Detail:
RAMIL 2,5 tbl 30x2,5 mg (blist.)
Názov lieku:
RAMIL 2,5
Doplnok názvu:
tbl 30x2,5 mg (blist.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2012/00300PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Renpress®
Spiraprili hydrochloridum 6 mg
tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Renpress a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Renpress
3. Ako užívať Renpress
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Renpress
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RENPRESS A NA ČO SA POUŽÍVA

Renpress obsahuje liečivo spiraprili hydrochloridum (spirapriliumchlorid).
Je dostupný vo forme tabliet obsahujúcich 6 mg spirapriliumchloridu.

Renpress patrí do skupiny liekov označovanej ako inhibítory enzýmu
konvertujúceho angiotenzín (ACE). Tieto liečivá bránia vzniku účinnejšej
formy angiotenzínu, prirodzenej látky vyvolávajúcej zúženie ciev a zvýšenie
krvného tlaku. Účinkom Renpressu sa rozširujú cievy a znižuje sa krvný
tlak.

Renpress sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak
zvyšuje pracovnú záťaž srdca a tepien. Ak tento stav pretrváva dlhšiu dobu,
môže mať za následok poškodenie ciev sietnice očí, mozgu, srdca a obličiek
a môže vyústiť do mŕtvice a zlyhania srdca alebo obličiek. Vysoký krvný
tlak zvyšuje nebezpečenstvo srdcového infarktu. Zníženie krvného tlaku na
normálne hodnoty zmenšuje nebezpečenstvo vzniku týchto ochorení.

Renpress sa tiež používa na liečbu kongestívneho zlyhávania srdca (srdcová
nedostatočnosť s nadmerným hromadením tekutiny v tele).


2. SKÔR AKO UŽIJETE RENPRESS

Renpress smiete užívať len po vyšetrení lekárom. Renpress nemusí byť vhodný
pre všetkých pacientov.

Neužívajte Renpress
- keď ste alergický (precitlivený) na spirapril, na iné lieky označované
ako inhibítory ACE a blokátory angiotenzínového receptora alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Renpressu.
- keď ste v minulosti mali angioedém (opuch tváre, končatín, pier,
jazyka, hlasiviek alebo hrtana) počas liečby inhibítorom ACE alebo aj
bez nej.
- keď ste tehotná.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Renpressu
- ak máte závažné ochorenie obličiek alebo srdca (Váš lekár rozhodne, či
môžete užívať tento liek).
- ak máte ochorenie pečene.
- ak máte cukrovku.
- ak užívate lieky šetriace draslík, náhrady draslíka alebo náhrady soli,
obsahujúce draslík (možno bude potrebné občas stanoviť množstvo
draslíka vo Vašej krvi).
- ak užívate diuretiká (lieky na odvodnenie).
- ak Vám čistia krv mimo tela (hemodialýzou alebo LDL-aferézou). Ak si
nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára.
- keď sa podrobujete liečbe proti jedu blanokrídleho hmyzu (napr. včela,
osa, čmeliak, sršeň).
- ak si myslíte, že ste tehotná alebo že môžete otehotnieť, upozornite
svojho lekára. Renpress sa nesmie užívať počas tehotenstva, pretože
môže vážne poškodiť Vaše dieťa.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Platí to najmä pre
- lieky užívané na potlačenie imunity a na liečbu rakoviny.
- lieky užívané na zníženie krvného tlaku, hlavne diuretiká (lieky na
odvodnenie).
- lieky šetriace draslík, náhrady draslíka alebo náhrady soli, ktoré
obsahujú draslík.
- rifampicín (liek na liečbu tuberkulózy).
- lítium (liek na liečbu niektorých duševných ochorení).
- inzulín a perorálne antidiabetiká (lieky používané na liečbu cukrovky).
- injekcie zlata (lieky obsahujúce aurotiomalát sodný).
- lieky na liečbu bolestí, depresií a alkohol.
- lieky na liečbu srdcovej angíny označované ako nitráty.
- protizápalové lieky.
- probenecid (liek na liečbu dny).
- erytropoetín (liek na liečbu chudokrvnosti).

Tehotenstvo a dojčenie
Upozornite svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná alebo že môžete
otehotnieť. Lekár Vám obvykle povie, aby ste prestali užívať Renpress pred
začiatkom tehotenstva alebo keď budete vedieť, že ste tehotná a odporučí
Vám, aby ste užívali iný liek namiesto Renpressu.
Renpress sa nemá užívať počas tehotenstva, pretože môže spôsobiť závažné
poškodenie plodu.

Upozornite svojho lekára, ak dojčíte alebo sa chystáte dojčiť. Renpress sa
neodporúča užívať v období dojčenia. Ak chcete dojčiť, váš lekár Vám
odporučí iný liek, najmä ak ide o dojčenie novorodenca či predčasne
narodeného dieťaťa.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Použitie u starších pacientov
Renpress môžete užívať, aj keď máte 65 alebo viac rokov.

Použitie u detí
Nie sú skúsenosti s podávaním Renpressu deťom, preto sa jeho použitie u
detí neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tak ako iné lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, aj
Renpress môže v vyvolať závraty a ovplyvniť pozornosť. Preto buďte zvlášť
opatrný pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Renpressu
Renpress obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár niekedy povedal, že neznášate
niektoré cukry, poraďte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako začnete užívať
tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ RENPRESS


Vždy užívajte Renpress presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Pacienti, ktorí majú vysoký krvný tlak, si často nevšimnú žiadne príznaky
tohto ochorenia. Je dôležité, aby ste užívali liek podľa pokynov svojho
lekára a chodili na dohodnuté lekárske vyšetrenia aj vtedy, keď sa budete
cítiť dobre.Koľko Renpressu užívať
Zvyčajné dávkovanie pri liečbe vysokého krvného tlaku je 6 mg (1 tableta)
raz denne.

Pri kongestívnom zlyhávaní srdca sa liečba obvykle začína dávkou 1,5 mg
(štvrtina tablety) raz denne. Prvá dávka sa má podať pod dohľadom lekára.
Dávka sa po 2 až 4 dňoch zvýši na 3 mg (polovica tablety) a po 4 týždňoch
liečby podľa potreby až na 6 mg (1 tableta) raz denne.

Renpress môžete užívať s jedlom alebo nalačno, najlepšie ráno. Tabletu
zapite pohárom vody.
Odporúča sa užívať liek každý deň v rovnakom čase.


Ak užijete viac Renpressu ako máte
Ak užijete viac tabliet, ako Vám odporučil Váš lekár, ihneď vyhľadajte
lekársku pomoc.Ak zabudnete užiť Renpress
Ak zabudnete užiť dávku tohto lieku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKYTak ako všetky lieky, aj Renpress môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Niektoré z týchto vedľajších účinkov sa môžu podobať na príznaky, ktoré
vyvolalo Vaše ochorenie, zatiaľ čo iné účinky vôbec nemusia súvisieť s
Vašou liečbou. Mnohé vedľajšie účinky ustúpia bez toho, aby ste museli
prerušiť liečbu. Poraďte sa so svojím lekárom, ak niektoré z uvedených
príznakov pretrvávajú, alebo Vám spôsobujú ťažkosti.

Najčastejšie sa vyskytuje bolesť hlavy, závraty, príznaky podobné
prechladnutiu a chrípke, suchý dráždivý kašeľ a únava. Zriedka sa
zaznamenali tráviace ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka) a
kožné vyrážky.

Zriedka môže po prvej dávke lieku dôjsť k prílišnému poklesu krvného tlaku.

U pacientov s kongestívnym zlyhávaním srdca sa môžu vyskytnúť závraty,
pokles krvného tlaku a hnačka.

Veľmi zriedka sa môže vyskytnúť alergická reakcia (angioedém). Ak u Vás
vznikne opuch tváre, končatín, pier, jazyka, hlasiviek alebo hrtana,
prestaňte užívať Renpress a okamžite navštívte lekára alebo centrálne
prijímacie oddelenie najbližšej nemocnice.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
5. AKO UCHOVÁVAŤ RENPRESS- Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na
ochranu pred vlhkosťou a svetlom.
- Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
- Nepoužívajte Renpress po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Renpress obsahuje
- Liečivo je spiraprilum (spirapril), ktoré je v tabletách prítomné ako
spiraprili hydrochloridum (spirapriliumchlorid). Každá tableta obsahuje
6 mg spirapriliumchloridu, čo zodpovedá 5,568 mg spiraprilu.
- Ďalšie zložky sú magnéziumstearát, koloidný oxid kremičitý, povidón,
glycíniumchlorid, kyselina algínová, kukuričný škrob, červený oxid
železitý (E172) a laktóza.

Ako vyzerá Renpress a obsah balenia
Renpress sú okrúhle ružové tablety so zrezanými okrajmi a s deliacou ryhou
na jednej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Tablety sú balené do blistrov.
Balenie obsahuje 30 tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 3/2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2012/01882


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ramil 1,25
Ramil 2,5
Ramil 5
Ramil 10


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Ramil 1,25: ramiprilum 1,25 mg v 1 tablete.
Ramil 2,5: ramiprilum 2,5 mg v 1 tablete.
Ramil 5: ramiprilum 5 mg v 1 tablete.
Ramil 10: ramiprilum 10 mg v 1 tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

/Ramil 1,25/: biele až takmer biele oválne bikonvexné tablety, označené "R 1"
na jednej strane.
/Ramil 2,5/: svetložlté mierne bodkované oválne bikonvexné tablety s deliacou
ryhou na obidvoch stranách, označené "R 2" na jednej strane. Tableta se
môže rozdeliť na rovnaké dávky.
/Ramil 5/: svetloružové mierne bodkované oválne bikonvexné tablety s deliacou
ryhou na obidvoch stranách, označené "R 5" na jednej strane. Tableta se
môže rozdeliť na rovnaké dávky.
/Ramil 10/: biele až takmer biele oválne bikonvexné tablety s deliacou ryhou
na obidvoch stranách, označené "R 10" na jednej strane. Tableta se môže
rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie

. Liečba hypertenzie.

. Kardiovaskulárna prevencia: redukcia kardiovaskulárnej morbidity a
mortality u pacientov:
o s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením
(s anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej
príhody, či ochorenia periférnych ciev) alebo
o s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým
faktorom (pozri časť 5.1).

. Liečba poruchy obličiek:
o Incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
prítomnosťou mikroalbuminúrie,
o Preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným
kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (pozri časť 5.1),
o Preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou ? 3 g/deň) (pozri časť 5.1).

. Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

. Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality
od akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi
srdcového zlyhania so začiatkom liečby > 48 hodín po akútnom infarkte
myokardu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
/Dospelí pacienti/

Pacienti liečení diuretikami
Po začatí liečby Ramilom sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to
pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami.
Odporúča sa opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo
soli v organizme.
Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred
začiatkom liečby Ramilom (pozri časť 4.4).
U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba diuretikom neukončí, sa
musí liečba Ramilom začať dávkou 1,25 mg. Je potrebné sledovať renálnu
funkciu a sérový draslík. Následne sa musí dávkovanie Ramilu upraviť podľa
cieľového krvného tlaku.

/Hypertenzia/

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri
časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku.
Ramil sa môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami
antihypertenzív.

Počiatočná dávka
Liečba Ramilom sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou dávkou 2,5
mg denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
sa po úvodnej dávke môže vyskytnúť nadmerný pokles krvného tlaku. U týchto
pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a počiatočná liečba musí
prebiehať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov s cieľom
postupne dosiahnuť požadovaný krvný tlak. Maximálna povolená dávka Ramilu
je 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne.

/Kardiovaskulárna prevencia/

Počiatočná dávka
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Ramilu jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa po jednom alebo dvoch týždňoch liečby dávku
zdvojnásobiť a po ďalších dvoch až troch týždňoch ju zvýšiť na cieľovú
udržiavaciu dávku 10 mg Ramilu jedenkrát denne.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

/Liečba poruchy obličiek/

/Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou:/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg Ramilu jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg jedenkrát denne po
dvoch týždňoch a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg Ramilu jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po jednom až dvoch týždňoch na 5
mg Ramilu jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch až troch týždňoch na 10
mg Ramilu jedenkrát denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.

/Pacienti s nediabetickou nefropatiou definovanou makroproteinúriou ? 3/
/g/deň/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná dávka je 1,25 mg Ramilu jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po dvoch týždňoch na 2,5 mg
jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Symptomatické zlyhanie srdca/

Počiatočná dávka:
U pacientov stabilizovaných na liečbe diuretikami sa odporúča úvodná dávka
1,25 mg denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka Ramilu sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týždne
do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je podať dennú
dávku v dvoch podaniach.

/Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním/

Počiatočná dávka
Po 48 hodinách po infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných
pacientov je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Ak
pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg
dvakrát denne počas 2 dní a potom zvýšiť dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát
denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne liečbu je
potrebné ukončiť.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

Titrácia a udržiavanie dávky
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného
až troch dní až po dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát
denne.
Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň.
Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné
ukončiť. Stále nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov s ťažkým
srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa
prijme rozhodnutie liečiť takýchto pacientov, odporúča sa začať liečbu
dávkou 1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky sa vyžaduje
špeciálna opatrnosť.

/Špeciálne skupiny pacientov/

Pacienti so zhoršenou renálnou funkciou

Denná dávka u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou vychádza z klírensu
kreatinínu (pozri časť 5.2):
Ak je klírens kreatinínu ? 60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej dávky
(2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30-60 ml/min, nie je potrebná úprava
úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;
Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 10-30 ml/min, úvodná dávka je 1,25
mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
U hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne
dialyzovateľný; úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5
mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.

/Pacienti so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 5.2)/

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa musí liečba Ramilom začať iba
pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je 2,5 mg Ramilu.

/Starší pacienti/

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia
pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov a to najmä u veľmi
starých a telesne slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú
dávku 1,25 mg ramiprilu.

/Pediatrickí pacienti/
Bezpečnosť a účinnosť ramiprilu u detí nebola stanovená. Údaje, ktoré sú v
súčasnosti dostupné pre Ramil, sú uvedené v častiach 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3,
ale nemožno stanoviť žiadne špecifické odporúčanie pre dávkovanie.

Spôsob podanie
Perorálne použitie.

Odporúča sa, aby sa liek Ramil užíval každý deň v rovnakom čase.
Ramil možno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle, pretože príjem
potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť 5.2).
Ramil sa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.

4.3 Kontraindikácie

- Hypersenzitivita na liečivo, na ktorúkoľvek pomocnú látku alebo na
ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť
6.1)

- Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri
predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II
(AIIRA)

- Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým
povrchom (pozri časť 4.5)

- Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna
stenóza v jedinej funkčnej obličke

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

- Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v
hemodynamicky nestabilnom stave.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Gravidita/: počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako
napríklad ramipril alebo antagonistami receptoru angiotenzínu II (AIIRA).
Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR nepovažuje
vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu
zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný
bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita
diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR sa musí
okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba
(pozri časti 4.3 a 4.6).

/o Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie/

/- Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom/
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia
renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo
diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo alebo ak sa podáva
prvýkrát zvýšená dávka.
Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a
počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného
tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:
- Pacienti s ťažkou hypertenziou
- Pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca
- Pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku
krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)
- Pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá
oblička je funkčná
- Pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín
a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)
- Pacienti s cirhózou pečne a/alebo s ascitom
- Pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami
spôsobujúcimi hypotenziu.

Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu,
hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však
úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).

/- prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu/

- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej
hypotenzie
Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


/o Starší pacienti/
Pozri časť 4.2.

/Operácia/
Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň
pred operáciou.

/Sledovanie renálnej funkcie/
Pred začatím liečby a počas liečby najmä v počiatočných týždňoch sa musí
sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie
je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť
4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym
zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.

/Angioedém/
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu bol hlásený
angioedém (pozri časť 4.8).
V prípade výskytu angioedému sa musí liečba Ramilom ukončiť.
Pacient musí byť okamžite liečený na pohotovosti. Musí zostať na pozorovaní
najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí
príznakov.
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Ramilu (pozri časť 4.8) bol
hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou (s
nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).

/Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie/
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na
jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred
desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby Ramilom.

/Hyperkaliémia/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane Ramilu sa
pozorovala hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie
patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov),
pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus, alebo pacienti užívajúci
draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce
hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia,
akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné
užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné
sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).

/Neutropénia/agranulocytóza/
Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a
anémia a taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet
bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie
sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou
renálnou funkciou, u tých, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr.
lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených inými
liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).


/Etnické rozdiely/
ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti
v porovnaní s pacientmi inej rasy.
Podobne ako aj iné ACE inhibítory môže byť ramipril menej účinný v
znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inje
rasy, možno z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou
renínu v černošskej populácii s hypertenziou.

/Kašeľ/
Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ
neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.

4.5 Liekové a iné interakcie

Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými
povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými
vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a
nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou so dextránsulfátom pre zvýšené
riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Pri takejto
liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej
membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.

Opatrenia pri používaní

/Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá/
/zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II,/
/trimetoprimu, takrolimu, ciklosporínu)/: Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia,
preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.

/Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať/
/krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny/
/príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín,/
/terazosín)/: Predpokladá sa potenciácia rizika hypotenzie (pozri časť 4.2 o
diuretikách).

/Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol,/
/dobutamín, dopamín, epinefrín), ktoré môžu znižovať antihypertenzívny/
/účinok Ramilu/ : Odporúča sa sledovanie krvného tlaku.

/Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a/
/ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek/: Zvýšená pravdepodobnosť
hematologických reakcií (pozri časť 4.4).

/Lítiové soli/: Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto
môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.

/Antidiabetiká vrátane inzulínu/: Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie.
Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.

/Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová/: Predpokladá
sa zníženie antihypertenzívneho účinku Ramilu. Naviac súčasná liečba ACE
inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia renálnej
funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Užívanie Ramilu sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity (pozri časť
4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity
(pozri časť 4.3).

Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE
inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý
nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/
antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba
pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu
liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas
gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami
AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna
liečba.
Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom/ antagonistom receptoru
angiotenzín II (AIIRA) počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí
fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia
osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia,
hyperkaliémia). (Pozri taktiež 5.3 'Predklinické údaje o bezpečnosti'). Ak
sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa
kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky
užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu,
oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri taktiež časti 4.3 a 4.4).

Pre nedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozr časť
5.2) sa ramipril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie
preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré nežiaduce účinky (napr. niektoré príznaky zníženia krvného tlaku
ako omámenie, závrat) môžu zhoršiť schopnosť sústredenosti a reakcie a tým
predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti zvlášť dôležité
(napr. vedenie vozidiel alebo obsluha strojov). Prejavujú sa najmä na
začiatku liečby, pri prestavení z iných liekov a pri súčasnej konzumácii
alkoholu. Niekoľko hodín po užití prvej dávky alebo po zvýšení dávky sa
neodporúča viesť vozidlo ani obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Súčasťou bezpečnostného profilu ramiprilu je výskyt pretrvávajúceho suchého
kašľa a reakcií v súvislosti s hypotenziou. K závažným nežiaducim účinkom
patrí angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene,
pankreatitída, ťažké kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa týchto konvencií:
Veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až
<1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.

| |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
| | |časté | |zriedkavé| |
|Poruchy | |Ischémia | | | |
|srdca a | |myokardu | | | |
|srdcovej | |vrátane | | | |
|činnosti | |angíny | | | |
| | |pektoris | | | |
| | |alebo | | | |
| | |infarktu | | | |
| | |myokardu, | | | |
| | |tachykardi| | | |
| | |a, | | | |
| | |arytmia, | | | |
| | |palpitácie| | | |
| | |, | | | |
| | |periférny | | | |
| | |edém | | | |
|Poruchy | |Eozinofíli|Znížený počet| |Zlyhanie |
|krvi a | |a |bielych | |kostnej |
|lymfatickéh| | |krviniek | |drene, |
|o systému | | |(vrátane | |pancytopéni|
| | | |neutropénie | |a, |
| | | |alebo | |hemolytická|
| | | |agranulocytóz| |anémia |
| | | |y), znížený | | |
| | | |počet | | |
| | | |červených | | |
| | | |krviniek, | | |
| | | |pokles | | |
| | | |hemoglobínu, | | |
| | | |znížený počet| | |
| | | |krvných | | |
| | | |doštičiek | | |
|Poruchy |Bolesť |Vertigo, |Trasenie, | |Mozgová |
|nervového |hlavy, |parestézia|poruchy | |ischémia |
|systému |závrat |, ageúzia,|rovnováhy | |vrátane |
| | |dysgeúzia,| | |mozgovej |
| | | | | |príhody a |
| | | | | |tranzitórne|
| | | | | |ho |
| | | | | |ischemickéh|
| | | | | |o záchvatu,|
| | | | | |zhoršené |
| | | | | |psychomotor|
| | | | | |ické |
| | | | | |schopnosti,|
| | | | | |pocit |
| | | | | |pálenia, |
| | | | | |parosmia |
|Poruchy oka| |Poruchy |Konjunktivití| | |
| | |videnia |da | | |
| | |vrátane | | | |
| | |zahmleného| | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy | | |Zhoršený | | |
|ucha a | | |sluch, | | |
|labyrintu | | |tinnitus | | |
|Poruchy |Neproduktív|Bronchospa| | | |
|dýchacej |ny dráždivý|zmus | | | |
|sústavy, |kašeľ, |vrátane | | | |
|hrudníka a |bronchitída|zhoršenia | | | |
|mediastína |, |astmy, | | | |
| |sinusitída,|prekrvenie| | | |
| |dyspnoe |nosa | | | |
|Poruchy |Zápal |Pankreatit|Glositída | |Aftózna |
|gastrointes|gastrointes|ída (pri | | |stomatitída|
|tinálneho |tinálneho |ACE | | | |
|traktu |traktu, |inhibítoro| | | |
| |poruchy |ch boli | | | |
| |chute, |veľmi | | | |
| |abdominálna|výnimočne | | | |
| |nepohoda, |hlásené | | | |
| |dyspepsia, |prípady | | | |
| |hnačka, |fatálneho | | | |
| |nevoľnosť, |konca), | | | |
| |vracanie |zvýšené | | | |
| | |pankreatic| | | |
| | |ké enzýmy,| | | |
| | |angioedém | | | |
| | |tenkého | | | |
| | |čreva, | | | |
| | |bolesť v | | | |
| | |hornej | | | |
| | |časti | | | |
| | |brucha | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |gastritídy| | | |
| | |, zápcha, | | | |
| | |sucho v | | | |
| | |ústach | | | |
|Poruchy | |Zhoršenie | | | |
|obličiek a | |funkcie | | | |
|močových | |obličiek | | | |
|ciest | |vrátane | | | |
| | |akútneho | | | |
| | |zlyhania | | | |
| | |obličiek, | | | |
| | |zvýšené | | | |
| | |vylučovani| | | |
| | |e moču, | | | |
| | |zhoršenie | | | |
| | |preexistuj| | | |
| | |úcej | | | |
| | |proteinúri| | | |
| | |e, zvýšená| | | |
| | |hladina | | | |
| | |močoviny | | | |
| | |v krvi, | | | |
| | |zvýšená | | | |
| | |hladina | | | |
| | |kreatinínu| | | |
| | |v krvi | | | |
|Poruchy |Vyrážka |Angioedém;|Exfoliatívna |Fotosenzi|Toxická |
|kože a |najmä |veľmi |dermatitída, |tívne |epidermálna|
|podkožného |makulopapul|výnimočne |urtikária, |reakcie |nekrolýza, |
|tkaniva |árna |môže byť |onycholýza, | |Stevensov-J|
| | |obštrukcia| | |ohnsonov |
| | |dýchacích | | |syndróm, |
| | |ciest | | |multiformný|
| | |následkom | | |erytém, |
| | |angioedému| | |pemfigus, |
| | |fatálna; | | |zhoršená |
| | |pruritus, | | |psoriáza, |
| | |hyperhidró| | |psoriazifor|
| | |za | | |mná |
| | | | | |dermatitída|
| | | | | |, |
| | | | | |pemfigoidný|
| | | | | |alebo |
| | | | | |lichenoidný|
| | | | | |exantém, |
| | | | | |alopécia |
|Poruchy |Svalový |Artralgia | | | |
|kostrovej a|spazmus, | | | | |
|svalovej |myalgia | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového| | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |Zvýšená |Anorexia, | | |Znížená |
|metabolizmu|hladina |znížená | | |hladina |
|a výživy |draslíka v |chuť do | | |sodíka v |
| |krvi |jedla | | |krvi |
|Poruchy |Hypotenzia,|Sčervenani|Vaskulárna | |Raynaudov |
|ciev |znížený |e |stenóza, | |fenomén |
| |ortostatick| |hypoperfúzia,| | |
| |ý krvný | |vaskulitída | | |
| |tlak, | | | | |
| |synkopa | | | | |
|Celkové |Bolesť na |Pyrexia |Asténia | | |
|poruchy a |hrudníku, | | | | |
|reakcie v |únava | | | | |
|mieste | | | | | |
|podania | | | | | |
|Poruchy | | | | |Anafylaktic|
|imunitného | | | | |ké alebo |
|systému | | | | |anafylaktoi|
| | | | | |dné |
| | | | | |reakcie, |
| | | | | |zvýšené |
| | | | | |antinukleár|
| | | | | |ne |
| | | | | |protilátky |
|Poruchy | |Zvýšené |Cholestatická| |Akútne |
|pečene a | |hladiny |žltačka, | |zlyhanie |
|žlčových | |pečeňových|hepatocelulár| |pečene, |
|ciest | |enzýmov |ne poškodenie| |cholestatic|
| | |a/alebo | | |ká alebo |
| | |konjugovan| | |cytolytická|
| | |ého | | |hepatitída |
| | |bilirubínu| | |(veľmi |
| | | | | |výnimočne s|
| | | | | |fatálnym |
| | | | | |koncom) |
|Poruchy | |Prechodná | | |Gynekomasti|
|reprodukčné| |erektilná | | |a |
|ho systému | |impotencia| | | |
|a prsníkov | |, znížené | | | |
| | |libido | | | |
|Psychické | |Zhoršená |Stav | |Poruchy |
|poruchy | |nálada, |zmätenosti | |pozornosti |
| | |úzkosť, | | | |
| | |nervozita,| | | |
| | |nepokoj, | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |spánku | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |somnolenci| | | |
| | |e | | | |

/Pediatrická populácia/
Bezpečnosť ramiprilu bola sledovaná v 2 klinických štúdiách u 325 detí a
dospievajúcich vo veku 2-16 rokov. Kým nežiaduce účinky sú svojím
charakterom a závažnosťou podobné tým, ktoré sa vyskytli u dospelých, u
detí je vyššia frekvencia výskytu nasledujúcich nežiaducich účinkov:

Tachykardia, nazálna kongescia a rinitída, "častá" (t.j. ?1/100 až <1/10)
u detí a "menej častá" (t.j. ?1/1000 až <1/100) u dospelých.

Konjunktivitída "častá" (t.j. ?1/100 až <1/10) u detí, avšak "zriedkavá”
(t.j. ?1/10 000 až <1/1000) u dospelých.

Tras a žihľavka "menej častá" (t.j. ?1/1000 až <1/100) u detí, avšak
"zriedkavá" (t.j. ?1/10 000 až <1/1000) u dospelých.

Celkový bezpečnostný profil ramiprilu u detí sa signifikantne nelíši v
porovnaní s bezpečnostným profilom u dospelých.

4.9 Predávkovanie

K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná
periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia,
poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient musí byť dôkladne
monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté
opatrenia zahrňujú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie
adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane
podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II
(angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou
z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, priame, ATC kód C09AA05.

/Spôsob účinku/
Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. “prodrug” ramiprilu,
inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci
angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje
konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a
taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba
angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje
vazodilatáciu.
Nakoľko angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát
spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu
ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská
populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou
hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.

/Farmakodynamické účinky/
Antihypertenzívne vlastnosti:
Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej
rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti
glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s
hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku vo vodorovnej polohe a v stoji
bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.
U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzívneho účinku jednorazovej dávky
prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximum účinku jednorazovej
dávky sa obvykle dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom podaní.
Antihypertenzívny účinok jednorazovej dávky obvykle trvá 24 hodín.
Maximum antihypertenzívneho účinku pokračujúcej liečby ramiprilom sa vo
všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že
antihypertenzívny účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou 2 roky.
Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné
zvýšenie krvného tlaku.

Zlyhanie srdca:
Okrem konvenčnej liečby diuretikami a voliteľnými srdcovými glykozidmi sa
ramipril preukázal ako účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV New-
York Heart Association. Liek mal prospešné účinky na hemodynamiku srdca
(znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, znížená celková periférna
vaskulárna rezistencia, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený srdcový index).
Takiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.

/Klinická bezpečnosť a účinnosť/

Kardiovaskulárna prevencia/Nefroprotekcia:
Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (HOPE-study), kde
sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do
štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho
ochorenia buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne
ochorenie srdca v anamnéze, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne
ochorenie) alebo s diabetom mellitus a aspoň ešte jedným prídavným
rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená
hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného
lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).
Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu
myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a
kombinovaných (primárne kombinované udalosti).

Štúdia HOPE: hlavné výsledky
| |Ramipri|Placebo|Relatívne riziko |p-hodnota|
| |l | | | |
| | | |(95% interval | |
| | | |spoľahlivosti) | |
| |% |% | | |
|Všetci pacienti |n=4,645|N=4,652| | |
|Primárne kombinované |14,0 |17,8 |0,78 (0,70-0,86) |<0,001 |
|udalosti | | | | |
|Infarkt myokardu |9,9 |12,3 |0,80 (0,70-0,90) |<0,001 |
|Smrť z kardiovaskulárnej |6,1 |8,1 |0,74 (0,64-0,87) |<0,001 |
|príčiny | | | | |
|Mozgová príhoda |3,4 |4,9 |0,68 (0,56-0,84) |<0,001 |
| | | | | |
|Sekundárne koncové | | | | |
|ukazovatele | | | | |
|Smrť z akejkoľvek príčiny |10,4 |12,2 |0,84 (0,75-0,95) |0,005 |
|Potreba revaskularizácie |16,0 |18,3 |0,85 (0,77-0,94) |0,002 |
|Hospitalizácia kvôli |12,1 |12,3 |0,98 (0,87-1,10) |NS |
|nestabilnej angine | | | | |
|Hospitalizácia kvôli |3,2 |3,5 |0,88 (0,70-1,10) |0,25 |
|zlyhaniu srdca | | | | |
|Komplikácie súvisiace s |6,4 |7,6 |0,84 (0,72-0,98) |0,03 |
|diabetom | | | | |

Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok
pridania ramiprilu 10 mg k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s
placebom u 3 577 pacientov vo veku ?55 rokov (bez limitácie hornej hranice
veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším CV
rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.
Primárna analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov v štúdii užívajúcich
ramipril a u 149 (8,4 %) pacientov užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná
nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.
Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, s
paralelnými skupinami, placebom kontrolovaná, zameraná na vyhodnotenie
účinku liečby ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR)
u 352 normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18-70 rokov),
ktorí mali miernu (t.j. priemernú urinárnu proteínovú exkréciu >1 a <3 g/24
h) alebo ťažkú proteinúriu (?3 g/24 h) zapríčinenú chronickou nediabetickou
nefropatiou. Obidve skupiny pacientov boli prospektívne stratifikované.

Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (u tejto skupiny
pacientov bola štúdia predčasne ukončená kvôli benefitu v skupine s
ramiprilom) ukázala, že priemerná rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola
nižšia s ramiprilom v porovnaní s placebom; -0,54 (0,66) oproti -0,88
(1,03) ml/min/mesiac, p = 0,038. Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34
[0,03-0,65] za mesiac a okolo 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientov v skupine s
ramiprilom dosiahlo kombinovaný sekundárny koncový ukazovateľ
zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie kreatinínu v sére a/alebo
posledný stupeň ochorenia obličiek (“end-stage of renal disease” - ESRD)
(potreba dialýzy alebo transplantácie obličiek), kým v skupine s placebom
to bolo 45,5 % pacientov (p = 0,02).

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu
Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov s
prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po
zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom bola začatá v niektorý deň
časového intervalu od 3 do 10 dní po akútnom infarkte myokardu. Štúdia
ukázala, že po uplynutí času sledovania v priemere 15 mesiacov bola
mortalita u pacientov liečených ramiprilom 16,9 % a u pacientov liečených
placebom 22,6 %. Znamená to, že absolútna redukcia mortality bola 5,7 % a
redukcia relatívneho rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).

/Pediatrická populácia/
V randomizovanej dvojito zaslepenej klinickej štúdii, do ktorej bolo
zaradených 244 pediatrických pacientov s hypertenziou (73 % primárna
hypertenzia) vo veku 6-16 rokov, pacienti dostávali buď nízku dávku,
strednú dávku alebo vysokú dávku ramiprilu na dosiahnutie plazmatickej
koncentrácie ramiprilátu zodpovedajúcej rozsahu dávok u dospelých 1,25 mg,
5 mg a 20 mg na základe telesnej hmotnosti. Na konci štvrtého týždňa bol
ramipril pri najvyššej dávke neúčinný, pokiaľ ide o ukazovateľ zníženia
systolického krvného tlaku, ale diastolický krvný tlak sa pri najvyššej
dávke znížil. Stredné aj vysoké dávky ramiprilu ukázali signifikantnú
redukciu aj systolického diastolického krvného tlaku u detí s potvrdenou
hypertenziou.
Tento účinok nebol sledovaný v randomizovanej dvojito zaslepenej stiahnutej
štúdii s eskaláciou dávky v trvaní 4 týždňov s 218 pediatrickými pacientmi
vo veku 6-16 rokov (75 % primárna hypertenzia), kde sa u diastolického aj u
systolického tlaku preukázala mierna odozva, ale nie štatisticky významný
návrat na základnú hodnotu, vo všetkých skúšaných hladinách dávok [nízka
dávka (0,625 mg – 2,5 mg), stredná dávka (2,5 mg – 10 mg) alebo vysoká
dávka (5 mg – 20 mg)] ramiprilu v závislosti od telesnej hmotnosti. V
skúmanej pediatrickej populácii ramipril nemal lineárnu odpoveď na dávku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Farmakokinetika a metabolizmus/
Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho
traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu
jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej
56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v
gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu
ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.
Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho
metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny
stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok
ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.

/Distribúcia/
Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade
ramiprilátu je to približne 56 %.

Metabolizmus
Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester
diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a
ramiprilátu.

Eliminácia
Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.
Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný
účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát
predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou
koncentráciou.
Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas
koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mg a dlhší po nižších
dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou
enzýmu viazať ramiprilát.
Jednorazová perorálna dávka ramiprilu má za následok, že v materskom mlieku
je takmer nemerateľná hladina ramiprilu a jeho metabolitu. Avšak účinok
viacerých dávok nie je známy.

Pacienti so zlyhaním obličiek (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu
znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom
kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu
ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou
obličiek.

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene je metabolizovanie ramiprilu na
ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a
plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna
koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní
s pacientami s normálnou funkciou pečene.

/Pediatrická populácia/
Farmakokinetický profil ramiprilu sa skúmal u 30 pediatrických
hypertenzných pacientov vo veku 2-16 rokov vážiacich >10 kg. Po dávkach od
0,05 až 0,2 mg/kg sa ramipril rýchlo a extenzívne metabolizoval na
ramiprilát. Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu sa dosiahla v
intervale 2-3 hodín. Klírens ramiprilátu vysoko koreloval s protokolom o
telesnej hmotnosti (p<0,01) ako aj s dávkou (p<0,001). Klírens a
distribučný objem narastal so stúpajúcim vekom detí vo všetkých skúšaných
hladinách dávok/./ Dávka 0,05 mg /kg u detí dosiahla hladinu expozície
porovnateľnú s tou, ktorá sa dosiahla u dospelých liečených ramiprilom
5 mg. Dávka 0,2 mg/kg u detí mala za následok hladinu expozície vyššiu ako
maximálna odporúčaná dávka 10 mg za deň u dospelých.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Na akútnu toxicitu u hlodavcov a psov sa perorálne podanie ramiprilu
preukázalo ako nepostačujúce.
Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa robili na potkanoch, psoch a
opiciach. U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov
a zmeny krvného obrazu.
V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné
rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psa a opice od denných dávok 250
mg/kg/deň. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy 2,5 mg/kg/deň a
opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov. U veľmi mladých potkanov, ktorým
sa podávala jednotlivá dávka ramiprilu, sa pozorovalo ireverzibilné
poškodenie obličiek.
Toxikologické štúdie reprodukcie u potkana, králika a opice nepreukázali
žiadne teratogénne vlastnosti. Fertilita u potkanov nebola zhoršená ani u
jedincov samčieho ani samičieho pohlavia. Podanie ramiprilu potkanom
samičieho pohlavia vo fetálnom období a počas laktácie spôsobilo nevratné
poškodenie obličiek (dilatácia obličkovej panvičky) u mláďat pri denných
dávkach 50 mg/kg telesnej hmotnosti alebo vyšších.
Extenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov
nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Ramil 1,25/: cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, silica
praecipitata, glycini hydrochloridum, glyceroli dibehenas
/Ramil 2,5/: cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, silica
praecipitata, glycini hydrochloridum, glyceroli dibehenas, ferri oxidum
flavum E 172
/Ramil 5/: cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, silica
praecipitata, glycini hydrochloridum, glyceroli dibehenas, ferri oxidum
rubrum E 172
/Ramil 10/: cellulosum microcristallinum, amylum pregelificatum, silica
praecipitata, glycini hydrochloridum, glyceroli dibehenas

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenie na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C v pôvodnom vnútornom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

a) Al/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.
b) OPA-Al-PVC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka

Veľkosť balenia :
Ramil 1,25: 30, 90 tabliet
Ramil 2,5: 10, 30, 90 tabliet
Ramil 5: 10, 30, 90 tabliet
Ramil 10: 10, 30, 90 tabliet

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Ramil 1,25: 58/0166/04-S
Ramil 2,5: 58/0167/04-S
Ramil 5: 58/0168/04-S
Ramil 10: 58/0169/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.04.2004/bez časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84908
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA05 - ramiprilum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
simeticonum
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.84 € / 206.06 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.84 € / 206.06 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.76 € ÚP:0.00 € DP:5.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.85 € ÚP:2.52 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.40 € ÚP:0.00 € DP:14.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.80 € ÚP:0.00 € DP:28.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.32 € ÚP:0.00 € DP:4.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.90 € ÚP:1.26 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.81 € ÚP:0.00 € DP:10.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.61 € ÚP:0.00 € DP:21.61 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien