Detail:
INDAP cps 30x2,5 mg
Názov lieku:
INDAP
Doplnok názvu:
cps 30x2,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/09410

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV


Indap


kapsuly


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
PRO.MED.CS Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4

Zloženie lieku:
Liečivo: indapamidum (indapamid) 2,5 mg v jednej kapsule
Pomocné látky: monohydrát laktózy, kukuričný škrob, mikrokryštalická
celulóza, magnéziumstearát, bezvodý koloidný oxid kremičitý, indigokarmín
(E 132), oxid titaničitý (E 171), želatína.


Farmakoterapeutická skupina:


antihypertenzívum, diuretikumCharakteristika:

Indap je močopudný liek, u ktorého však úplne prevažuje účinok na krvný
obeh. Spôsobuje rozšírenie ciev a tým zníženie ich odporu voči prúdeniu
krvi, v dôsledku čoho klesá krvný tlak. Močopudný účinok sa prejaví až po
vyšších dávkach. Prípravok sa dobre vstrebáva v čreve. Vylučuje sa hlavne
obličkami, v menšej miere tiež stolicou.


Indikácie:

Indap je vhodný na liečbu vysokého krvného tlaku dospelých pacientov.

Kontraindikácie:
Liek nemožno užívať pri precitlivenosti na indapamid, ktorúkoľvek zložku
lieku a na liekovú skupinu sulfónamidov. Nesmie sa užívať ani pri závažnej
poruche pečeňových a obličkových funkcií, pri nízkej hladine draslíka v
krvi, po nedávno prebehnutej mozgovej príhode, v tehotenstve a v období
dojčenia. Vznik tehotenstva v priebehu liečby je potrebné ihneď ohlásiť
ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.


Nežiaduce účinky:

Indap je veľmi dobre znášaný a výskyt nežiaducich účinkov je ojedinelý.
Prípravok môže ľahko znižovať krvnú hladinu draslíka a zvyšovať hladinu
kyseliny močovej. Indap môže pri prudkom vstaní spôsobovať pokles krvného
tlaku sprevádzaný pocitom slabosti až stratou vedomia (ortostatické
ťažkosti), môžu sa vyskytnúť alergické prejavy (kožná vyrážka). U starších
osôb a u pacientov so srdcovým zlyhaním je zvýšené riziko odvodnenia.
Prípadný výskyt uvedených nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých
reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi.

Interakcie:
Účinky prípravku Indap a súčasne užívaných iných liekov sa môžu vzájomne
ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch,
ktoré v súčasnej dobe užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky
predpis i bez neho. Než začnete súčasne s užívaním prípravku Indap užívať
nejaký voľnopredajný liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom
Pokiaľ ste súčasne liečený(á) srdcovými glykozidmi (napr. digoxín), alebo
liekmi proti nepravidelnej srdcovej činnosti, je potrebné pravidelne
kontrolovať krvnú hladinu draslíka. Ak ste súčasne liečený(á) prípravkom
obsahujúcim soli lítia, je potrebné pravidelne kontrolovať hladinu lítia v
krvi.


Dávkovanie a spôsob používania:
Presné dávkovanie určí lekár.
Obvyklá denná dávka prípravku Indap u dospelých je jedna kapsula, užitá
ráno. Kapsuly sa prehltávajú nerozhryzené a zapíjajú sa vodou.
Pokiaľ bola vynechaná jedna alebo niekoľko tabliet, odporúča sa pokračovať
v bežnom užívaní prípravku a nezvyšovať dávku nasledujúci deň po vynechaní
tablety.

Upozornenie:
Počas liečby vám bude pravidelne kontrolovaná krvná hladina draslíka a
kyseliny močovej.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití prípravku dieťaťom sa poraďte s
lekárom.
V prípade ochorenia pečene sa musí podávanie lieku zastaviť.
Liek sa musí používať opatrne pri poruchách vodného hospodárenia v tele,
pri cukrovke, dne, ochorení obličiek.
Liek môže u niektorých pacientov hlavne na začiatku liečby pri zvýšenej
únave a pri závratoch nepriaznivo ovplyvniť činnosť vyžadujúcu zvýšenú
pozornosť, koordináciu pohybov a rýchle rozhodovanie (napr. vedenie
motorových vozidiel, obsluha strojov, práca vo výškach a pod.). Túto
činnosť by ste mali vykonávať iba na základe súhlasu lekára.
Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.

Varovanie:
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.
Liek sa musí uchovávať mimo dosahu detí

Balenie:
30 alebo 100 kapsúl

Uchovávanie:
Na suchom a tmavom mieste , pri teplote 15-25 °C.

Dátum poslednej revízie:
September 2009

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2009/09410


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Indap


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Indapamidum 2,50 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula
Tvrdé želatínové kapsuly so spodnou časťou bielou a vrchnou modrou


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Indikácie

Indapamid je indikovaný na terapiu arteriálnej hypertenzie u dospelých.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Denná dávka je 1 kapsula (2,5 mg) užitá ráno. Kapsuly sa prehĺtajú
nerozhryzené a zapíjajú sa vodou.

4.3 Kontraindikácie

- u pacientov precitlivených na indapamid,sulfónamidy alebo ktorúkoľvek
zložku lieku
- pri ťažkej pečeňovej insuficiencii
- v gravidite a počas laktácie
- pri závažnom renálnom zlyhaní
- hypokaliémia

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pri poruche funkcie pečene môžu tiazidové diuretiká spôsobiť pečeňovú
encefalopatiu. V takom prípade je potrebné podávanie diuretík okamžite
vysadiť.
Plazmatická hladina sodíka:
Hladinu sodíka je potrebné stanoviť ešte pred začiatkom liečby a potom ju v
pravidelných intervaloch kontrolovať. Každá diuretická liečba môže byť
sprevádzaná hyponatrémiou, niekedy s veľmi vážnymi následkami, pričom
pokles hladiny sodíka môže byť spočiatku celkom asymptomatický. Preto je
potrebné pravidelné sledovanie, častejšie u starších pacientov a osôb s
cirhózou.
Plazmatická hladina draslíka:
Dlhodobá aplikácia tiazidových a podobných diuretík predstavuje riziko
deplécie kália s hypokaliémiou. Vznik hypokaliémie (menšej ako 3,4 mmol/l)
je potrebné zabrániť u starších, podvyživených osôb a chorých, užívajúcich
rad ďalších liekov súčasne, ďalej u cirhotikov s opuchmi a ascitom, u osôb
s ochorením koronárnych tepien a u pacientov so srdcovým zlyhaním, pretože
sú ohrození rizikom vzniku arytmií (hypokaliémia zvyšuje toxické účinky
digitálisových prípravkov na srdce. Ohrozené sú aj osoby s dlhým QT
intervalom, bez ohľadu na jeho vrodený alebo iatrogénny pôvod. Hypokalémia,
tak ako bradykardia, predstavujú potom faktor predisponujúci k vzniku
ťažkých arytmií, zvlášť smrteľne nebezpečných "torsades se pointes". U
všetkých uvedených prípadov je potreba vykonávať častejšie kontroly hladín
draslíka v plazme. Prvé vyšetrenie kalémie je potrebné previesť v prvom
týždni po zahájení liečby. Pri zistení hypokalémie je potrebné začať
vykonávať príslušné opatrenia.
Plazmatická hladina vápnika:
Tiazidové a podobné diuretiká môžu znižovať vylučovanie vápnika močom, čím
môžu spôsobiť mierne a prechodné zvýšenie hladín vápnika v plazme. Skutočná
hyperkalciémia môže byť výsledkom skôr nezistenej hyperparatyreózy. V takom
prípade je potrebné liečbu prerušiť až do vyšetrenia funkcie prištítnych
teliesok.
Hladina glukózy v krvi:
Pravidelné sledovanie hladiny glukózy v krvi je potrebné u chorých s
diabetom, zvlášť u nemocných s hypokaliémiou.
Hladina kyseliny močovej:
U chorých so zvýšenou hladinou kyseliny močovej hrozí záchvat dny, preto je
potrebné dávku upraviť podľa aktuálnej hodnoty jej hladiny v plazme.
Tiazidové a podobné diuretiká sú plne účinné iba pri normálnej alebo
minimálne zníženej funkcii obličiek (hladina kreatinínu v plazme pod 25
mg/l, t.j. 220 µmol/l u dospelých osôb). Hypovolémia na základe straty vody
a sodíka, navodená diuretikom na základe liečby znižuje glomerulárnu
filtráciu s možným zvýšením hladiny močoviny a kreatinínu v plazme.
Pre osoby s normálnou funkciou obličiek nemá táto prechodná funkčná renálna
nedostatočnosť žiadne dôsledky, môže však ďalej zhoršiť renálnu
nedostatočnosť už existujúcu.
Indapamid môže vyvolať pozitivitu dopingových testov.
Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, laponského deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Nevhodné kombinácie:
Zvýšené plazmatické hladiny lítia so známkami predávkovania, napr. pri
neslanej diéte (znížené vylučovanie lítia močom). Ak je však podávanie
diuretík nevyhnutné, je potrebné pozorne sledovať plazmatické hladiny lítia
a vykonávať príslušné úpravy.
Niektoré látky, obsiahnuté v iných prípravkoch (astemizol, erythromycin,
terfenadin, vincamin), podané spoločne s indapamidom, môžu za súčasnej
hypokalémie a bradykardie a pri už existujúcom predĺženom QT intervale
vyvolať "torsades de pointes".

Kombinácie vyžadujúce zvýšenú opatrnosť:
Nesteroidné antireumatiká (systémové) a vysoké dávky salicylátu môžu znížiť
antihypertenzný účinok indapamidu. U dehydratovaných chorých hrozí akútne
renálne zlyhanie (zníženie glomerulárnej filtrácie). Je potrebné zavodniť
pacienta, sledovať renálnu funkciu pri zahájení liečby. Amfotericin B
(i.v.), glukokortikoidy a mineralokortikoidy (systémové), stimulujúce
(dráždivé) laxatíva môžu spôsobiť hypokalémiu (účinok sa sčíta). Je
potrebné sledovať plazmatické hladiny draslíka a v prípade potreby ich
korigovať, zvlášť v prípade súčasnej liečby digitalisom.
Baklofén zvyšuje antihypertenzný účinok. Je potrebné zavodniť pacienta,
sledovať renálne funkcie na začiatku liečby.
U chorých užívajúcich digitalis môže súčasná hypokaliémia zvýšiť riziko
toxického účinku digitalisu. V týchto prípadoch je potrebné sledovať
plazmatické hladiny draslíka, EKG a v prípade potreby prehodnotiť liečbu.
Diuretiká šetriace draslík (amilorid, spironolaktón, triamteren) : tieto
racionálne kombinácie, u niektorých pacientov užitočné, nevylučujú možnosť
hypokaliémie alebo, a to najmä u chorých s renálnym zlyhaním alebo s
diabetom, hyperkaliémie. Je potrebné sledovať plazmatické hladiny draslíka,
v prípade potreby EKG, resp. prehodnotiť liečbu.
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE) predstavujú pri začatí
liečby a pri súčasnej deplécii sodíka (zvlášť u osôb so stenózou renálnej
artérie) riziko náhlej hypotenzie alebo akútneho renálneho zlyhania.
Pri esenciálnej hypertenzii, keď predchádzajúca liečba diuretikami mohla
spôsobiť depléciu sodíka, sa odporúča vysadiť diuretikum 3 dni pred začatím
liečby inhibitorom ACE.
Pri chronickom srdcovom zlyhaní je potrebné v prípade kombinácie indapamidu
s ACE inhibítorom začať podávať veľmi nízku dávku ACE inhibítora pri
súčasne nízkej dávke diuretika. V každom prípade je potrebné sledovať v
prvých týždňoch liečby ACE inhibítorom renálne funkcie (plazmatické hladiny
kreatinínu).
Pri súčasnom užívaní antiarytmík Ia (chinidín, disopyramid) a III
(amiodaron, bretylium, sotalol), je potrebné brať do úvahy nebezpečie
"torsades de pointes" (predisponujúcim faktorom je hypokaliémia,
bradykardia a už existujúci dlhodobý interval QT).
Pri podávaní metforminu hrozí laktátová acidóza, navodená možnou funkčnou
renálnou nedostatočnosťou, vo vzťahu s podávaním diuretík (najčastejšie
klučkových). Odporúča sa nepodávať metformin, pokiaľ plazmatické hladiny
kreatinínu prekročia 15mg/l (135 µmol/l) u mužov a 12mg/l (110 µmol/l) u
žien.
Vysoké dávky jódovaných kontrastných látok v kombinácii s indapamidom a pri
súčasnej dehydratácii zvyšujú riziko akútneho renálneho zlyhania.
Imipramínové (tricyklické) antidepresíva a neuroleptiká zvyšujú
antihypertenzný účinok a riziko ortostatickej hypotenzie (účinok sa sčíta).
Do úvahy treba vziať soli vápnika z dôvodu nebezpečia vzniku hyperkalciémie
v dôsledku zníženého vylučovania vápnika močom.
Cyklosporín predstavuje riziko zvýšenia plazmatických hladín kreatinínu bez
zmeny hladín cirkulujúceho cyklosporínu (dokonca aj bez deplécie
vody/sodíka).
Kortikosteroidy môžu znížiť v dôsledku retencie vody/sodíka antihypertenzný
účinok.

4.6 Gravidita a laktácia

V období gravidity sa všeobecne diuretiká ženám nepodávajú. Nikdy sa nesmú
používať k liečbe fyziologických opuchov v gravidite. Diuretiká môžu
spôsobiť fetoplacentárnu ischémiu, ktorá ohrozuje rast plodu. Indapamid sa
vylučuje do materského mlieka, dojčenie sa má prerušiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Indap neovplyvňuje bežne pozornosť. V individuálnych prípadoch, najmä na
začiatku liečby alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami, vzhľadom na
zníženie krvného tlaku, môže spôsobiť zníženie pozornosti a tým aj
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Väčšina nežiaducich účinkov, ovplyvňujúcich klinické alebo laboratórne
kontroly, závisí od dávky. Ojedinele sa môže vyskytnúť nauzea, obstipácia,
sucho v ústach, závraty, únava, parestézia, bolesti hlavy. Vo väčšine
prípadov priaznivo reagujú na zníženie dávky.
Veľmi ojedinele prichádza do úvahy pankreatitída.
U osôb s predispozíciou k alergickým a astmatickým prejavom sa môžu
prejaviť reakcie z precitlivenosti zvlášť dermatologické.
V prípade už existujúceho akútneho diseminovaného lupus erythematodes hrozí
zhoršenie stavu, makulopapulózne vyrážky, purpura.
Pri pečeňovej nedostatočnosti môže dôjsť k nástupu encefalopatie (pozri
časti 4.3 a 4.4).
Podávanie indapamidu môže ovplyvniť tiež laboratórne parametre v zmysle
deplécie draslíka, vedúce k hypokaliémii u obzvlášť rizikových skupín
(pozri časť 4.4), hyponatriémie s hypovolémiou vedúcou k dehydratácii a
ortostatickej hypotenzii.
V klinických štúdiách pri podávaní terapeutickej dávky bola po liečbe
trvajúcej 4 až 6 týždňov pozorovaná hypokaliémia (plazmatické hladiny
draslíka menšie než 3,4 mmol/l u 25 % pacientov a menšie než 3,2 mmol/l
u 10 % pacientov). Po liečbe trvajúcej 12 týždňov dosahovalo priemerné
zníženie plazmatických hladín draslíka 0,41 mmol/l.
Súčasná strata chloridových iónov môže spôsobiť sekundárnu metabolickú
alkalózu. Výskyt a intenzita tohoto účinku sú nízke.
Zvýšenie plazmatických hladín kyseliny močovej a hladín cukru v krvi počas
liečby je predpokladom veľmi starostlivej indikácie týchto diuretík u
pacientov s dnou alebo diabetom.
Ojedinele sa môžu vyskytnúť hematologické ochorenia (trombocytopénia,
leukopénia, agranulocytóza, aplastická anémia, hemolytická anémia).
Veľmi zriedkavo môže nastať hyperkalciémia.

4.9 Predávkovanie

Bolo zistené, že indapamid nemá toxické účinky až do dávky 40 mg , t.j. 27
násobku terapeutickej dávky. Známky akútnej otravy sa prejavujú ako
dôsledok hypovolémie (hyponatriémie, hypokaliémie). Klinicky sa môže
vyskytnúť nauzea, vomitus, hypotenzia, kŕče, vertigo, ospalosť, zmätenosť,
polyúria alebo olygúria, prípadne až anúria (v dôsledku hypovolémie).
K počiatočným opatreniam patrí rýchle vylúčenie požitej látky (látok)
výplachom žalúdka, prípadne podaním živočíšneho uhlia s následnou obnovou
rovnováhy vody a elektrolytov v špecializovanom zdravotnom zariadení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ANTIHYPERTENZÍVUM, DIURETIKUM
ATC kód: C03BA11

Indapamid je derivát sulfonamidov s indolovým kruhom, farmakologicky
podobný tiazidovým diuretikám, ktorý pôsobí inhibíciou reabsorpcie sodíka v
dilučnom segmente kôry. Zvyšuje vylučovanie sodíka a chloridov močom a v
menšej miere i vylučovanie draslíka a horčíka, čím zvyšuje objem
vytvoreného moču, má antihypertenzný účinok.
Antihypertenzná účinnosť pretrváva aj u anefrických hypertenzných
pacientov.
Ako u ostatných diuretík vaskulárny mechanizmus účinku indapamidu zahŕňa:
Zníženie kontraktility vlákien hladkého svalstva v cievnej stene súvisiaci
s alteráciou transmembránovej výmeny iónov (najmä vápnika).
Stimuláciu syntézy prostaglandínu PGE2 a prostacyklínu PGI2 (vazodilatátor
a inhibítor agregácie doštičiek).
Indapamid redukuje hypertrofiu ľavej komory.
U tiazidových a podobných diuretík sa terapeutický účinok nad určitou
dávkou už ďalej nezvyšuje, zatiaľ čo sa nežiaduce účinky ďalej zhoršujú. V
prípade neúčinnej liečby už nie je možné preto dávku ďalej zvyšovať.
U hypertonikov bolo krátkodobým, stredne i dlhodobým pozorovaním zistené,
že indapamid neinterferuje s metabolizmom lipidov (triglyceridov, LDL-
cholesterolu, HDI-cholesterolu), cukrov (dokonca ani u diabetikov s
hypertenziou).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Absorpcia

Biologická dostupnosť indapamidu je vysoká (93%).
Čas potrebný k dosiahnutiu maximálnej sérovej koncentrácie (T max) sa
pohybuje medzi 1- 2 hod. po podaní dávky 2,5 mg.


Distribúcia

Viac ako 75% indapamidu sa viaže na proteíny v plazme.
Polčas plazmatickej eliminácie je 14 až 24 hodín (priemer 18 hodín).
Opakované podávanie indapamidu zvyšuje ustálený stav plazmatickej
koncentrácie v porovnaní s jednorazovo podanou dávkou. Ustálený stav
zostáva stabilný a nedochádza ku kumulácii.


Metabolizmus

60- 80 % podanej dávky sa vylučuje obličkami. Indapamid sa vylučuje
prevažne vo forme metabolitov. 5% sa vylučuje v nezmenenej forme.
Pri renálnom zlyhaní sa farmakokinetické parametre nemenia.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Toxikologické experimentálne nálezy sú pri podávaní indapamidu veľmi
priaznivé. Akútne toxické príznaky vyvolávajú až megadávky, letálna dávka
je 300-1000 mg/kg hmotnosti, subakútna toxicita počas troch mesiacov pri
perorálnom dávkovaní začína u potkanov v dávke 1000 mg, chronická toxicita
pri 30 mg je spôsobovaná hypokaliémiou. Negatívne nálezy prinieslo
testovanie mutagenity, karcinogenity, reprodukčnej toxicity.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Cellulosum microcristallinum
Lactosum monohydricum
Maydis amylum
Magnesii stearas
Silica colloidalis anhydrica
Indigocarminum (E 132)
Titanii dioxidum (E 171)
Gelatina

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe

6.3 Čas použiteľnosti

4 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Na suchom a tmavom mieste pri teplote 15-25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, škatuľka
Veľkosť balenia: 30 kapsúl alebo 100 kapsúl

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PRO.MED.CS. Praha a.s.
Telčská 1
140 00 Praha 4

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


58/0070/02-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE


25.6.2002

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

September 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C96696
Skupina ATC:
C03 - Diuretiká
Skupina ATC:
C03BA11 - indapamidum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
isoprenalini sulfas
Výrobca lieku:
PRO.MED.CS PRAHA A.S., CESKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.91 € / 57.54 SK
Úhrada poisťovňou:
1.91 € / 57.54 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.09 € ÚP:2.19 € DP:1.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.58 € ÚP:6.57 € DP:1.01 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.17 € ÚP:2.17 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.10 € ÚP:0.00 € DP:3.10 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien