Detail:
Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x20ml/100mg
Názov lieku:
Eloxatin 5mg/ml infúzny koncentrát
Doplnok názvu:
con inf 1x20ml/100mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrát
Oxaliplatina


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Eloxatin a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Eloxatin
3. Ako používať Eloxatin
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Eloxatin
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ELOXATIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Liečivom v Eloxatine je oxaliplatina.

Eloxatin sa používa na liečbu karcinómu hrubého čreva (liečba karcinómu
hrubého čreva štádia III po kompletnej resekcii (odstránení) primárneho
nádoru, metastatického kolorektálneho karcinómu). Eloxatin sa používa v
kombinácii s inými protinádorovými liekmi nazývanými 5-fluóruracil
a kyselina folínová.

Eloxatin patrí do skupiny liečiv nazývaných antineoplastiká alebo liečivá
s protinádorovým účinkom a obsahuje platinu.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE ELOXATIN

Nepoužívajte Eloxatin
- keď ste alergický (precitlivený) na oxaliplatinu.
- keď dojčíte.
- keď máte znížený počet krviniek.
- keď máte pocit zníženej citlivosti a pichania v prstoch na rukách
a/alebo nohách a máte ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov, ako
napríklad pri zapínaní si oblečenia.
- keď trpíte závažným poškodením funkcie obličiek.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Eloxatinu
- keď ste v minulosti mali alergickú reakciu na lieky s obsahom platiny
ako je karboplatina, cisplatina,
- keď trpíte stredne závažným poškodením funkcie obličiek,
- keď máte problémy s pečeňou,
-

Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť nevratný. Preto
sa odporúča, aby mužskí pacienti nesplodili dieťa počas liečby a ani počas
ďalších 6 mesiacov od ukončenia liečby a odporúča sa im vyhľadať
poradenstvo o konzervácii spermií ešte pred začatím liečby.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie


. Neodporúča sa, aby ste počas liečby oxaliplatinou otehotneli, musíte
používať vhodný spôsob účinnej antikoncepcie. Počas liečby a 4 mesiace od
ukončenia liečby musia ženy užívať vhodnú antikoncepciu.

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, je veľmi dôležité poradiť sa
svojím lekárom skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek.
Ak otehotniete počas liečby, okamžite informujte Vášho lekára.


. Počas liečby oxaliplatinou nesmiete dojčiť.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Liečba oxaliplatinou môže mať za následok zvýšené riziko závratov,
nevoľnosti a vracania a iných neurologických príznakov, ktoré môžu
ovplyvniť chôdzu a rovnováhu. Ak sa Vám to stane, nešoférujte, ani
neobsluhujte stroje. Ak máte počas užívania oxaliplatiny problémy
s videním, nešoférujte, neobsluhujte ťažké stroje, ani sa nevenujte
nebezpečným aktivitám.


3. AKO POUŽÍVAŤ ELOXATIN

Eloxatin sa používa iba u dospelých.
Na jednorazové použitie.

Dávkovanie

Dávka Eloxatinu závisí od plochy povrchu Vášho tela. Vypočítava sa z výšky
a hmotnosti.
Zvyčajná dávka oxaliplatiny pre dospelých, vrátane starších pacientov, je
85 mg/m2 plochy povrchu tela. Dávka, ktorú budete dostávať, závisí od
výsledkov krvných testov a tiež od toho, či sa u Vás v minulosti vyskytli
vedľajšie účinky súvisiace s oxaliplatinou.

Metóda a spôsob podávania

. Eloxatin Vám predpíše len odborník na liečbu onkologických ochorení.

. Budú Vás liečiť odborníci na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
ktorí pripravia požadovanú dávku Eloxatinu.

Eloxatin sa podáva ako pomalá 2 až 6 hodinová injekcia do jednej z Vašich
žíl (intravenózna infúzia).

. Eloxatin sa Vám bude podávať v rovnakom čase ako kyselina folínová a pred
infúziou 5-fluóruracilu.

Frekvencia podávania

Infúziu by ste mali dostávať zvyčajne každé 2 týždne.

Trvanie liečby

Trvanie liečby určí Váš lekár.

Vaša liečba bude trvať najdlhšie 6 mesiacov pri použití po úplnom
odstránení Vášho nádoru.

Ak použijete viac Eloxatinu ako máte

Keďže Vám Eloxatin bude podávaný v nemocnici pod dozorom lekára, je
nepravdepodobné, že by ste užili nesprávnu dávku.

V prípade predávkovania môžete mať silnejšie vedľajšie účinky. Lekár Vám
nasadí vhodnú liečbu týchto vedľajších účinkov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi, zdravotnej sestre alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Eloxatin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak sa u Vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok je dôležité, aby ste to
povedali Vášmu lekárovi ešte pred ďalším podaním lieku.

Nižšie sú popísané vedľajšie účinky, ktoré sa u Vás môžu vyskytnúť:

Ak spozorujete niektoré z nasledujúcich, ihneď to povedzte Vášmu lekárovi:
. Abnormálne (neobvyklé) modriny, krvácanie alebo príznaky infekcie ako
bolesť hrdla a vysoké teploty,
. pretrvávajúca alebo závažná hnačka alebo vracanie,
. prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených zrniek vo
zvratkách,
. zápal sliznice ústnej dutiny (bolesť pier alebo vredy v ústach),
. nevysvetliteľné dýchacie prejavy ako suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním
alebo chrapoty.

Ďalšie známe vedľajšie účinky Eloxatinu sú:

Veľmi časté (vyskytujú sa u viac ako u 1 osoby z 10)
. Eloxatin môže mať vplyv na nervový systém (periférna neuropatia). Môžete
mať pocit zníženej citlivosti a/alebo pichania v prstoch na rukách,
nohách, okolo úst alebo v hrdle, niekedy to môže byť spojené aj s kŕčami.


Tieto vedľajšie účinky sú často spúšťané vystavením chladu, napr.otvorením
chladničky, či držaním studeného nápoja. Taktiež môžete mať ťažkosti
s vykonávaním jemných pohybov, ako napríklad pri zapínaní si oblečenia.
Hoci vo väčšine prípadov tieto príznaky úplne ustúpili, je možné, že
príznaky periférnej senzorickej neuropatie budú po skončení liečby
pretrvávať.


Pri ohnutí krku sa u niektorých ľudí vyskytol v oblasti rúk a trupu pocit
podobný bolesti po náraze, šíriaci sa smerom nadol.

. Niekedy môže Eloxatin spôsobovať nepríjemné pocity v hrdle, najmä pri
prehĺtaní a pocit ťažkosti s dychom. Zvyčajne sa tieto pocity vyskytnú
počas podávania infúzie a môžu byť vyvolané chladom. Hoci to môže byť
nepríjemné, tento účinok netrvá dlho a vymizne bez potreby liečby.
Pri výskyte týchto vedľajších účinkov sa Váš lekár môže rozhodnúť upraviť
Vašu liečbu.


. Eloxatin môže spôsobiť hnačku, mierny pocit na vracanie a vracanie.
Ošetrujúci lekár Vám však zvyčajne pred použitím Eloxatinu podá liečbu na
zabránenie vracania, môže v nej pokračovať aj po liečbe Eloxatinom.

. Eloxatin spôsobuje prechodný pokles počtu krvinek. Môže spôsobovať anémiu
(úbytok červených krvinek), abnormálne krvácanie alebo modriny (v dôsledku
úbytku krvných doštičiek) alebo infekcie (spôsobené úbytkom bielych
krviniek). Váš lekár Vám bude pred začiatkom liečby a potom pred každým
nasledujúcim cyklom robiť krvné testy, aby sa zistilo, či máte dostatočný
počet krviniek.

. Nepríjemný pocit v mieste alebo v blízkosti podania injekcie v priebehu
vnútrožilovej aplikácie,
. Horúčka, zimnica (chvenie sa), mierna alebo výrazná únava, bolesť tela,
. Zmeny hmotnosti, strata chuti do jedla alebo nedostatok chuti do jedla,
poruchy chute, zápcha,
. Bolesť hlavy, bolesť chrbta,
. Opuch nervov vedúcich k svalom, stuhnutosť šije, abnormálne pocity na
jazyku zriedkavo s poruchou reči, zápal sliznice ústnej dutiny (bolesť
pier alebo vredy v ústach),
. Bolesť žalúdka,
. Abnormálne krvácanie vrátane krvácania z nosa,
. Kašeľ, ťažkosti s dýchaním,
. Alergické reakcie, červená svrbivá kožná vyrážka, mierna strata vlasov
(alopécia),
. Zmena v krvných testoch vrátane abnormálnych testov funkcie pečene.

Časté (vyskytujú sa u menej ako u 1 osoby z 10)
. Infekcie spôsobené úbytkom bielych krviniek,
. Porucha trávenia, pálenie záhy, čkanie, sčervenanie, závraty,
. Zvýšené potenie a poruchy nechtov, odlupovanie kože,
. Bolesť na hrudníku,
. Ochorenia pľúc, nádcha,
. Bolesti kĺbov a kostí,
. Bolestivé močenie, zmena obličkových funkcií, zmeny vo frekvenci močenia,
nadmerná strata vody (dehydratácia),
. Krv v moči alebo v stolici, opuch žíl, tvorba zrazenín v pľúcnych
cievach,
. Depresia, nespavosť,
. Zápal spojoviek a poruchy zraku.

Menej časté (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby zo 100)
. Upchatie alebo opuch čreva
. Nervozita.

Zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 1000)
. Strata sluchu,
. Zmnoženie väziva v pľúcach spojené s ťažkosťami s dýchaním, niekedy
smrteľné (intersticiálna choroba pľúc),
. Vratná krátkodobá strata zraku.

Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 osoby z 10000)
. Prítomnosť krvi alebo tmavohnedých kávovo sfarbených zrniek vo zvratkoch.Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ELOXATIN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Pred zriedením uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a
neuchovávajte v mrazničke.

Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na
injekčnej liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Eloxatin nesmie prísť do kontaktu s očami alebo pokožkou. V prípade
náhodného rozliatia to ihneď oznámte lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Lekár alebo zdravotná sestra opatrne zlikviduje Eloxatin po skončení
infúzie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Eloxatin obsahuje

Liečivo sa nazýva oxaliplatina. Každá injekčná liekovka s infúznym
koncentrátom obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 200 mg oxaliplatiny. Ďalšia
zložka je voda na injekciu.

Ako vyzerá Eloxatin a obsah balenia

Injekčné liekovky Eloxatinu obsahujú infúzny koncentrát. Každá injekčná
liekovka obsahuje 50 mg, 100 mg alebo 200 mg oxaliplatiny vo vode na
injekciu. Injekčné liekovky sa dodávajú v škatuľkách obsahujúcich jednu
injekčnú liekovku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
Žilinská 7-9
811 05 Bratislava

Výrobca
Sanofi Winthrop Industrie
6, boulevard de l'Europe
21800 Quetigny
Francúzsko

alebo

Aventis Pharma
Rainham Road South
Dagenham
Essex - RM10 7XS
Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Belgicko: ELOXATIN 5 mg/ml, solution ŕ diluer pour perfusion
Francúzsko: ELOXATINE 5 mg/ml, solution ŕ diluer pour perfusion
Nemecko: ELOXATIN 5 MG/ML Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Taliansko: Eloxatin 5 mg/ml concentrate for solution for infusion
Luxembursko: ELOXATIN 5 mg/ml, solution ŕ diluer pour perfusion
Holandsko: Eloxatin 5 mg/ml concentraat, concentraat voor oplossing voor
infusie
Španielsko: Eloxatin 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión
Švédsko: Eloxatin 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
Veľká Británia: Eloxatin 5mg/ml concentrate for solution for infusion

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená 02/2010

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

NÁVOD NA POUŽITIE ELOXATINU 5 mg/ml INFÚZNY KONCENTRÁT/Je dôležité, aby ste si pred prípravou infúzneho intravenózneho roztoku/
/Eloxatinu pozorne prečítali celý obsah tohoto návodu./

1. ZLOŽENIE


Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrát je číra bezfarebná tekutina obsahujúca
5 mg/ml oxaliplatiny vo vode na injekciu.


2. BALENIE LIEKU

Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrát sa dodáva ako jednodávková injekčná
liekovka. Každá škatuľka obsahuje jednu injekčnú liekovku Eloxatinu 5 mg/ml
infúzny koncentrát (50 mg, 100 mg alebo 200 mg).
10 ml infúzneho koncentrátu v injekčnej liekovke Eloxatinu z číreho skla
typu I s brómobutylovým elastomérovým uzáverom obsahuje 50 mg oxaliplatiny.
20 ml infúzneho koncentrátu v injekčnej liekovke Eloxatinu z číreho skla
typu I s brómobutylovým elastomérovým uzáverom obsahuje 100 mg
oxaliplatiny.
40 ml infúzneho koncentrátu v injekčnej liekovke Eloxatinu z číreho skla
typu I s brómobutylovým elastomérovým uzáverom obsahuje 200 mg
oxaliplatiny.

Eloxatin ako balenie na predaj:
Tento liek sa musí uchovávať vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom a
nesmie sa zmraziť.

Infúzny intravenózny roztok:
Po zriedení infúzneho koncentrátu v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy bola
počas používania preukázaná chemická a fyzikálna stabilita počas 48 hodín
pri teplote 2°C až 8°C a počas 24 hodín pri teplote +25°C.
Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť. Ak sa
nepoužije ihneď, za čas uchovávania počas používania a za podmienky pred
použitím zodpovedá používateľ a zvyčajne nemajú byť dlhšie ako 24 hodín pri
teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

Pred podaním vizuálne skontrolujte. Použite iba číry roztok bez častíc.
Liek je len na jednorázové použitie. Všetok nepoužitý roztok musí byť
znehodnotený.


3. ODPORÚČANIA NA BEZPEČNÚ MANIPULÁCIU

Podobne ako pri iných potenciálne toxických liekoch, musí sa pri každej
manipulácii a pri príprave roztokov oxaliplatiny pracovať opatrne.

Návod na zaobchádzania s liekom

Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotného personálu sa pri zaobchádzaní
s cytotoxickou látkou vyžaduje veľká opatrnosť.

Príprava injekčne aplikovateľného roztoku cytotoxickej látky sa musí
vykonať školenými odborníkmi so znalosťami o používaných liekoch
v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia a
najmä ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi v súlade so
štandardnými požiadavkami nemocnice. To si vyžaduje zvláštny priestor
vyhradený na tento účel. V tejto zóne platí zákaz fajčenia a konzumácie
jedál a nápojov.
Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie
s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami,
čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové
použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a taškami na
odpad.
Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.
Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu
s cytotoxickými látkami.
S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou a
má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť
v náležite označenej pevnej nádobe. Pozri časť „Likvidácia“ nižšie.
Ak sa infúzny koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do
kontaktu s kožou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.
Ak sa infúzny koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do
kontaktu so sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.


4. PRÍPRAVA NA VNÚTROŽILOVÉ PODANIE

/Špeciálne opatrenia na podávanie/

- NEPOUžÍVAJTE injekčné súpravy s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5% (50 mg/ml) roztok glukózy.
NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo s roztokmi obsahujúcimi
chloridy.
- NEMIEšAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE
súčasne cez jednu infúznu hadičku.
- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi, hlavne s 5-
fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi
trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv.
Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu
oxaliplatiny.

/Návod na podávanie s kyselinou folínovou (ako folinát vápenatý alebo/
/folinát sodný)/

Oxaliplatina 85 mg/m2 intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml)
roztoku glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny
folínovej v 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna
infúzia za použitia trojcestného kohútika umiestneného bezprostredne pred
miestom infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom
vaku. Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku
a musí byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% (50 mg/ml) roztoku
glukózy, nikdy nie s alkalickými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného
alebo roztokmi obsahujúcimi chloridy.

/Návod na podávanie s 5-fluóruracilom/

Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluropyrimidínmi – napr. 5-
fluóruracil.Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom
podávajte 5-fluóruracil.

Pre ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou si
preštudujte príslušné súhrny charakteristických vlastností liekov.

POUŽÍVAJTE IBA odporúčané rozpúšťadlá (pozri nižšie).

Použite iba číry roztok bez častíc.

4.1 Príprava infúzneho roztoku

Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky/liekoviek
a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ml) roztoku glukózy tak, aby
koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7
mg/ml. Rozsah koncentrácie pri ktorej bola dokázaná fyzikálno-chemická
stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ ml až 2,0 mg/ml.

Podávajte intravenóznou infúziou.

Po nariedení s 5% (50 mg/ml) roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna
stabilita preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až 8°C a počas 24 hodín
pri teplote +25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť.
Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania počas použitia a podmienky pred
použitím zodpovedá používateľ a nemajú byť normálne dlhšie ako 24 hodín pri
teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

Pred použitím zrakom skontrolujte. Použite iba číry roztok bez častíc.

Liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok
zlikvidujte (pozri časť „Likvidácia“ nižšie).

NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce
chloridy na riedenie.

Kompatibilita infúzneho koncentrátu oxaliplatiny bola skúšaná na vzorke
podávacieho setu na báze PVC.

4.2 Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% (50 mg/ ml) roztoku glukózy tak,
aby koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6
hodinová infúzia pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej
žily. Keď sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa
musí podať pred podaním 5-fluóruracilu.

4.3 Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri riedení a podaní
lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s požiadavkami na likvidáciu
nebezpečného odpadu.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Eloxatin 5 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 5 mg oxaliplatiny
10 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 50 mg oxaliplatiny
20 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 100 mg oxaliplatiny
40 ml infúzneho koncentrátu obsahuje 200 mg oxaliplatiny

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát.
Číra, bezfarebná tekutina.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Oxaliplatina v kombinácii s 5-fluóruracilom (5 FU) a kyselinou folínovou
(FA) je indikovaná na:
. adjuvantnú liečbu karcinómu hrubého čreva štádia III (C podľa Dukesa)
po kompletnej resekcii primárneho nádoru
. liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie:

LEN PRE DOSPELÝCH

Odporúčaná dávka oxaliplatiny v adjuvantnej liečbe je 85 mg/m2 podávaná
intravenózne každé dva týždne v počte 12 cyklov (6 mesiacov).
Odporúčaná dávka oxaliplatiny v liečbe metastatického kolorektálneho
karcinómu je 85 mg/m2 podávaná intravenózne každé 2 týždne.

Podaná dávka oxaliplatiny sa má upraviť podľa tolerancie liečby (pozri časť
4.4).

Oxaliplatina sa má vždy podávať pred fluoropyrimidínmi, napríklad 5-
fluóruracil (5 FU).

Oxaliplatina sa podáva ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia v 250 až
500 ml 5% roztoku glukózy, dosiahnutá koncentrácia má byť medzi 0,2 mg/ml
a 0,70 mg/ml; 0,70 mg/ml je najvyššia koncentrácia v klinickej praxi pre
dávku oxaliplatiny 85 mg/m2.

Oxaliplatina sa predovšetkým používala v kombinácii s režimami kontinuálnej
infúzie 5-fluóruracilu (5 FU). Pre dvojtýždňovú liečebnú schému sa
používali režimy 5-fluóruracilu (5 FU), ktoré kombinujú bolusové podanie
a kontinuálnu infúziu.

Špeciálne skupiny pacientov:

Poškodenie funkcie obličiek:

Oxaliplatina sa neštudovala u pacientov so závažným poškodením funkcie
obličiek (pozri časť 4.3).
U pacientov so stredne závažným poškodením funkcie obličiek sa liečba môže
začať normálnou odporúčanou dávkou (pozri časť 4.4). Úprava dávky
u pacientov s miernou renálnou dysfunkciou nie je potrebná.

Insuficiencia pečene:

Podľa skúseností zo štúdie fázy I, zahrňajúcej pacientov s rôznymi stupňami
poškodenia funkcie pečene, sa zdá, že frekvencia a závažnosť porúch pečene
a žlčových ciest je vo vzťahu k progresívnej chorobe a k zhoršeným vstupným
pečeňovým testom. U pacientov s abnormálnymi pečeňovými testami sa počas
klinického vývoja lieku nevykonala žiadna špecifická úprava dávky.

Starší pacienti:

Monoterapia oxaliplatinou alebo kombinácia s 5-fluóruracilom u pacientov
nad 65 rokov neviedli k vzostupu prejavov závažnej toxicity. Preto sa
u starších pacientov žiadna špecifická úprava dávky nevyžaduje.

Pediatrickí pacienti:

Indikácia sa netýka použitia oxaliplatiny u detí. Účinnosť použitia
oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so solidnými nádormi
nebola stanovená (pozri časti 5.1).

Spôsob podávania:

Oxaliplatina sa podáva vo forme intravenóznej infúzie.

Podávanie oxaliplatiny nevyžaduje hyperhydratáciu.

Oxaliplatina zriedená v infúzii 250 až 500 ml 5 % roztoku glukózy
v koncentrácii nie menej ako 0,2 mg/ml sa musí podávať pomocou centrálneho
žilového katétra alebo do periférnej žily počas 2 až 6 hodín. Infúzia
oxaliplatiny sa musí podať vždy pred podaním 5-fluóruracilu.

V prípade extravazácie sa musí podávanie oxaliplatiny ihneď prerušiť.

Návod na použitie:

Oxaliplatina sa musí pred použitím zriediť. Na riedenie infúzného
koncentrátu sa má použiť iba 5 % roztok glukózy. (Pozri časť 6.6).

3. Kontraindikácie

Oxaliplatina je kontraindikovaná u pacientov:
- s precitlivenosťou na oxaliplatinu.
- dojčiacich žien.
- s myelosupresiou pred prvým cyklom, o čom svedčí vstupná hodnota
neutrofilov <2x109/l a/alebo trombocytov <100x109/l.
- s periférnou senzorickou neuropatiou s funkčným poškodením pred prvým
cyklom.
- so závažne poškodenou funkciou obličiek (klírens kreatinínu menej ako
30 ml/min).

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Oxaliplatina sa má používať len na špecializovaných oddeleniach onkológie
a má sa podávať pod dohľadom skúseného onkológa.

Vzhľadom na limitované údaje o bezpečnosti liečby u pacientov so stredne
závažným poškodením funkcie obličiek sa podanie oxaliplatiny má zvážiť až
po náležitom zhodnotení pomeru prínosu/rizika pre pacienta.
U týchto pacientov sa majú prísne sledovať obličkové funkcie a dávka sa má
upraviť v závislosti od toxicity.

Pacienti s anamnézou alergickej reakcie na zlúčeniny platiny sa majú
sledovať kvôli možným alergickým symptómom. Pri výskyte reakcií podobných
anafylaktickej reakcii na oxaliplatinu sa má infúzia okamžite prerušiť a
začať adekvátna symptomatická liečba. Opakované použitie oxaliplatiny je
kontraindikované.

V prípade extravazácie oxaliplatiny sa musí infúzia ihneď prerušiť a začať
obvyklá lokálna symptomatická liečba.

Neurologická toxicita oxaliplatiny sa má starostlivo sledovať, najmä pri
súbežnom podávaní s inými liekmi so špecifickou neurologickou toxicitou.
Neurologické vyšetrenie sa má vykonať pred každým podaním lieku a potom
pravidelne.

Ak sa u pacientov v priebehu niekoľkých hodín po 2 hodinovej infúzii
oxaliplatiny objaví akútna laryngofaryngálna dyzestézia (pozri časť 4.8),
následná infúzia oxaliplatiny sa má predĺžiť na 6 hodín.

Ak sa vyskytnú neurologické symptómy (parestézia, dyzestézia), nasledujúca
odporúčaná úprava dávkovania oxaliplatiny sa má určiť v závislosti od
trvania a závažnosti týchto symptómov:

- ak symptómy trvajú dlhšie ako sedem dní a sú komplikované, ďalšia
dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba)
alebo 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).
- ak parestézia bez funkčného poškodenia pretrváva až do ďalšieho
cyklu, ďalšia dávka oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na
65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo 75 mg/m2 (adjuvantná liečba).
- ak parestézia s funkčným poškodením pretrváva až do ďalšieho cyklu,
liečba oxaliplatinou sa má prerušiť.
- ak sa tieto symptómy zmiernia po prerušení liečby oxaliplatinou, môže
sa zvážiť obnovenie liečby oxaliplatinou.

Pacienti musia byť informovaní o možnosti pretrvávania symptómov periférnej
senzorickej neuropatie po ukončení liečby. Lokalizované mierne parestézie
alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami môžu
pretrvávať do 3 rokov po ukončení adjuvantnej liečby.

Gastrointestinálna toxicita, ktorá sa prejavuje ako nauzea a vracanie, si
vyžaduje profylaktickú a/alebo terapeutickú antiemetickú liečbu (pozri časť
4.8).

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu, môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus, črevnú
obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie
obličiek.

Ak sa objaví hematologická toxicita (neutrofily <1,5x109/l alebo trombocyty
<50x109/l), ďalší cyklus liečby sa má podať až po úprave hematologických
parametrov na akceptovateľnú úroveň. Pred začiatkom liečby a pred každým
nasledujúcim cyklom sa má vykonať kompletný krvný obraz s diferenciálnym
počtom bielych krviniek.

Pacientov je potrebné dostatočne informovať o riziku vzniku
hnačky/vracania, mukozitídy/stomatitídy a neutropénie po podaní
oxaliplatiny a 5-fluóruracilu a o potrebe okamžite kontaktovať svojho
ošetrujúceho lekára za účelom adekvátnej liečby. Ak sa objaví
mukozitída/stomatitída s alebo bez neutropénie, ďalšia liečba sa má začať
až po úprave mukozitídy/stomatitídy na stupeň 1 alebo nižší a/alebo kým
počet neutrofilov je ?1,5x109/l.

Pri liečbe oxaliplatinou v kombinácii s 5-fluóruracilom (s alebo bez
kyseliny folínovej) sa má pre toxicitu spojenú s 5-fluóruracilom použiť
obvyklá úprava dávky.
Ak sa objaví hnačka stupňa 4, neutropénia stupňa 3-4 (neutrofily
<1,0x109/l), trombocytopénia stupňa 3-4 (trombocyty <50x109/l), dávka
oxaliplatiny sa má znížiť z 85 na 65 mg/m2 (metastatická liečba) alebo 75
mg/m2 (adjuvantná liečba) dodatočne k akémukoľvek potrebnému zníženiu dávky
5-fluóruracilu.

V prípade nevysvetliteľných respiračných symptómov, ako je neproduktívny
kašeľ, dyspnoe, chrapoty alebo rádiologicky verifikované pľúcne infiltráty,
liečba oxaliplatinou sa má prerušiť až pokým pľúcne
vyšetrenie nevylúči intersticiálne pľúcne ochorenie alebo pľúcnu fibrózu
(pozri časť 4.8).

V prípade abnormálnych pečeňových testov alebo portálnej hypertenzie, ktorá
zjavne nie je dôsledkom metastáz do pečene, musia byť zvážené veľmi
zriedkavé prípady hepatovaskulárnych porúch spôsobených liekom.

Použitie u gravidných žien, pozri časť 4.6.

V predklinických štúdiách s oxaliplatinou bol pozorovaný genotoxický
účinok. Preto sa pacientom – mužom liečeným oxaliplatinou neodporúča stať
sa otcom dieťaťa počas liečby a až do 6 mesiacov po ukončení liečby
a nechať si poradiť s konzerváciou spermií pred liečbou, pretože
oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok, ktorý môže byť ireverzibilný.
Ženy by nemali otehotnieť počas liečby oxaliplatinou a majú používať účinnú
antikoncepčnú metódu (pozri časť 4.6).

5. Liekové a iné interakcie

U pacientov, ktorí dostali bezprostredne pred podaním 5-fluóruracilu
jednorazovú dávku oxaliplatiny 85 mg/m˛, sa nezaznamenala žiadna zmena
hladiny 5-fluóruracilu.
/In vitro/ sa nepozorovalo žiadne signifikantné vytesnenie oxaliplatiny z
väzby na plazmatické proteíny nasledovnými liečivami: erytromycínom,
salicylátmi, granisetronom, paklitaxelom a nátriumvalproátom.

6. Gravidita a laktácia

V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o bezpečnosti používania
lieku u gravidných žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú
toxicitu. Ako následok sa oxaliplatina neodporúča počas tehotenstva
a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
O podávaní oxaliplatiny počas gravidity sa má uvažovať až po starostlivom
zvážení možného rizika na plod a iba so súhlasom pacientky.

Je nutné prijať vhodné antikoncepčné opatrenia počas a po skončení liečby
počas, 4 mesiacov u žien a počas 6 mesiacov u mužov.

Vylučovanie oxaliplatiny do materského mlieka sa neskúmalo. Počas liečby
oxaliplatinou je dojčenie kontraindikované.

Oxaliplatina môže mať antikoncepčný účinok (pozri časť 4.4).

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Napriek tomu liečba oxaliplatinou spôsobuje zvýšenie
rizika závratov, nauzey, vracania a iných neurologických symptómov, ktoré
ovplyvňujú chôdzu a rovnováhu, ktoré môže viesť k menšiemu alebo väčšiemu
vplyvu na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Odchýlky vo videní, najmä prechodná strata videnia (reverzibilná po
prerušení liečby), môžu ovplyvniť schopnosť pacienta viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Preto majú byť pacienti upozornení o potenciálnych
vplyvoch týchto udalostí na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Najčastejšími nežiaducimi účinkami oxaliplatiny v kombinácii s 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) boli gastrointestinálne
(hnačka, nauzea, vracanie a mukozitída), hematologické (neutropénia,
trombocytopénia) a neurologické účinky (akútna a kumulatívna periférna
senzorická neuropatia). Celkovo boli tieto účinky častejšie a závažnejšie
pri oxaliplatine a v kombinácii s 5-fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-
FU/FA) ako pri samotnom 5-fluóruracile/kyseline folínovej (5-FU/FA).

Frekvencia výskytu v nasledujúcej tabuľke je získaná z klinických štúdií
s metastatickým kolorektálnym karcinómom a adjuvantnej liečbe (416
pacientov a 1108 pacientov bolo zaradených do ramena oxaliplatina + 5-
FU/FA) a z postmarketingového sledovania.

Frekvencie výskytu v tejto tabuľke sú definované podľa nasledovnej
konvencie:
veľmi časté: (?1/10), časté (?1/100, <1/10), menej časté (?1/1000, <1/100),
zriedkavé (?1/10 000, <1/1000), veľmi zriedkavé (<1/10 000), neznáme
(z dostupných údajov).

Ďalšie podrobnosti sú uvedené za tabuľkou.

|MedDRA triedy |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových | | | | |
|systémov | | | | |
|Laboratórne |- Zvýšenie |- Zvýšenie | | |
|a funkčné |hepatálnych |kreatinínu | | |
|vyšetrenia |enzýmov |- Pokles | | |
| |- Zvýšenie |hmotnosti | | |
| |alkalickej |(metastatická| | |
| |fosfatázy |liečba) | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |bilirubínu | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |laktát | | | |
| |dehydrogenázy | | | |
| |- Zvýšenie | | | |
| |hmotnosti | | | |
| |(adjuvantná | | | |
| |liečba) | | | |
|Poruchy krvi |- Anémia | | |- |
|a lymfatického|- Neutropénia | | |Imunoalergick|
|systému* |- | | |á |
| |Trombocytopénia| | |trombocyto-pé|
| | | | |nia |
| |- Leukopénia | | |- Hemolytická|
| |- Lymfopénia | | |anémia |
|Poruchy |- Periférna |- Závraty | |- Dyzartria |
|nervového |senzorická |- Motorická | | |
|systému* |neuropatia |neuritída | | |
| |- Zmyslové |- Meningizmus| | |
| |poruchy | | | |
| |- Poruchy chuti| | | |
| | | | | |
| |- Bolesť hlavy | | | |
|Poruchy oka | |- | |- Prechodný |
| | |Konjunktivití| |pokles |
| | |da | |ostrosti |
| | |- Porucha | |zraku |
| | |videnia | |- Poruchy |
| | | | |zorného poľa |
| | | | |- Optická |
| | | | |neuritída |
| | | | |- Prechodná |
| | | | |strata |
| | | | |videnia |
| | | | |(reverzibilná|
| | | | |po prerušení |
| | | | |liečby) |
|Poruchy ucha a| | |- Ototoxicita|- Hluchota |
|labyrintu | | | | |
|Poruchy |- Dyspnoe |- Čkanie | |- |
|dýchacej |- Kašeľ | | |Intersticiáln|
|sústavy, | | | |a choroba |
|hrudníka | | | |pľúc, niekedy|
|a mediastina | | | |fatálna |
| | | | |- Pľúcna |
| | | | |fibróza |
|Poruchy |- Nauzea |- Dyspepsia |- Ileus |- Kolitída |
|gastro-intesti|- Hnačka |- |- Črevná |vrátane |
|nálneho |- Vracanie |Gastro-ezofag|obštrukcia |hnačky |
|traktu* |- Stomatitída/ |álny reflux | |spôsobenej |
| |Mukozitída |- | |Clostridium |
| |- Bolesť brucha|Gastrointesti| |difficile |
| | |-nálne | | |
| |- Obstipácia |krvácanie | | |
| | |- Krvácanie z| | |
| | |rekta | | |
|Poruchy | |- Hematúria | | |
|obličiek | |- Dyzúria | | |
|a močových | |- Abnormálna | | |
|ciest | |frekvencia | | |
| | |močenia | | |
|Poruchy kože |- Poruchy kože |- Odlupovanie| | |
|a podkožného |- Alopécia |kože (t.j. | | |
|tkaniva | |syndróm | | |
| | |ruka-noha) | | |
| | |- Vyrážka s | | |
| | |erytémom | | |
| | |- Vyrážka | | |
| | |- Nadmerné | | |
| | |potenie | | |
| | |- Poruchy na | | |
| | |nechtoch | | |
|Poruchy |- Bolesť chrbta|- Artralgia | | |
|kostrovej a | |- Bolesť v | | |
|svalovej | |kostiach | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy |- Anorexia |- |- Metabolická| |
|metabolizmu |- Abnormálne |Dehydratácia |acidóza | |
|a výživy |hladiny glukózy| | | |
| |v krvi | | | |
| |- Hypokaliémia | | | |
| |- Abnormality | | | |
| |koncentrácie | | | |
| |sodíka v krvi | | | |
|Infekcie a |- Infekcia |- Rinitída | | |
|nákazy* | |- Infekcia | | |
| | |horných | | |
| | |dýchacích | | |
| | |ciest | | |
| | |- Febrilná | | |
| | |neutropénia/ | | |
| | |Neutropenická| | |
| | |sepsa | | |
|Poruchy ciev |- Epistaxa |- Hemorágia | | |
| | |- Sčervenanie| | |
| | | | | |
| | |- Hlboká | | |
| | |žilová | | |
| | |trombóza | | |
| | |- Pľúcna | | |
| | |embólia | | |
| | |- Hypertenzia| | |
|Celkové |- Únava | | | |
|poruchy |- Horúčka++ | | | |
|a reakcie |- Asténia | | | |
|v mieste |- Bolesť | | | |
|podania |- Reakcia | | | |
| |v mieste | | | |
| |vpichu+++ | | | |
|Poruchy |- | | | |
|imunitného |Alergia/alergic| | | |
|systému* |ká reakcia+ | | | |
|Psychické | |- Depresia |- Nervozita | |
|poruchy | |- Insomnia | | |


* Pozri príslušnú časť nižšie.
Pozri časť 4.4.
+ Časté alergické reakcie ako kožná vyrážka (najmä urtikária),
konjunktivitída, rhinitída.
Časté anafylaktické reakcie vrátane bronchospazmu, pocit bolesti na
hrudníku, angioedému, hypotenzie a anafylaktického šoku.
++ Veľmi časté horúčka, stuhnutosť (tremor) buď z infekcie (s alebo bez
febrilnej neutropénie) alebo možno na podklade imunologických
mechanizmov.
+++ Boli hlásené reakcie v mieste podania injekcie, vrátane lokálnej
bolesti, začervenania, opuchu a trombózy.
Extravazácia môže tiež viesť k lokálnej bolesti a zápalu, ktoré môžu
byť závažné, a spôsobovať komplikácie, vrátane nekrózy najmä pri podaní
oxaliplatiny do periférnej žily (pozri časť 4.4).

Poruchy krvi a lymfatického systému

Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa
| |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|Oxaliplatina | | |
|a 5-FU/FA | | |
|85 mg/m˛ | | |
|každé 2 týždne| | |
| | | |
| |Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4 |Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4|
|Anémia |82,2 |3 |<1 |75,6 |0,7 |0,1 |
|Neutropénia |71,4 |28 |14 |78,9 |28,8 |12,3 |
|Trombocytopéni|71,6 |4 |<1 |77,4 |1,5 |0,2 |
|a | | | | | | |
|Febrilná |5,0 |3,6 |1,4 |0,7 |0,7 |0,0 |
|neutropénia | | | | | | |
|Neutropenická |1,1 |0,7 |0,4 |1,1 |0,6 |0,4 |
|sepsa | | | | | | |

Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu
Hemolytický uremický syndróm

Poruchy imunitného systému

Výskyt alergických reakcií u pacientov (%), podľa stupňa
| |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|Oxaliplatina | | |
|a 5-FU/FA | | |
|85 mg/m˛ | | |
|každé 2 týždne| | |
| | | |
| |Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4 |Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4|
|Alergické |9,1 |1 |<1 |10,3 |2,3 |0,6 |
|reakcie/ | | | | | | |
|alergia | | | | | | |

Poruchy nervového systému

Neurologická toxicita je limitujúca pre dávku oxaliplatiny. Zahŕňa
senzorickú periférnu neuropatiu charakterizovanú dyzestéziou a/alebo
parestéziou končatín s alebo bez kŕčov, ktorá je často vyvolávaná chladom.
Tieto symptómy sa vyskytujú až u 95% liečených pacientov. Trvanie týchto
symptómov, ktoré obvykle ustupujú medzi jednotlivými cyklami liečby, sa
predlžuje s pribúdajúcim počtom liečebných cyklov.

Začiatok bolesti a/alebo funkčná porucha sú v závislosti od trvania
symptómov indikáciami na úpravu dávky alebo aj prerušenie liečby (pozri
časť 4.4).

K týmto funkčným poruchám, ktoré sú pravdepodobným dôsledkom senzorického
poškodenia, zaraďujeme ťažkosti s vykonávaním jemných pohybov. Riziko
výskytu trvalých symptómov po dosiahnutí kumulatívnej dávky 850 mg/m˛ (10
cyklov) je približne 10% a 20% pre kumulatívnu dávku 1020 mg/m˛ (12
cyklov).
Neurologické známky a príznaky vo väčšine prípadov ustupujú alebo úplne
vymiznú po prerušení liečby. V adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva
87 % pacientov nemalo žiadne alebo len mierne príznaky 6 mesiacov po
ukončení liečby. Do 3 rokov po ukončení liečby približne u 3% pacientov sú
prítomné pretrvávajúce lokalizované parestézie miernej intenzity (2,3 %)
alebo parestézie, ktoré môžu interferovať s funkčnými aktivitami (0,5 %).

Hlásili sa akútne neurosenzorické prejavy (pozri časť 5.3). Začínajú sa
v priebehu niekoľkých hodín po podaní a často sa objavujú pri vystavení
chladu. Obyčajne sa prejavujú ako prechodná parestézia, dyzestézia
a hypestézia. Akútny syndróm faryngolaryngálnej dyzestézie sa vyskytuje u 1
- 2% pacientov a je charakteristický subjektívnymi pocitmi dysfágie
a dyspnoe /pocit na zadusenie/ bez objektívneho dôkazu dýchacích ťažkostí
(žiadna cyanóza ani hypoxia) alebo laryngospazmu, či bronchospazmu (žiadny
stridor ani dýchavičnosť). Aj keď sa v týchto prípadoch podali
antihistaminiká a bronchodilatanciá, uvedené symptómy rýchlo ustupujú
dokonca aj bez liečby. Pri znížení výskytu tohoto syndrómu pomáha
predĺženie podávania infúzie (pozri časť 4.4). Občas boli pozorované ďalšie
symptómy vrátane spazmu čeľuste/spazmus svalov, mimovoľné svalové
kontrakcie, šklbanie svalov/myoklonie, abnormálna koordinácia/abnormálna
chôdza/ataxia/poruchy rovnováhy/stuhnutosť krku alebo
hrudníka/tlak/nepohoda/bolesť. Navyše, môžu byť pridružené kraniálne
nervové dysfunkcie , alebo sa môže vyskytnúť izolovaný prípad ako je ptóza,
dvojité videnie, afónia/dysfónia, zachrípnutosť, niekedy opísaná ako
ochrnutie hlasiviek, abnormálne pocity na jazyku, alebo dysartria, niekedy
opísaná ako afázia, neuralgia trojklanného nervu/ bolesť na tvári/ bolesť
oka, pokles ostrosti zraku, poruchy zorného poľa.

Počas liečby oxaliplatinou sa hlásili ďalšie neurologické symptómy ako je
dysartria, strata hlbokých šľachových reflexov a Lhermittov príznak.
Hlásili sa aj ojedinelé prípady optickej neuritídy.

Postmarketingové skúsenosti s neznámou frekvenciou výskytu
Kŕče

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Výskyt u pacientov (%), podľa stupňa
| |Metastatická liečba |Adjuvantná liečba |
|Oxaliplatina | | |
|a 5-FU/FA | | |
|85 mg/m˛ | | |
|každé 2 týždne| | |
| | | |
| |Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4|Celkovo |Stupeň 3 |Stupeň 4|
|Nauzea |69,9 |8 |<1 |73,7 |4,8 |0,3 |
|Hnačka |60,8 |9 |2 |56,3 |8,3 |2,5 |
|Vracanie |49,0 |6 |1 |47,2 |5,3 |0,5 |
|Mukozitída/ |39,9 |4 |<1 |42,1 |2,8 |0,1 |
|Stomatitída | | | | | | |

Vyžaduje sa profylaxia a/alebo liečba účinnými antiemetikami.

Závažná hnačka/vracanie, najmä po liečbe kombináciou oxaliplatiny a 5-
fluóruracilu (5 FU), môže zapríčiniť dehydratáciu, paralytický ileus,
črevnú obštrukciu, hypokaliémiu, metabolickú acidózu a poškodenie funkcie
obličiek (pozri časť 4.4).

Poruchy pečene a žlčových ciest

/Veľmi zriedkavé (<1/10000):/
Pečeňový sinusoidálny obštrukčný syndróm, známy aj ak ako veno-okluzívne
ochorenie pečene, alebo patologické prejavy týkajúce sa takýchto porúch
pečene, vrátane peliózy pečene, nodulárnej regeneratívnej hyperplázie,
perisinusoidálnej fibrózy. Klinické prejavy môžu byť portálna hypertenzia a
/alebo zvýšenie transamináz.

Poruchy obličiek a močových ciest

/Veľmi zriedkavé (<1/10000):/
Akútna tubulárna nekróza, akútna intersticiálna nefritída a akútne zlyhanie
obličiek.

9. Predávkovanie

Nie je známe žiadne antidotum na oxaliplatinu. V prípade predávkovania sa
môže očakávať exacerbácia nežiaducich účinkov. Má sa začať sledovanie
hematologických parametrov a symptomatická liečba.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné antineoplastické látky, zlúčeniny platiny
ATC kód: L01XA03

Oxaliplatina je antineoplastická účinná látka patriaca do novšej skupiny
platinových zlúčenín, v ktorých je platinový atóm v komplexe s 1,2-
diaminocyklohexánom (DACH) a s oxalátovou skupinou.
Oxaliplatina je jediný enantiomér, (/SP/-4-2)-[(1/R/,2/R/)-Cyklohexán-1,2-diamín-
k/N/, k/N/´][etánedioato(2-)-k/O/ą, k/O/˛) platina.

Oxaliplatina má široké spektrum /in vitro/ cytotoxickej a /in/
/vivo/ protinádorovej aktivity na rôzne nádorové modelové systémy vrátane
modelov ľudského kolorektálneho karcinómu. Oxaliplatina taktiež vykazuje /in/
/vitro/ aj /in vivo/ aktivitu na rôznych modeloch rezistentných na cisplatinu.
/In vitro/ aj /in vivo/ sa pozorovalo synergické cytotoxické pôsobenie
v kombinácii s 5-fluóruracilom.
Štúdie mechanizmu účinku oxaliplatiny, hoci nie je úplne objasnený,
ukázali, že vodné deriváty, ktoré vznikajú biotransformáciou oxaliplatiny
interagujú s DNA a vytvárajú medzi- aj vnútro- reťazcové väzby, ktoré vedú
k poškodeniu syntézy DNA a sú zodpovedné za cytotoxický a protinádorový
účinok.

Účinnosť oxaliplatiny (85 mg/m˛ každé 2 týždne) v kombinácii s 5-
fluóruracilom/kyselinou folínovou (5-FU/FA) u pacientov s metastatickým
kolorektálnym karcinómom sa zistila v 3 klinických štúdiách:
- Dvojramenná komparatívna štúdia fázy III EFC2962 v prvej línii
randomizovala 420 pacientov na liečbu buď samotným 5-FU/FA (LV5FU2,
N=210) alebo na liečbu kombináciou oxaliplatiny s 5/kyselinou folínovou
5-FU/FA (FOLFOX4, N=210)
- Komparatívna trojramenná štúdia fázy III EFC4584 u predliečených
pacientov randomizovala 821 pacientov rezistentných na kombináciu
irinotekan (CPT-11) + 5-FU/FA na liečbu buď samotným 5-FU/FA u (LV5FU2,
N=275), oxaliplatinou v monoterapii (N=275) alebo na liečbu kombináciou
oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=271)
- Napokon nekontrolovaná štúdia fázy II EFC2964 zahŕňala pacientov
rezistentných na samotný 5-FU/FA, ktorí boli liečení kombináciou
oxaliplatiny s 5-FU/FA (FOLFOX4, N=57).

2 randomizované klinické štúdie, EFC2962 v prvej línii a EFC4584
u predliečených pacientov preukázali signifikantne vyšší podiel pacientov
s odpoveďou na liečbu a predĺženie prežívania bez progresie (PFS)/času do
progresie (TTP) v porovnaní s liečbou samotným 5-FU/FA.
V štúdii EFC4584 vykonanej na predliečených, rezistentných pacientoch
rozdiel v mediáne celkového prežívania (OS) medzi kombináciou oxaliplatiny
s 5-FU/FA nedosiahol štatistickú významnosť.


Podiel pacientov s odpoveďou na liečbu u FOLFOX4 oproti LV5FU2


|Podiel pacientov s |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatin|
|odpoveďou na liečbu, % | | |a |
|(95% CI) | | |monoterapia|
|Nezávislá rádiologická | | | |
|analýza zaradených | | | |
|pacientov (ITT) | | | |
|Prvá línia |22 |49 |n.a. |
|EFC2962 |(16-27) |(42-46) | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 8 týždňov | | | |
| |P hodnota = 0,0001 | |
|Predliečení pacienti |0,7 |11,1 |1,1 |
|EFC4584 |(0,0-2,7) |(7,6-15,5|(0,2-3,2) |
|(rezistentní na | |) | |
|CPT-11 + 5 FU/FA) | | | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 6 týždňov | | | |
| |P hodnota < 0,0001 | |
|Predliečení pacienti |n.a. |23 |n.a. |
|EFC2964 | |(13-36) | |
|(rezistentní na 5 | | | |
|FU/FA) | | | |
|Hodnotenie odpovede | | | |
|každých 12 týždňov | | | |


n.a.: neaplikovateľné

Medián prežívania bez progresie (PFS) / Priemerný čas do progresie (TTP)
FOLFOX4 oproti LV5FU2

|Medián PFS/TTP, v |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplati|
|mesiacoch | | |na |
|(95% CI) | | |monoterapi|
|Nezávislá rádiologická | | |a |
|analýza zaradených | | | |
|pacientov (ITT) | | | |
|Prvá línia |6,0 |8,2 |n.a. |
|EFC2962 (PFS) |(5,5-6,5) |(7,2-8,8) | |
| |Log-rank P hodnota = | |
| |0,0003 | |
|Predliečení pacienti |2,6 |5,3 |2,1 |
|EFC4584 (TTP) |(1,8-2,9) |(4,7-6,1) |(1,6-2,7) |
|(rezistentní na | | | |
|CPT-11 + 5 FU/FA) | | | |
| |Log-rank P hodnota < | |
| |0,0001 | |
|Predliečení pacienti |n.a. |5,1 |n.a. |
|EFC2964 | |(3,1-5,7) | |
|(rezistentní na 5 | | | |
|FU/FA) | | | |


n.a.: neaplikovateľné


Medián celkového prežívania (OS) u FOLFOX4 oproti LV5FU2

|Medián OS, v mesiacoch |LV5FU2 |FOLFOX4 |Oxaliplatin|
|(95% CI) | | |a |
|ITT analýza | | |monoterapia|
|Prvá línia |14,7 |16,2 |n.a. |
|EFC2962 |(13,0-18,2|(14,7-18,| |
| |) |2) | |
| |Log-rank P hodnota =| |
| |0,12 | |
|Predliečení pacienti |8,8 |9,9 |8,1 |
|EFC4584* |(7,3 – |(9,1-10,5|(7,2-8,7) |
|(rezistentní na |9,3) |) | |
|CPT-11 + 5 FU/FA) | | | |
| |Log-rank P hodnota =| |
| |0,09 | |
|Predliečení pacienti |n.a. |10,8 |n.a. |
|EFC2964 | |(9,3-12,8| |
|(rezistentní na 5 | |) | |
|FU/FA) | | | |


n.a.: neaplikovateľné

U predliečených pacientov (EFC4584), ktorí boli na začiatku liečby
symptomatickí, väčšie percento tých, ktorí boli liečení oxaliplatinou a 5-
FU/FA dosiahlo signifikantné zlepšenie príznakov súvisiacich s chorobou
v porovnaní s tými, ktorí dostávali samotný 5-FU/FA (27,7 % oproti 14,6 %,
p<0,0033). U nepredliečených pacientov (EFC2962) sa nepozoroval v žiadnom
aspekte kvality života žiadny štatistický rozdiel medzi oboma liečebnými
skupinami. Avšak skóre kvality života bolo väčšinou lepšie v kontrolnom
ramene pri parametroch celkového zdravotného stavu a bolesti
a v oxaliplatinovom ramene bolo horšie u parametrov nauzea a vracanie.
Komparatívna štúdia fázy III MOSAIC (EFC3313) v adjuvantnej liečbe
randomizovala 2246 pacientov (899 štádia II /B2 podľa Dukesa a 1347 štádia
III /C podľa Dukesa) po kompletnej resekcii primárneho nádoru karcinómu
hrubého čreva buď 5 FU/FA samotným (LV5FU2 N=1123, B2/C = 448/675) alebo
v kombinácii oxaliplatina a 5 FU/FA (FOLFOX 4 N =1123, B2/C = 451/672).

EFC 3313 3-ročné prežívanie bez choroby (ITT analýza) pre celkovú*
populáciu
|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percentá 3-ročného |73,3 |78,7 |
|prežívania bez choroby |(70,6-75,9)|(76,2-81,1) |
|(95% CI) | | |
|Pomer rizika (95% CI) |0,76 |
| |(0,64-0,89) |
|Log rank test |P=0,0008 |* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní
minimálne 3 roky)

Štúdia preukázala celkovú signifikantnú výhodu oxaliplatiny v kombinácii s
5 FU/FA (FOLFOX4) oproti samotnému 5 FU/FA (LV5FU2) v 3 ročnom prežívaní
bez choroby.


EFC 3313 3-ročné prežívanie (ITT analýza) podľa štádia choroby*
|Štádium pacienta |Štádium II |Štádium III |
| |(B2 podľa Dukesa) |(C podľa Dukesa) |
|Liečebné rameno |LV5FU2 |FOLFOX4 |LV5FU2 |FOLFOX4 |
|Percentá 3-ročného |84,3 |87,4 |65,8 |72,8 |
|prežívania bez choroby |(80,9-87,7)|(84,3-90,5)|(62,2-69,5|(69,4-76,2)|
|(95% CI) | | |) | |
|Pomer rizika (95% CI) |0,79 |0,75 |
| |(0,57-1,09) |(0,62-0,90) |
|Log-rank test |P=0,151 |P=0,002 |


* medián sledovania 44,2 mesiacov (všetci pacienti boli sledovaní minimálne
3 roky)

Celkové prežívanie (ITT analýza)
V čase analýzy bolo v 3 ročnom prežívaní bez choroby, čo bol primárny
cieľový ukazovateľ v štúdii MOSAIC, 85, 1% pacientov ešte žijúcich v ramene
FOLFOX4, oproti 83,8% pacientov v ramene LV5FU2. Toto sa prenieslo do
celkovej redukcie rizika úmrtnosti v hodnote 10% v prospech režimu FOLFOX4,
čo nedosiahlo štatistickú významnosť (pomer rizika = 0,90).
Čísla v subpopulácii boli 92,2% vs. 92,4% v štádiu II (B2 podľa Dukesa)
(pomer rizika =1,01) a 80,4% vs. 78,1 % v subpopulácii štádia III (C podľa
Dukesa) (pomer rizika = 0,87) pre FOLFOX4 a LV5FU2, v uvedenom poradí.

Použitie oxaliplatiny v monoterapii bolo zhodnotené v dvoch štúdiách fázy I
(69 pacientov) a v dvoch štúdiách fázy II (90 pacientov) vykonaných
na pediatrickej populácii. Celkovo bolo liečených 159 pediatrických
pacientov so solidnými nádormi (vo veku od 7 mesiacov do 22 rokov).
Účinnosť použitia oxaliplatiny v monoterapii u pediatrickej populácie so
solidnými nádormi nebola stanovená. Nábor do oboch štúdií fázy II bol
zastavený pre nedostatočný účinok na nádor.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika individuálnych aktívnych zlúčenín sa nestanovila.
Farmakokinetika ultrafiltrovateľnej platiny predstavujúcej kombináciu
neviazaných aktívnych aj neaktívnych platinových zlúčenín po 2 hodinovej
infúzii oxaliplatiny 130 mg/m˛ každé 3 týždne na 1-5 cyklov a oxaliplatiny
85 mg/m˛ každé 2 týždne na 1-3 cykly je nasledovná:

Súhrn farmakokinetických parametrov platiny v ultrafiltráte po
viacnásobných dávkach oxaliplatiny 85 mg/m˛ každé 2 týždne alebo
130 mg/m˛ každé 3 týždne

Dávka |Cmax |AUC0-48 |AUC |t1/2? |t1/2? |t1/2? |Vss |Cl | | |(g/ml |(g.h/ml
|(g.h/ml |hod |hod |hod |l |l/hod | |85 mg/m2
Stredná hodnota |
0,814 |
4,19 |
4,68 |
0,43 |
16,8 |
391 |
440 |
17,4 | |SD |0,193 |0,647 |1,40 |0,35 |5,74 |406 |199 |6,35 | |130 mg/m2
Stredná hodnota |
1,21 |
8,20 |
11,9 |
0,28 |
16,3 |
273 |
582 |
10,1 | |SD |0,10 |2,40 |4,60 |0,06 |2,90 |19,0 |261 |3,07 | |Stredné
hodnoty AUC0-48, a Cmax určené pri cykle 3 (85 mg/m2) alebo cykle 5
(130 mg/m2).
Stredné hodnoty AUC, Vss, Cl, a ClR0-48 určené pri cykle 1.
Cend, Cmax, AUC, AUC0-48, Vss a Cl hodnoty určené non-kompartmentálnou
analýzou.
t1/2?, t1/2?, and t1/2? určené kompartmentálnou analýzou (cykly 1-3
kombinované).

Na konci 2-hodinovej infúzie sa 15% podanej platiny nachádza v systémovej
cirkulácii, zvyšných 85% sa rýchlo distribuuje do tkanív alebo sa eliminuje
močom. Dôsledkom ireverzibilnej väzby na erytrocyty a plazmu sú polčasy,
ktoré sa blížili prirodzeným polčasom erytrocytov a sérového albumínu.
Nepozorovala sa akumulácia v plazmatickom ultrafiltráte po dávke 85 mg/m˛
každé 2 týždne alebo 130 mg/m˛ každé 3 týždne. Rovnovážny stav sa v tomto
matrixe dosiahol po cykle 1. Interindividuálna aj intraindividuálna
variabilita je väčšinou nízka.

Biotransformácia /in vitro/ sa považuje za výsledok neenzýmovej degradácie a
neexistuje dôkaz o metabolizme diaminocyklohexánového (DACH) kruhu
prostredníctvom cytochrómu P-450.
Oxaliplatina podlieha v organizme pacientov rozsiahlej biotransformácii a
v ultrafiltráte plazmy sa na konci 2-hodinovej infúzie nezistilo žiadne
nezmenené liečivo. V neskoršom časovom období sa dajú v systémovej
cirkulácii identifikovať viaceré produkty biotransformácie s cytotoxickou
aktivitou, vrátane monochlór-, dichlór- a dihydrát-DACH platinových
zlúčenín, ako aj viacero inaktívnych konjugátov.
Platina sa prevažne vylučuje močom, s klírensom najmä v prvých 48 hodinách
po podaní.
Do piateho dňa sa približne 54% celkovej dávky vylúči močom a menej ako 3%
stolicou.

Pri poškodení funkcie obličiek sa pozoroval výrazný pokles klírensu z 17,6
± 2,18 l/hod na 9,95 ± 1,91 l/hod spolu so štatisticky výrazným poklesom
distribučného objemu z 330 ± 40,9 na 241 ± 36,1 l. Dopad závažného
poškodenia funkcie obličiek na klírens platiny sa nehodnotil.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Kostná dreň, gastrointestinálny trakt, obličky, semenníky, nervový systém
a srdce sa v rámci predklinického skúšania (na myšiach, potkanoch, psoch
a/alebo opiciach) v štúdiách s jednorazovou dávkou, aj v štúdiách s
viacnásobnými dávkami definovali ako cieľové orgány. Toxicity cieľového
orgánu pozorované na zvieratách sú zhodné s tými, ktoré sú spôsobované
inými cytotoxickými liekmi obsahujúcimi platinu a poškodzujúcimi DNA, ktoré
sa používajú v liečbe ľudskej rakoviny s výnimkou účinkov na srdce. Účinky
na srdce sa pozorovali iba u psov a zahŕňali elektrofyziologické poruchy
s letálnou ventrikulárnou fibriláciou. Kardiotoxicita je špecifická pre
psov nielen preto, že sa pozorovala iba u psov, ale aj preto, že dávky
podobné tým, ktoré zapríčiňujú letálnu kardiotoxicitu u psov (150 mg/m˛)
boli u ľudí dobre tolerované. Predklinické štúdie na senzorických neurónoch
u potkanov naznačili, že akútne neurosenzorické symptómy spojené s
oxaliplatinou môžu vznikať na podklade interakcie s napäťovo riadenými
sodíkovými kanálmi.

Oxaliplatina bola mutagénna i klastogénna na cicavčích testovaných
systémoch a spôsobovala embryofetálnu toxicitu u potkanov. Oxaliplatina sa
považuje za pravdepodobný karcinogén, aj keď karcinogénne štúdie sa
nevykonali.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Voda na injekciu.

2. Inkompatibility

Zriedený liek nesmie byť zmiešaný s inými liekmi v jednom infúznom vaku
alebo infúznej súprave. Podľa pokynov na podávanie popísaných v časti 6.6
môže byť oxaliplatina podávaná súčasne s kyselinou folínovou za použitia
trojcestného kohútika (Y).

- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi (hlavne s 5-
fluóruracilom, s liekmi s obsahom kyseliny folínovej a obsahujúcimi
trometamol ako pomocnú látku a s trometamolovými soľami iných liečiv).
Alkalické lieky alebo roztoky nepriaznivo ovplyvnia stabilitu
oxaliplatiny (pozri časť 6.6).
- NERIEĎTE oxaliplatinu s roztokmi soli alebo inými roztokmi
obsahujúcimi chloridové ióny (vrátane vápnika, draslíka a chloridu
sodného).
- NEMIEšAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo infúznej
súprave (pozri pokyny pre súčasné podávanie s kyselinou folínovou
uvedené v časti 6.6).
- NEPOUŽÍVAJTE injekčné zariadenie s obsahom hliníka.

3. Čas použiteľnosti

3 roky

Po zriedení v 5% roztoku glukózy: chemická a fyzikálna stabilita počas
používania sa preukázala počas 48 hodín pri teplote 2°C až 8°C a 24 hodín
pri teplote +25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania počas použitia a podmienky pred
použitím zodpovedá používateľ a nemajú byť normálne dlhšie ako 24 hodín pri
teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte injekčnú liekovku vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.
Neuchovávajte v mrazničke.
Podmienky na uchovávanie zriedeného lieku pozri časť 6.3.

5. Druh obalu a obsah balenia

10 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (číre sklo typ I) s brómbutylovým
elastomérovým uzáverom.
20 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (číre sklo typ I) s brómbutylovým
elastomérovým uzáverom.
40 ml koncentrátu v injekčnej liekovke (číre sklo typ I) s brómbutylovým
elastomérovým uzáverom.

Veľkosť balenia: 1 injekčná liekovka v škatuľke.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Rovnako ako pri iných potenciálne toxických zlúčeninách sa pri zaobchádzaní
i príprave roztokov oxaliplatiny vyžaduje opatrnosť.

Návod na zaobchádzania s liekom
Za účelom zabezpečenia ochrany zdravotného personálu a jeho okolia sa pri
zaobchádzaní s cytotoxickou látkou vyžaduje veľká opatrnosť.

Príprava injekčne aplikovateľného roztoku cytotoxickej látky sa musí
vykonať školenými odborníkmi so znalosťami o používaných liekoch
v podmienkach, ktoré zaručujú neporušenosť lieku, ochranu prostredia
a najmä ochranu pracovníkov, ktorí zaobchádzajú s liekmi, v súlade so
štandardnými požiadavkami nemocnice. To si vyžaduje zvláštny priestor
vyhradený na tento účel. V tejto zóne platí zákaz fajčenia a konzumácie
jedál a nápojov.

Personál musí byť vybavený vhodnými pomôckami na zaobchádzanie
s cytostatikami: najmä plášťami s dlhými rukávmi, ochrannými maskami,
čiapkami, ochrannými okuliarmi, sterilnými rukavicami na jednorazové
použitie, ochrannými prikrývkami pracovnej plochy, nádobami a zbernými
vrecami na odpad.
Opatrne sa musí zaobchádzať s výlučkami a zvratkami.
Je potrebné upozorniť gravidné ženy, aby sa vyhli zaobchádzaniu
s cytotoxickými látkami.
S každou poškodenou nádobou sa musí zaobchádzať s rovnakou obozretnosťou
a má sa považovať za kontaminovaný odpad. Kontaminovaný odpad sa má spáliť
v náležite označenej pevnej nádobe (pozri kapitolu „Likvidácia“).
Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu
s kožou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.
Ak sa koncentrát oxaliplatiny alebo infúzny roztok dostane do kontaktu so
sliznicou, musí sa ihneď a dôkladne umyť vodou.

Špeciálne opatrenia na podávanie
- NEPOUžÍVAJTE injekčné zariadenia s obsahom hliníka.
- NEPODÁVAJTE nezriedený.
- Ako rozpúšťadlo sa môže použiť len 5% roztok glukózy.
- NERIEĎTE s roztokom chloridu sodného alebo s roztokmi obsahujúcimi
chloridy.
- NEMIEšAJTE s inými liekmi v jednom infúznom vaku alebo NEPODÁVAJTE
súčasne cez jednu infúznu hadičku.
- NEMIEŠAJTE s alkalickými liekmi alebo roztokmi (hlavne s 5-
fluóruracilom, liekmi s obsahom kyseliny folínovej obsahujúcimi
trometamol ako pomocnú látku a
s trometamolovými soľami iných liečiv). Alkalické lieky alebo roztoky
nepriaznivo ovplyvnia stabilitu oxaliplatiny.

Návod na podávanie s kyselinou folínovou (ako folinát vápenatý alebo
folinát sodný)

Oxaliplatina 85 mg/m2 intravenózna infúzia v 250 až 500 ml 5% roztoku
glukózy sa podáva súbežne s intravenóznou infúziou kyseliny folínovej
v 5% roztoku glukózy ako 2 až 6 hodinová intravenózna infúzia za
použitia trojcestného kohútika umiestneného bezprostredne pred miestom
infúzie. Tieto dva lieky sa nesmú kombinovať v tom istom infúznom vaku.
Kyselina folínová nesmie obsahovať trometamol ako pomocnú látku a musí
byť rozpustená iba za použitia izotonického 5% roztoku glukózy, nikdy
nie s alkalickými roztokmi alebo roztokom chloridu sodného alebo
roztokmi obsahujúcimi chloridy.

Návod na podávanie s 5-fluóruracilom

Oxaliplatina musí byť vždy podaná pred fluropyrimidínmi – napr. 5-
fluóruracil.

Po podaní oxaliplatiny infúznu hadičku prepláchnite a potom podávajte 5-
fluóruracil.

Pre ďalšie informácie o podávaní liekov v kombinácii s oxaliplatinou si
preštudujte príslušné Súhrny charakteristických vlastností liekov.

Infúzny koncentrát

Pred použitím zrakom skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek.

Liek je určený na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa má
zlikvidovať.

Riedenie pre intravenóznu infúziu

Odoberte požadované množstvo koncentrátu z injekčnej liekovky/liekoviek
a potom ho narieďte v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby
koncentrácia oxaliplatiny bola v rozsahu nie menej ako 0,2 mg/ml a 0,7
mg/ml; rozsah koncentrácie pri ktorej bola dokázaná fyzikálno- chemická
stabilita oxaliplatiny je 0,2 mg/ ml až 2,0 mg/ml.

Podávanie intravenóznou infúziou

Po nariedení s 5 % roztokom glukózy sa chemická a fyzikálna stabilita
preukázala počas 48 hodín pri teplote + 2°C až + 8°C a 24 hodín pri teplote
+ 25°C.

Z mikrobiologického hľadiska sa má roztok na infúziu ihneď použiť.

Ak sa nepoužije ihneď, za čas uchovávania počas použitia a podmienky pred
použitím zodpovedá používateľ a nemajú byť normálne dlhšie ako 24 hodín pri
teplote 2°C až 8°C, pokiaľ sa riedenie neuskutočnilo za kontrolovaných
a platných aseptických podmienok.

Pred použitím zrakom skontrolujte. Majú sa použiť len číre roztoky bez
čiastočiek.

Liek je určený iba na jednorazové použitie. Akýkoľvek nepoužitý roztok sa
má zlikvidovať (pozri návod „Likvidácia“ nižšie).

NIKDY nepoužívajte roztok chloridu sodného alebo roztoky obsahujúce
chloridy na riedenie.

Kompatibilita Oxaliplatiny infúzného koncentrátu bola skúšaná na vzorke
podávacieho, setu na báze PVC.

Infúzia

Pred podaním oxaliplatiny sa nevyžaduje hydratácia.

Oxaliplatina zriedená v 250 až 500 ml 5% roztoku glukózy tak, aby
koncentrácia nebola menšia ako 0,2 mg/ml, sa musí podať ako 2 až 6 hodinová
infúzia pomocou centrálneho žilového katétra alebo do periférnej žily. Keď
sa oxaliplatina podáva s 5-fluóruracilom, infúzia oxaliplatiny sa musí
podať pred podaním 5-fluóruracilu.

Likvidácia

Zvyšky lieku ako aj všetok materiál, ktorý sa použil pri riedení a podaní
lieku, sa musí zlikvidovať podľa štandardných predpisov nemocnice pre
zaobchádzanie s cytotoxickými látkami v súlade s požiadavkami na likvidáciu
nebezpečného odpadu.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SR


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44 /0036/06 - S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

20.1.2006


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95892
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XA03 - oxaliplatinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
FR -
Účinná látka:
phosphorum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov a) s pokročilým metastatickým kolorektálnym karcinómom, b) pri adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva klinického štádia III podľa Dukesa po kompletnej resekcii primárneho nádoru.
Predajná cena:
325.83 € / 9815.95 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
325.83 € / 9815.95 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.38 € ÚP:0.00 € DP:37.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.84 € ÚP:0.00 € DP:74.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.17 € ÚP:40.17 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:74.68 € ÚP:0.00 € DP:74.68 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien