Detail:
Ramipril Actavis 2,5mg tbl 30x2,5mg
Názov lieku:
Ramipril Actavis 2,5mg
Doplnok názvu:
tbl 30x2,5mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k predĺženiu registrácie lieku, ev.č.: 2108/08286-P, 08287-P,
08288-P
Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/02508,
2009/02509, 2009/02510
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/05956,
2009/05957, 2009/05958


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Ramipril Actavis 2,5 mg
Ramipril Actavis 5 mg
Ramipril Actavis 10 mg
tablety

Ramipril

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je RAMIPRIL ACTAVIS a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete RAMIPRIL ACTAVIS
3. Ako užívať RAMIPRIL ACTAVIS
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať RAMIPRIL ACTAVIS
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE RAMIPRIL ACTAVIS A NA ČO SA POUŽÍVA

RAMIPRIL ACTAVIS obsahuje liečivo, ktoré sa nazýva ramipril. Patrí do
skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho
angiotenzín).


RAMIPRIL ACTAVIS účinkuje takto:
. znižuje vo Vašom tele tvorbu látok, ktoré Vám môžu zvyšovať krvný tlak
. uvoľňuje a rozširuje Vám krvné cievy
. uľahčuje Vášmu srdcu udržiavať v tele krvný obeh.

RAMIPRIL ACTAVIS sa môže používať:
. na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia)
. na zníženie rizika, že dostanete srdcový záchvat alebo mozgovú príhodu
. na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršovania problémov s obličkami
(bez ohľadu na to, či máte cukrovku alebo nie)
. na liečenie srdca, ak nemôže pumpovať dostatočné množstvo krvi do tela
(srdcové zlyhanie)
. ako liečba nasledujúca po srdcovom záchvate (infarkt myokardu)
skomplikovanom srdcovým zlyhaním.


2. SKÔR AKO UŽIJETE RAMIPRIL ACTAVIS

Neužívajte RAMIPRIL ACTAVIS:
. ak ste alergický (precitlivený) na ramipril, ktorýkoľvek iný ACE
inhibítor alebo na ktorúkoľvek pomocnú látku RAMIPRIL ACTAVIS, ktoré sú
vymenované v časti 6.
Príznakom alergickej reakcie môže byť vyrážka, ťažkosti s prehĺtaním
alebo s dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.
. ak ste mali niekedy ťažkú alergickú reakciu, ktorá sa nazýva
“angioedém”. Príznakom môže byť svrbenie, žihľavka (urtikária), červené
škvrny na rukách, nohách alebo na hrdle, opuch hrdla a jazyka, opuch
okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.
. ak chodíte na dialýzu alebo na iný druh filtrácie krvi. Liečba liekom
RAMIPRIL ACTAVIS nemusí byť pre Vás vhodná a závisí to od toho, aký
prístroj sa používa.
. ak máte problémy s obličkami, pri ktorých je znížené zásobovanie
obličiek krvou (renálna arteriálna stenóza).
. ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Taktiež je lepšie vyhnúť sa
užívaniu RAMIPRIL ACTAVIS v skorom štádiu tehotenstva - pozri časť
“Tehotenstvo a dojčenie”).
. ak máte abnormálne nízky alebo nestabilný krvný tlak. Toto musí posúdiť
lekár.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás, neužívajte RAMIPRIL
ACTAVIS. Ak nie ste si istý, opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete
užívať RAMIPRIL ACTAVIS.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní RAMIPRIL ACTAVIS
Skôr ako začnete užívať tento liek, overte si u svojho lekára:
. či máte problém v spojitosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami
. či nemáte veľký úbytok solí alebo tekutín v tele (spôsobený ochorením
(vracanie), hnačkou, väčším výdajom potu ako obvykle, diétou s
obmedzeným príjmom soli, dlhodobým užívaním diuretík (odvodňovacie
tablety) alebo dialýzou)
. či nebudete musieť podstúpiť liečbu na zníženie alergie na uštipnutie
včelou alebo osou (desenzibilizácia)
. či Vám nebude v dohľadnom čase podané anestetikum. Podáva sa kvôli
operácii alebo zubnému zákroku. Môže byť potrebné ukončiť liečbu liekom
RAMIPRIL ACTAVIS jeden deň predtým; poraďte sa so svojím lekárom.
. či nemáte v krvi vysoké množstvo draslíka (preukáže sa to výsledkami
krvných testov)
. či nemáte cievne ochorenie ako je sklerodermia alebo systémový
erytematózny lupus.
. Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to
povedať svojmu lekárovi. RAMIPRIL ACTAVIS sa neodporúča užívať v skorom
štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3
mesiace, keďže to môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa
užíva v tomto štádiu (pozri časť Tehotenstvo a dojčenie).

/Deti/
RAMIPRIL ACTAVIS sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších
ako 18 rokov, pretože nie sú dostupné žiadne informácie pre túto skupinu
pacientov.

Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo nie ste si istý),
opýtajte sa svojho lekára skôr, ako začnete užívať RAMIPRIL ACTAVIS.

Užívanie RAMIPRIL ACTAVIS s inými liekmi
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (vrátane
rastlinných liekov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je to kvôli tomu, že RAMIPRIL ACTAVIS môže ovplyvniť spôsob účinku iných
liekov. A taktiež niektoré lieky môžu ovplyvniť spôsob účinku RAMIPRIL
ACTAVIS.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. Môžu totiž oslabiť účinok RAMIPRIL ACTAVIS:
. Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr.
nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo
indometacín a kyselina acetylsalicylová)
. Lieky, ktoré sa používajú na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku,
srdcového zlyhania, astmy alebo alergií, ako je napríklad efedrín,
noradrenalín alebo adrenalín. Lekár bude musieť skontrolovať Váš krvný
tlak.

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. Ak sa užívajú súčasne s RAMIPRIL ACTAVIS, môžu zvýšiť
pravdepodobnosť výskytu vedľajších účinkov:
. Lieky, ktoré sa používajú na úľavu od bolesti a proti zápalu (napr.
nesteroidové protizápalové lieky (NSAIDs) ako je ibuprofén alebo
indometacín a kyselina acetylsalicylová)
. Protinádorové lieky (chemoterapia)
. Lieky, ktoré bránia organizmu odmietanie orgánov po transplantácii,
napríklad ciklosporín
. Diuretiká (odvodňovacie tablety) ako napríklad furosemid
. Lieky, ktoré Vám môžu zvýšiť množstvo draslíka v krvi, napríklad
spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na
riedenie krvi)
. Steroidové lieky proti zápalu ako je napríklad prednizolón
. Alopurinol (používa sa na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)
. Prokaínamid (používa sa pri problémoch s rytmom srdca).

Ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov, oznámte to, prosím, svojmu
lekárovi. RAMIPRIL ACTAVIS môže mať vplyv na ich účinok:
. Lieky na liečbu cukrovky ako sú napríklad perorálne (ústami podávané)
lieky znižujúce hladinu cukru v krvi a inzulín. RAMIPRIL ACTAVIS môže
znížiť množstvo cukru v krvi. Dôkladne si sledujte hladinu cukru v krvi
počas užívania RAMIPRIL ACTAVIS.
. Lítium (používa sa pri problémoch s duševným zdravím). RAMIPRIL ACTAVIS
Vám môže zvýšiť množstvo lítia v krvi. Lekár Vám musí dôkladne sledovať
hladinu lítia v krvi.
Ak sa čokoľvek z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás (alebo ak nie ste si
istý), povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako začnete užívať RAMIPRIL
ACTAVIS.


Užívanie RAMIPRIL ACTAVIS s jedlom a alkoholom
. Konzumácia alkoholu počas liečby liekom RAMIPRIL ACTAVIS môže spôsobiť,
že budete pociťovať závrat alebo sa Vám bude točiť hlava. Ak
potrebujete vedieť, koľko alkoholu môžete skonzumovať v období, kedy
užívate RAMIPRIL ACTAVIS, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom,
keďže alkohol môže znásobiť účinok liekov znižujúcich krvný tlak.
. RAMIPRIL ACTAVIS sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Tehotenstvo
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete otehotnieť), musíte to povedať
svojmu lekárovi. Zvyčajne Vám Váš lekár odporučí ukončiť užívanie RAMIPRIL
ACTAVIS skôr ako otehotniete, alebo len čo sa dozviete, že ste tehotná a
odporučí Vám užívať iný liek namiesto RAMIPRIL ACTAVIS. RAMIPRIL ACTAVIS sa
neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva a nesmie sa užívať, ak ste
tehotná dlhšie ako 3 mesiace, keďže to môže spôsobiť závažné poškodenie
Vášho dieťaťa, ak sa používa po 3. mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo uvažujete začať s dojčením.
RAMIPRIL ACTAVIS sa neodporúča matkám, ktoré dojčia a Váš lekár Vám môže
zvoliť inú liečbu, ak chcete dojčiť, predovšetkým ak je Vaše dieťa
novorodenec alebo sa narodilo predčasne.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Počas užívania RAMIPRIL ACTAVIS môžete pociťovať závrat. Je to viac
pravdepodobné na začiatku liečby liekom RAMIPRIL ACTAVIS alebo ak začínate
užívať vyššiu dávku. Ak sa Vám to stane, neveďte vozidlo ani nepoužívajte
žiadne nástroje alebo neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ RAMIPRIL ACTAVIS

Vždy užívajte RAMIPRIL ACTAVIS presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie tohto lieku
. Užívajte tento liek ústami a každý deň v rovnakom čase.
. Tabletu prehltnite celú a zapite tekutinou.
. Tablety nedrvte ani nežujte.

Aké množstvo lieku treba užívať

/Liečba vysokého krvného tlaku/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát za deň.
. Lekár Vám bude dennú dávku upravovať, kým nebude Váš krvný tlak pod
kontrolou.
. Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne.
. Ak už užívate diuretiká (odvodňovacie tablety), Váš lekár môže pred
začatím liečby liekom RAMIPRIL ACTAVIS zastaviť alebo znížiť množstvo
diuretika, ktoré užívate.
/Na zníženie rizika srdcového záchvatu alebo mozgovej príhody/
. Obvyklá počiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.
. Lekár môže potom rozhodnúť o zvýšení množstva lieku, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 10 mg jedenkrát denne.
/Liečba na zníženie alebo oddialenie zhoršenia problémov s obličkami/
. Možná počiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 5 mg alebo 10 mg jedenkrát denne.
/Liečba srdcového zlyhania/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Maximálna dávka je 10 mg denne. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do
dvoch dávok počas dňa.
/Liečba po srdcovom záchvate/
. Obvyklá počiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát za deň až 2,5 mg dvakrát
za deň.
. Lekár Vám postupne upraví množstvo, ktoré užívate.
. Obvyklá dávka je 10 mg za deň. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú do dvoch
dávok počas dňa.

/Starší pacienti/
Lekár Vám počiatočnú dávku zníži a liečbu Vám bude upravovať pomalšie.

Ak užijete viac RAMIPRIL ACTAVIS, ako máte
Povedzte to svojmu lekárovi alebo choďte priamo na pohotovosť do najbližšej
nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte o odvoz inú
osobu alebo si zavolajte sanitku. Vezmite si so sebou balenie lieku. Je to
kvôli tomu, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak zabudnete užiť RAMIPRIL ACTAVIS
. Ak vynecháte dávku, užite až tú dávku, ktorá má nasledovať a to v
obvyklom čase.
. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú
tabletu/kapsulu.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj RAMIPRIL ACTAVIS môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Prestaňte užívať RAMIPRIL ACTAVIS a choďte priamo k lekárovi, ak
spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich ťažkých vedľajších účinkov, nakoľko
je možné, že naliehavo potrebujete pomoc lekára:
. Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo
s dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môžu to byť príznaky ťažkej
alergickej reakcie na RAMIPRIL ACTAVIS.
. Ťažké kožné reakcie, ku ktorým patrí vyrážka, vredy v ústach, zhoršenie
existujúceho kožného ochorenia, sčervenenie, pľuzgiere alebo
odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická
epidermálna nekrolýza alebo multiformný erytém).

Povedzte svojmu lekárovi hneď, ako spozorujete:
. Zrýchlený tep srdca, nepravidelný alebo zosilnený tep srdca
(palpitácie), bolesť na hrudníku, tlak na hrudníku alebo ťažšie
problémy vrátane srdcového záchvatu a mozgovej príhody
. Sťažené dýchanie alebo kašeľ. Môžu to byť príznaky pľúcnych problémov.
. Ľahko sa tvoriace podliatiny, krvácanie trvajúce dlhší čas ako
zvyčajne, akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), škvrny
skladajúce sa z fialových bodiek alebo častejší výskyt infekcií ako
zvyčajne, bolesť hrdla a horúčku, pocit únavy, mdloby, závrat alebo
bledosť pokožky. Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou
dreňou.
. Silnú bolesť žalúdka, ktorá môže vystreľovať do chrbta. Môže to byť
príznak pankreatitídy (zápal pankreasu).
. Horúčku, zimnicu, únavu, stratu chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit
na vracanie, zožltnutie pokožky alebo očí (žltačka). Môžu to byť
príznaky problémov s pečeňou ako je napríklad hepatitída (zápal pečene)
alebo poškodenie pečene.

K ďalším vedľajším účinkom patria:
Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu
alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Časté (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 pacientov)
. Bolesť hlavy alebo pocit únavy
. Pocit závratu. Výskyt je pravdepodobnejší na začiatku liečby liekom
RAMIPRIL ACTAVIS alebo keď začnete užívať vyššiu dávku.
. Mdloby, hypotenzia (abnormálne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo
postavíte alebo si rýchlo sadnete.
. Suchý, dráždivý kašeľ, zápal prinosových dutín (sinusitída) alebo zápal
priedušiek (bronchitída), sťažené dýchanie
. Bolesť žalúdka alebo čriev, hnačka, zlé trávenie, pocit na vracanie
alebo vracanie
. Kožná vyrážka, ktorá môže byť aj vyvýšená
. Bolesť na hrudníku
. Kŕče v svaloch alebo bolesť svalov
. Krvné testy preukázali viac draslíka v krvi ako zvyčajne.

Menej časté (prejavujú sa menej ako u 1 zo 100 pacientov)
. Problémy s rovnováhou (vertigo)
. Svrbenie alebo nezvyčajný pocit na koži ako napríklad necitlivosť,
brnenie, pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia)
. Strata chuti alebo zmenené vnímanie chuti
. Poruchy spánku
. Pocit depresie, úzkosti, väčšej nervozity ako zvyčajne alebo nepokoj
. Upchaný nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy
. Opuch čreva, ktorý sa nazýva “intestinálny angioedém”, ktorý sa
prejavuje ako bolesť brucha, vracanie a hnačka
. Pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach
. Vylučovanie väčšieho množstva tekutiny cez deň (moču) ako zvyčajne
. Väčší výdaj potu ako zvyčajne
. Strata alebo zníženie chuti do jedla (anorexia)
. Zrýchlený alebo nepravidelný tep srdca. Opuchnuté ruky a nohy. Môže to
byť príznakom toho, že Vaše telo zadržiava väčšie množstvo vody ako
obvykle.
. Sčervenenie
. Zahmlené videnie
. Bolesť v kĺboch
. Horúčka
. Sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov a žien
. Zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) zistený
krvným testom
. Krvné testy preukázali zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo obličiek.

Zriedkavé (prejavujú sa menej ako u 1 z 1 000 pacientov)
. Pocit neistoty alebo zmätenosti
. Červený a opuchnutý jazyk
. Silné popraskanie alebo odlupovanie kože, svrbiaca, hrčovitá vyrážka
. Problémy s nechtami (napríklad uvoľnenie alebo oddeľovanie nechtov z
lôžka)
. Kožná vyrážka alebo modriny
. Škvrny na pokožke a studené končatiny
. Červené, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie
. Porucha sluchu a zvonenie v ušiach
. Pocit slabosti
. Krvné testy preukázali pokles počtu červených krviniek, bielych
krviniek alebo krvných doštičiek alebo množstva hemoglobínu.

Veľmi zriedkavé (prejavujú sa menej ako u 1 z 10 000 pacientov)
. Väčšia citlivosť na slnečné žiarenie ako zvyčajne.

Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené:
Ak niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov prechádza do ťažšieho stavu
alebo trvá dlhšie ako niekoľko dní, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.
. Ťažkosti so sústredením sa
. Opuchnuté ústa
. Krvné testy preukázali príliš málo krviniek v krvi
. Krvné testy preukázali menej sodíka v krvi ako zvyčajne
. Prsty a palce menia svoju farbu, keď sú studené a potom, keď sa opäť
oteplia, brnia alebo sú bolestivé (Raynaudov fenomén)
. Zväčšenie prsníkov u mužov
. Spomalené alebo zhoršené reakcie
. Pocit horúčavy
. Zmeny vnímania vône
. Vypadávanie vlasov
Ak ste spozorovali akýkoľvek iný vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v
tejto písomnej informácii pre používateľov, oznámte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ RAMIPRIL ACTAVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte RAMIPRIL ACTAVIS po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo RAMIPRIL ACTAVIS obsahuje
Liečivo je ramipril. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg, 5 mg alebo 10 mg
ramiprilu.

Ďalšie zložky sú: hydrogénuhličitan sodný, monohydrát laktózy, sodná soľ
kroskarmelózy, hydrolyzát kukuričného škrobu, nátriumstearylfumarát.
Farbivá: žltý oxid železitý E 172 (len 2,5 mg a 5 mg tablety) a červený
oxid železitý E 172 (len 5 mg tablety)

Ako vyzerá RAMIPRIL ACTAVIS a obsah balenia
Ramipril Actavis 2,5 mg sú: žlté tablety kapsulovitého tvaru, neobalené,
ploché, s rozmermi 10,0 x 5,0 mm, s deliacou ryhou na strane a bokoch a s
označením „R2“.
Ramipril Actavis 5 mg sú: ružové tablety kapsulovitého tvaru, neobalené,
ploché, s rozmermi 8,8 x 4,4 mm s deliacou ryhou na strane a bokoch a s
označením „R3“.
Ramipril Actavis 10 mg sú: biele až sivobiele tablety kapsulovitého tvaru,
neobalené, ploché, s rozmermi 11,0 x 5,5 mm s deliacou ryhou na strane a
bokoch a s označením „R4.

Veľkosti balenia
10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet.

Nie všetky balenie musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Actavis Nordic A/S, Řrnegĺrdsvej 16, DK- 2820 Gentofte, Dánsko

/Výrobca/
Actavis hf., 78 Reykjavikurvegur, 220 Hafnarfjordur, Iceland
Actavis Ltd., B16 Bulebel Industrial Estate, Zejtun , ZTN 08, Malta
Actavis Nordic A/S, Řrnegĺrdsvej 16, DK- 2820 Gentofte, Dánsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Fínsko, Nórsko, Švédsko, Estónsko a Lotyšsko: Ramipril Actavis
Česká republika, Litva a Slovenská republika: Ramipril Actavis 2.5 mg.
Ramipril Actavis 5 mg. Ramipril Actavis 10 mg.
Island: Ramíl
Poľsko, Maďarsko: Vivace


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júli
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k predĺženiu registrácie lieku, ev.č.: 2108/08286-P, 08287-P,
08288-P
Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/05956,
2009/05957, 2009/05958
Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2009/02508,
2009/02509, 2009/02510

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Ramipril Actavis 2,5 mg
Ramipril Actavis 5 mg
Ramipril Actavis 10 mg

Tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta Ramipril Actavis 2,5 mg obsahuje 2,5 mg ramiprilu.


Jedna tableta Ramipril Actavis 5 mg obsahuje 5 mg ramiprilu.


Jedna tableta Ramipril Actavis 10 mg obsahuje 10 mg ramiprilu.Jedna tableta Ramipril Actavis 2,5 mg obsahuje 150 mg laktózy (ako
monohydrát laktózy).
Jedna tableta Ramipril Actavis 5 mg obsahuje 92 mg laktózy (ako monohydrát
laktózy).
Jedna tableta Ramipril Actavis 10 mg obsahuje 184 mg laktózy (ako
monohydrát laktózy).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. PHARMACEUTICAL FORM

Tableta.

RAMIPRIL ACTAVIS 2,5 mg sú: žlté tablety kapsulovitého tvaru, neobalené,
ploché, s rozmermi 10,0 x 5,0 mm, s deliacou ryhou na jednej strane a
bokoch a s označením „R2“. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

RAMIPRIL ACTAVIS 5 mg sú: ružové tablety kapsulovitého tvaru, neobalené,
ploché, s rozmermi 8,8 x 4,4 mm s deliacou ryhou na jednej strane a bokoch
a s označením „R3“. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

RAMIPRIL ACTAVIS 10 mg sú: biele až sivobiele tablety kapsulovitého tvaru,
neobalené, ploché, s rozmermi 11,0 x 5,5 mm s deliacou ryhou na jednej
strane a bokoch a s označením „R4“. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1 Terapeutické indikácie


. Liečba hypertenzie.

. Kardiovaskulárna prevencia: redukcia kardiovaskulárnej morbidity a
mortality u pacientov:
o s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (s
anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej
príhody, či ochorenia periférnych ciev) alebo
o s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikovým
faktorom (pozri časť 5.1).

. Liečba poruchy obličiek:
o Incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
prítomnosťou mikroalbuminúrie,
o Preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou u pacientov s ešte aspoň jedným
kardiovaskulárnym rizikovým faktorom (pozri časť 5.1),
o Preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou ? 3 g/deň) (pozri časť 5.1).

. Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

. Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: redukcia mortality od
akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi
srdcového zlyhania so začiatkom liečby > 48 hodín po akútnom infarkte
myokardu.


2 Dávkovanie a spôsob podávania


Perorálne použitie.

Odporúča sa, aby sa liek RAMIPRIL ACTAVIS užíval každý deň v rovnakom čase.
RAMIPRIL ACTAVIS možno užívať pred jedlom, pri jedle alebo po jedle,
pretože príjem potravy neovplyvňuje jeho biologickú dostupnosť (pozri časť
5.2).
RAMIPRIL ACTAVIS sa musí prehltnúť s tekutinou. Nesmie sa žuvať ani drviť.

/Dospelí pacienti/

Pacienti liečení diuretikami
Po začatí liečby RAMIPRIL ACTAVIS sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to
pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú súčasne liečení diuretikami.
Odporúča sa opatrnosť, keďže títo pacienti môžu mať depléciu objemu a/alebo
soli v organizme.
Ak je to možné, je potrebné ukončiť liečbu diuretikom 2 až 3 dni pred
začiatkom liečby RAMIPRIL ACTAVIS (pozri časť 4.4).
U pacientov s hypertenziou, u ktorých sa liečba diuretikom neukončí, sa
musí liečba RAMIPRIL ACTAVIS začať dávkou 1,25 mg. Je potrebné sledovať
renálnu funkciu a sérový draslík. Následne sa musí dávkovanie RAMIPRIL
ACTAVIS upraviť podľa cieľového krvného tlaku.


/Hypertenzia/

Dávku je potrebné prispôsobiť individuálne podľa profilu pacienta (pozri
časť 4.4) a na základe kontroly krvného tlaku.
RAMIPRIL ACTAVIS sa môže použiť v monoterapii alebo v kombinácii s inými
skupinami antihypertenzív.

Počiatočná dávka
Liečba RAMIPRIL ACTAVIS sa má začínať postupne s odporúčanou počiatočnou
dávkou 2,5 mg denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
sa po úvodnej dávke môže vyskytnúť nadmerný pokles krvného tlaku. U týchto
pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a počiatočná liečba musí
prebiehať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov s cieľom
postupne dosiahnuť požadovaný krvný tlak. Maximálna povolená dávka RAMIPRIL
ACTAVIS je 10 mg denne. Obvykle sa dávka podáva jedenkrát denne.


/Kardiovaskulárna prevencia/


Počiatočná dávka
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne.


Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa po jednom alebo dvoch týždňoch liečby dávku
zdvojnásobiť a po ďalších dvoch až troch týždňoch ju zvýšiť na cieľovú
udržiavaciu dávku 10 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

/Liečba poruchy obličiek/

/Pacienti s diabetom a mikroalbuminúriou:/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 1,25 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky na 2,5 mg jedenkrát denne po
dvoch týždňoch a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Pacienti s diabetom a ešte aspoň jedným kardiovaskulárnym rizikom/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná úvodná dávka je 2,5 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po jednom až dvoch týždňoch na
5 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch až troch
týždňoch na 10 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne. Cieľová denná dávka je
10 mg.

/Pacienti s nediabetickou nefropatiou/ /definovanou/
/makroproteinúriou ? 3 g/deň/

Počiatočná dávka:
Odporúčaná dávka je 1,25 mg RAMIPRIL ACTAVIS jedenkrát denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka sa postupne zvyšuje v závislosti od toho, ako pacient liečivo
toleruje. Odporúča sa zdvojnásobenie dávky po dvoch týždňoch na 2,5 mg
jedenkrát denne a potom po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg jedenkrát denne.

/Symptomatické zlyhanie srdca/

Počiatočná dávka:
U pacientov stabilizovaných na liečbe diuretikami sa odporúča úvodná dávka
1,25 mg denne.

Titrácia a udržiavanie dávky
Dávka RAMIPRIL ACTAVIS sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až
dva týždne do dosiahnutia maximálnej dennej dávky 10 mg. Výhodnejšie je
podať dennú dávku v dvoch podaniach.

/Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním/

Počiatočná dávka
Po 48 hodinách po infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky stabilných
pacientov je počiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas troch dní. Ak
pacient netoleruje úvodnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka 1,25 mg
dvakrát denne počas 2 dní a potom zvýšiť dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát
denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne liečbu je
potrebné ukončiť.

Pozri taktiež vyššie - dávkovanie pre pacientov liečených diuretikami.

Titrácia a udržiavanie dávky
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného
až troch dní až po dosiahnutie cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát
denne.
Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní za deň.
Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečbu je potrebné
ukončiť. Stále nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov s ťažkým
srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa
prijme rozhodnutie liečiť takýchto pacientov, odporúča sa začať liečbu
dávkou 1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky sa vyžaduje
špeciálna opatrnosť.

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Pacienti so zhoršenou renálnou funkciou/

Denná dávka u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou vychádza z klírensu
kreatinínu (pozri časť 5.2):
- Ak je klírens kreatinínu ? 60 ml/min, nie je potrebná úprava úvodnej
dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
- Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 30-60 ml/min, nie je potrebná úprava
úvodnej dávky (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 5 mg;
- Ak je klírens kreatinínu v rozmedzí 10-30 ml/min, úvodná dávka je
1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
- U hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne
dialyzovateľný;úvodná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je
5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po uskutočnení dialýzy.

/Pacienti so zhoršenou funkciou pečene/ (pozri časť 5.2)

U pacientov so zhoršenou funkciou pečene sa musí liečba RAMIPRIL ACTAVIS
začať iba pod dôsledným lekárskym dohľadom a maximálna denná dávka je
2,5 mg RAMIPRIL ACTAVIS.

/Starší pacienti/

Úvodná dávka musí byť nízka a následná titrácia dávky musí byť pozvoľnejšia
pre väčšiu pravdepodobnosť výskytu nežiaducich účinkov a to najmä u veľmi
starých a telesne slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú
dávku 1,25 mg ramiprilu.

/Paediatrickí pacienti/

Používanie RAMIPRIL ACTAVIS sa neodporúča u detí a mládeže do 18 rokov
kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.


3 Kontraindikácie


- Hypersenzitivita na liečivo, na ktorúkoľvek pomocnú látku alebo na
ktorýkoľvek iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť
6.1)

- Angioedém v anamnéze (hereditárny, idiopatický alebo angioedém pri
predošlom užití ACE inhibítora alebo antagonistov receptoru angiotenzínu II
(AIIRA)

- Extrakorporálna liečba umožňujúca kontakt krvi s negatívne nabitým
povrchom (pozri časť 4.5)

- Významná bilaterálna renálna arteriálna stenóza alebo renálna arteriálna
stenóza v jedinej funkčnej obličke

- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6)

- Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou alebo v
hemodynamicky nestabilnom stave.


4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


/Špeciálne skupiny pacientov/

/Gravidita/: počas gravidity sa nesmie začať liečba ACE inhibítormi ako
napríklad ramipril alebo antagonistami receptoru angiotenzínu II (AIIRA).
Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR nepovažuje
vyslovene za nevyhnutné, musí sa liečba pacientok plánujúcich graviditu
zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu liečbu, ktorá má preukázaný
bezpečnostný profil pre používanie počas gravidity. Ak je gravidita
diagnostikovaná, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami AIIR sa musí
okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna liečba
(pozri časti 4.3 a 4.6).


/o Pacienti s mimoriadnym rizikom hypotenzie/

/- Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom/
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
existuje riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku a zhoršenia
renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE inhibítor alebo
diuretikum ako sprievodná liečba podáva prvýkrát alebo alebo ak sa podáva
prvýkrát zvýšená dávka.
Predpokladať významnú aktiváciu renín-angiotenzín-aldosterónového systému a
počítať s lekárskym dohľadom a v prípade potreby aj so sledovaním krvného
tlaku je potrebné napríklad u týchto pacientov:
- Pacienti s ťažkou hypertenziou
- Pacienti s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca
- Pacienti s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo odtoku
krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej chlopne)
- Pacienti s unilaterálnou renálnou arteriálnou stenózou, pričom druhá
oblička je funkčná
- Pacienti, ktorí majú alebo u ktorých môže vzniknúť nedostatok tekutín
a solí (vrátane pacientov užívajúcich diuretiká)
- Pacienti s cirhózou pečne a/alebo s ascitom
- Pacienti podrobujúci sa veľkej operácii alebo počas anestézie látkami
spôsobujúcimi hypotenziu.
Vo všeobecnosti sa odporúča pred začatím liečby upraviť dehydratáciu,
hypovolémiu alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však
úprava musí dôkladne zvážiť s ohľadom na riziko objemového preplnenia).

/- prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu/

/- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade akútnej/
/hypotenzie/
Úvodná fáza liečby si vyžaduje špeciálny lekársky dohľad.


/o Starší pacienti/
Pozri časť 4.2.

/Operácia/
Odporúča sa, aby sa liečba inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ako napríklad ramiprilom, ukončila v prípadoch, kde je to možné, jeden deň
pred operáciou.

/Sledovanie renálnej funkcie/
Pred začatím liečby a počas liečby najmä v počiatočných týždňoch sa musí
sledovať renálna funkcia a prípadne upraviť dávkovanie. Dôkladné sledovanie
je potrebné obzvlášť u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou (pozri časť
4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie je najmä u pacientov s kongestívnym
zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.

/Angioedém/
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane ramiprilu bol hlásený
angioedém (pozri časť 4.8).
V prípade výskytu angioedému sa musí liečba s RAMIPRIL ACTAVIS ukončiť.
Pacient musí byť okamžite liečený na pohotovosti. Musí zostať na pozorovaní
najmenej 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po úplnom vymiznutí
príznakov.
U pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane RAMIPRIL ACTAVIS (pozri časť
4.8) bol hlásený intestinálny angioedém. Prejavil sa abdominálnou bolesťou
(s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto príznakov).

/Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie/
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na
jed hmyzu a ďalšie alergény sa následkom ACE inhibície zvyšuje. Pred
desenzibilizáciou je potrebné zvážiť dočasné pozastavenie liečby RAMIPRIL
ACTAVIS.

/Hyperkaliémia/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi vrátane RAMIPRIL ACTAVIS
sa pozorovala hyperkaliémia. K pacientom s rizikom výskytu hyperkaliémie
patria pacienti s renálnou insuficienciou, starší pacienti (> 70 rokov),
pacienti s nekontrolovaným diabetom mellitus, alebo pacienti užívajúci
draselné soli, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá zvyšujúce
hladinu draslíka v plazme alebo také stavy ako napríklad dehydratácia,
akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak sa považuje súčasné
užívanie vyššie uvedených liekov za potrebné, odporúča sa pravidelné
sledovanie sérového draslíka (pozri časť 4.5).

/Neutropénia/agranulocytóza/
Zriedkavo sa vyskytla neutropénia/agranulocytóza ako aj trombocytopénia a
anémia a taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča sa sledovať počet
bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť možnú leukopéniu. Častejšie
sledovanie sa odporúča v začiatočnej fáze liečby a u pacientov so zhoršenou
renálnou funkciou, u tých, ktorí majú súčasne kolagénové ochorenie (napr.
lupus erythematosus alebo sklerodermia) a u pacientov liečených inými
liekmi, ktoré môžu spôsobovať zmeny krvného obrazu (pozri časti 4.5 a 4.8).

/Etnické rozdiely/
ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej pleti
v porovnaní s pacientmi inej rasy.
Podobne ako aj iné ACE inhibítori môže byť ramipril menej účinný v
znižovaní krvného tlaku u pacientov čiernej pleti ako u pacientov inej
rasy, možno z dôvodu vyššej prevalencie hypertenzie s nízkou hladinou
renínu v černošskej populácii s hypertenziou.

/Kašeľ/
Pri užívaní ACE inhibítorov bol hlásený kašeľ. Charakteristicky je kašeľ
neproduktívny, pretrvávajúci a po ukončení liečby vymizne. Kašeľ vyvolaný
ACE inhibítorom je potrebné považovať ako odlišnú diagnózu kašľa.


5 Liekové a iné interakcie


Kontraindikované kombinácie

Extrakorporálne liečby umožňujúce kontakt krvi s negatívne nabitými
povrchmi ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými
vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány) a
nízkodenzitnou lipoproteínovou aferézou so dextránsulfátom pre zvýšené
riziko ťažkých anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Pri takejto
liečbe sa vyžaduje, aby sa zvážilo použitie odlišného typu dialyzačnej
membrány alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.

Opatrenia pri používaní

/Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá/
/zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov angiotenzínu II,/
/trimetoprimu, takrolimu, ciklosporínu):/ Môže sa vyskytnúť hyperkaliémia,
preto sa vyžaduje sledovanie hladiny sérového draslíka.

/Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a ďalšie lieky, ktoré môžu znižovať/
/krvný tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny/
/príjem alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín,/
/terazosín):/ Predpokladá sa potenciácia rizika hypotenzie (pozri časť 4.2 o
diuretikách).

/Vazopresorické sympatomimetiká a ďalšie lieky (napr. izoproterenol,/
/dobutamín, dopamín, epinefrín), ktoré môžu znižovať antihypertenzívny/
/účinok/ RAMIPRIL ACTAVIS: Odporúča sa sledovanie krvného tlaku.

/Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a/
/ďalšie lieky, ktoré môžu zmeniť počet krviniek:/ Zvýšená pravdepodobnosť
hematologických reakcií (pozri časť 4.4).

/Lítiové soli:/ Vylučovanie lítia môže byť ACE inhibítormi znížené a preto
môže byť vyššia toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.

/Antidiabetiká vrátane inzulínu:/ Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie.
Odporúča sa sledovanie hladiny glukózy v krvi.

/Nesteroidové protizápalové lieky a kyselina acetylsalicylová:/ Predpokladá
sa zníženie antihypertenzívneho účinku RAMIPRIL ACTAVIS. Naviac súčasná
liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšenému riziku zhoršenia
renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.


6 Gravidita a laktácia


Gravidita:
Užívanie ACE inhibítorov sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4) a je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra
gravidity (pozri časť 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz vzhľadom na riziko teratogenicity po expozícii ACE
inhibítormi počas prvého trimestra gravidity nie je presvedčivý, hoci malý
nárast rizika nemožno vylúčiť. Ak sa pokračovanie liečby ACE inhibítormi/
antagonistami AIIR nepovažuje vyslovene za esenciálne, musí sa liečba
pacientok plánujúcich graviditu zmeniť na alternatívnu antihypertenzívnu
liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pre používanie počas
gravidity. Ak sa zistí gravidita, liečba ACE inhibítormi/ antagonistami
AIIR sa musí okamžite ukončiť a ak je to vhodné, musí sa začať alternatívna
liečba.
Je známe, že expozícia liečbou ACE inhibítorom/ antagonistom receptoru
angiotenzín II (AIIRA) počas druhého a tretieho trimestra spôsobuje u ľudí
fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnion, retardácia
osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia,
hyperkaliémia). (Pozri taktiež 5.3 'Predklinické údaje o bezpečnosti'). Ak
sa vyskytne expozícia ACE inhibítorom od druhého trimestra, odporúča sa
kontrola funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Novorodenci, ktorých matky
užívali ACE inhibítory, musia byť dôkladne sledovaní pre možnú hypotenziu,
oligúriu alebo hyperkaliémiu (pozri taktiež časti 4.3 a 4.4).

Laktácia:
Pre nedostatok informácií o používaní ramiprilu počas dojčenia (pozri časť
5.2) sa ramipril neodporúča a uprednostňuje sa alternatívna liečba s lepšie
preukázaným bezpečnostným profilom počas dojčenia a to najmä v prípade
novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.


7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Niektoré nežiaduce účinky (napr. príznaky zníženého krvného tlaku ako je
závrat) môžu zhoršiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, a preto
predstavujú riziko v situáciach, kedy sú tieto schopnosti obzvášť dôležité
(napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
Môže sa to stať najmä na začiatku liečby alebo ak sa prechádza z iných
liekov na ramipril. Po užití prvej dávky alebo po prvom užití zvýšenej
dávky sa odporúča niekoľko hodín neviesť vozidlo ani neobsluhovať stroje.


8 Nežiaduce účinky


Súčasťou bezpečnostného profilu ramiprilu je výskyt pretrvávajúceho suchého
kašľa a reakcií v súvislosti s hypotenziou. K závažným nežiaducim účinkom
patrí angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie funkcie obličiek alebo pečene,
pankreatitída, ťažké kožné reakcie a neutropénia/agranulocytóza.

Frekvencia nežiaducich účinkov je definovaná podľa týchto konvencií:
Veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až < 1/10); menej časté (? 1/1 000 až
< 1/100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé
(< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
| | | | |zriedkavé| |
|Poruchy srdca a| |Ischémia | | | |
|srdcovej | |myokardu | | | |
|činnosti | |vrátane | | | |
| | |anginy | | | |
| | |pectoris | | | |
| | |alebo | | | |
| | |infarktu | | | |
| | |myokardu, | | | |
| | |tachykardia, | | | |
| | |arytmia, | | | |
| | |palpitácie, | | | |
| | |periférny | | | |
| | |edém | | | |
|Poruchy krvi a | |Eozinofília |Znížený | |Zlyhanie |
|lymfatického | | |počet | |kostnej |
|systému | | |bielych | |drene, |
| | | |krviniek | |pancytopén|
| | | |(vrátane | |ia, |
| | | |neutropéni| |hemolytick|
| | | |e alebo | |á anémia |
| | | |agranulocy| | |
| | | |tózy), | | |
| | | |znížený | | |
| | | |počet | | |
| | | |červených | | |
| | | |krviniek, | | |
| | | |pokles | | |
| | | |hemoglobín| | |
| | | |u, znížený| | |
| | | |počet | | |
| | | |krvných | | |
| | | |doštičiek | | |
|Poruchy |Bolesť |Vertigo, |Trasenie, | |Mozgová |
|nervového |hlavy, |parestézia, |poruchy | |ischémia |
|systému |závrat |ageúzia, |rovnováhy | |vrátane |
| | |dysgeúzia, | | |mozgovej |
| | | | | |príhody a |
| | | | | |tranzitórn|
| | | | | |eho |
| | | | | |ischemické|
| | | | | |ho |
| | | | | |záchvatu, |
| | | | | |zhoršené |
| | | | | |psychomoto|
| | | | | |rické |
| | | | | |schopnosti|
| | | | | |, pocit |
| | | | | |pálenia, |
| | | | | |parosmia |
|Poruchy oka | |Poruchy |Konjunktiv| | |
| | |videnia |itída | | |
| | |vrátane | | | |
| | |zahmleného | | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy ucha a | | |Zhoršený | | |
|labyrintu | | |sluch, | | |
| | | |tinnitus | | |
|Poruchy |Neproduktív|Bronchospazmu| | | |
|dýchacej |ny dráždivý|s vrátane | | | |
|sústavy, |kašeľ, |zhoršenia | | | |
|hrudníka a |bronchitída|astmy, | | | |
|mediastína |, |prekrvenie | | | |
| |sinusitída,|nosa | | | |
| |dyspnoe | | | | |
|Poruchy |Zápal |Pankreatitída|Glositída | |Aftózna |
|gastrointestiná|gastrointes|(pri ACE | | |stomatitíd|
|lneho traktu |tinálneho |inhibítoroch | | |a |
| |traktu, |boli veľmi | | | |
| |poruchy |výnimočne | | | |
| |chute, |hlásené | | | |
| |abdominálna|prípady | | | |
| |nepohoda, |fatálneho | | | |
| |dyspepsia, |konca), | | | |
| |hnačka, |zvýšené | | | |
| |nevoľnosť, |pankreatické | | | |
| |vracanie |enzýmy, | | | |
| | |angioedém | | | |
| | |tenkého | | | |
| | |čreva, bolesť| | | |
| | |v hornej | | | |
| | |časti brucha | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |gastritídy, | | | |
| | |zápcha, sucho| | | |
| | |v ústach | | | |
|Poruchy | |Zhoršenie | | | |
|obličiek a | |funkcie | | | |
|močových ciest | |obličiek | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |akútneho | | | |
| | |zlyhania | | | |
| | |obličiek, | | | |
| | |zvýšené | | | |
| | |vylučovanie | | | |
| | |moču, | | | |
| | |zhoršenie | | | |
| | |preexistujúce| | | |
| | |j | | | |
| | |proteinúrie, | | | |
| | |zvýšená | | | |
| | |hladina | | | |
| | |močoviny v | | | |
| | |krvi, zvýšená| | | |
| | |hladina | | | |
| | |kreatinínu v | | | |
| | |krvi | | | |
|Poruchy kože a |Vyrážka |Angioedém; |Exfoliatív|Fotosenzi|Toxická |
|podkožného |najmä |veľmi |na |tívne |epidermáln|
|tkaniva |makulopapul|výnimočne |dermatitíd|reakcie |a |
| |árna |môže byť |a, | |nekrolýza,|
| | |obštrukcia |urtikária,| |Stevensov-|
| | |dýchacích |onycholýza| |Johnsonov |
| | |ciest |, | |syndróm, |
| | |následkom | | |multiformn|
| | |angioedému | | |ý erytém, |
| | |fatálna; | | |pemfigus, |
| | |pruritus, | | |zhoršená |
| | |hyperhidróza | | |psoriáza, |
| | | | | |psoriazifo|
| | | | | |rmná |
| | | | | |dermatitíd|
| | | | | |a, |
| | | | | |pemfigoidn|
| | | | | |ý alebo |
| | | | | |lichenoidn|
| | | | | |ý exantém,|
| | | | | |alopécia |
|Poruchy |Svalový |Artralgia | | | |
|kostrovej a |spazmus, | | | | |
|svalovej |myalgia | | | | |
|sústavy a | | | | | |
|spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |Zvýšená |Anorexia, | | |Znížená |
|metabolizmu a |hladina |znížená chuť | | |hladina |
|výživy |draslíka v |do jedla | | |sodíka v |
| |krvi | | | |krvi |
|Poruchy ciev |Hypotenzia,|Sčervenanie |Vaskulárna| |Raynaudov |
| |znížený | |stenóza, | |fenomén |
| |ortostatick| |hypoperfúz| | |
| |ý krvný | |ia, | | |
| |tlak, | |vaskulitíd| | |
| |synkopa | |a | | |
|Celkové poruchy|Bolesť na |Pyrexia |Asténia | | |
|a reakcie v |hrudníku, | | | | |
|mieste podania |únava | | | | |
|Poruchy | | | | |Anafylakti|
|imunitného | | | | |cké alebo |
|systému | | | | |anafylakto|
| | | | | |idné |
| | | | | |reakcie, |
| | | | | |zvýšené |
| | | | | |antinukleá|
| | | | | |rne |
| | | | | |protilátky|
|Poruchy pečene | |Zvýšené |Cholestati| |Akútne |
|a žlčových | |hladiny |cká | |zlyhanie |
|ciest | |pečeňových |žltačka, | |pečene, |
| | |enzýmov |hepatocelu| |cholestati|
| | |a/alebo |lárne | |cká alebo |
| | |konjugovaného|poškodenie| |cytolytick|
| | |bilirubínu | | |á |
| | | | | |hepatitída|
| | | | | |(veľmi |
| | | | | |výnimočne |
| | | | | |s fatálnym|
| | | | | |koncom) |
|Poruchy | |Prechodná | | |Gynekomast|
|reprodukčného | |erektilná | | |ia |
|systému a | |impotencia, | | | |
|prsníkov | |znížené | | | |
| | |libido | | | |
|Psychické | |Zhoršená |Stav | |Poruchy |
|poruchy | |nálada, |zmätenosti| |pozornosti|
| | |úzkosť, | | | |
| | |nervozita, | | | |
| | |nepokoj, | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |spánku | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |somnolencie | | | |


9 Predávkovanie


K príznakom spojeným s predávkovaním ACE inhibítormi môže patriť výrazná
periférna vazodilatácia (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardia,
poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient musí byť dôkladne
monitorovaný a liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhnuté
opatrenia zahŕňajú primárnu detoxifikáciu (výplach žalúdka, podanie
adsorbentov) a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane
podania alfa-1 adrenergných agonistov alebo podania angiotenzínu II
(angiotenzínamid). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa hemodialýzou
z celkového obehu odstraňuje zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, priame, ATC kód C09AA05.

/Spôsob účinku/

Ramiprilát, účinný metabolit neaktívnej formy tzv. “prodrug” ramiprilu,
inhibuje enzým dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým konvertujúci
angiotenzín; kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje
konverziu angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a
taktiež odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba
angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu spôsobuje
vazodilatáciu.
Nakoľko angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát
spôsobuje redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu
ACE inhibítorom bola nižšia u pacientov čiernej pleti (afro-karibská
populácia) s hypertenziou (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou
hypertenziou) ako u pacientov inej farby pleti.

/Farmakodynamické účinky/

Antihypertenzívne vlastnosti:
Užívanie ramiprilu spôsobuje výraznú redukciu periférnej artériovej
rezistencie. Veľké zmeny prietoku plazmy obličkami a rýchlosti
glomerulárnej filtrácie obvykle nenastávajú. Podanie ramiprilu pacientom s
hypertenziou vedie k zníženiu krvného tlaku vo vodorovnej polohe a v stoji
bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie.
U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzívneho účinku jednorazovej dávky
prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximum účinku jednorazovej
dávky sa obvykle dosiahne 3 až 6 hodín po perorálnom podaní.
Antihypertenzívny účinok jednorazovej dávky obvykle trvá 24 hodín.
Maximum antihypertenzívneho účinku pokračujúcej liečby ramiprilom sa vo
všeobecnosti prejaví po 3 až 4 týždňoch. Preukázalo sa, že
antihypertenzívny účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou 2 roky.
Náhle ukončenie liečby ramiprilom nemá za následok rýchle a nadmerné
zvýšenie krvného tlaku.

Zlyhanie srdca:
Okrem konvenčnej liečby diuretikami a voliteľnými srdcovými glykozidmi sa
ramipril preukázal ako účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV New-
York Heart Association. Liek mal prospešné účinky na hemodynamiku srdca
(znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, znížená celková periférna
vaskulárna rezistencia, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený srdcový index).
Takiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.

/Klinická bezpečnosť a účinnosť/

Kardiovaskulárna prevencia/Nefroprotekcia:

Uskutočnila sa preventívna placebom kontrolovaná štúdia (HOPE-study), kde
sa pridával ramipril k štandardnej liečbe u viac ako 9 200 pacientov. Do
štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho
ochorenia buď po aterotrombotickom kardiovaskulárnom ochorení (koronárne
ochorenie srdca v anamnéze, mozgová príhoda alebo periférne vaskulárne
ochorenie) alebo s diabetom mellitus a aspoň ešte jedným prídavným
rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia, zvýšená
hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného
lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).
Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu
myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných a
kombinovaných (primárne kombinované udalosti).

Štúdia HOPE: hlavné výsledky
| |Ramipril |Placebo|Relatívne riziko |p-hodn|
| | | |(95% interval |ota |
| | | |spoľahlivosti) | |
| |% |% | | |
|Všetci pacienti |n=4,645 |N=4,652| | |
|Primárne kombinované |14,0 |17,8 |0,78 (0,70-0,86) |<0,001|
|udalosti | | | | |
|Infarkt myokardu |9,9 |12,3 |0,80 (0,70-0,90) |<0,001|
|Smrť z kardiovaskulárnej |6,1 |8,1 |0,74 (0,64-0,87) |<0,001|
|príčiny | | | | |
|Mozgová príhoda |3,4 |4,9 |0,68 (0,56-0,84) |<0,001|
| | | | | |
|Sekundárne koncové | | | | |
|ukazovatele | | | | |
|Smrť z akejkoľvek príčiny |10,4 |12,2 |0,84 (0,75-0,95) |0,005 |
|Potreba revaskularizácie |16,0 |18,3 |0,85 (0,77-0,94) |0,002 |
|Hospitalizácia kvôli |12,1 |12,3 |0,98 (0,87-1,10) |NS |
|nestabilnej angine | | | | |
|Hospitalizácia kvôli |3,2 |3,5 |0,88 (0,70-1,10) |0,25 |
|zlyhaniu srdca | | | | |
|Komplikácie súvisiace s |6,4 |7,6 |0,84 (0,72-0,98) |0,03 |
|diabetom | | | | |

Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok
pridania ramiprilu 10 mg k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní s
placebom u 3 577 pacientov vo veku ? 55 rokov (bez limitácie hornej hranice
veku) s prevahou pacientov s diabetom 2. typu (a aspoň jedným ďalším CV
rizikovým faktorom), s normálnym tlakom alebo s vysokým tlakom.

Primárna analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov v štúdii užívajúcich
ramipril a u 149 (8,4 %) pacientov užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná
nefropatia, čo zodpovedalo RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.
Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená, s
paralelnými skupinami, placebom kontrolovaná, zameraná na vyhodnotenie
účinku liečby ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR)
u 352 normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18-70 rokov),
ktorí mali miernu (t.j. priemernú urinárnu proteínovú exkréciu > 1 a
< 3 g/24 h) alebo ťažkú proteinúriu (? 3 g/24 h) zapríčinenú chronickou
nediabetickou nefropatiou. Obidve skupiny pacientov boli prospektívne
stratifikované.

Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (u tejto skupiny
pacientov bola štúdia predčasne ukončená kvôli benefitu v skupine s
ramiprilom) ukázala, že priemerná rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola
nižšia s ramiprilom v porovnaní s placebom; -0,54 (0,66) oproti -0,88
(1,03) ml/min/mesiac, p = 0,038. Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34
[0,03-0,65] za mesiac a okolo 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientov v skupine s
ramiprilom dosiahlo kombinovaný sekundárny koncový ukazovateľ
zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie kreatinínu v sére a/alebo
posledný stupeň ochorenia obličiek (“end-stage of renal disease” - ESRD)
(potreba dialýzy alebo transplantácie obličiek), kým v skupine s placebom
to bolo 45,5 % pacientov (p = 0,02).

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu

Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov s
prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po
zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom bola začatá v niektorý deň
časového intervalu od 3 do 10 dní po akútnom infarkte myokardu. Štúdia
ukázala, že po uplynutí času sledovania v priemere 15 mesiacov bola
mortalita u pacientov liečených ramiprilom 16,9 % a u pacientov liečených
placebom 22,6 %. Znamená to, že absolútna redukcia mortality bola 5,7 % a
redukcia relatívneho rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Farmakokinetika a metabolizmus/
Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva z gastrointestinálneho
traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu
jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie najmenej
56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy v
gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu
ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.
Maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilátu, jediného aktívneho
metabolitu ramiprilu, sa dosahuje 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážny
stav plazmatickej koncentrácie ramiprilátu po užití obvyklých dávok
ramiprilu raz denne sa dosahuje približne na štvrtý deň liečby.

Distribúcia
Väzbovosť ramiprilu na bielkoviny v sére je približne 73 % a v prípade
ramiprilátu je to približne 56 %.

Metabolizmus
Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester
diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu a
ramiprilátu.

Eliminácia
Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.
Pokles plazmatickej koncentrácie ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný
účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu má ramiprilát
predĺženú terminálnu eliminačnú fázu s veľmi nízkou plazmatickou
koncentráciou.
Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz za deň bol účinný polčas
koncentrácie ramiprilátu 13-17 hodín po dávkach 5-10 mg a dlhší po nižších
dávkach 1,25-2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou kapacitou
enzýmu viazať ramiprilát.
Laktácia:
Jednorazová perorálna dávka ramiprilu 10 mg má za následok takmer
nemerateľnú hladinu v materskom mlieku. Avšak účinok viacerých dávok nie je
známy.

Pacienti so zlyhaním obličiek (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je renálna exkrécia ramiprilátu
znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí s klírensom
kreatinínu. Toto má za následok zvýšenú plazmatickú koncentráciu
ramiprilátu, ktorá klesá pomalšie ako u pacientov s normálnou funkciou
obličiek.

Pacienti so zhoršenou funkciou pečene (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene je metabolizovanie ramiprilu na
ramiprilát oneskorené kvôli zníženej aktivite pečeňových esteráz a
plazmatická hladina ramiprilu u týchto pacientov je zvýšená. Maximálna
koncentrácia ramiprilátu u týchto pacientov však nie je odlišná v porovnaní
s pacientami s normálnou funkciou pečene.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Na akútnu toxicitu u hlodavcov a psov sa perorálne podanie ramiprilu
preukázalo ako nepostačujúce.
Štúdie s chronickým perorálnym podávaním sa robili na potkanoch, psoch a
opiciach. U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov
a zmeny krvného obrazu.
V dôsledku farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa zaznamenalo výrazné
rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu u psa a opice od denných dávok
250 mg/kg/deň. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy
2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.
Toxikologické štúdie reprodukcie u potkana, králika a opice nepreukázali
žiadne teratogénne vlastnosti.
Fertilita u potkanov nebola zhoršená ani u jedincov samčieho ani samičieho
pohlavia. Podanie ramiprilu potkanom samičieho pohlavia vo fetálnom období
a počas laktácie spôsobilo nevratné poškodenie obličiek (dilatácia
obličkovej panvičky) u mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg telesnej
hmotnosti alebo vyšších.
Extenzívne testovanie mutagenity s použitím niekoľkých testovacích systémov
nepreukázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Hydrogénuhličitan sodný
Monohydrát laktózy
Sodná soľ kroskarmelózy
Hydrolyzát kukuričného škrobu
Nátriumstearylfumarát

Farbivo:
Žltý oxid železitý E 172 (len 2,5 mg a 5 mg tablety)
Červený oxid železitý E 172 (len 5 mg tablety)

6.2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3. Čas použiteľnosti

2 roky

6.4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5. Druh obalu a obsah balenia

Al/Al blister

Veľkosť balenia: 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 98 a 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Nordic A/S
Řrnegĺrdsvej 16
DK-2820 Gentofte
Dánsko


8. REGISTRAĆNÉ ČÍSLA

Ramipril Actavis 2,5 mg: 58/0403/05-S
Ramipril Actavis 5 mg: 58/0404/05-S
Ramipril Actavis 10 mg: 58/0405/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 14.11.2005


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Júl 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C95216
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA05 - ramiprilum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DK Dánsko
Účinná látka:
simeticonum
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
1.57 € / 47.30 SK
Úhrada poisťovňou:
1.26 € / 37.96 SK
Doplatok pacienta:
0.31 € / 9.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.76 € ÚP:0.00 € DP:5.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.85 € ÚP:2.52 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.40 € ÚP:0.00 € DP:14.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.80 € ÚP:0.00 € DP:28.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.32 € ÚP:0.00 € DP:4.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.90 € ÚP:1.26 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.81 € ÚP:0.00 € DP:10.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.61 € ÚP:0.00 € DP:21.61 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien