Detail:
Licobondrat 150 mg tbl flm 3x150 mg (blis.Al/Al)
Názov lieku:
Licobondrat 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 3x150 mg (blis.Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č..3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/11655
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Licobondrat 150 mg
filmom obalené tablety
kyselina ibandrónová


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Licobondrat 150 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Licobondrat 150 mg
3. Ako užívať Licobondrat 150 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Licobondrat 150 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE LICOBONDRAT 150 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Licobondrat 150 mg patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty.
Obsahuje kyselinu ibandrónovú. Neobsahuje hormóny.
Licobondrat 150 mg môže zvrátiť stratu kostného tkaniva zastavením daľšieho
úbytku kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré liek užívajú- dokonca aj v
prípade, že ženy nevidia alebo necítia rozdiel. Licobondrat 150 mg znižuje
riziko výskytu zlomenín kostí. Toto zníženie rizika sa dokázalo pri
zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového
kĺbu.

Licobondrat 150 mg Vám bol predpísaný na liečbu osteoporózy vzhľadom na
zvýšené riziko výskytu zlomenín. Osteoporóza je rednutie a oslabenie kostí,
ktoré je časté u žien po menopauze. V období menopauzy prestávajú vaječníky
žien vylučovať hormón – estrogén, ktorý umožňuje udržať správnu šruktúru
kostí.

Čím skôr nastane obdobie menopauzy u žien, tým je väčšie riziko výskytu
zlomenín spojených s osteoporózou. K iným činiteľom, ktoré môžu zvyšovať
riziko výskytu zlomenín, patria:
- nedostatočný príjem vápnika a vitamínu D zo stravy
- fajčenie alebo nadmerné pitie alkoholu
- nedostatok pohybu (prechádzok) alebo iných cvičení so záťažou
- výskyt osteoporózy v rodine

U mnohých ľudí s osteoporózou sa neprejavujú žiadne príznaky. Ak sa u Vás
neprejavujú žiadne príznaky, neviete, či nemáte osteoporózu. Avšak ak máte
osteoporózu, je pravdepodobnejšie, že pri páde alebo poranení si zlomíte
kosti. Zlomenie kosti po päťdesiatom roku života môže byť príznakom
osteoporózy. Osteoporóza môže tiež spôsobovať bolesti chrbta, úbytok
telesnej výšky a ohnutý chrbát.Licobondrat 150 mg zabraňuje úbytku kostí v dôsledku osteoporózy a pomáha
znovu vybudovať kosť. Licobondrat 150 mg preto robí kosť odolnejšou voči
zlomeniu.

Zdravý životný štýl Vám tiež pomôže mať čo najväčší úžitok z liečby. K tomu
patrí vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo cvičenie
so záťažou, nefajčiť a nepiť príliš veľké množstvo alkoholu.


2. SKÔR AKO UŽIJETE LICOBONDRAT 150 MG

Neužívajte Licobondrat 150 mg
- ak ste alergická (precitlivená) na kyselinu ibandrónovú alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Licobondratu 150 mg
- ak máte problémy s pažerákom (trubica spájajúci ústnu dutinu so
žalúdkom), ako je zúženie alebo sťažené prehĺtanie.
- ak nie ste schopná stáť alebo sedieť bez prestávky najmenej jednu
hodinu (60 minút).
- ak ste mali alebo máte zníženú koncentráciu vápnika v krvi. Obráťte sa
na svojho lekára.

Nepodávajte Licobondrat 150 mg deťom a mladistvým.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní Licobondratu 150 mg
U niektorých osôb treba zachovať zvýšenú opatrnosť počas užívania
Licobondratu 150 mg. Povedzte svojmu lekárovi:
- ak máte akékoľvek poruchy minerálneho metabolizmu (napr. nedostatok
vitamínu D).
- ak trpíte poruchou funkcie obličiek
- ak sa u Vás vyskytujú akékoľvek problémy s prehĺtaním alebo trávením.
- v prípade liečby zubov alebo plánovaného zubného chirurgického
zákroku informujte svojho zubného lekára o užívaní Licobondratu 150 mg.Podráždenie, zápal alebo vred pažeráka často s príznakmi ostrej bolesti v
hrudníku po prehltnutí stravy a (alebo) nápoja, výrazná nevoľnosť alebo
vracanie sa môžu objaviť najmä v prípade, ak nevypijete po užití
Licobondratu 150 mg plný pohár čistej vody a (alebo) alebo si ľahnete skôr
ako o hodinu po užití Licobondratu 150 mg. Ak sa u Vás prejavia takéto
príznaky, prestaňte užívať Licobondrat 150 mg a neodkladne informujte
svojho lekára.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

- u výživových doplnkov obsahujúcich vápnik, horčík, železo alebo
hliník, existuje pravdepodobnosť, že ovplyvnia pôsobenie Licobondratu
150 mg.
- kyselina acetylsalicylová (aspirin) a iné nesteroidové protizápalové
lieky NSAID (ako ibuprofén, diklofenak sodný a naproxen) môžu podráždiť
žalúdok a črevá. Bisfosfonáty (ako Licobondrat 150 mg) môžu pôsobiť
podobne, preto je nevyhnutné zachovať osobitnú opatrnosť pri súčasnom
užívaní liekov proti bolesti alebo protizápalových liekov..

Po prehltnutí mesačnej tablety Licobondratu 150 mg počkajte jednu hodinu,
kým užijete akýkoľvek iný liek, vrátane liekov na trávenie, výživových
doplnkov s obsahom vápnika alebo vitamínov.

Užívanie Licobondratu 150 mg s jedlom a nápojmi:
Licobondrat 150 mg neužívajte spolu s jedlom. Licobondrat 150 mg užitý s
jedlom je menej účinný.

Môžete piť čistú vodu, ale žiadne iné nápoje (pozri bod 3: AKO UŽÍVAŤ
LICOBONDRAT 150 MG).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.

Nie sú dostatočné údaje o použití Licobondratu 150 mg u tehotných žien.
Výskumy na zvieratách potvrdili, že Licobondrat 150 mg môže byť pre plod
škodlivý.
Nie je známe, či sa liečivo vylučuje do materského mlieka u ľudí. Výskumy
na zvieratách dokázali nízke hladiny liečiva v mlieku.

Licobondrat 150 mg sa preto nemá užívať počas tehotenstva alebo počas
dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov:
Môžete viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože je veľmi nepravdepodobné,
že Licobondrat 150 mg ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Licobondratu 150 mg
Licobondrat 150 mg obsahuje monohydrát laktózy (mliečny cukor). Ak Vám Váš
lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred
začiatkom užívania Licobondratu 150 mg.


3. AKO UŽÍVAŤ LICOBONDRAT 150 MG

Vždy užívajte Licobondrat 150 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár.
Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.


Zvyčajná odporúčaná dávka Licobondratu 150 mg je jedna tableta raz mesačne.

Užívanie mesačnej dávky
Je dôležité starostlivo dodržiavať nasledovné pokyny. Sú určené na to, aby
sa tableta Licobondratu 150 mg dostala rýchlo do žalúdka, tým sa zmenšuje
pravdepodobnosť podráždenia.

- Tabletu Licobondrat 150 mg je treba užiť raz mesačne.

- Vyberte si jeden deň v mesiaci, ktorý si ľahko zapamätáte. Môžete si
vybrať buď rovnaký dátum (napr.: prvého v každom mesiaci) alebo
rovnaký deň (napr. prvá nedeľa každého mesiaca) na užitie tablety
Licobondrat 150 mg. Vyberte si taký dátum, ktorý bude najlepšie
zodpovedať vašim zvyklostiam.

- Tabletu Licobondrat 150 mg užite najmenej 6 hodín po poslednom jedle
alebo nápoji, okrem čistej vody.

- Tabletu Licobondrat 150 mg užite
- ihneď ako ráno vstanete a
- skôr ako niečo zjete alebo vypijete (na prázdny žalúdok)


- Tabletu prehltnite a zapite plným pohárom vody (najmenej 180 ml)
Tabletu nezapíjajte minerálnou vodou, ovocnou šťavou alebo akýmkoľvek
iným nápojom.


- Tabletu prehltnite celú – nežujte, nelámte ani ju nenechajte
rozpustiť v ústach.


- Nasledujúcu hodinu (60 minút) po užití tablety
- si neľahnite; Pri nedodržaní vzpriamenej polohy (v stoji alebo
sediac) sa môže časť lieku vrátiť do pažeráka.
[pic]
- nič nejedzte

[pic]
- nič nepite (s výnimkou obyčajnej vody, ak je potrebné)
- neužívajte žiadne iné lieky

Po uplynutí jednej hodiny sa môžete naraňajkovať a napiť.Keď ste
sa najedli, ak chcete, môžete si ľahnúť a v prípade potreby môžete užiť
akékoľvek ďalšie lieky.

Neužite tabletu pred spaním alebo pred ranným vstávaním z postele.

Pokračovanie liečby
Dôležité je užívať Licobondrat 150 mg každý mesiac, tak dlho ako to
odporúča lekár.
Licobondrat 150 mg môže liečiť osteoporózu, len pokiaľ ho budete ďalej
užívať.

Ak ste užili viac Licobondratu 150 mg, ako ste mali
Ak omylom užijete viac ako jednu tabletu, vypite plný pohár mlieka a
okamžite vyhľadajte lekára.

Nevyvolávajte si vracanie a neľahnite si – to môže vyvolať podráždenie
pažeráka.

Ak ste zabudli užiťLicobondrat 150 mg
Ak ste zabudli užiť tabletu ráno vo Vami vybranom dni, už neužite tabletu
neskôr v priebehu toho istého dňa.
V takom prípade si nájdite v kalendári, kedy máte užiť nasledujúci dávku:

Ak ostáva do vašej ďalšej plánovanej dávky iba 1 až 7 dní......
Počkajte do ďalšej dávky a užite ju tak, ako ste zvyknutá; potom pokračujte
v užívaní jednej tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo Vašom
kalendári.

Ak ostáva do vašej ďalšej plánovanej dávky viac ako 7 dní…
Tabletu užite nasledujúci deň ráno potom, ako ste si spomenuli; potom
pokračujte v užívaní jednej tablety mesačne v deň, ktorý máte vyznačený vo
Vašom kalendári.

Nikdy neužite dve tablety Licobondratu 150 mg v ten istý týždeň.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Licobondrat 150 mg môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť v nižšie popísaných frekvenciách:
- veľmi časté: vyskytujú sa častejšie ako u 1 z 10 používateľov
- časté: vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov
- menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 z 1000 používateľov
- zriedkavé: vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov
- veľmi zriedkavé: vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 000 používateľov
- neznáme: frekvencia sa z dostupných údajov nedá odhadnúť

Často sa vyskytujúcimi vedľajšími účinkami sú pálenie záhy, poruchy
trávenia, hnačka, bolesť brucha a nevoľnosť.
Licobondrat 150 mg môže tiež podráždiť pažerák, čomu sa môžete bežne vyhnúť
tak, že budete užívať dávku Vášho lieku podľa pokynov v tejto písomnej
informácii pre používateľov. Ak sa u Vás prejavia príznaky ako je veľká
bolesť v hrudníku, veľká bolesť pri prehĺtaní potravy alebo nápoja, ťažká
nevoľnosť alebo vracanie, ihneď o tom informujte svojho lekára.

Iné ďalšie možné vedľajšie účinky sú vyrážka, kŕče svalov, bolesť svalov a
kĺbov ako aj bolesť hlavy. Tiež príznaky pripomínajúce chrípku (bolesť,
pocit nepohody, únava), ktoré sú obyčajne krátkodobé a mierne a ustupujú v
krátkom čase po užití prvej dávky. Teda mali by ste byť schopný
pokračovať v užívaní Licobondratu 150 mg. Ak niektoré účinky budú
znepokojujúce alebo ak budú trvať dlho, porozprávajte sa o tom so svojim
lekárom.

Menej častými vedľajšími účinkami sú závraty, bolesť chrbta a plynatosť.

Zriedkavé vedľajšie účinky sú opuch a svrbenie tváre, pier a úst.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ LICOBONDRAT 150 MG


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Licobondrat 150 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po „EXP”.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne.Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Licobondrat 150 mg obsahuje

- Liečivo je kyselina ibandrónová. Každá tableta obsahuje 150 mg
kyseliny ibandrónovej (vo forme monohydrátu ibandronátu sodného).
- Ďalšie zložky sú::
Jadro tablety: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ
kroskarmelózy, magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý bezvodý
Obal tablety: hydroxypropylcelulóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 6000

Ako vyzerá Licobondrat 150 mg a obsah balenia

Licobondrat 150 mg filmom obalené tablety sú biele filmom obalené tablety
podlhovastého tvaru, na jednej strane označené „LC”.
Licobondrat 150 mg filmom obalené tablety sú dodávané v baleniach
obsahujúcich 1 alebo 3 tablety. Tablety sa dodávajú v blistroch
obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Laboratorios LICONSA, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor
08028 Barcelona
Španielsko
Výrobca
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, Nş 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Španielsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Licobondrat 150 mg Filmtabletten

Belgicko: Licobondrat 150 mg Comprimés pelliculés

Bulharsko: Licobondrat 150 mg ????????? ????????

Česká republika: Licobondrat 150 mg potahované tablety

Dánsko: Licobondrat 150 mg Filmovertrukket tablet

Estónsko: Licobondrat 150 mg

Fínsko: Licobondrat 150 mg Tabletti, kalvopäällysteinen

Francúzsko: Licobondrat 150 mg Comprimés pelliculés

Nemecko: Licobondrat 150 mg Filmtabletten

Maďarsko: Licobondrat 150 mg Filmtabletta

Taliansko: Licobondrat 150 mg Compressa rivestita con film

Lotyšsko: Licobondrat 150 mg Apvalkot?s tabletes

Litva: Licobondrat 150 mg Pl?vele dengtos tablet?s

Luxembursko: Licobondrat 150 mg Comprimés pelliculés

Holandsko: Licobondrat 150 mg Filmomhulde tabletten

Nórsko: Licobondrat 150 mg Tablett, filmdrasjert

Portugalsko: Licobondrat 150 mg

Švédsko: Licobondrat 150 mg Filmdragerad tablett

Slovenská republika: Licobondrat 150 mg

Španielsko: Licobondrat 150 mg Comprimidos recubiertos con película

Veľká Británia: Licobondrat 150 mg Film-coated tabletsTáto písomná informácia pre používateľov bola schválená v 10/2010.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č..2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/11655

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Licobondrat 150 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg kyseliny ibandrónovej (ako
monohydrát sodnej soli kyseliny ibandrónovej).
Pomocné látky:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 88,60 mg monohydrátu laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Biele filmom obalené tablety podlhovastého tvaru, na jednej strane označené
„LC“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Liečba osteoporózy u žien po menopauze so zvýšeným rizikom fraktúr (pozri
časť 5.1). Preukázalo sa zníženie rizika vertebrálnych fraktúr, účinnosť u
fraktúr femorálneho krčku nebola stanovená.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:
Odporúčaná dávka je jedna 150 mg filmom obalená tableta raz mesačne.
Tableta sa má, pokiaľ možno užívať v rovnaký deň každý mesiac.
Licobondrat 150 mg sa má užívať ráno nalačno (najmenej 6 hodín) a 1 hodinu
pred prvým jedlom alebo nápojom toho dňa (okrem vody) (pozri časť 4.5)
alebo akýmkoľvek ďalším perorálnym liekom alebo výživovým doplnkom (vrátane
vápnika).

V prípade vynechania dávky sa majú pacienti poučiť o tom, aby zabudnutú
150 mg tabletu užili hneď ráno po tom, ako si to uvedomia, pokiaľ neostáva
do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní. Pacienti sa majú potom vrátiť k
užívaniu ich dávky jedenkrát mesačne podľa pôvodnej schémy.
Ak ostáva do ďalšej plánovanej dávky menej ako 7 dní, pacienti majú počkať
s užitím tablety do ďalšej dávky a potom pokračovať v užívaní jedenkrát
mesačne podľa pôvodnej schémy.
Pacienti nemajú užiť dve tablety v ten istý týždeň.

Pacienti majú užívať vápnik a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku,
ak je ich príjem zo stravy nedostatočný (pozri časť 4.4 a časť 4.5).


/Osobitné skupiny pacientov/

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek, u
ktorých je klírens kreatinínu zhodný alebo vyšší ako 30 ml/min, nie je
potrebné upraviť dávku.
V dôsledku obmedzených klinických skúseností sa Licobondrat 150 mg
neodporúča pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri
časť 4.4 a časť 5.2).

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Starší pacienti
Nie je potrebné upraviť dávku (pozri časť 5.2).

Deti
U detí sa Licobondrat 150 mg nepoužíva, preto Licobondrat 150 mg nebol
skúmaný u detí.

Spôsob podávania:
Na perorálne použitie.
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť pohárom pitnej vody (180 až 240 ml),
pacient pritom musí sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Pacienti si
nemajú ľahnúť hodinu po užití Licobondratu 150 mg.

Čistá voda je jediný nápoj, ktorý sa môže užívať s Licobondratom 150
mg.Niektoré minerálne vody môžu mat vyššiu koncentráciu vápnika, preto sa
nemajú užívať. Pacienti nemajú tablety žuť alebo cmúľať, pretože je možné
riziko orofaryngeálnej ulcerácie.

3. Kontraindikácie

* Abnormality funkcie pažeráka, ktoré spomaľujú jeho vyprázdňovanie, ako
striktúra alebo achalázia.
Neschopnosť stáť alebo vzpriamene sedieť najmenej 60 minút.
Hypokalciémia (pozri časť 4.4).
Precitlivenosť na kyselinu ibandrónovú alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok.


Pozri tiež časť 4.4.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Perorálne podávané bisfosfonáty môžu vyvolávať miestne podráždenie slizníc
horného gastrointestinálneho traktu. Vzhľadom na tieto možné dráždivé
účinky a na možnosť zhoršenia primárneho ochorenia treba postupovať
opatrne, keď sa Licobondrat 150 mg podáva pacientom s aktívnym ochorením
horného gastrointestinálneho traktu (napr. známy Barrettov pažerák,
dysfágia, iné ochorenia pažeráka, gastritída, duodenitída alebo vredy).
U pacientov liečených perorálnymi bisfosfonátmi boli hlásené nežiaduce
udalosti ako ezofagitída, vredy a erózie pažeráka, ktoré boli v niektorých
prípadoch závažné a vyžiadali si hospitalizáciu; zriedkavo boli spojené s
krvácaním alebo po nich došlo k striktúre či perforácii pažeráka. Riziko
závažných ezofágových nežiaducich udalostí sa zdá vyššie u pacientov, ktorí
nedodržiavajú pokyny o dávkovaní a/alebo ktorí naďalej užívajú perorálne
bisfosfonáty po tom, ako sa u nich rozvinuli príznaky poukazujúce na
podráždenie pažeráka. Pacienti majú venovať zvýšenú pozornosť pokynom o
dávkovaní a majú ich dodržiavať (pozri časť 4.2).
Lekári si majú všímať akékoľvek prejavy alebo príznaky signalizujúce možnú
reakciu pažeráka a pacientov treba upozorniť, aby prestali užívať
Licobondrat 150 mg a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich rozvinie
dysfágia, odynofágia, bolesť za hrudnou kosťou alebo sa objaví pálenie
záhy, prípadne sa pálenie záhy zhorší.
Zatiaľ čo sa v kontrolovaných klinických skúšaniach nepozorovalo zvýšené
riziko, jestvujú hlásenia po uvedení lieku na trh o prípadoch žalúdočných a
dvanástnikových vredov pri perorálnom užívaní bisfosfonátov, z ktorých
niektoré boli závažné a spojené s komplikáciami.

Keďže nesteroidové protizápalové lieky (NSAID) a bisfosfonáty sa spájajú s
podráždením gastrointestinálneho traktu, je potrebná opatrnosť pri ich
súbežnom užívaní.

Hypokalciémia
Pred začatím liečby Licobondratom 150 mg sa musí upraviť prítomná
hypokalciémia. Účinne treba liečiť aj ďalšie poruchy kostí a minerálneho
metabolizmu. U všetkých pacientov je dôležitý adekvátny príjem vápnika a
vitamínu D.

Poškodenie funkcie obličiek
Vzhľadom na obmedzené klinické skúsenosti sa Licobondrat 150 mg neodporúča
pacientom s klírensom kreatinínu nižším ako 30 ml/min (pozri časť 5.2).

Osteonekróza čeľuste
U pacientov s nádorovým ochorením, ktorí v liečbe dostávali najmä
intravenózne podávané bisfosfonáty, sa zaznamenala osteonekróza čeľuste
väčšinou v súvislosti s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou (vrátane
osteomyelitídy). Mnoho z týchto pacientov dostávalo tiež chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste sa zaznamenala aj u pacientov s
osteoporózou, ktorí dostávali perorálne bisfosfonáty.

Pred začiatkom liečby bisfosfonátmi sa má u pacientov s rizikovými faktormi
(napr. nádorové ochorenie, chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy,
slabá ústna hygiena), zvážiť zubné vyšetrenie a primeraný preventívny
stomatologický výkon.

Ak je to možné, liečení pacienti sa majú vyhýbať invazívnym stomatologickým
procedúram. U pacientov, u ktorých sa počas liečby bisfosfonátmi vyvinula
osteonekróza čeľuste, môže stomatochirurgický zásah stav zhoršiť. Pre
pacientov, ktorí vyžadujú stomatologické procedúry, nie sú dostupné údaje,
či prerušenie liečby bisfosfonátmi redukuje riziko osteonekrózy čeľuste.
Klinické rozhodnutie ošetrujúceho lekára, ako postupovať, má zohľadniť
individuálne zhodnotenie prínosu/rizika pre pacienta.

Intolerancia galaktózy
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie

Perorálna biologická dostupnosť kyseliny ibandrónovej je vo všeobecnosti
znížená v prítomnosti jedla. Obzvlášť produkty obsahujúce vápnik a iné
multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo) vrátane mlieka
pravdepodobne narúšajú absorpciu Licobondratu 150 mg, čo je v súlade s
výsledkami štúdií vykonanými na zvieratách. Preto by pacienti, predtým ako
užijú Licobondrat 150 mg nemali nič jesť (najmenej 6 hodín) a po užití
Licobondratu 150 mg nemajú jesť aspoň 1 hodinu (pozri časť 4.2).

Výživové doplnky obsahujúce vápnik, antacidá a niektoré perorálne lieky
obsahujúce multivalentné katióny (napríklad hliník, horčík, železo)
pravdepodobne narúšajú absorpciu Licobondratu 150 mg. Preto pacienti nemajú
užívať ďalšie perorálne lieky najmenej 6 hodín pred užitím Licobondratu 150
mg a aspoň jednu hodinu po užití.

Metabolické interakcie sa nepovažujú za pravdepodobné, pretože kyselina
ibandrónová neinhibuje hlavné pečeňové izoenzýmy P450 u ľudí a dokázalo sa,
že neindukuje pečeňový systém cytochrómu P450 u potkanov. Okrem toho, väzba
plazmatického proteínu je približne 85 až 87 % (stanovené in vitro pri
terapeutických koncentráciách lieku), a teda existuje len malý potenciál
pre interakcie s inými liekmi v dôsledku vytesnenia. Kyselina ibandrónová
sa vylučuje len renálnou exkréciou a nepodlieha žiadnej biotransformácii.
Zdá sa, že sekrečná dráha nezahŕňa známe kyslé alebo bázické transportné
systémy podieľajúce sa na exkrécii iných aktívnych látok.

V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) bol
výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu u
pacientok užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne alebo 150 mg
mesačne súbežne s kyselinou acetylsalicylovou (aspirín) alebo NSAID podobný
po jednom a dvoch rokoch.

Z viac ako 1500 pacientok zaradených do štúdie BM 16549 porovnávajúcej
mesačný a denný dávkovací režim kyseliny ibandrónovej, 14 % a 18 %
pacientok užívalo blokátory histamínových (H2) receptorov alebo inhibítory
protónovej pumpy počas jedného a dvoch rokov. Spomedzi týchto pacientok bol
výskyt nežiaducich príhod v hornej časti gastrointestinálneho traktu
podobný u pacientok liečených kyselinou ibandrónovou 150 mg mesačne a
kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne.

U zdravých mužov-dobrovoľníkov a žien po menopauze intravenózne podanie
ranitidínu spôsobilo zvýšenie biologickej dostupnosti kyseliny ibandrónovej
o približne 20 %, pravdepodobne následkom zníženej kyslosti žalúdka. Ale
pretože je tento nárast v rámci normálnej variability biologickej
dostupnosti kyseliny ibandrónovej, nie je potrebná úprava dávky, keď sa
podáva Licobondrat 150 mg s H2-antagonistami alebo inými aktívnymi látkami,
ktoré zvyšujú pH žalúdka.

Farmakokinetické interakčné štúdie u žien po menopauze preukázali
neprítomnosť interakčného potenciálu s tamoxifénom alebo s hormonálnou
substitúciou (estrogény).

Pri súbežnom podávaní s melfalanom/prednizolónom u pacientov s
mnohopočetným myelómom sa nepozorovali žiadne interakcie.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú dostupné žiadne adekvátne údaje o používaní kyseliny ibandrónovej u
gravidných žien. Štúdie vykonané na potkanoch dokázali určitú reprodukčnú
toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.
Licobondrat 150 mg sa nemá užívať počas gravidity.

Laktácia
Nie je známe, či sa kyselina ibandrónová vylučuje do materského mlieka u
ľudí. Štúdie vykonané u dojčiacich potkanov dokázali prítomnosť nízkych
hladín kyseliny ibandrónovej v mlieku po intravenóznom podaní.
Licobondrat 150 mg sa nemá užívať počas laktácie.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť perorálnej liečby kyselinou ibandrónovou 2,5 mg denne bola
hodnotená u
1 251 pacientok v 4 klinických štúdiách s použitím placeba ako kontroly, z
ktorých veľká väčšina sa
zúčastnila pivotnej trojročnej štúdie zameranej na zlomeniny (MF 4411).
Celkový bezpečnostný profil
kyseliny ibandrónovej 2,5 mg denne bol vo všetkých týchto štúdiách podobný
bezpečnostnému profilu placeba.
V dvojročnej štúdii u žien po menopauze s osteoporózou (BM 16549) celková
bezpečnosť kyseliny ibandrónovej 150 mg raz mesačne a kyseliny ibandrónovej
2,5 mg raz denne bola podobná. Celkový pomer pacientok, u ktorých sa
objavili nežiaduce reakcie, bol 22,7 % a 25,0 % pre kyselinu ibandrónovú
150 mg raz mesačne po jednom a dvoch rokoch. Väčšina nežiaducich účinkov
lieku bola miernej až stredne závažnej intenzity. Väčšina prípadov neviedla
k ukončeniu liečby.

Najčastejšie hlásená nežiaduca reakcia bola artralgia.
Nežiaduce reakcie, ktoré podľa skúšajúcich lekárov majú príčinnú súvislosť
s Licobondratom 150 mg, sú uvedené nižšie podľa tried orgánových systémov.
Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú definované ako časté (? 1/100 až
< 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100) a zriedkavé (? 1/10 000 až <
1/1 000). V rámci každej skupiny frekvencie sú nežiaduce reakcie uvedené
podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1. : Nežiaduce reakcie vyskytujúce sa u žien po menopauze, ktoré
užívali Licobondrat 150 mg raz mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg
denne vo fáze III štúdií BM16549 a MF4411

|Trieda |Frekvencia výskytu |Nežiaduce reakcie |
|orgánových | | |
|systémov | | |
|Poruchy |Zriedkavé |Reakcia z |
|imunitného | |precitlivenosti |
|systému | | |
|Poruchy |Časté |Bolesť hlavy |
|nervového | | |
|systému | | |
| |Menej časté |Závrat |
|Poruchy |Časté |Ezofagitída, |
|gastrointestinál| |gastritída, |
|neho traktu | |gastroezofageálny |
| | |reflux, dyspepsia, |
| | |hnačka, abdominálna|
| | |bolesť, nauzea |
| |Menej časté |Ezofagitída vrátane|
| | |ezofageálnych |
| | |vredov alebo |
| | |striktúr a |
| | |dysfágia, vracanie,|
| | |plynatosť |
| |Zriedkavé |Duodenitída |
|Poruchy kože |Časté |Vyrážka |
|a podkožného | | |
|tkaniva | | |
| |Zriedkavé |Angioedém, edém |
| | |tváre, urtikária |
|Poruchy |Časté |Artralgia, myalgia,|
|kostrovej a | |bolesť svalov, |
|svalovej sústavy| |svalové kŕče, |
|a spojivového | |stuhnutosť |
|tkaniva | |kostrového svalu |
| |Menej časté |Bolesť chrbta |
|Celkové poruchy |Časté |Chrípke podobné |
|a reakcie v | |ochorenie* |
|mieste podania | | |
| |Menej časté |Únava |


MedDRA verzia 12.0

*Prechodné, chrípke podobné symptómy, charakteristické pre prvú dávku, boli
hlásené v súvislosti s kyselinou ibandrónovou 150 mg raz mesačne. Tieto
symptómy boli zvyčajne krátkeho trvania, miernej alebo stredne závažnej
intenzity, a ustúpili pri pokračujúcej liečbe bez potreby nápravných
liečebných opatrení. Chrípke podobné ochorenie zahŕňa udalosti hlásené ako
reakcie alebo symptómy akútnej fázy, ako myalgia, artralgia, horúčka,
triaška, únava, nauzea, strata chuti do jedla alebo bolesť kostí.

Do štúdie zameranej na liečbu jedenkrát mesačne boli zahrnutí pacienti s
gastrointestinálnym ochorením v anamnéze, vrátane pacientov s peptickým
vredom bez nedávneho krvácania alebo hospitalizácie, a pacientov s
dyspepsiou alebo refluxom, ktoré boli regulované liekmi. U týchto pacientov
sa nepozoroval rozdiel vo výskyte nežiaducich účinkov v hornej časti
gastrointestinálneho traktu pri režime 150 mg raz mesačne oproti režimu 2,5
mg raz denne.

Výsledky laboratórnych testov
V pivotnej trojročnej štúdii s kyselinou ibandrónovou 2,5 mg raz denne (MF
4411) sa v porovnaní s placebom nezistil žiadny rozdiel v laboratórnych
odchýlkach svedčiacich pre hepatálnu alebo renálnu dysfunkciu, poruchy
krvného systému, hypokalciémiu alebo hypofosfatémiu. Podobne, žiadne
rozdiely medzi skupinami sa nezistili ani v štúdii BM 16549 po jednom a
dvoch rokoch.
Postmarketingová prax
U pacientov liečených bisfosfonátmi sa zaznamenala osteonekróza čeľuste.
Väčšina týchto prípadov sa vyskytla u pacientov s nádorovým ochorením, ale
hlásili sa aj prípady u pacientov liečených na osteoporózu. Osteonekróza
čeľuste je väčšinou spojená s extrakciou zubu a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Diagnóza nádorového ochorenia, chemoterapia,
rádioterapia, kortikosteroidy a slabá ústna hygiena sa tiež považujú za
rizikové faktory (pozri časť 4.4).

9. Predávkovanie

Nie je dostupná žiadna informácia o predávkovaní pri liečbe Licobondratom
150 mg. Avšak na základe poznatkov o tejto triede zlúčenín perorálne
predávkovanie môže mať za následok nežiaduce účinky v hornej časti
gastrointestinálneho traktu (napríklad narušené trávenie, dyspepsia,
ezofagitída, gastritída alebo vred) alebo hypokalciémiu. Na naviazanie
Licobondratu 150 mg sa môže podať mlieko alebo antacidá a všetky nežiaduce
účinky sa môžu liečiť symptomaticky. Pre riziko podráždenia pažeráka sa
nemá vyvolávať vracanie a pacient má ostať v úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bisfosfonáty, kód ATC: M05B A06

Mechanizmus účinku
Kyselina ibandrónová je vysoko účinný bisfosfonát patriaci k skupine
bisfosfonátov obsahujúcich dusík, ktoré pôsobia selektívne na kostné
tkanivo a špecificky inhibujú aktivitu osteoklastov bez priameho vplyvu na
tvorbu kostí. Neinterferuje so zhlukovaním osteoklastov. Kyselina
ibandrónová vedie k progresívnym čistým prírastkom kostnej hmoty a k
zníženiu výskytu zlomenín v dôsledku redukcie zvýšenej premeny kostí u žien
po menopauze, až po dosiahnutie hladín pred menopauzou.

Farmakodynamické účinky
Farmakodynamickým účinkom kyseliny ibandrónovej je inhibícia kostnej
rezorbcie. Kyselina ibandrónová in vivo bráni experimentálne indukovanej
deštrukcii kostí spôsobenej zastavením funkcie gonád, vplyvom retinoidov,
nádorov alebo nádorových extraktov. U mladých (rýchlo rastúcich) potkanov
je tiež inhibovaná endogénna kostná rezorbcia, čo vedie k nárastu normálnej
kostnej hmoty v porovnaní so zvieratami, ktoré nepodstúpili liečbu.
Živočíšne modely potvrdzujú, že kyselina ibandrónová je vysoko účinný
inhibítor aktivity osteoklastov. U rastúcich potkanov nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie kostí ani pri dávkach vyšších ako 5 000-násobok dávky
potrebnej na liečbu osteoporózy.
Tak denné, ako aj prerušované (s predĺženým intervalom bez dávky) podávanie
lieku u potkanov, psov a opíc bolo spojené s tvorbou novej kosti normálnej
kvality, pričom sa udržala alebo zvýšila mechanická pevnosť kosti dokonca
aj pri dávkach v toxickom rozsahu. U ľudí bola účinnosť denného a
prerušovaného podávania s intervalom bez dávky 9-10 týzdňov kyseliny
ibandrónovej potvrdená v klinickej štúdii (MF 4411), v ktorej kyselina
ibandrónová preukázala účinnosť v prevencii zlomenín.

Na zvieracích modeloch spôsobila kyselina ibandrónová biochemické zmeny
naznačujúce inhibíciu kostnej rezorbcie v závislosti od dávky vrátane
supresie urinárnych biochemických markerov degradácie kostného kolagénu
(napríklad deoxypyridinolínu a priečne viazaných telopeptidov N kolagénu
typu I (NTX)).

Vo fáze 1 bioekvivalenčnej štúdie vykonanej u 72 žien po menopauze
dostávajúcich 150 mg perorálne každých 28 dní, celkovo 4 dávky, inhibícia
sérového CTX nasledujúca po prvej dávke bola pozorovaná už do 24 hodín po
dávke (medián inhibície 28 %), s mediánom maximálnej inhibície (69 %)
pozorovaným 6 dní neskôr. Po tretej a štvrtej dávke bol medián maximálnej
inhibície 6 dní po dávke 74 % s redukciou na medián inhibície 56 %
pozorovaný 28 dní po štvrtej dávke. Ak sa uz ďalšia dávka nepodá, dochádza
k strate supresie biochemických markerov kostnej resorpcie.

Klinická účinnosť
Nezávislé rizikové faktory, napríklad nízka BMD, vek, pritomnosť
prekonaných fraktúr, fraktúry v rodinnej anamnéze, značný úbytok kostnej
hmoty a nízky index telesnej hmotnosti sa majú brať do úvahy, aby sa
zistilo, či má žena zvýšené riziko osteoporotických fraktúr.

Kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne

Hustota kostných minerálov (BMD)
V dvojročnej, dvojito zaslepenej, multicentrickej štúdii (BM 16549) u žien
po menopauze s osteoporózou (T skóre BMD v driekovej chrbtici nižšie ako -
2,5 SD vo východiskovom bode) sa kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne
ukázala byť vo zvýšení BMD aspoň tak účinná ako kyselina ibandrónová 2,5 mg
raz denne. Bolo to dokázané na základe primárnej analýzy jednoročných
výsledkov, aj na základe potvrdzujúcej analýzy dvojročných konečných
výsledkov (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Priemerná relatívna zmena BMD driekovej chrbtice, bedrovej
oblasti, femorálneho krčka a trochantera v porovnaní s východiskovou
hodnotou po jednoročnej liečbe (primárna analýza) a dvojročnej liečbe
(populácia podľa protokolu) v štúdii BM 16549.

| |Údaje z jednoročnej štúdie |Údaje z dvojročnej štúdie BM|
| |BM 16549 |16549 |
|Priemerné |Kyselina |Kyselina |Kyselina |Kyselina |
|relatívne |ibandrónová 2,5|ibandrónová|ibandrónová 2,5|ibandrónová |
|zmeny oproti |mg raz denne |150 mg raz |mg raz denne |150 mg raz |
|východiskovej |(N=318) |mesačne |(N=294) |mesačne |
|hodnote % [95 | |(N=320) | |(N=291) |
|% IS] | | | | |
|BMD driekovej |3,9 [3,4; 4,3] |4,9 [4,4; |5,0 [4,4; 5,5] |6,6 [6,0; |
|chrbtice L2-L4| |5,3] | |7,1] |
|BMD bedrovej |2,0 [1,7; 2,3] |3,1 [2,8; |2,5 [2,1; 2,9] |4,2 [3,8; |
|oblasti | |3,4] | |4,5] |
|BMD |1,7 [1,3; 2,1] |2,2 [1,9; |1,9 [1,4; 2,4] |3,1 [2,7; |
|femorálneho | |2,6] | |3,6] |
|krčku | | | | |
|BMD |3,2 [2,8; 3,7] |4,6 [4,2; |4,0 [3,5; 4,5] |6,2 [5,7; |
|trochantera | |5,1] | |6,7] |


Okrem toho sa overilo, že kyselina ibandrónová 150 mg raz mesačne je
účinnejšia na zvýšenie BMD driekovej chrbtice ako kyselina ibandrónová 2,5
mg v prospektívne plánovanej analýze po jednom roku, p = 0,002 a po dvoch
rokoch, p < 0,001.

Po jednom roku (primárna analýza) u 91,3 % (p = 0,005) pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne, bola BMD driekovej
chrbtice vyššia alebo rovná východiskovej hodnote (BMD respondenti) v
porovnaní s 84,0 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg
denne. Po dvoch rokoch respondenti tvorili 93,5 % (p = 0,004) a 86,4 %
pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne alebo
kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne.

Stanovením BMD bedrovej oblasti, 90,0 % (p < 0,001) pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a 76,7 % pacientov, ktorí
dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali po roku BMD bedrovej
oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote. Po dvoch rokoch 93,4 % (p
< 0,001) pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne
a 78,4 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne, mali
BMD bedrovej oblasti vyššiu alebo rovnú východiskovej hodnote.

Ak sa hodnotí prísnejšie kritérium, ktoré kombinuje BMD driekovej chrbtice
a bedrovej oblasti, po jednom roku toto kritérium splnilo 83,9 % (p <
0,001) a 65,7 % pacientov, ktorí dostávali kyselinu ibandrónovú 150 mg raz
mesačne alebo kyselinu ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch splnilo
toto kritérium 87,1 % (p < 0,001) a 70,5 % pacientov v ramenách so 150 mg
raz mesačne a 2,5 mg denne.

Biochemické markery kostného obratu
Klinicky významné redukcie sérových hladín CTX sa pozorovali vo všetkých
sledovaných časoch, t. j. 3., 6., 12. a 24. mesiac. Po jednom roku
(primárna analýza) bol medián relatívnej zmeny oproti východiskovej hodnote
- 76 % pre kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a - 67 % pre kyselinu
ibandrónovú 2,5 mg denne. Po dvoch rokoch bol medián relatívnej zmeny - 68
% a - 62 % v skupine, ktorá dostávala 150 mg raz mesačne alebo 2,5 mg
denne.

Po jednom roku liečby odpovedalo na liečbu 83,5 % (p= 0,006) pacientok
užívajúcich kyselinu ibandrónovú 150 mg raz mesačne a u 73,9 % pacientok
užívajúcich kyselinu ibandrónovú 2,5 mg raz denne (definovaná ako zníženie
o ?50 % v porovnaní so vstupnou hodnotou). Po dvoch rokoch bola odpoveď na
liečbu v skupine liečenej 150 mg mesačne u 78,7 % (p=0,002) pacientok a v
skupine liečenej 2,5 mg denne u 65,6 % pacientok.

Na základe výsledkov štúdie BM 16549 sa očakáva, že kyselina ibandrónová
150 mg raz mesačne bude aspoň tak účinná v prevencii zlomenín ako kyselina
ibandrónová 2,5 mg raz denne.

Kyselina ibandrónová 2,5 mg raz denne

V úvodnej trojročnej randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii zameranej na zlomeniny (MF 4411) sa dokázal
štatisticky významný, s liečbou súvisiaci pokles výskytu nových
rádiografických morfometrických a klinických vertebrálnych fraktúr (tabuľka
3). V tejto štúdii bola kyselina ibandrónová vyhodnocovaná pri denných
perorálnych dávkach 2,5 mg a prerušovaných 20 mg dávkach slúžiacich ako
výskumný režim. Kyselina ibandrónová sa užívala 60 minút pred prvým jedlom
alebo nápojom dňa (obdobie pôstu po podaní dávky). Štúdia skúmala ženy vo
veku 55 až 80 rokov, ktoré boli najmenej 5 rokov po menopauze a u ktorých
bola BMD v driekovej chrbtici s SD od 2 do 5-krát nižšia ako priemerná
hodnota pred menopauzou (T-skóre) najmenej v jednom stavci [L1-L4] a ktoré
mali obvykle jednu až štyri zlomeniny stavcov. Všetky pacientky dostávali
denne 500 mg vápnika a 400 IU vitamínu D. Účinnosť bola vyhodnotená u 2 928
pacientok. Pri dennom podávaní kyseliny ibandrónovej 2,5 mg sa prejavilo
štatisticky významné zníženie výskytu nových vertebrálnych fraktúr. Tento
režim počas troch rokov trvania štúdie znížil výskyt nových rádiografických
vertebrálnych fraktúr o 62 % (p = 0,0001). Zníženie relatívneho rizika o 61
% sa pozorovalo po 2 rokoch (p = 0,0006). Po 1 roku liečby sa nedosiahol
žiadny štatisticky významný rozdiel (p = 0,056). Účinok v prevencii
zlomenín sa udržiaval počas trvania štúdie. Nepozoroval sa žiadny náznak
ubúdania účinku vplyvom času.
Tiež sa významne znížil výskyt klinických vertebrálnych fraktúr o 49 % (p =
0,011). Silný vplyv na vertebrálne fraktúry tiež odzrkadľovala štatisticky
významná redukcia úbytku telesnej výšky v porovnaní s placebom (p <
0,0001).

Tabuľka 3: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry

| |Placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 974) |2,5 mg raz denne (N = |
| | |977) |
|Zníženie relatívneho rizika| |62 % (40,9, 75,1) |
|výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |9,56 % (7,5, 11,7) |4,68 % (3,2, 6,2) |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho rizika| |49 % |
|klinickej vertebrálnej | |(14,03, 69,49) |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |5,33 % |2,75 % |
|vertebrálnej fraktúry |(3,73, 6,92) |(1,61, 3,89) |
|BMD - priemerná zmena |1,26 % (0,8, 1,7) |6,54 % (6,1, 7,0) |
|vzhľadom na východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice v | | |
|3. roku | | |
|BMD - priemerná zmena |-0,69 % |3,36 % (3,0, 3,7) |
|vzhľadom na východiskový |(-1,0, -0,4) | |
|stav bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |

Účinok liečby kyselinou ibandrónovou bol ďalej stanovený na základe analýzy
podskupiny pacientok, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako -2,5. Zníženie rizika vertebrálnych fraktúr
bolo s tým v úplnej zhode a bolo pozorované v celkovej populácii.

Tabuľka 4: Výsledky trojročnej štúdie MF 4411 (%, 95 % IS) zameranej na
fraktúry u pacientiek, ktoré mali vo východiskovom bode T-skóre BMD
driekovej chrbtice nižšie ako -2,5

| |Placebo |kyselina ibandrónová |
| |(N = 587) |2,5 mg raz denne (N = |
| | |575) |
|Zníženie relatívneho rizika| |59 % (34,5, 74,3) |
|výskytu nových | | |
|morfometrických | | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Výskyt nových |12,54 % (9,53, |5,36 % (3,31, 7,41) |
|morfometrických |15,55) | |
|vertebrálnych fraktúr | | |
|Zníženie relatívneho rizika| |50 % (9,49, 71,91) |
|klinickej vertebrálnej | | |
|fraktúry | | |
|Výskyt klinickej |6,97 % (4,67, 9,27)|3,57 % (1,89, 5,24) |
|vertebrálnej fraktúry | | |
|BMD - priemerná zmena |1,13 % (0,6, 1,7) |7,01 % (6,5, 7,6) |
|vzhľadom na východiskový | | |
|stav driekovej chrbtice v | | |
|3. roku | | |
|BMD - priemerná zmena |-0,70 % (-1,1, |3,59 % (3,1, 4,1) |
|vzhľadom na východiskový |-0,2) | |
|stav bedrovej oblasti v 3. | | |
|roku | | |


V celej populácii pacientov v štúdii MF4411 sa nezaznamenalo zníženie
výskytu nevertebrálnych fraktúr, avšak pri dennom podávaní ibandronátu sa
dokázala účinnosť u vysoko rizikovej podskupiny (s hodnotami T-skóre BMD
stehnového krčku < -3,0), kde sa zaznamenalo zníženie rizika
nevertebrálnych fraktúr o 69%.

Denná liečba v dávke 2,5 mg mala za následok progresívny nárast BMD na
vertebrálnych i nevertebrálnych miestach kostry.

Nárast BMD driekovej chrbtice počas troch rokov v porovnaní s placebom bol
5,3 % a 6,5 %
v porovnaní s východiskovým stavom. Nárast v bedrovej oblasti, v mieste
stehnového krčku
v porovnaní s východiskovým bodom bol 2,8 %, v celej bedrovej oblasti 3,4 %
a 5,5 % v trochanteri.
Biochemické markery kostného metabolizmu (napríklad urinárny CTX a sérový
osteokalcín) dokázali
očakávanú supresiu až po hladiny pred menopauzou a maximálna supresia bola
dosiahnutá v období
3 až 6 mesiacov.
Klinicky významná 50 %-ná redukcia biochemických markerov kostnej rezorbcie
bola pozorovaná skoro, už jeden mesiac po začiatku liečby kyselinou
ibandrónovou 2,5 mg.
Po skončení liečby sa pozoruje návrat k patologickým ukazovateľom zvýšenej
kostnej rezorbcie súvisiacim s postmenopauzálnou osteoporózou.
Histologická analýza kostných biopsií po dvoch a troch rokoch liečby žien
po menopauze dokázala kosti normálnej kvality, kde nebol žiadny náznak
poruchy mineralizácie.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Primárne farmakologické účinky kyseliny ibandrónovej na kosť nesúvisia
priamo s aktuálnymi koncentráciami v plazme, ako dokázali rôzne štúdie na
zvieratách a ľuďoch.

Absorpcia
Absorpcia kyseliny ibandrónovej v hornej časti gastrointestinálneho traktu
je po perorálnom podaní rýchla a plazmatické koncentrácie sa pri perorálnom
príjme zvyšujú úmerne dávke až do 50 mg, s väčšími ako dávke úmernými
zvýšeniami pozorovanými nad touto dávkou. Maximálne plazmatické
koncentrácie sa dosiahli od 0,5 do 2 hodín (priemerne po 1 hodine) pri
užívaní lieku nalačno a absolútna biologická dostupnosť bola približne 0,6
%. Rozsah absorpcie je narušený, keď sa liek užíva spolu s jedlom alebo
nápojmi (okrem čistej vody). Biologická dostupnosť sa znížila asi o 90 %,
keď bola kyselina ibandrónová podávaná so štandardnými raňajkami v
porovnaní s biologickou dostupnosťou u pacientov, ktorí liek užívali
nalačno. Biologická dostupnosť sa významne nezníži, ak sa kyselina
ibandrónová užíva 60 minút pred prvým jedlom dňa. Biologická dostupnosť a
prírastky BMD sa znížia, keď sa jedlo alebo nápoj prijme skôr ako za 60
minút po podaní kyseliny ibandrónovej.

Distribúcia
Kyselina ibandrónová sa po počiatočnej systémovej expozícii rýchlo viaže na
kosť alebo sa vylúči do moču. U ľudí je zrejmý terminálny distribučný objem
najmenej 90 l a množstvo dávky, ktoré sa dostane do kosti, sa odhaduje na
40 až 50 % cirkulujúcej dávky. Väzba na proteíny v ľudskej plazme je
približne 85 až 87 % (stanovená in vitro pri terapeutických koncentráciách
lieku), a preto existuje len malý potenciál interakcie s inými liekmi v
dôsledku vytesnenia.

Metabolizmus
Neexistuje žiadny dôkaz, že kyselina ibandrónová je u zvierat alebo u ľudí
metabolizovaná.

Eliminácia
Absorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej je odstránená z obehu
prostredníctvom kostnej absorpcie (odhaduje sa, že je to 40 až 50 %
absorbcie u žien po menopauze) a zvyšok je eliminovaný v nezmenenom stave
obličkami. Neabsorbovaná frakcia kyseliny ibandrónovej sa vylučuje v
nezmenenom stave stolicou.

Rozsah pozorovaných zrejmých polčasov je široký, zrejmý terminálny polčas
sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu 10 - 72 hodín. Keďže vypočítané
hodnoty sú z veľkej časti závislé od dĺžky štúdie, použitej dávky a
citlivosti testu, skutočný terminálny polčas je pravdepodobne podstatne
dlhší, rovnako ako u ostatných bisfosfonátov. Skoré plazmatické hladiny
rýchlo klesajú dosahujúc 10 % maximálnych hodnôt po 3 a 8 hodinách po
intravenóznom alebo perorálnom podaní.
Celkový klírens kyseliny ibandrónovej je nízky s priemernými hodnotami v
rozsahu 84 az 160 ml/min. Renálny klírens (približne 60 ml/min u zdravých
žien po menopauze) predstavuje 50 - 60 % celkového klírensu a súvisí s
klírensom kreatinínu. Rozdiel medzi zdanlivým celkovým a renálnym klírensom
sa považuje za odraz príjmu kosťou.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pohlavie
Biologická dostupnosť a farmakokinetika kyseliny ibandrónovej je u mužov a
žien podobná.
Rasa
Neexistuje žiadny dôkaz klinicky významných etnických rozdielov medzi
Aziatmi a belochmi
o vylučovaní kyseliny ibandrónovej. Je dostupných len veľmi málo údajov o
pacientoch s africkým
pôvodom.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek
Renálny klírens kyseliny ibandrónovej u pacientov s rôznymi stupňami
renálnej insuficiencie je lineárne úmerný klírensu kreatinínu.
U pacientov s miernym alebo stredne závažným poškodením funkcie obličiek
(CLcr rovný alebo väčší ako 30 ml/min) nie je potrebné upraviť dávku, čo
dokazuje štúdia BM 16549, v ktorej väčšina pacientov má mierne až stredne
závažné poškodenie funkcie obličiek.
Pacienti so závažným poškodením funkcie obličiek (CLcr menší ako 30
ml/min), ktorí denne dostávali perorálnu dávku 10 mg kyseliny ibandrónovej
počas 21 dní, mali 2 až 3-krát vyššie plazmatické koncentrácie ako pacienti
s normálnou funkciou obličiek a celkový klírens kyseliny ibandrónovej u
nich bol 44 ml/min. Po intravenóznom podaní 0,5 mg lieku pacientom so
závažným stupňom poškodenia funkcie obličiek poklesol celkový, renálny a
nerenálny klírens o 67 %, 77 % a 50 %. Avšak nepozorovalo sa žiadne
zníženie znášanlivosti spojené so zvýšením expozície. Vzhľadom na obmedzené
klinické skúsenosti sa Licobondrat 150 mg neodporúča pacientom so závažným
poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a časť 4.4). Farmakokinetika
kyseliny ibandrónovej nebola stanovená u pacientov s renálnym ochorením v
konečnej fáze, ktoré bolo kontrolované inak ako hemodialýzou.
Farmakokinetika kyseliny ibandrónovej u týchto pacientov nie je známa, a
preto by sa kyselina ibandrónová nemala používať za týchto okolností.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
Nie sú známe žiadne farmakokinetické údaje o kyseline ibandrónovej u
pacientov s poškodením funkcie pečene. Pečeň nemá žiadnu významnú úlohu pri
klírense kyseliny ibandrónovej, ktorá nie je metabolizovaná, ale je
uvoľnená renálnou exkréciou a absorbovaná kosťami. Preto u pacientov s
poškodením funkcie pečene nie je potrebné upraviť dávku.

Starší pacienti
Na základe viacnásobnej analýzy sa nezistilo, že by vek bol nezávislým
faktorom akéhokoľvek zo študovaných farmakokinetických parametrov. Jediný
faktor, ktorý treba brať do úvahy je ten, že s vekom sa zhoršuje funkcia
obličiek (pozri časť poškodenie funkcie obličiek).

Deti
Neexistujú žiadne údaje o užívaní Licobondratu 150 mg pacientmi tejto
vekovej skupiny.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxické účinky, t. j. príznaky renálneho poškodenia sa pozorovali u psov
len pri expozíciách považovaných za dostatočné v nadbytku maximálnej
expozície u ľudí, čo naznačuje malý význam pre klinické použitie.

Mutagenita/Karcinogenita:
Nepozoroval sa žiadny náznak karcinogénneho potenciálu. Testy na
genotoxicitu nedokázali genetickú aktivitu kyseliny ibandrónovej.

Reprodukčná toxicita:
U potkanov a králikov, ktorí dostávali perorálne kyselinu ibandrónovú, sa
nedokázal jej priamy toxický alebo teratogénny vplyv na plod a u potkanov
sa nepozorovali žiadne nežiaduce účinky na vývin potomstva F1 pri
extrapolovanej expozícii, ktorá bola najmenej 35-krát väčšia ako expozícia
u ľudí. Nežiaduce účinky kyseliny ibandrónovej v štúdiách o reprodukčnej
toxicite u potkanov boli také aké sa zvyčajne pozorujú v prípade
bisfosfonátov. Zahŕňajú znížený počet implantačnych miest, narušenie
prirodzeného pôrodu (dystokia) a nárast viscerálnych odchýlok (renal pelvis
ureter syndrome) a abnormality zubov u potomstva F1 u potkanov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Jadro tablety Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Magnéziumstearát
Koloidný oxid kremičitý bezvodý

Obal tablety
Hydroxypropylcelulóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 6 000

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

2 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh a obsah balenia

Licobondrat 150 mg filmom obalené tablety sa dodáva v blistroch
(hliník/hliník) obsahujúcich 1 alebo 3 tablety.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Laboratorios LICONSA, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98, 7th floor
08028 Barcelona
Španielsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


87/0742/10-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00142
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA06 - acidum ibandronicum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať a) pri prevencii skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s metastatickým postihnutím kostí pri rakovine prsníka, b) pri intolerancii iného bisfosfonátu, c) pri liečbe hyperkalcémie vyvolanej nádorovým procesom s metastázami alebo bez metastáz, ak nie je možné chirurgické odstránenie príčiny.
Môže predpísať:
Endokrinológia aj detská, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia, Ortopédia, Reumatológia
Predajná cena:
14.39 € / 433.51 SK
Úhrada poisťovňou:
14.39 € / 433.51 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.18 € ÚP:0.00 € DP:20.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:59.12 € ÚP:0.00 € DP:59.12 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:250.94 € ÚP:0.00 € DP:250.94 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.19 € ÚP:4.80 € DP:6.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.59 € ÚP:14.40 € DP:10.19 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien