Detail:
MATRIFEN emp tdm 5x100 mcg/h
Názov lieku:
MATRIFEN
Doplnok názvu:
emp tdm 5x100 mcg/h
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA č.2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE LIEKU, ev.č.:2010/01190,
2010/01189, 2010/01188, 2010/01187, 2010/01186

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Matrifen 12 µg
/12 mikrogramov/h/
Matrifen 25 µg
/25mikrogramov/h/
Matrifen 50 µg
/50 mikrogramov/h/
Matrifen 75 µg
/75 mikrogramov/h/
Matrifen 100 µg
/100 mikrogramov/h/

transdermálna náplasť

Fentanyl

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte, možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Matrifen a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Matrifen
3. Ako používať Matrifen
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Matrifen
6. Ďalšie informácie1. ČO JE MATRIFEN A NA ČO SA POUŽÍVA

Matrifen patrí do skupiny silných liekov proti bolesti, ktoré sa volajú
opioidy. Blokujú signály bolesti v mozgu.

Liečivom v transdermálnej náplasti Matrifen je fentanyl. Fentanyl sa
postupne z náplasti uvoľňuje, prechádza do kože a tela, kde uľavuje od
dlhotrvajúcej bolesti, ktorú môžu odstrániť len opioidy. Jedna
transdermálna náplasť odstraňuje bolesť 72 hodín (3 dni).


2. SKôR AKO POUŽIJETE MATRIFEN

Varovanie
Matrifen je liek, ktorý môže ohroziť život detí. Týka sa to aj použitých
náplastí. Majte na pamäti, že tvar tohto lieku môže deti lákať.

Matrifen môže mať život ohrozujúce vedľajšie účinky u ľudí, ktorí
nepoužívajú predpísané opioidy predpísaným spôsobom.

Nepoužívajte Matrifen
. keď ste alergický (precitlivený) na fentanyl alebo na niektorú
z ďalších zložiek Matrifenu
. keď máte krátkodobú bolesť (napríklad po chirurgickom zákroku)
. ak máte vážne ťažkosti s dýchaním
. keď máte vážne poškodený centrálny nervový systém (napr. mozog alebo
miechu), napríklad poranenie mozgu
Buďte zvlášť opatrný pri používaní Matrifenu
Skôr ako začnete používať Matrifen, musíte informovať svojho lekára, ak
máte ktorúkoľvek z dole uvedených porúch:
. astma, respiračná depresia (znížená schopnosť dýchať) alebo akékoľvek
ochorenie pľúc
. nepravidelná činnosť srdca
. nízky krvný tlak
. poškodená funkcia pečene
. poškodená funkcia obličiek
. keď ste mali úraz hlavy alebo ochorenia mozgu (napr. nádor)
. keď máte ochorenie, ktoré vyvoláva únavu a svalovú slabosť (myasthenia
gravis)

Informujte svojho lekára, keď Vám počas liečby stúpne teplota, pretože
zvýšená telesná teplota môže spôsobiť, že kožou prechádza príliš veľa
lieku. Z toho istého dôvodu nesmiete vystaviť náplasť nalepenú na pokožke
priamemu zdroju tepla ako je ohrievací vankúš, elektrická prikrývka, fľaše
s horúcou vodou, sauna, opaľovacie lampy, solárium, horúci kúpeľ alebo
horúci vírivý kúpeľ. Môžete sa s náplasťou sprchovať a počas horúcich
letných dní sa môžete pohybovať po vonku, ale náplasť si musíte prekryť
oblečením.

Transdermálne náplasti sa nesmú deliť ani strihať.

Znižovaním úľavy od bolesti (toleranciou) sa môže vyvinúť fyzická
a psychologická závislosť, ak používate Matrifen dlhší čas. Pri liečbe
nádorovej bolesti sa to však objavuje vzácne.

Starších pacientov je nutné počas používania Matrifenu sledovať.

Matrifen sa nesmie aplikovať deťom mladším ako 2 roky alebo deťom, ktoré
ešte neboli liečené silnými liekmi proti bolesti, napríklad morfínom.

Používanie iných liekov
Niektoré iné lieky môžu ovplyvniť, alebo byť ovplyvnené Matrifenom.
Niektoré z týchto liekov sú:
. lieky proti bolesti (napr. opioidy ako je pentazocín, nalbufín,
buprenorfín, morfín a kodeín), lieky na liečbu úzkosti a trankvilizéry,
lieky na spanie, celkové anestetiká, fenotiazíny (lieky na liečbu
psychózy), antihistaminiká s tlmiacim účinkom (niektoré lieky na liečbu
alergie a cestovných ochorení, ktoré spôsobujú ospalosť) a lieky
spôsobujúce uvoľnenie svalov,
. deriváty kyseliny barbiturovej (na liečbu epilepsie),
. ritonavír a nelfinavír (na liečbu HIV),
. itrakonazol, ketokonazol, flukonazol a vorikonazol (na liečbu plesňových
infekcií)
. MAO-inhibítory (napr. moklobemid na liečbu depresií alebo selegilin na
liečbu Parkinsonovej choroby). Nepoužívajte Matrifen 14 dní po ukončení
liečby týmito liekmi.
. makrolidové antibiotiká (napríklad azitromycín, erytromycín,
troleandomycín a klaritromycín),
. nefazodón (na liečbu depresie)
. lieky na liečbu nepravidelnej činnosti srdca ako je amiodarón, diltiazem
a verapamil.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Používanie Matrifenu s jedlom a nápojmi
Alkohol môže zvýšiť riziko dýchacích problémov.

Tehotenstvo a dojčenie
Bezpečnosť používania počas tehotenstva sa nezistila. Fentanyl sa nesmie
používať počas pôrodu), pretože môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním u
novorodenca. Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka, môže spôsobiť
celkový útlm a respiračnú depresiu (znížiť schopnosť dýchania) u dojčeného
dieťaťa.
Dojčenie sa preto musí prerušiť najmenej 72 hodín po odstránení náplasti.
Nepoužívajte Matrifen ak ste tehotná alebo dojčíte, kým Vás lekár nezváži,
že riziko, ktoré hrozí pri nepoužívaní Matrifenu je vyššie ako riziko pri
jeho používaní. Dlhodobé používanie Matrifenu počas tehotenstva môže
vyvolať abstinenčné príznaky u novorodenca. Ak otehotniete počas liečby
Matrifenom, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Fentanyl transdermálna náplasť Vám môže spôsobiť ospalosť. Ak ste ospalý,
neveďte vozidlo alebo neobsluhujte stroje.3. AKO POUŽÍVAŤ MATRIFEN

Vždy používajte Matrifen presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie ste
si niečim istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávku Vám určí Váš lekár podľa Vašich individuálnych potrieb. Vždy
dodržiavajte odporučenia Vášho lekára.

Zvyčajná dávka je jedna náplasť každý tretí deň. Podľa Vašej reakcie môže
byť potrebné upraviť silu alebo počet náplastí. Účinok sa dosiahne do 24
hodín potom, ako sa aplikuje prvá náplasť. Neprerušujte liečbu bez toho,
aby ste sa poradili s Vaším lekárom.

Ako použijete Matrifen transdermálnu náplasť
. Nájdite rovnú časť na hornej časti tela (na trupe) alebo ramena, ktorá je
bez ochlpenia, škrabnutia, pieh alebo iných zmien. Táto časť tela nesmie
byť ožiarená počas rádioterapie.
. Ak liek používajú deti, náplasť sa musí nalepiť na hornú časť chrbta.
Znižuje to možnosť odstránenia náplasti dieťaťom.
. Ak je koža ochlpená, ostrihajte ochlpenie nožničkami. Nehoľte, pretože
holenie dráždi kožu. Ak kožu potrebujete umyť, umyte ju vodou.
Nepoužívajte mydlo, krémy, olej, kozmetické prípravky, púder, alkohol
alebo iné prípravky, ktoré môžu podráždiť kožu. Pred nalepením náplasti
musí byť koža úplne suchá.
. Náplasť musíte nalepiť ihneď po otvorení balenia. Keď sa odstráni
ochranná plastická vrstva, náplasť dlaňou pevne pritláčajte na kožu
približne 30 sekúnd, aby ste si boli istý, že náplasť je na koži pevne
prilepená. Venujte pozornosť tomu, aby okraje náplasti boli správne
prilepené. Po nalepení náplasti si umyte ruky v čistej vode.
. Matrifen transdermálna náplasť sa používa 72 hodín (3 dni). Na vonkajšie
balenie si môžete napísať dátum a čas, kedy ste si náplasť nalepili. Môže
Vám to pomôcť, aby ste nezabudli, kedy si náplasť máte vymeniť.
. Náplasť nerozdeľujte. Ak je náplasť rozdelená, rozstrihnutá alebo
poškodená, nepoužite ju.

Ako vymeníte transdermálnu náplasť
. Po 72 hodinách (3 dňoch) môžete náplasť odstrániť. Náplasť zvyčajne
neodpadne sama.
. Náplasť zložte na polovicu tak, aby sa lepivé konce zlepili k sebe.
Zabaľte použitú náplasť do vonkajšieho obalu a odneste ju do Vašej
lekárne.
. Pred použitím novej náplasti, vždy odstráňte starú náplasť.
. Nalepte si novú náplasť tak, ako je popísané vyššie v texte, ale na inú
časť kože. To isté miesto môžte použiť až po uplynutí najmenej 7 dní.

Ak použijete viac Matrifenu ako máte
Ak ste si nalepili viac náplastí ako je predpísané, odstráňte ich
a opýtajte sa svojho lekára alebo v nemocnici na ich názor na riziko.

Najčastejším príznakom predávkovania je znížená schopnosť dýchať. Pacient
dýcha mimoriadne pomaly a slabo. Ak by sa to stalo, odstráňte náplasti
a ihneď sa spojte s Vaším lekárom. Počas čakania na lekára udržiavajte
pacienta pri vedomí rozhovorom a občasným potriasaním. Inými znameniami a
príznakmi predávkovania je ospalosť, nízka telesná teplota, pomalá činnosť
srdca, znížené napätie svalov, hlboký útlm, strata koordinácie svalov,
zúženie očných zreníc a kŕče.

Ak zabudnete použiť alebo vymeniť náplasť
Náplasť si musíte vymeniť každý tretí deň v rovnakom čase, ak Vám lekár
neodporučil inak. Ak si zabudnete vymeniť náplasť, urobte tak ihneď ako si
spomeniete.

Ak si vymeníte náplasť veľmi neskoro, mali by ste sa spojiť so svojím
lekárom, pretože možno budete potrebovať nejaké ďalšie lieky proti bolesti.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Matrifen môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných, veľmi
zriedkavých vedľajších účinkov, odstráňte náplasť a ihneď sa spojte s Vaším
lekárom alebo choďte do nemocnice:
. vážne znížená schopnosť dýchať (ťažká dýchavičnosť, prudké, hlasité
dýchanie)
. úplné zablokovanie črevnej priechodnosti (kŕčová bolesť, vracanie,
plynatosť)
. náhly opuch tváre a hrdla, vážne podráždenie kože, sčervenanie kože a
tvorba pľuzgierov. Toto môžu byť príznaky vážnej alergickej reakcie,
ktorá sa vyskytuje u malého množstva ľudí.


Iné vedľajšie účinky

/Veľmi časté (postihujú viac ako 1 používateľa z 10):/
ospalosť, závraty, bolesť hlavy, pocit na vracanie, vracanie, zápcha.

/Časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100):/
Precitlivenosť, nechutenstvo, ťažkosti so spaním, zmätenosť, depresia,
úzkosť, halucinácie, chvenie, pocit pichania a pálenia v rukách a v nohách
(parestézia),pocit závratu, nepravidelná činnosť srdca, vysoký tlak krvi,
dýchavičnosť, hnačka, sucho v ústach, žalúdočné problémy, potenie,
svrbenie, kožná vyrážka, sčervenanie, svalové kŕče, ťažkosti s močením,
únava, opuch rúk, nôh a členkov, slabosť, pocit nepokoja, pocit chladu.

/Menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000):/
Dezorientácia, neprirodzený pocit šťastia, strata pamäte, nepokoj, zníženie
citlivosti - hlavne na koži, kŕče, spomalená činnosť srdca, modrasté
sfarbenie kože, nízky krvný tlak, dýchacie ťažkosti, črevná nepriechodnosť,
ekzém a/alebo iné kožné poruchy, vrátane kožnej reakcie v mieste použitia
náplasti, svalové zášklby, sexuálne poruchy, príznaky podobné chrípke,
zmeny telesnej teploty, abstinenčný syndróm (pocit na vracanie, vracanie,
hnačka, úzkosť, chvenie sa).

/Zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000):/
Úzke zreničky, dýchacie ťažkosti, čiastočná nepriechodnosť tenkého alebo
hrubého čreva, ekzém a dermatitída (zápal kože) v mieste použitia náplasti./Iné vedľajšie účinky/
Počas dlhodobej liečby fentanylom môže vzniknúť zníženie úľavy od bolesti
(tolerancia), fyzická a psychologická závislosť.
Abstinenčné príznaky opioidov (ako je pocit na vracanie, vracanie, hnačka,
úzkosť a chvenie) sa môžu vyskytnúť u pacientov po zmene predchádzajúcej
liečby opioidovými analgetikami na Matrifen transdermálnu náplasť.

Nežiaduce účinky u detí a dospievajúcich liečených fentanylom sú podobné
ako sa pozorovali u dospelých. Veľmi časté nežiaduce účinky pozorované
u detí počas klinických štúdií sú: horúčka, pocit na vracanie a vracanie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek nežiaduci účinok ako závažný alebo
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MATRIFEN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí, aj použité náplasti.
V transdermálnych náplastiach zostávajú veľké množstvá fentanylu dokonca aj
po použití.

Nepoužívajte Matrifen po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na balení.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Z dôvodov ochrany životného prostredia a z dôvodov bezpečnosti, nepoužité
ako aj exspirované náplasti sa musia zlikvidovať podľa národných
požiadaviek alebo vrátiť do lekárne na likvidáciu. Použité náplasti sa
musia zložiť na polovicu lepiacou časťou k sebe a uchovávať vo vonkajšom
obale, kým sa nezlikvidujú alebo nevrátia do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Matrifen transdermálna náplasť obsahuje

Liečivo je: fentanyl.
1 transdermálna náplasť obsahuje 1,38 mg, 2,75 mg, 5,5 mg, 8,25 mg alebo 11
mg fentanylu v 1 náplasti s rozmerom: 4,2 cm2, 8,4 cm2, 16,8 cm2, 25,2
cm2 alebo 33,6 cm2 a uvoľňuje 12, 25, 50, 75 alebo 100 mikrogramov/h.

Ďalšie zložky sú: dipropylénglykol, hyprolóza, dimetikón, adhezívny
silikón (rezistentný voči amínom), etylén vinyl-acetát
(EVA, uvoľňovacia membrána), polyetyléntereftalát (PET,
podkladová membrána), fluóropolymérom potiahnutý polyester
(ochranná fólia) a atrament.

Ako vyzerá Matrifen a obsah balenia

Matrifen je priehľadná pravouhlá transdermálna náplasť, každá náplasť je
zabalená vo vrecku z papiera, hliníka a polyakrilonitrilu (PAN), ktoré je
zlepené teplom. Meno, liečivo a sila sú na transdermálnej náplasti
vytlačené farebným atramentom:
Náplasť 12 mikrogramov/h: hnedá potlač
Náplasť 25 mikrogramov/h: červená potlač
Náplasť 50 mikrogramov/h: zelená potlač
Náplasť 75 mikrogramov/h: bledo modrá potlač
Náplasť 100 mikrogramov/h: šedá potlač

Náplasti sa dodávajú v škatuli obsahujúcej 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 alebo
20 náplastí. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Dánsko

Výrobca

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Dánsko

Nycomed GmbH
Robert-Bosch-Strasse 8
78224 Singen
Nemecko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2011


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č.1 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCIE LIEKU, ev.č.: 2010/03274


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Matrifen 12 µg
/12 mikrogramov/h/
Matrifen 25 µg
/25mikrogramov/h/
Matrifen 50 µg
/50 mikrogramov/h/
Matrifen 75 µg
/75 mikrogramov/h/
Matrifen 100 µg
/100 mikrogramov/h/

transdermálna náplasť


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Matrifen 12 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 1,38 mg fentanylu v
náplasti 4,2 cm2 a uvoľňuje 12 mikrogramov fentanylu/h

Matrifen 25 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 2,75 mg fentanylu v
náplasti 8,4 cm2 a uvoľňuje 25 mikrogramov fentanylu/h

Matrifen 50 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 5,50 mg fentanylu v
náplasti 16,8 cm2 a uvoľňuje 50 mikrogramov fentanylu/h

Matrifen 75 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 8,25 mg fentanylu v
náplasti 25,2 cm2 a uvoľňuje 75 mikrogramov fentanylu/h

Matrifen 100 µg: každá transdermálna náplasť obsahuje 11,0 mg fentanylu v
náplasti 33,6 cm2 a uvoľňuje 100 mikrogramov fentanylu/h

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Transdermálna náplasť.

Pravouhlá, priesvitná náplasť na odstrániteľnom ochrannom filme. Ochranný
film je väčší ako náplasť.

Na náplastiach je farebná potlač s názvom lieku a silou.
Matrifen 12 µg, 12 mikrogramov/h: hnedá potlač
Matrifen 25 µg, 25 mikrogramov/h: červená potlač
Matrifen 50 µg, 50 mikrogramov/h: zelená potlač
Matrifen 75 µg, 75 mikrogramov/h: bledomodrá potlač
Matrifen 100 µg, 100 mikrogramov/h: šedá potlač


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Dospelí:

Ťažká chronická bolesť, ktorá sa dá primerane kontrolovať len opioidnými
analgetikami.
Deti:
Dlhodobý manažment závažnej chronickej bolesti u detí, ktoré sú liečené
opioidmi od druhého roku veku.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Fentanyl transdermálne náplasti uvoľňujú liečivo viac ako 72 hodín.
Rýchlosť uvoľňovania fentanylu je 12, 25, 50, 75 a 100 mikrogramov/h a
zodpovedajúci aktívny povrch je 4,2; 8,4; 16,8; 25,2 and 33,6 cm2.

/Spôsob podávania/
Na transdermálne použitie

Transdermálna fentanylová náplasť sa musí aplikovať na kožu, ktorá nie je
podráždená a ožarovaná, na plochú časť hrude alebo hornú časť ramena/./
U malých detí sa uprednostňuje aplikácia na hornú časť chrbta, aby sa
minimalizovala možnosť, že si dieťa náplasť odstráni. Skôr ako sa náplasť
aplikuje, ochlpenie sa má na miestach aplikácie (uprednostňuje sa oblasť
bez ochlpenia) ostrihať (nie oholiť). Ak je potrebné miesto aplikácie pred
priložením náplasti očistiť, má sa tak urobiť vodou. Mydlá, oleje,
kozmetické prípravky, alkohol alebo akékoľvek iné prostriedky môžu
podráždiť kožu alebo zmeniť jej charakteristiky, preto sa nemajú na
čistenie použiť. Pred priložením náplasti sa má koža úplne vysušiť.

Transdermálna náplasť je na povrchu chránená nepremokavou fóliou, môže
preto zostať nalepená aj počas krátkeho sprchovania.

Fentanylová transdermálna náplasť sa má nalepiť ihneď po otvorení obalu. Po
odstránení ochrannej vrstvy sa musí pevne pritlačiť na kožu dlaňou
približne 30 sekúnd, aby sa zabezpečil úplný kontakt náplaste s kožou,
zvlášť okolo okrajov. Môže byť potrebné dodatočné fixovanie transdermálnej
náplasti. Po aplikácii náplaste sa majú umyť ruky čistou vodou.
Fentanylová transdermálna náplasť sa má používať nepretržite 72 hodín,
potom vymeniť. Nová transdermálna náplasť sa musí vždy aplikovať na iné
miesto, ako predchádzajúca. Rovnaké aplikačné miesto sa môže použiť znovu
až po intervale najmenej 7 dní.

Transdermálna náplasť sa nemá deliť ani strihať (pozri časť 4.4).

Návod na likvidáciu je v časti 6.6.


Potrebná dávka fentanylu sa nastaví individuálne a má sa vyhodnotiť
pravidelne po každej aplikácii.
/Dospelí:/

/Určenie počiatočnej dávky/
Hladina dávky fentanylu závisí od predchádzajúceho používania opioidov, do
úvahy je potrebné vziať možný vývoj tolerancie, súbežnú medikamentóznu
liečbu, celkový zdravotný stav pacienta a stupeň závažnosti ochorenia.

Počiatočná dávka nemá prekročiť 25 mikrogramov/h, keď spôsob odpovede
bolesti na opioidy nie je celkom známy.

/Prechod z liečby inými opioidmi/
Ak sa prechádza z perorálnej alebo parenterálnej liečby opioidmi na liečbu
fentanylom, počiatočná dávka sa má vypočítať nasledovne:

1. Musí sa stanoviť množstvo analgetika potrebného za posledných 24 hodín.

2. Zistené množstvo sa musí prepočítať na zodpovedajúcu perorálnu dávku
morfínu podľa Tabuľky 1.
3. Zodpovedajúca dávka fentanylu sa stanoví podľa Tabuľky 2.

/Tabuľka 1: Ekvianalgetická účinnosť liečiv/
Všetky i.m. a perorálne dávky uvedené v tabuľke majú ekvivalentný
analgetický účinok ako 10 mg morfínu aplikovaného intramuskulárne.

Názov liečiva Ekvianalgetická dávka (mg)
i.m.*
perorálne

Morfín 10 30
(predpokladané opakované podanie)
60 (predpokladané jednorazové podanie alebo a občasné dávky)
Hydromorfon 1.5 7.5
Metadon 10 20
Oxykodon 10-15 20-30
Levorfanol 2
4
Oxymorfín 1
10 (rektálne)
Diamorfín 5
60
Petidín 75 -
Kodeín - 200
Buprenorfín 0.4 0.8 (sublinguálne)
Ketobemidon 10 30

*Na základe výsledkov štúdií s jednorazovou dávkou, v ktorých sa
porovnávala i.m. dávka hore uvedených liečiv s morfínom potrebná na
dosiahnutie ekvivalentnej účinnosti. Perorálne dávky sú dávkami
odporučenými na prechod z parenterálnej aplikácie na perorálnu.
Pomer účinnosti 3:1 u morfínu i.m./perorálna aplikácia vychádza
z klinických štúdií u pacientov s chronickou bolesťou.

/Tabuľka 2: Odporúčaná počiatočná dávka Matrifenu odvodená od dennej/
/perorálnej dávky morfínu/

Perorálna dávka morfínu Dávka Matrifen transdermálna
náplasť
za 24 hodín (mg/deň) mikrogramy/h


< 135 25
135-224 50
225-314 75
315-404 100
405-494 125
495-584 150
585-674 175
675-764 200
765-854 225
855-944 250
945-1034 275
1035-1124 300

Konverzné schémy sú odvodené od klinických štúdií. Schémy pochádzajúce
z iných štúdií sú tiež užitočné v klinickej praxi a môžu sa použiť.

Počiatočné hodnotenie maximálneho analgetického účinku Matrifenu sa nemá
urobiť skôr ako po 24 hodinách od nalepenia náplasti. Dôvodom je postupné
zvyšovanie sérových koncentrácií fentanylu v prvých 24 hodinách po
aplikácii náplasti. Predchádzajúca liečba opioidmi sa môže od času
nalepenia prvej náplasti postupne znižovať, až kým sa nedosiahne
analgetický účinok s Matrifenom.

/Nastavenie dávky a udržiavacia liečba/
Náplasť sa musí vymeniť každých 72 hodín. Dávka sa musí nastavovať
individuálne, až kým sa dosiahne analgetický účinok. Pacientom, ktorým sa
výrazne zníži analgézia v čase medzi 48 – 72 hodinami po aplikácii, môže
byť potrebné nahradiť fentanyl po 48 hodinách. Dávka 12 mikrogramov/h je
vhodná na nastavenie dávky v nižšej dávkovacej oblasti. Ak analgézia nie je
dostatočná na konci počiatočného dávkovacieho cyklu, dávka sa môže zvýšiť
po 3 dňoch, až kým sa u každého pacienta nedosiahne požadovaný účinok.
Dávka sa dodatočne zvyšuje o 12 mikrogramov/h alebo 25 mikrogramov/h, do
úvahy je potrebné vziať doplňujúcu analgetickú liečbu a stav bolesti
pacienta. Viac ako jedna náplasť sa môže použiť na nastavenie dávky a pre
dávky vyššie ako 100 mikrogramov/h. Na zvládnutie bolesti môžu pacienti
potrebovať pravidelné doplňujúce dávky krátko účinkujúcich analgetík. Ak
dávka Matrifenu presiahne 300 mikrogramov/h, je vhodné uvažovať
o prídavných alebo alternatívnych metódach analgézie alebo alternatívnej
aplikácii opioidov.

Pri prechode z dlhodobej liečby morfínom na transdermálny fentanyl boli
napriek dostatočnej analgézii zaznamenané abstinenčné príznaky. Pri ich
objavení sa odporúča liečba nízkymi dávkami krátkodobo účinkujúceho
morfínu.

/Prerušenie liečby Matrifenom/
Ak je potrebné prerušiť aplikáciu náplasti, akákoľvek náhrada inými
opioidmi musí byť postupná, začínajúca nízkymi dávkami a pomaly sa
zvyšujúca. Je to kvôli tomu, že hladiny fentanylu po odstránení náplasti
klesajú pomaly; sérová koncentrácia fentanylu sa zníži na 50% najmenej za
17 hodín (časť 5.2). Obecným pravidlom je, že prerušenie opioidnej
analgézie musí byť postupné, aby sa predišlo abstinenčným príznakom
(nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť a tras svalov).

/Používanie u starších pacientov/
Starší alebo kachektickí pacienti majú byť starostlivo sledovaní a ak je to
potrené, treba im znížiť dávku (časť 4.4).


Použitie u pacientov s poruchou pečene alebo obličiek

U pacientov s poruchou funkcie pečene alebo obličiek je nutné dôsledne
sledovať príznaky predávkovania a dávku prípadne znížiť (časť 4.4).


/Použitie u pacientov s horúčkou/

V čase horúčky môže byť potrebné pacientom dávku upraviť (časť 4.4)./Požívanie u detí/

Deti 16 ročné a staršie: dávkovanie ako u dospelých

Deti vo veku 2 až 16 rokov:

.


Matrifen sa môže aplikovať len tým pediatrickým pacientom, ktorí tolerujú
liečbu opioidmi ( vo veku 2 až 16 rokov) a ktorí už dostávali perorálnu
dennú dávku ekvivalentnú minimálne 30 mg morfínu. Na prechod pediatrických
pacientov z perorálnych alebo parenterálnych opioidov na Matrifen platí
ekvianalgetická účinnosť liečiv (Tabuľka 1) a odporúčaná počiatočná dávka
Matrifenu odvodená od dennej perorálnej dávky morfínu (Tabuľka 3).


/Tabuľka 3: Odporúčaná počiatočná dávka Matrifenu odvodená od dennej/
/perorálnej dávky morfínu//1/

|Perorálna dávka morfínu za 24 hodín|Dávka Matrifen transdermálna |
|(mg/deň) |náplasť mikrogramy/h |
| | |
|Pre pediatrických pacientov2 |Pre pediatrických pacientov2 |
|30-44 |12 |
|45-134 |25 |

1 Uvedené rozsahy denných dávok perorálneho morfínu odvodené
z klinických štúdií boli použité ako základ prechodu na Matrifen.

2 Konverzia na dávky Matrifenu vyššia ako 25 mikrogramov/h je rovnaká
pre dospelých aj pre pediatrických pacientov.

V súčasnosti sú k dispozícii len obmedzené informácie z klinických skúšaní
u detí, ktoré dostávajú perorálnu dennú dávku morfínu viac ako 90 mg.
V pediatrických štúdiách sa požadovaná dávka fentanylu v transdermálnej
náplasti vypočítala konzervatívnym spôsobom: 30 mg až 44 mg perorálne
podaného morfínu denne alebo ekvivalent dávky opioidu sa nahradil jednou
náplasťou fentanylu 12 mikrogramov/h. Treba poznamenať, že táto konverzná
schéma pre deti platí iba vtedy, keď sa prechádza z morfínu podávaného
perorálne (alebo jeho ekvivalentu) na fentanyl podávaný v transdermálnej
náplasti. Konverzná schéma sa nemôže použiť na konverziu z fentanylu
podávaného v transdermálnej náplasti na iné opioidy, pretože by mohlo dôjsť
k predávkovaniu.

Analgetický účinok prvej dávky Matrifen náplasti nebude v priebehu prvých
24 hodín optimálny. Z tohto dôvodu má pacient po prechode na Matrifen počas
prvých 12 hodín užívať aj predchádzajúce analgetiká v pravidelnej dávke.
Počas ďalších 12 hodín je potrebné dávku analgetika upraviť podľa klinickej
potreby.

Maximálne hladiny fentanylu sa dosiahnu po 12-24 hodinách liečby a preto sa
48 hodín po začatí terapie Matrifenom alebo pri titrácii dávky (pozri tiež
časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) odporúča
pediatrických pacientov monitorovať kvôli nežiaducim účinkom, ktoré môžu
zahŕňať hypoventiláciu.

/Titrácia dávky a udržiavacia dávka/
Ak je analgetický účinok Matrifenu nedostatočný, musí sa doplniť prídavnou
dávkou morfínu alebo iného krátko účinkujúceho opioidu. V závislosti od
potreby doplňovať analgetikum a stavu bolesti u dieťaťa, sa môže rozhodnúť
ozvýšení dávky. Nastavenie dávky sa musí urobiť postupne po 12
mikrogramov/h.

3. Kontraindikácie

Matrifen je kontraindikovaný u pacientov so známou precitlivenosťou na
fentanyl alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok v náplasti.
Akútna alebo pooperačná bolesť, pretože počas krátkodobého použitia nie je
možná titrácia dávky.
Vážna respiračná depresia.
Vážne poškodenie centrálneho nervového systému.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Fentanylová náplasť sa nemá použiť na manažment liečby akútnej
a pooperačnej bolesti, pretože pri krátkodobom použití nie je možná
titrácia dávky a z dôvodu možnosti vzniku vážnej a život ohrozujúcej
hypoventilácie.
Pacienti, u ktorých sa vyskytli vážne nežiaduce účinky, musia byť
monitorovaní 24 hodín po odstránení transdermálnej náplasti, pretože
sérové koncentrácie fentanylu postupne klesajú a sú znížené na 50 % o 17
hodín (v rozmedzí 13-22) neskôr.

Transdermálne fentanylové náplasti sa musia uchovávať mimo dosahu detí pred
a po použití.

Nestrihajte transdermálnu náplasť. Akákoľvek rozstrihnutá alebo inak
poškodená náplasť sa nesmie použiť.

/Respiračná depresia/
Rovnako ako u všetkých účinných opioidov, môže pri používaní fentanylovej
náplasti u niektorých pacientov vzniknúť významná respiračná depresia,
preto sa musia u pacientov sledovať tieto účinky. Respiračná depresia môže
perzistovať aj po odstránení náplasti. Incidencia respiračnej depresie sa
zvyšuje so zvyšovaním dávok fentanylu (pozri časť 4.9 Predávkovanie -
depresia dýchania). Liečivá pôsobiace na CNS môžu respiračnú depresiu
zvýšiť (pozri časť 4.5 Liekové a iné interakcie).

/Chronické ochorenie pľúc/
Fentanyl môže vyvolať u pacientov s chronickým obštrukčným alebo iným
pľúcnym ochorením vážnejšie nežiaduce účinky. Opioidy môžu u takýchto
pacientov znížiť respiračný výkon a zvýšiť rezistenciu dýchacích ciest.

/Lieková závislosť a možnosť zneužívania/
Po opakovaných podaniach opioidov sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická
a psychologická závislosť. Iatrogénna závislosť po podaní opioidov je
zriedkavá. Pacienti s anamnézou liekovej závislosti/zneužívania alkoholu
majú vyššie riziko vzniku závislosti a zneužívania liečby opiátmi. Pacienti
so zvýšeným rizikom zneužívania opioidov môžu byť naďalej primerane liečení
liekmi s modifikovaným uvoľňovaním opioidov. Títo pacienti vyžadujú
pravidelné sledovanie zamerané na príznaky nesprávneho používania,
závislosti a zneužívania. Fentanyl sa môže zneužívať rovnakým spôsobom ako
iní opioidní agonisti. Zneužívanie alebo zámerné nesprávne použitie
Matrifenu môže spôsobiť predávkovanie a/alebo smrť.

/Zvýšený intrakraniálny tlak/
Matrifen sa musí opatrne používať u pacientov, ktorí môžu byť zvlášť
citliví na intrakraniálny účinok retencie CO2, ako sú pacienti s dokázaným
zvýšeným intrakraniálnyn tlakom, pacienti s porušeným vedomím alebo v kóme.
Fentanyl sa musí obozretne používať u pacientov s mozgovými nádormi.

/Ochorenia srdca/
Fentanyl môže vyvolať bradykardiu, a preto sa musí aplikovať obozretne
pacientom s bradyarytmiami.
Opioidy môžu vyvolať hypotenziu, zvlášť u pacientov s akútnou hypovolémiou.
Preto sa pred zahájením liečby s fentanylovou transdermálnou náplasťou má
korigovať symptomatická hypotenzia a/alebo hypovolémia.

/Poškodenie pečene/
Fentanyl sa metabolizuje na neaktívne metabolity v pečeni, preto poškodenie
pečene môže spomaliť elimináciu. Ak pacienti s poškodením pečene dostávajú
transdermálny fentanyl, treba ich starostlivo sledovať pre možné príznaky
fentanylovej toxicity a ak je to potrebné, znížiť dávku (pozri časť 5.2
Farmakokinetické vlastnosti).

/Poškodenie obličiek/
Menej ako 10 % fentanylu sa vylučuje v nezmenenej forme obličkami, na
rozdiel od morfínu sa obličkami nevylučujú žiadne známe aktívne metabolity.
Ak sa pacientovi s poškodenými obličkami aplikuje transdermálne fentanyl,
musia sa dôsledne sledovať príznaky toxicity fentanylu a ak je to potrebné,
znížiť dávku (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

/Horúčka/vonkajšie zdroje tepla/
Podľa farmakokinetického modelu sa sérová koncentrácia fentanylu môže
zvýšiť až o jednu tretinu pri telesnej teplote 40 °C. Z tohto dôvodu, pre
riziko vzniku nežiaducich účinkov opioidov, sa majú pacienti s horúčkou
sledovať a ak je to potrebné, dávku fentanylu sa má upraviť. Existuje
možnosť od teploty závislého zvýšeného uvoľňovania fentanylu z náplasti
s možným vznikom predávkovania a smrti. Klinická farmakologická štúdia so
zdravými jedincami preukázala, že aplikácia tepla na transdermálnu
fentanylovú náplasť zvýšila priemerné hodnoty fentanylovej AUC o 120 %
a priemerné hodnoty Cmax o 61 %. Všetkých pacientov treba varovať, aby
nevystavovali priamym vonkajším zdrojom tepla miesto aplikácie
transdermálnej náplasti s fentanylom, ako sú: ohrievacie vankúše,
elektricky vyhrievané deky, ohrievané vodné postele, zohrievacie alebo
opaľovacie lampy, intenzívne slnenie, fľaše s horúcou vodou, dlhé kúpele
v horúcej vode, sauna alebo horúce vírivé kúpele.

/Liekové interakcie/
Interakcie s CYP3A4 inhibítormi:
Súbežné použitie transdermálneho fentanylu a inhibítormi cytochrómu P450
3A4 (CYP3A4), napr. ritonavír, ketokonazol, itrakonazol, troleandomycín,
klaritromycín, nelfinavír, nefazodón, verapamil, diltiazem a amiodarón,
môže zvýšiť koncentráciu fentanylu v plazme s následným zvýšením alebo
predĺžením terapeutického účinku, nežiaducich účinkov a viesť k vážnej
respiračnej depresii. V takýchto prípadoch je potrebné pacientov náležite
sledovať a poskytnúť adekvátnu starostlivosť. Z vyššie uvedených dôvodov sa
neodporúča súbežné používanie transdermálneho fentanylu s inhibítormi CYP3
A4 u pacientov, ktorí nie sú dôsledne sledovaní. Pacienti, hlavne tí, ktorí
súbežne používajú transdermálny fentanyl a inhibítory CYP3 A4, sa majú
sledovať pre príznaky respiračnej depresie a ak je to potrebné, upraviť
dávku.

/Pacienti vo vyššom veku/
Údaje zo štúdií s intravenózne aplikovaným fentanylom naznačujú, že starší
pacienti môžu mať znížený klírens, predĺžený polčas a môžu byť citlivejší
na liečivo ako mladší pacienti. Ak starší, pacienti dostávajú
transdermálny fentanyl, majú byť starostlivo sledované príznaky toxicity
fentanylu a ak je to potrebné, znížiť dávku (pozri časť 5.2
Farmakokinetické vlastnosti).

/Deti a dospievajúci/
Matrifen sa nesmie aplikovať opioid naivným pediatrickým pacientom (pozri
časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Bez ohľadu na dávku podanú
transdermálnym systémom Matrifenu existuje potenciál pre závažnú život
ohrozujúcu hypoventiláciu .
U detí mladších ako 2 roky sa fentanyl transdermálna náplasť neštudovala.
Matrifen sa má aplikovať len opioid tolerantným deťom vo veku 2 roky
a starším (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Matrifen sa
nesmie podávať deťom mladším ako 2 roky.

Na ochranu detí pred náhodným prehltnutím je potrebné venovať pozornosť pri
výbere miesta aplikácie Matrifenu (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania) a dôsledne sledovať prilepenú náplasť.

/Laktácia/
Dojčenie má byť počas liečby transdermálnym fentanylom prerušené, nakoľko
sa fentanyl vylučuje do materského mlieka (pozri tiež časť 4.2).

/Pacienti s myastheniou gravis/
Vyskytnúť sa môžu (myo)klonické reakcie neepileptického pôvodu. Počas
liečby pacientov s myasthenia gravis je nutná opatrnosť.

/Súbežné užitie zmiešaných agonistov/antagonistov/
Súbežné užitie buprenorfínu, nalbufínu a pentazocínu nie je odporúčané
(pozri tiež časť 4.5).


4.5 Liekové a iné interakcie

Súbežným užívaním liekov tlmiacich centrálny nervový systém, vrátane
opioidov, sedatív, hypnotík, celkových anestetík, fenotiazínov,
trankvilizérov, myorelaxancií kostrových svalov, antihistaminík so
sedatívnym účinkom a alkoholických nápojov, môže dochádzať k aditívnym
depresívnym účinkom; vyskytnúť sa môže znížená ventilácia, nízky krvný
tlak, hlboký útlm, kóma alebo smrť. Súbežné použitie ktoréhokoľvek lieku
s transdermálnym fentanylom vyžaduje špeciálnu starostlivosť a pozorovanie
pacienta.

Fentanyl, liečivo s vysokým klírensom, sa rýchlo a rozsiahle metabolizuje
hlavne cez CYP3A4.
Súbežné použitie transdermálneho fentanylu s inhibítormi cytochrómu P450 A4
(CYP3A4), napr. ritonavír, ketokonazol, itrakonazol, flukonazol,
vorikonazol, troleandomycín, klaritromycín, nelfinavír, nefazodón,
verapamil, diltiazem a amiodarón, môže mať za následok zvýšenie
plazmatických koncentrácií fentanylu. Môže to zvýšiť, alebo predĺžiť
terapeutický účinok, ale aj nežiaduce účinky, čo môže spôsobiť vážnu
respiračnú depresiu. V takých prípadoch je potrebná zvýšená starostlivosť
a sledovanie pacienta. Súbežné použitie inhibítorov CYP3A4 s transdermálne
aplikovaným fentanylom sa neodporúča, ak pacient nie je dôsledne sledovaný
(pozri tiež časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

/Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)/
Neodporúča sa podávať transdermálny fentanyl pacientom, ktorí vyžadujú
súbežné užívanie IMAO. Boli hlásené závažné a nepredvídateľné interakcie s
IMAO, vrátane zosilneného opiátového a sérotonínergného účinku. Z tohto
dôvodu sa fentanyl nemá použiť 14 dní od ukončenia liečby IMAO.

/Súbežné užitie zmiešaných agonistov/antagonistov/
Súbežné užitie buprenorfínu, nalbufínu a pentazocínu nie je odporúčané.
Tieto lieky majú vysokú afinitu k opiátovým receptorom s relatívne nízkou
vnútornou aktivitou, čiastočne antagonizujú účinky fentanylu a môžu
indukovať abstinenčné príznaky u pacientov závislých od opioidov (pozri
tiež časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o použití transdermálneho fentanylu u gravidných
žien. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3
Predklinické údaje o bezpečnosti). Potenciálne riziko pre ľudí je neznáme,
hoci sa zistilo, že fentanyl ako intravenózne anestetikum na začiatku
gravidity prechádza placentou. Bol hlásený novorodenecký abstinenčný
syndróm u novorodencov, ktorých matky dlhodobo počas gravidity používali
transdermálny fentanyl. Transdermálny fentanyl sa nemá používať počas
gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne potrebné.
Použitie transdermálneho fentanylu počas pôrodu sa neodporúča, pretože liek
sa nesmie použiť na manažment akútnej a pooperačnej bolesti (pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Okrem toho, fentanyl
prechádza placentou a použitie transdermálneho fentanylu počas pôrodu môže
zapríčiniť respiračnú depresiu u novorodenca.
Fentanyl sa vylučuje do materského mlieka a môže zapríčiniť sedáciu
a respiračnú depresiu u dojčeného dieťaťa. Dojčenie sa preto musí prerušiť
počas liečby transdermálnym fentanylom a najmenej 72 hodín po odstránení
náplasti.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Transdermálny fentanyl môže narušiť psychické a/alebo fyzické schopnosti
potrebné na výkon potenciálne rizikových činností ako je vedenie vozidla
a obsluha strojov.

8. Nežiaduce účinky

Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila u 1854 jedincov v 11
klinických štúdiách (dvojito zaslepená štúdia transdermálny fentanyl
[placebo alebo aktívna kontrola] a/alebo otvorená štúdia transdermálny
fentanyl [žiadna alebo aktívna kontrola]) liečby chronickej nádorovej alebo
nenádorovej bolesti. Jedinci, ktorí sa zúčastnili štúdií, dostali minimálne
jednu dávku transdermálneho fentanylu a poskytli údaje o bezpečnosti. Na
základe súhrnných údajov z týchto klinických štúdií
boli najčastejšie hlásené nežiaduce účinky (s príslušnou percentuálnou
hodnotou): nauzea (35,7 %), zvracanie (23,2 %), zápcha (23,1 %),
somnolencia (15,0 %), závraty (13,1 %) a bolesť hlavy (11,8 %).

Nežiaduce účinky hlásené po použití transdermálneho fentanylu z klinických
štúdií, vrátane vyššie vymenovaných nežiaducich účinkov ako aj z post-
marketingových skúseností, sú uvedené nižšie.

Na hodnotenie nežiaducich účinkov podľa frekvencie výskytu sa použili
nasledujúce kategórie: veľmi časté (( 1/10); časté (( 1/100 až ( 1/10);
menej časté (( 1/1 000 až ( 1/100); zriedkavé (( 1/10 000 až ( 1/1 000);
a veľmi zriedkavé(( 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).

| |Kategórie podľa frekvencie |
| |Veľmi |Časté |Menej časté|Zriedkavé |Neznáme |
| |časté | | | | |
|Poruchy | |Hypersenzit| | |Anafylakti|
|imunitného | |ivita | | |cký šok, |
|systému | | | | |Anafylakti|
| | | | | |cká |
| | | | | |reakcia, |
| | | | | |Anafylakto|
| | | | | |idná |
| | | | | |reakcia |
|Poruchy | |Anorexia | | | |
|metabolizmu| | | | | |
|a výživy | | | | | |
|Psychické | |Insomnia, |Agitácia, | | |
|poruchy | |Depresia, |Dezorientác| | |
| | |Anxieta, |ia, | | |
| | |Stavy |Euforická | | |
| | |zmätenosti,|nálada | | |
| | |Halucinácie| | | |
|Poruchy |Somnolenc|Tremor, |Hypestézia,| | |
|nervového |ia, |Parestézia |Kŕče | | |
|systému |Závraty, | |(vrátane | | |
| |Bolesť | |klonických | | |
| |hlavy | |kŕčov | | |
| | | |a kŕčov | | |
| | | |typu grand | | |
| | | |mal), | | |
| | | |Amnézia | | |
|Poruchy oka| | | |Mióza | |
|Poruchy | |Vertigo | | | |
|ucha a | | | | | |
|labyrintu | | | | | |
|Poruchy | |Palpitácie,|Bradykardia| | |
|srdca | |Tachykardia|, Cyanóza | | |
|a srdcovej | | | | | |
|činnosti | | | | | |
|Poruchy | |Hypertenzia|Hypotenzia | | |
|ciev | | | | | |
|Poruchy | |Dyspnoe |Respiračná |Apnoe, |Bradypnoe,|
|dýchacej | | |depresia, |Hypoventilá| |
|sústavy, | | |Respiračná |cia | |
|hrudníka a | | |tieseň | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy |Nauzea, |Hnačka, |Ileus |Subileus | |
|gastrointes|Vracanie,|Sucho v | | | |
|tinál-neho |Zápcha |ústach, | | | |
|traktu | |Abdominálna| | | |
| | |bolesť, | | | |
| | |Abdominálna| | | |
| | |bolesť | | | |
| | |v hornej | | | |
| | |časti, | | | |
| | |Dyspepsia | | | |
|Poruchy | |Hyperhidróz|Ekzém, | | |
|kože | |a, |Alergická | | |
|a podkožnéh| |Pruritus, |dermatitída| | |
|o tkaniva | |Rash |, Poruchy | | |
| | |(vyrážka), |kože, | | |
| | |Erytém |Dermatitída| | |
| | | |, Kontaktná| | |
| | | |dermatitída| | |
|Poruchy | |Svalové |Svalové | | |
|kostrovej | |spazmy |zášklby | | |
|a svalovej | | | | | |
|sústavy | | | | | |
|a spojivové| | | | | |
|ho tkaniva | | | | | |
|Poruchy | |Retencia | | | |
|obličiek | |moču | | | |
|a močových | | | | | |
|ciest | | | | | |
|Poruchy | | |Erektilná | | |
|reprodukčné| | |dysfunkcia,| | |
|ho systému | | |Sexuálna | | |
|a prsníkov | | |dysfunkcia | | |
|Celkové | |Únava, |Reakcie |Dermatitída| |
|poruchy | |Periférny |v mieste |a ekzém | |
|a reakcie | |edém, |podania, |v mieste | |
|v mieste | |Asténia, |Príznaky |podania, | |
|podania | |Telesná |podobné | | |
| | |slabosť, |chrípke, | | |
| | |Pocit |Pocit zmeny| | |
| | |chladu |telesnej | | |
| | | |teploty, | | |
| | | |Hypersenzit| | |
| | | |ivita | | |
| | | |v mieste | | |
| | | |podania, | | |
| | | |Abstinenčný| | |
| | | |syndróm | | |


Najzávažnejší nežiaduci účinok fentanylu je respiračná depresia.

Po opakovanom použití fentanylu, rovnako ako pri iných opioidných
analgetikách, sa môže vyvinúť tolerancia, fyzická a psychologická
závislosť (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Abstinenčné príznaky opioidov (ako je nauzea, vracanie, hnačka, úzkosť
a chvenie) sa môžu vyskytnúť u pacientov po zmene liečby z predchádzajúcich
opioidových analgetík na fentanylovú transdermálnu náplasť alebo ak je
liečba náhle ukončená (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Veľmi
zriedkavo boli hlásené prípady novorodeneckého abstinenčného syndrómu
u novorodencov, ktorých matky dlhodobo používali transdermálny fentanyl
počas gravidity (pozri časť 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia).

/Deti a dospievajúci/
Profil nežiaducich účinkov u detí a dospievajúcich liečených transdermálnou
náplasťou s obsahom fentanylu bol podobný tým, ktoré sa pozorovali
u dospelých. U pediatrickej populácie sa nezistilo žiadne riziko okrem
toho, ktoré sa očakáva pri používaní opioidov počas liečby bolesti spojenej
so závažnými ochoreniami, nezistilo sa teda žiadne špecifické riziko
pre deti vo veku 2 roky pri použití podľa odporučenia. Veľmi častými
nežiaducimi účinkami zaznamenanými v pediatrických klinických štúdiách bola
horúčka, vracanie a nauzea.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky/
Prejavy predávkovania fentanylom sú prehĺbením jeho farmakologických
účinkov, najvážnejší je respiračná depresia.

/Liečba/
Pri liečbe respiračnej depresie treba zahájiť okamžité proti opatrenia,
vrátane odstránenia náplasti a fyzickej alebo verbálnej stimulácie
pacienta. Po týchto opatreniach môže nasledovať podanie špecifických
antagonistov opioidov ako je naloxon.

Respiračná depresia v dôsledku predávkovania môže pretrvávať dlhšie ako
účinok opioidových antagonistov. Interval medzi podaním intravenóznych
antagonistov má byť starostlivo zvážený z dôvodu možnosti vzniku re-
narkotizácie po odstránení náplasti. Môže byť potrebné opakované podanie
alebo kontinuálna infúzia naloxonu. Náhla zmena narkotického účinku môže
spôsobiť vznik akútnej bolesti a uvoľňovanie katecholamínov.
Ak si to klinický stav vyžaduje, treba zabezpečiť priechodnosť dýchacích
ciest s prípadným použitím orofaryngeálneho vzduchovodu alebo
endotracheálnej kanyly, v prípade potreby podať kyslík, zabezpečiť
asistovanú alebo umelú pľúcnu ventiláciu, primeranú telesnú teplotu
a príjem tekutín.
Ak vznikne ťažká alebo perzistujúca hypotenzia, malo by sa uvažovať
o hypovolémii a vytvoriť podmienky na vhodnú parenterálnu liečbu
tekutinami.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetikum, opioid
ATC kód: N02AB03

Matrifen je transdermálna náplasť, ktorá kontinuálne uvoľňuje fentanyl do
organizmu. Fentanyl je opioidové analgetikum s afinitou hlavne k ?-
receptorom. Hlavným farmakologickým účinkom je úľava od bolesti a sedácia.
U pacienta, ktorý ešte nebol liečený opioidmi sa dosiahne analgézia
v koncentrácii medzi 0.3 and 1.5 ng/ml. U týchto pacientov sa frekvencia
nežiaducich účinkov zvyšuje pri sérových koncentráciách nad 2 ng/ml. Obidve
koncentrácie fentanylu, najnižšia účinná a koncentrácia vyvolávajúca
nežiaduce účinky, sa zvyšujú vývinom zvyšujúcej sa tolerancie. Vznik
tolerancie je medzi jednotlivými pacientmi značne premenlivý.

Bezpečnosť transdermálneho fentanylu sa hodnotila v troch otvorených
klinických štúdiách u 293 pediatrických pacientov s chronickou bolesťou,
ktorí boli vo veku od 2 do 18 rokov. 66 detí bolo vo veku od 2 do 6 rokov.
V týchto štúdiách sa denná perorálna dávka morfínu 30 mg až 45 mg nahradila
jednou transdermálnou fentanylovou náplasťou 12 mikrogramov/h. Vyššie
dávky, počnúc 25 mikrogramov/h sa použili u 181 pacientov, ktorí dostávali
dennú perorálnu dávku opioidu aspoň 45 mg morfínu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Fentanylová transdermálna náplasť zabezpečuje systematický prísun dlhšie
ako 72 hodín po aplikácii.

/Absorpcia:/ Po prvej aplikácii náplasti sa sérová koncentrácia fentanylu
postupne zvyšuje, obvykle sa hladina vyrovnáva medzi 12 a 24 hodinami
a ostáva relatívne konštantná zostávajúcich 72 hodín aplikačnej periódy. Od
druhej 72-hodinovej aplikácie sa dosiahne rovnovážna koncentrácia v sére
a udržiava sa počas nasledujúcich aplikácií náplasti tej istej veľkosti.
Absorpcia fentanylu sa na rôznych miestach aplikácie môže trochu líšiť.
O niečo nižšia absorpcia (približne 25 %) fentanylu sa zaznamenala
v štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi po aplikácii náplasti na hruď
v porovnaní s hornou časťou ramena a chrbta.

/Distribúcia:/ 84 % fentanylu sa viaže na plazmatické proteíny.


/Biotransformácia:/ Fentanyl má lineárnu kinetiku a metabolizuje sa primárne
v pečeni cez CYP3A4. Hlavným metabolitom je norfentanyl, je neaktívny.

/Eliminácia:/ Po odstránení fentanylovej náplasti sérová koncentrácia
fentanylu postupne klesá, približne o 50 % za 13-22 hodín u dospelých alebo
22-25 hodín u detí. Pokračujúca absorpcia fentanylu z kože prispieva
k pomalšiemu úbytku liečiva zo séra, v porovnaní s intravenóznou infúziou.
Približne 75 % fentanylu sa vylučuje do moču, väčšinou ako metabolity,
s menej ako 10 % nezmenenej látky. Okolo 9 % dávky sa nachádza v stolici,
hlavne ako metabolity.


/Farmakokinetika u špeciálnych skupín/

Poškodenie funkcie pečene alebo obličiek môže zapríčiniť zvýšené sérové
koncentrácie. Starší, kachektickí, alebo celkovo poškodení pacienti môžu
mať nižší klírens fentanylu, čo môže spôsobiť dlhší terminálny polčas
zlúčeniny (časť 4.2 a 4.4).

/Deti/
Po prepočítaní na telesnú hmotnosť je klírens (l/h/kg) u pediatrických
pacientov vo veku 2 až 5 rokov vyšší o 82 % a u detí vo veku 6 až 10 rokov
vyšší o 25 % pri porovnaní s deťmi vo veku 11 až 16 rokov, ktoré majú
pravdepodobne rovnaký klírens ako dospelí. Tieto zistenia je potrebné vziať
do úvahy pri stanovení odporučenej dávky pre pediatrických pacientov.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií farmakologickej bezpečnosti,
toxicity po opakovanom podávaní, genotoxicity neodhalili žiadne osobitné
riziko pre ľudí.

Štúdie na zvieratách preukázali zníženú fertilitu a zvýšenú mortalitu
plodov u potkanov. Teratogénne účinky sa však nedokázali.

Testy mutagenity na baktériách a hlodavcoch boli negatívne. Rovnako ako iné
opioidy, mal fentanyl mutagénne účinky /in vitro/ na cicavčích bunkách.
Riziko mutagenity za terapeutických podmienok sa zdá byť nepravdepodobné,
pretože účinok bol indukovaný len u veľmi vysokých koncentrácií.

Dlhodobé štúdie kancerogenity sa nevykonali.

Nie sú dostupné údaje o bezpečnosti a farmakokinetike pre iné mieta
aplikácie.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

dipropylénglykol, hyprolóza, dimetikón, upravený adhezívny silikón
(rezistentný voči amínom), uvoľňovacia membrána [kopolymér ethylénu s vinyl-
acetátom (EVA)], ochranná fólia [vápenatá soľ petogerátu (PET)], ochranná
fólia [fluórovaná priepustná membrána], atrament

6.2 Inkompatibility

Aby sa zabezpečili primerané adhezívne vlastnosti Matrifenu, na miesto
aplikácie náplasti sa nemajú na kožu nanášať žiadne krémy, oleje, pleťová
kozmetika a púdre.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

Každá náplasť je zabalená v teplom zlepenom vrecku vyrobenom z papiera,
hliníka a polyakrylonitrilu (PAN).

Veľkosť balenia:
1 náplasť, 2, 3, 4 náplasti, 5 náplastí, 10, 16 a 20 náplastí
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania. Nie sú k dispozícii žiadne
údaje o bezpečnosti, ani farmakokinetické údaje o iných miestach aplikácie
náplasti.

V transdermálnych náplastiach zostávajú veľké množstvá fentanylu aj po
použití. Použité náplasti sa musia zložiť adhezívnym povrchom k sebe, tak,
aby uvoľňovacia membrána nebola viditeľná, kvôli bezpečnosti
a z ekologických dôvodov má byť zlikvidovaný podľa národných požiadaviek
alebo sa vráti do lekárne. Nepoužitý liek má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami alebo vrátený do lekárne.

Po aplikácii a odstránení náplaste je potrebné ruky umyť vo vode.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde
Denmark


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Matrifen 12 µg : 65/0377/06-S
Matrifen 25 µg : 65/0378/06-S
Matrifen 50 µg : 65/0379/06-S
Matrifen 75 µg : 65/0380/06-S
Matrifen 100 µg : 65/0381/06-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

25.8.2006/16.09. 2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

09/2011


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C36355
Skupina ATC:
N02 - Analgetiká
Skupina ATC:
N02AB03 - fentanylum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
fluoridum retinolum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri liečbe záchvatov prelomovej bolesti u onkologických pacientov, ktorí sú liečení na chronickú bolesť, ak pacient na udržiavacej liečbe opioidmi denne užíva aspoň 60 mg perorálne podávaného morfínu, aspoň 25 mikrogramov transdermálneho fentanylu za hodinu, aspoň 30 mg oxykodónu denne, aspoň 8 mg perorálne podávaného hydromorfónu denne alebo ekvianalgetickú dávku iného opioidu počas dvoch týždňov alebo dlhšie.
Predajná cena:
41.96 € / 1264.09 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
41.96 € / 1264.09 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.05 € ÚP:40.05 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:18.63 € ÚP:18.63 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.65 € ÚP:13.65 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:37.70 € ÚP:37.70 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.80 € ÚP:0.00 € DP:13.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.73 € ÚP:0.00 € DP:19.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.96 € ÚP:0.00 € DP:41.96 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien