Detail:
CUROSURF 240 mg sus inj 1x3 ml
Názov lieku:
CUROSURF 240 mg
Doplnok názvu:
sus inj 1x3 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE, EV.Č. 2012/00103


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Curosurf 120 mg
Curosurf 240 mg
(fosfolipidová frakcia z prasačích pľúc)

Endotracheopulmonálna suspenzná instilácia

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Curosurf a na čo sa používa
2. Ako používať Curosurf
3. Možné vedľajšie účinky
4. Ako uchovávať Curosurf
5. Ďalšie informácie


1. ČO JE CUROSURF A NA ČO SA POUŽÍVA

Curosurf sa používa na liečbu alebo prevenciu syndrómu respiračnej tiesne
(RDS) u predčasne narodených detí. Väčšina detí sa narodí s látkou
v pľúcach nazývanou „surfaktant“. Táto látka prenikne do pľúc a zabráni
ich zlepeniu, čím umožní normálne dýchanie. Niektoré deti, obzvlášť
predčasne narodené bábätká, keď sa narodia, nemajú dostatok tohto
surfaktantu, čo spôsobuje RDS. Curosurf je prírodný surfaktant, ktorý
pôsobí rovnako, ako by pôsobil ich vlastný surfaktant, a preto, pomôže
Vášmu dieťaťu normálne dýchať, dovtedy, pokiaľ si Vaše dieťa nebude tvoriť
vlastný surfaktant.

Vaše dieťa môže mať ďalšie problémy, podobne ako RDS, preto sa môže
vyžadovať ďalšia liečba.


2. AKO POUŽÍVAŤ CUROSURF

Dávkovanie
Lekár rozhodne o tom, akú dávku dostane Vaše dieťa, v závislosti od
telesnej hmotnosti dieťaťa. Ak Vaše dieťa má dostať Curosurf na prevenciu
RDS, je dôležité, aby podanie prebehlo do 15 minút od narodenia. Pokiaľ
Vaše dieťa má dostať Curosurf na liečbu už prítomného RDS, Curosurf sa má
podať hneď na to, ako sa RDS diagnostikuje. Ak Vaše dieťa potrebuje ďalšiu
dávku Curosurfu, ďalšia dávka sa podá o 12 hodín. Ak je nevyhnutná tretia
dávka, dostane ju po ďalších 12 hodinách.

Spôsob podávania
Lekár alebo zdravotná sestra bude podávať Curosurf Vášmu dieťaťu
v inkubátore. Roztok Curosurfu sa ohreje na teplotu miestnosti a potom
použitím injekčnej striekačky sa roztok lieku podá cez kanylu do dýchacej
trubice Vášho dieťaťa. Na uskutočnenie tohto výkonu, môžu Vaše dieťa na
niekoľko minút odpojiť od ventilátora.3. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Curosurf môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú zoradené podľa frekvencie ich výskytu. Ak si nie
ste istý vedľajšími účinkami, ktoré sú uvedené nižšie, požiadajte
svojho lekára o vysvetlenie.

Boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Menej časté (prejavia sa u 1 až 10 pacientov z 1000)
- infekcia
- krvácanie do mozgu
- vzduch v hrudníkovej dutine následkom poškodenia pľúc

Zriedkavé (prejavia sa u 1 až 10 pacientov z 10 000)
- pomalý srdcový pulz
- nízky krvný tlak
- chronické ochorenie pľúc
- pokles kyslíka v celom tele

Zaznamenali sa aj nasledujúce nežiaduce účinky
- nárast kyslíka v celom tele
- modré sfarbenie pokožky alebo ďasien zapríčinené príliš malým obsahom
kyslíka
- zastavenie dýchania
- problémy s umiesteným trubice do pľúc
- nezvyčajný záznam činnosti mozgu

Ak si myslíte, že akýkoľvek z vedľajších účinkov sa prejavuje ako závažný
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, okamžite to, oznámte svojmu
lekárovi.


4. AKO UCHOVÁVAŤ CUROSURF


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte v chladničke pri teplote 2 – 8 °C, chrániť pred svetlom.
Avšak, pred samotným podaním, liek ohrejte na teplotu miestnosti.
Neotvorené a nepoužité injekčné liekovky Curosurfu, ktoré sa už ohriali na
teplotu miestnosti, sa môžu vrátiť späť do chladničky do 24 hodín na
ďalšie použitie. Neohrievajte na teplotu miestnosti a nevráťte ich späť
do chlaldničky viackrát ako raz.

Nepoužívajte Curosurf po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a štítku po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Každá injekčná liekovka je určená na jednorazové použitie, nepoužitý zvyšok
lieku zlikvidujte. Nemocničné zariadnie zaistí, že nepoužitý Curosurf
sa zlikviduje bezpečne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Curosurf obsahuje

Liečivo je zmes tukov a lipidov z bravčových pľúc.
Ďalšie zložky sú: chlorid sodný a voda na injekciu.
Každá injekčná liekovka Curosurfu obsahuje 1 mmol sodíka (23 mg), čo
v podstate znamená „bez sodíka“.


Ako Curosurf vyzerá a obsah balenia

Je to sterilná suspenzia a dodáva sa v sklenených injekčných liekovkách
s obsahom 2 x 1,5 ml (Curosurf 120 mg) alebo 1 x 3 ml (Curosurf 240 mg)
fosfolipidovej frakcie z bravčových pľúc.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A
Parma, Taliansko

Výrobca

Chiesi Farmaceutici S.p.A, Parma, Taliansko
Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Viedeň, Rakúsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo
februári 2012.
Pokyny na manipuláciu s liekom určené pre zdravotníckych pracovníkov.


[pic]


1. Nájdite zárez (FLIP UP) na farebnom plastovom uzávere.
2. Zodvihnite zárez a potiahnite smerom hore
3. Potiahnite plastový uzáver s hliníkovou časťou smerom dole
4) a 5) Odstráňte celý prstenec potiahnutím hliníkového obalu
6) a 7) Odstráňte gumený kryt na odobratie lieku.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/12202,
2009/12203, 2009/12209, 2009/12211

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Curosurf 120 mg
Curosurf 240 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Curosurf je prírodný surfaktant pripravený z prasačích pľúc obsahujúci
prevažne polárne lipidy, zvlášť fosfatidylcholín (okolo 70 % z celkových
fosfolipidov) a asi 1 % špecifických nízkomolekulárnych hydrofóbnych
proteínov SP-B a SP-C.

/Curosurf 120 mg/
Jedna injekčná liekovka s obsahom 1,5 ml obsahuje 120 mg fosfolipidovej
frakcie z prasačích pľúc.

/Curosurf 240 mg/
Jedna injekčná liekovka s obsahom 3 ml obsahuje 240 fosfolipidovej frakcie
z prasačích pľúc.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Endotracheopulmonálna suspenzia.
Biela až žltá sterilná suspenzia v jednodávkových injekčných liekovkách na
endotracheopulmonálne použitie.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba predčasne narodených detí so syndrómom respiračnej tiesne (RDS)
alebo s rizikom vzniku RDS.
Liečba predčasne narodených detí s inými príznakmi nedostatku surfaktantu.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

4.2.1 Dávkovanie

4.2.1.1 Záchranná liečba

Odporúčaná úvodná dávka je 100 – 200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg), ktorá sa
podáva jednorazovo, čo najskôr po stanovení diagnózy RDS.
Ďalšie dávky 100 mg/kg (1,25 ml/kg) v 12 – hodinových časových intervaloch
sa tiež môžu podávať, ak je RDS príčinou pretrvávajúcej alebo zhoršujúcej
sa poruchy dýchania, dýchania u detí (maximálna celková dávka 300 – 400
mg/kg).

4.2.1.2 Profylaxia

Jednorazová dávka 100 - 200 mg/kg sa má podať čo najskôr po pôrode (do 15
minút). Ďalšie dávky
100 mg/kg sa môžu podať po 6-12 hodinách po prvej dávke, a potom
v prípade, že dôjde k RDS
vyžadujúcemu mechanickú ventiláciu, s 12-hodinovým časovým odstupom
(maximálna celková
dávka: 300 - 400 mg/kg).

4.2.2 Spôsob podávania

Curosurf môže byť podávaný iba pracovníkmi vyškolenými v starostlivosti,
resuscitácii a stabilizácii u predčasne narodených detí.

Curosurf sa podáva endotracheopulmonálnou cestou u detí, u ktorých je
srdcová frekvencia a arteriálna kyslíková frekvencia alebo saturácia
kyslíka kontinuálne monitorovaná, ako je to bežné na jednotkách
intenzívnej starostlivosti o deti.

Curosurf je dostupný v liekovkách k priamemu použitiu, ktoré sa majú
uchovávať v chladničke pri teplote 2 až 8 şC. Pred použitím sa má liekovka
zahriať na teplotu miestnosti, napríklad podržaním v dlani po dobu
niekoľkých minút, a jemne niekoľkokrát prevrátiť hore dnom, bez
pretrepania, aby sa získala homogénna suspenzia.
Suspenzia sa má z liekovky vytiahnuť pomocou sterilnej ihly a striekačky
ako je uvedené v pokynoch na použitie, časť 6.6.

a) Odpojenie dieťaťa od ventilátora

Na okamih odpojte dieťa od ventilátora a podajte dávku 1,25 – 2,5 ml/kg
(100 - 200 mg/kg) ako jednorazovú bolusovú dávku priamo do dolnej trachey
cez endotracheálnu kanylu.
Vykonajte približne 1- minútové ručné predýchavanie vakom s rovnakým
percentom kyslíka ako pred podaním, aby sa zabezpečila rovnomerná
distribúcia.
Pokiaľ sú potrebné ďalšie dávky (1,25 ml/kg), podávajú sa rovnakým
spôsobom.

Alebo

b) bez odpojenia dieťaťa od ventilácie

Podajte dávku 1,25 – 2,5 ml/kg (100 - 200 mg/kg) ako jednorazovú bolusovú
dávku, priamo do dolnej
trachey zavedením katétra cez odsávací otvor do endotracheálnej kanyly.

c) tretí spôsob je podanie cez endotracheálnu kanylu v prebúdzacej
miestnosti pred začiatkom
mechanickej ventilácie. V tomto prípade sa použije ručné predýchavanie
vakom a pripojenie na CPAP
je možné či už v prebúdzacej miestnosti alebo neskôr po preložení na
novorodeneckú jednotku.

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek zložku lieku.
Nie sú známe žiadne špecifické kontraindikácie.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Pred začiatkom liečby Curosurfom dieťa musí byť v stabilizovanom stave.
Odporúča sa tiež korekcia acidózy, hypotenzie, anémie, hypoglykémie
a hypotermie.
V prípade refluxu sa má podávanie Curosurfu prerušiť, a ak je to potrebné,
má sa zvýšiť maximálny inspiračný tlak na ventilátore, pokiaľ nedôjde k
prečisteniu endotracheálnej kanyly.
U detí, ktorých dýchanie sa zreteľne zhorší počas alebo krátko po podaní
lieku, mohlo nastať upchatie endotracheálnej kanyly hlienom, zvlášť, ak
bola zvýšená pľúcna sekrécia pred podaním lieku. Odsávanie detí pred
podaním lieku môže zmierniť pravdepodobnosť upchatia endotracheálnej kanyly
hlienom. Ak je podozrenie na zablokovanie endotracheálnej kanyly
a uvoľnenie odsávaním je neúspešné, má sa okamžite vymeniť endotracheálna
kanyla.

Aspirácia tracheálnych sekrécii sa však neodporúča najmenej 6 hodín po
podaní Curosurfu, s výnimkou život ohrozujúcich prípadov.
V prípade výskytu epizód bradykardie, hypotenzie a zníženej saturácie
kyslíkom (pozri časť 4.8), sa má podávanie Curosurfu prerušiť a realizovať
vhodné opatrenia na normalizáciu srdcovej frekvencie. Po stabilizácii sa
môže pokračovať v liečbe pri primeranom monitorovaní životných funkcií
dieťaťa.
Po podaní Curosurfu sa môže prudko zlepšiť pľúcna roztiahnuteľnosť
(rozpínanie hrudníka) a oxygenácia, čo môže vyžadovať promptnú úpravu
nastavenia ventilátora.
Zlepšenie výmeny alveolárneho plynu môže viesť k rýchlemu zvýšeniu
koncentrácie arteriálneho kyslíka. Preto sa má uskutočniť rýchla úprava
koncentrácie inspirovaného kyslíka, aby sa tak zabránilo hyperoxii. Za
účelom udržania primeraných hodnôt oxygenácie, sa okrem pravidelnej analýzy
plynu v krvi odporúča kontinuálny monitoring transkutánneho PaO2 alebo
saturácie kyslíkom.
Kontinuálny nosový pretlakový ventilátor (nCPAP) sa môže použiť na
pokračovanie v liečbe, ale iba na jednotkách na to vybavených.

Deti liečené surfaktantom majú byť starostlivo monitorované so zreteľom
zamerať príznaky infekcie. Pri akýchkoľvek prvých príznakoch infekcie
u detí, sa má okamžite zahájiť liečba antibiotikami.

V prípade nedostatočnej odpovede na liečbu Curosurfom alebo rýchleho
relapsu, sa odporúča pred podaním ďalšej dávky vziať do úvahy možnosť
iných komplikácii nezrelosti ako je otvorený ductus arterious alebo iné
pľúcne ochorenie ako je pnemónia.
Novorodenci narodení po prolongovanej ruptúre blán (dlhšie ako 3 týždne),
môžu mať niektorý stupeň pľúcnej hypoplázie a nemusia vykazovať optimálnu
odpoveď na exogénny surfaktant.

Podaním surfaktantu sa môže očakávať redukcia závažnosti RDS, ale nemôže sa
očakávať úplná eliminácia mortality alebo morbidity spojenej s predčasným
narodením, keďže predčasne narodené deti môžu mať prítomné iné komplikácie
spojené s ich nezrelosťou. Po podaní Curosurfu, bola zaznamená prechodná
depresia cerebro-elektrickej aktivity od 2 do 10 min. Pozorovalo sa to len
v jednej štúdii, ale následky nie sú zrejmé.

Profylaxia so surfaktantom sa má vykonať len v prostredí, v ktorom je
k dispozícii adekvátne vybavenie na intenzívnu starostlivosť o novorodencov
a v súlade s nasledujúcimi odporúčaniami:
- profylaxia (do 15 min po narodení) sa odporúča takmer pre všetkých
novorodencov mladších ako 27 týždňov gestačného veku
- profylaxia sa má zvážiť pre novorodencov starších ako 26 týždňov, ale
mladších ako 30 týždňov, ak po pôrode je potrebná intubácia, alebo matka
neužívala prenatálne kortikosteroidy.

Profylaxia u predčasne narodených detí sa tiež môže odporučiť pri výskyte
jedného z nasledujúcich rizikových faktorov : perinatálna asfyxia,
cukrovka u matky, mnohopočetná gravidita; mužské pohlavie, rodinná
predispozícia RDS, cisársky rez.

U všetkých ostatných predčasne narodených detí sa odporúča podanie
surfaktantu na začiatku resuscitácie alebo podľa potreby.

Nie sú dostupné žiadne údaje o účinkoch iných úvodných dávok ako 100 alebo
200 ml/kg, častejšieho dávkovania ako sú 12 hodinové intervaly, alebo
o podaní Curosurfu začínajúcom viac ako 15 hodín po stanovení diagnózy RDS.

Podanie Curosurfu u predčasne narodených detí so závažnou hypotenziou sa
neskúmalo.4.5 Liekové a iné interakcie

Neznáme.

4.6 Gravidita a laktácia

Neaplikovateľné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neaplikovateľné.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky pozorované počas liečby v klinických štúdiách
a integrované s tými, ktoré boli zozbierané z postmarketingových skúseností
sú uvedené v tabuľke nižšie podľa MedDRA terminológie a podľa nasledovných
frekvencií: (veľmi časté ?1/10), časté (?1/100 až <1/10), menej časté (
?1/1000 až <1/100), zriedkavé (?1/10 000 až <1/1000), veľmi zriedkavé
(<1/10 000), neznáme (nemôžu byť odhadnuté z dostupných údajov).


|Orgánový systém |Nežiaduci účinok |Frekvencia |
|Infekcie a nákazy |Sepsa |Menej časté |
|Poruchy nervového |Intrakraniálne |Menej časté |
|systému |krvácanie | |
|Poruchy srdca |Bradykardia |Zriedkavé |
|a srdcovej činnosti | | |
|Cievne poruchy |Hypotenzia |Zriedkavé |
|Poruchy dýchacej |Bronchopulmonálna |Zriedkavé |
|sústavy, hrudníka |dysplázia | |
|a mediastína | | |
| |Pneumotorax |Menej časté |
| |Krvácanie do pľúc |Zriedkavé |
| |Hyperoxia |Nezaznamenané |
| |Novorodenecká cyanóza |Nezaznamenané |
| |Apnoe |Nezaznamenané |
|Vyšetrenia |Znížená kyslíková |Zriedkavé |
| |saturácia | |
| |Abnormálny |Nezaznamenané |
| |elektroencefalogram | |
|Poranenia, otrava |Komplikácia |Nezaznamenané |
|a procedurálne |endotracheálnej | |
|komplikácie |intubácie | |

Apnoe a sepsa sa môžu vyskytnúť ako následok nezrelosti detí.

Intrakariálne krvácanie po podaní Curosurfu sa spájalo so znížením
stredného arteriálneho krvného tlaku a s rýchlym dosiahnutím vysokej
arteriálnej oxygenácie (PaO2). Odporúča sa preto ihneď po instilácii
okamžité vhodné nastavenie ventilácie tak, aby sa zabránilo nadmerne
vysokému PaO2.

V doteraz realizovaných klinických štúdiách bola zaznamenaná mierna
tendencia k zvýšenému výskytu pretrvávajúceho ductus arteriosus u detí
liečených Curosurfom (takisto aj inými surfaktantami)
Bola zaznamenaná tvorba protilátok proti zložkám Curosurfu, ale bez
klinickej významnosti.
Predčasne narodené deti majú relatívne vysokú incidenciu cerebrálnych
hemorágií a cerebrálnych ischémií, zaznamenaných ako periventrikulárne
leukomalácie a hemodynamické anomálie ako pretrvávajúci ductus arteriosus
a pretrvávanie fetálnej cirkulácie napriek všetkým opatreniam intenzívnej
starostlivosti. U týchto detí je takisto vysoké riziko rozvoja infekcií ako
pneumónia a bakteriémia, alebo septikémia. V perinatálnom období sa tiež
môžu vyskytnúť záchvaty. U predčasne narodených detí sa často vyskytujú
hematologické a elektrolytické poruchy, ktoré sa môžu zhoršovať závažným
ochorením a mechanickou ventiláciou. Do kompletného obrazu komplikácií
v súvislosti s predčasným narodením patria ešte nasledujúce ochorenia
priamo súvisiace so závažnosťou stavu a mechanickou ventiláciou nevyhnutnou
pre reoxygenáciu: pneumotorax, intersticiálny pľúcny emfyzém a pľúcna
hemorágia. Prolongované podávanie vysokých koncentrácií kyslíka
a mechanická ventilácia sú spojené s rozvojom bronchopulmonálnej dysplázie
a retinopatie predčasne narodených detí.

4.9 Predávkovanie

Neboli publikované žiadne údaje o predávkovaní v súvislosti s podávaním
Curosurfu.
V prípade predávkovania, čo je veľmi nepravdepodobné, a len ak sa vyskytujú
zreteľné klinické následky na respiráciu, ventiláciu alebo oxygenáciu
dieťaťa, musí sa odsať toľko suspenzie, koľko je len možné a dieťa sa musí
ošetriť podpornou liečbou s osobitným dôrazom na tekutinovú
a elektrolytickú rovnováhu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina : varia (iné liečivá respiračného systému)
ATC kód : R07AA02 (surfaktanty, prírodné fosfolipidy)

Pľúcny surfaktant je zmesou látok, zvlášť fosfolipidov a špecifických
proteínov, ktoré pokrývajú vnútorný povrch pľúcnych alveol a znižujú
povrchové napätie pľúc.
Tento účinok je základom pre stabilizáciu alveol a zabraňuje kolabovaniu
alveol na konci expirácie, čím sa dosiahne adekvátna výmena plynov
v priebehu ventilačného cyklu.

Deficit pľúcneho surfaktantu z akejkoľvek príčiny vedie k závažnému
ventilačnému zlyhaniu, ktoré je u nezrelých detí známe ako syndróm
respiračnej tiesne (RDS) alebo choroba hyalínnych membrán (HMD). RDS je
hlavnou príčinou akútnej mortality a akútnej morbidity u predčasne
narodených detí a môže byť príčinou dlhodobých respiračných a
neurologických následkov.

Curosurf bol vyvinutý za účelom nahradiť tento nedostatok endogénneho
pľúcneho surfaktantu intratracheálnym podaním exogénneho surfaktantu..
Povrchovo aktívne vlastnosti Curosurfu umožňujú jeho rovnomernú
distribúciu v pľúcach a rozšírenie na kontaktných plochách vzduch-tekutina
v alveolách. Fyziologické a terapeutické účinky Curosurfu pri deficite
surfaktantu boli široko dokumentované na rôznych experimentálnych modeloch.


U nezrelých králičích plodov získaných hysterektómiou, ktorým bol okamžite
aplikovaný
Curosurf , bolo zaznamenané významné zlepšenie pľúcnej expanzie.

Štúdie na nezrelých novorodených králikoch ventilovaných 100 %-ným
kyslíkom preukázali dramatické zlepšenie dychového objemu a pľúcno-
thorakálnej compliance v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Tiež u nezrelých novorodených králikov udržujúcich štandardný dychový objem
asi 10 ml/kg bola po liečbe liekom Curosurf zvýšená compliance pľúcno-
thorakálneho systému na hladiny porovnateľné s hladinami fyziologickými u
zrelých novorodených zvierat.
5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Curosurf zostáva hlavne v pľúcach po intratracheálnom podaní s polčasom
14C-značeného dipalmitoyl-fosfatidylcholínu rovnajúcim sa 67 hodín u
novonarodených králikov. Po 48 hodinách po podaní možno nájsť len stopy
surfaktantov v sére a orgánoch iných ako pľúca.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Endogénny pľúcny surfaktant znižuje povrchové napätie na kontaktnej ploche
vzduch – kvapalina na povrchu alveol počas ventilácie a stabilizuje alveoly
proti kolapsu pri zníženom transpulmonálnom tlaku.
Nedostatok pľúcneho surfaktantu vedie u predčasne narodených detí
k syndrómu respiračnej tiesne (RDS), ktorý je charakterizovaný slabou
pľúcnou expanziou, nedostatočnou výmenou plynov a postupným kolapsom pľúc
(atelaktáza).
Curosurf kompenzuje nedostatok surfaktantu a obnovuje povrchovú
aktivitu pľúc u týchto detí.

In vitro Curosurf znižuje minimálne povrchové napätie na ? 4mN/m, merané
Wilhelmy Balance System.

In vivo, z niekoľkých farmakodynamických štúdií vyplýva, že Curosurf
zvyšuje pľúcnu compliance, pľúcnu výmenu plynov, a prežitie predčasne
narodených králikov.

Farmakokinetika
Curosurf sa podáva priamo do cieľového orgánu, pľúc, kde sa
jeho biofyzikálne vlastnosti prejavia účinkom na povrchu alveol.

U dospelých aj čerstvo narodených mláďat králikov, približne 50 %
rádioaktívne značeného komponentu sa rýchlo presunulo z alevol počas prvých
troch hodín po podaní jednorazovej dávky 14C-DPPC (di-palmitoyl-
phosphatidyl-choline - Curosurf).
Po 24 hodinách, sa približne 45 % značeného DPPC dostalo z pľúc
u dospelých králikov v porovnaní s 20 % u čerstvo narodených mláďat.
U čerstvo narodených mláďat kráĺikov sa Curosurf -14C-DPPC dostane
z alveolárneho priestoru do parenchýmu pľúc a potom sa znovu vylúči do
alveol, kým u dospelých králikov, väčšina DPPC sa nerecykluje. Polčas
v pľúcach u dospelých králikov je približne 25 hodín a 67 hodín u čerstvo
narodených mláďat.

Koncentrácia 14C-DPPC v alveorlárnych makrofágoch bola ?2 % z koncentrácie
v pľúcach u čerstvo narodených mláďat a dospelých králikov. Množstvo
zistené v sére, pečeni, a mozgu u čerstvo narodených mláďat po 48 hodinách
sa pohybovalo v rozmedzí 0,33 %- 0,52 % z celkovej podanej dávky 14C-DPPC.

Nie sú dostupné žiadne informácie o metabolickom odbúravaní bielkovín
surfaktantu v Curosurfe.
Neuskutočnili sa žiadne farmakokinetické štúdie, ktoré by charakterizovali
absorpciu, biotransformáciu alebo exkréciu Curosurfu. Žiadne klinické
štúdie na zhodnotenie vlastností fosfolipidov prítomných v Curosurfe sa
neuskutočnili.

U nevyvinutých plodov králikov, podanie Curosurfu vyvolalo zreteľné
zlepšenie vo vývine pľúc. U predčasne narodených králikov, ventilovaných so
100 % kyslíkom, sa po podaní Curosurfu cez tracheálnu kanylu pozorovalo
značné zlepšenie dychového objemu a pľúcnej compliance, v porovaní s
kontrolnými zvieratami.

Liečba Curosurfom u predčasne narodených králikov pri udržiavaní
štandradizovaného respiračného objemu okolo 10 ml/kg telesnej hmotnosti
zlepšuje pľúcnu compliance na hodnoty podobné tým, ktoré sú u vyvinutých
čerstvo narodených zvierat.Akútna toxicita
Endotracheálne podanie Curosurfu (200 mg/kg) zdravým zvieratám, napr.
potkanom bez nedostatku surfaktantu, prasatám, psom a králikom, vyvolalo
ojedinelé respiračné symptómy prisudzované nadmernému naplneniu
respiračného traktu tekutinou.

Intraperitoneálne podanie až do 2000 mg/kg Curosurfu spôsobilo piloerekciu
a hypoaktivitu u myší a potkanov.

Toxicita pri opakovanom podávaní

Štúdia subakútnej intratracheálnej toxicity na psoch, králikoch a
potkanoch (14 dní) nepreukázala žiadne klinické účinky alebo hematologické
zmeny, ani makroskopické zmeny, ktoré by súviseli s podávaním Curosurfu.
Pozorovali sa iba respiračné nálezy, ktoré sa pripisovali nadmernému objemu
v pľúcach.

V pečeni potkanov sa po intraperitoneálnom podaní Curosurfu pri dávke 600
mg/kg/deň počas 4 týždňoch vyskytla slabá až mierna reverzibilná
centrilobulárna vakuolizácia hepatocytov a vakuolárna degenerácia.
Je to stav, ktorý sa očakáva po intraperitoneálnom podaní vysokých dávok
lipidov. Akútny zápal a fibróza sa vyskytli pri dávke 600 mg/kg. Žiadne
lokálne ani systémové s liečbou spojené účinky neboli pozorované pri dávke
až do 350 mg/kg.


Imunogenicita
Štúdie antigenicity na zvieratách dokázali, že Curosurf nespôsobuje akútne
anafylaktické reakcie po opakovaných senzibilizáciach parenterálnym
a endotracheálnym podaním a nestimuluje tvorbu špecifických protilátok po
senzibilizácii podkožným spôsobom podania.

Výsledky štúdii na zvieratách sú v zhode so zisteniami z klinických štúdií,
v ktorých Curosurf nevyvoláva protilátkovú odpoveď a ani nestimuluje
tvorbu imúnnych komplexov, keď sa porovnáva s konvenčou liečbou
u kontrolnej skupiny detí (Sham - liečba, napr. odpojenie od ventilátora
a manuálna ventilácia pod dobu 2 minút).

Karcinogenicita
Štúdie na posúdenie karcinogénneho potenciálu Curosurfu , alebo iných
surfaktantov sa nevykonali.

Mutagenicita

Štúdie mutagenicity s Curosurfom, ktoré zahŕňali Amesov test, prítomnosť
mutácie génov vo V79 bunkách čínskych škrečkov, prítomnosť chromozomálnej
odchýlky vo vaječníkových bunkách čínkych škrečkov, neplánovanú DNA systézu
v HELA S3 bunkách, a in vivo mikronukleus test na myšiach, boli negatívne.

Porucha fertility
Skúmanie reprodukčnej toxicity Curosurfu nebolo uskutočnené.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Chlorid sodný, voda na injekciu.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

18 mesiacov

Čas použiteľnosti sa vzťahuje na neotvorené injekčné liekovky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 °C - 8 °C), chráňte pred svetlom.

Neotvorené injekčné liekovky, ktoré sa ohrejú pri teplote miestnosti, sa
môžu vrátiť do chladničky do 24 hodín na ďalšie použitie.
Neohrievajte injekčné liekovky a nevráťte ich späť do chladničky viackrát
ako raz.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Jednorazové injekčné liekovky z číreho bezfarebného skla, dodávané
s plastovým a hliníkovým
uzáverom a chlorbutylovým gumeným krytom, písomná informácia pre
používateľov, papierová
škatuľka

/Veľkosť balenia:/ Curosurf 120 mg: 2 x 1,5 ml
Curosurf 240 mg: 1 x 3,0 ml

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Injekčné liekovky sa majú ohriať na teplotu miestnosti, jemne prevrátiť
smerom dolu, bez pretrepania, za účelom získania homogénnej suspenzie.
Suspenzia sa má vytiahnuť z injekčnej liekovky použitím sterilnej ihly
a striekačky.
Starostlivo nasledujte pokyny uvedené nižšie:

1. Nájdite zárez (FLIP UP) na farebnom plastovom uzávere.
2. Zodvihnite zárez a potiahnite smerom hore
3. Potiahnite plastový uzáver s hliníkovou časťou smerom dole
4) a 5) Odstráňte celý prstenec potiahnutím hliníkového obalu
6) a 7) Odstráňte gumený kryt na odobratie lieku.
[pic]

Nepoužitý liek alebo odpad z lieku zlikvidujte podľa miestnych odporúčaní.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Chiesi Farmaceutici S.p.A
Parma, Taliansko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

Curosurf 120 mg: 87/0209/99-S
Curosurf 240 mg: 87/0210/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

5.11.1999/

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Máj 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C87227
Skupina ATC:
R07 - Iné lieky respiračného systému
Skupina ATC:
R07AA02 - prírodne fosfolipidy
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
IT -
Účinná látka:
propiverini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
994.37 € / 29956.39 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
994.37 € / 29956.39 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:994.37 € ÚP:0.00 € DP:994.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:994.37 € ÚP:0.00 € DP:994.37 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien