Detail:
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly cps dur 56x4,5 mg (PVC/PVDC/AL)
Názov lieku:
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly
Doplnok názvu:
cps dur 56x4,5 mg (PVC/PVDC/AL)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
Príloha č.3 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č.: 2010/01680,
2010/01681, 2010/01682, 2010/01683

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vastigmex 1,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 3,0 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 6,0 mg tvrdé kapsuly

Rivastigmín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov,
povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Vastigmex a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Vastigmex
3. Ako užívať Vastigmex
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Vastigmex
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE VASTIGMEX A NA ČO SA POUŽÍVA
Vastigmex patrí do skupiny liečiv označovaných ako inhibítory
cholínesterázy.
Vastigmex sa používa na liečbu porúch pamäti u pacientov s Alzheimerovou
chorobou.
Vastigmex sa používa na liečbu demencie u pacientov s Parkinsonovou
chorobou.

2. SKÔR AKO UŽIJETE VASTIGMEX
Je dôležité, aby ste si skôr, ako užijete Vastigmex, prečítali nasledujúce
odseky a porozprávali sa s Vaším
lekárom o všetkých otázkach, ktoré prípadne budete mať.

Neužívajte Vastigmex
- keď ste alergický (precitlivený) na rivastigmín alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Vastigmexu.
- keď máte závažné ťažkosti s pečeňou.
- v detskom veku

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Vastigmexu
- keď máte alebo ste niekedy mali zhoršenú funkciu obličiek alebo pečene,
nepravidelný tep
srdca, aktívny vred žalúdka, astmu alebo závažné ochorenie dýchacích ciest,
ťažkosti pri močení
alebo epileptické záchvaty (svalové šklbnutia alebo kŕče).
- keď ste neužívali Vastigmex niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým sa
neporozprávate so svojím
lekárom.
- keď sa u Vás vyskytnú reakcie v tráviacej sústave, napríklad nutkanie na
vracanie a vracanie.
- keď máte nízku telesnú hmotnosť.
- keď sa trasiete.
Ak sa Vás to týka, lekár Vás počas liečby týmto liekom možno bude musieť
starostlivejšie sledovať.
Použitie Vastigmexu u detí a dospievajúcich (vo veku menej ako 18 rokov) sa
neodporúča.
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi. Spravidla môžete pokračovať v užívaní iných liekov.
Ak sa musíte podrobiť operácii počas liečby Vastigmexom, upozornite na to
lekára skôr, ako Vám podajú
anestetikum, pretože Vastigmex môže počas anestézie zosilniť účinky
niektorých liekov na uvoľnenie
svalstva.
Vastigmex sa nemá podávať súčasne s inými liekmi, ktoré majú podobné účinky
ako Vastigmex. Vastigmex môže ovplyvňovať účinok anticholínergík (liekov
používaných na zmiernenie kŕčov žalúdka, liečbu Parkinsonovej choroby alebo
na zabránenie nevoľnosti vyvolanej cestovaním dopravnými
prostriedkami).

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Počas tehotenstva je lepšie vyvarovať sa užívaniu Vastigmexu, ak to nie je
vyslovene nevyhnutné.
Informujte svojho lekára, ak počas liečby otehotniete. Ženy užívajúce
Vastigmex nemajú dojčiť.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Vaše ochorenie môže zhoršiť Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje a Vy nesmiete
vykonávať tieto činnosti, kým Vám lekár nepovie, že je to bezpečné.
Vastigmex môže hlavne na začiatku
liečby alebo pri zvýšení dávky vyvolať závraty a ospalosť. Ak sa u Vás
vyskytnú takéto účinky,
nemáte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ VASTIGMEX
Vždy užívajte Vastigmex presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.
Kapsuly prehĺtajte celé a zapíjajte ich nápojom, neotvárajte a nedrvte ich.
Užívajte Vastigmex dvakrát denne pri jedle (ráno a večer).
Váš lekár Vám povie, akú dávku Vastigmexu máte užívať. Začína sa nízkou
dávkou a tá sa postupne
zvyšuje v závislosti od Vašej odpovede na liečbu. Najvyššia dávka, ktorá sa
má užiť, je 6,0 mg dvakrát
denne. Ak ste neužívali Vastigmex niekoľko dní, neužite ďalšiu dávku, kým
sa neporozprávate s Vaším
lekárom.
Ak má byť liek pre Vás prospešný, užívajte ho každý deň.
Povedzte Vášmu opatrovateľovi, že užívate Vastigmex.
Tento liek má predpisovať len odborník a Váš lekár si má pravidelne
overovať, či liek má želaný
účinok. Váš lekár bude sledovať Vašu hmotnosť počas užívania tohto lieku.

Ak užijete viac Vastigmexu ako máte
Povedzte Vášmu lekárovi, ak zistíte, že ste omylom užili viac Vastigmexu,
ako Vám povedal. Možno
budete potrebovať lekárske ošetrenie. U niektorých ľudí, ktorí omylom užili
príliš veľa Vastigmexu, sa
vyskytlo nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, vysoký tlak krvi a
halucinácie. Môže sa vyskytnúť aj
pomalý tep srdca a mdloby.

Ak zabudnete užiť Vastigmex
Ak zistíte, že ste zabudli užiť dávku Vastigmexu, počkajte a užite ďalšiu
dávku vo zvyčajnom čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Vastigmex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť najčastejšie na začiatku užívania lieku
alebo pri zvýšení dávky.
Vedľajšie účinky pravdepodobne postupne zmiznú, keď si Vaše telo zvykne na
liek.
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 pacientov) sú
závraty, nutkanie na vracanie,
vracanie, hnačka a strata chuti do jedenia.
Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo 100 pacientov) sú: pálenie
záhy, bolesť žalúdka, bolesť
hlavy, vzrušenosť, zmätenosť, slabosť, únava, potenie, celková nevoľnosť,
zníženie telesnej hmotnosti
a triaška.
Menej často (postihujú 1 až 10 z 1 000 pacientov) sa pacienti sťažovali na
skľúčenosť, nespavosť,
zmeny funkcie pečene, mdloby alebo náhodné pády.
Zriedka (postihujú 1 až 10 z 10 000 pacientov) sa u pacientov vyskytla
bolesť na hrudi, epileptické
záchvaty (svalové kŕče alebo šklbnutia), vyrážky, vredy žalúdka a
dvanástnika.
Veľmi zriedka (postihujú menej ako 1 z 10 000 pacientov) sa u pacientov
vyskytlo krvácanie do
tráviacej sústavy (krv v stolici alebo pri vracaní), infekcie močových
ciest, zápal podžalúdkovej žľazy
(silná bolesť v hornej časti brucha, často sprevádzaná nutkaním na vracanie
a vracaním), ťažkosti so
srdcovým rytmom (rýchly alebo pomalý tep srdca), vysoký tlak krvi,
halucinácie, zhoršenie
Parkinsonovej choroby alebo vznik príznakov podobných ako pri tejto chorobe
(stuhnutosť svalov,
ťažkosti pri vykonávaní pohybov).
Neznáme (výskyt nemožno odhadnúť z dostupných údajov): silné vracanie,
ktoré môže spôsobiť
natrhnutie pažeráka (trubice spájajúcej ústa so žalúdkom).
U pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou sú niektoré
vedľajšie účinky častejšie a
vyskytujú sa u nich aj ďalšie vedľajšie účinky: chvenie (veľmi často),
nespavosť, úzkosť, nepokoj,
zhoršenie Parkinsonovej choroby alebo vznik podobných príznakov (stuhnutosť
svalov, ťažkosti pri
vykonávaní pohybov), nenormálne pomalé alebo samovoľné pohyby, pomalý tep
srdca, nadmerné
slinenie a odvodnenie (často), nepravidelný tep srdca a slabá kontrola
pohybov (menej často).
Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené pri transdermálnych náplastiach
Vastigmex: ťažká zmätenosť,
úzkosť, horúčka (často).
Pri vzniku takýchto príznakov sa spojte s Vaším lekárom, pretože možno
potrebujete lekárske
ošetrenie.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ VASTIGMEX
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Vastigmex po dátume exspirácie „EXP“, ktorý je uvedený na
škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vastigmex obsahuje
- Liečivo je rivastigmíniumhydrogéntartarát.

- Ďalšie zložky sú koloidný oxid kremičitý, hypromelóza, magnéziumstearát,
mikrokryštalická celulóza, žltý oxid železitý (E 172), červený oxid
železitý (E 172), laurylsíran sodný, oxid titaničitý (E 171), želatína.

Každá Vastigmex 1,5 mg kapsula obsahuje 1,5 mg rivastigmínu.
Každá Vastigmex 3,0 mg kapsula obsahuje 3,0 mg rivastigmínu.
Každá Vastigmex 4,5 mg kapsula obsahuje 4,5 mg rivastigmínu.
Každá Vastigmex 6,0 mg kapsula obsahuje 6,0 mg rivastigmínu.

Ako vyzerá Vastigmex a obsah balenia
Vastigmex 1,5 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je žltej farby, obsahuje prášok takmer bielej alebo bledožltej
farby.

Vastigmex 3 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je oranžovej farby, obsahuje prášok takmer bielej alebo bledožltej
farby.

Vastigmex 4,5 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je červenej farby, obsahuje prášok takmer bielej alebo bledožltej
farby.

Vastigmex 6 mg : tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo je
červené a viečko oranžovej farby, obsahuje prášok takmer bielej alebo
bledožltej farby.

Balené sú v blistroch v troch rôznych veľkostiach balenia 28, 56 alebo 112
kapsúl.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Medico Uno Pharma Kft., 2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12., Maďarská republika


Výrobca

Cemelog-BRS Kft., 2040 Budaörs, Vasút u. 13., Maďarská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2010[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č:
2010/04304

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Vastigmex 1,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 3 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly
Vastigmex 6 mg tvrdé kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1,5 mg, resp. 3 mg, resp. 4,5 mg, resp. 6 mg rivastigmínu (v podobe
rivastigmínumhydrogéntartarátu) v každej kapsule.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Vastigmex 1,5 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je žltej farby, kapsula obsahuje prášok takmer bielej alebo
bledožltej farby.
Vastigmex 3 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je oranžovej farby, kapsula obsahuje prášok takmer bielej alebo
bledožltej farby.
Vastigmex 4,5 mg: tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo aj
viečko je červenej farby, kapsula obsahuje prášok takmer bielej alebo
bledožltej farby.
Vastigmex 6 mg : tvrdá nepriehľadná želatínová kapsula veľkosti 2, telo je
červené a viečko oranžovej farby, kapsula obsahuje prášok takmer bielej
alebo bledožltej farby.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej Alzheimerovej demencie.
Symptomatická liečba ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s
idiopatickou Parkinsonovou chorobou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať a viesť lekár, ktorý má skúsenosti s diagnostikovaním a
liečbou Alzheimerovej demencie alebo demencie spojenej s Parkinsonovou
chorobou. Diagnóza sa má stanoviť v súlade s najaktuálnejšími smernicami.
Liečba rivastigmínom sa má začať len vtedy, ak je prítomný opatrovateľ,
ktorý bude pravidelne kontrolovať užívanie lieku pacientom.

Rivastigmín sa má podávať dvakrát denne, s ranným a večerným jedlom.
Kapsuly sa majú prehĺtať celé.

/Začiatočná dávka:/ 1,5 mg dvakrát denne.

/Titrovanie dávky/: Odporúčaná začiatočná dávka je 1,5 mg dvakrát denne. Ak
sa táto dávka dobre znáša, po najmenej dvoch týždňoch liečby dávku možno
zvýšiť na 3 mg dvakrát denne. Následné zvýšenia na 4,5 mg a potom na 6 mg
dvakrát denne majú byť tiež založené na dobrej znášanlivosti aktuálnej
dávky a možno o nich uvažovať po najmenej dvoch týždňoch liečby pri tomto
dávkovaní.

Ak sa počas liečby pozorujú nežiaduce účinky (napr. nauzea, vracanie,
bolesť brucha alebo strata chuti do jedenia), pokles telesnej hmotnosti
alebo zhoršenie extrapyramídových symptómov (napr. tremoru) u pacientov s
demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, tieto prejavy sa môžu zmierniť
vynechaním jednej alebo viacerých dávok. Ak nežiaduce účinky pretrvávajú,
dennú dávku je potrebné prechodne znížiť na predchádzajúcu dobre znášanú
dávku, alebo sa liečba môže ukončiť.

/Udržiavacia dávka:/
Účinná dávka je 3 až 6 mg dvakrát denne; na dosiahnutie maximálnej
terapeutickej účinnosti sa pacienti majú udržiavať na najvyššej dávke,
ktorú dobre znášajú.

/Odporúčaná maximálna denná dávka/: 6 mg dvakrát denne.

V udržiavacej liečbe možno pokračovať tak dlho, pokiaľ je pre pacienta
terapeuticky účinná. Preto je potrebné pravidelne prehodnocovať klinickú
účinnosť rivastigmínu, zvlášť ak sa pacient lieči dávkami nižšími ako 3 mg
dvakrát denne. Ak sa po 3 mesiacoch liečby udržiavacou dávkou priaznivo
neovplyvní rýchlosť zhoršovania symptómov demencie, liečba sa má ukončiť.
Rovnako sa má zvážiť
ukončenie liečby, ak už nie sú prítomné dôkazy o terapeutickom účinku.

Individuálnu reakciu na rivastigmín nemožno predpovedať. Významnejší účinok
liečby sa pozoroval u pacientov s Parkinsonovou chorobou so stredne ťažkou
demenciou alebo so zrakovými halucináciami (pozri časť 5.1).

Účinok liečby sa nesledoval v klinických skúšaniach kontrolovaných placebom
trvajúcich dlhšie ako 6 mesiacov.

/Opätovné začatie liečby:/ Ak sa liečba preruší na viac ako niekoľko dní, má
sa opätovne začať dávkou 1,5 mg dvakrát denne. Titrovanie dávky sa má potom
vykonať tak, ako je opísané vyššie.

/Poškodenie funkcie obličiek a pečene:/ Vzhľadom na zvýšenú expozíciu pri
stredne ťažkom poškodení funkcie obličiek a miernom až stredne ťažkom
poškodení funkcie pečene sa majú dôsledne dodržiavať odporúčania pre
titrovanie dávky podľa individuálnej znášanlivosti (pozri časť 5.2).

Pacienti s ťažkým poškodením funkcie pečene sa nesledovali (pozri časť
4.3).

Použitie Vastigmexu u detí sa neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

- precitlivenosť na liečivo, iné karbamátové deriváty alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok lieku.
- ťažké poškodenie funkcie pečene (použitie lieku u tejto skupiny
pacientov sa nesledovalo).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Výskyt a závažnosť nežiaducich reakcií sa všeobecne zvyšujú pri vyšších
dávkach. Ak sa liečba
preruší na viac ako niekoľko dní, má sa opätovne začať dávkou 1,5 mg
dvakrát denne, aby sa znížila
možnosť nežiaducich reakcií (napr. vracania).

Titrovanie dávky: Nežiaduce reakcie (napr. hypertenzia a halucinácie u
pacientov s Alzheimerovou
demenciou a zhoršovanie extrapyramídových symptómov, najmä tremoru, u
pacientov s demenciou
spojenou s Parkinsonovou chorobou) sa pozorovali krátko po zvýšení dávky.
Môže ich ovplyvniť
zníženie dávky. V iných prípadoch sa rivastigmín vysadil (pozri časť 4.8).

Gastrointestinálne poruchy, napr. nauzea a vracanie, sa môžu vyskytnúť
predovšetkým na začiatku liečby a/alebo pri zvýšení dávky. Tieto nežiaduce
účinky sa vyskytujú častejšie u žien. U pacientov s Alzheimerovou chorobou
sa môže znižovať telesná hmotnosť (inhibítory cholínesterázy vrátane
rivastigmínu sa dávali do súvislosti so znížením hmotnosti u týchto
pacientov), preto počas liečby sa má sledovať hmotnosť pacienta.

V prípade silného vracania súvisiaceho s liečbou rivastigmínom sa musí
primerane upraviť dávka, ako
sa odporúča v časti 4.2. Niekoľko prípadov silného vracania bolo spojených
s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.8). Takéto príhody sa zjavne vyskytli
najmä po zvýšení dávky alebo vysokých dávkach
rivastigmínu.

Tak ako pri iných cholínomimetikách sa musí postupovať opatrne, keď sa
Vastigmex používa u pacientov s dysfunkciou sinoátriového uzla alebo
poruchami vedenia vzruchov (sinoátriová blokáda, átrioventrikulárna
blokáda) (pozri časť 4.8).

Tak ako iné cholínergné látky, rivastigmín môže vyvolať zvýšenie sekrécie
žalúdočnej kyseliny. Má sa postupovať opatrne pri liečbe pacientov s
aktívnym vredom žalúdka alebo dvanástnika, resp. u pacientov s
predispozíciou k týmto ochoreniam.

Opatrne sa má postupovať pri predpisovaní inhibítorov cholínesterázy
pacientom, ktorí majú v anamnéze astmu alebo obštrukčné ochorenie pľúc.

Cholínomimetiká môžu vyvolať alebo zosilniť retenciu moču a záchvaty kŕčov.
Pri liečbe pacientov s predispozíciou k týmto ochoreniam sa odporúča
opatrnosť.

Tak ako iné cholínomimetiká, rivastigmín môže zosilniť alebo vyvolať
extrapyramídové symptómy. Pozorovala sa zvýšená incidencia alebo intenzita
tremoru a zhoršenie stavu (vrátane bradykinézy, dyskinézy a abnormálneho
držania tela) u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou
(pozri časť 4.8). Tieto udalosti v niektorých prípadoch viedli k vysadeniu
rivastigmínu (napr. liečba sa ukončila pre tremor u 1,7 % pacientov pri
rivastigmíne oproti 0 % pri placebe). Odporúča sa klinické monitorovanie
týchto nežiaducich udalostí.

Použitie rivastigmínu u pacientov s ťažkou demenciou pri Alzheimerovej
chorobe alebo demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou, inými typmi
demencie alebo inými typmi poškodenia pamäti (napr. zhoršenie kognitívnych
funkcií súvisiace s vekom) sa nesledovalo, preto sa použitie u týchto
populácií pacientov neodporúča.

4.5 Liekové a iné interakcie

Rivastigmín ako inhibítor cholínesterázy môže počas anestézie zvýšiť účinky
myorelaxancií sukcinylcholínového typu. Pri výbere anestetík sa odporúča
opatrnosť. Ak je to potrebné, možno uvážiť prípadnú úpravu dávky alebo
dočasné prerušenie liečby.

Vzhľadom na jeho farmakodynamické účinky sa rivastigmín nemá podávať
súčasne s inými cholínomimetikami a môže ovplyvniť účinnosť
anticholínergných liekov.

V štúdiách so zdravými dospelými dobrovoľníkmi sa nepozorovala
farmakokinetická interakcia medzi rivastigmínom a digoxínom, warfarínom,
diazepamom alebo fluoxetínom. Podanie rivastigmínu neovplyvňuje predĺženie
protrombínového času vyvolané warfarínom. Po súčasnom podaní digoxínu a
rivastigmínu sa nepozorovali nepriaznivé účinky na vedenie vzruchov v
srdci.

Vzhľadom na metabolizmus rivastigmínu sú nepravdepodobné metabolické
liekové interakcie, hoci
rivastigmín môže inhibovať metabolizmus iných látok sprostredkovaný
butyrylcholínesterázou.

4.6 Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o gravidných ženách vystavených
účinku rivastigmínu.
Nepozorovali sa účinky na fertilitu a embryofetálny vývoj u potkanov a
králikov, s výnimkou dávok
toxických pre matky. V peri- a postnatálnych štúdiách na potkanoch sa
pozoroval predĺžený čas
gestácie. Rivastigmín má byť užívaný počas gravidity iba v nevyhnutných
prípadoch.

U zvierat sa rivastigmín vylučuje do mlieka. Nie je známe, či sa
rivastigmín vylučuje do ľudského
mlieka. Preto ženy liečené rivastigmínom nemajú dojčiť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Alzheimerova choroba môže spôsobiť postupné zhoršovanie schopnosti viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ďalej rivastigmín môže vyvolať závraty a
ospalosť, hlavne na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky. V dôsledku
toho má rivastigmín malý alebo stredne veľký vplyv na schopnosť viesť
vozidlo a obsluhovať stroje. Preto ošetrujúci lekár má pravidelne,
individuálne hodnotiť schopnosť pacientov s Alzheimerovou chorobou
liečených rivastigmínom naďalej viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najčastejšie sa zaznamenali gastrointestinálne nežiaduce reakcie vrátane
nauzey (38 %) a vracania
(23 %), najmä počas titrácie dávky. V klinických skúšaniach sa zistilo, že
pacientky boli viac náchylné
na gastrointestinálne nežiaduce reakcie a na zníženie telesnej hmotnosti
ako pacienti.

Nasledujúca kategorizácia vyjadruje frekvenciu výskytu nežiaducich účinkov:

Veľmi časté (? 1/10),
Časté (? 1/100 – < 1/10),
Menej časté (? 1/1000 – < 1/100),
Zriedkavé (? 1/10 000 – < 1/1000),
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
Neznáme (nie je možné určiť na základe údajov, ktoré sú k dispozícii).

V rámci jednotlivých kategórií podľa frekvencii výskytu vedľajšie účinky sa
uvádzajú zostupne podľa vážnosti.

/Nežiaduce účinky lieku u pacientov s Alzheimerovou demenciou:/

Veľmi časté:
/Poruchy gastrointestinálneho traktu :/ vracanie, hnačka, nauzea
/Poruchy nervového systému:/ závraty.
/Poruchy metabolizmu a výživy:/ anorexia.
Časté:
/Poruchy nervového systému:/ bolesť hlavy, tremor, somnolencia.
/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/ bolesť brucha, dyspepsia.
/Psychické poruchy:/ agitovanosť, zmätenosť.
/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/ celková nevoľnosť, únava a
asténia.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ zvýšené potenie.
/Laboratórne a funkčné vyšetrenia/: pokles telesnej hmotnosti.

Menej časté:
/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/ náhodné pády.
/Psychické poruchy:/ depresia, nespavosť.
/Poruchy nervového systému:/ synkopa.
/Poruchy pečene a žlčových ciest:/ zvýšenie hodnôt funkcie pečene.

Zriedkavé:
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/: angina pectoris.
/Poruchy nervového systému:/ epileptické záchvaty.
/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/ vredy žalúdka a dvanástnika.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ kožné vyrážky.

Veľmi zriedkavé:
/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/ gastrointestinálne krvácanie,
pankreatitída, silné vracanie, ktoré môže mať za následok ruptúru
ezofágu.
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/: srdcové arytmie (napr. bradykardia,
átrioventrikulárna
blokáda, fibrilácia predsiení a tachykardia).
/Infekcie a nákazy/: infekcia močových ciest.
Poruchy ciev : hypertenzia.
/Poruchy nervového systému:/ extrapyramídové symptómy (vrátane zhoršenia
Parkinsonovej choroby).
/Psychické poruchy:/ halucinácie.


Neznáme:
/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/ niekoľko prípadov silného
vracania bolo spojených
s ruptúrou ezofágu (pozri časť 4.4)./Nežiaduce účinky u pacientov s demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou//:/

Veľmi časté:
/Poruchy gastrointestinálneho traktu//:/ vracanie, nauzea.
/Poruchy nervového systému//:/ tremor.

Časté:
/Poruchy nervového systému:/ zhoršenie Parkinsonovej choroby,
resp.symptómy poukazujúce na túto skutočnosť (dyskinesia, bradykinesia,
poruchy chôdze), závraty, somnolencia, bolesť hlavy.
/Psychické poruchy//:/ nespavosť, úzkosť, nepokoj.
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/ : bradykardia.
/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/ únava a asténia, abnormálna
chôdza.
/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/ hnačka, bolesť brucha a dyspepsia,
nadmerné vylučovanie slín.
/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/ zvýšené potenie.
/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/: svalová
stuhnutosť.
/Poruchy metabolizmu a výživy/: anorexia, dehydratácia

Menej časté:
/Poruchy nervového systému//:/ dystonia.
/Poruchy srdca a srdcovej činnosti/: fibrilácia predsiení,
átrioventrikulárna blokáda.

/Počet a percentuálny podiel pacientov zo špecifického klinického skúšania/
/rivastigmínu trvajúceho 24 týždňov u pacientov s demenciou spojenou/
/s Parkinsonovou chorobou s vopred definovanými nežiaducimi udalosťami,/
/ktoré môžu odrážať zhoršenie parkinsonovských symptómov:/


|Vopred definované nežiaduce udalosti, |Rivastigmín n |Placebo n (%) |
|ktoré môžu odrážať zhoršenie |(%) | |
|parkinsonovských symptómov u pacientov s | | |
|demenciou spojenou s Parkinsonovou | | |
|chorobou | | |
|Celkový počet sledovaných pacientov |362 (100) |179 (100) |
|Celkový počet pacientov s vopred |99 (27,3) |28 (15,6) |
|definovanými NU | | |
|Tremor |37 (10,2) |7 (3,9) |
|Pád |21 (5,8) |11 (6,1) |
|Parkinsonova choroba (zhoršenie) |12 (3,3) |2 (1,1) |
|Nadmerná sekrécia slín |5 (1,4) |0 |
|Dyskinéza |5 (1,4) |1 (0,6) |
|Parkinsonizmus |8 (2,2) |1 (0,6) |
|Hypokinéza |1 (0,3) |0 |
|Porucha pohybov |1 (0,3) |0 |
|Bradykinéza |9 (2,5) |3 (1,7) |
|Dystónia |3 (0,8) |1 (0,6) |
|Abnormálna chôdza |5 (1,4) |0 |
|Rigidita svalov |1 (0,3) |0 |
|Porucha rovnováhy |3 (0,8) |2 (1,1) |
|Muskuloskeletová stuhnutosť |3 (0,8) |0 |
|Strnulosť |1 (0,3) |0 |
|Porucha motorickej funkcie |1 (0,3) |0 |


9. Predávkovanie

/Symptómy:/ väčšina prípadov náhodného predávkovania nebola spojená s
klinickými prejavmi alebo príznakmi a takmer všetci pacienti, u ktorých
došlo k predávkovaniu, pokračovali v liečbe rivastigmínom. Ak sa príznaky
vyskytli, zahŕňali nauzeu, vracanie a hnačku, hypertenziu alebo
halucinácie. Vzhľadom na známy vagotonický účinok inhibítorov
cholínesterázy na srdcovú frekvenciu sa môže vyskytnúť aj bradykardia
a/alebo synkopa. V jednom prípade došlo k náhodnému požitiu 46 mg; po
konzervatívnej liečbe sa pacient úplne zotavil v priebehu 24 hodín.

/Liečba:/ Pretože rivastigmín má polčas v plazme asi 1 hodinu a trvanie
inhibície acetylcholínesterázy asi 9 hodín, odporúča sa v prípadoch
asymptomatického predávkovania nepodať ďalšiu dávku rivastigmínu počas
nasledujúcich 24 hodín. Pri predávkovaní spojenom so silnou nauzeou a
vracaním sa má zvážiť použitie antiemetík. Podľa potreby sa má podať
symptomatická liečba ďalších nežiaducich účinkov.

Pri masívnom predávkovaní možno použiť atropín. Odporúča sa začiatočná
dávka 0,03 mg/kg atropíniumsulfátu, ďalšie dávky sa podajú v závislosti od
klinickej odpovede. Použitie skopolamínu ako antidota sa neodporúča.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: anticholínesterázy,
ATC kód: N06DA03

Rivastigmín je inhibítor acetylcholínesterázy karbamátového typu mozgovej
selekcie, o ktorom sa predpokladá, že uľahčuje cholínergnú neurotransmisiu
spomalením rozkladu acetylcholínu uvoľňovaného funkčne neporušenými
cholínergnými neurónmi. Rivastigmín tak môže mať priaznivý účinok na
cholínergne sprostredkované kognitívne poruchy pri demencii spojenej s
Alzheimerovou chorobou a s Parkinsonovou chorobou.
Interakcia rivastigmínu s jeho cieľovými enzýmami sa zakladá na tvorbe
komplexu s kovalentnou väzbou, ktorý enzýmy dočasne inaktivuje. U človeka
dávka 3 mg zníži aktivitu acetylcholínesterázy (AChE) v mozgovomiechovom
moku (CSF) v priebehu prvej 1,5 hodiny po podaní asi o 40 %. Aktivita
enzýmu sa vráti na pôvodné hodnoty asi 9 hodín po dosiahnutí maximálneho
inhibičného účinku. U pacientov s Alzheimerovou chorobou inhibícia AChE
rivastigmínom v CSF závisela od dávky až do 6 mg podávaných dvakrát denne,
čo bola najvyššia skúšaná dávka.


/Klinické skúšania pri Alzheimerovej demencii/


Účinnosť rivastigmínu sa stanovila prostredníctvom troch nezávislých, pre
danú oblasť špecifických spôsobov hodnotenia, ktoré sa vykonávalo v
pravidelných intervaloch počas 6 mesiacov trvania liečby. Patrí k nim ADAS-
Cog (hodnotenie kognitívnych funkcií založené na výkone), CIBIC-Plus
(všeobecné celkové hodnotenie pacienta lekárom, ktoré zohľadňuje údaje
poskytnuté opatrovateľom) a PDS (opatrovateľom vykonané hodnotenie činností
v každodennom živote vrátane osobnej hygieny, jedenia, obliekania sa, prác
v domácnosti, napr. nakupovania, orientácia v prostredí, ako aj schopnosť
podieľať sa na činnostiach súvisiacich s financiami, atď.).

Výsledky pacientov s klinicky významnou odpoveďou, získané v dvoch
skúšaniach s premenlivým dávkovaním z celkovo troch pilotných
multicentrických skúšaní trvajúcich 26 týždňov u pacientov s ľahkou až
stredne ťažkou Alzheimerovou demenciou sú uvedené ďalej v tabuľke. Klinicky
významné zlepšenie v týchto skúšaniach sa /a priori/ definovalo ako zlepšenie
ADAS-Cog a zlepšenie CIBIC-Plus najmenej o 4 body, a zlepšenie PDS najmenej
o 10%.

Tabuľka obsahuje aj post-hoc hodnotenie odpovedí. Druhotná definícia
terapeutickej odpovede vyžadovala zlepšenie ADAS-Cog o 4 body alebo viac,
žiadne zhoršenie CIBIC-Plus a žiadne zhoršenie PDS. Priemerná skutočná
denná dávka u pacientov s terapeutickou odpoveďou v skupine liečenej 6–12
mg, ktorí zodpovedali tejto definícii, bola 9,3 mg.
Je dôležité si uvedomiť, že stupnice hodnotenia používané pri tejto
indikácii neboli štandartizované,
Preto priame porovnania výsledkov pri rôznych liečivách nie je možné.

| |Pacienti s klinicky významnou |
| |odpoveďou (%) |
| |Úmysel liečiť |Posledné prenesené |
| |(„intention to |pozorovanie |
| |treat”) |(„last observation |
| | |carried forward”) |
| |Rivastigm|Placeb|Rivastigmín |Placebo |
| |ín |o |6-12 mg |n = 444 |
| |6-12 mg |n = 47|n = 379 | |
| |n = 473 |2 | | |
|ADAS-Cog: zlepšenie najmenej o 4|21 |12 |25 |12 |
|body | | | | |
|CIBIC-Plus: zlepšenie |29 |18 |32 |19 |
|PDS: zlepšenie najmenej o 10% |26 |17 |30 |18 |
|ADAS-Cog: zlepšenie najmenej o 4|10 |6 |12* |6 |
|body, a CIBIC-Plus a PDS bez | | | | |
|zhoršenia | | | | |


p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001

/Klinické skúšania pri demencii/ /spojenej s Parkinsonovou chorobou/

Účinnosť rivastigmínu pri demencii spojenej s Parkinsonovou chorobou sa
preukázala v
multicentrickom, dvojito slepom, placebom kontrolovanom základnom klinickom
skúšaní trvajúcom
24 týždňov a vo fáze otvorenej extenzie trvajúcej 24 týždňov. Pacienti
zaradení do tohto klinického
skúšania mali skóre MMSE (Mini-Mental State Examination) 10–24. Účinnosť sa
stanovila
prostredníctvom dvoch nezávislých hodnotení, ktoré sa vykonávali v
pravidelných intervaloch počas
6 mesiacov trvania liečby, ako ďalej ukazuje tabuľka 5: ADAS-Cog,
hodnotenie kognitívnych funkcií,
a celkové hodnotenie ADCS-CGIC (Alzheimer’s Disease Cooperative Study-
Clinician’s Global
Impression of Change).
| |ADAS-Cog |ADCS-CGIC |
| |Rivastigm|Placebo |Rivastigm|Placebo|
| |ín | |ín | |
|Analýza podľa terapeutického |n = 329 |n = 161 |n = 329 |n = 165|
|zámeru, vykonaná na základe | | | | |
|údajov pacientov, u ktorých | | | | |
|liečba bola predčasne prerušená| | | | |
|Priemerná východisková |23,8 ± 10|24,3 ± 10|nedá sa vyjadriť |
|hodnota ± SD |,2 |,5 | |
|Priemerná zmena po 24. |2,1 ± 8,2|-0,7 ± 7,|3,8 ± 1,4|4,3 ± 1|
|týždňoch ± SD | |5 | |,5 |
|Upravený rozdiel v liečbe |2,881 |nedá sa vyjadriť |
|Hodnota p oproti placebu |< 0,0011 |0,0072 |
|Analýza podľa terapeutického |n = 287 |n = 154 |n = 289 |n = 158|
|zámeru, na základe posledného | | | | |
|pozorovania počas liečby | | | | |
|Priemerná východisková hodnota |24,0 ± 10|24,5 ± 10|nedá sa vyjadriť |
|± SD |,3 |,6 | |
|Priemerná zmena po 24. |2,5 ± 8,4|-0,8 ± 7,|3,7 ± 1,4|4,3 ± 1|
|týždňoch ± SD | |5 | |,5 |
|Upravený rozdiel v liečbe |3,541 |nedá sa vyjadriť |
|Hodnota p oproti placebu |< 0,0011 |< 0,0012 |


1 ANCOVA skúškou (kovariancia: východiskový ADAS-Cog); 2 van Elteren
skúškou
2 Priemerné údaje uvedené pre zjednodušenie, analýza kategórií vykonaná
prostredníctvom
van Elterenovho testu

Hoci sa účinok liečby preukázal u celej populácie v klinickom skúšaní,
údaje naznačujú, že väčší účinok liečby sa pozoroval u pacientov so stredne
ťažkou demenciou spojenou s Parkinsonovou chorobou. Podobne sa väčší účinok
pozoroval u pacientov so zrakovými halucináciami:

| |ADAS-Cog |
| |Rivastigmí|Placebo |Rivastigm|Placebo |
| |n | |ín | |
| |Pacienti so |Pacienti bez |
| |zrakovými |zrakových |
| |halucináciami |halucinácií |
| |n = 107 |n = 60 |n = 220 |n = 101 |
|Priemerná východisková hodnota |25,4 ± 9,9|27,4 ± 10|23,1 ± 10|22,5 ± 10|
|± SD | |,4 |,4 |,1 |
|Priemerná zmena po 24. týždňoch|1,0 ± 9,2 |-2,1 ± 8,|2,6 ± 7,6|0,1 ± 6,9|
|± SD | |3 | | |
|Upravený rozdiel1 v liečbe |4,27 |2,09 |
|Hodnota p oproti placebu1 |0,002 |0,015 |
| |Pacienti so stredne|Pacienti s ľahkou |
| |ťažkou demenciou |demenciou |
| |n = 87 |n = 44 |n = 237 |n = 115 |
|Priemerná východisková hodnota |32,6 ± 10,|33,7 ± 10|20,6 ± 7,|20,7 ± 7,|
|± SD |4 |,3 |9 |9 |
|Priemerná zmena po 24. |2,6 ± 9,4 |-1,8 ± 7,|1,9 ± 7,7|-0,2 ± 7,|
|týždňoch ± SD | |2 | |5 |
|Upravený rozdiel1 v liečbe |4,73 |2,14 |
|Hodnota p oproti placebu1 |0,002 |< 0,01 |


1 analýza vykonaná ANCOVA skúškou (kovariancia: východiskový ADAS-Cog)
podľa terapeutického zámeru, na základe údajov pacientov, u ktorých liečba
bola predčasne prerušená.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/
Rivastigmín sa rýchlo a úplne absorbuje. Maximálne plazmatické koncentrácie
sa dosiahnu približne za 1 hodinu. Následkom interakcie liečiva s jeho
cieľovým enzýmom je zvýšenie biologickej dostupnosti asi 1,5-krát vyššie,
ako sa očakáva od zvýšenia dávky. Absolútna biologická dostupnosť po dávke
3 mg je pribl. 36 %±13 %. Podanie rivastigmínu s jedlom oddiali absorpciu
(tmax) o 90 minút, zníži Cmax a zvýši AUC približne o 30%.

/Distribúcia:/
Väzba rivastigmínu na bielkoviny je slabá (~ 40 %). Ľahko prechádza cez
hematoencefalickú bariéru a jeho zdanlivý distribučný objem je v rozmedzí
1,8–2,7 l/kg.

/Metabolizmus:/
Rivastigmín sa rýchlo a vo veľkom rozsahu metabolizuje (polčas v plazme je
približne1 hodina). Prostredníctvom hydrolýzy sa premení na dekarbamylovaný
metabolit. /In vitro/ tento metabolit vykazuje minimálnu inhibíciu
cholínesterázy (<10 %). Na základe zistení v sledovaniach /in vitro/ a na
zvieratách sa hlavné izoenzýmy cytochrómu P450 iba veľmi málo podieľajú na
metabolizme rivastigmínu. Celkový plazmatický klírens rivastigmínu bol
približne 130 l/hod po dávke 0,2 mg podanej intravenózne a znížil sa na 70
l/hod po dávke 2,7 mg podanej intravenózne.

/Vylučovanie:/
Nezmenený rivastigmín sa nenachádza v moči; vylučovanie metabolitov
obličkami je najvýznamnejší
spôsob eliminácie. Po podaní 14C-rivastigmínu bola eliminácia obličkami
rýchla a v podstate úplná
(>90 %) v priebehu 24 hodín.
Menej ako 1% podanej dávky sa vylučuje stolicou. Nedochádza k akumulácii
rivastigmínu alebo dekarbamylovaného metabolitu u pacientov s Alzheimerovou
chorobou.

/Starší pacienti:/
Zatiaľ čo biologická dostupnosť rivastigmínu je vyššia u starších ako u
mladších zdravých dobrovoľníkov, sledovania u pacientov s Alzheimerovou
chorobou, ktorí boli vo veku 50 až 92 rokov, nepreukázali zmenu biologickej
dostupnosti s vekom.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene:/
C max rivastigmínu bola približne o 60 % vyššia a AUC rivastigmínu bolo
viac ako dvojnásobné u osôb s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie
pečene v porovnaní so zdravými osobami.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek:/
Cmax a AUC rivastigmínu boli viac ako dvojnásobné u osôb so stredne ťažkým
poškodením funkcie obličiek v porovnaní so zdravými osobami; Cmax a AUC
rivastigmínu sa však nezmenili u osôb s ťažkým poškodením funkcie obličiek.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity po opakovanom podaní potkanom, myšiam a psom sa
preukázali len účinky súvisiace s vystupňovaným farmakologickým účinkom.
Nepozorovala sa toxicita cieľových orgánov. V štúdiách na zvieratách sa pre
citlivosť použitých zvieracích modelov nedosiahlo bezpečné rozmedzie
expozície u ľudí.

Rivastigmín nebol mutagénny v štandardnej batérii testov /in vitro/ a /in/
/vivo/, s výnimkou testu chromozómovej aberácie v ľudských periférnych
lymfocytoch pri dávke 10-krát vyššej, ako je maximálna klinická expozícia.
Mikronukleový test /in vivo/ bol negatívny.

Karcinogenita sa nedokázala v sledovaniach na myšiach a potkanoch pri
najvyššej znášanej dávke, hoci expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom
bola nižšia, ako je expozícia u ľudí. Pri prepočte na plochu povrchu tela
bola expozícia rivastigmínu a jeho metabolitom približne rovnaká, ako je
pri najvyššej odporúčanej dávke u ľudí, t.j. 12 mg/deň; ak sa však porovná
s najvyššou dávkou u ľudí, dosiahol sa u zvierat asi 6-násobok.

U zvierat rivastigmín prechádza cez placentu a vylučuje sa do mlieka.
Sledovania s perorálnym podávaním gravidným potkanom a králikom neukázali
teratogénny potenciál rivastigmínu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Vastigmex 1,5 mgtvrdé kapsuly: koloidný dioxid kremičitý, hypromelóza,
magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, žltý oxid železitý (E 172),
laurylsíran sodný, oxid titaničitý (E 171), želatína.

Vastigmex 3 mg. 4,5 mg, 6 mg tvrdé kapsuly: koloidný oxid kremičitý,
hypromelóza, magnéziumstearát, mikrokryštalická celulóza, žltý oxid
železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), laurylsíran sodný, oxid
titaničitý (E 171), želatína.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Žiadne zvláštne požiadavky.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister
28 ks, 56 ks, 112 ks kapsúl v blistri, v kartóne.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu lieku

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medico Uno Pharma Kft.
2051 Biatorbágy, Viadukt u. 12.
Maďarská republika


8. ČÍSLO REGISTRÁCIE

Vastigmex 1,5 mg tvrdé kapsuly: 06/0170/10-S
Vastigmex 3 mg tvrdé kapsuly: 06/0171/10-S
Vastigmex 4,5 mg tvrdé kapsuly: 06/0172/10-S
Vastigmex 6 mg tvrdé kapsuly: 06/0173/10-S

9. DÁTUM REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2010

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C87985
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06DA03 - rivastigminum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
spironolactonum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri ľahkom a stredne ťažkom stupni demencie Alzheimerovho typu a v symptomatickej liečbe ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, pričom stupeň postihnutia je vyjadrený škálou MMSE rozsahom dosiahnutého skóre 13 až 24 bodov vrátane. Hradená liečba sa môže indikovať pri klinickom potvrdení demencie Alzheimerovho typu (vylúčenie systémového ochorenia ako príčiny demencie) a ľahkej až stredne ťažkej demencie u pacientov s idiopatickou Parkinsonovou chorobou. Každé tri mesiace počas podávania AchE I sa opakuje testovanie kognitívnych funkcií MMSE a zhodnotí sa celkový stav pacienta vrátane hodnotenia globálneho fungovania v denných aktivitách a posúdenia porúch správania. Ak skóre MMSE klesne pod 13 bodov, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
42.15 € / 1269.81 SK
Úhrada poisťovňou:
24.36 € / 733.87 SK
Doplatok pacienta:
17.79 € / 535.94 SK
Posledná aktualizácia:
2015-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:30.83 € ÚP:30.83 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:31.61 € ÚP:31.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.89 € ÚP:33.89 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:35.95 € ÚP:35.95 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien