Detail:
DETRUSITOL 2 MG tbl flm 28x2 mg
Názov lieku:
DETRUSITOL 2 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 28x2 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
DETRUSITOL( 1 mg
DETRUSITOL( 2 mg
(tolterodini hydrogenotartras)
Filmom obalené tablety


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je DETRUSITOL® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete DETRUSITOL®
3. Ako užívať DETRUSITOL®
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávaťDETRUSITOL®
6 Ďalšie informácie


1. ČO JE DETRUSITOL® A NA ČO SA POUžÍVA
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Močové spazmolytikum / tolterodín


NA ČO JE URČENÝ LIEK DETRUSITOL®?
. DETRUSITOL® sa používa na liečbu nasledujúcich príznakov: naliehavá
potreba močenia bez predchádzajúcich varovných príznakov, nutnosť častého
močenia a/alebo pomočenie sa, ak nestihnete včas dobehnúť na toaletu.
Tieto príznaky sa u Vás môžu vyskytnúť, ak máte nestabilný močový mechúr.


2. SKÔR AKO UžIJETE DETRUSITOL®
Neužívajte DETRUSITOL®:
. keď trpíte neschopnosťou schopnosťou vyprázdniť močový mechúr,
. keď trpíte na glaukóm s uzavretým uhlom (vysoký očný tlak a bolesti v
očiach),
. keď máte ťažkú mysténiu (poruchu nervovosvalovej funkcie),
. keď ste niekedy mali reakciu z precitlivenosti na tolterodín alebo
niektorú z ďalších zložiek lieku,
keď máte závažnú ulceróznu kolitídu alebo toxický megakolón (akútna
dilatácia hrubého čreva spojená s amébovou alebo ulceróznou kolitídou).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DETRUSITOLu®:
. ak máte akútne vyduté bolestivé brucho ovplyvňujúce priechod a trávenie
potravy,
. ak máte problémy s močením a slabý prúd moču,
. ak máte problémy s pečeňou, v tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú
dávku,
. ak máte problémy s obličkami, v tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú
dávku,
. ak trpíte na neuropatiu autonómneho nervového systému (nervové problémy,
ktoré sa niekedy vyskytujú pri cukrovke a môžu viesť ku hnačke,
impotencii alebo nízkemu krvnému tlaku),
. ak máte hiátovú herniu (bránicovú prietrž – keď časť žalúdka vystupuje
cez bránicu do hrudníka),
. ak ste trpeli alebo trpíte na vážnu zápchu.

Tak ako pri iných liekoch z tejto skupiny, je nevyhnutná opatrnosť ak:
. u vás existuje riziko EKG (EKG je záznam srdcovej aktivity) abnormality
známej ako predĺženie QT intervalu (t.j. máte nízke hladiny draslíka
v krvi, pomalý srdcový rytmus alebo užívate iné lieky, u ktorých je
známe riziko predĺženia QT intervalu),
. máte už existujúce srdcové ochorenie (t.j. nedostatočné zásobovanie
srdcového svalu krvou, nepravidelný srdcový rytmus alebo zlyhanie
srdca.

. ak sú u Vás známe rizikové faktory pre predĺženie QT intevalu (interval
meraný na EKG zázname). V prípade, že trpíte na ochorenie srdca, poruchy
srdcového rytmu, užívate lieky na ovplyvnenie srdcového rytmu, alebo máte
metabolické poruchy ovplyvňujúce činnosť srdca, poraďte sa so svojim
lekárom (kardiológom, alebo internistom) pred začiatkom liečby.

Ak si myslíte, že niektorá z uvedených ťažkostí sa Vás týka, spýtajte sa na
to Vášho lekára alebo lekárnika pred začiatkom liečby.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, ktorých výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi. Niektoré z nich sa môžu s DETRUSITOLom® vzájomne
ovplyvňovať, napr. makrolidové antibiotiká (erytromycín a klaritromycín),
lieky na liečbu hubových infekcií alebo HIV proteázové inhibítory (enzýmy
blokujúce HIV proteázy) (ritonavir), prípadne iné lieky s antimuskarínovými
účinkami.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. DETRUSITOL® sa obvykle nesmie užívať, ak ste tehotná alebo
dojčíte, pretože to môže mať vplyv na dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov:

DETRUSITOL môže niekedy u niekoľko málo pacientov spôsobiť závraty, únavu a
neostré videnie (pozri časť 4.). Môže to zhoršiť Vašu schopnosť
koncentrácie a reagovania. Pokiaľ si nie ste istý, či nie ste takto
ovplyvnený, neplánujte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak ste takto
ovplyvnený, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje počas liečby
DETRUSITOLom®.


3. AKO UžÍVAť DETRUSITOL®
Obvyklá dávka je 2 mg dvakrát denne, okrem pacientov so závažne poškodenou
funkciou obličiek alebo poškodenou funkciou pečene, pre ktorých je
odporúčaná dávka 1 mg dvakrát denne.
Tablety prehĺtajte celé. Príjem potravy nemá žiadny vplyv na tento liek.

Podávanie DETRUSITOLu® sa u detí neodporúča.

Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba liekom DETRUSITOL® trvať.
Neprerušujte liečbu skôr kvôli tomu, že nevidíte okamžitý účinok. Váš
močový mechúr bude potrebovať istý čas na prispôsobenie. Doužívajte všetky
filmom obalené tablety, ktoré Vám Váš lekár predpísal. Ak nezaznamenáte ani
potom žiadny účinok, poraďte sa o tom s Vaším lekárom.

Ak užijete viac filmom obalených tabliet DETRUSITOLu® ako máte
Neužívajte viac filmom obalených tabliet, ako Vám odporučil Váš lekár. Ak
náhodne užijete viac tabliet, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc Vášho lekára
alebo choďte na pohotovosť.

Ak zabudnete užiť DETRUSITOL®
Ak ste zabudli užiť filmom obalenú tabletu(y) v obvyklom čase, užite ju
(ich) čo najskôr potom, ako si spomeniete, ale iba ak ešte nie je čas na
užitie ďalšej dávky. Neužívajte viac ako jednu dávku denne. Pokračujte v
užívaní filmom obalených tabliet podľa uvedených pokynov.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky aj DETRUSITOL® môže mať vedľajšie účinky.

Vzhľadom na farmakologický účinok tohto lieku môže DETRUSITOL® spôsobiť
sucho v ústach, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti žalúdka po
jedle) a suché oči. Najčastejší vedľajší účinok spojený s liečbou
DETRUSITOLom® je sucho v ústach, ktoré sa môže vyskytnúť u 35 % pacientov.
Ak spozorujete niektorý z doleuvedených vedľajších účinkov, informujte
o tom Vášho lekára alebo lekárnika.
Ak je pre Vás niektorý z doleuvedených vedľajších účinkov ťažko
zvládnuteľný, informujte Vášho lekára, ktorý Vám môže znížiť dávku. Ak sa
vyskytnú závažné alebo dlhodobé reakcie, informujte o tom svojho lekára čo
najskôr, ako je to možné.

Časté nežiaduce účinky (? 1 % až < 10 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u menej
ako 1 pacienta z 10, ale u viac ako 1 pacienta zo 100:


. zápcha, bolesť brucha, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti
žalúdka po jedle)
. závraty, bolesť hlavy
. znížená tvorba sĺz (suché podráždené oči)
. únava
. ospalosť
. zmenené zmyslové vnímanie – pocity pichania
. zmenené (neostré) videnie
. bolesť na hrudníku
. plynatosť, vracanie
. nervozita
. suchá koža

Menej časté nežiaduce účinky (? 0,1 % až < 1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u
menej ako 1 pacienta zo 100, ale u viac ako 1 pacienta z 1 000:

. opuch členkov
. alergické reakcie
. neschopnosť vyprázdniť močový mechúr
. zmätenosť

Zriedkavé nežiaduce účinky (? 0,01 % až< 0,1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u
menej ako pacienta z 1 000, ale u viac ako 1 pacienta z 10 000:
. zrýchlenie tepu srdca
. halucinácie

Iné nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané pri použití liekov s rovnakým
liečivom tolterodín, sú:
. závažná alergická reakcia (veľmi zriedkavá)
. srdcové zlyhanie (veľmi zriedkavé)

Známe nežiaduce účinky tohto druhu lieku sú búšenie srdca a nepravidelný
srdcový rytmus (zriedkavé).

V prípade výskytu takýchto ťažkostí, nárastu ťažkostí pri močení alebo pri
výskyte zmätenosti sa musí podávanie lieku ukončiť a vyhľadať okamžitá
lekárska pomoc.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./


5. AKO UCHOVÁVAŤ DETRUSITOL®
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte DETRUSITOL® po dátume exspirácie uvedenom na papierovej
škatuľke.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.ĎALšIE INFORMÁCIE


/Čo DETRUSITOL/® /filmom obalené tablety obsahuje?/
Každá filmom obalená tableta obsahuje liečivo tolterodini
hydrogenotartras (tolterodíniumhydrogenotartrát) 1 mg alebo 2 mg, čo
zodpovedá /tolterodinum/ /(tolterodín)/ /0,68 mg alebo 1,37 mg/.

Ďalšie zložky lieku DETRUSITOL® sú cellulosum microcristallinum
(mikrokryštalická celulóza), calcii hydrogenophosphas dihydricus (dihydrát
hydrogénfosforečnanu vápenatého), carboxymethylamylum natricum B (sodná soľ
karboxymetylškrobu B), magnesii stearas (magnéziumstearát), silica
colloidalis anhydrica (koloidný oxid kremičitý),
hydroxypropylmethylcellulosum (hydroxypropylmetylcelulóza), acidum
stearicum (kyselina stearová), titanii dioxidum E 171 (oxid titaničitý
E 171).


Ako vyzerá DETRUSITOL® a obsah balenia
Filmom obalené tablety DETRUSITOL® 1 mg sú biele okrúhle bikonvexné s
vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami TO.
Filmom obalené tablety DETRUSITOL® 2 g sú biele, okrúhle, bikonvexné s
vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami DT.

. DETRUSITOL® 1 mg a 2 mg filmom obalené tablety sú dostupné v
nasledujúcich veľkostiach baleniach:
Blistre: 28 (2 blistre x 14 tabliet) a 56 (4 blistre x 14 tabliet)
filmom obalených tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká
Británia

Ako inak si môžete pomôcť Vy sami ?
Tréning močového mechúra – napomáha opäť nadobudnúť kontrolu nad močovým
mechúrom, takže môžete predĺžiť dobu pred močením. Toto cvičenie môžete
robiť tak, že sa budete usilovať zadržiavať moč čo najdlhšie pred močením,
pokiaľ je to možné.

Cvičenia panvou na podlahe – posilňujú svaly, a tým napomáhajú dlhšie
zadržiavať moč pred močením. Toto Vám pomôže, ak máte únik moču pri kašli,
smiechu alebo kýchaní.

Ak potrebujete ďalšie podrobnejšie informácie, obráťte sa na Vášho lekára.


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


1. NÁZOV LIEKU

DETRUSITOL 1 mg
DETRUSITOL 2 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Liečivo:/ tolterodini hydrogenotartras
Každá filmom obalená tableta obsahuje tolterodini hydrogenotartras 1
mg alebo 2 mg, čo zodpovedá /tolterodinum 0,68 mg/ alebo /1,37 mg./

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta/Opis lieku:/
DETRUSITOL 1 mg: Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s
vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami TO.
DETRUSITOL 2 mg: Biele okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s
vyrytými oblúkmi nad a pod písmenami DT.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Symptomatická liečba pomočovania a/alebo častého močenia a naliehavej
potreby močenia, ktoré sa môžu vyskytovať u pacientov s nestabilným močovým
mechúrom.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

/Dospelí (vrátane starších ľudí)/
Odporúčaná dávka je 2 mg dvakrát denne s výnimkou u pacientov s poruchou
funkcie pečene alebo s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu
? 30 ml/min), u ktorých sa odporúča dávka 1 mg dvakrát denne. V prípade
ťažko zvládnuteľných nežiaducich účinkov sa môže celková denná dávka znížiť
z 2 mg na 1 mg dvakrát denne.

Účinok liečby sa má prehodnotiť každé 2 – 3 mesiace (pozri časť 5.1).


/Deti/

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola doteraz stanovená. Preto sa použitie
lieku DETRUSITOL u detí neodporúča, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie
informácie.

4.3 Kontraindikácie

/Tolterodín je kontraindikovaný u pacientov:/
- s retenciou moču,
- s neliečeným glaukómom s uzavretým uhlom,
- s myasthenia gravis,
- so známou precitlivenosťou na tolterodín alebo ktorúkoľvek
z pomocných látok,
- so závažnou ulceróznou kolitídou,
- s toxickým megakolónom.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Opatrnosť pri podávaní tolterodínu sa vyžaduje u pacientov:/
- s rizikom retencie moču pri závažnej obštrukcii vývodu močového
mechúra,
- s gastrointestinálnymi obštrukčnými poruchami, napr. pylorickou
stenózou,
- s poruchou funkcie obličiek (pozri časť 4.2),
- s ochorením pečene (pozri časť 4.2 a 5.2),
- s neuropatiou autonómneho nervového systému,
- s hiátovou herniou,
- s rizikom zníženej gastrointestinálnej motility.

Ukázalo sa, že viacnásobné perorálne podávanie tolterodínu s okamžitým
uvoľňovaním v celkovej dávke 4 mg (terapeutická dávka) a 8 mg
(supraterapeutická dávka) predlžuje QTc interval (pozri časť 5.1). Klinická
závažnosť tohto nálezu je nejasná a bude závisieť od individuálnej
náchylnosti a prítomnosti rizikových faktorov u pacienta.
Tolterodín sa má používať opatrne u pacientov s rizikovými faktormi pre
predĺženie QT intervalu vrátane:
- kongenitálneho, alebo zdokumentovaného získaného predĺženia QT
intervalu
- porúch metabolizmu elektrolytov, ako je hypokaliémia, hypomagneziémia
a hypokalciémia
- bradykardie
- závažných pre-existujúcich ochorení srdca (napr. kardiomyopatia,
ischémia myokardu, arytmia, kongestívne zlyhávanie srdca)
- súčasného podávania liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT
interval vrátane antiarytmík triedy IA (napr. chinidín, prokainamid)
a triedy III (napr. amiodarón, sotalol)


Toto platí najmä v prípade užívania silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časť
5.1).
Odporúča sa vyhýbať sa súčasnej liečbe silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri
časť 4.5).


Tak ako v prípade každej liečby príznakov naliehavého nutkania na močenie
a urgentnej inkontinencie sa pred začiatkom liečby musí vylúčiť organická
príčina naliehavého nutkania na močenie a zvýšenej frekvencie močenia.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasná systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4, ako sú makrolidové
antibiotiká (napr. erytromycín a klaritromycín), fungicídnymi liekmi (napr.
ketokonazol a itrakonazol) a antiproteázami sa neodporúča kvôli zvýšeným
sérovým koncentráciám tolterodínu u pacientov so zníženou metabolickou
aktivitou enzýmu CYP2D6 s následným rizikom predávkovania (pozri časť 4.4).

Súčasná liečba inými liekmi, ktoré majú antimuskarínové vlastnosti môže mať
za následok výraznejší terapeutický účinok a výraznejšie nežiaduce účinky.
Naopak terapeutický účinok tolterodínu môže byť znížený pri súčasnom
podávaní agonistov muskarínových cholinergných receptorov.

Tolterodín môže znižovať účinok prokinetík, ako sú metoklopramid a
cisaprid.


Keďže tolterodín a jeho CYP2D6-dependentný metabolit 5-
hydroxymetyltolterodín sú rovnako účinné, súčasné podávanie fluoxetínu
(silný inhibítor CYP2D6) nespôsobuje klinicky významnú interakciu.

Liekové interakčné štúdie nepreukázali žiadne interakcie s warfarínom alebo
s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami
(etinylestradiol/levonorgestrel).

Klinická štúdia ukázala, že tolterodín nie je metabolický inhibítor CYP2D6,
2C19, 3A4 alebo 1A2. Preto sa neočakáva zvýšenie plazmatických hladín
liečiv, ktoré sa metabolizujú týmito izoenzýmovými systémami, pri ich
podávaní v kombinácii s tolterodínom.

4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tolterodínu u gravidných
žien.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie
je známe potenciálne riziko u ľudí.
Preto sa podávanie DETRUSITOLu® počas gravidity neodporúča.

/Laktácia/
Údaje o vylučovaní tolterodínu do ľudského materského mlieka nie sú k
dispozícii. Preto sa tolterodín počas dojčenia nemá podávať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže tento liek môže spôsobiť poruchy akomodácie a ovplyvniť reakčný čas,
schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje môže byť negatívne ovplyvnená.

4.8 Nežiaduce účinky

Farmakologický vplyv tolterodínu môže zapríčiniť mierne až stredne závažné
antimuskarínové účinky, ako sú sucho v ústach, dyspepsia a suché oči.

V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané údaje získané pri použití DETRUSITOLu
v klinických štúdiách a z postmarketingových skúseností. Najčastejšie
hláseným nežiaducim učinkom bolo sucho v ústach, ktoré sa vyskytlo u 35 %
pacientov liečených liekom DETRUSITOL filmom obalené tablety a u 10 %
pacientov, ktorí užívali placebo.


| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
| |?1/100 až <1/10 |?1/1 000 až |?1/10 000 |
| | |<1/100 |až<1/1 000 |
|Poruchy | |Hypersenzitivita | |
|imunitného | |bližšie | |
|systému | |nešpecifikovaná | |
|Psychické poruchy|nervozita |Zmätenosť |halucinácie |
|Poruchy nervového|závraty, | | |
| |ospalosť, | | |
|systému |parestézie | | |
|Poruchy oka |suché oči, | | |
| |poruchy videnia | | |
| |vrátane porúch | | |
| |akomodácie | | |
|Poruchy srdca | | |tachykardia |
|a srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
|Poruchy |dyspepsia, | | |
|gastrointestináln|zápcha, | | |
|eho |bolesť brucha, | | |
|traktu |flatulencia, | | |
| |vracanie | | |
|Poruchy kože |suchá koža | | |
|a podkožného | | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy obličiek | |retencia moču | |
|a močových ciest | | | |
|Celkové poruchy |únava, bolesť |periférny edém | |
|a reakcie |hlavy, | | |
|v mieste podania |bolesť na | | |
| |hrudníku | | |

Ďalšie hlásené nežiaduce účinky spojené s užívaním tolterodínu sú
anafylaktoidná reakcia vrátane angioedému (veľmi zriedkavá) a srdcové
zlyhanie (veľmi zriedkavé).


Palpitácie a arytmie (zriedkavé) sú známe nežiaduce účinky pre túto skupinu
liekov.

4.9 Predávkovanie

Najvyššia dávka tolterodíniumhydrogenotartrátu podaná dobrovoľníkom ako
jednorazová dávka bola 12,8 mg. Najzávažnejšími nežiaducimi účinkami boli
poruchy akomodácie a ťažkosti s močením.

V prípade predávkovania tolterodínom sa vykonáva výplach žalúdka a podáva
sa aktívne uhlie.
Liečiť sa majú nasledovné symptómy:
1. závažné centrálne anticholinergné účinky (napr. halucinácie, závažná
excitácia): liečba fysostigmínom,
2. kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi,
3. respiračná insuficiencia: umelá pľúcna ventilácia,
4. tachykardia: liečba betablokátormi,
5. retencia moču: liečba katetrizáciou,
6. mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie
pacienta v tmavej miestnosti.

Predĺženie QT intervalu bolo pozorované pri celkovej denne dávke 8 mg
tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním (dvojnásobok odporúčanej dennej dávky
tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním a ekvivalent trojnásobku maximálnej
expozície vznikajúcej pri aplikácii kapsúl s predĺženým uvoľňovaním), ktorý
bol podávaný počas štyroch dní. Pri predávkovaní tolterodínom treba prijať
štandardné opatrenia pre zvládnutie predĺženia QT intervalu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ močové spazmolytikum / tolterodín
ATC kód: G04B D07

1. Farmakodynamické vlastnosti

Tolterodín je kompetitívny špecifický antagonista muskarínových receptorov
s vyššou /in vivo/ selektivitou pre močový mechúr než pre slinné žľazy. Jeden
z metabolitov tolterodínu
(5-hydroxymetyl derivát) má farmakologický profil podobný pôvodnej
zlúčenine. U pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6 tento
metabolit významne prispieva k terapeutickému účinku (pozri časť 5.2).

Účinok liečby možno očakávať do 4 týždňov.

/Účinnosť liečby liekom DETRUSITOL 2 mg podávaným dvakrát denne počas 4 a/
/12 týždňov v porovnaní s placebom (súhrnné údaje). Absolútna zmena/
/a percento zmeny vo vzťahu k základným hodnotám./

|Premenná |4-týždňové štúdie |12-týždňové štúdie |
| |DETRUSITOL |Placebo|Štatistic|DETRUSITOL |Placeb|Štatistic|
| |2 mg | |ký význam|2 mg |o |ký význam|
| | | | | | |vs. |
| |2-krát | |vs. |2-krát denne| |placebo |
| |denne | |placebo | | | |
|Počet močení |- 1,6 |- 0,9 | |- 2,3 |- 1,4 |* |
| | | | | | | |
|za 24 hodín |(- 14 %) |(- 8 %)| |(- 20 %) |(- 12 | |
| | | | | |%) | |
| |n = 392 | | |n = 354 | | |
| | |n = 189| | |n = 17| |
| | | | | |6 | |
|Počet |-1,3 |-1.0 |n.s. |-1,6 |-1,1 |* |
|výskytov | | | | | | |
|inkontinencie|(- 38 %) |(- 26 %| |(- 47 %) |(- 32 | |
|za 24 hodín | |) | | |%) | |
| |n = 288 | | |n = 299 | | |
| | |n = 151| | |n = 14| |
| | | | | |5 | |
|Priemerný |+ 25 |+ 12 | |+ 35 |+ 10 | |
|objem moču | | | | | | |
|počas močenia|(+ 17 %) |(+ 8 %)| |(+ 22 %) |(+ 6 %| |
|(ml) | | | | |) | |
| |n = 385 | | |n = 354 | | |
| | |n = 185| | |n = 17| |
| | | | | |6 | |
|Počet |16 % |7 % | |19 % |15 % |n.s. |
|pacientov | | | | | | |
|so žiadnymi |n = 394 |n = 190| |n = 356 |n = 17| |
|alebo | | | | |7 | |
|minimálnymi | | | | | | |
|ťažkosťami | | | | | | |
|po liečbe (%)| | | | | | |


n.s. = nesignifikantné; = p ( 0,05; = p ( 0,01; = p ( 0,001


Účinok tolterodínu bol sledovaný u pacientov, ktorí boli na základe
výsledkov urodynamického vyšetrenia pred liečbou rozdelení do 2 skupín:
urodynamicky pozitívnej (motorická urgencia) a urodynamicky negatívnej
(senzorická urgencia). V rámci každej skupiny boli pacienti randomizovaní
buď na aplikáciu tolterodínu, alebo placeba. Štúdia neposkytla presvedčivé
dôkazy, že účinok tolterodínu je lepší ako účinok placeba u pacientov so
senzorickou urgenciou.


Klinické účinky tolterodínu na QT interval boli sledované na EKG záznamoch
získaných od celkove 600 liečených pacientov, vrátane starších pacientov
a pacientov s pre-existujúcim kardiovaskulárnym ochorením. Zmeny QT
intervalov sa neodlišovali signifikantne medzi placebom a liečebnými
skupinami.


Účinok tolterodínu na predĺženie QT intervalu bol sledovaný u 48 zdravých
mužských a ženských dobrovoľníkov vo veku 18 – 55 rokov. Jednotlivcom bol
podávaný tolterodín s okamžitým uvoĺňovaním v dávkach 2 mg dvakrát denne
a 4 mg dvakrát denne. Výsledky (korigované podľa Fridericia) pri maximálnej
koncentrácii tolterodínu (1 hodina) ukázali priemerné predĺženie QTc
intervalu o 5,0 a11,8 ms pri podávaní tolterodínu v dávke 2 mg dvakrát
denne, resp. 4 mg dvakrát denne a 19,8 ms pri podávaní moxifloxacínu (400
mg), ktorý bol použitý ako aktívna, vnútorná kontrola. Podľa
farmakokineticko/farmakodynamického modelu sa odhaduje, že predĺženie QTc
intervalu u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s
deficitom CYP2D6) liečených tolterodínom 2 mg dvakrát denne je porovnateľné
s predĺžením pozorovaným u pacientov so značnou metabolickou aktivitou
CYP2D6, ktorí dostávali 4 mg dvakrát denne. Pri oboch dávkach tolterodínu
ani jeden jedinec (nezávisle od jeho metabolického profilu) nepresiahol 500
ms pre absolútne trvanie QTcF, alebo 60 ms pre rozdiel oproti pôvodnej
hodnote, čo sú hodnoty považované za prahové pre určité obavy. Dávke 4 mg
dvakrát denne zodpovedá maximálna expozícia (Cmax) trikrát vyššia, ako je
tá, ktorá sa dosahuje pri najvyššej terapeutickej dávke DETRUSITOLu SR ®

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Farmakokinetická charakteristika typická pre túto liekovú formu:/ Tolterodín
sa rýchlo absorbuje. Tolterodín a 5-hydroxymetyl metabolit dosahujú
maximálne sérové koncentrácie 1 - 3 hodiny po podaní. Biologický polčas
tolterodínu podaného formou tablety je 2 - 3 hodiny u pacientov so značnou
metabolickou aktivitou /CYP2D6/ a približne 10 hodín u pacientov so zníženou
metabolickou aktivitou /CYP2D6/ (s deficitom CYP2D6). Rovnovážne koncentrácie
sa dosahujú do 2 dní po podaní tabliet.

Expozícia voľným tolterodínom a aktívnym 5-hydroxymetyl metabolitom u
pacientov so značnou metabolickou aktivitou nie je ovplyvnená potravou,
hoci sa hladiny tolterodínu zvyšujú pri jeho súčasnom podaní s potravou.
Klinicky významné zmeny sa nepredpokladajú ani u pacientov so zníženou
metabolickou aktivitou /CYP2D6/.


/Absorpcia/

Tolterodín sa po perorálnom podaní stáva substrátom pre metabolizmus prvého
prechodu (first-pass) v pečeni katalyzovaný enzýmom CYP2D6, ktorý vedie ku
tvorbe 5-hydroxymetyl derivátu, čo je hlavný farmakologicky rovnocenný
metabolit.
Absolútna biologická dostupnosť tolterodínu je 17 % u pacientov so značnou
metabolickou aktivitou CYP2D6, čo je väčšina pacientov a 65 % u pacientov
so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s deficitom CYP2D6).


/Distribúcia/

Tolterodín a 5-hydroxymetyl metabolit sa viažu primárne na orosomukoid.
Neviazané frakcie tvoria 3,7 % u tolterodínu resp. 36 % u metabolitu.
Distribučný objem tolterodínu je 113 l.


/Eliminácia/

Tolterodín sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje v pečeni.
Primárna metabolická cesta je sprostredkovaná polymorfným enzýmom CYP2D6
a vedie ku vzniku 5-hydroxymetyl metabolitu. Ďalší metabolizmus vedie ku
tvorbe metabolitov, ktorými sú 5-karboxylová kyselina a N-dealkylovaná 5-
karboxylová kyselina, ktoré predstavujú 51 % resp. 29 % metabolitov
izolovaných z moču. Časť populácie (približne 7 %) má deficit CYP2D6
aktivity. Identifikovaná metabolická dráha u týchto pacientov (so zníženou
metabolickou aktivitou CYP2D6) je dealkylácia pomocou CYP3A4 na N-
dealkylovaný tolterodín, ktorý nemá klinický účinok. Zvyšku populácie sa
pripisuje značná metabolická aktivita CYP2D6. Celkový klírens tolterodínu
pri značnej metabolickej aktivite CYP2D6 je približne 30 l/h. U pacientov
so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 má znížený klírens za následok
signifikantne vyššie sérové koncentrácie tolterodínu (približne 7-násobné)
a nepatrné koncentrácie 5-hydroxymetyl metabolitu.


5-hydroxymetyl metabolit je farmakologicky aktívny a rovnako účinný ako
tolterodín. Kvôli rozdielnej schopnosti tolterodínu a 5-hydroxymetyl
metabolitu viazať sa na proteíny, je expozícia (AUC) voľným tolterodínom u
pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 podobná ako pri
kombinovanej expozícii voľným tolterodínom a 5-hydroxymetyl metabolitom pri
rovnakom dávkovaní u pacientov s aktívnym CYP2D6. Bezpečnosť, znášanlivosť
a klinická odpoveď sú podobné nezávisle na fenotype.


Po podaní rádioaktívne značeného [14C]-tolterodínu sa približne 77 %
rádioaktivity vylúči do moču a 17 % do stolice. V nezmenenej forme sa
vylúči menej ako 1 % podanej dávky a približne 4 % sa vylúčia ako 5-
hydroxymetyl metabolit. Karboxylovaný metabolit a zodpovedajúci
dealkylovaný metabolit tvoria približne 51 % resp. 29 % množstva vylúčeného
močom.Farmakokinetika je lineárna v rozsahu terapeutických dávok./Špecifické skupiny pacientov/

Porucha funkcie pečene: V súvislosti s cirhózou pečene je expozícia voľným
tolterodínom
a 5-hydroxymetyl metabolitom zvýšená približne dvojnásobne (pozri časť 4.2
a 4.4).
Porucha funkcie obličiek: Priemerná expozícia voľným tolterodínom a jeho 5-
hydroxymetyl metabolitom je zdvojnásobená u pacientov s ťažkou poruchou
funkcie obličiek (klírens inulínu GFR < 30 ml/min). U týchto pacientov boli
plazmatické hladiny ostatných metabolitov značne zvýšené (až 12-krát).
Klinický význam zvýšenej expozície týmito metabolitmi nie je známy. Nie sú
k dispozícii údaje v prípade miernej alebo stredne ťažkej poruchy funkcie
obličiek (pozri časť 4.2 a 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity, genotoxicity, karcinogenity a farmakologickej
bezpečnosti neboli pozorované žiadne klinicky významné účinky okrem tých,
ktoré súvisia s farmakologickým účinkom lieku.

Reprodukčné štúdie sa uskutočnili u myší a králikov.

U myší nebol žiadny vplyv tolterodínu na fertilitu alebo reprodukčnú
funkciu. Tolterodín vyvolal smrť embrya a malformácie pri plazmatických
expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo7-krát vyšších v porovnaní s tými,
ktoré boli pozorované v humánnej liečbe.

U králikov sa nepozoroval malformačný vplyv v štúdiách pri plazmatických
expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo 3-krát vyšších ako tie, ktoré sú
očakávané v humánnej liečbe.

Tolterodín, tak ako aj jeho aktívny ľudský metabolit, predlžuje trvanie
akčného potenciálu (90 %-ná repolarizácia) v Purkyněho vláknach u psov (14 -
75-násobok terapeutických hladín) a blokuje prúdenie K+ iónov
v klonovaných ľudských od “ether-a-go-go génu (hERG) odvodených kanáloch
(0,5 - 26,1-násobok terapeutických hladín). Pri podaní tolterodínu a jeho
ľudských metabolitov (3,1 - 61,0-násobok terapeutických hladín) sa u psov
pozorovalo predĺženie QT intervalu. Klinický význam týchto nálezov nie je
známy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
cellulosum microcristallinum, calcii hydrogenophosphas dihydricus,
carboxymethylamylum natricum B, magnesii stearas, silica colloidalis
anhydrica

/Filmový obal:/
hydroxypropylmethylcellulosum, celullosum microcristallinum, acidum
stearicum, titanii dioxidum E171

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister PVC/PVDC s hliníkovou fóliou a PVDC termoizolačnou vrstvou, písomná
informácia pre používateľov, papierová skladačka.

/Veľkosť balenia:/
28 (2 x 14) a 56 (4 x 14) filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

DETRUSITOL® 1 mg: 73/0039/00-S
DETRUSITOL® 2 mg: 73/0040/00-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIE REGISTRÁCIE

/Dátum prvej registrácie:/ 01. 02 2000. /Predĺženie registrácie do:/ bez
časového obmedzenia


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
Máj 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C54416
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BD07 - tolterodinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
I Taliansko
Účinná látka:
zedoariae extractum
Výrobca lieku:
PHARMACIA & UPJOHN SPA,MARINO DEL TRONTO, TALIANSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia. Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
35.79 € / 1078.21 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
35.79 € / 1078.21 SK
Posledná aktualizácia:
2017-01-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:163.27 € ÚP:0.00 € DP:163.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.20 € ÚP:0.00 € DP:22.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.70 € ÚP:27.50 € DP:2.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.21 € ÚP:0.00 € DP:117.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:194.71 € ÚP:0.00 € DP:194.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:623.19 € ÚP:0.00 € DP:623.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.76 € ÚP:0.00 € DP:38.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.47 € ÚP:0.00 € DP:49.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.20 € ÚP:0.00 € DP:22.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.21 € ÚP:0.00 € DP:117.21 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien