Detail:
Bicusan 150 mg tbl flm 30x150 mg
Názov lieku:
Bicusan 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 30x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2108/02183

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Bicusan 150 mg
filmom obalené tablety

bikalutamid


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok, ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je Bicusan 150 mg a na čo sa používa
2. Skôr, ako užijete Bicusan 150 mg
3. Ako užívať Bicusan 150 mg
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Bicusan 150 mg
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE Bicusan 150 mg A NA ČO SA POUŽÍVA


Bikalutamid patrí do skupiny anti-androgénov. Anti-androgény pôsobia proti
účinkom androgénov (mužských pohlavných hormónov).

Bikalutamid sa používa u dospelých mužov na liečbu rakoviny prostaty bez
metastáz, keď kastrácia alebo iné typy liečby nie sú vhodné alebo sú
neprijateľné..

Môže sa používať v kombinácii s rádioterapiou (liečbou ožarovaním) alebo
operáciou prostaty v rámci programov včasnej liečby..

2. SKÔR AKO UŽIJETE Bicusan 150 mg


Neužívajte Bicusan 150 mg


- ak ste alergický (precitlivený) na bikalutamid alebo na niektorú
z ďalších zložiek lieku Bicusan 150 mg (pozri informácie o ďalších
zložkách lieku).
- ak ste žena
- ak majú byť tablety podávané dieťaťu
- ak užívate terfenadín alebo astamizol (na alergiu) alebo cisaprid (pri
pálení záhy a kyslom refluxe( návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka))
- ak trpíte ťažkým ochorením pečene

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Bicusan 150 mg
- ak trpíte ochorením pečene. Váš lekár rozhodne o vykonaní krvných testov
na kontrolu funkcie pečene počas užívania tohto lieku.
- ak trpíte závažným zlyhaním obličiek. Keďže nie sú žiadné skúsenosti s
použitím bikalutamidu v týchto prípadoch, vyžaduje sa opatrnosť.
- ak trpíte srdcovým ochorením, Váš lekár rozhodne o kontrole Vašej
srdcovej funkcie v pravidelných intervaloch.

Ak sa niektoré z vyššie uvedeného vzťahuje na Vás a ešte ste sa neporadili
s Vaším lekárom, informujte, prosím, svojho lekára alebo lekárnika skôr ako
začnete užívať tento liek.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali niektorý z nasledujúcich
liekov ,oznámte to, prosím, svojmu lekárovi pred použitím bikalutamidu:
- Cyklosporín (používa sa na potlačenie imunitného systému pri prevencii
alebo liečbe odmietnutia transplantovaného orgánu alebo transplantátu
kostnej drene). Bikalutamid môže zvýšiť koncentráciu látky nazývanej
kreatinín v plazme a lekár môže vziať vzorku krvi na vyšetrenie
a sledovanie tohto stavu.
- Midazolam (liek, ktorý sa používa na zmiernenie úzkosti pred operáciou
alebo inými zákrokmi alebo ako anestetikum pred a počas operácie).
Informujte lekára alebo zubného lekára ak užívate bikalutamid v prípade,
že sa máte podrobiť operácii alebo trpíte úzkosťou v nemocnici
- Terfenadín alebo astemizol, ktoré sa používajú na liečbu alergií, alebo
cisaprid používaný na liečbu pálenia záhy a kyslého refluxu (pozri časť 2
Neužívajte Bicusan 150 mg)
- Tzv.blokátory kalciového kanála, napr. diltiazem alebo verapamil. Tieto
lieky sa používajú pri liečbe srdcových problémov, angíny a vysokého
krvného tlaku.
- lieky na riedenie krvi, napr. warfarín
- Cimetidín na liečbu kyslého refluxu a žalúdočných vredov alebo
ketokonazol na liečbu hubových infekcií


Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali vyššie uvedené lieky alebo
iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Bicusanu 150 mg s jedlom a nápojmi
Tablety nie je nutné užívať s jedlom, ale musia byť prehltnuté v celku
a zapité pohárom vody.


Tehotenstvo a dojčenie
Tento liek nesmú užívať ženy.

Liečba bikalutamidom 150 mg môže spôsobiť dočasnú neplodnosť alebo dočasne
znížiť plodnosť.

Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Tento liek by nemal ovplyvniť vašu schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať
stroje, aj keď niektorí ľudia môžu počas užívania tohto lieku pociťovať
ospalosť. Ak pocítite takéto prejavy, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom pred vedením vozidla alebo obsluhovaním strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Bicusanu 150 mg
Ak Vám lekár povedal, že trpíte intoleranciou niektorých cukrov, obráťte sa
na Vášho lekára pred začatím užívania lieku.

3. AKO UŽÍVAŤ Bicusan 150 mg


Vždy užívajte Bicusan 150 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekárnika.

Obvyklá dávka je jedna tableta denne. Tablety sa prehĺtajú vcelku a
zapíjajú sa pohárom vody. Pokúste sa užívať liek približne v rovnakom čase
každý deň.

Ak užijete viac Bicusanu 150 mg, ako máte
Ak si myslíte, že ste užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď Vášho
lekára alebo na najbližšiu nemocnicu. Vezmite si so sebou zvyšné tablety
alebo obal, aby lekár vedel, čo ste užili. On rozhodne o monitorovaní
Vašich telesných funkcií pokiaľ účinky bikalutamidu nepominú.

Ak zabudnete užiť Bicusan 150 mg
Ak si myslíte, že ste zabudli užiť Vašu dennú dávku Bicusanu 150mg, poraďte
sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú tabletu. Užite zvyčajnú dávku vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať Bicusan 150 mg
Neprestaňte užívať liek ani keď sa cítite byť zdravý, pokiaľ Vám to
neodporučil Váš lekár.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Bicusan 150 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich účinkov ihneď kontaktujte
svojho lekára, alebo oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice. Tieto sú
veľmi závažné vedľajšie účinky.

. Kožná vyrážka, svrbenie, žihľavka, šúpanie kože, pľuzgiere alebo tvorba
chrást na koži
. Opuch tváre alebo krku, pier, jazyka a hrdla, ktoré môžu spôsobiť
problémy pri prehĺtaní alebo dýchaní
. Poruchy dýchania, ktoré môžu, ale nemusia byť sprevádzané kašľom
a horúčkou
. Zožltnutie kože alebo očného bielka

Ostatné možné vedľajšie účinky:
U viac ako 1 z 10 pacientov:
. Bolesť na hrudi a zväčšenie prsníkov u mužov, návaly tepla

U menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 z 100 pacientov:
. Nevoľnosť, hnačka, strata chuti do jedla, sucho v ústach, porucha
trávenia, zápcha a nadúvanie
. Zmeny pečeňových funkcií vrátane zožltnutia kože a očných bielok
(žltačka)
. Nedostatok energie, únava, ospanlivosť, závraty, poruchy spánku, znížená
sexuálna túžba, ťažkosti s dosiahnutím erekcie
. Nutkanie na močenie v noci
. Zníženie počtu červených krviniek (anémia)
. Vypadávanie vlasov, zvýšený rast vlasov
. Diabetes, zvýšená hladina krvného cukru, zvýšenie hmotnosti, strata
hmotnosti
. Kožná vyrážka, svrbenie, potenie, opuchnutie rúk, chodidiel, ramien alebo
nôh
. Bolesť v žalúdku, hrudi alebo panve, bolesť hlavy, bolesť, triaška
. Zlyhanie srdca
. Dýchavičnosť

U menej ako 1 zo 100, ale u viac ako 1 z 1000 pacientov:
. Alergické reakcie. Príznaky môžu zahŕňať: kožná vyrážka, svrbenie,
žihľavka, šúpanie kože, pľuzgiere alebo tvorba chrást na koži, opuchy
tváre alebo krku, pier, jazyka a hrdla, ktoré môžu spôsobiť problémy pri
prehĺtaní alebo dýchaní
. Zápal pľúc nazývaný intersticiálna pľúcna choroba. Príznaky môžu zahŕňať
ťažkú dýchavičnosť s kašľom a horúčkou
. Depresia
. Prítomnosť krvi v moči (hematúria)

U menej ako 1 z 10000 pacientov:
. Nevoľnosť
. Suchá pokožka
. Zlyhanie pečene

Ostatné vedľajšie účinky, ktoré boli hlásené v súvislosti s týmto liekom sú
srdcové problémy vrátane angíny, zmeny pulzovej frekvencie a zmeny v EKG
výsledkoch. Tiež boli hlásené problémy so zrážanlivosťou krvi spôsobené
nedostatkom krvných doštičiek (trombocytopénia).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ Bicusan 150 mg

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

Nepoužívajte Bicusan 150 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a blistri.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom, keďže môžu
byť veľmi škodlivé pre životné prostredie. Spýtajte sa svojho lekárnika ako
zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Bicusan 150 mg obsahuje

- Liečivo je bikalutamid (150 mg)
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: monohydrát laktózy, magnéziumstearát, krospovidón,
povidón K-29/32, nátrium laurylsulfát.
Obal tablety: monohydrát laktózy, hypromelózu, makrogol 4000, oxid
titaničitý (farbivo E171).


Ako vyzerá Bicusan 150 mg a obsah balenia
Biele, okrúhle, bikonvexné, filmom obalené tablety s označením BCM 150 na
jednej strane.

Balenia po 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140,
200 alebo 280 filmom obalených tabliet v jednom balení.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörđur
Island


Výrobca
Synthon Hispania S.L.
Castelló 1
Polígono Las Salinas
08830 Sant Boi de Llobregat
Španielsko

Synthon BV
Microweg 22
6545 CM Nijmegen
Holandsko

Merckle GmbH
Address: Ludwig-Merckle Strasse 3
89143 Blaubeuren-Weiler
Nemecko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

|Rakúsko |Bicalutamid STADA 150 mg Filmtabletten |
|Belgicko |Bicalutamid Actavis 150 mg filmomhulde tabletten |
|Bulharsko |Bicalan 150 mg |
|Česká republika |Bicalutamidum Genthon 150 mg, potahované tablety |
|Nemecko |Bicalutamid-ratiopharm 150 mg Filmtabletten |
|Dánsko |Bicalustad |
|Grécko |Bicalutamide medac 150mg |
|Španielsko |Bicalutamida medac 150mg EFG |
|Fínsko |Bikalutamidi medac 150mg |
|Maďarsko |Bicusan |
|Island |Bicalutamid Actavis |
|Taliansko |BIKADER, 150 mg, compresse rivestite con film |
|Litva |Bicalutamid Actavis 150 mg pl?vele dengtos tablet?s |
|Holandsko |Bicalutamide 150 mg filmomhulde tabletten |
|Nórsko |Bikalutamid medac 150 mg |
|Poľsko |Bicalutamide medac |
|Portugalsko |Bicalutamida Stada |
|Rumunsko |Androbloc 150 mg |
|Švédsko |Bikalutamid Actavis |
|Slovinsko |Bicusan 150 mg filmsko obložene tablete |
|Slovenská |Bicusan 150 mg |
|republika | |
|Veľká Británia |Bicalutamide 150 mg film-coated tablets |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v októbri
2008.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.:2108/02183

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Bicusan 150 mg

filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg bikalutamidu

Pomocné látky: Každá filmom obalená tableta obsahuje 181 mg monohydrátu
laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Biela, okrúhla, bikonvexná, filmom obalená tableta, s označením BCM 150 na
jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Bicusan 150 mg je indikovaný ako monoterapia alebo ako prídavná liečba
radikálnej prostatektómie alebo rádioterapie u pacientov s lokálne
pokročilým karcinómom prostaty pri vysokom riziku progresie ochorenia
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí muži vrátane starších pacientov: Jedna 150 mg tableta raz denne,
vždy v rovnakom čase (obvykle ráno alebo večer).

Deti a mladiství: Bicusan 150 mg nie je indikovaný u detí a mladistvých.
Tabety by sa mali prehĺtať celé a zapíjať tekutinou.

Minimálna doba liečby je 2 roky.

Poškodenie obličiek: U pacientov s poškodením obličiek nie je potrebná
úprava dávkovania. Nie sú skúsenosti s užívaním bikalutamidu u pacientov so
závažným poškodením obličiek ( s klírensom kreatinínu < 30 ml/min) (pozri
časť 4.4).

Poškodenie pečene: U pacientov s miernym poškodením pečene nie je potrebná
úprava dávkovania.
U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením pečene, môže dôjsť k
zvýšenej kumulácii liečiva (pozri časť 4.4).


4.3 Kontraindikácie

Bicusan 150 mg je kontraindikovaný u žien a detí.
Bicusan 150 mg sa nesmie používať u pacientov s precitlivenosťou na
bikaludamid alebo na niektorú z pomocných látok.

Užívanie bikalutamidu spolu s terfenadínom, astemizolom alebo cisapridom je
kontraindikované.

Bicusan 150 mg sa nesmie používať v prípadoch ťažkého poškodenia pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Bikalutamid je v rozsiahlej miere metabolizovaný v pečeni. Výsledky
výskumov naznačujú, že u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene
môže byť eliminácia bikalutamidu pomalšia, čo môže viesť ku kumulácii
účinnj látky. Preto sa má bikalutamid u pacientov so stredne ťažkým a
ťažkým poškodením pečene podávať s opatrnosťou. Liek je kontraindikovaný
u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene (pozri časť 4.3).

Ťažké poškodenie pečene bolo pri podávaní bikalutamidu pozorované iba
zriedkavo. Liečba bikalutamidom musí byť v takýchto prípadoch prerušená.

Odporúčajú sa pravidelné vyšetrenia funkcie pečene za účelom odhalenia
možných hepatálnych zmien. Najpravdepodobnejší je výskyt zmien počas prvých
6 mesiacov liečby bikalutamidom. V prípade progresie ochorenia spolu so
zvýšením PSA, je potrebné zvážiť ukončenie liečby bikalutamidom.

Keďže nie sú žiadne skúsenosti s používaním bikalutamidu u pacientov so
závažným poškodením obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min), bikalutamid
by sa mal používať u týchto pacientov so zvýšenou opatrnosťou.

Vzhľadom na schopnosť bikalutamidu inhibovať cytochróm P450 (CYP 3A4), je
potrebná zvýšená opatrnosť v prípade použitia súbežne s liečivami
metabolizovanými prednostne izoenzýmom CYP 3A4 (pozri časť 4.3 a 4.5).

U pacientov s ochoreniami srdca sa odporúča pravidelné sledovanie funkcií
srdca.

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
intolerancie galaktózy, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

/In vitro/ štúdie dokázali, že R-enantiomér bikalutamidu je inhibítor CYP 3A4
a v menšej miere inhibuje aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

/In vitro/ štúdie tiež naznačujú možnosť, že bikalutamid inhibuje cytochróm
3A4. Množstvo klinických štúdii však ukazuje, že miera tejto inhibície pre
väčšinu liekov metobolizovaných cytochrómom P450 pravdepodobne nie je
klinicky významná.
Avšak, u liekov s úzkym terapeutickým indexom metabolizovaným v pečeni by
inhibícia CYP3A4, spôsobená bikalutamidom, mohla byť klinicky významná.

V tejto súvislosti je užívanie spolu s terfenadínom, astemizolom a
cisapridom kontraindikované ,

Opatrnosť je potrebná pri užívaní bikalutamidu spolu s liečivami ako
cyklosporín a blokátory kalciového kanála. Môže byť potrebné dávku znížiť,
najmä v prípade, že sa prejaví zosilnený alebo nežiaduci účinok. . U
pacientov užívajúcich cykolosporín musí byť dôkladne monitorovaný klinický
stav a plazmatické hladiny počas užívania bikalutamidu a po ukončení jeho
podávania.

Opatrnosť je potrebná u pacientov užívajúcich lieky, ktoré inhibujú
oxidačné procesy v pečeni, ako napríklad cimetidín a ketokonazol. To môže
mať za následok zvýšenie plazmatických koncentrácií bikalutamidu, čo môže
teoreticky viesť k zvýrazneniu vedľajších účinkov.

/In vitro/ štúdie preukázali, že bikalutamid môže vytesniť kumarínový
antikoagulans, warfarín z miest jeho väzby na proteíny. Preto sa odporúča
dôkladne sledovať protrombínový čas u pacientov, ak sa liečba bikalutamidom
začne u pacientov užívajúcich kumarínové antikoagulačné liečivá.

4.6 Gravidita a laktácia

Bikalutamid je kontraindikovaný u žien, preto sa nesmie podávať tehotným
ženám alebo dojčiacim matkám.

Fertilita
Reverzibilné poškodenie mužskej fertility bolo pozorované v štúdiách na
zvieratách (pozri časť 5.3). U ľudí musí byť predpokladaná subfertilita
alebo neplodnosť.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je pravdepodobné, že Bikalutamid bude mať vplyv na schopnosť viesť
vozidlá alebo obsluhovať stroje. Treba však mať na zreteli, že sa občas
môže vyskytovať závrat alebo somnolencia (pozri časť 4.8). Pacienti,
u ktorých sa tieto účinky vyskytnú, musia byť opatrní.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov je definovaná nasledovne: veľmi
časté (?1/10 liečených pacientov), časté (?1/100, <1/10 liečených
pacientov), menej časté (? 1/1000, < 1/100 liečených pacientov), zriedkavé
(? 1/10000, < 1/1000 liečených pacientov), veľmi zriedkavé (<
1/10000 liečených pacientov).

|Trieda |Frekvencia výskytu |
|orgánových | |
|systémov | |
| |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
| | | | | |zriedkavé |
|Poruchy | | |Alergické | | |
|imunitného | | |reakcie, | | |
|systému | | |vrátane | | |
| | | |angioneurotick| | |
| | | |ého edému a | | |
| | | |urtikárie | | |
|Psychické | | |Depresia | | |
|poruchy | | | | | |
|Poruchy | | |Intersticiálne| | |
|dýchacej | | |ochorenie pľúc| | |
|sústavy, | | | | | |
|hrudníka a | | | | | |
|mediastína | | | | | |
|Poruchy | |Hnačka | |Zvracanie | |
|gastro-intesti| |Nauzea | | | |
|nálneho traktu| | | | | |
| | | | | | |
|Poruchy pečene| |Zmeny pečene | | |Zlyhanie |
|a žlčových | |(zvýšené | | |pečene |
|ciest | |hladiny | | | |
| | |transamináz, | | | |
| | |cholestáza | | | |
| | |žltačka)2) | | | |
|Poruchy |Citlivosť | | | | |
|reprodukčného |prsníkov1 | | | | |
|systému a |Gynekomastia1| | | | |
|prsníkov | | | | | |
|Poruchy kože a| | | |Suchá | |
|podkožného | | | |pokožka | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy | | |Hematúria | | |
|obličiek a | | | | | |
|močových ciest| | | | | |
| | | | | | |
|Celkové |Návaly tepla1|Asténia | | | |
|poruchy a | |Svrbenie | | | |
|reakcie v | | | | | |
|mieste podania| | | | | |
| | | | | | |


1 Môže byť znížené/odstránené súbežnou kastráciou.
2 Hepatálne zmeny sú závažné iba zriedkavo a boli zvyčajne prechodné,
pričom vymizli alebo sa zmiernili počas terapie alebo po ukončení terapie.


Navyše boli v klinických štúdiách zaznamenané nasledujúce nežiaduce účinky
počas liečby bikalutamidom s LHRH analógom alebo bez (podľa názoru
examinátorov, považované ako možné nežiaduce účinky s frekvenciou výskytu
? 1%).


Poruchy krvi a lymfatického systému
Časté: anémia
Veľmi zriedkavé: trombocytopénia

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: diabetes mellitus, zvýšenie hmotnosti
Menej časté: anorexia, hyperglykémia, strata hmotnosti

Poruchy nervového systému
Časté: závrat, nespavosť
Menej časté: somnolencia

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Veľmi zriedkavé: zlyhanie srdca, angína pectoris, poruchy vodivosti
zahŕňajúce predĺženie PR a QT intervalov, arytmie a nešpecifické zmeny EKG

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: zápcha
Menej časté: sucho v ústach, dyspepsia, flatulencia

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: vyrážka, potenie, hirzutizmus
Menej časté: alopécia

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: noktúria

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov
Veľmi časté: znížené libido, erektilná dysfunkcia, impotencia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Časté: edém, celková bolesť, bolesť panvy, triaška
Menej časté: bolesť brucha, bolesť hrudníka, bolesť hlavy, bolesť chrbta,
bolesť krku

4.9 Predávkovanie

Neboli hlásené žiadne prípady predávkovania. Nakoľko bikalutamid patrí
medzi anilidy je teoretické riziko vzniku methemoglobulinémie.
Methemoglobulinémia bola pozorovaná po predávkovaní u zvierat. Podľa toho
môže byť pacient s akútnou intoxikáciou cyanotický. Špecifické antidótum
neexistuje, liečba je symptomatická. Dialýza nie je účinná, pretože
bikalutamid sa silne viaže na bielkoviny a neprechádza do moču v nezmenej
forme. Indikovaná je všeobecná podporná liečba zahrňujúca časté
monitorovanie vitálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: L02BB03

Farmokoterapeutická skupina: antiandrogény, cytostatiká


Bikalutamid je nesteroidný antiandrogén, bez ďalšej endokrinnej aktivity.
Viaže sa na androgénový receptor pričom nevyvoláva aktiváciu génovej
expresie. Tým inhibuje androgénnu stimuláciu. Výsledkom tejto inhibície je
regresia nádoru prostaty. U časti pacientov sa prerušenie liečby
bikalutamidom klinicky môže prejaviť “syndrómom z vysadenia androgénu”.
Bikalutamid je racemát, ktorého antiandrogénová aktivita sa takmer výlučne
viaže na jeho (R)-enantiomér.

Bicusan 150 mg bol skúmaný ako liečba pre pacientov s lokalizovaným (T1-
T2, N0 alebo NX, M0) alebo lokálne pokročilým (T3-T4, žiadne N, M0; T1-T2,
N+, M0) nemetastatickým karcinómom prostaty pomocou kombinovanej analýzy
výsledkov troch placebom kontrolovaných,dvojito zaslepených klinických
štúdií zahŕňajúcich 8113 pacientov, ktorým sa tento liek podával ako
okamžitá hormonálna liečba alebo ako
prídavná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii (primárne
externá lúčová radiácia). Po sledovaní s mediánom trvania 7,4 rokov , 27,4
% všetkých pacientov liečených bikalutamidom a 30,7 % všetkých pacientov
liečených placebom vykazovalo objektívne príznaky progresie ochorenia.

Zníženie rizika objektívnej progresie ochorenia sa pozorovalo vo väčšine
skupín pacientov, avšak najvýraznejšie bolo u pacientov s najväčším rizikom
progresie. Z tohto dôvodu sa lekári môžu rozhodnúť, že optimálna stratégia
liečby pacientov s nízkym rizikom progresie ochorenia , hlavne adjuvantné
nastavenie, nasledujúce po radikálnej prostatektómii, môže spočívať v
odložení hormonálnej liečby až do vzniku príznakov progresie.

Nebol pozorovaný žiadny celkový rozdiel v prežívaní pri mediáne sledovania
7,4 roka s mortalitou 22,9% (HR = 0,99; 95% interval spoľahlivosti 0,91 až
1,09). Bol však pozorovaný zjavný trend pri analýze u pacientov v
sledovanej podskupine.

V nasledovných tabuľkách sú sumarizované údaje o pacientoch bez progresie a
celkovo prežívajúcich pacientov s lokálne pokročilým ochorením:

Tabuľka 1 Prežívanie bez progresie v lokálne pokročilom ochorení podľa
terapeutických podskupín

|Analyzovaná |Udalosti (%) v |Udalosti (%)v |Pomer rizika |
|populácia |skupine |skupine |(95% interval |
| |pacientov |pacientov |spoľahlivosti) |
| |užívajúcich |užívajúcich | |
| |bikalutamid |placebo | |
|Aktívne |193/335 (57,6) |222/322 (68,9) |0,60 (0,49 to |
|sledovanie | | |0,73) |
|Radioterapia |66/161 (41,0) |86/144 (59,7) |0,56 (0,40 to |
| | | |0,78) |
|Radikálna |179/870 (20,6) |213/849 (25,1) |0,75 (0,61 to |
|prostatektómia | | |0,91) |

Tabuľka 2 Celkové prežívanie u pacientov v lokálne pokročilom ochorení
podľa terapeutických podskupín

|Analyzovaná |Úmrtnosť (%) v |Úmrtnosť (%)v |Pomer rizika |
|populácia |skupine |skupine |(95% interval |
| |pacientov |pacientov |spoľahlivosti) |
| |užívajúcich |užívajúcich | |
| |bikalutamid |placebo | |
|Aktívne |164/335 (49,0) |183/322 (56,8) |0,81 (0,66 to |
|sledovanie | | |1,01) |
|Radioterapia |49/161 (30,4) |61/144 (42,4) |0,65 (0,44 to |
| | | |0,95) |
|Radikálna |137/870 (15,7) |122/849 (14,4) |1,09 (0,85 to |
|prostatektómia | | |1,39) |


U pacientov s lokalizovaným ochorením užívajúcich samotný bikalutamid,
nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v prežívaní bez progresie ochorenia.
U týchto pacientov bola pozorovaná tendencia zníženia prežívania v
porovnaní so skupinou pacientov užívajúcich placebo (HR=1,16, 95% IS 0,99
až 1,37). So zreteľom na
túto skutočnosť profil prínosu/rizika užívania bikalutamidu nie je výhodný
u tejto skupiny pacientov.

Účinnosť bikalutamidu v dávke 150 mg v liečbe pacientov s lokálne
pokročilým karcinómom prostaty bez metastáz, u ktorých bola indikovaná
primárna liečba hormónmi, sa hodnotila osobitne pomocou metaanalýzy dvoch
štúdií zahŕňajúcich 480 predtým neliečených pacientov s karcinómom prostaty
bez metastáz (M0). Pri 56% mortalite, medzi skupinou liečenou bikalutamidom
v dávke 150 mg a skupinou liečenou kastráciou nebol významný rozdiel v
prežívaní (HR = 1,05 (IS=0,81-1,36), p=0,669) ani v dobe do progresie (HR =
1,20 (IS 0,96-1,51), p=0,107). Bola pozorovaná všeobecná tendencia v
kvalite života v prospech bikalutamidu v dávke 150 mg v porovnaní s
kastráciou; podskupiny, u ktorých boli tieto údaje k dispozícii, vykazovali
významne vyššiu sexuálnu žiadostivosť (p=0,029) a zdatnosť (p=0,046).

V kombinovanej analýze 2 klinických štúdií zahŕňajúcich 805 predtým
neliečených pacientov s metastatickým karcinómom prostaty (M1), s
očakávanou 43% mortalitou sa dokázalo, že liečba bikalutamidom v dávke 150
mg je menej účinná ako kastrácia pokiaľ ide o dobu prežívania (HR = 1,30
[interval spoľahlivosti 1,04 1,65]).
Odhadovaný rozdiel je 42 dní, pričom priemerná doba prežívania je 2 roky.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti


Bikalutamid sa po perorálnom podaní dobre absorbuje. Nie je známe, že by
príjem potravy mal klinicky významný vplyv na biodostupnosť.

(S)-enantiomér sa v porovnaní s (R)-enantiomérom rýchlo vylučuje. (R)-
enantiomér má plazmatický polčas eliminácie približne 1 týždeň.

Pri pravidelnom dennom podávaní je plazmatická koncentrácia (R)-enantioméru
pri porovnaní s (S) enantiomérom približne 10 násobne vyššia v dôsledku
dlhého eliminačného polčasu. Pri dennej dávke 150 mg bikalutamidu dosahujú
rovnovážne plazmatické koncentrácie (R)-enantioméru hodnotu približne 22
µg/ml. (R)-enantiomér predstavuje 99% z celkových plazmatických
koncentrácií enantiomérov v rovnovážnom stave a je
zodpovedný za terapeutický účinok.

Vek, porucha funkcie obličiek alebo mierna až stredne ťažká porucha funkcie
pečene nemajú vplyv na farmakokinetiku (R)-enantioméru. Preukázalo sa, že
plazmatická eliminácia (R)-enantioméru je pomalšia u pacientov s ťažkou
poruchou funkcie pečene.
Bikalutamid sa veľmi dobre viaže na bielkoviny: (racemát 96%, (R)-
bikalutamid 99,6%) a v rozsiahlej miere sa metabolizuje (cez oxidáciu a
glukuronidáciu): metabolity sa vylučujú približne v rovnakej miere
obličkami a žlčou. Hydrolýza glukuronidov nastupuje po vylúčení do žlči.
Metabolizovaný bikalutamid sa objavuje v moči len zriedka.
V semene mužov, ktorým bol podaný bikalutamid 150 mg bola zistená priemerná
koncentrácia R-bikalutamidu 4,9 µg/ml. Množstvo bikalutamidu, ktorý môže
byť prenesený na ženu pri pohlavnom styku je malé a pohybuje sa okolo 0,3
µg/kg. Toto množstvo je menšie ako dávka potrebná na spôsobenie zmien
u potomkov laboratórnych zvierat.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Bikalutamid je u ľudí a laboratórnych zvierat čistý a silný antagonista
androgénových receptorov. Hlavným druhotným farmakologickým efektom je
indukcia CYP450 závislých oxidáz so zmiešanou funkciou v pečeni. Indukcia
enzýmov nebola pozorovaná u ľudí. Cieľové orgány, vrátane tumorovej
indukcie (Leydig bunky, štítna žľaza, pečeň), v ktorých dochádza u zvierat
k zmenám, sú jednoznačne spojené s primárnym a sekundárnym farmakologickým
účinkom bikalutamidu. Indukcia enzýmov nebola u človeka pozorovaná a žiadne
z týchto nálezov sa nepovažujú za relevantné pre liečbu pacientov
s rakovinou prostaty. U všetkých skúšaných druhov sa pozorovala atrofia
sementotvorných kanálikov a predpokladá sa, že ide o skupinový efekt liečby
antiandrogénmi. Úplný zvrat testikulárnej atrofie sa pozoroval 24 týždňov
po 12- mesačnej skúške toxicity s opakovanou dávkou u potkanov, hoci
funkčný zvrat v reprodukčných skúškach sa prejavil 7 týždňov po skončení 11
týždňového dávkovacieho obdobia. U mužov je treba počítať s obdobím
zníženej fertility, prípadne infertility.
Štúdie genotoxicity nepreukázali žiaden mutagénny potenciál bikalutamidu.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
Monohydrát laktózy
Povidón K-29/32
Krospovidón
Nátrium laurilsulfát
Magnéziumstearát

Filmový obal tablety
Monohydrát laktózy
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Makrogol 4000

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blister, papierová škatuľa.

Balenie obsahuje 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98,
100, 140, 200 alebo 280 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a inú manipuláciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörđur
Island


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0526/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C54433
Skupina ATC:
L02 - Hormonálna liečba neoplastických ochorení
Skupina ATC:
L02BB03 - bicalutamidum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
IS Island
Účinná látka:
botulini toxinum typus a
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pacientom s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progesie (klinické štádium T2c a vyššie, alebo Gleason skóre 8-10, alebo PSA viac ako 20ng/ml) bez prítomnosti metastáz samostatne, alebo po radikálnej prostatektómii, ak sa histologicky potvrdí karcinóm s vysokým rizikom progresie a pozitívnymi chirurgickými okrajmi. Bikalutamid v dávke 150 mg sa môže použiť ako súčasť maximálnej androgénovej blokády u pacientov s biochemickou progresiou ochorenia v rámci vývinu kastračne rezistentného karcinómu prostaty.
Môže predpísať:
Klinická onkológia, Urológia aj detská
Predajná cena:
44.58 € / 1343.02 SK
Úhrada poisťovňou:
44.58 € / 1343.02 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.62 € ÚP:4.20 € DP:1.42 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:111.23 € ÚP:111.23 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:43.11 € ÚP:0.00 € DP:43.11 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:153.97 € ÚP:123.65 € DP:30.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:133.73 € ÚP:0.00 € DP:133.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.58 € ÚP:0.00 € DP:44.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:41.60 € ÚP:41.60 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:145.61 € ÚP:145.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien