Detail:
OsteoD 0,25mcg cps mol 30x0,25mcg
Názov lieku:
OsteoD 0,25mcg
Doplnok názvu:
cps mol 30x0,25mcg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/01211SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


OsteoD 0,25 mcg
2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


1 kapsula obsahuje calcitriolum 0,25 µg


3. LIEKOVÁ FORMA


Mäkké kapsuly
Vzhľad: mäkké želatínové nepriesvitné kapsuly žltej farby s nápisom 0,25
4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

OsteoD sa používa na liečbu pacientov s renálnou osteodystrofiou na
korekciu abnormálneho metabolizmu vápnika a fosforu.
OsteoD sa tiež používa u pacientok na liečbu postmenopauzálnej osteoporózy.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Kapsuly sa užívajú perorálne. Zapíjajú sa pohárom vody.
V prevencii hyperkalciémie sa dávkovanie u pacientov upravuje individuálne
podľa ich fyziologických potrieb. Odporúča sa zabezpečiť dostatočný denný
prísun vápnika a v prípade potreby vykonať zmeny v diéte alebo
suplementácii vápnika, aby liečba bola účinná.

Dospelí
/Renálna osteodystrofia/
Úvodná dávka je 0,25 µg kalcitriolu za deň. Táto dávka môže byť postačujúca
ešte niekoľko dní u pacientov s normálnou alebo len mierne zníženou
hladinou vápnika.
Dávka sa môže zvyšovať o 0,25 µg v intervale 2-4 týždňov, kým sa nedosiahne
uspokojivá biochemická a klinická odpoveď. Sérové hladiny vápnika treba
monitorovať najmenej dvakrát za týždeň počas liečby. Ak sérová hladina
vápnika vzrastie o 1 mg/100 ml (250 µmol/l) nad hornú normálnu hranicu 9-11
mg/100 ml (2250 – 2750 µmol/l) alebo hladina sérového kreatinínu vzrastie
nad 120 µmol/l, liečbu kalcitriolom treba ihneď prerušiť.
Liečbu možno znova odporučiť až vtedy, ak sa sérové hladiny vápnika
pohybujú v normálnom intervale.

Obvyklá dávka prinášajúca dostatočnú odpoveď je 0,5 – 1,0 µg za deň.
Pri súbežnom užívaní barbiturátov alebo antikonvulzív sú však potrebné
vyššie dávky./Postmenopauzálna osteoporóza/
Odporúčaná dávka je 0,25 µg dvakrát za deň. Na úvod treba monitorovať
sérové hladiny vápnika a kreatinínu po 4 týždňoch, potom po 3 mesiacoch
a nakoniec pravidelne po 6 mesiacoch.

Deti
Používanie kalcitriolu u detí sa neodporúča.

Starší pacienti
Odporúčané dávkovanie je rovnaké ako u dospelých pacientov.

4.3. Kontraindikácie

( Známa precitlivenosť na kalcitriol (alebo na iné liečivá rovnakej
skupiny) alebo na ktorúkoľvek
z pomocných látok
( Pri všetkých ochoreniach spojených s hyperkalciémiou.
( Preukázaná toxicita vitamínu D.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Medzi liečbou kalcitriolom a vznikom hyperkalciémie existuje úzky vzájomný
vzťah.

Náhle zvýšenie príjmu vápnika v dôsledku zmeny stravovania (napr. zvýšená
konzumácia mliečnych výrobkov) alebo nekontrolovaného príjmu prípravkov
obsahujúcich vápnik môže vyvolať hyperkalciémiu. Pacientov a ich rodinných
príslušníkov treba upozorniť na to, že je nevyhnutné prísne dodržiavať
predpísanú diétu a treba ich poučiť o tom, ako rozpoznať príznaky
hyperkalciémie.

Keď sa hladiny vápnika v sére zvýšia na hodnotu o 1 mg/100 ml (250 µmol/l)
vyššiu než sú referenčné hodnoty (9 - 11 mg/100 ml alebo 2 250 -
2 750 µmol/l), alebo keď sa hladina kreatinínu v sére zvýši
na > 120 µmol/, liečba kalcitriolom sa musí ihneď prerušiť, pokým nenastane
normokalciémia.

Riziku vzniku hyperkalciémie sú vystavení najmä imobilní pacienti, napr.
pacienti, ktorí podstúpili chirurgický zákrok).

Kalcitriol zvyšuje hladiny anorganických fosfátov v sére. Hoci u pacientov
s hypofosfatémiou je takéto zvýšenie žiaduce, u pacientov so zlyhaním
obličiek je potrebná opatrnosť, pretože im hrozí riziko vzniku ektopických
kalcifikátov.

V takýchto prípadoch je potrebné udržiavať plazmatické hladiny fosfátov
v referenčnom rozpätí (2 - 5 mg/100 ml alebo 0,65 - 1,62 mmol/l) perorálnym
podávaním vhodných látok viažucich fosfáty a dodržiavaním diéty s nízkym
obsahom fosfátov.

Súčin hodnôt vápnika a fosforu v sére (Ca x P) nesmie prekročiť hodnotu
70 mg2/dl2.

Pacienti s rachitídou rezistentnou na vitamín D (familiárna hypofosfatémia)
liečení kalcitriolom musia pokračovať v perorálnej liečbe fosfátmi. Je však
potrebné vziať do úvahy, že kalcitriol môže zvýšiť absorpciu fosfátov v
čreve a prostredníctvom tohto účinku môže zmeniť potrebu substitučnej
liečby fosfátmi.

Keďže kalcitriol je najúčinnejší dostupný metabolit vitamínu D, počas
liečby kalcitriolom sa nesmie predpisovať žiaden ďalší prípravok s obsahom
vitamínu D, aby sa zabránilo vzniku hypervitaminózy D.

Ak pacient prechádza z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu
kalcitriolom, môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu
v krvi vráti na počiatočnú hodnotu (pozri časť 4.9).

Pacienti s normálnou funkciou obličiek užívajúci kalcitriol sa musia
vyvarovať dehydratácie. Musí sa udržiavať adekvátny príjem tekutín.

U pacientov s normálnou funkciou obličiek môže byť chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšením hladiny kreatinínu v sére.

4.5. Liekové a iné interakcie

Keďže kalcitriol je najúčinnejší dostupný metabolit vitamínu D, počas
liečby kalcitriolom sa nesmie predpisovať žiaden ďalší prípravok s obsahom
vitamínu D, aby sa zabránilo vzniku hypervitaminózy D. Ak pacient prechádza
z liečby ergokalciferolom (vitamín D2) na liečbu kalcitriolom, môže trvať
niekoľko mesiacov, kým sa hladina ergokalciferolu v krvi vráti na
počiatočnú hodnotu.

Počas liečby kalcitriolom sa musí prerušiť liečba farmakologickými dávkami
vitamínu D a jeho derivátov, aby sa zabránilo možnému aditívnemu účinku
a hyperkalciémii.

Je nutné prísne dodržiavať pokyny týkajúce sa stravovania, najmä pokiaľ ide
o užívanie doplnkov výživy s obsahom vápnika a treba sa vyhnúť
nekontrolovanému príjmu ďalších prípravkov s obsahom vápnika.

Súbežná liečba tiazidovým diuretikom zvyšuje riziko vzniku hyperkalciémie.
Dávkovanie kalcitriolu sa musí určiť s opatrnosťou u pacientov liečených
srdcovými glykozidmi, keďže u týchto pacientov môže hyperkalciémia vyvolať
srdcové arytmie.

Medzi analógmi vitamínu D existuje funkčný antagonizmus, ktorý zvyšuje
vstrebávanie vápnika, zatiaľ čo kortikosteroidy jeho vstrebávaniu bránia.

Lieky obsahujúce horčík (napr. antacidá) môžu spôsobiť hypermagneziémiu,
a preto sa počas liečby kalcitriolom nesmú podávať pacientom podstupujúcim
dlhodobú dialýzu obličiek.

Keďže kalcitriol ovplyvňuje aj transport fosfátov v čreve, obličkách
a kostiach, musí sa upraviť dávkovanie látok viažucich fosfáty podľa hodnôt
koncentrácií fosfátov v sére (referenčné hodnoty: 2 - 5 mg/100 ml alebo
0,65 - 1,62 mmol/l).

Pacienti s rachitídou rezistentnou na vitamín D (familiárna hypofosfatémia)
liečení kalcitriolom musia pokračovať v perorálnej liečbe fosfátmi. Je však
potrebné vziať do úvahy, že kalcitriol môže zvýšiť absorpciu fosfátov v
čreve a prostredníctvom tohto účinku môže zmeniť potrebu substitučnej
liečby fosfátmi.

Podávanie enzymatických induktorov, akým je fenytoín alebo fenobarbital,
môže viesť k urýchleniu metabolizmu kalcitriolu, a tým k zníženiu jeho
koncentrácií v sére. Pri súbežnom podávaní týchto liekov preto môžu byť
potrebné vyššie dávky kalcitriolu.

Cholestyramín môže znížiť absorpciu vitamínov rozpustných v tukoch v čreve,
a preto môže tiež zhoršiť absorpciu kalcitriolu v čreve.

4.6. Gravidita a laktácia

Gravidita
Perorálne podávanie subletálnych dávok vitamínu D gravidným králikom
vyvolalo u plodov supravalvulárnu aortálnu stenózu. Nie sú k dispozícii
údaje dokazujúce, že vitamín D je teratogénny u ľudí, dokonca ani vo veľmi
vysokých dávkach. Kalcitriol sa môže počas gravidity používať len vtedy, ak
prínosy prevyšujú možné riziko pre plod.

Laktácia
Exogénny kalcitriol zrejme prechádza do materského mlieka. Vzhľadom na
možnosť vzniku hyperkalciémie u matky a nežiaducich reakcií na kalcitriol
u dojčiat, matky môžu dojčiť počas užívania kalcitriolu iba vtedy, ak sa
matke a dieťaťu kontrolujú hladiny vápnika v sére.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8. Nežiaduce účinky

Klinické štúdie

Zoznam nežiaducich reakcií

/Poruchy imunitného systému/
U citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť reakcie z precitlivenosti (pruritus,
vyrážka, urtikária a veľmi zriedkavo aj závažné erytematózne kožné
prejavy).

/Poruchy metabolizmu a výživy/
Keďže kalcitriol znásobuje pôsobenie vitamínu D, môžu sa vyskytnúť
nežiaduce účinky podobné nežiaducim účinkom objavujúcim sa pri užití
nadmernej dávky vitamínu D, t.j. hyperkalciemický syndróm alebo intoxikácia
vápnikom (v závislosti od závažnosti a trvania hyperkalciémie) (pozri časť
4.4).

Občasné akútne príznaky zahŕňajú anorexiu, bolesť hlavy, nauzeu, vracanie,
bolesť brucha alebo bolesť žalúdka a zápchu.

Farmakologické štúdie preukázali, že v dôsledku krátkeho biologického
polčasu kalcitriolu dochádza k normalizácii zvýšenej hladiny vápnika v sére
v priebehu niekoľkých dní od vysadenia liečby, t.j. oveľa rýchlejšie než
pri liečbe prípravkami s obsahom vitamínu D3.

Chronické nežiaduce účinky môžu zahŕňať dystrofiu, poruchy zmyslového
vnímania, horúčku s pocitom smädu, smäd/polydipsiu, polyúriu, dehydratáciu,
apatiu, spomalený rast a infekcie močových ciest.

Pri súčasnej hyperkalciémii a hyperfosfatémii s hodnotou ( 6 mg/100 ml
alebo ( 1,9 mmol/l, môže dôjsť ku kalcifikácii mäkkých tkanív, čo je možné
dokázať rádiograficky.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/
U pacientov s normálnou funkciou obličiek môže byť chronická hyperkalciémia
spojená so zvýšením hladiny kreatinínu v sére.

Obdobie po uvedení lieku na trh

Počet nežiaducich účinkov hlásených počas 15-ročného obdobia klinického
používania kalcitriolu bol veľmi nízky pri všetkých indikáciách, pričom
každý jednotlivý nežiaduci účinok, vrátane hyperkalciémie, mal percentuálny
výskyt 0,001 % alebo menej.

4.9. Predávkovanie

Keďže kalcitriol je derivát vitamínu D, príznaky predávkovania sú rovnaké
ako pri predávkovaní vitamínom D. Príjem vysokých dávok vápnika a fosfátov
spolu s kalcitriolom môže spôsobiť podobné príznaky. Súčin hodnôt vápnika
a fosforu v sére (Ca x P) nesmie prekročiť hodnotu 70 mg2/dl2.
Vysoká hladina vápnika v dialyzáte môže prispieť k vzniku hyperkalciémie.

Akútne príznaky intoxikácie vitamínom D sú: anorexia, bolesť hlavy,
vracanie, zápcha.

Chronické príznaky sú: dystrofia (slabosť, úbytok telesnej hmotnosti),
poruchy zmyslového vnímania, možná horúčka s pocitom smädu, polyúria,
dehydratácia, apatia, zastavený rast a infekcie močových ciest. Neskôr
dochádza k hyperkalciémii s metastatickými kalcifikáciami kôry obličiek,
myokardu, pľúc a pankreasu.

Pri liečbe náhodného predávkovania sa majú zvážiť nasledujúce opatrenia:
okamžitý výplach žalúdka alebo vyvolanie vracania na prevenciu ďalšej
absorpcie.

Podávanie tekutého parafínu na podporu vylučovania liečiva stolicou.
Odporúča sa opakovane kontrolovať hladiny vápnika v sére. Ak v sére
pretrvávajú zvýšené hladiny vápnika, môžu sa podať fosfáty
a kortikosteroidy a urobiť opatrenia na vyvolanie adekvátnej diurézy.

Hyperkalciémia môže pri vyšších hodnotách (> 3,2 mmol/l) viesť k renálnej
insuficiencii, najmä keď sú hladiny fosfátov v krvi v norme, alebo keď sú
zvýšené v dôsledku poruchy funkcie obličiek.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamíny
ATC kód: A11CC04

Kalcitriol sa prirodzene tvorí v obličkách z prekurzoru 25-
hydroxycholekalciferolu a zo všetkých známych metabolitov vitamínu D má
najvyššiu biologickú účinnosť.

Kalcitriol zvyšuje absorpciu vápnika a fosforu z čriev a významne sa tiež
podieľa na mineralizácii kostí. Pri chronickej renálnej poruche s hodnotou
GFR pod 30 ml/min, redukcia endogénneho kalcitriolu vedie k abnormálnemu
metabolizmu minerálov. Hypokalciémia upravená podávaním kalcitriolu tak
upravuje ochorenie kostí. U pacientok s postmenopauzálnou osteoporózou
kalcitriol zvyšuje absorpciu vápnika, zvyšujú sa hladiny cirkulujúceho
kalcitriolu, čím sa znižuje výskyt zlomenín kostí.
Účinok kalcitriolu je podstatne rýchlejší ako v prípade ostatných
metabolitov vitamínu D a účinky sú tiež rýchlo reverzibilné. Výhodou je, že
sa skoro dosiahne potrebná a presná hladina.
V prípade náhodného predávkovania sa zasa jeho účinky rýchlo normalizujú.


2. Farmakokinetické vlastnosti

Maximálne sérové hladiny kalcitriolu sa dosahujú za 4-6 hodín po perorálnom
podaní. Biologický polčas eliminácie kalcitriolu je 3-6 hodín, ale
farmakologicky je účinný 3 až 5 dní. Pri podaní dávky
1 µg izotopom značeného kalcitriolu zdravým jedincom sa 10 % celkovej
izotopom značenej látky zachytilo v moči do 24 hodín. Potvrdila sa tiež
enterohepatálna recirkulácia; hlavnou cestou eliminácie je žlčový systém.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Zvýšený počet potratov, abnormalít, maternálna toxicita a neonatálna
morbidita sa vyskytli, ak sa kalcitriol podával králikom v dávke 0,3 µg/ kg
za deň (pozri tiež časť 4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie).


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Buthyl hydroxyanisolum E 320, buthyl hydroxytoluenum E 321, oleum,
gelatina, glycerolum, sorbitolum, titanii dioxidum E 171, flavum chinolini
E 104, shellac, ferri oxidum nigrum E 172.

2. Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3. Čas použiteľnosti


24 mesiacov

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávať pri teplote do 30 °C, v pôvodnom obale.


6.5. Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa
balenie: 30, 100 kapsúl

PP fľaška s LDPE uzáverom, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľa
balenie: 20, 30, 100

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Neuvádzajú sa.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0226/03-S
9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

19.09.2003/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C34691
Skupina ATC:
A11 - Vitamíny
Skupina ATC:
A11CC04 - calcitriolum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
carbocisteinum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) renálnej osteodystrofii u chorých s chronickou renálnou insuficienciou (predovšetkým u dialyzovaných pacientov), b) rachitíde rezistentnej na vitamín D, c) osteomalácii rezistentnej na vitamín D, d) hypoparathyreóze rezistentnej na liečbu vitamínom D a vápnikom.
Predajná cena:
13.08 € / 394.05 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
13.08 € / 394.05 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.17 € ÚP:0.00 € DP:7.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:23.40 € ÚP:0.00 € DP:23.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.98 € ÚP:0.00 € DP:30.98 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:61.37 € ÚP:0.00 € DP:61.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.08 € ÚP:0.00 € DP:13.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:46.95 € ÚP:0.00 € DP:46.95 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien