Detail:
SYSTEN CONTI emp tdm 8
Názov lieku:
SYSTEN CONTI
Doplnok názvu:
emp tdm 8
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, ev. č. 2012/00653

Písomná informácia pre používateľku

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
váš liek, pretože obsahuje dôležité informácie.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika
- Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
vy.

V písomnej informácii sú aj všeobecné informácie o menopauze
a o užitočnosti hormonálnej substitučnej liečby (HSL), akou je SYSTEN 50.


V tejto písomnej informácii pre používateľku:

1. Čo je náplasť SYSTEN 50 a na čo sa používa?
2. Skôr ako použijete náplasť SYSTEN 50.
3. Ako sa používa náplasť SYSTEN 50.
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie SYSTEN 50
6. Odpovede na časté otázky týkajúce sa náplastí.


SYSTEN® 50
/(estradiolum)/
transdermálna náplasť

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Slovenská republika


1. ČO JE NÁPLASŤ SYSTEN 50 A NA ČO SA POUŽÍVA?

SYSTEN 50 obsahuje prirodzený hormón zo skupiny estrogénov nazývaný
estradiol.

Jedna transdermálna náplasť SYSTEN 50 obsahuje 3,2 mg estradiolum
hemihydricum (hemihydrát estradiolu), z ktorej sa uvoľňuje 50 mikrogramov
estradiolu za 24 hodín.

Náplasť SYSTEN 50 obsahuje nasledujúce pomocné látky: copolymerum acrylatum
adhaesivum (adhezívny akrylátový kopolymér), guar galactomannanum (guar
galaktomananu), terephtalatum polyethylenum (polyetylén tereftalát), folium
polyethylentereftalatum siliconi (silikónovaná polyetyléntereftalátová
fólia).


Ako vyzerá SYSTEN 50?

SYSTEN 50 je priesvitná štvorcová samolepiaca transdermálna náplasť, ktorá
sa nalepuje na kožu. Každá náplasť je v ochrannom uzavretom vrecku.
SYSTEN 50 má označenie CE 50 a veľkosť povrchu 16 cm2.

V každej náplasti je liečivo rovnomerne rozložené v lepivej vrstve a pomaly
preniká cez kožu do tela.

Jedno balenie SYSTEN 50 obsahuje 6 alebo 8 transdermálnych náplastí.

Aký druh lieku je SYSTEN 50?
SYSTEN 50 je hormonálny liek.

Na čo sa náplasť SYSTEN 50 používa?

SYSTEN 50 sa používa ako hormonálna náhrada (v rámci hormonálnej
substitučnej liečby - HSL) pri liečbe príznakov spojených s nedostatkom
estrogénu v klimaktériu (prechode) po vymiznutí menštruačného krvácania
alebo po chirurgickom odstránení vaječníkov a maternice (hysterektómia).
SYSTEN 50 sa tiež môže použiť ako preventívna liečba osteoporózy (rednutie
kostí), ak máte zvýšené riziko zlomenín spôsobených osteoporózou, ale
nemôžte byť liečená iným spôsobom alebo sa iná liečba ukázala ako neúčinná.
Váš lekár s vami prediskutuje všetky možnosti liečby.

U žien, u ktorých nebola chirurgicky odstránená maternica, má byť liečba
doplnená o ďalší hormón – gestagén, aby sa predišlo zhrubnutiu a nádorovému
bujneniu sliznice maternice.


Čo je klimaktérium (prechod)?

Estrogény sú prirodzené hormóny vytvárané vo vaječníkoch počas celého
plodného obdobia ženy. V priebehu klimaktéria dochádza k výraznému poklesu
tvorby estrogénov vo vaječníkoch. Aj keď je táto zmena prirodzená, je
príčinou rôznych ťažkostí, pretože estrogény plnia v tele ženy veľa
funkcií, sú napríklad zodpovedné za pohlavný vývoj a riadenie menštruačného
cyklu.
Postupný pokles tvorby a vylučovania estrogénov v období prechodu, ktoré
môže trvať niekoľko rokov, spôsobuje nepríjemné príznaky, ako sú návaly
tepla, nočné potenie, bolesti hlavy, zmeny nálady, mimovoľný odchod moču,
suchosť a pálenie v pošve alebo bolesť pri pohlavnom styku.
Dochádza taktiež k zvýšenej strate kostnej hmoty, čo vedie k rednutiu
kostí.
SYSTEN 50 nahradzuje hormón estradiol, ktorý organizmus už nevytvára.
Zníženie hladiny estrogénov je taktiež výsledkom chirurgického odstránenia
vaječníkov a maternice, a môže takisto vyvolať vyššie uvedené príznaky.

Ako SYSTEN 50 účinkuje?
Náplasť SYSTEN 50 nahrádza prirodzený estrogén, ktorý produkujú vaječníky.
Estrogén preniká z náplasti do tela cez kožu. Účinné dávky estrogénu v krvi
sa dosiahnu za približne 4 hodiny po nalepení náplasti a účinok pretrváva 3
až 4 dni, potom musí byť náplasť vymenená.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE NÁPLASŤ SYSTEN 50

Nepoužívajte náplasť SYSTEN 50 ak:
ste precitlivená (alergická) na estradiol alebo niektorú z ďalších zložiek
SYSTEN 50
máte nádorové ochorenie prsníka
máte nádorové ochorenie pohlavných orgánov alebo iné nádorové ochorenie
citlivé na estrogény,
máte krvácanie z rodidiel neobjasneného pôvodu,
ste tehotná alebo dojčíte,
máte závažnú poruchu funkcie pečene, obličiek alebo srdca
máte krvné zrazeniny v cievach (trombózu) alebo zapálené žily,
máte alebo ste mali
- krvnú zrazeninu v žile na nohe alebo kdekoľvek inde (hlboká žilová
trombóza),
- krvnú zrazeninu, ktorá vám putovala do pľúc alebo inej časti tela
(embólia),
máte porfýriu (porucha látkovej premeny farbiva porfyrínu)

Priebeh nasledujúcich ochorení by sa mohol pri súčasnej liečbe náplasťou
SYSTEN 50 zhoršiť: epilepsia (padúcnica), cukrovka, vysoký krvný tlak,
závažné poruchy funkcie pečene, ktoré môžu spôsobiť žltačku, žlčové kamene,
systémový lupus erytematosus (celkové ochorenie imunitného systému),
melanóm (druh kožného nádoru), migréna, astma, ochorenie prsníkov pri
výskyte nádorového ochorenia prsníka v rodine, nádory maternice.

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z vyššie uvedených príznakov, informujte
o tom svojho lekára.

Upozornenia
. Pred začatím akejkoľvek hormonálnej substitučnej liečby je dôležité, aby
ste absolvovali kompletné fyzikálne a gynekologické vyšetrenie, a aby sa
zaznamenala vaša osobná aj rodinná anamnéza.

Existujú údaje z ktorých vyplýva, že dlhodobá hormonálna substitučná liečba
môže u žien po menopauze zvýšiť riziko nádorového ochorenia prsníkov, a že
riziko stúpa s dĺžkou ich užívania. Poraďte sa s lekárom, ako dlho by ste
mali používať hormonálnu substitučnú liečbu. Ak máte obavy z rizika vzniku
nádoru prsníka, poraďte sa o riziku a prospechu hormonálnej substitučnej
liečby so svojim lekárom.

. Užívanie samotného estrogénu môže zvýšiť riziko zväčšenia hrúbky sliznice
maternice alebo nádorového bujnenia sliznice maternice (ak vám nebolo
vykonané chirurgické odstránenie maternice - hysterektómia). Lekár vám
preto predpíše aj ďalší hormón – gestagén, ktorý toto riziko znižuje.

Počas používania náplasti SYSTEN 50 by ste sa mali podrobiť kompletnému
lekárskemu vyšetreniu v pravidelných intervaloch (najmenej 6-12 mesiacov).

Ak ste prekonali cievnu mozgovú príhodu alebo srdcový infarkt, je možné
SYSTEN 50 používať, ak o tom rozhodne váš lekár, v takom prípade, musíte
chodiť na pravidelné kontroly.
Riziko ochorenia srdcových ciev môže byť v prvom roku hormonálnej
substitučnej liečby mierne zvýšené: Posledné vedecké údaje poukazujú na
to, že hormonálna substitučná liečba riziko cievnej mozgovej príhody
mierne zvyšuje. Pravdepodobnosť cievnej mozgovej príhody sa zvyšuje s
- vekom
- vysokým krvným tlakom
- fajčením
- pri nadmernom požívaní alkoholu
- pri nepravidelnom srdcovom rytme

U všetkých žien sa môže veľmi zriedkavo vyskytnúť stav nepriechodnosti žíl
dolných končatín, pľúc alebo inej časti tela (tromboembólia). Bolo zistené,
že riziko žilovej tromboembólie je u žien, ktoré užívajú substitučnú liečbu
2-3-krát vyššie ako u žien, ktoré neužívajú substitučnú hormonálnu liečbu.
Pravdepodobnosť tvorby krvných zrazenín je v súvislosti s hormonálnou
substitučnou liečbou mierne zvýšená, hlavne ak:
- máte nadváhu
- sa už v minulosti u vás vyskytla krvná zrazenina v žilách alebo v
pľúcach,
- sa krvné zrazeniny vyskytli u vašich príbuzných,
- sa dlhodobo nemôžete pohybovať,
- máte ťažký úraz alebo ste po rozsiahlej operácii.
Ak sa vás niektorý z týchto údajov týka, poraďte sa s lekárom, či môžete
SYSTEN 50 používať.

Ak viete, že pôjdete na operáciu, po ktorej pravdepodobne nebudete môcť
nejaký čas chodiť, poraďte sa s lekárom, pretože asi 4 až 6 týždňov pred
operáciou budete musieť prestať používať SYSTEN 50.

Ak sa u vás počas používania SYSTEN 50 vyskytne tvorba krvných zrazenín
(trombóza), náplasť ihneď odstráňte a vyhľadajte lekára. Varovné príznaky,
ktoré si treba všímať, sú:
- vykašliavanie krvi,
- nezvyčajné bolesti alebo opuchy rúk alebo nôh,
- bolesti alebo pocity tlaku na hrudníku,
- náhla dýchavičnosť,
- omdlievanie.

SYSTEN 50 sa nepoužíva u detí.

. SYSTEN 50 sa nepoužíva ako antikoncepcia.


Ktoré lieky ovplyvňujú účinok náplasti SYSTEN 50?

Niektoré liečivá môžu znižovať účinok náplasti SYSTEN 50, napr.
barbituráty, hydantoiny, karbamazepín, meprobamát, fenylbutazón,
rifampicín, rifabutín, nevirapin a efavirenz. K zníženiu účinku môže dôjsť
aj pri súčasnom užívaní rastlinných prípravkov obsahujúcich ľubovník
bodkovaný (Hypericum perforatum). Ak užívate alebo ste v poslednom čase
užívali lieky s obsahom týchto liečiv, alebo iné lieky (aj tie, ktoré nie
sú viazané na lekársky predpis), informujte o tom svojho lekára.


3. AKO SA POUŽÍVA NÁPLASŤ SYSTEN 50

Kedy použiť náplasť
V každej náplasti je dostatočné množstvo hormónu na niekoľko dní. Na
zabezpečenie plynulého dávkovania je potrebné náplasť vymieňať v troj-
alebo štvordňových intervaloch.
Náplasť vymieňajte v rovnakých dvoch dňoch v týždni, aby ste si ich ľahšie
zapamätali. Jednu náplasť teda budete mať nalepenú tri dni a druhú štyri
dni. Napríklad, ak si prvú náplasť nalepíte v pondelok, mali by ste ju
vymeniť vo štvrtok a opäť nasledujúci pondelok.

Svoje dva dni si môžete vybrať podľa nasledujúcej tabuľky. Začnite od
prvého dňa používania:

Ak si prvú náplasť
nalepíte v vymeňte v opäť vymeňte v
pondelok, štvrtok, pondelok.
utorok, piatok, utorok.
stredu, sobotu, stredu.
štvrtok, nedeľu, štvrtok.
piatok, pondelok, piatok.
sobotu, utorok, sobotu.
nedeľu, stredu, nedeľu.

Ako pomôcku na zapamätanie "dní výmeny náplastí", označte si kombináciu
svojich dní na obale:
PON UT STR ŠTV PIA SO NE
ŠTV PIA SO NE PON UT STR

Ako si nalepiť náplasť
Náplasť sa nalepuje na čistú, suchú kožu, nie však na jazvy, znamienka
alebo na iné poškodenia kože, ani na miesto, kam ste práve naniesli krém,
pleťové mlieko alebo zásyp.


Náplasť SYSTEN 50 je potrebné nalepiť na kožu ihneď po jej vybratí z obalu
podľa nasledujúceho návodu:

a) Roztrhnite obal v mieste zárezu v tvare "V"
najprv pozdĺž jednej strany a potom pozdĺž druhej strany.
Vyberte náplasť.

c) Odkrytú polovicu náplasti priložte na kožu,
odstráňte druhú polovicu fólie a pritlačte zvyšok náplasti.
e) Pri odstraňovaní náplasti odlepte okraj náplasti
a náplasť jemne stiahnite z kože.

Ak vám po odlepení náplasti ostane na koži zvyšok lepiacej vrstvy, môžete
ju odstrániť trením prstami alebo mydlom a vodou.

Kde nalepovať náplasť
Náplasť nalepte na neochlpenú časť kože pod úrovňou pása. Väčšina žien volí
stehno alebo zadok. Nikdy nelepte na prsia alebo v ich blízkosti. Náplasť
sa môže nosiť pod oblečením, nemala by však byť pod elastickými materiálmi
na páse.

Náplasť sa nemá nalepovať na rovnaké miesto dva razy za sebou.

Čo robiť, ak sa náplasť odlepí
Ihneď použite novú náplasť a potom dodržujte pôvodné "dni výmeny náplastí".

Čo robiť, ak zabudnete vymeniť náplasť
Vymeňte ju čo najskôr a potom dodržujte pôvodné "dni výmeny náplastí".

Čo robiť v prípade predávkovania
Pri náplastiach je predávkovanie nepravdepodobné. Účinky priveľkého
množstva estrogénu sa dajú odstrániť jednoducho odlepením náplasti.
Najčastejšie príznaky predávkovania sú bolesť alebo napätie v prsníkoch,
nevoľnosť, nepravidelné krvácanie, kŕče v bruchu a plynatosť.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak, ako iné lieky, môže aj SYSTEN 50 u niektorých žien spôsobiť niektoré
nežiaduce účinky. Väčšina z nich býva mierna a počas niekoľkých mesiacov
vymizne, napr.
bolesti hlavy,
bolesti žalúdka, plynatosť, nevoľnosť
bolestivosť prsníkov, napätie v prsníkoch
lokálne podráždenie kože,
nepravidelné vaginálne krvácanie.
zvýšenie telesnej hmotnosti, zadržiavanie tekutín v tele

Ak takéto nežiaduce účinky pretrvávajú, alebo ak na náplasť reagujete
sčervenením či podráždením kože, odstráňte náplasť a poraďte sa s lekárom.
Ak si počas používania náplasti všimnete akékoľvek iné, tu neuvedené
príznaky, prosím, informujte o nich svojho lekára.

Zriedkavo sa v súvislosti s hormonálnou substitučnou liečbou môže vyskytnúť
závažný nežiaduci účinok, t.j. tvorba krvných zrazenín (trombóza), ktoré
putujú do rôznych častí krvného systému (dolných končatín, pľúc,
srdcovocievneho systému, mozgu) a spôsobujú upchatie krvných ciev
(tromboembólia).
Ďalej sa môžu vyskytnúť aj nádory vaječníkov, prsníkov alebo maternice.
Posledné vedecké poznatky ukazujú, že u žien, ktoré po chirurgickom
odstránení maternice, užívali po dobu 5 až 10 rokov hormonálnu náhradu iba
estrogén, môže byť riziko nádoru vaječníkov o niečo vyššie ako u žien,
ktoré túto liečbu neužívali. Pre všetky lieky hormonálnej substitučnej
liečby je pri dlhodobom užívaní zvýšené riziko nádorov prsníka. Toto riziko
sa približne po piatich rokoch po ukončení liečby vracia k počiatočným
hodnotám.
V závislosti od dávky estrogénu a dĺžke liečby samotnými estrogémni je
riziko nádorov maternice vyššie ako u žien, ktoré neužívali substitučná
liečbu. Toto riziko môže byť znížené pridaním gestagénu alebo skrátením
doby liečby.

5. UCHOVÁVANIE SYSTEN 50

SYSTEN 50 uchovávajte pri teplote do 25(C.
Uchovávajte v pôvodnom vrecku a papierovej skladačke.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí, čo sa týka aj použitých náplastí.

SYSTEN 50 nepoužívajte:
po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale (Použiteľné do:
mesiac/rok),
ak je ochranné vrecko poškodené


Ako náplasť SYSTEN 50 likvidovať?

Neodhadzujte použité a nepoužité náplasti do záchodu.
Použité náplasti preložte a odhadzujte do nádoby na tuhý domáci odpad.
Nepoužité náplasti vráťte do lekárne na bezpečnú likvidáciu.


Balenie

1 balenie obsahuje 6 alebo 8 transdermálnych náplastí v samostatných
vreckách.

Odpovede na časté otázky týkajúce sa náplastí
Môžem sa normálne umývať, kúpať alebo sprchovať?
ÁNO, ale nešúchajte priveľmi dané miesto, aby ste neuvoľnili okraje
náplasti.

Môžem s náplasťou plávať?
ÁNO, náplasť to neovplyvní.


Môžem cvičiť a športovať?
ÁNO, ale pokúste sa nenosiť náplasť pod tesným odevom alebo na páse.


Môžem sa s náplasťou opaľovať?
ÁNO, ale náplasť si zakryte, aby nebola na priamom slnečnom svetle.


Čo mám robiť, ak dostanem na náplasť alergiu?
Tak, ako pri iných náplastiach, reakcie z precitlivenosti sú zriedkavé. Ak
by ste však dostali alergickú reakciu, prosím, poraďte sa s lekárom.

Účinkuje náplasť ako antikoncepcia?
NIE, hladina hormónu dodávaná náplasťou SYSTEN je príliš nízka, aby mohli
takto účinkovať. Hoci sa u žien v menopauze riziko otehotnenia znižuje,
mali by pri pohlavnom styku dodržiavať bežné antikoncepčné metódy.

Ak máte akékoľvek pochybnosti, poraďte sa s vaším lekárom.

Dátum poslednej revízie:

-----------------------
[pic]

b) Náplasť obráťte ochrannou fóliou k sebe,
mierne ju ohnite a oddeľte polovicu fólie.
Nedotýkajte sa lepivej strany náplasti, nemusela by potom dobre držať.


d) Dlaňou pritlačte náplasť, aby ste sa uistili, že je pevne prilepená na
kožu


Na tieto miesta náplasť
NIKDY nenalepujte.

Správna oblasť na nalepenie náplasti.

[pic][X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 2 K NOTIFIKÁCII ZMENY V REGISTRÁCII LIEKU, ev. č. 2012/00653SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

SYSTEN CONTI


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

1 transdermálna náplasť SYSTEN CONTI obsahuje:
Estradiolum hemihydricum 3,2 mg, uvoľňovanie 50 (g estradiolu za 24 hodín
Norethisteroni acetas 11,2 mg, uvoľňovanie 170 (g noretisteron acetátu za
24 hodín

3. LIEKOVÁ FORMA

SYSTEN CONTI transdermálny terapeutický systém (TDS), alebo transdermálna
náplasť, je hrubá 0,1 mm a skladá sa z dvoch vrstiev. Prvá vrstva je
pružná, priesvitná a takmer bezfarebná podporná fólia. Druhá vrstva je
jednovrstvový adhezívny film (matrix) zložený z akrylátového adhezíva a
galaktomanan guaru a obsahujúci hormóny. Tento systém je chránený
polyesterovou odstrániteľnou fóliou, ktorá je spojená s adhezívnou matrix a
ktorá sa pred aplikáciou náplasti na kožu odstráni. Polyesterová fólia je z
oboch strán pokrytá silikónom. Odstrániteľná fólia má rez v tvare “S“,
ktorý uľahčuje jej odstránenie pred použitím. Každý TDS je uložený v
ochrannom, hermeticky uzavretom vrecku.

SYSTEN CONTI má plochu 16 cm2 a obsahuje 3,2 mg estradiolu, čo zodpovedá
nominálnemu uvoľneniu 50 (g estradiolu za 24 hodín a 11,2 mg noretisterón
acetátu, čo zodpovedá nominálnemu uvoľneniu 170 (g noretisterón acetátu za
24 hodín. Každý TDS má v strede dolného okraja vonkajšej strany podpornej
fólie označenie CEN1.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hormonálna substitučná terapia (HRT) príznakov spojených s nedostatkom
estrogénu pri prirodzenej alebo klinicky navodenej menopauze, napr.
vazomotorické ťažkosti (návaly tepla) a urogenitálnej atrofie
u postmenopauzálnych žien.

Preventívna liečba osteoporózy u postmenopauzálnych žien s vysokým rizikom
fraktúr, ktoré netolerujú alebo sú pre ne kontraindikované iné lieky určené
na liečbu osteoporózy.

Skúsenosť s liečbou žien nad 65 rokov je obmedzená.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí
SYSTEN CONTI sa aplikuje individuálne bez prerušenia.
TDS sa aplikuje dvakrát za týždeň každé tri až štyri dni na kožu trupu pod
úrovňou pása.

Nie je dostatok údajov o úprave dávkovania pre pacientky so závažným
poškodením funkcie pečene alebo obličiek.


Na začatie a udržiavanie liečby post-menopauzálnych symptómov sa má použiť
najnižšia účinná dávka, čo najkratší čas (pozri časť 4.4). Hormonálna
substitučná terapia môže pokračovať iba tak dlho, pokiaľ prínos zmiernenia
závažných príznakov prevyšuje riziká terapie.

Ak sa náplasť odlepí, je potrebné ihneď aplikovať zodpovedajúcu novú
náplasť, pričom sa ďalej zachováva obvyklý deň výmeny náplastí.

Deti
SYSTEN CONTI sa nepoužíva u detí.

Staršie ženy
Nie je dostatok údajov o používaní SYSTEN CONTI vo vyššom veku (( 65
rokov).


Spôsob podávania

Náplasť SYSTEN CONTI sa lepí na čistú, suchú, zdravú a neporušenú kožu
trupu pod líniou pása. Krémy, telové mlieka alebo zásypy môžu narušovať
lepivé vlastnosti náplasti. Náplasť sa nesmie aplikovať na prsia alebo do
ich blízkosti. Miesto aplikácie je potrebné pravidelne striedať tak, aby
bol dodržaný najmenej týždenný interval medzi nalepením na rovnaké miesto.
Zvolená oblasť kože nesmie byť poškodená alebo podráždená, je nutné sa
vyhýbať aj oblasti pásu, kde môže byť náplasť porušená silným trením.

Náplasť sa má aplikovať na kožu ihneď po vybratí z vrecka, najprv odstrániť
jednu časť ochrannej fólie a od okrajov k stredu prilepiť odkrytú časť
lepivej plochy tak, aby sa náplasť nezvrásnila. Potom sa má odstrániť druhá
časť ochrannej fólie a náplasť nalepiť čerstvo odkrytou lepivou plochou
opäť tak, aby sa predišlo zvrásneniu náplasti. Ľahkým pritlačením dlane sa
náplasť zohreje na teplotu kože a pevne sa k nej prilepí.
Počas aplikácie sa pacientka nesmie prstami dotýkať lepivej časti náplasti.
Pokiaľ by sa náplasť odlepila, musí sa čo najskôr aplikovať nová, ale
pôvodne plánovaný deň výmeny má zostať zachovaný. Pri kúpaní alebo
sprchovaní nie je nutné náplasť odstraňovať. Pred použitím sauny sa však
odporúča náplasť odlepiť a potom aplikovať novú náplasť.
Pri odstraňovaní náplasti sa najprv uvoľní okraj, a potom sa náplasť z kože
jemne strhne (pozri časť 6.6).

Zvyšky lepivej časti náplasti, ktoré zostanú prilepené na koži, je možné
odstrániť mydlom a vodou, alebo trením prstami.

Je dôležité dodržiavať zvyčajný deň výmeny náplasti.

4.3 Kontraindikácie

. precitlivenosť na liečivá alebo na niektorú zo zložiek lieku,
. diagnostikovaný, prekonaný alebo suspektný karcinóm prsníka,
. diagnostikované alebo suspektné estrogén-dependentné malígne nádory
(napr. karcinóm endometria),
. diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie,
. neliečená endometriálna hyperplázia,
. arteriálna trombembólia v súčasnosti alebo jej výskyt v osobnej anamnéze
(napr. trombóza hlbokých žíl, pľúcna embólia),
. aktívne arteriálne trombembolické ochorenia (napr. angína pektoris alebo
infarkt myokardu),
. akútne ochorenie pečene alebo v minulosti prekonané pečeňové ochorenia,
pokiaľ nie sú upravené pečeňové testy,
. porfýria.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Hormonálna substitučná liečba (HRT) sa má začať, iba ak postmenopauzálne
príznaky negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Vždy je nutné minimálne
jedenkrát ročne posúdiť pomer rizika a prínosu liečby a v liečbe
pokračovať, iba ak prínos liečby prevažuje nad rizikom.


Lekárske vyšetrenie

Pred začatím liečby sa má odobrať kompletná osobná a rodinná anamnéza. Je
potrebné urobiť vyšetrenia (vrátane panvy a prsníkov) podľa pokynov v časti
4.3 a v časti 4.4 . V priebehu liečby sa odporúčajú opakované kontroly
podľa individuálneho stavu pacientky. Pacientku je potrebné upozorniť, aké
zmeny na prsníkoch má oznámiť ošetrujúcemu lekárovi alebo zdravotnej sestre
(pozri nižšie „Karcinóm prsníka“). Je nutné podľa individuálnej potreby
urobiť príslušné vyšetrenia, vrátane mamografie.


Stavy, ktoré si vyžadujú dohľad

Ak sa niektoré z nasledujúcich stavov u pacienta vyskytujú, vyskytli sa
v minulosti, alebo ak sa tieto stavy zhoršili v priebehu tehotenstva alebo
predchádzajúcej hormonálnej liečby, je potrebné pacienta starostlivo
monitorovať. Je potrebné vziať do úvahy, že tieto stavy sa môžu opakovať
alebo zhoršiť pri aplikácii náplasti SYSTEN CONTI:
- leiomyomy (uterinné fibrómy) alebo endometrióza
- výskyt trombembolických príhod alebo ich rizikových faktorov
v minulosti
- rizikové faktory pre estrogén-dependentné tumory, napr. prvostupňová
dedičnosť karcinómu prsníka
- hypertenzia
- ochorenia pečene (napr. adenóm pečene)
- diabetes mellitus s vaskulárnymi komplikáciami alebo bez nich
- cholelitiáza
- migréna alebo silné bolesti hlavy
- systémový lupus erythematosus
- endometriálna hyperplázia v anamnéze (pozri ďalej)
- epilepsia
- astma
- otosklerózaDôvody pre okamžité ukončenie liečby

Liečba sa má ukončiť, ak sa vyskytne kontraindikácia, a ďalej v týchto
situáciách:
- žltačka alebo zhoršené funkcie pečene
- výrazný vzostup krvného tlaku
- nové záchvaty migrenóznych bolestí hlavy
- tehotenstvo


Hyperplázia endometria

Dlhodobé samostatné podávanie estrogénov pacientkam s intaktnou maternicou
zvyšuje riziko endometriálnej hyperplázie a karcinómu (pozri časť 4.8).
Pridanie gestagénu na najmenej 12 dní cyklu u žien s intaktnou maternicou
toto riziko významne znižuje.
V prvých mesiacoch liečby sa môže vyskytnúť medzimenštruačné krvácanie
alebo špinenie. Ak sa medzimenštruačné krvácanie alebo špinenie vyskytne po
dlhšej dobe liečby alebo pokračuje po jej ukončení, je potrebné vyšetriť
príčinu. Vyšetrenie môže vyžadovať endometriálnu biopsiu za účelom
vylúčenia možnosti endometriálnej malignity.

Karcinóm prsníka
V randomizovanej placebom kontrolovanej štúdii, the Womens Health
Initiative study (WHI) a v epidemiologických štúdiách, vrátane Million
Women Study (MWS), bolo hlásené zvýšené riziko karcinómu prsníka u žien
užívajúcich niekoľko rokov estrogény ako HRT, kombináciu estrogén-gestagén
alebo tibolón (pozri časť 4.8.).
U každej HRT sa zvýšené riziko prejavuje v priebehu niekoľkých rokov
užívania a stúpa s dĺžkou užívania, ale vracia sa k normálu v priebehu
niekoľkých (najviac 5) rokov po ukončení liečby.
V MWS bolo zistené vyššie relatívne riziko karcinómu prsníka pri liečbe
konjugovanými estrogénmi konského pôvodu (CEE) alebo estradiolom (E2), ak
bol pridaný gestagén, buď sekvenčne alebo kontinuálne, bez ohľadu na jeho
typ. Nebol preukázaný rozdiel v riziku pri rôznych spôsoboch aplikácie.
Podľa WHI štúdie bolo kontinuálne kombinované užívanie liekov obsahujúcich
konjugované estrogény konského pôvodu a medroxyprogesterón-acetát (CEE+MPA)
spojené s karcinómom prsníka, ktorý bol v porovnaní s placebom mierne
rozsiahlejší a s častejším výskytom metastáz v lokálnych lymfatických
uzlinách.
HRT, najmä estrogénová-gestagénová kombinácia, zvyšuje denzitu
mamografických záznamov, čo môže negatívne ovplyvniť rádiologickú detekciu
karcinómu prsníka.

Venózny trombembolizmus
HRT je spájaná s relatívne vyšším rizikom rozvoja venózneho trombembolizmu
(VTE), napr. hlbokej žilovej trombózy alebo pľúcneho embolizmu. V jednej
randomizovanej kontrolovanej štúdii a epidemiologických štúdiách sa ukázalo
dvoj- až trojnásobne vyššie riziko u užívateliek v porovnaní so ženami,
ktoré HRT neužívali. U žien, ktoré neužívajú HRT, je stanovené, že počet
prípadov VTE, ktoré sa objavia v priebehu 5 rokov je asi 3 z 1000 žien vo
veku 50-59 rokov a 8 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Odhaduje sa, že počet
prípadov VTE u zdravých žien užívajúcich HRT počas 5 rokov sa zvýši o 2 až
6 (najlepší odhad 4) na 1000 žien vo veku 50-59 rokov a o 5 až 15 prípadov
(najlepší odhad 9) na 1000 žien vo veku 60-69 rokov. Výskyt týchto príhod
je pravdepodobnejší počas prvého roku užívania HRT ako neskôr.
K všeobecne známym rizikovým faktorom VTE patrí: výskyt trombembolizmu
v osobnej alebo rodinnej anamnéze, ťažká obezita (BMI >30 kg/m2)
a systémový lupus erythematosus (SLE). Nie je zhoda v názore na možnú úlohu
varikóznych žíl pri VTE.

U pacientok s VTE v anamnéze alebo so známymi trombofilnými stavmi je
zvýšené riziko VTE. HRT môže toto riziko zvýšiť. Osobná anamnéza alebo
významná rodinná anamnéza trombembolizmu alebo opakované spontánne aborty
musia byť preverené, aby sa mohla vylúčiť trombolifná predispozícia. Pokiaľ
nie sú trombofilné faktory dôkladne vyšetrené alebo nie je začatá
antikoagulačná liečba, je HRT kontraindikovaná. U žien na antikoagulačnej
liečbe je nutné starostlivo posúdiť prínos a riziko HRT.

Riziko VTE môže byť dočasne zvýšené dlhodobou imobilizáciou, závažným
úrazom alebo rozsiahlou operáciou. U všetkých pooperačných pacientok sa má
venovať zvýšená pozornosť profylaktickým opatreniam vedúcim k prevencii
pooperačného VTE. Ak je po plánovaných operáciách možné očakávať dlhodobú
imobilizáciu, najmä po brušných alebo ortopedických operáciách dolných
končatín, má byť HRT dočasne ukončená, podľa možnosti so 4 až 6 týždňovým
predstihom. Liečba nemá byť obnovená, pokiaľ žena nie je úplne mobilná.
V prípade rozvoja VTE po začatí liečby musí byť liečba liekom SYSTEN
ukončená. Pacientky majú byť upozornené, aby neodkladne navštívili lekára
v prípade, že spozorujú možné príznaky trombembólie (napr. bolestivé opuchy
nôh, náhlu bolesť na hrudi, dyspnoe).


Kardiovaskulárne ochorenia (CAD)

Výsledky randomizovaných kontrolovaných klinických štúdií nepotvrdili
prínos kontinuálneho podávania kombinácie konjugovaných estrogénov
a medroxyprogesterón acetátu (MPA). Dve rozsiahle klinické štúdie (WHI
a HERS – Heart and Estrogen/progestin Replacement Study) preukázali možné
zvýšenie rizika kardiovaskulárnych ochorení v prvom roku užívania, ale
nepreukázali žiadny celkový prínos. Pre iné HRT lieky sú len obmedzené
údaje z randomizovaných kontrolovaných štúdií sledujúcich vplyv na výskyt
kardiovaskulárnych ochorení alebo mortality. Z tohto dôvodu nie je jasné,
či je možné tieto údaje aplikovať aj na iné typy HRT liekov.


Cievna mozgová príhoda

Ako druhotný výstup z rozsiahlej randomizovanej klinickej štúdie (WHI) bolo
zistené zvýšené riziko výskytu cievnej mozgovej príhody u zdravých žien
v priebehu kontinuálnej kombinovanej liečby konjugovanými estrogénmi a MPA.
Odhaduje sa, že prípad cievnej mozgovej príhody sa počas 5 rokov vyskytne
u 3 z 1000 žien vo veku 50-59 rokov a u 11 z 1000 žien vo veku 60-69 rokov,
ktoré HRT neužívajú. Odhaduje sa, že pre ženy užívajúce konjugované
estrogény a MPA po dobu 5 rokov je počet prípadov zvýšený o 0-3 (najlepší
odhad 1) z 1000 žien vo veku 50-59 rokov, a o 1-9 (najlepší odhad 4) z 1000
žien vo veku 60-69 rokov. Nie je známe, či sa toto zvýšenie rizika vzťahuje
rovnako aj na ostatné HRT lieky.


Ovariálny karcinóm

Dlhodobé užívanie (min. 5-10 rokov) estrogénovej HRT u žien po
hysterektómii bolo v niektorých epidemiologických štúdiách spojené so
zvýšeným rizikom ovariálneho karcinómu. Nie je známe, či dlhodobá
kombinovaná HRT vykazuje odlišné riziko ako liečba samotnými estrogénmi.


Ďalšie stavy

Estrogény môžu spôsobiť retenciu tekutín, preto pacientky s poruchou
funkcie srdca alebo obličiek majú byť starostlivo sledované. Dôkladne je
potrebné monitorovať hlavne ženy v terminálnom štádiu renálnej
insuficiencie, pretože je možné očakávať zvýšenú hladinu liečiv náplasti
SYSTEN CONTI v krvnej plazme.

Zvýšená opatrnosť má byť u žien s hypertriacylglyceridémiou, pretože pri
perorálnej liečbe estrogénmi boli hlásené zriedkavé prípady vzostupu
plazmatických hladín triacylglycerolov vedúcich k pankreatitíde.

Estrogény zvyšujú hladinu globulínu viažuceho tyroxín (TBG), čo vedie
k zvýšeniu celkového množstva cirkulujúceho tyreoidného hormónu, čo bolo
zmerané jódom viažucim sa na bielkoviny (PBI), hladinami T4 (na kolóne
alebo rádio-imunologickými skúškami) alebo hladinami T3 (rádio-
imunologickými skúškami). Väzbový pomer T3 je znížený, čo spôsobuje zvýšenú
hladinu TBG. Koncentrácia voľných T3 a T4 sa nemení. Môže byť zvýšená
hladina aj iných väzbových proteínov v sére, napr. globulínu viažuceho
kortikoidy (CBG), globulínu viažuceho pohlavné hormóny (SHBG), čo vedie
k zvýšeniu hladiny cirkulujúcich kortikosteroidov a pohlavných hormónov.
Koncentrácia voľných alebo biologicky aktívnych hormónov sa nemení. Môžu
byť zvýšené aj ďalšie plazmatické proteíny (angiotenzinogén/renín substrát,
alfa-I-antitrypsin, ceruloplazmín).

Nie je presvedčivý dôkaz o zlepšení kognitívnych funkcií. Existujú určité
dôkazy (podľa WHI štúdie) o zvýšenom riziku demencie u žien, ktoré začínajú
s kontinuálnym kombinovaným užívaním CEE a MPA po 65. roku života. Nie je
známe, či je možné tieto výsledky aplikovať na mladšie postmenopauzálne
ženy alebo na iné HRT lieky.

SYSTEN CONTI sa nepoužíva ako kontraceptívum.

4.5 Liekové a iné interakcie

Metabolizmus estrogénov a gestagénov môže byť zvýšený súčasným podávaním
liekov, ktoré indukujú aktivitu pečeňových enzýmov metabolizujúcich
liečivá, hlavne enzýmy cytochrómu P450, a to antiepileptiká (napr.
fenobarbital, fenytoín, karbamazepín) a antiinfektíva (napr. rifampicín,
rifabutín, bosentan, nevirapín, efavirenz).
Ritonavir a nelfinavir, hoci sú známe ako silné inhibítory izoenzýmov
cytochrómu P450, prejavujú naopak indukujúce vlastnosti pri súčasnom
podávaní so steroidnými hormónmi.
Rastlinné lieky, ktoré obsahujú ľubovník bodkovaný (/Hypericum perforatum/),
môžu indukovať metabolizmus estrogénov a gestagénov.
Pri transdermálnej aplikácii HRT nedochádza k efektu prvého prechodu
pečeňou (first-pass efekt), a tak transdermálne podané estrogény
a gestagény sú menej ovplyvnené indukovanými enzýmami ako hormóny podané
perorálne.
Klinicky môže zvýšený metabolizmus estrogénov a gestagénov viesť k zníženiu
účinku a k neočakávanému krvácaniu.

Preukázalo sa, že perorálne kontraceptíva s obsahom estrogénu významne
znižujú z dôvodu indukcie glukuronidácie lamotrigínu plazmatickú
koncentráciu lamotrigínu, keď sa podávajú súčasne. Toto môže znížiť
kontrolu záchvatov kŕčov. Napriek tomu, že potenciálna interakcia medzi
substitučnou hormonálnou liečbou s obsahom estrogénu a lamotrigínom nebola
skúmaná, predpokladá sa, že existuje podobná interakcia, ktorá môže viesť
k zníženiu kontroly záchvatov kŕčov u žien užívajúcich oba lieky súčasne.
Preto môže byť potrebné upraviť dávkovanie lamotrigínu.

4.6 Gravidita a laktácia

SYSTEN CONTI nesmie byť aplikovaný v priebehu tehotenstva. Ak v priebehu
liečby dôjde k otehotneniu, liečba liekom SYSTEN CONTI má byť ihneď
ukončená. Výsledky epidemiologických štúdií, pri ktorých došlo k nechcenej
expozícií plodu estrogénom, nevykazujú žiadny teratogénny alebo fetotoxický
účinok.

SYSTEN CONTI nie je určený na aplikáciu v období dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

SYSTEN CONTI nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť motorové vozidlá a
obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V troch klinických štúdiách realizovaných počas 1 roka boli pozorované
prípady maternicového krvácania ako nežiaduci účinok terapie u 53 z 344
žien (t.j. 16 %) – išlo o najčastejšie hlásený nežiaduci účinok. Celkovo,
46 % z 344 žien, ktoré boli sledované počas 1 roka, hlásilo aspoň jeden
vedľajší účinok súvisiaci s liečbou

Nežiaduce účinky v klinických štúdiách s frekvenciou nižšou ako 10 % sú
uvedené v tabuľke:

|Trieda |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánového |(?1/100 až |(?1/1000 až |(?1/10 000 až |
|systému |(1/10) |(1/100) |(1/1000) |
|Psychické |depresia | | |
|poruchy | | | |
|Poruchy |nervozita, zmeny|migréna, závraty| |
|nervového |nálady, insomnia| | |
|systému | | | |
|Srdcové a cievne| |zvýšený krvný |venózna |
|poruchy | |tlak |trombembólia |
|Gastrointestinál|nauzea, |vracanie |poruchy funkcie |
|ne poruchy |dyspepsia, | |žlčníka, |
| |hnačka, bolesti | |žlčové kamene |
| |brucha, | | |
| |plynatosť | | |
|Poruchy kože |akné, exantém, |zmeny sfarbenia | |
|a podkožného |svrbenie, suchá |kože | |
|tkaniva |koža | | |
|Poruchy | | |myasténia |
|pohybového | | | |
|systému a | | | |
|spojiva | | | |
|Poruchy |napätie | |uterinná |
|reprodukčného |v prsníkoch, | |leiomyomatóza, |
|systému a |menoragia, | |paratubulárne |
|prsníkov |leukorea, | |cysty, |
| |nepravidelné | |endocervikálne |
| |vaginálne | |polypy |
| |krvácanie, | | |
| |uterinné spazmy,| | |
| |vaginitída, | | |
| |hyperplázia | | |
| |endometria | | |
|Celkové poruchy |generalizovaná | |alergické reakcie,|
|a reakcie |alebo lokálna | |zmeny libida, |
|v mieste |bolesť (bolesť | |parestézia |
|podania, |chrbta), | | |
|Iné nezaradené |asténia, | | |
|poruchy |periférne | | |
| |opuchy, | | |
| |zvýšenie | | |
| |telesnej | | |
| |hmotnosti | | |
|Abnormálne | |vzostup | |
|klinické | |transamináz | |
|a laboratórne | | | |
|nálezy | | | |
|nezaradené inde | | | |

Karcinóm prsníka
Podľa výsledkov mnohých epidemiologických štúdií a jednej randomizovanej
placebom kontrolovanej štúdie (WHI), sa celkové riziko karcinómu prsníka
u žien, ktoré užívajú alebo v nedávnej dobe užívali HRT, zvyšuje
s predlžujúcou sa dobou užívania HRT.

U estrogénovej HRT je odhadované relatívne riziko určené z reanalýzy
pôvodných údajov 51 epidemiologických štúdií (v ktorých ( 80% bola iba
samotná estrogénová HRT) a z epidemiologickej Milion Women Study (MWS)
podobné: 1,35 (95 % CI: 1,21 – 1,49), resp. 1,3 (95 % CI: 1,21 –1,40).

U kombinovanej estrogén-gestagénovej HRT bolo z niekoľkých
epidemiologických štúdií hlásené celkovo vyššie riziko karcinómu prsníka
oproti liečbe samotnými estrogénmi.

Zo štúdie MWS bolo hlásené, že v porovnaní so ženami, ktoré HRT lieky nikdy
neužívali, bolo užívanie rôznych typov kombinovanej estrogénovej-
gestagénovej HRT spojené s vyšším rizikom karcinómu prsníka (RR=2,00, 95 %
CI: 1,88-2,12) ako užívanie samotných estrogénov (RR=1,30, 95 % CI: 1,21-
1,40) alebo tibolonu (RR=1,45, 95 % CI: 1,25-1,68).

Podľa WHI štúdie je odhadované riziko u všetkých žien 1,24 (95 % CI:
1,01–1,54) po 5,6 rokoch užívania kombinovanej estrogénovej-gestagénovej
HRT (CEE+MPA) v porovnaní s placebom.

Absolútne riziká vypočítané podľa MWS a WHI štúdie sú uvedené nižšie:
Štúdia MWS stanovila, že zo známej incidencie výskytu karcinómu prsníka
v rozvinutých krajinách:
- pre ženy vo veku 50–64 rokov neužívajúce HRT je predpokladaný počet
diagnostikovaných prípadov karcinómu prsníka 32 z 1000 žien
- pre 1000 žien, ktoré užívajú alebo nedávno užívali HRT, bude nárast
počtu prípadov karcinómu prsníka za príslušné obdobie
( pre užívateľky iba estrogénovej HRT
- medzi 0 a 3 (najlepší odhad = 1,5) pri 5 ročnom užívaní
- medzi 3 a 7 (najlepší odhad = 5) pri 10 ročnom užívaní
( pre užívateľky kombinovanej estrogénovej-gestagénovej
HRT
- medzi 5 a 7 (najlepší odhad = 6) pri 5 ročnom užívaní
- medzi 18 a 20 (najlepší odhad = 19) pri 10 ročnom užívaní

Podľa WHI štúdie po 5,6 rokoch sledovania u žien vo veku 50-79 rokov je
nárast počtu prípadov invazívneho karcinómu prsníka pri kombinovanej
estrogénovej-gestagénovej HRT (CEE + MPA) 8 prípadov na 1000 pacientorokov.
Podľa výsledkov tejto štúdie sa odhaduje:
- na 1000 žien z placebo štúdie diagnostikovaných asi 16 prípadov
invazívneho karcinómu prsníka v priebehu 5 rokov.
- na 1000 žien zo skupiny, ktorá užívala kombinovanú estrogénovú-
gestagénovú HRT (CEE+MPA) nárast prípadov o 0 – 9 (najlepší odhad = 4)
v priebehu 5 rokov.

Nárast prípadov karcinómu prsníka u žien, ktoré užívajú HRT, je nezávislý
od veku, kedy ženy začali užívať HRT (medzi vekom 45-65) (pozri časť 4.4).

Karcinóm endometria
U žien s intaktnou maternicou sa riziko hyperplázie endometria a karcinómu
endometria zvyšuje s predlžujúcou sa dobou užívania liekov obsahujúcich len
estrogény. Podľa údajov z epidemiologických štúdií je najlepší odhad rizika
diagnózy karcinómu endometria 5 z 1000 žien vo veku 50-65 rokov
neužívajúcich HRT. V závislosti na dĺžke liečby a dávke estrogénu je
hlásené zvýšenie rizika karcinómu endometria u samotných estrogénov 2 až 12-
krát vyššie v porovnaní so ženami, ktoré HRT neužívali. Pridanie gestagénu
k estrogénovej liečbe toto riziko veľmi znižuje.

V súvislosti s estrogénovou-gestagénovou HRT boli ďalej hlásené tieto
nežiaduce účinky:
Estrogén-dependentné novotvary benígne a malígne, napr. karcinóm endometria
Venózny trombembolizmus (t.j. hlboká trombóza žíl dolných končatín alebo
panvy, pľúcna embólia) je častejší u užívateliek HRT ako u žien, ktoré HRT
neužívajú. Ďalšie informácie pozri časti 4.3 a 4.4.
Infarkt myokardu a cievna mozgová príhoda
Poruchy funkcie žlčníka
Poruchy kože a podkožného tkaniva: chloazma, multiformný erytém, nodózny
erytém, vaskulárna purpura, urtikária, angioedém
Pravdepodobná demencia (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Príznaky predávkovania pri liečbe estrogénom a progestagénom sú nevoľnosť,
prienikové krvácanie, bolestivosť prsníkov, kŕče v bruchu alebo plynatosť.
Tieto príznaky odoznejú po odstránení náplasti.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Progestagény a estrogény v kombinácii,
noretisterón a estrogén
ATC skupina: G03FA01
Liečivom transdermálnej náplasti SYSTEN CONTI je hormón 17(-estradiol,
ktorý je biologicky najúčinnejším ovariálnym estrogénom. Jeho syntéza v
ovariálnych folikuloch je regulovaná hormónmi hypofýzy. Podobne ako ostatné
steroidné hormóny estradiol dobre preniká do cieľových buniek, kde sa viaže
na špecifické makromolekuly (receptory). Naviazanie estradiolu na receptor
ovplyvňuje genómovú DNA a mení jej transkripčnú aktivitu. To má za následok
zvýšenú alebo zníženú syntézu proteínov a zmeny funkcií bunky.

Estradiol sa počas menštruačného cyklu vylučuje v rôznom množstve.
Endometrium je vysoko citlivé na estradiol, ktorý počas folikulárnej fázy
cyklu reguluje proliferáciu endometria a v luteálnej fáze spoločne s
progesterónom indukuje sekrečné zmeny. Počas menopauzy je sekrécia
estradiolu nepravidelná až postupne zaniká. Nedostatok estradiolu je
spojený s menopauzálnymi symptómami, ako sú vazomotorické poruchy,
vulvovaginálna atrofia a zvýšené odbúravanie kostného tkaniva. Stále viac
dôkazov sa objavuje aj o zvýšenej incidencii kardiovaskulárnych ochorení
pri nedostatku estrogénu.

Estrogénová substitučná terapia účinne nahrádza u väčšiny žien po menopauze
nedostatok endogénneho estrogénu. Ukázalo sa, že transdermálne podanie
estradiolu v dávke minimálne 50 (g/deň je účinné v liečbe menopauzálnych
symptómov a v prevencii postmenopauzálnej straty kostnej hmoty.

U žien po menopauze SYSTEN CONTI zvyšuje hladinu estradiolu na hodnoty, aké
sú vo včasnej ako aj následnej folikulárnej fáze, čo vedie k významnému
poklesu návalov horúčavy a k zlepšeniu Kuppermanovho indexu a vaginálnej
cytológie.

Dokázalo sa, že substitučná estrogénová terapia súvisí so zvýšeným rizikom
nádorového postihnutia endometria. Tiež sa spoľahlivo dokázalo, že prídavná
liečba gestagénmi ochraňuje pred estrogénmi vyvolaným nádorovým postihnutím
endometria. Preto ženy, ktoré sa nemuseli podrobiť hysterektómii, majú
užívať kombinovanú estrogénovú-gestagénovú substitučnú terapiu.

Noretisterón acetát, ktorý je v transdermálnej náplasti SYSTEN CONTI, sa
rýchlo hydrolyzuje na noretisterón, syntetický 19-nortestosterónový derivát
13-metyl gonánovej skupiny so silnou gestagénnou aktivitou. Transdermálne
podanie noretisterón acetátu zabraňuje estrogénmi indukovanej
endometriálnej proliferácii. Kombinovaná terapia 17(-estradiolom a
noretisterón acetátom je účinná v liečbe deficitov týchto hormónov
v menopauze.

/Informácie z klinických štúdií/

( Zmiernenie príznakov estrogénového deficitu a krvácania
- Zmiernenie menopauzálnych príznakov bolo dosiahnuté v priebehu prvých
týždňov liečby.
- Ukončenie pravidelného krvácania bolo u 60 % pacientok dosiahnuté po 11
cykloch liečby.
- Nepravidelné krvácanie a špinenie sa objavilo u 28 % a amenorea u 8 %.

( Prevencia osteoporózy
Deficit estrogénov v menopauze je spojený so zvýšeným kostným metabolizmom
a úbytkom kostnej hmoty. Účinok estrogénov na kostnú minerálnu denzitu je
závislý od dávky. Ochrana je účinná v dobe trvania liečby. Po ukončení HRT
je úbytok kostnej hmoty podobný ako u neliečených žien.
Údaje z WHI štúdie a metaanalýz ukazujú, že užívanie estrogénovej alebo
kombinovanej HRT, predovšetkým zdravými ženami, znižuje riziko zlomenín
bedrových kĺbov, stavcov a iných osteoporotických zlomenín.
HRT môže taktiež predchádzať zlomeninám u žien s nízkou kostnou denzitou
a/alebo diagnostikovanou osteoporózou, ale údaje sú o tom veľmi obmedzené.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Estradiol sa rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho traktu a prevažne sa
metabolizuje pri prechode intestinálnou mukózou a pri prvom prechode
pečeňou. Transdermálne podanie estradiolu stačí na dosiahnutie celkového
účinku.

Estradiol sa distribuuje do väčšiny tkanív a viaže sa na albumíny plazmy
(60-65 %(a na plazmatický globulín viažuci pohlavné hormóny (35-45 %).
Počas transdermálnej aplikácie estradiolu sa frakcia viazaná na plazmatické
proteíny nemení. Estradiol sa z organizmu rýchlo vylučuje. Po intravenóznom
podaní je polčas vylučovania približne 1 hodina. Estradiol sa metabolizuje
najmä na menej účinný estrón a jeho konjugáty. Estradiol, estrón a estrón
sulfát medzi sebou konvertujú a vylučujú sa močom ako glukuronidy a
sulfáty. Koža metabolizuje estradiol len minimálne.

V štúdiách zameraných na kinetiku po jednorazovom a opakovanom použití
transdermálnej náplasti SYSTEN CONTI u žien po menopauze sa hladina
estradiolu v sére rýchlo zvyšovala z hodnôt pred začiatkom terapie (5
pg/ml). 4 hodiny po aplikácii bola priemerná hladina estradiolu 19 pg/ml.
Za 23 hodín po aplikácii sa pozoroval vrchol priemernej hladiny estradiolu
v sére 41 pg/ml. Sérové hladiny estradiolu zostávali zvýšené počas 3,5-
dennej doby aplikácie. Hladiny sa vracali na hodnoty pred liečbou počas 24
hodín po odstránení transdermálnej náplasti. Po odstránení transdermálnej
náplasti sa stanovil sérový polčas 6,6 hodín, čo ukazuje na depotný účinok
kože. Opakované aplikácie SYSTEN CONTI viedli k malej alebo neviedli k
žiadnej kumulácii estradiolu v systémovej cirkulácii.

U sledovaných žien po menopauze bol priemerný podiel hladín estradiolu a
estrónu v sére (E2/E1) pred liečbou menší ako 0,3. Pri používaní
transdermálnej náplasti SYSTEN CONTI sa podiel E2/E1 rýchlo zvýšil a
udržiaval sa na fyziologickej úrovni, ktorá je približne 1. Počas 24 hodín
po odstránení transdermálnej náplasti sa podiel E2/E1 vrátil na hodnoty
pred liečbou.

Noretisterón acetát sa rýchlo hydrolyzuje na noretisterón. Po perorálnom
podaní je vystavený rýchlym degradačným procesom v enterohepatálnej
cirkulácii, čo znižuje jeho biologickú dostupnosť. Transdermálnym podávaním
noretisterón acetátu sa dosiahne stála a účinná hladina noretisterónu
v systémovej cirkulácii.

Noretisterón sa distribuuje do väčšiny tkanív a viaže sa na albumíny séra
(61 %) a na plazmatický globulín viažuci pohlavné hormóny (36 %). Po
perorálnom podaní je polčas vylučovania 6 - 12 hodín a pri dlhodobej liečbe
sa nemení. Noretisterón sa metabolizuje prednostne v pečeni redukciou (,(-
štruktúry nenasýtených ketónov kruhu A v molekule. Zo štyroch možných
izomerických tetrahydrosteroidov sú hlavné metabolity 5(- a 3(-hydroxy-
derivát. Vylučujú sa močom a stolicou ako sulfónované a konjugované
glukuronidy.

V štúdii s jednorazovou a opakovanou aplikáciou transdermálnej náplasti
SYSTEN CONTI ženám po menopauze sa zvýšili hladiny noretisterónu v sére
počas 1 dňa po podaní na priemernú ustálenú hladinu 199 pg/ml. Priemerné
hladiny noretisterónu v sére v rozsahu 141 a 224 pg/ml sa udržiavali pri
opakovanom podávaní počas 3,5-dennej doby aplikácie. Po odstránení
transdermálnej náplasti hladiny počas 24 hodín rýchlo klesli na dolnú
hranicu kvantitatívnej analýzy. Po odstránení transdermálnej náplasti sa
stanovil sérový polčas 15 hodín, čo ukazuje na depotný účinok kože. Tak ako
pri transdermálnej aplikácii väčšiny liečiv aj pri noretisteróne sa po
opakovanej aplikácii pozorovalo iba prechodné a obmedzené zvýšenie hladín v
sére.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Estradiol je prirodzene sa vyskytujúci estrogén u ľudí aj zvierat.
Etinylestradiol je široko používaný syntetický estrogén, veľmi podobný
estradiolu, čo sa týka estrogénnej účinnosti, ale so silnejším účinkom,
a preto potenciálne vyššou toxicitou ako estradiol. Akútna toxicita bola
sledovaná u myší, laboratórnych potkanov a psov. Hodnoty LD50
u laboratórnych potkanov boli vypočítané na 5,3 g/kg u samcov a 3,2 g/kg
u samíc. U psov nebola pozorovaná mortalita po podaní jednotlivých dávok až
do 5,0 g/kg. Tieto dávky predstavujú približne 50 000-78 000 násobok
navrhovanej klinickej dávky. V štúdiách chronickej toxicity a karcinogenity
estrogénov u hlodavcov bolo pozorované zdôraznenie farmakologických
účinkov. V štúdiách chronickej toxicity sú kľúčovým faktorom medzidruhové
odlišnosti v hormonálnej regulácii a metabolizme.
Z tohto dôvodu si extrapolácia výsledkov štúdií so zvieratami na človeka
vyžaduje starostlivé posúdenie s ohľadom na druhové odlišnosti. Estradiol
nevyvoláva chromozomálnu aberáciu buniek kostnej drene u myší /in vivo./
U škrečkov sa v DNA obličiek našli neobvyklé nukleotidy. Vyvolávali tvorbu
mikronukleov, ale nie aneuploidov, chromozomálne aberácie alebo výmenu
sesterských chromatíd ľudských buniek /in vitro./ U hlodavcov vyvolávali
tvorbu aneuploidov a neplánovanú syntézu DNA, ale neboli mutagénne
a nevyvolávali narušenie reťazca DNA alebo výmenu sesterských chromatíd.
Neboli mutagénne pre baktérie. Existuje niekoľko štúdií poukazujúcich na
embryotoxické účinky estrónu u laboratórnych potkanov a myší a na dávke
závislé zníženie fertility u laboratórnych potkanov. Tieto účinky evidentne
súvisia s hormonálnym pôsobením.

Noretisterón acetát je rýchlo hydrolyzovaný na aktívny gestagén –
noretisterón (NET). Akútne štúdie noretisterónu nepreukázali žiadnu výraznú
toxicitu. Po opakovaných dávkach subchronického a chronického podávania
u myší (1,5 r.), psov (7 r.) a opíc (10 r.) výsledky ukázali typické
hormonálne účinky. V perinatálnej a postnatálnej štúdii u potkanov bolo
pozorované spomalenie rastu v F1 generácii. Embryotoxicita, ale nie závažná
teratogenita, bola preukázaná u králikov a potkanov, ktorým boli podávané
dávky 1,4-3,5 mg/kg. Akútne a subchronické kombinované štúdie, v rôznych
pomeroch noretisterón: etinylestradiol, boli uskutočnené u myší, potkanov
a u psov. Veľmi vysoké vypočítané hodnoty LD50 (g/kg rozpätie) naznačujú
veľmi nízku toxicitu. V subchronických (14-dňových) štúdiách na potkanoch,
v dávkach 250-krát väčších ako odporúčaná dávka pre človeka, sa
nepozorovali žiadne lézie okrem veľmi miernej hyperplázie endometria pri
najvyšších testovaných dávkach. Ďalšie subchronické štúdie u potkanov (30
dní) a psov (8 dní) nepreukázali žiadne príznaky toxicity. Dlhodobé štúdie
u niektorých druhov (potkany 2 r., myši 1,5 r., samice psov 7 r., samice
opíc 10 r.,) dokázali typické zvýšené farmakologické účinky steroidných
hormónov. U potkanov bol preukázaný zvýšený výskyt dávkovo závislých
nádorov pečene, u myší nárast tumorov hypofýzy, u psov zvýšený výskyt
neoplázie prsníka, alopécia, pozmenená genitálna fyziológia a zmeny
niektorých krvných hodnôt a u opíc neboli pozorované žiadne známky
špecifickej toxicity alebo mortality. Karcinóm močového mechúra u myší
s vysokými dávkami a nemetastázujúce tumory močového mechúra u dvoch psov
liečených vysokými dávkami noretisterónu a etinylestradiolu sú považované
za druhovošpecifické, nakoľko z dlhoročnej klinickej praxe nie sú známe
podobné skúsenosti u ľudí.

V rámci predregistračných štúdií so SYSTEN CONTI sa vykonali toxikologické
štúdie lokálnej znášanlivosti u králikov a skúšky kožnej senzitivity u
morčiat. V štúdiách transdermálna náplasť SYSTEN CONTI vyvolávala mierne
lokálne podráždenie kože. Je známe, že pri testovaní na králikoch dochádza
v porovnaní s človekom k nadmernej iritácii.
Na morčacom modeli sa SYSTEN CONTI prejavil ako slabý senzibilizátor.
Skúsenosti z klinických štúdií u človeka s viac ako ročným používaním
transdermálnej náplasti nepreukázali klinicky významnú senzibilizáciu.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Copolymerum acrylatum vinylacetatum adhaesivum, guar galactomannanum,
Podporná vrstva: folium polyethylentereftalatum, odstrániteľná ochranná
vrstva: folium polyethylentereftalatum siliconi.

6.2 Inkompatibility

Na kožu v mieste aplikácie náplasti sa nesmú aplikovať krémy, telové
mlieka, púdre, ktoré môžu znižovať lepivosť náplasti SYSTEN CONTI.

6.3 Čas použiteľnosti

24 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 (C.
Uchovávajte v pôvodnom vrecku a papierovej škatuli.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí, čo sa týka aj použitých náplastí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Každé balenie obsahuje 8 transdermálnych náplastí v samostatných vreckách.
Vrecko tvoria štyri vrstvy vrátane hliníkovej fólie, ktorá chráni proti
vlhkosti a vonkajšej papierovej vrstvy.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Použité náplasti je potrebné preložiť a likvidovať spolu s bežným
komunálnym odpadom (nesmú sa splachovať do toalety).
Uchovávať mimo dosahu detí.
Nepoužité náplasti je potrebné vrátiť do lekárne k bezpečnej likvidácii.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

56/0139/99-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹžENIA REGISTRÁCIE
Dátum prvej registrácie: 21.10.1999
Dátum posledného predĺženia: 20. 4. 2009


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C53874
Skupina ATC:
G03 - Pohlavné hormony a lieky ovplyvňujúce genitálny systém
Skupina ATC:
G03FA01 - norethisteronum a estrogenum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
extractum picis lithantracis spirituosum,pegaptanibum
Výrobca lieku:
CILAG-CHEMIE GMBH, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
17.08 € / 514.55 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
17.08 € / 514.55 SK
Posledná aktualizácia:
2015-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.66 € ÚP:0.00 € DP:13.66 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.08 € ÚP:0.00 € DP:17.08 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.22 € ÚP:0.00 € DP:22.22 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.88 € ÚP:0.00 € DP:9.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.78 € ÚP:6.47 € DP:0.31 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.25 € ÚP:0.00 € DP:8.25 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.80 € ÚP:6.47 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:38.53 € ÚP:0.00 € DP:38.53 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien