Detail:
ZOCOR 20 MG tbl flm 98x20 mg
Názov lieku:
ZOCOR 20 MG
Doplnok názvu:
tbl flm 98x20 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01273


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ZOCOR 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg
filmom obalené tablety
simvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je ZOCOR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ZOCOR
3. Ako užívať ZOCOR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ZOCOR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ZOCOR A NA ČO SA POUŽÍVA

ZOCOR je liek používaný na zníženie hladín celkového cholesterolu, „zlého“
cholesterolu (LDL cholesterolu) a mastných látok nazývaných triglyceridy
v krvi. Okrem toho ZOCOR zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL
cholesterolu). Počas užívania tohto lieku máte naďalej pokračovať v diéte
znižujúcej cholesterol. ZOCOR patrí do triedy liekov nazývaných statíny.

ZOCOR sa používa spolu s diétou, ak máte:

. zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárnu hypercholesterolémiu)
alebo zvýšené hladiny tukov v krvi (zmiešanú hyperlipidémiu),
. dedičné ochorenie (homozygotnú familiárnu hypercholesterolémiu), ktorá
zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. Môžete tiež dostávať inú liečbu.
. koronárnu chorobu srdca (KCHS) alebo je u Vás veľké riziko KCHS
(pretože máte cukrovku, v minulosti ste mali mozgovú príhodu alebo iné
cievne ochorenie). ZOCOR môže predĺžiť Váš život znížením rizika
problémov s ochorením srdca, bez ohľadu na hladinu cholesterolu
vo Vašej krvi.

U väčšiny ľudí nedochádza k bezprostredným príznakom vysokého cholesterolu.
Váš lekár Vám môže zmerať cholesterol jednoduchým krvným testom. Pravidelne
chodievajte na prehliadky, sledujte svoj cholesterol a porozprávajte sa
so svojím lekárom o Vašich zámeroch.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ZOCOR

Neužívajte ZOCOR
. keď ste alergický (precitlivený) na simvastatín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek ZOCORu (pozri časť 6. Ďalšie informácie),
. keď v súčasnosti máte problémy s pečeňou,
. keď ste tehotná alebo dojčíte,
. keď v rovnakom čase užívate jeden alebo viac ako jeden z nasledujúcich
liekov:
o itrakonazol, ketokonazol alebo posakonazol (lieky na plesňové
infekcie),
o erytromycín, klaritromycín alebo telitromycín (antibiotiká na
infekcie),
o inhibítory HIV proteázy, ako sú indinavir, nelfinavir, ritonavir
a sachinavir (inhibítory HIV proteázy sa používajú pri HIV
infekciách),
o nefazodón (liek na depresiu).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ZOCORu
. Povedzte svojmu lekárovi o všetkých svojich zdravotných problémoch
vrátane alergií.
. Informujte svojho lekára, ak konzumujete značné množstvá alkoholu.
. Informujte svojho lekára, ak ste niekedy mali ochorenie pečene. ZOCOR
nemusí byť pre Vás vhodný.
. Informujte svojho lekára, ak máte plánovaný chirurgický zákrok. Možno
bude potrebné, aby ste na krátky čas prestali ZOCOR užívať.
. Skôr ako začnete užívať ZOCOR, lekár Vám má urobiť krvný test. Slúži na
určenie, ako dobre funguje Vaša pečeň.
. Lekár Vám môže chcieť urobiť krvné testy aj po začatí užívania ZOCORu,
aby zistil, či Vám dobre funguje pečeň.
. Povedzte svojmu lekárovi, ak máte vážne ochorenie pľúc.

Ak pocítite nevysvetliteľnú svalovú bolesť, citlivosť alebo slabosť,
okamžite sa spojte so svojím lekárom. To preto, že v ojedinelých prípadoch
môžu byť svalové problémy závažné vrátane svalovej poruchy vedúcej
k zlyhaniu obličiek, a vyskytli sa aj veľmi zriedkavé prípady úmrtí.

Riziko svalovej poruchy je vyššie pri vyšších dávkach ZOCORu a je zvýšené
u určitých pacientov. Poraďte sa so svojim lekárom, ak sa Vás týka čokoľvek
z nasledovného:
. konzumujete značné množstvá alkoholu,
. máte problémy s obličkami,
. máte problémy so štítnou žľazou,
. máte 65 rokov alebo viac,
. ste žena,
. počas liečby liekmi znižujúcimi cholesterol, ktoré sa nazývajú
„statíny“ alebo fibráty, ste niekedy mali svalové problémy,
. máte Vy alebo člen najbližšej rodiny dedičnú svalovú poruchu.


Užívanie iných liekov
Je obzvlášť dôležité, aby ste svojho lekára informovali, ak užívate
ktorýkoľvek z nasledujúcich liekov. Užívanie lieku ZOCOR s ktorýmkoľvek
z týchto liekov môže zvýšiť riziko svalových problémov (niektoré lieky už
boli vymenované vo vyššie uvedenej časti „Neužívajte ZOCOR“):
. cyklosporín (liek, ktorý sa často používa u pacientov
s transplantovaným orgánom),
. danazol (syntetický hormón používaný na liečbu endometriózy),
. lieky ako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol alebo posakonazol (lieky
na plesňové infekcie),
. fibráty ako gemfibrozil a bezafibrát (lieky na zníženie cholesterolu),
. erytromycín, klaritromycín, telitromycín alebo kyselinu fusidovú (lieky
na bakteriálne infekcie),
. inhibítory HIV proteázy, ako sú indinavir, nelfinavir, ritonavir
a sachinavir (lieky na AIDS),
. nefazodón (liek na depresiu),
. amiodarón (liek na nepravidelný srdcový rytmus),
. verapamil, diltiazem alebo amlodipín (lieky na vysoký krvný tlak, na
bolesť na hrudníku spojenú s ochorením srdca alebo na iné srdcové
choroby)
. kolchicín (liek používaný na liečbu dny).

Tak ako pri horeuvedených liekoch, oznámte, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi, ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky
vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Obzvlášť
informujte svojho lekára, ak užívate niektoré z nasledovných liekov:
. lieky na prevenciu krvných zrazenín, ako je warfarín, fenprokumón alebo
acenokumarol (antikoagulanciá),
. fenofibrát (ďalší liek na zníženie cholesterolu),
. kyselinu nikotínovú (ďalší liek na zníženie cholesterolu)
. rifampicín (liek používaný na liečbu tuberkulózy).

Tiež oznámte svojmu lekárovi, ak užívate kyselinu nikotínovú (niacín) alebo
liek obsahujúci kyselinu nikotínovú a máte čínsky pôvod.

Užívanie ZOCORu s jedlom a nápojmi
Grapefruitový džús obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré pozmeňujú
spôsob, akým telo spracúva niektoré lieky vrátane ZOCORu. Konzumácii
grapefruitového džúsu sa treba vyhnúť.


Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte ZOCOR, ak ste tehotná, snažíte sa otehotnieť alebo sa
domnievate, že môžete byť tehotná. Ak otehotniete počas užívania ZOCORu,
okamžite ho prestaňte užívať a spojte sa so svojím lekárom. Ak dojčíte,
neužívajte ZOCOR, pretože nie je známe, či tento liek prechádza do
materského mlieka.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Deti
Bezpečnosť a účinnosť sa študovali u 10 – 17-ročných chlapcov a dievčat,
ktorým menštruačný cyklus začal minimálne pre jedným rokom (pozri AKO
UŽÍVAŤ ZOCOR). ZOCOR sa neštudoval u detí mladších ako 10 rokov. Pre viac
informácií sa porozprávajte so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že ZOCOR ovplyvní Vašu schopnosť viesť vozidlo alebo
obsluhovať stroje. Treba však vziať do úvahy, že niektorí ľudia po užití
ZOCORu dostanú závrat.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku ZOCOR
Tablety ZOCOR obsahujú cukor nazývaný laktóza (mliečny cukor). Ak Vám lekár
povedal, že máte neznášanlivosť niektorých cukrov, spojte sa so svojím
lekárom skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. AKO UŽÍVAŤ ZOCOR

Vždy užívajte ZOCOR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Počas užívania ZOCOR-u máte naďalej pokračovať v diéte znižujúcej
cholesterol.

Dávka je 1 tableta ZOCOR 10 mg, 20 mg, 40 mg alebo 80 mg užívaná ústami raz
denne.

Pre deti (vo veku 10 – 17 rokov) je odporúčaná zvyčajná počiatočná dávka
10 mg denne večer. Maximálna odporúčaná dávka je 40 mg denne.

Dávka 80 mg sa odporúča len pre dospelých pacientov s veľmi vysokými
hladinami cholesterolu a vysokým rizikom problémov ochorenia srdca, ktorí
nedosiahli svoj cieľ cholesterolu pri nižších dávkach.

Lekár Vám stanoví vhodnú silu tablety v závislosti od Vášho stavu, Vašej
súčasnej liečby a individuálnom stave rizika.

ZOCOR užívajte večer. Môžete ho užívať s jedlom alebo bez jedla. Zvyčajná
počiatočná dávka je 10 mg, 20 mg alebo v niektorých prípadoch 40 mg denne.
Lekár Vám môže upraviť dávku najskôr po 4 týždňoch na najviac 80 mg denne.
Neužívajte viac ako 80 mg denne. Lekár Vám môže predpísať nižšie dávky,
zvlášť ak užívate určité vyššie uvedené lieky, alebo ak máte určité
problémy s obličkami. Pokračujte v užívaní ZOCORu, pokiaľ Vám lekár
nepovie, aby ste prestali.

Ak Vám lekár predpísal ZOCOR spolu s niektorým sekvestrantom žlčových
kyselín (lieky na zníženie cholesterolu), užite ZOCOR najmenej 2 hodiny
pred alebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlčových kyselín.

Ak užijete viac ZOCORu, ako máte
. spojte sa, prosím, so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete užiť ZOCOR
. neužívajte dávku navyše, v nasledujúci deň užite iba bežné množstvo
ZOCORu vo zvyčajnom čase.

Ak prestanete užívať ZOCOR
. cholesterol sa Vám môže opäť zvýšiť.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj ZOCOR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Nasledujúce termíny sa používajú na opísanie, ako často boli vedľajšie
účinky hlásené.
. Zriedkavé (vyskytujúce sa u 1 alebo viacerých z 10 000 a menej ako u 1
z 1 000 liečených pacientov),
. veľmi zriedkavé (vyskytujúce sa u menej ako 1 z 10 000 liečených
pacientov),
. častosť neznáma.


Boli hlásené nasledujúce zriedkavé závažné vedľajšie účinky.
Ak dôjde k niektorému z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte
užívať liek a okamžite informujte svojho lekára alebo navštívte
pohotovostnú ambulanciu v najbližšej nemocnici.

. svalová bolesť, citlivosť, slabosť alebo kŕče. V zriedkavých prípadoch
môžu byť tieto svalové problémy závažné, vrátane svalovej poruchy
vedúcej k poškodeniu obličiek a veľmi zriedkavo sa vyskytli úmrtia.
. reakcia precitlivenosti (alergická reakcia) zahŕňajúca:
. opuch tváre, jazyka a hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri
dýchaní,
. ťažkú svalovú bolesť zvyčajne v ramenách a bedrách,
. vyrážku spojenú so slabosťou končatín a krčných svalov,
. bolesť alebo zápal kĺbov,
. zápal krvných ciev,
. nezvyčajnú podliatinu, kožné vyrážky a opuch, žihľavku, citlivosť
kože na slnko, horúčku, návaly tepla,
. dýchavičnosť a nevoľnosť,
. obraz choroby podobný lupusu (vrátane vyrážky, poruchy kĺbov
a účinkov na krvinky),
. zápal pečene so zožltnutím kože a očí, svrbenie, tmavo sfarbený moč
alebo svetlá stolica, zlyhanie pečene (veľmi zriedkavé),
. zápal pankreasu často s ťažkou bolesťou brucha.

Zriedkavo tiež boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

. nízky počet červených krviniek (anémia),
. znížená citlivosť alebo slabosť v ramenách a dolných končatinách,
. bolesť hlavy, pocity brnenia, závrat,
. poruchy trávenia (bolesť brucha, zápcha, plynatosť, zlé trávenie,
hnačka, žalúdočná nevoľnosť, vracanie),
. vyrážka, svrbenie, vypadávanie vlasov,
. slabosť,
. nespavosť (veľmi zriedkavé),
. slabá pamäť (veľmi zriedkavé).

Boli tiež hlásené nasledujúce vedľajšie účinky, častosť však nie je možné
stanoviť z dostupných údajov (častosť neznáma):
. ťažkosti s dosiahnutím erekcie,
. depresia,
. zápalové ochorenie pľúc spôsobujúce ťažkosti s dýchaním zahŕňajúce
pretrvávajúci kašeľ a/alebo dýchavičnosť alebo horúčku.

Ďalšie možné vedľajšie účinky hlásené pri niektorých statínoch:

. poruchy spánku vrátane nočných môr,
. strata pamäti,
. sexuálne problémy.

/Laboratórne hodnoty/
Vyskytli sa zvýšenia niektorých laboratórnych krvných testov pečeňovej
funkcie a svalového enzýmu (kreatínkinázy).
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ZOCOR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ZOCOR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli. Dátum
exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ZOCOR obsahuje
Liečivo je simvastatín (10 mg, 20 mg, 40 mg alebo 80 mg).

Ďalšie zložky sú: butylhydroxyanizol (E320), kyselina askorbová (E300),
monohydrát kyseliny citrónovej (E330), mikrokryštalická celulóza (E460),
predželatínovaný škrob, magnéziumstearát (E572) a monohydrát laktózy. Obal
tablety obsahuje hypromelózu (E464), hydroxypropylcelulózu (E463), oxid
titaničitý (E171) a mastenec (E553b), červený oxid železitý (E172). ZOCOR
10 mg a ZOCOR 20 mg obsahuje tiež žltý oxid železitý (E172).

Ako ZOCOR vyzerá a obsah balenia
ZOCOR 10 mg je svetlobroskyňová oválna filmom obalená tableta s označením
„MSD 735”,
ZOCOR 20 mg je žltohnedá oválna filmom obalená tableta s označením
„MSD 740”,
ZOCOR 40 mg je tehlovočervená oválna filmom obalená tableta s označením
„MSD 749”,
ZOCOR 80 mg je tehlovočervená filmom obalená tableta tvaru kapsuly
s označením „543” na jednej strane a „80” na druhej strane.

Veľkosti balenia: jedno balenie obsahuje 28, 30, 56, 60, 84, 90 alebo
98 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
03/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii lieku, ev. č.: 2011/01273


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ZOCOR 10 mg
ZOCOR 20 mg
ZOCOR 40 mg
ZOCOR 80 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ZOCOR 10 mg: každá tableta obsahuje 10 mg simvastatínu.
ZOCOR 20 mg: každá tableta obsahuje 20 mg simvastatínu.
ZOCOR 40 mg: každá tableta obsahuje 40 mg simvastatínu.
ZOCOR 80 mg: každá tableta obsahuje 80 mg simvastatínu.

Pomocná látka:

ZOCOR 10 mg: každá tableta obsahuje 70,7 mg monohydrátu laktózy.
ZOCOR 20 mg: každá tableta obsahuje 141,5 mg monohydrátu laktózy.
ZOCOR 40 mg: každá tableta obsahuje 283,0 mg monohydrátu laktózy.
ZOCOR 80 mg: každá tableta obsahuje 565,8 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
ZOCOR 10 mg: svetlobroskyňovo sfarbená oválna filmom obalená tableta, na
jednej strane s označením „MSD 735“, obsahujúca 10 mg simvastatínu.
ZOCOR 20 mg: žltohnedá oválna filmom obalená tableta, na jednej strane
s označením „MSD 740“, obsahujúca 20 mg simvastatínu.
ZOCOR 40 mg: tehlovočervená oválna filmom obalená tableta, na jednej strane
s označením „MSD 749“, obsahujúca 40 mg simvastatínu.
ZOCOR 80 mg: tehlovočervená filmom obalená tableta tvaru kapsuly,
s označením „543“ na jednej a „80“ na druhej strane, obsahujúca 80 mg
simvastatínu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypercholesterolémia
Liečba primárnej hypercholesterolémie alebo zmiešanej dyslipidémie ako
adjuvans k diéte, keď je odpoveď na diétu a iné nefarmakologické opatrenia
(napr. cvičenie, redukcia hmotnosti) nedostatočná.

Liečba homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie ako adjuvans k diéte
a inej liečbe znižujúcej lipidy (napr. LDL aferéze), alebo ak takáto liečba
nie je vhodná.

Kardiovaskulárna prevencia
Redukcia kardiovaskulárnej mortality a morbidity u pacientov s manifestným
aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením alebo s diabetom mellitus,
buď s normálnymi alebo zvýšenými hladinami cholesterolu, ako adjuvans
ku korekcii iných rizikových faktorov a k inej kardioprotektívnej terapii
(pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Rozsah dávkovania je 5 – 80 mg/deň perorálne v jednej dávke večer. Ak sú
potrebné úpravy dávkovania, majú byť urobené v intervaloch nie kratších ako
4 týždne, do maximálnej dávky 80 mg/deň podávaných v jednej dávke večer.
Dávka 80 mg sa odporúča iba u pacientov s ťažkou hypercholesterolémiou
a vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií, ktorí nedosiahli liečebné
ciele pri nižších dávkach a ak sa očakáva, že prínos preváži možné riziká
(pozri časti 4.4 a 5.1).

Hypercholesterolémia

Pacient má byť nastavený na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol a počas
liečby ZOCORom má v tejto diéte pokračovať. Zvyčajná počiatočná dávka je 10
– 20 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. U pacientov, u ktorých sa
vyžaduje výrazné zníženie LDL-C (viac ako 45 %), sa môže začať s dávkou 20
– 40 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Ak sú potrebné úpravy
dávkovania, majú sa urobiť tak, ako je uvedené vyššie.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia

Na základe výsledkov kontrolovanej klinickej štúdie je odporúčaná dávka
ZOCORu 40 mg/deň – jedna dávka večer, alebo 80 mg/deň v 3 rozdelených
dávkach – 20 mg, 20 mg a večerná dávka 40 mg. U týchto pacientov sa má
ZOCOR použiť ako adjuvans k inej liečbe znižujúcej lipidy (napr. LDL
aferéze), alebo ak takáto liečba nie je k dispozícii.

Kardiovaskulárna prevencia

U pacientov s vysokým rizikom vzniku koronárnej choroby srdca (KCHS,
s hyperlipidémiou alebo bez hyperlipidémie) je zvyčajná dávka ZOCORu 20 až
40 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Medikamentózna liečba sa môže
začať súčasne s diétou a cvičením. Ak sú potrebné úpravy dávkovania, majú
sa urobiť tak, ako je uvedené vyššie.

Súbežná terapia

ZOCOR je účinný sám alebo v kombinácii so sekvestrantmi žlčových kyselín.
Dávku treba podať buď > 2 hodiny pred alebo > 4 hodiny po podaní
sekvestranta žlčových kyselín.

U pacientov, ktorí súbežne so ZOCORom užívajú cyklosporín, danazol,
gemfibrozil alebo iné fibráty (okrem fenofibrátu), nemá dávka ZOCORu
presiahnuť 10 mg/deň. U pacientov, ktorí súbežne so ZOCORom užívajú
amiodarón alebo verapamil, nemá dávka ZOCORu prekročiť 20 mg/deň.
U pacientov, ktorí súbežne so ZOCORom užívajú diltiazem alebo amlodipín,
nemá dávka ZOCORu prekročiť 40 mg/deň. (Pozri časti 4.4 a 4.5.)

Dávkovanie pri renálnej insuficiencii

U pacientov so stredne ťažkou renálnou insuficienciou nie je potrebná
úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens
kreatinínu < 30 ml/min) je nutné dávky nad 10 mg/deň starostlivo zvážiť
a ak sa považujú za potrebné, podávať ich s opatrnosťou.

Použitie u starších pacientov

Nie je potrebná úprava dávkovania.

Použitie u detí a adolescentov (vo veku 10 – 17 rokov)

U detí a adolescentov (chlapci v II. Tannerovom štádiu a vyššie a dievčatá
minimálne jeden rok po menarché, vo veku 10 – 17 rokov) s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou je odporúčaná zvyčajná počiatočná dávka
10 mg raz denne večer. Pred nasadením terapie simvastatínom majú deti
a adolescenti držať štandardnú diétu znižujúcu cholesterol. V tejto diéte
sa má počas liečby simvastatínom pokračovať.

Odporúčaný rozsah dávkovania je 10 – 40 mg/deň, maximálna odporúčaná dávka
je 40 mg/deň. Dávky majú byť individualizované podľa odporúčaného cieľa
liečby, ako sa odporúča v pediatrických liečebných odporúčaniach (pozri
časti 4.4 a 5.1). Úpravy sa majú robiť v 4-týždňových alebo dlhších
intervaloch.

Skúsenosť so ZOCORom u predpubertálnych detí je obmedzená.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na simvastatín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Aktívne ochorenie pečene alebo nevysvetlené pretrvávajúce zvýšenia
transamináz v sére.
. Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
. Súbežné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. itrakonazol,
ketokonazol, posakonazol, inhibítory HIV proteázy (napr. nelfinavir),
erytromycín, klaritromycín, telitromycín a nefazodón) (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Myopatia/Rabdomyolýza/

Simvastatín, tak ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, spôsobuje niekedy
myopatiu prejavujúcu sa svalovou bolesťou, citlivosťou alebo slabosťou
so zvýšením kreatínkinázy (CK) na viac ako 10-násobok hornej hranice normy
(HHN). Myopatia môže mať niekedy formu rabdomyolýzy so sekundárnym akútnym
renálnym zlyhaním v dôsledku myoglobinúrie alebo bez neho a veľmi zriedkavo
sa vyskytli úmrtia. Riziko myopatie je zvýšené pri vysokých hladinách
inhibičnej aktivity na HMG-CoA reduktázu v plazme.

Tak ako pri ostatných inhibítoroch HMG-CoA reduktázy, riziko
myopatie/rabdomyolýzy závisí od dávky. Z databázy klinických skúšok, kde
bolo ZOCORom liečených 41 413 pacientov a z toho 24 747 pacientov
(približne 60 %) bolo zaradených do štúdií s mediánom sledovania počas
minimálne 4 rokov vyplýva, že incidencia myopatie bola približne 0,03 % pri
dávke 20 mg, 0,08 % pri dávke 40 mg a 0,61 % pri dávke 80 mg. V týchto
skúškach boli pacienti starostlivo monitorovaní a z ich liečby boli
vylúčené niektoré interagujúce lieky.

V klinickej skúške, v ktorej boli pacienti s anamnézou infarktu myokardu
liečení ZOCORom 80 mg/deň (medián sledovania 6,7 rokov), bola incidencia
myopatie približne 1,0 % v porovnaní s 0,02 % u pacientov s dávkou
20 mg/deň. Približne polovica týchto prípadov myopatie sa vyskytla počas
prvého roka liečby. Incidencia myopatie počas každého nasledujúceho roka
liečby bola približne 0,1 %. (Pozri časti 4.8 a 5.1.)

/Meranie kreatínkinázy/
Kreatínkináza (CK) sa nemá merať po namáhavom cvičení alebo ak je prítomná
akákoľvek možná príčina zvýšenia CK, pretože to sťažuje interpretáciu
hodnoty. Ak sú východiskové hladiny CK významne zvýšené (> 5-násobok HHN),
hladiny majú byť znovu zmerané po 5 až 7 dňoch, aby sa výsledky potvrdili.

/Pred liečbou/
Všetci pacienti, u ktorých sa začína liečba simvastatínom alebo u ktorých
sa dávka simvastatínu zvýšila, musia byť oboznámení s rizikom myopatie
a upozornení, aby okamžite hlásili akúkoľvek nevysvetliteľnú svalovú
bolesť, citlivosť alebo slabosť.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s predispozičnými faktormi na
rabdomyolýzu. Kvôli stanoveniu základnej referenčnej hodnoty sa má hladina
CK merať pred začiatkom liečby v nasledujúcich prípadoch:

. starší pacienti (vek ? 65 rokov),
. ženské pohlavie,
. poruchy funkcie obličiek,
. nekontrolovaný hypotyreoidizmus,
. dedičné muskulárne poruchy v osobnej alebo rodinnej anamnéze,
. muskulárna toxicita pri statíne alebo fibráte v anamnéze,
. abúzus alkoholu.

V takýchto situáciách je nutné zvážiť riziko liečby vo vzťahu k možnému
prínosu a odporúča sa klinické sledovanie. Ak pacient v minulosti mal
poruchu svalstva pri liečbe fibrátom alebo statínom, liečba iným liečivom
tejto skupiny sa môže začať jedine s opatrnosťou. Ak sú východiskové
hladiny CK významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN), liečba sa nesmie
začať.

/Počas liečby/
Ak sa počas liečby statínom vyskytne u pacienta svalová bolesť, slabosť
alebo kŕče, je potrebné merať hladiny CK. Ak sú namerané hladiny pri
absencii namáhavého cvičenia významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN),
liečba sa má ukončiť. Ak sú svalové symptómy ťažké a spôsobujú každodenný
diskomfort, a to aj v prípade, keď sú hladiny CK nižšie ako je 5-násobok
HHN, treba zvážiť prerušenie liečby. Ak je podozrenie na myopatiu
z akéhokoľvek iného dôvodu, liečba sa má prerušiť.

Ak symptómy pominú a hladiny CK sa vrátia do normálu, potom je možné
uvažovať o znovuzačatí liečby týmto statínom alebo o začatí liečby
alternatívnym statínom v najnižšej dávke a pri dôkladnom sledovaní.

U pacientov nastavených na dávku 80 mg sa pozorovala vyššia miera myopatie.
Odporúčajú sa pravidelné merania CK, keďže môžu pomôcť identifikovať
subklinické príznaky myopatie. Neexistuje však záruka, že takýmto
sledovaním sa predíde myopatii.

Terapia simvastatínom sa má dočasne vysadiť niekoľko dní pred väčšou
plánovanou operáciou a v prípade vážnejšieho stavu vyžadujúceho lekársku
alebo chirurgickú starostlivosť.

/Opatrenia na zníženie rizika myopatie zapríčinenej liekovými interakciami/
/(pozri tiež časť 4.5)/

Riziko myopatie a rabdomyolýzy je signifikantne zvýšené súbežným užívaním
simvastatínu so silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. itrakonazolom,
ketokonazolom, posakonazolom, erytromycínom, klaritromycínom,
telitromycínom, inhibítormi HIV proteázy (napr. nelfinavir), nefazodónom),
ako aj gemfibrozilom, cyklosporínom a danazolom (pozri časť 4.2).

Riziko myopatie a rabdomyolýzy je tiež zvýšené súbežným užívaním iných
fibrátov alebo súbežným užívaním amiodarónu alebo verapamilu s vyššími
dávkami simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.5). Riziko je zvýšené súbežným
užívaním diltiazemu alebo amlodipínu so simvastatínom 80 mg (pozri časti
4.2 a 4.5). Riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy môže byť zvýšené súbežným
podávaním kyseliny fusidovej so statínmi (pozri časť 4.5).

Čo sa týka inhibítorov CYP3A4, použitie simvastatínu súbežne
s itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom, inhibítormi HIV proteázy
(napr. nelfinavir), erytromycínom, klaritromycínom, telitromycínom
a nefazodónom je kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.5). Ak je liečba
itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom, erytromycínom alebo
telitromycínom nevyhnutná, počas trvania tejto liečby musí byť terapia
simvastatínom dočasne prerušená. Okrem toho je treba venovať zvýšenú
opatrnosť pri kombinovaní simvastatínu s niektorými menej silným
inhibítormi CYP3A4: flukonazolom, cyklosporínom, verapamilom a diltiazemom
(pozri časti 4.2 a 4.5). Treba sa vyhnúť súbežnému užívaniu simvastatínu
a grapefruitového džúsu.

Dávka simvastatínu nesmie prekročiť 10 mg denne u pacientov, ktorí
dostávajú súbežne liečbu s cyklosporínom, danazolom alebo gemfibrozilom.
Kombinovanému užívaniu simvastatínu s gemfibrozilom sa treba vyhnúť, pokiaľ
pravdepodobný prínos nepreváži zvýšené riziko tejto liekovej kombinácie.
Prínos kombinovaného užívania simvastatínu 10 mg denne s inými fibrátmi
(okrem fenofibrátu), cyklosporínom alebo danazolom má byť starostlivo
zvážený oproti možným rizikám týchto kombinácií. (Pozri časti 4.2 a 4.5.)

Pri predpisovaní fenofibrátu so simvastatínom je potrebná opatrnosť,
pretože každé z liečiv môže spôsobiť myopatiu, keď sa podáva samostatne.

Kombinovanému použitiu simvastatínu v dávkach vyšších ako 20 mg denne
s amiodarónom alebo verapamilom sa treba vyhnúť, pokiaľ možný klinický
prínos nepreváži zvýšené riziko myopatie (pozri časti 4.2 a 4.5).

Kombinovanému použitiu simvastatínu v dávkach vyšších ako 40 mg denne
s diltiazemom alebo amlodipínom sa treba vyhnúť, pokiaľ možný klinický
prínos nepreváži zvýšené riziko myopatie (pozri časti 4.2 a 4.5).

Súbežné podávanie inhibítorov HMG-CoA reduktázy s kyselinou nikotínovou
v dávkach upravujúcich lipidy (?1 g/deň), pričom každé z liečiv môže
spôsobovať myopatiu, keď sa podáva samostatne, bolo spojené so zriedkavými
prípadmi myopatie/rabdomyolýzy.

Lekári zvažujúci kombinovanú terapiu simvastatínom a kyselinou nikotínovou
v dávkach upravujúcich lipidy (?1 g/deň) alebo liekmi obsahujúcimi kyselinu
nikotínovú majú starostlivo zvážiť potenciálne prínosy a riziká a majú
u pacientov starostlivo sledovať akékoľvek znaky a príznaky svalovej
bolesti, citlivosti alebo slabosti, obzvlášť počas prvých mesiacov liečby
a pri zvýšení dávky jedného z liekov.

V predbežnej analýze prebiehajúcej štúdie zameranej na klinické výsledky
identifikoval nezávislý výbor monitorujúci bezpečnosť vyššiu incidenciu
myopatie u čínskych pacientov užívajúcich simvastatín 40 mg a kyselinu
nikotínovú/laropiprant 2 000 mg/40 mg, ako sa očakávalo. Preto je pri
liečbe čínskych pacientov simvastatínom (obzvlášť dávkami 40 mg alebo
vyššími) podávaným spolu s kyselinou nikotínovou v dávkach upravujúcich
lipidy (?1 g/deň) alebo liekmi obsahujúcimi kyselinu nikotínovú potrebná
opatrnosť. Pretože riziko myopatie so statínmi súvisí s dávkou, u čínskych
pacientov sa neodporúča použitie simvastatínu 80 mg s kyselinou nikotínovou
v dávkach upravujúcich lipidy (?1 g/deň) alebo liekmi obsahujúcimi kyselinu
nikotínovú. Nie je známe, či je zvýšené riziko myopatie u iných ázijských
pacientov liečených simvastatínom podávaným spolu s kyselinou nikotínovou
v dávkach upravujúcich lipidy (?1 g/deň) alebo liekmi obsahujúcimi kyselinu
nikotínovú.

Ak je kombinovaná liečba nevyhnutná, pacienti liečení kyselinou fusidovou
a simvastatínom majú byť starostlivo monitorovaní (pozri časť 4.5). Môže sa
zvážiť prechodné prerušenie liečby simvastatínom.

/Účinky na pečeň/

V klinických štúdiách došlo u niekoľkých dospelých pacientov, ktorí
dostávali simvastatín, k pretrvávajúcemu zvýšeniu sérových transamináz (na
viac ako 3-násobok HHN). Keď bolo podávanie simvastatínu u týchto pacientov
prerušené alebo ukončené, hladiny transamináz zvyčajne pomaly klesli na
úroveň pred liečbou.

U všetkých pacientov sa odporúča urobiť funkčné pečeňové testy pred
začiatkom liečby a následne, keď je to klinicky indikované. Pacientom,
u ktorých je titrovaná dávka na 80 mg, sa má urobiť dodatočný test pred
titráciou, 3 mesiace po titrácii dávky na 80 mg a následne periodicky
(napr. polročne) počas prvého roku liečby. Osobitnú pozornosť treba venovať
pacientom, u ktorých došlo k zvýšeniu hladín sérových transamináz. U týchto
pacientov sa majú vyšetrenia čo najskôr zopakovať a potom robiť častejšie.
Ak hladiny transamináz prejavujú známky progresie, najmä ak vystúpia na
trojnásobok HHN a na tejto úrovni pretrvávajú, simvastatín treba vysadiť.

Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné
množstvá alkoholu.

Rovnako ako u iných liečiv znižujúcich lipidy, bolo po terapii
simvastatínom hlásené mierne zvýšenie sérových transamináz (menej ako
trojnásobok HHN). Tieto zmeny sa objavili čoskoro po začatí terapie
simvastatínom, boli často prechodné, neboli sprevádzané žiadnymi príznakmi
a nevyžadovali prerušenie liečby.

/Intersticiálne ochorenie pľúc/

Pri užívaní statínov, vrátane simvastatínu, hlavne pri dlhodobej liečbe,
boli hlásené prípady výskytu intersticiálneho ochorenia pľúc (pozri časť
4.8). Medzi prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové
zhoršenie zdravotného stavu (únava, chudnutie, horúčka). Ak je podozrenie,
že sa u pacienta prejavilo intersticiálne ochorenie pľúc, je nutné prerušiť
terapiu statínmi.

/Použitie u detí a adolescentov (vo veku 10 – 17 rokov)/

Bezpečnosť a účinnosť simvastatínu u pacientov vo veku 10 – 17 rokov
s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou sa hodnotili
v kontrolovanej klinickej skúške u dospievajúcich chlapcov v II. Tannerovom
štádiu a vyššie a u dievčat, ktoré boli minimálne jeden rok po menarché.
Pacienti liečení simvastatínom mali profil nežiaducich účinkov vo
všeobecnosti podobný profilu u pacientov liečených placebom. Dávky vyššie
ako 40 mg neboli v tejto populácii skúmané. V tejto obmedzenej
kontrolovanej štúdii sa nezaznamenal žiadny zistiteľný vplyv na rast alebo
sexuálne dozrievanie u dospievajúcich chlapcov a dievčat, ani vplyv na
dĺžku menštruačného cyklu u dievčat (pozri časti 4.2, 4.8 a 5.1).
Dospievajúcim ženám sa majú počas terapie simvastatínom odporučiť vhodné
antikoncepčné metódy (pozri časti 4.3 a 4.6). U pacientov vo veku < 18
rokov sa účinnosť a bezpečnosť neštudovali počas období liečby s trvaním
> 48 týždňov a dlhodobé vplyvy na fyzické, intelektuálne a sexuálne
dozrievanie nie sú známe. Simvastatín sa neštudoval u pacientov mladších
ako 10 rokov, ani u predpubertálnych detí a dievčat, ktoré ešte nemali
menarché.

/Pomocná látka/

Tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami
galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-
galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých.

/Farmakodynamické interakcie/

/Interakcie s liekmi znižujúcimi lipidy, ktoré môžu spôsobiť myopatiu, keď/
/sa podávajú samostatne/
Riziko myopatie vrátane rabdomyolýzy je zvýšené počas súbežného podávania
s fibrátmi. Okrem toho, farmakokinetická interakcia s gemfibrozilom vedie
k zvýšeniu plazmatických hladín simvastatínu (pozri nižšie /Farmakokinetické/
/interakcie/ a časti 4.2 a 4.4). Neexistuje dôkaz o tom, že by riziko
myopatie presiahlo súčet individuálnych rizík jednotlivých liečiv, keď sa
simvastatín podáva súbežne s fenofibrátom. Pre iné fibráty nie sú
k dispozícii adekvátne farmakovigilančné a farmakokinetické údaje.

Súbežné podávanie simvastatínu s kyselinou nikotínovou v dávkach
upravujúcich lipidy (?1 g/deň) bolo spojené so zriedkavými prípadmi
myopatie/rabdomyolýzy (pozri časť 4.4).

/Farmakokinetické interakcie/

Preskripčné odporúčania pre interagujúce látky sú zosumarizované v tabuľke
nižšie (ďalšie detaily sú uvedené v texte, pozri tiež časti 4.2, 4.3
a 4.4).

|Liekové interakcie spojené so zvýšeným |
|rizikom myopatie/rabdomyolýzy |
|Interagujúce látky |Preskripčné odporúčania |
|Silné inhibítory | |
|CYP3A4: |Kontraindikované so simvastatínom. |
|itrakonazol, | |
|ketokonazol, | |
|posakonazol, | |
|erytromycín, | |
|klaritromycín, | |
|telitromycín, | |
|inhibítory HIV proteázy| |
|(napr. nelfinavir), | |
|nefazodón | |
|gemfibrozil |Vyhnúť sa, ale ak je potrebné, |
| |neprekročiť 10 mg simvastatínu denne. |
|cyklosporín, |Neprekročiť 10 mg simvastatínu denne. |
|danazol, | |
|iné fibráty (okrem | |
|fenofibrátu) | |
|amiodarón, |Neprekročiť 20 mg simvastatínu denne. |
|verapamil | |
|diltiazem, |Neprekročiť 40 mg simvastatínu denne. |
|amlodipín | |
|kyselina fusidová |Pacienti majú byť starostlivo |
| |monitorovaní. Môže sa zvážiť prechodné |
| |prerušenie liečby simvastatínom. |
|grapefruitový džús |Vyhnúť sa grapefruitovému džúsu, keď sa |
| |užíva simvastatín. |

/Účinky iných liečiv na simvastatín/


/Interakcie s inhibítormi CYP3A4/

Simvastatín je substrát cytochrómu P450 3A4. Silné inhibítory cytochrómu
CYP3A4 zvyšujú riziko myopatie a rabdomyolýzy zvýšením koncentrácie
inhibičnej aktivity na HMG-CoA reduktázu v plazme počas terapie
simvastatínom. K týmto inhibítorom patrí itrakonazol, ketokonazol,
posakonazol, erytromycín, klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV
proteázy (napr. nelfinavir) a nefazodón. Súbežné podávanie itrakonazolu
viedlo k viac ako 10-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseline
simvastatínovej (aktívny metabolit, ß-hydroxykyselina). Telitromycín
vyvolal 11-násobné zvýšenie v expozícii kyseline simvastatínovej.

Preto je kombinácia s itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom,
inhibítormi HIV proteázy (napr. nelfinavir), erytromycínom,
klaritromycínom, telitromycínom a nefazodónom kontraindikovaná. Ak sa nedá
vyhnúť liečbe itrakonazolom, ketokonazolom, posakonazolom, erytromycínom,
klaritromycínom alebo telitromycínom, terapia simvastatínom sa musí počas
tejto liečby prerušiť. Opatrnosť je potrebná pri kombinovaní simvastatínu
s niektorými inými menej silnými inhibítormi CYP3A4: flukonazolom,
cyklosporínom, verapamilom alebo diltiazemom (pozri časti 4.2 a 4.4).

/Flukonazol/
V súvislosti so súbežným podaním simvastatínu a flukonazolu boli hlásené
zriedkavé prípady rabdomyolýzy (pozri časť 4.4).

/Cyklosporín/
Riziko myopatie/rabdomyolýzy je zvýšené pri súbežnom podávaní cyklosporínu,
obzvlášť s vyššími dávkami simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.4).
U pacientov, ktorí dostávajú súbežne cyklosporín, nemá dávka simvastatínu
preto prekročiť 10 mg denne. Hoci mechanizmus nie je celkom objasnený,
ukázalo sa, že cyklosporín zvyšuje AUC inhibítorov HMG-CoA reduktázy.
Zvýšenie AUC simvastatínu je pravdepodobne z časti následkom inhibície
CYP3A4.

/Danazol/
Riziko myopatie a rabdomyolýzy je zvýšené pri súbežnom podávaní danazolu
s vyššími dávkami simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.4).


/Gemfibrozil/

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatínovej 1,9-násobne, pravdepodobne
v dôsledku inhibície glukuronidačnej dráhy (pozri časti 4.2 a 4.4).

/Amiodarón/
Pri súbežnom podávaní amiodarónu s vyššími dávkami simvastatínu je zvýšené
riziko myopatie a rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). V klinickej štúdii bola
myopatia hlásená u 6 % pacientov, ktorí dostávali simvastatín 80 mg
a amiodarón. U pacientov dostávajúcich súbežnú liečbu amiodarónom nemá
preto dávka simvastatínu prekročiť 20 mg denne, pokiaľ možný klinický
prínos nepreváži zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

/Blokátory kalciového kanála/
. Verapamil
Súbežným užívaním verapamilu so simvastatínom 40 mg alebo 80 mg je
zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Vo
farmakokinetickej štúdii viedlo súbežné podávanie s verapamilom k 2,3-
násobnému zvýšeniu v expozícii kyseline simvastatínovej pravdepodobne
čiastočne v dôsledku inhibície CYP3A4. U pacientov dostávajúcich súbežnú
liečbu verapamilom nemá preto dávka simvastatínu prekročiť 20 mg denne,
pokiaľ možný klinický prínos nepreváži zvýšené riziko myopatie
a rabdomyolýzy.

/. Diltiazem/
Súbežným užívaním diltiazemu so simvastatínom 80 mg je zvýšené riziko
myopatie a rabdomyolýzy (pozri časť 4.4). Riziko myopatie u pacientov
užívajúcich simvastatín 40 mg sa pri súbežnom podávaní diltiazemu
nezvýšilo (pozri časť 4.4). Vo farmakokinetickej štúdii spôsobilo
súbežné podávanie s diltiazemom 2,7-násobné zvýšenie v expozícii
kyseline simvastatínovej, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP3A4.
Preto dávka simvastatínu nemá prekročiť 40 mg denne u pacientov, ktorí
dostávajú súbežnú liečbu diltiazemom, pokiaľ klinický prínos nepreváži
zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

/. Amlodipín/
Pacienti na amlodipíne liečení súbežne simvastatínom 80 mg mali zvýšené
riziko myopatie. Riziko myopatie u pacientov užívajúcich simvastatín
40 mg sa pri súbežnom podávaní amlodipínu nezvýšilo. Vo
farmakokinetickej štúdii spôsobilo súbežné podávanie amlodipínu 1,6-
násobné zvýšenie v expozícii kyseline simvastatínovej. Preto dávka
simvastatínu nemá prekročiť 40 mg denne u pacientov, ktorí dostávajú
súbežnú liečbu amlodipínom, pokiaľ klinický prínos nepreváži zvýšené
riziko myopatie a rabdomyolýzy.

/Niacín (kyselina nikotínová)/
Súbežné podávanie simvastatínu s kyselinou nikotínovou v dávkach
upravujúcich lipidy (?1 g/deň) bolo spojené so zriedkavými prípadmi
myopatie/rabdomyolýzy. Vo farmakokinetickej štúdii malo súbežné podanie
jednotlivej dávky kyseliny nikotínovej s predĺženým uvoľňovaním 2 g so
simvastatínom 20 mg za následok mierne zvýšenie AUC simvastatínu a kyseliny
simvastatínovej a Cmax plazmatických koncentrácií kyseliny simvastatínovej.

/Kyselina fusidová/
Riziko myopatie môže byť zvýšené súbežným podávaním kyseliny fusidovej
so statínmi vrátane simvastatínu. Pri simvastatíne boli hlásené ojedinelé
prípady rabdomyolýzy. Môže sa zvážiť prechodné vysadenie liečby
simvastatínom. Ak je kombinovaná liečba nevyhnutná, pacienti liečení
kyselinou fusidovou a simvastatínom majú byť starostlivo monitorovaní
(pozri časť 4.4).

/Grapefruitový džús/
Grapefruitový džús inhibuje cytochróm P450 3A4. Súbežné požitie veľkého
množstva (viac ako 1 liter denne) grapefruitového džúsu a simvastatínu
viedlo k 7-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseline simvastatínovej.
Konzumácia 240 ml grapefruitového džúsu ráno a užitie simvastatínu večer
viedlo tiež k 1,9-násobnému zvýšeniu. Preto sa treba konzumácii
grapefruitového džúsu počas liečby simvastatínom vyhnúť.

/Kolchicín/
Pri súbežnom podaní kolchicínu a simvastatínu sa vyskytli hlásenia myopatie
a rabdomyolýzy u pacientov s insuficienciou obličiek. Odporúča sa, aby boli
pacienti užívajúci takúto kombináciu pozorne klinicky sledovaní.

/Rifampicín/
Pretože rifampicín je silný induktor CYP3A4, u pacientov podstupujúcich
dlhodobú liečbu rifampicínom (napr. liečba tuberkulózy) môže dôjsť k strate
účinnosti simvastatínu. Vo farmakokinetickej štúdii u zdravých
dobrovoľníkov bola plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) pre
kyselinu simvastatínovú pri súbežnom podávaní s rifampicínom znížená
o 93 %.

/Účinky simvastatínu na farmakokinetiku iných liekov/
Simvastatín nemá inhibičný účinok na cytochróm P450 3A4. Preto sa
neočakáva, že simvastatín ovplyvní plazmatické koncentrácie látok
metabolizovaných cytochrómom P450 3A4.

/Perorálne antikoagulanciá/
V dvoch klinických štúdiách, jednej u zdravých dobrovoľníkov a druhej
u pacientov s hypercholesterolémiou, simvastatín v dávke 20 – 40 mg/deň
mierne potencioval účinok kumarínových antikoagulancií: protrombínový čas
vyjadrený medzinárodným normalizovaným pomerom (International Normalized
Ratio, INR) sa zvýšil z východiskovej hodnoty 1,7 na 1,8 v štúdii
u dobrovoľníkov a z 2,6 na 3,4 v štúdii u pacientov. Boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady zvýšenia INR. U pacientov užívajúcich kumarínové
antikoagulanciá sa má protrombínový čas stanoviť pred začatím terapie
simvastatínom a potom dostatočne často na začiatku terapie, aby bolo isté,
že nedochádza k signifikantnej zmene protrombínového času. Po preukázaní
stabilného protrombínového času môže byť protrombínový čas monitorovaný
v intervaloch obvykle odporúčaných pre pacientov liečených kumarínovými
antikoagulanciami. Ak sa dávkovanie simvastatínu zmení alebo preruší, je
potrebné zopakovať rovnaký postup. U pacientov, ktorí neužívali
antikoagulanciá, nebola terapia simvastatínom spojená s krvácaním alebo
so zmenami v protrombínovom čase.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/

ZOCOR je počas gravidity kontraindikovaný (pozri časť 4.3).

Bezpečnosť u gravidných žien nebola stanovená. Žiadne kontrolované klinické
štúdie so simvastatínom sa u gravidných žien neuskutočnili. Zriedkavo boli
hlásené kongenitálne anomálie po intrauterinnej expozícii inhibítorom HMG-
CoA reduktázy. V analýze približne 200 prospektívne sledovaných gravidít
exponovaných počas prvého trimestra ZOCOR-u alebo inému príbuznému
inhibítoru HMG-CoA reduktázy však bola incidencia kongenitálnych anomálií
porovnateľná s incidenciou v bežnej populácii. Tento počet gravidít bol
štatisticky dostatočný na vylúčenie 2,5-násobného alebo väčšieho nárastu
kongenitálnych anomálií nad incidenciu v celkovej populácii.

Hoci nie je žiaden dôkaz, že sa incidencia kongenitálnych anomálií
u potomkov pacientok užívajúcich ZOCOR alebo iný príbuzný inhibítor HMG-CoA
reduktázy líši od incidencie pozorovanej v celkovej populácii, liečba
budúcich matiek ZOCORom môže u plodu znížiť hladiny mevalonátu, ktorý je
prekurzorom biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces
a prerušenie užívania liekov znižujúcich lipidy počas gravidity má zvyčajne
len malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou
hypercholesterolémiou. Preto sa ZOCOR nesmie používať u žien, ktoré sú
gravidné, pokúšajú sa otehotnieť alebo predpokladajú, že sú tehotné. Liečba
ZOCORom musí byť prerušená počas trvania gravidity, alebo kým sa nezistí,
že žena nie je tehotná. (Pozri časti 4.3 a 5.3.)

/Laktácia/

Nie je známe, či sa simvastatín alebo jeho metabolity vylučujú u človeka do
materského mlieka. Pretože sa do materského mlieka u človeka vylučuje mnoho
liekov a kvôli možným vážnym nežiaducim reakciám, ženy užívajúce ZOCOR
nesmú svoje deti dojčiť (pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

ZOCOR nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba však
brať do úvahy, že po uvedení lieku na trh bol zriedkavo hlásený závrat.

8. Nežiaduce účinky

Frekvencie nasledujúcich nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené počas
klinických štúdii a/alebo po uvedení lieku na trh, sú rozdelené na základe
stanovenia ich incidencie vo veľkých dlhotrvajúcich placebom kontrolovaných
klinických štúdiách vrátane štúdie HPS s 20 536 pacientmi a 4S s 4 444
pacientmi (pozri časť 5.1). V štúdii HPS boli zaznamenávané iba závažné
nežiaduce účinky, ako aj myalgia, zvýšené hladiny sérových transamináz
a CK. V štúdii 4S boli zaznamenávané všetky nižšie uvedené nežiaduce
účinky. Ak bola v týchto štúdiách incidencia pri simvastatíne nižšia alebo
podobná ako pri placebe a podobné spontánne hlásené účinky boli
v primeranom kauzálnom vzťahu, tieto nežiaduce účinky sú klasifikované ako
„zriedkavé“.

V štúdii HPS (pozri časť 5.1), kde bolo zaradených 20 536 pacientov
liečených ZOCORom 40 mg/deň (n=10 269) alebo placebom (n=10 267) boli
bezpečnostné profily porovnateľné medzi pacientmi liečenými ZOCORom 40 mg
a pacientmi užívajúcimi placebo počas priemerného 5-ročného obdobia trvania
štúdie. Počet prerušení liečby v dôsledku nežiaducich účinkov bol
porovnateľný (4,8 % u pacientov liečených ZOCORom 40 mg v porovnaní s 5,1 %
u pacientov užívajúcich placebo). Incidencia myopatie u pacientov liečených
ZOCOR-om 40 mg bola < 0,1 %. Zvýšenie transamináz (> 3-násobok HHN,
potvrdené opakovaným testom) sa vyskytlo u 0,21 % (n=21) pacientov
liečených ZOCORom 40 mg v porovnaní s 0,09 % (n=9) pacientov užívajúcich
placebo.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne: veľmi časté
(> 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté (? 1/1 000 až < 1/100),
zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000),neznáme
(z dostupných údajov).

Poruchy krvi a lymfatického systému:
/zriedkavé:/ anémia.

Psychické poruchy:
/veľmi zriedkavé:/ nespavosť.
/neznáme:/ depresia.

Poruchy nervového systému:
/zriedkavé:/ bolesť hlavy, parestézia, závrat, periférna neuropatia,
/veľmi zriedkavé:/ porucha pamäti.

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
/neznáme:/ intersticiálne ochorenie pľúc (pozri časť 4.4).

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
/zriedkavé/: obstipácia, bolesť brucha, flatulencia, dyspepsia, hnačka,
nauzea, vracanie, pankreatitída.

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/zriedkavé:/ hepatitída/žltačka,
/veľmi zriedkavé:/ zlyhanie pečene.

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/zriedkavé/: vyrážka, pruritus, alopécia.

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:
/zriedkavé/: myopatia* (vrátane myozitídy), rabdomyolýza s akútnym renálnym
zlyhaním alebo bez neho (pozri časť 4.4), myalgia, svalové kŕče.
*V klinickej skúške sa u pacientov liečených ZOCOR-om 80 mg/deň v porovnaní
s pacientmi liečenými 20 mg/deň vyskytovala myopatia často (1,0 % oproti
0,02 %).

Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:
/neznáme:/ erektilná dysfunkcia

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
/zriedkavé/: asténia.

Zriedkavo bol hlásený zjavný syndróm hypersenzitivity s niektorými
z nasledujúcich znakov: angioedém, syndróm podobný lupusu, reumatická
polymyalgia, dermatomyozitída, vaskulitída, trombocytopénia, eozinofília,
zvýšenie sedimentácie erytrocytov (ESR), artritída a artralgia, urtikária,
fotosenzitivita, horúčka, začervenanie, dyspnoe a nepokoj.

Laboratórne a funkčné vyšetrenia:
/zriedkavé/: zvýšenie sérových transamináz (alanínaminotransferázy,
aspartátaminotransferázy, (-glutamyltranspeptidázy) (pozri časť 4.4 /Účinky/
/na pečeň/), zvýšenie alkalickej fosfatázy, zvýšené sérové hladiny CK (pozri
časť 4.4).

V súvislosti s niektorými statínmi boli ďalej hlásené nasledujúce nežiaduce
účinky:
. poruchy spánku vrátane nočných môr,
. strata pamäti,
. sexuálna dysfunkcia.

Deti a adolescenti (vo veku 10 – 17 rokov)
V 48-týždňovej štúdii zahŕňajúcej deti a adolescentov (chlapci v II.
Tannerovom štádiu a vyššie a dievčatá, ktoré boli minimálne jeden rok po
menarché) vo veku 10 – 17 rokov s heterozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou (n = 175) bol bezpečnostný a tolerančný profil
skupiny liečenej ZOCOR-om vo všeobecnosti podobný profilu skupiny liečenej
placebom. Dlhodobé vplyvy na fyzické, intelektuálne a sexuálne dozrievanie
nie sú známe. V súčasnosti nie sú dostupné dostatočné údaje po jednom roku
liečby. (Pozri časti 4.2, 4.4 a 5.1.)

4.9 Predávkovanie

Doteraz bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania; maximálna užitá
dávka bola 3,6 g. Všetci pacienti sa zotavili bez následkov. V prípade
predávkovania nie je žiadna špecifická liečba. V takomto prípade sa majú
vykonať symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10AA01

Po perorálnom užití je simvastatín, ktorý je inaktívny laktón,
hydrolyzovaný v pečeni na príslušnú aktívnu formu ?-hydroxykyseliny, ktorá
má silnú inhibičnú aktivitu na HMG-CoA reduktázu (3-hydroxy–3-metylglutaryl
CoA reduktázu).Tento enzým katalyzuje premenu HMG-CoA na mevalonát,
počiatočný a rýchlosť limitujúci krok v biosyntéze cholesterolu.

Zistilo sa, že ZOCOR znižuje ako normálne, tak aj zvýšené koncentrácie LDL-
C. LDL je tvorený z veľmi nízkodenzitného proteínu (VLDL) a je
katabolizovaný prevažne vysoko afinitným LDL receptorom. Mechanizmus LDL-
znižujúceho účinku ZOCOR-u môže zahŕňať zníženie koncentrácie VLDL-
cholesterolu (VLDL-C) aj indukciu LDL receptora, čo vedie k zníženej tvorbe
a zvýšenému katabolizmu LDL-C. Počas liečby ZOCORom značne klesá aj
apolipoproteín B. Okrem toho ZOCOR mierne zvyšuje HDL-C a znižuje
plazmatické TG. Výsledkom týchto zmien je zníženie pomeru celkového
cholesterolu k HDL-C a LDL-C k HDL-C.

Vysoké riziko vzniku koronárnej choroby srdca (KCHS) alebo existujúca
koronárna choroba srdca
V štúdii Heart Protection Study (HPS) sa hodnotili účinky liečby ZOCORom
u 20 536 pacientov (vo veku 40 – 80 rokov) s hyperlipidémiou alebo bez
hyperlipidémie a s koronárnou chorobou srdca, inou okluzívnou arteriálnou
chorobou alebo s diabetom mellitus. V tejto štúdii 10 269 pacientov užívalo
ZOCOR 40 mg/deň a 10 267 pacientov užívalo placebo počas priemerného
obdobia 5 rokov. 6 793 pacientov (33 %) malo východiskové hladiny LDL-C pod
116 mg/dl; 5 063 pacientov (25 %) malo hladiny medzi 116 mg/dl a 135 mg/dl;
a 8 680 pacientov (42 %) malo hladiny vyššie než 135 mg/dl.

Liečba ZOCORom 40 mg/deň v porovnaní s placebom signifikantne znížila
riziko mortality zo všetkých príčin (1 328 [12,9 %] pacientov liečených
simvastatínom oproti 1 507 [14,7 %] pacientom, ktorým bolo podávané
placebo; p=0,0003) v dôsledku 18 %-ného zníženia počtu koronárnych úmrtí
(587 [5,7 %] oproti 707 [6,9 %]; p=0,0005; absolútne zníženie rizika
1,2 %). Zníženie nevaskulárnych úmrtí nedosiahlo štatistickú významnosť.
ZOCOR tiež znížil riziko veľkých koronárnych príhod (kompozitný cieľový
ukazovateľ zahŕňajúci nefatálny infarkt myokardu (IM) a smrť v dôsledku
KCHS) o 27 % (p < 0,0001). ZOCOR znížil potrebu koronárnych
revaskularizačných výkonov (vrátane koronárneho arteriálneho by-passu
a perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky) o 30 % (p < 0,0001)
a periférnych a iných nekoronárnych revaskularizačných výkonov o 16 %
(p=0,006). ZOCOR znížil riziko cievnej mozgovej príhody o 25 % (p < 0,0001)
vďaka 30 % zníženiu ischemickej cievnej mozgovej príhody (p < 0,0001).
Navyše, v podskupine pacientov s diabetom ZOCOR znížil riziko rozvoja
makrovaskulárnych komplikácií vrátane periférnych revaskularizačných
výkonov (operácie alebo angioplastiky), amputácií dolnej končatiny a vredov
na dolnej končatine o 21 % (p=0,0293). Proporcionálne zníženie počtu príhod
bolo podobné v každej skúmanej podskupine pacientov vrátane pacientov bez
koronárnej choroby, ale s cerebrovaskulárnym ochorením alebo ochorením
periférnych artérií, mužov a žien, pacientov vo veku do alebo nad 70 rokov
pri zaradení do štúdie, s prítomnou alebo neprítomnou hypertenziou
a obzvlášť pacientov s LDL cholesterolom pod 3,0 nmol/l pri zaradení.

V štúdii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) sa hodnotil účinok
terapie ZOCOR-om na celkovú mortalitu u 4 444 pacientov s KCHS
a východiskovým celkovým cholesterolom 5,5 – 8,0 mmol/l. V tejto
multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej
štúdii boli pacienti s angínou pektoris alebo s anamnézou infarktu myokardu
(IM) liečení diétou, štandardnou lekárskou opaterou a buď ZOCORom 20 –
40 mg/deň (n=2 221) alebo placebom (n=2 223) počas mediánu trvania 5,4
roka. ZOCOR znížil riziko smrti o 30 % (absolútne zníženie rizika 3,3 %).
Riziko úmrtí v dôsledku KCHS bolo znížené o 42 % (absolútne zníženie rizika
3,5 %). ZOCOR znížil tiež riziko vzniku veľkých koronárnych príhod (úmrtí
v dôsledku KCHS plus v nemocnici verifikovaného a tichého nefatálneho IM)
o 34 %. Okrem toho ZOCOR významne znížil riziko fatálnych plus nefatálnych
cerebrovaskulárnych príhod (cievnej mozgovej príhody a tranzitórnych
ischemických atakov) o 28 %. Medzi skupinami nebol štatisticky významný
rozdiel v nekardiovaskulárnej mortalite.

Štúdia účinnosti ďalších znížení cholesterolu a homocysteínu (The Study of
the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine
(SEARCH)) hodnotila účinok liečby ZOCOR-om 80 mg oproti 20 mg (medián
sledovania 6,7 rokov) na významné cievne príhody (definované ako fatálna
KCHS, nefatálny IM, výkon koronárnej revaskularizácie, nefatálna alebo
fatálna mozgová príhoda, alebo výkon periférnej revaskularizácie) u 12 064
pacientov s anamnézou infarktu myokardu. V incidencii významných cievnych
príhod nebol medzi 2 skupinami signifikantný rozdiel: ZOCOR 20 mg (n =
1 553; 25,7 %) oproti ZOCOR 80 mg (n = 1 477; 24,5 %), RR 0,94, 95 % IS:
0,88 až 1,01. Absolútny rozdiel v LDL-C medzi dvoma skupinami počas trvania
štúdie bol 0,35 ± 0,01 mmol/l. Bezpečnostné profily boli medzi dvoma
liečebnými skupinami podobné, okrem toho, že výskyt myopatie bol
u pacientov liečených ZOCORom 80 mg približne 1,0 % v porovnaní s 0,02 %
u pacientov s 20 mg. Približne polovica z týchto prípadov myopatie sa
vyskytla počas prvého roku liečby. Incidencia myopatie počas každého
nasledujúceho roku liečby bola približne 0,1 %.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná hyperlipidémia
V štúdiách porovnávajúcich účinnosť a bezpečnosť simvastatínu 10, 20, 40
a 80 mg denne u pacientov s hypercholesterolémiou, priemerné zníženia LDL-C
boli 30, 38, 41, resp. 47 %. V štúdiách pacientov s kombinovanou
(zmiešanou) hyperlipidémiou liečených simvastatínom 40 mg a 80 mg, medián
znížení triglyceridov bol 28 a 33 % (placebo: 2 %) a priemerné zvýšenia HDL-
C boli 13 a 16 % (placebo: 3 %).

Klinické štúdie u detí a adolescentov (vo veku 10 – 17 rokov)
V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii bolo 175 pacientov (99
chlapcov v II. Tannerovom štádiu a vyššie a 76 dievčat, ktoré boli
minimálne jeden rok po menarché) vo veku 10 – 17 rokov (priemerný vek 14,1
rokov) s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou (heFH)
randomizovaných na simvastatín alebo placebo na 24 týždňov (základná
štúdia). Vstup do štúdie vyžadoval hladinu LDL-C medzi 160 a 400 mg/dl
a minimálne jedného rodiča s hladinou LDL-C > 189 mg/dl. Dávka simvastatínu
(raz denne večer) bola počas prvých 8 týždňov 10 mg, počas druhých 8
týždňov 20 mg a následne 40 mg. V 24-týždňovom predĺžení si 144 pacientov
zvolilo pokračovanie v liečbe a dostávali simvastatín 40 mg alebo placebo.

ZOCOR signifikantne znížil plazmatické hladiny LDL-C, TG a Apo B. Výsledky
z predĺženia v 48. týždni boli porovnateľné s výsledkami pozorovanými
v základnej štúdii.

Po 24 týždňoch liečby bola v skupine so ZOCORom 40 mg priemerná dosiahnutá
hodnota LDL-C 124,9 mg/dl (rozsah: 64,0 – 289,0 mg/dl) v porovnaní
s 207,8 mg/dl (rozsah: 128,0 – 334,0 mg/dl) v skupine s placebom.

Po 24 týždňoch liečby simvastatínom (s dávkami stúpajúcimi z 10, 20 a do
40 mg denne v 8-týždňových intervaloch) ZOCOR znížil priemerné hladiny LDL-
C o 36,8 % (placebo: 1,1 % nárast oproti východiskovej hodnote), Apo B
o 32,4 % (placebo: 0,5 %) a medián hladín TG o 7,9 % (placebo: 3,2 %)
a zvýšil priemerné hladiny HDL-C o 8,3 % (placebo: 3,6 %). Dlhodobé prínosy
ZOCORu na kardiovaskulárne príhody u detí s heFH nie sú známe.

Bezpečnosť a účinnosť dávok nad 40 mg denne sa u detí s heterozygotnou
familiárnou hypercholesterolémiou neštudovala. Dlhodobá účinnosť terapie
simvastatínom v detskom veku na zníženie morbidity a mortality v dospelosti
nebola stanovená.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatín je inaktívny laktón, ktorý sa /in vivo/ rýchlo hydrolyzuje na
príslušnú ?-hydroxykyselinu, silný inhibítor HMG-CoA reduktázy. Hydrolýza
sa uskutočňuje hlavne v pečeni. Rýchlosť hydrolýzy v ľudskej plazme je
veľmi pomalá.

Farmakokinetické vlastnosti sa hodnotili u dospelých. Farmakokinetické
údaje u detí a adolescentov nie sú k dispozícii.

/Absorpcia/
U človeka sa simvastatín dobre absorbuje a podlieha rozsiahlemu
vychytávaniu pri prvom prechode pečeňou. Vychytávanie v pečeni závisí od
prietoku krvi pečeňou. Pečeň je primárne miesto účinku aktívnej formy.
Zistená dostupnosť ?-hydroxykyseliny v systémovej cirkulácii po perorálnej
dávke simvastatínu bola menej ako 5 % dávky. Maximálna plazmatická
koncentrácia aktívnych inhibítorov sa dosiahne približne 1 – 2 hodiny po
podaní simvastatínu. Súčasná konzumácia jedla nemá vplyv na absorpciu.

Farmakokinetika jednotlivých a opakovaných dávok simvastatínu ukázala, že
pri opakovaných dávkach nedochádza ku kumulácii lieku.

/Distribúcia/
Väzba simvastatínu a jeho aktívneho metabolitu na proteíny je > 95 %.

/Eliminácia/
Simvastatín je substrátom CYP3A4 (pozri časti 4.3 a 4.5). Hlavné metabolity
simvastatínu prítomné v ľudskej plazme sú ?-hydroxykyselina a štyri ďalšie
aktívne metabolity. Po perorálnej dávke rádioaktívneho simvastatínu
u človeka bolo 13 % rádioaktivity vylúčenej v moči a 60 % v stolici
v priebehu 96 hodín. Množstvo v stolici predstavuje ekvivalenty
absorbovaného liečiva vylúčeného žlčou ako aj neabsorbované liečivo. Po
intravenóznej injekcii metabolitu – ?-hydroxykyseliny, bol jeho priemerný
polčas 1,9 hodiny. V priemere bolo iba 0,3 % i. v. dávky vylúčenej v moči
vo forme inhibítorov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe obvyklých štúdií na zvieratách týkajúcich sa farmakodynamiky,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogénneho potenciálu,
nie sú žiadne iné riziká pre pacienta, než aké sa dajú očakávať
z farmakologického mechanizmu. Pri maximálne tolerovaných dávkach
u potkanov aj králikov simvastatín nespôsobil žiadne fetálne malformácie
a nemal žiadne účinky na fertilitu, reprodukčnú funkciu alebo neonatálny
vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety
butylhydroxyanizol (E320),
kyselina askorbová (E300),
monohydrát kyseliny citrónovej (E330),
mikrokryštalická celulóza (E460),
predželatínovaný škrob,
magnéziumstearát (E572),
monohydrát laktózy.

Obal tablety
hypromelóza (E464),
hydroxypropylcelulóza (E463),
oxid titaničitý (E171),
mastenec (E553b),
červený oxid železitý (E172),
žltý oxid železitý (E172) (ZOCOR 10 mg a ZOCOR 20 mg).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PE/PVDC/Al blister. Jedno balenie obsahuje 28, 30, 56, 60, 84, 90 alebo
98 tabliet.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

31/0155/92-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12. február 1992


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Marec 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C02710
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA01 - simvastatinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
14.09 € / 424.48 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
14.09 € / 424.48 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.05 € ÚP:0.00 € DP:22.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.06 € ÚP:1.72 € DP:5.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.09 € ÚP:0.00 € DP:14.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:0.86 € DP:3.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.74 € ÚP:0.00 € DP:10.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.67 € ÚP:0.43 € DP:2.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.35 € ÚP:1.72 € DP:4.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.14 € ÚP:0.86 € DP:3.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.01 € ÚP:0.43 € DP:1.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.20 € ÚP:0.00 € DP:3.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien