Detail:
MAGRILAN 20 mg cps 10x20 mg
Názov lieku:
MAGRILAN 20 mg
Doplnok názvu:
cps 10x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2010/02978, 2010/02182


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
MAGRILAN 20 mg
tvrdé kapsuly
Fluoxetini hydrochloridum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.

. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.

. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MAGRILAN a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete MAGRILAN
3. Ako užívať MAGRILAN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať MAGRILAN
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE MAGRILAN A NA ČO SA POUŽÍVA

MAGRILAN je jedným zo skupiny antidepresívnych liekov nazývaných selektívne
inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

Tento liek sa používa na liečbu nasledujúcich stavov:

Dospelí

. Depresívne epizódy (duševný stav charakterizovaný nadmerným smútkom)

. Obsedantno-kompulzívna porucha (nutkavé myšlienky a neúčelné rituálne
konanie)

. Mentálna bulímia: MAGRILAN sa používa popri psychoterapii na redukciu
aktivít záchvatového prejedania sa a zbavovania sa jedla.

Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac

. Stredne ťažké až ťažké depresívne epizódy, ak depresia nereaguje na
psychologickú liečbu po 4-6 sedeniach. MAGRILAN sa má poskytnúť
dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého stupňa
len v kombinácii so súčasnou psychologickou liečbou.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MAGRILAN

NEUžÍVAJTE MAGRILAN

. Keď ste alergický(á) (precitlivený(á)) na fluoxetín alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek MAGRILANU. Alergia môže zahŕňať vyrážku,
svrbenie, opuchnutú tvár alebo pery, alebo namáhavé dýchanie.

. Keď práve užívate iné lieky ktoré sa tiež používajú na liečbu depresie
známe ako neselektívne inhibítory monoaminooxidázy alebo vratné
inhibítory monoaminooxidázy typu A (tiež zvané inhibítory MAO), keďže
sa môžu vyskytnúť závažné alebo aj fatálne (život ohrozujúce) reakcie.

Liečba fluoxetínom sa môže začať najskôr 2 týždne potom, ako ste prestali
užívať nevratné inhibítory MAO (napr. tranylcypromín).

Avšak liečba s fluoxetínom môže začať nasledujúci deň po vysadení
niektorých inhibítorov MAO nazývaných inhibítory MAO-A (napríklad
moklobemid).

Minimálne päť týždňov potom, ako ukončíte užívanie lieku MAGRILAN,
neužívajte žiadne inhibítory MAO. Ak Vám liek MAGRILAN predpisovali dlhú
dobu a/alebo vo vysokej dávke, Váš lekár musí zvážiť dlhší interval.
Príklady inhibítorov MAO zahŕňajú liečivá ako nialamid, iproniazid,
selegilín, moklobemid, fenelzín, tranylcypromín, izokarboxazid a toloxaton.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku MAGRILAN

. ak sa u Vás po užití lieku objaví vyrážka alebo iné alergické reakcie
(ako svrbenie, opuchnuté pery alebo tvár, alebo namáhavé dýchanie),
ihneď kapsuly vysaďte a okamžite sa obráťte na svojho lekára

. ak máte epilepsiu alebo ste mali v minulosti epileptický záchvat; ak
záchvat máte, alebo zaznamenáte zvýšenie frekvencie záchvatov,
okamžite sa poraďte so svojím lekárom, užívanie fluoxetínu možno bude
potrebné prerušiť

. ak ste trpeli v minulosti na mániu (nadmerná veselosť spolu so
zvýšenou aktivitou); ak máte manickú fázu, okamžite sa poraďte so
svojím lekárom, užívanie fluoxetínu možno bude potrebné prerušiť

. ak máte cukrovku (Váš lekár Vám možno bude musieť upraviť dávku
inzulínu alebo inú antidiabetickú liečbu)

. ak máte problémy s pečeňou (Váš lekár Vám možno bude musieť upraviť
dávkovanie)

. ak máte problémy so srdcom

. ak užívate diuretiká (tablety odoberajúce vodu), najmä ak ste starší
človek

. ak sa práve liečite ECT (elektrokonvulzívnou liečbou - elektrošoky)

. ak máte poruchy krvácania, alebo ste objavili na tele podliatiny, či
neobvyklé krvácanie

. ak užívate lieky, ktoré pôsobia na koaguláciu krvi (lieky na zriedenie
krvi)

. ak začnete cítiť horúčku, strnulosť svalov alebo tremor (chvenie),
zmeny vo svojom mentálnom (duševnom) stave, ako zmätok, dráždivosť
alebo mimoriadne vzrušenie; tiež môžete trpieť tzv. serotonínovým
syndrómom (euforické pocity, apatia, trvalé rýchle pohyby očí,
nemotornosť, nekľud, pocit opitosti, potenie alebo svalová strnulosť )
alebo neuroleptickým malígnym syndrómom (vysoká teplota so stuhnutými
svalmi, zmätenosť alebo vzrušenosť a potenie alebo zášklby svalov,
ktoré nemožno ovládať). Hoci sa tento príznak vyskytuje vzácne, môže
vyústiť do život ohrozujúcich stavov, preto sa obráťte okamžite na
svojho lekára, použitie fluoxetínu možno bude musieť byť prerušené.

Samovražedné myšlienky a zhoršovanie depresie alebo úzkosti

Ak máte depresiu a/alebo máte stavy úzkosti môžete mať niekedy
sebapoškodzujúce alebo samovražedné myšlienky.

Tieto myšlienky môžu byť častejšie od začiatku užívania antidepresív,
dovtedy, kým tieto lieky začnú účinkovať, obvykle okolo dvoch týždňov, ale
niekedy aj dlhšie.

S väčšou pravdepodobnosťou môžete mať takéto myšlienky vtedy, ak:

. ste už mali v minulosti samovražedné myšlienky

. ste v mladom dospelom veku. Informácie z klinických skúšaní ukazujú na
zvyšovanie rizika samovražedného správania u dospelých mladších ako 25
rokov so psychiatrickými poruchami, ktorí boli liečení
antidepresívami.

. Ak máte kedykoľvek samovražedné a sebapoškodzujúce myšlienky,
kontaktujte svojho lekára alebo priamo nemocnicu.

Môže byť vhodné informovať rodinu alebo blízkych priateľov o tom, že máte
depresiu alebo stavy úzkosti a požiadať ich, aby si prečítali túto písomnú
informáciu pre používateľov.

Môžete ich požiadať, aby vám povedali, keď si myslia, že sa zhoršila Vaša
depresia alebo úzkosť, alebo ich trápia zmeny vo Vašom správaní.

Použitie u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18 rokov

Pacienti mladší ako 18 rokov pri užívaní tejto skupiny liekov majú zvýšené
riziko vedľajších účinkov, ako sú pokusy o samovraždu, samovražedné úmysly
a hostilita (hlavne agresia, opozičné správanie a hnev). MAGRILAN sa za
normálnych okolností nemá používať na liečbu detí a mladistvých do 18
rokov. Taktiež by ste mali vedieť, že pacienti do 18 rokov, ktorí užívajú
túto skupinu liekov, majú zvýšené riziko vedľajších účinkov, ako je pokus
o samovraždu, samovražedné myšlienky a nepriateľské správanie (hlavne
agresivita, protichodné správanie a hnev). Aj napriek tomu môže Váš lekár
predpísať pacientom do 18 rokov MAGRILAN na základe rozhodnutia, že je to
v ich najlepšom záujme. Ak Váš lekár predpísal pacientovi do 18 rokov
MAGRILAN a Vy to chcete s ním skonzultovať, prosím opätovne sa obráťte
na svojho lekára. Oznámte svojmu lekárovi, ak sa pri užívaní MAGRILANU
u pacientov do 18 rokov objaví, prípadne zhorší, akýkoľvek z príznakov
uvedených vyššie. Zatiaľ nie sú k dispozícii dlhodobé údaje o bezpečnosti
MAGRILANU u tejto skupiny týkajúce sa rastu, dospievania a rozvoja poznania
a správania.

MAGRILAN sa nemá používať na liečbu detí mladších ako 8 rokov.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase (za posledných päť týždňov) užívali
ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Takýto liek
môže ovplyvniť spôsob, akým iné lieky pôsobia (interakcia). Interakcia sa
môže vyskytnúť ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:

. iné lieky používané v liečbe depresie (inhibítory MAO. Neselektívne
inhibítory MAO a inhibítory MAO typu a (moklobemid) sa nemajú používať
s MAGRILANOM, keďže sa môžu vyskytnúť závažné alebo dokonca fatálne
reakcie (serotonínový syndróm) (pozri časť „Neužívajte MAGRILAN“).
Inhibítory MAO, typu B (selegilín) by sa s MAGRILANOM mohli použiť,
pod podmienkou že Vás lekár dôkladne sleduje.

. lítium, tryptofán; keď sú tieto lieky súbežne podávané s MAGRILANOM,
je tu zvýšené riziko serotonínového syndrómu. Keď sa fluoxetín používa
v kombinácii s lítiom Váš lekár uskutoční častejšie celkové lekárske
vyšetrenia.

. lieky na epilepsiu (ako je fenytoín alebo karbamazepín), pretože
MAGRILAN môže ovplyvniť hladiny týchto liekov v krvi, Váš lekár môže
znížiť ich dávku a uskutočniť celkové lekárske vyšetrenia počas
podávania s MAGRILANOM.

. klozapín, (používaný na liečbu určitých duševných ochorení), tramadol
(liek proti bolesti) alebo triptány (na migrénu); je tu zvýšené riziko
hypertenzie (vysoký krvný tlak).

. flekainid alebo enkainid (na srdcové problémy); tricyklické
antidepresíva (napríklad imipramín, dezipramín a amitriptylín),
pretože MAGRILAN môže zmeniť hladiny týchto liekov v krvi, Váš lekár
môže znížiť ich dávku počas užívania s MAGRILANOM.

. warfarín alebo iné lieky používané na zriedenie krvi; MAGRILAN môže
zmeniť účinok týchto liekov. Ak sa liečba MAGRILANOM začína alebo
končí počas užívania warfarínu, Váš lekár bude musieť vykonať isté
testy.

. rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (/Hypericum/
/perforatum/). Kým užívate MAGRILAN, neužívajte rastlinný prípravok
z ľubovníka bodkovaného, keďže to môže viesť ku zvýšeniu nežiaducich
účinkov. Ak už užívate prípravok z ľubovníka bodkovaného vo chvíli,
kedy začínate s liekom MAGRILAN, ľubovník bodkovaný prestaňte užívať
a pri svojej ďalšej návšteve sa o tom zmieňte lekárovi.

Užívanie MAGRILANU s jedlom a nápojmi

MAGRILAN môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Neodporúča sa kombinácia tohto lieku s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo

MAGRILAN sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia, pokiaľ lekár
nerozhodne, že riziko pri neužívaní lieku je vyššie ako riziká spojené
s užívaním.

Pozornosť treba venovať pri použití počas gravidity najmä v neskorom štádiu
gravidity alebo tesne pred pôrodom, keďže u novorodencov boli hlásené
nasledujúce účinky: podráždenosť, tremor (chvenie), svalová slabosť,
pretrvávajúci plač, ťažkosti pri saní alebo pri spánku.

Informujte ihneď svojho lekára, ak ste tehotná, ak máte podozrenie, že by
ste mohli byť tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť. U detí, ktorých matky
užívali MAGRILAN počas prvých mesiacov tehotenstva, bolo v niektorých
štúdiách pozorované zvýšené riziko vrodených chýb, a to hlavne chýb srdca.
Bežný výskyt vrodených chýb srdca je približne 1/100. Tento pomer sa
zvyšuje na približne 2 zo 100 detí pri matkách, ktoré užívali MAGRILAN. Vy
a Váš lekár sa môžete rozhodnúť, že je pre Vás lepšie postupne prestať
užívať MAGRILAN, kým ste tehotná. V závislosti od Vášho stavu Vám však Váš
lekár môže odporučiť neprerušovať liečbu MAGRILANOM.

Uistite sa, či váš lekár vie, že užívate MAGRILAN. Ak sa lieky ako MAGRILAN
užívajú počas tehotenstva, najmä počas posledných troch mesiacov, môžu
u novorodencov zvýšiť riziko vzniku vážneho stavu, nazývaného perzistujúca
pľúcna hypertenzia novorodencov, ktorá spôsobuje zrýchlenie dychu
a zmodranie dieťaťa. Tieto príznaky sa obyčajne objavia počas prvých 24
hodín života dieťaťa. Ak spozorujete tieto príznaky u vášho dieťaťa,
okamžite informujte svojho lekára.

Dojčenie

Fluoxetín prechádza do materského mlieka a môže u dojčiat spôsobovať
u dojčených detí vedľajšie účinky. Počas liečby je potrebné dojčenie
prerušiť. Poraďte sa so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Tento liek môže mať vplyv na rýchlosť reakcií a schopnosť koncentrácie,
preto počas liečby nie je vhodné, aby ste viedli vozidlá alebo obsluhovali
stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách MAGRILANU

Liek obsahuje mliečny cukor laktózu. Ak viete o Vašej neznášanlivosti
niektorých druhov cukrov, poraďte sa so svojim lekárom ešte pred začiatkom
liečby.

3. AKO MAGRILAN UŽÍVAŤ

Vždy užívajte MAGRILAN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Zvyčajná dávka
je:

Depresia

Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Váš lekár môže do 3 až 4 týždňov od
začiatku liečby dávkovanie posúdiť a upraviť, ak to je potrebné. Ak je to
vhodné, dávkovanie sa môže postupne zvýšiť až na maximálnu dávku 60 mg.
Dávka sa má zvyšovať opatrne, aby sa zaistilo, že dostávate najnižšiu
účinnú dávku. Po prvom užití lieku na depresiu sa nemusíte hneď cítiť
lepšie. Je to obvykle preto, že zlepšenie depresívnych príznakov sa môže
objaviť až po niekoľkých týždňoch. Pacienti s depresiou sa majú liečiť
počas dostatočne dlhej doby, najmenej 6 mesiacov.

Mentálna bulímia

Odporúčaná dávka je 60 mg denne.

Obsedantno-kompulzívna porucha

Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Váš lekár môže po 2 týždňoch liečby
dávkovanie posúdiť a upraviť, ak to je potrebné. Ak je to vhodné,
dávkovanie sa môže postupne zvýšiť až na 60 mg. Ak sa do 10 týždňov
nezaznamená žiadne zlepšenie, liečba MAGRILANOM sa má opäť prehodnotiť.

Deti a dospievajúci vo veku 8 až 18 rokov s depresiou

Liečba má začať a prebiehať pod dohľadom odborníka. Dávka sa má zvyšovať
opatrne, aby sa zaistilo, že dostávate najnižšiu účinnú dávku. Pre deti
s nižšou hmotnosťou môžu byť potrebné nižšie dávky. Váš lekár má posúdiť
potrebu pokračovať v liečbe po 6 mesiacoch. Ak zlepšenie nenastane, liečbu
treba prehodnotiť.

Ak ste starší, Váš lekár Vám zvýši dávku s vyššou opatrnosťou a denná dávka
nemá vo všeobecnosti presiahnuť 40 mg. Maximálna dávka je 60 mg denne.

Ak máte problém s pečeňou alebo práve užívate iný liek, ktorý by mohol mať
vplyv na fluoxetín, Váš lekár sa môže rozhodnúť predpísať nižšiu dávku,
alebo Vás poučiť, ako používať MAGRILAN každý druhý deň.

Spôsob užívania

Kapsuly prehltnite a zapite vodou. Kapsuly nežuvajte.

Ak užijete viac MAGRILANU, ako máte

Ak ste užili viac MAGRILANU, ako ste mali, kontaktujte svojho lekára alebo
vyhľadajte zdravotnícku pohotovosť.
Ak môžete, zoberte si obal od MAGRILANU so sebou.

Príznaky predávkovania zahŕňajú: nevoľnosť, vracanie, záchvaty, problémy so
srdcom (ako je nepravidelný pulz a zastavenie srdca), problémy s pľúcami
a zmenu duševného stavu ako nervozita, nepokoj, prehnaná veselosť.

Ak zabudnete užiť liek MAGRILAN

Ak ste vynechali dávku, neznepokojujte sa. Vezmite si svoju najbližšiu
dávku v nasledujúci deň v obvyklom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby
ste nahradili vynechanú dávku.

Užívanie lieku v rovnakom čase každý deň Vám môže pomôcť zapamätať si
pravidelné užívanie.

Ak prestanete užívať MAGRILAN

Neprestávajte užívať MAGRILAN, kým Váš lekár neurčí inak. Váš lekár Vám
postupne v priebehu týždňov bude pomaly dávky znižovať. Najmä po náhlom
ukončení liečby sa môžu objaviť tzv. príznaky z náhleho vysadenia lieku.
Riziko výskytu týchto príznakov je vyššie vtedy, ak ste MAGRILAN užívali
dlhšiu dobu, alebo ste užívali vysoké dávky alebo ak sa dávka znižovala
príliš rýchlo.

/Príznaky z náhleho vysadenia lieku/: závraty; pocity tŕpnutia ako meravenie;
poruchy spánku (živé sny, nočné mory, neschopnosť spať); pocity nepokoja
alebo vzrušenia; neobvyklá únava alebo slabosť; pocity úzkosti;
nauzea/vracanie (pocit choroby alebo skutočné ochorenie); tremor (chvenie);
bolesti hlavy. Vo väčšine prípadov sú tieto príznaky mierne a v priebehu 2
týždňov zmiznú. Kontaktujte svojho lekára, ak sa po skončení liečby
MAGRILANOM u Vás objavia vážne príznaky z náhleho vysadenia. Váš lekár Vám
môže znova predpísať užívanie tohto lieku s opätovným, ale pomalším
znižovaním dávok.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia lieku MAGRILAN, opýtajte sa
svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj MAGRILAN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Prestaňte užívať MAGRILAN a ihneď navštívte svojho lekára alebo nemocnicu:

. keď máte alergickú reakciu. Môže sa prejavovať ako červená a hrčkovitá
kožná vyrážka, opuchnuté očné viečka, tvár, pery, ústa alebo jazyk,
svrbenie alebo ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní

. v prípade neobvyklej tvorby modrín a neobvyklého krvácania

. keď si všimnete krv v stolici alebo vo zvratkoch

. keď nemôžete močiť

. keď máte epileptické záchvaty

. keď sa u Vás objavia problémy s pečeňou (napr. hepatitída) spôsobujúce
zožltnutie kože a očí (žltačka)

Prestaňte užívať MAGRILAN a kontaktujte svojho lekára:

. keď sa cítite nepokojný a nemôžete obsedieť alebo zostať v pokoji
(môžete mať stav nazývaný akatízia). Ďalšie užívanie MAGRILANU môže
tieto pocity zhoršiť.

. keď ste unavený, slabý alebo zmätený a máte bolesti, šklbanie alebo
stuhnutie svalov alebo pocit, že riadne nepracujú. Môže to byť
spôsobené nízkou hladinou sodíka v krvi. Výskyt je pravdepodobnejší
u starších pacientov.

. keď sa u Vás objaví zmätenosť, nepokoj, vzrušenie, potenie, chvenie,
nezvyčajné vidiny alebo zvuky (halucinácie), zášklby a kŕče vo svaloch
(môžu tiež postihnúť sánku a jazyk) alebo zrýchlený tep srdca. Môže sa
jednať o serotonínový syndróm.

. keď ste si všimli zmeny v rytme Vášho srdca, bije rýchlejšie alebo
pomalšie ako zvyčajne

. keď máte bolesť očí, rozmazané alebo oslabené videnie

Môžu sa objaviť nasledujúce vedľajšie účinky:

Všeobecné

. mrazenie, citlivosť na slnečné svetlo, úbytok hmotnosti

U pacientov užívajúcich tento typ lieku bolo pozorované zvýšené riziko
zlomenín kostí.Tráviaci systém

. hnačka a nevoľnosť, vracanie, poruchy trávenia, problémy s prehĺtaním,
zmena chuti, alebo sucho v ústach. Abnormálna funkcia pečene bola
hlásená zriedkavo, s veľmi zriedkavými prípadmi pečeňovej reakcie
(hepatitídy).

Nervový systém

. bolesti hlavy, problémy so spánkom (napr. neobvyklé sny, nespavosť),
závraty, únava, ospalosť, povznesená nálada

. krátko trvajúce neobvyklé pohyby ako napr. šklbanie svalstva, poruchy
koordinácie svalových pohybov, triaška, svalové kŕče, záchvaty,
psychomotorický nepokoj

. halucinácie, manické prejavy, zmätok, úzkosť a nervozita, poruchy
koncentrácie a myšlienkových procesov, boli zaznamenané aj návaly
paniky, ktoré však môžu súvisieť so základným ochorením

. veľmi zriedkavo zaznamenaný serotonínový syndróm s príznakmi: vysoká
horúčka, zášklby svalstva, zmätok a úzkosť

. samovražedné úmysly alebo seba poškodzovanie

Močový a reprodukčný systém

. problémy pri močení alebo príliš časté močenie, oneskorený alebo
chýbajúci orgazmus, trvalá erekcia, výtok z prsníkov

Dýchací systém

. bolesť hrdla, namáhavé dýchanie. Pľúcne príhody (zriedkavo sa
zaznamenali prípady zápalu pľúcneho tkaniva)

Rôzne

. vypadávanie vlasov, zívanie, poruchy videnia ako napr. neostré videnie
a rozšírené zreničky, potenie, rozšírenie ciev (vazodilatácia),
bolesti kĺbov, bolesti svalov, pokles krvného tlaku, modriny

. v zriedkavých prípadoch bolo zaznamenané gynekologické krvácanie,
krvácanie z tráviaceho traktu a iné kožné a krvácanie zo slizníc

. najmä u starších pacientov užívajúcich diuretiká (lieky na odvodnenie)
alebo u pacientov dehydratovaných z iných príčin sa môžu objaviť
znížené hladiny sodíka v krvi.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

Deti a mladiství (8-18 rokov)

Fluoxetín môže spomaliť rast a oddialiť pohlavné dospievanie.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MAGRILAN

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou. Neužívajte MAGRILAN po dátume exspirácie, ktorý
je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nemajú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo MAGRILAN obsahuje

Liečivo je fluoxetín hydrochlorid.

Ďalšie zložky vo vnútri kapsuly sú: monohydrát laktózy, mikrokryštalická
celulóza, magnézium stearát

Zložky kapsuly sú: oxid titaničitý (E171), želatína, patentná modrá
V (E131)

Ako vyzerá MAGRILAN a obsah balenia

Tvrdé želatínové kapsuly, horná časť je svetlomodrá, spodná biela, obe
nepriehľadné, obsahujú biely až takmer biely prášok.

Blistre PVC/Al. Škatuľky s obsahom 10 a 30 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2010.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev.č. 2010/02978,
2010/02182

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MAGRILAN 20 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá kapsula obsahuje fluoxetín hydrochlorid, ekvivalent k 20 mg
fluoxetínu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdé kapsuly

Tvrdé želatínové kapsuly, horná časť je svetlomodrá, spodná biela, obe
nepriehľadné, obsahujú biely až takmer biely prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. Terapeutické indikácie

Dospelí

Depresívne epizódy. Obsedantno-kompulzívna porucha. Mentálna bulímia:
MAGRILAN sa indikuje ako doplnok ku psychoterapii na zníženie záchvatového
prejedania sa a aktivity zbavovania sa jedla.

Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac

Stredne ťažké až ťažké depresívne epizódy, ak depresia nereaguje na
psychologickú terapiu po 4-6 sedeniach. Antidepresívne lieky sa majú
poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého
stupňa len v kombinácii so súčasnou psychologickou terapiou.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Určené na perorálne podanie.

Depresívne epizódy

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Dávkovanie sa má
posúdiť a upraviť v prípade potreby do 3 až 4 týždňov od začatia liečby a
potom podľa toho, ako sa považuje za klinicky potrebné. Hoci u niektorých
pacientov môže nastať zvýšený potenciál pre vedľajšie účinky pri vyšších
dávkach lieku, pri nedostatočnej odozve na 20 mg sa dávka môže postupne
zvyšovať až na maximum 60 mg (pozri časť 5.1). Úpravy dávkovania sa majú
robiť opatrne a podľa jednotlivého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali
na najnižšej účinnej dávke.

Pacienti s depresiou sa majú liečiť dostatočne dlhú dobu, minimálne 6
mesiacov, aby sa zaistilo, že sú zbavení symptómov.

Obsedantno-kompulzívna porucha

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 20 mg denne. Hoci u niektorých
pacientov môže pri vyšších dávkach lieku nastať zvýšený potenciál pre
vedľajšie účinky, pri nedostatočnej odozve na 20 mg po dvoch týždňoch, sa
dávka môže postupne zvyšovať až na maximum 60mg.

Ak sa do 10 týždňov nezistí žiadne zlepšenie, liečba fluoxetínom sa má
znovu zvážiť. Ak sa dosiahla dobrá terapeutická odpoveď, v liečbe sa môže
pokračovať s dávkovaním nastaveným podľa jednotlivého pacienta. Hoci
neexistujú systémové štúdie na zodpovedanie otázky, ako dlho pokračovať v
liečbe fluoxetínom, OKP (Obsedantno-kompulzívna porucha) je chronickým
ochorením a je rozumné zvážiť u reagujúcich pacientov pokračovanie nad 10
týždňov. Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a podľa jednotlivého
pacienta tak, aby sa pacient udržiaval na najnižšej účinnej dávke. Potreba
liečby sa má pravidelne opäť prehodnocovať. Niektorí lekári pre pacientov,
ktorí na farmakoterapiu zareagovali pozitívne, presadzujú súbežnú
behaviorálnu psychoterapiu.

Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 24 týždňov) u OKP nebola preukázaná.

Mentálna bulímia

Dospelí a starí ľudia: Odporúčaná dávka je 60 mg /deň. Dlhodobá účinnosť
(dlhšia ako 3 mesiace) u mentálnej bulímie nebola preukázaná.

Dospelí – Všetky indikácie: Odporúčaná dávka sa môže zvýšiť alebo znížiť.
Dávky vyššie ako 80 mg/deň neboli systematicky vyhodnotené.

Fluoxetín sa môže podávať ako jediná alebo rozdelená dávka, počas alebo
medzi jedlami.
Pri zastavení dávkovania, účinné látky lieku budú v tele pretrvávať ešte
týždne. Toto treba mať na pamäti pri začatí aj ukončení liečby.

Deti a dospievajúci vo veku 8 a viac rokov ( Stredne ťažké až ťažké
depresívne epizódy):

Liečba sa má začať a sledovať pod dohľadom odborníka. Úpravy dávkovania sa
majú robiť opatrne a podľa jednotlivého pacienta tak, aby sa pacient
udržiaval na najnižšej účinnej dávke.

Po jednom až dvoch týždňoch sa táto dávka môže zvyšovať na 20mg/deň.
Skúsenosti z klinických skúšok s dennými dávkami vyššími ako 20 mg sú
minimálne. Existujú len obmedzené údaje o liečbe dlhšej ako 9 týždňov.

Deti s nižšou hmotnosťou: Tým, že u detí s nižšou hmotnosťou sú vyššie
plazmatické hladiny lieku, terapeutický účinok sa môže dosiahnuť s nižšími
dávkami (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

U pediatrických pacientov, ktorí dobre reagujú na liečbu, sa má potreba pre
pokračujúcu liečbu po 6 mesiacoch prehodnotiť. Ak sa však nedosiahne
klinický prínos počas 9 týždňov, liečbu treba prerušiť a uvážiť iné spôsoby
liečby.

Starí ľudia: Odporúča sa opatrnosť pri zvyšovaní dávky, pričom denná dávka
nemá vo všeobecnosti presiahnuť 40 mg. Maximálna odporúčaná dávka je 60
mg/deň.

Nižšia alebo menej častá dávka (napr. 20 mg každý druhý deň) sa má uvážiť u
pacientov s poškodením pečene (pozri časť 5.2 Farmakokinetické vlastnosti),
a tiež u pacientov, kde súbežná medikácia má potenciál pre interakciu s
MAGRILANom (pozri časť 4.5 Interakcie).

Abstinenčné syndrómy liečby, ktoré sa zistili pri vysadení MAGRILANu: Treba
sa vyhnúť náhlemu prerušeniu liečby. Pri zastavení liečby liekom MAGRILAN
dávka sa má postupne znižovať počas doby minimálne jeden až dva týždne, aby
sa znížilo riziko abstinenčných reakcií (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní a časť 4.8 Nežiaduce účinky). Ak sa
vyskytnú po znížení dávky alebo po vysadení lieku príznaky intolerancie,
môže sa uvážiť obnovenie predtým predpísanej dávky. Následne lekár môže
pokračovať v znižovaní tejto dávky, ale postupnejším spôsobom.


3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na fluoxetín alebo na niektorú z pomocných látok.

Inhibítory monoaminooxidázy: Prípady vážnych a niekedy fatálnych reakcií
boli hlásené u pacientov, ktorí dostávali inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI) v kombinácii s inhibítorom monoaminooxidázy (inhibítor
MAO), a u pacientov, ktorí pred krátkym časom prerušili užívanie SSRI a
začali užívať inhibítory MAO. Liečba fluoxetínom sa má začať 2 týždne po
prerušení liečby nevratným inhibítorom MAO a nasledujúci deň po prerušení
liečby vratným inhibítorom MAO-A.

Niektoré prípady boli prezentované so znakmi pripomínajúcimi serotonínový
syndróm (ktorý môže pripomínať a byť diagnostikovaný ako neuroleptický
malígny syndróm). Cyproheptadín alebo dantrolén môžu pacientom, ktorí také
reakcie zaznamenali, pomôcť. Symptómy liekovej interakcie s inhibítorom MAO
zahŕňajú: hypertermiu, strnulosť, myoklónie, autonómnu nestabilitu s
možnými rýchlymi výkyvmi vitálnych znakov, zmeny v duševnom stave
zahŕňajúce zmätenosť, podráždenosť a extrémne vzrušenie s progresom k
delíriu a kóme.

Preto je fluoxetín kontraindikovaný v kombinácii s neselektívnym
inhibítorom MAO. Podobne má pred začiatkom užívania inhibítora MAO uplynúť
minimálne 5 týždňov po prerušení liečby fluoxetínom. Ak bol fluoxetín
predpisovaný chronicky a/alebo vo vysokej dávke, treba uvážiť dlhší
interval.

Kombinácia fluoxetínu s vratným inhibítorom MAO (napr. moklobemidom) sa
neodporúča. Liečba fluoxetínom sa môže začať nasledujúci deň po prerušení
liečby vratným inhibítorom MAO.


4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Použitie u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov

Suicidálne správanie (suicidálny pokus a suicidálne myšlienky) a hostilita
(prevažne agresia, protichodné správanie a zlosť) boli častejšie pozorované
u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní so skupinou s
placebom. MAGRILAN sa má používať u detí a dospievajúcich vo veku 8 až 18
rokov na liečbu stredne ťažkých až ťažkých depresívnych epizód a nemá sa
užívať v iných indikáciách. Ak na základe klinickej potreby sa aj tak
prijme rozhodnutie o liečbe, takého pacienta treba starostlivo sledovať, či
sa neobjavia suicidálne symptómy. Navyše sú dostupné iba obmedzené údaje o
dlhodobom účinku na bezpečnosť u detí a dospievajúcich, vrátane účinkov na
rast, sexuálne dozrievanie, kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj
(pozri časť 5.3).

V 19-týždňovej klinickej skúške boli u detí a dospievajúcich liečených
fluoxetínom (pozri časť 4.8) zistené znížená výška a prírastok na
hmotnosti. Nebolo stanovené, či existuje vplyv na dosiahnutie bežnej výšky
dospelého človeka. Možnosť oneskorenia puberty sa nedá vylúčiť (pozri časti
5.3 a 4.8). Počas liečby a po liečbe fluoxetínom sa má sledovať rastový a
pubertálny vývoj (výška, hmotnosť a TANNEROV úsek). Ak sa jeden z nich
spomalí, treba zvážiť konzultáciu s pediatrom.

V pediatrických klinických skúškach boli často hlásené mánia a hypománia
(pozri časť 4.8). Preto sa odporúča pravidelné sledovanie možného výskytu
mánie/hypománie. Fluoxetín sa má vysadiť u každého pacienta, u ktorého
začína manická fáza.

Je veľmi dôležité, aby lekári, ktorí túto liečbu predpísali, prediskutovali
riziká a prínosy tejto liečby s dieťaťom/mladým človekom a/alebo jeho
rodičmi.

Vyrážka a alergické reakcie

Boli hlásené vyrážka, anafylaktické príhody a progresívne systémové
príhody, často závažné (týkajúce sa pokožky, obličiek, pečene alebo pľúc).
Pri objavení sa vyrážky alebo iného prejavu alergie, pri ktorom nie je
možné identifikovať alternatívnu etiológiu, sa fluoxetín má vysadiť.

Záchvaty

Záchvaty sú potenciálnym rizikom pri antidepresívnych liekoch. Preto,
podobne ako pri iných antidepresívach, sa fluoxetín má u pacientov, ktorí
už zaznamenali záchvaty v anamnéze, zavádzať opatrne. Liečba sa má prerušiť
u každého pacienta, u ktorého záchvaty vzniknú, alebo kde sa zvýši
frekvencia záchvatov. Liečbe fluoxetínom sa treba vyhnúť u pacientov s
nestabilným záchvatovitým ochorením/epilepsiou a pacienti s kontrolovanou
epilepsiou sa majú starostlivo sledovať.

Mánia

Antidepresíva sa majú použiť s opatrnosťou u pacientov s anamnézou
mánie/hypománie. Podobne ako pri všetkých antidepresívach, fluoxetín sa má
vysadiť u každého pacienta, u ktorého začína manická fáza.

Hepatálna/Renálna funkcia

Fluoxetín sa značne metabolizuje pečeňou a vylučuje obličkami. U pacientov
s vážnym ochorením pečene sa odporúča nižšia dávka, napr. dávkovanie každý
druhý deň. Pri dávkovaní fluoxetínu 20 mg/deň počas 2 mesiacov, pacienti s
vážnym ochorením obličiek (GFR <10 ml/min) vyžadujúci dialýzu, nevykazovali
rozdiel v plazmatických hladinách fluoxetínu alebo norfluoxetínu v
porovnaní s kontrolnou skupinou s normálnou funkciou obličiek.

Srdcová choroba

Pri EKG 312 pacientov, ktorí dostávali fluoxetín v dvojito-zaslepených
klinických skúškach sa nezistili poruchy vodivosti, ktoré by viedli k
srdcovej blokáde. Keďže však klinické skúsenosti u akútneho srdcového
ochorenia sú obmedzené, opatrnosť je namieste.

Strata hmotnosti

Strata na hmotnosti sa u pacientov užívajúcich fluoxetín môže vyskytnúť,
ale je obvykle úmerná telesnej hmotnosti na začiatku užívania.

Diabetes

U pacientov s diabetom, liečba pomocou SSRI môže zmeniť glykemickú
kontrolu. Hypoglykémia sa vyskytovala počas terapie fluoxetínom a
hyperglykémia sa vyvinula po vysadení lieku. Môže byť potrebné nastavenie
dávkovania inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.

Samovražda/samovražedné myšlienky

Depresia je spojená so zvýšeným rizikom myšlienok na samovraždu,
sebapoškodenia a samovraždy (udalostí spojených so samovraždou). Toto
riziko pretrváva až do objavenia remisie. Ak k zlepšeniu nedôjde počas pár
prvých, prípadne viacerých týždňov liečby, pacientov treba starostlivo
sledovať až do tohto zlepšenia. Je všeobecnou klinickou skúsenosťou, že
riziko samovraždy sa môže zvyšovať v prvých štádiách zlepšenia stavu.

Ďalšie psychiatrické stavy, pri ktorých sa MAGRILAN predpisuje, môžu byť
spojené so zvýšeným rizikom udalostí spojených so samovraždou. Okrem toho
tieto stavy môžu byť komorbídne s depresívnymi epizódami. Rovnaká
opatrnosť, aká je pri liečbe pacientov s depresívnymi poruchami, má byť aj
pri liečbe pacientov s inými duševnými poruchami.

Pacienti s anamnézou suicidálnych príhod alebo významnými prejavmi
samovražedných myšlienok pred začatím liečby, majú väčšie riziko
samovražedných myšlienok alebo samovražedných pokusov, a preto majú byť
starostlivo sledovaní počas liečby.

Meta-analýza placebom kontrolovaných klinických skúšaní antidepresívnych
liekov u dospelých pacientov so psychiatrickými poruchami ukázala zvýšené
riziko samovražedného chovania s antidepresívami v porovnaní s placebom u
pacientov mladších ako 25 rokov.

Pacientov, obzvlášť s vysokým rizikom suicidálnych myšlienok, je potrebné
hlavne na začiatku liečby a po zmene dávkovania starostlivo monitorovať.

Pacienti (a ich opatrovatelia) majú byť upozornení na potrebu sledovania
výskytu klinického zhoršenia, samovražedného správania alebo myšlienok a
neobyčajných zmien v správaní a vyhľadať lekársku pomoc hneď, ako sa tieto
príznaky objavia.

Akatízia/psychomotorický nepokoj

Použitie fluoxetínu bolo spojené s rozvojom akatízie, charakterizovanej
subjektívne nepríjemným alebo úzkostným nepokojom a potrebou hýbať sa ale
často sprevádzanou neschopnosťou stále sedieť alebo stáť. Táto sa
najpravdepodobnejšie vyskytne počas prvých týždňov liečby. U pacientov, u
ktorých sa rozvinú tieto symptómy, zvyšovanie dávky môže byť škodlivé.

Abstinenčné syndrómy liečby, ktoré sa zistili pri vysadení SSRI:
Abstinenčné symptómy pri vysadení liečby sú časté, najmä v prípade náhleho
vysadenia lieku (pozri časť 4.8 Nežiaduce účinky). V klinických skúškach sa
po vysadení liečby vyskytli nežiaduce udalosti u približne 60 % pacientov,
a to v oboch skupinách, aj s fluoxetínom, aj s placebom. Z týchto
nežiaducich udalostí, 17 % v skupine s fluoxetínom a 12 % v skupine s
placebom, bolo závažného charakteru.

Riziko abstinenčných symptómov môže závisieť od niekoľkých faktorov,
vrátane dĺžky trvania a dávky terapie a tiež rýchlosti znižovania dávky.
Závraty, poruchy zmyslov (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane
nespavosti a intenzívnych snov), asténia, vzrušenie alebo anxieta, nauzea
a/alebo vracanie, tremor a bolesti hlavy sú najčastejšie hlásenými
reakciami. Vo všeobecnosti sú tieto symptómy mierne až stredne závažné, ale
u niektorých pacientov môžu byť ťažké. Obvykle sa vyskytnú už počas prvých
dní po vysadení liečby. Tieto symptómy obvykle samy vymiznú a vyriešia sa
do 2 týždňov, hoci u niektorých jednotlivcov môžu trvať dlhšie (2-3 mesiace
alebo viac). Odporúča sa preto, aby sa MAGRILAN pri vysadení liečby
znižoval postupne, počas doby minimálne jedného až dvoch týždňov, podľa
potrieb pacienta (pozri „Abstinenčné symptómy zistené pri vysadení
MAGRILAN“, časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania)

Hemoragia

Pri SSRI boli hlásené abnormality kožného krvácania, ako sú ekchymóza a
purpura. Ekchymóza bola počas liečby fluoxetínom hlásená ako nie veľmi
častá udalosť. Iné hemoragické prejavy (napr. gynekologické krvácanie,
gastrointestinálne krvácanie a iné kožné alebo slizničné krvácania) boli
hlásené zriedkavo. Pozornosť sa odporúča u pacientov, ktorí užívajú SSRI,
najmä súbežne s perorálnymi antikoagulačnými liekmi, o ktorých je známe, že
ovplyvňujú funkciu krvných doštičiek (napr. atypické antipsychotiká, ako je
klozapín, fenotiazíny, väčšina TCA, aspirín, NSAID) alebo iné lieky, ktoré
môžu zvýšiť riziko krvácania, ako aj u pacientov s poruchami krvácania v
anamnéze.

Elektrokonvulzívna terapia (ECT)

Keďže boli hlásené zriedkavé prípady predĺžených záchvatov u pacientov
liečených fluoxetínom, ktorí dostávali liečbu ECT, odporúča sa opatrnosť.

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum): Zvýšenie serotonergných účinkov,
ako serotonínový syndróm, sa môže vyskytnúť vtedy, ak sa použijú spolu
inhibítory spätného vychytávania serotonínu a rastlinné prípravky s obsahom
ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).

V zriedkavých prípadoch bol v spojení s liečbou fluoxetínom, najmä vtedy,
ak sa podáva v kombinácii s ďalšími serotonergnými (medzi nimi napr. L-
tryptofán) a/alebo neuroleptickými liekmi, hlásený vývoj udalostí podobných
serotonínovému syndrómu alebo neuroleptickému malígnemu syndrómu. Keďže
tieto syndrómy môžu viesť k potenciálne život ohrozujúcim stavom, liečbu
fluoxetínom treba prerušiť, ak sa také prípady (charakterizované skupinami
symptómov, ako je hypertermia, strnulosť, myoklónie, autonómna nestabilita
s možnými rýchlymi výkyvmi známok života, zmeny v duševnom stave zahŕňajúce
zmätenosť, podráždenosť a extrémne vzrušenie s progresom k delíriu a kóme)
vyskytnú a treba začať podpornú symptomatickú liečbu.

Informácie týkajúce sa pomocných látok

Prípravok obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózogalaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.


5. Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

Biologický polčas: Pri zvažovaní farmakodynamických alebo
farmakokinetických liekových interakcií (napr. pri prechode od fluoxetínu k
iným antidepresívam) treba mať na pamäti dlhé polčasy eliminácie ako
fluoxetínu, tak aj norfluoxetínu (pozri „Farmakokinetické vlastnosti“).

Inhibítory monoaminooxidázy: (pozri 'Kontraindikácie'). Neodporúčané
kombinácie: Inhibítor MAO-A (pozri časť 4.3)

Kombinácie, ktoré si pri použití vyžadujú opatrnosť: Inhibítor MAO-B
(selegilín): riziko serotonínového syndrómu. Odporúča sa klinické
sledovanie.

Fenytoín: Zmeny hladín lieku v krvi sa spozorovali pri kombinácii s
fluoxetínom. V niektorých prípadoch sa vyskytli prejavy toxicity. Treba
zvážiť opatrnú titráciu dávkovania súbežného lieku a sledovanie klinického
stavu.

Serotonergné lieky: Spoločné podanie serotonergných liekov (napr.
tramadolu, triptánov) môže zvýšiť riziko serotonínového syndrómu. Použitie
s triptánmi prináša ďalšie riziko koronárnej vazokonstrikcie a hypertenzie.

Lítium a tryptofán: Existujú správy o serotonínovom syndróme v prípadoch,
ak bolo SSRI podané spolu s lítiom alebo tryptofánom, a preto spoločné
použitie fluoxetínu s týmito liekmi treba skúsiť opatrne. Ak sa fluoxetín
používa v kombinácii s lítiom, vyžaduje sa tesnejšie a častejšie klinické
sledovanie.

CYP2D6 izoenzým: Tým, že metabolizmus fluoxetínu (podobne ako tricyklických
antidepresív a iných selektívnych serotonínových antidepresív) zahŕňa
hepatický cytochrómový systém izoenzýmu CYP2D6, súbežná terapia s liekmi,
ktoré sú tiež metabolizované týmto enzymatickým systémom môže viesť k
liekovým interakciám. Súbežná terapia liekmi, ktoré sú metabolizované najmä
týmto izoenzýmom, a ktoré majú úzky terapeutický index (ako sú flekainid,
enkainid, karbamazepín a tricyklické antidepresíva), sa má začať /nastaviť
na najnižšiu koncovú dávku z ich dávkovacieho rozsahu. Týka sa to aj
prípadu, ak sa fluoxetín užíval v predošlých 5 týždňoch.

Perorálne antikoagulačné lieky: Ak sa fluoxetín podával spoločne s
perorálnymi antikoagulačnými liekmi, zmenené antikoagulačné účinky
(laboratórne hodnoty a/alebo klinické znaky a symptómy) s nekonzistentnou
charakteristikou, ale zahŕňajúce zvýšené krvácanie, boli hlásené menej
často. Pacientom, ktorí dostávajú warfarínovú terapiu, sa má pri začatí
alebo zastavení liečby fluoxetínom starostlivo sledovať zrážanie. (pozri
‘Upozornenia’, Hemoragia).

Elektrokonvulzívna terapia (ECT): Keďže boli zriedkavo hlásené prípady
predĺžených záchvatov u pacientov liečených fluoxetínom, ktorí dostávali
liečbu ECT, odporúča sa opatrnosť.

Alkohol: Pri formálnom testovaní fluoxetín nezvyšoval hladiny alkoholu v
krvi, ani nezosilňoval účinky alkoholu. Napriek tomu, kombinácia liečby
pomocou SSRI a alkohol sa neodporúča.

Ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/): Spoločne s inými SSRI sa môžu
vyskytnúť farmakodynamické interakcie medzi fluoxetínom a rastlinným liekom
ľubovníkom bodkovaným (/Hypericum perforatum/), ktoré môžu spôsobiť zvýšenie
nežiaducich účinkov.


6. Gravidita a laktácia

Gravidita

Údaje na veľkom počte exponovaných gravidít neudávajú teratogénny účinok
fluoxetínu. Fluoxetín sa môže použiť počas gravidity, ale pozor treba dávať
pri predpisovaní gravidným ženám, najmä počas neskorších štádií gravidity
alebo tesne pred pôrodom, keďže u novorodencov boli hlásené nasledujúce
účinky: podráždenosť, tremor, znížený tonus, pretrvávajúci plač, ťažkosti
pri saní alebo pri spánku. Tieto symptómy môžu udávať buď serotonergné
účinky alebo abstinenčný syndróm. Čas výskytu a trvania týchto symptómov sa
môže vzťahovať k dlhému biologickému polčasu fluoxetínu (4-6 dní) a jeho
aktívneho metabolitu, norfluoxetínu (4-16 dní).

Niektoré epidemiologické štúdie naznačujú zvýšené riziko vzniku
kardiovaskulárnych chýb plodu pri užívaní fluoxetínu počas prvého trimestra
gravidity. Mechanizmus vzniku nie je známy. Celkové výsledky štúdií
ukazujú, že riziko narodenia sa dieťaťa s kardiovaskulárnou chybou matke,
ktorá užívala fluoxetín, je 2/100, na rozdiel od očakávaného výskytu
kardiovaskulárnych chýb v bežnej populácii, ktorý je približne 1/100.

Epidemiologické štúdie naznačujú, že použitie SSRI počas tehotenstva, najmä
počas pokročilého tehotenstva, môže zvýšiť riziko vzniku perzistujúcej
pľúcnej hypertenzie novorodencov (PPHN).Pozorované riziko bolo približne 5
prípadov na 1000 tehotenstiev. V bežnej populácii sa vyskytuje 1 až 2
prípady PPHN na 1000 tehotenstiev.

Laktácia

O fluoxetíne a jeho metabolite norfluoxetíne je známe, že prechádzajú do
materského mlieka. Nežiaduce udalosti boli hlásené u dojčených detí. Ak sa
liečba fluoxetínom považuje za nutnú, treba zvážiť prerušenie dojčenia, ak
sa však v dojčení pokračuje, treba predpísať najnižšiu účinnú dávku
fluoxetínu.


7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Hoci sa u fluoxetínu nepreukázalo, že by ovplyvňoval psychomotorický výkon
u zdravých dobrovoľníkov, každý psychoaktívny liek môže zhoršiť úsudok
alebo schopnosti. Pacientom treba odporúčať vyhnúť sa riadeniu automobilu
alebo prevádzkovaniu nebezpečného stroja, až kým nie je odôvodnene isté, že
ich výkon nie je ovplyvnený.


8. Nežiaduce účinky

Pri nežiaducich účinkoch sa môže znižovať intenzita a frekvencia pri
pokračujúcej liečbe a vo všeobecnosti nevedú k zastaveniu liečby.

Spoločne, ako pri iných SSRI, sa zistili nasledujúce nežiaduce účinky:

Telo ako celok

Precitlivenosť (napr. svrbenie, vyrážka, žihľavka, anafylaktická reakcia,
vaskulitída, reakcia podobná ako sérová choroba, angioedém) (pozri
‘Kontraindikácie’ a ‘Upozornenia’), mrazenie, serotonínový syndróm,
fotosenzitivita, veľmi zriedkavo toxická epidermálna nekrolýza (Lyellov
syndróm), strata hmotnosti

Poruchy gastrointestinálneho traktu

Gastrointestinálne ťažkosti (napr. hnačka, nauzea, vracanie, dyspepsia,
dysfágia, zmena chutí), suchosť v ústach. Abnormálne pečeňové funkčné testy
boli hlásené zriedkavo. Veľmi zriedkavé prípady idiosynkratickej
hepatitídy.

Poruchy nervového systému

Bolesť hlavy, anomálie spánku (napr. neobvyklé sny, nespavosť), závrat,
anorexia, únava (napr. ospanlivosť, rozospatosť), eufória, prechodný
neštandardný pohyb (napr. šklbanie, ataxia, tremor, myoklónie), záchvaty a
zriedkavo psychomotorický nepokoj/akatízia (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní). Halucinácie, manická reakcia,
zmätok, vzrušenie, anxieta a spojené symptómy (napr. nervozita), zhoršená
koncentrácia a myšlienkový proces (napr. odosobnenie), záchvaty paniky,
samovražedné myšlienky a správanie (tieto symptómy môžu byť spôsobené
základnou chorobou), veľmi zriedkavo serotonínový syndróm.

Poruchy obličiek a močových ciest

Retencia moču, frekvencia močenia

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

Sexuálna dysfunkcia (oneskorená alebo chýbajúca ejakulácia, anorgazmia),
priapizmus, galaktorea

Rôzne

Alopécia, zívanie, abnormálne videnie (napr. rozmazané videnie, mydriáza),
potenie, vazodilatácia, artralgia, myalgia, posturálna hypotenzia,
ekchymóza. Iné hemoragické prejavy (napr. gynekologické krvácanie,
gastrointestinálne krvácanie a iné kožné alebo slizničné krvácania) boli
hlásené zriedkavo (pozri „Upozornenia“, Hemoragia).

Prípady suicidálnych myšlienok a suicidálneho správania boli hlásené počas
liečby alebo skoro po ukončení liečby MAGRILANOM (pozri časť 4.4).

Hyponatrémia

Hyponatrémia (zahŕňa hladiny sérového sodíka pod 110 mmol/l) bola hlásená
zriedkavo a javí sa, že pri vysadení fluoxetínu je vratná. Niektoré prípady
boli možno spôsobené syndrómom neprimeranej sekrécie antidiuretického
hormónu. Väčšina hlásení bola spojená so staršími pacientmi a pacientmi,
ktorí užívajú diuretiká alebo ináč „objemovo vyprázdnenými“.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína

Faryngitída, dyspnoe. Pľúcne príhody (zahŕňajúce zápalové procesy
premenlivej histopatológie a/alebo fibrózy) boli hlásené zriedkavo. Dyspnoe
môže byť len predchádzajúcim symptómom.

Abstinenčné syndrómy liečby, ktoré sa zistili pri vysadení fluoxetínu

Vysadenie fluoxetínu vedie často k abstinenčným symptómom. Závraty, poruchy
zmyslov (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a
intenzívnych snov), asténia, vzrušenie alebo anxieta, nauzea a/alebo
vracanie, tremor a bolesti hlavy sú najčastejšie hlásenými reakciami. Vo
všeobecnosti sú tieto stavy mierne až stredne závažné a spontánne miznúce,
ale u niektorých pacientov môžu byť vážne a/alebo dlhodobé (pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). Preto sa odporúča, že ak
sa liečba MAGRILANom už viac nevyžaduje, má sa vykonať postupné
vysadzovanie postupným znižovaním dávky (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania a časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

Deti a dospievajúci (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní)

V pediatrických klinických skúškach správanie spojené so samovraždou (pokus
o samovraždu a samovražedné myšlienky), a hostilita boli častejšie
pozorované u detí a dospievajúcich liečených antidepresívami v porovnaní so
subjektmi liečenými placebom.

Bezpečnosť fluoxetínu nebola systematicky hodnotená pre chronickú liečbu
dlhšiu ako 19 týždňov.

V pediatrických klinických skúškach boli hlásené manické reakcie zahŕňajúce
mániu a hypomániu (2,6 % pacientov liečených fluoxetínom vs. 0 % v
kontrolnej skupine s placebom), a viedli vo väčšine prípadov k prerušeniu
liečby. Títo pacienti predtým nemali epizódy hypománie/mánie.

Po 19 týždňoch liečby pediatrickí pacienti liečení fluoxetínom v klinickej
skúške mali v priemere o 1,1 cm menšiu výšku (p=0,004) a o 1,1 kg menšiu
hmotnosť (p=0,008) ako pacienti liečení placebom. Osamotené prípady
retardácie rastu boli hlásené aj pri klinickom použití.

Osamotené prípady nežiaducich účinkov potenciálne indikujúcich oneskorené
sexuálne dozrievanie alebo sexuálnu dysfunkciu boli hlásené z pediatrického
klinického použitia (pozri aj časť 5.3).

V pediatrických klinických skúškach bola liečba fluoxetínom spojená so
znížením hladín alkalickej fosfatázy.

Skupinový efekt

Epidemiologické štúdie – vykonané hlavne na pacientoch vo veku 50 rokov
a viac poukázali na zvýšené riziko zlomenín kostí u pacientov, ktorí
užívajú SSRI a tricyklické antidepresíva. Mechanizmus vedúci k zvýšenému
riziku nie je známy


9. Predávkovanie

Prípady predávkovania fluoxetínom samotným mali obvykle mierny priebeh.
Symptómy predávkovania zahŕňali nauzeu, vracanie, záchvaty,
kardiovaskulárnu dysfunkciu v rozpätí od asymptomatických arytmií až po
zástavu srdca, pľúcnu dysfunkciu a znaky zmeneného stavu CNS od excitácie
až po kómu. Fatalita pripisovaná predávkovaniu fluoxetínom samotným bola
mimoriadne zriedkavá. Odporúča sa sledovanie kardiálnych a vitálnych
znakov, spolu so všeobecnými symptomatickými a podpornými meraniami. Nie je
známe špecifické antidotum.

Vynútená diuréza, dialýza, hemoperfúzia a výmenná transfúzia sú len
nepravdepodobne prospešné. Aktívne uhlie, ktoré sa môže použiť spolu so
sorbitolom, môže byť rovnako alebo viac účinné ako vracanie alebo výplach.
Pri riešení predávkovania zvážte aj možnosť interakcie s inými liekmi.
Dlhšia doba podrobného lekárskeho sledovania môže byť potrebná u pacientov,
ktorí užívali nadmerné množstvá tricyklického antidepresíva, ak súčasne
(alebo v nedávnej dobe) užívali fluoxetín.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu, ATC kód: N06A B03

Fluoxetín je selektívnym inhibítorom spätného vychytávania serotonínu a
tento pravdepodobne zodpovedá za mechanizmus pôsobenia. Fluoxetín prakticky
nemá afinitu k ďalším receptorom, ako sú ?1-, ?2-, a ?-adrenergné,
serotonergné; dopaminergné; histaminergné1; muskarínové; a GABA receptory.

Depresívne epizódy: Klinické skúšky u pacientov s depresívnymi epizódami
boli vykonávané v porovnaní s placebom a kontrolami na účinnú látku. Pri
meraní pomocou Hamiltonovej škály depresie (HAM-D) sa preukázalo, že
MAGRILAN je výrazne účinnejší ako placebo. V týchto štúdiách MAGRILAN
dosiahol podstatne vyššiu mieru odpovede (definovanej 50 % znížením skóre
HAM-D) a remisie, v porovnaní s placebom.

Odpoveď na dávku: Pri štúdiách so stálou dávkou u pacientov s depresívnymi
epizódami existuje rovná závislosť odpovede na dávku, ktorá neposkytuje
náznak výhody vo výrazoch účinnosti pri použití vyšších dávok ako
odporúčaných. Napriek tomu, je klinickou skúsenosťou, že vzostupná úprava
dávky pre niektorých pacientov môže byť prínosom.

Obsedantno-kompulzívna porucha: V krátkodobých skúškach (kratších ako 24
týždňov) fluoxetín preukázal, že je značne účinnejším ako placebo.
Terapeutický účinok bol pri dávke 20 mg/deň, ale vyššie dávky (40 alebo 60
mg/deň) vykazovali vyššiu mieru odpovede. V dlhodobých štúdiách (predĺžená
fáza troch krátkodobých štúdií a štúdia prevencie relapsu) sa účinnosť
nepreukázala.

Mentálna bulímia: V krátkodobých klinických skúškach (kratších ako 16
týždňov), u ambulantných pacientov spĺňajúcich DSM-III-R-kritériá pre
mentálnu bulímiu, fluoxetín v dávke 60 mg/denne preukázal, že je pri
redukcii aktivít záchvatového prejedania sa a zbavovania sa jedla podstatne
účinnejší ako placebo. No pre dlhodobú účinnosť sa nedá spraviť žiadny
záver.

U pacientov spĺňajúcich diagnostické kritériá predmenštruačnej dysforickej
poruchy (PMDD) podľa DSM-IV boli vykonané dve štúdie kontrolované s
placebom. Do štúdie boli zahrnuté pacientky so závažným zhoršením sociálnej
a pracovnej funkcie a vzťahov s ostatnými. Pacientky užívajúce perorálnu
antikoncepciu boli vyradené. V prvej štúdii s nepretržitým dávkovaním 20 mg
denne počas 6 cyklov sa zistilo zlepšenie u primárneho parametra účinnosti
(podráždenosť, anxieta a dysforia). V druhej štúdii s prerušovaným
dávkovaním luteálnej fázy (20 mg denne počas 14 dní) počas 3 cyklov sa
zlepšenie spozorovalo u primárneho parametra účinnosti (Denný záznam skóre
závažnosti problémov). Napriek tomu z týchto štúdií sa nedajú vyvodiť
definitívne závery o účinnosti a trvaní liečby.

Depresívne epizódy (deti a dospievajúci)

Vykonali sa klinické skúšky u detí a dospievajúcich vo veku 8 rokov a viac,
v porovnaní s placebom. MAGRILAN v dávke 20 mg preukázal, že je v dvoch
krátkodobých kľúčových štúdiách významne účinnejší ako placebo, podľa
zníženia celkového skóre škály CDRS-R („Childhood Depression Rating Scale-
Revised”) a skóre škály CGI-I („Clinical Global Impression of
Improvement”). U oboch štúdií pacienti splnili kritériá pre stredne ťažkú
až ťažkú depresívnu epizódu (DSM-III alebo DSM-IV) v troch rôznych
hodnoteniach praktickými detskými psychiatrami. Účinnosť v skúškach s
fluoxetínom môže závisieť od zahrnutia selektívnej pacientskej populácie
(takej, ktorá sa spontánne nevyliečila v rámci intervalu 3-5 týždňov a
ktorej depresia napriek značnej starostlivosti pretrvávala). Existujú len
obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti pri liečbe dlhšej ako 9 týždňov.
Vo všeobecnosti účinnosť fluoxetínu bola mierna. Miery odpovede (definované
ako 30 % pokles skóre CDRS-R) prejavili štatisticky významný rozdiel v
jednej z dvoch kľúčových štúdií (58 % pre fluoxetín versus 32 % pre
placebo, P=0,013 a 65 % pre fluoxetín versus 54 % pre placebo, P=0,093). V
týchto dvoch štúdiách priemerné absolútne zmeny v CDRS-R od začiatku až po
koniec užívania boli 20 pre fluoxetín versus 11 pre placebo, P=0,002 a 22
pre fluoxetín versus 15 pre placebo, P<0,001.


2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia

Fluoxetín sa po perorálnom podaní dobre absorboval z gastrointestinálneho
traktu. Biologická dostupnosť príjmom potravy nie je ovplyvnená.

Distribúcia

Fluoxetín sa značne viaže na plazmatické proteíny (asi 95 %) a je široko
distribuovaný (Objem distribúcie: 20 - 40 l/kg). Plazmatické koncentrácie
počas dosiahnutia rovnovážneho stavu („steady state“) sú dosiahnuté po
dávkovaní počas niekoľkých týždňov. Koncentrácie počas dosiahnutia
rovnovážneho stavu po dlhodobom dávkovaní sú podobné koncentráciám zisteným
v 4 až 5 týždňoch.

Metabolizmus

Fluoxetín má nelineárny farmakokinetický profil so stratou prvého prechodu
pečeňou („first-pass“). Maximálna plazmatická koncentrácia sa všeobecne
dosahuje 6 až 8 hodín po podaní. Fluoxetín sa značne metabolizuje
polymorfným enzýmom CYP2D6. Fluoxetín je primárne metabolizovaný pečeňou na
účinný metabolit norfluoxetín (dezmetylfluoxetín) demetyláciou.

Eliminácia

Polčas eliminácie fluoxetínu je 4 až 6 dní a pre norfluoxetín 4 až16 dní.
Tieto dlhé polčasy zodpovedajú za pretrvávanie lieku v organizme 5-6
týždňov po vysadení. Vylúčenie prebieha hlavne (asi 60 %) prostredníctvom
obličiek. Fluoxetín sa vylučuje do materského mlieka.

Rizikové populácie

. Starí ľudia: Kinetické parametre u zdravej starej populácie sa v
porovnaní s mladšími subjektmi nemenia.

. Deti a dospievajúci: Stredná koncentrácia fluoxetínu u detí je
približne 2-krát vyššia ako koncentrácia zistená u dospievajúcich a
stredná koncentrácia norfluoxetínu 1,5-krát vyššia. Plazmatické
koncentrácie počas dosiahnutia rovnovážneho stavu („steady state“)
závisia od telesnej hmotnosti a sú vyššie u detí s nižšou hmotnosťou
(pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania). Podobne ako u
dospelých, fluoxetín a norfluoxetín sa značne naakumulovali po
viacnásobnom perorálnom dávkovaní; koncentrácie počas dosiahnutia
rovnovážneho stavu boli dosiahnuté do 3 až 4 týždňov denného
dávkovania.

. Pečeňová nedostatočnosť: V prípade pečeňovej nedostatočnosti
(alkoholická cirhóza), polčasy fluoxetínu a norfluoxetínu sa zvýšili
na 7, resp. 12 dní. Má sa uvážiť nižšia alebo menej častá dávka.

. Obličková nedostatočnosť: Po podaní jednej dávky fluoxetínu u
pacientov s miernou, strednou alebo úplnou (anúria) nedostatočnosťou
obličiek, sa kinetické parametre pri porovnaní so zdravými
dobrovoľníkmi nezmenili. Po opakovanom podaní však môže byť pozorované
zvýšenie rovnovážnych plazmatických koncentrácií.


3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Z /in vitro/ štúdií alebo štúdií na zvieratách neexistuje dôkaz o
karcinogenicite alebo mutagenicite.

V juvenilnej toxikologickej štúdii u CD potkanov, podanie 30 mg/kg/deň
fluoxetín hydrochloridu v dňoch 21 až 90 po narodení spôsobilo nevratnú
testikulárnu degeneráciu a nekrózu, tvorenie vakuol v bunkách epitelu
nadsemeníkov, nezrelosť a nečinnosť samičieho reprodukčného traktu a
zníženú plodnosť. Oneskorenie sexuálnej zrelosti sa vyskytlo u samcov (10 a
30 mg/kg/deň) a samičiek (30 mg/kg/deň). Význam týchto nálezov u ľudí nie
je známy. Potkanom podaných 30 mg/kg tiež v porovnaní s kontrolnými
skupinami znížilo dĺžky femuru a spôsobilo degeneráciu kostrového svalstva,
nekrózu a regeneráciu. Pri 10 mg/kg/deň plazmatické hladiny dosiahnuté u
zvierat boli asi 0,8 až 8,8 násobkom (fluoxetín) a 3,6 až 23,2 -násobkom
(norfluoxetín) hodnôt pozorovaných obvykle u pediatrických pacientov. Pri 3
mg/kg/deň plazmatické hladiny dosiahnuté u zvierat boli asi 0,04 až 0,5
-násobkom (fluoxetín) a 0,3 až 2,1 -násobkom (norfluoxetín) hodnôt
pozorovaných obvykle u pediatrických pacientov.

Štúdia u mladých myší udávala, že inhibícia serotonínového transportéra
bráni prírastku tvorby kostí. Toto zistenie sa zdá byť podporené klinickými
nálezmi. Reverzibilita tohto javu nebola stanovená.

Iná štúdia u mladých myší (liečených v dňoch 4 až 21 po narodení)
preukázala, že inhibícia serotonínového transportéra mala dlhotrvajúce
účinky na chovanie myší. Neexistuje informácia o tom, či tento účinok bol
vratný. Klinická závažnosť tohto javu nebola stanovená.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


1. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Vo vnútri kapsuly: monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, magnézium
stearát

Zložky kapsuly: oxid titaničitý (E171), želatína, patentná modrá V (E131)


2. Inkompatibility

Neaplikovateľné


3. Čas použiteľnosti

2 roky


4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu
pred svetlom a vlhkosťou.


5. Druh obalu a obsah balenia

Blistre PVC-Al. Škatuľky s obsahom 10 a 30 kapsúl.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MEDOCHEMIE LTD., Limassol, Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30/0138/02-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

2. augusta 2002


10. Dátum revízie textu

Jún 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C54422
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AB03 - fluoxetinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Účinná látka:
gelatina hydrolysata
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
3.23 € / 97.31 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
3.23 € / 97.31 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:52.40 € ÚP:0.00 € DP:52.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.01 € ÚP:1.02 € DP:1.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.23 € ÚP:0.00 € DP:3.23 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.27 € ÚP:0.00 € DP:8.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.92 € ÚP:0.00 € DP:4.92 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.32 € ÚP:0.00 € DP:19.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.21 € ÚP:0.00 € DP:8.21 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien