Detail:
Oramellox 15mg tbl oro 3x10x15 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Názov lieku:
Oramellox 15mg
Doplnok názvu:
tbl oro 3x10x15 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04620-
Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Oramellox 15 mg
orodispergovateľné tablety
meloxikam

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V TEJTO PÍSOMNEJ INFORMÁCII PRE POUŽÍVATEĽOV SA DOZVIETE:

1. Čo je Oramellox 15 mg a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Oramellox 15 mg
3. Ako užívať Oramellox 15 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Oramellox 15 mg
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ORAMELLOX 15 MG A NA ČO SA POUŽÍVA

Oramellox 15 mg patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidové
protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na zmiernenie zápalu
a bolesti kĺbov a svalov. (Orodispergovateľné tablety sú tablety, ktoré sa
ľahko rozpustia v ústach.)
Oramellox 15 mg sa používa na:
. krátkodobú liečbu symptómov akútnych záchvatov osteoartrózy (ochorenie
kĺbov, pre ktoré je typické narušenie chrupavky);
. na dlhodobú liečbu symptómov:
- reumatoidnej artritídy (chronické zápalové ochorenie kĺbov),
- ankylozujúcej spondylitídy (zápal chrbtice).


2. SKÔR AKO UŽIJETE ORAMELLOX 15 MG

Neužívajte Oramellox 15 mg a informujte svojho lekára,
. ak ste alergický na meloxikam alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
tohto lieku (zoznam zložiek je uvedený v časti 6);
. ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo ak dojčíte;
. ak ste alergický na kyselinu acetylsalicylovú alebo na iné nesteroidové
protizápalové lieky (NSAID);
. ak ste niekedy mali príznaky astmy (sipot), nosové polypy (výrastky na
sliznici nosa) spolu s nádchou, opuch kože alebo žihľavku pri užívaní
kyseliny acetylsalicylovej alebo iných protizápalových liekov;
. ak máte alebo ste mali žalúdočný alebo črevný vred;
. ak máte akýkoľvek druh poruchy krvácavosti alebo ste niekedy mali
krvácanie do žalúdka alebo čriev alebo krvácanie do mozgu;
. ak máte závažné ochorenie pečene;
. ak máte závažné zlyhanie obličiek a nepodstupujete dialýzu;
. ak trpíte na závažné zlyhanie srdca;
. ak máte intoleranciu galaktózy, vrodený deficit laktázy alebo trpíte
glukózo-galaktózovou malabsorpciou;
. ak máte Crohnovu chorobu (zápalové ochorenie čriev);
. ak máte ulceróznu kolitídu (zápalové ochorenie čriev);
. ak máte bolesti po operácii aorto-koronárneho premostenia (by-pass).Ak si myslíte, že niektorý z týchto bodov sa Vás týka, nezačnite užívať
Oramellox 15 mg .
Najprv sa pozhovárajte s lekárom a dodržiavajte jeho pokyny.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Oramellox 15 mg
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi skôr ako začnete užívať tento
liek:
. ak máte vysoký krvný tlak;
. ak máte ochorenie srdca, pečene alebo obličiek;
. ak máte diabetes (cukrovku);
. ak ste osoba vo vyššom veku (65 rokov a viac);
. ak máte dedičnú chorobu nazývanú fenylketonúria, pretože tento liek
obsahu aspartám (E 951);
. ak Vám povedali, že máte intoleranciu niektorých cukrov, pretože tento
liek obsahuje sorbitol (E 420), čo je druh cukru;
. ak máte znížený objem krvi vo svojom tele, čo býva po veľkej strate
krvi alebo pri závažných popáleninách, po chirurgickom zákroku alebo pri
nízkom príjme tekutín;
. ak Vám niekedy diagnostikovali vysokú hladinu draslíka v krvi.
Oznámte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že niektorý z týchto bodov sa Vás
týka.

Varovanie
Užívanie liekov ako Oramellox 15 mg môže byť spojené s malým zvýšením
rizika vzniku infarktu srdca („infarkt myokardu”) alebo mozgovej príhody.
Riziko je tým väčšie, čím je dávka vyššia a doba liečby dlhšia.
Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.

Poraďte sa o svojej liečbe so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak
máte problémy so srdcom, ak ste mali mozgovú príhodu alebo ak si myslíte,
že u Vás existuje riziko vzniku ochorení ako vysoký krvný tlak, diabetes,
vysoká hladina cholesterolu alebo ak ste fajčiar.

Užívanie iných liekov
Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Informujte svojho lekára alebo lekárnika, ak užívate niektorý
z nasledujúcich liekov:
. akýkoľvek iný nesteroidový protizápalový liek (NSAID) vrátane kyseliny
acetylsalicylovej;
. lieky proti zrážanlivosti krvi, napr. warfarín;
. lieky na rozpúšťanie krvných zrazenín;
. lieky na zníženie vysokého krvného tlaku;
. perorálne kortikosteroidy;
. cyklosporín;
. akékoľvek diuretikum (ak užívate diuretiká, Váš lekár asi monitoruje
funkciu Vašich obličiek);
. lítium, používa sa na liečbu duševných porúch;
. inhibítory selektívneho spätného vychytávania serotonínu, používajú sa na
liečbu depresie;
. metotrexát (na liečbu psoriázy a niektorých druhov rakoviny);
. cholestyramín (na zníženie hladiny cholesterolu);
. ak používate antikoncepčné vnútromaternicové teliesko, nazývané aj
špirála.

Tehotenstvo a dojčenie
Oramellox 15 mg sa neodporúča užívať tehotným a dojčiacim ženám.
Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste
tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Deti (mladšie ako 16 rokov)
Tento liek sa nesmie podávať deťom mladším ako 16 rokov.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo a neobsluhujte stroje, kým nezistíte, ako Oramellox 15 mg
na Vás pôsobí. Ak po užití lieku máte pocit, že strácate rovnováhu, máte
závrat alebo ste ospalý alebo máte nejasné videnie, neveďte vozidlo
ani neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Oramelloxu 15 mg
. Tieto tablety obsahujú sladidlo aspartám (E 951), zdroj fenylalanínu. Ak
máte dedičnú chorobu nazývanú fenylketonúria, informujte o tom svojho
lekára skôr, ako ich začnete užívať.
. Tieto tablety obsahujú sorbitol (E 420), čo je druh cukru. Ak vám niekedy
povedali, že máte intoleranciu niektorých cukrov, kontaktujte svojho
lekára skôr, ako začnete tieto tablety užívať.


3. AKO UŽÍVAŤ ORAMELLOX 15 MG

Vždy užívajte Oramellox 15 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Pozorne
si prečítajte označenie obalu lieku.
Užívanie lieku
. Položte tabletu na jazyk.
. Nechajte ju pomaly rozpúšťať asi päť minút (nesmiete ju žuť, ani
prehltnúť nerozpustenú).
. Rozpustenú tabletu prehltnite zapitím pohárom vody (asi 240 ml).
. Ak máte sucho v ústach, najprv si ich zvlhčite vodou.
. Nikdy neužívajte viac, ako je odporúčaná maximálna denná dávka 15 mg
(jedna tableta).

Dávkovanie
Dávka závisí od liečeného zdravotného stavu. Váš lekár vám povie, koľko
lieku máte užívať.

Liečba akútneho záchvatu osteoartrózy:
Obvyklá dávka je 7,5 mg (polovica tablety) denne. Váš lekár môže v prípade
potreby zvýšiť dávku na 15 mg (jednu tabletu) denne.

Liečba reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy:
Obvyklá dávka je 15 mg (jedna tableta) denne. Váš lekár môže v prípade
potreby znížiť dávku na 7,5 mg (polovicu tablety) denne.
Ak máte 65 rokov a viac, odporúčaná dávka pre dlhodobú liečbu reumatoidnej
artritídy a ankylozujúcej spondylitídy je 7,5 mg (polovica tablety) denne.

Ak máte niektoré z ochorení uvedených v časti 2 pod nadpisom „Buďte zvlášť
opatrný pri užívaní Oramelloxu 15 mg“, Váš lekár môže obmedziť dávku na 7,5
mg (polovicu tablety) denne.

Ak máte pocit, že účinok tohto lieku je príliš silný alebo príliš slabý
alebo po niekoľkých dňoch necítite žiadne zlepšenie svojho stavu, poraďte
sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak použije viac lieku, ako máte
Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika alebo ihneď vyhľadajte
úrazové oddelenie najbližšej nemocnice alebo lekársku pohotovostnú službu
a túto písomnú informáciu alebo tablety zoberte so sebou.

Ak zabudnete užiť tabletu (alebo polovicu tablety)
Nikdy neužívajte dve dávky v ten istý deň, aby ste nahradili vynechanú
dávku.
Nasledujúci deň užite obvyklú dávku.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Oramellox 15 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.
. Ak ste mali v minulosti výskyt gastrointestinálnych (žalúdočno-
črevných) symptómov počas užívania proti zápalových liekov, lekár môže
monitorovať zlepšovanie Vášho stavu počas liečby.
Na základe výsledkov klinických štúdií a vedeckých údajov sa predpokladá,
že užívanie niektorých liekov NSAID (zvlášť vysoké dávky a dlhodobá
liečba) môže mierne zvyšovať riziko vzniku arteriálnej trombotickej
príhody (ktoré by mohlo napríklad viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej
príhode).
Ihneď kontaktujte svojho lekára alebo ihneď vyhľadajte úrazové oddelenie
najbližšej nemocnice alebo lekársku pohotovostnú službu (túto písomnú
informáciu alebo tablety zoberte so sebou), ak sa u Vás prejavia
nasledujúce závažné vedľajšie účinky:

. závažné alergické reakcie, môžu sa vyskytnúť mdloby, dýchavičnosť, kožné
reakcie a záchvaty astmy (častý vedľajší účinok: vyskytuje sa u 1 až 10
používateľov zo 100);
. krvácanie do žalúdka alebo čriev, peptické vredy, bolestivosť alebo
zápal ústnej dutiny alebo zápal hltana (menej častý vedľajší účinok:
vyskytuje sa u 1 až 10 používateľov z 1 000);
. závažné postihnutie pľuzgiermi alebo odlupovanie kože, opuch okolo očí,
perí a tváre, vyrážky vyvolané slnením (zriedkavý vedľajší účinok:
vyskytuje sa u 1 až 10 používateľov zo 10 000).

Kontaktujte svojho lekára, ako sa u Vás vyskytnú nasledujúce vedľajšie
účinky:

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov zo 100):
. nedokonalé trávenie, pocit nevoľnosti alebo nevoľnosť, bolesti brucha,
zápcha, plynatosť, hnačka, kožné vyrážky alebo svrbenie;
. pocit strácania rovnováhy, bolesti hlavy;
. opuch členkov a nôh;
. anémia.


Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 1 000):
. precitlivenosť;
. žihľavka;
. závrat, tinitus (hučanie v ušiach), ospalosť;
. nepravidelný tep, zvýšený krvný tlak, návaly tepla;
. odchýlky od normálneho počtu bielych krviniek a krvných doštičiek;
. zmeny funkcie pečene;
. zadržiavanie soli a vody, zvýšená hladina draslíka, zmeny funkcie
obličiek.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 používateľov z 10 000):
. prederavenie črevnej steny, zápal alebo bolestivosť žalúdka alebo čriev
(vredy na žalúdku alebo v črevách, krvácanie a prederavenie žalúdka alebo
čriev sa môže vyskytnúť kedykoľvek, niekedy môže byť najmä u starších
pacientov závažné a vo veľmi zriedkavých prípadoch, menej ako 1 z 10000
liečených pacientov, môže byť fatálne);
. zmätenosť, výkyvy nálady, nespavosť, nočné mory;
. poruchy videnia ako neostré videnie;
. zápal pečene (hepatitída);
. zlyhanie obličiek.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ORAMELLOX 15 MG

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nedávajte tablety do iného obalu.
. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie
v krajinách EÚ.
. Oramellox 15 mg neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
Lieky sa nesmú likvidovať vypustením do kanalizácie alebo odhodením do
domového odpadu. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu
chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Oramellox 15 mg
Liečivo je meloxikam. 1 tableta obsahuje 15 mg.
Ostatné zložky sú manitol (E 421), aspartám (E 951), sorbitol (E 420),
kyselina citrónová bezvodá (E 330), jogurtová aróma, aróma lesné ovocie,
povidon (E 1201), mastenec (E553b), laurylsulfát sodný a stearan horečnatý
(E 572).

Ako vyzerá Oramellox 15 mg a obsah balenia
Oramellox 15 mg pozostáva z okrúhlych, svetložltých, plochých tabliet
s deliacou ryhou, s označením AX5 na jednej strane, ktoré sa dajú rozdeliť
na dve rovnaké polovice. Balenie tabliet:
. škatuľka obsahujúca 2 blistre po 10 tabliet;
. škatuľka obsahujúca 3 blistre po 10 tabliet;
. škatuľka s jednou polyetylénovou fľaštičkou s polypropylénovým uzáverom
s vysušovadlom, ktorá obsahuje 30 tabliet;
. škatuľka s jednou polyetylénovou fľaštičkou s polypropylénovým uzáverom
s vysušovadlom, ktorá obsahuje 200 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Alpex Pharma (UK) Limited,
Yew Tree Lodge, Southill,
Biggleswade, Beds.
SG18 9LP
Veľká Británia

Výrobca

Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.,
Via del Mare 36, I-00040 Pomezia,
Taliansko


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktuje, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH - o.z.
Júnová 33
83101 Bratislava
Slovenská republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii ev.č. 2011/00753

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1 NÁZOV LIEKU

Oramellox 15 mg
orodispergovateľné tablety

2 KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje: meloxikam 15 mg.


Pomocné látky:
/E 421: manitol 252,6 mg,/
/E 420: sorbitol 40 mg,/
/E 951: aspartám 8 mg./
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3 LIEKOVÁ FORMA

Orodispergovateľné tablety
Okrúhle, svetložlté, ploché tablety s deliacou ryhou, s
označením AX5 na jednej strane, ktoré sa dajú rozdeliť na
rovnaké polovice.

4 KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie

Krátkodobá symptomatická liečba exacerbácií osteoartrózy.


Dlhodobá symptomatická liečba reumatoidnej artritídy alebo
ankylozujúcej spondylitídy.4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne podanie
. Exacerbácie osteoartrózy: podáva sa 7,5 mg/deň (polovica 15
mg tablety). V prípade potreby pri nedostatočnom zlepšení
možno dávku zvýšiť na 15 mg/deň.

. Reumatoidná artritída a ankylozujúca spondylitída: 15 mg/deň
(jedna 15 mg tableta).


(Pozri tiež časť „Osobitné skupiny pacientov“.)


Podľa terapeutickej odpovede sa dávka môže znížiť na 7,5 mg/deň
(polovica 15 mg tablety).


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať používaním najnižšej
efektívnej dávky lieku počas najkratšieho obdobia, ktoré je
potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.4). Potreba
pacienta na symptomatické zmiernenie bolesti a odozva pacienta
na terapiu sa má periodicky vyhodnocovať, zvlášť u pacientov s
osteoartrózou.


NEPREKRAČUJTE DENNÚ DÁVKU 15 MG/DEŇ.


Orodispergovateľná tableta Oramelloxu sa vloží do úst na jazyk
a nechá päť minút pomaly rozpúšťať (tableta sa nemá žuvať a nemá
sa prehltnúť nerozpustená) a potom sa prehltne zapitím s 240 ml
vody.
Pacienti so suchom v ústach môžu na zvlhčenie sliznice ústnej
dutiny použiť vodu.


/Osobitné skupiny pacientov/
Starší pacienti a pacienti so zvýšeným rizikom nežiaducich
účinkov (pozri časť 5.2):
Odporúčaná dávka pre dlhodobú liečbu reumatoidnej artritídy
a ankylozujúcej spondylitídy u starších pacientov je 7,5 mg
denne. Pacienti so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov majú
začať liečbu dávkou 7,5 mg denne (pozri časť 4.4).


/Poškodenie funkcie obličiek (pozri časť 5.2):/


U dialyzovaných pacientov s ťažkým renálnym zlyhaním nemá dávka
prekročiť 7,5 mg (polovica 15 mg tablety) denne.
U pacientov s miernym až stredným poškodením funkcie obličiek
(tj. pacienti s klírensom kreatinínu vyšším ako 25 ml/min)
zníženie dávky nie je potrebné. (Nedialyzovaní pacienti so
závažným zlyhaním obličiek, pozri časť 4.3.)


/Poškodenie funkcie pečene (pozri časť 5.2):/


U pacientov s miernym až stredným poškodením funkcie pečene
zníženie dávky nie je potrebné. (Pacienti so závažným poškodením
funkcie pečene, pozri časť 4.3.)


Deti a dospievajúci:


Oramellox orodispergovateľné tablety je kontraindikovaný u detí
a dospievajúcich mladších ako 16 rokov (pozri časť 4.3).

4.3 KontraindikácieTento liek je kontraindikovaný v nasledujúcich prípadoch:


. tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6 Gravidita
a laktácia);
. deti a dospievajúci mladší ako 16 rokov;
. precitlivenosť na meloxikam alebo na niektorú z pomocných
látok alebo precitlivenosť na látky s podobným účinkom, napr.
lieky NSAID, kyselina acetylsalicylová; meloxikam sa nemá
podávať pacientom, u ktorých sa po užití kyseliny
acetylsalicylovej alebo iných liekov NSAID vyskytli príznaky
astmy, nosové polypy, angioneurotický edém alebo urtikária;
. gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia v anamnéze v
súvislosti s predchádzajúcou terapiou liekmi NSAID;
. aktívny alebo recidivujúci peptický vred/hemoragia (dve alebo
viac výrazných epizód potvrdenej ulcerácie alebo krvácania);
. aktívne intestinálne zápalové ochorenie (Crohnova choroba,
ulcerózna kolitída);
. závažné poškodenie funkcie pečene;
. nedialyzované závažné zlyhanie obličiek;
. gastrointestinálne krvácanie, cerebrovaskulárne krvácanie
alebo iné poruchy krvácavosti;
. závažné zlyhanie srdca;
. meloxikam je kontraindikovaný na liečbu bolesti krátko po
operácii koronárneho arteriálneho bajpasu (CABG).4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaníNežiaduce účinky sa môžu minimalizovať používaním najnižšej
efektívnej dávky lieku počas najkratšieho obdobia, ktoré je
potrebné na kontrolu symptómov (pozri časť 4.2 a nižšie uvedené
gastrointestinálne a kardiovaskulárne riziká).

Odporúčaná maximálna denná dávka sa nesmie prekročiť ani v
prípade nedostatočného terapeutického účinku a ani sa nesmú
pridať ďalšie NSAID k liečbe, pretože sa môže zvýšiť toxicita
bez preukázaného terapeutického prínosu. Treba sa vyhýbať
podávaniu Oramelloxu orodispergovateľné tablety súčasne s inými
liekmi NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2.

Oramellox orodispergovateľné tablety nie je vhodný na liečbu
pacientov vyžadujúcich zmiernenie akútnej bolesti. Ak sa
v priebehu niekoľkých dní nedosiahne zlepšenie, treba znova
vyhodnotiť klinický prínos liečby.

Treba preskúmať všetky prípady ezofagitídy, gastritídy a/alebo
peptického vredu v anamnéze pacienta, aby sa zabezpečilo ich
úplné vyliečenie pred začatím liečby s meloxikamom. U pacientov
liečených meloxikamom a s ochoreniami tohto typu v anamnéze
treba rutinne venovať pozornosť možnej recidíve týchto ochorení.Gastrointestinálne účinky

Pri užívaní všetkých liekov NSAID môže v ktorejkoľvek fáze
terapie vzniknúť gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo
perforácia, ktoré môžu byť fatálne, a to s varovnými symptómami
alebo bez nich a nezávisle od gastrointestinálnych ochorení v
anamnéze.
Riziko gastrointestinálneho krvácania, ulcerácie a perforácie sa
zvyšuje so zvyšujúcou sa dávkou liekov NSAID, je vyššie
u pacientov s ulceráciou v anamnéze, hlavne ak došlo ku
komplikáciám v dôsledku krvácania alebo perforácie (pozri časť
4.3), a u starších pacientov. U týchto pacientov sa má liečba
začať s najmenšou dostupnou dávkou. U týchto pacientov
a u pacientov, ktorým sa musí súbežne podávať nízka dávka
kyseliny acetylsalicylovej alebo iný liek so zvýšeným rizikom
vzniku gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, sa má zvážiť
súbežné podávanie ochrannej liečby (napr. misoprostol alebo
inhibítor proteínovej pumpy) (pozri text nižšie a časť 4.5).

Pacienti s anamnézou gastrointestinálnej toxicity, zvlášť starší
pacienti, majú informovať lekára o všetkých nezvyčajných
symptómoch v abdominálnej oblasti (najmä GIT krvácanie), hlavne
na začiatku liečby.

Zvýšená opatrnosť je potrebná u pacientov liečených súčasne
liekmi, ktoré môžu zvyšovať riziko ulcerácie alebo krvácania ako
heparín podávaný ako liečebný prostriedok alebo v geriatrii,
antikoagulanciá ako warfarín alebo iné nesteroidové
protizápalové lieky vrátane kyseliny acetylsalicylovej podávanej
v protizápalových dávkach (? 1g ako jedna dávka alebo ? 3g ako
celková denná dávka) (pozri časť 4.5).
Keď sa u pacientov liečených Oramelloxom orodispergovateľné
tablety objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia,
liečba sa musí prerušiť.
Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky

U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným
zlyhaním srdca v anamnéze sa vyžaduje vhodné monitorovanie a
usmernenie, pretože v súvislosti s terapiou liekmi NSAID boli
hlásené retencia tekutín a edémy.

Klinické monitorovanie krvného tlaku u rizikových pacientov sa
odporúča pred začatím liečby a zvlášť pri začatí liečby
s Oramelloxom orogispergovateľné tablety.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na
možnosť, že používanie niektorých liekov NSAID (obzvlášť vysoké
dávkovanie a dlhodobá liečba) môže byť spojené s malým zvýšením
rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt myokardu,
mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov, aby sa takéto riziko
vylúčilo pri používaní meloxikamu.

Pacienti s neliečenou hypertenziou, kongestívnym zlyhaním srdca,
potvrdenou ischemickou chorobou srdca, s ochoreniami periférnych
artérií a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením sa majú liečiť
Oramelloxom orodispergovateľné tablety iba po starostlivom
zvážení. Vopred treba starostlivo zvážiť aj dlhodobú liečbu u
pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia
(napr. hypertenziu, hyperlipidémiu, diabetes mellitus,
fajčenie).
Kožné reakcie

Pri liečbe liekmi NSAID sa veľmi zriedkavo vyskytli závažné
kožné reakcie až fatálneho charakteru vrátane exfoliatívnej
dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej
epidermálnej nekrolýzy (pozri časť 4.8). Ukazuje sa, že
najvyššie riziko vzniku týchto reakcií je na začiatku liečby, vo
väčšine prípadov sa nežiaduca reakcia začala prejavovať v prvom
mesiaci liečby. Oramellox sa má vysadiť pri prvom výskyte kožnej
vyrážky, mukóznych lézií alebo iných prejavov precitlivenosti.
Parametre funkcie pečene a obličiek

Ako u väčšiny liekov NSAID občas sa vyskytlo zvýšenie hladiny
sérových transamináz, zvýšenie sérového bilirubínu alebo iných
parametrov funkcie pečene, tiež zvýšenie sérového kreatinínu
a močovinového dusíka v krvi, ako aj iné laboratórne odchýlky.
Vo väčšine prípadov boli tieto odchýlky od normálnych hodnôt
prechodné a mierne. Ak by sa zistilo, že tieto odchýlky od
normálnych hodnôt sú závažné alebo pretrvávajúce, podávanie
Oramelloxu treba zastaviť a vykonať vhodné vyšetrenia.
Funkčné zlyhanie obličiek

Lieky NSAID môžu inhibíciou vazodilatačného účinky renálnych
prostaglandínov vyvolať funkčné zlyhanie obličiek v dôsledku
redukcie glomerulárnej filtrácie. Tento nežiaduci účinok závisí
od dávky. Na začiatku liečby alebo po zvýšení dávky sa odporúča
starostlivo monitorovať diurézu a renálne funkcie u pacientov
s nasledujúcimi rizikovými faktormi:

• starší pacienti;

• súčasná liečba liekmi ako ACE inhibítory, antagonisty
angiotenzínu II, sartany, diuretiká (pozri časť 4.5 Liekové
a iné interakcie);

• hypovolémia (akejkoľvek príčiny);

• kongestívne zlyhanie srdca;

• zlyhanie obličiek ;

• nefrotický syndróm ;

• lupózna nefropatia;

• závažná dysfunkcia pečene (sérový albumín <25 g/l alebo
Childovo-Pughovo skóre 10).

V zriedkavých prípadoch môžu lieky NSAID spôsobiť intersticiálnu
nefritídu, glomerulonefritígu, nekrózu drene obličiek alebo
nefrotický syndróm.
Dávka meloxikamu u pacientov v konečnej fáze renálneho zlyhania
na hemodialýze nemá byť vyššia ako 7,5 mg (polovica 15 mg
tablety). U pacientov s miernym až stredným poškodením funkcie
obličiek (tj. pacienti klírensom kreatinínu vyšším ako 25
ml/min) zníženie dávky nie je potrebné.
/Retencia sodíka, draslíka a vody/

Užívanie liekov NSAID môže vyvolať retenciu sodíka, draslíka
a vody a interferenciu s natriuretickým účinkom diuretík. Môže
sa vyskytnúť zníženie antihypertenzívneho účinku
antihypertenzívnych liekov (pozri časť 4.5). V dôsledku toho
môže dôjsť k vzniku alebo exacerbácii edémov, zlyhania srdca
alebo hypertenzie. U rizikových pacientov je preto potrebné
klinické monitorovanie (pozri časť 4.2 a 4.3).
Hyperkaliémia

Hyperkaliémiu môže podporovať diabetes alebo súbežná liečba,
o ktorej je známe, že zvyšuje kaliémiu (pozri časť 4.5).
V takých prípadoch sa má pravidelne monitorovať hladina
draslíka.
Starší pacienti, menej odolné a oslabené osoby často znášajú
nežiaduce účinky horšie, preto si vyžadujú dôkladné
monitorovanie. Tak ako u iných liekov NSAID osobitná pozornosť
sa vyžaduje u starších pacientov, ktorí majú často zhoršenú
funkciu obličiek, pečene a srdca. U starších pacientov sa pri
užívaní liekov NSAID častejšie vyskytujú nežiaduce účinky, najmä
gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť
fatálne (pozri časť 4.2).

Oramellox orodispergovateľné tablety, tak ako iné lieky NSAID,
môže maskovať symptómy prebiehajúcej infekčnej choroby.
Užívanie Oramelloxu orodispergovateľné tablety, tak ako iné
lieky so známym inhibičným účinkom na syntézu
cyklooxigenázy/prostaglandínov, môže znižovať plodnosť a preto
sa neodporúča ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. U žien, ktorým
sa nedarí otehotnieť alebo u ktorých existuje podozrenie na
neplodnosť, sa má zvážiť prerušenie liečby meloxikamom.
Oramellox orodispergovateľné tablety obsahuje zdroj
fenylalanínu, aspartám (E 951). Môže byť škodlivý pre osoby
s fenylketonúriou.Oramellox orodispergovateľné tablety obsahuje sorbitol (E 420).
Preto pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej
intolerancie nesmú užívať tento liek.
4.5 Liekové a iné interakcieŠtúdie liekových interakcií sa uskutočnili len na dospelých.


Meloxikam sa metabolizuje v pečeni, prevažne izoenzýmami CYP
2C9 a CYP 3A4. Treba zvážiť možné farmakokinetické interakcie
medzi meloxikamom a liečivami inhibujúcimi alebo
metabolizovanými izoenzýmami CYP 2C9 a CYP 3A4.
Farmakodynamické interakcie


/Iné nesteroidové protizápalové látky (NSAID) a kyselina/
/acetylsalicylová/ />/ /3g/deň:/
tento liek sa neodporúča kombinovať (pozri časť 4.4) s inými
nesteroidovými protizápalovými liekmi vrátane kyseliny
acetylsalicylovej podávanej v protizápalových dávkach (? 1g ako
jedna dávka alebo ? 3g ako celková denná dávka).


/Kortikosteroidy (napr. glukokortikoidy):/


Súčasné užívanie s kortikosteroidmi si vyžaduje opatrnosť pre
zvýšené riziko krvácania alebo gastrointestinálnej ulcerácie.


/Antikoagulanty alebo heparín podávaný v geriatrii alebo/
/v liečebných dávkach:/


Výrazne zvýšené riziko krvácania spôsobené inhibíciou funkcie
krvných doštičiek a poškodením sliznice žalúdka a dvanástnika.
Lieky NSAID môžu zvyšovať účinok antikoangulancií ako warfarín
(pozri časť 4.4). Súčasné užívanie liekov NSAID
a antikoagulancií alebo heparínu podávaného v geriatrii alebo
v liečebnej dávke sa neodporúča (pozri časť 4.4).


V ostatných prípadoch užívania heparínu je potrebná opatrnosť
pre zvýšené riziko krvácania.
Ak sa nedá vyhnúť takejto kombinácii, je potrebné starostlivo
monitorovať INR.


/Trombolytiká a lieky s protidoštičkovým účinkom:/


Zvýšené riziko krvácania spôsobené inhibíciou funkcie krvných
doštičiek a poškodením sliznice žalúdka a dvanástnika.


/Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI):/


Zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).


/Diuretiká, ACE inhibítory a antogonisty angiotenzínu II:/


Lieky NSAID môžu znižovať účinok diuretík a iných
antihypertenzívnych liekov. U niektorých pacientov so zníženou
funkciou obličiek (napr. dehydrovaní pacienti alebo starší
pacienti so zníženou funkciou obličiek) súbežné podávanie ACE
inhibítorov alebo antagonistov angiotenzínu II a liekov
inhibujúcich cyklooxygenázu môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu
funkcie obličiek, vrátane možného akútneho zlyhania obličiek,
ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto kombináciu liekov treba
podávať s opatrnosťou, zvlášť u starších pacientov. Pacientov
treba primerane hydratovať a pozornosť venovať monitorovaniu
renálnej funkcie po začatí súčasnej liečby a potom periodicky
v priebehu liečby (pozri časť 4.4).


/Iné antihypertenzívne lieky (napr. beta-blokátory):/


U beta-blokátorov podobne ako u vyššie uvedených liečiv môže
dôjsť k zníženiu antihypertenzívneho účinku (v dôsledku
inhibície prostaglandínov s vazodilatačným účinkom).


/Inhibítory kalcineurínu (napr. cyklosporín, takrolimus):/


Lieky NSAID môžu zvyšovať nefrotoxicitu /inhibítorov/
/kalcineurínu/ účinkom na renálne prostaglandíny. Počas
kombinovanej liečby treba merať funkciu obličiek. Odporúča sa
dôkladne monitorovať funkciu obličiek, zvlášť u starších
pacientov.


/Vnútromaternicové telieska:/


Existujú hlásenia, že lieky NSAID znižujú účinnosť
vnútromaternicových teliesok.


Pokles účinnosti vnútromaternicových teliesok liekmi NSAID bol
hlásený už skôr, ale potrebuje ďalšie potvrdenie.
Farmakokinetické interakcie (účinok meloxikamu na
farmakokinetiku iných liečiv)


/Lítium:/


Zistilo sa, že lieky NSAID zvyšujú hladinu lítia v krvi
(znížením vylučovania lítia obličkami), ktorá môže dosiahnuť
toxické hodnoty. Súčasné užívanie lítia a liekov NSAID sa
neodporúča (pozri časť 4.4). Ak je takáto kombinácia nevyhnutná,
treba starostlivo monitorovať plazmatickú koncentráciu lítia na
začiatku liečby, počas nastavovania veľkosti dávky a pri
ukončení liečby meloxikamom.


/Metotrexát:/


Lieky NSAID môžu znížiť tubulárnu sekréciu metotrexátu a tým
zvýšiť jeho plazmatickú koncentráciu. Z tohto dôvodu sa
neodporúča, aby pacienti liečení vysokými dávkami metotrexátu
(viac ako 15 mg/týždeň) súčasne užívali lieky NSAID (pozri časť
4.4).


Riziko interakcie medzi liekmi NSAID a metotrexátom treba tiež
zvážiť u pacientov užívajúcich nízke dávky metotrexátu, najmä
u pacientov so zníženou funkciou obličiek. Ak je kombinovaná
liečba nevyhnutná, je potrebné monitorovať krvný obraz a funkciu
obličiek. Opatrnosť je potrebná v prípade, keď sa liek NSAID
a metotrexát podávajú počas 3 dní. Vtedy sa plazmatická hladina
metotrexátu môže zvýšiť a spôsobiť zvýšenie toxicity.


Aj keby farmakokinetika metotrexátu (15 mg/týždeň) nebola
významne ovplyvnená súbežnou liečbou meloxikamom, treba pamätať
na to, že liečba liekmi NSAID môže zvyšovať hematologickú
toxicitu metotrexátu (pozri vyššie). (Pozri časť 4.8.)
Farmakokinetické interakcie (účinok ostatných liečiv na
farmakokinetiku meloxikamu)


/Cholestyramín:/


Cholestyramín zrýchľuje vylučovanie meloxikamu narušením
enterohepatálnej cirkulácie, čím sa klírens meloxikamu zvyšuje
o 50 % a polčas sa znižuje na 13+3 h. Táto lieková interakcie je
klinicky významná.
Pri súčasnom podávaní antacíd, cimetidínu a digoxínu sa
nezistili klinicky významné farmakokinetické liekové interakcie.4.6 Gravidita a laktácia/Gravidita/
Inhibícia syntézy prostaglandínov môže nepriaznivo ovplyvniť
graviditu a/alebo vývoj embrya/plodu. Údaje z epidemiologických
štúdií poukazujú na zvýšené riziko potratu, malformácií srdca
a gastroschízy po užívaní inhibítora syntézy prostaglandínov v
ranom štádiu gravidity. Celkové riziko kardiovaskulárnych
malformácií vzrástlo z menej ako 1% na približne 1,5 %.
Predpokladá sa, že riziko sa zvyšuje s dávkou a dĺžkou terapie.
U zvierat podanie inhibítora syntézy prostaglandínov spôsobilo
zvýšenie predimplantačnej a poimplantačnej straty a
embryofetálnej letality. Okrem toho sa zistil u zvierat, ktorým
sa počas organogenetického obdobia podával inhibítor syntézy
prostaglandínov, zvýšený výskyt rôznych malformácií, vrátane
kardiovaskulárnych. Meloxikam sa nemá podávať v prvom a druhom
trimestri gravidity, pokiaľ to nie je skutočne nevyhnutné. Ak sa
liek meloxikam podáva ženám, ktoré plánujú tehotenstvo, alebo
počas prvého a druhého trimestra gravidity, má sa užívať čo
najmenšia účinná dávka počas čo najkratšieho obdobia.


Všetky inhibítory syntézy prostaglandínu môžu v treťom trimestri
gravidity vyvolať u plodu:


. kardiopulmonárnu toxicitu (s predčasným uzáverom ductus
arteriosus a s pulmonárnou hypertenziou);


. renálnu dysfunkciu, ktorá môže prejsť do zlyhania obličiek
s oligo-hydroamniónom;


u matky a novorodenca na konci gravidity:


. možné predĺženie času krvácania, vznik antikoagulačného účinku
dokonca aj vtedy, keď sa podával vo veľmi malých dávkach;


. inhibíciu kontrakcií maternice a v dôsledku toho oneskorenie
alebo predĺženie pôrodu.


Preto je meloxikam kontraindikovaný počas tretieho trimestra
gravidity.


Laktácia


Pre meloxikam neexitujú špecifické skúsenosti. O liekoch NSAID
je známe, že prechádzajú do materského mlieka. Preto sa
neodporúča podávať meloxikam dojčiacim ženám.4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch lieku na schopnosť
viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Na základe farmakokinetického
profilu a hlásených nežiaducich účinkov meloxikam pravdepodobne
nemá žiadny alebo má len nepatrný vplyv na tieto schopnosti. Ak
sa však vyskytnú poruchy videnia alebo ospalosť, vertigo alebo
iné poruchy centrálneho nervového systému, pacienti nemajú viesť
motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


4.8 Nežiaduce účinky


a) Všeobecné informácie
Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na
možnosť, že užívanie niektorých liekov NSAID (zvlášť vysoké
dávkovanie a dlhodobé podávanie) môže byť spojené s malým
zvýšením rizika arteriálnej trombotickej príhody (napr. infarkt
myokardu, mozgová príhoda) (pozri časť 4.4).


V súvislosti s liečbou NSAID boli hlásené edémy, hypertenzia
a zlyhanie srdca.


Nežiaduce účinky sa najčastejšie pozorovali v
gastrointestinálnom trakte. Môžu sa vyskytnúť peptické vredy,
perforácia alebo gastrointestinálne krvácanie, niekedy až
fatálneho charakteru, hlavne u starších pacientov (pozri časť
4.4). Po podaní sa tiež vyskytli nauzea, vracanie, diarea,
flatulencia, konstipácia, dyspepsia, bolesti brucha, melena,
hemateméza, ulcerózna stomatitída, exacerbácia kolitídy a
Crohnovej choroby (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní). Gastritída sa vyskytovala menej
často.


Frekvencie výskytu nežiaducich účinkov uvedené nižšie sú
založené na ich výskyte v 27 klinických skúškach s trvaním
liečby minimálne 14 dní. Informácie vychádzajú z klinických
skúšok zahŕňajúcich 15197 pacientov, ktorí sa liečili dennými
dávkami 7,5 alebo 15 mg meloxikamu podávanými perorálne vo forme
tabliet alebo kapsúl maximálne jeden rok.


V tabuľke sú zahrnuté aj nežiaduce účinky, ktoré boli hlásené
v súvislosti s užívaním lieku po jeho uvedení na trh.


Nežiaduce účinky sú zoradené podľa názvov frekvencie výskytu
zostavených s použitím nasledujúcej konvencie:


Veľmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), menej časté
(>1/1000, <1/100), zriedkavé (>1/10000, <1/1000) veľmi zriedkavé
(<1/10000).
/b) Tabuľka nežiaducich účinkov/
Poruchy krvného a lymfatického systému
|Menej časté: |Anémia |
|Zriedkavé: |Odchýlky od normálneho krvného obrazu |
| |(vrátane odlišného počtu bielych |
| |krviniek), leukopénia, trombocytopénia |


Veľmi zriedkavo boli hlásené prípady agranulocytózy (pozri časť
c).
Poruchy imunitného systému
|Menej časté: |Precitlivenosť, alergické reakcie iné |
| |ako anafylaktické alebo anafylaktoidné |
| |reakcie |
|Neznáme: |Anafylaktická reakcia, anafylaktoidná |
| |reakcia |


Psychické poruchy
|Zriedkavé: |Zmeny nálady, nočné mory |
|Neznáme: |Stav zmätenosti, dezorientácia |


Poruchy nervového systému
|Časté: |Bolesti hlavy |
|Menej časté: |Závrat, somnolencia |


Poruchy oka
|Zriedkavé: |Poruchy videnia vrátane neostrého |
| |videnia, zápal spojiviek |


Poruchy ucha a labyrintu
|Menej časté: |Vertigo |
|Zriedkavé: |Tinitus |


Poruchy srdca a srdcovej činnosti
|Zriedkavé: |Palpitácie |


V súvislosti s liečbou NSAID bolo hlásené zlyhanie srdca.
Cievne poruchy
|Menej časté: |Zvýšený krvný tlak (pozri časť 4.4), |
| |návaly tepla |


Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
|Zriedkavé: |Astma u osôb alergických na kyselinu |
| |acetylsalicylovú alebo iné lieky NSAID |


Poruchy gastrointestinálneho traktu
|Veľmi časté: |Dyspepsia, nauzea, vracanie, bolesti |
| |brucha, konstipácia, flatulencia, |
| |diarea |
|Menej časté: |Skryté alebo makroskopické |
| |gastrointestinálne krvácanie, |
| |stomatitída, gastritída, grganie |
|Zriedkavé: |Kolitída, žalúdočno-dvanástnikový vred,|
| |ezofagitída |
|Veľmi zriedkavé: |Gastrointestinálna perforácia |


Gastrointestinálne krvácanie, ulcerácia alebo perforácia môžu
byť niekedy závažné a potenciálne fatálne, najmä u starších
pacientov (pozri časť 4.4).
Poruchy pečene a žlčových ciest
|Menej časté: |Porucha pečenových funkcií (napr. |
| |zvýšené hladiny transamináz alebo |
| |bilirubínu) |
|Veľmi zriedkavé: |Hepatitída |


Poruchy kože a podkožného tkaniva
|Menej časté: |Angioedém, pruritus, vyrážka |
|Zriedkavé: |Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická |
| |epidermálna nekrolýza, urtikária |
|Veľmi zriedkavé: |Bulózna dermatitída, multiformný erytém|
|Neznáme: |Fotosenzitívna reakcia |


Poruchy obličiek a močovej sústavy
|Menej časté: |Retencia sodíka a vody, hyperkaliémia |
| |(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia |
| |a opatrenia pri používaní a časť 4.5), |
| |abnormálne výsledky testov funkcie |
| |obličiek (zvýšená hladina sérového |
| |kreatinínu a/alebo sérovej močoviny) |
|Veľmi zriedkavé: |Akútne zlyhanie obličiek najmä |
| |u pacientov s rizikovými faktormi |
| |(pozri časť 4.4) |


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
|Menej časté: |Edém vrátane edému dolných končatín |


/c) Informácie o individuálne sa vyskytujúcich závažných a/alebo/
/často sa vyskytujúcich nežiaducich účinkov/
U pacientov liečených meloxikamom a iným potenciálne
myelotoxickými liečivami boli veľmi zriedkavo hlásené prípady
agranulocytózy (pozri časť 4.5).
/d) Nežiaduce účinky, ktoré neboli doteraz u tohto lieku/
/pozorované, ale ktoré sa vo všeobecnosti uznávajú za nežiaduce/
/účinky pripísateľné iným látkam v danej skupine/
Organické poškodenie obličiek, ktoré pravdepodobne vyústi do
akútneho zlyhania obličiek: veľmi zriedkavo boli hlásené prípady
interticiálnej nefritídy, akútnej tubulárnej nekrózy,
nefrotického syndrómu a papilárnej nekrózy (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Symptómy akútneho predávkovania liekom NSAID sa obvykle
obmedzujú na letargiu, ospalosť, nauzeu, vracanie a bolesť
v epigastriu a sú po podpornej liečbe spravidla reverzibilné.
Môže sa vyskytnúť gastrointestinálne krvácanie. Ťažká otrava
môže vyvolať hypertenziu, akútne zlyhanie obličiek, dysfunkciu
pečene, útlm dýchania, kómu, kŕče, kardiovaskulárny kolaps a
zástavu srdca. Anafylaktoidné reakcie boli hlásené pri
terapeutickom užívaní liekov NSAID a môžu sa vyskytnúť po
predávkovaní.


Pri predávkovaní liekom NSAID treba pacientom poskytnúť
symptomatickú a podpornú liečbu. Zrýchlené odstránenie
meloxikamu použitím 4 g perorálnej dávky cholestyramínu podanej
trikrát denne bolo názorne predvedené počas klinickej skúšky.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: nesteroidové antiflogistiká a
antireumatiká, oxikamy


ATC kód: M01 AC06


Meloxikam je nesteroidové protizápalové liečivo (NSAID) zo
skupiny oxikamov s protizápalovými, analgetickými
a antipyretickými vlastnosťami.


Protizápalový účinok meloxikamu sa preukázali na klasických
modeloch zápalu. Tak ako u iných liekov NSAID presný mechanizmus
jeho pôsobenia nie je známy. Existuje však minimálne jeden
spoločný mechanizmus pôsobenia spoločný pre všetky lieky NSAID
(vrátane meloxikamu): inhibícia biosyntézy prostaglandínov,
ktoré sú známe ako mediátory zápalu.

2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia/
Meloxikam sa z gastrointestinálneho traktu dobre vstrebáva, čo
vyjadruje vysoká absolútna biologická dostupnosť 89 % po
perorálnom podaní (kapsula). Bolo preukázané, že tablety,
perorálna suspenzia a kapsuly sú bioekvivalentné.


Po podaní jednej dávky sa maximálne plazmatické koncentrácie
dosiahnu v priebehu 2 hodín u suspenzie a v priebehu 5-6 hodín u
pevných perorálnych liekových foriem (kapsuly a tablety).
Pri opakovaných dávkach sa podmienky ustáleného stavu dosiahli v
priebehu 3 až 5 dní. Podávanie jednej dávky denne vedie
k plazmatickým koncentráciám s relatívne malým kolísaním medzi
maximálnou a minimálnou koncentráciou v rozsahu 0,4 - 1,0 µg/ml
pri 7,5 mg dávkach a 0,8 - 2,0 µg/ml pri 15 mg dávkach
(rozmedzie je dané hodnotami Cmin a Cmax v rovnovážnom stave).
Maximálne plazmatické koncentrácie meloxikamu v ustálenom stave
sa pre tablety, kapsuly a perorálnu suspenziu dosiahnu
v priebehu piatich až šiestich hodín. Súčasné podanie jedla
neovplyvňuje rozsah absorpcie meloxikamu po perorálnom podaní.


/Distribúcia/
Meloxikam sa veľmi silno viaže na plazmatické proteíny, hlavne
na albumín (99%). Meloxikam preniká do synoviálnej tekutiny
a dosahuje približne polovičné koncentrácie oproti koncentráciám
v plazme.
Distribučný objem je nízky, v priemere 11 litrov.
Interindividuálna variabilita dosahuje 30-40 %.


/Biotransformácia/
Meloxikam podlieha v pečeni rozsiahlej biotransformácii. V moči
sa identifikovali štyri rôzne metabolity meloxikamu. Všetky sú
farmakodynamicky neaktívne. Hlavný metabolit, 5'-
karboxymeloxikam (60% dávky), vzniká oxidáciou prechodného
metabolitu 5'-hydroxymetylmeloxikamu, ktorý sa vylučuje aj
v menšej miere (9% dávky). Na základe /in vitro/ štúdií sa
predpokladá, že v tomto metabolickom mechanizme hrá dôležitú
úlohu izoenzým CYP 2C9 a v menšej miere aj CYP 3A4. Aktivita
peroxidázy u pacienta je pravdepodobne zodpovedná za ďalšie dva
metabolity, z ktorých jeden predstavuje 16 % a druhý 4 %
z podanej dávky.


/Eliminácia/
Meloxikam sa vylučuje prevažne vo forme metabolitov. Vylučovanie
prebieha v rovnakej miere močom a stolicou. Menej ako 5 % dennej
dávky sa vylúči v nezmenenej forme stolicou a iba stopové
množstvo materskej látky sa vylúči močom.
Priemerný polčas vylučovania je asi 20 hodín. Celkový
plazmatický klírens je v priemere 8 ml/min.


/Linearita/nelinearita/
Meloxikam vykazuje lineárnu farmakokinetiku v rozsahu
terapeutických dávok 7,5 mg – 15 mg po perorálnom alebo
intramuskulárnom podaní.


/Osobitné skupiny pacientov/


/Hepatálna/renálna insuficiencia/
Farmakokinetiku meloxikamu významnou mierou neovplyvňuje ani
hepatálna, ani mierna až stredne závažná renálna insuficiencia.
Pri terminálnom zlyhaní obličiek môže byť výsledkom nárastu
distribučného objemu vyššia koncentrácia voľného meloxikamu
a preto sa denná dávka 7,5 mg nesmie prekročiť (pozri časť 4.2).


/Starší pacienti:/
U starších pacientov bola priemerná hodnota plazmatického
klírensu v ustálenom stave nepatrne nižšia ako hodnota uvádzaná
u mladších osôb.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické štúdie ukázali, že toxikologický profil meloxikamu
je zhodný s toxikologickým profilom liekov NSAID:
gastrointestinálne vredy a erózie a renálna papilárna nekróza sa
zistili u dvoch druhov zvierat po chronickom podávaní.
Perorálne reprodukčné štúdie na krysách ukázali zníženie
ovulácie, inhibíciu implantácie a embryotoxické účinky (zvýšenie
resorpcie) pri dávkach toxických pre matky v množstve 1 mg/kg a
viac. Štúdie reprodukčnej toxicity nepreukázali teratogenitu
pri dávkach až do 4 mg /kg u potkanov a 80 mg/kg u králikov.
Úrovne dávok, pri ktorých sa zmeny pozorovali, prekračovali
klinické dávky (7,5-15 mg ) 5-násobne až 10-násobne pri
vyjadrení dávky v mg/kg telesnej hmotnosti (osoba s hmotnosťou
75 kg). Zistili sa fetotoxické účinky na konci gravidity.
Vykazujú ich všetky inhibítory syntézy prostaglandínov.
Nezistili sa žiadne mutagénne účinky v štúdiách /in vitro/ ani /in/
/vivo./
Žiadne karcinogénne riziko sa nezistilo ani u krýs ani u myší
pri dávkach podstatne vyšších ako klinicky používané dávky.

6 FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 Zoznam pomocných látokE 421: manitol
E 421: manitol predgranulovaný
E 420: sorbitol
E 1201: povidón Cl
E 330: kyselina citrónová bezvodá
E 951: aspartám
E 553: mastenec
E 572: stearan horečnatý
E 1202: povidón K30
E 572: laurylsulfát sodný
jogurtová aróma
aróma lesné ovocie6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje špeciálne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Škatuľka obsahujúca 2 blistre (Al-PA-Al-PVC) po 10 tabliet
(celkom 20 tabliet).
Škatuľka obsahujúca 3 blistre (Al-PA-Al-PVC) po 10 tabliet
(celkom 30 tabliet).
Škatuľka s jednou polyetylénovou fľaštičkou so skrutkovacím
uzáverom s detskou poistkou, poistným krúžkom a vysušovadlom
obsahujúca 30 tabliet.
Škatuľka s jednou polyetylénovou fľaštičkou so skrutkovacím
uzáverom s detskou poistkou, poistným krúžkom a vysušovadlom
obsahujúca 200 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciuŽiadne zvláštne požiadavky.


Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný
v súlade s národnými požiadavkami.

7 DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Alpex Pharma (UK) Limited,
Yew Tree Lodge,
Southill, Biggleswade,
Beds. SG 18 9 LP
Veľká Británia

8 REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0492/10-S

9 DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10 DÁTUM REVÍZIE TEXTU 4/2011
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C00115
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AC06 - meloxikamum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
IT -
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.80 € / 144.60 SK
Úhrada poisťovňou:
2.10 € / 63.26 SK
Doplatok pacienta:
2.70 € / 81.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.91 € ÚP:4.20 € DP:4.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.69 € ÚP:0.00 € DP:3.69 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.25 € ÚP:1.40 € DP:0.85 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.83 € ÚP:0.00 € DP:4.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.80 € ÚP:2.10 € DP:2.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.29 € ÚP:0.00 € DP:10.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.44 € ÚP:1.40 € DP:2.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.60 € ÚP:0.00 € DP:4.60 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien