Detail:
ROCALTROL cps 30x0,50 ug
Názov lieku:
ROCALTROL
Doplnok názvu:
cps 30x0,50 ug
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.1B K OZNÁMENIU O NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2012/02622


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Rocaltrol 0,50 (g
Mäkké kapsuly
Kalcitriol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Rocaltrol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rocaltrol
3. Ako užívať Rocaltrol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rocaltrol
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ROCALTROL A NA ČO SA POUŽÍVA


Rocaltrol obsahuje liečivo kalcitriol, ktorý je syntetická, biologicky
aktívna forma vitamínu D.
Kalcitriol zmierňuje bolesti kostí a svalov, zvyšuje vstrebávanie vápnika
z potravy a podporuje rast zdravých kostí.

Rocaltrol sa používa na liečbu osteodystrofie ( ochorenie kostí) u
pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek alebo s
hypoparatyreoidizmom (znížená funkcia prištítnych teliesok), u
postmenopauzálnej osteoporózy (oslabenie kostí po prechode u žien) a na
liečbu rôznych foriem krivice.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ROCALTROL

Neužívajte Rocaltrol
- keď ste alergický (precitlivený) na kalcitriol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Rocaltrolu
- keď máte vysokú hladinu vápnika v krvi
- keď máte prejavy z predávkovania vitamínom D

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika
skôr, ako užijete Rocaltrol.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rocaltrolu
Kapsuly Rocaltrolu obsahujú sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými
poruchami ako je neznášanlivosť fruktózy (ovocný cukor), nemajú užívať
tento liek.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo
oslabeniu účinkov týchto liekov.

Vášho lekára musíte informovať, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich
liekov:
- iné lieky/výživové doplnky s obsahom vitamínu D
- diuretiká (močopudné lieky, používajú sa na liečbu vysokého krvného
tlaku)
- digoxín (používa sa na liečbu porúch srdca)
- lieky obsahujúce horčík, ako sú antacidá (lieky, ktoré neutralizujú
kyseliny v žalúdku)
- kortikoidy
- fenytoín (liek na liečbu epilepsie alebo ochorenia srdca) alebo
fenobarbital (liek k navodeniu spánku)
- lieky, ktoré znižujú hladinu fosfátov v krvi
- cholestyramín (liek, ktorý sa užíva na zníženie hladiny cholesterolu
v krvi).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete
otehotnieť, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár potom rozhodne o tom,
či môžete užívať Rocaltrol.

Počas dojčenia nesmiete užívať Rocaltrol, pokiaľ ste sa neporadili
s lekárom. Ak užívate Rocaltrol počas dojčenia, lekár odoberie vzorky krvi
Vám a Vášmu dieťaťu na kontrolu hladiny vápnika v krvi.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Rocaltrol neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ ROCALTROL

Vždy užívajte Rocaltrol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelých je 1 kapsula lieku Rocaltrol 0,25 ?g, ktorá sa
má užiť ráno. V prípade, že sa hladina vápnika významne nezlepší po 2 - 4
týždňovej liečbe, lekár Vám bude dávkovanie postupne zvyšovať vždy
o 0,25 ?g (mikrogramov), kým sa nedosiahne uspokojivá hladina vápnika
v krvi. Preto Vám počas liečby bude lekár pravidelne stanovovať hladinu
vápnika v krvi. Podľa množstva vápnika vo Vašej strave Vám môže lekár
prípadne odporučiť doplniť vápnik užívaním výživového doplnku.

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým
nápojom.

Jednotlivá dávka ani celková denná dávka nemajú prekročiť dávky určené
lekárom. Nemeňte dávkovanie, ktoré Vám určil lekár. Ak sa domnievate, že
účinok lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím
lekárom.

Neprerušujte užívanie lieku. Ak chcete prestať užívať liek, musíte to
povedať svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Rocaltrolu, ako máte
Jednotlivá dávka a celková denná dávka nesmie presiahnuť dávky predpísané
ošetrujúcim lekárom.
V prípade, že ste Vy alebo iná osoba užila nadmernú dávku Rocaltrolu,
okamžite vyhľadajte pomoc lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Rocaltrol
Ak zabudnete užiť dávku Vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Rocaltrolu.


Ak prestanete užívať Rocaltrol
Ak ste prestali alebo chcete prestať užívať Váš liek, musíte to ihneď
povedať svojmu lekárovi, pretože náhle ukončenie liečby môže viesť
k rýchlemu poklesu hladiny vápnika v krvi. Na odporučenie lekára ho môžete
neskôr znovu začať užívať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rocaltrol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.


U niektorých citlivých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie
z precitlivenosti (svrbenie, vyrážka, žihľavka a veľmi zriedkavo závažné
sčervenanie pokožky).

Veľmi vysoké hladiny vápnika v krvi, ktoré sú najčastejším nežiaducim
účinkom môžu vyvolať zníženie chuti do jedla, bolesť hlavy, nevoľnosť,
vracanie, zápchu, slabosť, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha.
Výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií, oznámte
ihneď svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či je potrebné znížiť dávku alebo
užívanie lieku prerušiť.

Chronické nežiaduce účinky môžu zahŕňať svalovú slabosť, zníženie telesnej
hmotnosti, poruchy vnímania, horúčku, smäd, odvodnenie organizmu, zvýšené
močenie, apatiu, zníženie telesnej hmotnosti, spomalenie rastu a infekciu
močových ciest.

Aby sa predišlo týmto nežiaducim účinkom, bude Vám lekár počas liečby
Rocaltrolom robiť pravidelné kontroly hladín vápnika v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ROCALTROL

Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred
vlhkosťou.
PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom
a vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Rocaltrol, po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Rocaltrol obsahuje
- Liečivo je kalcitriol (0,50 mikrogramov v jednej kapsule).

Ďalšie zložky sú: butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, stredne nasýtené
triacylglyceroly, želatína, glycerol 85 %, hydrogenovaný hydrolyzát škrobu,
sorbitol, manitol, oxid titaničitý
(E 171), červený oxid železitý (E 172) a žltý oxid železitý (E 172).


Ako vyzerá Rocaltrol a obsah balenia
Rocaltrol 0,50 (g sú oválne nepriehľadné mäkké kapsuly hnedooranžovej až
červenooranžovej farby.
Rocaltrol 0,50 (g sa dodáva v baleniach po 30 kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Roche Slovensko, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2012.
PRÍLOHA Č.1A K OZNÁMENIU O NOTIFIKÁCII ZMENY, EV.Č. 2012/02622


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Rocaltrol 0,25 (g
Mäkké kapsuly
Kalcitriol

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
2. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
3. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Rocaltrol a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rocaltrol
3. Ako užívať Rocaltrol
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rocaltrol
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ROCALTROL A NA ČO SA POUŽÍVA


Rocaltrol obsahuje liečivo kalcitriol, ktorý je syntetická, biologicky
aktívna forma vitamínu D.
Kalcitriol zmierňuje bolesti kostí a svalov, zvyšuje vstrebávanie vápnika
z potravy a podporuje rast zdravých kostí.

Rocaltrol sa používa na liečbu osteodystrofie ( ochorenie kostí) u
pacientov s chronickou poruchou funkcie obličiek alebo s
hypoparatyreoidizmom (znížená funkcia prištítnych teliesok), u
postmenopauzálnej osteoporózy (oslabenie kostí po prechode u žien) a na
liečbu rôznych foriem krivice.

2. SKÔR AKO UŽIJETE ROCALTROL

Neužívajte Rocaltrol
- keď ste alergický (precitlivený) na kalcitriol alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Rocaltrolu
- keď máte vysokú hladinu vápnika v krvi
- keď máte prejavy z predávkovania vitamínom D

Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika
skôr, ako užijete Rocaltrol.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rocaltrolu
Kapsuly Rocaltrolu obsahujú sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými
poruchami ako je neznášanlivosť fruktózy (ovocný cukor), nemajú užívať
tento liek.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súbežnom užívaní viacerých liekov môže dôjsť k zosilneniu alebo
oslabeniu účinkov týchto liekov.

Vášho lekára musíte informovať, ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich
liekov:
- iné lieky/výživové doplnky s obsahom vitamínu D
- diuretiká (močopudné lieky, používajú sa na liečbu vysokého krvného
tlaku)
- digoxín (používa sa na liečbu porúch srdca)
- lieky obsahujúce horčík, ako sú antacidá (lieky, ktoré neutralizujú
kyseliny v žalúdku)
- kortikoidy
- fenytoín (liek na liečbu epilepsie alebo ochorenia srdca) alebo
fenobarbital (liek k navodeniu spánku)
- lieky, ktoré znižujú hladinu fosfátov v krvi
- cholestyramín (liek, ktorý sa užíva na zníženie hladiny cholesterolu
v krvi).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete
otehotnieť, informujte o tom svojho lekára. Váš lekár potom rozhodne o tom,
či môžete užívať Rocaltrol.

Počas dojčenia nesmiete užívať Rocaltrol, pokiaľ ste sa neporadili
s lekárom. Ak užívate Rocaltrol počas dojčenia, lekár odoberie vzorky krvi
Vám a Vášmu dieťaťu na kontrolu hladiny vápnika v krvi.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Rocaltrol neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ ROCALTROL

Vždy užívajte Rocaltrol presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka pre dospelých je 1 kapsula lieku Rocaltrol 0,25 ?g, ktorá sa
má užiť ráno. V prípade, že sa hladina vápnika významne nezlepší po 2 - 4
týždňovej liečbe, lekár Vám bude dávkovanie postupne zvyšovať vždy
o 0,25 ?g (mikrogramov), kým sa nedosiahne uspokojivá hladina vápnika
v krvi. Preto Vám počas liečby bude lekár pravidelne stanovovať hladinu
vápnika v krvi. Podľa množstva vápnika vo Vašej strave Vám môže lekár
prípadne odporučiť doplniť vápnik užívaním výživového doplnku.

Kapsuly sa majú prehltnúť celé a zapiť vodou alebo iným nealkoholickým
nápojom.

Jednotlivá dávka ani celková denná dávka nemajú prekročiť dávky určené
lekárom. Nemeňte dávkovanie, ktoré Vám určil lekár. Ak sa domnievate, že
účinok lieku je priveľmi slabý alebo priveľmi silný, poraďte sa so svojím
lekárom.

Neprerušujte užívanie lieku. Ak chcete prestať užívať liek, musíte to
povedať svojmu lekárovi.

Ak užijete viac Rocaltrolu, ako máte
Jednotlivá dávka a celková denná dávka nesmie presiahnuť dávky predpísané
ošetrujúcim lekárom.
V prípade, že ste Vy alebo iná osoba užila nadmernú dávku Rocaltrolu,
okamžite vyhľadajte pomoc lekára alebo najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Rocaltrol
Ak zabudnete užiť dávku Vášho lieku, ďalšiu dávku užite až v obvyklom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku Rocaltrolu.


Ak prestanete užívať Rocaltrol
Ak ste prestali alebo chcete prestať užívať Váš liek, musíte to ihneď
povedať svojmu lekárovi, pretože náhle ukončenie liečby môže viesť
k rýchlemu poklesu hladiny vápnika v krvi. Na odporučenie lekára ho môžete
neskôr znovu začať užívať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Rocaltrol môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.


U niektorých citlivých pacientov sa môžu vyskytnúť reakcie
z precitlivenosti (svrbenie, vyrážka, žihľavka a veľmi zriedkavo závažné
sčervenanie pokožky).

Veľmi vysoké hladiny vápnika v krvi, ktoré sú najčastejším nežiaducim
účinkom môžu vyvolať zníženie chuti do jedla, bolesť hlavy, nevoľnosť,
vracanie, zápchu, slabosť, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha.
Výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií, oznámte
ihneď svojmu lekárovi, ktorý rozhodne, či je potrebné znížiť dávku alebo
užívanie lieku prerušiť.

Chronické nežiaduce účinky môžu zahŕňať svalovú slabosť, zníženie telesnej
hmotnosti, poruchy vnímania, horúčku, smäd, odvodnenie organizmu, zvýšené
močenie, apatiu, zníženie telesnej hmotnosti, spomalenie rastu a infekciu
močových ciest.

Aby sa predišlo týmto nežiaducim účinkom, bude Vám lekár počas liečby
Rocaltrolom robiť pravidelné kontroly hladín vápnika v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ROCALTROL

Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred
vlhkosťou.
PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom
a vlhkosťou.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte Rocaltrol, po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Rocaltrol obsahuje
- Liečivo je kalcitriol ( 0,25 mikrogramov v jednej kapsule).
Ďalšie zložky sú: butylhydroxyanizol, butylhydroxytoluén, stredne nasýtené
triacylglyceroly, želatína, glycerol 85 %, hydrogenovaný hydrolyzát škrobu,
sorbitol, manitol, oxid titaničitý
(E 171), červený oxid železitý (E 172) a žltý oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Rocaltrol a obsah balenia
Rocaltrol 0,25 (g sú oválne nepriehľadné mäkké kapsuly, jedna polovica
kapsuly je hnedooranžovej až červenooranžovej farby, druhá polovica kapsuly
je sivožltej alebo sivooranžovej farby.
Rocaltrol 0,25 (g sa dodáva v baleniach po 30 kapsúl.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Roche Slovensko, s.r.o.
Cintorínska 3/A
811 08 Bratislava

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2012.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE, EV. Č. 2011/07999

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rocaltrol 0,50 (g
Mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 0,50 (g kalcitriolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula

Oválne nepriehľadné mäkké kapsuly hnedooranžovej až červenooranžovej farby.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- postmenopauzálna osteoporóza
- renálna osteodystrofia u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek,
najmä
u hemodialyzovaných pacientov
- pooperačný hypoparatyreoidizmus
- idiopatický hypoparatyreoidizmus
- pseudohypoparatyreoidizmus
- rachitída v závislosti od vitamínu D
- hypofosfatemická rachitída rezistentná na vitamín D

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Kapsuly sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa vodou, najlepšie po jedle.

Pre každého pacienta sa musí presne určiť optimálna denná dávka na základe
koncentrácie vápnika v sére. Liečba Rocaltrolom sa vždy začína najnižšou
možnou dávkou a nemá sa zvyšovať bez pozorného sledovania hladín sérového
vápnika.

Počas stabilizačnej fázy liečby kalcitriolom je potrebné kontrolovať sérové
hladiny vápnika najmenej dvakrát týždenne. Po stanovení optimálneho
dávkovania lieku je potrebné kontrolovať hladiny sérového vápnika každý
mesiac (nižšie sú uvedené ďalšie informácie pre jednotlivé indikácie).
Vzorky krvi na vyšetrenie sérového vápnika sa odoberajú bez použitia
škrtidla.
Pri zvýšení hladín sérového vápnika o 250 (mol/l nad normu (2,25 –
2,75 mmol/l) alebo pri zvýšení hladín kreatinínu na viac ako 120 (mol/l sa
liečba musí prerušiť, kým sa nedosiahnu normálne hladiny vápnika.
Počas pretrvávania hyperkalciémie sa musia denne kontrolovať hladiny
sérového vápnika a fosfátov. Po normalizácii hodnôt je možné pokračovať v
liečbe dennou dávkou zníženou o 0,25 (g. Ďalej sa má odhadnúť denný príjem
vápnika v potrave a v prípade potreby sa má upraviť.

Nevyhnutným predpokladom optimálnej účinnosti kalcitriolu je adekvátny,
avšak nie nadmerný príjem vápnika . Niekedy je nutná doplnková liečba
kalciovými výživovými doplnkami. Celkový denný príjem vápnika u dospelých
(napr. potravou, prípadne aj liekmi) má byť približne 800 mg a nesmie
presiahnuť 1000 mg.

Vzhľadom na zlepšené vstrebávanie vápnika z čreva, môžu niektorí pacienti
užívajúci kalcitriol vyžadovať nižší príjem vápnika. Pacienti so sklonom k
hyperkalciémii vyžadujú len minimálne dávky vápnika, prípadne nie je
potrebná žiadna doplnková liečba.

Postmenopauzálna osteoporóza
Odporúčaná dávka 0,25 (g kalcitriolu dvakrát denne.
Sérové hodnoty vápnika a kreatinínu sa majú kontrolovať po 4 týždňoch, 3 a
6 mesiacoch a potom v 6-mesačných intervaloch.

Renálna osteodystrofia (dialyzovaní pacienti)
Úvodná denná dávka je 0,25 (g. U pacientov s normálnou alebo mierne
zníženou hladinou sérového vápnika postačuje dávka 0,25 (g každý druhý deň.
Ak v priebehu dvoch až štyroch týždňov nedôjde k uspokojivej odpovedi v
biochemických parametroch a v klinických príznakoch choroby, dávkovanie je
možné zvýšiť o 0,25 (g/deň v 2-4 týždňových intervaloch. Počas tohto
obdobia sa musia kontrolovať sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát týždenne.
Väčšina pacientov dobre reaguje na dávku od 0,5 (g do 1 (g denne. Ďalšie
informácie o opatreniach, ktoré môžu byť potrebné, pozri časť 4.4.

Hypoparatyreoidizmus a rachitída
Odporúčaná úvodná dávka je 0,25 (g/deň, ktorá sa podáva ráno. Ak nedôjde k
uspokojivej odpovedi v biochemických parametroch a v klinických príznakoch
choroby, dávkovanie sa môže zvyšovať v 2-4 týždňových intervaloch. Počas
tohto obdobia sa musia stanoviť sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát
týždenne.

U pacientov s hypoparatyreoidizmom sa pozoroval zriedkavý výskyt
malabsorpcie, z toho dôvodu môžu byť nutné vyššie dávky.

Pri predpisovaní Rocaltrolu gravidným ženám s hypotyreózou, sa má brať do
úvahy, že v druhej polovici gravidity sa môže vyžadovať vyššia dávka. Dávka
sa má znížiť po pôrode alebo počas laktácie.

Starší pacienti
Nie sú potrebné úpravy dávkovania. Majú sa dodržiavať všeobecné odporúčania
týkajúce sa kontroly hladín sérového vápnika a kreatinínu.

Prerušovaná liečba
Prerušovaná liečba Rocaltrolom 2-3-krát týždenne sa ukázala ako účinná
u pacientov, ktorí neodpovedajú na kontinuálnu liečbu.

4.3 Kontraindikácie
- Rocaltrol je kontraindikovaný:pri všetkých ochoreniach spojených s
hyperkalciémiou;
- u pacientov so známou precitlivenosťou na kalcitriol (alebo lieky z
tej istej liekovej skupiny) a na ktorúkoľvek z pomocných látok
uvedených v časti 6.1;
- pri dôkaze toxicity vitamínu D.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Existuje súvislosť medzi liečbou kalcitriolom a rozvojom hyperkalciémie .
Náhle zvýšenie príjmu vápnika v dôsledku zmeny stravovania (napr. zvýšená
konzumácia mliečnych výrobkov) alebo nekontrolovaný príjem výživových
doplnkov obsahujúcich vápnik môžu vyvolať hyperkalciémiu. Pacientov a ich
rodinných príslušníkov je potrebné poučiť o nutnosti dôsledne dodržiavať
predpísanú diétu a o tom, ako rozpoznajú príznaky hyperkalciémie.

Keď hladina sérového vápnika stúpne o 250 µmol/l nad normál (2,25 -
2,75 mmol/l) alebo keď hodnota sérového kreatinínu dosiahne > 120 µmol/l,
liečbu Rocaltrolom treba okamžite prerušiť, až kým sa hladina vápnika vráti
na normálne hodnoty (pozri časť 4.2 ).

Imobilní pacienti, napr. pacienti po chirurgickom výkone, sú osobitne
vystavení riziku hyperkalciémie.

Kalcitriol zvyšuje sérovú hladinu anorganických fosfátov.
Zatiaľ čo uvedená skutočnosť je žiaduca u pacientov s hypofosfatémiou,
opatrnosť je potrebná u pacientov so zlyhaním obličiek vzhľadom na
nebezpečenstvo vzniku ektopických kalcifikátov.
V takom prípade sa má udržiavať plazmatická hladina fosfátov na normálnej
úrovni (0,65 - 1,62 mmol/l) perorálnym podávaním vhodných liekov viažucich
fosfáty a dodržiavaním diéty s nízkym obsahom fosfátov.

Súčin sérových koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá
presiahnuť hodnotu 5,67 mmol2/l2.
Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (familiárna hypofosfatémia),
ktorí dostávajú liečbu Rocaltrolom, musia naďalej pokračovať v perorálnej
terapii fosfátmi.
Na druhej strane treba mať na pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v
čreve vplyvom Rocaltrolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu
doplnkovej liečby fosfátovými prípravkami.

Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D,
počas liečby Rocaltrolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu
D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D.

Pri prechode z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom
môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti
na pôvodné hodnoty (pozri časť 4.9).

U pacientov s normálnou funkciou obličiek, ktorí užívajú Rocaltrol, treba
dbať na to, aby u nich nedošlo k dehydratácii. Je potrebné udržiavať
adekvátny príjem tekutín.
U pacientov s normálnou funkciou obličiek býva chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšenou hladinou sérového kreatinínu.

Kapsuly Rocaltrolu obsahujú sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie fruktózy nemajú Rocaltrol užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D,
počas liečby kalcitriolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu
D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D. Pri prechode z liečby
ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom môže trvať niekoľko
mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti na pôvodné hodnoty.

Počas liečby Rocaltrolom sa nemajú podávať farmakologické dávky vitamínu D
a jeho derivátov, aby sa predišlo možným aditívnym účinkom a
hyperkalciémii.
Pokyny týkajúce sa stravovania, najmä pokyny o výživových doplnkoch s
obsahom vápnika, sa majú dôsledne dodržiavať a treba sa vyhýbať
nekontrolovanému príjmu ďalších prípravkov s obsahom vápnika.

Súčasná liečba tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko vzniku
hyperkalciémie. U pacientov liečených digoxínom sa musí karcitriol dávkovať
opatrne, pretože hyperkalciémia môže u nich vyvolať srdcové arytmie (pozri
časť 4.4)/./

Existuje funkčný antagonizmus medzi analógmi vitamínu D, ktoré zvyšujú
vstrebávanie vápnika, a kortikosteroidmi, ktoré jeho vstrebávaniu naopak
zabraňujú.

Lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá) sa nemajú užívať súčasne s
Rocaltrolom u pacientov podrobujúcich sa chronickej renálnej dialýze,
pretože to môže spôsobiť hypermagneziémiu.

Keďže Rocaltrol má účinok na transport fosfátov v čreve, obličkách a
kostiach, musí sa upraviť dávkovanie liekov viažucich fosfáty podľa ich
sérovej koncentrácie (referenčné hodnoty: 0,65 - 1,62 mmol/l).

Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (dedičná hypofosfatémia) majú
pokračovať v perorálnej liečbe fosfátmi. Na druhej strane treba mať na
pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v čreve vplyvom
kalcitriolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu doplnkovej liečby
fosfátovými prípravkami.

Podávanie induktorov enzýmov ako fenytoínu alebo fenobarbitalu môže viesť
k zrýchlenému metabolizmu, a teda k nižšej koncentrácii kalcitriolu v sére.
Ak sa tieto lieky podávajú súčasne, môžu byť z tohto dôvodu nevyhnutné
vyššie dávky kalcitriolu, .

Cholestyramín môže znížiť črevnú absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch,
a preto môže zhoršiť aj absorpciu kalcitriolu v čreve.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
V štúdiách na gravidných samiciach králikov spôsobili subletálne perorálne
dávky vitamínu D u plodov supravalvulárnu aortálnu stenózu. Neexistuje
dôkaz, že vitamín D je teratogénny u ľudí, dokonca ani vo veľmi vysokých
dávkach. Kalcitriol sa má používať v gravidite len vtedy, ak prínos preváži
potenciálne riziko pre plod.

Laktácia
Treba predpokladať, že exogénny kalcitriol prechádza do materského mlieka.
Vzhľadom na možnosť, že u matky sa vyvinie hyperkalciémia a u dojčeného
dieťaťa vzniknú nežiaduce účinky spôsobené Rocaltrolom, ženy môžu dojčiť
počas liečby týmto liekom len vtedy, ak sa kontroluje hladina vápnika v
sére u matky i dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Na základe farmakodynamického profilu hlásených nežiaducich účinkov sa
predpokladá, že tento liek je bezpečný a nie je pravdepodobné, že by mal
nepriaznivý vplyv na vykonávanie podobných činností.

4.8 Nežiaduce účinkyNežiaduce účinky, ako sú uvedené nižšie, odrážajú skúsenosti zo štúdií
s Rocaltrolom a skúsenosti po uvedení tohto lieku na trh.

Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola hyperkalciémia.


V tabuľke 1 je uvedená frekvencia výskytu nežiaducich reakcií. Frekvencia
výskytu je definovaná ako veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až (1/10),
menej časté (?1/1000 až ( 1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi
zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Nežiaduce účinky sú
zoradené podľa klesajúcej závažnosti.

Tabuľka 1 Súhrn nežiaducich účinkov u pacientov, ktorí užívali
Rocaltrol (kalcitriol)
|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|orgánových | | | | |
|systémov | | | | |
|Poruchy | | | |precitlivenosť|
|imunitného | | | |, žihľavka |
|systému | | | | |
|Poruchy |hyperkalciémi| |znížená chuť |polydipsia, |
|metabolizmu a |a | |do jedla |dehydratácia |
|výživy | | | | |
|Psychické | | | |Apatia |
|poruchy | | | | |
|Poruchy | |bolesť hlavy | |svalová |
|nervového | | | |slabosť, |
|systému | | | |senzitívne |
| | | | |poškodenie |
|Poruchy | |bolesť |vracanie |zápcha, bolesť|
|gastrointestiná| |brucha, | |hornej časti |
|lneho traktu | |nauzea | |brucha |
|Poruchy kože | |vyrážka | |erytém, |
|a podkožného | | | |pruritus |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | | | |spomalenie |
|kostrovej | | | |rastu |
|svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |infekcia | |polyúria |
|obličiek a | |močových | | |
|močových ciest | |ciest | | |
|Celkové poruchy| | | |kalcinóza, |
|a reakcie | | | |pyrexia, smäd |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |
|Laboratórne | | |zvýšenie |zníženie |
|a funkčné | | |hladiny |telesnej |
|vyšetrenia | | |kreatinínu v |hmotnosti |
| | | |krvi | |

Vzhľadom na to, že kalcitriol vykazuje aktivitu vitamínu D, nežiaduce
účinky sú podobné nežiaducim účinkom pri predávkovaní vitamínom D, a to
hyperkalciemický syndróm alebo intoxikácia vápnikom (v závislosti od
závažnosti a trvania hyperkalciémie). /(/Pozri časti 4.2 a 4.4)/./ Medzi
príležitostné akútne príznaky patrí nechutenstvo, bolesť hlavy, nauzea,
vracanie, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha a zápcha.

Vzhľadom na krátky biologický polčas kalcitriolu sa vo farmakokinetických
štúdiách dokázala v priebehu pár dní od vysadenia liečby normalizácia
zvýšenej sérovej koncentrácie vápnika, t. j. oveľa rýchlejšie než pri
liečbe derivátmi vitamínu D3.

Medzi chronické účinky patrí dystrofia, zníženie telesnej hmotnosti,
poruchy zmyslového vnímania, horúčka, smäd, polydipsia, polyúria,
dehydratácia, apatia, spomalenie rastu a infekcia močových ciest.
Pri súčasnej hyperkalciémii a hyperfosfatémii ( 1,9 mmol/l môže dôjsť ku
kalcifikácii mäkkých tkanív, čo sa dá dokázať rádiograficky.

U citlivých jedincov môže dôjsť k hypersenzitívnym reakciám (vyrážka,
erytém, pruritus, žihľavka.

/Abnormality laboratórnych vyšetrení/
U pacientov s normálnou funkciou obličiek môže byť chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšenou hladinou kreatinínu v krvi.

/Sledovania po uvedení lieku na trh/
Počet nežiaducich účinkov hlásených v priebehu 15 rokov klinického
používania Rocaltrolu je veľmi nízky pri všetkých indikáciách. Výskyt
každého jednotlivého nežiaduceho účinku, vrátane hyperkalciémie,
predstavuje 0,001 % alebo menej.


4.9 Predávkovanie

Liečba asymptomatickej hyperkalciémie: pozri časť 4.2/./

Keďže kalcitriol je derivát vitamínu D, príznaky predávkovania sú rovnaké
ako pri predávkovaní vitamínom D. Príjem vysokých dávok vápnika a fosfátov
spolu s Rocaltrolom môže vyvolať podobné príznaky. Súčin sérových
koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá presiahnuť hodnotu
5,67mmol2/l2.
Vysoká hladina vápnika v dialyzáte môže prispieť ku vzniku hyperkalciémie.
Príznaky akútnej intoxikácie vitamínom D: nechutenstvo, bolesť hlavy,
vracanie, zápcha.

Príznaky chronickej intoxikácie vitamínom D: dystrofia (slabosť, zníženie
telesnej hmotnosti),
poruchy zmyslového vnímania, možná horúčka s pocitom smädu, polyúria,
dehydratácia, apatia,
zastavený rast a infekcie močových ciest. Neskôr dochádza k hyperkalciémii
s metastatickými
kalcifikáciami kôry obličiek, myokardu, pľúc a pankreasu.

V prípade náhodného predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia:
urýchlený výplach žalúdka alebo vyvolanie vracania, aby sa zabránilo
ďalšiemu vstrebávaniu lieku. Podávanie tekutého parafínu na podporenie
vylučovania stolicou. Odporúča sa opakovaná kontrola sérového vápnika. Pri
pretrvávaní zvýšenej sérovej hladiny vápnika je možné podať fosfáty spolu s
kortikosteroidmi a podniknúť opatrenia na zabezpečenie adekvátnej diurézy.

Hladina hyperkalciémie > 3,2 mmol/l môže viesť k insuficiencii obličiek,
zvlášť v prípadoch, ak hladina fosfátov v krvi je normálna alebo zvýšená
z dôvodu poškodenej funkcie obličiek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamíny.
ATC kód: A11CC04


Biologické účinky kalcitriolu sú sprostredkované receptorom pre vitamín D,
nukleárneho hormonálneho receptora, ktorý je exprimovaný na väčšinu typov
buniek a účinkuje ako transkripčný faktor aktivovaný prostredníctvom svojej
ligandy, ktorý sa viaže na špecifické miesta DNA, kde modifikuje expresiu
cieľových génov.

Dve známe miesta účinku kalcitriolu sú črevo a kosť.

Zdá sa, že kalcitriolový receptor viažuci bielkovinu sa nachádza na
sliznici čreva človeka. Ďalšie dôkazy naznačujú, že kalcitriol môže pôsobiť
rovnako na obličky a prištítne telieska. Kalcitriol je najúčinnejšia známa
forma vitamínu D3, pokiaľ ide o stimuláciu transportu vápnika v čreve. U
potkanov s akútnou urémiou sa dokázalo, že kalcitriol stimuluje absorpciu
vápnika v čreve.

Obličky u uremických pacientov nemôžu dostatočne syntetizovať kalcitriol,
aktívnu formu hormónu tvorenú z prekurzoru vitamínu D. Výsledná
hypokalciémia a sekundárny hyperparatyroidizmus sú hlavné príčiny
metabolického ochorenia kostí pri zlyhávaní obličiek. Ďalšie látky toxické
pre kosti, ktoré sa akumulujú pri urémii (napr. hliník), môžu mať tiež svoj
podiel.

Je zrejmé, že priaznivý účinok Rocaltrolu pri renálnej osteodystrofii
vyplýva z korekcie hypokalciémie a sekundárneho hyperparatyroidizmu. Nie je
isté, či má Rocaltrol ďalšie nezávislé priaznivé účinky.

Kalcitriol je najdôležitejší aktívny metabolit vitamínu D3. Za normálnych
okolností sa tvorí v obličkách z prekurzora 25-hydroxycholekalciferolu (25-
HCC). Normálna denná fyziologická tvorba kalcitriolu je 0,5 - 1,0 (g,
najvyššia je počas obdobia zvýšeného rastu kostí (napr. gravidita a rast).
Kalcitriol umožňuje absorpciu vápnika z čriev a reguluje mineralizáciu
kostí. Farmakologické pôsobenie jednej dávky kalcitriolu trvá 3-5 dní.

Kľúčová úloha kalcitriolu v regulácii kalciovej homeostázy, ktorá zahŕňa
stimulačné účinky na osteoblastickú aktivitu v kostiach, je farmakologickým
základom pre jeho terapeutické použitie pri osteoporóze.

U pacientov s výrazne poškodenou funkciou obličiek, je syntéza endogénneho
kalcitriolu znížená prípadne sa môže celkom zastaviť. Tento deficit hrá
kľúčovú úlohu v rozvoji renálnej osteodystrofie. Perorálne podávanie
kalcitriolu pacientom s renálnou osteodystrofiou normalizuje zníženú
absorpciu vápnika v čreve a pomáha normalizovať alebo zredukovať sérové
hladiny alkalickej fosfatázy a sérových koncentrácií parathormónu. Tiež
upravuje histologicky pozorované zmeny, ktoré sa vyskytujú pri osteitis
fibrosa a iných poruchách mineralizácie.

Liečba kalcitriolom zmierňuje hypokalciémiu a jej klinické prejavy u
pacientov s pooperačným hypoparatyreoidizmom, idiopatickým
hypoparatyreoidizmom alebo pseudohypoparatyreoidizmom.

U pacientov s krivicou dependentnou na vitamíne D sú sérové koncentrácie
kalcitriolu nízke až nemerateľné. Vzhľadom na nedostatočnú tvorbu
endogénneho kalcitriolu predstavuje Rocaltrol terapeutickú náhradu.

U pacientov s krivicou rezistentnou na vitamín D a hypofosfatémiou, u
ktorých sú znížené plazmatické koncentrácie kalcitriolu, liečba
kalcitriolom znižuje tubulárne vylučovanie fosfátov a spoločne so súbežnou
liečbou fosfátmi normalizuje vývoj kostí.

Pacienti s rozličnými inými formami krivice, napríklad v spojení s
novorodeneckou hepatitídou, biliárnou atréziou, cystinózou alebo
nedostatočným príjmom vápnika a vitamínu D v potrave, majú tiež prínos z
liečby kalcitriolom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Kalcitriol sa rýchlo absorbuje z čreva. V priebehu 3 až 6 hodín po
perorálnom podaní jednej dávky (0,25 - 1,0 (g kalcitriolu) sa dosiahnu
maximálne plazmatické koncentrácie lieku.
Pri opakovanom podaní sa rovnovážne koncentrácie kalcitriolu v plazme
dosiahnu v priebehu 7 dní, v závislosti od veľkosti podanej dávky
kalcitriolu.

Distribúcia

Dve hodiny po podaní jednotlivej perorálnej dávky 0,5 (g Rocaltrolu stúpli
priemerné plazmatické koncentrácie kalcitriolu z pôvodnej hodnoty 40,0 (
4,4 pg/ml na 60,0 ( 4,4 pg/ml a potom, po 4 hodinách klesli na 53,0 (
6,9 pg/ml, po 8 hodinách na 50,0 ( 7,0 pg/ml, po 12 hodinách na 44
(4,6 pg/ml a po 24 hodinách na 41,5 ( 5,1 pg/ml.
Počas cirkulácie a transportu v krvi sú kalcitriol a ostatné metabolity
vitamínu D viazané na špecifické plazmatické bielkoviny.
Predpokladá sa, že exogénny kalcitriol prechádza z materskej krvi do
cirkulácie plodu a do materského mlieka.

Metabolizmus

Kalcitriol sa hydroxyluje a oxiduje v obličkách a pečeni pomocou
špecifického izoenzýmu cytochrómu P450; CYP24A1.
Identifikovalo sa niekoľko metabolitov kalcitriolu, z ktorých má každý
rozličnú aktivitu vitamínu D:
1(,25-dihydroxy-24-oxo-cholekalciferol;1(,23,25-trihydroxy-24-oxo-
cholekalciferol; 1(,24R,25-trihydroxycholekalciferol; 1(,25R-
dihydroxycholekalciferol-26; 23S-laktón 1(,25S,26-
trihydroxycholekalciferol; 1(,25R-dihydroxy-23-oxo-cholekalciferol;
1(,25R,26-trihydroxy-23-oxo-cholekalciferol a 1(-hydroxy 23-karboxy-
24,25,26,27-tetranorcholekalciferol.


Eliminácia

Polčas eliminácie kalcitriolu v sére je 9 - 10 hodín.
Eliminačná kinetika kalcitriolu zostáva lineárna až do dávky 96 µg, čo
zodpovedá veľmi širokému dávkovaciemu rozmedziu.
Avšak farmakologický účinok jednej dávky kalcitriolu pretrváva aspoň 7 dní.
Kalcitriol sa vylučuje žlčou a podlieha enterohepatálnej cirkulácii. Po
intravenóznom podaní izotopom značeného kalcitriolu zdravým jedincom sa v
priebehu 24 hodín zistilo približne 27 % izotopom značenej látky v stolici
a 7 % v moči. Po perorálnom podaní 1 (g izotopom značeného kalcitriolu
zdravým jedincom sa v priebehu 24 hodín zistilo približne 10 % z celkovej
izotopom značenej látky v moči.
Na šiesty deň po intravenóznom podaní izotopom značeného kalcitriolu bolo v
moči 16 % a v stolici 49 % z celkove vylúčenej izotopom značenej látky.

Farmakokinetika u zvláštnych skupín
U pacientov s nefrotickým syndrómom alebo u dialyzovaných pacientov boli
sérové koncentrácie kalcitriolu znížené a čas potrebný na dosiahnutie
maximálnych plazmatických koncentrácií bol predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Karcinogenéza, mutagenéza, ovplyvnenie plodnosti/
Dlhotrvajúce štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny
potenciál Rocaltrolu sa nerobili.
Neexistujú žiadne dôkazy o mutagénnom účinku Rocaltrolu.
Nebol popísaný žiadny významný účinok lieku na plodnosť alebo na
reprodukčnú schopnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Náplň kapsuly:
Butylhydroxyanizol
Butylhydroxytoluén
Stredne nasýtené triacylglyceroly

Obal kapsuly:
Želatína
Glycerol 85 %
Hydrogenovaný hydrolyzát škrobu
Sorbitol
Manitol
Oxid titaničitý E 171
Červený oxid železitý E 172
Žltý oxid železitý E 172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky
6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred
vlhkosťou.
PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom
a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Liekovka z hnedého skla so šraubovacím uzáverom alebo blistrové balenie
z PVC fólie a krycej fólie z hliníka potiahnutej vinylakrylovou živicou.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0539/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.09.1992/ bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

/Marec 2012/

SCHVÁLENÝ TEXT K ROZHODNUTIU O ZMENE, EV. Č. 2011/07999

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Rocaltrol 0,25 (g
Mäkké kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje 0,25 (g kalcitriolu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA

Mäkká kapsula

Oválne nepriehľadné mäkké kapsuly, jedna polovica kapsuly je hnedooranžovej
až červenooranžovej farby, druhá polovica kapsuly je sivožltej alebo
sivoranžovej farby.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

- postmenopauzálna osteoporóza
- renálna osteodystrofia u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek,
najmä u hemodialyzovaných pacientov
- pooperačný hypoparatyreoidizmus
- idiopatický hypoparatyreoidizmus
- pseudohypoparatyreoidizmus
- rachitída v závislosti od vitamínu D
- hypofosfatemická rachitída rezistentná na vitamín D

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Kapsuly sa prehĺtajú celé, zapíjajú sa vodou, najlepšie po jedle.

Pre každého pacienta sa musí presne určiť optimálna denná dávka na základe
koncentrácie vápnika v sére. Liečba Rocaltrolom sa vždy začína najnižšou
možnou dávkou a nemá sa zvyšovať bez pozorného sledovania hladín sérového
vápnika.

Počas stabilizačnej fázy liečby kalcitriolom je potrebné kontrolovať sérové
hladiny vápnika najmenej dvakrát týždenne. Po stanovení optimálneho
dávkovania lieku je potrebné kontrolovať hladiny sérového vápnika každý
mesiac (nižšie sú uvedené ďalšie informácie pre jednotlivé indikácie).
Vzorky krvi na vyšetrenie sérového vápnika sa odoberajú bez použitia
škrtidla.
Pri zvýšení hladín sérového vápnika o 250 (mol/l nad normu (2,25 –
2,75 mmol/l) alebo pri zvýšení hladín kreatinínu na viac ako 120 (mol/l sa
liečba musí prerušiť, kým sa dosiahnu normálne hladiny vápnika.

Počas pretrvávania hyperkalciémie sa musia denne kontrolovať hladiny
sérového vápnika a fosfátov. Po normalizácii hodnôt je možné pokračovať v
liečbe dennou dávkou zníženou o 0,25 (g. Ďalej sa má odhadnúť denný príjem
vápnika v potrave a v prípade potreby sa má upraviť.

Nevyhnutným predpokladom optimálnej účinnosti kalcitriolu je adekvátny,
avšak nie nadmerný príjem vápnika . Niekedy je nutná doplnková liečba
kalciovými výživovými doplnkami. Celkový denný príjem vápnika u dospelých
(napr. potravou, prípadne aj liekmi) má byť približne 800 mg a nesmie
presiahnuť 1000 mg.

Vzhľadom na zlepšené vstrebávanie vápnika z čreva, môžu niektorí pacienti
užívajúci kalcitriol vyžadovať nižší príjem vápnika. Pacienti so sklonom k
hyperkalciémii vyžadujú len minimálne dávky vápnika, prípadne nie je
potrebná žiadna doplnková liečba.

Postmenopauzálna osteoporóza
Odporúčaná dávka 0,25 (g kalcitriolu dvakrát denne.
Sérové hodnoty vápnika a kreatinínu sa majú kontrolovať po 4 týždňoch, 3 a
6 mesiacoch a potom v 6-mesačných intervaloch.

Renálna osteodystrofia (dialyzovaní pacienti)
Úvodná denná dávka je 0,25 (g. U pacientov s normálnou alebo mierne
zníženou hladinou sérového vápnika postačuje dávka 0,25 (g každý druhý deň.
Ak v priebehu dvoch až štyroch týždňov nedôjde k uspokojivej odpovedi v
biochemických parametroch a v klinických príznakoch choroby, dávkovanie je
možné zvýšiť o 0,25 (g/deň v 2-4 týždňových intervaloch. Počas tohto
obdobia sa musia kontrolovať sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát týždenne.
Väčšina pacientov dobre reaguje na dávku od 0,5 (g do 1 (g denne. Ďalšie
informácie o opatreniach, ktoré môžu byť potrebné, pozri časť 4.4.

Hypoparatyreoidizmus a rachitída
Odporúčaná úvodná dávka je 0,25 (g/deň, ktorá sa podáva ráno. Ak nedôjde k
uspokojivej odpovedi v biochemických parametroch a v klinických príznakoch
choroby, dávkovanie sa môže zvyšovať v 2-4 týždňových intervaloch. Počas
tohto obdobia sa musia stanoviť sérové hladiny vápnika aspoň dvakrát
týždenne.

U pacientov s hypoparatyreoidizmom sa pozoroval zriedkavý výskyt
malabsorpcie, z toho dôvodu môžu byť nutné vyššie dávky.


Pri predpisovaní Rocaltrolu gravidným ženám s hypotyreózou, sa má brať do
úvahy, že v druhej polovici gravidity sa môže vyžadovať vyššia dávka. Dávka
sa má znížiť po pôrode alebo počas laktácie.

Starší pacienti
Nie sú potrebné úpravy dávkovania. Majú sa dodržiavať všeobecné odporúčania
týkajúce sa kontroly hladín sérového vápnika a kreatinínu.

Prerušovaná liečba
Prerušovaná liečba Rocaltrolom 2-3-krát týždenne sa ukázala ako účinná
u pacientov, ktorí neodpovedajú na kontinuálnu liečbu.

4.3 Kontraindikácie

Rocaltrol je kontraindikovaný:
- pri všetkých ochoreniach spojených s hyperkalciémiou,
- u pacientov so známou precitlivenosťou na kalcitriol (alebo lieky z
tej istej liekovej skupiny) a na ktorúkoľvek z pomocných látok
uvedených v časti 6.1,
- pri dôkaze toxicity vitamínu D.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Existuje súvislosť medzi liečbou kalcitriolom a rozvojom hyperkalciémie.
Náhle zvýšenie príjmu vápnika v dôsledku zmeny stravovania (napr. zvýšená
konzumácia mliečnych výrobkov) alebo nekontrolovaný príjem výživových
doplnkov obsahujúcich vápnik môžu vyvolať hyperkalciémiu. Pacientov a ich
rodinných príslušníkov je potrebné poučiť o nutnosti dôsledne dodržiavať
predpísanú diétu a o tom, ako rozpoznajú príznaky hyperkalciémie.

Keď hladina sérového vápnika stúpne o 250 µmol/l nad normál (2,25 -
2,75 mmol/l) alebo keď hodnota sérového kreatinínu dosiahne > 120 µmol/l,
liečbu Rocaltrolom treba okamžite prerušiť, až kým sa hladina vápnika vráti
na normálne hodnoty (pozri časť 4.2).

Imobilní pacienti, napr. pacienti po chirurgickom výkone, sú osobitne
vystavení riziku hyperkalciémie.

Kalcitriol zvyšuje sérovú hladinu anorganických fosfátov.
Zatiaľ čo uvedená skutočnosť je žiaduca u pacientov s hypofosfatémiou,
opatrnosť je potrebná u pacientov so zlyhaním obličiek vzhľadom na
nebezpečenstvo vzniku ektopických kalcifikátov.
V takom prípade sa má udržiavať plazmatická hladina fosfátov na normálnej
úrovni 0,65 - 1,62 mmol/l perorálnym podávaním vhodných liekov viažucich
fosfáty a dodržiavaním diéty s nízkym obsahom fosfátov.

Súčin sérových koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá
presiahnuť hodnotu 5,67 mmol2/l2.
Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (familiárna hypofosfatémia),
ktorí dostávajú liečbu Rocaltrolom, musia naďalej pokračovať v perorálnej
terapii fosfátmi.
Na druhej strane treba mať na pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v
čreve vplyvom Rocaltrolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu
doplnkovej liečby fosfátovými prípravkami.

Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D,
počas liečby Rocaltrolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu
D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D.

Pri prechode z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom
môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti
na pôvodné hodnoty (pozri časť 4.9).

U pacientov s normálnou funkciou obličiek, ktorí užívajú Rocaltrol, treba
dbať na to, aby u nich nedošlo k dehydratácii. Je potrebné udržiavať
adekvátny príjem tekutín.
U pacientov s normálnou funkciou obličiek býva chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšenou hladinou sérového kreatinínu.

Kapsuly Rocaltrolu obsahujú sorbitol. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie fruktózy nemajú Rocaltrol užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Vzhľadom na to, že kalcitriol je najúčinnejším z metabolitov vitamínu D,
počas liečby kalcitriolom sa nemá predpisovať žiadny iný prípravok vitamínu
D, aby sa predišlo vzniku hypervitaminózy D. Pri prechode z liečby
ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom môže trvať niekoľko
mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti na pôvodné hodnoty.

Počas liečby Rocaltrolom sa nemajú podávať farmakologické dávky vitamínu D
a jeho derivátov, aby sa predišlo možným aditívnym účinkom a
hyperkalciémii.
Pokyny týkajúce sa stravovania, najmä pokyny o výživových doplnkoch s
obsahom vápnika, sa majú dôsledne dodržiavať a treba sa vyhýbať
nekontrolovanému príjmu ďalších prípravkov s obsahom vápnika.

Súčasná liečba tiazidovými diuretikami zvyšuje riziko vzniku
hyperkalciémie. U pacientov liečených digoxínom sa musí kalcitriol dávkovať
opatrne, pretože hyperkalciémia môže u nich vyvolať srdcové arytmie (pozri
časť 4.4)/./

Existuje funkčný antagonizmus medzi analógmi vitamínu D, ktoré zvyšujú
vstrebávanie vápnika, a kortikosteroidmi, ktoré jeho vstrebávaniu naopak
zabraňujú.

Lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá) sa nemajú užívať súčasne s
Rocaltrolom u pacientov podrobujúcich sa chronickej renálnej dialýze,
pretože to môže spôsobiť hypermagneziémiu.

Keďže Rocaltrol má účinok na transport fosfátov v čreve, obličkách a
kostiach, musí sa upraviť dávkovanie liekov viažucich fosfáty podľa ich
sérovej koncentrácie (referenčné hodnoty: 0,65 - 1,62 mmol/l).

Pacienti s krivicou rezistentnou na vitamín D (dedičná hypofosfatémia) majú
pokračovať v perorálnej liečbe fosfátmi. Na druhej strane treba mať na
pamäti možnú stimuláciu absorpcie fosfátov v čreve vplyvom
kalcitriolu, pretože tento vplyv môže zmeniť potrebu doplnkovej liečby
fosfátovými prípravkami.

Podávanie induktorov enzýmov ako fenytoínu alebo fenobarbitalu môže viesť
k zrýchlenému metabolizmu, a teda k nižšej koncentrácii kalcitriolu v sére.
Ak sa tieto lieky podávajú súčasne, môžu byť z tohto dôvodu nevyhnutné
vyššie dávky kalcitriolu, .

Cholestyramín môže znížiť črevnú absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch,
a preto môže zhoršiť absorpciu kalcitriolu v čreve.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
V štúdiách na gravidných samiciach králikov spôsobili subletálne perorálne
dávky vitamínu D u plodov supravalvulárnu aortálnu stenózu. Neexistuje
dôkaz, že vitamín D je teratogénny u ľudí, dokonca ani vo veľmi vysokých
dávkach. Kalcitriol sa má používať v gravidite len vtedy, ak prínos preváži
potenciálne riziko pre plod.

Laktácia
Treba predpokladať, že exogénny kalcitriol prechádza do materského mlieka.
Vzhľadom na možnosť, že u matky sa vyvinie hyperkalciémia a u dojčeného
dieťaťa vzniknú nežiaduce účinky spôsobené Rocaltrolom, ženy môžu dojčiť
počas liečby týmto liekom len vtedy, ak sa kontroluje hladina vápnika v
sére u matky i dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Na základe farmakodynamického profilu hlásených nežiaducich účinkov sa
predpokladá, že tento liek je bezpečný a nie je pravdepodobné, že by mal
nepriaznivý vplyv na vykonávanie podobných činností.

4.8 Nežiaduce účinky

/Klinické skúšania/

Nežiaduce účinky, ako sú uvedené nižšie, odrážajú skúsenosti zo štúdií
s Rocaltrolom a skúsenosti po uvedení tohto lieku na trh.

Najčastejšie hláseným nežiaducim účinkom bola hyperkalciémia.


V tabuľke 1 je uvedená frekvencia výskytu nežiaducich reakcií. Frekvencia
výskytu je definovaná ako veľmi časté (?1/10), časté (?1/100 až (1/10),
menej časté (?1/1000 až ( 1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000), veľmi
zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Nežiaduce účinky sú
zoradené podľa klesajúcej závažnosti.
Tabuľka 1 Súhrn nežiaducich účinkov u pacientov, ktorí užívali
Rocaltrol (kalcitriol)
|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Neznáme |
|orgánových | | | | |
|systémov | | | | |
|Poruchy | | | |precitlivenosť|
|imunitného | | | |, žihľavka |
|systému | | | | |
|Poruchy |hyperkalciémi| |znížená chuť |polydipsia, |
|metabolizmu a |a | |do jedla |dehydratácia |
|výživy | | | | |
|Psychické | | | |apatia |
|poruchy | | | | |
|Poruchy | |bolesť hlavy | |svalová |
|nervového | | | |slabosť, |
|systému | | | |senzitívne |
| | | | |poškodenie |
|Poruchy | |bolesť |vracanie |zápcha, bolesť|
|gastrointestiná| |brucha, | |hornej časti |
|lneho traktu | |nauzea | |brucha |
|Poruchy kože | |vyrážka | |erytém, |
|a podkožného | | | |pruritus |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | | | |spomalenie |
|kostrovej | | | |rastu |
|svalovej | | | | |
|sústavy | | | | |
|a spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |infekcia | |polyúria |
|obličiek a | |močových | | |
|močových ciest | |ciest | | |
|Celkové poruchy| | | |kalcinóza, |
|a reakcie | | | |pyrexia, smäd |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |
|Laboratórne | | |zvýšenie |zníženie |
|a funkčné | | |hladiny |telesnej |
|vyšetrenia | | |kreatinínu v |hmotnosti |
| | | |krvi | |

Vzhľadom na to, že kalcitriol vykazuje aktivitu vitamínu D, nežiaduce
účinky sú podobné nežiaducim účinkom pri predávkovaní vitamínom D, a to
hyperkalciemický syndróm alebo intoxikácia vápnikom (v závislosti od
závažnosti a trvania hyperkalciémie). (Pozri časti 4.2, a 4.4.) Medzi
príležitostné akútne príznaky patrí nechutenstvo, bolesť hlavy, nauzea,
vracanie, bolesť brucha alebo bolesť hornej časti brucha a zápcha.

Vzhľadom na krátky biologický polčas kalcitriolu sa vo farmakokinetických
štúdiách dokázala v priebehu pár dní od vysadenia liečby normalizácia
zvýšenej sérovej koncentrácie vápnika, t. j. oveľa rýchlejšie než pri
liečbe derivátmi vitamínu D3.

Medzi chronické účinky patrí dystrofia, zníženie telesnej hmotnosti,
poruchy zmyslového vnímania, horúčka, smäd, polydipsia, polyúria,
dehydratácia, apatia, spomalenie rastu t a infekcia močových ciest.
Pri súčasnej hyperkalciémii a hyperfosfatémii ( 1,9 mmol/l môže dôjsť ku
kalcifikácii mäkkých tkanív, čo sa dá dokázať rádiograficky.

U citlivých jedincov môže dôjsť k hypersenzitívnym reakciám (vyrážka,
erytém, pruritus a žihľavka).

/Abnormality laboratórnych vyšetrení/
U pacientov s normálnou funkciou obličiek môže byť chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšenou hladinou kreatinínu v krvi.

/Sledovania po uvedení lieku na trh/
Počet nežiaducich účinkov hlásených v priebehu 15 rokov klinického
používania Rocaltrolu je veľmi nízky pri všetkých indikáciách. Výskyt
každého jednotlivého nežiaduceho účinku, vrátane hyperkalciémie,
predstavuje 0,001 % alebo menej.


4.9 Predávkovanie

Liečba asymptomatickej hyperkalciémie: pozri časť 4.2/./

Keďže kalcitriol je derivát vitamínu D, príznaky predávkovania sú rovnaké
ako pri predávkovaní vitamínom D. Príjem vysokých dávok vápnika a fosfátov
spolu s Rocaltrolom môže vyvolať podobné príznaky. Súčin sérových
koncentrácií vápnika a fosfátov v liekoch (Ca x P) nemá presiahnuť hodnotu
5,67 mmol2/l2.
Vysoká hladina vápnika v dialyzáte môže prispieť ku vzniku hyperkalciémie.

Príznaky akútnej intoxikácie vitamínom D: nechutenstvo, bolesť hlavy,
vracanie, zápcha.

Príznaky chronickej intoxikácie vitamínom D: dystrofia (slabosť, zníženie
telesnej hmotnosti),
poruchy zmyslového vnímania, možná horúčka s pocitom smädu, polyúria,
dehydratácia, apatia,
zastavený rast a infekcie močových ciest. Neskôr dochádza k hyperkalciémii
s metastatickými
kalcifikáciami kôry obličiek, myokardu, pľúc a pankreasu.


V prípade náhodného predávkovania sa odporúčajú nasledujúce opatrenia:
urýchlený výplach žalúdka alebo vyvolanie vracania, aby sa zabránilo
ďalšiemu vstrebávaniu lieku. Podávanie tekutého parafínu na podporenie
vylučovania stolicou. Odporúča sa opakovaná kontrola sérového vápnika. Pri
pretrvávaní zvýšenej sérovej hladiny vápnika je možné podať fosfáty spolu s
kortikosteroidmi a podniknúť opatrenia na zabezpečenie adekvátnej diurézy.


Hladina hyperkalciémie > 3,2 mmol/l môže viesť k insuficiencii obličiek,
zvlášť v prípadoch, ak hladina fosfátov v krvi je normálna alebo zvýšená
z dôvodu poškodenej funkcie obličiek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamíny.
ATC kód: A11CC04


Biologické účinky kalcitriolu sú sprostredkované receptorom pre vitamín D,
nukleárneho hormonálneho receptora, ktorý je exprimovaný na väčšinu typov
buniek a účinkuje ako transkripčný faktor aktivovaný prostredníctvom svojej
ligandy, ktorý sa viaže na špecifické miesta DNA, kde modifikuje expresiu
cieľových génov.

Dve známe miesta účinku kalcitriolu sú črevo a kosť.

Zdá sa, že kalcitriolový receptor viažuci bielkovinu sa nachádza na
sliznici čreva človeka. Ďalšie dôkazy naznačujú, že kalcitriol môže pôsobiť
rovnako na obličky a prištítne telieska. Kalcitriol je najúčinnejšia známa
forma vitamínu D3, pokiaľ ide o stimuláciu transportu vápnika v čreve. U
potkanov s akútnou urémiou sa dokázalo, že kalcitriol stimuluje absorpciu
vápnika v čreve.

Obličky u uremických pacientov nemôžu dostatočne syntetizovať kalcitriol,
aktívnu formu hormónu tvorenú z prekurzoru vitamínu D. Výsledná
hypokalciémia a sekundárny hyperparatyroidizmus sú hlavné príčiny
metabolického ochorenia kostí pri zlyhávaní obličiek. Ďalšie látky toxické
pre kosti, ktoré sa akumulujú pri urémii (napr. hliník), môžu mať tiež svoj
podiel.

Je zrejmé, že priaznivý účinok Rocaltrolu pri renálnej osteodystrofii
vyplýva z korekcie hypokalciémie a sekundárneho hyperparatyroidizmu. Nie je
isté, či má Rocaltrol ďalšie nezávislé priaznivé účinky.

Kalcitriol je najdôležitejší aktívny metabolit vitamínu D3. Za normálnych
okolností sa tvorí v obličkách z prekurzora 25-hydroxycholekalciferolu (25-
HCC). Normálna denná fyziologická tvorba kalcitriolu je 0,5 - 1,0 (g,
najvyššia je počas obdobia zvýšeného rastu kostí (napr. gravidita a rast).
Kalcitriol umožňuje absorpciu vápnika z čriev a reguluje mineralizáciu
kostí. Farmakologické pôsobenie jednej dávky kalcitriolu trvá 3 – 5 dní.

Kľúčová úloha kalcitriolu v regulácii kalciovej homeostázy, ktorá zahŕňa
stimulačné účinky na osteoblastickú aktivitu v kostiach, je farmakologickým
základom pre jeho terapeutické použitie pri osteoporóze.

U pacientov s výrazne poškodenou funkciou obličiek, je syntéza endogénneho
kalcitriolu znížená prípadne sa môže celkom zastaviť. Tento deficit hrá
kľúčovú úlohu v rozvoji renálnej osteodystrofie. Perorálne podávanie
kalcitriolu pacientom s renálnou osteodystrofiou normalizuje zníženú
absorpciu vápnika v čreve a pomáha normalizovať alebo zredukovať sérové
hladiny alkalickej fosfatázy a sérových koncentrácií parathormónu. Tiež
upravuje histologicky pozorované zmeny, ktoré sa vyskytujú pri osteitis
fibrosa a iných poruchách mineralizácie.

Liečba kalcitriolom zmierňuje hypokalciémiu a jej klinické prejavy u
pacientov s pooperačným hypoparatyreoidizmom, idiopatickým
hypoparatyreoidizmom alebo pseudohypoparatyreoidizmom.

U pacientov s krivicou dependentnou na vitamíne D sú sérové koncentrácie
kalcitriolu nízke až nemerateľné. Vzhľadom na nedostatočnú tvorbu
endogénneho kalcitriolu predstavuje Rocaltrol terapeutickú náhradu.

U pacientov s krivicou rezistentnou na vitamín D a hypofosfatémiou, u
ktorých sú znížené plazmatické koncentrácie kalcitriolu, liečba
kalcitriolom znižuje tubulárne vylučovanie fosfátov a spoločne so súbežnou
liečbou fosfátmi normalizuje vývoj kostí.

Pacienti s rozličnými inými formami krivice, napríklad v spojení s
novorodeneckou hepatitídou, biliárnou atréziou, cystinózou alebo
nedostatočným príjmom vápnika a vitamínu D v potrave, majú tiež prínos z
liečby kalcitriolom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/

Kalcitriol sa rýchlo absorbuje z čreva. V priebehu 3 až 6 hodín po
perorálnom podaní jednej dávky (0,25 - 1,0 (g kalcitriolu) sa dosiahnu
maximálne plazmatické koncentrácie lieku.
Pri opakovanom podaní sa rovnovážne koncentrácie kalcitriolu v plazme
dosiahnu v priebehu 7 dní, v závislosti od veľkosti podanej dávky
kalcitriolu.


/Distribúcia/

Dve hodiny po podaní jednotlivej perorálnej dávky 0,5 (g Rocaltrolu stúpli
priemerné plazmatické koncentrácie kalcitriolu z pôvodnej hodnoty 40,0 (
4,4 pg/ml na 60,0 ( 4,4 pg/ml a potom, po 4 hodinách klesli na 53,0 (
6,9 pg/ml, po 8 hodinách na 50,0 ( 7,0 pg/ml, po 12 hodinách na 44
(4,6 pg/ml a po 24 hodinách na 41,5 ( 5,1 pg/ml.
Počas cirkulácie a transportu v krvi sú kalcitriol a ostatné metabolity
vitamínu D viazané na špecifické plazmatické bielkoviny.
Predpokladá sa, že exogénny kalcitriol prechádza z materskej krvi do
cirkulácie plodu a do materského mlieka.


/Metabolizmus/

Kalcitriol sa hydroxyluje a oxiduje v obličkách a pečeni pomocou
špecifického izoenzýmu cytochrómu P450; CYP24A1.
Identifikovalo sa niekoľko metabolitov kalcitriolu, z ktorých má každý
rozličnú aktivitu vitamínu D:
1(,25-dihydroxy-24-oxo-cholekalciferol;1(,23,25-trihydroxy-24-oxo-
cholekalciferol; 1(,24R,25-trihydroxycholekalciferol; 1(,25R-
dihydroxycholekalciferol-26; 23S-laktón 1(,25S,26-
trihydroxycholekalciferol; 1(,25R-dihydroxy-23-oxo-cholekalciferol;
1(,25R,26-trihydroxy-23-oxo-cholekalciferol a 1(-hydroxy 23-karboxy-
24,25,26,27-tetranorcholekalciferol.


/Eliminácia/

Polčas eliminácie kalcitriolu v sére je 9 – 10 hodín.
Eliminačná kinetika kalcitriolu zostáva lineárna až do dávky 96 µg, čo
zodpovedá veľmi širokému dávkovaciemu rozmedziu.
Avšak farmakologický účinok jednej dávky kalcitriolu pretrváva aspoň 7 dní.
Kalcitriol sa vylučuje žlčou a podlieha enterohepatálnej cirkulácii.
Po intravenóznom podaní izotopom značeného kalcitriolu zdravým jedincom sa
v priebehu 24 hodín zistilo približne 27 % izotopom značenej látky v
stolici a 7 % v moči. Po perorálnom podaní 1 (g izotopom značeného
kalcitriolu zdravým jedincom sa v priebehu 24 hodín zistilo približne 10 %
z celkovej izotopom značenej látky v moči. Na šiesty deň po intravenóznom
podaní izotopom značeného kalcitriolu bolo v moči 16 % a v stolici 49 %
z celkove vylúčenej izotopom značenej látky.

/Farmakokinetika u zvláštnych skupín/
U pacientov s nefrotickým syndrómom alebo u dialyzovaných pacientov boli
sérové koncentrácie kalcitriolu znížené a čas potrebný na dosiahnutie
maximálnych plazmatických koncentrácií bol predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Karcinogenéza, mutagenéza, ovplyvnenie plodnosti/
Dlhotrvajúce štúdie na zvieratách, ktoré by zhodnotili karcinogénny
potenciál Rocaltrolu sa nerobili.
Neexistujú žiadne dôkazy o mutagénnom účinku Rocaltrolu.
Nebol popísaný žiadny významný účinok lieku na plodnosť alebo na
reprodukčnú schopnosť.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Náplň kapsuly:
Butylhydroxyanizol
Butylhydroxytoluén
Stredne nasýtené triacylglyceroly

Obal kapsuly:
Želatína
Glycerol 85 %
Hydrogenovaný hydrolyzát škrobu
Sorbitol
Manitol
Oxid titaničitý E 171
Červený oxid železitý E 172
Žltý oxid železitý E 172

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Liekovky z hnedého skla: Chrániť pred svetlom a teplom. Chrániť pred
vlhkosťou.
PVC blistrové balenia: Uchovávať pri teplote do 25 °C. Chrániť pred svetlom
a vlhkosťou.
6.5 Druh obalu a obsah balenia

Liekovka z hnedého skla so šraubovacím uzáverom alebo blistrové balenie
z PVC fólie a krycej fólie z hliníka potiahnutej vinylakrylovou živicou.

Veľkosť balenia: 30 kapsúl

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Roche Slovensko, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0539/92-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.09.1992/ bez časového obmedzenia

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2012


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C91550
Skupina ATC:
A11 - Vitamíny
Skupina ATC:
A11CC04 - calcitriolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
carbocisteinum
Výrobca lieku:
F. Hoffmann-La Roche, Ltd., Bazilej, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) renálnej osteodystrofii u chorých s chronickou renálnou insuficienciou (predovšetkým u dialyzovaných pacientov), b) rachitíde rezistentnej na vitamín D, c) osteomalácii rezistentnej na vitamín D, d) hypoparathyreóze rezistentnej na liečbu vitamínom D a vápnikom.
Predajná cena:
23.40 € / 704.95 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
23.40 € / 704.95 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.17 € ÚP:0.00 € DP:7.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.40 € ÚP:0.00 € DP:23.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.98 € ÚP:0.00 € DP:30.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:61.37 € ÚP:0.00 € DP:61.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.08 € ÚP:0.00 € DP:13.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.95 € ÚP:0.00 € DP:46.95 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien