Detail:
Opiodur 100 µg/h emp tdm 5x11 mg, 100mcg/h
Názov lieku:
Opiodur 100 µg/h
Doplnok názvu:
emp tdm 5x11 mg, 100mcg/h
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/02646-R, 2009/02647-
R, 2009/02648-R, 2009/02649-R


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Opiodur 25 ?g/h
Opiodur 50 ?g/h
Opiodur 75 ?g/h
Opiodur 100 ?g/h
transdermálna náplasť
fentanyl


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Opiodur a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Opiodur
3. Ako používať Opiodur
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Opiodur
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE OPIODUR A NA ČO SA POUŽÍVA

Fentanyl patrí do skupiny silných liekov proti bolesti, ktoré sa nazývajú
opioidy. Liek proti bolesti, fentanyl, pomaly prechádza z náplasti cez kožu
a do tela.

Opiodur sa používa na liečbu silnej a dlhodobej bolesti, ktorá sa dá
zvládnuť iba silnými liekmi proti bolesti (opioidmi).


2. SKÔR AKO POUŽIJETE OPIODUR

Nepoužívajte Opiodur
. keď ste alergický (precitlivený) na fentanyl alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku
. keď trpíte bolesťou, ktorá trvá len krátky čas (napr. po chirurgickom
výkone)
. keď bol Váš centrálny nervový systém závažne postihnutý, napr. poranením
mozgu
Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Opiodur

| |
|UPOZORNENIE: |
|Opiodur je liek, ktorý môže byť pre deti životu nebezpečný. Toto platí |
|aj v prípade použití transdermálnych náplastí. |
|Majte na pamäti, že vzhľad tohto lieku môže byť pre deti lákavý. |
|Opiodur môže mať tiež život ohrozujúce vedľajšie účinky u ľudí, ktorí |
|nepoužívajú predpísané opioidné lieky pravidelne. |

Ak trpíte alebo ste niekedy trpeli na niektoré z nižšie uvedených stavov
alebo ochorení, povedzte to svojmu lekárovi skôr ako začnete používať
Opiodur. Riziko vedľajších účinkov u Vás bude vyššie a Váš lekár Vám môže
predpísať nižšiu dávku fentanylu:
. astma, dýchacie ťažkosti alebo akékoľvek ochorenie pľúc
. pomalý nepravidelný pulz srdca (bradyarytmie)
. nízky krvný tlak
. poškodenie funkcie pečene
. poškodenie funkcie obličiek
. ak ste mali poranenie hlavy alebo ochorenie mozgu (napr. nádor), známky
zvýšeného tlaku v mozgu (napr. bolesti hlavy, poruchy videnia), zmeny vo
Vašom stave vedomia alebo strata vedomia alebo kóma
. ak máte ochorenie spôsobujúce únavu a slabosť svalov (myasténia gravis)


Ak sa u Vás počas liečby objaví horúčka, informujte o tom svojho lekára.
Zvýšená telesná teplota môže spôsobiť zvýšený prechod liečiva cez kožu.
Z rovnakého dôvodu nevystavujte náplasť na koži priamemu pôsobeniu tepla,
ako napríklad z elektrických prikrývok, termoforov, sauny, solária alebo
horúcich kúpeľov. Je dovolené ostávať vonku na slnku počas horúcich
slnečných dní, ale musíte chrániť náplasť pred slnečným žiarením časťou
odevu.

Ak používate Opiodur dlhší čas, môže vzniknúť klesajúca úľava od bolesti
(tolerancia), fyzická alebo psychická závislosť. Počas liečby bolesti
spôsobenej rakovinou je to však zriedkavé.

Ak ste starší pacient alebo ak ste vo veľmi zlej fyzickej kondícii
(kachektický), Váš lekár Vás bude sledovať pozornejšie. Môže byť potrebné,
aby Vám predpísal nižšiu dávku.

Náplasti sa nesmú strihať na menšie časti, pretože kvalita, účinnosť ani
bezpečnosť takto rozdelených náplastí nebola overená.

Používanie u detí
Opiodur sa má používať iba u detí starších ako 2 roky, pretože je málo
skúseností s použitím u mladších detí. Ak lekár výslovne predpíše Opiodur,
môže byť urobená výnimka.

/Likvidácia náplastí/
Použité náplasti môžu obsahovať významné zvyšky účinnej látky. Preto po
odstránení by použitá náplasť mala byť pevne zložená na polovicu lepiacou
stranou dovnútra tak, aby lepidlo nebolo odhalené, a potom bezpečne
zlikvidovaná mimo dosahu detí, ako je uvedené na obale.

Použitie náplastí fentanylu môže viesť k pozitívnym výsledkom pri
dopingových testoch. Použitie náplastí fentanylu ako dopingovej látky môže
byť nebezpečné pre zdravie.Používanie iných liekov

Ak užívate barbituráty (používaných na liečbu porúch spánku) alebo
buprenorfín, nalbufín alebo pentazocín (iné silné lieky proti bolesti),
povedzte to, prosím, svojmu lekárovi. Neodporúča sa užívať tieto lieky
spolu s liekom Opiodur.

Ak užívate aj lieky, ktoré ovplyvňujú činnosť mozgu, je zvýšená
pravdepodobnosť, že budete mať vedľajšie účinky, predovšetkým problémy
s dýchaním. To napríklad platí pre:

. lieky na liečbu úzkosti (trankvilizéry)
. lieky na liečbu depresie (antidepresíva)
. lieky na liečbu psychických porúch (neuroleptiká)
. anestetiká; ak si myslíte, že budete potrebovať anestetikum, povedzte
svojmu lekárovi alebo zubárovi, že užívate Opiodur
. lieky na liečbu porúch spánku (hypnotiká, sedatíva)
. lieky na liečbu alergií alebo nevoľnosti z cestovania
(antihistaminiká/antiemetiká)
. iné silné lieky proti bolesti
. alkohol

Pokiaľ nie ste starostlivo sledovaný Vaším lekárom, neužívajte súbežne
s liekom Opiodur nižšie uvedené lieky. Tieto lieky môžu zvýšiť účinky a
vedľajšie účinky lieku Opiodur. Medzi tieto lieky patria napríklad:
. ritonavir (na liečbu AIDS)
. ketokonazol a itrakonazole (na liečbu plesňových ochorení)
. niektoré makrolidové antibiotiká, napr. erytromycín a claritromycín (na
liečbu infekcií)
. cimetidín (na liečbu chorôb tráviaceho traktu)
. diltiazem (na liečbu chorôb srdca)

Ak užívate inhibítory monoamínoxidázy (IMAO) (napr. moklobemid proti
depresii alebo selegilín proti Parkinsonovej chorobe) alebo ste ich užívali
počas posledných 14 dní povedzte o tom, prosím, svojmu lekárovi. Ak sa
tieto lieky užívajú spolu s liekom Opiodur, môže to zvýšiť ich toxicitu.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Používanie lieku Opiodur s jedlom a nápojmi
Počas liečby fentanylom by ste nemali piť alkohol. Alkohol môže zvýšiť
riziko ťažkostí s dýchaním. Súbežné používanie lieku Opiodur
a alkoholických nápojov zvyšuje riziko vážnych vedľajších účinkov a môže
viesť k ťažkostiam s dýchaním, poklesu krvného tlaku, hlbokému útlmu
a kóme.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.

Bezpečné používanie počas tehotenstva nebolo stanovené. Neodporúča sa
používať Opiodur počas pôrodu (vrátane pôrodu cisárskym rezom), pretože
fentanyl môže u novorodenca spôsobiť problémy s dýchaním.

Ak počas liečby liekom Opiodur otehotniete, poraďte sa so svojím lekárom.
Opiodur sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, pokiaľ to nie je
absolútne nevyhnutné.

Fentanyl prechádza do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť vedľajšie
účinky, ako je celkový útlm a útlm dýchania. Materské mlieko vytvorené
počas liečby alebo počas 72 hodín po odstránení poslednej náplasti sa má
znehodnotiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Opiodur má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. To
je nutné očakávať najmä na počiatku liečby, pri zmene dávkovaní a rovnako
aj v súvislosti s alkoholom a liekmi na liečbu úzkosti (transkvilizéry). Ak
ste doteraz používali rovnakú dávku lieku Opiodur po dlhšiu dobu, môže Váš
lekár rozhodnúť, že máte povolené riadiť a obsluhovať nebezpečné stroje.
Nešoférujte a neobsluhujte nebezpečné stroje pri používaní lieku Opiodur,
pokiaľ Vám Váš doktor nepovedal, že to smiete robiť.


3. AKO POUŽÍVAŤ OPIODUR

Vždy používajte Opiodur presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Váš lekár určí, ktorá sila lieku Opiodur je pre Vás najvhodnejšia. Toto
rozhodnutie vychádza z toho, aká silná je Vaša bolesť, aký je Váš zdravotný
stav a podľa typu liečby bolesti, ktorú ste dosiaľ užívali.

Sila a počet náplastí sa budú musieť meniť v závislosti od Vašej reakcie.
Úplný účinok sa má dosiahnuť do 24 hodín po aplikovaní prvej náplasti a po
odstránení náplasti účinok postupne klesá. Neprerušujte liečbu bez
konzultácie s lekárom.

Vaša prvá náplasť začne účinkovať pomaly. Môže to trvať až jeden deň, takže
Váš lekár Vám môže dať ďalšie lieky proti bolesti, kým nezačne náplasť
fentanylu plne účinkovať. Potom Vám bude Opiodur nepretržite pomáhať
pri úľave od bolesti a Vy budete môcť ukončiť užívanie ďalších liekov proti
bolesti. Avšak niekedy budete možno potrebovať iné lieky proti bolesti
navyše.


Ako aplikovať Opiodur

. Nájdite rovnú časť na hornej časti Vášho tela alebo ramena, kde je koža
bez ochlpenia, rezov, škvŕn alebo iných poškodení kože. Zvolená časť tela
nesmie byť po ožarovaní radiačnou liečbou.
. Ak je koža ochlpená, chlpy ostrihajte nožničkami (ale vhodnejšie je
použiť neochlpené časti). Nehoľte ju, pretože holenie dráždi kožu. Ak je
potrebné kožu umyť, umývajte ju vodou. Nepoužívajte mydlo, olej, telové
mlieka, alkohol alebo iné čistiace prostriedky, ktoré môžu podráždiť
kožu. Pred aplikáciou náplasti musí byť pokožka úplne suchá.
. Náplasť sa má nalepiť ihneď po otvorení balenia. Po odstránení
snímateľnej fólie aplikujte náplasť na kožu pevným pritlačením dlaňou.
Tlačte najmenej 30 sekúnd, aby ste sa uistili, že náplasť dobre priľnula
ku koži. Osobitnú pozornosť venujte okrajom náplasti, či sú dobre
prilepené.
. Transdermálna náplasť fentanylu sa zvyčajne používa 72 hodín (3 dni). Na
vonkajšie balenie si môžete napísať dátum a čas aplikovania náplasti.
Toto Vám môže pomôcť zapamätať si, kedy si máte náplasť vymeniť.
. Po aplikácii náplasť nevystavujte priamemu zdroju tepla (pozri „Buďte
zvlášť opatrný pri používaní lieku Opiodur).
. Počas nosenia náplasti sa môžete kúpať, sprchovať, plávať alebo cvičiť,
pretože náplasť má vodeodolnú ochrannú vonkajšiu vrstvu.
. Deťom sa náplasť aplikuje predovšetkým v hornej časti chrbta, aby sa
obmedzilo riziko odstránení náplasti dieťaťom.

Náplasť Opiodur sa nemá rozdeliť alebo rozrezať.

Ako vymeniť Opiodur
. Náplasť odstráňte po čase, ktorý Vám povedal lekár. Vo väčšine prípadov
je to po 72 hodinách (3 dňoch), u niektorých pacientov to môže byť po 48
hodinách (2 dňoch). Náplasť sa zvyčajne neodlepí sama. Odstráňte všetky
stopy, ktoré zostali na koži po odlepení náplasti, dostatočným množstvom
vody. Nepoužívajte alkohol alebo iné rozpúšťadlá.
. Použitú náplasť zložte na polovicu tak, aby okraje k sebe priľnuli.
Použité náplasti vložte späť do vonkajšieho obalu a bezpečne zneškodnite
alebo odovzdajte svojmu lekárnikovi.
. Novú náplasť aplikujte vyššie popísaným spôsobom na iné miesto na koži.
Musí uplynúť minimálne 7 dní, kým použijete to isté miesto.

Ak použijete viac lieku Opiodur, ako máte
Ak ste si nalepili viac náplastí, ako Vám bolo predpísané, odstráňte ich
a vyhľadajte svojho lekára alebo nemocnicu, aby bolo posúdené možné riziko.

Najčastejším znakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Postihnutá
osoba dýcha abnormálne pomaly alebo slabo. Ak toto nastane, odstráňte
náplasť a ihneď vyhľadajte lekára. Počas čakania na lekára udržujte osobu
v bdelom stave rozprávaním alebo s ním/s ňou sem-tam zatraste.

Iné znaky a príznaky predávkovania zahŕňajú ospalosť, nízku telesnú
teplotu, pomalý pulz srdca, znížené svalové napätie, výrazný útlm
(sedácia), stratu koordinácie svalov, zúženie zreníc a kŕče.

Ak zabudnete vymeniť alebo použiť Opiodur
Nikdy nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú dávku.
Usilujte sa vymieňať náplasť v rovnakom čase každé tri dni (72 hodín),
pokiaľ Vám Váš lekár neurčil ináč. Ak si zabudnete vymeniť náplasť
v určenom čase, urobte tak hneď, ako si spomeniete. Ak veľmi meškáte
s výmenou Vašej náplasti, vyhľadajte svojho lekára, možno budete potrebovať
ďalšie lieky proti bolesti.

Ak prestanete používať Opiodur
Ak si prajete prerušiť alebo ukončiť liečbu, vždy prediskutujte najprv so
svojím lekárom dôvody na ukončenie liečby a možnosti ďalšej liečby.

Dlhodobé používanie lieku Opiodur môže spôsobiť fyzickú závislosť na ňom.
Ak prestanete používať náplasti, môžete sa cítiť celkovo zle. Pretože
riziko príznakov z vysadenia je vyššie, ak ukončíte túto liečbu náhle,
nikdy neukončujte liečbu liekom Opiodur sami bez toho, že by ste sa najprv
poradili so svojím lekárom.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Opiodur môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Na vyhodnotenie vedľajších účinkov sa používajú nasledovné frekvencie:
veľmi časté postihujú viac ako 1 pacienta z 10
časté postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
menej časté postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
zriedkavé postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
veľmi zriedkavé postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
neznáme častosť výskytu nie je možné stanoviť z dostupných údajov

Ak sa u Vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich závažných, veľmi zriedkavých
vedľajších účinkov, prerušte liečbu a ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo
navštívte nemocnicu:
. ťažký útlm dýchania (ťažká dýchavičnosť, chrčanie)
. úplné zablokovanie priechodnosti tráviaceho traktu (kŕčovitá bolesť,
vracanie, plynatosť)

Iné vedľajšie účinky

Veľmi časté:
Ospalosť (somnolencia), závraty, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie, zápcha,
potenie, svrbenie. Svrbenie zvyčajne vymizne počas jedného dňa po
odstránení náplasti.

Časté:
Pocit neobvyklej ospalosti alebo únavy (tlmivý účinok na funkcie mozgu),
nervozita, halucinácie, strata chuti do jedla, sucho v ústach, bolesť
žalúdka, kožné reakcie v mieste aplikácie náplasti.

Menej časté:
Pocit neobvyklého nadšenia (eufória), strata pamäti, poruchy spánku,
halucinácie, nepokoj, tras, poruchy citlivosti, poruchy reči, zníženie
alebo zvýšenie krvného tlaku a pulzu srdca, problémy s dýchaním, hnačka,
problémy s močením, kožná vyrážka, sčervenanie kože (erytém). Kožná vyrážka
a sčervenanie kože zvyčajne vymiznú do jedného dňa po odstránení náplasti.

Zriedkavé:
Zahmlený výhľad, nepravidelné búšenie srdca, rozšírenie (dilatácia) ciev,
čkanie, opuch v dôsledku zadržiavania vody v tkanivách, pocit chladu.

Veľmi zriedkavé:
Fantázie (klamlivé predstavy), strata fyzických síl, sexuálne problémy
(porucha funkcií), abstinenčné príznaky, strata svalovej koordinácie, kŕče,
pomalé dýchanie, zástava dýchania, pľuvanie krvi, nezvyčajné hromadenie
krvi v pľúcach, zápal hrdla, zablokovanie priechodnosti tráviaceho traktu
(ileus), bolestivé plyny v žalúdku alebo črevách, závažné alergické reakcie
(ťažkosti s dýchaním, piskot pri dýchaní, vyrážka), neobvykle nízka
produkcia moču, bolesti močového mechúra.
Akútne generalizované alergické reakcie s poklesom krvného tlaku a/alebo
dýchacími ťažkosťami (anafylaktické reakcie), klamlivé myšlienky, stavy
vzrušenia, strata fyzickej sily, depresia, úzkosť, zmätenosť, sexuálna
dysfunkcia, abstinenčné príznaky, poruchy koordinácie, záchvaty (vrátane
klonických a epileptických záchvatov), zníženie zrakovej činnosti, poruchy
dýchania (útlm dýchania), zástava dýchania (apnoe), bolestivé vetry,
blokáda tráviaceho traktu, znížené vylučovanie vody ako normálne (znížené
vylučovanie moču) .

Ak používate Opiodur už nejaký čas, môže sa stať, že Opiodur bude menej
účinný a Vaša dávka bude musieť byť zvýšená (tj. môže sa vyvinúť
tolerancia).

Taktiež sa môže vyvinúť aj fyzická závislosť. V takomto prípade môžete
pocítiť príznaky z vysadenia, ak náhle prestanete používať náplasti.
Príznaky z vysadenia lieku môžu byť nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť
a triaška.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ OPIODUR

Uchovávajte náplasti mimo dosahu a dohľadu detí, dokonca aj po použití.
Významné množstvo liečiva zostáva v transdermálnej náplasti aj po použití.

Nepoužívajte Opiodur po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Značné množstvá fentanylu zostávajú v transdermálnych náplastiach dokonca
aj po ich použití. Použité transdermálne náplasti sa majú zložiť priľnavými
povrchmi k sebe a bezpečne zneškodniť alebo vždy, keď je to možné, vrátiť
do lekárne. Akýkoľvek nepoužitý liek sa má zlikvidovať alebo vrátiť do
lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Opiodur obsahuje
Liečivo je fentanyl.


Opiodur 25 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 10 cm2 obsahuje 2,75 mg fentanylu
a uvoľňuje 25 mikrogramu fentanylu za hodinu.


Opiodur 50 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 20 cm2 obsahuje 5,5 mg fentanylu
a uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu.


Opiodur 75 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 30 cm2 obsahuje 8,25 mg fentanylu
a uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu za hodinu.


Opiodur 100 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 40 cm2 obsahuje 11,0 mg fentanylu
a uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu za hodinu.

Ďalšie zložky sú:
Krycia vrstva
polyetylénovo-tereftalátovový film s fluórokarbónovým povlakom

Podkladová vrstva
film z kopolyméru pegoterátu a etylénu s vinyl-acetátom

Adhezívna vrstva - liek
adhezívny silikón (polydimetylsiloxán, silikátová živica)
polydimetylsiloxán

Rýchlosť určujúca membrána
film z kopolyméru etylénu s vinyl-acetátom

Adhezívna vrstva - koža
adhezívny silikón (polydimetylsiloxán, silikátová živica)
polydimetylsiloxán

Snímateľná fólia
polyetylénovo-tereftalátovový film s fluórokarbónovým povlakom

Tlačiarenské farby
červený atramentAko vyzerá Opiodur a obsah balenia


Opiodur 25 ?g/h je obdĺžniková náplasť žltohnedej farby. Text „Fentanyl 25
?g/h“ je vytlačený na náplasti červenou farbou.

Opiodur 50 ?g/h je obdĺžniková náplasť žltohnedej farby. Text „Fentanyl 50
?g/h“ je vytlačený na náplasti červenou farbou.

Opiodur 75 ?g/h je obdĺžniková náplasť žltohnedej farby. Text „Fentanyl 75
?g/h“ je vytlačený na náplasti červenou farbou.

Opiodur 100 ?g/h je obdĺžniková náplasť žltohnedej farby. Text „Fentanyl
100 ?g/h“ je vytlačený na náplasti červenou farbou.

Náplasť je zabalená medzi dvoma listami vrecka zloženého z viac vrstiev,
obsahujúcimi hliníkovú fóliu ako hlavnú zložku bariéry a vrstvy ionomérovej
živice (v priamom kontakte s liekom), spojené s hliníkovou vrstvou. Dva
listy viacvrstvej fólie sú spoločne zapečatené na okrajoch tak, aby bola
náplasť zabezpečená pred deťmi.

Každá náplasť je na zadnej strane lepkavá, aby mohla byť prilepená na kožu.
Náplasť je krytá priehľadnou ochrannou fóliou a krycou vrstvou, ktoré majú
byť pred aplikáciou odstránené.

Opiodur je dostupný v baleniach po 3, 5, 10, 16 alebo 20 transdermálnych
náplastiach.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
PHARMABIDE Ltd.
/Menelaou str. 9/
/152 35 Vrilis/sia, Atény
/Grécko/

Výrobca
Lavipharm SA
/Agias Marinas Street, PO Box 59/
/1900 02 Peania/
/Grécko/

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Nemecko Fentanyl Pharmabide 25/50/75/100 Mikrogramm/Stunde
transdermales Pflaster
Bulharsko Opiodur 25 ?g/h, 50 ?g/h, 75 ?g/h, 100 ?g/h transdermal patch
Česká republika Opidodur 25 ?g/h, 50 ?g/h, 75 ?g/h, 100 ?g/h
Estónsko Opidodur 25 ?g/h, 50 ?g/h, 75 ?g/h, 100 ?g/h
Maďarsko: Fentanyl Pharmabide 25, 50, 75, 100 ?g/h mikrogramm/óra
transzdermális
tapasz
Litva: Opiodur 25, 50, 75, 100 mikrogramai/val. transderminiai
pleistrai
Lotyšsko: Opiodur 25, 50, 75, 100 mikrogrami/sund? transderm?ls
pl?ksteris
Slovinsko: Opiodur 25, 50, 75, 100 mikrogramov/uro transdermalni obliži
Slovensko: Opiodur 25 ?g/h, 50 ?g/h, 75 ?g/h, 100 ?g/h
Rumunsko: Fentanyl Pharmabide 25, 50, 75, 100 micrograme/h, plasture
transdermic

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii, ev. č.: 2009/02646-R, 2009/02647-
R, 2009/02648-R, 2009/02649-R

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Opiodur 25 ?g/h
Opiodur 50 ?g/h
Opiodur 75 ?g/h
Opiodur 100 ?g/h


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Opiodur 25 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 10 cm2 obsahuje 2,75 mg fentanylu
a uvoľňuje 25 mikrogramu fentanylu za hodinu.


Opiodur 50 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 20 cm2 obsahuje 5,5 mg fentanylu
a uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu za hodinu.


Opiodur 75 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 30 cm2 obsahuje 8,25 mg fentanylu
a uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu za hodinu.


Opiodur 100 ?g/h

1 transdermálna náplasť o veľkosti 40 cm2 obsahuje 11,0 mg fentanylu
a uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu za hodinu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť.

Fentanyl transdermálna náplasť je obdĺžniková náplasť svetlo žltohnedej
farby umiestnená medzi dvoma predimenzovaných priehľadnými ochrannými
vrstvami, ktoré musia byť pred aplikáciou náplasti odstránené.


Na náplasti je uvedené:

„Fentanyl 25 ?g/h“ v červenej farbe.
„Fentanyl 50 ?g/h“ v červenej farbe.
„Fentanyl 75 ?g/h“ v červenej farbe.
„Fentanyl 100 ?g/h“ v červenej farbe.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liek je indikovaný na liečbu silnej chronickej bolesti, ktorá sa dá
primerane zvládnuť len opioidnými analgetikami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie je individuálne a na základe predchádzajúceho užívania opioidov
pacientom, pričom sa berie do úvahy:
. možný rozvoj tolerancie
. súčasný celkový stav, zdravotný stav pacienta a
. stupeň závažnosti ochorenia
Požadované dávkovanie fentanylu sa upravuje individuálne a pravidelne sa
posudzuje po každom podaní.

Pacienti, ktorí dostávajú liečbu opioidmi prvýkrát
Ako začiatočná dávka sa majú použiť náplasti s rýchlosťou uvoľňovania 12,5
mikrogramu/hodinu, ktoré sú tiež k dispozícii. U veľmi starých alebo
slabých pacientov sa neodporúča začínať liečbu liekom Opiodur, vzhľadom na
ich známu citlivosť na liečbu opioidmi. V týchto prípadoch sa odporúča
začať liečbu nízkymi dávkami morfínu s okamžitým uvoľňovaním a Opiodur
predpísať až po stanovení optimálnej dávky.

Prechod z iných opioidov
Pri prechode z perorálnych alebo parenterálnych opioidov na liečbu
fentanylom sa začiatočná dávka má vypočítať takto:

1. Je potrebné stanoviť množstvo analgetík požadované počas
predchádzajúcich 24 hodín.
2. Získané množstvo sa má prepočítať na zodpovedajúcu perorálnu dávku
morfínu pomocou
tabuľky 1.
3. Zodpovedajúca dávka fentanylu sa má stanoviť nasledovne:
a) podľa tabuľky 2 u pacientov, ktorí potrebujú striedanie opioidov
(pomer prepočtu perorálneho morfínu k transdermálnemu fentanylu sa
rovná 150:1)
b) podľa tabuľky 3 u pacientov so stabilnou a dobre tolerovanou
liečbou opioidmi (pomer prepočtu perorálneho morfínu k
transdermálnemu fentanylu sa rovná 100:1)

/Tabuľka 1:/ /Prepočet ekvianalgetickej účinnosti/
Analgetický účinok pre všetky dávky uvedené v tabuľke je rovnocenný 10 mg
morfínu.

| |Ekvianalgetická dávka (mg) |
|Liečivo | |
| |parenterálne podanie |perorálne podanie |
| |(i.m) | |
|Morfín |10 |30 – 40 |
|Hydromorfón |1,5 |7,5 |
|Metadón |10 |20 |
|Oxykodón |10 – 15 |20 – 30 |
|Levorfanol |2 |4 |
|Oxymorfín |1 |10 (rektálne) |
|Diamorfín |5 |60 |
|Petidín |75 |- |
|Kodeín |- |200 |
|Buprenorfín |0,4 |0,8 (sublingválne) |
|Ketobemidón |10 |20 – 30 |

/Tabuľka 2: Odporúčaná dávka transdermálne podaného fentanylu na základe/
/dennej potreby perorálnej dávky morfínu//1/

|Perorálna 24hodinová dávka |Transdermálne uvoľňovanie fentanylu |
|morfínu |(?g/h) |
|(mg/den) | |
|30 – 44 |12 |
|pre pediatrických pacientov2 | |
|45 –134 |25 |
|pre pediatrických pacientov2 | |
|135 – 224 |50 |
|225 – 314 |75 |
|315 – 404 |100 |
|405 – 494 |125 |
|495 – 584 |150 |
|585 – 674 |175 |
|675 – 764 |200 |
|765 – 854 |225 |
|855 – 944 |250 |
|945 – 1034 |275 |
|1035 – 1124 |300 |


1 V klinických štúdiách boli tieto rozpätia denných perorálnych dávok
morfínu použité ako základ pre prepočet na transdermálnu dávku fentanylu.
2 Prepočet na transdermále dávky fentanylu vyššie ako 25 ?g/h je rovnaký u
dospelých a detských pacientov.

/Tabuľka 3: Odporúčaná/ /začiatočná dávka/ /transdermálne podaného fentanylu na/
/základe dennej potreby perorálnej dávky morfínu (u pacientov so stabilnou/
/a dobre tolerovanou liečbou opioidmi)/

|Perorálna dávka morfínu |Transdermálne uvoľňovanie fentanylu |
|(mg/24h) |(?g/h) |
|< 60 |12,5 |
|60 – 89 |25 |
|90 – 149 |50 |
|150 – 209 |75 |
|210 – 269 |100 |
|270 – 329 |125 |
|330 – 389 |150 |
|390 – 449 |175 |
|450 – 509 |200 |
|510 – 569 |225 |
|570 – 629 |250 |
|630 – 689 |275 |
|690 – 749 |300 |

Kombináciou niekoľkých transdermálnych náplastí možno dosiahnuť rýchlosť
uvoľňovania fentanylu viac ako 100 mikrogramov/h.

Prvé hodnotenie maximálneho analgetického účinku lieku Opiodur sa nemá
robiť skôr ako po 24hodinovom pôsobení náplasti. Dôvodom je postupné
zvyšovanie sérovej koncentrácie fentanylu počas prvých 24 hodín po
aplikácii náplasti.

Počas prvých 12 hodín po prechode na Opiodur pacient pokračuje v užívaní
predchádzajúceho analgetika v pôvodnej dávke; počas nasledujúcich 12 hodín
sa toto analgetikum podáva podľa potreby.

/Titrácia dávky a udržiavacia liečba/
Náplasť sa má meniť každých 72 hodín. Dávka sa má titrovať individuálne, až
kým sa nedosiahne analgetická účinnosť. U pacientov, ktorí pocítia výrazné
zníženie účinnosti v priebehu 48 – 72 hodín po aplikácii, môže byť potrebná
výmena náplasti už po 48 hodinách.

Náplasti s rýchlosťou uvoľňovania 12,5 mikrogramov/hodinu sú k dispozícii a
sú vhodné na titrovanie pri nižších dávkach. Ak je analgézia na konci prvej
aplikácie nedostatočná, dávka sa môže po troch dňoch zvýšiť, až kým sa
u každého pacienta nedosiahne cielený účinok. Dodatočná úprava dávky sa
zvyčajne má vykonať zvyšovaním o 25 mikrogramov/hodinu, pričom treba vziať
do úvahy doplnkovú analgetickú liečbu a stav bolesti pacienta.

Pacienti si môžu vyžadovať pravidelné doplnkové dávky krátkodobo
pôsobiacich analgetík v dôsledku náhleho zhoršenia bolesti. Ak dávka
fentanylu prekročí 300 mikrogramov/hodinu, treba zvážiť dodatočné alebo
alternatívne analgetické metódy, alebo alternatívne podanie opioidov.

Napriek primeranej analgetickej účinnosti boli pri prechode z dlhodobej
liečby morfínom na transdermálnu liečbu fentanylom hlásené príznaky
z vysadenia látky. V prípade príznakov z vysadenia sa odporúča liečiť
týchto pacientov nízkymi dávkami krátkodobo pôsobiaceho morfínu.

/Zmena alebo ukončenie liečby/
V prípade potreby prerušenia liečby náplasťou má byť nahradenie inými
opioidmi postupné, začínajúce nízkou dávkou a s postupným zvyšovaním.
Dôvodom je postupné klesanie hladiny fentanylu po odstránení náplasti,
zníženie koncentrácie fentanylu v sére o 50 % trvá minimálne 17 hodín.
Všeobecne platí, že prerušenie opioidnej analgézie má byť postupné, aby sa
nevyskytli príznaky z vysadenia (ako nevoľnosť, vracanie, hnačka, úzkosť
a svalový tras). Tabuľky 2 a 3 sa nesmú používať pri prechode
z transdermálne používaného fentanylu na liečbu morfínom.


Použitie u starších pacientov

Starší pacienti majú byť starostlivo sledovaní a v prípade potreby sa im
dávka má znížiť (pozri časti 4.4 a 5.2).

Pediatrická populácia

/Spôsob podávania/
U malých detí sa náplasť prednostne aplikuje v hornej časti chrbta, aby sa
znížila možnosť odstránení náplasti dieťaťom.

Opiodur by mal byť podávaný iba detským pacientom tolerujúcim liečbu
opioidy (vek 2 až 16 rokov), ktorí už dostávajú minimálne 30 mg
ekvivalentov perorálneho morfínu denne. Pri prechode pediatrických
pacientov z perorálnych alebo parenterálnych opioidov na transdermálny
fentanyl sa používa „Prepočet ekvianalgetickej účinnosti“ (tabuľka 1)
a „Odporúčaná dávka transdermálne podaného fentanylu na základe dennej
potreby perorálnej dávky morfínu“ (tabuľka 2).

Pre deti, ktoré dostávajú viac ako 90 mg perorálneho morfínu denne, sú
dostupné len obmedzené informácie z klinických skúšaní. V pediatrických
štúdiách sa potrebná dávka lieku Opiodur počítala konzervatívne: 30 - 45 mg
perorálneho morfínu denne alebo jeho ekvivalentná opioidná dávka sa
nahradila jednou transdermálnou náplasťou fentanylu 12 mikrogramov///hodinu.
Treba však vziať do úvahy, že tento konverzný harmonogram platí len u detí
pri prechode z perorálneho morfínu (alebo jeho ekvivalentu) na Opiodur.
Konverzný harmonogram sa nesmie použiť pri prechode z lieku Opiodur na iné
opioidy, pretože môže dôjsť k predávkovaniu.

Analgetický účinok prvej dávky lieku Opiodur nebude optimálny počas prvých
24 hodín. Preto sa majú počas nasledujúcich 12 hodín podať analgetiká podľa
klinickej potreby. Vzhľadom na to, že maximálne hodnoty hladín fentanylu sa
dosiahnu po 12 až 24 hodinách liečby, odporúča sa sledovať pacienta kvôli
nežiaducim účinkom, ktoré môžu zahŕňať hypoventiláciu, minimálne 48 hodín
po začatí liečby liekom Opiodur alebo po titrácii na vyššiu dávku (pozri aj
časť 4.4).


/Titrácia dávky a udržiavacia dávka/

Ak je analgetický účinok lieku Opiodur nedostatočný, má sa podať doplnkový
morfín alebo iný krátkodobo účinkujúci opioid. V závislosti od doplnkových
analgetických požiadaviek a stavu bolesti dieťaťa možno zvážiť použitie
viacerých náplastí. Úprava dávky sa má vykonať krokoch o 12,5
mikrogramu/hodinu.

Poškodenie funkcie pečene a obličiek
Pacientov s poškodením pečene alebo obličiek treba starostlivo sledovať
a v prípade potreby im dávku znížiť (pozri časť 4.4).


Spôsob podávania

Na transdermálne použitie.

Náplasť Opiodur má byť aplikovaný na nepodráždenú a neožiarenú kožu na
plochú časť povrchu trupu alebo hornej časti ramena.

Pre použitie u detí: Na iné miesta aplikácie nie sú dostupné žiadne údaje o
bezpečnosti a farmakokinetike.

U malých detí sa pre aplikáciu náplasti preferuje horná časť chrbta, aby sa
obmedzili možné snahy dieťaťa odstrániť náplasť.

Chlpy na mieste aplikácie (uprednostňuje sa plocha bez chlpov) by sa mali
pred aplikáciou náplasti ostrihať (nie oholiť). Ak miesto aplikácie
vyžaduje pred nanesením náplasti vyčistenie, malo by sa to vykonať vodou.
Nemalo by byť použité mydlo, olej, pleťová voda, alkohol alebo akýkoľvek
iný prostriedok, ktorý môže dráždiť kožu alebo meniť jej vlastnosti. Pred
aplikáciou náplasti má byť koža úplne suchá.

Keďže transdermálna náplasť je chránená vonkajšou, vode odolnou krycou
fóliou, možno ju nosiť aj počas sprchovania.

Náplasť Opiodur je treba aplikovať čo najskôr po otvorení balenia. Po
odstránení ochrannej vrstvy sa musí transdermálna náplasť pevne pritlačiť
na miesto dlaňou ruky počas približne 30 sekúnd, aby sa zabezpečil úplný
kontakt, najmä okolo okrajov. Transdermálna náplasť má byť priložená
nepretržite po dobu 72 hodín a po tejto dobe by sa má vymeniť. Novú
transdermálnu náplasť je potrebné vždy aplikovať na iné miesto. Rovnaké
miesto aplikácie možno použiť až po uplynutí najmenej 7 dní.

Ak po odstránení náplasti zostanú na koži nejaké jej zvyšky, možno ich
očistiť dostatočným množstvom vody. Na vyčistenie sa nesmie použiť alkohol
alebo iné rozpúšťadlá, pretože v dôsledku účinku náplasti môžu preniknúť
cez kožu.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Akútna alebo pooperačná bolesť, keďže pri krátkodobom použití nie je
možná titrácia dávky.
. Závažná porucha centrálneho nervového systému.4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Liek sa má používať iba ako súčasť integrovanej liečby bolesti po
adekvátnom lekárskom, sociálnom a psychologickom posúdení pacienta.

Liečbu liekom Opiodur má začať len skúsený lekár, dobre oboznámený
s farmakokinetikou transdermálnych náplastí fentanylu a s rizikom závažnej
hypoventilácie. Pacienti, u ktorých sa prejavili ťažké nežiaduce účinky,
majú byť monitorovaní počas 24 hodín po odstránení transdermálnej náplasti
z dôvodu biologického polčasu fentanylu (pozri časť 5.2).

Pri chronickej bolesti nenádorového pôvodu je vhodnejšie začať liečbu
silnými opioidmi s okamžitým uvoľňovaním (napr. morfínom) a po stanovení
účinnosti a optimálnej dávky silného opioidu predpísať transdermálnu
náplasť.

Transdermálna náplasť sa nemá strihať, keďže nie sú dostupné informácie
o kvalite, účinnosti a bezpečnosti takto rozdelených náplastí.

Ak sú potrebné vyššie dávky ako dávky ekvivalentné 500 mg morfínu, odporúča
sa prehodnotenie opioidnej liečby.

Najčastejšie nežiaduce účinky po podaní zvyčajných dávok sú ospalosť,
zmätenosť, nevoľnosť, vracanie a zápcha. Prvé z nich sú prechodné a ich
dôvod sa pri pretrvávaní symptómov má prešetriť. Naopak, zápcha pri
pokračovaní liečby neustúpi. Všetky tieto nežiaduce účinky sú očakávané a
treba im predchádzať, najmä zápche, s cieľom optimalizácie liečby. Často
môže byť potrebná korektívna liečba (pozri časť 4.8).

/Prenikavá bolesť/
Štúdie preukázali, že na zastavenie prenikavej bolesti takmer všetci
pacienti si vyžadovali dodatočnú liečbu silnými liekmi s okamžitým
uvoľňovaním, hoci sa liečili náplasťami fentanylu.

/Útlm dýchania/
Tak ako všetky silné opioidy, aj Opiodur môže u niektorých pacientov
spôsobiť útlm dýchania; pacienti musia byť kvôli tomuto účinku sledovaní.
Útlm dýchania môže pretrvávať aj po odstránení náplasti. Výskyt útlmu
dýchania narastá so zvyšovaním dávky fentanylu. Liečivá ovplyvňujúce CNS
môžu útlm dýchania zhoršiť (pozri časť 4.5). U pacientov s existujúcim
útlmom dýchania sa má fentanyl používať len s opatrnosťou a v nižšej dávke.

/Chronické ochorenie pľúc/
U pacientov s chronickou obštrukčnou alebo inou pľúcnou chorobou môže
fentanyl spôsobiť závažnejšie nežiaduce reakcie; u takýchto pacientov môžu
opioidy spomaliť dýchanie a zvýšiť rezistenciu dýchacích ciest.


/Lieková závislosť/

Po opakovanom podávaní opioidov sa môže rozvinúť tolerancia, fyzická
a psychická závislosť, ktorá je však pri liečbe bolesti súvisiacej
s rakovinou zriedkavá.

Použitie fentanylu u pacientov, ktorí dosiaľ neužívali opioidy, bolo
spojené s veľmi zriedkavými prípadmi útlmu dýchania a/alebo úmrtia po
použití počiatočné liečby opioidmi. Existuje možnosť vážnej život
ohrozujúcej hypoventilácie, aj keď sa použije najnižšia dávka lieku Opiodur
pri začatí liečby u pacientov, ktorí dosiaľ neužívali opioidy. Je
odporúčané používať Opiodur len u pacientov s preukázanou toleranciou
opioidov (pozri časť 4.2).


/Zvýšený intrakraniálny tlak/
Opiodur sa má u obzvlášť citlivých pacientov na intrakraniálne účinky
zadržiavania CO2 používať s opatrnosťou, najmä ak majú prejavy zvýšeného
intrakraniálneho tlaku, poruchy vedomia alebo sú v kóme.

/Choroby srdca/
Opioidy môžu spôsobiť hypotenziu, najmä u pacientov s hypovolémiou. Preto
sa vyžaduje opatrnosť pri liečbe pacientov s hypotenziou a/alebo
hypovolémiou. Opiodur môže vyvolať bradykardiu. Transdermálna náplasť
fentanylu sa má pacientom s bradyarytmiou podávať opatrne.

/Poškodenie funkcie pečene/
Fentanyl sa v pečeni metabolizuje na neaktívne metabolity, takže u
pacientov s ochorením pečene môže nastať spomalenie jeho eliminácie.
Pacientov s poškodením pečene treba starostlivo sledovať a v prípade
potreby im znížiť dávku.

/Poškodenie funkcie obličiek/
Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje obličkami nezmenených a na rozdiel od
morfínu nemá žiadne známe aktívne metabolity, ktoré sa eliminujú obličkami.
Údaje získané po intravenóznom podaní fentanylu pacientom so
zlyhaním obličiek naznačujú, že distribučný objem fentanylu sa môže
dialýzou zmeniť. Toto môže ovplyvniť koncentráciu v sére. Ak sa pacientom
s poškodením funkcie obličiek transdermálne aplikuje fentanyl, treba u nich
starostlivo sledovať výskyt známok toxicity fentanylu a v prípade potreby
im znížiť dávku.

/Pacienti s horúčkou/externé teplo/
Výrazné zvýšenie telesnej teploty môže potenciálne zvýšiť rýchlosť
absorpcie fentanylu. Pacienti s horúčkou sa preto musia sledovať kvôli
možnému výskytu nežiaducich reakcií opioidov. Miesto aplikácie náplasti sa
nemá vystavovať účinku tepla z vonkajších zdrojov tepla, napr. zo sauny.

/Starší pacienti/
Údaje z intravenóznych štúdií s fentanylom naznačujú, že starší pacienti
môžu mať znížený klírens a predĺžený biologický polčas a môžu byť
citlivejší na liečivo než mladší pacienti. Štúdie s transdermálnymi
náplasťami fentanylu však dokázali, že farmakokinetika fentanylu u starších
ľudí sa výrazne nelíšila od mladých pacientov, hoci koncentrácie v sére
u starších pacientov mali tendenciu byť vyššie. Starších alebo
kachektických pacientov treba starostlivo sledovať a v prípade potreby im
znížiť dávku.

/Pediatrickí pacienti/
Opiodur sa nemá podávať pediatrickým pacientom dosiaľ neliečenými opioidmi
(pozri časť 4.2). Potenciál na vážnu alebo život ohrozujúcu hypoventiláciu
existuje bez ohľadu na dávku podaného transdermálneho fentanylu (pozri
tabuľky 1 a 2 v časti 4.2).

Transdermálny fentanyl sa neskúmal u novorodencov a batoliat do 2 rokov.
Transdermálny fentanyl sa má podávať iba deťom tolerujúcim opioidy vo veku
2 rokov a viacej (pozri časť 4.2). Transdermálny fentanyl sa nemá používať
u detí do 2 rokov.

Na ochranu pred náhodným prehltnutím dieťaťom sa má miesto na aplikáciu
transdermálnej náplasti s fentanylom voliť opatrne (pozri časť 4.2)
a starostlivo sledovať prilepenie náplasti.

/Pacienti s myasténiou gravis/
Môžu sa objaviť neepileptické (myo)klonické reakcie. Pri liečbe pacientov
s myasténiou gravis sa má postupovať opatrne./Likvidácia náplastí/
Použité náplasti môžu obsahovať významné zvyšky účinnej látky. Preto po
odstránení by použitá náplasť mala byť pevne zložená na polovicu lepiacou
stranou dovnútra tak, aby lepidlo nebolo odhalené, a potom bezpečne
zlikvidovaná mimo dosahu detí, ako je uvedené na obale.

Použitie náplastí fentanylu môže viesť k pozitívnym výsledkom pri
dopingových testoch. Použitie náplastí fentanylu ako dopingovej látky môže
byť nebezpečné pre zdravie.

4.5 Liekové a iné interakcie

Z dôvodu možného zvýšenia účinku fentanylu na útlm dýchania sa má vyhnúť
súbežnému užívaniu derivátov kyseliny barbiturovej.

Súbežné užívanie buprenorfínu, nalbufínu alebo pentazocínu sa neodporúča.
Majú vysokú afinitu k opioidným receptorom s relatívne nízkou vnútornou
aktivitou, a preto parciálne antagonizujú analgetický účinok fentanylu
a môžu navodiť príznaky z vysadenia u pacientov závislých od opioidov.

Súbežné užívanie iných liekov s tlmivým účinkom na CNS môže vyvolať
prídavný tlmivý účinok; taktiež sa môže objaviť hypoventilácia, hypotenzia
a hlboký útlm alebo kóma.
. opioidy
. anxiolytiká a trankvilizéry
. hypnotiká
. celkové anestetiká
. fenotiazíny
. relaxanciá kostrového svalstva
. antihistaminiká s tlmiacim účinkom
. alkoholické nápoje


Preto si akékoľvek súbežné užívanie týchto liekov a liečiv vyžaduje
sledovanie pacienta.

Boli hlásené prípady, že inhibítory MAO zosilňujú účinok narkotických
analgetík, najmä u pacientov so zlyhaním srdca. Preto sa fentanyl nesmie
používať 14 dní po prerušení liečby inhibítormi MAO (pozri časť 4.3).
Opiodur nie je určený pre použitie u pacientov, ktorí vyžadujú súčasné
podávanie inhibítorov MAO. Boli hlásené ťažké a nepredvídateľné interakcie
s inhibítormi MAO zahŕňajúce zosilnenie účinkov opiátov alebo zosilnenia
serotonergných účinkov.

Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom, sa rýchlo a v rozsiahlej miere
metabolizuje predovšetkým prostredníctvom CYP3A4.

Perorálne podaný itrakonazol (silný inhibítor CYP3A4) v dávke 200 mg/deň
počas štyroch dní nemal žiadny výrazný vplyv na farmakokinetiku
intravenózne podaného fentanylu. V jednotlivých prípadoch sa však
pozorovali zvýšené plazmatické koncentrácie.

Perorálne podaný ritonavir (jeden z najsilnejších inhibítorov CYP3A4)
znížil klírens intravenózne podaného fentanylu o dve tretiny a zdvojnásobil
jeho biologický polčas.

Súbežné použitie silných CYP3A4 inhibítorov (napr. ritonavir, ketokonazol,
itrakonazol, niektoré makrolidové antibiotiká) s transdermálne podaným
fentanylom môže viesť k zvýšeniu plazmatických koncentrácií fentanylu.
Dôsledkom môže byť zvýšenie alebo predĺženie terapeutického účinku ako aj
nežiaducich reakcií, ktoré môžu spôsobiť ťažký útlm dýchania. V takýchto
prípadoch je potrebná zvýšená starostlivosť a pozorovanie pacienta.
Kombinované užívanie ritonaviru alebo iného silného inhibítora CYP3A4
s transdermálne podaným fentanylom sa neodporúča, ak pacient nie je prísne
sledovaný.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť použitia fentanylu počas gravidity nebola stanovená. Štúdie na
zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne
riziko pre ľudí nie je známe. Opiodur sa má počas gravidity používať, len
ak je to absolútne nevyhnutné.

Dlhodobá liečba počas gravidity môže u novorodenca vyvolať príznaky z
vysadenia.

Fentanyl sa neodporúča používať počas pôrodu a ihneď po narodení (vrátane
pôrodu cisárskym rezom), pretože fentanyl prechádza cez placentu a môže
u novorodenca spôsobiť útlm dýchania. Ak je Opiodur použitý, má byť
pripravená protilátka pre dieťa.

Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže u dojčaťa spôsobiť sedáciu
a útlm dýchania. Z tohto dôvodu sa má dojčenie prerušiť počas liečby
a minimálne 72 hodín po odstránení lieku Opiodur.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Fentanyl má veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Toto sa dá očakávať najmä na začiatku liečby, pri akejkoľvek zmene
dávkovania, ako aj v spojení s alkoholom alebo sedatívami. Pacienti
stabilizovaní na určitej dávke sa nemusia nevyhnutne obmedzovať. Pacienti
sa preto majú spýtať svojho lekára, či majú povolené vedenie vozidla alebo
obsluhu strojov.

4.8 Nežiaduce účinky

V tejto časti sú frekvencie nežiaducich účinkov definované nasledovne:
veľmi časté (?1/10)
časté (?1/100 až (1/10)
menej časté (?1/1 000 až (1/100)
zriedkavé (?1/10 000 až (1/1 000)
veľmi zriedkavé ((1/10 000), neznáme (z dostupných údajov)

Najzávažnejším nežiaducim účinkom fentanylu je útlm dýchania.

/Poruchy imunitného systému/
Veľmi zriedkavé: anafylaxia

/Psychické poruchy/
Veľmi časté: somnolencia
Časté: sedácia, nervozita, zníženie chuti do jedla
Menej časté: eufória, amnézia, nespavosť, halucinácie,
agitácia
Veľmi zriedkavé: klamlivé predstavy, stavy vzrušenia, asténia, depresia,
úzkosť, zmätenosť, porucha sexuálnej funkcie, príznaky z
vysadenia

/Poruchy nervového systému/
Veľmi časté: závrat, bolesť hlavy
Menej časté: tremor, parestézia, poruchy reči
Veľmi zriedkavé: poruchy koordinácie, záchvaty (vrátane klonických
a záchvatov typu grand
mal)

/Poruchy oka/
Veľmi zriedkavé: amblyopia/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/
Menej časté: tachykardia, bradykardia
Zriedkavé: arytmia

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/
Menej časté: dýchavičnosť, hypoventilácia
Veľmi zriedkavé: útlm dýchania, apnoe

/Poruchy ciev/
Menej časté: hypertenzia, hypotenzia
Zriedkavé: vazodilatácia

/Poruchy gastrointestinálneho traktu/
Veľmi časté: nauzea, vracanie, zápcha
Časté: suchosť v ústach, dyspepsia
Menej časté: hnačka
Zriedkavé: čkanie
Veľmi zriedkavé: bolestivá flatulencia, ileus

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/
Veľmi časté: potenie, pruritus
Časté: kožné reakcie v mieste podania
Menej časté: exantém, erytém
Vyrážka, erytém a pruritus zvyčajne vymiznú do jedného dňa po odstránení
náplasti.

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: retencia moču
Veľmi zriedkavé: oligúria, cystalgia

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania/
Zriedkavé: edém, pocit chladu


/Iné nežiaduce účinky/

Neznáme (z dostupných údajov nemôžu byť odhadnuté): Dlhodobé používanie
fentanylu môže viesť k rozvoju tolerancie a fyzickej a psychickej
závislosti. Po prechode z predchádzajúcich opioidných analgetík na Opiodur
alebo po náhlom vysadení liečby sa môžu u pacientov objaviť príznaky
z vysadenia látky (napr. nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a triaška).

/Pediatrickí pacienti/
Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich liečených liekom Opiodur
bol podobný ako u dospelých. U pediatrickej populácie sa nezistilo žiadne
riziko mimo očakávaného s použitím opioidov na úľavu od bolesti spojenú so
závažných ochorením a nezdá sa, že by bolo s použitím lieku Opiodur u detí
vo veku 2 rokov spojené pediatricky špecifické riziko, ak sa používa podľa
predpisu. Veľmi časté nežiaduce účinky hlásené počas klinických skúšaní na
pediatrickej populácii boli horúčka, vracanie a nevoľnosť.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/
Príznakmi predávkovania fentanylom sú vystupňovanie jeho farmakologických
účinkov, napr. letargia, kóma, útlm dýchania s Cheynovým-Stokesovým
dýchaním a/alebo cyanóza. Iné príznaky môžu byť hypotermia, znížený svalový
tonus, bradykardia, hypotenzia. Príznaky toxicity sú hlboká sedácia,
ataxia, mióza, záchvaty a útlm dýchania, čo je hlavný príznak.

/Liečba/
Zvládnutie útlmu dýchania si vyžaduje okamžité protiopatrenia, ktoré
zahŕňajú odstránenie náplasti a fyzickú alebo verbálnu stimuláciu pacienta.
Pokračuje sa podávaním špecifického antagonistu opioidov, ako je naloxón.

Pre dospelých sa odporúča začiatočná dávka 0,4 – 2 mg
naloxóniumchloridu i.v. Ak je to potrebné, podobná dávka sa môže podať
každé 2 alebo 3 minúty, alebo sa môže podať ako kontinuálna infúzia
2 mg v 500 ml injekčného roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %) alebo
roztoku 50 mg/ml glukózy (5 %). Rýchlosť infúzie sa má nastaviť podľa
predchádzajúcich bolusových injekcií a individuálnej odpovede pacienta. Ak
nie je možné intravenózne podanie, naloxóniumchlorid sa môže tiež podať
intramuskulárne alebo subkutánne. Po intramuskulárnom alebo subkutánnom
podaní bude nástup účinku v porovnaní s intravenóznym podaním pomalší.
Intramuskulárne podanie bude mať v porovnaní s intravenóznym podaním
predĺžený účinok. Útlm dýchania ako dôsledok predávkovania môže trvať
dlhšie ako účinok opioidného antagonistu. Odvrátenie narkotického účinku
môže spôsobiť akútnu bolesť a uvoľnenie katecholamínov. Ak si to klinický
stav pacienta vyžaduje, dôležitá je liečba na jednotke intenzívnej
starostlivosti. Ak sa prejaví závažná alebo pretrvávajúca hypotenzia, je
potrebné vziať do úvahy, že môže byť dôsledkom hypovolémie, a stav pacienta
sa má zvládnuť vhodným parenterálnym prívodom tekutín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: opioidné analgetiká; deriváty fenylpiperidínu.

ATC kód: N02AB03

Fentanyl je opioidné analgetikum, ktoré pôsobí predovšetkým na µ–receptor.
Jeho hlavnými terapeutickými účinkami sú analgézia a sedácia. Minimálna
účinná analgetická koncentrácia fentanylu
v sére u pacientov predtým neliečených opioidmi kolíše medzi 0,3 – 1,5
ng/ml; zvýšený výskyt nežiaducich reakcií sa pozoruje pri sérových
hladinách vyšších ako 2 ng/ml. Najnižšia účinná koncentrácia fentanylu aj
koncentrácia spôsobujúca nežiaduce účinky sa zvyšujú so stúpajúcou
toleranciou. Sklon k rozvoju tolerancie sa medzi jednotlivcami značne líši.


Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila v troch otvorených
štúdiách na 293 pediatrických pacientoch s chronickou bolesťou od 2 do 18
rokov, z čoho 66 detí bolo vo veku od 2 do 6 rokov.
V týchto štúdiách bolo 30 až 45 mg perorálneho morfínu na deň nahradených
jednou náplasťou fentanylu s rýchlosťou uvoľňovania 12 mikrogramov/h.
Úvodná dávka 25 mikrogramov/h a vyššie sa použili u 181 pacientov, ktorí
predtým užívali denné dávky opioidov v množstve minimálne 45 mg perorálneho
morfínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po aplikácii náplasti Opiodur sa fentanyl kontinuálne absorbuje cez kožu
počas 72 hodín. Vďaka polymérnemu matrixu a difúzii fentanylu kožnými
vrstvami zostáva rýchlosť uvoľňovania fentanylu relatívne konštantná.

/Absorpcia/
Po prvej aplikácii náplasti Opiodur koncentrácie fentanylu v sére postupne
stúpajú, rovnovážny stav sa zvyčajne dosahuje medzi 12 až 24 hodinami a
zostáva relatívne konštantný do konca 72-hodinového obdobia aplikácie.
Dosiahnuté sérové koncentrácie fentanylu sú závislé od veľkosti
transdermálnej náplasti fentanylu. Z praktických dôvodov sa v priebehu
druhej 72-hodinovej aplikácie rovnovážny stav sérovej koncentrácie docieli
a udržiava pomocou aplikácie náplastí rovnakej veľkosti.

/Distribúcia/
Väzba fentanylu na plazmatické bielkoviny je 84 %.

/Biotransformácia/
Fentanyl sa primárne metabolizuje pečeňou prostredníctvom CYP3A4. Hlavný
metabolit, norfentanyl, je neaktívny.

/Eliminácia/
Po ukončení liečby liekom Opiodur sa sérové koncentrácie fentanylu postupne
znižujú, klesajú približne o 50 % počas 13 – 22 hodín u dospelých alebo 22
– 25 hodín u detí. Kontinuálna absorpcia fentanylu z kože vedie k pomalšej
redukcii sérovej koncentrácie, než je to po intravenóznej infúzii.

Približne 75 % fentanylu sa vylučuje do moču prevažne vo forme metabolitov,
menej ako 10 % sa vylučuje ako nezmenená forma liečiva. Približne 9 % dávky
sa objaví v stolici, najmä vo forme metabolitov.

/Farmakokinetika v špeciálnych skupinách/
Prispôsobením telesnej hmotnosti sa zdá byť klírens (l/h/kg)
u pediatrických pacientov o 82 % vyšší u detí od 2 do 5 rokov a o 25 %
vyšší u detí od 6 do 10 rokov v porovnaní s deťmi od 11 do 16 rokov, ktoré
majú tendenciu mať rovnaký klírens ako dospelí. Tieto zistenia sa brali do
úvahy pri určovaní odporúčaných dávok pre pediatrických pacientov.

Starší a oslabení pacienti môžu mať znížený klírens fentanylu, čo môže
viesť k predĺženiu terminálneho polčasu.

U pacientov s poškodením obličiek alebo pečene sa môže klírens fentanylu
zmeniť z dôvodu zmien plazmatických bielkovín a metabolického klírensu,
ktorý má za následok zvýšené koncentrácie v sére (pozri časti 4.2 a 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií
bezpečnosti, toxicity po opakovanom podaní a genotoxicity neodhalili žiadne
osobitné riziko pre ľudí.
Štúdie u samíc potkanov odhalili zníženie plodnosti a zvýšenie embryonálnej
mortality. Novšie štúdie ukázali, že účinky na embryo boli spôsobené
toxicitou pre matku a nie priamymi účinkami látky na vyvíjajúce sa embryo.
V štúdii pre- a postnatálného vývoja bola miera prežitia mláďat výrazne
znížená pri dávkach, ktoré mierne znížili hmotnosť matiek. Tento účinok
môže byť buď dôsledkom zmien v materskej starostlivosti alebo priamym
účinkom fentanylu na mláďatá. Účinky na somatický vývoj a správanie mláďat
neboli pozorované. Teratogénne účinky neboli preukázané.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Krycia vrstva
polyetylénovo-tereftalátovový film s fluórokarbónovým povlakom

Podkladová vrstva
film z kopolyméru pegoterátu a etylénu s vinyl-acetátomAdhezívna vrstva - liek
adhezívny silikón (polydimetylsiloxán, silikátová živica)
polydimetylsiloxán

Rýchlosť určujúca membrána
film z kopolyméru etylénu s vinyl-acetátom

Adhezívna vrstva - koža
adhezívny silikón (polydimetylsiloxán, silikátová živica)
polydimetylsiloxán

Snímateľná fólia
polyetylénovo-tereftalátovový film s fluórokarbónovým povlakom

Tlačiarenské farby
červený atrament

6.2 Inkompatibility

Aby sa zabránilo narušeniu lepiacich vlastností, nemajú sa v oblasti, kde
je náplasť aplikovaná, používať krémy, oleje, pleťové vody alebo púder.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Náplasť je zabalená medzi dvoma listami vrecka zloženého z viac vrstiev,
zapečatených na okrajoch tak, aby boli zabezpečené pred deťmi. Komponenty
tejto fólie tvorí smerom zvnútra von ionomérová živica (v priamom kontakte
s liekom), hliníková fólia, biela LDPE živica a polyester.

Balenia s 3, 5, 10, 16 a 20 transdermálnymi náplasťami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Značné množstvá fentanylu zostávajú v transdermálnych náplastiach dokonca
aj po ich použití. Použité transdermálne náplasti sa majú zložiť priľnavými
povrchmi k sebe a bezpečne zneškodniť alebo vždy, keď je to možné, vrátiť
do lekárne. Akýkoľvek nepoužitý liek sa má zlikvidovať alebo vrátiť do
lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

PHARMABIDE Ltd.
/Menelaou str. 9/
/152 35 Vrilis/sia, Atény
/Grécko/
8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Opiodur 25 ?g/h: 65/0174/10-S
Opiodur 50 ?g/h: 65/0175/10-S
Opiodur 75 ?g/h: 65/0176/10-S
Opiodur 100 ?g/h: 65/0177/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C88364
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AB03 - fentanylum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
GR Grécko
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe záchvatov prelomovej bolesti u onkologických pacientov, ktorí sú liečení na chronickú bolesť, ak pacient na udržiavacej liečbe opioidmi denne užíva aspoň 60 mg perorálne podávaného morfínu, aspoň 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, aspoň 30 mg oxykodónu denne, aspoň 8 mg perorálne podávaného hydromorfónu denne alebo ekvianalgetickú dávku iného opioidu počas dvoch týždňov alebo dlhšie.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Klinická onkológia, Reumatológia, Ortopédia
Predajná cena:
37.70 € / 1135.75 SK
Úhrada poisťovňou:
37.70 € / 1135.75 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.05 € ÚP:40.05 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.63 € ÚP:18.63 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.65 € ÚP:13.65 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.70 € ÚP:37.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.80 € ÚP:0.00 € DP:13.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.73 € ÚP:0.00 € DP:19.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.96 € ÚP:0.00 € DP:41.96 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien