Detail:
Isofluran Piramal sol inh 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Názov lieku:
Isofluran Piramal
Doplnok názvu:
sol inh 1x100 ml (fľ.skl.hnedá)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05782
Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05783
Príloha č.3 k prevodu registrácie lieku, ev.č.: 2011/05886


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽAIsofluran Piramal


izoflurán

inhalačný roztok

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Veľká Británia

Výrobca
Piramal Healthcare UK Ltd, Alpine House, Londýn, Veľká Británia
Piramal Healthcare UK Ltd, Whalton Road, Morpeth, UK
Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Viedeň, RakúskoZloženie lieku
Liečivo: isoflurán 100 % v 100 ml alebo 250 ml.

Farmakoterapeutická skupina
Celkové inhalačné anestetikum

Charakteristika
Izoflurán je účinné kvapalné prchavé inhalačné anestetikum, ktoré patrí do
skupiny halogénových éterov. V bežných klimatických podmienkach je
nevýbušný a nehorľavý a má mierne dráždivý éterový zápach.
Vyznačuje sa miernym myorelaxačným a miernym analgetickým účinkom.

Vo vyšších koncentráciách môže mierne dráždiť dýchacie cesty. Podanie
izofluránu si vyžaduje kvantitatívny odparovač s kalibráciou v objemových
percentách podávaného anestetika.
Izoflurán nevyvoláva saliváciu, bronchospazmus a zvýšenú sekréciu
bronchiálnej sliznice.

Ovplyvnenie krvného tlaku je nevýznamné a je spôsobené periférnou
vazodilatáciou a nie kardiodepresívnymi účinkami. Neovplyvňuje vegetatívny
nervový systém a nevyvoláva uvoľnenie histamínu.

Biotransformácia izofluránu nezaťažuje pečeň a obličky, hladina
anorganického fluoridu v sére neprekračuje 5 µmol/l.

Indikácie
Izoflurán sa indikuje na úvod a udržiavanie celkovej anestézie.


Kontraindikácie
Isofluran Piramal je kontraindikovaný u pacientov so známou
precitlivenosťou na izoflurán alebo iné halogénované anestetiká. Izoflurán
sa nesmie použiť u pacientov so známym alebo predpokladaným sklonom
k malígnej hypertermii (napríklad pacienti, ktorí majú v anamnéze malígnu
hypertermiu vyvolanú fyzickou námahou, pacienti s myopatiami ako sú svalová
dystrofia, Kingov syndróm, myotónia, myopatia centrálneho jadra).
Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov, u ktorých sa po predchádzajúcom
podaní izofluránu alebo iného halogénovaného anestetika vyvinul ikterus
alebo horúčka neznámeho pôvodu, alebo u ktorých nastalo poškodenie funkcie
pečene alebo eozinofília.

Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky spôsobené izofluránom sú podobné tým, ktoré sa pozorovali
u iných halogénových anestetík. Zahŕňajú: hypotenziu, útlm dýchania
a arytmie. Z ďalších nežiaducich účinkov sa v niektorých prípadoch môže
vyskytnúť zvýšený počet leukocytov (i bez prítomnosti chirurgického
stresu), zimnica, nauzea a vracanie v pooperačnom období. Incidencia týchto
nežiaducich účinkov je porovnateľná s nežiaducimi účinkami iných
inhalačných anestetík. Tiež boli hlásené prípady zvýšenej srdcovej
frekvencie.
Zriedkavo boli hlásené prípady bronchospazmu, tiež mierna, stredne ťažká
až ťažká (niekedy fatálna) pooperačná hepatálna dysfunkcia ako je žltačka,
hepatitída a hepatálna nekróza. Tiež bola zaznamenaná aj malígna
hypertermia.

Interakcie s inými liekmi

Izoflurán samotný vyvoláva dostatočnú svalovú relaxáciu pre niektoré
intraabdominálne operácie. Významne potencuje účinok bežne používaných
myorelaxancií. Tento účinok je výrazný najmä pri kombinácii izofluránu a
nedepolarizujúcich látok, a preto je potrebné ich dávku znížiť. Neostigmín
antagonizuje účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií, ale nemá vplyv na
relaxačné účinky samotného izofluránu.


Podanie adrenalínu (epinefrínu) akýmkoľvek spôsobom môže počas anestézie
izofluránom vyvolať poruchy srdcového rytmu, supraventrikulárne alebo
ventrikulárne arytmie. Ak je použitie adrenalínu nevyhnutné, u pacientov s
normálnou funkciou srdca sa musí podať v maximálnej dávke 3 (g/kg telesnej
hmotnosti a u pacientov s poruchou srdcového rytmu v nižšej dávke.

Liečbu (-sympatomimetickými liečivami ako sú amfetamíny, je vhodné niekoľko
dní pred chirurgickým zákrokom prerušiť, inak sa môže zvýšiť riziko výskytu
arytmií.


Súbežné podávanie izofluránu s blokátormi kalciového kanálu, najmä zo
skupiny dihydropyridínov, môže spôsobiť výraznú hypotenziu. U pacientov
chronicky liečených inými vazodilatátormi, ako sú napr. ACE inhibítory
(kaptopril, enalapril, lizinopril) alebo antagonistami adrenoreceptorov
(napr. prazosín), môžu vyvolať neočakávanú hypotenziu pri akomkoľvek druhu
anestézie.


Inhibítory monoaminooxidázy potencujú účinok celkových anestetík. Ak je to
možné, pacienti majú prestať užívať inhibítory monoaminooxidázy najneskôr
14 dní pred operáciou.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na podávanie izofluránu sa musí použiť kvantitatívny odparovač
s kalibráciou v objemových percentách anestetika.

Minimálna alveolárna koncentrácia (MAC) – štandardné kritérium účinnosti
anestetika je u osôb stredného veku 1,15 % s použitím čistého kyslíka
a znižuje sa na 0,5 % v zmesi so 70 % oxidom dusným. MAC závisí od veku a
je výrazne vyššia u detí a nižšia u starších osôb.

MAC
Vek Priemerné konc. v O2
Priemerné konc. v 75% N2O
Do 12 mesiacov 1,60 – 1,85 %
0,49 - 0,69%
1-5 rokov 1,50 – 1,60 % 0,49 -
0,67%

Priemerné konc. v 70% N2O
Osoby okolo 20 rokov 1,25 – 1,30 %
0,49 - 0,63%
Osoby okolo 40 rokov 1,10 – 1,20 %
0,43 - 0,57%
Osoby okolo 60 rokov 1,00 – 1,10 %
0,43 - 0,41%

Premedikácia:
Vzhľadom na tlmivý účinok izofluránu na dýchanie sa má premedikácia voliť
podľa individuálnych potrieb pacienta. Na zastavenie vylučovania síl môže
anesteziológ podľa vlastného uváženia použiť anticholinergiká (napr.
atropín, glykopyrolát USP), ktoré ale môžu zosilniť mierne zvýšenie
srdcovej frekvencie spôsobenej izofluránom.

/Úvod/
Pred začiatkom inhalácie sa má zvyčajne podať krátkodobo pôsobiaci
barbiturát, alebo iné intravenózne indukčné anestetikum na prevenciu
kašľu. U malých detí môžu pri použití izofluránu nastať problémy ako sú
salivácia a kašeľ. Alternatívne sa môže použiť zmes izofluránu a kyslíka
alebo zmes izofluránu, kyslíka a oxidu dusného.
Na úvod do anestézie sa odporúča začať s koncentráciou izofluránu 0,5 %.
Chirurgická anestézia obvykle nastane pri koncentráciách v rozmedzí 1,5 %
do 3,0 % v rámci 7 až 10 minút. Počas úvodu do anestézie dochádza k poklesu
krvného tlaku, ktorý môže byť kompenzovaný stimuláciou pri chirurgickom
zákroku.

/Udržiavacia fáza/
Na udržanie zodpovedajúceho stupňa chirurgickej anestézie je zvyčajne
dostatočná koncentrácia 1,0 – 2,5 % izofluránu v zmesi kyslíka a 70 % oxidu
dusného. Pri podávaní izofluránu v zmesi s nižšou koncentráciou oxidu
dusného, alebo pri použití samotného kyslíka, alebo zmesi vzduchu
a kyslíka, je potrebné zvýšiť koncentráciu izofluránu o 0,5 až 1,0%.
Pokles krvného tlaku v udržiavacej fáze anestézie závisí od hĺbky
anestézie. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie komplikujúce faktory, je pokles
tlaku daný pravdepodobne periférnou vazodilatáciou. Srdcová frekvencia
zostáva stabilná. Nadmerný pokles krvného tlaku môže byť dôsledkom
prílišnej hĺbky anestézie a v týchto prípadoch sa môže upraviť znížením
koncentrácie izofluránu v inhalovanej zmesi.

U pacienta na arteficiálnej ventilácii je možné vyvolať hypotenziu
inhaláciou izofluránu s koncentráciou
2,5 – 4,0 %. Premedikácia s klonidínom môže významne znížiť potrebu
izofluránu na udržanie vyvolanej hypotenzie.

/Ukončenie anestézie/
V momente, keď sa začne zašívať operačná rana, koncentrácia izofluránu sa
môže znížiť na 0,5% a na konci operácie na 0%, ak sa anesteziológ
ubezpečil, že už neúčinkujú svalové relaxanciá a pacient nie je viac
paralyzovaný. Po ukončení podávania všetkých anestetík sa majú dýchacie
cesty pacienta niekoľkokrát ventilovať 100% kyslíkom až do úplného
prebudenia z anestézie. Prebúdzanie z anestézie je rýchle.

Použitie v tehotenstve a počas dojčenia

Neodporúča sa použitie izofluránu v prvých troch mesiacoch tehotenstva.
Vo všeobecnosti nie je vhodné použitie anestetík u gravidných žien.
Nevyhnutná anestézia izofluránom sa musí uskutočniť so zvýšenou
opatrnosťou.
V súčasnosti pribúdajú informácie o použití izofluránu počas tehotenstva
a v rámci pôrodníckej anestézie. Bolo preukázané použitie izofluránu pri
pôrodníckych intervenciách, ako je napr. cisársky rez.
Dostatočný stupeň anestézie pri cisárskom reze sa môže dosiahnuť
s koncentráciou 0,5 – 0,75% izofluránu v zmesi s kyslíkom/oxidom dusným.
U pacientok s provokovaným potratom alebo inými gynekologickými
chirurgickými zákrokmi sa v porovnaní s inými inhalačnými anestetikami
(napr. halotán) pozorovali vyššie krvné straty.


Počas podávania izofluránu sa má dojčenie prerušiť. Pokračovať sa môže až
vtedy, ak sa liečivo eliminovalo z obehu.

Predávkovanie

Predávkovanie izofluránom môže viesť k výraznému útlmu dýchania a poklesu
krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku je vo väčšej miere spôsobené
periférnou vazodilatáciou, ako priamou myokardiálnou depresiou.
V prípade predávkovania je nutné ihneď prerušiť podávanie izofluránu,
zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a zahájiť umelú ventiláciu čistým
kyslíkom.


Špeciálne upozornenie

Podobne ako u iných celkových inhalačných anestetík, pacient nemá 24 hodín
po anestézii viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25 ? C v dôkladne uzavretej fľaši.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Liek je dostupný v baleniach: 1 x 100 ml a 1 x 250 ml.

Dátum poslednej revízie textu
Október 2011


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev.č.: 2011/05783
Príloha č.2 k prevodu registrácie lieku, ev.č.: 2011/05886
Súhrn charakteristických vlastností lieku


1. NÁZOV LIEKU

Isofluran Piramal


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

100 % isoflurán v 100 ml alebo 250 ml


3. LIEKOVÁ FORMA

inhalačný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Isofluran Piramal je indikovaný na úvod a udržiavanie celkovej anestézie.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Izoflurán má mierne dráždivý éterový zápach, ktorý môže obmedziť rýchlosť
podania v úvode do anestézie, ale napriek tomu sú úvod do anestézie
a hlavne prebúdzanie z anestézie rýchle.

Na podávanie izofluránu sa musí použiť kvantitatívny odparovač
s kalibráciou v objemových percentách anestetika.

Minimálna alveolárna koncentrácia (MAC) – štandardné kritérium účinnosti
anestetika je u osôb stredného veku 1,15 % s použitím čistého kyslíka
a znižuje sa na 0,5 % v zmesi so 70 % oxidom dusným. MAC závisí od veku a
je výrazne vyššia u detí a nižšia u starších osôb.

MAC
Vek Priemerné konc. v O2 Priemerné
konc. v 75% N2O
Do 12 mesiacov 1,60 – 1,85 %
0,49 - 0,69%
1-5 rokov 1,50 – 1,60 % 0,49 -
0,67%

Priemerné konc. v 70% N2O
Osoby okolo 20 rokov 1,25 – 1,30 %
0,49 - 0,63%
Osoby okolo 40 rokov 1,10 – 1,20 %
0,43 - 0,57%
Osoby okolo 60 rokov 1,00 – 1,10 %
0,43 - 0,41%

Premedikácia:
Vzhľadom na tlmivý účinok izofluránu na dýchanie premedikácia sa má voliť
podľa individuálnych potrieb pacienta. Na zastavenie vylučovania slín môže
anesteziológ podľa vlastného uváženia použiť anticholinergiká (napr.
atropín, glykopyrolát USP), ktoré ale môžu zosilniť mierne zvýšenie
srdcovej frekvencie spôsobenej izofluránom.

/Úvod:/
Pred začiatkom inhalácie sa má zvyčajne podať krátkodobo pôsobiaci
barbiturát, alebo iné intravenózne indukčné anestetikum na prevenciu
kašľu. U malých detí môžu pri použití izofluránu nastať problémy ako sú
salivácia a kašeľ. Alternatívne sa môže použiť zmes izofluránu a kyslíka
alebo zmes izofluránu, kyslíka a oxidu dusného.
Na úvod do anestézie sa odporúča začať s koncentráciou izofluránu 0,5 %.
Chirurgická anestézia obvykle nastane pri koncentráciách v rozmedzí 1,5 %
do 3,0 % v rámci 7 až 10 minút. Počas úvodu do anestézie dochádza k poklesu
krvného tlaku, ktorý môže byť kompenzovaný stimuláciou pri chirurgickom
zákroku.

/Udržiavacia fáza:/
Na udržanie zodpovedajúceho stupňa chirurgickej anestézie je zvyčajne
dostatočná koncentrácia
1,0 – 2,5 % izofluránu v zmesi kyslíka a 70 % oxidu dusného. Pri podávaní
izofluránu v zmesi s nižšou koncentráciou oxidu dusného, alebo pri použití
samotného kyslíka, alebo zmesi vzduchu a kyslíka, je potrebné zvýšiť
koncentráciu izofluránu o 0,5 až 1,0%.
Pokles krvného tlaku v udržiavacej fáze anestézie závisí od hĺbky
anestézie. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie komplikujúce faktory, je pokles
tlaku daný pravdepodobne periférnou vazodilatáciou. Srdcová frekvencia
zostáva stabilná. Nadmerný pokles krvného tlaku môže byť dôsledkom
prílišnej hĺbky anestézie a v týchto prípadoch sa môže upraviť znížením
koncentrácie izofluránu v inhalovanej zmesi.

U pacienta na arteficiálnej ventilácii je možné vyvolať hypotenziu
inhaláciou izofluránu s koncentráciou 2,5 – 4,0 %. Premedikácia
s klonidínom môže významne znížiť potrebu izofluránu na udržanie vyvolanej
hypotenzie.

/Ukončenie anestézie:/ V momente, keď sa začne zašívať operačná rana, sa
koncentrácia izofluránu môže znížiť na 0,5% a na konci operácie na 0%, ak
sa anesteziológ ubezpečil, že už neúčinkujú svalové relaxanciá a pacient
nie je viac paralyzovaný. Po ukončení podávania všetkých anestetík sa majú
dýchacie cesty pacienta niekoľkokrát ventilovať 100% kyslíkom až do úplného
prebudenia z anestézie. Prebúdzanie z anestézie je rýchle.

4.3. Kontraindikácie

Isofluran Piramal je kontraindikovaný u pacientov so známou
precitlivenosťou na izoflurán alebo iné halogénované anestetiká. Izoflurán
sa nesmie použiť u pacientov so známym alebo predpokladaným sklonom
k malígnej hypertermii (napríklad pacienti, ktorí majú v anamnéze malígnu
hypertermiu vyvolanú fyzickou námahou, pacienti s myopatiami ako sú svalová
dystrofia, Kingov syndróm, myotónia, myopatia centrálneho jadra).
Izoflurán sa nesmie použiť u pacientov, u ktorých sa po predchádzajúcom
podaní izofluránu alebo iného halogénovaného anestetika vyvinul ikterus
alebo horúčka neznámeho pôvodu, alebo u ktorých nastalo poškodenie funkcie
pečene alebo eozinofília.

4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Izoflurán sa môže podávať len na adekvátne vybavených anesteziologických
pracoviskách (kvalifikovaní pracovníci, prístrojové vybavenie).

Izoflurán spôsobuje výrazný útlm dýchania, pričom tento účinok je
potencovaný látkami používanými na premedikáciu, ako sú opiáty, alebo
súbežným použitím iných liekov tlmiacich dýchacie funkcie.
Pri hlbšom stupni anestézie izoflurán vyvoláva zvýšenie krvného prietoku
mozgom (pri koncentráciách 1,5%) čo môže viesť k zvýšeniu tlaku
mozgovomiechového moku. Pokiaľ je to žiaduce, je možné tomuto účinku
zabrániť alebo ho zvrátiť hyperventiláciou pacienta pred alebo v priebehu
anestézie. Rovnako ako ostatné halogénované celkové anestetiká, musí byť i
izoflurán používaný so zvýšenou opatrnosťou u pacientov so zvýšeným
intrakraniálnym tlakom. V takýchto prípadoch môže byť taktiež nutná
hyperventilácia.
Podobne ako u iných halogénovaných anestetík pri opakovanom použití
v krátkom časovom odstupe je potrebná opatrnosť, keďže riziko
hepatotoxicity nie je celkom objasnené. Na to, aby sa jednoznačne
odporučilo použitie izofluránu pri opakovanej anestézii, nie sú dostatočné
skúsenosti.
Bola hlásená interakcia izofluránu s vyschnutou náplňou pohlcovača oxidu
uhličitého (CO2) počas anestézie s dýchacím systémom so spätným
vdychovaním, ktorá viedla k vzniku oxidu uhoľnatého (CO). Inhalácia oxidu
uhoľnatého môže významne zvýšiť hladinu karboxyhemoglobínu u exponovaných
pacientov.
Karboxyhemoglobín je toxický už pri nízkych koncentráciách a ťažko sa
deteguje pomocou štandardných pomôcok na monitorovanie anestézie ako sú
pulzné oximetre. Priame meranie karboxyhemoglobínu sa má vykonať v prípade,
ak počas anestézie izofluránom s dýchacím systémom so spätným vdychovaním
dôjde u pacienta k desaturácii krvi kyslíkom, ktorá nereaguje na zvyčajné
terapeutické opatrenia. Prijať sa majú všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré
by zabránili vyschnutiu náplne pohlcovača CO2.
Pozornosť pri aplikácii izofluránu sa musí venovať pacientom s už
existujúcim ochorením pečene.
Izoflurán je silný systémový a koronárny arteriálny dilatátor. Účinky na
systémový arteriálny tlak je možné jednoducho kontrolovať u zdravých
jedincov a tento jeho účinok môže byť využitý k navodeniu hypotenzie. I
napriek tomu sa má izoflurán vzhľadom na možnosť vyvolania koronárneho
„steal efektu“ používať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s ochorením
koronárnych ciev. Zvýšenú vnímavosť k týmto účinkom je možné predpokladať
najmä u pacientov so subendokardiálnou ischémiou.
U detí môže v úvode do anestézie dôjsť k zvýšenému vylučovaniu slín a
bronchiálneho sekrétu, ale faryngeálne a laryngeálne reflexy sú pomerne
rýchlo tlmené.
Izoflurán umožňuje rýchlu zmenu hĺbky anestézie zmenou vdychovanej
koncentrácie. Preto sa k aplikácii izofluránu má použiť iba taký odparovač,
ktorý zaručuje udržanie nastavených koncentrácií s dostatočnou presnosťou.
Stupeň hypotenzie a útlmu dýchacej aktivity môže slúžiť ako indikátor
stupňa anestézie. Pri použití izofluránu je možné rýchlo meniť stupeň
anestézie. Srdcová frekvencia zostáva stabilná, ale úroveň spontánnej
ventilácie sa má dôkladne sledovať a v prípade potreby je nevyhnutné
zaistiť jej zodpovedajúcu podporu.
Všeobecne sa odporúča, aby sa na pracovisku účinne odsávali výpary
z izofluránu a iných inhalačných látok.
Ak sa objavia príznaky a prejavy malígnej hypertermie, podávanie izofluránu
sa musí zastaviť a musí sa intravenózne podať dantrolen a začať
symptomatická liečba.

4.5. Liekové a iné interakcie


/Myorelaxanciá/


Izoflurán samotný vyvoláva dostatočnú svalovú relaxáciu pre niektoré
intraabdominálne operácie. Významne potencuje účinok bežne používaných
myorelaxancií. Tento účinok je výrazný najmä pri kombinácii izofluránu a
nedepolarizujúcich látok, a preto je potrebné ich dávku znížiť. Neostigmín
antagonizuje účinok nedepolarizujúcich myorelaxancií, ale nemá vplyv na
relaxačné účinky samotného izofluránu./Adrenalín/

Podanie adrenalínu (epinefrínu) akýmkoľvek spôsobom môže počas anestézie
izofluránom vyvolať poruchy srdcového rytmu, supraventrikulárne alebo
ventrikulárne arytmie. Ak je použitie adrenalínu nevyhnutné, u pacientov s
normálnou funkciou srdca sa musí podať v maximálnej dávke 3 (g/kg telesnej
hmotnosti a u pacientov s poruchou srdcového rytmu v nižšej dávke.
Liečbu (-sympatomimetickými liečivami ako sú amfetamíny, je vhodné niekoľko
dní pred chirurgickým zákrokom prerušiť, inak sa môže zvýšiť riziko výskytu
arytmií.

/Blokátory kalciového kanála a iné vazodilatátory/
Súbežné podávanie izofluránu s blokátormi kalciového kanálu, najmä zo
skupiny dihydropyridínov, môže spôsobiť výraznú hypotenziu. U pacientov
chronicky liečených inými vazodilatátormi, ako sú napr. ACE inhibítory
(kaptopril, enalapril, lizinopril) alebo antagonistami -adrenoreceptorov
(napr. prazosín), môžu vyvolať neočakávanú hypotenziu pri akomkoľvek druhu
anestézie.

/Inhibítory monoaminooxidázy/
Inhibítory monoaminooxidázy potencujú účinok celkových anestetík. Ak je to
možné, pacienti majú prestať užívať inhibítory monoaminooxidázy najneskôr
14 dní pred operáciou.

/Betablokátory/
Betablokátory používané v perioperačnom období zabraňujú alebo znižujú
tendenciu izofluránu zvyšovať srdcovú frekvenciu. Preto betablokáda bude
obvykle pôsobiť kardioprotektívne. Ak sa vyžaduje zrýchlenie srdcovej
frekvencie alebo vazokonstrikcia, anesteziológ má aplikovať vhodné
sympatomimetikum, pričom musí poznať celkovú liekovú anamnézu.

/Izoniazid/
Izoniazid indukuje enzýmy. Pacienti užívajúci izoniazid môžu byť vnímavejší
na hepatotoxické účinky prchavého inhalačného anestetika. Ak je to možné,
liečba izoniazidom sa má prerušiť týždeň pred operáciou.

/Opioidné analgetiká/
Opioidné analgetiká potencujú tlmivý účinok izofluránu na dýchanie.

4.6. Fertilita, gravidita, a laktácia

Reprodukčné štúdie na potkanoch a králikoch nepreukázali po opakovanej
expozícii izofluránu pri
anestetických koncentráciách vplyv na fertilitu, priebeh gravidity a pôrod.
Tiež sa nezaznamenali účinky na ich mláďatá. Korelácia medzi výsledkami
štúdií na zvieratách a účinkami na človeka nie je známa a nie sú dostatočné
údaje na určenie rizika teratogenity u detí, ktorých matky dostávali
anestéziu izofluránom počas gravidity. Neodporúča sa používanie izofluránu
počas prvých troch mesiacoch gravidity.
Vo všeobecnosti nie je vhodné použitie anestetík u gravidných žien.
Nevyhnutná anestézia izofluránom sa musí uskutočniť so zvýšenou
opatrnosťou.
V súčasnosti pribúdajú informácie o použití izofluránu počas gravidity a v
rámci pôrodníckej anestézie. Preukázalo sa použitie izofluránu pri
pôrodníckych intervenciách, ako je napr. cisársky rez.
Dostatočný stupeň anestézie pri cisárskom reze sa môže dosiahnuť
s koncentráciou 0,5 – 0,75% izofluránu v zmesi kyslíka a oxidu dusného.
U pacientok s provokovaným potratom alebo inými gynekologickými
chirurgickými zákrokmi sa v porovnaní s inými inhalačnými anestetikami
(napr. halotán) pozorovali vyššie krvné straty.

/Použitie izofluránu počas dojčenia/
Počas podávania izofluránu sa má dojčenie prerušiť. Pokračovať sa môže až
vtedy, ak sa liečivo eliminovalo z obehu.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Podobne ako u iných celkových inhalačných anestetík, pacient nemá 24 hodín
po anestézii viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8. Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky spôsobené izofluránom sú podobné tým, ktoré sa pozorovali
u iných halogénových anestetík. Zahŕňajú: hypotenziu, útlm dýchania
a arytmie. Z ďalších nežiaducich účinkov sa v niektorých prípadoch môže
vyskytnúť zvýšený počet leukocytov (i bez prítomnosti chirurgického
stresu), zimnica, nauzea a vracanie v pooperačnom období. Incidencia týchto
nežiaducich účinkov je porovnateľná s nežiaducim účinkami iných inhalačných
anestetík. Tiež boli hlásené prípady zvýšenej srdcovej frekvencie.
Zriedkavo boli hlásené prípady bronchospazmu, tiež mierna, stredne ťažká
až ťažká (niekedy fatálna) pooperačná hepatálna dysfunkcia ako je žltačka,
hepatitída a hepatálna nekróza. Tiež bola zaznamenaná aj malígna
hypertermia.

4.9. Predávkovanie

Predávkovanie izofluránom môže viesť k výraznému útlmu dýchania a poklesu
krvného tlaku. Zníženie krvného tlaku je vo väčšej miere spôsobené
periférnou vazodilatáciou, ako priamou myokardiálnou depresiou.
V prípade predávkovania je nutné ihneď prerušiť podávanie izofluránu,
zaistiť priechodnosť dýchacích ciest a zahájiť umelú ventiláciu čistým
kyslíkom.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetiká, halogénované uhľovodíky
ATC kód: N01AB06

Izoflurán je celkové inhalačné anestetikum s rýchlym úvodom do anestézie a
tiež s rýchlym prebudením.
Podobne ako iné inhalačné anestetiká, izoflurán spôsobuje zníženie
centrálnej nervovej aktivity a cerebrálneho metabolizmu v závislosti od
dávky, kým cerebrospinálny tlak môže narastať v dôsledku cerebrálnej
vazodilatácie. Izoflurán v závislosti od dávky spôsobuje útlm dýchania a
pokles ventilačnej odozvy na oxid uhličitý. Zníženie krvného tlaku, ktoré
nastáva počas anestézie izofluránom, je spôsobené predovšetkým periférnou
arteriálnou a venóznou dilatáciou, zatiaľ čo srdcová frekvencia a objem sú
dobre udržiavané až do hodnoty vdychovej koncentrácie 2,5%.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Izoflurán sa vyznačuje nízkou rozpustnosťou v krvi i tkanivách. Nízka
rozpustnosť vedie k rýchlemu dosiahnutiu parciálneho alveolárneho tlaku,
ktorý je dostatočný pre vyvolanie anestézie. Biotransformácia izofluránu je
extrémne nízka a približne iba 0,2 % podanej dávky sa transformuje na
metabolity. Izoflurán sa metabolizuje na kyselinu trifluoroctovú
(trifluoroacetát) a difluorometanol, ktoré sa ďalej hydrolyzujú na kyselinu
mravčiu a fluridový ión. Polčas močovej exkrécie fluoridu je 36 hodín
a organického fluóru 41 hodín.
Napriek tomu, že maximálne koncentrácie anorganického fluoridu, ktoré
vzniknú rozkladom izofluránu sú vo všeobecnosti oveľa nižšie ako
nefrotoxické koncentrácie, nie sú dostupné údaje o pacientoch s poškodenou
renálnou funkciou. Preto u pacientov súbežne užívajúcich nefrotoxické lieky
sa má izoflurán podávať s veľkou opatrnosťou.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Od roku 1972 boli vykonané rozsiahle štúdie na rôznych druhoch
laboratórnych zvierat (myši, potkany, morčatá). V týchto štúdiách vykazoval
izoflurán veľmi nízku akútnu, subakútnu, subchronickú i chronickú toxicitu.
Výsledky štúdií teratogenity a reprodukčné štúdie neindikovali významné
riziko pre ľudí. V štúdiách subakútnej a subchronickej toxicity sa
nezistili žiadne príznaky hepatotoxicity v zmysle zvýšenej hmotnosti pečene
alebo zvýšenia pečeňových enzýmov v sére. Štúdie kancerogenity nedokázali
zvýšenie výskytu pečeňových tumorov.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Liek neobsahuje žiadne pomocné látky.

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

5 rokov.

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C v dôkladne uzavretej fľaši.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Fľaša z hnedého skla typu III s objemom 100 alebo 250ml, čierny uzáver so
závitom a PE kónusom.

6.6. Špeciálne opatrenia na zaobchádzanie s liekom

Izoflurán sa podáva inhalačne s použitím kvantitatívneho odparovača s
kalibráciou v objemových percentách anestetika. Pracovisko má mať
k dispozícii účinný systém odsávania výparov.
Nepoužitý liek alebo odpad z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s národnými
požiadavkami.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

05/0291/96-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

26.3.1996/21.11.2002 s platnosťou bez obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C80443
Skupina ATC:
N01 - Anestetiká
Skupina ATC:
N01AB06 - sevofluranum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
lamotriginum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.
Predajná cena:
62.03 € / 1868.72 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
62.03 € / 1868.72 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:65.21 € ÚP:0.00 € DP:65.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:62.03 € ÚP:0.00 € DP:62.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.59 € ÚP:17.91 € DP:2.68 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien