Detail:
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x20 mg
Názov lieku:
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 28x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/00629


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety
(Simvastatín)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Simvastatin Bluefish a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Simvastatin Bluefish
3. Ako užívať Simvastatin Bluefish
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Simvastatin Bluefish
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE SIMVASTATIN BLUEFISH A NA ČO SA POUŽÍVA

Simvastatin Bluefish je liek používaný na znižovanie hladín cholesterolu,
„zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných
triglyceridy v krvi. Okrem toho Simvastatin Bluefish zvyšuje hladiny
„dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Počas užívania tohto lieku je
potrebné mať cholesterol znižujúcu diétu.

Simvastatin Bluefish sa používa spolu s diétou, keď:

. Máte vysoké hladiny cholesterolu (primárna hypercholesterolémia) alebo
vysoké hladiny tukov (zmiešaná dyslipidémia) v krvi a tieto hladiny sa
neznížili diétou, úbytkom hmotnosti alebo telesným cvičením
. máte dedičné ochorenie (homozygótna familiárna hypercholestrerolémia),
ktoré spôsobuje vysokú hladinu cholesterolu v krvi. Môžete tiež užívať
iné liečby.
. máte koronárnu chorobu srdca (KCHS) alebo je u vás riziko rozvoja KCHS
pretože máte diabetes, mali ste mŕtvicu, alebo iné ochorenie krvných
ciev. Simvastatín Bluefish môže predĺžiť váš život znížením rizika
vzniku srdcového ochorenia bez ohľadu na množstvo cholesterolu vo Vašej
krvi.U väčšiny ľudí nie sú žiadne okamžité príznaky vysokého cholesterolu. Váš
lekár môže zmerať Váš cholesterol jednoduchým krvným testom.
Navštevujte pravidelne svojho lekára, sledujte svoj cholesterol
a diskutujte svoje zámery so svojím lekárom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE SIMVASTATIN BLUEFISH


Deti

Bezpečnosť a účinnosť sa skúmala u chlapcov vo veku 10-17 rokov a u
dievčat, u ktorých začalo menštruačné krvácanie minimálne pred rokom
(pozri AKO UžÍVAť Simvastatin Bluefish). Simvastatin Bluefish sa
neskúmal u detí mladších ako 10 rokov. Viac informácií Vám poskytne Váš
lekár.

Neužívajte Simvastatin Bluefish, keď:
- ste alergický (precitlivený) na simvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Simvastatinu Bluefish
- máte problémy s pečeňou
4. ste tehotná alebo dojčíte
5. máte vážne respiračné zlyhanie (problémy s dýchaním)
6. súbežne užívate jeden alebo viac z nasledovných liekov, ktoré silno
potláčajú špecifický pečeňový enzým (CYP3A4)::
. antimykotiká nazývané itrakonazol alebo ketokonazol
. erytromycín, klaritromycín alebo telitromycín, liečivá používané na
prevenciu/liečbu proti určitým infekciám
. lieky na liečbu infekcií HIV (pozri časť Užívanie iných liekov)
. antidepresívum, nefazodón

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Simvastatinu Bluefish, keď:
- máte problémy s obličkami
- máte problémy so štítnou žľazou (a neužívate v tejto súvislosti lieky)
- mate alebo ste niekedy mali svalovú bolesť (citlivosť alebo slabosť)
počas liečby statínmi (skupina liekov na znižovanie hladiny
cholesterolu) alebo fibrátmi (lieky, ktoré znižujú obsah tuku v krvi)
- Vy alebo Vaši pokrvní príbuzní majú dedične podmienenú svalovú poruchu
alebo svalové problémy v anamnéze
- Povedzte svojmu lekárovi, keď máte podstúpiť operáciu. Možno bude
potrebné, aby ste na krátky čas prestali užívať Simvastatin Bluefish
- požívate väčšie množstvo alkoholu (abúzus alkoholu)
- ste niekedy mali problémy s pečeňou
- máte viac ako 70 rokov

Váš lekár môže urobiť krvné testy, aby skontroloval vašu pečeň pred a po
zahájení liečby simvastatínom.

Dávka 80 mg sa odporúča iba pre pacientov so závažne zvýšenou hladinou
cholesterolu v krvi (hypercholesterolémia) a vysokým rizikom
kardiovaskulárnych komplikácií.

Ak sa u Vás vyskytne nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť svalov
,slabosť svalov alebo svalové kŕče, okamžite sa obráťte na svojho
lekára. Zriedkavo sa počas užívania simvastatínu vyskytne rozpad
svalového tkaniva (rabdomyolýza), sprevádzaný bolesťou, citlivosťou,
slabosťou alebo kŕčmi svalov, horúčkou a červenohnedým sfarbením moču
(pozri časť Vedľajšie účinky). Riziko svalových problémov môže byť
zvýšené pri súbežnom užívaní určitých liekov (pozri časť Užívanie iných
liekov).

Informujte svojho lekára, ak sa Vás čokoľvek z vyššie uvedeného týka alebo
v minulosti týkalo.

Užívanie iných liekov
Je obzvlášť dôležité, aby ste svojmu lekárovi povedali, ak užívate
ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov.
Užívanie Simvastatinu Bluefish s ktorýmkoľvek z týchto liekov môže zvýšiť
riziko svalových problémov (niektoré z nich už boli uvedené vyššie v časti
Neužívajte Simvastatin Bluefish).

1. cyklosporín, ktorý sa používa v prípade transplantácie orgánu,
2. danazol (antihormonálny liek, ktorý sa používa na liečbu endometriózy a
bolestivých a citlivých prsníkov)
3. lieky ako sú itrakonazol alebo ketokonazol na liečbu plesňových
infekcií,
4. fibráty (napr. gemfibrozil alebo bezafibrát), ktoré znižujú hladiny
cholesterolu v krvi,
5. lieky ako sú erytromycín, klaritromycín, telitromycín alebo kyselina
fusidová na liečbu bakteriálnych infekcií,
6. inhibítory HIV proteázy ako sú indinavir, nelfinavir, ritonavir alebo
sachinavir na liečbu infekcií HIV,
7. nefazodón, liek na liečbu depresie,
8. amiodarón, liek na liečbu nepravidelného tlkotu srdca,
9. verapamil alebo diltiazem na liečbu vysokého krvného tlaku, bolesti na
hrudníku súvisiacou s ochorením srdca, alebo iných ochorení srdca

Rovnako ako lieky uvedené vyššie, oznámte svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné
lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky
predpis. Oznámte svojmu lekárovi najmä ak užívate čokoľvek
z nasledujúceho:
- Lieky na prevenciu vzniku krvných zrazenín, ako je warfarín,
fenprokumon alebo acenokumarol (antikoagulanciá).
- Fenofibrát (iný liek na znižovanie cholesterolu)
10. veľké dávky (? 1 g denne) niacínu alebo kyseliny nikotínovej (lieky,
ktoré znižujú hladiny cholesterolu v krvi).

Užívanie Simvastatinu Bluefish s jedlom a nápojmi
Grapefruitový džús obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré môžu zmeniť
účinok iných liekov, ako je aj simvastatín. Počas liečby Simvastatinom
Bluefish sa preto treba vyhnúť konzumácii grapefruitového džúsu.

Tehotenstvo a dojčenie
Neužívajte Simvastatin Bluefish keď ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo
máte podozrenie, že môžete byť tehotná. Keď otehotniete počas užívania
Simvastatinu Bluefish, okamžite ho prestaňte užívať a spojte sa so
svojím lekárom.

Neužívajte Simvastatin Bluefish keď dojčíte, pretože nie je známe, či liek
prestupuje do materského mlieka.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Simvastain Bluefish má malý alebo nemá žiadny vplyv na Vašu schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov
však musíte vziať do úvahy, že počas užívania tohto lieku sa v zriedkavých
prípadoch vyskytol závrat.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Simvastatinu Bluefish
Simvastatin Bluefish obsahuje monohydrát laktózy (mliečny cukor). Ak Vám
povedal Váš lekár, že neznášate niektoré cukry, spojte sa so svojím lekárom
predtým, než začnete užívať Simvastatin Bluefish.


3. AKO UŽÍVAŤ SIMVASTATIN BLUEFISH

Vždy užívajte Simvastatin Bluefish presne tak, ako vám povedal váš lekár.
Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Je potrebné, aby ste popri užívaniu Simvastatinu Bluefish pokračovali
v diéte s nízkym obsahom cholesterolu.

Dávka Simvastatinu Bluefish je 1 tableta 10 mg, 20 mg alebo 40 mg cez ústa
jedenkrát denne.

Pre deti (vo veku 10-17 rokov) sa odporúča zvyčajná úvodná dávka 10 mg
denne večer. Maximálna odporúčaná dávka je 40 mg denne.

Dávka 80 mg sa odporúča len pre dospelých pacientov s veľmi vysokými
hladinami cholesterolu a s vysokým rizikom problémov so srdcom.

Spôsob podávania:
Simvastatin Bluefish tablety sa majú podávať s vodou. Môžu sa užiť s jedlom
alebo nalačno.

Dávkovanie
Dávka je 5 mg až 80 mg simvastatínu, podávaná v jednej dávke večer. Váš
lekár môže v priebehu najmenej 4 týždňov dávku zvýšiť na maximálnu dennú
dávku 80 mg, užitú v jednej dávke večer. Dávka 80 mg sa odporúča iba
pacientom s veľmi vysokými hladinami cholesterolu (hypercholesterolémia) a
vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií.

Dávkovanie pri vysokých hladinách cholesterolu v krvi
(Hypercholesterolémia):
Pred začatím liečby musíte dodržiavať diétu s nízkym obsahom cholesterolu
a v tejto diéte musíte pokračovať počas celého trvania liečby
simvastatínom.

Zvyčajná začiatočná dávka je 10 alebo 20 mg simvastatínu podávaná raz denne
večer.
Keď je potrebné výrazné zníženie cholesterolu Váš lekár Vám môže predpísať
20 až 40 mg jedenkrát denne večer.
Ak to bude potrebné, Váš lekár Vám upraví dávku ako je popísané v časti
„Dávkovanie“.

Dávkovanie pri homozygótnej familiárnej hypercholesterolémii (dedične
vysoký cholesterol v krvi):
Odporúčaná dávka je 40 mg/deň podaná večer alebo 80 mg/deň (podaná v 3
dávkach po 20 mg alebo 20 mg ráno a 40 mg večer). Simvastatin Bluefish sa
má používať navyše k inej liečbe znižujúcej tuky (napr. LDL-aferéza) lebo
ak takáto doplnková liečba nie je dostupná.

Dávkovanie pri prevencii kardiovaskulárneho ochorenia:
U pacientov s vysokým rizikom ochorenia koronárnych ciev (s alebo bez
vysokých lipidov v krvi) je zvyčajná dávka 20 mg alebo 40 mg jedenkrát
denne večer. Liečba sa môže začať s diétou a cvičením. Ak to bude
potrebné, Váš lekár Vám upraví dávku ako je popísané v časti
„Dávkovanie“.

Dávkovanie pri súbežnej liečbe s inými liekmi:
Ak užívate Simvastatin Bluefish s inými liekmi na zníženie hladín
cholesterolu (napr. cholestyramín a kolestipol), musíte ho užiť 2 hodiny
pred alebo 4 hodiny po užití týchto liekov.

Ak užívate so simvastatínom užívate cyklosporín (liek znižujúci
obranyschopnosť) alebo určité lieky znižujúce cholesterol (gemfibrozil,
iné fibráty (okrem fenofibrátu) alebo niacín (v dávkach viac ako
1g/deň), dávky simvastatínu nesmú byť vyššie ako 10 mg/deň. Ak užívate
súbežne so simvastatínom amiodarón alebo verapamil (lieky na liečbu
srdcových porúch), dávka simvastatínu nemá byť vyššia ako 20 mg/deň
(pozri časť „Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Simvastatinu Bluefish“)

Dávkovanie pri zníženej funkcii obličiek:
Keď máte závažné poškodenie funkcie obličiek, môže Vám Váš lekár predpísať
nižšiu počiatočnú dávku.

Dávkovanie u detí do 18 rokov:
Použitie simvastatínu u detí sa neodporúča, pretože jeho bezpečnosť
a účinnosť sa zatiaľ nestanovila.

Dávkovanie u starších pacientov:
U starších pacientov nie je potrebná úprava dávkovania.

Trvanie liečby:
Simvastatin Bluefish budete užívať dlhodobo. Váš lekár Vám povie, ako dlho
máte simvastatín užívať.

Ak užijete viac Simvastatinu Bluefish, ako máte
musíte sa okamžite spojiť so svojím lekárom alebo lekárnikom alebo ísť
okamžite na oddelenie pohotovosti najbližšej nemocnice.

Ak zabudnete užiť Simvastatin Bluefish,
Jednoducho užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojitú
dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Jednoducho pokračujte
v liečbe na druhý deň ako zvyčajne.

Ak prestanete užívať Simvastatin Bluefish
Užívajte Simvastatin Bluefish až kým Vám Váš lekár nepovie, aby ste liečbu
ukončili. Ak prestanete užívať Simvastatin Bluefish môže hladina vášho
cholesterolu znova stúpnuť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Simvastatin Bluefish môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Na popísanie častosti výskytu hlásených vedľajších účinkov sú použité
nasledujúce termíny:
Zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 1 000 ale viac ako u 1 z 10 000
liečených pacientov)
Veľmi zriedkavé (postihujúce menej ako 1 z 10 000 pacientov)

Zriedkavo sa hlásili nasledujúce závažné vedľajšie účinky.
Ak sa u Vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov,
prestaňte užívať liek a oznámte to ihneď svojmu lekárovi alebo choďte na na
pohotovostnú službu do najbližšej nemocnice.

- bolesť svalstva, citlivosť, slabosť alebo kŕče. Za zriedkavých okolností
môžu byť tieto svalové problémy závažné, spôsobujúce rozpad svalového
tkaniva vyúsťujúceho do poškodenia obličiek, a veľmi zriedkavo sa vyskytli
aj úmrtia.
- reakcie z precitlivenosti (alergia) zahŕňajú:
. opuch tváre, jazyka alebo hrdla ktorý môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním
. závažnú bolesť svalstva zvyčajne na ramenách a bedrách
. vyrážku so slabosťou svalstva končatín a chrbta
. bolesť alebo zápal kĺbov
. zápal ciev
. nezvyčajné modriny, kožné vyrážky, opuch, žihľavka, citlivosť kože na
slnečné žiarenie, horúčka, sčervenanie
. dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním
- zápal pečene so žltnutím kože a očí, svrbením, tmavo sfarbeným močom
alebo svetlo sfarbenou stolicou, zlyhanie pečene (veľmi zriedkavé)
- zápal pankreasu často spojený so závažnou bolesťou brucha.

Zriedkavo sa tiež hlásili nasledujúce vedľajšie účinky.
. Zníženie počtu červených krviniek (anémia)
. znížená citlivosť alebo bodanie v prstoch na rukách a nohách
. bolesť hlavy, zníženie citlivosti na bolesť alebo dotyk, závrat
. žalúdočná nevoľnosť (ako je bolesť brucha, zápcha, flatulenica (vetry),
zlé trávenie, hnačka, nevoľnosť, vracanie)
. vyrážka, svrbenie, vypadávanie vlasov
. slabosť

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Pozorovali sa zvýšenia niektorých laboratórnych krvných testov pečeňových
funkcií a svalových enzýmov (kreatínkináza).

• Poruchy spánku, vrátane nespavosti a nočných môr
• Strata pamäti
• Sexuálne problémy
• Depresia
• Problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo dýchavičnosti
alebo horúčky

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ SIMVASTATIN BLUEFISH

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nepoužívajte Simvastatin Bluefish po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuli a blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne.. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Simvastatin Bluefish obsahuje

7. Liečivo je simvastatín
Každá filmom obalená tableta tableta obsahuje 10 mg simvastatínu.
Každá filmom obalená tableta tableta obsahuje 20 mg simvastatínu.
Každá filmom obalená tableta tableta obsahuje 40 mg simvastatínu.

/Jadro tablety:/
Butylhydroxyanizol (E 320)
Kyselina askorbová (E 300)
Monohydrát kyseliny citrónovej (E 330)
Mikrokryštalická celulóza (E 460a)
Predželatinový kukuričný škrob
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát (E 470B)

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Hyprolóza (E 464)
Oxid titaničitý (E 171)
Mastenec (E 553b).
Žltý oxid železitý (E 172) – (pre 10/20 mg)
Červený oxid železitý (E 172) – (pre 10/20/40 mg)


Ako vyzerá Simvastatin Bluefish a obsah balenia

Filmom obalené tablety

Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety:
Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným “A” na
jednej strane a “01” na druhej strane.

Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety:
Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným nápisom
“A” na jednej strane a “02” na druhej strane.

Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety:
Ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným “A” na jednej
strane a “03” na druhej strane.

Simvastatin Bluefish 10, 20 a 40 mg filmom obalené tablety sú dostupné v
blistrových baleniach obsahujúcich 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98
a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Štokholm
Švédsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg Filmtabletten
Belgicko: Simvastatine Bluefish 10 /20 /40 /80 mg filmomhulde
tabletten
Bulharsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg ????????? ????????
Česká republika: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg potahované
tablety
Dánsko: Simvastatin “Bluefish”
Estónsko: Simvastatin Bluefish
Fínsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg tabletti,
kalvopäällysteinen
Francúzsko: SIMVASTATINE BLUEFISH 10 /20 /40 mg, comprimés
pelliculés
Nemecko: Simvastatin Bluefish 5 /10 /20 /40 /80 mg Filmtabletten
Grécko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg ??????v????? ??
????? v????? ??????
Maďarsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg filmtabletta
Írsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg film-coated
tablets
Taliansko: Simvastatina Bluefish 10 /20 /40 mg compresse rivestite
con film
Lotyšsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg apvalkot?s
tabletes
Litva: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg pl?vele dengtos
tablet?s
Nórsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg tabletter,
filmdrasjerte
Poľsko: Simvastatin Bluefish
Portugalsko: Simvastatina Bluefish
Rumunsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg comprimat filmat
Slovenská republika: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg filmom obalené
tablety
Slovinsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 mg filmsko obložena
tableta
Španielsko: Simvastatina Bluefish 10 /20 /40 mg comprimidos
recubiertos con película
Švédsko: Simvastatin Bluefish 10 /20 /40 /80 mg filmdragerade
tabletter
Holandsko: Simvastatine Bluefish 5 /10 /20 /40 /80 mg filmomhulde
tabletten
Veľká Británia: Simvastatin 10 /20 /40 /80 mg film-coated tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
11/2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuPríloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2010/00629

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety
Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg simvastatínu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg simvastatínu.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg simvastatínu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy
Každá filmom obalená tableta obsahuje 70 mg monohydrátu laktózy.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 140 mg monohydrátu laktózy.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 280 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.

Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety:
Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným “A” na
jednej strane a “01” na druhej strane.

Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety:
Svetloružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným nápisom
“A” na jednej strane a “02” na druhej strane.

Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety:
Ružové okrúhle bikonvexné filmom obalené tablety s vytlačeným “A” na jednej
strane a “03” na druhej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypercholesterolémia
Liečba primárnej hypercholesterolémie alebo zmiešanej dyslipidémie, ako
adjuvans k diéte, keď je odpoveď na diétu a iné nefarmakologické opatrenia
(napr. cvičenie, redukcia hmotnosti) nedostatočná.

Liečba homozygótnej familiárnej hypercholesterolémie ako adjuvans k diéte a
inej liečbe znižujúcej lipidy (napr. LDL aferéze), alebo ak takáto liečba
nie je vhodná.

Kardiovaskulárna prevencia
Redukcia kardiovaskulárnej mortality a morbidity u pacientov s manifestným
aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením alebo s diabetes mellitus,
buď s normálnymi alebo zvýšenými hladinami cholesterolu, ako adjuvans ku
korekcii iných rizikových faktorov a k inej kardioprotektívnej terapii
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Rozsah dávkovania je 5 - 80 mg/deň perorálne v jednej dávke večer. Ak sú
potrebné úpravy dávkovania, majú byť urobené v intervaloch nie kratších ako
4 týždne, do maximálnej dávky 80 mg/deň podávaných v jednej dávke večer.
Dávka 80 mg sa odporúča iba u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou a
vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií.

Hypercholesterolémia
Pacient má byť nastavený na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol a počas
liečby Simvastatinom Bluefish má v tejto diéte pokračovať. Zvyčajná
počiatočná dávka je 10 - 20 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. U
pacientov, u ktorých sa vyžaduje výrazné zníženie LDL-C (viac ako 45 %) sa
môže začať s dávkou 20-40 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Ak sú
potrebné úpravy dávkovania, majú sa urobiť tak, ako je uvedené vyššie.

Homozygótna familiárna hypercholesterolémia
Na základe výsledkov kontrolovanej klinickej štúdie je odporúčaná dávka
Simvastatinu Bluefish 40 mg/deň večer, alebo 80 mg/deň v 3 rozdelených
dávkach – 20 mg, 20 mg a večerná dávka 40 mg. U týchto pacientov sa má
Simvastatin Bluefish použiť ako adjuvans k inej liečbe znižujúcej lipidy
(napr. LDL aferéze), alebo ak takáto liečba nie je k dispozícii.

Kardiovaskulárna prevencia
U pacientov s vysokým rizikom vzniku koronárnej choroby srdca (KCHS, s
hyperlipidémiou alebo bez hyperlipidémie) je zvyčajná dávka Simvastatinu
Bluefish 20 až 40 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Medikamentózna
liečba sa môže začať súčasne s diétou a cvičením. Ak sú potrebné úpravy
dávkovania, majú sa urobiť tak, ako je uvedené vyššie.

Konkomitantná terapia
Simvastatin Bluefish je účinný sám alebo v kombinácii so sekvestrantmi
žlčových kyselín. Dávku treba podať buď > 2 hodiny pred alebo > 4 hodiny po
podaní sekvestranta žlčových kyselín.

U pacientov, ktorí súčasne so Simvastatinom Bluefish užívajú cyklosporín,
danazol, gemfibrozil alebo iné fibráty (okrem fenofibrátu), nemá dávka
Simvastatinu Bluefish presiahnuť 10 mg/deň. U pacientov, ktorí súčasne so
Simvastatinom Bluefish užívajú amiodaron alebo verapamil nemá dávka
Simvastatinu Bluefish prekročiť 20 mg/deň. (Pozri časť 4.4 a 4.5.)

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii
U pacientov so stredne ťažkou renálnou insuficienciou nie je potrebná
úprava dávkovania.

U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu ( 30
ml/min) je nutné dávky nad 10 mg/deň starostlivo zvážiť, a ak sa považujú
za potrebné, podávať ich s opatrnosťou.

Použitie u starších pacientov
Nie je potrebná úprava dávkovania.

Použitie u detí a dospievajúcich
Skúsenosti s použitím u detí sú obmedzené. Preto sa Simvastatin Bluefish na
použitie v pediatrii neodporúča.

Použitie u detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov)

U detí a dospievajúcich (chlapci v II. Tannerovom štádiu a vyššie
a dievčatá minimálne jeden rok po menarché, vo veku 10 – 17 rokov)
s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou je odporúčaná zvyčajná
začiatočná dávka 10 mg jedenkrát denne večer. Pred nasadením terapie
simvastatínom majú deti a adolescenti držať štandardnú diétu znižujúcu
cholesterol. V tejto diéte sa má počas liečby simvastatínom pokračovať.

Odporúčaný rozsah dávkovania je 10 – 40 mg/deň, maximálna odporúčaná dávka
je 40 mg/deň. Dávky majú byť individualizované podľa odporúčaného cieľa
liečby, ako sa odporúča v pediatrických liečebných odporúčaniach (pozri
časti 4.4 a 5.1). Úpravy sa majú robiť v 4-týždňových alebo dlhších
intervaloch.

Skúsenosť so Simvastatinom Bluefish u predpubertálnych detí je obmedzená.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na simvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
- Aktívne ochorenie pečene alebo nevysvetlené pretrvávajúce zvýšenie
sérových transamináz.
- Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
- Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. itrakonazol,
ketokonazol, flukonazol, posakonazol, inhibítory HIV-proteázy (napr.
nelfinavir), erytromycín, klaritromycín, telitromycín a nefazodón)
(pozri Liekové a iné interakcie)

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Myopatia/Rabdomyolýza/
Simvastatín tak ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy spôsobuje niekedy
myopatiu prejavujúcu sa ako svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť so
zvýšením kreatínkinázy (CK) na viac ako 10-násobok hornej hranice normy
(HHN). Myopatia môže mať niekedy formu rabdomyolýzy so sekundárnym akútnym
renálnym zlyhaním v dôsledku myoglobinúrie alebo bez neho a veľmi zriedkavo
sa vyskytli úmrtia. Riziko myopatie je zvýšené pri vysokých hladinách
inhibičnej aktivity na HMG-CoA reduktázu v plazme.
Tak ako u iných inhibítorov HMG-CoA reduktázy, riziko
myopatie/rabdomyolýzy závisí od dávky. V klinických štúdiách, v ktorých
databáze bolo 41 050 bolo 24 747 (približne 60%) pacientov liečených
simvastatínom najmenej 4 roky, bola incidencia myopatie približne 0,02 %
pri 20 mg, 0,08 % pri 40 mg a 0,53 % pri 80 mg. V týchto štúdiách boli
pacienti starostlivo monitorovaní a niektoré interagujúce lieky boli
vylúčené.

/Meranie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá merať po namáhavom cvičení alebo ak je prítomná
akákoľvek možná príčina zvýšenia CK, lebo by to mohlo sťažiť interpretáciu
hodnoty. Ak sú východiskové hladiny CK významne zvýšené (> 5-násobok HHN),
hladiny majú byť znovu zmerané po 5 až 7 dňoch, aby sa výsledky potvrdili.

/Pred liečbou/
Všetci pacienti, u ktorých sa začína liečba simvastatínom alebo u ktorých
sa dávka simvastatínu zvýšila, musia byť oboznámení o riziku myopatie a
upozornení, aby okamžite hlásili akúkoľvek nevysvetliteľnú svalovú bolesť,
citlivosť alebo slabosť.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s predispozičnými faktormi na
rabdomyolýzu. Kvôli stanoveniu základnej referenčnej hodnoty sa má hladina
CK merať pred začiatkom liečby v nasledujúcich prípadoch:

. Starší pacienti (vek ( 70 rokov)
. Poruchy funkcie obličiek
. Nekontrolovaný hypotyreoidizmus
. Dedičné muskulárne poruchy v osobnej alebo rodinnej anamnéze
. Muskulárna toxicita pri statíne alebo fibráte v anamnéze
. Abúzus alkoholu.

V takýchto situáciách je nutné zvážiť riziko liečby vo vzťahu k možnému
prínosu a odporúča sa klinické sledovanie. Ak pacient v minulosti mal
poruchu svalstva pri liečbe fibrátom alebo statínom, liečba iným liečivom
tejto skupiny sa môže zahájiť jedine s opatrnosťou. Ak sú východiskové
hladiny CK významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN), liečba sa nesmie
začať.

/Počas liečby/
Ak sa počas liečby statínom vyskytne u pacienta svalová bolesť, slabosť
alebo kŕče, je potrebné merať hladiny CK. Ak sú namerané hladiny pri
absencii namáhavého cvičenia významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN),
liečbu je treba zastaviť. Ak sú svalové symptómy ťažké a spôsobujú
každodenný diskomfort, a to aj v prípade, keď sú hladiny CK nižšie ako je 5-
násobok HHN, treba zvážiť prerušenie liečby. Ak je podozrenie na myopatiu z
akéhokoľvek iného dôvodu, liečba sa má prerušiť.

Ak symptómy pominú a hladiny CK sa vrátia do normálu, potom je možné
uvažovať o znovuzačatí liečby týmto statínom alebo o začatí liečby
alternatívnym statínom v najnižšej dávke a pri dôkladnom sledovaní.
Terapia simvastatínom sa má dočasne vysadiť niekoľko dní pred väčšou
plánovanou operáciou a v prípade vážnejšieho stavu vyžadujúceho lekársku
alebo chirurgickú starostlivosť.

/Opatrenia na zníženie rizika myopatie zapríčinenej liekovými interakciami/
/(pozri tiež Liekové a iné interakcie)/
Riziko myopatie a rabdomyolýzy je signifikantne zvýšené súčasným užívaním
simvastatínu so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. itrakonazolom,
ketokonazolom, flukonazolom, posakonazolom, erytromycínom, klaritromycínom,
telitromycínom, inhibítormi HIV proteázy (napr. nelfinavirom),
nefazodónom), ako aj gemfibrozilom, cyklosporínom a danazolom (pozri
Dávkovanie a spôsob podávania).

Riziko myopatie a rabdomyolýzy je tiež zvýšené súčasným užívaním iných
fibrátov alebo súčasným užívaním amiodaronu alebo verapamilu s vyššími
dávkami simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.5). Mierne zvýšenie rizika je
tiež vtedy, keď sa užíva diltiazem so simvastatínom 80 mg. Riziko myopatie
sa môže zvýšiť pri súbežnom podávaní kyseliny fusidovej so statínmi (pozri
Dávkovanie a spôsob podávania a Liekové a iné interakcie).

Existuje tiež mierne zvýšené riziko, keď sa diltiazem používa so
simvastatínom 80 mg. Riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy môže byť zvýšené
pri súbežnom podávaní kyseliny fusidovej so statínmi (pozri Liekové a iné
interakcie).

Čo sa týka inhibítorov CYP3A4, použitie simvastatínu súčasne s
itrakonazolom, ketokonazolom, flukonazolom, posakonazolom, inhibítormi HIV
proteázy (napr. nelfinavir), erytromycínom, klaritromycínom, telitromycínom
a nefazodónom je kontraindikované (pozri Kontraindikácie a Liekové a iné
interakcie). Ak je liečba itrakonazolom, ketokonazolom, flukonazolom,
posakonazolom, erytromycínom alebo telitromycínom nevyhnutná, počas trvania
tejto liečby musí byť terapia simvastatínom dočasne zastavená. Okrem toho
treba venovať zvýšenú opatrnosť pri kombinovaní simvastatínu s niektorými
menej silným inhibítormi CYP3A4: cyklosporínom, verapamilom diltiazemom
(pozri Dávkovanie a spôsob podávania a Liekové a iné interakcie).

Treba sa vyhnúť súčasnému užívaniu simvastatínu a grapefruitového džúsu.

Dávka simvastatínu nesmie prekročiť 10 mg denne u pacientov, ktorí
dostávajú súčasne liečbu s cyklosporínom, danazolom alebo gemfibrozilom
Kombinovanému užívaniu simvastatínu s gemfibrozilom sa treba vyhnúť, pokiaľ
pravdepodobný prínos nepreváži zvýšené riziko tejto liekovej kombinácie.
Prínos kombinovaného užívania simvastatínu 10 mg denne s inými fibrátmi
(okrem fenofibrátu), niacínom, cyklosporínom alebo danazolom má byť
starostlivo zvážený oproti možným rizikám týchto kombinácií. (Pozri
Dávkovanie a spôsob podávania a Liekové a iné interakcie)

Opatrnosť je potrebná pri predpisovaní fenofibrátu alebo niacínu (?1 g/deň)
so simvastatínom, pretože obe liečivá môžu spôsobiť myopatiu, keď sa
podávajú samostatne.

Kombinovanému použitiu simvastatínu v dávkach vyšších ako 20 mg denne s
amiodaronom alebo verapamilom sa treba vyhnúť, pokiaľ možný klinický prínos
nepreváži zvýšené riziko myopatie (pozri Dávkovanie a spôsob podávania
a Liekové a iné interakcie).

Ak sa kombinácia preukáže ako nevyhnutná, pacientov užívajúcich simvastatín
a kyselinu treba starostlivo sledovať (pozri Liekové a iné interakcie). Má
sa zvážiť dočasné prerušenie liečby simvastatínom.

/Účinky na pečeň/
V klinických štúdiách došlo u niekoľkých dospelých pacientov, ktorí
dostávali simvastatín k pretrvávajúcemu zvýšeniu sérových transamináz (na
viac ako 3-násobok HHN). Keď bolo podávanie simvastatínu u týchto pacientov
prerušené alebo ukončené, hladiny transamináz zvyčajne pomaly klesli na
úroveň pred liečbou.

U všetkých pacientov sa odporúča urobiť funkčné pečeňové testy pred
začiatkom liečby a následne, keď je to klinicky indikované. Pacientom, u
ktorých je titrovaná dávka na 80 mg sa má urobiť dodatočný test pred
titráciou, 3 mesiace po titrácii dávky na 80 mg a následne periodicky
(napr. polročne) počas prvého roku liečby. Osobitnú pozornosť treba venovať
pacientom, u ktorých došlo k zvýšeniu hladín sérových transamináz. U týchto
pacientov sa majú vyšetrenia čo najskôr zopakovať a potom robiť častejšie.

Ak hladiny transamináz prejavujú známky progresie, najmä ak vystúpia na
trojnásobok HHN a na tejto úrovni pretrvávajú, simvastatín treba vysadiť.

Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné
množstvá alkoholu.

Rovnako ako u iných liečiv znižujúcich lipidy, bolo po terapii
simvastatínom hlásené mierne zvýšenie sérových transamináz (menej ako
trojnásobok HHN). Tieto zmeny sa objavili čoskoro po začatí terapie
simvastatínom, boli často prechodné, neboli sprevádzané žiadnymi príznakmi
a nevyžadovali prerušenie liečby.

/Intersticiálne ochorenie pľúc/

Pri užívaní statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené výnimočné
prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť 4.8). Medzi
prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové zhoršenie
zdravotného stavu (únava, chudnutie, horúčka). Ak je podozrenie, že sa
u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť
terapiu statínmi.

Použitie u detí a adolescentov (vo veku 10 – 17 rokov)
Bezpečnosť a účinnosť simvastatínu u pacientov vo veku 10 – 17 rokov
s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou sa hodnotili
v kontrolovanej klinickej skúške u dospievajúcich chlapcov v II. Tannerovom
štádiu a vyššie a u dievčat, ktoré boli minimálne jeden rok po menarché.
Pacienti liečení simvastatínom mali profil nežiaducich účinkov vo
všeobecnosti podobný profilu u pacientov liečených placebom. Dávky vyššie
ako 40 mg neboli v tejto populácii skúmané. V tejto obmedzenej
kontrolovanej štúdii sa nezaznamenal žiadny zistiteľný vplyv na rast alebo
sexuálne dozrievanie u dospievajúcich chlapcov a dievčat, ani vplyv na
dĺžku menštruačného cyklu u dievčat (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.1).
Dospievajúcim ženám sa majú počas terapie simvastatínom odporučiť vhodné
antikoncepčné metódy (pozri časti 4.3 a 4.6). U pacientov vo veku < 18
rokov sa účinnosť a bezpečnosť neštudovali počas období liečby s trvaním
> 48 týždňov a dlhodobé vplyvy na fyzické, intelektuálne a sexuálne
dozrievanie nie sú známe. Simvastatín sa neštudoval u pacientov mladších
ako 10 rokov, ani u predpubertálnych detí a dievčat, ktoré ešte nemali
menarché.

Pomocná látka:
Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorbcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili iba na dospelých.

/Farmakodynamické interakcie/

/Interakcie s liekmi znižujúcimi lipidy, ktoré môžu spôsobiť myopatiu keď sa/
/podávajú samostatne/
Riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy je zvýšené počas súčasného podávania s
fibrátmi a niacínom (kyselina nikotínová) (( 1 g/deň). Okrem toho,
farmakokinetická interakcia s gemfibrozilom vedie k zvýšeniu plazmatických
hladín simvastatínu (pozri Dávkovanie a spôsob podávania a Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní). Neexistuje dôkaz o tom, že by
riziko myopatie presiahlo súčet individuálnych rizík jednotlivých liečiv,
keď sa simvastatín podáva súčasne s fenofibrátom. Pre iné fibráty nie sú k
dispozícii adekvátne farmakovigilančné a farmakokinetické údaje.

/Farmakokinetické interakcie/

Preskripčné odporúčania pre interagujúce činidlá sú zhrnuté v tabuľke
nižšie (ďalšie podrobnosti sú uvedené v texte, pozri tiež Dávkovanie
a spôsob podávania, Kontraindikácie a Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní).

Liekové interakcie spojené so zvýšeným rizikom vzniku myopatie/rabdomyolýzy

|Interagujúce činidlá |Preskripčné odporúčania |
|Silne účinné CYP3A4 | |
|inhibítory: |Kontraindikované so simvastatínom |
|Itrakonazol | |
|Ketokonazol | |
|Posakonazol | |
|Flukonazol | |
|Erytromycín | |
|Claritromycín | |
|Telitromycín | |
|Inhibítory HIV | |
|proteaázy (napr. | |
|nelfinavir) | |
|Nefazodón | |
|Gemfibrozil |Vyhnúť sa, ale ak je to nevyhnutné, |
| |neprekročiť 10 mg simvastatínu denne |
|Ciklosporín | |
|Danazol |Neprekročiť 10 mg simvastatínu denne |
|Gemfibrozil | |
|Ostatné fibráty (okrem | |
|fenofibrátu) | |
|Amiodarón | |
|Verapamil |Neprekročiť 20 mg simvastatínu denne |
|Diltiazem |Neprekročiť 40 mg simvastatínu denne |
|Kyselina fusidová |Pacientov treba starostlivo sledovať. |
| |Má sa zvážiť dočasné prerušenie liečby |
| |simvastatínom. |
|Grapefruitový džús |Vyhnúť sa grapefruitovému džúsu keď sa |
| |podáva simvastaín |

/Účinky iných liečiv na simvastatín/


Interakcie s inhibítormi CYP3A4

Simvastatín je substrát cytochrómu P450 3A4. Silné inhibítory cytochrómu
P450 3A4 zvyšujú riziko myopatie a rabdomyolýzy zvýšením koncentrácie
inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy v plazme počas terapie simvastatínom.
K týmto inhibítorom patrí itrakonazol, ketokonazol, flukonazol,
posakonazol, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV
proteázy (napr. nelfinavir) a nefazodón. Súčasné podávanie itrakonazolu
viedlo k viac ako 10-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseline
simvastatínovej (aktívny metabolit, ß-hydroxykyselina). Telitromycín
vyvolal 11-násobné zvýšenie v expozícii kyseline simvastatínovej.


Preto je kombinácia s itrakonazolom, ketokonazolom, flukonazolom,
posakonazolom, inhibítormi HIV proteázy (napr. nelfinavir), erytromycínom,
klaritromycínom, telitromycínom a nefazodónom kontraindikovaná. Ak sa nedá
liečbe itrakonazolom, ketokonazolom, flukonazolom, posakonazolom,
erytromycínom, klaritromycínom alebo telitromycínom vyhnúť, terapia
simvastatínom sa musí počas tejto liečby prerušiť. Opatrnosť je potrebná
pri kombinovaní simvastatínu s niektorými inými menej silnými inhibítormi
CYP3A4: cyklosporínom, verapamilom, diltiazemom (pozri Dávkovanie a spôsob
podávania a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

/Cyklosporín/
Riziko myopatie/rabdomyolýzy je zvýšené pri súčasnom podávaní cyklosporínu,
obzvlášť s vyššími dávkami simvastatínu (pozri Dávkovanie a spôsob
podávania a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní). U pacientov,
ktorí dostávajú súčasne cyklosporín, nemá dávka simvastatínu preto
prekročiť 10 mg denne. Hoci mechanizmus účinku nie je celkom známy,
cyklosporín zvyšuje AUC inhibítorov HMG-CoA reduktázy. Zvýšenie AUC
kyseliny simvastatínovej pravdepodobne čiastočne v dôsledku inhibície
CYP3A4.

/Danazol/
Riziko vzniku myopatie a rabdomyolýzy je pri súbežnom podávaní danazolu s
vyššími dávkami simvastatínu (pozri Dávkovanie a spôsob podávania a
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní) zvýšené.


/Gemfibrozil/

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatínovej 1,9 násobne, pravdepodobne
v dôsledku inhibície glukuronidačnej dráhy (pozri Dávkovanie a spôsob
podávania a Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní).

/Amlodipín/
Vo farmakokinetickej štúdii súbežné podávanie amlodipínu spôsobilo 1,4-
násobné zvýšenie maximálnej koncentrácie (Cmax) a 1,3-násobné zvýšenie
celkovej expozície (oblasť pod koncentráciou – časová krivka (AUC)
aktívneho metabolitu simvastatínu bez ovplyvnenia jeho účinku na znižovanie
cholesterolu. Klinický význam interakcie nie je známy.

/Amiodaron a verapamil/
Riziko myopatie a rabdomyolýzy je zvýšené pri súčasnom podávaní amiodaronu
alebo verapamilu s vyššími dávkami simvastatínu (pozri časť 4.4). V
prebiehajúcej klinickej štúdii bola myopatia hlásená u 6 % pacientov, ktorí
dostávali simvastatín 80 mg a amiodaron.
Analýza dostupných klinických štúdií ukázala približne 1 %-nú incidenciu
myopatie u pacientov dostávajúcich simvastatín 40 mg alebo 80 mg a
verapamil. Vo farmakokinetickej štúdii viedlo súčasné podávanie s
verapamilom k 2,3-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseliny simvastatínovej
pravdepodobne čiastočne v dôsledku inhibície CYP3A4. Preto dávka
simvastatínu nemá prekročiť 20 mg denne u pacientov, ktorí dostávajú
súčasnú liečbu amiodaronom a verapamilom, pokiaľ klinický prínos nepreváži
zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

/Diltiazem/
Analýza dostupných klinických štúdií preukázala 1 %-nú incidenciu myopatie
u pacientov, ktorí dostávali simvastatín 80 mg a diltiazem. Riziko myopatie
u pacientov užívajúcich simvastatín 40 mg sa pri súčasnom podávaní
diltiazemu nezvýšilo (pozri časť 4.4). Vo farmakokinetickej štúdii
spôsobilo súčasné podávanie s diltiazemom 2,7-násobné zvýšenie v expozícii
kyseliny simvastatínovej, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP3A4. Preto
dávka simvastatínu nemá prekročiť 40 mg denne u pacientov, ktorí dostávajú
konkomitantnú liečbu diltiazemom, pokiaľ klinický prínos nepreváži zvýšené
riziko myopatie a rabdomyolýzy.

/Kyselina fusidová/
Riziko myopatie môže byť zvýšené pri súbežnom podávaní kyseliny fusidovej
so statínmi vrátane simvastatínu. Pri simvastatíne boli hlásené jednotlivé
prípady rabdomyolýzy. Má sa zvážiť dočasné prerušenie liečby simvastatínom.
Pacienti liečení kyselinou fusidovou a simvastatínom sa majú starostlivo
sledovať, ak je to nevyhnutné (pozri Osobitné upozornenia a opatrenia pri
používaní).

/Grapefruitový džús/
Grapefruitový džús inhibuje cytochróm P450 3A4. Súčasné požitie veľkého
množstva (viac ako 1 liter denne) grapefruitového džúsu a simvastatínu
viedlo k 7-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseline simvastatínovej.
Konzumácia 240 ml grapefruitového džúsu ráno a užitie simvastatínu večer
viedlo tiež k 1,9-násobnému zvýšeniu. Preto sa treba konzumácii
grapefruitového džúsu počas liečby simvastatínom vyhnúť.


/Kolchicín/

Pri súbežnom podávaní kolchicínu a simvastatínu bola hlásená myopatia,
údaje sú však obmedzené.


/Rifampicín/

U pacientov, ktorí majú dlhodobú terapiu rifampicínom (napr. liečba
tuberkulózy) súbežne so simvastatínom, sa majú sledovať plazmatické hladiny
cholesterolu, pretože rifampicín je induktorom P450 3A4. Na zabezpečenie
dostatočného zníženia hladín lipidov sa môže urobiť vhodná úprava dávky
simvastatínu. Vo farmakokinetickej štúdii zdravých dobrovoľníkov sa pri
súbežnom podávaní rifampicínu znížila plocha pod krivkou plazmatickej
koncentrácie (AUC) pre kyselinu simvastatínu o 93 %.

/Účinky simvastatínu na farmakokinetiku iných liekov/
Simvastatín nemá inhibičný účinok na cytochróm P450 3A4. Preto sa
neočakáva, že simvastatín ovplyvní plazmatické koncentrácie látok
metabolizovaných cytochrómom P450 3A4.

/Perorálne antikoagulanciá/
V dvoch klinických štúdiách, jednej u zdravých dobrovoľníkov a druhej u
pacientov s hypercholesterolémiou, simvastatín v dávke 20 - 40 mg/deň
mierne potencioval účinok kumarínových antikoagulancií: protrombínový čas
vyjadrený medzinárodným normalizovaným pomerom (International Normalized
Ratio, INR) sa zvýšil z východiskovej hodnoty 1,7 na 1,8 v štúdii u
dobrovoľníkov a z 2,6 na 3,4 v štúdii u pacientov. Boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady zvýšenia INR. U pacientov užívajúcich kumarínové
antikoagulanciá sa má protrombínový čas stanoviť pred začatím terapie
simvastatínom a potom dostatočne často na začiatku terapie, aby bolo isté,
že nedochádza k signifikantnej zmene protrombínového času. Po preukázaní
stabilného protrombínového času môže byť protrombínový čas monitorovaný v
intervaloch obvykle odporúčaných pre pacientov liečených kumarínovými
antikoagulanciami. Ak sa dávkovanie simvastatínu zmení alebo preruší, je
potrebné zopakovať rovnaký postup. U pacientov, ktorí neužívali
antikoagulanciá, nebola terapia simvastatínom spojená s krvácaním alebo so
zmenami v protrombínovom čase.


4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:
Simvastatin je počas tehotenstva kontraindikovaný (pozri Kontraindikácie).

Bezpečnosť u tehotných žien nebola preukázaná. Na tehotných ženách sa
neuskutočnili žiadne kontrolované klinické štúdie so simvastatínom. Boli
prijaté zriedkavé hlásenia kongenitálnych anomálií v dôsledku intrauterinej
expozície inhibítorom HMG-CoA reduktázy.
Pri analýze približne 200 prospektívne sledovaných tehotenstiev u žien
vystavených počas prvého trimestra simvastatínu alebo inému blízko
príbuznému inhibítoru HMG-CoA reduktázy však výskyt vrodených chýb bola
porovnateľná s tou, ktorá sa pozorovala v celkovej populácii. Tento počet
tehotenstiev bol štatisticky dostatočný na vylúčenie 2,5násobného alebo
väčšieho rizika zvýšenia kongenitálnych anomálií nad pôvodný výskyt.

Hoci nie je žiadny dôkaz, že sa incidencia kongenitálnych anomálií u
potomkov pacientok užívajúcich simvastatín alebo iný príbuzný inhibítor HMG-
CoA reduktázy líši od incidencie pozorovanej v celkovej populácii, liečba
budúcich matiek simvastatínom môže u plodu znížiť hladiny mevalonátu, ktorý
je prekurzorom biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a
štandardné prerušenie užívania liekov znižujúcich lipidy počas gravidity by
malo mať len malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou
hypercholesterolémiou. Preto sa simvastatín nemá používať u žien, ktoré sú
gravidné, pokúšajú sa otehotnieť alebo predpokladajú, že sú tehotné. Liečba
simvastatínom má byť prerušená počas trvania gravidity, alebo kým sa
nezistí, že žena nie je tehotná. (Pozri časť 4.3 a 5.3).

Laktácia
Nie je známe, či sa simvastatín alebo jeho metabolity vylučujú u človeka do
materského mlieka. Pretože do materského mlieka u ľudí sa vylučuje veľa
liekov a kvôli potenciálnym vážnym nežiaducim reakciám, ženy užívajúce
simvastatín nemajú svoje deti dojčiť (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Simvastatín nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba však
brať do úvahy, že po uvedení lieku do praxe bol zriedkavo hlásený závrat.

4.8 Nežiaduce účinky

Frekvencie nasledujúcich nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené počas
klinických štúdii a/alebo po uvedení lieku do praxe sú rozdelené na základe
stanovenia ich incidencie vo veľkých, dlhotrvajúcich, placebom
kontrolovaných klinických štúdií vrátane štúdie HPS s 20 536 pacientmi a
4S so 4 444 pacientmi (pozri časť 5.1). V štúdii HPS boli zaznamenávané
iba závažné nežiaduce účinky, ako aj myalgia, zvýšené hladiny sérových
transamináz a CK. V štúdii 4S boli zaznamenávané všetky nižšie uvedené
nežiaduce účinky. Ak bola incidencia pri simvastatíne nižšia alebo podobná
ako v placebovej skupine v týchto štúdiách, a podobné spontánne hlásené
účinky boli v primeranom kauzálnom vzťahu, tieto nežiaduce účinky sú
kategorizované ako “zriedkavé”.

V štúdii HPS (pozri časť 5.1), kde bolo zaradených 20 536 pacientov
liečených simvastatínom 40mg/deň (n = 10 269) alebo placebom (n = 10 267)
bezpečnostné profily boli porovnateľné medzi pacientmi liečenými
simvastatínom 40 mg a pacientmi užívajúcimi placebo počas priemerného 5-
ročného obdobia trvania štúdie. Počet prerušenia liečby v dôsledku
nežiaducich účinkov bol porovnateľný (4,8 % u pacientov liečených
simvastatínom 40 mg v porovnaní s 5,1 % u pacientov užívajúcich placebo).
Incidencia myopatie u pacientov liečených simvastatínom 40 mg bola < 0,1 %.


Zvýšenie transamináz (> ako 3-násobok HHN, potvrdené opakovaným testom) sa
vyskytlo u 0,21 % (n = 21) pacientov liečených simvastatínom 40 mg v
porovnaní s 0,09 % (n = 9) pacientov užívajúcich placebo.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne:
Veľmi časté (> 1/10),
Časté (( 1/100, < 1/10),
Menej časté (( 1/1 000, < 1/100),
Zriedkavé (( 1/10 000, < 1/1 000),
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000), vrátane jednotlivých hlásení.

Poruchy krvi a lymfatického systému:
/Zriedkavé:/ anémia

Poruchy nervového systému:
Zriedkavé: bolesť hlavy, parestézia, závrat, periférna neuropatia,
periférna polyneuropatia

Menej časté: poruchy spánku vrátane nespavosti, nočné mory, depresia,
strata pamäti

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Veľmi zriedkavé: intersticiálneho ochorenie pľúc,

Poruchy gastrointestinálneho traktu::
/Zriedkavé/: obstipácia, bolesť brucha, flatulencia, dyspepsia, hnačka,
nauzea, vracanie, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/Zriedkavé/: hepatitída/žltačka
/Veľmi zriedkavé/: zlyhanie pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Zriedkavé/: vyrážka, pruritus, alopécia

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
/Zriedkavé/: myopatia (vrátane myozitídy), rabdomyolýza s akútnym renálnym
zlyhaním alebo bez neho (pozri časť 4.4), myalgia, svalové kŕče, myozitída,
polymyozitída

Poruchy reprodukčného systému
Menej časté: sexuálna dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
/Zriedkavé/: asténia

Zriedkavo bol hlásený zjavný syndróm hypersenzitivity s niektorými s
nasledujúcich znakov: angioedém, syndróm podobný lupusu, reumatická
polymyalgia, dermatomyozitída, vaskulitída, trombocytopénia, eozinofília,
zvýšenie sedimentácie erytrocytov (ESR), artritída a artralgia, urtikária,
fotosenzitivita, horúčka, začervenanie, dyspnoe a nepokoj.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
/Zriedkavé/: zvýšenie sérových transamináz (alanínaminotransferázy,
aspartátaminotransferázy, (-glutamyltranspeptidázy) (pozri časť 4.4 /Účinky/
/na pečeň/), zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšené sérové hladiny CK (pozri
časť 4.4).

Nasledovné nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s niektorými
statínmi:
• Poruchy spánku, vrátane insomnie a nočných môr
• Strata pamäti
• Sexuálna dysfunkcia
• Depresia
• Výnimočné prípady intersticiálneho ochorenia pľúc, najmä pri dlhodobej
liečbe statínmi (pozri časť 4.4)

V 48-týždňovej štúdii zahŕňajúcej deti a adolescentov (chlapci v II.
Tannerovom štádiu a vyššie a dievčatá, ktoré boli minimálne jeden rok po
menarché) vo veku 10 – 17 rokov s heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou (n = 175) bol bezpečnostný a tolerančný profil
skupiny liečenej simvastatínom vo všeobecnosti podobný profilu skupiny
liečenej placebom. Dlhodobé vplyvy na fyzické, intelektuálne a sexuálne
dozrievanie nie sú známe. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje po
jednom roku liečby. (Pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1.)

4.9 Predávkovanie

Doteraz bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania; maximálna užitá
dávka bola 3,6 g. Všetci pacienti sa zotavili bez následkov. V prípade
predávkovania nie je žiadna špecifická liečba. V takomto prípade sa majú
vykonať symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10AA01

Po perorálnom užití je simvastatín, ktorý je inaktívny laktón,
hydrolyzovaný v pečeni na príslušnú aktívnu formu ?-hydroxykyseliny, ktorá
má silnú inhibičnú aktivitu na HMG-CoA reduktázu (3 hydroxy – 3
metylglutaryl CoA reduktázu).Tento enzým katalyzuje premenu HMG-CoA na
mevalonát, počiatočný a rýchlosť limitujúci krok v biosyntéze cholesterolu.
Zistilo sa, že simvastatín znižuje ako normálne, tak aj zvýšené
koncentrácie LDL-C. LDL je tvorený z veľmi nízkodenzitného proteínu (VLDL)
a je katabolizovaný prevažne vysoko afinitným LDL receptorom. Mechanizmus
LDL-znižujúceho účinku simvastatínu môže zahŕňať zníženie koncentrácie VLDL-
cholesterolu (VLDL-C) aj indukciu LDL receptora, čo vedie k zníženej tvorbe
a zvýšenému katabolizmu LDL-C. Počas liečby simvastatínom značne klesá aj
apolipoproteín B. Okrem toho simvastatín mierne zvyšuje HDL-C a znižuje
plazmatické TG. Výsledkom týchto zmien je zníženie pomeru celkového
cholesterolu k HDL-C a LDL-C k HDL-C.

Vysoké riziko vzniku koronárnej choroby srdca (KCHS) alebo existujúca
koronárna choroba srdca
V štúdii Heart Protection Study (HPS) sa hodnotili účinky liečby
simvastatínom u 20 536 pacientov (vo veku 40 – 80 rokov) s hyperlipidémiou
alebo bez hyperlipidémie a s koronárnou chorobou srdca, inou okluzívnou
arteriálnou chorobou alebo s diabetes mellitus. V tejto štúdii 10 269
pacientov užívalo simvastatín 40 mg/deň a 10 267 pacientov užívalo placebo
počas priemerného obdobia 5 rokov. 6 793 pacientov (33 %) malo východiskové
hladiny LDL-C pod 116 mg/dl; 5 063 pacientov (25 %) malo hladiny medzi
116 mg/dl a 135 mg/dl; a 8 680 pacientov (42 %) malo hladiny vyššie než 135
mg/dl.
Liečba simvastatínom 40 mg/deň v porovnaní s placebom signifikantne znížila
riziko mortality zo všetkých príčin (1 328 [12,9 %] pacientov liečených
simvastatínom oproti 1 507 [14,7 %] pacientom, ktorým bolo podávané
placebo; p = 0,0003) v dôsledku 18 %-ného zníženia počtu koronárnych úmrtí
(587 [5,7 %] oproti 707 [6,9 %]; p = 0,0005; absolútne zníženie rizika
1,2 %). Zníženie nevaskulárnych úmrtí nedosiahlo štatistickú významnosť.
Simvastatín tiež znížil riziko veľkých koronárnych príhod (kompozitný
cieľový ukazovateľ zahrnujúci nefatálny infarkt myokardu (IM) a smrť v
dôsledku KCHS) o 27 % (p < 0,0001). simvastatín znížil potrebu koronárnych
revaskularizačných výkonov (vrátane koronárneho arteriálneho bajpasu a
perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky) o 30 % (p < 0,0001) a
periférnych a iných nekoronárnych revaskularizačných výkonov o 16 %
(p = 0,006). Simvastatín znížil riziko cievnej mozgovej príhody o 25 %
(p < 0,0001) vďaka 30 % zníženiu ischemickej cievnej mozgovej príhody
(p < 0,0001). Navyše, v podskupine pacientov s diabetom simvastatín znížil
riziko rozvoja makrovaskulárnych komplikácií vrátane periférnych
revaskularizačných výkonov (operácie alebo angioplastiky), amputácií dolnej
končatiny a vredov na dolnej končatine o 21 % (p = 0,0293). Proporcionálne
zníženie počtu príhod bolo podobné v každej skúmanej podskupine pacientov,
vrátane pacientov bez koronárnej choroby, ale s cerebrovaskulárnym
ochorením alebo ochorením periférnych artérií, mužov a žien, pacientov vo
veku do alebo nad 70 rokov pri zaradení do štúdie, s prítomnou alebo
neprítomnou hypertenziou a obzvlášť pacientov s LDL cholesterolom pod 3,0
nmol/l pri zaradení.
V štúdii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) sa hodnotil účinok
terapie simvastatínom na celkovú mortalitu u 4 444 pacientov s KCHS a
východiskovým celkovým cholesterolom 212 - 309 mg/dl (5,5 – 8,0 mmol/l). V
tejto multicentrickej, randomizovanej, dvojito-slepej, placebom
kontrolovanej štúdii boli pacienti s anginou pectoris alebo s anamnézou
infarktu myokardu (IM) liečení diétou, štandardnou lekárskou opaterou a buď
simvastatínom 20 – 40 mg/deň (n = 2 221) alebo placebom (n= 2 223) počas
mediánu trvania 5,4 roka. Simvastatín znížil riziko smrti o 30 % (absolútne
zníženie rizika 3,3 %). Riziko úmrtí v dôsledku KCHS bolo znížené o 42 %
(absolútne zníženie rizika 3,5 %). Simvastatín znížil tiež riziko vzniku
veľkých koronárnych príhod (úmrtí v dôsledku KCHS plus v nemocnici
verifikovaného a tichého nefatálneho IM) o 34 %. Okrem toho simvastatín
významne znížil riziko fatálnych plus nefatálnych cerebrovaskulárnych
príhod (cievnej mozgovej príhody a tranzitórnych ischemických atakov) o 28
%. Medzi skupinami nebol štatisticky významný rozdiel v nekardiovaskulárnej
mortalite.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná hyperlipidémia
V štúdiách porovnávajúcich účinnosť a bezpečnosť simvastatínu 10, 20, 40 a
80 mg denne u pacientov s hypercholesterolémiou, priemerné zníženia LDL-C
boli 30, 38, 41 a 47 %. V štúdiách pacientov s kombinovanou (zmiešanou)
hyperlipidémiou liečených simvastatínom 40 mg a 80 mg, medián znížení
triglyceridov bol 28 a 33 % (placebo: 2 %) a priemerné zvýšenia HDL-C boli
13 a 16 % (placebo: 3 %).

Klinické štúdie u detí a dospievajúcich (vo veku 10 – 17 rokov)
V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bolo 175 pacientov (99
chlapcov v štádiu II a viac Tannerovej stupnice a 76 dievčat, ktoré boli
aspoň jeden rok po prvej menštruácii) vo veku 10 – 17 rokov (priemerný vek
14,1 rokov) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (heFH)
randomizovaných na simvastatín alebo placebo po dobu 24 týždňov (základná
štúdia). Na zaradenie do štúdie bola potrebná východisková hladina LDL-
cholesterolu v rozmedzí 4,1 a 10,3 mmol/l (160 a 400 mg/dl) a minimálne
jeden rodič s hladinou LDL-cholesterolu > 4,9 mmol/l (189 mg/dl).
Dávkovanie simvastatínu (raz denne večer) bolo 10 mg prvých 8 týždňov,
20 mg ďalších 8 týždňov a potom 40 mg. V 24-týždňovom rozšírení štúdie bolo
vybraných 144 pacientov, aby pokračovali v liečbe a užívali simvastatín
v dávke 40 mg alebo placebo.

Simvastatín významne znížil plazmatické hladiny LDL-cholesterolu, TG a Apo
B. Výsledky z rozšírenia štúdie v 48. týždni boli porovnateľné s výsledkami
pozorovanými v základnej štúdii. Po 24 týždňoch liečby sa dosiahla
priemerná hodnota LDL-cholesterolu 3,2 mmol/l (124,9 mg/dl) (rozmedzie: 1,7-
7,5 mmol/l [64,0-289,0 mg/dl]) v skupine so simvastatínom v dávke 40 mg
v porovnaní s 5,4 mmol/l (207,8 mg/dl) (rozmedzie: 3,3-8,6 mmol/l [128,0-
334,0 mg/dl]) v skupine s placebom.

Po 24 týždňoch liečby simvastatínom (so zvyšujúcim sa dávkovaním z 10, 20
až na 40 mg denne v 8-týždňových intervaloch) znížil simvastatín priemernú
hladinu LDL-cholesterolu o 36,8 % (placebo: zvýšenie o 1,1 % od
východiskovej hladiny), Apo B o 32,4 % (placebo: 0,5 %) a medián hladín TG
o 7,9 % (placebo: 3,2 %) a zvýšil priemerné hladiny HDL-cholesterolu
o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Dlhodobé prínosy simvastatínu na kardiovaskulárne
udalosti u detí s heFH nie sú známe. Bezpečnosť a účinnosť dávok
prevyšujúcich 40 mg denne sa neskúmali u detí s heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou. Dlhodobá účinnosť liečby simvastatínom v detstve na
zníženie morbidity a mortality v dospelosti sa nestanovila.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatín je inaktívny laktón, ktorý sa /in vivo/ rýchlo hydrolyzuje na
príslušnú beta-hydroxykyselinu, silný inhibítor HMG-CoA reduktázy.
Hydrolýza sa uskutočňuje hlavne v pečeni. Rýchlosť hydrolýzy v ľudskej
plazme je veľmi pomalá.

Farmakokinetické vlastnosti sa hodnotili u dospelých. Farmakokinetické
údaje u detí a dospievajúcich nie sú k dispozícii.

Absorpcia:
U človeka sa simvastatín dobre absorbuje a podlieha rozsiahlej extrakcii
pri prvom prechode pečeňou. Extrakcia v pečeni závisí od prietoku krvi
pečeňou. Pečeň je primárne miesto účinku aktívnej formy. Zistená dostupnosť
?-hydroxykyseliny v systémovej cirkulácii po podaní perorálnej dávky
simvastatínu bola menej ako 5%. Maximálna plazmatická koncentrácia
aktívnych inhibítorov sa dosiahne približne 1 – 2 hodiny po podaní
simvastatínu. Súčasná konzumácia jedla nemá vplyv na absorpciu.
Farmakokinetika jednotlivých a opakovaných dávok simvastatínu ukázala, že
pri opakovaných dávkach nedochádza ku kumulácii lieku.

Distribúcia:
Väzba simvastatínu a jeho aktívneho metabolitu na proteíny je > 95 %.

Eliminácia:
Simvastatín je substrátom CYP3A4 (pozri časti 4.3 a 4.5). Hlavné metabolity
simvastatínu prítomné v ľudskej plazme sú ?-hydroxykyselina a štyri ďalšie
aktívne metabolity. Po perorálnej dávke rádioaktívneho simvastatínu u
človeka bolo 13 % rádioaktivity vylúčenej v moči a 60 % v stolici
v priebehu 96 hodín. Množstvo detegované v stolici predstavuje ekvivalenty
absorbovaného liečiva vylúčeného žlčou ako aj neabsorbované liečivo. Po
intravenóznej injekcii metabolitu - ?-hydroxykyseliny, bol jeho priemerný
polčas 1,9 hodiny. V priemere bolo iba 0,3 % i. v. dávky vylúčenej v moči
vo forme inhibítorov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe obvyklých štúdií na zvieratách čo sa týka farmakodynamiky,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogenicity, nie sú
žiadne iné riziká pre pacienta než aké sa dajú očakávať z farmakologického
mechanizmu. Pri maximálnych tolerovaných dávkach u potkana aj u králika
neprodukoval simvastatín žiadne fetálne malformácie a nemal žiadny účinok
na fertilitu, reprodukčnú funkciu alebo popôrodný vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety:/
Butylhydroxyanizol (E 320)
Kyselina askorbová (E 300)
Monohydrát kyseliny citrónovej (E 330)
Mikrokryštalická celulóza (E 460a)
Predželatinovaný kukuričný škrob
Monohydrát laktózy
Magnéziumstearát (E 470B)

/Obal tablety:/
Hypromelóza
Hyprolóza (E 464)
Oxid titaničitý (E 171)
Mastenec (E 553b).
Žltý oxid železitý (E 172) – (pre 10/20 mg)
Červený oxid železitý (E 172) – (pre 10/20/40 mg)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Tablety sú balené do blistrov PVC/PE/PVDC/ALU po 10, 14, 28, 30, 50, 56,
84, 98 a 100 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Štokholm
Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Simvastatin Bluefish 10 mg filmom obalené tablety: 31/0440/08-S
Simvastatin Bluefish 20 mg filmom obalené tablety: 31/0442/08-S
Simvastatin Bluefish 40 mg filmom obalené tablety: 31/0443/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

28.8.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011.

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C52372
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA01 - simvastatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SE -
Účinná látka:
testosteroni isocaproas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.18 € / 65.67 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.18 € / 65.67 SK
Posledná aktualizácia:
2015-09-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.05 € ÚP:0.00 € DP:22.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.06 € ÚP:1.72 € DP:5.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.09 € ÚP:0.00 € DP:14.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:0.86 € DP:3.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.74 € ÚP:0.00 € DP:10.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.67 € ÚP:0.43 € DP:2.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.35 € ÚP:1.72 € DP:4.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.14 € ÚP:0.86 € DP:3.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.01 € ÚP:0.43 € DP:1.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.20 € ÚP:0.00 € DP:3.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien