Detail:
DEGAN 10 mg/2 ml sol inj 50x2 ml/10 mg
Názov lieku:
DEGAN 10 mg/2 ml
Doplnok názvu:
sol inj 50x2 ml/10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č.2106/4329
Príloha č. 3 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 1850/2003
Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č.542/2002


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


DEGAN® 10 mg/2 ml
injekčný roztok
metoclopramidi hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Degan a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Degan
3. Ako používať Degan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Degan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Degan A NA ČO SA POUŽÍVA

Degan je liek, ktorý stimuluje motilitu žalúdka a duodena. Odstraňuje
problémy vznikajúce v dôsledku žalúdočno-črevných porúch. Zabraňuje alebo
zmierňuje nevoľnosť, vracanie, pocit plnosti, nadúvanie, čkanie a gastrický
reflux.

Degan sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení a na uľahčenie
diagnostických výkonov:
. Gastroezofageálny reflux,
. Rádiologické vyšetrenie žalúdočno-črevného traktu,
. Uľahčenie intubácie a v bronchoskopii,
. Intubácia tenkého čreva,
. Žalúdočno-črevné ťažkosti na psychosomatickom podklade,
. Prevencia nevoľnosti a vracania pri chemoterapii, pri liečbe migrény,
. Prevencia postoperačnej nevoľnosti a vracania,
. Diabetická gastrická stáza.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE Degan

Nepoužívajte Degan
- keď ste alergický (precitlivený) na metoklopramid alebo na niektorú
z ďalších zložiek Deganu.
- keď máte epilepsiu alebo feochromocytóm,
- keď užívate lieky, ktoré môžu zapríčiniť extrapyramídové symptómy,
- keď trpíte krvácaním zo žalúdočno-črevného traktu, mechanickou
obštrukciou, perforáciou alebo v iných prípadoch, kedy by mohla byť
stimulácia žalúdočno-črevného traktu nebezpečná.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Deganu
- keď trpíte depresiou. Môžu sa u Vás vyskytnúť extrapyramídové symptómy,
dyskinéza a príznaky
podobné parkinsonovským.
- keď trpíte Parkinsonovou chorobou,
- keď trpíte poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek,
- keď máte vysoký krvný tlak,
- keď trpíte akútnou anastomózou čreva,
- keď máte porfýriu.
Ak sa Vás týka niektoré z vyššie uvedených ochorení alebo ak trpíte
akýmkoľvek iným ochorením, povedzte to svojmu ošetrujúcemu lekárovi.
Degan sa môže podávať pacientom mladším ako 14 rokov len v prípade
niektorých indikácií (prevencia ťažkého vracania spojeného s chemoterapiou,
rádioterapiou, na uľahčenie intubácie, na premedikáciu) a ak o tom rozhodne
lekár.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi.

Pri súčasnom používaní Deganu s alkoholom, sedatívami, hypnotikami,
anestetikami a trankvilizérmi sa môže vyskytnúť zvýšený sedatívny účinok.
Ak súbežne užívate inhibítory monoaminooxidázy, nemali by ste používať
Degan.

Ak máte diabetes mellitus, Váš lekár Vám môže upraviť dávkovanie
perorálnych antidiabetík a inzulínu.

Používanie Deganu s jedlom a nápojmi
Počas liečby sa nemá požívať alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Degan sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám len ak je to jednoznačne
nevyhnuté a rozhodne o tom lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Degan môže vyvolať ospalosť, únavu a závraty, najmä v kombinácii
s alkoholom.


3. AKO POUŽÍVAŤ Degan

Zvyčajná perorálna dávka je 10 mg Deganu 3 x denne, 30 minút pred jedlom.
Podľa klinickej odpovede pacienta sa môže podať 10 mg dávka Deganu tiež
vnútrosvalovo alebo vnútrožilovo (počas 1až 2 minút).

Dávky u detí a mladistvých môže lekár upraviť nasledovne :

|15 – 19 rokov |5 mg 3x denne (pri telesnej hmotnosti |
| |30 – 59 kg) |
| |alebo 10 mg 3x denne (pri telesnej |
| |hmotnosti nad 60 kg) |
|9 – 14 rokov |5 mg 3x denne |
|5 – 9 rokov |2,5 mg 3x denne |
|3 – 5 rokov |2 mg 2 – 3x denne |
|1 – 3 rokov |1 mg 2 –3x denne |
|menej ako 1 rok |1 mg 2x denne |

Denná dávka nemá presiahnuť 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

Vyššie ako zvyčajné dávkovacie režimy sa používajú na prevenciu nevoľnosti
a vracania, ktoré sú spojené s chemoterapiou.

Pred začatím chemoterapie sa majú podať 2 mg Deganu/kg telesnej hmotnosti
kontinuálnou vnútrožilovou infúziou (15 – 30 minút) a pokračovať
udržiavacou dávkou 3 – 5 mg/kg telesnej hmotnosti podávanou kontinuálnou
vnútrožilovou infúziou každých 8 – 12 hodín.
Alternatívne sa môžu podať 2 mg Deganu/kg telesnej hmotnosti vnútrožilovou
infúziou (počas minimálne 15 minút) pred začatím chemoterapie a opakovať
každé 2 hodiny.
Celková denná dávka podaná buď kontinuálnou alebo prerušovanou infúziou
nesmie prekročiť 10 mg/kg telesnej hmotnosti. Ak je jednorazová dávka
vyššia ako 10 mg, Degan injekčný roztok sa musí rozriediť v 50 ml
parenterálneho infúzneho roztoku.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek a u pacientov na hemodialýze určí
presné dávkovanie lekár.

Ak použijete viac Deganu ako máte
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť, dezorientáciu a
extrapyramídové reakcie,
v menšej miere aj mimovoľné pohyby.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Degan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Pri dodržaní dávkovacieho režimu sú vedľajšie účinky zriedkavé, mierne a
prechodné.
Výskyt vedľajších účinkov závisí od dávky a dĺžky podávania lieku.
Časté vedľajšie účinky sú únava, ospalosť a nepokoj. Po parenterálnom
podaní sa môžu vyskytnúť lokálne reakcie (bolesť, zápal v mieste vpichu).

Môže sa vyskytnúť zmätenosť, bolesť hlavy, črevné poruchy (nevoľnosť,
vracanie, hnačka), žihľavka a sucho v ústach.
Extrapyramídové reakcie sa vyskytujú zriedkavo. Pri ťažších
extrapyramídových reakciách môže lekár rozhodnúť o ukončení liečby Deganom.

U starších pacientov sa môžu najmä pri vyšších dávkach rozvinúť príznaky
podobné parkinsonovským a oneskorené dyskinézy. Môže sa tiež vyskytnúť
nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak alebo depresia.
Pri súčasnom užívaní Deganu s alkoholom, sedatívami, hypnotikami,
anestetikami a trankvilizérmi sa môže vyskytnúť zvýšený sedatívny účinok.
Degan môže zvyšovať sekréciu prolaktínu a spôsobiť gynekomastiu a
galaktoreu.
Hlásené bolo prechodné zvýšenie plazmatických koncentrácií aldosterónu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Degan

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!
Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.

Nepoužívajte Degan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na
škatuli po „EXP“.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Degan obsahuje
- Liečivo je metoclopramidi hydrochloridum
/(metoklopramídiumchlorid)/ 10 mg vo forme monohydrátu v 2 ml injekčného
roztoku (1 ampulka).
- Ďalšie zložky sú aqua ad iniectabilia (/voda na injekciu/ ) a acidum
hydrochloricum dilutum (/kyselina chlorovodíková 10%/) na úpravu pH.


Ako vyzerá Degan a obsah balenia
Degan je bezfarebný číry roztok.

/Balenie/
50 ampuliek s obsahom 2 ml.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 12/2007.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii o zmene registrácie, ev.č. 2106/4329
Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene registrácie, ev.č. 1850/2003
Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev.č. 542/2002


Súhrn charakteristických vlastností lieku1. NÁZOV LIEKU


DEGAN® 10 mg/2 ml


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
2 ml injekčného roztoku (1 ampulka) obsahujú 10 mg metoclopramidi
hydrochloridum vo forme monohydrátu.Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

Metoklopramid sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení a na uľahčenie
diagnostických výkonov:

. Gastroezofageálny reflux
Degan sa používa na liečbu dospelých pacientov so symptomatickým,
preukázaným gastroesofageálnym refluxom, ktorí nereagujú na konvenčnú
liečbu.
Metoklopramid účinne odstraňuje predovšetkým symptómy postprandiálnej aj
celodennej pyrózy,
v menšej miere aj nočné pyrotické symptómy.

. Rádiologické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu

. Uľahčenie intubácie a v bronchoskopii
Degan zmierňuje sprievodné príznaky pri úvode do anestézie alebo počas
bronchoskopie.

. Intubácia tenkého čreva
Degan sa dá použiť na uľahčenie endoskopie tenkého čreva u dospelých aj
detí.

. Gastrointestinálne ťažkosti na psychosomatickom podklade
Degan sa používa na zmiernenie stredne závažných až závažných
gastrointestinálnych porúch, ktoré majú rôzny psychosomatický pôvod.

. Migréna
Degan pôsobí na centrálny nervový systém, preto sa môže použiiť pri liečbe
migrény.

. Profylaxia nauzey a vracania pri chemoterapii
Degan je indikovaný na profylaxiu nauzey a vracania zapríčinených
emetogénnou protinádorovou chemoterapiou.

. Prevencia postoperačnej nauzey a vracania
Liek je určený na profylaxiu postoperačnej nauzey a vracania, obzvlášť keď
nie je vhodné odsávanie nasogastrickou sondou.

. Diabetická gastrická stáza

Degan je indikovaný na zmiernenie symptómov spojených s akútnou
a recidivujúcou diabetickou gastrickou stázou.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Zvyčajná perorálna dávka je 10 mg Deganu 3 x denne, 30 minút pred jedlom.
Podľa klinickej odpovede pacienta sa môže podať 10 mg dávka Deganu tiež
intramuskulárne alebo intravenózne (počas 1až 2 minút).

Dávky u detí a mladistvých sa môžu znížiť nasledovne :

|15 – 19 rokov |5 mg 3x denne (pri telesnej hmotnosti |
| |30 – 59 kg) |
| |alebo 10 mg 3x denne (pri telesnej |
| |hmotnosti nad 60 kg) |
|9 – 14 rokov |5 mg 3x denne |
|5 – 9 rokov |2,5 mg 3x denne |
|3 – 5 rokov |2 mg 2 – 3x denne |
|1 – 3 rokov |1 mg 2 –3x denne |
|menej ako 1 rok |1 mg 2x denne |

Všeobecne, denná dávka nemá presiahnuť 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.
Vyššie ako zvyčajné dávkovacie režimy sa používajú na prevenciu nauzey a
vracania, ktoré sú spojené s chemoterapiou.
Pred začatím chemoterapie sa majú podať 2 mg Deganu/kg telesnej hmotnosti
kontinuálnou intravenóznou infúziou (15 – 30 minút) a pokračovať
udržiavacou dávkou 3 – 5 mg/kg telesnej hmotnosti podávanou kontinuálnou
intravenóznou infúziou každých 8 – 12 hodín.
Alternatívne sa môžu podať 2 mg Deganu/kg telesnej hmotnosti intravenóznou
infúziou (počas minimálne 15 minút) pred začatím chemoterapie a opakovať
každé 2 hodiny.
Celková denná dávka podaná buď kontinuálnou alebo prerušovanou infúziou
nesmie prekročiť 10 mg/kg telesnej hmotnosti. Ak je jednorazová dávka
vyššia ako 10 mg, Degan injekčný roztok sa musí rozriediť v 50 ml
parenterálneho infúzneho roztoku.


Dávkovanie u pacientov s poruchou funkcie obličiek

U pacientov s poruchou funkcie obličiek s klírens kreatinínu menej ako
40 ml/min má byť podaná polovičná dávka ako u pacientov s normálnou
činnosťou obličiek.


Dávkovanie hemodialyzovaným pacientov

Po ukončení hemodialýzy nie je potrebné podávať ďalšiu dávku.

3. Kontraindikácie

Degan sa nesmie podávať pri krvácaní z gastrointestinálneho traktu,
mechanickej obštrukcii alebo perforácii a v prípadoch, kedy by mohla byť
stimulácia gastrointestinálneho traktu nebezpečná.
Degan je kontraindikovaný u pacientov s feochromocytómom, pretože môže
spôsobiť uvoľnenie katecholamínov z tumoru a hypertenznú krízu.
Degan je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
metoklopramid alebo
na niektorú z pomocných látok, u epileptikov a u pacientov užívajúcich
ďalšie lieky, ktoré pravdepodobne zapríčiňujú extrapyramídové symptómy.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Degan sa má podávať s veľkou opatrnosťou pacientom s depresiou v anamnéze,
predovšetkým pri suicidálnych tendenciách.
Extrapyramídové symptómy, ktoré sa prejavujú najmä ako dystonické reakcie,
sa vyskytujú približne u 1 z 500 pacientov. Tieto sa zvyčajne pozorujú
počas prvých 24 – 48 hodín liečby metoklopramidom. Častejšie sa vyskytujú u
detí a mladistvých a ešte častejšie sú pri vyššom dávkovaní v profylaxii
vracania pri chemoterapii.
Počas liečby metoklopramidom sa môže rozvinúť tardívna dyskinéza. Hoci sa
tieto symptómy vyskytujú najviac medzi staršími pacientmi, obzvlášť medzi
staršími ženami, nie je možné predvídať, u ktorého pacienta sa symptómy
rozvinú. Riziko rozvoja symptómov a ich frekvencia sa zvyšujú s dĺžkou
terapie a s celkovou kumulovanou dávkou. Môžu sa vyskytnúť symptómy podobné
parkinsonovským. Ich výskyt je častejší počas prvých 6 mesiacov od začiatku
terapie metoklopramidom, zriedkavo po dlhšej dobe. Tieto symptómy všeobecne
ustúpia počas
2 – 3 mesiacov po prerušení liečby metoklopramidom. Degan sa musí opatrne
podávať pacientom s preexistenciou Parkinsonovej choroby.
Pri podávaní Deganu sa musí venovať pozornosť pacientom s poruchou funkcie
obličiek.
Ak sa Degan podáva pacientom s cirhózou pečene, je potrebná opatrnosť,
pretože metoklopramid zvyšuje hladinu aldosterónu, čo je spojené
s prechodnou retenciou sodíka.
Degan sa nemá podávať pri porfýrii.
Pri podávaní metoklopramidu pacientom s hypertenziou a pacientom s akútnou
anastomózou čreva je potrebná opatrnosť.
Počas liečby metoklopramidom je potrebné sa vyhnúť konzumácii alkoholu.

5. Liekové a iné interakcie

Pri súčasnom podávaní Deganu s alkoholom, sedatívami, hypnotikami,
anestetikami a trankvilizérmi sa môže vyskytnúť zvýšený sedatívny účinok.
Degan sa nemá podávať pacientom, ktorí užívajú inhibítory monoaminooxidázy.
Pretože Degan ovplyvňuje čas pasáže potravy črevným traktom a tým aj mieru
absorpcie, u pacientov s diabetes mellitus sa vyžaduje úprava dávok
perorálnych antidiabetík alebo inzulínu.

6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Bezpečnosť použitia u tehotných žien nie je dokázaná. Degan sa môže použiť
počas tehotenstva len ak prínos pre matku preváži možné riziko pre plod.


Laktácia

Metoklopramid sa nemá podávať počas dojčenia.


Deti

Metoklopramid sa neodporúča pacientom mladším ako 14 rokov, s výnimkou
niektorých indikácií (prevencia ťažkého vracania spojeného s chemoterapiou,
rádioterapiou, na uľahčenie intubácie, na premedikáciu), dávka sa musí
starostlivo titrovať.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Metoklopramid môže vyvolať ospalosť, únavu a závraty. Lekár a lekárnik má
pacienta varovať, že metoklopramid môže zhoršiť mentálne a/alebo fyzické
schopnosti potrebné pri vedení motorového vozidla alebo pri práci
so strojmi, zvlášť v kombinácii s alkoholom.

4.8. Nežiaduce účinky

Keď sa Degan podáva vo zvyčajných terapeutických dávkach, nežiaduce účinky
sú zriedkavé, mierne a prechodné. Výskyt nežiaducich účinkov koreluje
s dávkou a dĺžkou podávania metoklopramidu.
U 10% pacientov sa vyskytuje únava, ospalosť, nepokoj.
Môže sa vyskytnúť zmätenosť, bolesť hlavy, črevné poruchy (nauzea,
vracanie, hnačka), urtikária a sucho v ústach. Po parenterálnom podaní sa
môžu vyskytnúť lokálne reakcie (bolesť, flebitída v mieste vpichu).
Extrapyramídové reakcie sa vyskytujú zriedkavo (0,2%), najčastejšie sa
manifestujú ako akútne dystonické reakcie a to najmä u mladých žien, ktorým
sa podáva 30 – 40 mg metoklopramidu denne. Výskyt nežiaducich účinkov je
obmedzený, ak denná dávka nepresiahne 500 (g/kg telesnej hmotnosti. Pri
ťažších extrapyramídových reakciách sa musí liek vysadiť.
U starších pacientov sa môžu najmä pri vyšších dávkach rozvinúť symptómy
podobné parkinsonovským a oneskorené dyskinézy. Môže sa vyskytnúť
hypotenzia, hypertenzia alebo depresia.
Degan môže zvyšovať sekréciu prolaktínu a spôsobiť gynekomastiu a
galaktoreu.
Hlásené bolo prechodné zvýšenie plazmatických koncentrácií aldosterónu.
9. Predávkovanie

Symptómy pri predávkovaní môžu zahŕňať ospalosť, dezorientáciu a
extrapyramídové reakcie,v menšej miere aj mimovoľné pohyby.
Extrapyramídové reakcie sa môžu kontrolovať podávaním anticholinergík,
antiparkinsoník alebo antihistaminík s anticholinergnými vlastnosťami.
Symptómy obyčajne vymiznú za 24 hodín. Dialýzou sa odstráni relatívne málo
metoklopramidu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetikum, prokinetikum, metoklopramid
ATC kód: A03FA01

Metoklopramid má cholinomimetické a aj dopaminergné účinky. Pôsobí
antiemeticky a stimuluje motilitu hornej časti gastrointestinálneho traktu.
Metoklopramid zvyšuje napätie a amplitúdu kontrakcií ezofágu, zvyšuje
kľudové napätie spodného ezofageálneho sfinkteru a tým pôsobí preventívne
na gastrický reflux. Zvyšuje amplitúdu kontrakcií žalúdka a svalové napätie
vyúsťuje do zrýchleného vyprázdňovania žalúdka. Uvoľňuje sfinkter pyloru a
zvyšuje peristaltiku tenkého čreva, čo vyvolá zrýchlenú pasáž potravy.
Metoklopramid difunduje hematoencefalickou bariérou. Jeho účinok je
pravdepodobne výsledkom antagonistického pôsobenia na dopamínové receptory
v spúšťacej zóne. Metoklopramid odstraňuje symptómy vznikajúce v dôsledku
gastrointestinálnych porúch: nauzea, pocit plnosti, flatulencia a čkanie.
Metoklopramid nemá parasympatolytické, antihistamínové, antiserotonínové
ani ganglioplegické účinky. Nepôsobí teda na arteriálny tlak, dýchanie atď.
Neovplyvňuje tonus tračníka a žlčníka, a nestimuluje sekréciu žlče,
žalúdočných kyselin a pankreatických enzýmov.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní sa metoklopramid rýchlo a dobre absorbuje. Absolútna
biologická dostupnosť metoklopramidu po perorálnom podaní je 80%. Maximálne
plazmatické koncetrácie sa po perorálnom podaní jednorazovej dávky dosahujú
za 1 – 2 hodiny. Približne rovnako dlhý čas je potrebný na dosiahnutie
maximálnej koncentrácie aj po podaní jednorazovej dávky za ustáleného
rovnovážneho stavu. Plocha pod krivkou (AUC) rastie lineárne so zvyšujúcimi
sa dávkami od 20 do 100 mg. Maximálne koncentrácie rastú lineárne v
závislosti od dávky, čas potrebný na dosiahnutie maximálnej koncentrácie sa
nemení, celkový klírens zostáva nezmenený a bez zmeny zostáva aj rýchlosť
eliminácie. Priemerný polčas eliminácie u osôb s normálnou funkciou
obličiek je
5 - 6 hodín.
Približne 85% perorálne podanej dávky sa objavuje v moči behom 72 hodín a
asi polovica tejto vylúčenej dávky je vo forme voľného alebo konjugovaného
metoklopramidu.
Na plazmatické proteíny sa liek viaže len v malej miere (30%). Celkový
distribučný objem je vysoký (asi 3,5 l/kg), čo je v dôsledku rozsiahlej
distribúcie lieku do telesných tkanív.
Porucha funkcie obličiek ovplyvňuje klírens metokopramidu, zníženie
klírensu kreatinínu koreluje s poklesom plazmatického, renálneho aj
nerenálneho klírensu a vzostupom polčasu eliminácie. Z poklesu klírensu v
dôsledku zhoršenia činnosti obličiek vyplýva, že kumulácii lieku sa dá
zabrániť znížením udržiavacej dávky.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Metoklopramid zvyšuje koncentráciu prolaktínu, ktorá pretrváva po celý čas
chronickéo podávania. Z experimentov na tkanivových kultúrach vyplýva, že
približne tretina karcinómov prsníka súvisí s prolaktínom. Je to
potencionálne dôležitý faktor /in vitro/, pokiaľ sa uvažuje o predpísaní
metoklopramidu pacientke s už zisteným karcinómom prsníka. I keď pri
podávaní liekov zvyšujúcich koncentráciu prolaktínu boli popísané poruchy
ako galaktorea, amenorea, gynekomastia a impotencia, klinická významnosť
zvýšených koncentrácii prolaktínu zostáva u väčšiny pacientov neznáma. Pri
chronickom podávaní metoklopramidu a liekov stimulujúcich tvorbu prolaktínu
bol u hlodavcov pozorovaný zvýšený výskyt mammárnych novotvarov. Doposiaľ
uskutočnené klinické a epidemiologické štúdie však nedokázali akúkoľvek
súvislosť medzi chronickým podávaním týchto liekov a etiopatogenézou
karcinómov prsníka. Dostupné dôkazy sú zatiaľ natoľko obmedzené, že nie je
možné robiť definitívne závery.
Amesov test mutagenicity uskutočnený s metoklopramidom bol negatívny.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Aqua ad iniectabilia, acidum hydrochloricum dilutum (na úpravu pH).

2. Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený
na obale.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Degan injekčný roztok je balený v bezfarebných sklenených ampulkách a
škatuľkách s priloženou písomnou informáciou pre používateľov.
Veľkosť balenia: 50 ampuliek s obsahom 2 ml.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu


Žiadne zvláštne požiadavky.
7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

20/0162/87- C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

1987


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

december 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C93105
Skupina ATC:
A03 - Spazmolytiká,anticholinergiká,propulzíva
Skupina ATC:
A03FA01 - metoclopramidum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
natrii carbonas decahydricus
Výrobca lieku:
SANDOZ PHARMACEUTICALS, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
10.36 € / 312.11 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
10.36 € / 312.11 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.36 € ÚP:0.00 € DP:2.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.36 € ÚP:0.00 € DP:10.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.89 € ÚP:0.00 € DP:2.89 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.91 € ÚP:0.00 € DP:2.91 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.95 € ÚP:0.00 € DP:3.95 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien