Detail:
HOTEMIN 20MG sol inj 5x1 ml
Názov lieku:
HOTEMIN 20MG
Doplnok názvu:
sol inj 5x1 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2107/1902,
2108/00505
Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2108/00391

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Skôr ako začnete užívať tento liek, starostlivo si prečítajte nasledujúce
informácie. Na prípadné ďalšie otázky vám odpovie lekár alebo lekárnik.


HOTEMIN®
injekčný roztok
(piroxicamum)


Držiteľ rozhodnutia o registrácii
EGIS Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko


1. Čo obsahuje Váš liek?
Liečivo: 1 ampulka (1 ml) obsahuje piroxicamum (piroxikam) 20 mg.
Pomocné látky:
povidonum (povidón), natrii glycinocarbonas (nátriumglycínkarbonát),
dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), aqua ad
iniectabilia (voda na injekciu).

Piroxikam je nesteroidné antiflogistikum indikované na symptomatickú liečbu
osteoartrózy, reumatoidnej artritídy alebo ankylozujúcej spondylitídy.

Kvôli svojmu bezpečnostnému profilu (pozri časť 2) piroxikam nie je liekom
prvej voľby ak je indikované nesteroidné antiflogistikum. Rozhodnutie
predpísať piroxikam sa má urobiť na základe vyhodnotenia celkových rizík
pre individuálneho pacienta (pozri časť 2).


2. Kedy neužívať Hotemin® injekcie?
Kontraindikácie:
- Gastrointestinálna (žalúdočno-črevná) ulcerácia (vznik vredov),
krvácanie alebo perforácia (prasknutie) v minulosti.
- Gastrointestinálne (žalúdočno-črevné) ochorenie
v minulosti, predisponujúce ku krvácaniu, ako je ulcerózna kolitída
(zápal hrubého čreva sprevádzaný tvorbou vredov), Crohnova choroba
(zápalové ochorenie čriev), gastrointestinálny nádor alebo
divertikulitída (zápal výdutiny hrubého čreva).
- Pacienti s aktívnym peptickým vredom, zápalovým gastroitestinálnym
ochorením alebo gastrointestinálnym krvácaním.
- Súčasné užívanie iných nesteroidných antiflogistík (protizápalové
lieky), vrátane selektívnych COX-2 nesteroidných antiflogistík
(protizápalové lieky) a kyseliny acetylsalicylovej v analgetických
dávkach.
- Súčasné užívanie antikoagulancií (lieky proti zrážaniu krvi).
- Predchádzajúca vážna alergická lieková reakcia akéhokoľvek typu
v minulosti, hlavne kožné reakcie ako je multiformný erytém (kožné
ochorenie charakterizované mnohotvárnymi kožnými prejavmi), Stevensov-
Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.
- Hypersenzitivita (precitlivenosť) na liečivo, predchádzajúca kožná
reakcia (bez ohľadu na závažnosť) na piroxikam, iné nesteroidné
antiflogistiká a iné lieky.
- Hemoragická diatéza (zvýšený sklon ku krvácaniu).
- Tehotenstvo a dojčenie.
- Závažné zlyhávanie srdca.
- Detský vek.Upozornenie
Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zvládnutie symptómov.
Klinický prínos a znášanlivosť liečby je potrebné pravidelne prehodnocovať
a liečbu je nutné pri objavení sa prvých kožných reakcií alebo závažných
gastrointestinálnych príhod ihneď ukončiť.

Gastrointestinálne (GI) účinky, riziko GI ulcerácie, krvácania
a perforácie.
Nesteroidné antiflogistiká, vrátane piroxikamu, môžu spôsobovať vážne
gastrointestinálne príhody, vrátane krvácania, ulcerácie a perforácie
žalúdka, tenkého čreva alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť smrteľné. Tieto
vážne nežiaduce účinky môžu nastať u pacientov liečených nesteroidnými
antiflogistikami kedykoľvek, s varovnými príznakmi alebo bez nich.
Krátko- a dlhodobé užívanie nesteroidného antiflogistika zvyšuje riziko
vážnych GI príhod. Dôkaz z pozorovacích štúdií naznačuje, že užívanie
piroxikamu môže súvisieť s vysokým rizikom vážnej gastrointestinálnej
toxicity, podobnej ako u iných nesteroiných antiflogistík.
Pacienti s výraznými rizikovými faktormi pre vážne GI príhody nemajú byť
liečení piroxikamom, iba po dôkladnom zvážení (pozri nižšie).

Treba starostlivo zvážiť možnosť kombinovanej liečby s gastroprotektívnymi
liečivami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri časť
7).


Vážne GI komplikácie
Identifikácia rizikových osôb
Riziko vzniku vážnych GI komplikácii sa zvyšuje s vekom. Vek nad 70 rokov
súvisí s vyšším rizikom komplikácií. Treba sa vyhnúť podávaniu pacientom
starším ako 80 rokov.

Pacienti užívajúci súčasne perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo antitrombotiká, ako sú nízke
dávky kyseliny acetylsalicylovej, majú vyššie riziko vážnych GI komplikácií
(pozri nižšie a Užívanie iných liekov). Ako aj pri iných nesteroidných
antiflogistikách, pre rizikových pacientov je nutné zvážiť užívanie
piroxikamu v kombinácii s protektívnymi liečivami (napr. misoprostol alebo
inhibítory protónovej pumpy).

Pacientov a lekárov je potrebné upozorniť na príznaky GI ulcerácie a/alebo
krvácania počas liečby piroxikamom. Pacientov treba požiadať o hlásenie
akéhokoľvek nového alebo nezvyčajného abdominálneho symptómu počas liečby.
Ak je podozrenie na gastrointestinálne komplikácie počas liečby, piroxikam
je nutné ihneď vysadiť a vykonať dodatočné klinické prehodnotenie liečby.

Kožné reakcie
Vážne kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, vrátane exfoliatívnej
dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej
nekrolýzy boli hlásené veľmi zriedkavo v súvislosti s užívaním
nesteroidných antiflogistík (pozri časť 8). Dôkaz z pozorovacích štúdií
naznačuje, že užívanie piroxikamu môže súvisieť s vyšším rizikom vážnych
kožných reakcií, ako užívanie iných neoxikamových nesteroidných
antifogistík. Najvyššie riziko týchto reakcií pre pacientov je
v začiatočných štádiách liečby, vo väčšine prípadov sa objaví reakcia počas
prvého mesiaca liečby. Piroxikam je nutné vysadiť pri vzniku kožnej
vyrážky, lézií na sliznici alebo iných príznakov hypersenzitivity.

Lieky ako je Hotemin môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového
infarktu alebo mozgovej porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri
vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo
dĺžku liečby.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte
riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú
hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o vašej liečbe so svojim
lekárom alebo lekárnikom.

/Liek sa nemá podávať deťom vo veku do 14 rokov./


3. Pred začiatkom podania injekcií
Ošetrujúci lekár vám vyšetrí funkcie pečene a obličiek a urobí krvný obraz.


4. V priebehu podávania injekcií
Môžu sa vyskytnúť príznaky žalúdkovo-črevného podráždenia (žalúdkové
ťažkosti, hnačky alebo zápcha).
V prípade, že máte čiernu stolicu, okamžite informujte svojho lekára. Je
možné, že liečbu treba prerušiť.
Potrebná je pravidelná kontrola funkcie pečene a krvných parametrov.


5. Ako môžu iné lieky ovplyvniť liečbu Hoteminom?
Nepoužívajte spolu s:
Tak ako pri iných nesteroidných antiflogistikách, je nutné zabrániť
používaniu piroxikamu spolu s kyselinou acetylsalicylovou alebo súčasne
s iným nesteroidným antiflogistikom, vrátane inej liekovej formy
piroxikamu, pretože údaje nedokazujú, že takáto kombinácia prináša väčšie
zlepšenie, ako to dosiahnuté samotným piroxikamom, a naviac je zvýšená
možnosť nežiaducich účinkov (pozri časť 2). Štúdie na ľuďoch ukázali, že
súčasné užívanie piroxikamu a kyseliny acetylsalicylovej znižuje
plazmatickú koncentráciu piroxikamu približne na 80% obvyklej hodnoty.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania
(pozri časť 2).

Antikoagulanciá: nesteroidné antiflogistiká, vrátane piroxikamu, môžu
zvýšiť účinok antikoagulancií ako je warfarín. Preto sa užívanie piroxikamu
súčasne s antikoagulanciom ako je warfarín neodporúča (pozri časť 2).

Antitrombotiká a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 2).

Pred začiatkom liečby informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré
užívate.
Opatrne podávať spolu s:
- akýmkoľvek liekom, ktorý sa pevne viaže na plazmatické proteíny (môže
zabraňovať väzbe iných liekov na proteíny),
- liekmi s obsahom lítia (plazmatická hladina lítia sa môže zvýšiť),
- liekmi s obsahom draslíka alebo draslík šetriacimi diuretikami
(riziko hyperkaliémie),
- antihypertenzívnymi liekmi (antihypertenzívny účinok sa môže
redukovať vďaka retencii tekutín).


6. Vplyv Hoteminu na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Užívanie Hoteminu môže zapríčiniť zhoršenie zraku. Ak nevidíte jasne,
neveďte motorové vozidlá a neobsluhujte stroje.


7. Dávkovanie

Predpisovanie piroxikamu má začať lekár so skúsenosťami v diagnostike
a liečbe pacientov so zápalovými alebo degeneratívnymi reumatickými
chorobami.

Výhradne na vnútrosvalové podanie. Trvanie injekčnej liečby sa určí
individuálne; obyčajne sa odporúča 1-3 dni. Ak je potrebná ďalšia liečba,
je lepšie pokračovať perorálne s kapsulami.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 20 mg.


Nežiaduce účinky je možné minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zvládnutie príznakov.
Prínos a znášanlivosť liečby treba zhodnotiť do 14 dní. Ak je potrebné
pokračovať v liečbe, je nutné zhodnotiť liečbu častejšie.
Keďže sa ukázalo, že užívanie piroxikamu je spojené so zvýšeným rizikom
žalúdočno-črevných komplikácií, je potrebné starostlivo zvážiť možnosť
kombinovanej liečby s gastroprotektívnymi liečivami (napr. misoprostol
alebo inhibítory protónovej pumpy), najmä pre starších pacientov.8. Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť?
Pri prejavoch alergie - opuchoch tváre, perí a rúk - okamžite vyhľadajte
lekára.
Z nežiaducich účinkov sa môže vyskytnúť mierny opuch členkov a nôh, poruchy
zraku, precitlivenosť na svetlo a niektoré kožné prejavy.
Lieky, ako je Hotemin, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu
myokardu alebo mozgovej porážky.

/Pri výskyte iných nežiaducich účinkov informujte svojho ošetrujúceho/
/lekára./

Čas použiteľnosti je vyznačený na obale. Po jeho uplynutí sa liek nesmie
používať, i keď nevykazuje žiadne znaky znehodnotenia.
Liek uchovávajte pri teplote do 250C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu detí!


9. Veľkosť balenia
5x1ml


10. Dátum poslednej revízie
Apríl 2008

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev.č. 2107/1902,
2108/00505
Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2108/00391

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU (SPC)1. NÁZOV LIEKU


HOTEMIN2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Liečivo:
Každá 1 ml ampulka obsahuje 20 mg piroxikamu.

Pomocné látky:
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.3. LIEKOVÁ FORMA


Injekčný roztok.

Vzhľad: úplne číra kvapalina v 1 ml bezfarebných ampulkách.4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


Piroxikam je indikovaný na symptomatickú liečbu osteoartrózy, reumatoidnej
artritídy alebo ankylozujúcej spondylitídy.

Kvôli svojmu bezpečnostnému profilu (pozri časť 4.2, 4.3, a 4.4) piroxikam
nie je liekom prvej voľby, ak je indikované nesteroidné antiflogistikum.
Rozhodnutie predpísať piroxikam sa má urobiť na základe vyhodnotenia
celkových rizík pre individuálneho pacienta (pozri časť 4.3 a 4.4).


4.2 Dávkovanie a spôsob podávaniaPredpisovanie piroxikamu má začať lekár so skúsenosťami v diagnostike
a liečbe pacientov so zápalovými alebo degeneratívnymi reumatickými
chorobami.

Injekčný roztok slúži len na intramuskulárnu aplikáciu. Trvanie injekčnej
liečby sa určí individuálne; obyčajne sa odporúča 1-3 dni. Ak je potrebná
ďalšia liečba, je lepšie pokračovať perorálne s kapsulami.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 20 mg.


Nežiaduce účinky je možné minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na zvládnutie symptómov
(pozri časť 4.4). Prínos a znášanlivosť liečby treba zhodnotiť do 14 dní.
Ak je potrebné pokračovať v liečbe, je nutné zhodnotiť liečbu častejšou
kontrolou.


Keďže sa ukázalo, že užívanie piroxikamu je spojené so zvýšeným rizikom
gastrointestinálnych komplikácií, je potrebné starostlivo zvážiť možnosť
kombinovanej liečby s gastroprotektívnymi liečivami (napr. misoprostol
alebo inhibítory protónovej pumpy), najmä pre starších pacientov.


Špeciálne skupiny pacientov:
? Podobne ako u iných nesteroidných antiflogistík, užívanie lieku
u starších pacientov vyžaduje osobitnú opatnosť, pretože poškodenie
obličiek a pečene tak ako aj srdcové zlyhanie sa vyskytuje častejšie
u starších pacientov, ktorí sú citlivejší na potenciálne nežiaduce
účinky lieku.
? Dávku netreba upravovať pri miernom až stredne ťažkom poškodení
obličiek. Nie sú dostupné údaje o farmakokinetike lieku u pacientov
s ťažkým poškodením obličiek (GFR < 10 ml/min), ani u pravidelne
hemodialyzovaných pacientoch.
? Dávku je potrebné redukovať u pacientov s ochorením pečene, pretože
liečivo podlieha rozsiahlemu metabolizmu pečeňou.
? Deti: liek sa neodporúča podávať pediatrickým pacientom do 12 rokov.


4.3 Kontraindikácie


? Gastrointestinálna ulcerácia, krvácanie alebo perforácia v anamnéze.
? Gastrointestinálne ochorenie v anamnéze pacienta, predisponujúce ku
krvácaniu, ako je ulcerózna kolitída, Crohnova choroba,
gastrointestinálny nádor alebo divertikulitída.
? Pacienti s aktívnym peptickým vredom, zápalovým gastrointestinálnym
ochorením alebo gastrointestinálnym krvácaním.
? Súčasné užívanie iných nesteroidných antiflogistík, vrátane
selektívnych COX-2 nesteroidných antiflogistík a kyseliny
acetylsalicylovej v analgetických dávkach.
? Súčasné užívanie antikoagulancií.
? Predchádzajúca vážna alergická lieková reakcia akéhokoľvek typu
v anamnéze, hlavne kožné reakcie ako je multiformný erytém, Stevensov-
Johnsonov syndróm, toxická epidermálna nekrolýza.
? Hypersenzitivita na liečivo, predchádzajúca kožná reakcia (bez ohľadu
na závažnosť) na piroxikam, iné nesteroidné antiflogistiká a iné lieky.
? Hemoragická diatéza.
? Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
? Závažné zlyhávanie srdca.
? Liek sa neodporúča podávať pediatrickým pacientom do 12 rokov.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najmenšej účinnej dávky
počas najkratšieho obdobia, ktoré je potrebné na kontrolu symptómov.
Klinický prínos a znášanlivosť liečby je potrebné pravidelne prehodnocovať
a liečbu je nutné pri objavení sa prvých kožných reakcií alebo závažných
gastrointestinálnych príhod ihneď ukončiť.

Gastrointestinálne (GI) účinky, riziko GI ulcerácie, krvácania
a perforácie.
Nesteroidné antiflogistiká, vrátane piroxikamu, môžu spôsobovať vážne
gastrointestinálne príhody, vrátane krvácania, ulcerácie a perforácie
žalúdka, tenkého čreva alebo hrubého čreva, ktoré môžu byť smrteľné. Tieto
vážne nežiaduce účinky môžu nastať u pacientov liečených nesteroidnými
antiflogistikami kedykoľvek, s varovnými príznakmi alebo bez nich.
Krátko- a dlhodobé dávkovanie nesteroidného antiflogistika zvyšuje riziko
vážnych GI príhod. Dôkaz z pozorovacích štúdií naznačuje, že užívanie
piroxikamu môže súvisieť s vysokým rizikom vážnej gastrointestinálnej
toxicity, podobnej ako u iných nesteroiných antiflogistík.
Pacienti s výraznými rizikovými faktormi pre vážne GI príhody nemajú byť
liečení piroxikamom, iba po dôkladnom zvážení (pozri časť 4.3 a nižšie).

Treba starostlivo zvážiť možnosť kombinovanej liečby s gastroprotektívnymi
liečivami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej pumpy) (pozri časť
4.2).


Vážne GI komplikácie
Identifikácia rizikových osôb
Riziko vzniku vážnych GI komplikácii sa zvyšuje s vekom. Vek nad 70 rokov
súvisí s vyšším rizikom komplikácií. Treba sa vyhnúť podávaniu pacientom
starším ako 80 rokov.

Pacienti užívajúci súčasne perorálne kortikosteroidy, selektívne inhibítory
spätného vychytávania serotonínu (SSRI) alebo antitrombotiká, ako sú nízke
dávky kyseliny acetylsalicylovej, majú vyššie riziko vážnych GI komplikácií
(pozri nižšie a časť 4.5). Ako aj pri iných nesteroidných antiflogistikách,
pre rizikových pacientov je nutné zvážiť užívanie piroxikamu v kombinácii
s protektívnymi liečivami (napr. misoprostol alebo inhibítory protónovej
pumpy).

Pacienti a lekári musia byť neustále ostražití pre možnosť vzniku symptómov
GI ulcerácie a/alebo krvácania počas liečby piroxikamom. Pacientov treba
požiadať o hlásenie akéhokoľvek nového alebo nezvyčajného abdominálneho
symptómu počas liečby. Ak je podozrenie na gastrointestinálne komplikácie
počas liečby, piroxikam je nutné ihneď vysadiť a vykonať dodatočné klinické
prehodnotenie liečby.

Kožné reakcie
Vážne kožné reakcie, niektoré z nich smrteľné, vrátane exfoliatívnej
dermatitídy, Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej epidermálnej
nekrolýzy boli hlásené veľmi zriedka v súvislosti s užívaním nesteroidných
antiflogistík (pozri časť 4.8). Dôkaz z pozorovacích štúdií naznačuje, že
užívanie piroxikamu môže súvisieť s vyšším rizikom vážnych kožných reakcií,
ako užívanie iných neoxikamových nesteroidných antifogistík. Najvyššie
riziko týchto reakcií pre pacientov je v začiatočných štádiách liečby, vo
väčšine prípadov sa objaví reakcia počas prvého mesiaca liečby. Piroxikam
je nutné vysadiť pri vzniku kožnej vyrážky, lézií na sliznici alebo iných
príznakov hypersenzitivity.

/Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne účinky/
U pacientov s hypertenziou a/alebo miernym až stredne závažným zlyhávaním
srdca sa vyžaduje vhodné monitorovanie a usmernenie, pretože v súvislosti s
terapiou NSAIDs boli hlásené edémy a retencia tekutín.

Údaje z klinických a epidemiologických štúdií poukazujú na možnosť, že
užívanie niektorých NSAIDs (hlavne vysoké dávkovanie a dlhodobá liečba)
môže byť spojené s malým zvýšením rizika arteriálnej trombembolickej
príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová príhoda). Nie je dostatok údajov,
aby sa takéto riziko vylúčilo pri používaní piroxikamu.

Pacienti s nekontrolovanou hypertenziou, kongestívnym zlyhávaním srdca,
potvrdenou ischemickou chorobou srdca a/alebo cerebrovaskulárnym ochorením
môžu byť liečení piroxikamom po starostlivej úvahe. Podobné starostlivé
zváženie je nevyhnutné urobiť pred začatím dlhodobej liečby u pacientov s
rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia (napr. hypertenzia,
hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).

Starší pacienti: Starší pacienti majú zvýšený výskyt nežiaducich reakcií na
NSAIDs, hlavne gastrointestinálne krvácanie a perforácia, ktoré môžu byť
smrteľné (pozri časť 4.2).

Piroxikam znižuje agregáciu krvných doštičiek a predlžuje čas krvácania, čo
treba brať do úvahy pri stanovení a hodnotení času krvácania.

Ochorenia spojené so zníženou renálnou perfúziou, ako obehová
nedostatočnosť, cirhóza pečene, nefrotický syndróm predstavujú špeciálne
riziko, pretože podávanie lieku pacientom s poškodením srdca, obličiek,
pečene vyžaduje špeciálnu opatrnosť, dôslednú lekársku a laboratórnu
kontrolu (krvný obraz, testy funkcie obličiek a pečene).

Poruchy zraku má vyšetriť oftalmológ.4.5 Liekové a iné interakcie


Neodporúča sa súbežne podávať s:
Tak ako pri iných nesteroidných antiflogistikách, je nutné zabrániť
užívaniu piroxikamu spolu s kyselinou acetylsalicylovou alebo súčasne
s iným nesteroidným antiflogistikom, vrátane inej liekovej formy
piroxikamu, pretože údaje nedokazujú, že takáto kombinácia prináša väčšie
zlepšenie, ako liečba samotným piroxikamom, a naviac je zvýšená možnosť
nežiaducich účinkov (pozri časť 4.4). Štúdie na ľuďoch ukázali, že súčasné
užívanie piroxikamu a kyseliny acetylsalicylovej znižuje plazmatickú
koncentráciu piroxikamu asi na 80% v porovnaní s obvyklou hodnotou.

Kortikosteroidy: zvýšené riziko gastrointestinálnej ulcerácie a krvácania
(pozri časť 4.4).

Antikoagulanciá: nesteroidné antiflogistiká, vrátane piroxikamu, môžu
zvýšiť účinok antikoagulancií ako je warfarín. Preto sa užívanie piroxikamu
súčasne s antikoagulanciom ako je warfarín neodporúča (pozri časť 4.3).

Antitrombotiká a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SSRI): zvýšené riziko gastrointestinálneho krvácania (pozri časť 4.4).
Opatrne podávať spolu s:
- akýmkoľvek liekom, ktorý sa pevne viaže na plazmatické proteíny (môže
kompetitívne inhibovať väzbu iných, súbežne podávaných liekov),
- liekmi s obsahom lítia (plazmatická hladina lítia sa môže zvýšiť),
- liekmi s obsahom draslíka alebo draslík šetriacimi diuretikami
(riziko hyperkaliémie),
- diuretikami a antihypertenzívami (piroxikam spôsobuje retenciu sodíka
a draslíka, čím sa účinok týchto liekov môže znížiť),
- metotrexátom (piroxikam inhibuje vylučovanie metotrexátu, preto môže
zvýšiť toxicitu metotrexátu),
- cimetidínom (absorpcia piroxikamu je mierne zvýšená, ale jeho polčas
a vylučovanie nie sú ovplyvnené).


4.6 Gravidita a laktácia


Predklinické údaje:
V predklinických štúdiách s perorálne podávaným piroxikamom sa dokázalo, že
nie je teratogénny.

Údaje u ľudí:
Podobne ako iné nesteroidné antiflogistiká, perorálne podávaný piroxikam
spôsobuje abnormálne ťažký pôrod ak liečba nie je prerušená v poslednom
štádiu gravidity. Nesteroidné antiflogistiká sú známe tým, že indukujú
uzatváranie ductus arteriosus.
Perorálne užitý piroxikam sa vylučuje do materského mlieka, jeho
koncentrácia v mlieku je asi 1-3% koncentrácie v plazme.
Pretože bezpečnosť podávania piroxikamu počas gravidity a obdobia laktácie
nebola overená, užívanie lieku sa počas gravidity a laktácie neodporúča
(pozri časť 4.3).


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Neexistujú klinické údaje signalizujúce, že liek ovplyvňuje pacientovu
schopnosť viesť vozidlá, obsluhovať stroje a vykonávať práce so zvýšeným
rizikom úrazu.


4.8 Nežiaduce účinky


Všeobecné príznaky: diskomfort, palpitácie.
Gastrointestinálny systém: Najčastejšie pozorované nežiaduce účinky sú
gastrointestinálneho pôvodu. Peptické vredy, perforácia alebo GI krvácanie,
niekedy smrteľné, môžu nastať najmä u starších pacientov (pozri časť 4.4).
Po užití boli hlásené nauzea, vracanie, hnačka, flatulencia, obstipácia,
dyspepsia, abdominálna bolesť, meléna, hemateméza, ulcerózna stomatitída,
exacerbácia kolitídy a Crohnovej choroby (pozri časť 4.4). Menej často sa
pozorovala gastritída. Môže sa tiež objaviť gastrointestinálne krvácanie,
perforácia a ulcerácia, čo vyžaduje okamžité vysadenie lieku.
Pečeň: Môžu nastať mierne poruchy funkcie (zmena funkčných parametrov
pečene, zvýšené hladiny sérových transamináz). Ťažké poškodenie funkcie
pečene, žltačka alebo smrteľná hepatitída sú zriedkavé. Liečba sa má
okamžite prerušiť, ak výsledky pečeňových testov a/alebo klinické symptómy
signalizujú poškodenie funkcie pečene.

Kardiovaskulárny systém: v súvislosti s liečbou NSAIDs bola hlásená
retencia tekutín, edém (väčšinou na dolných končatinách u kardiakov),
hypertenzia a zlyhávanie srdca. Údaje z klinických a epidemiologických
štúdií poukazujú na možnosť, že používanie niektorých NSAIDs (obzvlášť
dlhodobé vysoké dávkovanie) môže byť spojené s malým zvýšením rizika
arteriálnej trombembolickej príhody (napr. infarkt myokardu, mozgová
príhoda). (Pozri časť 4.2).

Centrálny nervový systém: závrat, bolesť hlavy, ospalosť, nespavosť,
depresia, poruchy nálady, nervozita, halucinácie, nezvyčajné sny,
zmätenosť, parestézia.
Kožné reakcie: kožná vyrážka, svrbenie, fotosenzitivita, zriedkavo
onycholýza, alopécia. Podobne ako u iných nesteroiných antiflogistík,
bulózne reakcie vrátane Stevensovho-Johnsonovho syndrómu a toxickej
epidermálnej nekrolýzy (veľmi zriedkavé).
Alergické reakcie: anafylaxia, bronchospazmus, vyrážka, angioneurotický
edém, vaskulitída, sérová choroba.
Obličky: zriedka intersticiálna nefritída, nefrotický syndróm, renálna
insuficiencia, renálna papilárna nekróza.
Zmyslové orgány: poruchy videnia (rozmazané videnie), tinnitus.
Hemopoetický systém: znížené hodnoty hemoglobínu a hematokritu, znížená
agregácia doštičiek, anémia, trombocytopénia, Schönleinova-Henochova
purpura, leukopénia, eozinofília. Zriadkavo môže nastať aplastická alebo
hemolytická anémia, alebo epistaxa.
Metabolické zmeny: hypoglykémia, hyperglykémia, zmeny telesnej hmotnosti.
Boli hlásené prípady pozitívneho ANA (antinukleárne protilátky) testu
a straty sluchu.


4.9 Predávkovanie


Ak sa liek používa podľa odporúčania, netreba očakávať žiadne symptómy
z predávkovania.
Pokiaľ niekto náhodou alebo úmyselne vypije obsah niekoľkých ampuliek, môže
nastať predávkovanie. Symptómy predávkovania nesteroidnými antiflogistikami
sú: letargia, ospalosť, nauzea, vracanie, bolesť v epigastriu, ktoré sa
zvyčajne normalizujú po symptomatickej liečbe. Môže sa objaviť
gastrointestinálne krvácanie. Veľmi zriedkavo sa môže objaviť hypertenzia,
akútna renálna insuficiencia, depresia dýchania, kóma. Anafylaktické
reakcie sa môžu objaviť aj v prípade predávkovania.

Liečba predávkovania: Neexistuje špecifické antidotum. V prípade
predávkovania sa použije symptomatická liečba. Ak sa vypije injekčný
roztok, môžno použiť vyprázdnenie žalúdka a/alebo podanie aktívneho uhlia,
a/alebo osmotických laxatív na redukciu absorpcie dostupného množstva
piroxikamu.
Pri liečbe predávkovania treba vziať do úvahy dlhý polčas eliminácie
piroxikamu. Forsírovaná diuréza, hemodialýza a hemoperfúzia nie sú vhodné
kvôli vysokej väzbe piroxikamu na proteíny.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidné antiflogistikum a antireumatikum

ATC kód: M01AC01

Piroxikam je nesteroidné antiflogistikum s analgetickými a antipyretickými
účinkami. Liečivo zmierňuje edém, erytém, horúčku a bolesť spojenú so
zápalom. Liek sa používa na symptomatickú ličbu osteoartrózy, reumatoidnej
artritídy alebo ankylozujúcej spondylitídy. Piroxikam účinkuje na viacero
fáz zápalovej reakcie: reverzibilnou inhibíciou cyklooxygenázy znižuje
syntézu a aj uvoľňovanie prostaglandínov, inhibuje agregáciu neutrofilov
a migráciu polymorfných buniek a monocytov do miesta zápalu a uvoľňovanie
lyzozomálnych enzýmov z aktivovaných lymfocytov. Pri séropozitívnej
reumatoidnej artritíde znižuje hladinu reumatoidného faktora v sére a aj
v synoviálnej tekutine. Piroxikam nemá účinok na hypofyzárno-nadobličkovú
os. /In vitro/ nemá žiaden škodlivý účinok na metabolizmus chrupaviek kĺbov.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Piroxikam sa dobre absorbuje po perorálnej a rektálnej aplikácii. Po
perorálnom podaní súčasné užitie jedla znižuje rýchlosť, ale nie množstvo
absorpcie. Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosiahnu približne 3-5
hodín po podaní. Opakovaním 20 mg dennej dávky trvá 7-12 dní, aby sa
dosiahol rovnovážny stav plazmatických hladín, avšak možno ho dosiahnuť
behom 1-2 dní použitím saturačnej 40 mg dávky.
V štúdii s opakovanou intramuskulárne podanou dávkou boli plazmatické
hladiny piroxikamu vyššie ako tie dosiahnuté podávaním kapsúl perorálne
v 45. minúte prvý deň, v 30. minúte na druhý deň a v 15. minúte na siedmy
deň.
Piroxikam podlieha rozsiahlemu metabolizmu, menej ako 5% dennej dávky je
vylúčené močom a stolicou v nezmenenej forme. Primárna cesta metabolizmu je
hydroxylácia piridylového cyklu v postrannom reťazci molekuly, nasleduje
konjugácia s kyselinou glukurónovou a vylúčenie močom. Polčas eliminácie
piroxikamu je asi 50 hodín, preto stabilné plazmatické hladiny možno
dosiahnuť dávkovaním raz denne.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti


Karcinogenita, mutagenita, fertilita
Štúdie akútnej, subakútnej a chronickej toxicity piroxikamu sa uskutočnili
na potkanoch, myšiach, psoch a opiciach. Podobne ako výsledky
toxikologických štúdií s inými nesteroidnými antiflogistikami, aj v týchto
štúdiách najčastejšími zmenami boli nekróza renálnej papily
a gastrointestinálne poškodenia.
Predklinické testy reprodukčnej toxicity neodhalili žiadny účinok znižujúci
fertilitu.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok


Povidonum, natrii glycinocarbonas, dinatrii edetas dihydricus, aqua ad
iniectabilia.


6.2 Inkompatibility


Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti


2 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Uchovávajte pri teplote do 250C, chráňte pred svetlom.


6.5 Druh obalu a obsah balenia


5 x 1ml ampulky, písomná informácia pre používateľov, papierová škatuľka.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri ul. 30-38
MAĎARSKO8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


29/0205/93-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 20.11.199310. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


Apríl 2008


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C68649
Skupina ATC:
M01 - Antireumatiká a antiflogistiká
Skupina ATC:
M01AC01 - piroxicamum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
HU -
Účinná látka:
pyridoxini chloridum
Výrobca lieku:
EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, MADARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.93 € / 88.27 SK
Úhrada poisťovňou:
1.79 € / 53.93 SK
Doplatok pacienta:
1.14 € / 34.34 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.93 € ÚP:1.79 € DP:1.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.59 € ÚP:0.00 € DP:4.59 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.17 € ÚP:0.00 € DP:2.17 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.23 € ÚP:1.39 € DP:0.84 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.59 € ÚP:1.86 € DP:3.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.23 € ÚP:1.86 € DP:4.37 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:2.79 € DP:4.57 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien