Detail:
TIENAM i.v. plv ifo 10x500 mg (liekovka injekčná sklenená)
Názov lieku:
TIENAM i.v.
Doplnok názvu:
plv ifo 10x500 mg (liekovka injekčná sklenená)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev.
č.: 2011/03578
Schválený text k notifikácii o zmene v rozhodnutí o registrácii, ev. č.:
2011/07530


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

TIENAM i.v.
500 mg/500 mg prášok na infúzny roztok

imipeném/cilastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete
používať Váš liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Tienam i.v. a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Tienam i.v.
3. Ako používať Tienam i.v.
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Tienam i.v.
6. Ďalšie informácie1. ČO JE TIENAM I.V. A NA ČO SA POUŽÍVA

Tienam i.v. patrí do skupiny liekov nazývaných karbapenémové antibiotiká.
Zabíja široké spektrum baktérií (mikróbov), ktoré u dospelých a detí vo
veku jedného roka a viac spôsobujú infekcie v rôznych častiach tela.

Liečba

Váš lekár Vám predpísal Tienam i.v., pretože máte jednu (alebo viacero)
z nasledujúcich typov infekcie:
. komplikované infekcie brucha,
. infekciu postihujúcu pľúca (zápal pľúc),
. infekcie, ktoré môžete získať počas pôrodu alebo po pôrode Vášho
dieťaťa,
. komplikované infekcie močových ciest,
. komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.

Tienam i.v. sa môže používať na liečbu pacientov s nízkym počtom bielych
krviniek, ktorí majú horúčkou, o ktorej sa predpokladá, že je spôsobená
bakteriálnou infekciou.

Tienam i.v. sa môže používať na liečbu bakteriálnej infekcie krvi, ktorá
môže súvisieť s typom infekcie uvedeným vyššie.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE TIENAM I.V.

Nepoužívajte Tienam i.v.

- keď ste alergický (precitlivený) na imipeném, cilastatín alebo na
ktorúkoľvek z ďalších zložiek Tienamu i.v.,
- keď ste alergický (precitlivený) na iné antibiotiká, ako sú napr.
penicilíny, cefalosporíny alebo karbapenémy.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Tienamu i.v.

Informujte svojho lekára o akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach, ktoré máte
alebo ste mali vrátane:
- alergií na akékoľvek lieky vrátane antibiotík (náhle, život
ohrozujúce alergické reakcie, ktoré vyžadujú okamžitú lekársku
starostlivosť),
- zápalu hrubého čreva (kolitída) alebo akéhokoľvek ochorenia
tráviaceho traktu,
- akýchkoľvek porúch centrálneho nervového systému, ako je napr.
lokalizovaný tras alebo epileptické záchvaty (kŕče),
- problémov s pečeňou, obličkami alebo močovými cestami.

Môže sa u Vás objaviť pozitívny výsledok testu (Coombsov test), ktorý
poukazuje na prítomnosť protilátok, ktoré môžu zničiť červené krvinky.
Váš lekár sa s Vami o tom porozpráva.

Ak užívate lieky nazývané kyselina valproová alebo nátriumvalproát (pozri
nižšie Používanie iných liekov), povedzte to svojmu lekárovi.

/Deti/
Tienam i.v. sa neodporúča u detí mladších ako jeden rok alebo u detí, ktoré
majú problémy s obličkami.

Používanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate ganciklovir, ktorý sa používa na liečbu niektorých vírusových
infekcií, oznámte to svojmu lekárovi.

Svojmu lekárovi tiež oznámte, ak užívate kyselinu valproovú alebo
nátriumvalproát (používajú sa na liečbu epilepsie, bipolárnej poruchy,
migrény alebo schizofrénie) alebo ktorýkoľvek liek na zriedenie krvi,
ako warfarín.

Váš lekár rozhodne, či máte použiť Tienam i.v. v kombinácii s týmito
liekmi.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, je dôležité o tom informovať
svojho lekára skôr, ako dostanete Tienam i.v.. Tienam i.v. sa u tehotných
žien neskúmal. Tienam i.v. sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ Váš
lekár nerozhodne, že možný prínos prevyšuje možné riziko pre vyvíjajúce sa
dieťa.

Ak dojčíte alebo plánujete dojčiť, je dôležité, aby ste o tom informovali
svojho lekára skôr, ako dostanete Tienam i.v.. Malé množstvá tohto lieku
môžu prechádzať do materského mlieka a môžu mať vplyv na dieťa. Váš lekár
preto rozhodne, či počas dojčenia máte používať Tienam i.v..

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Niektoré vedľajšie účinky spojené s týmto liekom (ako videnie, počutie
alebo cítenie niečoho, čo nie je, závrat, ospanlivosť a pocit točenia
sa) môžu u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo
obsluhovať stroje (pozri časť 4).

Dôležité informácie o niektorých zložkách Tienamu i.v.

Tento liek obsahuje približne 1,6 mEq (približne 37,6 mg) sodíka na 500 mg
dávku, čo je potrebné vziať do úvahy u pacientov na diéte
s kontrolovaným príjmom sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ TIENAM I.V.

Tienam i.v. Vám pripraví a podá lekár alebo iný zdravotnícky pracovník. Váš
lekár určí, koľko Tienamu i.v. potrebujete.

Dospelí a dospievajúci

Zvyčajná dávka Tienamu i.v. pre dospelých a dospievajúcich je 500 mg/500 mg
podávaných každých 6 hodín alebo 1 000 mg/1 000 mg podávaných každých 6
alebo 8 hodín. Ak máte problémy s obličkami alebo vážite menej ako
70 kg, Váš lekár môže Vašu dávku znížiť.

Deti

Zvyčajná dávka pre deti vo veku jedného roka alebo staršie je 15/15 alebo
25/25 mg/kg/dávka podávaných každých 6 hodín. Tienam i.v. sa neodporúča
u detí mladších ako jeden rok a detí, ktoré majú problémy s obličkami.

Spôsob podávania

Tienam i.v. sa podáva intravenózne (do žily) počas 20 – 30 minút pri dávke
? 500 mg/500 mg alebo 40 – 60 minút pri dávke > 500 mg/500 mg. Ak
pociťujete nevoľnosť, rýchlosť infúzie sa môže spomaliť.

Ak použijete viac Tienamu i.v., ako máte

Príznaky predávkovania môžu zahŕňať záchvaty (kŕče), zmätenosť, tras,
nutkanie na vracanie, vracanie, nízky tlak krvi a pomalý tep srdca. Ak
sa obávate, že ste dostali príliš veľa Tienamu i.v., okamžite
kontaktujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Ak zabudnete použiť Tienam i.v.

Ak sa obávate, že ste vynechali dávku, okamžite kontaktujte svojho lekára
alebo iného zdravotníckeho pracovníka.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Tienam i.v. môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Častosť možných vedľajších účinkov uvedených nižšie je určená nasledujúcim
spôsobom:
. veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10
. časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
. menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
. zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
. veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
. neznáme: z dostupných údajov

Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytujú zriedkavo, ak sa však vyskytnú
počas podávania Tienamu i.v. alebo po ňom, podávanie lieku sa musí
ukončiť a okamžite treba kontaktovať Vášho lekára.
. Alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla (s ťažkosťami pri dýchaní alebo prehĺtaní) a/alebo nízkeho
krvného tlaku.
. Olupovanie kože (toxická epidermálna nekrolýza).
. Závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm a multiformný
erytém).
. Závažná kožná vyrážka so stratou kože a vlasov (exfoliatívna
dermatitída).

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté

. Nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka. Zdá sa, že nutkanie na vracanie
a vracanie sa vyskytujú častejšie u pacientov s nízkym počtom bielych
krviniek.
. Opuch a začervenanie pozdĺž žily, ktorá je veľmi citlivá na dotyk.
. Vyrážka.
. Neobvyklá funkcia pečene zistená vyšetreniami krvi.
. Zvýšenie počtu niektorých bielych krviniek.

Menej časté

. Miestne sčervenanie kože.
. Miestna bolesť a vznik tvrdej hrče v mieste podania injekcie.
. Svrbenie kože.
. Žihľavka.
. Horúčka.
. Poruchy krvi postihujúce bunkové zložky krvi a ktoré sa zvyčajne zistia
vyšetreniami krvi (príznakmi môže byť únava, bledosť kože
a dlhotrvajúce modriny po úraze).
. Neobvyklá funkcia obličiek, pečene a krvi zistená vyšetreniami krvi.
. Tras a nekontrolované zášklby svalov.
. Záchvaty (kŕče).
. Duševné poruchy (ako sú zmeny nálady a narušenie úsudku).
. Videnie, počutie alebo cítenie niečoho, čo nie je (halucinácie).
. Zmätenosť.
. Závrat, ospanlivosť.
. Nízky krvný tlak.

Zriedkavé

. Plesňová infekcia (kandidóza).
. Zafarbenie zubov a/alebo jazyka.
. Zápal hrubého čreva so závažnou hnačkou.
. Poruchy chuti.
. Neschopnosť pečene vykonávať normálnu funkciu.
. Zápal pečene.
. Neschopnosť obličiek vykonávať normálnu funkciu.
. Zmeny množstva moču, zmeny vo farbe moču.
. Ochorenie mozgu, pocit brnenia (mravčenia), lokalizovaný tras (tras
určitých častí tela).
. Strata sluchu.

Veľmi zriedkavé

. Závažné zníženie funkcie pečene v dôsledku zápalu (fulminantná
hepatitída).
. Zápal žalúdka alebo čriev (gastroenteritída).
. Zápal čriev s krvavou hnačkou (hemoragická kolitída).
. Červený opuchnutý jazyk, nadmerný rast normálnych výčnelkov na jazyku
spôsobujúci chlpatý vzhľad, pálenie záhy, bolesť hrdla, zvýšenie tvorby
slín.
. Bolesť žalúdka.
. Pocit točenia sa (vertigo), bolesť hlavy.
. Zvonenie v ušiach (tinitus).
. Bolesť v niekoľkých kĺboch, slabosť.
. Nepravidelný, silný alebo rýchly tlkot srdca.
. Nepríjemný pocit na hrudníku, ťažkosti s dýchaním, nezvyčajne rýchle
a plytké dýchanie, bolesť v hornej časti chrbtice.
. Návaly horúčavy, modravé sfarbenie tváre a pier, zmeny v štruktúre
kože, nadmerné potenie.
. Svrbenie vulvy (vonkajších pohlavných ústrojov) u žien.
. Zmeny v množstve krviniek.
. Zhoršenie zriedkavého ochorenia spojeného so svalovou slabosťou
(zhoršenie myasténie gravis).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ TIENAM I.V.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Tienam i.v. po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na nádobe.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Po príprave:
Nariedené roztoky sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom
prípravy a ukončením intravenóznej infúzie nemá presiahnuť dve hodiny.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Tienam i.v. obsahuje

- Liečivá sú imipeném a cilastatín. Každá injekčná liekovka obsahuje
monohydrát imipenému zodpovedajúci 500 mg imipenému a sodnú soľ
cilastatínu zodpovedajúcu 500 mg cilastatínu.
- Ďalšia zložka je hydrogenuhličitan sodný.

Ako vyzerá Tienam i.v. a obsah balenia

Tienam i.v. je biely až svetložltý prášok na infúzny roztok v sklenenej
injekčnej liekovke. Veľkosti balenia po 1, 10 alebo 25 injekčných
liekoviek. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Zienam
Belgicko: Tienam
Bulharsko: Tienam
Česká republika: Tienam
Estónsko: TIENAM I.V.
Fínsko: TIENAM
Francúzsko: TIENAM
Nemecko: ZIENAM 500 mg/500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionlösung
Grécko: Primaxin
Maďarsko: Tienam
Island: Tienam
Írsko: Primaxin IV
Taliansko: TIENAM (20 ml)
Lotyšsko: TIENAM I.V.
Litva: TIENAM I.V.
Luxembursko: Tienam
Malta: Primaxin IV
Holandsko: TIENAM
Nórsko: Tienam
Poľsko: TIENAM
Portugalsko: Tienam IV
Rumusko: TIENAM IV
Slovenská republika: TIENAM i.v.
Slovinsko: CONET
Španielsko: TIENAM I.V.
Švédsko: Tienam
Veľká Británia: Primaxin IV

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
04/2012.


-------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Každá injekčná liekovka je len na jednorazové použitie.

Príprava

Obsah každej injekčnej liekovky sa musí preniesť do 100 ml vhodného
infúzneho roztoku (pozri Inkompatibility a Po príprave): 0,9 % roztok
chloridu sodného. Vo výnimočných prípadoch, kedy sa z klinických dôvodov
nemôže použiť 0,9 % roztok chloridu sodného, je možné namiesto neho použiť
5 % roztok glukózy.

Odporúčaný postup je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml vhodného
infúzneho roztoku. Dobre pretrepte a preneste vzniknutú zmes do nádoby
s infúznym roztokom.

UPOZORNENIE: ZMES NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.

Opakujte s ďalšími 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil prenos celého
obsahu injekčnej liekovky do infúzneho roztoku. Výsledná zmes sa má
pretrepávať, pokým nie je číra.

Koncentrácia roztoku pripraveného podľa vyššie uvedeného postupu je
približne 5 mg/ml – pre imipeném aj cilastatín.

Zmeny farby z bezfarebnej na žltú nemajú vplyv na účinnosť lieku.

Inkompatibility

Tento liek je chemicky inkompatibilný s mliečnanom a nemá sa pripravovať
pomocou riediacich roztokov obsahujúcich mliečnan. Môže sa však podávať do
i.v. systému, ktorým sa roztok mliečnanu podáva infúzne.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti Príprava.

Po príprave:

Nariedené roztoky sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom
prípravy a ukončením intravenóznej infúzie nemá presiahnuť dve hodiny.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení platnosti registrácie lieku, ev.
č.: 2011/03578

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

TIENAM i.v.
500 mg/500 mg prášok na infúzny roztok


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá injekčná liekovka obsahuje monohydrát imipenému zodpovedajúci 500 mg
bezvodého imipenému a sodnú soľ cilastatínu zodpovedajúcu 500 mg
cilastatínu.

Každá injekčná liekovka obsahuje hydrogenuhličitan sodný zodpovedajúci
približne 1,6 mEq sodíka (približne 37,6 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Prášok na infúzny roztok.

Biely až svetložltý prášok.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Tienam i.v. sa používa u dospelých a detí vo veku 1 rok a viac na liečbu
nasledujúcich infekcií (pozri časti 4.4 a 5.1):
. komplikované intraabdominálne infekcie,
. závažná pneumónia vrátane pneumónie získanej v nemocnici a pneumónie
súvisiacej s mechanickou ventiláciou pľúc,
. infekcie vzniknuté počas pôrodu a po pôrode,
. komplikované infekcie močových ciest,
. komplikované infekcie kože a mäkkých tkanív.

Tienam i.v. sa môže používať na liečbu neutropenických pacientov
s horúčkou, o ktorej sa predpokladá, že je dôsledkom bakteriálnej infekcie.

Liečba pacientov s bakteriémiou, ktorá sa vyskytuje v súvislosti
s ktoroukoľvek infekciou uvedenou vyššie alebo o ktorej sa predpokladá, že
s ňou pravdepodobne súvisí.

Do úvahy sa majú vziať oficiálne odporúčania o vhodnom používaní
antibakteriálnych liečiv.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie
Odporúčania pre dávku Tienamu i.v. predstavujú množstvo
imipenému/cilastatínu, ktoré sa má podať.

Denná dávka Tienamu i.v. sa má určiť podľa typu a závažnosti infekcie,
izolovaného patogénu (patogénov), funkcie obličiek a telesnej hmotnosti
pacienta (pozri tiež časť 4.4 a 5.1).

Dospelí a dospievajúci
Odporúčané dávkovacie schémy pre pacientov s normálnou funkciou obličiek
(klírens kreatinínu > 70 ml/min/1,73 m2) sú:

500 mg/500 mg každých 6 hodín ALEBO
1 000 mg/1 000 mg každých 8 hodín ALEBO každých 6 hodín.

Odporúča sa, aby sa infekcie, o ktorých sa predpokladá, alebo sa
preukázalo, že sú spôsobené menej citlivými druhmi baktérií (ako je
/Pseudomonas aeruginosa/) a veľmi závažné infekcie (napr. u neutropenických
pacientov s horúčkou), liečili dávkou 1 000 mg/1 000 mg podávanou každých
6 hodín.

Zníženie dávky je potrebné, ak:
- je klírens kreatinínu ? 70 ml/min/1,73 m2 (pozri tabuľku 1) alebo
- je telesná hmotnosť < 70 kg. U pacientov s telesnou hmotnosťou < 70 kg by
sa primeraná dávka vypočítala použitím nasledujúceho vzorca:


Aktuálna telesná hmotnosť (kg) x štandardná dávka
70 (kg)

Maximálna celková denná dávka nemá presiahnuť 4 000 mg/4 000 mg za deň.

Porucha funkcie obličiek
Stanovenie zníženej dávky pre dospelých s porušenou funkciou obličiek:

1. Má sa zvoliť celková denná dávka (t.j. 2 000/2 000, 3 000/3 000 alebo
4 000/4 000 mg), ktorá by sa zvyčajne použila u pacientov s normálnou
funkciou obličiek.

2. Z tabuľky 1 sa vyberie príslušný režim zníženého dávkovania na základe
hodnoty klírensu kreatinínu pacienta. Dĺžka infúzie, pozri Spôsob
podávania.

Tabuľka 1: Znížená dávka u dospelých s porušenou funkciou obličiek
a telesnou hmotnosťou ( 70 kg*
|Celková denná dávka |Klírens kreatinínu (ml/min/1,73 m2) |
|u pacientov s normálnou | |
|funkciou obličiek (mg/deň) | |
| |41 – 70 |21 – 40 |6 – 20 |
| |dávka v mg (hodinové intervaly) |
|2 000/2 000 |500/500 (8) |250/250 (6) |250/250 (12) |
|3 000/3 000 |500/500 (6) |500/500 (8) |500/500 (12)|
|4 000/4 000 |750/750 (8) |500/500 (6) |500/500 (12)|


* U pacientov s telesnou hmotnosťou < 70 kg sa musí vykonať ďalšie
primerané zníženie podávanej dávky. U pacientov s telesnou hmotnosťou
< 70 kg sa primeraná dávka vypočíta vydelením aktuálnej telesnej hmotnosti
pacienta (v kg) hmotnosťou 70 kg a vynásobením príslušnou dávkou
odporúčanou v tabuľke 1.
Ak sa u pacientov s klírensom kreatinínu 6 až 20 ml/min/1,73 m2 použije
dávka 500 mg/500 mg, môže nastať zvýšené riziko vzniku kŕčov.

Pacienti, ktorí majú klírens kreatinínu ( 5 ml/min/1,73 m2
Týmto pacientom sa nemá Tienam i.v. podávať, pokiaľ sa do 48 hodín nezačne
hemodialýza.

Hemodialyzovaní pacienti
Pri liečbe pacientov s klírensom kreatinínu ? 5 ml/min/1,73 m2, ktorí
podstupujú dialýzu, sa použije dávka odporúčaná pre pacientov s klírensom
kreatinínu 6 až 20 ml/min/1,73 m2 (pozri tabuľku 1).

Počas hemodialýzy sa imipeném aj cilastatín odstraňujú z cirkulácie.
Pacientovi sa má Tienam i.v. podať po hemodialýze a potom v 12-hodinových
intervaloch od jej ukončenia. Dialyzovaní pacienti, najmä pacienti so
základným ochorením centrálneho nervového systému (CNS), majú byť
starostlivo sledovaní. U hemodialyzovaných pacientov sa Tienam i.v.
odporúča len vtedy, ak prínos liečby prevažuje nad možným rizikom záchvatov
(pozri časť 4.4).

V súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné údaje, aby bolo možné odporúčať
použitie Tienamu i.v. u pacientov podstupujúcich peritoneálnu dialýzu.

Porucha funkcie pečene
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa neodporúča žiadna úprava dávky
(pozri časť 5.2).

Starší pacienti
U starších pacientov s normálnou funkciou obličiek sa nevyžaduje žiadna
úprava dávky (pozri časť 5.2).

Deti a dospievajúci vo veku ? 1 rok
U detských a dospievajúcich pacientov vo veku ? 1 rok je odporúčaná dávka
15/15 alebo 25/25 mg/kg/dávka podávaná každých 6 hodín.

Odporúča sa, aby sa infekcie, o ktorých sa predpokladá, alebo sa
preukázalo, že sú spôsobené menej citlivými druhmi baktérií (ako je
/Pseudomonas aeruginosa/) a veľmi závažné infekcie (napr. u neutropenických
pacientov s horúčkou), liečili dávkou 25/25 mg/kg podávanou každých
6 hodín.

Deti a dospievajúci vo veku < 1 rok
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje na to, aby bolo možné
odporúčať dávkovanie pre deti mladšie ako 1 rok.

Deti a dospievajúci s poruchou funkcie obličiek
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje na to, aby bolo možné
odporúčať dávkovanie pre deti a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek
(hladina sérového kreatinínu > 2 mg/dl). Pozri časť 4.4.

Spôsob podávania
Tienam i.v. sa má pred podaním pripraviť a ďalej nariediť (pozri časť 6.2,
6.3 a 6.6). Každá dávka ( 500 mg/500 mg sa má podávať intravenóznou
infúziou počas 20 až 30 minút. Každá dávka > 500 mg/500 mg sa má podávať
infúziou počas 40 až 60 minút. U pacientov, u ktorých sa počas infúzie
vyskytne nauzea, sa rýchlosť infúzie môže spomaliť.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
. Precitlivenosť na ktorékoľvek iné karbapenémové antibakteriálne
liečivo.
. Závažná precitlivenosť (napr. anafylaktická reakcia, závažná kožná
reakcia) na ktorýkoľvek iný typ betalaktámového antibakteriálneho
liečiva (napr. penicilíny alebo cefalosporíny).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné

Pri výbere imipenému/cilastatínu na liečbu individuálneho pacienta sa má
vziať do úvahy vhodnosť použitia karbapenémového antibakteriálneho liečiva
založená na faktoroch, ako závažnosť infekcie, prevalencia rezistencie na
iné vhodné antibakteriálne liečivá a riziko selekcie baktérií rezistentných
voči karbapenémom.

Precitlivenosť
U pacientov liečených betalaktámami boli hlásené závažné a niekedy fatálne
reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie). Výskyt týchto reakcií je
pravdepodobnejší u jedincov s anamnézou citlivosti na viaceré alergény.
Pred začatím liečby liekom Tienam i.v. je potrebné starostlivo preveriť
predchádzajúce reakcie z precitlivenosti na karbapenémy, penicilíny,
cefalosporíny, iné betalaktámy a ďalšie alergény (pozri časť 4.3). Ak sa
vyskytne alergická reakcia na Tienam i.v., okamžite ukončite liečbu.
Závažné anafylaktické reakcie vyžadujú okamžitú urgentnú liečbu.

Pečeň
Počas liečby imipenémom/cilastatínom sa má starostlivo sledovať funkcia
pečene kvôli riziku hepatotoxicity (ako napr. zvýšenie hladiny transamináz,
zlyhávanie pečene a fulminantná hepatitída).

Použitie u pacientov s ochorením pečene: u pacientov s preexistujúcimi
poruchami funkcie pečene sa má počas liečby imipenémom/cilastatínom
sledovať funkcia pečene. Nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri
časť 4.2).

Hematológia
Počas liečby imipenémom/cilastatínom môže byť výsledok priameho alebo
nepriameho Coombsovho testu pozitívny.

Antibakteriálne spektrum
Pred začatím akejkoľvek empirickej liečby, najmä pri život ohrozujúcich
ochoreniach, sa má vziať do úvahy antibakteriálne spektrum
imipenému/cilastatínu. Navyše, kvôli obmedzenej citlivosti špecifických
patogénov – spájaných napr. s bakteriálnymi infekciami kože a mäkkých
tkanív – na imipeném/cilastatín, je potrebná opatrnosť. Použitie
imipenému/cilastatínu nie je vhodné na liečbu týchto typov infekcií, pokiaľ
patogén ešte nie je zdokumentovaný a nie je známe, či je citlivý, alebo
existuje veľmi veľké podozrenie, že patogén(y) s najväčšou
pravdepodobnosťou nebudú vhodné na liečbu. Pri podozrení alebo preukázaní,
že v schválených indikáciách sú zahrnuté aj infekcie spôsobené MRSA, môže
byť indikované súbežné použitie vhodného liečiva proti MRSA. Pri podozrení
alebo preukázaní, že v schválených indikáciách sú zahrnuté aj infekcie
spôsobené /Pseudomonas aeruginosa/, môže byť indikované súbežné použitie
aminoglykozidu (pozri časť 4.1).

Interakcia s kyselinou valproovou
Súbežné používanie imipenému/cilastatínu a kyseliny
valproovej/nátriumvalproátu sa neodporúča (pozri časť 4.5).

/Clostridium difficile/
Pri imipenéme/cilastatíne a pri takmer všetkých antibakteriálnych liečivách
bola hlásená kolitída súvisiaca s antibiotickou liečbou a pseudomembranózna
kolitída, a ich závažnosť sa môže pohybovať od miernej až po život
ohrozujúcu. Túto diagnózu je dôležité zvážiť u pacientov s výskytom hnačky
počas podania imipenému/cilastatínu alebo po ňom (pozri časť 4.8). Má sa
zvážiť ukončenie liečby imipenémom/cilastatínom a podanie špecifickej
liečby proti /Clostridium difficile./ Nemajú sa podávať lieky, ktoré inhibujú
peristaltiku.

Meningitída
Tienam i.v. sa neodporúča na liečbu meningitídy.

Centrálny nervový systém
Boli hlásené nežiaduce reakcie na CNS, ako myoklonická aktivita, stavy
zmätenosti alebo záchvaty, najmä ak sa prekročili dávky odporúčané na
základe funkcie obličiek a telesnej hmotnosti. Tieto reakcie boli hlásené
najčastejšie u pacientov s poruchami CNS (napr. poškodenia mozgu alebo
záchvaty v anamnéze) a/alebo u pacientov so zníženou funkciou obličiek,
u ktorých môže dôjsť ku kumulácii podávaných liečiv. Obzvlášť u týchto
pacientov je preto nutné dodržiavať odporúčané schémy dávkovania (pozri
časť 4.2). U pacientov so známym záchvatovým ochorením sa má pokračovať
v antikonvulzívnej liečbe.

U detí so známymi rizikovými faktormi pre vznik záchvatov alebo u detí
súbežne liečených liekmi znižujúcimi prah záchvatov je zvlášť potrebné
všímať si neurologické symptómy alebo kŕče.

Ak sa vyskytne fokálny tremor, myoklonus alebo záchvaty, pacientov je
potrebné neurologicky vyšetriť a nastaviť na antikonvulzívnu liečbu, ak
ešte nebola zavedená. Ak symptómy zo strany CNS pretrvávajú, dávka Tienamu
i.v. sa má znížiť alebo sa má liečba ukončiť.

Pacientom, ktorí majú klírens kreatinínu ( 5 ml/min/1,73 m2, sa Tienam i.v.
nemá podať, pokiaľ sa do 48 hodín nezačne hemodialýza. U hemodialyzovaných
pacientov sa Tienam i.v. odporúča len vtedy, ak prínos liečby prevažuje nad
možným rizikom záchvatov (pozri časť 4.2).

Použitie u detí a dospievajúcich
Nie sú k dispozícii dostatočné klinické údaje na to, aby bolo možné
odporúčať používanie Tienamu i.v. detí mladších ako 1 rok alebo u detí
a dospievajúcich s poruchou funkcie obličiek (hladina sérového kreatinínu
( 2 mg/dl). Pozri tiež vyššie Centrálny nervový systém.

Tienam i.v. 500 mg/500 mg obsahuje 37,6 mg sodíka (1,6 mEq), čo je potrebné
vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným príjmom sodíka.

4.5 Liekové a iné interakcie

U pacientov, ktorým sa podával ganciklovir a Tienam i.v., boli hlásené
generalizované kŕče. Tieto lieky sa nemajú používať súbežne, pokiaľ možný
prínos liečby neprevažuje nad rizikami.

Pri súbežnom podávaní kyseliny valproovej s karbapenémami boli hlásené
zníženia hladín kyseliny valproovej, ktoré môžu klesnúť pod terapeutické
rozpätie. Znížené hladiny kyseliny valproovej môžu viesť k nedostatočnej
kontrole záchvatov. Súbežné používanie imipenému a kyseliny
valproovej/nátriumvalproátu sa preto neodporúča a je potrebné zvážiť
alternatívnu antibakteriálnu alebo antikonvulzívnu liečbu (pozri časť 4.4).

Perorálne antikoagulanciá
Súbežné podávanie antibiotík s warfarínom môže zvýšiť jeho antikoagulačné
účinky.
U pacientov, ktorí súbežne užívali antibiotiká sa vyskytlo mnoho hlásení
zvýšenia antikoagulačných účinkov perorálne podávaných antikoagulancií,
vrátane warfarínu. Riziko sa môže líšiť v závislosti od základnej infekcie,
veku a celkového stavu pacienta, takže vplyv antibiotika na zvýšenie
medzinárodného normalizovaného pomeru (international normalised ratio, INR)
je ťažké posúdiť. Odporúča sa, aby sa počas súbežného podávania antibiotík
s perorálnymi antikoagulanciami a krátko po ňom INR často sledovalo.

Súbežné podávanie Tienamu i.v. a probenecidu viedlo k minimálnym zvýšeniam
plazmatických hladín a plazmatického polčasu imipenému. Keď sa Tienam i.v.
podával s probenecidom, vylučovanie účinného (nemetabolizovaného) imipenému
močom sa znížilo približne na 60 % dávky. Súbežné podávanie Tienamu i.v. a
probenecidu zdvojnásobilo plazmatickú hladinu a polčas cilastatínu, ale
nemalo žiaden vplyv na jeho vylučovanie močom.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Nie sú k dispozícii dostatočné a dobre kontrolované štúdie o použití
imipenému/cilastatínu u gravidných žien.

Štúdie na gravidných opiciach preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri
časť 5.3). Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.

Tienam i.v. sa nemá používať počas gravidity, pokiaľ potenciálny prínos
liečby nepreváži nad možným rizikom pre plod.

Laktácia
Imipeném a cilastatín sa v malých množstvách vylučujú do materského mlieka.
Po perorálnom podaní dochádza k nízkej absorpcii oboch liečiv. Preto je
nepravdepodobné, že dojčatá budú vystavené významným množstvám. Ak sa
použitie Tienamu i.v. považuje za nevyhnutné, má sa zvážiť prínos dojčenia
pre dieťa oproti možnému riziku pre dieťa.

Fertilita
Nie sú k dispozícii údaje týkajúce sa možných účinkov liečby
imipenémom/cilastatínom na fertilitu mužov alebo žien.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje. S týmto liekom sú však spojené niektoré nežiaduce
účinky (ako halucinácie, závrat, somnolencia a vertigo), ktoré môžu
u niektorých pacientov ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať
stroje (pozri časť 4.8).

4.8 Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách zahŕňajúcich 1 723 pacientov liečených intravenóznym
imipenémom/cilastatínom, boli najčastejšie hlásenými systémovými
nežiaducimi reakciami, ktoré boli hlásené aspoň ako možno súvisiace
s liečbou, nauzea (2,0 %), hnačka (1,8 %), vracanie (1,5 %), vyrážka
(0,9 %), horúčka (0,5 %), hypotenzia (0,4 %), záchvaty (0,4 %) (pozri časť
4.4), závrat (0,3 %), pruritus (0,3 %), urtikária (0,2 %), somnolencia
(0,2 %). Podobne boli najčastejšie hlásenými lokálnymi nežiaducimi
reakciami flebitída/tromboflebitída (3,1 %), bolesť v mieste podania
injekcie (0,7 %), erytém v mieste podania injekcie (0,4 %) a indurácia žily
(0,2 %). Často hlásené boli tiež zvýšenia hladín sérových transamináz
a alkalickej fosfatázy.

V klinických štúdiách po uvedení lieku na trh boli hlásené nasledujúce
nežiaduce reakcie.

Všetky nežiaduce reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie: veľmi časté (? 1/10), časté (? 1/100 až < 1/10), menej časté
(? 1/1 000 až < 1/100), zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi
zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

|Trieda orgánových |Frekvencia |Udalosť |
|systémov | | |
|Infekcie a nákazy |Zriedkavé |pseudomembranózna kolitída, |
| | |kandidóza |
| |Veľmi |gastroenteritída |
| |zriedkavé | |
|Poruchy krvi |Časté |eozinofília |
|a lymfatického systému | | |
| |Menej časté |pancytopénia, neutropénia, |
| | |leukopénia, trombocytopénia, |
| | |trombocytóza |
| |Zriedkavé |agranulocytóza |
| |Veľmi |hemolytická anémia, útlm kostnej |
| |zriedkavé |drene |
|Poruchy imunitného |Zriedkavé |anafylaktické reakcie |
|systému | | |
|Psychické poruchy |Menej časté |psychické poruchy vrátane |
| | |halucinácií a stavov zmätenosti |
|Poruchy nervového |Menej časté |záchvaty, myoklonická aktivita, |
|systému | |závrat, somnolencia |
| |Zriedkavé |encefalopatia, parestézia, |
| | |fokálny tremor, porucha vnímania |
| | |chuti |
| |Veľmi |zhoršenie myasténie gravis, |
| |zriedkavé |bolesť hlavy |
|Poruchy ucha |Zriedkavé |strata sluchu |
|a labyrintu | | |
| |Veľmi |vertigo, tinitus |
| |zriedkavé | |
|Poruchy srdca |Veľmi |cyanóza, tachykardia, palpitácie |
|a srdcovej činnosti |zriedkavé | |
|Poruchy ciev |Časté |tromboflebitída |
| |Menej časté |hypotenzia |
| |Veľmi |návaly horúčavy |
| |zriedkavé | |
|Poruchy dýchacej |Veľmi |dyspnoe, hyperventilácia, bolesť |
|sústavy, hrudníka |zriedkavé |hltanu |
|a mediastína | | |
|Poruchy |Časté |hnačka, vracanie, nauzea |
|gastrointestinálneho | |Zdá sa, že u pacientov liečených |
|traktu | |liekom Tienam i.v. sa nauzea |
| | |a/alebo vracanie súvisiace |
| | |s liekom častejšie vyskytujú |
| | |u pacientov s granulocytopéniu |
| | |ako u pacientov bez |
| | |granulocytopénie. |
| |Zriedkavé |zafarbenie zubov a/alebo jazyka |
| |Veľmi |hemoragická kolitída, bolesť |
| |zriedkavé |brucha, pálenie záhy, glositída, |
| | |hypertrofia jazykových papíl, |
| | |zvýšenie slinenia |
|Poruchy pečene |Zriedkavé |zlyhávanie pečene, hepatitída |
|a žlčových ciest | | |
| |Veľmi |fulminantná hepatitída |
| |zriedkavé | |
|Poruchy kože |Časté |vyrážka (napr. exantematózna) |
|a podkožného tkaniva | | |
| |Menej časté |urtikária, pruritus |
| |Zriedkavé |toxická epidermálna nekrolýza, |
| | |angioedém, Stevensov-Johnsonov |
| | |syndróm, multiformný erytém, |
| | |exfoliatívna dermatitída |
| |Veľmi |hyperhidróza, zmeny textúry kože |
| |zriedkavé | |
|Poruchy kostrovej |Veľmi |polyartralgia, bolesť torakálnej |
|a svalovej sústavy |zriedkavé |časti chrbtice |
|a spojivového tkaniva | | |
|Poruchy obličiek |Zriedkavé |akútne zlyhávanie obličiek, |
|a močových ciest | |oligúria/anúria, polyúria, zmena |
| | |sfarbenia moču (neškodné a nemá |
| | |sa zameniť s hematúriou) |
| | |Pretože boli zvyčajne prítomné |
| | |faktory predisponujúce |
| | |k prerenálnej azotémii alebo |
| | |poruche funkcie obličiek, úlohu |
| | |Tienamu i.v. v zmenách funkcie |
| | |obličiek je ťažké stanoviť. |
|Poruchy reprodukčného |Veľmi |svrbenie vulvy |
|systému a prsníkov |zriedkavé | |
|Celkové poruchy |Menej časté |horúčka, lokálna bolesť |
|a reakcie v mieste | |a indurácia v mieste podania |
|podania | |injekcie, erytém v mieste podania|
| | |injekcie |
| |Veľmi |nepríjemné pocity na hrudníku, |
| |zriedkavé |asténia/slabosť |
|Laboratórne a funkčné |Časté |zvýšenie hladín sérových |
|vyšetrenia | |transamináz, zvýšenie hladín |
| | |alkalickej fosfatázy v sére |
| |Menej časté |pozitívny priamy Coombsov test, |
| | |predĺžený protrombínový čas, |
| | |pokles hemoglobínu, zvýšenie |
| | |hladín sérového bilirubínu, |
| | |sérového kreatinínu, dusíka |
| | |močoviny v krvi |

/Deti a dospievajúci/ (vo veku ? 3 mesiace)
V štúdiách so 178 detskými a dospievajúcimi pacientmi vo veku ? 3 mesiace
boli hlásené nežiaduce reakcie v súlade s tými, ktoré boli hlásené
u dospelých.

4.9 Predávkovanie

Symptómy predávkovania, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú zhodné s profilom
nežiaducich reakcií. Môžu zahŕňať záchvaty, zmätenosť, tremor, nauzeu,
vracanie, hypotenziu, bradykardiu. O liečbe predávkovania Tienamom i.v. nie
sú k dispozícii žiadne špecifické informácie. Imipeném a sodná soľ
cilastatínu sú hemodialyzovateľné. Užitočnosť tejto procedúry pri
predávkovaní však nie je známa.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriálne liečivá na systémové použitie,
karbapenémy, ATC kód: J01D H51

Spôsob účinku
Tienam i.v. pozostáva z dvoch zložiek: imipenému a sodnej soli cilastatínu
v hmotnostnom pomere 1:1.

Imipeném, nazývaný tiež N-formimidoyltienamycín, je semisyntetický derivát
tienamycínu, materskej zlúčeniny produkovanej vláknitými baktériami
/Streptomyces cattleya/.

Imipeném prejavuje svoju baktericídnu aktivitu inhibíciou syntézy
bakteriálnej bunkovej steny grampozitívnych a gramnegatívnych baktérií
prostredníctvom väzby na proteíny viažuce penicilín (PVP).

Sodná soľ cilastatínu je kompetitívny, reverzibilný a špecifický inhibítor
dehydropeptidázy-I, obličkového enzýmu, ktorý metabolizuje a inaktivuje
imipeném. Nemá vnútornú antibakteriálnu aktivitu a neovplyvňuje
antibakteriálnu aktivitu imipenému.

Vzťah farmakokinetika/farmakodynamika (FK/FD)
Podobne, ako pri iných betalaktámových antibakteriálnych liečivách sa
preukázalo, že čas, za ktorý koncentrácie imipenému prekročia MIC
(minimálnu inhibičnú koncentráciu) (t > MIC), najlepšie koreluje
s účinnosťou.

Mechanizmus rezistencie
Rezistencia voči imipenému môže byť dôsledkom:
. zníženej permeability vonkajšej membrány gramnegatívnych baktérií
(kvôli zníženej tvorbe porínov).
. imipeném môže byť aktívne odstránený z bunky efluxnou pumpou.
. zníženej afinity PVP k imipenému.
. imipeném je odolný voči hydrolýze sprostredkovanej väčšou časťou
betalaktamáz, vrátane penicilináz a cefalosporináz produkovaných
grampozitívnymi a gramnegatívnymi baktériami s výnimkou relatívne
zriedkavých betalaktamáz hydrolyzujúcich karbapenémy. Druhy rezistentné
voči iným karbapenémom zvyčajne vykazujú skríženú rezistenciu voči
imipenému. Medzi imipenémom a látkami zo skupiny chinolónov,
aminoglykozidov, makrolidov a tetracyklínov nie je skrížená
rezistencia, čo sa týka zamerania na cieľové miesto.

Hraničné hodnoty
Hraničné hodnoty MIC imipenému pre rozlíšenie citlivých (susceptible, S)
patogénov od rezistentných (resistant, R) sú podľa EUCAST (European
Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, Európsky výbor pre
testovanie antimikrobiálnej citlivosti) nasledovné (v 1,1 2010-04-27):

/. Enterobacteriaceae/ 1: S ? 2 mg/l, R > 8 mg/l
/. Pseudomonas/ spp. 2: S ? 4 mg/l, R > 8 mg/l
/. Acinetobacter/ spp.: S ? 2 mg/l, R > 8 mg/l
/. Staphylococcus/ spp. 3: Odvodené od citlivosti na cefoxitín
/. Enterococcus/ spp.: S ? 4 mg/l, R > 8 mg/l
/. Streptococcus/ A, B, C, G: Citlivosť betahemolytických streptokokov
skupiny A, B, C a G na betalaktámy je odvodená od citlivosti na
penicilín.
/. Streptococcus pneumoniae/ 4: S ? 2 mg/l, R > 2 mg/l
. Iné streptokoky 4: S ? 2 mg/l, R > 2 mg/l
/. Haemophilus influenzae/ 4: S ? 2 mg/l, R > 2 mg/l
/. Moraxella catarrhalis/ 4: S ? 2 mg/l, R > 2 mg/l
/. Neisseria gonorrhoeae/: Nie je k dispozícii dostatok dôkazov, či je
/Neisseria gonorrhoeae/ vhodným cieľom pre liečbu imipenémom.
. Grampozitívne anaeróby: S ? 2 mg/l, R > 8 mg/l
. Gramnegatívne anaeróby: S ? 2 mg/l, R > 8 mg/l
. Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty 5: S ? 2 mg/l, R > 8 mg/l

1 Druhy /Proteus/ a /Morganella/ sa považujú za zlé ciele pre
imipeném.
2 Hraničné hodnoty pre /Pseudomonas/ sa vzťahujú k vysokodávkovej
liečbe podávanej v kratších intervaloch (1 g každých 6 hodín).
3 Citlivosť stafylokokov na karbapenémy je odvodená od citlivosti
na cefoxitín.
4 Kmene s hodnotami MIC nad hraničnou hodnotou citlivosti sú veľmi
zriedkavé alebo dosiaľ neboli hlásené. Identifikácia a testy
antimikrobiálnej citlivosti akéhokoľvek takéhoto izolátu sa musia
zopakovať a ak sa výsledok potvrdí, izolát sa musí poslať do
referenčného laboratória. Pokiaľ sa nedokáže klinická odpoveď pre
potvrdené izoláty s MIC nad súčasnou hraničnou hodnotou rezistencie,
tieto izoláty sa majú hlásiť ako rezistentné.
5 Druhovo nesúvisiace hraničné hodnoty sa stanovili najmä na
základe údajov FK/FD a sú nezávislé od rozdelenia MIC u špecifických
druhov. Majú sa použiť len pre tie druhy, ktoré nie sú uvedené
v prehľade druhovo súvisiacich hraničných hodnôt alebo v poznámkach
pod textom.

Citlivosť
Prevalencia získanej rezistencie sa môže pri vybraných druhoch geograficky
a časovo líšiť, a preto je žiaduce zistiť informácie o rezistencii
z miestnych zdrojov, obzvlášť pri liečbe závažných infekcií. Podľa potreby
treba vyhľadať odborné poradenstvo, ak je lokálna prevalencia rezistencie
taká, že prospešnosť liečiva je prinajmenšom pri niektorých druhoch
infekcií otázna.

|Bežne citlivé druhy: |
|Grampozitívne aeróby: |
|Enterococcus faecalis |
|Staphylococcus aureus (citlivý na meticilín)* |
|Koaguláza-negatívny Staphylococcus (citlivý na meticilín) |
|Streptococcus agalactiae |
|Streptococcus pneumoniae |
|Streptococcus pyogenes |
|Skupina Streptococcus viridans |
|Gramnegatívne aeróby: |
|Citrobacter freundii |
|Enterobacter aerogenes |
|Enterobacter cloacae |
|Escherichia coli |
|Haemophilus influenzae |
|Klebsiella oxytoca |
|Klebsiella pneumoniae |
|Moraxella catarrhalis |
|Serratia marcescens |
|Grampozitívne anaeróby: |
|Clostridium perfringens |
|Peptostreptococcus spp. |
|Gramnegatívne anaeróby: |
|Bacteroides fragilis |
|Skupina Bacteroides fragilis |
|Fusobacterium spp. |
|Porphyromonas asaccharolytica |
|Prevotella spp. |
|Veillonella spp. |
|Druhy, u ktorých môže byť problémom získaná rezistencia: |
|Gramnegatívne aeróby: |
|Acinetobacter baumannii |
|Pseudomonas aeruginosa |
| |
|Inherentne rezistentné druhy: |
|Grampozitívne aeróby: |
|Enterococcus faecium |
|Gramnegatívne aeróby: |
|Niektoré kmene Burkholderia cepacia (predtým Pseudomonas cepacia) |
|Legionella spp. |
|Stenotrophomonas maltophilia (predtým Xanthomonas maltophilia, predtým |
|Pseudomonas maltophilia) |
| |
|Iné: |
|Chlamydia spp. |
|Chlamydophila spp. |
|Mycoplasma spp. |
|Ureaplasma urealyticum |


* Všetky stafylokoky rezistentné voči meticilínu sú rezistentné voči
imipenému/cilastatínu.
Použila sa druhovo nesúvisiaca hraničná hodnota podľa EUCAST.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Imipeném

/Plazmatické koncentrácie/
U zdravých dobrovoľníkov viedla 20-minútová intravenózna infúzia Tienamu
i.v. k maximálnym plazmatickým hladinám imipenému v rozmedzí od
12 do 20 ?g/ml pri dávke 250 mg/250 mg, od 21 do 58 ?g/ml pri dávke
500 mg/500 mg a od 41 do 83 ?g/ml pri dávke 1 000 mg/1 000 mg. Priemerné
maximálne plazmatické hladiny imipenému po dávkach 250 mg/250 mg,
500 mg/500 mg a 1 000 mg /1 000 mg boli v uvedenom poradí 17, 39
a 66 ?g/ml. Pri týchto dávkach klesnú plazmatické hladiny imipenému pod
1 ?g/ml alebo menej za štyri až šesť hodín.

/Distribúcia/
Približne 20 % imipenému sa viaže na ľudské sérové proteíny.

/Biotransformácia a eliminácia/
Ak sa imipeném podáva samostatne, metabolizuje sa v obličkách
prostredníctvom dehydropeptidázy-I. Vylučovanie močom je v rozmedzí 5 až
40 %, v niekoľkých štúdiách bolo priemerné vylučovanie 15 – 20 %.

Cilastatín je špecifický inhibítor enzýmu dehydropeptidázy-I a účinne
inhibuje metabolizmus imipenému tak, že súbežné podávanie imipenému
a cilastatínu umožňuje dosiahnuť terapeutické antibakteriálne hladiny
imipenému v moči aj v plazme.

Plazmatický polčas imipenému bol jedna hodina. Približne 70 % podaného
antibiotika sa vylúčilo v nezmenenej forme do moču počas desiatich hodín
a žiadne ďalšie vylučovanie imipenému močom sa nezistilo. Po dávke Tienamu
i.v. 500 mg/500 mg koncentrácie imipenému v moči presiahli 10 µg/ml
nanajvýš na osem hodín. Zvyšok podanej dávky sa vylúčil močom vo forme
antibakteriálne neaktívnych metabolitov a vylučovanie imipenému stolicou
bolo v podstate nulové.

U pacientov s normálnou funkciou obličiek sa ani pri podávaní Tienamu i.v.
každých šesť hodín nepozorovala kumulácia imipenému v plazme alebo moči.

Cilastatín

/Plazmatické koncentrácie/
Maximálne plazmatické hladiny cilastatínu boli po 20-minútovej
intravenóznej infúzii Tienamu i.v. v rozmedzí od 21 do 26 ?g/ml pri dávke
250 mg/250 mg, od 21 do 55 ?g/ml pri dávke 500 mg/500 mg a od
56 do 88 ?g/ml pri dávke 1 000 mg/1 000 mg. Priemerné maximálne plazmatické
hladiny cilastatínu po dávkach 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg a 1 000 mg
/1 000 mg boli v uvedenom poradí 22, 42 a 72 ?g/ml.

/Distribúcia/
Približne 40 % cilastatínu sa viaže na ľudské sérové proteíny.

/Biotransformácia a eliminácia/
Plazmatický polčas cilastatínu je približne jedna hodina. Približne
70 – 80 % dávky cilastatínu sa vylúčilo v nezmenenej forme močom ako
cilastatín počas 10 hodín po podaní Tienamu i.v.. Žiaden ďalší cilastatín
sa potom neobjavil v moči. Približne 10 % sa zistilo vo forme N-
acetylmetabolitu, ktorý má inhibičný účinok na dehydropeptidázu
porovnateľný s cilastatínom. Aktivita dehydropeptidázy-I v obličkách sa
vrátila na normálne hladiny krátko po eliminácii cilastatínu z krvného
obehu.

Insuficiencia obličiek
Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky Tienamu i.v. 250 mg/250 mg sa
v porovnaní s jedincami s normálnou funkciou obličiek (klírens kreatinínu,
CrCL > 80 ml/min/1,73 m2) plocha pod krivkou (area under the curve, AUC)
pre imipeném zvýšila 1,1-násobne u jedincov s miernou poruchou funkcie
obličiek (CrCL 50 – 80 ml/min/1,73 m2), 1,9-násobne u jedincov so stredne
závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCL 30 – < 50 ml/min/1,73 m2) a 2,7-
násobne u jedincov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CrCL
< 30 ml/min/1,73 m2) a AUC pre cilastatín sa v porovnaní s jedincami
s normálnou funkciou obličiek zvýšila 1,6-násobne u jedincov s miernou
poruchou funkcie obličiek, 2,0-násobne u jedincov so stredne závažnou
poruchou funkcie obličiek a 6,2-násobne u jedincov so závažnou poruchou
funkcie obličiek. Po podaní jednorazovej intravenóznej dávky Tienamu i.v.
250 mg/250 mg 24 hodín po hemodialýze bola v porovnaní s jedincami
s normálnou funkciou obličiek AUC pre imipeném 3,7-násobne vyššia a AUC pre
cilastatín 16,4-násobne vyššia. Po intravenóznom podaní Tienamu i.v. sa
vylučovanie močom, renálny klírens a plazmatický klírens imipenému
a cilastatínu znižujú so znižujúcou sa funkciou obličiek. U pacientov
s poruchou funkcie obličiek je potrebná úprava dávky (pozri časť 4.2).

Insuficiencia pečene
Farmakokinetika imipenému u pacientov s insuficienciou pečene nebola
stanovená. Vzhľadom na limitovaný rozsah metabolizmu imipenému v pečeni sa
nepredpokladá, že by jeho farmakokinetika bola ovplyvnená poruchou funkcie
pečene. Z tohto dôvodu sa neodporúča žiadna úprava dávky u pacientov
s poruchou funkcie pečene (pozri časť 4.2).

Deti a dospievajúci
Priemerný klírens (CL) a distribučný objem (Vdss) imipenému bol u detských
a dospievajúcich pacientov (3 mesiace až 14 rokov) približne o 45 % vyšší
v porovnaní s dospelými. AUC pre imipeném po podaní dávky
imipenému/cilastatínu 15/15 mg/kg telesnej hmotnosti detským a
dospievajúcim pacientom bola približne o 30 % vyššia ako expozícia
u dospelých, ktorým sa podala dávka 500 mg/500 mg. Pri vyššej dávke bola
expozícia po podaní dávky imipenému/cilastatínu 25/25 mg/kg deťom o 9 %
vyššia v porovnaní s expozíciou u dospelých, ktorým sa podala dávka
1 000 mg/1 000 mg.

Starší pacienti
U zdravých starších dobrovoľníkov (vo veku 65 až 75 rokov s normálnou, ich
veku zodpovedajúcou funkciou obličiek) sa farmakokinetika jednorazovej
dávky Tienamu i.v. 500 mg/500 mg podávanej intravenózne počas 20 minút
zhodovala s farmakokinetikou predpokladanou u jedincov s miernou poruchou
funkcie obličiek, pri ktorej nie je potrebná žiadna úprava dávky. Priemerný
plazmatický polčas imipenému bol 91 ± 7,0 minút a cilastatínu
69 ± 15 minút. Viacnásobné dávkovanie nemalo žiaden účinok na
farmakokinetiku imipenému alebo cilastatínu a nepozorovala sa žiadna
kumulácia imipenému/cilastatínu (pozri časť 4.2).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinické údaje získané na základe štúdií toxicity po opakovanom
podávaní a genotoxicity neodhalili žiadne osobitné riziko pre ľudí.

Štúdie na zvieratách preukázali, že toxicita vyvolaná imipenémom, ako
samostatnou zložkou, bola obmedzená na obličky. U králikov a opíc zamedzilo
súbežné podávanie cilastatínu s imipenémom v pomere 1:1 nefrotoxickým
účinkom imipenému. Dostupné dôkazy naznačujú, že cilastatín zamedzuje
nefrotoxicite zamedzením vstupu imipenému do tubulárnych buniek.

V teratologickej štúdii malo podanie imipenému/sodnej soli cilastatínu
v dávkach 40/40 mg/kg/deň (formou bolusovej intravenóznej injekcie)
gravidným opiciam Cynomolgus za následok v niektorých prípadoch toxické
účinky na matku zahŕňajúce vracanie, stratu chuti do jedla, pokles telesnej
hmotnosti, hnačku, potrat a v niektorých prípadoch smrť. Keď sa dávky
imipenému/sodnej soli cilastatínu (približne 100/100 mg/kg/deň alebo
približne 3-násobok zvyčajnej odporúčanej dennej intravenóznej dávky
u ľudí) podali gravidným opiciam Cynomolgus rýchlosťou intravenóznej
infúzie, ktorá bola podobná ako pri klinickom použití u ľudí, u matky došlo
k minimálnej neznášanlivosti (občasné vracanie), nedošlo k žiadnym úmrtiam,
k žiadnemu prejavu teratogenity, ale oproti kontrolným skupinám sa
pozorovalo zvýšenie embryonálnych strát (pozri časť 4.6).

Dlhodobé štúdie na zvieratách, ktoré by hodnotili karcinogénny potenciál
imipenému/cilastatínu, sa neuskutočnili.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydrogenuhličitan sodný

6.2 Inkompatibility

Tento liek je chemicky inkompatibilný s mliečnanom a nemá sa pripravovať
pomocou riediacich roztokov obsahujúcich mliečnan. Môže sa však podávať do
i.v. systému, ktorým sa roztok mliečnanu podáva infúzne.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky.

Po príprave:
Nariedené roztoky sa majú použiť okamžite. Časový interval medzi začiatkom
prípravy a ukončením intravenóznej infúzie nemá presiahnuť dve hodiny.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Pripravený roztok neuchovávajte v mrazničke.

Podmienky na uchovávanie pripraveného lieku, pozri časť 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

20 ml injekčné liekovky zo skla typu I.

Tento liek sa dodáva v baleniach po 1 injekčnej liekovke, 10 injekčných
liekovkách a 25 injekčných liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Každá injekčná liekovka je len na jednorazové použitie.

Príprava:
Obsah každej injekčnej liekovky sa musí preniesť do 100 ml vhodného
infúzneho roztoku (pozri časť 6.2 a 6.3): 0,9 % roztok chloridu sodného. Vo
výnimočných prípadoch, kedy sa z klinických dôvodov nemôže použiť 0,9 %
roztok chloridu sodného, je možné namiesto neho použiť 5 % roztok glukózy.

Odporúčaný postup je pridať do injekčnej liekovky približne 10 ml vhodného
infúzneho roztoku. Dobre pretrepte a vzniknutú zmes preneste do nádoby
s infúznym roztokom.

UPOZORNENIE: ZMES NIE JE URČENÁ NA PRIAME INFÚZNE PODANIE.

Opakujte s ďalšími 10 ml infúzneho roztoku, aby sa zabezpečil prenos celého
obsahu injekčnej liekovky do infúzneho roztoku. Výsledná zmes sa má
pretrepávať, pokým nie je číra.

Koncentrácia roztoku pripraveného podľa vyššie uvedeného postupu je
približne 5 mg/ml – pre imipeném aj cilastatín.

Zmeny farby z bezfarebnej na žltú nemajú vplyv na účinnosť lieku.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade
s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem
P.O. Box 581, 2003 PC Haarlem
Holandsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

15/0104/87-C/S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

04. jún 2011


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C52168
Skupina ATC:
J01 - Antibakteriálne látky na systémové použitie
Skupina ATC:
J01DH51 - imipenum a inhibítor enzýmu
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
NL Holandsko
Účinná látka:
invertosum,clindamycini phosphas
Výrobca lieku:
Merck Sharp & Dohme, SPOJENE STATY AMERICKE
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
185.88 € / 5599.82 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
185.88 € / 5599.82 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:94.93 € ÚP:0.00 € DP:94.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:185.88 € ÚP:0.00 € DP:185.88 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien