Detail:
Detrusitol SR 4mg cps pld 98x4mg
Názov lieku:
Detrusitol SR 4mg
Doplnok názvu:
cps pld 98x4mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
DETRUSITOL® SR 2 mg

DETRUSITOL® SR 4 mg


(tolterodini hydrogenotartras)


Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovanímPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
. Tento liek bol predpísaný iba Vám a nemali by ste ho dávať nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je DETRUSITOL® SR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete DETRUSITOL® SR
3. Ako užívať DETRUSITOL® SR
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať DETRUSITOL® SR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE DETRUSITOL® SR A NA ČO SA POUžÍVA

DETRUSITOL® SR je tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním na jednorazové
denné užitie.


FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Močové spazmolytikum

DETRUSITOL® SR patrí do skupiny antimuskarínových liekov, ktoré uvoľňujú
svalstvo močového mechúra.


Na čo je určený liek DETRUSITOL® SR
. DETRUSITOL® SR sa používa na liečbu nasledujúcich príznakov: naliehavá
potreba močenia bez predchádzajúcich varovných príznakov, nutnosť častého
močenia a/alebo pomočenie sa, ak nestihnete včas dobehnúť na toaletu.
Tieto príznaky sa u Vás môžu vyskytnúť, ak máte nestabilný močový mechúr.

2. SKÔR AKO UžIJETE DETRUSITOL® SR

Neužívajte DETRUSITOL® SR:
. keď trpíte neschopnosťou vyprázdniť močový mechúr
. keď máte na glaukóm s uzavretým uhlom (vysoký očný tlak a bolesti v
očiach) a nie ste primerane liečený
. keď máte myasténiu gravis (poruchu nervovosvalovej funkcie)
. keď ste niekedy mali reakciu z precitlivenosti na tolterodín alebo
niektorú z ďalších zložiek lieku
. keď máte závažnú ulceróznu kolitídu alebo toxický megakolón (akútna
dilatácia hrubého čreva spojená s amébovou alebo ulceróznou kolitídou)

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní DETRUSITOLu® SR:
. ak máte akútne vyduté bolestivé brucho ovplyvňujúce priechod a trávenie
potravy
. ak máte problémy s močením a slabý prúd moču
. ak máte problémy s pečeňou. V tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú dávku
. ak máte problémy s obličkami. V tomto prípade Váš lekár zníži obvyklú
dávku
. ak máte na autonómnu neuropatiu (nervové problémy, ktoré sa niekedy
vyskytujú pri cukrovke a môžu viesť ku hnačke, impotencii alebo nízkemu
krvnému tlaku)
. ak máte hiátovú herniu (bránicovú prietrž -keď časť žalúdka vystupuje cez
bránicu do hrudníka)
. ak ste trpeli alebo trpíte na vážnu zápchu
. ak sú u Vás známe rizikové faktory pre predĺženie QT intevalu (interval
meraný na EKG zázname). V prípade, že trpíte na ochorenie srdca, poruchy
srdcového rytmu, užívate lieky na ovplyvnenie srdcového rytmu, alebo máte
metabolické poruchy ovplyvňujúce činnosť srdca, poraďte sa so svojim
lekárom (kardiológom, alebo internistom) pred začiatkom liečby.Ak si myslíte, že niektorá z uvedených ťažkostí sa Vás týka, spýtajte sa na
to Vášho lekára alebo lekárnika pred začiatkom liečby.

Liek nie je vhodný pre ľudí s fruktózovou intoleranciou, glukózo-
galaktózovou malabsorpciou (poruchou vstrebávania jednoduchých cukrov)
alebo nedostatkom sacharázo-izomaltázy.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, ktorých výdaj
nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi. Niektoré z nich sa môžu s DETRUSITOLom® SR vzájomne
ovplyvňovať, napr. makrolidové antibiotiká (erytromycín a klaritromycín),
lieky na liečbu hubových infekcií alebo HIV proteázové inhibítory (enzýmy
blokujúce HIV proteázy) (ritonavir), prípadne iné lieky s antimuskarínovými
účinkami.


Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom. DETRUSITOL® SR sa obvykle nesmie užívať, ak ste tehotná alebo
dojčíte, pretože to môže mať vplyv na dieťa.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

DETRUSITOL® SR môže niekedy u niekoľko málo pacientov spôsobiť závraty,
únavu a neostré videnie (pozri časť 4.). Môže to zhoršiť Vašu schopnosť
koncentrácie a reagovania. Pokiaľ si nie ste istý, či nie ste takto
ovplyvnený, neplánujte viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje. Ak ste takto
ovplyvnený, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje počas liečby
DETRUSITOLom® SR.


3. AKO UžÍVAť DETRUSITOL® SR
Obvyklá dávka je jedna tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním
DETRUSITOL® SR 4 mg (4 mg tolterodíniumhydrogenotartrátu) jedenkrát denne,
okrem pacientov so závažne poškodenou funkciou obličiek alebo poškodenou
funkciou pečene, pre ktorých je odporúčaná dávka jedna tvrdá kapsula
s predĺženým uvoľňovaním DETRUSITOL® SR 2 mg
(2 mg tolterodíniumhydrogenotartrátu) denne.

Kapsuly prehĺtajte celé. Príjem potravy nemá žiadny vplyv na tento liek.

Podávanie DETRUSITOLu® SR sa u detí neodporúča.

Váš lekár Vám povie, ako dlho bude liečba liekom DETRUSITOL® SR trvať.
Neprerušujte liečbu skôr kvôli tomu, že nevidíte okamžitý účinok. Váš
močový mechúr bude potrebovať istý čas na prispôsobenie. Doužívajte všetky
tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním, ktoré Vám Váš lekár predpísal. Ak
nezaznamenáte ani potom žiadny účinok, poraďte sa o tom s Vaším lekárom.

Ak užijete viac DETRUSITOLu® SR ako máte
Neužívajte viac tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním, ako Vám odporučil
Váš lekár. Ak náhodne užijete viac kapsúl, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc
Vášho lekára alebo choďte na pohotovosť.

Ak zabudnete užiť DETRUSITOL® SR:
Ak ste zabudli užiť tvrdú kapsulu s predĺženým uvoľňovaním v obvyklom čase,
užite ju čo najskôr potom, ako si spomeniete, ale iba ak ešte nie je čas na
užitie ďalšej dávky. Neužívajte viac ako jednu dávku denne. Pokračujte v
užívaní tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním podľa uvedených pokynov.


4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky aj DETRUSITOL® SR môže mať vedľajšie účinky.
Vzhľadom na farmakologický účinok tohto lieku môže DETRUSITOL® SR spôsobiť
sucho v ústach, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti žalúdka po
jedle) a suché oči. Najčastejší vedľajší účinok spojený s liečbou
DETRUSITOLom® SR je sucho v ústach, ktoré sa môže vyskytnúť u 20 – 25 %
pacientov.
Ak spozorujete niektorý z doleuvedených vedľajších účinkov, informujte
o tom Vášho lekára alebo lekárnika.
Ak je pre Vás niektorý z dole uvedených vedľajších účinkov ťažko
zvládnuteľný, informujte Vášho lekára, ktorý Vám môže znížiť dávku. Ak sa
vyskytnú závažné alebo dlhodobé reakcie, informujte o tom svojho lekára čo
najskôr, ako je to možné.

Časté nežiaduce účinky (? 1 % až < 10 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u menej
ako 1 pacienta z 10, ale u viac ako 1 pacienta zo 100:

. zápcha, bolesť brucha, poruchy trávenia (nepríjemné pocity v oblasti
žalúdka po jedle)
. závraty, bolesť hlavy
. znížená tvorba sĺz (suché podráždené oči)
. únava
. ospalosť
. zmenené zmyslové vnímanie – reakcie na tlak a vpich
. zmenené (neostré) videnie
. bolesť na hrudníku
. plynatosť, vracanie
. nervozita
. suchá koža

Menej časté nežiaduce účinky (> 0,1 % až < 1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u
menej ako 1 pacienta zo 100, ale u viac ako 1 pacienta z 1 000:

. opuch členkov
. alergické reakcie
. neschopnosť vyprázdniť močový mechúr
. zmätenosť

Zriedkavé nežiaduce účinky (? 0,01 % až< 0,1 %), ktoré sa môžu vyskytnúť u
menej ako 1 pacienta z 1 000, ale u viac ako 1 pacienta z 10 000:
. zrýchlenie tepu srdca
. halucinácie

Ďalší nežiaduci účinok, ktorý bol zaznamenaný pri použití liekov s rovnakým
liečivom tolterodín, je:
. závažná alergická reakcia (veľmi zriedkavá)
. srdcové zlyhanie (veľmi zriedkavé)

V prípade výskytu takýchto ťažkostí, nárastu ťažkostí pri močení alebo pri
výskyte zmätenosti sa musí podávanie lieku ukončiť a vyhľadať okamžitá
lekárska pomoc.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./


5. AKO UCHOVÁVAŤ DETRUSITOL® SR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30 °C.

Fľaška: Uchovávajte v pôvodnom obale.
Blister: Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale.

Nepoužívajte DETRUSITOL® SR po dátume exspirácie uvedenom na papierovej
škatuľke.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

/Čo DETRUSITOL/® /SR 2 mg obsahuje?/
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje liečivo tolterodini
hydrogenotartras
(tolterodíniumhydrogenotartrát) 2 mg, čo zodpovedá tolterodinum
(tolterodín) 1,37 mg.

/Čo obsahuje DETRUSITOL/® /SR 4 mg?/
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje liečivo tolterodini
hydrogenotartras
(tolterodíniumhydrogenotartrát) 4 mg, čo zodpovedá tolterodinum
(tolterodín) 2,74 mg.

Ďalšie zložky lieku DETRUSITOL® SR sú sacchari sphaerae (zrnený cukor)
[(obsahuje saccharosum (sacharóza) a maydis amylum (kukuričný škrob)],
hypromellosum (hypromelóza), ethylcellulosi dispersio 18,8 % (18,8 %
disperzia etylcelulózy) [(obsahuje ethylcellulosum (etylcelulóza),
triglycerida saturata media (stredne nasýtené triacylglyceroly) a acidum
oleicum (kyselina olejová)], aqua purificata (čistená voda), gelatina
(želatína), atramentum album (biely atrament) [(obsahuje lacca (šelak),
titanii dioxidum (E 171) (oxid titaničitý), propylenglycolum
(propylénglykol), simeticonum (simetikón)].
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním DETRUSITOL® SR 2 mg modro-zelenej
farby obsahujú farbivo indigocarminum (E 132) (indigokarmín), titanii
dioxidum (E 171) (oxid titaničitý), ferri oxidum flavum (E 172) (žltý oxid
železitý).
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním DETRUSITOL® SR 4 mg modrej farby
obsahujú farbivo indigocarminum (E 132) (indigokarmín), titanii dioxidum
(E 171) (oxid titaničitý).


Ako vyzerá DETRUSITOL® SR a obsah balenia

DETRUSITOL® SR je tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním na jednorazové
denné užitie.
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním DETRUSITOL® SR 2 mg sú modro-zelenej
farby s bielou potlačou (“symbol” a “2”).
Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním DETRUSITOL® SR 4 mg sú modrej farby
s bielou potlačou (“symbol” a “4”).

DETRUSITOL® SR tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v
nasledujúcich veľkostiach balenia:
. Blistre: 7 (1 blister x 7 kapsúl), 14 (2 blistre x 7
kapsúl), 28 (4 blistre x 7 kapsúl),
49 (7 blistrov x 7 kapsúl), 84 (12 blistrov x 7 kapsúl),
98 (14 blistrov x 7 kapsúl), 280 (40 blistrov x 7 kapsúl)
tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním
. Fľašky: 30, 90 a 100 tvrdých kapsúl s predĺženým
uvoľňovaním
. Nemocničné balenia - blistre: 80 (10 x 2 x 4),
160 (20 x 2 x 4), 320 (40 x 2 x 4)
tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Pfizer Europe MA EEIG, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká
Británia


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku1. NÁZOV LIEKU

DETRUSITOL SR 2 mg
DETRUSITOL SR 4 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

/Liečivo:/ tolterodini hydrogenotartras
Každá tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním obsahuje tolterodini
hydrogenotartras 2 mg alebo 4 mg, čo zodpovedá tolterodinum 1,37 mg alebo
2,74 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdá kapsula s predĺženým uvoľňovaním


/Opis lieku:/
DETRUSITOL SR 2 mg: Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním modro-zelenej
farby s bielou potlačou (“symbol” a “2”).
DETRUSITOL SR 4 mg: Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním modrej farby
s bielou potlačou (“symbol” a “4”).
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie


DETRUSITOL SR je indikovaný na liečbu prejavov naliehavej potreby močenia
a/alebo častého močenia vrátane pomočovania, ktoré sa môžu vyskytnúť
u pacientov s nestabilným močovým mechúrom.

2. Dávkovanie a spôsob podávania/Dospelí (vrátane starších ľudí)/

Odporúčaná dávka je 4 mg raz denne s výnimkou pacientov s poruchou funkcie
pečene alebo s ťažkou poruchou funkcie obličiek (GFR ? 30 ml/min), u
ktorých sa odporúča dávka 2 mg raz denne (pozri časť 4.4 a 5.2). V prípade
ťažko zvládnuteľných nežiaducich účinkov sa môže celková denná dávka znížiť
z 4 mg na 2 mg raz denne.

Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sa môžu užívať nezávisle od príjmu
potravy a musia sa prehĺtať celé.

Účinnosť liečby sa má prehodnotiť po 2-3 mesiacoch (pozri časť 5.1).


/Deti/

Bezpečnosť a účinnosť u detí nebola doteraz stanovená. Preto sa použitie
lieku DETRUSITOL SR tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním u detí
neodporúča, pokiaľ nebudú k dispozícii ďalšie informácie.

4.3 Kontraindikácie

/Tolterodín je kontraindikovaný u pacientov:/
- s retenciou moču
- s neliečeným glaukómom s uzavretým uhlom
- s myasthenia gravis
- so známou precitlivenosťou na tolterodín alebo ktorúkoľvek z pomocných
látok
- so závažnou ulceróznou kolitídou
- s toxickým megakolónom

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Opatrnosť pri podávaní tolterodínu sa vyžaduje u pacientov:/
- s rizikom retencie moču pri závažnej obštrukcii vývodu močového mechúra
- s gastrointestinálnymi obštrukčnými poruchami, napr. pylorickou
stenózou
- s poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.2 a 5.2)
- s ochorením pečene (pozri časť 4.2 a 5.2)
- s autonómnou neuropatiou
- s hiátovou herniou
- s rizikom zníženej gastrointestinálnej motility


Ukázalo sa, že viacnásobné perorálne podávanie tolterodínu s okamžitým
uvoľňovaním v celkovej dávke 4 mg (terapeutická dávka) a 8 mg
(supraterapeutická dávka) predlžuje QTc interval (pozri časť 5.1). Klinická
závažnosť tohto nálezu je nejasná a bude závisieť od individuálnej
náchylnosti a prítomnosti rizikových faktorov u pacienta.
Tolterodín sa má používať opatrne u pacientov s rizikovými faktormi pre
predĺženie QT intervalu vrátane:
- kongenitálneho, alebo zdokumentovaného získaného predĺženia QT
intervalu
- porúch metabolizmu elektrolytov, ako je hypokaliémia, hypomagneziémia
a hypokalciémia
- bradykardie
- závažných pre-existujúcich ochorení srdca (napr. kardiomyopatia,
ischémia myokardu, arytmia, kongestívne zlyhávanie srdca)
- súčasného podávania liekov, o ktorých je známe, že predlžujú QT
interval vrátane antiarytmík triedy IA (napr. chinidín, prokainamid)
a triedy III (napr. amiodarón, sotalol)


Toto platí najmä v prípade užívania silných inhibítorov CYP3A4 (pozri časť
5.1).
Odporúča sa vyhýbať sa súčasnej liečbe silnými inhibítormi CYP3A4 (pozri
časť 4.5).

Tak ako v prípade každej liečby príznakov naliehavého nutkania na močenie
a urgentnej inkontinencie sa pred začiatkom liečby musí vylúčiť organická
príčina naliehavého nutkania na močenie a zvýšenej frekvencie močenia.

Liek obsahuje sacharózu.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami fruktózovej intolerancie,
glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo sacharózo-izomaltázovou
insuficienciou nemajú tento liek užívať.

4.5 Liekové a iné interakcie

Súčasná systémová liečba silnými inhibítormi CYP3A4, ako sú makrolidové
antibiotiká (napr. erytromycín a klaritromycín), fungicídnymi liekmi (napr.
ketokonazol a itrakonazol) a antiproteázami sa neodporúča kvôli zvýšeným
sérovým koncentráciám tolterodínu u pacientov so zníženou metabolickou
aktivitou enzýmu CYP2D6 s následným rizikom predávkovania (pozri časť 4.4).

Súčasná liečba inými liekmi, ktoré majú antimuskarínové vlastnosti môže mať
za následok výraznejší terapeutický účinok a výraznejšie nežiaduce účinky.
Naopak terapeutický účinok tolterodínu môže byť znížený pri súčasnom
podávaní agonistov muskarínových cholinergných receptorov.

Tolterodín môže znižovať účinok prokinetík, ako sú metoklopramid a
cisaprid.

Keďže tolterodín a jeho CYP2D6-dependentný metabolit 5-
hydroxymetyltolterodín sú rovnako účinné, súčasné podávanie fluoxetínu
(silný inhibítor CYP2D6) nespôsobuje klinicky významnú interakciu.

Liekové interakčné štúdie nepreukázali žiadne interakcie s warfarínom alebo
s kombinovanými perorálnymi kontraceptívami
(etinylestradiol/levonorgestrel).

Klinická štúdia ukázala, že tolterodín nie je metabolický inhibítor CYP2D6,
2C19, 3A4 alebo 1A2. Preto sa neočakáva zvýšenie plazmatických hladín
liečiv, ktoré sa metabolizujú týmito izoenzýmovými systémami, pri ich
podávaní v kombinácii s tolterodínom.


4.6 Gravidita a laktácia


/Gravidita/

Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití tolterodínu u gravidných
žien.
Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Nie
je známe potenciálne riziko u ľudí.
Preto sa podávanie DETRUSITOLu SR počas gravidity neodporúča./Laktácia/

Údaje o vylučovaní tolterodínu do ľudského materského mlieka nie sú k
dispozícii. Preto sa tolterodín počas dojčenia nesmie podávať.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Keďže liek môže spôsobiť poruchy akomodácie a ovplyvniť reakčný čas,
schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje môže byť negatívne ovplyvnená.


4.8 Nežiaduce účinky

Farmakologický vplyv tolterodínu môže zapríčiniť mierne až stredne závažné
antimuskarínové účinky, ako sú suchosť v ústach, dyspepsia a suché oči.


V nasledujúcej tabuľke sú zaznamenané údaje získané pri použití DETRUSITOLu
v klinických štúdiách a z postmarketingových skúseností. Najčastejšie
hláseným nežiaducim učinkom bolo sucho v ústach, ktoré sa vyskytlo u 23,4 %
pacientov liečených DETRUSITOLom SR a u 7,7 % pacientov, ktorí užívali
placebo.

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
| |(?1/100 až <1/10)|(?1/1 000 až |(?1/10 000 |
| | |<1/100) |až<1/1 000) |
|Poruchy | |hypersenzitivita | |
|imunitného | |bližšie | |
|systému | |nešpecifikovaná | |
|Psychické poruchy|nervozita |zmätenosť |halucinácie |
|Poruchy nervového|závraty, | | |
| |ospalosť, | | |
|systému |parestézie | | |
|Poruchy oka |suché oči, | | |
| |poruchy videnia | | |
| |(vrátane porúch | | |
| |akomodácie) | | |
|Poruchy srdca | | |tachykardia |
|a srdcovej | | | |
|činnosti | | | |
|Poruchy |dyspepsia, | | |
|gastrointestináln|zápcha, | | |
|eho |bolesť brucha, | | |
|traktu |flatulencia, | | |
| |vracanie | | |
|Poruchy kože |suchá koža | | |
|a podkožného | | | |
|tkaniva | | | |
|Poruchy obličiek | |retencia moču | |
|a močových ciest | | | |
|Celkové poruchy |únava, bolesť |periférny edém | |
|a reakcie |hlavy, | | |
|v mieste podania |bolesť na | | |
| |hrudníku | | |


Ďalšie hlásené nežiaduce účinky spojené s užívaním tolterodínu sú
anafylaktoidná reakcia vrátane angioedému (veľmi zriedkavá) a srdcové
zlyhanie (veľmi zriedkavé).

Palpitácie a arytmie (zriedkavé) sú známe nežiaduce účinky pre túto skupinu
liekov.

9. Predávkovanie

Najvyššia dávka tolterodíniumhydrogenotartrátu s okamžitým uvoľňovaním
podaná dobrovoľníkom ako jednorazová dávka bola 12,8 mg. Najzávažnejšími
nežiaducimi účinkami boli poruchy akomodácie a ťažkosti s močením.

V prípade predávkovania tolterodínom sa vykonáva výplach žalúdka a podáva
sa živočíšne uhlie.
Liečiť sa majú nasledovné symptómy:
- závažné centrálne anticholinergné účinky (napr. halucinácie, silná
excitácia):
liečba fyzostigmínom
- kŕče alebo výrazná excitácia: liečba benzodiazepínmi
- respiračná insuficiencia: umelá pľúcna ventilácia
- tachykardia: liečba betablokátormi
- retencia moču: liečba katetrizáciou
- mydriáza: liečba pilokarpínovými očnými kvapkami a/alebo umiestnenie
pacienta v tmavej miestnosti

Predĺženie QT intervalu bolo pozorované pri celkovej denne dávke 8 mg
tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním (dvojnásobok odporúčanej dennej dávky
tolterodínu s okamžitým uvoľňovaním a ekvivalent trojnásobku maximálnej
expozície vznikajúcej pri aplikácii kapsúl s predĺženým uvoľňovaním), ktorý
bol podávaný počas štyroch dní. Pri predávkovaní tolterodínom treba prijať
štandardné opatrenia pre zvládnutie predĺženia QT intervalu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

/Farmakoterapeutická skupina:/ močové spazmolytikum / tolterodín
ATC kód: G04B D07

1. Farmakodynamické vlastnosti

Tolterodín je kompetitívny špecifický antagonista muskarínových receptorov
s vyššou /in vivo/ selektivitou pre močový mechúr než pre slinné žľazy. Jeden
z metabolitov tolterodínu (5-hydroxymetyl derivát) má farmakologický profil
podobný pôvodnej zlúčenine. U pacientov so značnou metabolickou aktivitou
CYP2D6 tento metabolit významne prispieva k terapeutickému účinku (pozri
tiež časť 5.2).

Účinok liečby možno očakávať do 4 týždňov.


V programe III. fázy klinického skúšania bola primárnym konečným cieľom
redukcia výskytu inkontinencie za týždeň a sekundárny konečný cieľ
predstavovala redukcia močenia počas 24 hodín a zvýšenie priemerného objemu
moču počas močenia. Tieto parametre sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
/Účinok liečby liekom DETRUSITOL SR 4 mg podávaným raz denne počas/
/12 týždňov v porovnaní s placebom. Absolútna zmena a percento zmeny vo/
/vzťahu k základným hodnotám. Rozdiely v liečbe liekom DETRUSITOL vs./
/placebo: Odhadovaná priemerná zmena s použitím metódy najmenších štvorcov a/
/95 %-ný interval pravdepodobnosti (IP)./


| |DETRUSITOL |Placebo|Rozdiely v liečbe |Štatistic|
| |SR 4 mg | |vs. placebo: |ký |
| |raz denne | |priemerná zmena a |význam |
| |(n = 507) | |95 % IP |vs. |
| | |(n = 50| |placebo |
| | |8) | |(p-hodnot|
| | | | |a) |
|počet výskytov |-11,8 |-6,9 |-4,8 |< 0,001 |
|inkontinencie |(-54 %) |(-28 %)|(-7,2; -2,5)* | |
|za týždeň | | | | |
|počet močení |-1,8 |-1,2 |-0,6 |0,005 |
|za 24 hodín |(-13 %) |(-8 %) |(-1,0; -0,2) | |
|priemerný objem|+34 |+14 |+20 |< 0,001 |
| |(+27 %) |(+12 %)|(14; 26) | |
|moču počas | | | | |
|močenia (ml) | | | | |

*) 97,5 %-ný interval pravdepodobnosti podľa Bonferroniho


Po 12 týždňoch liečby 23,8 % (121 / 507) pacientov v skupine liečenej
DETRUSITOLom SR a 15,7 % (80 / 508) v skupine s placebom nehlásili žiadne
alebo len minimálne subjektívne problémy s močovým mechúrom.

Účinok tolterodínu bol sledovaný u pacientov, ktorí boli na základe
výsledkov urodynamického vyšetrenia pred liečbou rozdelení do 2 skupín:
urodynamicky pozitívnej (motorická urgencia) a urodynamicky negatívnej
(senzorická urgencia). V rámci každej skupiny boli pacienti randomizovaní
buď na aplikáciu tolterodínu, alebo placeba. Štúdia neposkytla presvedčivé
dôkazy, že účinok tolterodínu je lepší ako účinok placeba u pacientov so
senzorickou urgenciou.

Klinické účinky tolterodínu na QT interval boli sledované na EKG záznamoch
získaných od celkove 600 liečených pacientov, vrátane starších pacientov
a pacientov s pre-existujúcim kardiovaskulárnym ochorením. Zmeny QT
intervalov sa neodlišovali signifikantne medzi placebom a liečebnými
skupinami.

Účinok tolterodínu na predĺženie QT intervalu bol sledovaný u 48 zdravých
mužských a ženských dobrovoľníkov vo veku 18 - 55 rokov. Jednotlivcom bol
podávaný tolterodín s okamžitým uvoĺňovaním v dávkach 2 mg dvakrát denne
a 4 mg dvakrát denne. Výsledky (korigované podľa Fridericia) pri maximálnej
koncentrácii tolterodínu (1 hodina) ukázali priemerné predĺženie QTc
intervalu o 5,0 a11,8 ms pri podávaní tolterodínu v dávke 2 mg dvakrát
denne, resp. 4 mg dvakrát denne a 19,8 ms pri podávaní moxifloxacínu
(400 mg), ktorý bol použitý ako aktívna, vnútorná kontrola. Podľa
farmakokineticko/farmakodynamického modelu sa odhaduje, že predĺženie QTc
intervalu u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6
(s deficitom CYP2D6) liečených tolterodínom 2 mg dvakrát denne je
porovnateľné s predĺžením pozorovaným u pacientov so značnou metabolickou
aktivitou CYP2D6, ktorí dostávali 4 mg dvakrát denne. Pri oboch dávkach
tolterodínu ani jeden jedinec (nezávisle od jeho metabolického profilu)
nepresiahol 500 ms pre absolútne trvanie QTcF, alebo 60 ms pre rozdiel
oproti pôvodnej hodnote, čo sú hodnoty považované za prahové pre určité
obavy. Dávke 4 mg dvakrát denne zodpovedá maximálna expozícia (Cmax)
trikrát vyššia, ako je tá, ktorá sa dosahuje pri najvyššej terapeutickej
dávke DETRUSITOLu SR.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Farmakokinetická charakteristika typická pre túto liekovú formu/:


Tolterodín v tvrdých kapsuliach s predĺženým uvoľňovaním má pomalšiu
absorpciu ako tolterodín v tabletách s okamžitým uvoľňovaním. Výsledkom je,
že maximálne sérové koncentrácie sa dosahujú 4 (2 až 6) hodiny po podaní
kapsúl. Zdanlivý biologický polčas tolterodínu podaného formou kapsuly je
približne 6 hodín u pacientov so značnou metabolickou aktivitou CYP2D6 a
približne 10 hodín u pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s
deficitom CYP2D6). Rovnovážne koncentrácie sa dosahujú do 4 dní po podaní
tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.

Príjem potravy nemá vplyv na biologickú dostupnosť kapsúl.


/Absorpcia/

Tolterodín sa po perorálnom podaní stáva substrátom pre metabolizmus prvého
prechodu (first-pass) v pečeni katalyzovaný enzýmom CYP2D6, ktorý vedie ku
tvorbe 5-hydroxymetyl derivátu, čo je hlavný farmakologicky rovnocenný
metabolit.
Absolútna biologická dostupnosť tolterodínu je 17 % u pacientov so značnou
metabolickou aktivitou CYP2D6, čo je väčšina pacientov a 65 % u pacientov
so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 (s deficitom CYP2D6)./Distribúcia/

Tolterodín a 5-hydroxymetyl metabolit sa viažu primárne na orosomukoid.
Neviazané frakcie tvoria 3,7 % u tolterodínu resp. 36 % u metabolitu.
Distribučný objem tolterodínu je 113 l.


/Eliminácia/

Tolterodín sa po perorálnom podaní extenzívne metabolizuje v pečeni.
Primárna metabolická cesta je sprostredkovaná polymorfným enzýmom CYP2D6 a
vedie ku vzniku 5-hydroxymetyl metabolitu. Ďalší metabolizmus vedie ku
tvorbe metabolitov, ktorými sú 5-karboxylová kyselina a N-dealkylovaná 5-
karboxylová kyselina, ktoré predstavujú 51 % resp. 29 % metabolitov
izolovaných z moču. Časť populácie (približne 7 %) má deficit CYP2D6
aktivity. Identifikovaná metabolická dráha u týchto pacientov (so zníženou
metabolickou aktivitou CYP2D6) je dealkylácia pomocou CYP3A4 na N-
dealkylovaný tolterodín, ktorý nemá klinický účinok. Zvyšku populácie sa
pripisuje značná metabolická aktivita CYP2D6. Celkový klírens tolterodínu
pri značnej metabolickej aktivite CYP2D6 je približne 30 l/h. U pacientov
so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 má znížený klírens za následok
signifikantne vyššie sérové koncentrácie tolterodínu (približne 7-násobné)
a nepatrné koncentrácie 5-hydroxymetyl metabolitu.


5-hydroxymetyl metabolit je farmakologicky aktívny a rovnako účinný ako
tolterodín. Kvôli rozdielnej schopnosti tolterodínu a 5-hydroxymetyl
metabolitu viazať sa na proteíny, je expozícia (AUC) voľným tolterodínom u
pacientov so zníženou metabolickou aktivitou CYP2D6 podobná ako pri
kombinovanej expozícii voľným tolterodínom a 5-hydroxymetyl metabolitom pri
rovnakom dávkovaní u pacientov s aktívnym CYP2D6. Bezpečnosť, znášanlivosť
a klinická odpoveď sú podobné nezávisle na fenotype.

Po podaní rádioaktívne značeného [14C]-tolterodínu sa približne 77 %
rádioaktivity vylúči do moču a 17 % do stolice. V nezmenenej forme sa
vylúči menej ako 1 % podanej dávky a približne 4 % sa vylúčia ako 5-
hydroxymetyl metabolit. Karboxylovaný metabolit a zodpovedajúci
dealkylovaný metabolit tvoria približne 51 % resp. 29 % množstva vylúčeného
močom.Farmakokinetika je lineárna v rozsahu terapeutických dávok./Špecifické skupiny pacientov/

Porucha funkcie pečene: V súvislosti s cirhózou pečene je expozícia voľným
tolterodínom a 5-hydroxymetyl metabolitom zvýšená približne dvojnásobne
(pozri časť 4/./2 a časť 4.4).
Porucha funkcie obličiek: Priemerná expozícia voľným tolterodínom a jeho 5-
hydroxymetyl metabolitom je zdvojnásobená u pacientov s ťažkou poruchou
funkcie obličiek (klírens inulínu GFR < 30 ml/min). U týchto pacientov boli
plazmatické hladiny ostatných metabolitov značne zvýšené (až 12-krát).
Klinický význam zvýšenej expozície týmito metabolitmi nie je známy. Nie sú
k dispozícii údaje v prípade miernej alebo stredne ťažkej poruchy funkcie
obličiek (pozri časť 4/./2 a časť 4.4).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách toxicity, genotoxicity, karcinogenity a farmakologickej
bezpečnosti neboli pozorované žiadne klinicky významné účinky okrem tých,
ktoré súvisia s farmakologickým účinkom lieku.

Reprodukčné štúdie sa uskutočnili u myší a králikov.
U myší nebol žiadny vplyv tolterodínu na fertilitu alebo reprodukčnú
funkciu. Tolterodín vyvolal smrť embrya a malformácie pri plazmatických
expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo 7-krát vyšších v porovnaní s tými,
ktoré boli pozorované v humánnej liečbe.
U králikov sa nepozoroval malformačný vplyv v štúdiách pri plazmatických
expozíciách (Cmax alebo AUC) 20 alebo 3-krát vyšších ako tie, ktoré sú
očakávané v humánnej liečbe.

Tolterodín, podobne ako aj jeho aktívny ľudský metabolit predlžuje trvanie
akčného potenciálu (90% repolarizácia) v Purkyněho vláknach u psov
(14 – 75 - násobok terapeutických hladín) a blokujú tok K+ iónov
v klonovaných ľudských od ether-a-go-go génu (hERG) odvodených kanáloch
(0,5 - 26,1 - násobok terapeutických hladín). Po podaní tolterodínu a jeho
ľudských metabolitov (3,1 - 61,0 - násobok terapeutických hladín) sa u psov
pozorovalo predĺženie QT intervalu. Klinický význam týchto nálezov nie je
známy.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

/Pomocné látky:/
sacchari sphaerae (obsahuje saccharosum a maydis amylum), hypromellosum,
ethylcellulosi dispersio 18,8 % (ethylcellulosum, triglycerida saturata
media, acidum oleicum), aqua purificata

/Obal tvrdej kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:/
gelatina


/Potlač tvrdej kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:/
atramentum album (obsahuje lacca, titanii dioxidum (E 171),
propylenglycolum, simeticonum)


/Farbivá:/
DETRUSITOL® SR 2 mg –tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním modro-zelenej
farby:
indigocarminum (E 132), titanii dioxidum (E 171), ferri oxidum flavum
(E 172)


DETRUSITOL® SR 4 mg - tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním modrej farby:
indigocarminum (E 132), titanii dioxidum (E 171)


6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.


Fľaška: Uchovávajte v pôvodnom obale.
Blister: Uchovávajte vo vnútornom a vonkajšom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

. Blister PVC – PVDC / Al fólia – PVDC termoizolačná vrstva,
písomná informácia pre používateľa, papierová škatuľka.
. HDPE fľaška s polypropylénovým uzáverom so závitom, písomná
informácia pre používateľa, papierová škatuľka.


/Veľkosť balenia:/
Blistre: 7, 14, 28, 49, 84, 98, 280 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním
Fľašky: 30, 90 a 100 tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním


Nemocničné balenia sú dostupné v blistroch po 80 (10 x 2 x 4), 160 (20 x 2
x 4)
a 320 (40 x 2 x 4) tvrdých kapsúl s predĺženým uvoľňovaním.


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6. Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Pfizer Europe MA EEIG
Ramsgate Road,
Sandwich, Kent CT13 9NJ
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
DETRUSITOL® SR 2 mg: 73/0148/04-S
DETRUSITOL® SR 4 mg: 73/0149/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE/ DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

/Dátum prvej registrácie:/ 28.04.2004 Predĺženie registrácie do: bez
časového obmedzenia


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Máj 2009

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C40413
Skupina ATC:
G04 - Urologiká
Skupina ATC:
G04BD07 - tolterodinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
US -
Účinná látka:
zedoariae extractum
Výrobca lieku:
PHARMACIA LABORATORIES, INC., SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri hyperaktívnom (nestabilnom) močovom mechúre s príznakmi nutkania na močenie, častého močenia alebo naliehavej inkontinencie u pacientov, ktorí netolerujú liečbu perorálnym oxybutynínom, propiverínom, alebo chloridom trospia. Ak po troch mesiacoch liečby nedôjde k zlepšeniu klinického stavu pacienta, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Predajná cena:
163.27 € / 4918.67 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
163.27 € / 4918.67 SK
Posledná aktualizácia:
2014-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:163.27 € ÚP:0.00 € DP:163.27 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.20 € ÚP:0.00 € DP:22.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:29.70 € ÚP:27.50 € DP:2.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.21 € ÚP:0.00 € DP:117.21 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:194.71 € ÚP:0.00 € DP:194.71 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:623.19 € ÚP:0.00 € DP:623.19 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.76 € ÚP:0.00 € DP:38.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:49.47 € ÚP:0.00 € DP:49.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.20 € ÚP:0.00 € DP:22.20 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:117.21 € ÚP:0.00 € DP:117.21 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien