Detail:
Rivastigmin + pharma 1,5 mg cps dur 30 x1,5 mg (blis. PVC/Al)
Názov lieku:
Rivastigmin + pharma 1,5 mg
Doplnok názvu:
cps dur 30 x1,5 mg (blis. PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k Rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2009/01159, 2009/01160,
2009/01161, 2009/01162
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Rivastigmin +pharma 1,5 mg
Rivastigmin +pharma 3,0 mg
Rivastigmin +pharma 4,5 mg
Rivastigmin +pharma 6,0 mg
tvrdé kapsuly
rivastigmín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako ťažký alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Rivastigmin +pharma a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Rivastigmin +pharma
3. Ako užívať Rivastigmin +pharma
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Rivastigmin +pharma
6. Ďalšie informácie


1. Čo je Rivastigmin +pharma a na čo sa používa

Rivastigmín patrí do skupiny liečiv nazývaných anticholínesterázy.

Rivastigmín sa používa na liečbu porúch pamäti u pacientov s Alzheimerovou
chorobou.

Rivastigmín sa používa na liečbu demencie u pacientov s Parkinsonovou
chorobou.


2. Skôr ako užijete Rivastigmin +pharma

Pred užitím rivastigmínu je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúcu časť
a aby ste prediskutovali so svojím lekárom, ak budete mať nejaké otázky.

Neužívajte Rivastigmin +pharma
- keď ste alergický (precitlivený) na liečivo, iné karbamátové
deriváty alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Rivastigminu +pharma
(uvedených v časti 6. Ďalšie informácie).
- keď máte vážne problémy s pečeňou.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Rivastigminu +pharma
- ak máte alebo ste niekedy mali zhoršenú funkciu obličiek alebo
pečene,
- ak máte nepravidelný srdcový pulz,
- ak máte aktívny žalúdočný vred,
- ak máte astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest,
- ak máte ťažkosti s močením,
- ak máte záchvaty (zášklby alebo kŕče),
- ak ste neužívali rivastigmín niekoľko dní, neužívajte ďalšiu dávku,
kým sa neporadíte so svojím lekárom,
- ak sa u Vás vyskytnú reakcie tráviaceho traktu, ako je nauzea
(nevoľnosť) a vracanie,
- ak máte nízku telesnú hmotnosť,
- ak sa trasiete.
Ak sa Vás týka ktorýkoľvek z týchto bodov, Váš lekár Vás možno bude musieť
starostlivejšie sledovať počas liečby týmto liekom.

Používanie rivastigmínu u detí a mladistvých (vo veku do 18 rokov) sa
neodporúča.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

- Ak sa musíte podrobiť operácii počas užívania rivastigmínu, skôr ako
Vám podajú anestetikum, informujte o užívaní rivastigmínu lekára,
pretože rivastigmín môže počas anestézie zosilniť účinky niektorých
liekov na uvoľnenie svalstva.
- Rivastigmín sa nemá podávať súčasne s inými liekmi, ktoré majú podobné
účinky ako rivastigmín. Rivastigmín môže ovplyvňovať účinok
anticholinergík (liekov používaných na uvoľnenie žalúdočných kŕčov, na
liečbu Parkinsonovej choroby alebo na prevenciu nevoľnosti pri
cestovaní).

Tehotenstvo a dojčenie
Počas tehotenstva je lepšie vyhnúť sa používaniu rivastigmínu, ak to nie je
jednoznačne nevyhnutné. Informujte svojho lekára, ak počas liečby
otehotniete. Ženy užívajúce rivastigmín nemajú dojčiť. Skôr ako začnete
užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaše ochorenie môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje a Vy nesmiete vykonávať tieto činnosti, pokiaľ Vám lekár nepovie, že
je to bezpečné. Rivastigmín môže vyvolať závrat a ospalosť, hlavne na
začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. Ak sa u Vás vyskytnú takéto
účinky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. Ako užívať Rivastigmin +pharma

Vždy užívajte Rivastigmin +pharma presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Kapsuly prehĺtajte celé a zapíjajte ich nápojom bez toho, aby ste ich
otvárali alebo drvili.

Rivastigmín užívajte dvakrát denne s jedlom (ráno a večer).

Váš lekár Vám povie, akú dávku rivastigmínu máte užívať, pričom budete
začínať nízkou dávkou, ktorá sa bude postupne zvyšovať v závislosti od
Vašej odpovede na liečbu. Najvyššia dávka, ktorá sa smie užiť, je 6 mg
dvakrát denne. Ak ste neužívali rivastigmín niekoľko dní, neužívajte ďalšiu
dávku, pokiaľ sa neporadíte so svojím lekárom.

Ak má byť liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.

Povedzte svojmu opatrovateľovi, že užívate rivastigmín.

Tento liek má predpisovať len odborník a Váš lekár si má pravidelne
overovať, či má liek požadovaný účinok. Počas užívania tohto lieku bude Váš
lekár sledovať Vašu telesnú hmotnosť.

Ak užijete viac Rivastigminu +pharma, ako máte
Ak zistíte, že ste omylom užili viac rivastigmínu, ako ste mali, oznámte to
svojmu lekárovi. Možno budete potrebovať lekárske ošetrenie. U niektorých
osôb, ktoré omylom užili príliš veľa rivastigmínu, sa vyskytla nevoľnosť,
vracanie, hnačka, vysoký krvný tlak a halucinácie. Môže sa vyskytnúť aj
pomalý srdcový pulz a mdloba.

Ak zabudnete užiť Rivastigmin +pharma
Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku rivastigmínu, počkajte a užite ďalšiu
dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili
vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj rivastigmín môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Najčastejšie sa môžu u Vás vyskytnúť vedľajšie účinky na začiatku užívania
lieku alebo pri úprave na vyššiu dávku. Vedľajšie účinky pravdepodobne
postupne ustúpia, keď si Vaše telo zvykne na užívanie tohto lieku.
Veľmi časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)
sú: závrat • nauzea (nevoľnosť) • vracanie • hnačka • strata chuti do
jedla.

Časté vedľajšie účinky (vyskytujúce sa u 1 až 10 zo 100 pacientov) sú:
pálenie záhy • bolesť žalúdka • bolesť hlavy • vzrušenie • zmätenosť
• slabosť • vyčerpanosť • potenie • celková nevoľnosť • zníženie telesnej
hmotnosti • triaška.

Menej často (vyskytujúce sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov) sa pacienti
sťažovali na: depresiu • problémy so spánkom • zmeny funkcie pečene
• mdloby • náhodné pády.

Zriedkavo (vyskytujúce sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov) sa u pacientov
vyskytovali: bolesť na hrudi • záchvaty (kŕče alebo zášklby) • vyrážky
• vredy žalúdka • vredy dvanástnika.

Veľmi zriedkavo (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov) sa
u pacientov vyskytovali: krvácanie do tráviaceho traktu (krv v stolici
alebo pri vracaní) • infekcia močových ciest • zápal podžalúdkovej žľazy
(silná bolesť v hornej časti žalúdka, často sprevádzaná nevoľnosťou a
vracaním) • poruchy srdcového rytmu (zrýchlenie alebo spomalenie) • vysoký
krvný tlak • halucinácie • zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik
podobných príznakov (stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov).

Neznáme (výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov): silné vracanie,
ktoré môže viesť k natrhnutiu pažeráka (trubice spájajúcej ústa so
žalúdkom).

U pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou sa vyskytovali
niektoré vedľajšie účinky častejšie a tiež niektoré ďalšie vedľajšie
účinky: triaška (veľmi často) • ťažkosti si spánkom • zmätenosť • nepokoj •
zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo rozvoj podobných príznakov
(stuhnutosť svalov, ťažkosti pri vykonávaní pohybov) • nezvyčajne pomalé
alebo nekontrolovateľné pohyby • pomalý srdcový pulz • nadmerná tvorba slín
a dehydratácia (často) • nepravidelný srdcový pulz • slabá kontrola pohybov
(menej často).

Ak sa u Vás objavia tieto príznaky, vyhľadajte svojho lekára, pretože možno
budete potrebovať zdravotnícku pomoc.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. Ako uchovávať Rivastigmin +pharma

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte rivastigmín po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri
alebo na škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v
mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. Ďalšie informácie

Čo Rivastigmin +pharma 1,5 mg obsahuje
- Liečivo je rivastigmín. Každá kapsula obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát, čo zodpovedá 1,5 mg rivastigmínu.
- Ďalšie zložky v kapsule sú:
Náplň kapsuly: hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572),
mikrokryštalická celulóza (E460) a bezvodý koloidný oxid kremičitý
(E551).
Puzdro kapsuly: želatína (E441), žltý oxid železitý (E172) a oxid
titaničitý (E171). Atrament obsahuje šelak, propylénglykol, hydroxid
amónny, hydroxid draselný a čierny oxid železitý (E172).

Čo Rivastigmin +pharma 3,0 mg obsahuje
- Liečivo je rivastigmín. Každá kapsula obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát, čo zodpovedá 3,0 mg rivastigmínu.
- Ďalšie zložky v kapsule sú:
Náplň kapsuly: hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572),
mikrokryštalická celulóza (E460) a bezvodý koloidný oxid kremičitý
(E551).
Puzdro kapsuly: želatína (E441), žltý oxid železitý (E172), červený
oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171). Atrament obsahuje šelak,
propylénglykol, hydroxid amónny, hydroxid draselný a čierny oxid
železitý (E172).

Čo Rivastigmin +pharma 4,5 mg obsahuje
- Liečivo je rivastigmín. Každá kapsula obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát, čo zodpovedá 4,5 mg rivastigmínu.
- Ďalšie zložky v kapsule sú:
Náplň kapsuly: hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572),
mikrokryštalická celulóza (E460) a bezvodý koloidný oxid kremičitý
(E551).
Puzdro kapsuly: želatína (E441), žltý oxid železitý (E172), červený
oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171). Atrament obsahuje šelak,
propylénglykol, hydroxid amónny, hydroxid draselný a čierny oxid
železitý (E172).

Čo Rivastigmin +pharma 6,0 mg obsahuje
- Liečivo je rivastigmín. Každá kapsula obsahuje
rivastigmíniumhydrogéntartarát, čo zodpovedá 6,0 mg rivastigmínu.
- Ďalšie zložky v kapsule sú:
Náplň kapsuly: hypromelóza (E464), magnéziumstearát (E572),
mikrokryštalická celulóza (E460) a bezvodý koloidný oxid kremičitý
(E551).
Puzdro kapsuly: želatína (E441), žltý oxid železitý (E172), červený
oxid železitý (E172) a oxid titaničitý (E171). Atrament obsahuje šelak,
propylénglykol, hydroxid amónny, hydroxid draselný a čierny oxid
železitý (E172).

Ako vyzerá Rivastigmin +pharma a obsah balenia

Rivastigmin +pharma 1,5 mg sú tvrdé želatínové kapsuly so žltým telom
a žltým viečkom. Na viečku je čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“ nad
„1.5“.
Rivastigmin +pharma 3,0 mg sú tvrdé želatínové kapsuly so žltým telom
a oranžovým viečkom. Na viečku je čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“
nad „3“.
Rivastigmin +pharma 4,5 mg sú tvrdé želatínové kapsuly s červeným telom
a červeným viečkom. Na viečku je čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“
nad „4.5“.
Rivastigmin +pharma 6,0 mg sú tvrdé želatínové kapsuly so žltým telom
a červeným viečkom. Na viečku je čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“
nad „6“.
Kapsuly sú balené v blistroch dostupných v rôznych veľkostiach balenia (7,
10, 14, 28, 30, 56, 98, 112 kapsúl).
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Rakúsko

Výrobca:

Genericon Pharma GmbH, Graz, Rakúsko
Synthon BV, Nijmegen, Holandsko
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španielsko

Tento liek je schválený v členských štátoch EEA pod nasledovnými názvami:

Holandsko: Rivastigmine Genericon 1,5 mg/ 3 mg/ 4,5 mg/ 6 mg, capsules
Rakúsko: Rivastigmin Genericon 1,5 mg/ 3 mg/ 4,5 mg/ 6 mg - Kapseln
Česká republika: Rivastigmin +pharma 1,5 mg/ 3 mg/ 4,5 mg/ 6 mg tvrdé
tobolky
Slovenská republika: Rivastigmin +pharma 1,5 mg/ 3 mg/ 4,5 mg/ 6 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k Rozhodnutiu o registrácii, ev.č. 2009/01159, 2009/01160,
2009/01161, 2009/01162
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Rivastigmin +pharma 1,5 mg
Rivastigmin +pharma 3,0 mg
Rivastigmin +pharma 4,5 mg
Rivastigmin +pharma 6,0 mg
tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogentartarát, čo zodpovedá 1,5 mg
rivastigmínu.
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogentartarát, čo zodpovedá 3,0 mg
rivastigmínu.
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogentartarát, čo zodpovedá 4,5 mg
rivastigmínu.
Každá kapsula obsahuje rivastigmíniumhydrogentartarát, čo zodpovedá 6,0 mg
rivastigmínu.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula.

1,5 mg kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula so žltým telom a žltým viečkom. Na viečku je
čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“ nad „1.5“.
3,0 mg kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula so žltým telom a oranžovým viečkom. Na viečku je
čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“ nad „3“.
4,5 mg kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula s červeným telom a červeným viečkom. Na viečku je
čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“ nad „4.5“.
6,0 mg kapsuly
Tvrdá želatínová kapsula so žltým telom a červeným viečkom. Na viečku je
čiernou farbou potlačené radiálne „R9VS“ nad „6“.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.
Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s
idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe Alzheimerovej
demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou chorobou, ktorý bude
dohliadať na priebeh liečby. Diagnóza sa má stanoviť podľa platných
smerníc. Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný
opatrovateľ, ktorý bude pravidelne sledovať užívanie lieku pacientom.

Rivastigmín sa má podávať dvakrát denne, s raňajkami a večerou. Kapsuly sa
majú prehĺtať celé.

Počiatočná dávka
1,5 mg dvakrát denne.

Titrácia dávky
Počiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak je táto dávka dobre tolerovaná
počas minimálne dvoch týždňov liečby, dávka sa môže zvýšiť na 3 mg dvakrát
denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg dvakrát denne majú byť
tiež založené na dobrej znášanlivosti aktuálnej dávky a možno o nich
uvažovať po minimálne dvoch týždňoch liečby pri tomto dávkovaní.

Ak sa počas liečby pozorujú nežiaduce reakcie (napr. nauzea, vracanie,
bolesť brucha alebo strata chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti
alebo zhoršenie extrapyramídových symptómov (napr. tremoru) u pacientov s
demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, môžu sa zmierniť po vynechaní
jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce reakcie pretrvávajú, denná dávka
sa má dočasne znížiť na predchádzajúcu dobre tolerovanú dávku alebo sa
liečba môže ukončiť.

Udržiavacia dávka
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie maximálneho
terapeutického prínosu sa pacienti majú udržiavať na najvyššej dobre
tolerovanej dávke. Odporúčaná maximálna denná dávka je 6 mg dvakrát denne.

V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta
terapeuticky prospešná. Preto sa má klinický prínos rivastigmínu pravidelne
prehodnocovať, predovšetkým u pacientov liečených dávkami nižšími ako 3 mg
dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou dávkou priaznivo
neovplyvní miera zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť.
Rovnako sa má zvážiť ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o
terapeutickom účinku.

Individuálnu odpoveď na rivastigmín nemožno predpovedať. Avšak výraznejší
účinok liečby sa pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne
ťažkou demenciou. Podobne sa výraznejší účinok pozoroval u pacientov s
Parkinsonovou chorobou so zrakovými halucináciami (pozri časť 5.1).

Účinok liečby sa neskúmal v placebom kontrolovaných štúdiách trvajúcich
viac ako 6 mesiacov.

Opätovné začatie liečby
Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou
1,5 mg dvakrát denne. Titrácia dávky sa má potom vykonať tak, ako je to
popísané vyššie.

Porucha funkcie obličiek a pečene
Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri stredne závažnej poruche funkcie
obličiek a miernej až stredne závažnej poruche funkcie pečene sa majú
dôsledne dodržiavať odporúčania pre titráciu dávky podľa individuálnej
znášanlivosti (pozri časť 5.2).

Pacienti so závažnou poruchou funkcie pečene sa neskúmali (pozri časť 4.3).

Deti:
Rivastigmín sa neodporúča používať u detí.

4.3 Kontraindikácie

Používanie tohto lieku je kontraindikované u pacientov
- s precitlivenosťou na liečivo, iné karbamátové deriváty alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku;
- so závažnou poruchou funkcie pečene, pretože táto populácia pacientov
sa neskúmala.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa obvykle zvyšuje pri vyšších
dávkach. Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má sa znovu začať
dávkou 1,5 mg dvakrát denne, aby sa znížila pravdepodobnosť výskytu
nežiaducich reakcií (napr. vracania).

Titrácia dávky: Nežiaduce reakcie (napr. hypertenzia a halucinácie u
pacientov s Alzheimerovou demenciou a zhoršovanie extrapyramídových
symptómov, predovšetkým tremoru, u pacientov s demenciou spojenou s
Parkinsonovou chorobou) sa pozorovali krátko po zvýšení dávky. Tieto
reakcie sa môžu zmierniť po znížení dávky. V ostatných prípadoch sa
rivastigmín vysadil (pozri časť 4.8).

Gastrointestinálne poruchy, ako je nauzea a vracanie, sa môžu vyskytnúť
predovšetkým na začiatku liečby a/alebo po zvýšení dávky. Tieto nežiaduce
reakcie sa vyskytujú častejšie u žien. U pacientov s Alzheimerovou chorobou
sa môže znížiť telesná hmotnosť. Inhibítory cholínesterázy, vrátane
rivastigmínu, sa spájali so znížením telesnej hmotnosti u týchto pacientov.
Počas liečby sa má sledovať telesná hmotnosť pacienta.

V prípade silného vracania v súvislosti s liečbou rivastigmínom sa musí
primerane upraviť dávka, ako sa odporúča v časti 4.2. Niekoľko prípadov
silného vracania bolo spojených s ezofageálnou ruptúrou (pozri časť 4.8).
Zdá sa, že takéto príhody sa vyskytujú predovšetkým po zvýšení dávky alebo
pri vysokých dávkach rivastigmínu.

Keď sa rivastigmín používa u pacientov so syndrómom chorého sínusu alebo s
poruchami prevodu vzruchov (sinoatriálna blokáda, atrioventrikulárna
blokáda) (pozri časť 4.8), je potrebná opatrnosť.

Rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie žalúdočnej kyseliny. Opatrnosť
je potrebná pri liečbe pacientov s aktívnymi žalúdočnými alebo duodenálnymi
vredmi alebo u pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam.

Inhibítory cholínesterázy sa majú predpisovať opatrne pacientom, ktorí majú
v anamnéze astmu alebo obštrukčnú chorobu pľúc.

Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zvýšiť nepriechodnosť močových ciest a
záchvaty. Pri liečbe pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa
odporúča opatrnosť.

Používanie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou pri Alzheimerovej
chorobe alebo s ťažkou demenciou v spojení s Parkinsonovou chorobou, inými
typmi demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie
kognitívnych funkcií súvisiace s vekom) sa neskúmalo, preto sa používanie
u týchto populácií pacientov neodporúča.

Tak ako iné cholínomimetiká, rivastigmín môže zhoršiť alebo vyvolať
extrapyramídové symptómy. Zhoršenie (vrátane bradykinézy, dyskinézy a
abnormálnej chôdze) a zvýšený výskyt alebo väčšia závažnosť tremoru sa
pozorovali u pacientov s demenciou v spojení s Parkinsonovou chorobou
(pozri časť 4.8). Tieto udalosti viedli v niektorých prípadoch k vysadeniu
rivastigmínu (napr. vysadenie liečby z dôvodu tremoru u 1,7 % pacientov pri
rivastigmíne oproti 0 % pri placebe). Odporúča sa klinické monitorovanie
týchto nežiaducich udalostí.

4.5 Liekové a iné interakcie

Ako inhibítor cholínesterázy, rivastigmín môže počas anestézie zvýšiť
účinky myorelaxancií sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa
odporúča opatrnosť. V prípade potreby sa má zvážiť prípadná úprava dávky
alebo dočasné prerušenie liečby.

Rivastigmín sa nemá podávať súbežne s inými cholínomimetikami vzhľadom na
jeho farmakodynamické účinky a môže ovplyvniť účinnosť anticholinergík.

V štúdiách so zdravými dobrovoľníkmi sa nepozorovala žiadna
farmakokinetická interakcia medzi rivastigmínom a digoxínom, warfarínom,
diazepamom alebo fluoxetínom. Podanie rivastigmínu neovplyvňuje predĺženie
protrombínového času indukované warfarínom. Po súbežnom podaní digoxínu a
rivastigmínu sa nepozorovali žiadne nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov
v srdci.

Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sa zdá, že metabolické liekové
interakcie sú nepravdepodobné, hoci rivastigmín môže inhibovať metabolizmus
iných látok sprostredkovaný butyrylcholínesterázou.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku rivastigmínu. U potkanov a králikov sa nepozorovali žiadne účinky na
fertilitu alebo embryofetálny vývoj, s výnimkou dávok toxických pre matku.
V peri-/postnatálnych štúdiách na potkanoch sa pozorovala predĺžená
gestačná doba. Rivastigmín má byť užívaný počas gravidity iba v
nevyhnutných prípadoch.

U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa
rivastigmín vylučuje do materského mlieka u ľudí. Preto ženy liečené
rivastigmínom nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť
vozidlo alebo zníženie schopnosti obsluhovať stroje. Okrem toho môže
rivastigmín vyvolať závrat a ospalosť, hlavne na začiatku liečby alebo pri
zvyšovaní dávky. V dôsledku toho rivastigmín má malý alebo mierny vplyv na
schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Preto má ošetrujúci lekár
pravidelne hodnotiť schopnosť pacientov s demenciou liečených rivastigmínom
viesť vozidlo alebo obsluhovať zložité stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú gastrointestinálne, vrátane
nauzey (38 %) a vracania (23 %), najmä počas titrácie. V klinických
štúdiách sa zistilo, že ženy - pacientky boli viac náchylné na
gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti ako
muži.

Nasledujúce nežiaduce reakcie, uvedené nižšie v tabuľke 1, sa zozbierali
u pacientov s Alzheimerovou demenciou liečených rivastigmínom.

Nežiaduce reakcie sú usporiadané podľa frekvencie, najčastejšie ako prvé,
použitím nasledujúcej konvencie: Veľmi časté ((1/10); časté ((1/100 až
<1/10); menej časté ((1/1 000 až <1/100); zriedkavé ((1/10 000 až
<1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (nemožno odhadnúť z
dostupných údajov).

Tabuľka 1

|Infekcie a nákazy | |
|Veľmi zriedkavé |Infekcia močových ciest |
|Psychické poruchy | |
|Časté |Agitácia |
|Časté |Zmätenosť |
|Menej časté |Nespavosť |
|Menej časté |Depresia |
|Veľmi zriedkavé |Halucinácie |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Závrat |
|Časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Somnolencia |
|Časté |Tremor |
|Menej časté |Synkopa |
|Zriedkavé |Záchvaty |
|Veľmi zriedkavé |Extrapyramídové symptómy (vrátane |
| |zhoršenia Parkinsonovej choroby) |
|Poruchy srdca a srdcovej | |
|činnosti |Angína pektoris |
|Zriedkavé |Srdcové arytmie (napr. bradykardia, |
|Veľmi zriedkavé |atrioventrikulárna blokáda, atriálna|
| |fibrilácia a tachykardia) |
|Poruchy ciev | |
|Veľmi zriedkavé |Hypertenzia |
|Poruchy gastrointestinálneho| |
|traktu |Nauzea |
|Veľmi časté |Vracanie |
|Veľmi časté |Hnačka |
|Veľmi časté |Bolesť brucha a dyspepsia |
|Časté |Žalúdočné a duodenálne vredy |
|Zriedkavé |Gastrointestinálna hemorágia |
|Veľmi zriedkavé |Pankreatitída |
|Veľmi zriedkavé |Niektoré prípady silného vracania |
|Neznáme |boli spojené s ezofageálnou ruptúrou|
| |(pozri časť 4.4). |
|Poruchy metabolizmu a výživy| |
| |Anorexia |
|Veľmi časté | |
|Poruchy pečene a žlčových | |
|ciest |Zvýšené hodnoty testov funkcie |
|Menej časté |pečene |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva |Zvýšené potenie |
|Časté |Vyrážky |
|Zriedkavé | |
|Celkové poruchy a reakcie | |
|v mieste podania | |
|Časté |Vyčerpanosť a asténia |
|Časté |Nevoľnosť |
|Menej časté |Náhodný pád |
|Laboratórne a funkčné | |
|vyšetrenia |Pokles telesnej hmotnosti |
|Časté | |

V tabuľke 2 sú uvedené nežiaduce reakcie hlásené u pacientov s demenciou v
spojení s Parkinsonovou chorobou, ktorí boli liečení rivastigmínom.

Tabuľka 2

|Psychické poruchy | |
|Časté |Nespavosť |
|Časté |Úzkosť |
|Časté |Nepokoj |
|Poruchy nervového systému | |
|Veľmi časté |Tremor |
|Časté |Závrat |
|Časté |Somnolencia |
|Časté |Bolesť hlavy |
|Časté |Zhoršenie Parkinsonovej choroby |
|Časté |Bradykinéza |
|Časté |Dyskinéza |
|Menej časté |Dystónia |
|Poruchy srdca a srdcovej | |
|činnosti |Bradykardia |
|Časté |Atriálna fibrilácia |
|Menej časté |Atrioventrikulárna blokáda |
|Menej časté | |
|Poruchy gastrointestinálneho| |
|traktu |Nauzea |
|Veľmi časté |Vracanie |
|Veľmi časté |Hnačka |
|Časté |Bolesť brucha a dyspepsia |
|Časté |Hypersekrécia slín |
|Časté | |
|Poruchy kože a podkožného | |
|tkaniva |Zvýšené potenie |
|Časté | |
|Poruchy kostrovej a svalovej| |
|sústavy a spojivového | |
|tkaniva |Svalová stuhnutosť |
|Časté | |
|Poruchy metabolizmu a výživy| |
| |Anorexia |
|Časté |Dehydratácia |
|Časté | |
|Celkové poruchy a reakcie | |
|v mieste podania | |
|Časté |Vyčerpanosť a asténia |
|Časté |Abnormálna chôdza |

V tabuľka 3 je uvedený počet a percento pacientov zo špecifickej 24-
týždňovej klinickej štúdie vykonanej s rivastigmínom u pacientov s
demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými
nežiaducimi udalosťami, ktoré môžu odrážať zhoršenie
parkinsonovských symptómov.

Tabuľka 3

|Vopred definované nežiaduce udalosti, |rivastigmín|Placebo |
|ktoré môžu odrážať zhoršenie | |n (%) |
|parkinsonovských symptómov u pacientov|n (%) | |
|s demenciou spojenou s Parkinsonovou | | |
|chorobou | | |
|Celkový počet skúmaných pacientov |362 (100) |179 (100) |
|Celkový počet pacientov s vopred |99 (27,3) |28 (15,6) |
|definovanými NÚ | | |
|Tremor |37 (10,2) |7 (3,9) |
|Pád |21 (5,8) |11 (6,1) |
|Parkinsonova choroba (zhoršenie) |12 (3,3) |2 (1,1) |
|Hypersekrécia slín |5 (1,4) |0 |
|Dyskinéza |5 (1,4) |1 (0,6) |
|Parkinsonizmus |8 (2,2) |1 (0,6) |
|Hypokinéza |1 (0,3) |0 |
|Porucha pohybov |1 (0,3) |0 |
|Bradykinéza |9 (2,5) |3 (1,7) |
|Dystónia |3 (0,8) |1 (0,6) |
|Abnormálna chôdza |5 (1,4) |0 |
|Svalová rigidita |1 (0,3) |0 |
|Porucha rovnováhy |3 (0,8) |2 (1,1) |
|Muskuloskeletárna stuhnutosť |3 (0,8) |0 |
|Stuhnutosť |1 (0,3) |0 |
|Motorická dysfunkcia |1 (0,3) |0 |


NÚ: nežiaduce účinky

4.9 Predávkovanie

Symptómy
Väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s klinickými
prejavmi alebo príznakmi a takmer všetci pacienti, u ktorých došlo k
predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa príznaky vyskytli,
zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo halucinácie. Vzhľadom
na známy vagotonický účinok inhibítorov cholínesterázy na srdcovú
frekvenciu sa môže vyskytnúť aj bradykardia a/alebo synkopa. V jednom
prípade došlo k požitiu 46 mg; po konzervatívnej liečbe sa pacient úplne
zotavil v priebehu 24 hodín.

Liečba
Pretože rivastigmín má plazmatický polčas približne 1 hodinu a trvanie
inhibície acetylcholínesterázy približne 9 hodín, odporúča sa v prípadoch
asymptomatického predávkovania nepodať ďalšiu dávku rivastigmínu počas
nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so závažnou nauzeou
a vracaním sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má podať
symptomatická liečba ďalších nežiaducich udalostí.

Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa počiatočná
dávka 0,03 mg/kg atropíniumsulfátu podaná intravenózne, ďalšie dávky sa
podávajú v závislosti od klinickej odpovede. Použitie skopolamínu ako
antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy, ATC kód: N06D A03

Rivastigmín je inhibítor acetyl- a butyrylcholínesterázy karbamátového
typu, o ktorom sa predpokladá, že uľahčuje cholinergnú neurotransmisiu
spomalením degradácie acetylcholínu uvoľňovaného funkčne neporušenými
cholinergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý účinok na
cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej
s Alzheimerovou chorobou a s Parkinsonovou chorobou.

Rivastigmín interaguje so svojimi cieľovými enzýmami tvorbou kovalentne
viazaného komplexu, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U zdravých mladých
mužov perorálna dávka 3 mg zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v
mozgovomiechovom moku (CSF) v priebehu prvej 1,5 hodiny po podaní približne
o 40 %. Aktivita enzýmu sa vráti na východiskové hodnoty približne 9 hodín
po dosiahnutí maximálneho inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou
chorobou inhibícia AChE rivastigmínom v CSF bola závislá od dávky až do
6 mg podávaných dvakrát denne, čo bola najvyššia testovaná dávka. Inhibícia
aktivity butyrylcholínesterázy v CSF u 14 pacientov s Alzheimerovou
chorobou liečených rivastigmínom bola podobná ako inhibícia aktivity AChE.

Klinické štúdie pri Alzheimerovej demencii
Účinnosť rivastigmínu sa stanovila prostredníctvom troch nezávislých, pre
danú oblasť špecifických spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávali v
pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby. Patrí k nim ADAS-
Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), CIBIC-Plus
(globálne hodnotenie zmeny podľa klinického pohovoru plus podľa informácií
od opatrovateľa) a PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností
každodenného života vrátane osobnej hygieny, jedenia, obliekania sa, prác v
domácnosti, napr. nakupovania, zachovania schopnosti orientovať sa v
prostredí, ako aj podieľania sa na činnostiach súvisiacich s financiami,
atď.).

Skúmaní pacienti mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24.

Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou získané v dvoch štúdií
s flexibilnou dávkou z celkovo troch pivotných 26-týždňových
multicentrických štúdií u pacientov s ľahkou až stredne ťažkou
Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke 4 nižšie. Klinicky
významné zlepšenie v týchto štúdiách sa vopred definovalo ako zlepšenie
ADAS-Cog minimálne o 4 body, zlepšenie CIBIC-Plus alebo zlepšenie PDS
minimálne o 10 %.

Okrem toho je v tejto tabuľke uvedená tiež post-hoc definícia odpovede.
Sekundárna definícia odpovede vyžadovala zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo
viac, žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a žiadne zhoršenie PDS. Priemerná
skutočná denná dávka u pacientov s odpoveďou v skupine liečenej 6–12 mg,
ktorí zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg. Je dôležité si uvedomiť, že
stupnice hodnotenia používané pri tejto indikácii sa líšia a priame
porovnania výsledkov pri rôznych liečivách nie je možné.

Tabuľka 4

| |Pacienti s klinicky významnou odpoveďou (%) |
| |Úmysel liečiť |Posledné prenesené |
| | |pozorovanie |
|Hodnotenie |Rivastigmí|Placebo |Rivastigmín |Placebo |
|odpovede |n | |6–12 mg | |
| |6–12 mg |N=472 |N=379 |N=444 |
| |N=473 | | | |
|ADAS-Cog: |21 |12 |25 |12 |
|zlepšenie | | | | |
|minimálne o 4 | | | | |
|body | | | | |
|CIBIC-Plus: |29 |18 |32 |19 |
|zlepšenie | | | | |
|PDS: zlepšenie |26 |17 |30 |18 |
|minimálne o 10 %| | | | |
|Zlepšenie |10 |6 |12* |6 |
|ADAS-Cog | | | | |
|minimálne o 4 | | | | |
|body, bez | | | | |
|zhoršenia | | | | |
|CIBIC-Plus a PDS| | | | |


p<0,05, p<0,01, p<0,001

ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale):
hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone; CIBIC-Plus (Clinician's
Interview-Based Impression of Change Plus): globálne hodnotenie zmeny podľa
klinického pohovoru plus podľa informácií od opatrovateľa; PDS (Progressive
Deterioration Scale): hodnotenie progresívneho zhoršenia

Klinické štúdie pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou
Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou sa
preukázala v 24-týždňovej multicentrickej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej základnej klinickej štúdii a v jej 24-týždňovom nezaslepenom
rozšírení. Pacienti zaradení do tejto klinickej štúdie mali skóre MMSE
(Mini-Mental State Examination) 10–24. Účinnosť sa stanovila
prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré sa vykonávali v
pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby, ako je to uvedené
nižšie v tabuľke 5: ADAS-Cog, hodnotenie kognitívnych funkcií a celkové
hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinician’s
Global Impression of Change).

Tabuľka 5

|Demencia spojená |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADCS-CGIC |ADCS-CGIC |
|s Parkinsonovou |rivastigmí|Placebo |rivastigmín|Placebo |
|chorobou |n | | | |
|ITT + RDO populácia|(n=329) |(n=161) |(n=329) |(n=165) |
|Priemerná |23,8 ± |24,3 ± |n/a |n/a |
|východisková |10,2 |10,5 | | |
|hodnota ± SD | | | | |
|Priemerná zmena po |2,1 ± 8,2 |-0,7 ± 7,5|3,8 ± 1,4 |4,3 ± 1,5 |
|24 týždňoch ± SD | | | | |
| | | |
|Upravený rozdiel v |2,881 |n/a |
|liečbe p-hodnota |<0,0011 |0,0072 |
|oproti placebu | | |
|ITT - LOCF |(n=287) |(n=154) |(n=289) |(n=158) |
|populácia | | | | |
|Priemerná |24,0 ± |24,5 ± |n/a |n/a |
|východisková |10,3 |10,6 | | |
|hodnota ± SD | | | | |
|Priemerná zmena po |2,5 ± 8,4 |-0,8 ± 7,5|3,7 ± 1,4 |4,3=1,5 |
|24 týždňoch ± SD | | | | |
| | | |
|Upravený rozdiel v |3,541 |n/a |
|liečbe p-hodnota |<0,0011 |<0,0012 |
|oproti placebu | | |

1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou
hodnotou ADAS-Cog ako kovarianciou. Pozitívna zmena indikuje zlepšenie.
2 Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná
prostredníctvom van Elterenovho testu
ITT (Intent-To-Treat): úmysel liečiť; RDO (Retrieved Drop Outs):
vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickej štúdii;
LOCF (Last Observation Carried Forward): posledné prenesené pozorovanie;
ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale):
hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone; ADCS-CGIC (Alzheimer’s
Disease Cooperative Study-Clinician’s Global Impression of Change):
globálne hodnotenie zmeny lekárom.

Hoci sa účinok liečby preukázal v celkovej populácii štúdie, údaje
naznačujú, že väčší účinok liečby oproti placebu sa pozoroval v podskupine
pacientov so stredne ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou.
Podobne sa väčší účinok pozoroval u tých pacientov, ktorí mali zrakové
halucinácie (pozri tabuľku 6).

Tabuľka 6

|Demencia spojená |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADAS-Cog |ADAS-Cog |
|s Parkinsonovou |rivastigmín|Placebo |rivastigmín|Placebo |
|chorobou | | | | |
| |Pacienti so zrakovými |Pacienti bez zrakových |
| |halucináciami |halucinácií |
|ITT + RDO populácia|(n=107) |(n=60) |(n=220) |(n=101) |
|Priemerná |25,4 ± 9,9 |27,4 ± |23,1 ± 10,4|22,5 ± |
|východisková | |10,4 | |10,1 |
|hodnota ± SD | | | | |
|Priemerná zmena po |1,0 ± 9,2 |-2,1 ± 8,3|2,6 ± 7,6 |0,1 ± 6,9 |
|24 týždňoch ± SD | | | | |
| | | |
|Upravený rozdiel v |4,271 |2,091 |
|liečbe p-hodnota |0,0021 |0,0151 |
|oproti placebu | | |
| |Pacienti so stredne |Pacienti s ľahkou |
| |ťažkou demenciou (MMSE|demenciou (MMSE 18-24) |
| |10-17) | |
|ITT + RDO populácia|(n=87) |(n=44) |(n=237) |(n=115) |
|Priemerná |32,6 ± 10,4|33,7 ± |20,6 ± 7,9 |20,7 ± 7,9|
|východisková | |10,3 | | |
|hodnota ± SD | | | | |
|Priemerná zmena po |2,6 ± 9,4 |-1,8 ± 7,2|1,9 ± 7,7 |-0,2 ± 7,5|
|24 týždňoch ± SD | | | | |
| | | |
|Upravený rozdiel v |4,731 |2,141 |
|liečbe |0,0021 |0,01011 |
|p-hodnota oproti | | |
|placebu | | |

1 Podľa ANCOVA s liečbou a krajinou ako faktormi a východiskovou
hodnotou ADAS-Cog ako kovarianciou. Pozitívna zmena indikuje zlepšenie.
ITT (Intent-To-Treat): úmysel liečiť; RDO (Retrieved Drop Outs):
vysledovaní pacienti, ktorí svojvoľne ukončili účasť v klinickej štúdii;
ADAS-Cog (Alzheimer's Disease Assessment Scale-cognitive subscale):
hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone; MMSE (Mini-Mental State
Examination): hodnotenie mentálneho stavu

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Rivastigmín sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie
sa dosahujú približne za 1 hodinu. Výsledkom interakcie liečiva so svojím
cieľovým enzýmom je zvýšenie biologickej dostupnosti približne 1,5-násobne
vyššie, ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická dostupnosť
po dávke 3 mg je približne 36 %±13 %. Podanie rivastigmínu s jedlom
oneskoruje absorpciu (tmax) o 90 minút a znižuje Cmax a zvyšuje AUC
približne o 30 %.

Distribúcia
Väzba rivastigmínu na bielkoviny je približne 40 %. Ľahko prechádza cez
hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí
1,8–2,7 l/kg.

Metabolizmus
Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkej miere metabolizuje (plazmatický polčas je
približne 1 hodina), predovšetkým hydrolýzou sprostredkovanou
cholínesterázou na dekarbamylovaný metabolit. Tento metabolit vykazuje /in/
/vitro/ minimálnu inhibíciu acetylcholínesterázy (<10 %). Na základe zistení
v štúdiách /in vitro/ a na zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450
minimálne podieľajú na metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický
klírens rivastigmínu bol približne 130 l/hod po intravenóznej dávke 0,2 mg
a po intravenóznej dávke 2,7 mg sa znížil na 70 l/hod.

Vylučovanie
Nezmenený rivastigmín sa v moči nenašiel; renálne vylučovanie metabolitov
je najvýznamnejší spôsob eliminácie. Po podaní 14C-rivastigmínu bola
eliminácia obličkami rýchla a v podstate úplná (>90 %) v priebehu 24 hodín.
Menej ako 1 % podanej dávky sa vylučuje stolicou. U pacientov
s Alzheimerovou chorobou nedochádza ku kumulácii rivastigmínu alebo
dekarbamylovaného metabolitu.

Starší pacienti
Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u starších jedincov
v porovnaní s mladšími zdravými dobrovoľníkmi, štúdie u pacientov s
Alzheimerovou chorobou vo veku 50 až 92 rokov nepreukázali žiadnu zmenu
biologickej dostupnosti vzhľadom na vek.

Jedinci s poruchou funkcie pečene
Cmax rivastigmínu bola približne o 60 % vyššia a AUC rivastigmínu bolo viac
ako dvojnásobná u jedincov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie
pečene v porovnaní so zdravými osobami.

Jedinci s poruchou funkcie obličiek
Cmax a AUC rivastigmínu boli viac ako dvojnásobné u jedincov so stredne
závažnou poruchou funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmax a
AUC rivastigmínu sa však nezmenili u osôb so závažnou poruchou funkcie
obličiek.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Štúdie toxicity po opakovanom podaní u potkanov, myší a psov odhalili len
účinky súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom. Nepozorovala sa
žiadna toxicita cieľových orgánov. V štúdiách na zvieratách sa pre
citlivosť použitých zvieracích modelov nedosiahlo bezpečné rozmedzie
expozície u ľudí.

Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov /in vitro/ a /in/
/vivo/, s výnimkou testu chromozómovej aberácie v ľudských periférnych
lymfocytoch pri dávke 104-krát vyššej, ako je maximálna klinická expozícia.
Mikronukleový test /in vivo/ bol negatívny.

Karcinogenita sa nedokázala v štúdiách na myšiach a potkanoch pri
maximálnej tolerovanej dávke, hoci expozícia rivastigmínu a jeho
metabolitov bola nižšia, ako je expozícia u ľudí. Pri prepočte na plochu
povrchu tela bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitov približne
rovnaká, ako je pri maximálnej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 12 mg/deň;
pri porovnaní s maximálnou dávkou u ľudí sa dosiahol u zvierat asi 6-
násobok.

U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka.
Perorálne štúdie u gravidných potkanov a králikov neukázali teratogénny
potenciál rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Rivastigmin +pharma 1,5 mg:

Obsah kapsuly
Magnéziumstearát (E572)
Hypromelóza (E464)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Bezvodý koloidný oxid kremičitý (E551)

Puzdro kapsuly
Želatína (E441)
Žltý oxid železitý (E172)
Oxid titaničitý (E171)

Atrament
Šelak
Propylénglykol
Silný roztok amoniaku
Hydroxid draselný
Čierny oxid železitý (E172)

Rivastigmin +pharma 3,0 mg, Rivastigmin +pharma 4,5 mg, Rivastigmin +pharma
6,0 mg:

Obsah kapsuly
Magnéziumstearát (E572)
Hypromelóza (E464)
Mikrokryštalická celulóza (E460)
Bezvodý koloidný oxid kremičitý (E551)

Puzdro kapsuly
Želatína (E441)
Žltý oxid železitý (E172)
Červený oxid železitý (E172)
Oxid titaničitý (E171)

Atrament
Šelak
Propylénglykol
Silný roztok amoniaku
Hydroxid draselný
Čierny oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Nie sú potrebné žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blister, veľkosť balenia: 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98, 112 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

+pharma arzneimittel gmbh
Hafnerstrasse 211
8054 Graz
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Rivastigmin +pharma 1,5 mg: 06/0660/09-S
Rivastigmin +pharma 3,0 mg: 06/0661/09-S
Rivastigmin +pharma 4,5 mg: 06/0662/09-S
Rivastigmin +pharma 6,0 mg: 06/0663/09-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C81614
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA03 - rivastigminum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
spironolactonum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu a v symptomatickej liečbe ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
33.05 € / 995.66 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
33.05 € / 995.66 SK
Posledná aktualizácia:
2014-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.83 € ÚP:30.83 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.61 € ÚP:31.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.89 € ÚP:33.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.95 € ÚP:35.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien