Detail:
Zahron 40 mg tbl flm 28x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Názov lieku:
Zahron 40 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x40 mg (blis.PA/Al/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/03725

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Zahron 5 mg
Zahron 10 mg
Zahron 20 mg
Zahron 40 mg
filmom obalené tablety
Rosuvastatín (ako rosuvastatin calcium)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
užívať Zahron.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Zahron a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Zahron
3. Ako užívať Zahron
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Zahron
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ZAHRON A NA ČO SA POUŽÍVA?

Zahron patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú statíny.

Zahron Vám bol predpísaný pretože:
- máte vysokú hladinu cholesterolu. To znamená, že máte zvýšené riziko
vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky;
- Vám bolo odporučené užívať statíny, pretože zmena stravovania a
zvýšenie pohybovej aktivity nestačili na úpravu Vašej hladiny
cholesterolu. Kým užívate Zahron, musíte pokračovať v diéte na
zníženie cholesterolu a cvičení;
alebo
. máte iné stavy, ktoré zvyšujú riziko infarktu myokardu, mozgovej
porážky alebo iné zdravotné problémy.

Infarkt myokardu, mozgová porážka alebo iné problémy môžu byť zapríčinené
ochorením, ktoré sa volá ateroskleróza. Ateroskleróza je spôsobená
tvorbou tukových usadenín v artériách.


Prečo je dôležité pokračovať v užívaní Zahronu

Zahron sa používa na úpravu hodnôt hladiny tukových látok v krvi nazývaných
lipidy, z ktorých najznámejším je cholesterol.

V krvi sa nachádzajú rôzne druhy cholesterolu – „zlý“ cholesterol (LDL-C) a
„dobrý“ cholesterol (HDL-C).
. Zahron znižuje „zlý“ cholesterol a zvyšuje „dobrý“ cholesterol.
. Zabraňuje vo Vašom tele tvorbe „zlého“ cholesterolu. Tiež zlepšuje
schopnosť Vášho tela odstraňovať ho z krvi.

U väčšiny ľudí vysoká hladina cholesterolu nemá vplyv na to, ako sa cítia,
pretože sa neprejavuje žiadnymi príznakmi. Ak sa však nelieči, tukové
látky sa môžu usadzovať v stenách Vašich ciev a spôsobiť tak ich
zúženie.

Niekedy sa tieto zúžené cievy môžu upchať, čo môže prerušiť zásobovanie
srdca alebo mozgu krvou a viesť k srdcovému infarktu alebo mozgovej
porážke. Znížením hladiny cholesterolu, môžete znížiť riziko, že
dostanete srdcový infarkt, mozgovú porážku alebo s tým súvisiace
zdravotné problémy.

Je potrebné, aby ste naďalej užívali Zahron, aj keď ste dosiahli normálnu
hladinu cholesterolu, pretože tým predídete tomu, aby sa hladina
cholesterolu opäť zvýšila a zapríčinila tvorbu tukových usadenín. Avšak
prestaňte užívať liek, keď Vám to povie lekár alebo ak otehotniete.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ZAHRON

Neužívajte Zahron
- keď ste alergický (precitlivený) na rosuvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Zahronu.
3. keď ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas užívania Zahronu,
okamžite ho prestaňte užívať a informujte svojho lekára. Ženy sa majú
snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Zahronom používaním vhodnej
antikoncepcie.
4. keď trpíte ochorením pečene.
5. keď máte ťažké ochorenie obličiek.
6. keď máte opakované alebo nevysvetliteľné bolesti svalov.
7. keď užívate liečivo cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii
orgánov).
Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti,
poraďte sa so svojím lekárom.

Okrem toho neužívajte Zahron 40 mg (najvyššiu dávku),
8. ak máte stredne ťažké ochorenie obličiek (ak máte pochybnosti, spýtajte
sa, prosím, svojho lekára)
9. ak trpíte ochorením štítnej žľazy
10. ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami
svalov, ak sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli
ochorenia svalov, alebo ak sa v minulosti počas užívania iných liekov
na zníženie hladiny cholesterolu prejavili u Vás svalové bolesti
11. ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov
12. ak máte ázijský pôvod (ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind)
13. ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.
Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti,
poraďte sa so svojím lekárom.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Zahronu
14. ak máte problémy s obličkami.
15. ak máte problémy s pečeňou.
16. ak ste v minulosti trpeli opakovanými alebo nevysvetliteľnými bolesťami
svalov, keď sa u Vás alebo vo Vašej rodine v minulosti vyskytli
ochorenia svalov, alebo keď ste v minulosti počas užívania iných liekov
na zníženie hladiny cholesterolu v krvi zaznamenali svalové ťažkosti.
Okamžite informujte svojho lekára, ak u seba spozorujete
nevysvetliteľné bolesti svalov, najmä ak sa zároveň necítite dobre
alebo máte horúčku.
17. ak pravidelne pijete väčšie množstvo alkoholických nápojov.
18. ak trpíte ochorením štítnej žľazy.
19. ak užívate ďalšie lieky na zníženie cholesterolu, tzv. fibráty.
Prečítajte si, prosím, túto písomnú informáciu pre používateľov
pozorne, a to aj v prípade, že ste už predtým užívali iné lieky na
zníženie hladiny cholesterolu.
20. ak užívate lieky proti HIV infekcii, napr. lopinavir/ritonavir,
prečítajte si, prosím, informácie v časti „Užívanie iných liekov“.
21. ak je pacient mladší ako 10 rokov: Zahron sa nemá podávať deťom mladším
ako 10 rokov,
22. ak máte viac ako 70 rokov (vzhľadom na to, že Váš lekár musí určiť
správnu začiatočnú dávku Zahronu, ktorá bude pre Vás vhodná).
23. ak máte vážnu poruchu dýchania.
24. ak máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind. Váš lekár musí určiť správnu začiatočnú dávku
Zahronu, ktorá bude pre Vás vhodná.

Ak sa Vás týka čokoľvek z vyššie spomenutého, alebo máte pochybnosti:
25. Neužívajte Zahron 40 mg (najvyššiu dávku) a poraďte sa so svojím
lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať akúkoľvek dávku
lieku Zahron.

U malého počtu pacientov môžu statíny spôsobiť poškodenie pečene, ktoré sa
zisťuje jednoduchým testom, stanovujúcim zvýšené hladiny pečeňových enzýmov
v krvi. Z tohto dôvodu Vám lekár pravdepodobne urobí tento krvný test pred
liečbou a počas liečby Zahronom.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Informujte svojho lekára, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
cyklosporín (užíva sa napr. po transplantácii orgánov), warfarín (alebo
iný liek „na zriedenie krvi“), fibráty (napr. gemfibrozil, fenofibrát)
alebo akékoľvek iné lieky na zníženie hladiny cholesterolu (napr.
ezetimib), lieky užívané pri poruchách trávenia (na neutralizáciu
kyseliny v žalúdku), erytromycín (antibiotikum), perorálne (ústami
užívané) antikoncepčné lieky, hormonálnu substitučnú liečbu alebo
lopinavir/ritonavir (lieky proti HIV infekcii – pozri časť „Buďte
zvlášť opatrný pri užívaní Zahronu“). Účinok týchto liekov sa môže
vplyvom Zahronu zmeniť alebo tieto lieky môžu zmeniť účinok Zahronu.

Užívanie Zahronu s jedlom a nápojmi
Zahron môžete užívať s jedlom alebo medzi jedlami.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Zahron, ak ste tehotná alebo dojčíte. Ak otehotniete počas
užívania Zahronu, okamžite prerušte jeho užívanie a informujte svojho
lekára.
Ženy sa majú snažiť zabrániť tehotenstvu počas liečby Zahronom používaním
vhodnej antikoncepcie.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Väčšina ľudí môže počas užívania Zahronu viesť vozidlá a obsluhovať stroje
– užívanie lieku nemá na túto ich schopnosť vplyv. Niektorí ľudia však
počas liečby Zahronom trpia závratmi. Ak máte závraty, poraďte sa so
svojím lekárom predtým, ako sa pokúsite viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Zahronu
Liek obsahuje aj laktózu (mliečny cukor). Ak Vám lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto
lieku.
Úplný zoznam zložiek lieku nájdete v časti /6./ /Ďalšie informácie/.


3. AKO UŽÍVAŤ ZAHRON

Vždy užívajte Zahron presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajné dávky u dospelých

Ak užívate Zahron na vysoký cholesterol:
Začiatočná dávka

Liečba Zahronom sa musí začať dávkou 5 mg alebo 10 mg, a to aj vtedy, keď
ste v minulosti užívali vyššie dávky iného statínu. Určenie Vašej
začiatočnej dávky bude závisieť od:
26. Vašej hladiny cholesterolu
27. stupňa rizika vzniku infarktu myokardu alebo mozgovej porážky
28. prítomnosti faktora, ktorý by mohol spôsobiť Vašu zvýšenú citlivosť na
možné vedľajšie účinky.
Overte si, prosím, u svojho lekára alebo lekárnika, aká začiatočná dávka
Zahronu bude pre Vás najvhodnejšia.
Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám dá najnižšiu dávku (5 mg), ak:
29. máte ázijský pôvod – t.j. ste Japonec, Číňan, Filipínec, Vietnamec,
Kórejčan alebo Ind
30. ste starší ako 70 rokov
31. máte stredne ťažké ochorenie obličiek
32. máte zvýšené riziko vzniku svalových bolestí (myopatia).
Zvyšovanie dávky a maximálna denná dávka

Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku. Je to preto, aby ste
užívali takú dávku Zahronu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Ak ste liečbu
začali dávkou 5 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto dávku zvýši na
10 mg, neskôr 20 mg a nakoniec 40 mg, ak to bude potrebné.
Ak ste liečbu začali dávkou 10 mg, lekár sa môže rozhodnúť, že Vám túto
dávku zvýši na 20 mg a neskôr až na 40 mg, ak to bude potrebné. Dávka sa
môže upraviť vždy až po 4 týždňoch.
Najvyššia denná dávka Zahronu je 40 mg. Táto dávka je určená len pre
pacientov s vysokými hladinami cholesterolu a vysokým rizikom vzniku
infarktu myokardu alebo mozgovej porážky, u ktorých na primerané zníženie
hladiny cholesterolu nepostačuje dávka 20 mg.Ak užívate Zahron na zníženie rizika infarktu, mŕtvice alebo s tým
súvisiacich zdravotných problémov:
Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Avšak, lekár môže rozhodnúť pre použitie
nižšej dávky, ak máte niektorý z vyššie uvedených faktorov.
Užívanie lieku

Tabletu prehltnite celú a zapite ju vodou.

Zahron užívajte raz denne. Môžete ho užiť kedykoľvek v priebehu dňa.
Snažte sa užiť tabletu každý deň v rovnakom čase, čo Vám pomôže zapamätať
si, že liek treba užiť.

Pravidelné kontroly hladiny cholesterolu
Je dôležité, aby ste pravidelne navštevovali lekára kvôli kontrolám hladiny
cholesterolu, aby sa mohol ubezpečiť, že Vaša hladina cholesterolu
dosiahla správnu hodnotu a že sa na správnej hodnote aj udržuje.
Lekár sa môže rozhodnúť, že Vám zvýši dávku lieku, aby ste užívali takú
dávku Zahronu, ktorá je pre Vás najvhodnejšia.

Ak užijete viac Zahronu, ako máte
Poraďte sa so svojím lekárom alebo sa obráťte na najbližšie zdravotnícke
zariadenie.
Ak ste hospitalizovaný, alebo ste liečený aj na iné ochorenie, informujte
zdravotnícky personál, že užívate Zahron.

Ak zabudnete užiť Zahron
Nemusíte mať žiadne obavy. Nasledujúcu dávku užite vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Zahron
Povedzte svojmu lekárovi, ak ste sa rozhodli prestať užívať Zahron. Hladina
Vášho cholesterolu sa po vynechaní Zahronu z liečby môže znova zvýšiť.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Zahron môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Je dôležité, aby ste tieto vedľajšie účinky poznali. Sú zvyčajne mierne
a po krátkom čase vymiznú.

Prestaňte Zahron užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc,
ak spozorujete ktorúkoľvek z nasledujúcich alergických reakcií:
33. ťažkosti s dýchaním s opuchom tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla či bez
neho,
34. opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti
s prehĺtaním,
35. výrazné svrbenie pokožky (so zdvihol hrudky).

Tiež prestaňte Zahron užívať a poraďte sa okamžite s lekárom, ak máte
nejaké zvláštne bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako
by ste mohli očakávať. Rovnako ako u iných statínov, veľmi malé množstvo
pacientov zaznamenalo nepríjemné svalové účinky, z ktorých sa v zriedkavých
prípadoch vyvinulo potenciálne život ohrozujúce poškodenie svalov, známe
ako /rabdomyolýza/.

Časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 10 ale viac
ako 1 zo 100 pacientov):
36. bolesť hlavy,
37. bolesť brucha,
38. zápcha,
39. nevoľnosť,
40. bolesť svalov,
41. pocit slabosti,
42. závrat,
43. zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez
potreby prerušiť liečbu Zahron (len Zahron 40 mg).
- cukrovka u pacientov so zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Menej časté možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 zo 100
ale viac ako
1 z 1000 pacientov):
44. vyrážka, svrbenie alebo iné kožné reakcie
45. zvýšené množstvo bielkovín v moči – zvyčajne vymizne samotné, bez
potreby prerušiť liečbu Zahron (Zahron v dávkach 5 mg, 10 mg a 20 mg).

Zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1 z 1000
ale viac ako
1 z 10 000 pacientov):
46. ťažké alergické reakcie, prejavujúce sa opuchom tváre, pier, jazyka
a/alebo hrdla, ťažkosťami s prehĺtaním a dýchaním, intenzívnym svrbením
pokožky (so zdvihol hrudky). Ak si myslíte, že máte alergickú reakciu,
prestaňte Zahron užívať a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
47. poškodenie svalov u dospelých – prerušte liečbu Zahron a okamžite sa
poraďte so svojím lekárom v prípade, ak máte nejaké zvláštne
bolesti alebo bolesti vo svaloch, ktoré trvajú dlhšie, ako by ste mohli
očakávať,
48. zápal pankreasu, ktorý sa prejavuje ťažkou bolesťou brucha,
49. bolesť kĺbov,
50. zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov v krvi.

Veľmi zriedkavé možné vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u menej ako 1
z 10 000 pacientov):
51. žltačka (zožltnutie kože a očí),
52. hepatitída (zápal pečene),
53. stopy krvi v moči,
54. poškodenie nervov nôh a rúk (ako napr. znížená citlivosť),
55. bolesti kĺbov
56. strata pamäti,

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:
- hnačku (riedku stolicu),
- Stevensov–Johnsonov syndróm (závažný stav, spojený s tvorbou pľuzgierov
v oblasti kože, úst, očí a pohlavných orgánov),
- kašeľ,
- dýchavičnosť,
- edém (opuch),
- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočnej mory,
- sexuálne problémy,
- depresiu,
- dýchacie problémy, vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosť
alebo horúčku

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZAHRON

- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
- Nepoužívajte Zahron po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
- Nepoužívajte Zahron, ak si všimnete akékoľvek viditeľné známky
poškodenia.


Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do

lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Zahron obsahuje:
- Liečivo je rosuvastatín. Filmom obalené tablety Zahronu obsahujú
vápenatú soľ rosuvastatínu, ktorá zodpovedá 5 mg, 10 mg, 20 mg alebo 40
mg rosuvastatínu.
- Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/
mikrokryštalická celulóza typ 102,
monohydrát laktózy,
krospovidón typ A,
magnéziumstearát.
/Obal tablety/ /Opadry II Yelow 31K38097//:/
monohydrát laktózy,
hypromelóza (E464),
oxid titaničitý (E171),
triacetín (E1518),
farbivo Quinoline yellow aluminum lake (E104).

Ako vyzerá Zahron a obsah balenia
Liek je balený v blistroch s obsahom 7, 14, 28, 30, 56 alebo 98 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Zahron 5 mg filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, bikonvexné s vyrazeným
"5" na jednej strane a "15" na strane druhej.
Zahron 10 mg filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé s
vyrazeným "10" na jednej strane a "15" na strane druhej.
Zahron 20 mg filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé s
vyrazeným "20" na jednej strane a "15" na strane druhej.
Zahron 40 mg filmom obalené tablety sú žlté, okrúhle, obojstranne vypuklé s
vyrazeným "40" na jednej strane a "15" na strane druhej.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
ul Szkolna 33
95-054 Ksawerów
Poľsko

Výrobca
Adamed Sp. Z o.o.
Pieńków 149, 05-152 Czosnów
Poľsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice
Poľsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledujúcimi názvami:
{Poľsko} {Zahron}
{Fínsko} {Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg
kalvopäällysteiset tabletit}
{Rumunsko} {Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg comprimate filmate}
{Slovensko} {Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg}
{Írsko} {Rosuvastatin Actavis 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg film-coated
tablets}
{Česká republika} {Zahron 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg}
{Lotyšsko} {Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg apvalkotăs tabletes}
{Litva} {Nisatlex 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg, pl?vele dengtos
tablet?s}
{Bulharsko} {Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg ????????? ????????}
{Slovinsko} {Vosustat 5 mg, 10 mg, 20 mg a 40 mg filmsko obložene
tablete}

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
02/2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/08529

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Zahron 40 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

Každá tableta obsahuje 40 mg rosuvastatínu (vo forme vápenatej soli
rosuvastatínu).
Každá tableta obsahuje 234,445 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Okrúhle, bikonvexné tablety žltej farby , s vyrazeným "40" na jednej strane
a "15" na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie


Liečba hypercholesterolémie

Primárna hypercholesterolémia (typu IIa) alebo zmiešaná dyslipidémia (typu
IIb) - ako doplnok diéty v prípadoch, keď odpoveď na diétu a inú
nefarmakologickú liečbu (napr. telesná aktivita, zníženie telesnej
hmotnosti) nie je dostatočná.

Homozygotna familiárna hypercholesterolémia - ako doplnok diéty a inej
liečby na zníženie hladiny lipidov (napr. LDL aferéza), alebo ak tieto
postupy nie sú vhodné.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

Prevencia závažných kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa
predpokladá vysoké riziko prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok ku korekcii iných rizikových faktorov.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Pred začiatkom liečby sa pacient musí nastaviť na štandardnú diétu
znižujúcu cholesterol, ktorá má pokračovať počas celej liečby. Dávkovanie
má byť individuálne v závislosti od cieľa terapie a reakcie pacienta
v súlade s platnými odporúčaniami.

Zahron sa môže užívať v ktoromkoľvek dennom čase s jedlom alebo bez jedla.
Liečba hypercholesterolémie


Odporúčaná začiatočná perorálna dávka je 5 alebo 10 mg raz denne
u pacientov, ktorí doteraz neužívali statíny aj u pacientov, ktorým sa
zmenila liečba z iného inhibítora HMG-CoA reduktázy na rosuvastatín. Pri
určovaní začiatočnej dávky treba brať do úvahy hladinu cholesterolu
u pacienta, kardiovaskulárne riziko, ako aj možné riziko vzniku nežiaducich
účinkov (pozri nižšie). V prípade potreby sa po 4 týždňoch podávania môže
dávka upraviť na ďalšiu dávkovú úroveň (pozri časť 5.1). Vzhľadom na
zvýšenú frekvenciu hlásení nežiaducich účinkov pri užívaní dávky 40 mg
v porovnaní s nižšími dávkami lieku (pozri časť 4.8), finálna titrácia na
maximálnu dávku 40 mg sa má zvážiť až po ďalšom 4 týždňovom období liečby,
a to len u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a s vysokým
kardiovaskulárnym rizikom (predovšetkým u pacientov s familiárnou
hypercholesterolémiou), u ktorých sa pri užívaní dávky 20 mg nedosiahol
liečebný cieľ a ktorí budú pod stálym lekárskym dohľadom (pozri časť 4.4).
Odporúča sa, aby pacient, ktorý začína užívať dávku 40 mg, bol pod dohľadom
odborníka.

Prevencia kardiovaskulárnych príhod

V štúdii zameranej na redukciu rizika kardiovaskulárnych príhod sa podávala
dávka 20 mg denne (pozri časť 5.1).


/Podávanie deťom/

Použitie u detí majú určovať špecialisti.

/Deti mladšie ako 10 rokov/
Skúsenosti u detí mladších ako 10 rokov sú obmedzené na malý počet detí (vo
veku medzi 8 a 10 rokov) s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou.
Preto sa Zahron neodporúča u detí mladších ako 10 rokov.


/Podávanie starším osobám/

Odporúčaná začiatočná dávka u pacientov starších ako 70 rokov je 5 mg
(pozri časť 4.4). Nie je potrebná žiadna ďalšia úprava dávkovania vzhľadom
na vek.


/Podávanie pacientom s poruchou funkcie obličiek/

U pacientov s ľahkou až stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek nie je
potrebné upravovať dávku. U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie
obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je odporúčaná začiatočná dávka
5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov so stredne ťažkou
poruchou funkcie obličiek. Podávanie Zahronu pacientom s ťažkou poruchou
funkcie obličiek je kontraindikované pre všetky dávky (pozri časti 4.3 a
5.2).
/Podávanie pacientom s poruchou funkcie pečene/

U pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 a nižším sa nezaznamenalo žiadne
zvýšenie systémovej expozície rosuvastatínu. Zvýšenie systémovej expozície
sa však pozorovalo u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 (pozri
časť 5.2). U týchto pacientov je potrebné zhodnotiť funkciu pečene (pozri
časť 4.4). Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním rosuvastatínu pacientom s
Childovým-Pughovým skóre nad 9. Zahron je kontraindikovaný u pacientov
s aktívnym ochorením pečene (pozri časť 4.3).

/Rasa/
U pacientov ázijského pôvodu sa pozorovala zvýšená systémová expozícia
(pozri časti 4.4 a 5.2). Odporúčaná začiatočná dávka pre pacientov
ázijského pôvodu je 5 mg. Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov
ázijského pôvodu.

/Podávanie pacientom s predispozíciou pre vznik myopatie/
Odporúčaná začiatočná dávka je 5 mg u pacientov s predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie (pozri časť 4.4).
Dávka 40 mg je u týchto pacientov kontraindikovaná (pozri časť 4.3).

4.3 Kontraindikácie

Zahron je kontraindikovaný:
- u pacientov s precitlivenosťou na rosuvastatín, alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok
- u pacientov s aktívnym ochorením pečene, vrátane nevysvetleného
pretrvávajúceho zvýšenia sérových transamináz a akéhokoľvek zvýšenia
sérových transamináz nad trojnásobok hornej hranice normálnych hodnôt
(ULN)
- u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu <
30 ml/min)
- u pacientov s myopatiou
- u pacientov, ktorí súbežne užívajú cyklosporín
- počas gravidity a laktácie a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú primeranú antikoncepciu.

Dávka 40 mg je kontraindikovaná u pacientov s nasledovnými predispozičnými
faktormi pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- stredne ťažké poškodenie funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60
ml/min)
- hypotyreoidizmus
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov
- nadmerné požívanie alkoholu
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických hladín
- pacienti ázijského pôvodu
- súbežné užívanie fibrátov
(pozri časti 4.4, 4.5 a 5.2).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Účinky na obličky

U pacientov, ktorí dostávali vyššie dávky Zahronu, najmä 40 mg, sa pri
vyšetrení moču, vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila
proteinúria, ktorá bola väčšinou tubulárneho pôvodu a mala prechodný alebo
intermitentný charakter. Proteinúria nebola prediktorom pre akútne alebo
progresívne ochorenie obličiek (pozri časť 4.8). Výskyt hlásení závažných
renálnych nežiaducich účinkov je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri
dávke 40 mg. U pacientov liečených dávkou 40 mg je vhodné zvážiť zaradenie
sledovania obličkových funkcií do rutinných kontrol.

Účinky na kostrový sval
U pacientov užívajúcich Zahron v akýchkoľvek dávkach, najmä v dávkach
vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový sval, akými sú napr.
myalgia, myopatia a v zriedkavých prípadoch rabdomyolýza. Pri užívaní
ezetimibu v kombinácii s inhibítormi HMG-CoA reduktázy bol vo veľmi
zriedkavých prípadoch hlásený výskyt rabdomyolýzy. Nedajú sa celkom vylúčiť
farmakodynamické interakcie (pozri časť 4.5), a preto je potrebná zvýšená
opatrnosť pri súbežnom užívaní týchto liekov.
Rovnako ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy je výskyt prípadov
rabdomyolýzy spojených s užívaním Zahronu v postmarketingovom sledovaní
vyšší pri dávke 40 mg.

/Stanovovanie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá stanovovať po fyzickej námahe, alebo ak jestvuje
iná možná príčina zvýšenia hodnoty CK, ktorá môže skresliť výsledok. Ak sú
východiskové hodnoty CK významne zvýšené (>5xULN), je treba vykonať
potvrdzujúci test v priebehu 5-7 dní. Ak opakovaný test potvrdí CK >5xULN,
liečba sa nemá začať.

/Pred liečbou/
Zahron, podobne ako iné inhibítory reduktázy HMG-CoA, je potrebné
predpisovať s opatrnosťou pacientom s nasledovnými predispozičnými faktormi
pre vznik myopatie/rabdomyolýzy:
- poškodenie funkcie obličiek
- hypotyreoidizmus
- osobná alebo rodinná anamnéza dedičných muskulárnych porúch
- predchádzajúca anamnéza muskulárnej toxicity po podaní iných
inhibítorov HMG-CoA reduktázy alebo fibrátov
- nadmerné požívanie alkoholu
- vek nad 70 rokov
- okolnosti, pri ktorých môže dôjsť k zvýšeniu plazmatických
hladín (pozri časť 5.2)
- súbežné užívanie fibrátov.

U týchto pacientov sa má zvážiť riziko liečby v porovnaní s možným prínosom
liečby a odporúča sa ich klinické monitorovanie. Ak sú východiskové hodnoty
CK významne zvýšené (>5xULN), liečba sa nemá začať.

/Počas liečby/
Pacientov je treba požiadať, aby okamžite hlásili nevysvetliteľné bolesti
svalov, slabosť alebo kŕče, najmä ak sú spojené s celkovým pocitom choroby
alebo horúčkou. U týchto pacientov je potrebné stanoviť hladinu
kreatínkinázy. Ak dôjde k výraznému vzostupu hladiny kreatínkinázy
(>5xULN), alebo ak sú muskulárne symptómy závažné a spôsobujú ťažkosti
počas dňa (aj keď sú hodnoty CK ( 5xULN), liečba sa musí vysadiť. Po
ústupe symptómov a návrate hodnôt CK na normál sa má zvážiť opätovné
podávanie Zahronu alebo alternatívneho inhibítora HMG-CoA reduktázy
v najnižšej dávke a pacienta je treba starostlivo sledovať. Pravidelné
sledovanie hodnôt CK u asymptomatických pacientov nie je potrebné.
V klinických skúšaniach so Zahronom sa u malého počtu pacientov užívajúcich
Zahron súbežne s inou terapiou nepreukázalo zosilnenie účinkov na kostrový
sval. U pacientov, ktorí užívali iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spolu s
derivátmi kyseliny fibrovej vrátane gemfibrozilu, s cyklosporínom,
kyselinou nikotínovou, azolovými antimykotikami, inhibítormi proteáz
a makrolidovými antibiotikami, sa však pozoroval zvýšený výskyt myozitídy
a myopatie.
Gemfibrozil zvyšuje riziko myopatie, ak sa podáva súbežne s niektorými
inhibítormi HMG-CoA reduktázy. Preto sa kombinácia Zahronu a gemfibrozilu
neodporúča. Prínos ďalšej úpravy hladín lipidov súbežným podávaním Zahronu
s fibrátmi alebo niacínom má prevýšiť potenciálne riziká takýchto
kombinácií. Užívanie Zahronu v dávke 40 mg súbežne s fibrátmi je
kontraindikované (pozri časti 4.5 a 4.8).

Zahron sa nemá podávať pacientom s akútnym závažným ochorením naznačujúcim
myopatiu alebo s predispozíciou na vznik obličkovej nedostatočnosti v
dôsledku rabdomyolýzy (napr. sepsa, hypotenzia, veľké chirurgické zákroky,
trauma, závažné metabolické, endokrinné a elektrolytové poruchy; alebo
nekontrolované kŕče).
Účinky na pečeň

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, aj pri podávaní
Zahronu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pacientom, ktorí konzumujú
nadmerné množstvá alkoholu a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene. Pred
začiatkom a 3 mesiace po nasadení liečby sa odporúča vykonať funkčné testy
pečene. Liečba sa má prerušiť alebo dávkovanie znížiť, ak hladina sérových
transamináz je 3-krát vyššia ako horná hranica normálnych hodnôt. Výskyt
hlásení závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie
hepatálnych transamináz) je pri postmarketingovom užívaní vyšší pri dávke
40 mg.

U pacientov so sekundárnou hypercholesterolémiou spôsobenou
hypotyreoidizmom alebo nefrotickým syndrómom je potrebné vyliečiť základné
ochorenie pred začatím terapie Zahronom.
Rasa

Farmakokinetické štúdie preukázali zvýšenú expozíciu u pacientov
ázijského pôvodu v porovnaní s belochmi, resp. kaukazskou rasou (pozri
časti 4.2 a 5.2).
Inhibítory proteázy

Súbežné užívanie s inhibítormi proteázy sa neodporúča (pozri časť 4.5).
Pomocné látky

Liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, (laponského) deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

Intersticiálne ochorenie pľúc (ILD, Interstitial lung disease)

Výnimočné prípady ILD boli hlásené u niektorých statínov, najmä pri
dlhodobej liečbe (pozri časť 4.8). Prejavy zahŕňajú dýchavičnosť,
neproduktívny kašeľ a zhoršenie celkového zdravotného stavu (únava, úbytok
na váhe a horúčka). Ak je podozrenie, že sa u pacienta vyvinulo ILD, liečba
statínmi sa má prerušiť.

/Diabetes mellitus/
U pacientov s glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l, liečba rosuvastatínom
bola spojená so zvýšeným rizikom diabetu mellitus (pozri časť 4.8).


4.5 Liekové a iné interakcie


/Cyklosporín:/ Počas súbežného podávania Zahronu a cyklosporínu sa
pozorovalo, že hodnoty AUC rosuvastatínu boli v priemere 7-násobne vyššie v
porovnaní s hladinami pozorovanými u zdravých dobrovoľníkov (pozri časť
4.3).
Súbežné podávanie nemá vplyv na koncentrácie cyklosporínu v plazme.
/Antagonisty vitamínu K/: Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA
reduktázy, môže nasadenie terapie alebo zvyšovanie dávky Zahronu u
pacientov súbežne liečených antagonistami vitamínu K (napr. warfarín alebo
iné kumarínové antikoagulans) viesť k zvýšeniu INR (International
Normalised Ratio). Prerušenie podávania alebo zníženie dávky Zahronu môže
viesť k zníženiu INR. Za takýchto okolností je vhodné kontrolovať INR.


/Gemfibrozil a iné hypolipidemiká:/ Súbežné podávanie Zahronu a gemfibrozilu
viedlo k dvojnásobnému vzostupu Cmax a AUC rosuvastatínu (pozri časť 4.4).
Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa nepredpokladajú
žiadne farmakokineticky relevantné interakcie s fenofibrátom,
farmakodynamické interakcie sa však vyskytnúť môžu. Gemfibrozil,
fenofibrát, iné fibráty a niacín (kyselina nikotínová) v dávkach
znižujúcich lipidy (? 1 g/deň) zvyšujú riziko myopatie, ak sa podávajú
súbežne s inhibítormi HMG-CoA reduktázy -pravdepodobne preto, že môžu
spôsobiť myopatiu aj pri samostatnom podaní. Súbežné podávanie dávky 40 mg
s fibrátmi je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4). Títo pacienti majú
tiež začať liečbu dávkou 5 mg.

/Ezetimib/: Súbežné užívanie Zahronu a ezetimibu nemalo ani u jedného z nich
za následok zmeny AUC alebo Cmax. Farmakodynamické interakcie medzi
Zahronom a ezetimibom, čo sa týka nežiaducich účinkov, sa však nedajú
vylúčiť (pozri časť 4.4).

/Inhibítory proteázy:/ Hoci presný mechanizmus interakcie nie je známy,
súbežné užívanie inhibítorov proteázy môže výrazne zvýšiť expozíciu
rosuvastatínu. Súbežné podávanie 20 mg rosuvastatínu a kombinovaného lieku
pozostávajúceho z dvoch inhibítorov proteázy (400 mg lopinaviru/100 mg
ritonaviru) zdravým dobrovoľníkom v rámci farmakokinetického skúšania bolo
spojené s približne dvojnásobným zvýšením rovnovážneho AUC(0-
24) a päťnásobným zvýšením Cmax rosuvastatínu. Súbežné užívanie
rosuvastatínu a inhibítorov proteázy u HIV-pozitívnych pacientov sa preto
neodporúča (pozri tiež časť 4.4).

/Antacidá:/ Súbežné podávanie Zahronu a suspenzie antacíd obsahujúcej
hydroxid hlinitý a horečnatý viedlo k poklesu plazmatických koncentrácií
rosuvastatínu približne o 50 %. Tento účinok sa však zmiernil, ak sa
antacidum podalo 2 hodiny po podaní Zahronu. Klinický význam tejto
interakcie sa neskúmal.

/Erytromycín:/ Súbežné podávanie Zahronu a erytromycínu viedlo k 20 % poklesu
AUC (0-t)
a k 30 % zníženiu hodnoty Cmax rosuvastatínu. Príčinou tejto interakcie
môže byť zvýšenie motility čreva vyvolané erytromycínom.

/Perorálne kontraceptíva/substitučná hormonálna liečba (hormone replacement/
/therapy, HRT):/
Súbežné podávanie Zahronu a perorálnych kontraceptív viedlo k vzostupu AUC
etinylestradiolu o 26 % a norgestrelu o 34 %. Takéto zvýšenie hladín v
plazme je treba vziať do úvahy pri určení dávok perorálneho kontraceptíva.
U pacientok užívajúcich súbežne Zahron a substitučnú hormonálnu liečbu nie
sú dostupné farmakokinetické údaje, a preto sa nedá vylúčiť, že môže dôjsť
k podobnému efektu. Takáto kombinácia sa však podávala veľkému počtu žien
v klinických štúdiách a bola dobre tolerovaná.

/Iné lieky:/ Na základe údajov zo špecifických interakčných štúdií sa
neočakávajú žiadne klinicky relevantné interakcie s digoxínom.

/Enzýmy cytochrómu P450:/ Výsledky skúšok /in vitro a in vivo/ ukázali, že
rosuvastatín nie je inhibítorom ani induktorom izoenzýmov cytochrómu P450.
Navyše, rosuvastatín je slabým substrátom pre tieto izoenzýmy. Medzi
rosuvastatínom a flukonazolom (inhibítor CYP2C9 a CYP3A4), alebo
ketokonazolom (inhibítor CYP2A6 a CYP3A4) sa nepozorovali žiadne klinicky
relevantné interakcie. Súbežné podávanie itrakonazolu (inhibítor CYP3A4)
a rosuvastatínu viedlo k 28 % zvýšeniu AUC rosuvastatínu. Takéto malé
zvýšenie sa nepovažuje za klinicky významné. Liekové interakcie
v súvislosti s metabolizmom sprostredkovaným cytochrómom P450 sa preto
neočakávajú.

4.6 Gravidita a laktácia

Zahron je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie.
Ženy vo fertilnom veku musia používať účinnú antikoncepciu počas liečby.
Keďže cholesterol a iné produkty jeho biosyntézy sú pre vývoj plodu
nenahraditeľné, potenciálne riziká vyplývajúce z inhibície HMG-CoA
reduktázy prevažujú nad výhodami liečby počas gravidity. Štúdie na
zvieratách poskytli obmedzené dôkazy reprodukčnej toxicity (pozri časť
5.3). Ak počas užívania tohto lieku pacientka otehotnie, liek je potrebné
okamžite vysadiť.
U potkanov sa rosuvastatín vylučuje do mlieka. O vylučovaní do materského
mlieka u ľudí nie sú žiadne údaje (pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.
Na základe farmakodynamických vlastností Zahronu nie je pravdepodobné, že
bude ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení
vozidiel alebo obsluhe strojov je potrebné vziať do úvahy, že počas liečby
sa môže objaviť závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky pozorované v súvislosti s podávaním Zahronu sú spravidla
mierne a prechodné. V kontrolovaných klinických skúšaniach menej ako 4 %
pacientov liečených Zahronom ukončilo účasť v štúdii kvôli nežiaducim
účinkom.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je usporiadaná nasledovne:
časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1000 až <1/100); zriedkavé (?1/10
000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000), s neznámou frekvenciou
(z dostupných údajov sa nedá určiť).

/Poruchy imunitného systému/
Zriedkavé: hypersenzitívne reakcie vrátane angioedému.

/Poruchy endokrinného systému/
Časté: diabetes mellitus1

/Poruchy nervového systému/
Časté: bolesť hlavy, závrat.

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Časté: zápcha, nauzea, bolesť brucha.
Zriedkavé: pankreatitída.


/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Menej časté: pruritus, vyrážka a žihľavka.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Časté: myalgia.
Zriedkavé: myopatia (vrátane myozitídy) a rabdomyolýza.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Časté: asténia.

1 pozorované v štúdii JUPITER (celkovo hlásené u rosuvastatínu s
frekvenciou 2,8 % a u placeba s frekvenciou 2,3 %), väčšinou u pacientov s
glykémiou nalačno 5,6 - 6,9 mmol/l.

Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG CoA reduktázy, výskyt nežiaducich
účinkov lieku má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcou sa dávkou.

/Účinky na obličky:/ U pacientov užívajúcich Zahron sa pri vyšetrení moču,
vykonanom pomocou diagnostických prúžkov, zistila proteinúria väčšinou
tubulárneho pôvodu. Zmena z negatívneho alebo stopového nálezu bielkoviny v
moči na ++ alebo viac v určitom časovom úseku liečby sa pozorovala pri
podávaní Zahronu v dávke 10 a 20 mg u menej ako 1 % prípadov, pri podávaní
Zahronu v dávke 40 mg približne u 3 %. Pri podávaní Zahronu v dávke 20 mg
sa zistilo malé zvýšenie proteinúrie (z negatívneho alebo stopového nálezu
na +). Počas ďalšej liečby došlo vo väčšine prípadov k spontánnemu
zníženiu, resp. k vymiznutiu proteinúrie. Zhodnotenie údajov z klinických
skúšaní a postmarketingového užívania doteraz neidentifikovalo príčinnú
súvislosť medzi proteinúriou a akútnym alebo progresívnym ochorením
obličiek.
U pacientov liečených Zahronom sa pozoroval výskyt hematúrie a údaje
z klinických skúšaní preukázali, že jej výskyt je nízky.

/Účinky na kostrový sval:/ U pacientov užívajúcich Zahron v akýchkoľvek
dávkach, najmä v dávkach vyšších ako 20 mg, boli hlásené účinky na kostrový
sval, akými sú napr. myalgia, myopatia (vrátane myozitídy) a v zriedkavých
prípadoch rabdomyolýza.
U pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo závislý vzostup
koncentrácie kreatínkinázy; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné. Ak sa hladiny CK zvýšia (>5xULN), liečba sa má
prerušiť (pozri časť 4.4).

/Účinky na pečeň:/ Podobne ako pri iných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy u
malého počtu pacientov užívajúcich rosuvastatín sa pozoroval dávkovo
závislý vzostup transamináz; vo väčšine prípadov bolo toto zvýšenie mierne,
asymptomatické a prechodné.

/Postmarketingové skúsenosti:/
Okrem vyššie uvedených, počas postmarketingových skúseností so Zahronom
boli hlásené nasledujúce nežiaduce účinky:

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/

S neznámou frekvenciou: hnačka.

/Poruchy pečene a žlčových ciest/

Veľmi zriedkavé: žltačka, hepatitída.
Zriedkavé: zvýšenie hepatálnych transamináz.
/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/
Veľmi zriedkavé: artralgia.

/Poruchy nervového systému/

Veľmi zriedkavé: polyneuropatia, strata pamäte.

/Poruchy obličiek a močovej sústavy/

Veľmi zriedkavé/:/ hematúria.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
S neznámou frekvenciou: Stevensov-Johnsonov syndróm

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/:

S neznámou frekvenciou: kašeľ, dýchavičnosť.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/:
S neznámou frekvenciou: edém.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené pri užívaní niektorých statínov:
- poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr
- Sexuálna dysfunkcia
- Depresia
- Výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc, a to najmä pri dlhodobej
liečbe (pozri časť 4.4)

Výskyt prípadov rabdomyolýzy, závažných renálnych nežiaducich účinkov
a závažných hepatálnych nežiaducich účinkov (najmä zvýšenie hodnôt
hepatálnych transamináz) je vyšší pri dávke 40 mg.


4.9 Predávkovanie


Neexistuje žiadna špecifická liečba predávkovania. Ak dôjde k
predávkovaniu, liečba je symptomatická a podľa potreby sa majú vykonať
podporné opatrenia. Je potrebné sledovať funkcie pečene a hladiny
kreatínkinázy. Hemodialýza pravdepodobne nemá prospešný účinok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10A A07

/Mechanizmus účinku/
Rosuvastatín je selektívny a kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy,
rýchlosť limitujúceho enzýmu, ktorý konvertuje 3-hydroxy-3-
metylglutaryl koenzým A na mevalonát, prekurzor cholesterolu. Primárnym
miestom účinku rosuvastatínu je pečeň, cieľový orgán pre znižovanie hladiny
cholesterolu.

Rosuvastatín zvyšuje počet LDL receptorov v pečeni na povrchu buniek, čím
sa zvyšuje vychytávanie a katabolizmus LDL a inhibuje sa syntéza VLDL v
pečeni, následkom čoho sa znižuje celkový počet častíc VLDL a LDL./Farmakodynamické účinky/
Rosuvastatín znižuje zvýšenú koncentráciu LDL-cholesterolu, koncentráciu
celkového cholesterolu, triglyceridov a zvyšuje hladinu HDL-cholesterolu.
Znižuje tiež hladiny ApoB, nonHDL-C, VLDL-C, VLDL-TG a zvyšuje hladinu ApoA-
I (pozri Tabuľku 1). Rosuvastatín tiež znižuje vzájomný pomer LDL-C/HDL-C,
celkového C/HDL-C, nonHDL-C/HDL-C a pomer ApoB/ApoA-I.

Tabuľka 1 Dávkovo závislá odpoveď u pacientov s primárnou
hypercholesterolémiou (typ IIa a IIb) (upravené priemerné percento
zmien v porovnaní s východiskovými hodnotami)
|Dávka |N |LDL-C |Celkový-C|HDL-C |TG |nonHDL-C |ApoB |ApoA-I|
|Placebo|13 |-7 |-5 |3 |-3 |-7 |-3 |0 |
|5 |17 |-45 |-33 |13 |-35|-44 |-38 |4 |
|10 |17 |-52 |-36 |14 |-10|-48 |-42 |4 |
|20 |17 |-55 |-40 |8 |-23|-51 |-46 |5 |
|40 |18 |-63 |-46 |10 |-28|-60 |-54 |0 |

Terapeutický účinok sa prejaví v priebehu 1 týždňa od začiatku liečby
a 90 % maximálnej odpovede sa dosiahne spravidla do 2 týždňov. Maximálna
odpoveď sa obyčajne dosiahne do 4 týždňov a potom sa udržuje.

/Klinická účinnosť/
Rosuvastatín je účinný u dospelých pacientov s hypercholesterolémiou, s
hypertriglyceridémiou i bez nej, bez ohľadu na rasu, pohlavie či vek; je
účinný u špeciálnych skupín pacientov, napríklad u diabetikov a u pacientov
s familiárnou hypercholesterolémiou.

Kumulované údaje z fázy III klinického skúšania ukázali, že rosuvastatín
bol účinný v liečbe väčšiny pacientov s hypercholesterolémiou typu IIa a
IIb (priemerné východiskové hodnoty LDL-C okolo 4,8 mmol/l) podľa prijatých
smerníc Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS;1998). Približne 80 %
pacientov užívajúcich rosuvastatín 10 mg dosiahlo cieľové hodnoty LDL-C (<3
mmol/l), odporúčané smernicami EAS.

V rozsiahlej štúdii s pacientmi s heterozygotnou formou familiárnej
hypercholesterolémie sa rosuvastatín podával 435 osobám v dávkach od 20 mg
do 80 mg v rámci titrovania vhodnej sily lieku. Vo všetkých dávkach
vykazoval rosuvastatín priaznivý účinok na parametre lipidov a dosahovanie
cieľov terapie. Po titrácii na dennú dávku 40 mg (12 týždňov liečby) sa
hladina LDL-C znížila o 53 %. 33 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty pre
hladinu LDL-C (< 3mmol/l) stanovené v smerniciach EAS.

V rámci titrovania vhodnej sily lieku v otvorenej štúdii sa hodnotila
odpoveď 42 pacientov s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie
na rosuvastatín 20 – 40 mg. V celkovej populácii sa dosiahlo priemerné
zníženie hladín LDL-C o 22 %.

V klinických skúškach, do ktorých bol zaradený obmedzený počet pacientov,
sa preukázalo, že rosuvastatín má v kombinácii s fenofibrátom aditívny
účinok na znižovanie hladiny triglyceridov a v kombinácii s niacínom na
zvyšovanie hladiny HDL-C (pozri časť 4.4).

V multicentrickom, dvojito zaslepenom, placebom kontrolovanom klinickom
skúšaní (METEOR) bolo 984 pacientov vo veku od 45 do 70 rokov s nízkym
rizikom ICHS (definovanom ako Framinghamovo riziko < 10 % počas viac ako 10
rokov), s priemernou hodnotou LDL-cholesterolu 4,0 mmol/l (154,5 mg/dl),
ale so subklinickou aterosklerózou (zistenou pomocou CIMT - Carotid Intima
Media Thickness) randomizovaných na liečbu buď rosuvastatínom 40 mg
jedenkrát denne alebo placebom počas 2 rokov. Rosuvastatín v porovnaní
s placebom signifikantne spomalil progresiu aterosklerotického procesu
zisteného pomocou CIMT na 12 miestach karotídy, a to o –0,0145 mm/rok (95 %
CI –0,0196, -0,0093; p < 0,0001). Zmena z východiskovej hodnoty u skupiny
pacientov liečených rosuvastatínom bola –0,0014 mm/rok (-0,12 %/rok
(nesignifikantné)) v porovnaní s progresiou (+0,0131 mm/rok (1,12 %/rok
(p<0,0001)) u pacientov užívajúcich placebo. Zatiaľ sa nepreukázala priama
súvislosť medzi znížením CIMT a redukciou rizika výskytu kardiovaskulárnych
udalostí. Populácia pacientov, ktorá sa zúčastnila klinického skúšania
METEOR, je z hľadiska koronárneho ochorenia srdca nízko riziková
a nepredstavuje cieľovú populáciu pre liečbu rosuvastatínom v dávke 40 mg.
Rosuvastatín v dávke 40 mg sa má podávať len pacientom s ťažkou
hypercholesterolémiou s vysokým kardiovaskulárnym rizikom (pozri časť 4.2).

Zdôvodnenie použitia statínov v primárnej prevencii: Intervenčná štúdia s
rosuvastatínom (JUPITER štúdia), posudzovala vplyv rosuvastatínu na výskyt
závažných aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení u 17 802 mužov (?
50 rokov) a žien (? 60 rokov).

Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do skupiny s placebom (n = 8901)
alebo rosuvastatínom 20 mg jedenkrát denne (n = 8901) a boli sledovaní
počas jej trvania priemerne 2 roky.

Koncentrácia LDL-cholesterolu sa znížila o 45 % (p < 0,001) v
rosuvastatínovej skupine v porovnaní so skupinou s placebom.

V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov s východiskovým
Framinghamským rizikovým skóre > 20 % (1558 osôb) došlo k významnému
zníženiu kombinovaného koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a
infarktu myokardu (p = 0,028) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu.
Absolútne zníženie rizika bolo v pomere 8,8 prípadov na 1000 pacientorokov.
Celková mortalita sa v tejto vysoko rizikovej skupine nezmenila (p =
0,193). V post-hoc analýze vysoko rizikovej podskupiny subjektov (celkovo
9302 osôb) s východiskovým SCORE rizikom ? 5 % (extrapolovaným, aby boli
zahrnutí pacienti nad 65 rokov) došlo k významnému zníženiu kombinovaného
koncového bodu kardiovaskulárnej smrti, mŕtvice a infarktu myokardu (p =
0,0003) pri liečbe rosuvastatínom oproti placebu. Absolútne zníženie
rizika bolo v pomere 5,1 prípadov na 1000 pacientorokov. Celková mortalita
v tejto vysoko rizikovej skupine sa nezmenila (p = 0,076).

V štúdii JUPITER prerušilo z dôvodu nežiaducich účinkov liečbu 6,6 %
subjektov liečených rosuvastatínom a 6,2 % subjektov liečených placebom.
Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré viedli k prerušeniu liečby boli:
myalgia (0,3 % rosuvastatín, 0,2 % placebo), abdominálna bolesť (0,03 %
rosuvastatín, 0,02 % placebo) a vyrážka (0,02 % rosuvastatín, 0,03 %
placebo). Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli s vyššou alebo
rovnakou frekvenciou ako po podaní placeba, boli uroinfekcie (8,7 %
rosuvastatín, 8,6 % placebo), nazofaryngitída (7,6 % rosuvastatín, 7,2 %
placebo), bolesť chrbta (7,6 % rosuvastatín, 6,9 % placebo) a myalgia
(7,6 % rosuvastatín, 6,6 % placebo).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia:/ Maximálne koncentrácie rosuvastatínu v plazme sa dosahujú
približne 5 hodín po perorálnom podaní. Absolútna biologická dostupnosť je
približne 20 %.

/Distribúcia:/ Rosuvastatín sa extenzívne vychytáva v pečeni, ktorá je
primárnym miestom syntézy cholesterolu a klírensu LDL-C. Distribučný objem
rosuvastatínu je približne 134 l. Približne 90 % rosuvastatínu sa viaže na
bielkoviny plazmy, hlavne na albumín.

/Metabolizmus:/ Rosuvastatín sa čiastočne metabolizuje (približne 10 %).
Metabolické štúdie /in vitro/ s použitím ľudských hepatocytov indikujú, že
rosuvastatín je slabým substrátom pre metabolizmus sprostredkovaný
cytochrómom P450. CYP2C9 bol hlavným izoenzýmom, v menšej miere 2C19, 3A4
a 2D6. Hlavnými identifikovanými metabolitmi sú N -desmetyl metabolit a
laktónový metabolit. N-desmetyl metabolit je približne o 50 % menej účinný
ako rosuvastatín, kým laktónová forma sa považuje za klinicky neúčinnú.
Rosuvastatín je zodpovedný za viac ako 90 % inhibície aktivity HMG - CoA
reduktázy v cirkulácii.

/Vylučovanie:/ Približne 90 % rosuvastatínu sa vylúči v nezmenenej forme
stolicou (vo forme absorbovaného a neabsorbovaného liečiva) a zvyšok močom.
Približne 5 % sa vylučuje v nezmenenej forme močom. Polčas eliminácie z
plazmy je približne 19 hodín. Polčas eliminácie sa so zvyšujúcou dávkou
nezvyšuje. Geometrický priemer hodnoty plazmatického klírensu je približne
50 l/h (koeficient zmeny 21,7 %). Podobne ako u iných inhibítorov HMG-CoA
reduktázy, do hepatálnej absorpcie rosuvastatínu je zapojený membránový
prenášač OATP-C. Tento prenášač je dôležitý pre elimináciu rosuvastatínu
pečeňou.

/Linearita:/ Systémová expozícia rosuvastatínu sa zvyšuje proporcionálne
v závislosti od dávky.
Po podaní viacnásobných denných dávok nie sú zmeny vo farmakokinetických
parametroch.


Špeciálne populácie

/Vek a pohlavie:/ Farmakokinetika rosuvastatínu nie je klinicky relevantne
ovplyvnená vekom ani pohlavím.

/Rasa:/ Farmakokinetické štúdie preukázali približne dvojnásobné zvýšenie
strednej hodnoty AUC a Cmax u pacientov ázijského pôvodu (Japonci, Číňania,
Filipínci, Vietnamci a Kórejci) v porovnaní s kaukazskou rasou (belochmi).
U Indov sa vyskytla približne 1,3-násobná elevácia strednej hodnoty AUC a
Cmax. Populačná farmakokinetická analýza neodhalila klinicky relevantné
rozdiely vo farmakokinetike medzi belochmi (kaukazská rasa) a černochmi.


/Porucha funkcie obličiek:/ V klinickej skúške s pacientmi s rôznym stupňom
poruchy obličkových funkcií nemali poruchy mierneho až stredného stupňa
vplyv na koncentrácie rosuvastatínu alebo N-desmetylmetabolitu v plazme. U
pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
<30 ml/min) sa však zistil 3-násobný vzostup koncentrácií v plazme a 9-
násobný vzostup koncentrácie N-desmetylmetabolitu v porovnaní so zdravými
dobrovoľníkmi. Rovnovážne stavy plazmatických koncentrácií rosuvastatínu
u jedincov vystavených hemodialýze boli približne o 50 % vyššie v porovnaní
so zdravými dobrovoľníkmi.

/Porucha funkcie pečene:/ V štúdii, ktorej sa zúčastnili pacienti s rôznym
stupňom poškodenia funkcie pečene sa nedokázala zvýšená expozícia
rosuvastatínu u pacientov s Childovým-Pughovým skóre 7 alebo nižším.
U dvoch pacientov s Childovým-Pughovým skóre 8 a 9 sa však zistilo najmenej
dvojnásobné zvýšenie systémovej expozície v porovnaní s pacientmi s nižším
Childovým-Pughovým skóre. S pacientami s Childovým-Pughovým skóre vyšším
ako 9 nie sú žiadne skúsenosti.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu
neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí. Špecifické testy na účinky hERG
neboli skúmané. Nežiaduce reakcie sa nepozorovali v klinických skúšaniach
ale zistili sa u zvierat pri hladinách expozície podobnej klinickej
expozícii nasledovne: v skúšaniach toxicity po opakovanom podávaní sa
pozorovali histopatologické zmeny pečene pravdepodobne vzhľadom na
farmakologický účinok rosuvastatínu u myší, potkanov a s nižším rozsahom
účinkov na močový mechúr u psov, avšak nie u opíc. Okrem toho sa pozorovala
testikulárna toxicita u opíc a psov pri vyšších dávkach. Reprodukčná
toxicita evidentná u potkanov, zníženie počtu vrhov, zníženie hmotnosti
mláďat vo vrhu a ich prežitia sa pozorovala pri dávkach toxických pre
matku, kde systémová expozícia bola niekoľkokrát vyššia ako hodnota
terapeutickej expozície.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


/Jadro tablety:/
mikrokryštalická celulóza typ 102
monohydrát laktózy
krospovidón typ A
magnéziumstearát

/Obal tablety (Opadry II Yellow 31K38097):/
monohydrát laktózy
hypromelóza (E464)
oxid titaničitý (E171)
triacetín (E1518)
farbivo Quinoline yellow aluminum lake (E104)


6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


PA/Al/PVC//Al blistre: 7, 14, 28, 30, 56 a 98 filmom obalených tabliet
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A.
ul Szkolna 33
95-054 Ksawerów
Poľsko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


31/0442/10-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE

02/2012[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21394
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA07 - rosuvastatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
PL Polsko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia a/alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Predajná cena:
15.91 € / 479.30 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
15.91 € / 479.30 SK
Posledná aktualizácia:
2016-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.32 € ÚP:0.00 € DP:37.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.22 € ÚP:0.00 € DP:13.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.65 € ÚP:0.00 € DP:21.65 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.83 € ÚP:2.04 € DP:5.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.83 € ÚP:0.00 € DP:13.83 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.31 € ÚP:1.02 € DP:4.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.91 € ÚP:0.00 € DP:15.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:90.53 € ÚP:0.00 € DP:90.53 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.89 € ÚP:1.90 € DP:3.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.17 € ÚP:6.66 € DP:6.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien