Detail:
TRITACE 2,5 tbl 100x2,5 mg
Názov lieku:
TRITACE 2,5
Doplnok názvu:
tbl 100x2,5 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/00763,
2010/00764
Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/03074


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Tritace 1,25
Tritace 2,5
Tritace 5
Tritace 10
tablety

ramipril

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Tritace a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Tritace
3. Ako užívať Tritace
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Tritace
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE TRITACE A NA ČO SA POUŽÍVA

Tritace obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva ramipril. Patrí do skupiny liekov
nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín).


Tritace účinkuje takto:
. znižuje vo Vašom tele tvorbu látok, ktoré Vám môžu zvyšovať krvný tlak
. uvoľňuje a rozširuje Vám krvné cievy
. uľahčuje Vášmu srdcu udržiavať v tele krvný obeh.

Tritace sa môže používať:
. na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia)
. na zníženie rizika, že dostanete srdcový záchvat alebo mozgovú príhodu
. na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami
(bez ohľadu na to, či máte cukrovku alebo nie)
. na liečenie srdca, ak nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela
(srdcové zlyhanie)
. ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu)
skomplikovanom srdcovým zlyhaním.


2. SKÔR AKO UŽIJETE TRITACE

Neužívajte Tritace:
. keď ste alergický (precitlivený) na ramipril, ktorýkoľvek iný ACE
inhibítor alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku Tritace, ktoré sú
vymenované v časti 6.
Príznakom alergickej reakcie môže byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním
alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.
. keď ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva
“angioedém”. Príznakom môže byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené
škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch
okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.
. keď chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba liekom
Tritace nemusí byť pre Vás vhodná a závisí to od toho, aký prístroj sa
používa
. keď máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie
obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).
. keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. Je lepšie vyhnúť sa užívaniu
Tritace aj v skoršom štádiu tehotenstva (pozri časť “Tehotenstvo a
dojčenie”)
. keď máte abnormálne nízky alebo nestabilný krvný tlak. Toto musí
posúdiť lekár.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás, neužívajte Tritace. Ak
nie ste si istý, opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať
Tritace.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Tritace
Skôr ako začnete užívať tento liek, overte si u svojho lekára:
. či máte problém v spojitosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami
. či nemáte veľký úbytok solí alebo tekutín v tele (spôsobený ochorením
(vracanie), hnačkou, väčším výdajom potu ako obvykle, diétou s
obmedzeným príjmom soli, dlhodobým užívaním diuretík (odvodňovacie
tablety) alebo dialýzou)
. či nebudete musieť podstúpiť liečbu na zníženie alergie na uštipnutie
včelou alebo osou (desenzibilizácia)
. či Vám nebude v dohľadnom čase podané anestetikum. Podáva sa kvôli
operácii alebo zubnému zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu liekom
Tritace jeden deň predtým; poraďte sa so svojím lekárom.
. či nemáte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami
krvných testov)
. či nemáte cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový
erytematózny lupus
. ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte
to povedať svojmu lekárovi. V skoršom štádiu tehotenstva sa užívanie
lieku Tritace neodporúča a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako
3 mesiace, pretože jeho užívanie v tomto štádiu tehotenstva môže
spôsobiť ťažké poškodenie Vášho dieťaťa (pozri časť “Tehotenstvo a
dojčenie”).

/Deti/
Tritace sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18
rokov, pretože bezpečnosť a účinnosť Tritace u detí nebola ešte stanovená.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo nie ste si istý),
opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať Tritace.

Užívanie Tritace s inými liekmi
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane
rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je to kvôli tomu, že Tritace môže ovplyvniť spôsob účinku iných liekov. A
taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku Tritace.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok Tritace:
. Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr.
nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo
indometacín a kyselina acetylsalicylová)
. Lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku,
srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín,
noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať Váš krvný
tlak.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s Tritace, môžu zvýšiť pravdepodobnosť
výskytu vedľajších účinkov:
. Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr.
nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo
indometacín a kyselina acetylsalicylová)
. Protinádorové lieky (chemoterapia)
. Lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii,
napríklad cyklosporín
. Diuretiká (odvodňovacie tablety) ako napríklad furosemid
. Lieky, ktoré Vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad
spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na
riedenie krvi)
. Steroidové lieky proti zápalu ako je napríklad prednizolón
. Alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)
. Prokaínamid (používa sa pri problémoch s rytmom srdca).

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. Tritace môže mať vplyv na ich účinok:
. Lieky na liečbu cukrovky ako sú napríklad perorálne (ústami podávané)
lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. Tritace môže znížiť
množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi počas
užívania Tritace.
. Lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). Tritace Vám môže
zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár Vám musí dôkladne sledovať hladinu
lítia v krvi.
Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo ak nie ste si
istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať Tritace.


Užívanie Tritace s jedlom a alkoholom
. Konzumácia alkoholu počas liečby liekom Tritace môže spôsobiť, že
budete pociťovať závrat alebo sa Vám bude točiť hlava. Ak potrebujete
vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy užívate
Tritace, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom, keďže alkohol môže
znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.
. Tritace sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo by ste mohli otehotnieť), musíte to
povedať svojmu lekárovi.
Zvyčajne Vám lekár poradí, aby ste prestali užívať Tritace skôr, ako
otehotniete alebo ihneď ako sa dozviete, že ste tehotná a poradí Vám
užívanie iného lieku namiesto Tritace. Tritace sa neodporúča užívať na
začiatku tehotenstva a nesmie sa užívať po treťom mesiaci tehotenstva,
pretože môže spôsobiť ťažké poškodenie Vášho dieťaťa ak ho užívate v tomto
období.

/Dojčenie/
Informujte svojho lekára, ak dojčíte alebo čoskoro začnete dojčiť. Užívanie
Tritace sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže vybrať inú
liečbu v prípade, že chcete dojčiť svoje dieťa, najmä ak ide o novorodenca
alebo predčasne narodené dieťa.

Skôr ako užijete akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania Tritace môžete pociťovať závrat. Je to viac pravdepodobné na
začiatku liečby liekom Tritace alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa
Vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte žiadne nástroje ani
neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ TRITACE

Vždy užívajte Tritace presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie tohto lieku
. Užívajte tento liek ústami a každý deň v rovnakom čase.
. Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.
. Tablety nedrvte ani nežujte.

Aké množstvo lieku treba užívať

/Liečba vysokého krvného tlaku/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát za deň.
. Lekár Vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude Váš krvný tlak pod
kontrolou.
. Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne.
. Ak už užívate diuretiká (odvodňovacie tablety), Váš lekár môže pred
začatím liečby liekom Tritace zastaviť alebo znížiť množstvo diuretika,
ktoré užívate.
/Na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody/
. Obvyklá počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.
. Lekár môže potom rozhodnúť o zvýšení množstva lieku, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 10 mg jedenkrát denne.
/Liečba na zníženie alebo oddialenie zhoršenia problémov s obličkami/
. Možná počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 5 mg alebo 10 mg jedenkrát denne.
/Liečba srdcového zlyhania/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Maximálna dávka je 10 mg denne. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do
dvoch dávok počas dňa.
/Liečba po srdcovom záchvate/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát za deň až 2,5 mg dvakrát
za deň.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 10 mg za deň. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch
dávok počas dňa.

/Starší pacienti/
Lekár Vám počiatočnú dávku zníži a liečbu Vám bude upravovať pomalšie.

Ak užijete viac Tritace ako máte
Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej
nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú
osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to
kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť Tritace
. Ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v
obvyklom čase.
. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Tritace môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Prestaňte užívať Tritace a choďte priamo k lekárovi, ak spozorujete
ktorýkoľvek z nasledujúcich ťažkých vedľajších účinkov, nakoľko je možné,
že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
. Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo
s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej
alergickej reakcie na Tritace.
. Ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie
existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo
odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická
epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).

Povedzte svojmu lekárovi, hneď ako spozorujete:
. Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca
(palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie
problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody
. Sťažené dýchanie alebo kašeľ. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov.
. Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako
zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny
skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako
zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo
bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou
dreňou.
. Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť
príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).
. Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit
na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť
príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene)
alebo poškodenie pečene.

K ďalším vedľajším účinkom patria:
Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu
alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Časté (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 pacientov)
. Bolesť hlavy alebo pocit únavy
. Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby liekom
Tritace alebo keď začnete užívať vyššiu dávku.
. Mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo
postavíte alebo si rýchlo sadnete.
. Suchý, dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo zápal
priedušiek (bronchitída), sťažené dýchanie
. Bolesť žalúdka alebo čriev, hnačka, zlé trávenie, pocit na vracanie
alebo vracanie
. Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená
. Bolesť na hrudníku
. Kŕče v svaloch alebo bolesť svalov
. Krvné testy preukázali viac draslíka v krvi ako zvyčajne.

Menej časté (prejavujú sa menej ako u 1 zo 100 pacientov)
. Problémy s rovnováhou (vertigo)
. Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť,
brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia)
. Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti
. Poruchy spánku
. Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity ako zvyčajne alebo nepokoj
. Upchaný nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy
. Opuch čreva, ktorý sa nazýva “intestinálny angioedém”, ktorý sa
prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka
. Pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach
. Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny cez deň (moču) ako zvyčajne
. Väčší výdaj potu ako zvyčajne
. Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia)
. Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca. Opuchnuté ruky a nohy. Môže to
byť príznakom toho, že Vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako
obvykle.
. Sčervenenie
. Zahmlené videnie
. Bolesť v kĺboch
. Horúčka
. Sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov a žien
. Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený
krvným testom
. Krvné testy preukázali zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.

Zriedkavé (prejavujú sa menej ako u 1 z 1 000 pacientov)
. Pocit neistoty alebo zmätenosti
. Červený a opuchnutý jazyk
. Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka
. Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z
lôžka)
. Kožná vyrážka alebo modriny
. Škvrny na pokožke a studené končatiny
. Červené, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie
. Porucha sluchu a zvonenie v ušiach
. Pocit slabosti
. Krvné testy preukázali pokles počtu červených krviniek, bielych
krviniek alebo krvných doštičiek alebo množstva hemoglobínu.

Veľmi zriedkavé (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 000 pacientov)
. Väčšia citlivosť na slnečné žiarenie ako zvyčajne.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:
Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu
alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.
. Ťažkosti so sústredením sa
. Opuchnuté ústa
. Krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi
. Krvné testy preukázali menej sodíka v krvi ako zvyčajne
. Prsty a palce menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť
oteplia, brnia alebo sú bolestivé (Raynaudov fenomén)
. Zväčšenie prsníkov u mužov
. Spomalené alebo zhoršené reakcie
. Pocit horúčavy
. Zmeny vnímania vône
. Vypadávanie vlasov
Ak ste spozorovali akýkoľvek iný vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v
tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TRITACE

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Neužívajte Tritace po dátume
exspirácie, ktorý je uvedený na škatuliach a blistroch po EXP. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Tento liek nevyžaduje
žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. Lieky sa nesmú likvidovať
odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tritace obsahuje

Liečivo je ramipril.

/Tritace 1,25/: každá tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilu.
/Tritace 2,5:/ každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu.
/Tritace 5:/ každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu.
/Tritace10/: každá tableta obsahuje 10 mg ramiprilu.

Ďalšie zložky v tabletách sú :

/Tritace 1,25 a Tritace 10:/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát

/Tritace 2,5:/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát
Žltý oxid železa (E172)

/Tritace 5:/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát
Červený oxid železa (E172)

Ako vyzerá Tritace a obsah balenia

Tritace 1,25
Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je
vyrazené 1,25 a logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMN a 1,25. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky,

Tritace 2,5
Žltkastá až žltá podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je vyrazené 2,5
a logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMR a 2,5. Tabletu možno rozdeliť na
dve rovnaké polovice.

Tritace 5
Bledočervená podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je vyrazené 5 a
logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMP a 5. Tabletu možno rozdeliť na dve
rovnaké polovice.

Tritace 10
Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je
vyrazené HMO/HMO. Tabletu možno rozdeliť na dve rovnaké polovice.

Tritace 1,25 mg tablety sa dodávajú v baleniach po: 14, 15, 20, 28, 30, 50,
90, 98, 100 tabliet v PVC/Alu blistroch a v baleniach po 500 tabliet
v hnedej sklenenej fľaši s uzáverom.

Tritace 2,5 mg tablety sa dodávajú v baleniach po 7, 10, 14, 15, 18, 20,
28, 30, 45, 50, 60, 90, 98, 99, 100, 300 tabliet v PVC/Alu blistroch a v
baleniach po 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši s uzáverom.

Tritace 5 mg tablety sa dodávajú v baleniach po 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28,
30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tabliet v PVC/Alu blistroch a v
baleniach po 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši s uzáverom.

Tritace 10 mg tablety sa dodávajú v baleniach po 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28,
30, 45, 50, 56, 90, 98, 99, 100, 300, 500 tabliet v PVC/Alu blistroch a v
baleniach po 28, 56 a 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši s uzáverom.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobca
Sanofi-Aventis S.p.A., Scoppito (L’Aquila), Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko:
Tritace 1.25 mg Tabletten, Tritace 2.5 mg Tabletten, Tritace 5 mg
Tabletten, Tritace 10 mg Tabletten

Belgicko:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 5 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 10 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten ,

Bulharsko:
Tritace 2.5 mg ????????, Tritace 5 mg ????????, Tritace 10 mg ????????

Cyprus:
Triatec 2.5 mg ??????, Triatec 5 mg ??????, Triatec 10 mg ??????

Česká republika:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety,
Tritace 10 mg tablety

Dánsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg
tabletter,
Triatec 10 mg kapsler

Estónsko :
Cardace 2.5 mg tabletid, Cardace 5 mg tabletid, Cardace 10 mg tabletid

Fínsko:
Cardace 1.25 mg tabletit, Cardace 2.5 mg tabletit, Cardace 5 mg tabletit,
Cardace 10 mg tabletit,
Cardace 10 mg kapselit
Ramipril Medgenerics 1.25 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 2.5 mg
tabletit, Ramipril Medgenerics 5 mg tabletit, Ramipril Medgenerics 10 mg
tabletit

Francúzsko:
Triatec 1.25 mg comprimé, Triatec 2.5 mg comprimé sécable, Triatec 5 mg
comprimé sécable, Triatec 10 mg comprimé sécable
Triateckit comprimé sécable
Ramikit comprimé sécable
Triatec faible 1.25 mg gélule
Triatec 2.5 mg gélule, Triatec 5 mg gélule
Ramipril Winthrop 1.25 mg comprimés, Ramipril Winthrop 2.5 mg comprimés,
Ramipril Winthrop 5 mg comprimés, Ramipril Winthrop 10 mg comprimés

Nemecko:
Delix 2.5 mg Tabletten, Delix 5 mg Tabletten, Delix 10 mg Tabletten
Delix Protect Startset
Ramilich 2.5 mg Tabletten, Ramilich 5 mg Tabletten, Ramilich 10 mg
Tabletten
Ramilich Startset
Delix 1.25 mg Tabletten,
Delix 1.25 mg Kapseln, Delix 2.5 mg Kapseln, Delix 5 mg Kapseln, Delix
10 mg Kapseln

Grécko:
Triatec 1,25 mg ??????, Triatec 2,5 mg ??????, Triatec 5 mg ??????

Maďarsko:
Tritace Mite 1.25 mg tabletta
Tritace 2.5 mg tabletta, Tritace 5 mg tabletta, Tritace 10 mg tabletta
Ramipril - Zentiva 1.25 mg tabletta
Ramipril – Zentiva 2.5 mg tabletta
Ramipril – Zentiva 5 mg tabletta
Ramipril – Zentiva 10 mg tabletta
Tritace Starter 2.5 mg, 5 mg, 10 mg tabletta

Írsko:
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets,
Tritace 10 mg tablets,
Loavel 1.25 mg tablets, Loavel 2.5 mg tablets, Loavel 5 mg tablets, Loavel
10 mg tablets,

Taliansko:
Triatec 1.25 mg compresse, Triatec 2.5 mg compresse, Triatec 5 mg
compresse, Triatec 10 mg compresse
Ramipril sanofi-aventis 2.5 mg compresse, Ramipril sanofi-aventis 5 mg
compresse, Ramipril sanofi-aventis 10 mg compresse

Lotyšsko:
Cardace 2.5 mg tabletes, Cardace 5 mg tabletes, Cardace 10 mg tabletes

Litva:
Cardace 2.5 mg tablet?s, Cardace 5 mg tablet?s, Cardace 10 mg tablet?s

Luxemburgsko:
Tritace 1.25 mg tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 2.5 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten , Tritace 5 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten, Tritace 10 mg
tabletten/comprimés/ Tabletten,

Holandsko:
Tritace 1.25 mg tabletten, Tritace 2.5 mg tabletten, Tritace 5 mg
tabletten, Tritace 10 mg tabletten,
Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules,
Tritace 10 mg capsules

Nórsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg
tabletter, Triatec 10 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter

Poľsko:
Tritace 2.5 mg tabletki, Tritace 5 mg tabletki, Tritace 10 mg tabletki

Portugalsko:
Triatec 2.5 mg comprimidos, Triatec 5 mg comprimidos, Triatec 10 mg
comprimidos,
Triatec 1.25 mg cápsulas, Triatec 2.5 mg cápsulas, Triatec 5 mg cápsulas,
Triatec 10 mg cápsulas

Rumunsko:
Tritace 2.5 mg comprimate, Tritace 5 mg comprimate, Tritace 10 mg
comprimate
Zenra 2.5 mg comprimate, Zenra 5 mg comprimate, Zenra 10 mg comprimate

Slovenská republika:
Tritace 1.25 mg tablety, Tritace 2.5 mg tablety, Tritace 5 mg tablety,
Tritace 10 mg tablety

Slovinsko:
Tritace 1.25 mg tablete, Tritace 2.5 mg tablete, Tritace 5 mg tablete,
Tritace 10 mg tablete

Španielsko:
Acovil 1.25 mg comprimidos, Acovil 2.5 mg comprimidos, Acovil 5 mg
comprimidos, Acovil 10 mg comprimidos

Švédsko:
Triatec 1.25 mg tabletter, Triatec 2.5 mg tabletter, Triatec 5 mg
tabletter, Triatec 10 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 1.25 mg tabletter, Ramipril Winthrop 2.5 mg tabletter,
Ramipril Winthrop 5 mg tabletter, Ramipril Winthrop 10 mg tabletter

Veľká Británia
Tritace 1.25 mg tablets, Tritace 2.5 mg tablets, Tritace 5 mg tablets,
Tritace 10 mg tablets,
Tritace 1.25 mg capsules, Tritace 2.5 mg capsules, Tritace 5 mg capsules,
Tritace 10 mg capsules
Tritace Titration Pack tablets


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 10/2011.


Táto písomná informácia pre používateľov neobsahuje všetky informácie o
Vašom lieku. Ak máte akékoľvek otázky alebo v niečom nie ste si istý,
opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č : 2010/00763,
2010/00764
Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/03074


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Tritace 1,25
Tritace 2,5
Tritace 5
Tritace 10

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Tablety
Každá tableta Tritace 1,25 obsahuje 1,25 mg liečiva ramiprilu.
Každá tableta Tritace 2,5 obsahuje 2,5 mg liečiva ramiprilu.
Každá tableta Tritace 5 obsahuje 5 mg liečiva ramiprilu.
Každá tableta Tritace 10 obsahuje 10 mg liečiva ramiprilu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tritace 1,25

Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je
vyrazené 1,25 a logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMN a 1,25. Deliaca ryha
iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na
rozdelenie na rovnaké dávky,

Tritace 2,5
Žltkastá až žltá podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je vyrazené 2,5
a logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMR a 2,5. Tabletu možno rozdeliť na
dve rovnaké polovice.

Tritace 5
Bledočervená podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je vyrazené 5 a
logo spoločnosti, dolu je vyrazené HMP a 5. Tabletu možno rozdeliť na dve
rovnaké polovice.

Tritace 10
Biela až takmer biela podlhovastá tableta s deliacou ryhou, hore je
vyrazené HMO/HMO. Tabletu možno rozdeliť na dve rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba hypertenzie.

. Kardiovaskulárna prevencia: redukcia kardiovaskulárnej morbidity a
mortality u pacientov:
o s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (s
anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej
príhody, či ochorenia periférnych ciev) alebo
o s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým
faktorom (pozri časť 5.1).

. Liečba poruchy obličiek:
o Incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
prítomnosťou mikroalbuminúrie,
o Preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným
kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (pozri časť 5.1),
o Preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou ? 3 g/deň) (pozri časť 5.1).

. Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

. Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality od
akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi
srdcového zlyhania so začiatkom liečby > 48 hodín po akútnom infarkte
myokardu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

Odporúča sa, aby sa liek Tritace užíval každý deň v rovnakom čase.
Tritace možno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle, pretože príjem
potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).
Tritace sa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.

/Dospelí pacienti/

Pacienti liečení diuretikami
Po začatí liečby Tritace sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to
pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami.
Odporúča sa opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo
soli v organizme.
Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred
začiatkom liečby Tritace (pozri časť 4.4).
U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba diuretikom neukončí, sa
musí liečba Tritace začať dávkou 1,25 mg. Je potrebné sledovať renálnu
funkciu a sérový draslík. Následne sa musí dávkovanie Tritace upraviť podľa
cieľového krvného tlaku.


/Hypertenzia/

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri
časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku.
Tritace sa môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami
antihypertenzív.

Počiatočná dávka
Liečba Tritace sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou dávkou
2,5 mg denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
sa po úvodnej dávke môže vyskytnúť nadmerný pokles krvného tlaku. U týchto
pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a počiatočná liečba musí
prebiehať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov s cieľom
postupne dosiahnuť požadovaný krvný tlak. Maximálna povolená dávka Tritace
je 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne.


/Kardiovaskulárna prevencia/


Počiatočná dávka
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Tritace jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa po jednom alebo dvoch týždňoch liečby dávku
zdvojnásobiť a po ďalších dvoch až troch týždňoch ju zvýšiť na cieľovú
udržiavaciu dávku 10 mg Tritace jedenkrát denne.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

/Liečba poruchy obličiek/

/Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou:/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg Tritace jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg jedenkrát denne po
dvoch týždňoch a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Tritace jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po jednom až dvoch týždňoch na
5 mg Tritace jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch až troch týždňoch na
10 mg Tritace jedenkrát denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.

/Pacienti s nediabetickou nefropatiou/ /definovanou/
/makroproteinúriou ? 3 g/deň/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná dávka je 1,25 mg Tritace jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po dvoch týždňoch na 2,5 mg
jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Symptomatické zlyhanie srdca/

Počiatočná dávka:
U pacientov stabilizovaných na liečbe diuretikami sa odporúča úvodná dávka
1,25 mg denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka Tritace sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týždne
do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je podať dennú
dávku v dvoch podaniach.

/Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním/

Počiatočná dávka
Po 48 hodinách po infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných
pacientov je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Ak
pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg
dvakrát denne počas 2 dní a potom zvýšiť dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát
denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne liečbu je
potrebné ukončiť.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

Titrácia a udržiavanie dávky
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného
až troch dní až po dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát
denne.
Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň.
Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné
ukončiť. Stále nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov s ťažkým
srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa
prijme rozhodnutie liečiť takýchto pacientov, odporúča sa začať liečbu
dávkou 1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky sa vyžaduje
špeciálna opatrnosť.

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/ (pozri časť 5.2)

Denná dávka u pacientov s poškodením funkcie obličiek vychádza z klírensu
kreatinínu (pozri časť 5.2):
- Ak je klírens kreatinínu ? 60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej
dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
- Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30-60 ml/min, nie je potrebná úprava
úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;
- Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 10-30 ml/min, úvodná dávka je
1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
- U hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne
dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je
5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.

/Pacienti s poškodením funkcie/ /pečene/ (pozri časť 5.2)

U pacientov poškodením funkcie pečene sa musí liečba Tritace začať iba pod
dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg Tritace.

/Starší pacienti/

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia
pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov a to najmä u veľmi
starých a telesne slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú
dávku 1,25 mg ramiprilu.

/Pediatrickí pacienti/

Bezpečnosť a účinnosť ramiprilu u detí nebola stanovená. Údaje, ktoré sú v
súčasnosti dostupné pre Tritace, sú uvedené v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3,
ale nemožno stanoviť žiadne špecifické odporúčanie pre dávkovanie.

4.3 Kontraindikácie

- Hypersenzitivita na liečivo, na ktorúkoľvek pomocnú látku alebo na
ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť
6.1).

- Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri
predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II
(AIIRA).

- Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým
povrchom (pozri časť 4.5).

- Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna
stenóza v jedinej funkčnej obličke.

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

- Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v
hemodynamicky nestabilnom stave.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Špeciálne skupiny pacientov/
/Gravidita/: počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi. Ak sa
pokračovanie liečby ACE inhibítormi nepovažuje vyslovene za nevyhnutné,
musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre
používanie počas gravidity. Ak je gravidita diagnostikovaná, liečba ACE
inhibítormi sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať
alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.6).

/o Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie/

/- Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom/
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia
renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo
diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo ak sa podáva
prvýkrát zvýšená dávka.
Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a
počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného
tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:
- Pacienti s ťažkou hypertenziou
- Pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca
- Pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku
krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)
- Pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá
oblička je funkčná
- Pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín
a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)
- Pacienti s cirhózou pečene a/alebo s ascitom
- Pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami
spôsobujúcimi hypotenziu.
Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu,
hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však
úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).

/- prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu/

/- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej/
/hypotenzie/
Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


/o Starší pacienti/
Pozri časť 4.2.

/Operácia/
Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň
pred operáciou.

/Sledovanie renálnej funkcie/
Pred začatím liečby a počas liečby najmä v počiatočných týždňoch sa musí
sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie
je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť
4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym
zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.

/Angioedém/
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu bol hlásený
angioedém (pozri časť 4.8).
V prípade výskytu angioedému sa musí liečba s Tritace ukončiť.
Pacient musí byť okamžite liečený na pohotovosti. Musí zostať na pozorovaní
najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí
príznakov.
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Tritace (pozri časť 4.8) bol
hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s
nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).

/Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie/
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na
jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred
desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Tritace.

/Hyperkaliémia/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Tritace sa
pozorovala hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie
patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov),
pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus, alebo pacienti užívajúci
draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce
hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia,
akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné
užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné
sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).

/Neutropénia/agranulocytóza/
Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a
anémia a taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet
bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie
sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou
renálnou funkciou, u tých, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr.
lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených inými
liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).

/Etnické rozdiely/
ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti
v porovnaní s pacientmi inej rasy.
Podobne ako aj iné ACE inhibítory môže byť ramipril menej účinný v
znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej
rasy, možno z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou
renínu v černošskej populácii s hypertenziou.

/Kašeľ/
Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristický je kašeľ
neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými
povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými
vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a
nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou so dextránsulfátom pre zvýšené
riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Pri takejto
liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej
membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.

Opatrenia pri používaní

/Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá/
/zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II,/
/trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu):/ Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia,
preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.

/Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať/
/krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny/
/príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín,/
/terazosín):/ Predpokladá sa potenciácia rizika hypotenzie (pozri časť 4.2 o
diuretikách).

/Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol,/
/dobutamín, dopamín, adrenalín), ktoré môžu znižovať antihypertenzívny/
/účinok Tritace/: Odporúča sa sledovanie krvného tlaku.

/Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a/
/ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek:/ Zvýšená pravdepodobnosť
hematologických reakcií (pozri časť 4.4).

/Lítiové soli:/ Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto
môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.

/Antidiabetiká vrátane inzulínu:/ Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie.
Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.

/Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:/ Predpokladá
sa zníženie antihypertenzného účinku Tritace. Naviac súčasná liečba ACE
inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej
funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita:/

Používanie ACE inhibítorov počas prvého trimestra gravidity sa neodporúča
(pozri časť 4.4). Používanie ACE inhibítorov počas druhého a tretieho
trimestra gravidity je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE
inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý
nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/
antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba
pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas
gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami
AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna
liečba.

Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom počas druhého a tretieho
trimestra spôsobuje u ľudí fetotoxicitu (znížená renálna funkcia,
oligohydramnion, retardácia osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu
(zlyhanie obličiek, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3). Ak sa
vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa
kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Dojčatá, ktorých matky
užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledované pre možnú hypotenziu
(pozri časti 4.3 a 4.4).

/Laktácia/

Pre nedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť
5.2) sa Tritace neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie
preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je
závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať a preto
predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité
(napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných
liekov na ramipril. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej
dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súčasťou bezpečnostného profilu ramiprilu je výskyt pretrvávajúceho suchého
kašľa a reakcií v súvislosti s hypotenziou. K závažným nežiaducim účinkom
patrí angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene,
pankreatitída, ťažké kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa týchto konvencií:
Veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej časté (? 1/1 000 až
< 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé
(< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
| | | | |zriedkavé| |
|Poruchy srdca a| |Ischémia | | | |
|srdcovej | |myokardu | | | |
|činnosti | |vrátane | | | |
| | |anginy | | | |
| | |pectoris | | | |
| | |alebo | | | |
| | |infarktu | | | |
| | |myokardu, | | | |
| | |tachykardia, | | | |
| | |arytmia, | | | |
| | |palpitácie, | | | |
| | |periférny | | | |
| | |edém | | | |
|Poruchy krvi a | |Eozinofília |Znížený | |Zlyhanie |
|lymfatického | | |počet | |kostnej |
|systému | | |bielych | |drene, |
| | | |krviniek | |pancytopén|
| | | |(vrátane | |ia, |
| | | |neutropéni| |hemolytick|
| | | |e alebo | |á anémia |
| | | |agranulocy| | |
| | | |tózy), | | |
| | | |znížený | | |
| | | |počet | | |
| | | |červených | | |
| | | |krviniek, | | |
| | | |pokles | | |
| | | |hemoglobín| | |
| | | |u, znížený| | |
| | | |počet | | |
| | | |krvných | | |
| | | |doštičiek | | |
|Poruchy |Bolesť |Vertigo, |Trasenie, | |Mozgová |
|nervového |hlavy, |parestézia, |poruchy | |ischémia |
|systému |závrat |ageúzia, |rovnováhy | |vrátane |
| | |dysgeúzia, | | |mozgovej |
| | | | | |príhody a |
| | | | | |tranzitórn|
| | | | | |eho |
| | | | | |ischemické|
| | | | | |ho |
| | | | | |záchvatu, |
| | | | | |zhoršené |
| | | | | |psychomoto|
| | | | | |rické |
| | | | | |schopnosti|
| | | | | |, pocit |
| | | | | |pálenia, |
| | | | | |parosmia |
|Poruchy oka | |Poruchy |Konjunktiv| | |
| | |videnia |itída | | |
| | |vrátane | | | |
| | |zahmleného | | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy ucha a | | |Zhoršený | | |
|labyrintu | | |sluch, | | |
| | | |tinnitus | | |
|Poruchy |Neproduktív|Bronchospazmu| | | |
|dýchacej |ny dráždivý|s vrátane | | | |
|sústavy, |kašeľ, |zhoršenia | | | |
|hrudníka a |bronchitída|astmy, | | | |
|mediastína |, |prekrvenie | | | |
| |sinusitída,|nosa | | | |
| |dyspnoe | | | | |
|Poruchy |Zápal |Pankreatitída|Glositída | |Aftózna |
|gastrointestiná|gastrointes|(pri ACE | | |stomatitíd|
|lneho traktu |tinálneho |inhibítoroch | | |a |
| |traktu, |boli veľmi | | | |
| |poruchy |výnimočne | | | |
| |chuti, |hlásené | | | |
| |abdominálna|prípady | | | |
| |nepohoda, |fatálneho | | | |
| |dyspepsia, |konca), | | | |
| |hnačka, |zvýšené | | | |
| |nevoľnosť, |pankreatické | | | |
| |vracanie |enzýmy, | | | |
| | |angioedém | | | |
| | |tenkého | | | |
| | |čreva, bolesť| | | |
| | |v hornej | | | |
| | |časti brucha | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |gastritídy, | | | |
| | |zápcha, sucho| | | |
| | |v ústach | | | |
|Poruchy | |Zhoršenie | | | |
|obličiek a | |funkcie | | | |
|močových ciest | |obličiek | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |akútneho | | | |
| | |zlyhania | | | |
| | |obličiek, | | | |
| | |zvýšené | | | |
| | |vylučovanie | | | |
| | |moču, | | | |
| | |zhoršenie | | | |
| | |preexistujúce| | | |
| | |j | | | |
| | |proteinúrie, | | | |
| | |zvýšená | | | |
| | |hladina | | | |
| | |močoviny v | | | |
| | |krvi, zvýšená| | | |
| | |hladina | | | |
| | |kreatinínu v | | | |
| | |krvi | | | |
|Poruchy kože a |Vyrážka |Angioedém; |Exfoliatív|Fotosenzi|Toxická |
|podkožného |najmä |veľmi |na |tívne |epidermáln|
|tkaniva |makulopapul|výnimočne |dermatitíd|reakcie |a |
| |árna |môže byť |a, | |nekrolýza,|
| | |obštrukcia |urtikária,| |Stevensov-|
| | |dýchacích |onycholýza| |Johnsonov |
| | |ciest |, | |syndróm, |
| | |následkom | | |multiformn|
| | |angioedému | | |ý erytém, |
| | |fatálna; | | |pemfigus, |
| | |pruritus, | | |zhoršená |
| | |hyperhidróza | | |psoriáza, |
| | | | | |psoriazifo|
| | | | | |rmná |
| | | | | |dermatitíd|
| | | | | |a, |
| | | | | |pemfigoidn|
| | | | | |ý alebo |
| | | | | |lichenoidn|
| | | | | |ý exantém,|
| | | | | |alopécia |
|Poruchy |Svalový |Artralgia | | | |
|kostrovej a |spazmus, | | | | |
|svalovej |myalgia | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |Zvýšená |Anorexia, | | |Znížená |
|metabolizmu a |hladina |znížená chuť | | |hladina |
|výživy |draslíka v |do jedla | | |sodíka v |
| |krvi | | | |krvi |
|Poruchy ciev |Hypotenzia,|Sčervenanie |Vaskulárna| |Raynaudov |
| |znížený | |stenóza, | |fenomén |
| |ortostatick| |hypoperfúz| | |
| |ý krvný | |ia, | | |
| |tlak, | |vaskulitíd| | |
| |synkopa | |a | | |
|Celkové poruchy|Bolesť na |Pyrexia |Asténia | | |
|a reakcie v |hrudníku, | | | | |
|mieste podania |únava | | | | |
|Poruchy | | | | |Anafylakti|
|imunitného | | | | |cké alebo |
|systému | | | | |anafylakto|
| | | | | |idné |
| | | | | |reakcie, |
| | | | | |zvýšené |
| | | | | |antinukleá|
| | | | | |rne |
| | | | | |protilátky|
|Poruchy pečene | |Zvýšené |Cholestati| |Akútne |
|a žlčových | |hladiny |cká | |zlyhanie |
|ciest | |pečeňových |žltačka, | |pečene, |
| | |enzýmov |hepatocelu| |cholestati|
| | |a/alebo |lárne | |cká alebo |
| | |konjugovaného|poškodenie| |cytolytick|
| | |bilirubínu | | |á |
| | | | | |hepatitída|
| | | | | |(veľmi |
| | | | | |výnimočne |
| | | | | |s fatálnym|
| | | | | |koncom) |
|Poruchy | |Prechodná | | |Gynekomast|
|reprodukčného | |erektilná | | |ia |
|systému a | |impotencia, | | | |
|prsníkov | |znížené | | | |
| | |libido | | | |
|Psychické | |Zhoršená |Stav | |Poruchy |
|poruchy | |nálada, |zmätenosti| |pozornosti|
| | |úzkosť, | | | |
| | |nervozita, | | | |
| | |nepokoj, | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |spánku | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |somnolencie | | | |

/Pediatrická populácia/
Bezpečnosť ramiprilu bola sledovaná v 2 klinických štúdiách u 325 detí a
dospievajúcich vo veku 2-16 rokov. Kým nežiaduce účinky sú svojím
charakterom a závažnosťou podobné tým, ktoré sa vyskytli u dospelých, u
detí je vyššia frekvencia výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov:

Tachykardia, nazálna kongescia a rinitída, "častá" (t.j. ? 1/100 až
< 1/10) u detí a "menej častá" (t.j. ? 1/1000 až < 1/100) u dospelých.

Konjunktivitída "častá" (t.j. ? 1/100 až < 1/10) u detí, avšak
"zriedkavá” (t.j. ? 1/10 000 až < 1/1000) u dospelých.

Tras a žihľavka "menej častá" (t.j. ? 1/1000 až < 1/100) u detí, avšak
"zriedkavá" (t.j. ? 1/10 000 až < 1/1000) u dospelých.

Celkový bezpečnostný profil ramiprilu u detí sa signifikantne nelíši v
porovnaní s bezpečnostným profilom u dospelých.

4.9 Predávkovanie

K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná
periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia,
poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient musí byť dôkladne
monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté
opatrenia zahrňujú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie
adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane
podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II
(angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou
z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, priame, ATC kód C09AA05.

/Spôsob účinku/

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. “prodrug” ramiprilu,
inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci
angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje
konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a
taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba
angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje
vazodilatáciu.
Nakoľko angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát
spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu
ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská
populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou
hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.

/Farmakodynamické účinky/

Antihypertenzné vlastnosti:
Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej
rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti
glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s
hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku vo vodorovnej polohe a v stoji
bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.
U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzného účinku jednorazovej dávky
prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximum účinku jednorazovej
dávky sa obvykle dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom podaní.
Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky obvykle trvá 24 hodín.
Maximum antihypertenzného účinku pokračujúcej liečby ramiprilom sa vo
všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že antihypertenzný
účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou 2 roky.
Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné
zvýšenie krvného tlaku.

Zlyhanie srdca:
Okrem konvenčnej liečby diuretikami a voliteľnými srdcovými glykozidmi sa
ramipril preukázal ako účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV
New York Heart Association. Liek mal prospešné účinky na hemodynamiku srdca
(znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, znížená celková periférna
vaskulárna rezistencia, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený srdcový index).
Taktiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.

/Klinická bezpečnosť a účinnosť/

Kardiovaskulárna prevencia/Nefroprotekcia:

Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (HOPE-study), kde
sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do
štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho
ochorenia buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne
ochorenie srdca v anamnéze, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne
ochorenie) alebo s diabetom mellitus a aspoň ešte jedným prídavným
rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená
hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného
lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).
Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu
myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a
kombinovaných (primárne kombinované udalosti).

Štúdia HOPE: hlavné výsledky
| |Ramipril |Placebo|Relatívne riziko |p-hodn|
| | | |(95 % interval |ota |
| | | |spoľahlivosti) | |
| |% |% | | |
|Všetci pacienti |n=4,645 |N=4,652| | |
|Primárne kombinované |14,0 |17,8 |0,78 (0,70-0,86) |<0,001|
|udalosti | | | | |
|Infarkt myokardu |9,9 |12,3 |0,80 (0,70-0,90) |<0,001|
|Smrť z kardiovaskulárnej |6,1 |8,1 |0,74 (0,64-0,87) |<0,001|
|príčiny | | | | |
|Mozgová príhoda |3,4 |4,9 |0,68 (0,56-0,84) |<0,001|
| | | | | |
|Sekundárne koncové | | | | |
|ukazovatele | | | | |
|Smrť z akejkoľvek príčiny |10,4 |12,2 |0,84 (0,75-0,95) |0,005 |
|Potreba revaskularizácie |16,0 |18,3 |0,85 (0,77-0,94) |0,002 |
|Hospitalizácia kvôli |12,1 |12,3 |0,98 (0,87-1,10) |NS |
|nestabilnej angine | | | | |
|Hospitalizácia kvôli |3,2 |3,5 |0,88 (0,70-1,10) |0,25 |
|zlyhaniu srdca | | | | |
|Komplikácie súvisiace s |6,4 |7,6 |0,84 (0,72-0,98) |0,03 |
|diabetom | | | | |

Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok
pridania ramiprilu 10 mg k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s
placebom u 3 577 pacientov vo veku ? 55 rokov (bez limitácie hornej hranice
veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším CV
rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.

Primárna analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov v štúdii užívajúcich
ramipril a u 149 (8,4 %) pacientov užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná
nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.
Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, s
paralelnými skupinami, placebom kontrolovaná, zameraná na vyhodnotenie
účinku liečby ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR)
u 352 normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18-70 rokov),
ktorí mali miernu (t.j. priemernú urinárnu proteínovú exkréciu > 1 a
< 3 g/24 h) alebo ťažkú proteinúriu (? 3 g/24 h) zapríčinenú chronickou
nediabetickou nefropatiou. Obidve skupiny pacientov boli prospektívne
stratifikované.

Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (u tejto skupiny
pacientov bola štúdia predčasne ukončená kvôli benefitu v skupine s
ramiprilom) ukázala, že priemerná rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola
nižšia s ramiprilom v porovnaní s placebom; -0,54 (0,66) oproti -0,88
(1,03) ml/min/mesiac, p = 0,038. Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34
[0,03-0,65] za mesiac a okolo 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientov v skupine s
ramiprilom dosiahlo kombinovaný sekundárny koncový ukazovateľ
zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie kreatinínu v sére a/alebo
posledný stupeň ochorenia obličiek (“end-stage of renal disease” - ESRD)
(potreba dialýzy alebo transplantácie obličiek), kým v skupine s placebom
to bolo 45,5 % pacientov (p = 0,02).

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu

Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov s
prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po
zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom bola začatá v niektorý deň
časového intervalu od 3 do 10 dní po akútnom infarkte myokardu. Štúdia
ukázala, že po uplynutí času sledovania v priemere 15 mesiacov bola
mortalita u pacientov liečených ramiprilom 16,9 % a u pacientov liečených
placebom 22,6 %. Znamená to, že absolútna redukcia mortality bola 5,7 % a
redukcia relatívneho rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).

/Pediatrická populácia/

V randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej
štúdii, do ktorej bolo zaradených 244 pediatrických pacientov s
hypertenziou (73% primárna hypertenzia) vo veku 6-16 rokov, pacienti
dostávali buď nízku dávku, strednú dávku alebo vysokú dávku ramiprilu na
dosiahnutie plazmatickej koncentrácie ramiprilátu zodpovedajúcej rozsahu
dávok u dospelých 1,25 mg, 5 mg a 20 mg na základe telesnej hmotnosti. Na
konci štvrtého týždňa bol ramipril pri najvyššej dávke neúčinný, pokiaľ ide
o ukazovateľ zníženia systolického krvného tlaku, ale diastolický krvný
tlak sa pri najvyššej dávke znížil. Stredné aj vysoké dávky ramiprilu
ukázali signifikantnú redukciu aj systolického diastolického krvného tlaku
u detí s potvrdenou hypertenziou.
Tento účinok nebol sledovaný v randomizovanej, dvojito zaslepenej,
stiahnutej štúdii s eskaláciou dávky v trvaní 4 týždňov s 218 pediatrickými
pacientmi vo veku 6-16 rokov (75% primárna hypertenzia), kde sa u
diastolického aj u systolického tlaku preukázala mierna odozva, ale nie
štatisticky významný návrat na základnú hodnotu, vo všetkých skúšaných
hladinách dávok [nízka dávka (0,625 mg – 2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg –
10 mg) alebo vysoká dávka (5 mg – 20 mg)] ramiprilu v závislosti od
telesnej hmotnosti. V skúmanej pediatrickej populácii ramipril nemal
lineárnu odpoveď na dávku.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Farmakokinetika a metabolizmus/
Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho
traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu
jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej
56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v
gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu
ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.
Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho
metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny
stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok
ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.

Distribúcia
Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade
ramiprilátu je to približne 56 %.

Metabolizmus
Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester
diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a
ramiprilátu.

Eliminácia
Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.
Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný
účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát
predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou
koncentráciou.
Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas
koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mg a dlhší po nižších
dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou
enzýmu viazať ramiprilát.
Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku
je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok
viacerých dávok nie je známy.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/ (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu
znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom
kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu
ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou
obličiek.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/ (pozri časť 4.2)
U pacientov s poškodením funkcie pečene je metabolizovanie ramiprilu na
ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a
plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna
koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní
s pacientmi s normálnou funkciou pečene.

/Laktácia:/
Jedna perorálna dávka ramiprilu 10 mg vyvolala nezistiteľnú hladinu v
materskom mlieku. Avšak účinok viacnásobných dávok nie je známy.

/Pediatrická populácia/
Farmakokinetický profil ramiprilu sa skúmal u 30 pediatrických
hypertenzných pacientov vo veku 2-16 rokov vážiacich >10 kg. Po dávkach od
0,05 až 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na
ramiprilát. Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu sa dosiahla v
intervale 2-3 hodín. Klírens ramiprilátu vysoko koreloval s protokolom o
telesnej hmotnosti (p<0,01) ako aj s dávkou (p<0,001). Klírens a
distribučný objem narastal so stúpajúcim vekom detí vo všetkých skúšaných
hladinách dávok/./ Dávka 0,05 mg /kg u detí dosiahla hladinu expozície
porovnateľnú s tou, ktorá sa dosiahla u dospelých liečených ramiprilom
5 mg. Dávka 0,2 mg/kg u detí mala za následok hladinu expozície vyššiu ako
maximálna odporúčaná dávka 10 mg za deň u dospelých.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na akútnu toxicitu u hlodavcov a psov sa perorálne podanie ramiprilu
preukázalo ako nepostačujúce.
Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa robili na potkanoch, psoch a
opiciach. U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov
a zmeny krvného obrazu.
V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné
rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psa a opice od denných dávok
250 mg/kg/deň. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy
2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov. U veľmi mladých
potkanov, ktorým sa podávala jednotlivá dávka ramiprilu, sa pozorovalo
ireverzibilné poškodenie obličiek.

Toxikologické štúdie reprodukcie u potkana, králika a opice nepreukázali
žiadne teratogénne vlastnosti.
Fertilita u potkanov nebola zhoršená ani u jedincov samčieho ani samičieho
pohlavia. Podanie ramiprilu potkanom samičieho pohlavia vo fetálnom období
a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatácia
obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej
hmotnosti alebo vyšších.
Extenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov
nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Tritace 1,25/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát

/Tritace 2,5/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát
Žltý oxid železitý (E172)

/Tritace 5/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát
Červený oxid železitý (E172)

/Tritace 10/
Hypromelóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Mikrokryštalická celulóza
Nátriumstearylfumarát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tritace 1,25: balenia po 14, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 tabliet v
PVC/Alu blistroch
Tritace 2,5: balenia po 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 60, 90, 98,
99, 100, 300, 500 tabliet v PVC/Alu blistroch
Tritace 5: balenia po 10, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98,
99, 100, 300, 500 tabliet v PVC/Alu blistroch
Tritace 10: balenia po 7, 10, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 45, 50, 56, 90, 98,
99, 100, 300, 500 tabliet v PVC/Alu blistroch

Tritace 1,25: 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši typu III (Ph. Eur) s
HDPE skrutkovacím uzáverom
Tritace 2,5: 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši typu III (Ph. Eur) s HDPE
skrutkovacím uzáverom
Tritace 5: 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši typu III (Ph. Eur) s HDPE
skrutkovacím uzáverom
Tritace 10: 28, 56, 500 tabliet v hnedej sklenenej fľaši typu III (Ph. Eur)
s HDPE skrutkovacím uzáverom

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Tritace 1,25: 58/0576/96-S
Tritace 2,5: 58/0621/11-S
Tritace 5: 58/0622/11-S
Tritace 10: 58/0396/96-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Tritace 1,25; Tritace 2,5; Tritace 5: 16.7.1996
Tritace 10: 7.5.1996


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C25653
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA05 - ramiprilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
simeticonum
Výrobca lieku:
Hoechst-Biotika spol. s r.o., Martin, SLOVENSKA REPUBLIKA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
21.61 € / 651.02 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
21.61 € / 651.02 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.76 € ÚP:0.00 € DP:5.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.85 € ÚP:2.52 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.40 € ÚP:0.00 € DP:14.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.80 € ÚP:0.00 € DP:28.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.32 € ÚP:0.00 € DP:4.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.90 € ÚP:1.26 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.81 € ÚP:0.00 € DP:10.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.61 € ÚP:0.00 € DP:21.61 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien