Detail:
MILGAMMA N cps 20
Názov lieku:
MILGAMMA N
Doplnok názvu:
cps 20
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Milgamma® N
kapsuly
Liečivá: benfotiamín, pyridoxíniumchlorid a kyanokobalamín

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás |
|dôležité informácie. |
|Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať |
|Milgammu N obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju |
|znovu prečítali. |
|Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika. |
|Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte |
|kontaktovať lekára. |
|- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak |
|spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo |
|lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Milgamma N a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Milgammu N
3. Ako užívať Milgammu N
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Milgammu N
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MILGAMMA N A NA ČO SA POUŽÍVA

Milgamma N je liek na liečbu neuropatie.

Milgamma N sa používa na liečbu zápalových a bolestivých ochorení nervov
ako je diabetická a alkoholická polyneuropatia, migréna, bolestivé
postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-
ruka, pásový opar (herpes zoster), obrna (paréza) tvárového nervu.
Používa sa tiež pri predĺženej rekonvalescencii (zotavení sa) a
v geriatrii.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MILGAMMU N

Neužívajte Milgammu N

- keď ste alergický (precitlivený) na tiamín, benfotiamín,
pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z ďalších
zložiek Milgammy N;
- keď ste tehotná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Milgammy N

Milgamma N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšie ako 6 mesiacov.

Užívanie iných liekov
Zvýšená potreba pyridoxínu nastáva počas užívania izoniazidu (liek proti
tuberkulóze), D-penicilínu (antibiotikum) a cykloserínu (antibiotikum) ako
aj pri dlhodobom užívaní perorálnej antikoncepcie s obsahom estrogénov.
Tiamín je deaktivovaný 5-flurouracilom (liek používaný pri chemoterapii),
pretože 5-fluorouracil kompetitívne inhibuje fosforyláciu tiamínu na
tiamínpyrofosfát.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Milgammy N s jedlom a nápojmi
Zvýšená potreba pyridoxínu nastáva počas užívania alkoholu.

Tehotenstvo a dojčenie
Denný príjem vitamínu B6 do 25 mg je počas tehotenstva a v období laktácie
bezpečný.
Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas
tehotenstva a dojčenia.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Milgamma N nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy N
Pred užívaním Milgammy N sa má zistiť alergická anamnéza.
Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa nachádza v lieku, spôsobiť
bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku.


3. AKO UŽÍVAŤ MILGAMMU N

Vždy užívajte Milgammu N presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u
svojho lekára alebo lekárnika. Vždy sa riaďte týmito pokynmi, pretože inak
nebude Milgamma N správne účinkovať.

Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 (jedna) kapsula 3 až 4-krát denne.
V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať
1-2 kapsuly denne.

Spôsob užívania
Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle s malým množstvom tekutiny.

Ak užijete viac Milgammy N, ako máte
Ak sa u Vás vyskytnú neočakávané príznaky, vyhľadajte lekára.

Ak zabudnete užiť Milgammu N
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte
v užívaní Milgammy N v rovnakej dávke ako predtým a snažte sa v budúcnosti
užívať liek pravidelne.

Ak prestanete užívať Milgammu N
Ak ukončíte liečbu, riskujete, že liečba nebude úspešná.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Milgamma N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

/Poruchy nervového systému:/
Frekvencia nie je známa: Dlhodobé užívanie viac ako 6 mesiacov môže vyvolať
periférne senzorické neuropatie (pozri časť Buďte zvlášť opatrný pri
užívaní Milgammy N).

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Veľmi zriedkavé (vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 pacientov):
V klinických štúdiách boli zdokumentované ojedinelé prípady
gastrointestinálnych porúch ako je nutkanie na vracanie a iné
gastrointestinálne ťažkosti. Avšak frekvencia výskytu týchto nežiaducich
účinkov sa významne nelíšila od skupiny dostávajúcej placebo (liek bez
liečiva). Príčinný vzťah k vitamínom B1 a B6 nie je dostatočne objasnený
a môže byť závislý od dávky.

/Celkové poruchy:/
Frekvencia nie je známa: Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa
nachádza v lieku, spôsobiť bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku
(pozri časť Dôležité informácie o niektorých zložkách Milgammy N).

/Poruchy inumitného systému:/
Zriedkavé (vyskytujú sa u viac ako 1 z 10 000, ale menej ako 1 z 1000
pacientov:
alergické reakcie (žihľavka, kožné vyrážky, šok).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MILGAMMU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Milgammu N po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli
a blistri po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15 - 25 (C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, chránený pred svetlom.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Milgamma N obsahuje

Liečivami sú benfotiamín, pyridoxíniumchlorid a kyanokobalamín.

1 kapsula obsahuje 40 mg benfotiamínu, 90 mg pyridoxíniumchloridu a 0,25 mg
kyanokobalamínu.

Ďalšie zložky sú:
stredné nasýtené triacylglyceroly, repkový olej rafinovaný, sójový lecitín,
etylvanilín, hydrogénfosforečnan vápenatý bezvodý, želatína, glycerol 85 %,
nekryštalizujúci roztok sorbitolu, oxid titaničitý (E 171), oxid železitý
červený (E 172).

Ako vyzerá Milgamma N a obsah balenia

Milgamma N je dostupná v baleniach po 20, 50 alebo 100 kapsúl alebo ako
nemocničné balenie po 500, 1000 a 5000 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG,
Calwerstrasse 7, 710 34, Böblingen, Nemecko

Výrobcovia:
R.P. Scherer GmbH ( Co. KG
Gammelsbacher Strasse 2, 69412 Eberbach, Nemecko

C.P.M. Contract Pharma GmbH ( Co. KG
Frühlingsstrasse 7, 83620 Feldkirschen-Westerham, Nemecko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2010.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Milgamma N
kapsuly


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 kapsula obsahuje:
benfotiaminum 40 mg,
pyridoxini hydrochloridum 90 mg,
cyanocobalaminum 250 µg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsuly


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Zápalové a bolestivé ochorenia nervov, napr. diabetická a alkoholická
polyneuropatia, migréna, bolestivé natiahnutia svalov, bolestivé
postihnutie koreňov periférnych nervov, skalenový syndróm, syndróm rameno-
ruka, pásový opar (herpes zoster), paréza tvárového nervu.
Pri predĺženej rekonvalescencii a v geriatrii.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Ak lekár neurčí inak, užíva sa 1 (jedna) kapsula 3 – 4-krát denne.
V ľahších prípadoch a ak je odpoveď na liečbu obzvlášť dobrá, stačí užívať
1 - 2 kapsuly denne. Kapsula sa má prehltnúť celá po jedle s malým
množstvom tekutiny.

4.3 Kontraindikácie

Pri podozrení na precitlivenosť na tiamín, benfotiamín,
pyridoxíniumchlorid, kyanokobalamín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
Milgammy N.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Milgamma N môže vyvolať neuropatie, ak sa užíva dlhšiu dobu ako 6 mesiacov.
Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa nachádza v lieku, spôsobiť
bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku.

4.5 Liekové a iné interakcie

Terapeutické dávky vitamínu B6 môžu znížiť účinok L-dopy.

Zvýšená potreba pyridoxínu nastáva počas užívania izoniazidu, D-penicilínu
a cykloserínu ako aj alkoholu a pri dlhodobom užívaní perorálnej
antikoncepcie s obsahom estrogénov.
Tiamín je inaktivovaný 5-fluorouracilom, pretože 5-fluorouracil
kompetitívne inhibuje fosforyláciu tiamínu na tiamínpyrofosfát.

4.6 Gravidita a laktácia

Denný príjem vitamínu B6 do 25 mg je počas tehotenstva a v období laktácie
bezpečný.
Liek obsahuje 90 mg vitamínu B6 v 1 kapsule, preto sa nemá podávať počas
gravidity a laktácie.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Liek neovplyvňuje psychický ani fyzický stav.

4.8 Nežiaduce účinky

Každé posúdenie nežiaducich účinkov je zvyčajne založené podľa nasledujúcej
frekvencie výskytu:

Veľmi časté: ? 1/10 (? 10 %)
Časté: ? 1/100 až < 1/10 (? 1 % - < 10 %)
Menej časté: ? 1/1000 až < 1/100 (? 0,1 % - < 1 %)
Zriedkavé: ? 1/10 000 až < 1/1000 (? 0,01 % - < 0,1 %)
Veľmi zriedkavé: < 1/10 000 (< 0,01 %), vrátane ojedinelých prípadov

/Poruchy nervového systému:/
Frekvencia nie je známa: Dlhodobé užívanie viac ako 6 mesiacov môže vyvolať
periférne senzorické neuropatie (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní).

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Veľmi zriedkavé: V klinických štúdiách boli zdokumentované ojedinelé
prípady gastrointestinálnych porúch ako je nauzea a iné gastrointestinálne
ťažkosti. Avšak frekvencia výskytu týchto nežiaducich účinkov sa
signifikantne nelíšila od skupiny dostávajúcej placebo. Príčinný vzťah
k vitamínom B1 a B6 nie je dostatočne objasnený a môže byť závislý od
dávky.

/Celkové poruchy:/
Frekvencia nie je známa: Pri vysokom dávkovaní môže glycerol, ktorý sa
nachádza v lieku, spôsobiť bolesti hlavy, podráždenie žalúdka a hnačku
(pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

/Poruchy imunitného systému:/
Zriedkavé: alergické reakcie (žihľavka, kožné vyrážky, šok).

4.9 Predávkovanie

Vitamín B1 má veľkú terapeutickú šírku. Prípady otravy alebo predávkovania
nie sú známe.

Krátkodobé užívanie vysokých dávok (vyšších ako 1 g denne) vitamínu B6 môže
viesť k neurotoxickým účinkom. Tiež dávky vyššie ako 100 mg denne môžu
viesť k vzniku neuropatií, ak sa užívajú dlhšie ako 6 mesiacov.

Vitamín B12: nie sú známe prípady otravy alebo predávkovania.

a) Príznaky predávkovania
Predávkovanie sa zvyčajne prejavuje vo forme senzorických neuropatií, možné
sú aj spolu s ataxiou. Po podaní extrémne vysokých dávok sa môžu vyskytnúť
kŕče. U novorodencov a dojčiat sa môže vyskytnúť hlboká sedácia, hypotónia
a respiračné poruchy (dyspnoe, apnoe).


b) Liečba predávkovania
Po akútnom užití dávky viac ako 150 mg/kg telesnej hmotnosti
pyridoxíniumchloridu sa odporúča vyvolanie vracania a podanie aktívneho
uhlia. Vyvolanie vracania je najviac účinné počas prvých 30 minút po užití,
potrebná môže byť intenzívna lekárska starostlivosť.

Antidóta: nie sú známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vitamín.
ATC kód: A11DB

Vitamíny B-komplexu majú priaznivé účinky na zápalové a degeneratívne
ochorenia nervov a pohybového systému. Používajú sa nielen ako náhrada pri
nedostatku vitamínov v organizme, ale pri vysokom dávkovaní majú ďalšie
farmakologické vlastnosti, ktorými sa vysvetľujú analgetické,
antineuralgické a regeneratívne účinky, ktoré sa môžu dosiahnúť pri liečbe
s Milgammou N.

Lederman a Wiedey (1989) pozorovali v placebom kontrolovanej dvojito
zaslepenej štúdii účinnosť kombinovaného lieku s obsahom benfotiamínu,
vitamínu B6 a B12, ktorý sa podával pacientom s manifestnou diabetickou
polyneuropatiou. Počas liečby nastalo signifikantné zlepšenie bolestivých
pocitov a porúch citlivosti.
Strache a kol. (1996) pozoroval v placebom kontrolovanej dvojito zaslepenej
štúdii signifikantné zlepšenie vodivosti nervových vlákien počas podávania
kombinovaného lieku obsahujúceho benfotiamín, vitamín B6 a vitamín B12 v
liečbe diabetickej polyneuropatie. Aj dlhodobé sledovania 9 mesiacov po
ukončení štúdie potvrdili priaznivý účinok.

Benfotiamín patrí do skupiny tzv. alitiamínov a je v tukoch rozpustnou
formou vitamínu B1. Výhody oproti vitamínu B1 sú nasledujúce:
1. Benfotiamín sa 3-5-krát lepšie resorbuje ako ekvivalentné množstvo
tiamíniumdichloridu.
2. Rýchlosť konverzie na metabolicky aktívnu kokarboxylázu je po užití
benfotiamínu 2 – 5-
krát vyššia ako po užití rovnakého množstva vitamínu B1.
1. Benfotiamín je omnoho rezistentnejší voči odbúravaniu enzýmom tiamináza.
3. Ani po perorálnom užití vysokých dávok benfotiamínu nebola pozorovaná
anafylaktická reakcia.
4. Zatiaľ čo tiamíniumdichlorid blokuje peristaltiku GIT, benfotiamín má
slabý stimulujúci účinok na hladké svalstvo.
5. Benfotiamín je bez chuti a bez zápachu. Preto typický nepríjemný zápach
tela po užívaní vitamínu B1 nie je po užívaní benfotiamínu prítomný.

Vitamín B6 sa zúčastňuje na odbúravaní bielkovín, tukov a cukrov. Jeho
neurotropný účinok sa môže využiť k zníženiu zápalových prejavov na
nervových vláknach počas terapie s INH. Taktiež tlmí extrapyramídové
prejavy pôsobením na mozgový kmeň.

Vitamín B12 je nenahraditeľný pre látkovú výmenu buniek, pre tvorbu
krviniek a funkciu nervového systému. Pôsobí ako katalyzátor pri
biologickej syntéze nukleových kyselín ako stavebnej jednotky nových
bunkových jadier. Vysoké dávky vitamínu B12 majú analgetické a
antialergické vlastnosti a podporujú prietok krvi.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom užití nastáva v čreve za prítomnosti fosfatáz k
defosforylácii benfotiamínu na S-benzoyltiamín (SBT), ktorý je rozpustný
v tukoch a preto má vysokú permeabilitu. SBT sa lepšie absorbuje ako vo
vode rozpustné deriváty tiamínu a z cirkulujúcej krvi prestupuje do vnútra
buniek, kde dochádza k enzymatickej debenzoylácii na tiamín, ktorý sa potom
prostredníctvom tiamínkinázy konvertuje na aktívnu formu koenzýmu
(kokarboxyláza). Denne sa odbúra v tele asi 1 mg tiamínu. Zvýšené množstvo
tiamínu sa vylúči močom.
Kokarboxyláza je okrem iného koenzýmom pyruvátdehydrogenázy, ktorý zohráva
kľúčovú úlohu v oxidatívnom metabolizme glukózy. V nervových bunkách sa
energia získava najmä oxidatívnym metabolizmom glukózy, preto dostatočné
množstvo tiamínu je dôležité pre funkciu buniek. Ak sa zvýši hladina
glukózy, dochádza k zvýšeným požiadavkám na tiamín. S benfotiamínom sa
dosiahnu vyššie intracelulárne koncentrácie tiamínu a aktívnych koenzýmov
ako s perorálne podanými vo vode rozpustnými derivátmi tiamínu.
Pri zníženej hladine kokarboxylázy v krvi dochádza v krvi a v tkanivách
k zvýšeniu hladín rozpadových produktov intermediárneho metabolizmu ako je
pyruvát, laktát a ketoglutarát, na ktoré veľmi citlivo reaguje svalstvo,
myokard a CNS. Benfotiamín zamedzuje kumulácii týchto metabolitov. Po
niekoľkých podaniach má benfotiamín silný analgetický účinok.

Na zistenie hladiny vitamínu B6 je vhodný tryptofánový záťažový test. Po
perorálnom podaní 0,1 g/kg telesnej hmotnosti L-tryptofánu sa pri normálnej
hladine vylúči za 24 hodín menej ako 30 mg kyseliny xanturénovej. Vysoké
množstvo vylúčenej kyseliny xanturénovej poukazuje na deficit vitamínu
B6 v organizme.

Pyridoxín, pyridoxal, pyridoxamín sa veľmi rýchlo absorbujú a ich
fosforyláciou a oxidáciou nastáva ich premena na pyridoxal-5-fosfát a
pyridoxal. Hlavným rozpadovým produktom je kyselina 4-pyridoxínová.

Vitamín B12 uvoľnený počas zažívania z potravy sa viaže na vnútorný faktor
(VF). VF je glykoproteín tvorený parietálnymi bunkami žalúdka. Komplex
vitamín B12 - VF je rezistentný voči proteolytickým enzýmom, dostáva sa až
do terminálneho ilea, kde sa sa viaže na špecifické receptory epitelových
buniek a dochádza k jeho absorpcii. Vitamín B12 sa transportuje mukózou ku
kapiláram krvného obehu, kde sa viaže na transportný proteín
transkobalamín. Tento komplex sa rýchle vychytáva pečeňou, kostnou dreňou a
inými proliferujúcimi bunkami.

Absorpcia je porušená u pacientov s chýbajúcim vnútorným faktorom, u
pacientov s malabsorpciou alebo s ochoreniami resp. patologickými zmenami
čriev, po gastrektómii alebo pri poruche tvorby autoimunitných protilátok.
Z potravy sa zvyčajne absorbuje len 1,5 - 3,5 (g vitamínu B12.
Vitamín B12 sa vylučuje žlčou a vstupuje do enterohepatálneho obehu.
Prechádza taktiež placentou.

Biologická dostupnosť
Výrazne lepšiu biologickú dostupnosť benfotiamínu v porovnaní s vo vode
rozpustným tiamíniummononitrátom potvrdzuje porovnávacia štúdia uskutočnená
Bitchom (1990), ktorá sa vykonala na 12 mladých mužoch. Absorbované
množstvo benfotiamínu sa zvyšuje priamo úmerne so zvýšením podávanej dávky
a v porovnaní s tiamínom nevykazuje kinetiku nasýtenia. Oproti tomu sa vo
vode rozpustný vitamín B1 absorbuje maximálne len v množstve 10 mg. Okrem
toho sa benfotiamín dlhšie uchováva v tkanivách.
Benfotiamín má jednoznačne lepšiu biologickú dostupnosť v porovnaní
s ďalšími v lipidoch rozpustnými derivátmi tiamínu. Bitch (1992)
v porovnávacej skríženej štúdii dokázal, že po perorálnom podaní
benfotiamínu je napr. hodnota AUC (plocha pod krivkou) v plazme 4 násobne
vyššia ako pre fursultiamín a maximálna hladina tiamínu (Cmax) v plazme je
po podaní benfotiamínu viac ako dvojnásobok fursultiamínovej hodnoty.
Na stanovenie hladiny vitamínu B1 sa používa metóda sledovania TPP závislej
enzýmovej aktivity v erytrocytoch, ako je napr. aktivita transketolázy.
Plazmatické koncentrácie transketolázy sú v rozsahu od 2 do 4 (g/100 ml.

Priemerná sérová hodnota PALP je u dospelých v priemere 1,2 (g/100 ml.
Priemerná koncentrácia vitamínu B6 v krvi je 6 (mol/100 ml.
Ani po podaní dennej dávky viac ako 1 g počas niekoľkých týždňov až
mesiacov sa nezaznamenal výskyt hypervitaminózy alebo iných nežiaducich
účinkov.

Normálne hodnoty plazmatickej koncentrácie vitamínu B12 sú 200-900 pg/ml
alebo ( 200 pg/ml pri jeho deficite. Len 0,1 % celkového množstva vitamínu
B12 je vo voľnej cirkulujúcej forme. Denná potreba je okolo 1 (g.
Necirkulujúci vitamín B12 je deponovaný najmä v pečeni. S „ body pool“ 3-5
mg, je obsah v pečeni 50-90 %.

Absorpcia vitamínu B12 je inhibovaná kolchicínom, etanolom a neomycínom
(preto je indikované parenterálne podanie). Perorálne antidiabetiká
biguanidového typu a kyselina p-aminosalicylová, ako aj chloramfenikol
a vitamín C interferujú s absorpciou vitamínu B12.
Biologický polčas kyanokobalamínu v plazme je 123 hodín.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

V dostupnej literatúre a po dlhotrvajúcom terapeutickom užívaní nebol
doteraz u benfotiamínu a vitamínu B12 zaznamenaný mutagénny, karcinogénny
účinok a toxický účinok na reprodukciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

triglycerida saturata media, rapae oleum raffinatum, soiae lecithinum,
ethylvanillinum, calcii hydrogenophosphas anhydricus, gelatina, glycerolum
85 per centum, sorbitolum liquidum non cristallisabile, titanii dioxidum E
171, ferri oxidum rubrum E 172

6.2 Inkompatibility

Benfotiamín na rozdiel od tiamínu z veľkej časti nevykazuje
imkompatibility. Nastáva len zmena zafarbenia liečiva v kombinácii
s aminofylínom, vitamínom C a pri vysokých teplotách a vlhkosti.

Vitamín B12 je inkompatibilný s látkami spôsobujúcimi oxidáciu alebo
redukciu a so soľami ťažkých kovov. V roztokoch s obsahom tiamínu je
vitamín B12 podobne ako ďalšie zložky B-komplexu rýchlo rozložený
produktami odbúravania tiamínu (nízka hladina iónov železa môžu tomuto
odbúravaniu zabrániť). Riboflavín ma tiež deštrukčný účinok, najmä pri
súčasnom pôsobení svetla. Nikotínamid urýchľuje fotolýzu zatiaľ čo
antioxidanty ju spomaľujú.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 (C.
Uchovávajte v pôvodnom obale, chránený pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister, písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka.

Veľkosť balenia: 20, 50, 100 kapsúl
Klinické balenie: 500, 1000, 5000 kapsúl

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

W(rwag Pharma GmbH ( Co. KG, B(blingen, Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

86/0672/95-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

02.11.1995/

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Október 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C67066
Skupina ATC:
A11 - Vitamíny
Skupina ATC:
A11DB - Vitamín B1 v komb.s vitamínom B6 a/alebo vit. 12
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
D Spolkova republika nemecko
Účinná látka:
benzylum benzoicum,sennae folium,desipramini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Worwag Pharma GmbH + Co.KG, Boblingen, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.90 € / 147.62 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.90 € / 147.62 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.90 € ÚP:0.00 € DP:4.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.70 € ÚP:0.00 € DP:11.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.51 € ÚP:0.00 € DP:22.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.38 € ÚP:0.00 € DP:5.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.90 € ÚP:0.00 € DP:4.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.70 € ÚP:0.00 € DP:11.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.51 € ÚP:0.00 € DP:22.51 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien