Detail:
SINGULAIR 10 MG tbl flm 98x10 mg
Názov lieku:
SINGULAIR 10 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 98x10 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2011/07172
Príloha č. 3 k oznámeniu o zmene v registrácii, ev.č.: 2012/01182


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

SINGULAIR 10 mg, filmom obalené tablety
montelukast

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
tento liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je SINGULAIR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete SINGULAIR
3. Ako užívať SINGULAIR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať SINGULAIR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SINGULAIR A NA ČO SA POUŽÍVA

SINGULAIR je antagonista leukotriénového receptora, ktorý blokuje látky
nazývané lekukotriény. Leukotriény spôsobujú zúženie a opuch dýchacích
ciest v pľúcach. Blokáda leukotriénov zlepšuje astmatické príznaky a pomáha
predchádzať astmatickým záchvatom. Leukotriény tiež spôsobujú alergické
príznaky. Blokáda leukotriénov zlepšuje alergickú rinitídu (sezónnu
a celoročnú, známe aj ako exteriérové a interiérové nosové alergie).

Lekár Vám predpísal SINGULAIR na liečbu
- astmy vrátane predchádzania Vašim astmatickým príznakom cez deň
a v noci. SINGULAIR tiež zabraňuje zúženiu dýchacích ciest vyvolanému
telesnou námahou.
- alergickej rinitídy (sezónnej a celoročnej) vrátane denných a nočných
príznakov zahŕňajúcich upchatie nosa, nádchu, svrbenie v nose
a kýchanie; upchatý nos po prebudení, ťažkosti so zaspávaním a nočné
budenie; slzenie, svrbenie, začervenanie a opuch očí.

Podľa príznakov a závažnosti Vašej astmy lekár určí, ako sa má SINGULAIR
používať.

Čo je astma?
Astma je dlhodobé ochorenie.
Astma zahŕňa:
- ťažkosti s dýchaním z dôvodu zúžených dýchacích ciest. Toto zúženie
dýchacích ciest sa zhoršuje a zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.
- citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na mnoho podnetov, ako je
cigaretový dym, peľ alebo studený vzduch alebo telesná námaha.
- opuch (zápal) v sliznici dýchacích ciest.
Príznaky astmy zahŕňajú: kašeľ, sipot a ťažobu na hrudníku.

Čo je alergická rinitída?
Sezónna alergická rinitída (tiež známa ako senná nádcha) sa spúšťa
vonkajšími alergénmi, ako sú pele stromov, tráv a burín, ktoré sa
nachádzajú v ovzduší.
Celoročná alergická rinitída sa môže objavovať počas celého roka
a spravidla ju spúšťajú vnútorné alergény, ako sú prachové roztoče, lupiny
zvierat a/alebo spóry plesní.
Denné a nočné príznaky alergickej rinitídy môžu typicky zahŕňať upchatý
nos, nádchu, svrbenie v nose, kýchanie, slzenie, opuch, začervenanie,
svrbenie očí.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SINGULAIR

Povedzte svojmu lekárovi o všetkých zdravotných problémoch alebo alergiách,
ktoré máte alebo ste mali.

Neužívajte SINGULAIR, keď ste
- alergický (precitlivený) na montelukast alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek lieku SINGULAIR (pozri 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku SINGULAIR
- Ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhoršia, ihneď to povedzte svojmu
lekárovi.
- Ústami podávaný SINGULAIR nie je určený na liečbu akútnych
astmatických záchvatov. Ak dôjde k záchvatu, riaďte sa pokynmi, ktoré
Vám dal lekár. Vždy majte poruke inhalačný záchranný liek na astmatické
záchvaty.
- Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky na astmu, ktoré lekár
predpísal. SINGULAIR sa nemá používať namiesto iných liekov na astmu,
ktoré pre Vás predpísal lekár.
- Každý pacient užívajúci antiastmatiká musí mať na pamäti, že ak sa u
neho objaví kombinácia príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke,
tŕpnutie alebo znecitlivenie horných alebo dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, je potrebné obrátiť sa na svojho
lekára.
- Neužívajte kyselinu acetylsalicylovú (Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin)
ani protizápalové lieky (známe tiež ako nesteroidové protizápalové
lieky alebo NSA), ak zhoršujú Vašu astmu.

Používanie u detí
Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov sú k dispozícii SINGULAIR 5-mg žuvacie
tablety.
Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov sú k dispozícii SINGULAIR 4-mg žuvacie
tablety.
Pre deti vo veku 6 mesiacov až 5 rokov je k dispozícii SINGULAIR 4-mg
granulát.

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok lieku SINGULAIR alebo SINGULAIR môže
mať vplyv na účinok iných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Skôr ako začnete užívať SINGULAIR, povedzte svojmu lekárovi, ak užívate
niektoré z nasledujúcich liekov:
. fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie),
. fenytoín (používaný na liečbu epilepsie),
. rifampicín (používaný na liečbu tuberkulózy a niektorých ďalších
infekcií).

Užívanie lieku SINGULAIR s jedlom a nápojmi
SINGULAIR sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
/Používanie v tehotenstve/
Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa majú pred začiatkom
užívania lieku SINGULAIR poradiť so svojím lekárom. Váš lekár určí, či
môžete počas tohto obdobia SINGULAIR užívať.

/Používanie pri dojčení/
Nie je známe, či SINGULAIR prechádza do materského mlieka. Ak dojčíte alebo
plánujete dojčiť, pred začatím užívania lieku SINGULAIR sa poraďte so
svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že SINGULAIR ovplyvní Vašu schopnosť viesť motorové
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Individuálne reakcie na liečbu sa však
môžu líšiť. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat a ospalosť), ktoré boli
v súvislosti s liekom SINGULAIR veľmi zriedkavo hlásené, môžu ovplyvniť
schopnosť niektorých pacientov viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku SINGULAIR
SINGULAIR 10 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Ak Vám lekár
povedal, že máte neznášanlivosť na niektoré cukry, pred začatím užívania
tohto lieku sa poraďte so svojím lekárom.


3. AKO UŽÍVAŤ SINGULAIR

- Užívajte jednu tabletu lieku SINGULAIR raz denne, ako Vám predpísal
lekár.
- Liek sa má užívať aj vtedy, keď nemáte žiadne príznaky alebo ak máte
akútny astmatický záchvat.
- Vždy užívajte SINGULAIR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
- Liek sa má užívať ústami.

Pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších
Denne sa má užívať jedna 10 mg tableta.

Pacienti s astmou majú užívať SINGULAIR raz denne večer.
Pacienti s alergickou rinitídou majú užívať SINGULAIR raz denne tak, ako im
predpísal lekár.

Ak užívate SINGULAIR, uistite sa, že neužívate žiaden iný liek, ktorý
obsahuje rovnakú účinnú látku, montelukast.

Ak užijete viac lieku SINGULAIR, ako máte
Ihneď sa spojte so svojím lekárom a poraďte sa s ním.
Vo väčšine prípadov predávkovania neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky.
Najčastejšie sa vyskytujúce príznaky hlásené pri predávkovaní u dospelých
a detí zahŕňali bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie a
hyperaktivitu.

Ak zabudnete užiť SINGULAIR
Snažte sa užívať SINGULAIR podľa predpisu. Keď však vynecháte dávku,
jednoducho pokračujte podľa obvyklej schémy jedna tableta raz denne.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať SINGULAIR
SINGULAIR môže liečiť Vašu astmu len vtedy, ak pokračujete v jeho užívaní.
Je dôležité, aby sa naďalej pokračovalo v užívaní lieku SINGULAIR po celú
dobu, na ktorú Vám ho lekár predpísal. To pomôže kontrolovať Vašu astmu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj SINGULAIR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

V klinických štúdiách s liekom SINGULAIR 10 mg filmom obalené tablety,
najčastejšie hlásené vedľajšie účinky (vyskytujúce sa najmenej u 1 zo
100 pacientov a menej ako u 1 z 10 liečených pacientov) považované za
súvisiace s liekom SINGULAIR boli:
- bolesť brucha,
- bolesť hlavy.
Tieto účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa vo vyššej miere u pacientov
liečených liekom SINGULAIR než u pacientov užívajúcich placebo (tableta
neobsahujúca žiadne liečivo).

Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná podľa
nasledujúceho pravidla:
veľmi časté (postihujú aspoň 1 používateľa z 10),
časté (postihujú 1 až 10 používateľov zo 100),
menej časté (postihujú 1 až 10 používateľov z 1 000),
zriedkavé (postihujú 1 až 10 používateľov z 10 000),
veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 používateľa z 10 000).

Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie
účinky:
. infekcia horných dýchacích ciest (/veľmi časté/),
. zvýšený sklon ku krvácaniu (/zriedkavé/),
. alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní (/menej/
/časté/),
. zmeny správania a nálady (poruchy snov zahŕňajúce nočné mory, ťažkosti
so zaspávaním, námesačnosť, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj,
agitovanosť (chorobný nepokoj) vrátane agresívneho alebo nepriateľského
správania, depresia (/menej časté/), tras (/zriedkavé/), halucinácie,
samovražedné myšlienky a činy (/veľmi zriedkavé/)),
. závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat (/menej časté/),
. búšenie srdca (/zriedkavé/),
. krvácanie z nosa (/menej časté/),
. hnačka, nevoľnosť, vracanie (/časté/), sucho v ústach, tráviace ťažkosti
(/menej časté/),
. hepatitída (zápal pečene) (/veľmi zriedkavé/),
. podliatina, svrbenie, žihľavka (/menej časté/), citlivé červené opuchliny
pod kožou, najčastejšie na predkolení (erythema nodosum) (/veľmi/
/zriedkavé/),
. bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče (/menej časté/),
. horúčka (/časté/), únava, pocit choroby, opuch (/menej časté/).

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke,
mravenčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka (Churgov-Straussov syndróm). Ak sa
objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď povedať
svojmu lekára.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o vedľajších účinkoch, obráťte sa na
svojho lekára alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší
účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SINGULAIR

- Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Nepoužívajte tento liek po dátume vyznačenom šiestimi číslicami po EXP
na blistri. Prvé dve číslice označujú mesiac, posledné štyri číslice
označujú rok. Tento liek exspiruje na konci uvedeného mesiaca.
- Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
- Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo SINGULAIR obsahuje
- Liečivo je montelukast. Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ
montelukastu zodpovedajúcu 10 mg montelukastu.

- Ďalšie zložky sú:
mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy (89,3 mg), sodná soľ
kroskarmelózy, hydroxypropylcelulóza (E463) a magnéziumstearát. Filmový
obal: hypromelóza, hydroxypropylcelulóza (E463), oxid titaničitý
(E171), červený a žltý oxid železitý (E172) a karnaubský vosk.

Ako SINGULAIR vyzerá a obsah balenia
SINGULAIR 10 mg tablety sú béžové filmom obalené tablety tvaru zaobleného
štvorca, ktoré majú na jednej strane vyryté SINGULAIR a na druhej strane
MSD 117.

Blistre v baleniach po 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci
2012.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/07172
PRÍLOHA Č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2012/01182


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU


SINGULAIR 10 mg, filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu
10 mg montelukastu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

SINGULAIR 10 mg tablety sú béžové filmom obalené tablety tvaru zaobleného
štvorca, ktoré majú na jednej strane vyryté SINGULAIR a na druhej strane
MSD 117.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


. Bronchiálna astma
. Tlmenie denných a nočných príznakov sezónnej a celoročnej alergickej
rinitídy

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

SINGULAIR sa má užívať jedenkrát denne. Pri astme sa má dávka užívať večer.
Pri alergickej rinitíde sa podanie individualizuje podľa potrieb pacienta.

Pacienti s astmou a alergickou rinitídou majú užívať len jednu tabletu
denne večer.

Dávka pre dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších s astmou
a/alebo alergickou rinitídou je jedna 10-mg tableta denne.

Pre pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov sú k dispozícii 5-mg
žuvacie tablety.
Pre pediatrických pacientov vo veku 2 až 5 rokov sú k dispozícii 4-mg
žuvacie tablety.
Pre pediatrických pacientov vo veku 6 mesiacov až 5 rokov je k dispozícii 4-
mg granulát.

/Všeobecné odporúčania/
Terapeutický účinok lieku SINGULAIR na ukazovatele kontroly astmy sa objaví
v priebehu jedného dňa. SINGULAIR sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Pacientom treba povedať, aby pokračovali v užívaní lieku SINGULAIR, keď je
ich astma kompenzovaná, ako aj v obdobiach jej zhoršenia.

U dospievajúcich a detských pacientov, u starších pacientov, u pacientov
s renálnou insuficienciou alebo s miernym až stredným poškodením pečene
alebo na základe pohlavia nie je potrebná úprava dávkovania.

/Terapia liekom SINGULAIR vo vzťahu k inej liečbe astmy/
SINGULAIR sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu pacienta.
Redukcia súčasne podávanej terapie:
/Bronchodilatanciá:/ SINGULAIR sa môže pridať k liečebnému režimu
pacientov, ktorí nie sú adekvátne kontrolovaní samotným
bronchodilatanciom. Keď je klinická odpoveď zrejmá (zvyčajne po prvej
dávke), pacientova bronchodilatačná terapia sa môže redukovať podľa
tolerancie.
/Inhalačné kortikosteroidy/: Liečba liekom SINGULAIR poskytuje ďalší
klinický prínos pacientom liečeným inhalačnými kortikosteroidmi.
Zníženie dávky kortikosteroidov je možné podľa tolerancie. Dávka sa má
znížiť postupne pod dohľadom lekára. U niektorých pacientov sa môžu
inhalačné kortikosteroidy postupne úplne odstrániť. SINGULAIR nemá
náhle nahradiť inhalačné kortikosteroidy.


4.3 Kontraindikácie


( Precitlivenosť na ktorúkoľvek zložku tohto lieku.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
Účinnosť perorálneho lieku SINGULAIR v liečbe akútnych astmatických
záchvatov sa nestanovila. Preto sa perorálny SINGULAIR nemá použiť na
liečbu akútnych astmatických záchvatov. Pacientom treba poradiť, aby pri
sebe mali vhodnú záchrannú liečbu.

Zatiaľ čo sa dávka súčasne podávaného inhalačného kortikosteroidu môže
postupne pod dohľadom lekára znížiť, SINGULAIR nemá náhle nahradiť
inhalačné alebo perorálne kortikosteroidy.

Zníženie dávky systémového kortikosteroidu u pacientov užívajúcich
antiastmatiká vrátane antagonistov leukotriénového receptora viedlo
v zriedkavých prípadoch k jednému alebo viacerým z týchto prejavov:
eozinofília, vaskulitický exantém, zhoršenie pľúcnych príznakov, kardiálne
komplikácie a/alebo neuropatia niekedy diagnostikovaná ako Churgov-
Straussovej syndróm, systémová eozinofilná vaskulitída. Aj keď nebola
stanovená kauzálna súvislosť s antagonizmom leukotriénového receptora,
odporúča sa pozorné klinické sledovanie v prípade, že sa uvažuje o znížení
systémového kortikosteroidu u pacientov užívajúcich SINGULAIR.

SINGULAIR 10 mg obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

SINGULAIR sa môže podávať spolu s inými liekmi rutinne používanými na
profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy a na liečbu alergickej rinitídy.
V štúdiách liekových interakcií nemala odporúčaná klinická dávka
montelukastu klinicky dôležité účinky na farmakokinetiku týchto liečiv:
teofylínu, prednizónu, prednizolónu, perorálnych kontraceptív
(etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadínu, digoxínu a warfarínu.

Plocha pod krivkou plazmatických koncentrácií v čase (AUC) pre montelukast
sa znížila asi o 40 % u ľudí, ktorým sa súčasne podával fenobarbital.
Neodporúča sa žiadna úprava dávkovania lieku SINGULAIR.

/In vitro/ štúdie preukázali, že montelukast je inhibítor CYP 2C8. Údaje
z klinickej štúdie liekových interakcií zahŕňajúcej montelukast
a rosiglitazón (testovací substrát reprezentujúci liečivá primárne
metabolizované CYP 2C8) však ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8 /in/
/vivo/. Preto sa nepredpokladá, že montelukast bude meniť metabolizmus
liečiv, ktoré sú metabolizované týmto enzýmom (napr. paklitaxel,
rosiglitazón a repaglinid).
4.6 Gravidita a laktácia

Používanie v gravidite

U gravidných žien sa SINGULAIR nesledoval. SINGULAIR sa má v gravidite
použiť len vtedy, ak je to jednoznačne potrebné.V rámci celosvetových skúseností po uvedení lieku na trh boli zriedkavo
hlásené vrodené defekty končatín u potomkov žien, ktoré boli liečené liekom
SINGULAIR počas gravidity. Väčšina týchto žien užívala počas gravidity aj
iné lieky na liečbu astmy. Príčinná súvislosť medzi týmito prípadmi
a liekom SINGULAIR nebola stanovená.
Používanie počas laktácie

Nie je známe, či sa SINGULAIR vylučuje do materského mlieka. Pretože sa do
materského mlieka vylučuje veľa liečiv, pri podávaní lieku SINGULAIR
dojčiacej matke sa má postupovať opatrne.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nie sú údaje o tom, že by SINGULAIR ovplyvňoval schopnosť viesť motorové
vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

SINGULAIR sa všeobecne dobre znášal. Nežiaduce účinky, ktoré boli zvyčajne
mierne, spravidla nevyžadovali prerušenie liečby. Celkový výskyt
nežiaducich účinkov hlásených pri liečbe liekom SINGULAIR bol porovnateľný
s placebom.

SINGULAIR sa hodnotil v klinických štúdiách u približne 2 600 dospelých
a dospievajúcich pacientov s astmou vo veku 15 rokov a viac. V dvoch
podobne usporiadaných 12-týždňových placebom kontrolovaných klinických
štúdiách boli hlásené ako jediné nežiaduce účinky súvisiace s liečbou
liekom SINGULAIR u viac ako 1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako
u pacientov s placebom bolesti brucha a hlavy. Výskyt týchto príhod sa
v oboch liečebných skupinách signifikantne nelíšil. Pri predĺženej liečbe
v klinických štúdiách trvajúcich až 2 roky sa profil nežiaducich účinkov
nezmenil.

SINGULAIR sa hodnotil u približne 475 pediatrických pacientov s astmou
vo veku 6 až 14 rokov. Bezpečnostný profil u pediatrických pacientov je
vo všeobecnosti podobný bezpečnostnému profilu u dospelých a pri placebe.

V 8-týždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii bol jediný hlásený
nežiaduci účinok súvisiaci s liečbou liekom SINGULAIR u viac ako 1 %
pacientov a vyskytujúci sa častejšie ako u pacientov s placebom bolesť
hlavy. Incidencia bolesti hlavy sa v oboch liečebných skupinách
signifikantne nelíšila. Pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách
v trvaní až do 6 mesiacov sa profil nežiaducich účinkov nezmenil.

V štúdiách hodnotiacich rýchlosť rastu bol bezpečnostný profil u týchto
detských pacientov zhodný s vyššie popísaným bezpečnostným profilom lieku
SINGULAIR.

Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac so sezónnou alergickou
rinitídou
SINGULAIR sa hodnotil v klinických štúdiách liečby sezónnej alergickej
rinitídy u 2 199 dospelých pacientov vo veku 15 rokov a viac. SINGULAIR
podávaný jedenkrát denne ráno alebo večer bol vo všeobecnosti dobre
tolerovaný a bezpečnostný profil bol podobný placebu. V placebom
kontrolovaných klinických štúdiách neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky
súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u ? 1 % pacientov a vyskytujúce sa
častejšie ako u pacientov liečených placebom. V štvortýždňovej placebom
kontrolovanej klinickej štúdii bol bezpečnostný profil zhodný s pozorovaným
v 2-týždňových štúdiách. Incidencia somnolencie bola podobná ako pri
placebe vo všetkých štúdiách.

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov so sezónou alergickou rinitídou
SINGULAIR sa hodnotil u 280 pediatrických pacientov vo veku 2 až 14 rokov
v 2-týždňovej placebom kontrolovanej klinickej štúdii na liečbu sezónnej
alergickej rinitídy. SINGULAIR podávaný jedenkrát denne, večer, bol
vo všeobecnosti dobre tolerovaný a bezpečnostný profil bol podobný placebu.
V tejto štúdii neboli hlásené žiadne nežiaduce účinky súvisiace s liečbou
liekom SINGULAIR u ? 1 % pacientov a vyskytujúce sa častejšie ako
u pacientov liečených placebom.

Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac s celoročnou alergickou
rinitídou
SINGULAIR sa hodnotil u 3 235 dospelých a dospievajúcich pacientov vo veku
15 rokov a viac s celoročnou alergickou rinitídou v dvoch 6-týždňových
placebom kontrolovaných klinických štúdiách. SINGULAIR podávaný jedenkrát
denne bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný, s bezpečnostným profilom, ktorý
bol zhodný s profilom u pacientov so sezónnou alergickou rinitídou
a podobný profilu placeba. V týchto dvoch štúdiách neboli hlásené žiadne
nežiaduce účinky súvisiace s liečbou liekom SINGULAIR u ? 1 % pacientov
a vyskytujúce sa častejšie ako u pacientov liečených placebom. Incidencia
somnolencie bola podobná ako v placebovej skupine.

Skúsenosti po uvedení lieku na trh
Nežiaduce reakcie hlásené pri užívaní lieku po jeho uvedení na trh sú v
tabuľke nižšie uvedené podľa triedy orgánových systémov a špecifického
názvu nežiaducej reakcie. Kategórie frekvencie boli odhadnuté na základe
príslušných klinických štúdií.


|Trieda orgánových |Názov nežiaducej reakcie |Kategória |
|systémov | |frekvencie* |
|Infekcie a nákazy |infekcia horného dýchacieho |veľmi časté |
| |traktu † | |
|Poruchy krvi |zvýšený sklon ku krvácaniu |zriedkavé |
|a lymfatického | | |
|systému | | |
|Poruchy imunitného |reakcie z precitlivenosti |menej časté |
|systému |vrátane anafylaxie | |
| |hepatálna eozinofilná |veľmi zriedkavé |
| |infiltrácia | |
|Psychické poruchy |poruchy snov zahŕňajúce nočné |Menej časté |
| |mory, insomnia, | |
| |somnambulizmus, podráždenosť, | |
| |anxieta, nepokoj, agitovanosť | |
| |zahŕňajúca agresívne správanie| |
| |alebo hostilitu, depresia | |
| |tremor |zriedkavé |
| |halucinácie, suicidálne |veľmi zriedkavé |
| |myšlienky a správanie | |
| |(suicidalita) | |
|Poruchy nervového |závrat, ospalosť, |menej časté |
|systému |parestézia/hypestézia, záchvat| |
|Poruchy srdca |palpitácie |zriedkavé |
|a srdcovej činnosti | | |
|Poruchy dýchacej |epistaxa |menej časté |
|sústavy, hrudníka a | | |
|mediastína | | |
| |Churgov-Straussovej syndróm |veľmi zriedkavé |
| |(CSS) (pozri časť 4.4) | |
|Poruchy |hnačka‡, nauzea‡, vracanie‡ |časté |
|gastrointestinálneho| | |
|traktu | | |
| |sucho v ústach, dyspepsia |menej časté |
|Poruchy pečene |zvýšené hladiny sérových |časté |
|a žlčových ciest |transamináz (ALT, AST) | |
| |hepatitída (vrátane |veľmi zriedkavé |
| |cholestatického, | |
| |hepatocelulárneho a zmiešaného| |
| |poškodenia pečene) | |
|Poruchy kože |vyrážka‡ |časté |
|a podkožného tkaniva| | |
| |podliatina, urtikária, |menej časté |
| |pruritus | |
| |angioedém |zriedkavé |
| |nodózny erytém |veľmi zriedkavé |
|Poruchy kostrovej |artralgia, myalgia vrátane |menej časté |
|a svalovej sústavy |svalových kŕčov | |
|a spojivového | | |
|tkaniva | | |
|Celkové poruchy |pyrexia‡ |časté |
|a reakcie v mieste | | |
|podania | | |
| |asténia/únava, celková |menej časté |
| |nevoľnosť, edém | |
|* Kategória frekvencie: definovaná pre každú nežiaducu reakciu podľa |
|výskytu hláseného v databáze klinických štúdií: veľmi časté (? 1/10),|
|časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100), |
|zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000). |
| |
|† Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako veľmi častá u pacientov |
|dostávajúcich montelukast, bola tiež hlásená ako veľmi častá |
|u pacientov dostávajúcich v klinických štúdiách placebo. |
| |
|‡ Táto nežiaduca reakcia, hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich|
|montelukast, bola tiež hlásená ako častá u pacientov dostávajúcich v |
|klinických štúdiách placebo. |
4.9 Predávkovanie


Po jednorazovom perorálnom podaní montelukastu sodného v dávkach až do
5 000 mg/kg myšiam a potkanom (15 000 mg/m2 u myší
a 30 000 mg/m2 u potkanov) sa nezaznamenala žiadna mortalita. Táto dávka je
ekvivalentná 25 000-násobku odporúčanej dennej dávky u dospelého človeka*.

Nie sú špecifické informácie o liečbe predávkovania liekom SINGULAIR.
V dlhodobých štúdiách s astmou sa SINGULAIR podával dospelým pacientom
v dávkach až do 200 mg denne počas 22 týždňov a v krátkodobých štúdiách až
do 900 mg denne počas približne 1 týždňa bez klinicky významných
nežiaducich účinkov.

Počas skúseností po uvedení lieku na trh a v klinických štúdiách boli
zaznamenané akútne predávkovania liekom SINGULAIR. Tieto zahŕňajú hlásenia
u dospelých a detí s dávkou až do výšky 1 000 mg. Pozorované klinické
a laboratórne zistenia boli zhodné s bezpečnostným profilom u dospelých
a detských pacientov. Pri väčšine hlásení predávkovania neboli žiadne
nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce nežiaduce účinky boli zhodné
s bezpečnostným profilom lieku SINGULAIR a zahŕňali abdominálnu bolesť,
somnolenciu, smäd, bolesť hlavy, vracanie a psychomotorickú hyperaktivitu.

Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou alebo
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Antiastmatikum na systémové použitie,
antagonista leukotriénových receptorov.
ATC kód: R03DC03

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy
uvoľňované z rôznych buniek vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto
dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT)
receptory. CysLT receptor typu 1 (CysLT1) sa nachádza v dýchacích cestách
človeka (vrátane hladkých svalových buniek a makrofágov dýchacích ciest)
a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých
myeloidných kmeňových buniek). CysLT majú vzťah k patofyziológii astmy
a alergickej rinitídy. Pri astme zahŕňajú leukotriénmi sprostredkované
účinky celý rad účinkov na dýchacie cesty vrátane bronchokonstrikcie,
sekrécie hlienu, ovplyvnenia cievnej permeability a mobilizácie
eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z nazálnej sliznice
po expozícií alergénu počas včasnej aj neskorej fázy reakcie a sú spojené
s príznakmi alergickej rinitídy. Zistilo sa, že intranazálny imunologický
test s CysLT zvyšuje rezistenciu nazálnej časti dýchacích ciest a príznaky
nazálnej obštrukcie.

Montelukast je účinná, perorálne aktívna látka s protizápalovými
vlastnosťami, ktorá signifikantne zlepšuje parametre astmatického zápalu.
Podľa biochemických a farmakologických bioanalýz sa viaže s vysokou
afinitou a selektivitou na CysLT1 receptor (prednostne pred inými
farmakologicky dôležitými receptormi dýchacích ciest, ako je prostanoidový,
cholinergný alebo (-adrenergný receptor). Montelukast silne inhibuje
fyziologické účinky LTC4, LTD4 a LTE4 na CysLT1 receptore bez akejkoľvek
agonistickej aktivity.

U astmatikov vyvoláva montelukast účinnú inhibíciu cysteinylleukotriénových
receptorov, ako ukázala jeho schopnosť inhibovať bronchokonstrikciu
navodenú inhaláciou LTD4. Aj také nízke dávky ako 5 mg spôsobujú výraznú
blokádu bronchokonstrikcie indukovanej LTD4. Montelukast vyvoláva
bronchodilatáciu v priebehu 2 hodín po perorálnom podaní a tento účinok bol
aditívny k bronchodilatácii spôsobenej (-agonistom.

Klinické štúdie – astma

V klinických štúdiách bol SINGULAIR účinný u dospelých a pediatrických
pacientov na profylaxiu a chronickú liečbu astmy vrátane prevencie denných
a nočných symptómov, liečby astmatikov citlivých na kyselinu
acetylsalicylovú a prevencie bronchokonstrikcie vyvolanej telesnou námahou.
SINGULAIR je účinný samotný alebo v kombinácii s inými látkami, ktoré sa
používajú na udržiavaciu liečbu chronickej astmy. SINGULAIR a inhalačný
kortikosteroid sa môžu použiť súčasne s aditívnym účinkom na kontrolu astmy
alebo na zníženie dávky inhalačného kortikosteroidu pri udržiavaní klinicky
stabilizovaného stavu.

/Dospelí a dospievajúci vo veku 15 rokov a viac/
V dvoch podobne usporiadaných 12-týždňových, dvojito zaslepených, placebom
kontrolovaných štúdiách u dospelých a dospievajúcich astmatických pacientov
vo veku 15 rokov a starších SINGULAIR podávaný v dávke 10 mg raz denne
večer významne zlepšil ukazovatele kontroly astmy hodnotením symptómov
astmy, dôsledkov astmy, respiračnej funkcie a užívania (-agonistu „podľa
potreby”.

SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne zlepšil pacientmi hlásené denné
symptómy a nočné prebúdzanie sa. Špecifické dôsledky astmy vrátane
astmatických záchvatov, použitia záchrannej dávky kortikosteroidov,
prerušenia liečby v dôsledku zhoršenia astmy, exacerbácie astmy a dní bez
klinických prejavov astmy sa tiež významne zlepšili pri porovnaní
s placebom. Celkové hodnotenie astmy lekármi a pacientmi a hodnotenie
kvality života špecifickej pre astmu (vo všetkých oblastiach vrátane
normálnej dennej aktivity a astmatických symptómov) bolo významne lepšie
ako pri placebe. SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne zlepšil ranný
úsilný výdychový objem za prvú sekundu (FEV1), rannú a popoludňajšiu
vrcholovú výdychovú rýchlosť (PEF) a významne znížil užívanie (-agonistu
„podľa potreby”.

Účinok liečby sa dosiahol po prvej dávke a udržal sa po celý 24-hodinový
dávkovací interval. Liečebný účinok zostal konštantný počas kontinuálneho
podávania raz denne v rozšírených štúdiách v trvaní až do jedného roka.
Vysadenie lieku SINGULAIR po 12 týždňoch liečby nemalo za následok náhle
zhoršenie astmy.

Pri porovnaní s inhalačným beklometazónom (200 µg 2-krát denne so spacerom)
sa po lieku SINGULAIR zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas
celého trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný
liečebný efekt. U vysokého percenta pacientov liečených liekom SINGULAIR sa
však dosiahla podobná klinická odpoveď porovnateľná s inhalačným
beklometazónom.

/Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 14 rokov/
U pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov jedna 5-mg žuvacia tableta
denne večer významne znížila exacerbácie astmy a zlepšila celkové
hodnotenie rodičmi a hodnotenie kvality života špecifickej pre detskú astmu
pri porovnaní s placebom. SINGULAIR tiež významne zlepšil hodnotu ranného
FEV1 a znížil celkové denné užívanie (-agonistu „podľa potreby”. Liečebný
účinok sa dosiahol po prvej dávke a zostal konštantný počas podávania raz
denne až po dobu 6 mesiacov.

Rýchlosť rastu u pediatrických pacientov
Dve kontrolované klinické štúdie preukázali, že montelukast nemal vplyv na
rýchlosť rastu predpubertálnych pediatrických pacientov s astmou. V štúdii
detí vo veku 6 až 11 rokov bola rýchlosť rastu, meraná rastom dĺžky
predkolenia, podobná u pacientov liečených 5 mg montelukastu jedenkrát
denne počas 3 týždňov v porovnaní s placebom a signifikantne nižšia
u pacientov liečených inhalačným budesonidom (200 ?g dvakrát denne) počas 3
týždňov v porovnaní s placebom. V 56-týždňovej štúdii u detí vo veku 6 až 8
rokov bola lineárna rýchlosť rastu podobná u pacientov liečených 5 mg
montelukastu jedenkrát denne a placebom (priemer metódou najmenších
štvorcov (LS) pre montelukast: 5,67 cm/rok, pre placebo: 5,64 cm/rok)
a signifikantne nižšia (priemer LS: 4,86 cm/rok) u pacientov liečených
inhalačným beklometazónom (200 ?g dvakrát denne) v porovnaní s placebom
[rozdiel v priemeroch LS (95 % IS): -0,78 (-1,06, -0,49) cm/rok]. U týchto
pacientov s miernou astmou preukázali montelukast aj beklometazón oproti
placebu signifikantný prínos v použití záchrannej liečby.


Účinky /u pacientov liečených súčasne inhalačnými kortikosteroidmi/

Samostatné štúdie u dospelých preukázali schopnosť lieku SINGULAIR pôsobiť
aditívne na klinický účinok inhalačných kortikosteroidov a možnosť zníženia
ich dávky pri súčasnom podávaní. V placebom kontrolovanej štúdii sa
u pacientov, ktorí brali inhalačný kortikosteroid v iniciálnych dávkach asi
1 600 µg denne znížilo užívanie steroidu v úvodnom placebovom období asi
o 37 %. SINGULAIR umožnil ďalšie zníženie dávky inhalačného kortikosteroidu
o 47 % v porovnaní s 30 % po placebe. V inej štúdii sa liekom SINGULAIR
dosiahol aditívny klinický účinok v podobnej skupine pacientov, ktorí sa
liečili inhalačným kortikosteroidom (beklometazón 400 µg denne), ale neboli
adekvátne kontrolovaní. Úplné náhle vysadenie beklometazónu u pacientov,
ktorí dostávali aj SINGULAIR aj beklometazón, spôsobilo u niektorých
zhoršenie klinického stavu, z čoho vyplýva, že postupnej redukcii podľa
tolerancie sa má dať prednosť pred náhlym vysadením. U pacientov citlivých
na kyselinu acetylsalicylovú, z ktorých takmer všetci dostávali súčasne
inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, SINGULAIR významne zlepšil
ukazovatele kontroly astmy.

/Účinky na námahovú bronchokonstrikciu/
SINGULAIR v dávke 10 mg raz denne zabránil bronchokonstrikcii vyvolanej
telesnou námahou u dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších.
V 12-týždňovej štúdii SINGULAIR významne inhiboval rozsah a trvanie poklesu
FEV1 počas 60 minút po námahe, maximálny percentuálny pokles FEV1 po námahe
a čas obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ± 5 %. Ochranný účinok bol
rovnomerný počas celého liečebného obdobia, čo znamená, že nevznikla
tolerancia. V samostatnej skríženej štúdii sa ochranný účinok pozoroval po
dvoch dávkach podaných raz denne. U detských pacientov vo veku 6 až 14
rokov, ktorí v podobne usporiadanej skríženej štúdii užívali 5-mg žuvacie
tablety, sa dokázal podobný ochranný účinok, ktorý sa udržal po celý
dávkovací interval (24 hodín).

/Účinky na astmatický zápal/
V klinických štúdiách inhiboval SINGULAIR včasnú aj neskorú fázu
bronchokonstrikcie po provokácii antigénom. Pretože infiltrácia zápalovými
bunkami (eozinofilmi) je dôležitý znak astmy, sledovali sa účinky lieku
SINGULAIR na eozinofily v periférnej krvi a dýchacích cestách. V klinických
štúdiách fázy IIb/III SINGULAIR pri porovnaní s placebom významne znížil
počet eozinofilov v periférnej krvi asi o 15 % oproti východiskovej
hodnote. U detských pacientov vo veku 6 až 14 rokov SINGULAIR pri porovnaní
s placebom znížil eozinofily v periférnej krvi počas 8 týždňov liečby
o 13 %. Pri porovnaní s placebom SINGULAIR tiež významne znížil počet
eozinofilov z dýchacích ciest v spúte. V tejto štúdii sa po liečbe liekom
SINGULAIR znížil počet eozinofilov v periférnej krvi a zlepšili sa klinické
ukazovatele astmy.

Klinické štúdie – alergická rinitída

Účinnosť lieku SINGULAIR v liečbe sezónnej alergickej rinitídy sa sledovala
v podobne usporiadaných randomizovaných, 2-týždňových, dvojito zaslepených,
placebom kontrolovaných štúdiách u 4 924 pacientov (1 751 pacientov
dostávalo SINGULAIR). Pacienti boli vo veku 15 rokov a viac s anamnézou
sezónnej alergickej rinitídy, pozitívnym kožným testom na najmenej jeden
relevantný sezónny alergén a aktívnymi príznakmi sezónnej alergickej
rinitídy na začiatku štúdie.

V kombinovanej analýze troch kľúčových štúdií SINGULAIR 10-mg tablety
podávaný 1 189 pacientom jedenkrát denne večer viedol k štatisticky
signifikantnému zlepšeniu primárneho cieľového ukazovateľa - skóre denných
nazálnych príznakov a jeho jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie,
rinorey, svrbenia nosa a kýchania), skóre nočných príznakov a jeho
jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie po prebudení, ťažkostí
so zaspávaním a nočného prebúdzania), kompozitné skóre príznakov (zložené
zo skóre denných nazálnych príznakov a skóre nočných príznakov) a celkového
hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi a lekármi v porovnaní s placebom.

V oddelenej 4-týždňovej štúdii, v ktorej bol SINGULAIR podávaný jedenkrát
denne ráno, bola účinnosť v prvých 2 týždňoch signifikantne rozdielna od
placeba a zhodná s účinkom pozorovaným v štúdiách, v ktorých sa použilo
večerné dávkovanie. Navyše, účinok počas celých 4 týždňov bol zhodný s 2-
týždňovými výsledkami.

U pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a viac, ktorí
užívali SINGULAIR, sa počas dvojito zaslepenej liečby zaznamenal
v porovnaní s placebom pokles počtu eozinofilov v periférnej krvi o 13 %
(medián) .

Účinnosť lieku SINGULAIR na liečbu celoročnej alergickej rinitídy sa
skúmala v dvoch podobne navrhnutých randomizovaných, 6-týždňových, dvojito
zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách zahŕňajúcich 3 235 pacientov
(1 632 pacientov bolo liečených liekom SINGULAIR). Pacienti boli na
začiatku štúdie vo veku 15 až 82 rokov a mali v anamnéze celoročnú
alergickú rinitídu, pozitívne výsledky kožného testu na relevantné
celoročné alergény (vrátane prachových roztočov, lupín zvierat a spór
plesní) a aktívne príznaky celoročnej rinitídy.

V jednej štúdii SINGULAIR 10-mg tablety podávaný 1 000 pacientom jedenkrát
denne viedol v porovnaní s placebom k štatisticky signifikantnému zlepšeniu
primárneho cieľového ukazovateľa - skóre denných nazálnych príznakov a jeho
jednotlivých zložiek (nazálnej kongescie, rinorey a kýchania). SINGULAIR
v porovnaní s placebom taktiež preukázal pacientmi vnímané zlepšenie
alergickej rinitídy hodnotené sekundárnymi cieľovými ukazovateľmi súhrnného
skóre „Celkového hodnotenia alergickej rinitídy pacientmi“
a „Rinokonjuktivitída – kvalita života“ (priemer skóre pre 7 oblastí
činnosti, spánok, príznaky nesúvisiace s nosom ani očami, praktické
ťažkosti, nosné príznaky, očné príznaky a emócie).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo a takmer úplne absorbuje. Po
podaní 10-mg filmom obalenej tablety dospelým nalačno sa priemerná
maximálna plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (Tmax).
Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 64 %. Štandardná potrava
neovplyvňuje perorálnu biologickú dostupnosť ani Cmax.

Po podaní 5-mg žuvacej tablety dospelým nalačno sa Cmax dosiahne za 2
hodiny. Priemerná perorálna biologická dostupnosť je 73 %. Potrava nemá pri
chronickom podávaní klinicky významný vplyv.

Bezpečnosť a účinnosť sa dokázala v klinických štúdiách, kde sa 5-mg
žuvacie tablety a 10-mg filmom obalené tablety podávali bez ohľadu na dobu
príjmu potravy.

Distribúcia
Montelukast sa vo viac než 99 % viaže na plazmatické bielkoviny.
Distribučný objem montelukastu v rovnovážnom stave je priemerne 8 - 11
litrov. Štúdie u potkanov s izotopom značeným montelukastom poukazujú na
minimálny prechod cez hematoencefalickú bariéru. Okrem toho boli
koncentrácie izotopom značeného materiálu vo všetkých ďalších tkanivách 24
hodín po podaní minimálne.

Biotransformácia
Montelukast sa extenzívne metabolizuje. V štúdiách s terapeutickými dávkami
u dospelých a detí sa plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu
v rovnovážnom stave nedali detegovať.

Štúdie /in vitro/ na mikrozómoch ľudskej pečene ukazujú, že na metabolizme
montelukastu sa zúčastňuje cytochróm P450 3A4 a 2C9. Na základe ďalších /in/
/vitro/ výsledkov na mikrozómoch ľudskej pečene sa zistilo, že terapeutické
koncentrácie montelukastu v plazme neinhibujú cytochrómy P450 3A4, 2C9,
1A2, 2A6, 2C19 a 2D6.

Eliminácia
Plazmatický klírens montelukastu je u zdravých dospelých priemerne
45 ml/min. Po perorálnom podaní izotopom značeného montelukastu bolo 86 %
izotopom značenej látky v priebehu 5 dní v stolici a menej ako 0,2 %
v moči. Spolu s určením perorálnej biologickej dostupnosti to poukazuje na
to, že montelukast a jeho metabolity sa vylučujú takmer výlučne žlčou.

V niekoľkých štúdiách u zdravých mladých dospelých jedincov bol priemerný
plazmatický polčas montelukastu v rozpätí od 2,7 do 5,5 hodín.
Farmakokinetika montelukastu je takmer lineárna pre perorálne dávky do
50 mg. Nezistili sa rozdiely vo farmakokinetike medzi podávaním ráno alebo
večer. Počas podávania 10 mg montelukastu raz denne dochádza len k malej
kumulácii materského liečiva v plazme ((14 %).

Charakteristika u pacientov
Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov, u pacientov
s renálnou insuficienciou alebo miernou až stredne ťažkou hepatálnou
insuficienciou. U pacientov s ťažkou hepatálnou insuficienciou (Childovo-
Pughovo skóre > 9) klinické údaje nie sú.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nie sú doplňujúce relevantné informácie.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy,
hydroxypropylcelulóza (E463) a magnéziumstearát. Filmotvorná vrstva
pozostáva z hypromelózy, hydroxypropylcelulózy (E463), oxidu titaničitého
(E171), červeného oxidu železitého (E172), žltého oxidu železitého (E172)
a karnaubského vosku.

6.2 Inkompatibility

Nie sú.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom balení na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Hliníkový blister, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľa.
Veľkosť balenia: 28, 30, 56, 84, 90 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Žiadne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp ( Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem

Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0017/99-S9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


27. 4. 1999/ bez časového obmedzenia10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Marec 2012

* Na základe dospelého pacienta s hmotnosťou 50 kg.


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C84880
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DC03 - montelukastum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
natrii p-aminobenzoas,natrii oxidronas
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) námahou indukovanej astme, b) aspirínovej astme, c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku, d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu. Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
12.81 € / 385.91 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
12.81 € / 385.91 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.76 € ÚP:0.00 € DP:12.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien