Detail:
Ultravist 370 sol inj 1x100 ml
Názov lieku:
Ultravist 370
Doplnok názvu:
sol inj 1x100 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii zmeny v registrácii, evid. č. 2011/07748


/Písomná informácia pre používateľov/
Informácia pre použitie, čítajte pozorne!

Ultravist 240
Ultravist 300
Ultravist 370


Lieková forma
Injekčný roztok


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bayer Pharma AG
13342 Berlín
Nemecko


Zloženie lieku
/Liečivá:/
Iopromidum (jopromid) 0,499 g (zodpovedá 240 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 240
Iopromidum (jopromid) 0,623 g (zodpovedá 300 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 300
Iopromidum (jopromid) 0,769 g (zodpovedá 370 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 370

/Pomocné látky:/
Natrii calcii edetas, trometamolum, acidum hydrochloricum 10%, aqua
pro iniectione

Farmakoterapeutická skupina
Diagnostikum (neiónová jódovaná kontrastná látka)

Charakteristika
Liečivom vytvárajúcim kontrast v Ultraviste je derivát trijódovanej
kyseliny izoftalovej, v ktorej pevne viazaný jód absorbuje röntgenové
žiarenie.

Fyzikálno chemická charakteristika

Jopromid, liečivo vytvárajúce kontrast v Ultraviste, je trijódovaná,
neiónové, vo vode rozpustná, RTG kontrastná látka. Jej molekulárna hmotnosť
je 791,12. Fyzikálno chemická charakteristika injekčného roztoku Ultravistu
v rôznych koncentráciách je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

|Koncentrácia jódu 240 300 370 |
|(mg/ml) |
|Osmolalita pri 37 C |
|(osm/kg H2O) 0,48 0,59 0,77 |
|Viskozita (mPa.s) |
|pri 20 C 4,9 8,9 22 |
|pri 37 C 2,8 4,7 10 |
|Denzita (g/ml) |
|pri 20 C 1,263 1,328 1,409 |
|pri 37 C 1,255 1,322 1,399 |
|Hodnota pH 6,5 - 8 6,5 - 8 6,5 - 8 |


Farmakokinetické údaje

/Distribúcia/
Po intravaskulárnom podaní sa Ultravist veľmi rýchlo distribuuje v
extracelulárnom priestore s polčasom 3 minúty.

Väzba na plazmatické proteíny je pri koncentrácii 1,2 mg I/ml plazmy 0,9 ±
0,2%. Neprekračuje intaktnú hematoencefalickú bariéru, ale v nepatrnej
miere prestupuje placentárnou bariérou (testované na králikovi). 5 minút
po intravenóznom podaní bolusu Ultravistu 300 (v priebehu 1-5 minút) sa v
celkovom objeme plazmy našlo 28% ± 6% celkovej dávky, nezávisle od veľkosti
dávky. Po intratekálnom podaní bola maximálna koncentrácia jódu 4,5 %
podanej dávky na celkový objem plazmy pozorovaná za 3,8 hodiny.

/Metabolizmus/
Po aplikácii klinickej dávky Ultravistu sa u človeka nepozorovali žiadne
metabolity.

/Vylučovanie/
Polčas eliminácie u pacienta s normálnou funkciou obličiek je približne 2
hodiny nezávisle od veľkosti dávky. Pri aplikácii dávky odporučenej na
diagnostické účely dochádza výlučne ku glomerulárnej filtrácii. Renálna
exkrécia je približne 18% dávky v priebehu 30 minút po injekcii, približne
60% v priebehu troch hodín po injekcii a 92% v priebehu 24 hodín po
injekcii. Celkový klírens bol 110 ml/min pri nižšej dávke (150 mg I/ml) a
103 ml/min pri vyššej dávke (370 mg I/ml).

Po lumbálnej myelografii sa Ultravist takmer kompletne vylúči obličkami
s predĺženým polčasom v priebehu 72 hodín. Pozorovali sa však výrazné
odchýlky hodnôt plazmatického polčasu.

/Zvláštne skupiny pacientov/
U pacientov v terminálnej fáze zlyhania obličiek je treba odstrániť
neiónovú kontrastnú látku dialýzou.

Eliminácia u pacientov sa zníženou funkciou pečene nie je ovplyvnená,
pretože po troch dňoch sa vylúči stolicou iba 1,5 % podanej dávky.


Indikácie
Použitie len na diagnostické účely.

Ultravist 240/300/370 :
Na intravaskulárne použitie a použitie v telových dutinách.
Zvýšenie kontrastu pri počítačovej tomografii (CT), artériografii
a vénografii, intravenóznej/intraarteriálnej digitálnej subtrakčnej
angiografii (DSA); intravenózna urografia, ERCP, artrografia
a vyšetrenie ďalších telových dutín s výnimkou intratekálneho
použitia.

Ultravist 370 :
Najmä na angiokardiografiu.


Kontraindikácie
Absolútne kontraindikácie na použitie Ultravistu neexistujú.


Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky spojené s použitím jódovaných kontrastných látok sú
zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodné. Boli však hlásené závažné
a život ohrozujúce reakcie aj prípady úmrtia. Medzi najčastejšie
zaznamenávané reakcie patrí nauzea, vracanie, pocit bolesti a celkový pocit
tepla.
Všetky indikácie:

|Trieda |Časté |Menej časté |Zriedkavé (<1/1000) |
|orgánových |(>1/100|(>1/1000) | |
|systémov |) | | |
|Poruchy | |Anafylaktické |Anafylaktický šok (vrátane |
|imunitného | |reakcie/precitliv|fatálnych prípadov) |
|systému | |enosť | |
|Poruchy | | |Poruchy funkcie štítnej |
|endokrinného | | |žľazy, tyreotoxická kríza |
|systému | | | |
|Poruchy | |Závrat, nepokoj |Parestézie/hypostézie, |
|nervového | | |zmätenosť, úzkosť, agitácia, |
|systému | | |amnézia, poruchy reči, |
|a psychické | | |somnolencia, bezvedomie, |
|poruchy | | |kóma, tras, kŕče, |
| | | |paréza/paralýza, mozgová |
| | | |ischémia/infarkt, mŕtvica, |
| | | |prechodná kortikálna slepota |
|Ochorenia oka | |Neostré |Konjunktivitída, slzenie |
| | |videnie/poruchy | |
| | |videnia | |
|Poruchy ucha | | |Poruchy sluchu |
|a vnútorného | | | |
|ucha | | | |
|Poruchy srdca | |Arytmie |Palpitácie, bolesť/tlak na |
| | | |hrudníku, bradykardia, |
| | | |tachykardia, zastavenie |
| | | |srdca, zlyhanie srdca, |
| | | |ischémia/infarkt myokardu, |
| | | |cyanóza |
|Cievne poruchy | |Vazodilatácia |Hypotenzia, hypertenzia, šok.|
| | | | |
| | | |Vazospazmusa, tromboembolické|
| | | |príhodya |
|Poruchy | |Kýchanie, kašeľ |Nádcha, dýchavica, opuchy |
|dýchacej | | |slizníc, astma, chrapot, |
|sústavy, | | |opuchy hrtana/hltana, opuch |
|hrudníka | | |pľúc, respiračná |
|a mediastína | | |insuficiencia, zastavenie |
| | | |dýchania |
|Gastrointestiná|Nauzea |Vracanie, poruchy|Podráždenie hrdla, dysfágia, |
|lne poruchy | |chuti |zdurenie slinných žliaz, |
| | | |bolesti brucha, hnačka |
|Poruchy kože | |Žihľavka, |Angioedém, mukokutánny |
|a podkožného | |svrbenie, |syndróm (napr. |
|tkaniva | |vyrážka. erytém |Stevens-Johnsonov alebo |
| | | |Lyellov) |
|Poruchy | |Poruchy funkcie |Akútne renálne zlyhaniea |
|obličiek | |obličieka | |
|a močových | | | |
|ciest | | | |
|Celkové poruchy|Pocit |Malátnosť, |Bledosť, zmeny telesnej |
|a reakcie |tepla |mrazenie, |teploty, edém. |
|v mieste |alebo |potenie, |Lokálna bolesť, mierny pocit |
|podania |bolesti|vazovagálna |tepla a edém, zápal |
| |hlavy |reakcia |a poškodenie tkaniva |
| | | |v prípade extravazálneho |
| | | |podania. |


aLen pri intravaskulárnom podaní.

Odhady frekvencie sú založené na údajoch získaných z pred-registračných
štúdií u viac ako 3 900 pacientov a poregistračných štúdií u viac ako 74
000 pacientov, ako aj z údajov zo spontánnych hlásení a z literatúry.
(Odhady frekvencií sú založené prevažne na údajoch získaných pri
intravaskulárnom podaní.)

ERCP:
Okrem nežiaducich účinkov uvedených vyššie sa navyše pri ERCP môžu
vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: zvýšenie hladín pankreatických
enzýmov (často), pankreatitída (zriedkavo).


Interakcie
Biguanidy (metformín): prechodná porucha funkcie obličiek v súvislosti
s podaním Ultravistu môže viesť u pacientov užívajúcich biguanidy k ich
akumulácii a k rozvinutiu laktátovej acidózy. Ako preventívne opatrenie by
sa malo podávanie biguanidov prerušiť 48 hodín pred a najmenej 48 hodín po
podaní kontrastnej látky a opäť začať až po obnovení pôvodného stavu
funkcie obličiek.
Súčasné užitie neuroleptík a antidepresív môže znížiť prah záchvatovej
pohotovosti a tým zvýšiť riziko reakcie na kontrastnú látku.

Betablokátory: pacienti, u ktorých sa objavila hypersenzitívna reakcia
počas liečby betablokátormi, môžu byť rezistentní na liečebnéý účinok beta-
agonistov (pozri tiež Špeciálne upozornenia).

Interleukín-2: predchádzajúca (až niekoľko týždňov) liečba interleukínom-2
je spojená so zvýšeným riziko neskorých reakcií na Ultravist.

/. Interferencia s diagnostickými testmi/


Rádioizotopy: diagnóza a liečba porúch štítnej žľazy tyreotropnými
rádioizotopmi sa môže oddialiť až o niekoľko týždňov po použití
Ultravistu, vzhľadom na znížené vychytávanie rádioizotopov.


Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné informácie

/Dietetické odporučenia/
S výnimkou posledných dvoch hodín pred vyšetrením sa dodržuje bežná diéta.
Posledné dve hodiny pred vyšetrením by pacient už nemal jesť.

/Hydratácia/
Pred intravaskulárnym podaním kontrastnej látky i po ňom sa musí
zabezpečiť dostatočná hydratácia. To sa týka najmä pacientov
s mnohopočetným myelómom, cukrovkou, polyúriou, oligúriou, hyperurikémiou,
ďalej novorodencov, dojčiat, malých detí a starých pacientov.

/Novorodenci (do 1 mesiaca) a malé deti (1 mesiac – 2 roky)/
Dojčatá (do 1 roku) a zvlášť novorodenci sú veľmi vnímaví na elektrolytovú
nerovnováhu a hemodynamické poruchy. Je potrebné venovať veľkú pozornosť
podanej dávke kontrastnej látky, technickému vykonaniu rádiologického
vyšetrenia a stavu pacienta.

/Úzkosť/
Výrazné stavy rozčúlenia, úzkosti a bolesti zvyšujú riziko nežiaducich
účinkov a zosilňujú reakciu na kontrastnú látku. Týmto pacientom možno
podať sedatíva.

/Zahriatie kontrastnej látky pred podaním/
Kontrastná látka zahriata pred aplikáciou na telesnú teplotu sa lepšie
znáša a dá sa tiež ľahšie aplikovať, pretože má nižšiu viskozitu. Pri
použití inkubátora možno ohriať na teplotu 37°C iba taký počet liekoviek,
ktorý sa spotrebuje v danom vyšetrovacom dni. Ak sa prípravok chráni pred
svetlom, nedôjde ku zmene jeho chemických vlastností ani vtedy, ak sa
zahrieva dlhší čas. Tento čas však nesmie prekročiť tri mesiace.

/Testovanie pred aplikáciou/
Neodporúča sa testovať senzitivitu pacienta pred vyšetrením podaním malej
dávky kontrastnej látky, pretože tento test nemá žiadnu výpovednú hodnotu.
Samotné testovanie naviac môže v niektorých prípadoch viesť k závažným,
niekedy až fatálnym reakciám hypersenzitivity.

Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní
Intravaskulárne by sa mala kontrastná látka podať pacientovi pokiaľ možno
poležiačky.

U pacientov trpiacich závažnou renálnou alebo kardiovaskulárnou
insuficienciou a u pacientov v celkovo zlom stave by mala byť podaná dávka
kontrastnej látky čo najnižšia. U týchto pacientov sa odporúča sledovať
renálne funkcie aspoň tri dni po vyšetrení.

Dávka sa musí prispôsobiť veku, hmotnosti, klinickej problematike
a vyšetrovacej technike.

Ďalej uvedené dávky sú len odporučené bežné dávky pre priemerného dospelého
človeka, ktorého telesná hmotnosť je 70 kg. Dávky sú uvedené ako jednotlivé
injekcie alebo ako množstvo na kg telesnej hmotnosti.

Všeobecne sú dávky do 1,5 g jódu na kg telesnej hmotnosti dobre tolerované.
Medzi jednotlivými injekciami musí byť dostatočná doba pre influx
intersticiálnej tekutiny a tým aj pre normalizáciu zvýšenej sérovej
osmolality. Ak je výnimočne nutné prekročiť celkovú dávku 300 až 350 ml u
dospelého, je treba podať vodu a prípadne i elektrolyty.

Odporučené dávky pre jednotlivé injekcie:


Konvenčná angiografia

Angiografia aortálneho oblúka 50 - 80 ml Ultravistu 300
Selektívna angiografia 6 - 15 ml Ultravistu 300

Torakálna aortografia 50 - 80 ml Ultravistu 300/370

Abdominálna aortografia 40 - 60 ml Ultravistu 300

Artériografia
Horné končatiny:
8 - 12 ml Ultravistu 300
Dolné končatiny:
20 - 30 ml Ultravistu 300

Angiokardiografia
Srdcové komory: 40 - 60 ml Ultravistu 370
Intrakoronárne 5 - 8 ml Ultravistu 370

Flebografia
Horné končatiny:
50 - 60 ml Ultravistu 240
alebo
15 - 30 ml Ultravistu 300
Dolné končatiny:
50 - 80 ml Ultravistu 240
alebo
30 - 60 ml Ultravistu 300

Intravenózna DSA
Intravenózna bolusová injekcia 30 – 60 ml Ultravistu 300/370 (rýchlosť
aplikácie: 8 – 12 ml/s do kubitálnej žily, 10 – 20 ml/s do vena cava) sa
odporúča len pre zobrazenie veľkých ciev trupu. Množstvo kontrastnej látky,
ktoré zostane v žilách možno redukovať a diagnosticky využiť, ak sa
bezprostredne po aplikácii kontrastnej látky injikuje bolus izotonického
roztoku chloridu sodného.

Dospelí:
30 – 60 ml Ultravistu 300/370

Počítačová tomografia (CT)
Ultravist by sa mal pokiaľ možno aplikovať ako i.v. bolus, najlepšie
s využitím tlakového injektoru. Len pri použití pomalého skeneru sa
aplikuje polovica celkovej dávky ako bolus a zvyšné množstvo látky sa podá
v priebehu 2 – 6 minút, aby sa zabezpečila pokiaľ možno konštantná, aj keď
nie maximálna, hladina v krvi.

Špirálová CT v jednovrstvovej ale najmä vo viacvrstvovej technike umožňuje
rýchle získanie množstva údajov v priebehu jediného zadržania dychu. Pre
optimalizáciu účinku intravenózne podaného bolusu (80 – 150 ml Ultravistu
300) vo vyšetrovanej oblasti (vrchol, čas a trvanie zosilnenia) sa veľmi
odporúča využitie automatického tlakového injektoru a sledovať zvyšovanie
intenzity v oblasti záujmu (bolus tracking).


/Celotelová CT/


V počítačovej tomografii veľkosť dávky kontrastnej látky a rýchlosť jej
podania závisí od vyšetrovaných orgánov, diagnostického problému a najmä od
rôznych skenovacích a rekonštrukčných časoch použitého skenera./Kraniálna CT/Dospelí:
Ultravist 240: 1,5 – 2,5 ml/kg telesnej hmotnosti
Ultravist 300: 1,0 – 2,0 ml/kg telesnej hmotnosti
Ultravist 370: 1,0 – 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti
Intravenózna urografia

Fyziologicky nízka koncentračná schopnosť nezrelých nefrónov detských
obličiek vyžaduje pomerne vysoké dávky kontrastnej látky.

Odporúčajú sa nasledujúce dávky:

Novorodenci 1,2 g I/kg telesnej hmotnosti = 5,0 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(do 1 mesiaca) =
4,0 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 3,2 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370


Deti 1,0 g I/kg telesnej hmotnosti = 4,2 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(1 mesiac – 2 roky) = 3,0
ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 2,7 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370

Deti 0,5 g I/kg telesnej hmotnosti = 2,1 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(2 roky – 11 rokov) = 1,5
ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 1,4 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370

Adolescenti a 0,3 g I/kg telesnej hmotnosti = 1,3 ml/kg telesnej
hmotnosti Ultravistu 240
Dospelí =
1,0 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 0,8 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370
Ak je to nevyhnutné, dávky možno u dospelých v určitých indikáciách zvýšiť.

Časy snímkovania

Ak sa dodržia vyššie uvedené odporúčania pre dávkovanie a ak sa Ultravist
300/370 podá v priebehu 1- 2 minút (3 – 5 minút pre Ultravist 240), je
renálny parenchým zvyčajne zvýraznený za 3 – 5 minút po začiatku aplikácie
(za 5 – 10 minút pri aplikácii Ultravistu 240), renálna panvička s močovým
traktom za 8 – 15 minút (12 – 20 minút pri aplikácii Ultravistu 240).
Kratšie časy platia pre mladších pacientov, dlhšie časy pre starších
pacientov.

Zvyčajne sa odporúča snímkovať na prvý film za 2 – 3 minúty po aplikácii
kontrastnej látky. U novorodencov, dojčiat a pacientov zo zníženou funkciou
obličiek môžu vizualizáciu močového traktu zlepšiť neskoršie filmy.

Dávkovanie pri vyšetrení ostatných telových dutín
Pri artrografii, hysterosalpingografii a ERCP (endoskopická retrográdna
cholangiopankreatografia) treba injekciu kontrastnej látky monitorovať
fluoroskopicky.

Odporučené dávky pre jednotlivé vyšetrenia:

Dávky sa môžu líšiť v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a celkového
stavu pacienta. Závisia tiež od klinického problému, vyšetrovacej techniky
a vyšetrovanej oblasti. Ďalej uvádzané dávky sú len odporučenia a
predstavujú priemerné dávky pre bežného dospelého.


Artrografia
5 – 15 ml Ultravistu 240/300/370

Hysterosalpingografia
10 – 25 ml Ultravistu 240


ERCP

Dávkovanie vo všeobecnosti závisí od klinického problému a veľkosti
štruktúry, ktorá sa má zobraziť.

Ostatné
Dávkovanie vo všeobecnosti závisí od klinického problému a veľkosti
štruktúry, ktorá sa má zobraziť.Návod na použitie

Ultravist je potrebné pred použitím zahriať na telesnú teplotu.

/Vizuálna kontrola prípravku/
Prípravok Ultravist je určený na priame použitie. Je to číry, bezfarebný až
slabo žltkastý roztok.

Kontrastné látky sa musia pred použitím vizuálne posúdiť a nesmú sa použiť
v prípade zmeny farby alebo prítomnosti viditeľných častíc (vrátane
kryštálov) alebo poškodeného obalu. Pretože Ultravist je roztok s vysokou
koncentráciou, vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môže objaviť kryštalizácia
(mliečny zákal a/alebo sediment na dne alebo plávajúce kryštály).

Kontrastná látka sa natiahne do striekačky alebo infúzna fľaša sa pripojí
k infúznemu setu až bezprostredne pred vyšetrením.

Gumová zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac ako jeden raz, aby nepreniklo
veľké množstvo mikročastíc z gumovej zátky do roztoku. K prepichnutiu zátky
a k odberu kontrastnej látky sa odporúča použiť kanylu s dlhým hrotom a
max. priemerom 18 G. (Zvlášť vhodné sú špeciálne kanyly s postranným
otvorom napr. Nocore-Admix).

Celý roztok kontrastnej látky, ktorý sa nespotreboval počas jedného
vyšetrenia daného pacienta, sa musí zlikvidovať.

/Fľaše väčších objemov (niekoľkonásobná dávka)/
/(len pri intravaskulárnej aplikácii)/


Pre viacnásobný odber kontrastnej látky z infúznej fľaše o objeme 200 ml
platí:

Väčší počet odberov kontrastnej látky sa musí vykonať s využitím zariadenia
určeného pre viacnásobné použitie.

Gumová zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac ako jeden raz, aby nepreniklo
veľké množstvo mikročastíc z gumovej zátky do roztoku.
Kontrastná látka sa musí aplikovať pomocou automatického injektora alebo
inými schválenými postupmi, ktoré zabezpečujú sterilitu kontrastnej látky.

Hadička vedúca od injektoru k pacientovi sa musí vymeniť po vyšetrení
každého pacienta, aby nedošlo k krížovej kontaminácii.

Spojovacia hadička a všetky jednorazové časti injektora sa musia
zlikvidovať po vyprázdnení 200 ml fľaše alebo 10 hodín po prvom otvorení
balenia.

Musia sa dodržiavať inštrukcie výrobcov ostatných použitých zariadení.

Nepoužitý Ultravist v otvorených baleniach sa musí zlikvidovať 10 hodín po
ich prvom otvorení.


Špeciálne upozornenia

. Hypersenzitívne reakcie


Zvlášť starostlivé posúdenie rizika a prospechu sa vyžaduje u pacientov so
známou precitlivenosťou na Ultravist alebo na niektorú jeho pomocnú látku
alebo u pacientov, ktorí majú v anamnéze hypersenzitívnu reakciu na
niektorú jódovanú kontrastnú látku, a to z dôvodu vyššieho rizika vzniku
hypersenzitívnych reakcií.

U pacientov so známou hypersenzitivitou alebo u pacientov, u ktorých už
došlo k reakcii na jódované kontrastné látky, je vyššie riziko, že sa
vyskytne závažná reakcia. Tieto reakcie sa však nevyskytujú pravidelne a
ich povahu nemožno predvídať.

. Tyreoidálna dysfunkcia
Zvlášť starostlivé posúdenie rizika a prospechu sa vyžaduje u pacientov so
známym alebo suspektným hypertyreoidizmom alebo strumou, pretože jódované
kontrastné látky môžu u týchto pacientov vyvolať hypertyreoidizmus alebo
tyreotoxickú krízu. U pacientov so známym alebo suspektným
hypertyreoidizmom možno zvážiť vyšetrenie funkcie štítnej žľazy a/alebo
preventívne podanie tyreostatík pred aplikáciou Ultravistu.


. Starší pacienti

Vaskulárna patológia a neurologické poruchy vytvárajú často u starých
pacientov podmienky pre zvýšené riziko nežiaducich reakcií na jódované
kontrastné látky.

. Zlý stav pacienta


U pacientov vo veľmi zlom celkovom stave je treba zvlášť starostlivo uvážiť
nevyhnutnosť vyšetrenia.


Osobitné opatrenia
Pre všetky indikácie:

. Hypersenzitívne reakcie


Ultravist možno spájať s anafylaktoidnými/hypersenzitívnymi alebo inými
idiosynkratickými reakciami, charakterizovanými kardiovaskulárnymi,
respiračnými a kožnými prejavmi.

Možné sú alergii podobné reakcie od miernych až po závažné vrátane šoku
(pozri časť Nežiaduce účinky). Ku väčšine reakcií dochádza v priebehu
jednej hodiny po aplikácii. Môžu sa však vyskytnúť aj oneskorené reakcie
(po hodinách a dňoch).

Riziko hypersenzitívnej reakcie je vyššie v prípade:
- predchádzajúcej reakcie na kontrastné látky
- anamnézy bronchiálnej astmy alebo iného alergického ochorenia


Pacienti, u ktorých sa tieto reakcie objavili počas liečby betablokátormi,
môžu byť rezistentní voči liečebnému účinku beta-agonistov (pozri Liekové
a iné interakcie).

Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením sú náchylnejší na závažné alebo
dokonca fatálne následky v prípade výskytu ťažkej hypersenzitívnej reakcie.


Vzhľadom na možnosť závažných hypersenzitívnych reakcií sa odporúča
pacienta po vyšetrení sledovať.

Pre všetkých pacientov sa musí zabezpečiť dostupnosť prostriedkov na
intenzívnu starostlivosť.

Ak dôjde k hypersenzitívnej reakcii (pozri 4.8 Nežiaduce účinky), aplikácia
kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a – ak je to nutné - musí sa
začať špecifická liečba venóznym prístupom. Na intravenózne podanie
kontrastnej látky sa preto odporúča použiť dočasne zavedený flexibilný
katéter. Aby sa v prípade nutnosti umožnil okamžitý zásah, treba mať
okamžite dostupné príslušné lieky, endotracheálnu kanylu a respirátor.

Ak sa podáva premedikácia, odporúčajú sa kortikosteroidy.


Intravaskulárna aplikácia

/Poškodenie funkcie obličiek/
Po intravaskulárnom podaní Ultravistu sa môže objaviť kontrastnou látkou
vyvolaná nefrotoxicita, prejavujúca sa ako prechodná porucha funkcie
obličiek. Zriedkavo sa môže vyskytnúť akútne renálne zlyhanie.

Rizikové faktory zahŕňajú napr.:
- už predtým existujúcu renálnu insuficienciu
- dehydratáciu
- diabetes mellitus
- mnohopočetný myelóm/paraproteínémiu
- opakované a/alebo vysoké dávky Ultravistu


U všetkých pacientov, ktorým sa podáva Ultravist, sa musí zabezpečiť
dostatočná hydratácia pred podaním kontrastnej látky predovšetkým
udržiavaním intravaskulárnej infúzie pred vyšetrením i po vyšetrení a až
kým sa kontrastná látka neodstráni obličkami.

Treba sa vyvarovať ďalšej záťaže obličiek formou nefrotoxických liekov,
perorálnych cholecystografických látok, arteriálnej svorky, renálnej
arteriálnej angioplastiky, veľkých chirurgických zákrokov atď., až kým sa
kontrastná látka z organizmu neodstráni.

Ďalšie vyšetrenie s kontrastnou látkou sa má odložiť , až kým sa renálne
funkcie nevrátia na úroveň pred vyšetrením.

Dialyzovaným pacientom sa rádiologická kontrastná látka môže podať, pretože
jódované kontrastné látky sa odstránia dialyzačným procesom.

/Kardiovaskulárne ochorenie/
U pacientov so závažným ochorením srdca alebo so závažným ochorením
koronárnych tepien je zvýšené riziko klinicky významných hemodynamických
zmien a arytmií.

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonárnou hypertenziou môže viesť
podanie kontrastnej látky k výrazným hemodynamickým zmenám. Reakcie
s ischemickými zmenami na EKG a výraznými arytmiami sú častejšie u starších
pacientov a u pacientov, ktorí už trpeli ochorením srdca pred vyšetrením.

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže injekcia kontrastnej látky vyvolať
pľúcny edém.

/Poruchy CNS/
Pacienti s epileptickými záchvatmi v anamnéze alebo s inou poruchou CNS
môžu mať v súvislosti s podaním Ultravistu zvýšené riziko výskytu záchvatov
kŕčov a neurologických komplikácií. Neurologické komplikácie sú oveľa
častejšie pri cerebrálnej angiografii a súvisiacich postupoch.

/Feochromocytóm/
Riziko vzniku hypertenznej krízy. Odporúča sa premedikácia blokátormi alfa-
receptorov.

/Pacienti s autoimunitnými poruchami/
U pacientov s autoimunitným ochorením sa vyskytli závažné vaskulitidy alebo
syndróm podobný Stevensovmu – Johnsonovu syndrómu.

/Myasthenia gravis/
Podanie jódovanej kontrastnej látky môže zosilniť príznaky myasténie
gravis.

/Alkoholizmus/
Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvyšovať priepustnosť
hematoencefalickej bariéry. Tým je uľahčený prestup kontrastnej látky do
mozgového tkaniva, čo môže viesť k reakcii CNS. Vzhľadom na možnosť
zníženia prahu záchvatovej pohotovosti je potrebná u alkoholikov a drogovo
závislých pacientov veľká opatrnosť.


/Tromboembolické príhody/
Vlastnosťou neiónových kontrastných látok je nízka interferencia
s normálnymi fyziologickými funkciami. V dôsledku toho majú neiónové
kontrastné látky nižšiu antikoagulačnú aktivitu in vitro než iónové látky.
Okrem samotnej kontrastnej látky môže ku vzniku tromboembolickej príhody
prispieť mnoho ďalších faktorov: trvanie procedúry, počet injekcií,
materiál katétra a striekačky, existujúce ochorenie a súbežná liečba. Preto
je úplne nevyhnutné pri vaskulárnej katetrizácii venovať veľkú
starostlivosť technickému prevedeniu angiografie, často preplachovať
katéter fyziologickým roztokom (pokiaľ možno s prídavkom heparínu) a čo
najviac skrátiť čas vyšetrenia, aby riziko vzniku trombózy a embólie
súvisiace s vyšetrením bolo čo najmenšie.

Uvádza sa, že použitie plastových striekačiek namiesto sklenených znižuje,
ale úplne neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazeniny in vitro.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s homocystinúriou vzhľadom
na nebezpečenstvo vzniku trombózy a embólie.

Použitie v ďalších telových dutinách
Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.

Zápal žlčovodov alebo vajcovodov zvyšuje riziko reakcií po vykonaní ERCP a
hysterosalpingografie.

Nízkoosmolárne vo vode rozpustné kontrastné látky by sa mali bežne využívať
pri vyšetrení gastrointestinálneho traktu u novorodencov, dojčiat a malých
detí, pretože u týchto pacientov je veľké riziko aspirácie, intestinálnej
oklúzie a extraluminálneho prieniku do peritoneálnej dutiny.

Tehotenstvo: adekvátne a dobre kontrolované štúdie sa u tehotných žien
neuskutočnili. Nezávadnosť použitia neiónových kontrastných látok u
tehotných pacientok sa doteraz dostatočne nepreukázala. Pretože v priebehu
tehotenstva je potrebné vyhnúť sa v každom prípade radiačnej záťaži, mali
by sa výhody röntgenového vyšetrenia u tehotných pacientok - či už s
kontrastnou látkou alebo bez nej – starostlivo zvážiť vzhľadom na možné
riziko.
Štúdie na zvieratách nenaznačili škodlivé účinky diagnostického použitia
jopromidu u človeka na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo
postnatálny vývoj.

Dojčenie: bezpečnosť Ultravistu pre dojčené dieťa sa neskúmala. Kontrastné
látky sa takmer nevylučujú do materského mlieka. Poškodenie dojčeného
dieťaťa nie je pravdepodobné.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie sú dostupné žiadne údaje.

Výsledky štúdií akútnej toxicity na zvieratách nepreukázali žiadne riziko
akútnej intoxikácie po aplikácii Ultravistu.

/Intravaskulárne predávkovanie/
Príznaky môžu zahŕňať nerovnováhu tekutín a elektrolytov, renálne
zlyhanie, kardiovaskulárne a pulmonálne komplikácie.

Ak omylom pri intravaskulárnej aplikácii dôjde k predávkovaniu pacienta, je
nutné kompenzovať straty vody a elektrolytov infúziou. Renálne funkcie je
potrebné monitorovať aspoň tri dni.

Ultravist je dialyzovateľný (v prípade potreby je možné dávku kontrastnej
látky odstrániť z organizmu hemodialýzou).


Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na
obale. Uchovávať mimo dosahu detí.


Balenie
Ultravist 240
1 x 50 ml, 10 x 50 ml

Ultravist 300
10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml,

Ultravist 370
1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 1 x 200 ml, 10 x 200 ml

Uchovávanie
Uchovávať pri teplote do 30 0C, chrániť pred svetlom a ionizujúcim
žiarením.
Po prvom otvorení zostáva Ultravist stabilný 10 hodín.


Dátum poslednej revízie
December 2011
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii, evid. č. 2011/07748

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ultravist 240
Ultravist 300
Ultravist 3702. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

/Liečivo/
Iopromidum (jopromid) 0,499 g (zodpovedá 240 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 240
Iopromidum (jopromid) 0,623 g (zodpovedá 300 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 300
Iopromidum (jopromid) 0,769 g (zodpovedá 370 mg jódu) v 1 ml
Ultravistu 3703. LIEKOVÁ FORMA
Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1 Terapeutické indikácie
Použitie len na diagnostické účely.

Ultravist 240/300/370 :
Na intravaskulárne použitie a použitie v telových dutinách.
Zvýšenie kontrastu pri počítačovej tomografii (CT), artériografii
a vénografii, intravenóznej/intraarteriálnej digitálnej subtrakčnej
angiografii (DSA); intravenózna urografia, ERCP, artrografia
a vyšetrenie ďalších telových dutín s výnimkou intratekálneho
použitia.


Ultravist 370 :
Najmä na angiokardiografiu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné informácie

/Dietetické odporučenia/
S výnimkou posledných dvoch hodín pred vyšetrením sa dodržuje bežná diéta.
Posledné dve hodiny pred vyšetrením by pacient už nemal jesť.

/Hydratácia/
Pred intravaskulárnym podaním kontrastnej látky i po ňom sa musí
zabezpečiť dostatočná hydratácia. To sa týka najmä pacientov
s mnohopočetným myelómom, cukrovkou, polyúriou, oligúriou, hyperurikémiou,
ďalej novorodencov, dojčiat, malých detí a starých pacientov.


/Novorodenci (do 1 mesiaca) a malé deti (1 mesiac – 2 roky)/
Dojčatá (do 1 roku) a zvlášť novorodenci sú veľmi vnímaví na elektrolytovú
nerovnováhu a hemodynamické poruchy. Je potrebné venovať veľkú pozornosť
podanej dávke kontrastnej látky, technickému vykonaniu rádiologického
vyšetrenia a stavu pacienta.

/Úzkosť/
Výrazné stavy rozčúlenia, úzkosti a bolesti zvyšujú riziko nežiaducich
účinkov a zosilňujú reakciu na kontrastnú látku. Týmto pacientom možno
podať sedatíva.

/Zahriatie kontrastnej látky pred podaním/
Kontrastná látka zahriata pred aplikáciou na telesnú teplotu sa lepšie
znáša a dá sa tiež ľahšie aplikovať, pretože má nižšiu viskozitu. Pri
použití inkubátora možno ohriať na teplotu 37°C iba taký počet liekoviek,
ktorý sa spotrebuje v danom vyšetrovacom dni. Ak sa prípravok chráni pred
svetlom, nedôjde ku zmene jeho chemických vlastností ani vtedy, ak sa
zahrieva dlhší čas. Tento čas však nesmie prekročiť tri mesiace.

/Testovanie pred aplikáciou/
Neodporúča sa testovať senzitivitu pacienta pred vyšetrením podaním malej
dávky kontrastnej látky, pretože tento test nemá žiadnu výpovednú hodnotu.
Samotné testovanie naviac môže v niektorých prípadoch viesť k závažným,
niekedy až fatálnym reakciám hypersenzitivity.

Dávkovanie pri intravaskulárnom podaní
Intravaskulárne by sa mala kontrastná látka podať pacientovi pokiaľ možno
poležiačky.

U pacientov trpiacich závažnou renálnou alebo kardiovaskulárnou
insuficienciou a u pacientov v celkovo zlom stave by mala byť podaná dávka
kontrastnej látky čo najnižšia. U týchto pacientov sa odporúča sledovať
renálne funkcie aspoň tri dni po vyšetrení.

Dávka sa musí prispôsobiť veku, hmotnosti, klinickej problematike
a vyšetrovacej technike.

Ďalej uvedené dávky sú len odporučené bežné dávky pre priemerného dospelého
človeka, ktorého telesná hmotnosť je 70 kg. Dávky sú uvedené ako jednotlivé
injekcie alebo ako množstvo na kg telesnej hmotnosti.


Všeobecne sú dávky do 1,5 g jódu na kg telesnej hmotnosti dobre tolerované.
Medzi jednotlivými injekciami musí byť dostatočná doba pre influx
intersticiálnej tekutiny a tým aj pre normalizáciu zvýšenej sérovej
osmolality. Ak je výnimočne nutné prekročiť celkovú dávku 300 až 350 ml u
dospelého, je treba podať vodu a prípadne i elektrolyty.

Odporučené dávky pre jednotlivé injekcie:

Konvenčná angiografia

Angiografia aortálneho oblúka 50 - 80 ml Ultravistu 300
Selektívna angiografia 6 - 15 ml Ultravistu 300

Torakálna aortografia 50 - 80 ml Ultravistu 300/370

Abdominálna aortografia 40 - 60 ml Ultravistu 300

Artériografia
Horné končatiny:
8 - 12 ml Ultravistu 300
Dolné končatiny:
20 - 30 ml Ultravistu 300

Angiokardiografia
Srdcové komory: 40 - 60 ml Ultravistu 370
Intrakoronárne 5 - 8 ml Ultravistu 370


Flebografia
Horné končatiny:
50 - 60 ml Ultravistu 240
alebo
15 - 30 ml Ultravistu 300
Dolné končatiny:
50 - 80 ml Ultravistu 240
alebo
30 - 60 ml Ultravistu 300

Intravenózna DSA
Intravenózna bolusová injekcia 30 – 60 ml Ultravistu 300/370 (rýchlosť
aplikácie: 8 – 12 ml/s do kubitálnej žily, 10 – 20 ml/s do vena cava) sa
odporúča len pre zobrazenie veľkých ciev trupu. Množstvo kontrastnej látky,
ktoré zostane v žilách možno redukovať a diagnosticky využiť, ak sa
bezprostredne po aplikácii kontrastnej látky injikuje bolus izotonického
roztoku chloridu sodného.

Dospelí:
30 – 60 ml Ultravistu 300/370

Počítačová tomografia (CT)
Ultravist by sa mal pokiaľ možno aplikovať ako i.v. bolus, najlepšie
s využitím tlakového injektoru. Len pri použití pomalého skeneru sa
aplikuje polovica celkovej dávky ako bolus a zvyšné množstvo látky sa podá
v priebehu 2 – 6 minút, aby sa zabezpečila pokiaľ možno konštantná, aj keď
nie maximálna, hladina v krvi.

Špirálová CT v jednovrstvovej ale najmä vo viacvrstvovej technike umožňuje
rýchle získanie množstva údajov v priebehu jediného zadržania dychu. Pre
optimalizáciu účinku intravenózne podaného bolusu (80 – 150 ml Ultravistu
300) vo vyšetrovanej oblasti (vrchol, čas a trvanie zosilnenia) sa veľmi
odporúča využitie automatického tlakového injektoru a sledovať zvyšovanie
intenzity v oblasti záujmu (bolus tracking).


/Celotelová CT/


V počítačovej tomografii veľkosť dávky kontrastnej látky a rýchlosť jej
podania závisí od vyšetrovaných orgánov, diagnostického problému a najmä od
rôznych skenovacích a rekonštrukčných časoch použitého skenera.


/Kraniálna CT/Dospelí:
Ultravist 240: 1,5 – 2,5 ml/kg telesnej hmotnosti
Ultravist 300: 1,0 – 2,0 ml/kg telesnej hmotnosti
Ultravist 370: 1,0 – 1,5 ml/kg telesnej hmotnosti

Intravenózna urografia

Fyziologicky nízka koncentračná schopnosť nezrelých nefrónov detských
obličiek vyžaduje pomerne vysoké dávky kontrastnej látky.

Odporúčajú sa nasledujúce dávky:

Novorodenci 1,2 g I/kg telesnej hmotnosti = 5,0 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(do 1 mesiaca) =
4,0 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 3,2 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370


Deti 1,0 g I/kg telesnej hmotnosti = 4,2 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(1 mesiac – 2 roky) = 3,0
ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 2,7 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370

Deti 0,5 g I/kg telesnej hmotnosti = 2,1 ml/kg
telesnej hmotnosti Ultravistu 240
(2 roky – 11 rokov) = 1,5
ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 1,4 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370

Adolescenti a 0,3 g I/kg telesnej hmotnosti = 1,3 ml/kg telesnej
hmotnosti Ultravistu 240
Dospelí =
1,0 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 300

= 0,8 ml/kg telesnej hmotnosti Ultravistu 370
Ak je to nevyhnutné, dávky možno u dospelých v určitých indikáciách zvýšiť.

Časy snímkovania

Ak sa dodržia vyššie uvedené odporúčania pre dávkovanie a ak sa Ultravist
300/370 podá v priebehu 1- 2 minút (3 – 5 minút pre Ultravist 240), je
renálny parenchým zvyčajne zvýraznený za 3 – 5 minút po začiatku aplikácie
(za 5 – 10 minút pri aplikácii Ultravistu 240), renálna panvička s močovým
traktom za 8 – 15 minút (12 – 20 minút pri aplikácii Ultravistu 240).
Kratšie časy platia pre mladších pacientov, dlhšie časy pre starších
pacientov.

Zvyčajne sa odporúča snímkovať na prvý film za 2 – 3 minúty po aplikácii
kontrastnej látky. U novorodencov, dojčiat a pacientov zo zníženou funkciou
obličiek môžu vizualizáciu močového traktu zlepšiť neskoršie filmy.

Dávkovanie pri vyšetrení ostatných telových dutín
Pri artrografii, hysterosalpingografii a ERCP (endoskopická retrográdna
cholangiopankreatografia) treba injekciu kontrastnej látky monitorovať
fluoroskopicky.

Odporučené dávky pre jednotlivé vyšetrenia:

Dávky sa môžu líšiť v závislosti od veku, telesnej hmotnosti a celkového
stavu pacienta. Závisia tiež od klinického problému, vyšetrovacej techniky
a vyšetrovanej oblasti. Ďalej uvádzané dávky sú len odporučenia a
predstavujú priemerné dávky pre bežného dospelého.


Artrografia
5 – 15 ml Ultravistu 240/300/370

Hysterosalpingografia
10 – 25 ml Ultravistu 240


ERCP

Dávkovanie vo všeobecnosti závisí od klinického problému a veľkosti
štruktúry, ktorá sa má zobraziť.

Ostatné
Dávkovanie vo všeobecnosti závisí od klinického problému a veľkosti
štruktúry, ktorá sa má zobraziť.


4.3 Kontraindikácie
Neexistujú absolútne kontraindikácie pre použitie Ultravistu.4 Špeciálne upozornenia

Pre všetky indikácie
Nasledujúce upozornenie sa týka všetkých spôsobov aplikácie, uvedené riziká
sú však vyššie pri intravaskulárnom podaní.


Osobitné upozornenia


. Hypersenzitívne reakcie


Zvlášť starostlivé posúdenie rizika a prospechu sa vyžaduje u pacientov so
známou precitlivenosťou na Ultravist alebo na niektorú jeho pomocnú látku
alebo u pacientov, ktorí majú v anamnéze hypersenzitívnu reakciu na
niektorú jódovanú kontrastnú látku, a to z dôvodu vyššieho rizika vzniku
hypersenzitívnych reakcií.

U pacientov so známou hypersenzitivitou alebo u pacientov, u ktorých už
došlo k reakcii na jódované kontrastné látky, je vyššie riziko, že sa
vyskytne závažná reakcia. Tieto reakcie sa však nevyskytujú pravidelne a
ich povahu nemožno predvídať.

. Tyreoidálna dysfunkcia

Zvlášť starostlivé posúdenie rizika a prospechu sa vyžaduje u pacientov so
známym alebo suspektným hypertyreoidizmom alebo strumou, pretože jódované
kontrastné látky môžu u týchto pacientov vyvolať hypertyreoidizmus alebo
tyreotoxickú krízu. U pacientov so známym alebo suspektným
hypertyreoidizmom možno zvážiť vyšetrenie funkcie štítnej žľazy a/alebo
preventívne podanie tyreostatík pred aplikáciou Ultravistu.


. Starší pacienti

Vaskulárna patológia a neurologické poruchy vytvárajú často u starých
pacientov podmienky pre zvýšené riziko nežiaducich reakcií na jódované
kontrastné látky.

. Zlý stav pacienta


U pacientov vo veľmi zlom celkovom stave je treba zvlášť starostlivo uvážiť
nevyhnutnosť vyšetrenia.


Osobitné opatrenia
Pre všetky indikácie:

. Hypersenzitívne reakcie


Ultravist možno spájať s anafylaktoidnými/hypersenzitívnymi alebo inými
idiosynkratickými reakciami, charakterizovanými kardiovaskulárnymi,
respiračnými a kožnými prejavmi.

Možné sú alergii podobné reakcie od miernych až po závažné vrátane šoku
(pozri časť Nežiaduce účinky). Ku väčšine reakcií dochádza v priebehu
jednej hodiny po aplikácii. Môžu sa však vyskytnúť aj oneskorené reakcie
(po hodinách a dňoch).

Riziko hypersenzitívnej reakcie je vyššie v prípade:
- predchádzajúcej reakcie na kontrastné látky
- anamnézy bronchiálnej astmy alebo iného alergického ochorenia


Pacienti, u ktorých sa tieto reakcie objavili počas liečby betablokátormi,
môžu byť rezistentní voči liečebnému účinku beta-agonistov (pozri Liekové
a iné interakcie).

Pacienti s kardiovaskulárnym ochorením sú náchylnejší na závažné alebo
dokonca fatálne následky v prípade výskytu ťažkej hypersenzitívnej reakcie.


Vzhľadom na možnosť závažných hypersenzitívnych reakcií sa odporúča
pacienta po vyšetrení sledovať.

Pre všetkých pacientov sa musí zabezpečiť dostupnosť prostriedkov na
neodkladnú starostlivosť.

Ak dôjde k hypersenzitívnej reakcii (pozri 4.8 Nežiaduce účinky), aplikácia
kontrastnej látky sa musí okamžite prerušiť a – ak je to nutné - musí sa
začať špecifická liečba venóznym prístupom. Na intravenózne podanie
kontrastnej látky sa preto odporúča použiť dočasne zavedený flexibilný
katéter. Aby sa v prípade nutnosti umožnil okamžitý zásah, treba mať
okamžite dostupné príslušné lieky, endotracheálnu kanylu a respirátor.

Ak sa podáva premedikácia, odporúčajú sa kortikosteroidy.


Intravaskulárna aplikácia

/. Poškodenie funkcie obličiek/


Po intravaskulárnom podaní Ultravistu sa môže objaviť kontrastnou látkou
vyvolaná nefrotoxicita, prejavujúca sa ako prechodná porucha funkcie
obličiek. Zriedkavo sa môže vyskytnúť akútne renálne zlyhanie.

Rizikové faktory zahŕňajú napr.:
- už predtým existujúcu renálnu insuficienciu
- dehydratáciu
- diabetes mellitus
- mnohopočetný myelóm/paraproteínémiu
- opakované a/alebo vysoké dávky Ultravistu


U všetkých pacientov, ktorým sa podáva Ultravist, sa musí zabezpečiť
dostatočná hydratácia pred podaním kontrastnej látky predovšetkým
udržiavaním intravaskulárnej infúzie pred vyšetrením i po vyšetrení a až
kým sa kontrastná látka neodstráni obličkami.

Treba sa vyvarovať ďalšej záťaže obličiek formou nefrotoxických liekov,
perorálnych cholecystografických látok, arteriálnej svorky, renálnej
arteriálnej angioplastiky, veľkých chirurgických zákrokov atď., až kým sa
kontrastná látka z organizmu neodstráni.

Ďalšie vyšetrenie s kontrastnou látkou sa má odložiť , až kým sa renálne
funkcie nevrátia na úroveň pred vyšetrením.

Dialyzovaným pacientom sa rádiologická kontrastná látka môže podať, pretože
jódované kontrastné látky sa odstránia dialyzačným procesom.

/. Kardiovaskulárne ochorenie/


U pacientov so závažným ochorením srdca alebo so závažným ochorením
koronárnych tepien je zvýšené riziko klinicky významných hemodynamických
zmien a arytmií.

U pacientov s ochorením chlopní a pulmonárnou hypertenziou môže viesť
podanie kontrastnej látky k výrazným hemodynamickým zmenám. Reakcie
s ischemickými zmenami na EKG a výraznými arytmiami sú častejšie u starších
pacientov a u pacientov, ktorí už trpeli ochorením srdca pred vyšetrením.

U pacientov so srdcovým zlyhaním môže injekcia kontrastnej látky vyvolať
pľúcny edém.

/. Poruchy CNS/


Pacienti s epileptickými záchvatmi v anamnéze alebo s inou poruchou CNS
môžu mať v súvislosti s podaním Ultravistu zvýšené riziko výskytu záchvatov
kŕčov a neurologických komplikácií. Neurologické komplikácie sú oveľa
častejšie pri cerebrálnej angiografii a súvisiacich postupoch.

/. Feochromocytóm/


Riziko vzniku hypertenznej krízy. Odporúča sa premedikácia blokátormi alfa-
receptorov.

/. Pacienti s autoimunitnými poruchami/


U pacientov s autoimunitným ochorením sa vyskytli závažné vaskulitidy alebo
syndróm podobný Stevensovmu – Johnsonovu syndrómu.

/. Myasthenia gravis/


Podanie jódovanej kontrastnej látky môže zosilniť príznaky myasténie
gravis.

/. Alkoholizmus/


Akútny alebo chronický alkoholizmus môže zvyšovať priepustnosť
hematoencefalickej bariéry. Tým je uľahčený prestup kontrastnej látky do
mozgového tkaniva, čo môže viesť k reakcii CNS. Vzhľadom na možnosť
zníženia prahu záchvatovej pohotovosti je potrebná u alkoholikov a drogovo
závislých pacientov veľká opatrnosť.

/. Tromboembolické príhody/

Vlastnosťou neiónových kontrastných látok je nízka interferencia
s normálnymi fyziologickými funkciami. V dôsledku toho majú neiónové
kontrastné látky nižšiu antikoagulačnú aktivitu in vitro než iónové látky.
Okrem samotnej kontrastnej látky môže ku vzniku tromboembolickej príhody
prispieť mnoho ďalších faktorov: trvanie procedúry, počet injekcií,
materiál katétra a striekačky, existujúce ochorenie a súbežná liečba. Preto
je úplne nevyhnutné pri vaskulárnej katetrizácii venovať veľkú
starostlivosť technickému prevedeniu angiografie, často preplachovať
katéter fyziologickým roztokom (pokiaľ možno s prídavkom heparínu) a čo
najviac skrátiť čas vyšetrenia, aby riziko vzniku trombózy a embólie
súvisiace s vyšetrením bolo čo najmenšie.

Uvádza sa, že použitie plastových striekačiek namiesto sklenených znižuje,
ale úplne neeliminuje pravdepodobnosť vzniku zrazeniny /in vitro/.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s homocystinúriou vzhľadom
na nebezpečenstvo vzniku trombózy a embólie.

Použitie v ďalších telových dutinách
Pred vykonaním hysterosalpingografie sa musí vylúčiť tehotenstvo.

Zápal žlčovodov alebo vajcovodov zvyšuje riziko reakcií po vykonaní ERCP a
hysterosalpingografie.

Nízkoosmolárne vo vode rozpustné kontrastné látky by sa mali bežne využívať
pri vyšetrení gastrointestinálneho traktu u novorodencov, dojčiat a malých
detí, pretože u týchto pacientov je veľké riziko aspirácie, intestinálnej
oklúzie a extraluminálneho prieniku do peritoneálnej dutiny.


5 Liekové a iné interakcie

Biguanidy (metformín): prechodná porucha funkcie obličiek v súvislosti
s podaním Ultravistu môže viesť u pacientov užívajúcich biguanidy k ich
akumulácii a k rozvinutiu laktátovej acidózy. Ako preventívne opatrenie by
sa malo podávanie biguanidov prerušiť 48 hodín pred a najmenej 48 hodín po
podaní kontrastnej látky a opäť začať až po obnovení pôvodného stavu
funkcie obličiek.

Súčasné užitie neuroleptík a antidepresív môže znížiť prah záchvatovej
pohotovosti a tým zvýšiť riziko reakcie na kontrastnú látku.

Betablokátory: pacienti, u ktorých sa objavila hypersenzitívna reakcia
počas liečby betablokátormi, môžu byť rezistentní na liečebný účinok beta-
agonistov (pozri tiež 4.4 Špeciálne upozornenia).

Interleukín-2: predchádzajúca (až niekoľko týždňov) liečba interleukínom-2
je spojená so zvýšeným rizikom neskorých reakcií na Ultravist.

/. Interferencia s diagnostickými testmi/


Rádioizotopy: diagnóza a liečba porúch štítnej žľazy tyreotropnými
rádioizotopmi sa môže po použití Ultravistu oddialiť až o niekoľko týždňov,
vzhľadom na znížené vychytávanie rádioizotopov.


6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Tehotenstvo: adekvátne a dobre kontrolované štúdie sa u tehotných žien
neuskutočnili. Nezávadnosť použitia neiónových kontrastných látok u
tehotných pacientok sa doteraz dostatočne nepreukázala.Pretože v priebehu tehotenstva je potrebné vyhnúť sa v každom prípade
radiačnej záťaži, mali by sa výhody röntgenového vyšetrenia u tehotných
pacientok - či už s kontrastnou látkou alebo bez nej – starostlivo zvážiť
vzhľadom na možné riziko.

Štúdie na zvieratách nenaznačili škodlivé účinky diagnostického použitia
jopromidu u človeka na tehotenstvo, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod alebo
postnatálny vývoj.

Dojčenie: bezpečnosť Ultravistu pre dojčené dieťa sa neskúmala. Kontrastné
látky sa takmer nevylučujú do materského mlieka. Poškodenie dojčeného
dieťaťa nie je pravdepodobné.


7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Nie sú dostupné žiadne údaje.


8 Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky spojené s použitím jódovaných kontrastných látok sú
zvyčajne mierne až stredne závažné a prechodné. Boli však hlásené závažné
a život ohrozujúce reakcie aj prípady úmrtia. Medzi najčastejšie
zaznamenávané reakcie patrí nauzea, vracanie, pocit bolesti a celkový pocit
tepla.

Všetky indikácie:
|Trieda |Časté |Menej časté |Zriedkavé (<1/1000) |
|orgánových |(>1/100|(>1/1000) | |
|systémov |) | | |
|Poruchy | |Anafylaktické |Anafylaktický šok (vrátane |
|imunitného | |reakcie/precitliv|fatálnych prípadov) |
|systému | |enosť | |
|Poruchy | | |Poruchy funkcie štítnej |
|endokrinného | | |žľazy, tyreotoxická kríza |
|systému | | | |
|Poruchy | |Závrat, nepokoj |Parestézie/hypostézie, |
|nervového | | |zmätenosť, úzkosť, agitácia, |
|systému | | |amnézia, poruchy reči, |
|a psychické | | |somnolencia, bezvedomie, |
|poruchy | | |kóma, tras, kŕče, |
| | | |paréza/paralýza, mozgová |
| | | |ischémia/infarkt, mŕtvica, |
| | | |prechodná kortikálna slepota |
|Ochorenia oka | |Neostré |Konjunktivitída, slzenie |
| | |videnie/poruchy | |
| | |videnia | |
|Poruchy ucha | | |Poruchy sluchu |
|a vnútorného | | | |
|ucha | | | |
|Poruchy srdca | |Arytmie |Palpitácie, bolesť/tlak na |
| | | |hrudníku, bradykardia, |
| | | |tachykardia, zastavenie |
| | | |srdca, zlyhanie srdca, |
| | | |ischémia/infarkt myokardu, |
| | | |cyanóza |
|Cievne poruchy | |Vazodilatácia |Hypotenzia, hypertenzia, šok.|
| | | | |
| | | |Vazospazmusa, tromboembolické|
| | | |príhodya |
|Poruchy | |Kýchanie, kašeľ |Nádcha, dýchavica, opuchy |
|dýchacej | | |slizníc, astma, chrapot, |
|sústavy, | | |opuchy hrtana/hltana, opuch |
|hrudníka | | |pľúc, respiračná |
|a mediastína | | |insuficiencia, zastavenie |
| | | |dýchania |
|Gastrointestiná|Nauzea |Vracanie, poruchy|Podráždenie hrdla, dysfágia, |
|lne poruchy | |chuti |zdurenie slinných žliaz, |
| | | |bolesti brucha, hnačka |
|Poruchy kože | |Žihľavka, |Angioedém, mukokutánny |
|a podkožného | |svrbenie, |syndróm (napr. |
|tkaniva | |vyrážka. erytém |Stevens-Johnsonov alebo |
| | | |Lyellov) |
|Poruchy | |Poruchy funkcie |Akútne renálne zlyhaniea |
|obličiek | |obličieka | |
|a močových | | | |
|ciest | | | |
|Celkové poruchy|Pocit |Malátnosť, |Bledosť, zmeny telesnej |
|a reakcie |tepla |mrazenie, |teploty, edém. |
|v mieste |alebo |potenie, |Lokálna bolesť, mierny pocit |
|podania |bolesti|vazovagálna |tepla a edém, zápal |
| |hlavy |reakcia |a poškodenie tkaniva |
| | | |v prípade extravazálneho |
| | | |podania. |


aLen pri intravaskulárnom podaní.

Odhady frekvencie sú založené na údajoch získaných z pred-registračných
štúdií u viac ako 3 900 pacientov a poregistračných štúdií u viac ako 74
000 pacientov, ako aj z údajov zo spontánnych hlásení a z literatúry.
(Odhady frekvencií sú založené prevažne na údajoch získaných pri
intravaskulárnom podaní.)

ERCP:
Okrem nežiaducich účinkov uvedených vyššie sa navyše pri ERCP môžu
vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky: zvýšenie hladín pankreatických
enzýmov (často), pankreatitída (zriedkavo).


4.9 Predávkovanie
Výsledky štúdií akútnej toxicity na zvieratách nepreukázali žiadne riziko
akútnej intoxikácie po aplikácii Ultravistu.

/Intravaskulárne predávkovanie/


Príznaky môžu zahŕňať nerovnováhu tekutín a elektrolytov, renálne zlyhanie,
kardiovaskulárne a pulmonálne komplikácie.

Potrebné je monitorovať tekutiny, elektrolyty a funkciu obličiek. Liečba
predávkovania by mala smerovať k podpore vitálnych funkcií.

Ultravist je dialyzovateľný. Ak omylom pri intravaskulárnej aplikácii dôjde
k predávkovaniu pacienta, je nutné kompenzovať straty vody a elektrolytov
infúziou. Renálne funkcie je potrebné monitorovať aspoň tri dni.

V prípade potreby je možné dávku kontrastnej látky odstrániť z organizmu
hemodialýzou.

4.10 Abúzus a lieková závislosť
Na prípravok sa nevzťahuje.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Jódované kontrastné látky
ATC skupina: V08AB05 Iopromidum

Liečivom vytvárajúcim kontrast v Ultraviste je derivát trijódovanej
kyseliny izoftalovej, v ktorej pevne viazaný jód absorbuje röntgenové
žiarenie.

Fyzikálno chemická charakteristika

Jopromid, liečivo vytvárajúce kontrast v Ultraviste, je trijódovaná,
neiónová, vo vode rozpustná, RTG kontrastná látka. Jej molekulárna hmotnosť
je 791,12. Fyzikálno chemická charakteristika injekčného roztoku Ultravistu
v rôznych koncentráciách je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

|Koncentrácia jódu 240 300 370 |
|(mg/ml) |
|Osmolalita pri 37 C |
|(osm/kg H2O) 0,48 0,59 0,77 |
|Viskozita (mPa.s) |
|pri 20 C 4,9 8,9 22 |
|pri 37 C 2,8 4,7 10 |
|Denzita (g/ml) |
|pri 20 C 1,263 1,328 1,409 |
|pri 37 C 1,255 1,322 1,399 |
|Hodnota pH 6,5 - 8 6,5 - 8 6,5 - 8 |


2 Farmakokinetické vlastnosti

/Distribúcia/
Po intravaskulárnom podaní sa Ultravist veľmi rýchlo distribuuje v
extracelulárnom priestore s polčasom 3 minúty.

Väzba na plazmatické proteíny je pri koncentrácii 1,2 mg I/ml plazmy 0,9 ±
0,2%. Neprekračuje intaktnú hematoencefalickú bariéru, ale v nepatrnej
miere prestupuje placentárnou bariérou (testované na králikovi). 5 minút
po intravenóznom podaní bolusu Ultravistu 300 (v priebehu 1-5 minút) sa v
celkovom objeme plazmy našlo 28% ± 6% celkovej dávky, nezávisle od veľkosti
dávky. Po intratekálnom podaní bola maximálna koncentrácia jódu 4,5 %
podanej dávky na celkový objem plazmy pozorovaná za 3,8 hodiny.

/Metabolizmus/
Po aplikácii klinickej dávky Ultravistu sa u človeka nepozorovali žiadne
metabolity.

/Vylučovanie/
Polčas eliminácie u pacienta s normálnou funkciou obličiek je približne 2
hodiny nezávisle od veľkosti dávky. Pri aplikácii dávky odporučenej na
diagnostické účely dochádza výlučne ku glomerulárnej filtrácii. Renálna
exkrécia je približne 18% dávky v priebehu 30 minút po injekcii, približne
60% v priebehu troch hodín po injekcii a 92% v priebehu 24 hodín po
injekcii. Celkový klírens bol 110 ml/min pri nižšej dávke (150 mg I/ml) a
103 ml/min pri vyššej dávke (370 mg I/ml).

Po lumbálnej myelografii sa Ultravist takmer kompletne vylúči obličkami
s predĺženým polčasom v priebehu 72 hodín. Pozorovali sa však výrazné
odchýlky hodnôt plazmatického polčasu.

/Zvláštne skupiny pacientov/
U pacientov v terminálnej fáze zlyhania obličiek je treba odstrániť
neiónovú kontrastnú látku dialýzou.

Eliminácia u pacientov sa zníženou funkciou pečene nie je ovplyvnená,
pretože po troch dňoch sa vylúči stolicou iba 1,5 % podanej dávky.


3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Predklinické údaje, založené na konvenčných štúdiách bezpečnosti
farmakológie, toxicity po opakovanej dávke, genotoxicity a reprodukčnej
toxicity, nepreukázali žiadne riziko pre človeka./Systémová toxicita/Experimentálne štúdie zamerané na systémovú toleranciu po opakovanom
dennom intravenóznom podaní a opakovanom týždennom intratekálnom
podaní nepriniesli žiadne výsledky, ktoré by svedčili proti
diagnostickému podaniu Ultravistu u ľudí.


/Genotoxický potenciál, karcinogenita/Štúdie na genotoxický vplyv (testy na génové, chromozomálne a genómové
mutácie) sa nepreukázali mutagénny potenciál Ultravistu.
Vzhľadom na absenciu genotoxických účinkov a pri zohľadnení
metabolickej stability, farmakokinetiky a neprítomnosti náznakov
toxického vplyvu na rýchlo rastúce tkanivá, ako aj to, že Ultravist sa
aplikuje iba jednorazovo, nie je žiadne zrejmé riziko karcinogénneho
pôsobenia na človeka.


/Lokálna tolerancia a kontaktne senzibilizujúci potenciál/Štúdie miestnej znášanlivosti po jednorazovom aj opakovanom
intravenóznom podaní, po jednorazovom intraarteriálnom,
intramuskulárnom, paravenóznom, intraperitoneálnom, intratekálnom
a konjunktiválnom podaní dokázali, že u človeka možno očakávať iba
veľmi slabú alebo žiadnu lokálnu reakciu v krvných cievach,
paravenóznom tkanive, subarachnoidálnom priestore a na slizniciach.

Štúdie zamerané na kontaktne senzibilizujúci účinok nepreukázali
žiadne príznaky senzibilizujúceho potenciálu.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok
Natrii calcii edetas, trometamolum, acidum hydrochloricum 10%, aqua
pro iniectione


6.2 Inkompatibility
Kontrastná látka sa nesmie miešať s inými látkami, aby sa zabránilo možným
inkompatibilitám.


3 Čas použiteľnosti
3 roky
Po prvom otvorení zostáva Ultravist stabilný 10 hodín.


6.4 Upozornenie na podmienky a spôsob skladovania
Uchovávať pri teplote do 30 0C, chrániť pred svetlom a ionizujúcim
žiarením.


5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia
Infúzna fľaša z bezfarebného skla typu II, gumová zátka typu I, hliníková
lakovaná obruba s polypropylénovým farebným kotúčikom a závesom, písomná
informácia pre používateľa, papierová skladačka.

Ultravist 240
1 x 50 ml, 10 x 50 ml

Ultravist 300
10 x 20 ml, 1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml,

Ultravist 370
1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 1 x 200 ml, 10 x 200 ml


6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Ultravist je potrebné pred použitím zahriať na telesnú teplotu.

/Vizuálna kontrola/
Ultravist je určený na priame použitie. Je to číry, bezfarebný až slabo
žltkastý roztok.


Pretože Ultravist je roztok s vysokou koncentráciou, vo veľmi zriedkavých
prípadoch sa môže objaviť kryštalizácia (mliečny zákal a/alebo sediment na
dne alebo plávajúce kryštály). Kontrastné látky sa musia pred použitím
vizuálne posúdiť a nesmú sa použiť v prípade zmeny farby alebo prítomnosti
viditeľných častíc (vrátane kryštálov) alebo poškodeného obalu.


Kontrastná látka sa natiahne do striekačky alebo infúzna fľaša sa pripojí
k infúznemu setu až bezprostredne pred vyšetrením.

Gumová zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac ako jeden raz, aby nepreniklo
veľké množstvo mikročastíc z gumovej zátky do roztoku. Na prepichnutie
zátky a k odberu kontrastnej látky sa odporúča použiť kanylu s dlhým hrotom
a max. priemerom 18 G. (Zvlášť vhodné sú špeciálne kanyly s postranným
otvorom napr. Nocore-Admix).

Celý roztok kontrastnej látky, ktorý sa nespotreboval počas jedného
vyšetrenia daného pacienta, sa musí zlikvidovať.


/. Fľaše väčších objemov (len pri intravaskulárnej aplikácii)/


Pre viacnásobný odber kontrastnej látky z infúznej fľaše o objeme 200 ml
platí:

Väčší počet odberov kontrastnej látky sa musí vykonať s využitím zariadenia
určeného pre viacnásobné použitie.

Gumová zátka sa nesmie nikdy prepichnúť viac ako jeden raz, aby nepreniklo
veľké množstvo mikročastíc z gumovej zátky do roztoku.
Kontrastná látka sa musí aplikovať pomocou automatického injektora alebo
inými schválenými postupmi, ktoré zabezpečujú sterilitu kontrastnej látky.

Hadička vedúca od injektoru k pacientovi sa musí vymeniť po vyšetrení
každého pacienta, aby nedošlo k krížovej kontaminácii.

Spojovacia hadička a všetky jednorazové časti injektora sa musia
zlikvidovať po vyprázdnení 200 ml fľaše alebo 10 hodín po prvom otvorení
balenia.

Musia sa dodržiavať inštrukcie výrobcov ostatných použitých zariadení.

Nepoužitý Ultravist v otvorených baleniach sa musí zlikvidovať 10 hodín po
ich prvom otvorení.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Bayer Pharma AG
13342 Berlín
Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
Ultravist 240 48/0141/89/-C/S
Ultravist 300 48/0142/89/-C/S
Ultravist 370 48/0143/89/-C/S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
Registrované 12.04.198910. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU
December 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C93625
Skupina ATC:
V08 - Kontrastné látky
Skupina ATC:
V08AB05 - iopromidum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
lactaminum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
73.05 € / 2200.70 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
73.05 € / 2200.70 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:199.33 € ÚP:0.00 € DP:199.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:328.70 € ÚP:328.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1736.07 € ÚP:0.00 € DP:1736.07 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.74 € ÚP:65.74 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:183.50 € ÚP:183.50 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:366.60 € ÚP:366.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:73.40 € ÚP:73.40 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.58 € ÚP:0.00 € DP:38.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:73.05 € ÚP:0.00 € DP:73.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:36.99 € ÚP:0.00 € DP:36.99 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien