Detail:
VASILIP 40 tbl flm 28x40 mg
Názov lieku:
VASILIP 40
Doplnok názvu:
tbl flm 28x40 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č: 2107/6531


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Vasilip 10
Vasilip 20
Vasilip 40
simvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný iba vám a nemali by ste ho dávať nikomu
inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
vy.

V tejto písomnej informácií pre používateľov:
1. Čo je Vasilip a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Vasilip
3. Ako užívať Vasilip
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie Vasilipu
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE VASILIP A NA ČO SA POUžÍVA

Liečivo vo vašich tabletách je simvastatín. Patrí do skupiny liekov známych
ako inhibítory HMG-CoA reduktázy. Tie pomáhajú znižovať množstvo
cholesterolu a tukových látok nazývaných triacylglyceroly vo vašej krvi.
Cholesterol je životne dôležitý na normálne fungovanie organizmu.
V prípade, že sú hladiny cholesterolu v krvi príliš vysoké, môže sa ukladať
do cievnej steny tepien. Tu vedie k tvorbe plátov, ktoré môžu v konečnom
dôsledku upchať krvnú cievu. Z našej stravy získavame len malé množstvo
cholesterolu: žĺtok vajíčka a pečeň obsahujú veľké množstvá cholesterolu,
ale väčšina potravín ako je ovocie, zelenina, a ryby len úplne malé
množstvá cholesterolu. Takmer všetok cholesterol v našom organizme sa
syntetizuje našou vlastnou pečeňou. Organizmus syntetizuje najviac
cholesterolu cez noc.

VASILIP sa používa na liečbu nasledovného:
. Ak máte vysoké hladiny cholesterolu v krvi, hladina triacylglycerolov
môže byť tiež vysoká. VASILIP 80 má znižovať tieto hladiny. Je všeobecne
akceptované, že vysoká hladina cholesterolu v krvi prispieva k riziku
srdcového ochorenia. Zvýšená hladina, zvýšené riziko. Prítomnosť iných
faktorov ako sú, existujúce ochorenie srdca, vysoký tlak krvi, vysoká
hladina krvného cukru (cukrovka), zvýšená telesná hmotnosť, nedostatok
pohybu a fajčenie, významne prispievajú k riziku vývoja alebo zhoršovania
srdcového ochorenia.
. Ak máte ochorenie srdca a/alebo krvných ciev alebo cukrovku (ochorenie
charakterizované zvýšenou hladinou krvného cukru). Zvýšený cholesterol
môže prispievať k stuhnutiu krvných ciev (tepien), ktoré privádzajú
kyslík a živiny do srdca. Tento proces, ktorý sa nazýva ateroskleróza,
môže vyvolať upchatie artérií čo vedie k bolesti na hrudi (nazývaná
angína pectoris) a srdcovému záchvatu. Máte vysoké riziko vzniku takýchto
komplikácií. Váš lekár vám predpísal tento liek, aby znížil toto riziko
a pomohol predĺžiť váš život. Váš lekár vám vysvetlí význam dodržiavania
diéty s nízkym obsahom tuku ako i užívania tabliet.2. SKÔR AKO UžIJETE VASILIP

Neužívajte Vasilip ak sa vás týka čokoľvek z nasledovného.
. Keď si myslíte alebo vám bolo povedané, že ste precitlivený alebo
alergický na simvastatín alebo niektorú z ďalších zložiek lieku.
. Keď ste alebo si myslíte, že ste tehotná.
. Keď plánujete otehotnieť.
. Keď zistíte, že ste otehotneli počas užívania tohto lieku, okamžite
ukončite užívanie tabliet.
. Ste žena, v plodnom veku a nepoužívate vhodnú formu kontraceptív inú ako
sú tabletky (mali by ste sa o tom porozprávať s lekárom); ak plánujte
otehotnieť musíte ukončiť užívanie Vasilipu minimálne jeden mesiac pred
pokusom o otehotnenie.
. Máte problémy s pečeňou.
. Súčasne užívate iné lieky, vrátane určitých liekov na liečbu hubových
ochorení, infekcie HIV alebo bakteriálnych infekcií a lieku proti
depresii nazývaného nefazodon.

Buďte zvlášť opatrný a overte si u svojho lekára pred užívaním tohto lieku
ak:
. Máte pretrvávajúci pocit bolesti alebo bolesti svalov.
. Užívate určité lieky, ktoré ovplyvňujú funkciu imunitného systému.
. Užívate iné lieky na znižovanie cholesterolu, ako sú fibráty (bezafibrát,
fenofibrát, gemfibrozil).
. Užívate vysoké dávky (vyššie než 1g denne) niacínu alebo kyseliny
nikotínovej.
Grapefruitová šťava obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré menia
metabolizmus niektorých liekov vrátane Vasilipu. Preto sa počas liečby
treba vyhnúť pitiu grapefruitovej šťavy.
Prosím, povedzte lekárovi, ak sa u vás tieto ťažkosti vyskytli kedykoľvek
v minulosti. Lekár vás môže požiadať o vykonanie jednoduchých krvných
testov na kontrolu či vaša pečeň pracuje správne pred a počas liečby
Vasilipom.

Užívanie Vasilipu s jedlom a nápojmi:

Tablety užívajte presne podľa odporučenia lekára alebo lekárnika. Liek sa
má zapíjať vodou. Tablety možno užívať buď na prázdny žalúdok alebo po
jedle.Alkohol

Lekár vám povie, aby ste počas užívania Vasilipu požívali minimálne
množstvo alkoholu. Ak sa obávate koľko alkoholu môžete požiť počas užívania
tohto lieku, prosím, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.
Ak otehotniete počas užívania tohto lieku, okamžite to oznámte svojmu
lekárovi.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Vasilip nemá žiaden alebo len nevýznamný vplyv na schopnosť viesť vozidlo a
obsluhovať stroje.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo
lekárnika.
Osobitná opatrnosť je potrebná hlavne ak užívate čokoľvek z nasledovného:
Lieky na činnosť srdca.
Lieky na zrieďovanie krvi.
Iné lieky na znižovanie cholesterolu.
Lieky ovplyvňujúce funkciu imunitného systému.
Ak užívate ktorýkoľvek z týchto liekov, povedzte to svojmu lekárovi ešte
pred užívaním tohto lieku.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Vasilipu
Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho
lekára pred užitím tohto lieku.

3. AKO UžÍVAť VASILIP


Vždy užívajte Vasilip presne podľa pokynov svojho lekára. Neužívajte viac
tabliet ako vám povedal lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to
u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná začiatočná dávka na vysoké hladiny cholesterolu je 10 až 20 mg
denne a na zníženie rizika 20 až 40 mg denne; podáva sa ako jednorazová
dávka večer. Liek sa odporúča užívať večer alebo v noci, aby mohol pôsobiť,
keď sa v organizme tvorí najviac cholesterolu (v noci). Lekár vám môže
dávku zvýšiť, buď na 40 mg alebo 80 mg, v závislosti od vášho stavu. Lekár
môže dávku znížiť na 10 mg ak súbežne užívate určité lieky alebo máte
určité ťažkosti s obličkami. Starostlivo dodržiavajte pokyny. Nezabudnite
užiť liek. Lekár vám povie ako dlho bude trvať liečba Vasilipom.

Ak ste užili viac Vasilipu, ako ste mali:
Ak ste užili viac Vasilipu, ako ste mali okamžite vyhľadajte lekára alebo
najbližšiu pohotovostnú službu. Zoberte si so sebou túto písomnú informáciu
pre používateľov a zvyšné tablety, aby lekár vedel, čo ste užili.

Ak ste zabudli užiť Vasilip:
Ak ste zabudli užiť Vasilip v správnom čase, pokračujte nasledujúcou dávkou
ako zvyčajne. Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

4. MOžNÉ VEDľAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Vasilip môže mať vedľajšie účinky.

Príklady vedľajších účinkov zoradených podľa závažnosti. Povedzte vášmu
lekárovi ak spozorujete čokoľvek z nasledovného:
Menej ako jedna z desať, ale viac ako jedna zo sto osôb:
. Tráviace ťažkosti (ako sú bolesť žalúdka, zápcha, hnačka a plynatosť).
Menej ako jedna zo sto, ale viac ako jedna z tisíc osôb:
. Bolesti hlavy, vyrážka, svrbenie, pocit slabosti, porucha trávenia
alebo hnačka a bolesť brucha.
Menej ako jedna z desaťtisíc osôb:
. Ochorenie pečene, ochorenie svalov s pocitom bolesti a bolesťou
svalov, opuch tváre alebo krku, zápal kĺbov a krvných ciev, zvýšená
teplota, ťažkosti s dýchaním, nenormálny pocit v rukách a nohách alebo
únava. Keďže sú svalové ťažkosti v zriedkavých prípadoch závažné, ak
pocítite bolesť, citlivosť alebo slabosť svalov musíte okamžite
vyhľadať lekára.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, informujte o nich svojho lekára alebo
lekárnika.


5. UCHOVÁVANIE VASILIPU

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Nepoužívajte Vasilip po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Vasilip obsahuje

- Liečivo je simvastatín.
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10, 20 alebo 40 mg
simvastatínu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, predželatinovaný škrob,
butylhydroxyanizol, kyselina citrónová, kyselina askorbová, kukuričný
škrob, mikrokryštalická celulóza, magnéziumstearát, hypromelóza,
mastenec, propylénglykol, oxid titaničitý (E 171).

Ako vyzerá Vasilip a obsah balenia
Vasilip 10 sú biele okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety.
Vasilip 20 sú biele okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety.
Vasilip 40 sú biele okrúhle mierne vypuklé filmom obalené tablety s
deliacou ryhou na jednej strane.

Tablety sú balené v blistroch (hliníková fólia a PVC/PE/PVDC/PE/PVC fólia
alebo PVC/PE/PVDC fólia) a vložené v papierovej škatuľke s písomnou
informáciou pre používateľov.
Obsah balenia: 28 a 84 filmom obalených tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovinsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
KRKA Slovesko, s.r.o., Moyzesova 4, 811 05 Bratislava,
krka.slovakia@krka.biz, 02/57104501


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v apríli
2008
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.1 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie lieku, ev.č: 2107/6531


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Vasilip 10
Vasilip 20
Vasilip 40


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Vasilip 10: Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg simvastatínu.
Vasilip 20: Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg simvastatínu.
Vasilip 40: Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg simvastatínu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
Vasilip 10 sú biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.
Vasilip 20 sú biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety.
Vasilip 40 sú biele okrúhle mierne bikonvexné filmom obalené tablety
s deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

1. Terapeutické indikácie


Hypercholesterolémia

Liečba primárnej hypercholesterolémie alebo zmiešanej dyslipidémie, ako
adjuvans k diéte, keď je odpoveď na diétu a iné nefarmakologické opatrenia
(napr. cvičenie, zníženie hmotnosti) nedostatočná.

Liečba homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie, ako adjuvans k diéte
a k inej liečbe znižujúcej lipidy (napr. LDL aferéza), alebo ak takáto
liečba nie je vhodná.


Kardiovaskulárna prevencia

Redukcia kardiovaskulárnej úmrtnosti a chorobnosti u pacientov s prejavmi
aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia alebo cukrovky, buď
s normálnymi alebo zvýšenými hladinami cholesterolu, ako adjuvans ku
korekcii iných rizikových faktorov a k inej kardioprotektívnej terapii
(pozri časť 5.1).


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Rozsah dávkovania je 5-80 mg/deň perorálne v jednej dávke večer. Ak sú
potrebné úpravy dávkovania, majú byť urobené v intervaloch nie kratších
ako 4 týždne, do maximálnej dávky 80 mg/deň podávaných v jednej dávke
večer. Dávka 80 mg sa odporúča iba u pacientov s ťažkou
hypercholesterolémiou a vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií.


Hypercholesterolémia


Pacient má byť nastavený na štandardnú diétu znižujúcu cholesterol a počas
liečby Vasilipom má v tejto diéte pokračovať. Zvyčajná počiatočná dávka je
10-20 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Pacienti, u ktorých sa
vyžaduje výrazné zníženie LDL-C (viac než 45 () môžu začať s dávkou 20-
40 mg/deň podávaných v jednej dávke večer. Ak sú potrebné úpravy
dávkovania, majú sa urobiť tak, ako je uvedené vyššie.


Homozygotná familiárna hypercholesterolémia


Na základe výsledkov kontrolovanej klinickej štúdie je odporúčaná dávka
Vasilipu je 40 mg/deň večer alebo 80 mg/deň v 3 rozdelených dávkach -
20 mg, 20 mg a večerná dávka 40 mg. U týchto pacientov sa má Vasilip použiť
ako adjuvans k inej liečbe znižujúcej lipidy (napr. LDL aferéza) alebo ak
takáto liečba nie je k dispozícii.


Kardiovaskulárna prevencia


U pacientov s vysokým rizikom vzniku koronárnej srdcovej choroby (KCHS,
s hyperlipidémiou alebo bez nej) je zvyčajná dávka Vasilipu 20-40 mg/deň
podávaných v jednej dávke večer. Medikamentózna liečba sa môže začať
súčasne s diétou a cvičením. Ak sú potrebné úpravy dávkovania, majú sa
urobiť tak, ako je uvedené vyššie.


Konkomitantná terapia


Vasilip je účinný sám alebo v kombinácii so sekvestrantami žlčových
kyselín. Dávka sa má podať buď > 2 hodiny pred alebo > 4 hodiny po podaní
sekvestranta žlčových kyselín.

U pacientov, ktorí súčasne s Vasilipom užívajú cyklosporín, gemfibrozil,
iné fibráty (okrem fenofibrátu), alebo niacín v dávkach znižujúcich lipidy
(( 1 g/deň), nemá dávka Vasilipu presiahnuť 10 mg/deň. U pacientov, ktorí
súčasne s Vasilipom užívajú amiodaron alebo verapamil nemá dávka Vasilipu
prekročiť 20 mg/deň (pozri časti 4.4 a 4.5).


Dávkovanie pri renálnej insuficiencii


U pacientov so stredne ťažkou renálnou insuficienciou nie je nevyhnutná
úprava dávkovania. U pacientov s ťažkou renálnou insuficienciou (klírens
kreatinínu ( 30 ml/min) je nutné dávky nad 10 mg/deň starostlivo zvážiť
a v prípade potreby ich podávať s opatrnosťou.

Použitie u starších ľudí

Nie je potrebná úprava dávkovania.

Použitie u detí a adolescentov

Účinnosť a bezpečnosť u detí neboli stanovené. Preto sa použitie Vasilipu
u pediatrických pacientov neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

( Precitlivenosť na simvastatín alebo na niektorú z pomocných látok.
( Aktívne ochorenie pečene alebo nevysvetlené pretrvávajúce zvýšenia
transaminázy v sére.
( Gravidita a laktácia (pozri časť 4.6).
( Súčasné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napr. itrakonazol,
ketokonazol, inhibítory HIV proteázy, erytromycín, klaritromycín,
telitromycín a nefazodon) (pozri časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
/Myopatia/Rabdomyolýza/

Simvastatín, tak ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, niekedy spôsobuje
myopatiu prejavujúcu sa bolesťou svalov, citlivosťou alebo slabosťou so
zvýšením kreatinkinázy (CK) nad desaťnásobok hornej hranice normy (HHN).
Myopatia sa môže niekedy prejaviť vo forme rabdomyolýzy s alebo bez
sekundárneho akútneho zlyhania obličiek ako druhotné štádium myoglobinúrie,
pričom len veľmi zriedkavo tento stav viedol k úmrtiu. Riziko myopatie sa
zvyšuje pri vysokej hladine inhibičnej aktivity na HMG-CoA reduktázu
v plazme.

Riziko myopatie/rabdomyolýzy závisí od dávky. Ich výskyt bol v klinických
štúdiách, počas ktorých boli pacienti pozorne monitorovaní a odstránili sa
niektoré interagujúce lieky, približne 0,03 ( pri 20 mg, 0,08 ( pri 40 mg
a 0,4 ( pri 80 mg.


/Meranie kreatínkinázy/

Kreatínkináza (CK) sa nemá merať po namáhavom cvičení alebo ak je prítomná
akákoľvek iná možná príčina zvýšenia CK, nakoľko by to mohlo sťažiť
interpretáciu hodnoty. Ak sú východiskové hladiny CK významne zvýšené (viac
ako 5-násobok HHN), hladiny sa majú pre potvrdenie výsledkov opätovne
zmerať o 5 až 7 dní neskôr.


/Pred liečbou/

Všetci pacienti začínajúci s liečbou simvastatínom, prípadne tí, ktorých
dávka simvastatínu sa zvyšuje, musia byť oboznámení s rizikom vzniku
myopatie a upozornení, aby okamžite hlásili akúkoľvek nevysvetliteľnú
bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť.

Opatrnosť je nutná u pacientov s predispozičnými faktormi na rabdomyolýzu.
Na stanovenie základnej východiskovej hodnoty sa má hladina CK zmerať pred
začatím liečby v nasledujúcich prípadoch:

( starší pacienti (vek nad 70 rokov);
( poruchy funkcie obličiek;
( nekontrolovaný hypotyreoidizmus;
( dedičné muskulárne poruchy v osobnej alebo rodinnej anamnéze;
( predchádzajúca svalová toxicita pri statíne alebo fibráte;
( nadmerné požívanie alkoholu.

V týchto prípadoch sa má riziko liečby zvážiť vo vzťahu s možným prínosom,
pričom sa odporúča klinické monitorovanie. Ak mal pacient v minulosti
poruchu svalstva pri liečbe fibrátmi alebo statínom, môže sa liečba iným
liečivom tejto skupiny začať len s veľkou opatrnosťou. Ak sú východiskové
hladiny CK významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN), liečba nesmie začať.


Počas liečby

Ak sa počas liečby statínom u pacienta vyskytne bolesť svalov, slabosť
alebo kŕče, je potrebné zmerať hladinu CK. Ak sú namerané hladiny CK
významne zvýšené (viac ako 5-násobok HHN), liečbu treba zastaviť. Ak sú
svalové symptómy ťažké a spôsobujú každodenný diskomfort, a to aj
v prípade, že sú hladiny CK nižšie ako 5-násobok HHN, treba zvážiť
prerušenie liečby. Ak z akéhokoľvek dôvodu existuje podozrenie na myopatiu,
liečba sa má prerušiť.

Ak sa symptómy stratia a hladina CK sa vráti do normálu, potom je možné
uvažovať o znovunasadení statínu alebo o nasadení alternatívneho statínu
v najnižších dávkach a pri dôkladnom monitorovaní.

Liečba simvastatínom sa má dočasne pozastaviť niekoľko dní pred väčšou
plánovanou operáciou a v prípade vážnejšieho stavu vyžadujúceho lekársku
alebo chirurgickú starostlivosť.

Opatrenia na zníženie rizika vzniku myopatie zapríčinenej pôsobením lieku
(pozri tiež časť 4.5)

Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa výrazne zvyšuje súčasným užívaním
simvastatínu a silných inhibítorov CYP3A4 (t.j. itrakonazol, ketokonazol,
erytromycín, klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV proteázy,
nefazodon), ako aj gemfibrozilu a cyklosporínu (pozri časť 4.2)

Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa výrazne zvyšuje aj pri súčasnom užívaní
iných fibrátov, niacínu v dávkach znižujúcich lipidy (( 1 g/deň), prípadne
súčasným užívaním amiodaronu alebo verapamilu súčasne s vyššími dávkami
simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.5). Riziko sa môže mierne zvýšiť aj
súčasným užívaním diltiazemu so simvastatínom 80 mg.

Čo sa týka inhibítorov CYP3A4, súčasné užívanie simvastatínu
s itrakonazolom, ketokonazolom, inhibítormi HIV proteázy, erytromycínom,
klaritromycínom, telitromycínom a nefazodonom je kontraindikované (pozri
časti 4.3 a 4.5). Ak je liečba itrakonazolom, ketokonazolom, erytromycínom,
klaritromycínom alebo telitromycínom nevyhnutná, potom sa liečba
simvastatínom musí dočasne prerušiť. Zvýšená pozornosť je potrebná aj pri
kombinovaní simvastatínu s niektorými menej silnými inhibítormi CYP3A4:
cyklosporínom, verapamilom, diltiazemom (pozri časti 4.2 a 4.5). Vyhnúť sa
treba aj požitiu grapefruitového džúsu súčasne so simvastatínom.

Denná dávka simvastatínu nesmie prekročiť 10 mg u pacientov súčasne
liečených cyklosporínom, gemfibrozilom alebo niacínom v dávkach znižujúcich
lipidy (( 1 g/deň). Kombinovanému užívaniu simvastatínu s gemfibrozilom sa
má vyhnúť, pokiaľ očakávaný prínos nepreváži zvýšené riziká tejto
kombinácie liečiv. Prínos kombinovaného užívania simvastatínu 10 mg/deň
s inými fibrátmi (okrem fenofibrátu), niacínom alebo cyklosporínom sa má
starostlivo porovnať s možnými rizikami týchto kombinácií (pozri časti 4.2
a 4.5).

Zvýšená opatrnosť je potrebná pri predpisovaní fenofibrátu so
simvastatínom, pretože obe liečivá môžu spôsobiť myopatiu keď sa užívajú
samostatne.

Kombinovanému použitiu simvastatínu v denných dávkach vyšších než 20 mg
s amiodaronom alebo verapamilom sa treba vyhnúť, pokiaľ možný klinický
prínos nepreváži zvýšené riziko myopatie (pozri časti 4.2 a 4.5).


/Účinky na pečeň/


V klinických štúdiách došlo u niektorých dospelých pacientov užívajúcich
simvastatín k pretrvávajúcemu zvýšeniu sérových transamináz (na viac ako 3-
násobok HHN). Keď sa u týchto pacientov prerušilo alebo ukončilo podávanie
simvastatínu, hladiny transamináz zvyčajne pomaly klesli na úroveň pred
liečbou.

U všetkých pacientov sa odporúča urobiť funkčné pečeňové testy pre začatím
liečby a následne, keď je to z klinického hľadiska potrebné. Pacientom,
u ktorých sa dávka stanoví na 80 mg, sa má urobiť dodatočný test pred
titráciou, 3 mesiace po titrácii na dávku 80 mg, a následne v prvom roku
liečby v pravidelných intervaloch (napr. každý polrok). Osobitná pozornosť
sa má venovať pacientom, u ktorých došlo k zvýšeniu hladín sérových
transamináz. U týchto pacientov sa majú vyšetrenia čo najskôr zopakovať
a potom robiť častejšie. Ak hladiny transamináz rastú, najmä ak sa zvýšia
na 3-násobok HHN a na tejto úrovni pretrvávajú, simvastatín treba vysadiť.

Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné
množstvá alkoholu.

Tak ako aj pri iných liečivách znižujúcich lipidy, aj po terapii
simvastatínom bolo hlásené mierne zvýšenie sérových transamináz (menej ako
3-násobok HHN). Tieto zmeny sa objavili krátko po začatí liečby
simvastatínom, boli zväčša prechodné, nesprevádzali ich žiadne príznaky
a nevyžadovali prerušenie liečby.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú
užívať tento liek.

5. Liekové a iné interakcie

/Farmakodynamické interakcie/

/Interakcie s liekmi znižujúcimi lipidy, ktoré môžu spôsobiť myopatiu, keď/
/sa užívajú samostatne/
Riziko myopatie, vrátane rabdomyolýzy, sa zvyšuje súčasným podávaním
fibrátov a niacínu (kyselina nikotínová) (( 1 g/deň). Okrem toho dochádza
k farmakokinetickej interakcii s gemfibrozilom, čo vedie k zvýšeniu
plazmatických hladín simvastatínu (pozri nižšie /Farmakokinetické/
/interakcie/ a časti 4.2 a 4.4). Nie je dokázané, že pri súčasnom podávaní
simvastatínu a fenofibrátu presahuje riziko myopatie súhrn individuálnych
rizík jednotlivých liečiv. Pre iné fibráty nie sú k dispozícii adekvátne
farmakovigilančné a farmakokinetické údaje.


Farmakokinetické interakcieVplyv iných lie/čiv na simvastatín/Interakcie /s CYP3A4/

Simvastatín je substrát cytochrómu P450 3A4. Silné inhibítory cytochrómu
P450 3A4 zvyšujú riziko myopatie a rabdomyolýzy zvýšením koncentráciu
inhibičnej aktivity HMG-CoA reduktázy v plazme počas terapie simvastatínom.
K týmto inhibítorom patrí itrakonazol, ketokonazol, erytromycín,
klaritromycín, telitromycín, inhibítory HIV proteázy a nefazódon. Súčasné
podávanie itrakonazolu viedlo k viac než 10-násobnému zvýšeniu v expozícii
kyseliny simvastatínovej (aktívny metabolit ?-hydroxykyselina).
Telitromycín vyvolal 11-násobné zvýšenie v expozícii kyseliny
simvastatínovej.

Z tohto dôvodu je kombinácia s itrakonazolom, ketokonazolom, HIV
proteázovými inhibítormi, erytromycínom, klaritromycínom, telitromycínom
a nefazodónom kontraindikovaná. Ak sa liečbe itrakonazolom, ketokonazolom,
erytromycínom, klaritromycínom alebo telitromycínom nedá vyhnúť, terapia
simvastatínom sa musí počas tejto liečby prerušiť. Opatrnosť je potrebná
pri kombinovaní simvastatínu s niektorými inými slabšími inhibítormi
CYP3A4: cyklosporínom, verapamilom, diltiazemom (pozri časti 4.2 a 4.4).


Cyklosporín

Riziko myopatie/rabdomyolýzy sa zvyšuje najmä pri súčasnom podávaním
cyklosporínu s vyššími dávkami simvastatínu (pozri časti 4.2 a 4.4). Preto
u pacientov, ktorí dostávajú súčasne cyklosporín, nemá denná dávka
simvastatínu prekročiť 10 mg. Hoci samotný mechanizmus nie je úplne
objasnený, cyklosporín zvyšuje AUC kyseliny simvastatínovej pravdepodobne
čiastočne v dôsledku inhibície CYP3A4.


Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatínovej 1,9-násobne, pravdepodobne
v dôsledku inhibície glukuronidačnej dráhy (pozri časti 4.2 a 4.4).


Amiodaron a verapamil

Riziko myopatie a rabdomyolýzy sa zvyšuje súčasným podávaním amiodaronu
alebo verapamilu a vyšších dávok simvastatínu (pozri časť 4.4). V
prebiehajúcej klinickej štúdii bola myopatia hlásená u 6 ( pacientov, ktorí
užívali simvastatín 80 mg a amiodaron.

Analýza dostupných klinických štúdií ukázala približne 1 ( výskyt myopatie
u pacientov užívajúcich simvastatín 40 mg alebo 80 mg a verapamil. Vo
farmakokinetickej štúdii malo súbežné podávanie s verapamilom za následok
2,3–násobné zvýšenie v expozícii kyseliny simvastatínovej pravdepodobne
čiastočne v dôsledku inhibície CYP3A4. Z tohto dôvodu nemá denná dávka
simvastatínu prekročiť 20 mg u pacientov užívajúcich súčasne amiodaron
alebo verapamil len vtedy, pokiaľ klinický prínos nepreváži zvýšené riziko
myopatie a rabdomyolýzy.


Diltiazem

Analýza dostupných klinických štúdií preukázala 1 (-ný výskyt myopatie
u pacientov užívajúcich simvastatín 80 mg a diltiazem. Riziko myopatie
u pacientov užívajúcich simvastatín 40 mg sa pri súčasnom užívaní
diltiazemu nezvýšilo (pozri časť 4.4). Vo farmakokinetickej štúdii malo
súčasné podávanie diltiazemu za následok 2,7–násobné zvýšenie v expozícii
kyseliny simvastatínovej, pravdepodobne v dôsledku inhibície CYP3A4. Preto
nemá denná dávka simvastatínu prekročiť 40 mg u pacientov, ktorí užívajú
súčasne diltiazem, pokiaľ klinický prínos liečby preváži zvýšené riziko
myopatie a rabdomyolýzy.


Grapefruitový džús

Grapefruitový džús inhibibuje cytochróm P450 3A4. Súčasné požitie väčších
dávok grapefruitového džúsu (viac ako 1 liter denne) a simvastatínu viedlo
k 7-násobnému zvýšeniu v expozícii kyseliny simvastatínovej. Konzumácia
240 ml grapefruitového džúsu ráno a užitie simvastatínu večer viedlo tiež k
1,9-násobnému zvýšeniu. Preto sa treba počas terapie simvastatínom vyhnúť
konzumácii grapefruitového džúsu.


Perorálne antikoagulanciá

V dvoch klinických štúdiách, jednej u zdravých dobrovoľníkov a druhej u
hypercholesterolemických pacientov, simvastatín v dávke 20-40 mg/deň
mierne zosilnil účinok kumarínových antikoagulancií: protrombínový čas,
vyjadrený Medzinárodným štandardným pomerom (International Normalized
Ratio, INR) vzrástol z východiskovej hodnoty 1,7 na 1,8 v štúdii
u dobrovoľníkov a z 2,6 na 3,4 v štúdii u pacientov. Boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady zvýšenia INR. U pacientov užívajúcich kumarínové
antikoagulanciá sa má protrombínový čas stanoviť pred začatím terapie
simvastatínom a potom v dostatočne častých intervaloch na začiatku terapie,
aby bolo isté, že nedochádza k výrazným zmenám protrombínového času. Keď sa
hladina protrombínového času stabilizuje, ten sa potom monitoruje
v intervaloch obvykle odporúčaných u pacientov užívajúcich kumarínové
antikoagulanciá. Ak sa dávkovanie simvastatínu zmení alebo preruší, potom
sa má zopakovať rovnaký postup. U pacientov, ktorí neužívali
antikoagulanciá, nebola terapia simvastanínom spojená s krvácaním alebo so
zmenami v protrombínového času.

/Účinky simvastatínu na farmakokinetiku iných liekov/
Simvastatín nemá inhibičný účinok na cytochróm P450 3A4. Preto sa
neočakáva, simvastatín ovplyvní plazmatické koncentrácie látok
metabolizovaných cytochrómom P450 3A4.

6. Gravidita a laktácia


Gravidita


Vasilip je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3).

Bezpečnosť užívania lieku sa u gravidných žien nebola stanovená. Žiadne
kontrolované klinické štúdie so simvastatínom sa u gravidných žien
nevykonali. Zaznamenali sme zriedkavé hlásenia o kongenitálnych anomáliách
po intrauterinnej expozícii inhibítorom HMG-CoA reduktázy. Pri analýze
približne 200 prospektívne sledovaných gravidít exponovaných počas prvého
trimestra simvastatínom alebo iným reduktázovým inhibítorom blízkym HMG-
CoA, bol však výskyt kongenitálnych anomálií porovnateľný s výskytom
v bežnej populácii. Tento počet gravidít štatisticky postačoval na
vylúčenie 2,5-násobného alebo väčšieho nárastu kongenitálnych anomálií nad
výskyt v celkovej populácii.

Hoci neexistuje dôkaz, že sa výskyt kongenitálnych anomálií u potomkov
pacientok užívajúcich simvastatín alebo iný príbuzný inhibítor HMG-CoA
reduktázy líši od výskytu v celkovej populácii, liečba budúcich matiek
Vasilipom môže u plodu znížiť hladiny mevalonátu, ktorý je prekurzorom
biosyntézy cholesterolu. Ateroskleróza je chronický proces a štandardné
prerušenie užívania liekov znižujúcich lipidy počas gravidity by malo mať
len malý vplyv na dlhodobé riziko spojené s primárnou
hypercholesterolémiou. Preto sa Vasilip nemá používať u žien, ktoré sú
gravidné, pokúšajúce sa otehotnieť alebo sa domnievajú, že sú tehotné.
Liečba Vasilipom sa má prerušiť počas trvania gravidity alebo kým sa
nepreukáže, že žena nie je gravidná (Pozri časť 4.3).


Laktácia


Nie je známe, či sa simvastatín alebo jeho metabolity vylučujú do
materského mlieka. Keďže sa mnohé lieky do materského mlieka vylučujú
a keďže existuje možnosť vzniku závažných nežiaducich účinkov, ženy
užívajúce Vasilip nemajú dojčiť (pozri časť 4.3).

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Vasilip nemá žiadny alebo má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidla alebo obsluhe stroja však treba
vziať do úvahy, že u pacientov bol v postmarketingovej praxi zriedkavo
hlásený závrat.

8. Nežiaduce účinky

Frekvencia nasledujúcich nežiaducich účinkov, ktoré boli hlásené počas
klinických štúdií a/alebo postmarketingového použitia sú rozdelené podľa
stanovenia ich početnosti výskytu vo veľkých, dlhodobých placebom
kontrolovaných klinických štúdiách vrátane štúdie HPS a 20 536 pacientmi a
4S s 4 444 pacientmi (pozri časť 5.1). V štúdii HPS boli zaznamenané len
vážne nežiaduce účinky, ako aj myalgia, zvýšené hladiny sérových
transamináz a CK. V štúdii 4S boli zaznamenané všetky nižšie uvedené
nežiaduce účinky. Ak bol počas týchto testov výskyt pri simvastatíne nižší
alebo podobný ako v placebom kontrolovanej skupine a podobné spontánne
účinky boli v primeranom kauzálnom vzťahu, tieto nežiaduce účinky sú
kategorizované ako „zriedkavé“.

V štúdii HPS (pozri časť 5.1), kde bolo zapojených 20 536 pacientov
liečených 40 mg simvastatínu denne (n=10 269) alebo placebom (n=10 267)
boli bezpečnostné profily porovnateľné medzi pacientmi liečenými
simvastatínom 40 mg a pacientmi užívajúcimi placebo počas 5 rokov trvania
štúdie. Počty prerušenia liečby v dôsledku nežiaducich účinkov boli tiež
porovnateľné (4,8 ( u pacientov liečených simvastatínom 40 mg a 5,1 (
u pacientov užívajúcich placebo). Incidencia myopatie bola ( 1 (
u pacientov liečených simvastatínom 40 mg. Zvýšené hladiny transamináz ((
ako 3-násobok HHN potvrdené opakovaným testom) sa objavila u 0,21( (n=21)
pacientov liečených simvastatínom 40 mg v porovnaní s 0,09 ( (n=9)
pacientov užívajúcich placebo.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú klasifikované nasledovne:
veľmi časté (( 1/10)
časté (( 1/100, ( 1/10)
menej časté (( 1/1000, ( 1/100)
zriedkavé (( 1/10 000, ( 1/1000)
veľmi zriedkavé (( 1/10 000) zahŕňajúce jednotlivé hlásenia.


Poruchy krvi a lymfatického systému

/Zriedkavé/: anémia

Poruchy nervového systému:
/Zriedkavé/: bolesti hlavy, parestézia, závrat, periférna neuropatia

Gastrointestinálne poruchy:
/Zriedkavé/: zápcha, bolesť brucha, nadúvanie, dyspepsia, hnačka, nevoľnosť,
vracanie, pankreatitída

Poruchy pečene a žlčových ciest:
/Zriedkavé/: hepatitída/žltačka

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
/Zriedkavé/: vyrážky, svrbenie, alopécia

Poruchy kostrového svalstva, spojivových tkanív a kostí:
/Zriedkavé:/ myopatia, rabdomyolýza (pozri časť 4.4), myalgia, svalové kŕče


Celkové poruchy a reakcie v mieste podania

/Zriedkavé/: asténia

Zriedkavo bol hlásený zjavný syndróm hypersenzitivity s niektorými z
nasledujúcich znakov: angioedém, syndróm podobný lupusu, reumatická
polymyalgia, dermatomyozitída, vaskulitída, trombocytopénia, eozinofília,
zvýšená sedimentácia erytrocytov ESR, artritída a artralgia, žihľavka,
fotosenzitivita, horúčka, začervenanie, dýchavičnosť a nepokoj.

Vyšetrenia:
/Zriedkavé/: zvýšenie sérových transamináz (alanínaminotransferázy,
aspartátaminotransferázy,
?-glutamyltranspeptidázy) (pozri časť 4.4 /Účinky na pečeň/), zvýšenie
alkalickej fosfatázy; zvýšenie sérových hladín CK (pozri časť 4.4).

9. Predávkovanie

Doposiaľ bolo hlásených niekoľko prípadov predávkovania; maximálna užitá
dávka bola 3,6 g. Všetci pacienti sa zotavili bez následkov. V prípade
predávkovania neexistuje žiadna špecifická liečba. V takomto prípade sa
majú vykonať symptomatické a podporné opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítor HMG-CoA reduktázy, ATC kód: C10AA01

Po perorálnom užití sa simvastatín, ktorý je neaktívny laktón, hydrolyzuje
v pečeni na príslušnú aktívnu formu ?-hydroxykyseliny, ktorá má silnú
inhibičnú aktivitu na HMG-CoA reduktázu (3 hydroxy-3 metylglutaryl CoA
reduktázu). Tento enzým katalyzuje premenu HMG-oA na mevalonát, čo je
počiatočný a rýchlosť limitujúci krok v biosyntéze cholesterolu.

Simvastatín znižuje normálne, ako aj zvýšené koncentrácie LDL-C. LDL sa
tvorí z nízkodenzitného proteínu (VLDL) a je katabolizovaný predovšetkým
vysoko afinitným LDL receptorom. Mechanizmus LDL-znižujúceho účinku
simvastatínu môže zahŕňať zníženie koncentrácie VLDL-cholesterolu (VLDL-C)
a indukciu LDL receptora, čo vedie k zníženej tvorbe a zvýšenému
katabolizmu LDL-C. Počas terapie simvastatínom výrazne klesá aj
alipolipoproteín B. Okrem toho simvastatín mierne zvyšuje HDL-C a znižuje
plazmatické TG. V dôsledku týchto zmien sa znižuje pomer celkového
cholesterolu k HDL-C a LDL- k HDL-C.

Vysoké riziko vzniku koronárnej choroby srdca (KCHS) alebo existujúca
koronárna choroba srdca.
V štúdii o ochrane srdca HPS (Heart Protection Study) sa hodnotili účinky
liečby simvastatínom u 20 536 pacientov (vo veku 40–80 rokov)
s hyperlipidémiou alebo bez hyperlipidémie a s koronárnou chorobou srdca,
inou okluzívnou arteriálnou chorobou alebo s diabetes mellitus. V tejto
štúdii 10 269 užívalo 40 mg simvastatínu denne a 10 267 pacientov užívalo
placebo počas priemerného obdobia 5 rokov. 6 793 pacientov (33 () malo
východiskovú hladinu LDL-C pod 116 mg/dl, 5 063 pacientov (25 () malo
hladiny medzi 116 mg/dl a 135 mg/dl a 8 680 pacientov (42 () malo hladiny
vyššie než 135 mg/dl.

Liečba simvastatínom 40 mg/deň v porovnaní s placebom výrazne znížila
riziko mortality zo všetkých príčin (1328 [12,9 (] pacientov liečených
simvastatínom oproti 1507 [14,7 (] pacientov, ktorým sa podávalo placebo;
p=0,0003) v dôsledku 18 ( zníženia počtu koronárnych úmrtí (587 [5,7 (]
oproti 707 [6,9 (]; p=0,0005; absolútne zníženie rizika o 1,2 (). Zo
štatistického hľadiska bolo zníženie počtu nevaskulárnych úmrtí nevýznamné.
Simvastatín tiež znížil riziko vzniku veľkých koronárnych príhod
(kompozitný cieľový ukazovateľ zahrnujúci nefatálny infarkt myokardu (MI)
a smrť v dôsledku KCHS) o 27 ( (p(0,0001). Simvastatín znížil potrebu
koronárnych revaskularizačných výkonov (vrátane koronárneho arteriálneho
bypassu a perkutánnej transluminálnej koronárnej angioplastiky) o 30 (
(p(0,0001) a periférnych a iných nekoronárnych revaskularizačných výkonov
o 16 ( (p=0,006). Simvastatín znížil riziko cievnej mozgovej príhody o 25 (
(p(0,0001) vďaka 30 % zníženiu ischemickej cievnej mozgovej príhody
(p(0,0001). Okrem toho, v podskupine pacientov s diabetom simvastatín
znížil riziko rozvoja makrovaskulárnych komplikácií, vrátane periférnych
revaskularizáčných výkonov (operácie alebo angioplastiky), amputácií dolnej
končatiny a vredov na dolnej končatine o 21( (p=0,0293). Proporcionálne
zníženie počtu príhod bolo podobné v každej skúmanej podskupine pacientov,
vrátane pacientov bez koronárnej choroby ale s cerebrovaskulárnym ochorením
alebo ochorením periférnych artérií, tak mužov ako aj žien, pacientov vo
veku do alebo nad 70 rokov pri zaradení do štúdie, s alebo bez hypertenzie,
a najmä pacientov s LDL cholesterolom pod 3,0 mmol/l.

V štúdii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) sa zhodnotil účinok
liečby simvastatínom z hľadiska celkovej mortality u 4 444 pacientov s KCHS
a východiskovým celkovým cholesterolom 212-309 mg/dl (5,5-8,0 mmol/l). V
tejto multicentrickej, randomizovanej, dvojito-slepej, placebom
kontrolovanej štúdii boli pacienti s anginou pectoris alebo s anamnézou
infarktu myokardu (MI) liečení diétou, štandardnou lekárskou opaterou buď
simvastatínom s dávkou 20-40 mg/deň (n=2 221) alebo placebom (n=2 223)
počas 5,4 rokov v priemere. Simvastatín znížil riziko úmrtia o 30 %
(absolútne zníženie rizika 3,3 %). Riziko úmrtia v dôsledku KCHS sa znížilo
o 42 % (absolútne zníženie rizika 3,5 %). Simvastatín tiež znížil riziko
vzniku veľkých koronárnych príhod (úmrtie v dôsledku KCHS ako aj nemocnicou
verifikovaného a tichého nefatálneho MI) o 34 %. Okrem toho simvastatín
významne znížil riziko vzniku fatálnych i nefatálnych cerebrovaskulárnych
príhod (cievna mozgová príhoda a prechodný ischemický záchvat) o 28 %.
Medzi skupinami nebol štatisticky významný rozdiel v nekardiovaskulárnej
úmrtnosti.


Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná hyperlipidémia

Zo štúdií zameraných na porovnanie účinnosti a bezpečnosti denných dávok
simvastatínu 10, 20, 40 a 80 mg u pacientov s hypercholesterolémiou
vyplýva, že zníženie LDL-C je pri týchto dávkach 30, 38, 41 a 47 %. Štúdie
zamerané na pacientov s kombinovanou (zmiešanou) hyperlipidémiou
užívajúcich simvastatín preukázali, že zníženie hladiny triglyceridov bolo
v prípade simvastatínu 40 mg 28 % a simvastatínu 80 mg 33 % (placebo: 2 %)
a zvýšenie hladiny HDL-C bolo v prípade 40 mg 13 % a 80 mg 16 % (placebo:
3 %).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatín je neaktívny laktón, ktorý sa /in vivo/ rýchlo hydrolyzuje na
príslušnú ?-hydroxykyselinu, silný inhibítor HMG-CoA reduktázy. Hydrolýza
sa uskutočňuje predovšetkým v pečeni. Rýchlosť hydrolýzy v ľudskej plazme
je veľmi nízka.


Absorpcia

U ľudí sa simvastatín dobre absorbuje a podlieha extenzívnej extrakcii pri
prvom prechode pečeňou. Extrakcia v pečeni závisí od prietoku krvi pečeňou.
Pečeň je primárne miesto účinku aktívnej formy. Zistená dostupnosť ?-
hydroxykyseliny v systémovej cirkulácii po perorálnej dávke simvastatínu
bola menej ako 5 % dávky. Maximálna plazmatická koncentrácia aktívnych
inhibítorov sa dosiahne približne 1-2 hodiny po podaní simvastatínu.
Súčasná konzumácia jedla absorpciu neovplyvňuje.

Farmakokinetika jednotlivých a opakovaných dávok simvastatínu ukázala, že
pri opakovaných dávkach neprichádza ku kumulácii lieku.


Distribúcia

Väzba simvastatínu a jeho aktívneho metabolitu na proteíny je ( 95 %.


Eliminácia

Simvastatín je substrátom CYP3A4 (pozri časti 4.3 a 4.5). Hlavné metabolity
simvastatínu prítomné v ľudskej plazme sú ?-hydroxykyselina a štyri ďalšie
aktívne metabolity. Po perorálnej dávke rádioaktívneho simvastatínu sa do
96 hodín močom vylúčilo 13 % rádioaktivity a stolicou 60 % rádioaktivity.
Množstve v stolici predstavuje ekvivalenty absorbovaného liečiva vylúčeného
žlčou ako aj neabsorbované liečivo. Po intravenóznej injekcii metabolitu ?-
hydroxykyseliny bol jeho priemerný polčas 1,9 hodiny. V moči sa v podobe
inhibítorov vylúčilo v priemere iba 0,3 % i.v. dávky.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Na základe obvyklých štúdií na zvieratách týkajúcich sa farmakodynamiky,
toxicity po opakovanom podaní, genotoxicity a karcinogenity nie je pacient
vystavený iným rizikám než tým, ktoré sa očakávajú v súvislosti s
farmakologickým mechanizmom. Pri maximálne tolerovaných dávkach u potkanov
a králikov simvastatín nespôsobil žiadne malformácie plodu a nemal žiadny
vplyv na fertilitu, reprodukčnú funkciu či neonatálny vývoj.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy, predželatinovaný škrob, butylhydroxyanizol, kyselina
askorbová, kyselina citrónová, kukuričný škrob, mikrokryštalická celulóza,
magnéziumstearát, hypromelóza, mastenec, propylénglykol, oxid titaničitý E
171.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uschovávať pri teplote do 30°C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistrové balenie (hliníková fólia a PVC/PE/PVDC/PE/PVC fólia alebo
PVC/PE/PVDC fólia), písomná informácia pre používateľov, papierová
škatuľka.
28 a 84 filmom obalených tabliet

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovinsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Vasilip 10: 31/0180/00-S
Vasilip 20: 31/0181/00-S
Vasilip 40: 31/0016/03-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE

Vasilip 10: 4.5.2000
Vasilip 20: 4.5.2000
Vasilip 40: 4.2.2003


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2008

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C42929
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA01 - simvastatinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SI -
Účinná látka:
testosteroni isocaproas
Výrobca lieku:
KRKA d.d., Novo Mesto, SLOVINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.35 € / 191.30 SK
Úhrada poisťovňou:
1.72 € / 51.82 SK
Doplatok pacienta:
4.63 € / 139.48 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.05 € ÚP:0.00 € DP:22.05 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.06 € ÚP:1.72 € DP:5.34 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.09 € ÚP:0.00 € DP:14.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:0.86 € DP:3.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.74 € ÚP:0.00 € DP:10.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.67 € ÚP:0.43 € DP:2.24 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.35 € ÚP:1.72 € DP:4.63 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.14 € ÚP:0.86 € DP:3.28 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.01 € ÚP:0.43 € DP:1.58 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.20 € ÚP:0.00 € DP:3.20 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien