Detail:
TRILEPTAL 300 tbl flm 50x300 mg
Názov lieku:
TRILEPTAL 300
Doplnok názvu:
tbl flm 50x300 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2108/02220-22
PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/3740-42,
2108/09581-83, 2108/10665-67PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Trileptal® 150 mg
Trileptal® 300 mg
Trileptal® 600 mg
filmom obalené tablety
oxkarbazepínPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Trileptal a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Trileptal
3. Ako užívať Trileptal
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Trileptal
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TRILEPTAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Čo je Trileptal
Liečivo Trileptalu je oxkarbazepín.
Trileptal patrí do skupiny liekov na liečbu epilepsie (záchvatov kŕčov),
ktoré sa nazývajú antikonvulzíva alebo antiepileptiká.

Na čo sa používa Trileptal
Užívanie liekov ako Trileptal je obvyklým spôsobom liečby epilepsie.
Pacienti, u ktorých sa zistí epilepsia, mali opakovane záchvaty kŕčov.
Záchvaty kŕčov vznikajú pri dočasnej poruche prenosu elektrických impulzov
v mozgu. Za normálnych okolností mozgové bunky riadia pohyby tela
prostredníctvom signálov, ktoré vysielajú organizovaným, usporiadaným
spôsobom cez nervy do svalov. Pri epilepsii mozgové bunky vysielajú príliš
veľa signálov neusporiadaným spôsobom. Dôsledkom môže byť nezosúladená
svalová činnosť, ktorá sa nazýva epileptický záchvat.

Trileptal sa používa na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou
generalizáciou do tonicko-klonických záchvatov, alebo bez nej. Parciálne
záchvaty vznikajú v ohraničenej oblasti mozgu, ale môžu sa rozšíriť do
celého mozgu a môžu vyvolať generalizovaný tonicko-klonický záchvat. Sú dva
typy parciálnych záchvatov: simplexné a komplexné. Pri simplexných
parciálnych záchvatoch pacient zostáva pri vedomí, zatiaľ čo pri
komplexných parciálnych záchvatoch sa vedomie pacienta naruší.

Trileptal účinkuje tak, že udržuje pod kontrolou príliš „rozrušené“ nervové
bunky mozgu. Potláča takéto záchvaty alebo znižuje ich častosť.

Trileptal možno použiť buď samotný, alebo v kombinácii s inými
antiepileptikami. Lekár sa zvyčajne pokúša nájsť jeden liek, ktorý u Vás
alebo Vášho dieťaťa účinkuje najlepšie. Pri závažnejšej epilepsii však môže
byť na potlačenie záchvatov potrebná kombinácia dvoch alebo viacerých
liekov.
Trileptal sa používa u dospelých a 6-ročných a starších detí.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TRILEPTAL

Dôsledne dodržujte všetky pokyny, ktoré Vám dá Váš lekár, aj keď sa líšia
od údajov v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Neužívajte Trileptal
. keď ste alergický (precitlivený) na oxkarbazepín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tabliet Trileptal (sú uvedené v časti /6. Ďalšie/
/informácie/).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Trileptalu:
Ak sa Vás týka niektoré z upozornení uvedených ďalej, povedzte o tom svojmu
lekárovi skôr, ako užijete Trileptal.
. ak sa u Vás niekedy prejavila nezvyčajná citlivosť (vyrážky alebo iné
príznaky alergie) na karbamazepín alebo akýkoľvek iný liek. Ak ste
alergický na karbamazepín, je pravdepodobnosť približne 1 zo 4 (25 %),
že môžete mať alergickú reakciu aj na oxkarbazepín (Trileptal).
. ak máte závažné ochorenie obličiek.
. ak máte závažné ochorenie pečene.
. ak užívate diuretiká (lieky, ktoré zvyšujú množstvo vzniknutého moču a
tak pomáhajú obličkám zbaviť sa soli a vody).
. ak máte ochorenie srdca, dýchavičnosť a/alebo opuchy dolných častí nôh
alebo chodidiel vyvolané hromadením tekutiny.
. ak sa rozborom krvi zistilo, že máte nízku hladinu sodíka
v krvi (pozri časť /4. Možné vedľajšie účinky/).
. ak ste žena užívajúca hormonálne antikoncepčné prostriedky, Trileptal
môže spôsobiť stratu ich účinnosti. Používajte počas liečby
Trileptalom inú alebo ďalšiu (nie hormonálnu) metódu antikoncepcie. Má
to pomôcť zabrániť neželanému tehotenstvu. Okamžite povedzte svojmu
lekárovi, ak začnete mať nepravidelné krvácanie alebo špinenie z
pošvy. Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa so svojím lekárom.

Ak sa u Vás po začatí liečby Trileptalom vyskytne niektorý z nasledujúcich
príznakov, okamžite o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na
oddelenie centrálneho príjmu najbližšej nemocnice:
. ak u Vás po začatí liečby Trileptalom vznikne alergická reakcia. K jej
prejavom patrí napríklad opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla, úst
alebo náhle ťažkosti s dýchaním, horúčka so zdurením lymfatických
uzlín, vyrážky alebo pľuzgiere na koži.
. ak si všimnete príznaky zápalu pečene, napríklad žltačku (zožltnutie
kože alebo očných bielok).
. ak si všimnete možné príznaky ochorenia krvi, napríklad únavu,
dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy, zimnicu,
závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla alebo
vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie
ako zvyčajne, krvácanie z nosa, načervenalé alebo nafialovelé miesta
alebo nevysvetliteľné škvrny na koži.
. u malého počtu pacientov liečených antiepileptikami, akým je
oxkarbazepín, sa vyskytli myšlienky na samopoškodenie alebo
samovraždu. Ak sa kedykoľvek u Vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite
kontaktujte svojho lekára.


Ak sa u Vás po začatí liečby Trileptalom vyskytnú nasledujúce príznaky, čo
najskôr o tom povedzte svojmu lekárovi:
. ak máte rýchly alebo nezvyčajne pomalý tep srdca.
Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak užívate alebo ste
v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov kúpených bez
lekárskeho predpisu. Platí to predovšetkým pre:

Hormonálne antikoncepčné prostriedky (pozri /Buďte zvlášť opatrný pri/
/používaní Trileptalu/).

. Iné antiepileptiká, napríklad karbamazepín, fenobarbital, fenytoín
alebo lamotrigín.
. Lieky, ktoré znižujú hladinu sodíka v krvi, napríklad diuretiká
(zvyšujú množstvo vzniknutého moču a tak pomáhajú obličkám zbaviť sa
soli a vody), dezmopresín a nesteroidné protizápalové lieky, napríklad
indometacín.
. Lítium a inhibítory monoaminooxidázy (lieky používané na liečbu
kolísania nálady a niektorých typov depresie).
. Lieky, ktoré kontrolujú imunitný systém organizmu, napríklad
cyklosporín a takrolimus.


Užívanie Trileptalu s jedlom a nápojmi

Trileptal možno užívať s jedlom alebo bez jedla.
Alkohol môže zosilniť tlmivé účinky Trileptalu. Pokiaľ je to možné,
vyhýbajte sa pitiu alkoholických nápojov a požiadajte o radu svojho lekára.

Tehotenstvo

Upozornite svojho lekára, ak ste tehotná alebo mienite otehotnieť.
Je dôležité tlmiť epileptické záchvaty počas tehotenstva. Antiepileptiká
však môžu ohroziť Vaše dieťa, keď ich budete užívať počas tehotenstva. Váš
lekár Vám povie o ich prínose a prípadných rizikách a pomôže Vám rozhodnúť
sa, či máte užívať Trileptal. Neprerušte počas tehotenstva Vašu liečbu
Trileptalom bez toho, aby ste sa najprv porozprávali so svojím lekárom.
Skôr ako začnete užívať počas tehotenstva akýkoľvek liek, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie
Počas užívania Trileptalu nedojčite. Liečivo Trileptalu prechádza do
materského mlieka. Môže to vyvolať vedľajšie účinky u dojčených detí.
Skôr ako začnete užívať v období dojčenia akýkoľvek liek, poraďte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom.
Vedenie vozidla a obsluha strojov

Trileptal u Vás môže vyvolať ospalosť alebo závraty. Je dôležité poradiť sa
s Vaším lekárom, či môžete viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje počas
užívania tohto lieku.
3. AKO UŽÍVAŤ TRILEPTAL

Vždy užívajte Trileptal presne tak, ako Vám povedal Váš lekár alebo
lekárnik, aj keď sa ich pokyny líšia od údajov v tejto písomnej informácii
pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára
alebo lekárnika.

Koľko Trileptalu užívať

Dávkovanie u dospelých

. Zvyčajná začiatočná dávka Trileptalu u dospelých (vrátane starších
pacientov) je 600 mg denne.
. Užívajte jednu 300 mg tabletu dvakrát denne alebo dve 150 mg tablety
dvakrát denne.
. Váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel pre Vás
najlepšiu dávku. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávkach medzi
600 mg a 2 400 mg denne.
. Ak užívate iné antiepileptikum, dávkovanie je rovnaké.
. Ak máte ochorenie obličiek (so zhoršenou funkciou obličiek),
začiatočná dávka je polovičná oproti zvyčajnej začiatočnej dávke.
. Ak máte závažné ochorenie pečene, Váš lekár možno upraví dávku.


Dávkovanie u detí

Trileptal môžu užívať 6-ročné a staršie deti.
Dávkovanie u detí závisí od ich hmotnosti.
. Začiatočná dávka je 8 až 10 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti
denne a podáva sa rozdelená na dve čiastkové dávky. Napríklad dieťa s
hmotnosťou 30 kg začne liečbu jednou 150 mg tabletou dvakrát denne.
. Váš lekár môže dávkovanie postupne zvyšovať, aby našiel najlepšiu
dávku pre Vaše dieťa. Najlepšie výsledky bývajú zvyčajne pri dávke 30
miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Najvyššia dávka pre
dieťa je 46 miligramov na kilogram telesnej hmotnosti denne.
Ako užívať Trileptal

. Prehĺtajte tablety s malým množstvom vody.
. Ak je to potrebné na uľahčenie ich prehĺtania, tablety možno rozlomiť
na polovice. Tablety nelámte, aby ste užili len polovicu dávky.
Poliaca ryha nie je určená na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.
Kedy a ako dlho užívať Trileptal

Užívajte Trileptal dvakrát denne, každý deň, približne v rovnakom dennom
čase, pokiaľ Váš lekár neurčí inak. Má to najlepší účinok na tlmenie
epileptických záchvatov. Pomôže Vám to aj zapamätať si, kedy máte užiť
tabletu/tablety.
Váš lekár Vám povie, ako dlho bude u Vás alebo u Vášho dieťaťa trvať liečba
Trileptalom. Dĺžka liečby bude závisieť od typu epileptických záchvatov.
Liečba môže byť potrebná aj veľa rokov, aby sa epileptické záchvaty
potlačili. Nemeňte dávkovanie a neprerušte liečbu bez toho, aby ste sa
porozprávali so svojím lekárom.
Ak užijete viac Trileptalu, ako máte

Ak ste užili viac tabliet, ako Vám predpísal Váš lekár, okamžite sa spojte
s najbližšou nemocnicou alebo so svojím lekárom. Príznakmi predávkovania
Trileptalu môžu byť ospalosť, závraty, nutkanie na vracanie, vracanie,
zvýšenie samovoľných pohybov, otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo
výrazné zhoršenie kŕčov, ťažkosti so zosúladením pohybov a/alebo samovoľné
pohyby očí.
Ak zabudnete užiť Trileptal

Ak ste zabudli na jednu dávku, užite ju hneď, keď si spomeniete. Ak je však
už čas na ďalšiu dávku, neužite vynechanú dávku. Vráťte sa k Vášmu
pravidelnému rozvrhu užívania. Nikdy neužite dvojnásobnú dávku.
Ak si nie ste niečím istý alebo ste zabudli užiť niekoľko dávok,
skontaktujte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete užívať Trileptal
Neprestaňte užívať Váš liek, pokiaľ Vám to neodporučí Váš lekár. Aby sa
zabránilo prudkému zhoršeniu Vašich epileptických záchvatov, nikdy náhle
neukončite užívanie tohto lieku. Ak sa Vaša liečba má skončiť, má sa to
urobiť postupne a podľa pokynov Vášho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Trileptal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné: ak sa u Vás vyskytnú niektoré
z nasledujúcich vedľajších účinkov ihneď, vyhľadajte lekársku pomoc
Uvedené sú príznaky veľmi zriedkavých, ale možno závažných vedľajších
účinkov, ktoré si môžu vyžiadať okamžité lekárske ošetrenie:
. Opuch pier, očných viečok, tváre, hrdla alebo úst, ktoré sprevádzajú
ťažkosti s dýchaním, hovorením alebo prehĺtaním (príznaky
anafylaktických reakcií a angioedému), alebo iné príznaky reakcií z
precitlivenosti, napríklad kožné vyrážky, horúčka a bolesť kĺbov.
. Rozsiahly vznik pľuzgierov na koži a/alebo slizniciach pier, očí, úst,
nosovej dutiny alebo pohlavných orgánov (príznaky závažnej alergickej
reakcie vrátane Lyellovho syndrómu, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a
multiformného erytému).
. Únava, dýchavičnosť pri telesnej námahe, bledosť, bolesť hlavy,
zimnica, závraty, časté infekcie spojené s horúčkou, bolesťou hrdla a
vredmi v ústach, krvácanie alebo podliatiny, ku ktorým dochádza ľahšie
ako zvyčajne, krvácanie z nosa, načervenalé alebo nafialovelé miesta
alebo nevysvetliteľné škvrny na koži (príznaky poklesu počtu krvných
doštičiek alebo poklesu počtu krviniek).
. Červené škvrnité vyrážky hlavne na tvári, ktoré môže sprevádzať únava,
horúčka, nutkanie na vracanie alebo strata chuti do jedenia (príznaky
systémového lupus erythematosus).

Otupenosť, zmätenosť, svalové zášklby alebo výrazné zhoršenie kŕčov
(možné príznaky nízkej hladiny sodíka v krvi) (pozri /Buďte zvlášť/
/opatrný pri užívaní Trileptalu/).

. Prejavy podobné chrípke spojené so žltačkou (zožltnutím kože alebo
očných bielok) (príznaky zápalu pečene).
. Silná bolesť v hornej časti brucha, vracanie, strata chuti do jedenia
(príznaky zápalu podžalúdkovej žľazy).
. Zvýšenie telesnej hmotnosti, únava, vypadávanie vlasov, svalová
slabosť, pocit chladu (príznaky nedostatočnej činnosti štítnej žľazy).

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, okamžite
o tom povedzte svojmu lekárovi alebo choďte na oddelenie centrálneho príjmu
najbližšej nemocnice.
Lekár tiež rozhodne, či máte ihneď ukončiť užívanie Trileptalu a ako ďalej
pokračovať vo Vašej liečbe.

Ďalšie vedľajšie účinky: čo najskôr o nich povedzte lekárovi
Časté (viac ako 1 zo 100 ľudí a menej ako 1 z 10 ľudí):
. chvenie, ťažkosti so zosúladením pohybov, samovoľné pohyby očí, úzkosť
a nervozita, skľúčenosť, vyrážky.
Veľmi zriedkavé (menej ako 1 z 10 000 ľudí):
. nepravidelný tep srdca alebo zrýchlená alebo spomalená činnosť srdca.
Ak sa u Vás vyskytne niektorý z uvedených vedľajších účinkov, čo najskôr
o tom povedzte svojmu lekárovi. Môžu si vyžiadať lekárske ošetrenie.

Ďalšie vedľajšie účinky: povedzte o nich lekárovi, ak Vás znepokojujú.
Toto sú zvyčajne slabé až stredne silné vedľajšie účinky Trileptalu.
Väčšina týchto účinkov je prechodná a obvykle sa časom zmierni.
Veľmi časté (viac ako 1 z 10 ľudí):
. únava, bolesť hlavy, závraty, ospalosť, nutkanie na vracanie,
vracanie, dvojité videnie.
Časté (viac ako 1 zo 100 ľudí a menej ako 1 z 10 ľudí):
. pocit slabosti, poruchy pamäti, neschopnosť sústrediť sa,
ľahostajnosť, nepokoj, zmätenosť, neostré videnie, poruchy zraku,
zápcha, hnačka, bolesť žalúdka a brucha, akné, vypadávanie vlasov,
poruchy rovnováhy.
Menej časté (viac ako 1 z 1 000 ľudí a menej ako 1 zo 100 ľudí):
. žihľavka. Počas užívania Trileptalu môžete mať tiež zvýšené pečeňové
enzýmy.
Neznáme (presný výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov):
. vysoký tlak krvi.
Ak niektorý z uvedených vedľajších účinkov začne byť závažný, povedzte
o tom svojmu lekárovi.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRILEPTAL

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Neužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
. Nepoužite balenie Trileptalu, ktoré je poškodené alebo nesie stopy
nedovoleného zaobchádzania.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Informujte sa u svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už
nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Trileptal obsahuje
Liečivo Trileptalu je oxkarbazepín.
Trileptal 150 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg oxkarbazepínu.
Trileptal 300 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg oxkarbazepínu.
Trileptal 600 mg filmom obalené tablety
Každá filmom obalená tableta obsahuje 600 mg oxkarbazepínu.
Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: koloidný bezvodý oxid kremičitý, mikrokryštalická
celulóza, hypromelóza, krospovidón a magnéziumstearát.
Obalová vrstva tablety:
150 mg tableta: hypromelóza, makrogol 4000, žltý oxid železitý (E172),
červený oxid železitý (E172), čierny oxid železitý (E172), mastenec,
oxid titaničitý (E171).
300 mg tableta: hypromelóza, makrogol 8000, žltý oxid železitý (E172),
mastenec, oxid titaničitý (E171).
600 mg tableta: hypromelóza, makrogol 4000, červený oxid železitý
(E172), čierny oxid železitý (E172), mastenec, oxid titaničitý (E171).


Ako vyzerá Trileptal a obsah balenia
150 mg tablety sú svetlé šedozelené oválne, s poliacou ryhou na oboch
stranách, s označením T/D na jednej strane a C/G na druhej strane.

300 mg tablety sú žlté oválne, s poliacou ryhou na oboch stranách, s
označením TE/TE na jednej strane a CG/CG na druhej strane.

600 mg tablety sú svetlé ružové oválne, s poliacou ryhou na oboch stranách,
s označením TF/TF na jednej strane a CG/CG na druhej strane.

Filmom obalené tablety Trileptal sa dodávajú v baleniach, ktoré obsahujú 50
alebo 100 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Trileptal filmom obalené tablety sú dostupné v troch liekových silách –
150 mg, 300 mg a 600 mg.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č.: 2107/3740-42,
2108/09581-83, 2108/10665-67

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Trileptal 150 mg
Trileptal 300 mg
Trileptal 600 mg

filmom obalené tablety

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg, 300 mg alebo 600 mg
oxkarbazepínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalené tablety.
150 mg: svetlé šedozelené oválne tablety s poliacou ryhou na oboch
stranách, s vyrazeným označením
T/D na jednej strane a C/G na druhej strane.
300 mg: žlté oválne tablety s poliacou ryhou na oboch stranách, s vyrazeným
označením TE/TE na
jednej strane a CG/CG na druhej strane.
600 mg: svetlé ružové oválne tablety s poliacou ryhou na oboch stranách, s
vyrazeným označením
TF/TF na jednej strane a CG/CG na druhej strane.
Poliaca ryha umožňuje len rozlomenie na uľahčenie prehĺtania a nie
rozdelenie na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Trileptal je indikovaný na liečbu parciálnych epileptických záchvatov so
sekundárnou generalizáciou do tonicko-klonických záchvatov alebo bez nej.
Trileptal je indikovaný na použitie v monoterapii alebo v prídavnej terapii
u dospelých a 6-ročných a starších detí.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

V mono- aj prídavnej terapii sa liečba Trileptalom začína klinicky účinnou
dávkou, ktorá sa podáva rozdelená na dve čiastkové dávky. Dávku možno
zvýšiť v závislosti od klinickej odpovede pacienta. Keď sa iné
antiepileptiká nahradia Trileptalom, dávka súčasne podávaných antiepileptík
sa má po začatí liečby Trileptalom postupne znižovať. V prídavnej liečbe,
pretože sa zvyšuje celkové zaťaženie pacienta antiepileptikami, dávku
súčasne podávaných antiepileptík možno bude potrebné znížiť a/alebo dávku
Trileptalu zvyšovať pomalšie (pozri časť 4.5).
Trileptal sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Nasledujúce odporúčania pre dávkovanie platia pre všetkých pacientov,
pokiaľ nemajú poškodenú funkciu obličiek (pozri časť 5.2). Monitorovanie
hladín liečiva v plazme nie je potrebné na optimalizáciu liečby
Trileptalom.

Tablety majú poliacu ryhu a možno ich rozlomiť na polovice, aby sa
pacientovi uľahčilo ich prehĺtanie. Tabletu však nemožno rozdeliť na
rovnaké dávky. Pre deti, ktoré nemôžu prehĺtať tablety alebo ktorým nemožno
podať požadovanú dávku tabletami, je dostupná perorálna suspenzia
Trileptal.
Dospelí pacienti


/Monoterapia/

Liečba Trileptalom sa má začať dávkou 600 mg/deň (8 – 10 mg/kg/deň), ktorá
sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. Ak je to klinicky indikované,
dávku možno zvyšovať najviac o 600 mg/deň v približne týždňových
intervaloch od začiatočnej dávky, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď.
Terapeutické účinky sa pozorujú pri dávkach medzi 600 mg/deň
a 2 400 mg/deň.
V kontrolovaných klinických skúšaniach monoterapie u pacientov, ktorí sa v
danom čase neliečili antiepileptikami, ukázala sa ako účinná dávka
1 200 mg/deň; dávka 2 400 mg/deň sa však ukázala účinná u refraktérnejších
pacientov, ktorí prešli z iných antiepileptík na monoterapiu Trileptalom.
U hospitalizovaných pacientov sa dosiahlo zvýšenie dávky až na 2 400 mg/deň
v priebehu 48 hodín.
/Prídavná terapia/

Liečba Trileptalom sa má začať dávkou 600 mg/deň (8 – 10 mg/kg/deň), ktorá
sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. Ak je to klinicky indikované,
dávku možno zvyšovať najviac o 600 mg/deň v približne týždňových
intervaloch od začiatočnej dávky, aby sa dosiahla želaná klinická odpoveď.
Terapeutická odpoveď sa pozoruje pri dávkach medzi 600 mg/deň a
2 400 mg/deň.
V kontrolovaných klinických skúšaniach prídavnej terapie sa ako účinné
ukázali dávky 600 až 2 400 mg/deň, hoci väčšina pacientov, najmä pre
nežiaduce účinky na CNS, neznášala dávku 2 400 mg/deň bez zníženia dávky
súčasne podávaných antiepileptík. Denné dávky vyššie ako 2 400 mg/deň sa v
klinických skúšaniach systematicky nesledovali.

Starší pacienti
Úprava dávky sa odporúča u starších pacientov so zhoršenou funkciou
obličiek (pozri Pacienti s poškodením funkcie obličiek). Údaje pre
pacientov s rizikom hyponatriémie pozri v časti 4.4.

Deti
V mono- a prídavnej terapii sa má liečba Trileptalom začať dávkou 8 –
10 mg/kg/deň, ktorá sa podáva rozdelená na 2 čiastkové dávky. V prídavnej
liečbe sa terapeutické účinky pozorovali pri mediáne udržiavacej dávky
približne 30 mg/kg/deň. Ak je to klinicky indikované, dávku možno zvyšovať
najviac o 10 mg/kg/deň v približne týždňových intervaloch od začiatočnej
dávky až do maximálnej dávky 46 mg/kg/deň, aby sa dosiahla želaná klinická
odpoveď (pozri časť 5.2).
Použitie Trileptalu sa odporúča u 6-ročných a starších detí. Bezpečnosť
a účinnosť sa vyhodnotila v kontrolovaných klinických skúšaniach
s približne 230 deťmi vo veku menej ako 6 rokov (od 1 mesiaca). Použitie
Trileptalu sa neodporúča u mladších ako 6-ročných detí, pretože jeho
bezpečnosť a účinnosť sa dostatočne nepreukázala.

Všetky uvedené odporúčania pre dávkovanie (pre dospelých, starších a
deti) sa zakladajú na dávkach sledovaných v klinických skúšaniach so
všetkými vekovými skupinami. Možno však uvážiť aj nižšie začiatočné dávky,
ak je to vhodné.Pacienti s poškodením funkcie pečene


U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene sa
nevyžaduje úprava dávkovania. Trileptal sa nesledoval u pacientov s ťažkým
poškodením funkcie pečene, preto sa má postupovať opatrne pri podávaní
pacientom s ťažkým poškodením (pozri časť 5.2).Pacienti s poškodením funkcie obličiek


U pacientov s poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu nižší ako
30 ml/min) sa má liečba Trileptalom začať polovicou zvyčajnej začiatočnej
dávky (300 mg/deň) a dávka zvyšovať najmenej v týždňových intervaloch, aby
sa dosiahla želaná klinická odpoveď (pozri časť 5.2).

Pri zvyšovaní dávky u pacientov s poškodením funkcie obličiek môže byť
potrebné starostlivejšie sledovanie.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Precitlivenosť
Reakcie z precitlivenosti typu I (okamžité) vrátane exantému, pruritu,
urtikárie, angioedému a správ o anafylaxii sa zaznamenali v období po
uvedení lieku na trh. Prípady anafylaxie a angioedému s postihnutím
laryngu, hlasivky, pier a očných viečok boli hlásené u pacientov po užití
prvej alebo ďalších dávok Trileptalu. Ak u pacienta vzniknú tieto reakcie
po podaní Trileptalu, liek sa má vysadiť a začať alternatívna liečba.
Pacientov, u ktorých sa vyskytli reakcie z precitlivenosti na karbamazepín,
je potrebné upozorniť, že u približne 25 – 30 % takýchto pacientov môžu
vzniknúť reakcie z precitlivenosti (napr. závažné kožné reakcie) na
Trileptal (pozri časť 4.8).
Reakcie z precitlivenosti, vrátane multiorgánových reakcií
z precitlivenosti, sa môžu vyskytnúť aj u pacientov, ktorí nemajú v
anamnéze precitlivenosť na karbamazepín. Takéto reakcie môžu postihnúť
kožu, pečeň, krv, lymfatický systém alebo iné orgány, a to buď jednotlivo,
alebo súbežne v súvislosti so systémovou reakciou (pozri časť 4.8). Vo
všeobecnosti, ak sa vyskytnú príznaky a prejavy naznačujúce reakcie z
precitlivenosti, Trileptal sa má okamžite vysadiť.

Účinky na kožu
Závažné kožné reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu, toxickej
epidermálnej nekrolýzy (Lyellov syndróm) a multiformného erytému sa veľmi
zriedka zaznamenali v súvislosti s použitím Trileptalu. U pacientov
so závažnými kožnými reakciami môže byť potrebná hospitalizácia, pretože
tieto ochorenia môžu ohrozovať život a veľmi zriedka byť smrteľné. Prípady
súvisiace s Trileptalom sa vyskytli u detí aj dospelých. Medián času do
nástupu ochorenia bol 19 dní. Niekoľko ojedinelých prípadov recidívy
závažnej kožnej reakcie bolo hlásených po opätovnom podaní Trileptalu. Ak
u pacientov vznikne kožná reakcia na Trileptal, majú sa ihneď vyšetriť
a Trileptal sa má okamžite vysadiť, pokiaľ nie je isté, že exantém nesúvisí
s liekom. V prípade ukončenia liečby sa má uvážiť nahradenie Trileptalu
inými antiepileptikami, aby sa zabránilo epileptickým záchvatom vyvolaným
vysadením liečby. Trileptal sa nemá znovu podať pacientom, ktorí ukončili
liečbu pre reakciu z precitlivenosti (pozri časť 4.3).

Hyponatriémia
Hladiny sodíka v sére nižšie ako 125 mmol/l, zvyčajne asymptomatické a
nevyžadujúce úpravu liečby, sa pozorovali až u 2,7 % pacientov liečených
Trileptalom. Skúsenosti z klinických skúšaní ukazujú, že hladiny sodíka sa
vrátili na normálne hodnoty, keď sa znížila dávka Trileptalu, ukončilo sa
jeho podávanie, alebo pacient dostal konzervatívnu liečbu (napr. obmedzený
príjem tekutín). U pacientov, ktorí už majú ochorenia obličiek spojené s
nízkou hladinou sodíka, alebo u pacientov, ktorí sa súčasne liečia liekmi
znižujúcimi hladinu sodíka (napr. diuretikami, desmopresínom), ako aj
nesteroidnými antiflogistikami (napr. indometacínom), hladiny sodíka v sére
sa majú stanoviť pred začatím liečby. Potom sa majú hladiny sodíka v sére
stanoviť po približne dvoch týždňoch a neskôr v mesačných intervaloch počas
prvých troch mesiacov liečby, alebo podľa klinickej potreby. Tieto rizikové
faktory sa môžu vyskytnúť najmä u starších pacientov. Rovnako sa má pri
kontrole sodíka postupovať u pacientov, ktorí počas liečby Trileptalom
začnú užívať lieky znižujúce hladinu sodíka. Vo všeobecnosti, ak sa počas
liečby Trileptalom vyskytnú klinické symptómy naznačujúce hyponatriémiu
(pozri časť 4.8), má sa uvážiť stanovenie sodíka v sére. U iných pacientov
môže byť stanovenie sodíka v sére súčasťou ich bežných laboratórnych
vyšetrení.
U všetkých pacientov so srdcovou insuficienciou a sekundárnym zlyhávaním
srdca sa má pravidelne stanovovať hmotnosť, aby sa zistilo, či dochádza k
retencii tekutiny. Pri retencii tekutín alebo zhoršení ochorenia srdca sa
má stanoviť sodík v sére. Ak sa pozoruje hyponatriémia, dôležitým
protiopatrením je obmedzenie príjmu vody. Pretože oxkarbazepín môže veľmi
zriedkavo vyvolať zhoršenie vedenia vzruchov v srdci, je potrebné
starostlivo sledovať pacientov, ktorí už majú poruchy vedenia vzruchov
(napr. atrioventrikulárnu blokádu, arytmiu).

Funkcia pečene
Zaznamenali sa veľmi zriedkavé prípady hepatitídy, ktoré sa väčšinou
skončili priaznivo. V prípade podozrenia na nežiaduci účinok na pečeň sa má
vyhodnotiť funkcia pečene a uvážiť vysadenie Trileptalu.

Hematologické účinky
Veľmi zriedkavé správy o agranulocytóze, aplastickej anémii a pancytopénii
sa zaznamenali u pacientov užívajúcich Trileptal po jeho uvedení na trh
(pozri časť 4.8).
Vysadenie lieku má sa uvážiť, ak sa objaví akýkoľvek dôkaz o významnom
útlme kostnej drene.

Suicidálne správanie
Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov
hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Metaanalýza randomizovaných,
placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie
rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je
známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika pri
oxkarbazepíne. Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy
suicidálnych myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu.
Pacientom (a opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali
lekársku pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok
alebo správania.


Hormonálne antikoncepčné prostriedky

Pacientky v plodnom veku majú byť varované, že súčasné užívanie Trileptalu
a hormonálnych antikoncepčných prostriedkov môže spôsobiť neúčinnosť týchto
antikoncepčných prostriedkov (pozri časť 4.5). Počas užívania Trileptalu sa
odporúča používať aj ďalšie, nie hormonálne formy antikoncepcie.

Alkohol
Vzhľadom na prípadný aditívny tlmivý účinok je potrebná opatrnosť pri
požívaní alkoholu v kombinácii s liečbou Trileptalom.

Ukončenie liečby
Tak ako pri iných antiepileptikách je potrebné vysadiť Trileptal postupne,
aby sa minimalizovala možnosť zvýšenia frekvencie epileptických záchvatov.

4.5 Liekové a iné interakcie
Indukcia enzýmov

Oxkarbazepín a jeho farmakologicky aktívny metabolit (monohydroxyderivát,
MHD) sú /in vitro/ a /in vivo/ slabé induktory enzýmov CYP3A4 a CYP3A5
cytochrómu P450, ktoré zodpovedajú za metabolizmus veľmi mnohých liečiv,
ako sú imunosupresíva (napr. cyklosporín, takrolimus), perorálne
antikoncepčné prostriedky (pozri nižšie) a niektoré iné antiepileptiká
(napr. karbamazepín), čo má za následok zníženie plazmatických koncentrácií
týchto liečiv (pozri tabuľku nižšie, ktorá zhŕňa výsledky s inými
antiepileptikami).

Oxkarbazepín a MHD sú /in vitro/ slabými induktormi UDP-glukuronyltransferáz
(účinky na konkrétne enzýmy tejto skupiny nie sú známe). Preto oxkarbazepín
a MHD môžu mať /in vivo/ malý indukujúci účinok na metabolizmus liečiv, ktoré
sa eliminujú hlavne konjugáciou sprostredkovanou UDP-
glukuronyltransferázami. Keď sa začína liečba Trileptalom alebo sa mení
jeho dávka, môže trvať 2 až 3 týždne, kým sa dosiahne nová hladina
indukcie.

V prípade ukončenia liečby Trileptalom môže byť potrebné znížiť dávku
súčasne podávaných liekov, o čom sa má rozhodnúť na základe klinického
sledovania a/alebo monitorovania hladín v plazme. Indukcia sa pravdepodobne
zníži počas 2 až 3 týždňov po ukončení liečby.


Hormonálne antikoncepčné prostriedky: Zistilo sa, že Trileptal má vplyv na
dve zložky perorálnych antikoncepčných prostriedkov, a to na
etinylestradiol (EE) a levonorgestrel (LNG). Priemerné hodnoty AUC sa pri
EE znížili o 48 – 52 % a pri LNG o 32 – 52 %. Preto súčasné použitie
Trileptalu s hormonálnymi antikoncepčnými prostriedkami môže spôsobiť
stratu účinnosti týchto antikoncepčných prostriedkov (pozri časť 4.4). Má
sa použiť iná spoľahlivá metóda antikoncepcie.

Inhibícia enzýmov

Oxkarbazepín a MHD inhibujú CYP2C19. Preto môžu vzniknúť interakcie pri
súčasnom podávaní vysokých dávok Trileptalu s liečivami, ktoré metabolizuje
najmä CYP2C19 (napr. fenytoín). Hladiny fenytoínu v plazme sa zvýšili až
o 40 %, keď sa Trileptal podával v dávkach vyšších ako 1 200 mg/deň (pozri
tabuľku nižšie, ktorá zhŕňa výsledky s inými antiepileptikami). V takomto
prípade môže byť potrebné znížiť dávku súčasne podávaného fenytoínu (pozri
časť 4.2).


Antiepileptiká

Prípadné interakcie medzi Trileptalom a inými antiepileptikami sa zisťovali
v klinických skúšaniach. Účinok týchto interakcií na priemerné AUC a
Cmin sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.


Zhrnutie interakcií antiepileptík s Trileptalom

|Antiepileptikum |Vplyv Trileptalu na |Vplyv antiepileptika na|
| |antiepileptikum |MHD |
|Súčasne podávané |Koncentrácia |Koncentrácia |
|Karbamazepín |Pokles o 0 – 22 % |Pokles o 40 % |
| |(vzostup | |
| |karbamazepínepoxidu o | |
| |30 %) | |
|Klobazam |Nesledoval sa |Žiadny vplyv |
|Felbamát |Nesledoval sa |Žiadny vplyv |
|Lamotrigín |Slabý pokles* |Žiadny vplyv |
|Fenobarbital |Vzostup o 14 – 15 % |Pokles o 30 – 31 % |
|Fenytoín |Vzostup o 0 – 40 % |Pokles o 29 – 35 % |
|Kyselina valproová |Žiadny vplyv |Pokles o 0 – 18 % |


* Predbežné výsledky ukazujú, že oxkarbazepín môže spôsobiť zníženie
koncentrácií lamotrigínu, čo môže byť významné u detí, ale potenciál
oxkarbazepínu pre interakcie sa zdá byť nižší, ako sa pozoroval pri súčasne
podávaných liečivách indukujúcich enzýmy (karbamazepín, fenobarbital
a fenytoín).

Ukázalo sa, že silné induktory enzýmov cytochrómu P450 (t.j. karbamazepín,
fenytoín a fenobarbital) znižujú hladiny MHD v plazme (29 – 40 %)
u dospelých; u detí vo veku 4 až 12 rokov sa klírens MHD zvýšil v porovnaní
s monoterapiou približne o 35 %, keď sa podávalo jedno z troch
antiepileptík indukujúcich enzýmy. Súčasná liečba Trileptalom
a lamotrigínom sa spájala so zvýšeným rizikom nežiaducich účinkov (nauzea,
somnolencia, závraty a bolesť hlavy). Keď sa súčasne s Trileptalom podáva
jedno alebo niekoľko antiepileptík, môže byť potrebné uvážiť od prípadu
k prípadu starostlivú úpravu dávky a/alebo monitorovanie plazmatických
hladín, najmä u pediatrických pacientov liečených súčasne lamotrigínom.
Pri Trileptale sa nepozorovala žiadna autoindukcia.

Iné liekové interakcie
Cimetidín, erytromycín, viloxazín, warfarín a dextropropoxyfén nemali
účinok na farmakokinetiku MHD.
Interakcia medzi oxkarbazepínom a inhibítormi MAO je teoreticky možná
vzhľadom na vzťah štruktúry oxkarbazepínu a tricyklických antidepresív.
Pacienti užívajúci tricyklické antidepresíva boli zaradení do klinických
skúšaní a nepozorovali sa u nich klinicky významné interakcie.
Kombinácia lítia a oxkarbazepínu môže zvýšiť neurotoxické účinky.

4.6 Gravidita a laktácia
Gravidita

/Všeobecné riziko súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami:/
Zistilo sa, že u potomstva žien s epilepsiou je prevalencia malformácií dva-
až trikrát vyššia, ako je podiel približne 3 % u celkovej populácie.
U liečenej populácie sa zaznamenalo zvýšenie výskytu malformácií pri
polyterapii, neobjasnilo sa však, do akej miery za to zodpovedá liečba
a/alebo ochorenie.
Navyše sa účinná antiepileptická liečba nesmie prerušiť, pretože zhoršenie
ochorenia škodí matke aj plodu.

/Riziko súvisiace s oxkarbazepínom:/
Klinické údaje o expozícii počas gravidity sú stále nedostatočné, aby sa
stanovil teratogénny potenciál oxkarbazepínu. V štúdiách na zvieratách sa
pozorovala zvýšenú úmrtnosť embryí, spomalený rast a malformácie pri
hladinách toxických pre matky (pozri časť 5.3).

Vzhľadom na tieto údaje:
. Ak ženy užívajúce Trileptal otehotnejú alebo mienia otehotnieť, má sa
starostlivo prehodnotiť použitie tohto lieku. Majú sa podávať
najnižšie účinné dávky a vždy, keď je to možné, má sa aspoň počas
prvých troch mesiacov gravidity podávať monoterapia.
. Pacientky majú byť upozornené na možnosť zvýšeného rizika malformácií
a má sa im umožniť antenatálne vyšetrenie.
. Počas gravidity sa nesmie prerušiť účinná antiepileptická liečba
oxkarbazepínom, pretože zhoršenie ochorenia škodí matke aj plodu.

/Monitorovanie a prevencia:/
Antiepileptiká môžu prispievať k nedostatku kyseliny listovej, čo môže byť
jednou z príčin abnormalít plodov. Odporúča sa suplementácia kyseliny
listovej pred graviditou a počas nej. Keďže účinnosť tejto suplementácie
nie je dokázaná, môže sa ponúknuť špecifická antenatálna diagnostika aj
ženám, ktoré dostávajú suplementárnu liečbu kyselinou listovou.

Údaje o obmedzenom počte žien naznačujú, že plazmatické hladiny aktívneho
metabolitu oxkarbazepínu, 10-monohydroxyderivátu (MHD), sa počas gravidity
môžu postupne znižovať. Odporúča sa pozorne sledovať klinickú odpoveď
u žien liečených Trileptalom počas gravidity, aby sa výskyt epileptických
záchvatov počas gravidity udržal dostatočne pod kontrolou. Je potrebné
zvážiť stanovenie zmien plazmatickej koncentrácie MHD. Ak sa počas
gravidity zvýšilo dávkovanie, má sa zvážiť monitorovanie popôrodných
plazmatických hladín MHD.

/U novorodenca:/
U novorodencov boli hlásené poruchy zrážavosti krvi vyvolané
antiepileptikami. Ako bezpečnostné opatrenie sa má preventívne podávať
vitamín K1 matke počas posledných niekoľkých týždňov gravidity, ako aj
novorodencovi.

Laktácia
Oxkarbazepín a jeho aktívny metabolit (MHD) sa vylučujú do materského
mlieka. Zistilo sa, že pomer koncentrácií v mlieku a plazme bol u oboch
látok 0,5. Účinok na dojča, ktoré dostane Trileptal touto cestou, nie je
známy. Preto sa Trileptal nemá používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Použitie Trileptalu sa spájalo s nežiaducimi reakciami, ako sú závraty
alebo somnolencia (pozri časť 4.8). Preto je potrebné pacientov upozorniť,
že ich fyzické a/alebo duševné schopnosti, ktoré sa vyžadujú pri obsluhe
strojov alebo vedení vozidiel, sa môžu zhoršiť.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie zaznamenané nežiaduce reakcie sú somnolencia, bolesť hlavy,
závraty, diplopia, nauzea, vracanie a únava, ktoré sa vyskytujú u viac ako
10 % pacientov.

Profil nežiaducich účinkov podľa orgánových systémov sa zakladá na NU z
klinických skúšaní, ktoré sa vyhodnotili ako súvisiace s Trileptalom. Okrem
toho sa zohľadnili klinicky významné správy o nežiaducich účinkoch z
programov poskytovania lieku konkrétnym pacientom a skúsenosti po uvedení
lieku na trh.

/Odhad frekvencie: veľmi časté: ( 1/10; časté: ( 1/100 až < 1/10; menej/
/časté: ( 1/1 000 až < 1/100; zriedkavé: ( 1/10 000 až < 1/1 000; veľmi/
/zriedkavé: < 1/10 000; neznáme (z dostupných údajov)/

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.|Poruchy krvi a | |
|lymfatického systému | |
|Menej časté |Leukopénia. |
|Veľmi zriedkavé |Trombocytopénia. |
|Neznáme |Útlm kostnej drene, aplastická anémia, |
| |agranulocytóza, pancytopénia, neutropénia. |
|Poruchy imunitného systému| |
|Veľmi zriedkavé |Precitlivenosť (vrátane multiorgánovej |
| |precitlivenosti) s charakteristickými |
| |prejavmi ako exantém, horúčka. Môžu byť |
| |postihnuté iné orgánové systémy, ako sú krv|
| |a lymfatický systém (napr. eozinofília, |
| |trombocytopénia, leukopénia, |
| |lymfadenopatia, splenomegália), pečeň |
| |(napr. abnormálne hodnoty testov funkcie |
| |pečene, hepatitída), svaly a kĺby (napr. |
| |opuch kĺbov, myalgia, artralgia), nervový |
| |systém (napr. hepatálna encefalopatia), |
| |obličky (napr. proteinúria, intersticiálna |
| |nefritída, zlyhanie obličiek), pľúca (napr.|
| |dyspnoe, pľúcny edém, astma, |
| |bronchospazmus, intersticiálna pľúcna |
| |choroba), angioedém. |
|Neznáme |Anafylaktické reakcie |
|Poruchy metabolizmu a | |
|výživy | |
|Časté |Hyponatriémia. |
|Veľmi zriedkavé |Hyponatriémia spojená s príznakmi a |
| |prejavmi, ako sú kŕče, zmätenosť, poruchy |
| |vedomia, encefalopatia (ďalšie nežiaduce |
| |účinky, pozri aj Poruchy centrálneho |
| |nervového systému), poruchy videnia (napr. |
| |neostré videnie), vracanie, nauzea†, |
|Neznáme |Hypotyreoidizmus. |
|Psychické poruchy | |
|Časté |Stav zmätenosti, depresia, apatia, |
| |agitovanosť (napr. nervozita), citová |
| |labilita. |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Somnolencia, bolesť hlavy, závraty. |
|Časté |Ataxia, tremor, nystagmus, poruchy |
| |pozornosti, amnézia. |
|Poruchy oka | |
|Veľmi časté |Diplopia. |
|Časté |Neostré videnie, poruchy videnia. |
|Poruchy ucha a labyrintu | |
|Časté |Vertigo. |
|Poruchy srdca a srdcovej | |
|činnosti | |
|Veľmi zriedkavé |Arytmia, átrioventrikulárna blokáda. |
|Poruchy ciev | |
|Neznáme |Hypertenzia |
|Poruchy | |
|gastrointestinálneho | |
|traktu | |
|Veľmi časté |Nauzea, vracanie. |
|Časté |Hnačka, zápcha, bolesť brucha. |
|Veľmi zriedkavé |Pankreatitída a/alebo zvýšenie lipázy |
| |a/alebo amylázy. |
|Poruchy pečene a žlčových | |
|ciest | |
|Veľmi zriedkavé |Hepatitída. |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva | |
|Časté |Exantém, alopécia, akné. |
|Menej časté |Urtikária. |
|Veľmi zriedkavé |Angioedém, Stevensov-Johnsonov syndróm, |
| |toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov |
| |syndróm), multiformný erytém (pozri časť |
| |4.4). |
|Poruchy kostrovej a | |
|svalovej sústavy a | |
|spojivového tkaniva | |
|Veľmi zriedkavé |Systémový lupus erythematosus. |
|Celkové poruchy a reakcie | |
|v mieste podania | |
|Veľmi časté |Únava. |
|Časté |Asténia. |
|Laboratórne a funkčné | |
|vyšetrenia | |
|Menej časté |Zvýšenie pečeňových enzýmov, zvýšenie |
| |alkalickej fosfatázy v krvi. |
|Neznáme |Zníženie T4 (s nejasnou klinickou |
| |významnosťou). |


† Veľmi zriedka sa počas užívania Trileptalu môže vyvinúť klinicky významná
hyponatriémia (sodík <125 mmol/l). Spravidla sa vyskytla počas prvých
3 mesiacov liečby Trileptalom, hoci boli pacienti, u ktorých klesla hladina
sodíka v sére <125 mmol/l až viac ako 1 rok od začatia liečby (pozri časť
4.4).

4.9 Predávkovanie

Zaznamenali sa ojedinelé prípady predávkovania. Najvyššia užitá dávka bola
približne 24 000 mg. Všetci pacienti sa zotavili po symptomatickej liečbe.
K prejavom predávkovania patrí somnolencia, závraty, nauzea, vracanie,
hyperkinéza, hyponatriémia, ataxia a nystagmus. Nie je špecifické
antidotum. Podľa potreby sa má podať symptomatická a podporná liečba. Má sa
uvážiť odstránenie liečiva výplachom žalúdka a/alebo inaktivácia podaním
aktívneho uhlia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptikum, ATC kód: N03AF02

Farmakodynamické účinky
Farmakologickú aktivitu oxkarbazepínu vyvoláva primárne metabolit (MHD)
(pozri časť 5.2). Predpokladá sa, že mechanizmus účinku oxkarbazepínu a MHD
sa zakladá najmä na blokovaní sodíkových kanálov závislých od napätia, čo
má za následok stabilizáciu nadmerne excitovaných neuronálnych membrán,
tlmenie opakovaných neurónových výbojov a zoslabenie šírenia synaptických
impulzov. Okrem toho k antikonvulzívnym účinkom liečiva môže prispievať aj
zvýšenie draslíkovej vodivosti a modulácia kalciových kanálov aktivovaných
vysokým napätím. Nezistili sa žiadne významné interakcie s mozgovými
neurotransmitermi alebo modulátormi receptorov.

Oxkarbazepín a jeho aktívny metabolit (MHD) sú účinné antikonvulzíva u
zvierat. Chránili hlodavce pred generalizovanými tonicko-klonickými a v
menšej miere klonickými záchvatmi a odstránili alebo znížili frekvenciu
chronicky sa opakujúcich parciálnych záchvatov u opíc makak rézus s
hliníkovými implantátmi. Nepozorovala sa tolerancia (t.j. zníženie
antikonvulzívnej účinnosti) proti tonicko-klonickým záchvatom, keď sa
myšiam a potkanom podával oxkarbazepín alebo MHD denne počas 5 dní alebo
4 týždňov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Po perorálnom podaní Trileptalu sa oxkarbazepín úplne absorbuje a vo veľkom
rozsahu metabolizuje na svoj farmakologicky aktívny metabolit (MHD).
Po jednorazovom podaní 600 mg Trileptalu zdravým mužským dobrovoľníkom
nalačno priemerná hodnota Cmax MHD bola 34 (mol/l a zodpovedajúci medián
tmax 4,5 hodiny.
V štúdii hmotnostnej rovnováhy u ľudí len 2 % celkovej rádioaktivity v
plazme zodpovedali nezmenenému oxkarbazepínu, približne 70 % MHD a zvyšok
bolo možné pripísať vedľajším sekundárnym metabolitom, ktoré sa rýchlo
eliminovali.
Jedlo nemá vplyv na rýchlosť a mieru absorpcie oxkarbazepínu, preto možno
Trileptal užívať s jedlom alebo bez jedla.

Distribúcia
Zdanlivý distribučný objem MHD je 49 l/kg.
Približne 40 % MHD sa viaže na sérové bielkoviny, hlavne na albumín. V
terapeuticky významnom rozmedzí nezávisí väzba od koncentrácie v sére.
Oxkarbazepín a MHD sa neviažu na kyslý alfa-1- glykoproteín.
Oxkarbazepín a MHD prestupujú cez placentu. V jednom prípade boli podobné
plazmatické koncentrácie MHD u matky a novorodenca.

Biotransformácia
Oxkarbazepín sa v pečeni rýchlo redukuje cytosólovými enzýmami na MHD,
ktorý primárne zodpovedá za farmakologický účinok Trileptalu. MHD sa ďalej
metabolizuje konjugáciou s kyselinou glukurónovou. Menšie množstvá (4 %
dávky) sa oxidujú na farmakologicky neaktívny metabolit (10,11-
dihydroxyderivát, DHD).

Eliminácia
Oxkarbazepín sa vylučuje z tela väčšinou vo forme metabolitov, ktoré sa
prevažne vylučujú obličkami. Viac ako 95 % dávky sa objaví v moči, menej
ako 1 % ako nezmenený oxkarbazepín. Na vylúčenie stolicou pripadá menej ako
4 % podanej dávky. Približne 80 % dávky sa vylučuje močom buď ako
glukuronidy MHD (49 %), alebo ako nezmenený MHD (27 %), zatiaľ čo na
neaktívny DHD pripadajú približne 3 % a na konjugáty oxkarbazepínu 13 %
dávky.
Oxkarbazepín sa rýchlo eliminuje z plazmy s hodnotami zdanlivého polčasu
medzi 1,3 a 2,3 hodinami. Naproti tomu zdanlivý polčas MHD v plazme je
priemerne 9,3 ( 1,8 hodín.

Úmernosť dávke
U pacientov sa dosiahnu rovnovážne koncentrácie MHD v plazme v priebehu 2 -
3 dní, keď sa Trileptal podáva dvakrát denne. V rovnovážnom stave je
farmakokinetika MHD lineárna a vykazuje úmernosť dávke v rozmedzí dávok od
300 do 2 400 mg/deň.

Osobitné populácie pacientov
/Pacienti s poškodením funkcie pečene/
Farmakokinetika a metabolizmus oxkarbazepínu a MHD sa vyhodnotili u
zdravých dobrovoľníkov a osôb s poškodením funkcie pečene po jednorazovej
perorálnej dávke 900 mg. Mierne až stredne ťažké poškodenie pečene
neovplyvnilo farmakokinetiku oxkarbazepínu a MHD. Trileptal sa nesledoval u
pacientov s ťažkým poškodením pečene.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
Medzi klírensom kreatinínu a obličkovým klírensom MHD je lineárna
korelácia. Keď sa Trileptal podá jednorazovo v dávke 300 mg, u pacientov s
poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) sa predĺži
polčas eliminácie MHD o 60 až 90 % (16 až 19 hodín) a AUC sa zvýši na
dvojnásobok v porovnaní s dospelými s normálnou funkciou obličiek
(10 hodín).

/Deti/
Farmakokinetika Trileptalu sa hodnotila v klinických skúšaniach
s pediatrickými pacientmi, ktorí užívali Trileptal v rozmedzí dávok 10 –
60 mg/kg/deň. Klírens MHD upravený podľa telesnej hmotnosti sa znižuje, keď
sa vek a hmotnosť zvyšujú, až sa priblížia k hodnotám dospelých. Priemerný
klírens upravený podľa telesnej hmotnosti u detí vo veku 4 až 12 rokov je
približne o 40 % vyšší ako u dospelých. Preto očakávaná expozícia MHD
u týchto detí je asi dvojtretinová oproti dospelým, keď sa im podá podobná
dávka upravená podľa telesnej hmotnosti. Očakáva sa, že pri zvyšovaní
hmotnosti u pacientov vo veku 13 rokov a viac dosiahne klírens MHD upravený
podľa telesnej hmotnosti hodnoty ako u dospelých.

/Gravidita/
Údaje o obmedzenom počte žien naznačujú, že plazmatické hladiny MHD sa
počas gravidity môžu postupne znižovať (pozri časť 4.6).

/Starší pacienti/
Po jednorazovom podaní (300 mg) a opakovanom podávaní (600 mg/deň)
Trileptalu starším dobrovoľníkom (vo veku 60 – 82 rokov) boli maximálne
plazmatické koncentrácie a hodnoty AUC MHD o 30 až 60 % vyššie ako u
mladších dobrovoľníkov (vo veku 18 – 32 rokov). Porovnania klírensu
kreatinínu u mladších a starších dobrovoľníkov naznačujú, že rozdiel
spôsobilo zníženie klírensu kreatinínu súvisiace s vekom. Nie sú potrebné
osobitné odporúčania pre dávkovanie, pretože terapeutické dávky sa upravujú
individuálne.

/Pohlavie/
Nepozorovali sa žiadne rozdiely vo farmakokinetike súvisiace s pohlavím u
detí, dospelých alebo starších pacientov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje zo skúšaní toxicity pri opakovanom podávaní,
farmakologickej bezpečnosti a genotoxicity s oxkarbazepínom a
farmakologicky aktívnym metabolitom, monohydroxyderivátom (MHD),
nenaznačili osobitné riziko pre ľudí.

Dôkazy o nefrotoxicite sa zaznamenali v skúšaniach toxicity pri opakovanom
podávaní u potkanov, ale nie u psov a myší. Pretože nie sú správy o
takýchto zmenách u pacientov, klinický význam tohoto nálezu u potkanov nie
je známy.

Imunostimulačné testy u myší ukázali, že MHD (a v menšej miere
oxkarbazepín) môžu vyvolať oneskorené reakcie z precitlivenosti.

Skúšania na zvieratách preukázali také účinky, ako je zvýšenie incidencie
úmrtnosti embryí a isté spomalenie antenatálneho a/alebo postnatálneho
rastu pri dávkach toxických pre matky. Zvýšil sa počet malformácií u plodov
potkanov v jednom z ôsmich skúšaní toxicity pre embryá, ktoré sa vykonali
buď s oxkarbazepínom, alebo s farmakologicky aktívnym metabolitom (MHD) v
dávke, ktorá bola toxická aj pre matky (pozri časť 4.6).

V skúšaniach karcinogenity podávanie zvieratám vyvolalo nádory pečene
(potkany a myši), semenníkov a granulárnych buniek samičích pohlavných
orgánov (potkany). Výskyt nádorov pečene bol najpravdepodobnejšie dôsledkom
indukcie pečeňových mikrozómových enzýmov; indukčný účinok, hoci ho nemožno
vylúčiť, je slabý alebo nevzniká u pacientov, ktorý sa liečia Trileptalom.
Nádory semenníkov mohli byť spôsobené zvýšenými koncentráciami
luteinizačného hormónu. Pretože u ľudí k takémuto zvýšeniu nedochádza,
tieto nádory sa nepovažujú za klinicky významné. Zvýšenie výskytu nádorov
granulárnych buniek samičích pohlavných orgánov (krčku maternice a pošvy)
sa zaznamenalo v štúdii karcinogenity MHD na potkanoch. Tieto účinky sa
vyskytli pri expozíciách porovnateľných s predpokladanou klinickou
expozíciou. Mechanizmus vzniku týchto nádorov sa nevysvetlil. Preto nie je
známy klinický význam týchto nádorov.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
koloidný oxid kremičitý bezvodý
mikrokryštalická celulóza
hypromelóza
krospovidón
magnéziumsterát.

Obalová vrstva:
hypromelóza
mastenec
oxid titaničitý (E 171).

/len obalová vrstva 150 mg:/
makrogol 4000
žltý oxid železitý (E 172)
červený oxid železitý (E 172)
čierny oxid železitý (E 172)

/len obalová vrstva 300 mg:/
makrogol 8000
žltý oxid železitý (E 172)

/len obalová vrstva 600 mg:/
makrogol 4000
červený oxid železitý (E 172)
čierny oxid železitý (E 172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister s 10 tabletami. Materiál blistra: PVC/PE/PVDC, zadná strana z
hliníkovej fólie.

Trileptal 150 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.
Trileptal 300 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.
Trileptal 600 mg: blistrové balenie s 50 alebo 100 tabletami.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Trileptal 150 mg: 21/0335/00-S
Trileptal 300 mg: 21/0336/00-S
Trileptal 600 mg: 21/0337/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 10.11.2000/ 21.02.2007


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C14922
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AF02 - oxcarbazepinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
phostinum
Výrobca lieku:
NOVARTIS PHARMA STEIN AG,STEIN, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
14.85 € / 447.37 SK
Úhrada poisťovňou:
13.20 € / 397.66 SK
Doplatok pacienta:
1.65 € / 49.71 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.23 € ÚP:0.00 € DP:29.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:53.56 € ÚP:0.00 € DP:53.56 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.85 € ÚP:13.20 € DP:1.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.42 € ÚP:0.00 € DP:11.42 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien