Detail:
OSCILLOCOCCINUM PEL 6X1GM
Názov lieku:
OSCILLOCOCCINUM
Doplnok názvu:
PEL 6X1GM
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
OSCILLOCOCCINUM


pilulky v jednodávkovom obale

ZLOŽENIE

1 dávka (1 g) piluliek obsahuje: 0,01ml Anas barbariae, hepatis et cordis
extractum
(filtrovaný autolyzát z pečene a srdca kačice) nariedený do potencie 200 K


Pomocné látky: saccharosum (sacharóza) 0,85 g, lactosum (laktóza) 0,15 g.


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA


Homeopatikum.

CHARAKTERISTIKA


Jednozložkový homeopatický liek.

INDIKÁCIE


Podporný homeopatický liek na liečbu chrípkových stavov.

KONTRAINDIKÁCIE


Nie sú známe. V prípade pochybností je nevyhnutné sa

informovať u vášho lekára alebo lekárnika.


NEŽIADUCE ÚČINKY

Nie sú známe. V prípade nežiaducich alebo neočakávaných účinkov, oznámte
ich vášmu lekárovi alebo lekárnikovi.

INTERAKCIE
Nie sú známe. Aby sa predišlo prípadným interakciám medzi viacerými liekmi,
informujte vášho lekára alebo lekárnika o všetkých súčasne užívaných
liekoch.

DÁVKOVANIE
Dávkovacia schéma sa líši v závislosti od okamihu podávania :
. V čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne
počas zvýšeného výskytu ochorenia.
. Pri prvých príznakoch chrípkového ochorenia :
1 dávka čo najskôr, prípadne zopakovať ešte 2-3 krát v šesť hodinovom
intervale.
. V rozvinutom štádiu chrípkového ochorenia : 1 dávka ráno a večer po dobu
1-3 dní.

Obsah celej 1 dávky (predstavuje 1 celá tubička piluliek) sa nechá voľne
rozpustiť pod jazykom. U dojčiat je možné nechať dávku rozpustiť v malom
množstve vody a podať v dojčenskej fľaši. Oscillococcinum sa podáva
najlepšie nalačno s odstupom medzi jedlami alebo s určitým časovým odstupom
od hlavných jedál, (1/4 hodiny pred jedlom, alebo 1 hodinu po
jedle).Oscillococcinum je tým účinnejšie a nástup jeho účinku je tým
rýchlejší, čím skôr je podané.

Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové kategórie vrátane tehotných žien a
dojčiat.


UPOZORNENIE


Ak trvajú príznaky dlhšie ako 3 dni, kontaktujte svojho lekára!

Ak Vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.

VAROVANIE
Nepoužívajte Oscillococcinum po dátume použiteľnosti, ktorý je uvedený na
obale po skratke
„Použiteľné do“.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí .


BALENIE

3, 6, 12, 18 alebo 30 dávok piluliek v jednodávkovom obale po 1 g.


UCHOVÁVANIE

Uchovávajte pri teplote do 25şC.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

December 2010


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON
20, rue de la Libération, 69 110 Sainte-Foy-lés-Lyon, Francúzsko

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY, EV. Č. 2010/06995-ZB


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

OSCILLOCOCCINUM


pilulky v jednodávkovom obale

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Liečivá: 1 dávka (1 g) piluliek obsahuje:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200K.....................0,01ml
Liehový extrakt z filtrovaného autolyzátu z pečene a srdca kačice /Anas/
/barbariae./

Pomocné látky: Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.LIEKOVÁ FORMA
Pilulky v jednodávkovom obale.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Terapeutické indikácie vychádzajú z výsledkov patogenetických pokusov
s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica. Uvedená
kombinácia zložiek v homeopatickom lieku Oscillococcinum sa používa ako
podporný homeopatický liek na liečbu chrípkových symptómov ako horúčka,
prechladnutie a bolesti.


4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovacia schéma sa líši v závislosti od okamihu podávania:
V čase zvýšeného výskytu chrípkových ochorení: 1 dávka 1 krát týždenne
počas zvýšeného výskytu ochorenia.
Pri prvých príznakoch chrípkového ochorenia : 1 dávka čo najskôr,
prípadne zopakovať ešte 2-3 krát v šesť hodinovom intervale.
V rozvinutom štádiu chrípkového ochorenia : 1 dávka ráno a večer po dobu
1-3 dní.
Obsah celej 1 dávky (predstavuje 1 celá tubička piluliek) sa nechá voľne
rozpustiť pod jazykom. U dojčiat je možné nechať dávku rozpustiť v malom
množstve vody a podať v dojčenskej fľaši. Oscillococcinum sa podáva
najlepšie nalačno s odstupom medzi jedlami alebo s určitým časovým
odstupom od hlavných jedál, (1/4 hodiny pred jedlom, alebo 1 hodinu po
jedle). Oscillococcinum je tým účinnejšie a nástup jeho účinku je tým
rýchlejší, čím skôr je podané. Dávkovanie je rovnaké pre všetky vekové
kategórie vrátane tehotných žien a dojčiat.


4.3. Kontraindikácie

Nie sú známe.

4.4. Špeciálne upozornenia
Nie sú známe.

4.5. Liekové a iné interakcie
Nie sú známe.


4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Žiadne upozornenia.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje
Žiadne.

4.8. Nežiaduce účinky

Nie sú známe.

4.9. Predávkovanie
Žiadne riziko.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


- Farmakoterapeutické skupina: homeopatikum
- ATC kód: V03AX

Homeopatický liek je špecifický regulátor chorého organizmu. Homeopatické
zložky sa používajú v takom stupni riedenia, ktorý zaručuje neškodnosť
lieku. Je podávaný na základe zákona podobnosti a v súlade s poznatkami
uvedenými v Materia Medica Homeopatica. Zákon podobnosti využíva vzťah
medzi patogenetickým a terapeutickým účinkom biologicky aktívnej látky.

6.FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok
Saccharosum (sacharóza) 85 %, lactosum monohydricum (monohydrát laktózy)
15 %

6.2. Inkompatibility
Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti
60 mesiacov.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávajte pri teplote do 25şC.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5. Vlastnosti a zloženie vnútorného obalu, tiež veľkosť balenia
Polypropylénová tuba s polyetylénovým uzáverom, papierová škatuľka
s obsahom 3, 6, 12, 18 alebo 30 dávok piluliek v jednodávkovom obale po
1g, písomná informácia pre používateľov.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom
Nie sú špeciálne upozornenia.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
93/0364/92-C/S

9. DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE:

PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE DO:

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
December 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C96704
Skupina ATC:
V03 - Všetky ostatné liečivá
Skupina ATC:
V03AX - Iné terapeutické prípravky
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
F Francúzsko
Výrobca lieku:
LABORATOIRES BOIRON, LYON
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.85 € / 146.11 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.85 € / 146.11 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.17 € ÚP:0.00 € DP:1.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.23 € ÚP:0.00 € DP:9.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.25 € ÚP:0.00 € DP:3.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.04 € ÚP:0.00 € DP:3.04 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien