Detail:
Alendrogen 70 mg tbl 12x70 mg
Názov lieku:
Alendrogen 70 mg
Doplnok názvu:
tbl 12x70 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/02706


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Alendrogen 70 mg
tablety
(alendronát sodný)


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Alendrogen a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Alendrogen
3. Ako užívať Alendrogen
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Alendrogen
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ALENDROGEN A NA ČO SA POUŽÍVA

Alendrogen patrí do skupiny liekov nazývaných bifosfonáty. Bifosfonáty Vám
môžu pomôcť pri ochoreniach kostí, ako je osteoporóza.
Osteoporóza je rednutie alebo slabnutie kostí. Alendrogen lieči osteoporózu
u žien po menopauze. Alendrogen znižuje riziko vzniku zlomenín
bedrového kĺbu alebo chrbtice.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ALENDROGEN

Neužívajte Alendrogen a informujte Vášho lekára:
- keď ste alergický (precitlivený) na alendronát sodný alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Alendrogenu.
- keď máte problémy s pažerákom (časť tráviacej trubice medzi hltanom a
žalúdkom) spôsobujúce ťažkosti pri prehĺtaní
- keď nie ste schopný stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe aspoň 30
minút
- keď viete, že máte veľmi nízku hladinu vápnika v krvi
(hypokalciémia).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Alendrogenu. Je potrebné aby ste
informovali Vášho lekára skôr ako užijete tento liek:
- ak trpíte niektorými ťažkosťami hornej časti zažívacieho traktu, ako
sú ťažkosti s prehĺtaním (dysfágia), ochorenie pažeráka, zápal sliznice
žalúdka, zápal sliznice dvanástnika alebo žalúdočné vredy. Tieto
problémy tráviacej rúry sa môžu zhoršiť.
- ak máte bolesť pri prehĺtaní
- ak viete, že máte príliš nízku hladinu vápnika v krvi alebo trpíte
nedostatkom vitamínu D. Takíto stav vyžaduje liečbu pre začatím
užívania alendronátu sodného.
- ak máte závažne problémy s funkciou obličiek
- ak trpíte neznášanlivosťou niektorých cukrov, ako je monohydrát
laktózy. Obráťte sa na svojho lekára skôr ako začnete užívať tento
liek.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo niektoré
z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi:
. doplnky vápnika
. lieky na zníženie žalúdočnej kyseliny pri tráviacich ťažkostiach
. kortikosteroidné lieky, ako je prednizolon alebo dexometazon používané
na zmiernenie zápalu;
keďže je dôležité aby ste mali správny príjem vápnika a vitamínu
D.
Po užití Alendrogenu počkajte aspoň 30 minút, predtým ako užijete akýkoľvek
iný liek.

Užívanie Alendrogenu s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje môžu znížiť vstrebávanie Alendrogenu do krvi. Preto počkajte
aspoň 30 minút pred tým než zjete nejaké jedlo alebo vypijete nejaké
nápoje. Pozrite časť 3 “Ako užívať Alendrogen“ nižšie.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Alendrogen, ak ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Alendrogen nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Alendrogenu
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár oznámil, že trpíte
neznášanlivosťou (intoleranciou) niektorých cukrov, obráťte sa na svojho
lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ ALENDROGEN

Vždy užívajte Alendrogen presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a starší pacienti: Zvyčajná dávka je 70 mg raz týždenne.

Prehltnite tabletu vcelku stojac pritom vo vzpriamenej polohe. Zapite plným
pohárom čistej vody (nie minerálky).
Tablety nežujte ani ich nenechajte rozpustiť v ústach
Liek užívajte na prázdny žalúdok hneď ako ráno vstanete z postele,
predtým než čokoľvek zjete alebo vypijete.
Neužívajte liek pred spaním a neľahnite si aspoň 30 minút po užití
Alendrogenu.
Počkajte aspoň 30 minút po prehltnutí tablety pokým niečo zjete, vypijete
alebo užijete akýkoľvek iný liek.

Prestaňte užívať tento liek a oznámte Vášmu lekárovi, ak zaznamenáte:
- podráždenie, bolesť a ťažkosti pri prehĺtaní
- bolesť v strede hrudníka
- pálenie záhy, nové alebo horšie ako zvyčajne
- vredy v ústach a v hrdle

Použitie u detí: Alendrogen sa nemá používať u detí.

Alendrogen sa neodporúča užívať u pacientov so závažnou poruchou funkcie
obličiek.

Ak užijete viac Alendrogenu, ako máte

Vypite plný pohár mlieka a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo
pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice. Zoberte si so sebou zvyšné
tablety a obal lieku. Nevyvolávajte vracanie a neľahnite si.

Ak zabudnete užiť Alendrogen
Užite tabletu na druhý deň ráno po tom, ako si to uvedomíte. Neužívajte dve
tablety počas jedného týždňa ale vráťte sa k užívaniu jednej tablety
raz týždenne.

Ak prestanete užívať Alendrogen
Vždy konzultujte s Vašim lekárom alebo lekárnikom pred tým ako prestanete
užívať Alendrogen.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Alendrogen môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Ak spozorujete niektorí z nasledujúcich príznakov prestaňte užívať
Alendrogen a okamžite vyhľadajte svojho lekára alebo pohotovostné
oddelenie najbližšej nemocnice. Môžete trpieť alergickou reakciou na
tablety:

. Opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla
. Ťažkosti pri prehĺtaní alebo dýchaní
. Svrbivá červená koža alebo žihľavka
Toto sú zriedkavé ale závažné reakcie. Môžete potrebovať lekársku
starostlivosť.

Prestaňte užívať tento liek a informujte ihneď Vášho lekára ak trpíte:
. podráždenie, bolesť a ťažkosti pri prehĺtaní
. bolesť v strede hrudníka alebo pálenie záhy, nové alebo horšie ako
zvyčajne
. vredy v ústach a v hrdle
. závažné kožné reakcie s tvorbou pľuzgierov, odlupovaním kože alebo
vredovitá koža
Tieto vedľajšie účinky sú závažné. Môžete potrebovať lekársku
starostlivosť.

Časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 z 10 pacientov)
. Bolesť brucha, tráviace ťažkosti, zápchu alebo hnačku, plynatosť alebo
pocit nadúvania
. Bolesť kostí, svalov alebo kĺbov
. Bolesť hlavy

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 100 pacientov):
. Vyrážka, svrbenie, sčervenanie kože (erytrém)
. Nevoľnosť alebo vracanie, zápal žalúdka (gastritída), čierna alebo
krvavá stolica.

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú menej ako 1 zo 1 000 pacientov)
. Vyrážka zhoršujúca sa slnečným žiarením, príznaky podobné chrípke
(bolesť svalov, pocit nepohody, horúčka) na začiatku liečby
. Vredy, niekedy závažné, alebo krvácanie v tráviacej rúre, aj keď nie je
isté či sú spôsobené alendronátom.
. Bolesť v očiach, horšie alebo rozmazané videnie (uveitída), zápal
očného bielka (skleritída)
. Nízke hladiny vápnika v krvi, pravdepodobnejšie u pacientov s ochorením
príštitnej žľazy, nedostatkom vitamínu D alebo iným ochorením
ovplyvňujúcim vstrebávanie vápnika

Neznáma frekvencia
. Závrat
. Opuchnutie kĺbov
. Únava
. Strata vlasov
. Problémy s čeľusťou spojené s predĺženým hojením a infekciou, často
nasledujúce po vytrhnutí zuba
. Opuchnutie rúk alebo nôh
. Zlomenina stehennej kosti u pacientov na dlhodobej liečbe Alendrogenom.
Bolesť stehna, slabosť alebo nepríjemný pocit môžu byť začiatočným
znamením možnej zlomeniny stehennej kosti.

Ihneď informujte o týchto alebo akýchkoľvek iných nezvyčajných príznakoch
Vášho lekára alebo lekárnika

Pomôže ak si budete robiť poznámky o čo pociťujete, kedy to začalo a ako
dlho to trvalo.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ALENDROGEN

Uchovávajte Alendrogen mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Alendrogen po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale
a na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne
podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Alendrogen obsahuje
Liečivo je alendronát sodný v množstve zodpovedajúcom 70 mg kyseliny
alendrónovej.

Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, povidón,
sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát a čistená voda


Ako vyzerá Alendrogen a obsah balenia
Tablety Alendrogen sú biele, bikonvexné označené „AD 70“ na jednej strane a
„G“ na opačnej strane.

Alendrogen je dostupný v blistrových baleniach po 4, 8 alebo 12 tabliet
a fľašiach po 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 a 250 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL,
Veľká Británia

Výrobca
McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial
Estate, Grange Road, Dublin 13, Írsko
Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL,
Veľká Británia

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
MYLAN s r.o., Rožňavská 24, 82104 Bratislava, Slovenská republika

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 11/2010


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev. č. 2108/02706


Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Alendrogen 70 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá tableta obsahuje 70 mg kyseliny alendrónovej vo forme alendronátu
sodného.

Pomocná látka: monohydrát laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.
Biele, bikonvexné tablety s vyrazeným nápisom „AD70“ na jednej strane a „G“
na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy.
Alendronát znižuje riziko vzniku zlomenín stavcov a bedrového kĺbu.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporúčaná dávka je jedna 70 mg tableta raz týždenne.

/Pre umožnenie požadovanej absorpcie lieku Alendrogen 70 mg:/
Alendrogen sa musí užívať najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom,
nápojom alebo liekom, len s čistou vodou. Iné nápoje (vrátane minerálnej
vody), jedlo a niektoré lieky môžu znížiť absorpciu alendronátu (pozri časť
4.5. “Liekové a iné interakcie“).

Kvôli uľahčeniu pasáže do žalúdka, a tým zníženiu rizika lokálneho
a ezofageálneho podráždenia / nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4.
“Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“):
. Alendrogen 70 mg sa má užívať len ráno po vstaní s plným pohárom
(najmenej 200 ml) pitnej vody z vodovodu.
. Tablety Alendrogenu 70 mg sa musia prehltnúť celé. Tablety sa
nesmú žuť ani hrýzť, ani nechať rozpustiť v ústach vzhľadom na riziko
vzniku orofaryngálnej ulcerácie.
. Pacienti si nemajú ľahnúť, kým neskonzumujú prvé denné jedlo, čo nemá
byť skôr ako 30 minút po užití tablety.
. Pacienti si nesmú ľahnúť najmenej 30 minút po užití Alendrogenu.
. Alendrogen 70 mg sa nemá užiť večer pred spaním ani pred vstaním
z postele.
Ak pacienti nemajú dostatočný príjem vápnika a vitamínu D v potrave, majú
ich užívať dodatočne vo forme suplementov (pozri časť 4.4. “Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní“).


Použitie u starších pacientov: V klinických štúdiách sa nepozorovali žiadne
vekom podmienené rozdiely v profile účinnosti alebo bezpečnosti
alendronátu. Preto nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov.

Použitie pri poruche funkcie obličiek: Nie je potrebná úprava dávkovania u
pacientok s hodnotou glomerulárnej filtrácie vyššou ako 35 ml/min. V
dôsledku nedostatku skúseností sa neodporúča podávať kyselinu alendronovú
pacientkám s renálnym poškodením, kde je hodnota glomerulárnej filtrácie
nižšia ako 35 ml/min. U pacientov s hodnotou glomerulárnej filtrácie vyššou
ako 35 ml/min nie je potrebné upraviť dávkovanie alendronátu.
Užívanie alendronatu sa neodporúča u pacientov, ktorí majú hodnotu
glomerulárnej filtrácie nižšiu ako 35 ml/min z dôvodu nedostatku skúseností
u týchto pacientov.

Použitie u detí (mladších ako 18 rokov): Alendronát sa skúmal u malého
počtu pacientov s osteogenesis imperfecta mladších ako 18 rokov. Výsledky
nie sú dostatočné na podporu jeho použitia u detí.

Alendrogen 70 mg sa nehodnotil v liečbe pacientov s osteoporózou vyvolanou
glukokortikoidmi.

4.3. Kontraindikácie

- abnormality pažeráka a iné faktory, ktoré spomaľujú vyprázdňovanie
pažeráka, napr. striktúra pažeráka alebo achalázia;
- neschopnosť stáť alebo sedieť vo vzpriamenej polohe aspoň 30 minút;
- precitlivenosť na alendronát alebo na ktorúkoľvek z pomocných
látok;
- hypokalciémia
- Pozrite tiež časť 4.4. “Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní“.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Alendronát môže spôsobiť lokálne podráždenie sliznice v hornej časti
tráviaceho traktu.
Vzhľadom na riziko zhoršenia základného ochorenia je potrebná opatrnosť pri
podávaní alendronátu pacientom s aktívnymi problémami hornej časti
gastrointestinálneho traktu, ako dysfágia, ochorenie pažeráka, gastritída,
duodenitída, vredy alebo pacientom s anamnézou nedávneho (počas
predchádzajúceho roka) ťažkého gastrointestinálneho ochorenia, ako je
peptický vred alebo aktívne gastrointestinálne krvácanie alebo operácia
hornej časti gastrointestinálneho traktu okrem pyloroplastiky (pozri časť
4.3 “Kontraindikácie“).
U pacientov užívajúcich alendronát boli hlásené ezofageálne reakcie
(niekedy ťažké a vyžadujúce si hospitalizáciu), ako je ezofagitída, vredy
ezofágu a erózie ezofágu, po ktorých zriedkavo došlo k striktúre ezofágu.
Lekári majú preto venovať pozornosť akýmkoľvek znakom alebo príznakom
signalizujúcim možnú ezofageálnu reakciu a pacienti majú byť poučení, aby
prerušili užívanie alendronátu a vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich
objavia príznaky podráždenia pažeráka, ako je dysfágia, bolesť pri
prehĺtaní alebo retrosternálna bolesť, nové alebo zhoršujúce sa pálenie
záhy.
Riziko ťažkých ezofageálnych nežiaducich reakcií sa zdá byť väčšie u
pacientov, ktorí neužívajú alendronát správne a/alebo pokračujú v užívaní
alendronátu po vzniku príznakov svedčiacich o podráždení ezofágu. Je veľmi
dôležité, aby pacient dostal úplné pokyny o dávkovaní a porozumel im (pozri
časť 4.2 “Dávkovanie a spôsob podávania“). Pacienti majú byť informovaní,
že nedodržanie týchto pokynov u nich môže zvýšiť riziko ezofageálnych
problémov.
Zatiaľ čo v rozsiahlych klinických skúškach nebolo pozorované žiadne
zvýšenie rizika, vyskytli sa zriedkavé (postmarketingové) hlásenia
žalúdočných a duodenálnych vredov, z ktorých niektoré boli ťažké a s
komplikáciami.
U pacientov s karcinómom, ktorí dostávali liečebné režimy zahŕňajúce
predovšetkým intravenózne podávané bisfosfonáty, bola hlásená osteonekróza
čeľuste, spravidla spojená s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Mnohí títo pacienti tiež dostávali chemoterapiu a
kortikosteroidy. Osteonekróza čeľuste bola tiež hlásená u pacientov s
osteoporózou užívajúcich perorálne bisfosfonáty.

U pacientov so sprievodnými rizikovými faktormi (napr. karcinóm,
chemoterapia, rádioterapia, kortikosteroidy, slabá ústna hygiena,
periodontálne ochorenie, fajčenie) sa má pred liečbou bisfosfonátmi zvážiť
vyšetrenie zubov s príslušnou preventívnou zubnou starostlivosťou.

Ak je to možné, títo pacienti sa majú počas liečby vyhnúť invazívnym
dentálnym zákrokom. Pacientom, u ktorých sa vyvinie osteonekróza čeľuste
počas liečby bisfosfonátmi, môže dentálna chirurgia zhoršiť stav. Pre
pacientov vyžadujúcich dentálne zákroky neexistujú žiadne dostupné údaje,
ktoré by naznačovali, či prerušenie liečby bisfosfonátmi znižuje riziko
osteonekrózy čeľuste. Klinické posúdenie ošetrujúcim lekárom má usmerňovať
plán liečby každého pacienta založený na individuálnom posúdení prínosu a
rizika.

/Atypické únavové zlomeniny/
U pacientok dlhodobo liečených kyselinou alendrónovou boli hlásené únavové
zlomeniny (tiež známe ako zlomeniny z preťaženia (insufficiency fractures))
proximálnej časti diafýzy femuru (doba do vzniku od 18 mesiacov do 10
rokov). K zlomeninám došlo po minimálnej traume alebo bez nej a niektoré
pacientky pociťovali bolesť stehna, týždne až mesiace predtým, ako sa
objavila kompletná zlomenina stennej kosti. Zlomeniny boli často
bilaterálne. Preto u pacientok liečených bisfosfonátmi, ktoré utrpeli
zlomeninu stehennej kosti, sa má vyšetriť aj kontralaterálna stehenná kosť.
Hlásené bolo tiež nedostatočné hojenie týchto zlomenín. Prerušenie liečby
bisfosfonátmi u pacientok s únavovou zlomeninou sa odporúča až do
individuálneho posúdenia stavu pacientky z hľadiska prínosu a rizika
liečby.
U pacientok užívajúcich bisfosfonáty bola zaznamenaná bolesť kostí, kĺbov
a/alebo svalov. V postmarketingovom sledovaní boli tieto symptómy zriedkavo
závažné a/alebo znemožňovali pohyblivosť pacientok (pozri časť 4.8
Nežiaduce účinky).

Čas do nástupu symptómov bol rôzny, od jedného dňa až do niekoľkých
mesiacov od začatia liečby. U väčšiny pacientok symptómy ustúpili po
ukončení liečby. U časti z nich sa symptómy opäť objavili, keď sa im znovu
podal rovnaký liek alebo iný bisfosfonát.
Pacientky majú byť poučené, že ak zabudnú užiť dávku Alendrogenu, majú užiť
tabletu nasledujúce ráno, potom ako si na to spomenú. Nemajú užiť dve
tablety v ten istý deň, ale majú opäť začať užívať jednu tabletu týždenne
podľa pôvodnej schémy.
Alendronát sa neodporúča podávať pacientkam s poruchou funkcie obličiek, ak
GFR je menej ako 35 ml/min (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).
Je potrebné zvážiť aj iné príčiny vzniku osteoporózy, ako sú deficit
estrogénov a starnutie.
Pred začatím liečby alendronátom sa musí upraviť hypokalciémia (pozri časť
4.3 Kontraindikácie).
Iné poruchy ovplyvňujúce metabolizmus minerálov (ako deficit vitamínu D a
hypoparatyreoidizmus) majú byť tiež účinne liečené. U pacientok s týmito
ochoreniami má byť počas liečby s Alendrogenom monitorovaná hladina vápnika
v sére a majú byť sledované možné príznaky hypokalciémie.
Vzhľadom na pozitívne účinky alendronátu na zvýšenie mineralizácie kostí,
môže dôjsť k zníženiu hladín vápnika a fosfátov v sére zvlášť u pacientok
užívajúcich glukokortikoidy, u ktorých môže byť znížená absorpcia vápnika.
Tento pokles je zvyčajne malý a asymptomatický. V zriedkavých prípadoch
však bola hlásená symptomatická hypokalciémia, ktorá bola občas závažná a
často sa vyskytla u pacientok s predispozičnými faktormi (napr.
hypoparatyreoidizmus, deficit vitamínu D a malabsorpcia vápnika). Je
obzvlášť dôležité zabezpečiť adekvátny prísun vápnika a vitamínu D
pacientkam, ktoré užívajú glukokortikoidy.

/Pomocné látky/
Tento liek obsahuje laktózu. Pacientky so zriedkavými dedičnými problémami
intolerancie galaktózy, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

4.5. Liekové a iné interakcie

Súbežné podanie alendronátu s potravinami a nápojmi (vrátane minerálnej
vody), prípravkami obsahujúcimi vápnik, antacidami a niektorými perorálnymi
liekmi môže ovplyvniť absorpciu alendronátu. Z toho dôvodu musia pacienti
počkať najmenej 30 minút po užití alendronátu, kým užijú akýkoľvek iný
perorálny liek (pozri časť 4.2. Dávkovanie a spôsob podávania a časť 5.2.
Farmakokinetické vlastnosti).
Žiadne iné klinicky významné interakcie sa neočakávajú. V rámci klinických
štúdií dostávalo množstvo pacientok estrogény (intravaginálne,
transdermálne alebo perorálne) v kombinácii s alendronátom. Žiadne
vedľajšie účinky, spôsobené touto kombináciou liečby, neboli pozorované.
Keďže užívanie NSAID je spojené s podráždením gastrointestinálneho traktu,
opatrnosť je potrebná pri ich súbežnom užívaní s alendronátom.
Hoci sa žiadne špecifické interakčné štúdie nevykonali, v klinických
štúdiách sa podával alendronát v kombinácii s rôznymi bežne používanými
liekmi bez toho, že by sa pozorovali klinicky nežiaduce interakcie.

4.6. Gravidita a laktácia

/Užívanie počas gravidity/
Alendronat sa nemá podávať počas tehotenstva. Neexistuje dostatok údajov o
použití alendronátu u gravidných žien. Alendronát podávaný gravidným
samiciam potkanov spôsobil dystokiu súvisiacu s hypokalciémiou. Štúdie na
zvieratách preukázali účinky na fetálnu tvorbu kostí (neúplná osifikácia)
pri vysokých dávkach (pozri časť 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti).

/Užívanie počas laktácie/
Nie je známe, či sa alendronát u ľudí vylučuje do materského mlieka.
Alendronát nemajú užívať dojčiace ženy.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Avšak niektoré nežiaduce reakcie, ktoré sa pozorovali
pri Alendrogene, môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje
u niektorých pacientok. Individuálne reakcie na Alendrogen sa môžu líšiť.
(Pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky).

4.8. Nežiaduce účinky

V štúdii trvajúcej jeden rok u postmenopauzálnych žien s osteoporózou boli
celkové bezpečnostné profily alendronátu sodného 70 mg raz týždenne (n =
519) a alendronátu 10 mg/deň (n = 370) podobné.
V dvoch trojročných štúdiách s prakticky identickým dizajnom boli u žien po
menopauze (alendronát 10 mg: n = 196, placebo: n = 397) celkové
bezpečnostné profily alendronátu 10 mg/deň a placeba podobné.
Nežiaduce účinky hlásené skúšajúcimi ako možno, pravdepodobne alebo určite
súvisiace s liekom, sú uvedené nižšie, ak sa vyskytli u ? 1 % v
ktorejkoľvek z liečebných skupín počas jednoročnej štúdie, alebo u ? 1 %
pacientok, ktoré boli liečené alendronátom 10 mg/deň a ich výskyt bol vyšší
ako u pacientok užívajúcich placebo v rámci trojročných štúdií.

| |1-ročná štúdia |3-ročné štúdie |
| |“Fosamax“ |Alendronát |Alendronát |Placebo |
| |70 mg raz |10 mg raz |10 mg raz |(n = 397), |
| |týždenne |denne |denne |% |
| |(n = 519), % |(n = 370), % |(n = 196), % | |
|Poruchy | | | | |
|gastrointestinál| | | | |
|neho traktu | | | | |
|Bolesti brucha |3,7 |3,0 |6,6 |4,8 |
|Dyspepsia |2,7 |2,2 |3,6 |3,5 |
|Regurgitácia |1,9 |2,4 |2,0 |4,3 |
|kyseliny | | | | |
|Nevoľnosť |1,9 |2,4 |3,6 |4,0 |
|Abdominálna |1,0 |1,4 |1,0 |0,8 |
|distenzia | | | | |
|Zápcha |0,8 |1,6 |3,1 |1,8 |
|Hnačka |0,6 |0,5 |3,1 |1,8 |
|Dysfágia |0,4 |0,5 |1,0 |0,0 |
|Flatulencia |0.4 |1,6 |2,6 |0,5 |
|Gastritída |0,2 |1,1 |0,5 |1,3 |
|Vred žalúdka |0,0 |1,1 |0,0 |0,0 |
|Vred pažeráka |0,0 |0,0 |1,5 |0,0 |
|Poruchy | | | | |
|kostrovej | | | | |
|a svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Muskuloskeletáln|2,9 |3,2 |4,1 |2,5 |
|a bolesť (kostí,| | | | |
|svalov alebo | | | | |
|kĺbov) | | | | |
|Svalové kŕče |0,2 |1,1 |0,0 |1,0 |
|Poruchy | | | | |
|nervového | | | | |
|systému | | | | |
|Bolesti hlavy |0,4 |0,3 |2,6 |1,5 |V klinických štúdiách a/alebo po uvedení lieku na trh boli zaznamenané aj
nasledujúce nežiaduce účinky:
/Časté (? 1/100 až < 1/10), Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), Zriedkavé (?/
/1/10 000 až < 1/1 000), Veľmi zriedkavé (< 1/10 000 vrátane ojedinelých/
/prípadov)/

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie zahrňujúce urtikáriu a angioedém

Poruchy metabolizmu a výživy:
Zriedkavé: symptomatická hypokalciémia, zvyčajne v súvislosti s
predispozičnými stavmi (pozri časť 4.4).

Poruchy nervového systému:
Časté: bolesť hlavy

Poruchy oka:
Zriedkavé: uveitída, skleritída, episkleritída

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Časté: bolesť brucha, dyspepsia, zápcha, hnačka, plynatosť, vredy
pažeráka, dysfágia, abdominálna distenzia, regurgitácia kyseliny.
Menej časté: nauzea, vracanie, gastritída, ezofagitída, erózie ezofágu,
meléna
Zriedkavé: striktúra ezofágu, vredy orofaryngu, PVK (perforácia, vredy,
krvácanie) hornej časti gastrointestinálneho traktu (pozri časť 4.4).
*Pozri časť 4.2 a 4.4.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Menej časté: vyrážka, pruritus, erytém, alopécia
Zriedkavé: vyrážka spojená s fotosenzitivitou
Veľmi zriedkavé a ojedinelé prípady: ojedinelé prípady závažných kožných
reakcií vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej
nekrolýzy

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
Časté: muskuloskeletálna bolesť (bolesť kostí, svalov, kĺbov)
Zriedkavé: U pacientok liečených bisfosfonátmi bola hlásená osteonekróza
čeľuste. Väčšina hlásení sa týkala onkologických pacientok, ale hlásené
boli aj prípady u pacientok liečených z dôvodu osteoporózy. Osteonekróza
čeľuste sa zvyčajne spája s extrakciou zubov a/alebo lokálnou infekciou
(vrátane osteomyelitídy). Diagnóza rakoviny, chemoterapia, rádioterapia,
kortikosteroidy, nedostatočná ústna hygiena a fajčenie sa tiež považujú za
rizikové faktory; silná muskuloskeletálna bolesť (kostí, svalov alebo
kĺbov) (pozri časť 4.4 “Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní“).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: prechodné symptómy podobné reakciám v akútnej fáze (myalgia,
malátnosť a v zriedkavých prípadoch horúčka) vyskytujúce sa zvyčajne na
začiatku liečby.

V priebehu postmarketingového sledovania boli zaznamenané nasledovné
reakcie (s neznámou frekvenciou výskytu):

Poruchy nervového systému: závraty, poruchy vnímania chuti

Poruchy ucha a labyrintu: vertigo

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva: opuch kĺbov,
Únavové zlomeniny proximálnej časti diafýzy femuru (pozri časť 4.4).

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania: asténia, periférny edém

/Laboratórne nálezy/
V klinických štúdiách bolo pozorované asymptomatické, mierne a prechodné
zníženie hladín vápnika v sére u približne 18 % a fosfátu v sére u
približne 10 % pacientok užívajúcich alendronát 10 mg/deň oproti 12 a 3 %
pacientok užívajúcich placebo. Výskyt znížených hladín vápnika v sére na <
8,0 mg/dl (2,0 mmol/l) a fosfátu v sére na < 2,0 mg/dl (0,65 mmol/l) bol
však porovnateľný v oboch skupinách.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie perorálne podávaným alendronátom môže spôsobiť hypokalciémiu,
hypofosfatémiu a vedľajšie účinky postihujúce hornú časť tráviaceho traktu,
ako sú žalúdočné ťažkosti, pálenie záhy, ezofagitída, gastritída alebo vred
žalúdka.
K dispozícii nie sú žiadne osobitné údaje o liečbe predávkovania
alendronátom. Má sa podať mlieko alebo antacidá na naviazanie alendronátu.
Vzhľadom na riziko podráždenia pažeráka sa nesmie vyvolať vracanie
a pacient musí zotrvať v úplne vzpriamenej polohe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Liečivá ovplyvňujúce štruktúru kostí
a mineralizáciu – bifosfonáty
ATC kód: M05BA04M

Účinnou látkou Alendrogenu 70 mg je alendronát sodný vo forme trihydrátu.
Alendronát je bifosfonát, ktorý inhibuje resorpciu kostnej hmoty vyvolanú
osteoklastmi bez priameho účinku na tvorbu kosti. Predklinické štúdie
naznačili, že alendronát sa lokalizuje najmä na miestach s aktívnou
resorpciou kosti. Aktivita osteoklastov je utlmená, hoci nahromadenie
a naviazanie osteoklastov nie je ovplyvnené. Kostná hmota vytvorená v
priebehu liečby alendronátom má normálnu štruktúru.

Liečba postmenopauzálnej osteoporózy:

Osteoporóza je definovaná ako hodnota kostnej minerálnej denzity (BMD)
chrbtice alebo bedrového kĺbu 2,5 SD pod priemernou hodnotou u normálnej
mladej populácie alebo ako predchádzajúca krehká zlomenina bez ohľadu na
hodnotu BMD.

V 1-ročnej multicentrickej štúdii sledujúcej postmenopauzálne ženy
s osteoporózou sa potvrdila terapeutická ekvivalencia podávania alendronátu
70 mg raz týždenne (n = 519) a alendronátu 10 mg raz denne (n = 370). Po 1
roku liečby sa oproti východiskovej hodnote pozorovalo priemerné zvýšenie
hodnoty BMD driekovej chrbtice 5,1% (95% interval spoľahlivosti: 4,8; 5,4%)
v skupine dostávajúcej alendronát 70 mg raz týždenne a 5,4% (95% interval
spoľahlivosti: 5,0; 5,8%) v skupine dostávajúcej alendronát 10 mg raz
denne. V liečebných skupinách 70 mg alendronátu raz týždenne a 10 mg
alendronátu raz denne sa pozorovalo priemerné zvýšenie hodnôt BMD v krčku
stehennej kosti 2,3% resp. 2,9% a celého bedrového kĺbu 2,9% resp. 3,1%.
V oboch liečebných skupinách sa pozorovalo podobné zvýšenie hodnôt BMD aj
v iných miestach skeletu.

Účinok alendronátu na hodnotu BMD a výskyt zlomenín sa skúmal v dvoch
štúdiách s rovnakým usporiadaním, v štúdii úvodného účinku (n = 994)
a v štúdii „Fracture Intervention Trial“ (FIT, n = 6459).

Po troch rokoch liečby alendronátom podávaným v dennej dávke 10 mg v rámci
štúdií skúmajúcich úvodný účinok bolo priemerné zvýšenie hodnoty BMD
v chrbtici 8,8%, v krčku stehennej kosti 5,9% a v trochanteri stehennej
kosti 7,8% v porovnaní s placebom. Takisto sa významne zvýšila aj celková
hodnota BMD. U pacientov liečených alendronátom sa pozoroval o 48% nižší
výskyt jednej alebo viacerých zlomenín stavca v porovnaní s pacientmi
užívajúcimi placebo (alendronát 3,2% vs. placebo 6,2%). Pri dvojročnom
predĺžení týchto štúdií sa pozorovalo trvalé zvyšovanie hodnoty BMD v
chrbtici a trochanteri stehennej kosti. Hodnoty BMD krčka stehennej kosti
a celková hodnota BMD sa nemenili.

Štúdia FIT pozostávala z dvoch placebom-kontrolovaných štúdií skúmajúcich
alendronát (5 mg denne počas 2 rokov a 10 mg denne ešte počas ďalšieho
jedného alebo dvoch rokov):

. FIT 1: trojročná štúdia sledujúca 2027 pacientov s minimálne jednou
zlomeninou stavca (kompresívnou zlomeninou). V tejto štúdii alendronát
podávaný raz denne znížil výskyt ? 1 novej zlomeniny stavca o 47%
v porovnaní s placebom (alendronát 7,9% vs. placebo 15,0%). Okrem toho
sa pozorovalo štatisticky významné zníženie výskytu zlomenín bedrového
kĺbu (1,1% vs. 2,2%, t.j. 51% zníženie výskytu).

. FIT 2: štvorročná štúdia sledujúca 4432 pacientov s nízkou kostnou
denzitou avšak bez zlomenín stavcov. Pri analýze podskupiny žien
s osteoporózou (37% z celkovej populácie malo osteoporózu podľa vyššie
uvedenej definície) sa zistil významný rozdiel výskytu zlomenín
bedrového kĺbu (alendronát 1,0% vs. placebo 2,2%, čo zodpovedá 56%
zníženiu výskytu) a výskytu ? 1 zlomeniny stavca (2,9% vs. 5,8%, čo
zodpovedá 50% zníženiu výskytu).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/


V porovnaní s intravenóznou referenčnou dávkou je priemerná hodnota
perorálnej biologickej dostupnosti alendronátu 0,64% u žien pri dávkach 5-
70 mg podávaných po noci hladovania a dve hodiny pred štandardnými
raňajkami. Biologická dostupnosť sa znížila približne na 0,46%, resp. na
0,39%, keď sa alendronát podával 1 hodinu, resp. 30 minút pred štandardnými
raňajkami. V štúdiách sledujúcich pacientov s osteoporózou bol alendronát
účinný, ak bol podaný najmenej 30 minút pred prvým denným jedlom alebo
nápojom.

Biologická dostupnosť bola zanedbateľná bez ohľadu na to, či sa alendronát
podával spolu s raňajkami alebo až dve hodiny po nich. Káva a pomarančový
džús znížili biologickú dostupnosť alendronátu približne o 60%.

U zdravých dobrovoľníkov užívanie perorálneho prednizónu (20 mg trikrát
denne počas 5 dní) významne nemenilo biologickú dostupnosť alendronátu
(priemerne ju zvýšilo o 20-44%).


/Distribúcia/


V štúdiách na potkanoch sa zistilo, že alendronát podávaný v dávke 1 mg/kg
sa najskôr prechodne rozdeľuje do mäkkých tkanív, avšak následne rýchlo
prechádza do kostí alebo sa vylučuje močom. U človeka je priemerná hodnota
distribučného objemu v rovnovážnom stave s výnimkou kostí najmenej
28 litrov. Plazmatické koncentrácie liečiva po podaní perorálnej
terapeutickej dávky sú pod hranicou stanovenia (< 5 ng/ml). U človeka je
väzba liečiva na plazmatické bielkoviny približne 78%.


/Biotransformácia/


K dispozícii nie sú žiadne údaje o tom, že by sa alendronát metabolizoval
u zvierat alebo u ľudí.


/Eliminácia/


Po jednorazovom intravenóznom podaní rádioaktívne označeného [14C]
alendronátu sa približne 50% rádioaktivity vylúčilo močom v priebehu 72
hodín. Veľmi nízka až nulová rádioaktivita sa zistila v stolici. Hodnota
renálneho klírensu je 71 ml/min po jednorazovom podaní intravenóznej dávky
10 mg, pričom hodnota systémového klírensu nepresahuje 200 ml/min.
V priebehu 6 hodín od intravenózneho podania poklesli plazmatické
koncentrácie viac ako o 95%. Vzhľadom na pomalé uvoľňovanie alendronátu
zo skeletu sa predpokladá, že jeho polčas u človeka je > 10 rokov.
U potkanov sa alendronát nevylučuje prostredníctvom transportného systému
kyselín alebo zásad v obličkách, a preto sa u človeka nepredpokladá jeho
interferencia s vylučovaním iných liekov prostredníctvom týchto systémov.


/Charakteristiky pacientov/


V predklinických štúdiách sa ukázalo, že liečivo, ktoré sa neuloží v kosti,
sa rýchlo vylúči močom. Po dlhodobom podávaní kumulatívnych intravenóznych
dávok alendronátu zvieratám do 35 mg/kg sa nepotvrdila saturácia
vychytávania látky v kostiach. Podobne ako u zvierat je pravdepodobné, že
vylučovanie alendronátu obličkami bude znížené aj u pacientov s renálnou
insuficienciou. Avšak v tejto súvislosti nie sú k dispozícii žiadne
klinické údaje. Z toho dôvodu je u pacientov s poruchou funkcie obličiek
možné predpokladať väčšiu akumuláciu alendronátu v kostiach (pozri časť
4.2.).

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko alendronátu pre ľudí. V štúdiách na
potkanoch sa ukázalo, že liečba alendronátom počas gravidity je spojená s
výskytom dystokie u samičiek potkana počas pôrodu v súvislosti
s hypokalciémiou. U potkanov, ktorým boli počas štúdií podávané vysoké
dávky alendronátu, sa preukázala zvýšená incidencia neúplnej osifikácie
plodu. Význam tohto poznatku pre človeka nie je známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Mikrokryštalická celulóza (E460), monohydrát laktózy, sodná soľ
kroskarmelózy, magnéziumstearát (E572), povidón.

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

3 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne
podmienky na uchovávanie.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Zelené, nepriehľadné Aluminium/PVC blistre.
Polypropylénový obal s polyetylénovým viečkom.

Veľkosť balenia:
Blistre: 4, 8 alebo 12 tabliet*
Obaly: 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 a 250 tabliet*
*Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL,
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

87/0159/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

03.04.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C98750
Skupina ATC:
M05 - Lieky proti ochoreniam kostí
Skupina ATC:
M05BA04 - alendronová kyselina
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
neostigmini metilsulfas
Výrobca lieku:
GENERICS,(UK) LTD., VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) postmenopauzálnej osteoporóze u žien (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), b) osteoporóze u mužov (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,5 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), c) glukokortikoidmi indukovanej osteoporóze (pri denzitometricky zistenom T-skóre menšom ako –2,0 pri použití centrálnej denzitometrie DEXA), d) patologických zlomeninách z osteoporózy. Hradená liečba je dlhodobá, za podmienky priebežných denzitometrických kontrol pri použití centrálnej denzitometrie DEXA v odstupe 12 až 24 mesiacov. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak sa pri kontrolnom denzitometrickom vyšetrení zistí pokles kostnej denzity o viac ako je najmenšia signifikantná zmena stanovená na denzitometrickom pracovisku. Podmienkou hradenej liečby je súčasné podávanie vápnika obvykle v dávke 1000 mg denne a vitamínu D.
Predajná cena:
2.33 € / 70.19 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.33 € / 70.19 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.38 € ÚP:0.00 € DP:7.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:27.40 € ÚP:0.00 € DP:27.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.03 € ÚP:0.00 € DP:49.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.93 € ÚP:0.00 € DP:19.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:96.39 € ÚP:0.00 € DP:96.39 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.38 € ÚP:0.00 € DP:5.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.82 € ÚP:0.00 € DP:8.82 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien