Detail:
Topimark 50 mg tbl flm 60x50 mg (blis.Al/Al)
Názov lieku:
Topimark 50 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 60x50 mg (blis.Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Topimark® 25 mg
Topimark® 50 mg
Topimark® 100 mg
Topimark® 200 mg
filmom obalené tablety

topiramát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znova prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Topimark® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Topimark®
3. Ako užívať Topimark®
4. Možné vedľajšie účinky®
5. Ako uchovávať Topimark®
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Topimark® A NA ČO SA POUŽÍVA

Topimark® patrí do skupiny liekov nazývaných antiepileptiká (lieky na
liečbu epilepsie).
Topiramát ovplyvňuje chemické zlúčeniny v mozgu, ktoré spôsobujú vysielanie
signálov medzi nervami a používa sa na liečbu rôznych typov epilepsie.
Topiramát sa taktiež môže používať na prevenciu migrenóznych bolestí hlavy.

Epilepsia:
Topimark® sa používa samostatne na liečbu čiastočných a/alebo
generalizovaných tonicko-klonických (grand-mal) záchvatov u dospelých a
detí vo veku 6 a viac rokov.

Topimark® sa tiež môže používať v kombinácii s inými antiepileptikami u
dospelých a detí starších ako 2 roky na liečbu čiastočných a/alebo
generalizovaných tonicko-klonických (grand-mal) záchvatov alebo záchvatov
spojených s Lennox Gaustatovým syndrómom (veľmi závažná forma epilepsie).

Migréna:
Topimark® sa môže používať na prevenciu často sa vyskytujúcich migrenóznych
bolestí hlavy u dospelých a dospievajúcich vo veku 16 a viac rokov.
Topimark® sa nepoužíva na liečbu jednotlivých migrenóznych záchvatov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Topimark®


Neužívajte Topimark®
- keď ste alergický (precitlivený) na topiramát alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Topimarku®.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Topimarku®
- ak máte problémy s obličkami alebo pečeňou, povedzte to svojmu lekárovi
pred začatím liečby Topimarkom®. Váš lekár Vám možno bude chcieť
predpísať nižšiu dávku.
- ak máte obličkové kamene alebo ochorenie obličiek, alebo ak Váš blízky
príbuzný trpel na obličkové kamene, oznámte to svojmu lekárovi. Riziko
vytvorenia obličkových kameňov sa môže znížiť dostatočným príjmom
tekutín. Okrem toho, počas užívania Topimarku® sa treba vyhnúť užívaniu
iných liekov, ktoré môžu podporovať tvorbu obličkových kameňov, ako aj
tukovej a nízko uhľohydrátovej strave.
- ak počas liečby zistíte závažný a pokračujúci úbytok hmotnosti, alebo
ak dieťa nepriberá ako zvyčajne počas užívania Topimarku®. Mali by Vás
vážiť a tak pravidelne monitorovať Vašu hmotnosť. Ak strácate hmotnosť
príliš rýchlo, mali by ste viac jesť alebo jesť vysokokalorické jedlá.
- ak sa pripravujete ukončiť liečbu, oznámte to najprv svojmu lekárovi.
Zníži Vám postupne dávku Topimarku®, aby sa predišlo možnosti
epileptických záchvatov alebo opätovných migrén.
- ak spozorujete náhle neostré, rozmazané videnie, bolesť a začervenanie
oka. Toto môže byť spôsobené zvýšeným tlakom vnútri oka (glaukómom),
ktorý sa môže vyskytnúť u dospelých, ale aj u detí zvyčajne počas
prvého mesiaca užívania Topimarku®. Ak sa u Vás objavia akékoľvek očné
príznaky, obzvlášť počas prvých týždňov Vašej liečby, mali by ste to
okamžite oznámiť svojmu lekárovi. Ak si Váš lekár bude myslieť, že ide
o zvýšený vnútroočný tlak, odporučí Vám, ako máte prestať užívať
Topimark® a poskytne Vám špecifickú liečbu oka.
- ak spozorujete zmenu Vašej nálady alebo ak sa počas liečby
Topimarkom® cítite depresívny.
- malé množstvo pacientov počas liečby antiepileptikami, ako je
topiramát, rozmýšlalo o tom, že si ublížia alebo spáchajú samovraždu.
Ak Vás kedykoľvek napadnú takéto myšlienky, kontaktujte svojho lekára.
(Môže Vám pomôcť, ak o týchto pocitoch poviete niekomu z rodiny alebo
blízkemu priateľovi a požiadate ich, aby si prečítali túto písomnú
informáciu pre používateľov).

Kontaktujte svojho lekára alebo okamžite vyhľadajte lekársku pomoc
v nemocnici:
ak myslíte na to, že si ublížite alebo že spáchate samovraždu.

Topiramát môže znížiť potenie, najmä u detí, čo môže spôsobiť zvýšenie
Vašej teploty počas cvičenia a v teplom prostredí. Preto je dôležité piť
dostatočné množstvo vody počas liečby Topimarkom®, najmä ak cvičíte alebo
počas teplého až horúceho počasia, nakoľko tým znížite riziko nežiaducich
účinkov spojených so zvýšením teploty, ako sú bolesti hlavy a nevolnosť.

Krvné testy môžu ukázať mierne zvýšenie kyslosti (acidity) Vašej krvi
(metabolická acidóza). K tomu môže dôjsť najskôr pri závažnom ochorení
dýchacích ciest, epileptickom stave (status epilepticus), hnačke, ak ste
podstúpili/podstupujete operáciu, ak ste na diéte obsahujúcej tuky a
bielkoviny (ketogénna diéta) alebo užívate iné lieky. Chronická metabolická
acidóza zvyšuje riziko tvorby obličkových kameňov a u detí môže spôsobiť
zmäknutie kostí pri nedostatku vitamínu D a spomaliť rýchlosť rastu.
Oznámte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka ktorýkoľvek zo spomenutých účinkov.
Váš lekár tak bude môcť, ak to bude nevyhnutné, monitorovať tieto nežiaduce
účinky ako aj môže prispôsobiť dávku Topimarku® Vašim potrebám.


Deti


/Epilepsia/
Topimark® sa nemá používať u detí mladších ako 2 roky alebo bez inej
antiepileptickej liečby u detí mladších ako 6 rokov.

/Migréna/
Topimark® nie je určený na liečbu migrény u detí a dospievajúcich mladších
ako 16 rokov.


Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo iné látky či
výživové doplnky ako napríklad vitamíny, prosím, oznámte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Buďte zvlášť opatrný, ak užívate súbežne ktorýkoľvek z nasledujúcich
liekov:
- iné antiepileptické lieky, ako napríklad fenytoín alebo karbamazepín
(topiramát môže zvyšovať účinok fenytoínu a karbamazepínu a fenytoín
môže znižovať účinok topiramátu),
- digoxín (liečba zlyhania srdca), pretože jeho účinnosť môže byť pri
užívaní topiramátu znížená,
- perorálna antikoncepcia, topiramát môže znižovať účinnosť antikoncepcie
a zvyšovať krvácanie medzi dvoma menštruáciami (intermenštruačné
krvácanie); ak Vaše menštruačné krvácanie zmení zvyčajný charakter (ak
napr. spozorujete medzimenštruačné krvácanie, špinenie alebo vynechanie
menštruácie), konzultujte Váš stav so svojim lekárom,
- hydrochlorotiazid (tablety na odvodnenie); Váš lekár Vám možno bude
musieť znížiť dávku topiramátu,
- lieky na cukrovku, najmä obsahujúce metformín, pioglitazón alebo
glibenklamid; vyžaduje sa starostlivé monitorovanie Vašej cukrovky,
- diazepam, imipramín, moklobemid, proguanil, omeprazol, diltiazem,
flunaricín, topiramát môže meniť účinnosť týchto liekov, takže ak
užívate napríklad diltiazem, dávka topiramátu môže byť nižšia,
- acetazolamid, triamteren, zonisamid alebo vysoké dávky vitamínu C,
tieto lieky môžu zvýšiť riziko tvorby obličkových kameňov,
- amitriptylín (na depresiu),
- haloperidol, risperidón alebo lítium (na mentálne ochorenie),
- propranolol (na vysoký krvný tlak).

Tieto lieky môžu znižovať alebo meniť účinnosť topiramátu, alebo topiramát
môže naopak ovplyvniť ich účinnosť a bezpečnosť. Poraďte sa preto so svojim
lekárom, ak užívate ktorýkoľvek z vyššie spomenutých liekov.

Užívanie Topimarku® s jedlom a nápojmi
Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pri užívaní Topimarku® je dôležité piť dostatočné množstvo vody, najmä ak
cvičíte alebo ak je vonku horúco.

Musíte byť opatrný pri požívaní alkoholu počas liečby topiramátom, nakoľko
sa môžete cítiť ospalý a mať spomalené reakcie.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojim lekárom alebo
lekárnikom.
Oznámte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte že môžete byť
tehotná, alebo ak plánujete otehotnieť.
Váš lekár sa s Vami porozpráva, či by ste na liečbu Vašej epilepsie mali
používať Topimark®.

Váš lekár by s Vami mal prediskutovať možné vedľajšie účinky topiramátu na
plod a zvážiť riziká pre vaše dieťa v porovnaní s prínosom liečby epilepsie
topiramátom pre Vás.

Existuje zopár prípadov u novorodencov – chlapcov, u ktorých sa po užívaní
topiramátu ich matkou počas tehotenstva, vyskytli malé zmeny na vonkajšom
ústí močovej rúry na penise. Nie je však známe, či toto bolo spôsobené
užívaním topiramátu počas tehotenstva ich matkou.
Topimark® sa nesmie užívať na prevenciu záchvatov migrény počas
tehotenstva, alebo ak môžete otehotnieť a nepoužívate účinnú antikoncepciu.

Oznámte svojmu lekárovi, ak dojčíte. Váš lekár Vás môže požiadať prestať
dojčiť, nakoľko sa topiramát môže dostať k Vášmu dieťaťu cez Vaše materské
mlieko.


Vedenie vozidla a obsluha strojov
Topimark® môže spôsobiť stratu ostražitosti a Vaše reakcie môžu byť
pomalšie ako obvykle. Vedľajšie účinky ako ospalosť a závraty môžu
ovplyvniť Vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Preto pred
vedením vozidla alebo pred obsluhou strojov, sa poraďte so svojim lekárom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Topimarku®
Topimark® obsahuje mliečny cukor (laktózu). Ak Vám lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte pred užitím tohto lieku svojho
lekára.

Topimark® 50 mg filmom obalené tablety obsahujú farbivo oranžovú žlť, ktoré
môže spôsobiť alergické reakcie.

Topimark® vo fľaši obsahuje nádobku so silikagélom proti vlhkosti. Táto sa
nesmie prehltnúť.


3. AKO UŽÍVAŤ Topimark®

Vždy užívajte Topimark® presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Epilepsia
Ak užívate na liečbu epilepsie len Topimark® (u dospelých a dospievajúcich
starších ako 12 rokov):

- Zvyčajná počiatočná dávka je 25 mg denne, ktoré sa užívajú večer počas
1 týždňa.
- Po začatí liečby sa Vaša dávka bude postupne zvyšovať. Každý týždeň
alebo každé dva týždne sa Vaša dávka zvýši o 25 alebo 50 mg denne.
Celková denná dávka sa rozdelí na dve samostatné dávky.
- Zvyčajná počiatočná denná dávka je 100 mg, ale Váš lekár Vám môže
predpísať vyššiu alebo nižšiu dávku.
- Odporúčaná maximálna denná dávka je 500 mg.

Ak užívate Topimark® súbežne s inými antiepileptickými liekmi:
- Zvyčajná počiatočná dávka je 25 mg denne užitých večer počas 1 týždňa.
- Vaša denná dávka sa bude postupne zvyšovať o 25 - 50 mg každý týždeň
alebo každé dva týždne. Celková denná dávka je obyčajne rozdelená na
dve dávky, aj keď niektorí ľudia užívajú túto dávku len raz denne.
- Zvyčajná dávka je 200 - 400 mg denne. Maximálna odporúčaná dávka je 800
mg denne.

Deti (6 - 12 rokov) užívajúce len Topimark® na liečbu epilepsie:
- Dávka sa u detí vypočítava podľa ich hmotnosti. Zvyčajná počiatočná
denná dávka je 0,5 - 1 mg/kg počas 1 týždňa. Dávka sa užíva večer (na
noc).
- Denná dávka sa bude postupne zvyšovať o 0,5 - 1 mg/kg každý jeden alebo
dva týždne. Celková denná dávka je rozdelená na dve samostatné dávky.
- Dávka sa bude kontinuálne zvyšovať, až kým sa nedosiahne najnižšia
dávka, ktorá zabráni vzniku záchvatov. U detí je denná dávka zvyčajne
100 mg/deň.

Deti (2 - 12 rokov) užívajúce Topimark ®spolu s inými antiepileptickými
liekmi:
- Dávka sa u detí vypočítava podľa ich hmotnosti. Zvyčajná počiatočná
dávka je 25 mg alebo nižšia (napr. 0,5-1 mg/kg na deň) podaná večer (na
noc).
- Táto denná dávka sa bude postupne zvyšovať o približne 1 mg/kg každý
jeden alebo dva týždne. Celková denná dávka bude rozdelená do dvoch
dávok.
- Dávka sa bude kontinuálne zvyšovať, pokiaľ sa nedosiahne najnižšia
dávka, ktorá zabráni vzniku záchvatov. U detí je takouto dávkou 5 - 9
mg/kg. Niektoré deti však dostávali dávku až do 30 mg/kg na deň.

Pre dávky, ktoré nie je možné dosiahnuť danou silou lieku, alebo ktoré nie
sú praktické pri užívaní pomocou tejto sily lieku, sú dostupné aj iné sily
tohto lieku. Ak je u detí nutná dávka menšia ako
25 mg, potom na tento účel nie sú vhodné filmom obalené tablety Topimarku®.

Prevencia migrény (u dospelých a detí starších ako 16 rokov)
- Váš lekár začne Vašu liečbu dávkou 25 mg, ktorú budete užívať večer (na
noc) a ktorú Vám bude zvyšovať do najnižšej možnej dávky, ktorá zabráni
častému opakovaniu migrenóznych bolestí hlavy. Zvyčajná udržiavacia
dávka je 100 mg topiramátu denne. Niekedy môžu byť použité aj nižšie
dávky, 50 mg denne. Užite polovicu dennej dávky ráno a druhú polovicu
večer.
- Aj keď nebudete mať bolesti hlavy každý deň, je dôležité aby ste
užívali Topimark® pravidelne a starostlivo dodržiavali inštrukcie
svojho lekára, aby sa tým znížila frekvencia záchvatov migrény.

Spôsob podávania
- Topimark® sa má užívať nepretržite na prevenciu často sa opakujúcich
migrenóznych bolestí hlavy.
- Tablety sa majú prehltnúť celé, nerozdelené a nerozhryzené,
s dostatočným množstvom vody. Môžete ich užívať s jedlom alebo bez
jedla.
- Vždy sa ubezpečte, že máte dostatok tabliet, aby sa Vám nestalo, že sa
Vám minú, keďže liečbu Topimarkom® nesmiete ukončiť náhle.

Ak užijete viac Topimarku®, ako máte
Kontaktujte svojho lekára alebo najbližšiu pohotovosť v nemocnici a
požiadajte o radu.
Príznaky a prejavy predávkovania môžu zahŕňať kŕče, ospalosť, poruchy reči,
dvojité videnie, poruchu myslenia, poruchu koordinácie, otupenie vnímania,
nízky tlak krvi, bolesť brucha, podráždenie, závrat a depresiu. Môže
vzniknúť metabolická acidóza (krv sa stane kyslejšou) alebo iné vedľajšie
účinky.

Ak zabudnete užiť Topimark®
Ak ste zabudli užiť dávku, užite ju čo najskôr po zistení vynechania. Ak sa
však takmer blíži čas užitia ďalšej dávky, neužívajte už vynechanú dávku,
ale ďalej pokračujte v užívaní ako zvyčajne.


Ak prestanete užívať Topimark®
NEPRESTAŇTE užívať tento liek bez toho, aby ste sa o tom najprv poradili so
svojim lekárom. Dávka sa má znižovať pomaly a postupne, aby sa znížilo
riziko epileptických kŕčov alebo opätovného návratu migrény.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Topimark® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky Topimarku® sa môžu objaviť najmä na začiatku liečby a
počas upravovania dávky. Pozorované vedľajšie účinky sú často mierne a
vymiznú počas pokračujúcej liečby topiramátom.

Frekvencie výskytu sú definované ako:
veľmi časté (viac ako 1 z 10 osôb)
časté (viac ako 1 zo 100 osôb a menej ako 1 z 10 osôb)
menej časté (viac ako 1 z 1000 osôb a menej ako 1 zo 100 osôb)
zriedkavé (viac ako 1 z 10 000 osôb a menej ako 1 z 1000 osôb)

/Všeobecné:/
Veľmi časté: závraty, únava, ospalosť, nervozita, bolesti hlavy, nauzea
(pocit na vracanie).
Časté: bolesť kostí, alergické reakcie, nespavosť (neschopnosť zaspať).

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Veľmi časté: úbytok hmotnosti.
Časté: metabolická acidóza, ktorá môže spôsobiť vznik obličkových kameňov,
alebo u detí poškodiť ich kosti a rast.

/Poruchy krvi a lymfatického systému:/
Časté: anémia, krvácanie z nosa, purpura (oblasť krvácania pod kožou),
leukopénia (abnormálne nízky počet bielych krviniek), trombocytopénia
(abnormálne nízky počet krvných doštičiek).
Zriedkavé: neutropénia (choroba bielych krvinek).

/Psychické poruchy:/
Veľmi časté: poruchy pamäti, anorexia (strata chuti do jedla), zmätenosť a
psychomotorické spomalenie, depresia, poruchy koncentrácie, úzkosť.
Časté: apatia, asténia (slabosť), eufória, emočná precitlivenosť, nepokoj,
problémy poznávania, zníženie sexuálnej túžby, agresívne reakcie, psychózy
alebo psychotické príznaky.
Menej časté: halucinácie, poruchy osobnosti, samovražedné myšlienky a
pokusy.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté: dyspnoe (ťažkosti s dýchaním).

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Časté: zápcha, bolesť brucha.
Menej časté: hnačka, vracanie a sucho v ústach.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Časté: vypadávanie vlasov.
Menej časté: folikulitída (infekcia vlasových korienkov) a svrbenie.

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Časté: močová inkontinencia (neschopnosť udržať moč), obličkové kamene.

/Poruchy nervového systému:/
Veľmi časté: ataxia (nestabilné pohyby), parestézia (abnormálne kožné
pocity), afázia (poruchy reči).
Časté: trasenie, abnormálna koordinácia, abnormálna chôdza, nystagmus
(nedobrovoľné pohyby očí), zmena chuti.
Menej časté: hypokinéza (abnormálne znížené svalové pohyby), stupor
(celková strnulosť).

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Zriedkavé: zvýšenie pečeňových testov.

/Poruchy oka:/
Veľmi časté: dvojité videnie, abnormálne videnie.
Zriedkavé: akútna myopia spôsobená glaukómom, bolesť oka.

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
Časté: poruchy menštruácie, impotencia.

Príznaky akútnej myopie a sekundárneho glaukómu so zatvoreným uhlom ( u
detí aj dospelých) zahŕňa prudkú stratu schopnosti vidieť jasne a/alebo
bolesť oka zvyčajne počas prvého mesiaca po začatí liečby topiramátom.

Boli pozorované izolované prípady kožných vyrážok, pľuzgierov na koži a
bolestivých erózií v ústach a oku. Ak máte vysokú teplotu a necítite sa
dobre, spolu s výskytom niektorého z popísaných vedľajších účinkov,
okamžite sa spojte so svojím lekárom.

/Monoterapia:/ vedľajšie účinky pozorované pri užívaní samotného lieku sú
podobné tým, ktoré sa môžu vyskytnúť aj pri spoločnom užívaní s inými
liekmi na liečbu epilepsie. Veľmi časté vedľajšie účinky s klinickým
účinkom u dospelých liečených topiramátom zahŕňajú: parestéziu (abnormálne
pocity/vnemy kože), bolesť hlavy, únavu, závraty, spavosť, stratu
hmotnosti, nevolnosť a anorexiu.

Deti ? 2 roky a dospievajúci:
Nežiaduce účinky, ktoré sa v klinických štúdiách u detí zaznamenali
častejšie ako u dospelých zahŕňajú:
- zníženú chuť do jedla
- zvýšenú chuť do jedla
- zvýšené hladiny metabolických kyselín v krvi
- nízka hladina draslíka v krvi
- neobvyklé správanie
- agresivitu
- letargiu (duševný útlm)
- insomniu (nespavosť)
- samovražedné myšlienky
- poruchu pozornosti
- poruchy spánkového rytmu
- inercia (neschopnosť spontánne sa hýbať)
- slabá kvalita spánku
- zvýšená tvorba sĺz
- slabý tep
- neobvyklé pocity
- poruchy chôdze

Nežiaduce účinky, ktoré sa v klinických štúdiách zaznamenali u detí, ale
nie u dospelých zahŕňajú:
- zvýšený počet niektorých krviniek (eozinofília)
- zvýšená fyzická a psychická aktivita
- závrate
- vracanie
- zvýšená telesná teplota
- horúčka
- ťažkosti s učením

/Migréna/: od dávky závislé vedľajšie účinky sú vo všeobecnosti menej
početnejšie ako pri epilepsii, vzhľadom na používanie nižších dávok pri
prevencii migrény.

Len pre Topimark® 50 mg:
Tento liek obsahuje farbivo oranžovú žlť (Sunset Yellow), ktoré môže
vyvolať alergické reakcie.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Topimark®

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Topimark® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
blistri/fľaši a vonkajšom obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný
deň v mesiaci.

Plastové fľaše
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.
Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Blistre
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo Topimark® obsahuje
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg
topiramátu.

Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety:
monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza (E460), predželatínovaný
kukuričný škrob, sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A), magnéziumstearát.

Obal tablety:
Topimark® 25 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80, oxid titaničitý
(E171).
Topimark® 50 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80, farbivo oranžovú
žltú (E110), oxid titaničitý (E171) a žltý oxid železitý (E 172).
Topimark® 100 mg a 200 mg: hypromelóza, makrogol 400, polysorbát 80,
oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E 172), a žltý oxid
železitý (E 172).

Ako vyzerá Topimark® a obsah balenia
Topimark® 25 mg: okrúhle, biele, filmom obalené tablety s písmenom “G”
vyrytým na jednej strane
a “25” na druhej strane.
Topimark® 50 mg: okrúhle, žlté, filmom obalené tablety písmenom “G” vyrytým
na jednej strane
a “50” na druhej strane.
Topimark® 100 mg: okrúhle, žlté, filmom obalené tablety s písmenom “G”
vyrytým na jednej strane
a “100” na druhej strane.
Topimark® 200 mg: okrúhle, ružové, filmom obalené tablety s písmenom “G”
vyrytým na jednej strane a “200” na druhej strane.

Topimark®25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg je dostupný v plastových fľašiach s
poistným odklopným uzáverom s obsahom 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 200
tabliet a pohlcovač vlhkosti. Tento pohlcovač vlhkosti sa nesmie prehltnúť.

Topimark® 25 mg, 50 mg, 100 mg a 200 mg je tiež dostupný v blistroch s
hliníkovou fóliou so 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 a
120 tabletami.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika

/Výrobca:/
1. Tillomed Laboratories Ltd., Cambridgeshire, PE19 8ET, Veľká Británia
2. Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Česká
republika s miestom prepúšťania Fibichova 143, 566 17 Vysoké Mýto,
Česká republika
3. Glenmark Generics (Europe) Ltd., The Old Sawmill, Hatfield Park,
Hatfield, AL9 5PG, Hertfordshire, Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
DE Topiramat-glenmark 25 /50 /100 /200 mg Filmtabletten
CZ Topimark
ES Topiramato Glenmark Generics 25mg/50mg/100mg/200mg comprimidos
recubiertos con pelicula EFG
HU Leptam
PL Toramat
SK Topimark®
NL Topiramaat Glenmark Filmomhulde tabletten
BG, EE, LV Topimark
LT Topimark pl?v?le dengtos tablet?s
RO Torlepta
SI Torlepta filmsko obložene tablete
UK Topiramate Film-coated tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v septembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU
Topimark 25 mg


Topimark 50 mg


Topimark 100 mg


Topimark 200 mg


filmom obalené tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITAVÍVNE ZLOŽENIE

Topimark 25mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 25 mg topiramátu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy 28,5 mg/filmom obalená tableta.

Topimark 50 mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 50 mg topiramátu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy 57,0 mg/filmom obalená tableta a oranžová
žltá 0,05mg/filmom obalená tableta.

Topimark 100 mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 100 mg topiramátu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy 114,0 mg/filmom obalená tableta.

Topimark 200 mg
Každá filmom obalená tableta obsahuje 200 mg topiramátu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy 228,0 mg/filmom obalená tableta.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta

Topimark 25 mg sú okrúhle, biele, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’
vyrytým na jednej strane a číslom ‘25’ na strane druhej.
Topimark 50 mg sú okrúhle, žlté, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’
vyrytým na jednej strane a číslom ‘50’ na strane druhej.
Topimark 100 mg sú okrúhle, žlté, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’
vyrytým na jednej strane a číslom ‘100’ na strane druhej.
Topimark 200 mg sú okrúhle, ružové, filmom obalené tablety, s písmenom ‘G’
vyrytým na jednej strane a číslom ‘200’ na strane druhej.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Monoterapia u dospelých, mladistvých a detí starších ako 6 rokov s
parciálnymi záchvatmi s alebo bez sekundárnych generalizovaných záchvatov
alebo primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov.

Podporná liečba u detí vo veku 2 rokov a viac, mladistvých a dospelých s
parciálnym nástupom záchvatov s alebo bez sekundárnej generalizácie alebo
primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov a na liečbu
záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom.

Topiramát je indikovaný u dospelých na profylaxiu migrenóznych bolestí
hlavy po starostlivom vyhodnotení možných alternatívnych možností liečby.
Topiramát nie je určený na akútnu liečbu.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Všeobecné
Pre optimálnu kontrolu záchvatov a za účelom vyhnutia sa nežiaducim
účinkom, závislým od dávky účinnej látky, u dospelých a detí sa odporúča
zahájiť terapiu s nízkymi dávkami, titrovanými následne až do dosiahnutia
účinnej dávky.
Ak sa vysadzujú súčasne podávané antiepileptiká a prechádza sa na
monoterapiu topiramátom, má sa dôsledne zvážiť, aký vplyv bude mať tento
krok na kontrolu záchvatov. Ak nie je nutné vysadiť súčasne podávané
antiepileptiká náhle, z dôvodu obáv o bezpečnosť pacienta, odporúča sa
postupné ukončovanie liečby týmito antiepileptikami.

Ak sa vysadzujú účinné látky indukujúce enzýmy, hladina topiramátu sa
zvýši. V prípade, že je to klinicky indikované, môže byť potrebné znížiť
dávkovanie topiramátu.

Tablety sa nemajú lámať a majú sa prehĺtať nerozhryzené s dostatočným
množstvom vody. Topimark sa môže užívať bez ohľadu na požitie jedla.

Nie je nutné monitorovať plazmatickú koncentráciu topiramátu za účelom
optimalizácie liečby Topimarkom.

Odporúčania pre dávkovanie sa týkajú detí, adolescentov a všetkých
dospelých vrátane starších ľudí bez sprievodného obličkového ochorenia
(pozri časť 4.4).

Pacienti s poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek
U pacientov so stredne závažnou (klírens kreatinínu 30-69 ml/min) a
závažnou (klírens kreatinínu <30 ml/min) renálnou dysfunkciou, sa odporúča
začať terapiu s polovicou zvyčajnej dennej dávky a titrovať túto dávku po
menších krokoch a pomalšie ako zvyčajne. Ako u všetkých pacientov, titračná
schéma má byť riadená klinickým výsledkom so zreteľom na skutočnosť, že
dosiahnutie rovnovážneho stavu po každej zmene dávkovania môže u pacientov
so zhoršenými obličkovými funkciami trvať dlhšie. U pacientov so stredne
závažným až závažným obličkovým poškodením to môže trvať 10-15 dní na
dosiahnutie rovnovážneho stavu v porovnaní so 4 až 8 dňami u pacientov s
normálnymi obličkovými funkciami.
U pacientov s poškodením pečene sa má topiramát podávať opatrne, nakoľko
klírens topiramátu môže byť znížený.

Dialyzovaní pacienti
Nakoľko sa topiramát odstraňuje z plazmy hemodialýzou, v dňoch hemodialýzy
je potrebné pacientom podať dodatočnú dávku topiramátu, zodpovedajúcu
približne jednej polovici dennej dávky topiramátu. Táto doplnková dávka sa
má podať v rozdelených dávkach na začiatku a po ukončení dialyzačného
procesu. Doplnková dávka topiramátu sa môže líšiť podľa typu a vlastností
používaného dialyzačného prístroja.

Epilepsia

a) Monoterapia

Dospelí a adolescenti vo veku 12 rokov a starší
Titrácia má začať dávkou 25 mg podávanou večer počas jedného týždňa. Táto
dávka sa má potom zvyšovať v jedno – až dvojtýždňových intervaloch o 25
alebo 50 mg denne a podávať v dvoch rozdelených dávkach. Ak pacient
netoleruje tento titračný režim, môžu sa použiť nižšie prírastky dávky
alebo dlhšie časové intervaly medzi zvyšovaním dávok. Dávka a rýchlosť
titrácie sa má riadiť klinickým výsledkom.
Odporúčaná počiatočná cieľová dávka pri monoterapii topiramátom u dospelých
s novodiagnostikovanou epilepsiou je 100 až 200 mg/deň a maximálna
odporúčaná denná dávka je
500 mg. Tieto dávkovacie odporúčania sa vzťahujú na všetkých dospelých
vrátane starších ľudí bez sprievodného obličkového ochorenia.

Deti vo veku 6 – 12 rokov
Liečba u detí starších ako 6 rokov má začať dávkou 0,5 až 1 mg/kg podávanou
večer počas prvého týždňa. Dávka sa má potom zvyšovať v jedno až
dvojtýždňových intervaloch o 0,5 až 1 mg/kg/deň, podávať v dvoch
samostatných dávkach. Ak dieťa netoleruje tento titračný režim, môžu sa
použiť menšie zvyšovania dávky alebo dlhšie časové intervaly. Dávka a
rýchlosť titrácie sa má riadiť klinickým výsledkom.

Odporúčaná počiatočná cieľová dávka pri monoterapii topiramátom u detí
starších ako 6 rokov s novodiagnostikovanou epilepsiou je 100 mg/deň.
Tabletové liekové formy nie sú vhodné pre deti vyžadujúce dávky menej ako
25 mg/deň.
Pre tieto deti má byť predpísaná vhodná lieková forma.

b) Prídavná terapia

Dospelí a mladiství vo veku 12 rokov a starší
Minimálna účinná dávka podávaná v klinických štúdiách ako adjuvantná liečba
bola 200 mg na deň. Zvyčajná celková denná dávka je 200 mg až 400 mg
podávaná v dvoch samostatných dávkach. Niektorí pacienti môžu potrebovať
dávky až do 800 mg na deň, čo je maximálna odporúčaná dávka. Odporúča sa
zahájiť liečbu nižšími dávkami s následným titrovaním až do dosiahnutia
účinnej dávky.

Titrácia má začať dávkou 25 mg podávanou večer počas jedného týždňa.
Celková denná dávka sa má potom zvyšovať postupne o 25-50 mg v jedno až
dvojtýždňových intervaloch a užiť v dvoch samostatných dávkach. U
niektorých pacientov sa môže docieliť účinnosť dávkovaním raz denne.
Ak pacient netoleruje tento titračný režim, môžu sa použiť menšie
zvyšovania dávky alebo dlhšie časové intervaly medzi zvyšovaním dávok.
Rýchlosť titrácie dávky sa má riadiť klinickým výsledkom.

Deti vo veku 2 – 12 rokov
Odporúčaná celková denná dávka topiramátu pri adjuvantnej terapii je
približne 5 až 9 mg/kg/deň
v dvoch rozdelených dávkach. Titrácia má začať dávkovaním 25 mg na noc
počas prvého týždňa
(alebo nižším, napr. 0,5-1 mg/kg/deň). Dávkovanie sa potom má zvyšovať v 1
– až 2 týždňových intervaloch o približne 1 mg/kg/deň (podávaných v dvoch
rozdelených dávkach) až pokiaľ sa nedosiahne optimálna klinická odpoveď.
Titrácia dávkovania sa má riadiť klinickým výsledkom.
Denné dávky až do 30 mg/kg/deň boli skúmané a vo všeobecnosti veľmi dobre
tolerované.

Migréna

Dospelí a adolescenti starší ako 16 rokov
Titrácia má začať dávkou 25 mg podávanou večer počas jedného týždňa.
Dávkovanie sa má potom zvyšovať v týždňových intervaloch o 25 mg/deň, až
kým sa nedosiahne vhodná dávka. Ak pacient netoleruje tento titračný režim,
medzi úpravami dávkovania sa môžu použiť dlhšie časové intervaly.
Odporúčaná celková denná dávka topiramátu pri profylaktickej liečbe
migrenóznych bolestí hlavy je 100 mg/deň podaných v dvoch samostatných
dávkach. U niektorých pacientov môže byť účinná celková denná dávka 50
mg/deň. Dodatočný prínos pre pacienta pri podávaní dávok vyšších ako 100
mg/deň sa nedokázal. Dávkovanie a rýchlosť titrácie sa má riadiť klinickým
výsledkom.

Pre dávkovanie, ktoré nie je možné dosiahnuť podávanou silou tabliet, sú
dostupné iné sily tabliet tohto lieku.

4.3 Kontraindikácie

Pacienti, ktorí môžu byť precitlivení na liečivo alebo na ktorúkoľvek
pomocnú látku nemajú užívať Topimark.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Všeobecné
U pacientov s alebo bez histórie záchvatov alebo epilepsie, antiepileptiká
vrátane topiramátu sa majú vysadzovať postupne, aby sa minimalizovali
možnosti záchvatov alebo zvýšenie frekvencie záchvatov. V klinických
štúdiách boli denné dávky znižované v týždňových intervaloch o 50-100 mg u
dospelých s epilepsiou a o 25-50 mg u dospelých, ktorí boli liečení
topiramátom v dávke do 100 mg/deň pri profylaxii migrény. V klinických
štúdiách u detí bol topiramát postupne vysadzovaný počas obdobia 2-8
týždňov. V situáciách, pri ktorých sa z liečebného hľadiska vyžaduje náhle
vysadenie topiramátu, odporúča sa príslušné monitorovanie.

Počas užívania topiramátu je veľmi dôležitá dostatočná hydratácia.
Hydratácia môže znížiť riziko nefrolitiázy (pozri nižšie). Správna
hydratácia pre aj počas aktivít ako je napríklad cvičenie alebo vystavenie
sa vyšším teplotám môže znížiť riziko nežiaducich reakcií súvisiacich
s teplom (pozri časť 4.8).

Oligohydróza
V súvislosti s užívaním topiramátu bola zaznamenaná oligohydróza (znížené
potenie). Znížené potenie a zvýšená telesná teplota sa môžu objaviť najmä
u malých detí vystavených vysokým teplotám okolia.

Poškodenie renálnych funkcií
Hlavnou eliminačnou cestou nezmeneného topiramátu a jeho metabolitov sú
obličky. Vylučovanie obličkami je závislé od renálnych funkcií a nezávislé
od veku pacienta. U pacientov so stredne závažným až závažným obličkovým
poškodením sa dosahuje rovnovážny stav v priebehu 10-15 dní, na rozdiel od
pacientov s normálnymi obličkovými funkciami, u ktorých sa tento stav
dosiahne za
4 ( 8 dní.

Ako aj u ostatných pacientov titračná schéma sa má riadiť klinickým
výsledkom (napr. kontrola záchvatov, vyhnutie sa vedľajším účinkom,
profylaxia migrény) so zreteľom na skutočnosť, že pacient so známym
obličkovým poškodením si môže vyžadovať pri každej dávke dlhší čas na
dosiahnutie rovnovážneho stavu.

Nefrolitiáza
Niektorí pacienti, najmä tí s predispozíciou k nefrolitiáze, môžu byť
ohrození zvýšeným rizikom vytvárania obličkových kameňov a s nimi spojenými
príznakmi a symptómami ako renálna kolika, renálna bolesť alebo bolesť v
boku. Počas užívania topiramátu je veľmi dôležitá dostatočná hydratácia,
nakoľko môže znižovať riziko vytvorenia obličkových kameňov. Na dôvažok,
hydratácia môže redukovať riziko nežiaducich udalostí v spojitosti s teplom
počas námahy a pobytu v obzvlášť horúcom prostredí (pozri časť 4.8.).
Rizikové faktory nefrolitiázy zahŕňajú anamnézu obličkových kameňov,
rodinnú anamnézu nefrolitiázy a hyperkalciúriu. Žiadne z týchto rizikových
faktorov však nemôžu spoľahlivo predpovedať možnosť vytvorenia sa
obličkových kameňov počas užívania topiramátu. Naviac, pacienti užívajúci
aj iné lieky spojené s rizikom vzniku nefrolitiázy, sú vystavení zvýšenému
riziku.

Pečeňové poškodenie
U pacientov s poškodením pečene sa má topiramát podávať s opatrnosťou,
nakoľko klírens topiramátu môže byť znížený.

Suicidálne pokusy
Pri liečbe antiepileptikami v niekoľkých indikáciách boli u pacientov
hlásené suicidálne myšlienky a správanie. Meta-analýza randomizovaných
placebom kontrolovaných štúdií s antiepileptikami ukázala malé zvýšenie
rizika suicidálnych myšlienok a správania. Mechanizmus tohto rizika nie je
známy a dostupné údaje nevylučujú možnosť zvýšeného rizika u topiramátu.
Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky a symptómy suicidálnych
myšlienok a správania a je potrebné zvážiť vhodnú liečbu. Pacientom (a
opatrovateľom pacientov) je potrebné odporučiť, aby vyhľadali lekársku
pomoc, ak sa objavia príznaky suicidálnych myšlienok a/alebo správania.

Poruchy nálady/depresie
U pacientov počas liečby topiramátom boli hlásené zmeny nálady a depresie.
Pacientov je preto potrebné sledovať na príznaky depresie a ak je
to potrebné, treba zvážiť vhodnú liečbu.
V súlade so správnou klinickou praxou, sa majú pacienti s anamnézou
depresie počas liečby starostlivo monitorovať.

Akútna myopia a sekundárny glaukóm so zatvoreným uhlom
Počas liečby topiramátom u detí aj dospelých bola hlásená veľmi ojedinele
akútna myopia so sekundárnym glaukómom so zatvoreným uhlom. Symptómy sa
typicky objavujú počas 1 mesiaca od začatia liečby a zahŕňajú zníženú
zrakovú ostrosť a/alebo bolesť oka. Oftalmologické nálezy zahŕňajú
obojstrannú myopiu, plytkú prednú komoru, hyperémiu a zvýšený vnútroočný
tlak s alebo bez mydriázy. Môže sa vyskytnúť aj superciliárny výtok vedúci
ku prednému posunu šošovky a dúhovky. Liečba zahŕňa prerušenie užívania
topiramátu tak rýchlo, ako je to klinicky možné a prijatie vhodných
opatrení na zníženie vnútroočného tlaku. Tieto opatrenia vo všeobecnosti
spôsobia zníženie vnútroočného tlaku. Ak existuje podozrenie zvýšeného
vnútroočného tlaku, je okamžite nutné vyhľadať odbornú pomoc.

Metabolická acidóza
S liečbou topiramátom je spojená aj hyperchlorémia, bez aniónovéj medzery,
metabolická acidóza (t.j. zníženie plazmatického bikarbonátu pod normálne
referenčné hodnoty pri absencii respiračnej alkalózy). Toto zníženie
plazmatického bikarbonátu je spôsobené inhibičným vplyvom topiramátu na
renálnu karboanhydrázu. Obvykle sa zníženie bikarbonátu objavuje pri začatí
liečby, aj keď sa môže objaviť aj kedykoľvek počas trvania liečby. Tieto
zníženia sú zvyčajne mierne až stredne ťažké (priemerný pokles o 4 mmol/l
pri dávkach 100 mg/deň a viac u dospelých a približne 6 mg/kg/deň u
pediatrických pacientov). Ojedinele sa u pacientov môže vyskytnúť aj
zníženie na hodnoty pod
10 mmol/l. Stavy a liečby predisponujúce ku vzniku acidózy (napr. obličkové
ochorenia, ťažké respiračné poruchy, status epilepticus, hnačka, operácia,
ketogénna diéta alebo určité lieky) môžu prispievať k topiramátom
spôsobenému zníženiu hladiny bikarbonátu.

Chronická metabolická acidóza môže u pediatrických pacientov redukovať
rýchlosť rastu.
Chronická metabolická acidóza zvyšuje riziko tvorby obličkových kameňov a
môže potenciálne viesť ku osteopénii.

V závislosti od /pôvodného/ zdravotného stavu sa /pri liečbe/
/topiramátom/ odporúča primerané vyšetrenie vrátane stanovenia hladín
bikarbonátu v sére. Ak sú prítomné príznaky a symptómy (napr. Kussmaulovo
prehĺbené dýchanie, dypnoe, anorexia, nausea, vracanie, neprimeraná únava,
tachykardia alebo arytmia), ktoré naznačujú metabolickú acidózu, odporúča
sa stanovenie bikarbonátov v plazme. Ak sa metabolická acidóza rozvinie
a pretrváva, treba zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie topiramátu
(postupným znižovaním dávky).

Účinok topiramátu na rast a jeho dôsledky prejavujúce sa na kostiach neboli
systematicky skúmané
u pediatrických pacientov ani v dospelej populácii.

Porucha kognitívnej funkcie
Kognitívna porucha v epilepsii je multifaktoriálna a môže byť dôsledok
pôvodnej etiológie, teda v dôsledok epilepsie alebo anti-epileptickej
liečby. V literatúre sú uvedené hlásenia o poruche kognitívnych funkcií
u dospelých, ktorí dostávali liečbu topiramátom a ktorá si vyžadovala
zníženie dávkovania alebo prerušenie liečby. Avšak štúdie týkajúce sa
účinkov na kognitívne funkcie detí liečených topiramátom sú nedostatočné
a jeho účinok sa musí v tomto smere ešte objasniť.

Výživové doplnky
Ak pacient stráca hmotnosť alebo má neadekvátny prírastok hmotnosti počas
liečby topiramátom, je potrebné zvážiť podávanie výživových doplnkov alebo
zvýšený príjem potravy.

Tento liek obsahuje laktózu.
Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo – galaktózovej malabsorpcie,
nesmú užívať tento liek.

Topimark 50mg : Liek obsahuje farbivo Sunset Yellow. To môže spôsobiť
alergickú reakciu.

V HDPE fľaši sa nachádza aj nádobka s vysúšadlom. Táto sa nesmie prehltnúť.

Profylaxia migrény
Topiramát sa môže používať iba na profylaxiu migrény a nie je určený na
akútnu liečbu.

Pri profylaxii migrény sa má dávka pred prerušením liečby postupne znižovať
počas najmenej 2 týždňov, aby sa znížila možnosť znovuobjavenia sa
migrenóznych bolestí hlavy.

Úbytok hmotnosti
U pacientov dlhodobo liečených topiramátom pri profylaxii migrény sa
odporúča ich pravidelné váženie
a monitorovanie prípadného pokračujúceho úbytku hmotnosti. Ak dôjde ku
klinicky významnému úbytku telesnej hmotnosti, je potrebné zvážiť ukončenie
liečby.

4.5 Liekové a iné interakcie

Pre účely tejto časti zmena hladiny liekov ? 15% nie je považovaná za efekt
dávky topiramátu.

Účinok topiramátu na iné antiepileptické lieky
Pridanie topiramátu k iným antiepileptickým liekom (fenytoín, karbamazepín,
kyselina valproová, lamotrigín, fenobarbital, primidon) nemá klinicky
závažný vplyv na ich rovnovážne plazmatické koncentrácie, s výnimkou
niektorých pacientov, kde pridanie topiramátu k fenytoínu môže viesť k
zvýšeniu plazmatickej koncentrácie fenytoínu. V dôsledku toho je potrebné u
pacientov užívajúcich fenytoín hladinu fenytoínu monitorovať.

Účinok iných antiepileptických liekov na topiramát
Fenytoín a karbamazepín znižujú plazmatickú hladinu topiramátu. Pridanie
alebo odobratie fenytoínu alebo karbamazepínu k liečbe topiramátom si môže
vyžadovať úpravu dávkovania topiramátu. Toto sa má vykonať titrovaním až do
dosiahnutia klinického účinku.
Pridanie alebo odobratie valproovej kyseliny alebo lamotrigínu nespôsobí
klinicky významné zmeny plazmatickej koncentrácie topiramátu a preto si
nevyžaduje úpravu dávkovania topiramátu. Výsledky týchto interakcií sú
zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

|Súbežne podaváné AED |Koncentrácia AED |Koncentrácia |
| | |Topiramátu |
|Fenytoín |? |[pic] |
| | | |
|Karbamazepín (CBZ) |? |[pic] |
| | | |
|Kyselina valproová |? |? |
| | | |
|Lamotrigín |? |? |
| | | |
|Fenobarbital |? |NS |
| | | |
|Primidón |? |NS |
| | | |
|? |= |Žiaden efekt na plazmatickú koncentráciu|
| | |([pic] 15% zmena). |
| |= |Plazmatická koncentrácia sa zvyšuje u |
| | |niektorých pacientov. |
|[pic] |= |Plazmatická koncentrácia sa znižuje. |
| | | |
|NS |= |Bez štúdií |
|AED |= |Antiepileptický liek (antiepileptikum) |

Ostatné liekové interakcie
Digoxín: V štúdii s jednorazovým podaním dávky sa sérové množstvo digoxínu,
vyjadrené plochou pod krivkou plazmatickej koncentrácie( AUC ), znížilo o
12% pri súbežnom podávaní topiramátu. Klinická závažnosť tohto pozorovania
nebola zatiaľ stanovená. Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá u pacientov
užívajúcich digoxín, je potrebné venovať starostlivú pozornosť rutinnému
monitorovaniu sérovej hladiny digoxínu.

Lieky s tlmivým vplyvom na CNS: Súbežné podávanie topiramátu a alkoholu
alebo iných liekov s tlmivým vplyvom na CNS nebolo hodnotené klinickými
štúdiami. Keďže topiramát môže spôsobiť útlm CNS ako aj iné kognitívne
a/alebo neuropsychiatrické nežiaduce účinky, topiramát sa musí užívať v
spojitosti s alkoholom a inými liekmi s depresívnym účinkom na CNS opatrne.


Perorálne kontraceptíva: Pri farmakokinetických interakčných štúdiách so
zdravými dobrovoľníčkami, ktoré užívali kombinované perorálne
kontraceptívum obsahujúce 1 mg norethindrónu (NET) plus 35 µg ethinyl-
estradiolu (EE), nebol súbežne podávaný topiramát v dávkach 50-200 mg/deň,
pri absencii iných liekov, spojený so štatisticky signifikantnými zmenami
priemernej expozície (AUC) ani jednej zložky orálneho kontraceptíva. V
ďalšej štúdii bola biologická dostupnosť EE štatisticky významne znížená
pri dávkach 200, 400, and 800 mg/deň (o 18%, 21%, a 30%) pri podávaní
adjuvantnej liečby u pacientov užívajúcich súčasne aj kyselinu valproovú. V
oboch štúdiách, topiramát (50-800 mg/deň) významne neovplyvňoval biologickú
dostupnosť NET. Aj keď sa zaznamenal od dávky závislý pokles biologickej
dostupnosti EE pri dávkach topiramátu medzi 200-800 mg/deň, nezaznamenala
sa žiadna významná od dávky závislá zmena biologickej dostupnosti EE pri
dávkach 50-200 mg/deň. Klinická významnosť pozorovaných zmien nie je známa.

Možnosť zníženia kontraceptívnej účinnosti a zvýšenia medzimenštruačného
krvácania je potrebné zvážiť u pacientok užívajúcich kombinované perorálne
kontraceptíva súbežne s topiramátom. Pacientky užívajúce kontraceptíva
obsahujúce estrogén, musia nahlásiť akékoľvek zmeny vo svojom zvyčajnom
menštruačnom krvácaní. Kontracepčná účinnosť môže byť znížená aj pri
absencii medzimenštruačného krvácania.

Hydrochlorothiazid (HCTZ): Expozícia topiramátu sa s hydrochlorotiazidom
zvyšuje o približne 30%. Klinická významnosť tejto zmeny nie je známa.
Pridanie HCTZ k liečbe topiramátom si môže vyžadovať úpravu dávky
topiramátu. Rovnovážny farmakokinetický stav HCTZ nebol významne ovplyvnený
súbežným podávaním topiramátu. Klinické laboratórne výsledky naznačujú
zníženie sérovej hladiny draslíka po podaní topiramátu alebo HCTZ , pričom
pokles bol výraznejší, keď sa HCTZ a topiramát podávali spolu.


Lítium: Sérová hladina lítia sa má kontrolovať, ak sa lítium užíva
súbežne s topiramátom, pretože hladina lítia môže byť v závislosti od
dávky topiramátu znížená, alebo naopak zvýšená.


Glibenklamid: Farmakokinetické interakčné štúdie u pacientov s
diabetes mellitus typ II ukázali 25% redukciu AUC glibenklamidu po
pridaní topiramátu (150 mg/deň) ku glibenklamidu (5 mg/deň). Systémové
hladiny aktívnych metabolitov glibenklamidu boli tiež redukované.
Rovnovážny farmakokinetický stav topiramátu nebol zmenený. Ak sa
topiramát pridá ku glibenklamidu alebo sa glibenklamid pridá ku
existujúcej liečbe topiramátom, je namieste starostlivé monitorovanie
za účelom zabezpečenia adekvátnej kontroly diabetes mellitus.


Diltiazem a flunaricín: Farmakokinetické interakčné štúdie naznačili, že
topiramát ovplyvňuje farmakokinetiku flunaricínu a diltiazemu. Súbežné
podávanie diltiazemu (240 mg) s topiramátom (150 mg/deň) spôsobilo 25%-ný
pokles AUC diltiazemu, 18%-ný pokles AUC desacetyldiltiazemu, bez vplyvu na
N-demethyldiltiazem, a 20%-né zvýšenie AUC topiramátu.

Metformín: Štúdia liekových interakcií vedená u zdravých dobrovoľníkov
hodnotila farmakokinetiku metformínu (500 mg dvakrát denne) a topiramátu
(100 mg dvakrát denne) v plazme v rovnovážnom stave, pri podávaní
metformínu osobitne a pri podávaní oboch liekov súčasne. Výsledok tejto
štúdie ukázal, že priemerná Cmax metformínu o 18% a priemerná AUC0-12h sa
zvýšila 25%,, zatiaľ čo priemerná CL/F sa znížila o 20% pri súčasnom podaní
metforminu a topiramátu. Topiramát neovplyvňoval tmax metformínu. Klinická
významnosť vplyvu topiramátu na farmakokinetiku metformínu nie je jasná.
Plazmatický klírens po perorálnom podaní topiramátu sa zdá byť redukovaný
pri súčasnom podávaní s metformínom. Rozsah tejto zmeny v klírense je
neznámy. Klinická významnosť vplyvu metformínu na farmakokinetiku
topiramátu je taktiež neobjasnená. Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá
pacientom užívajúcich metformín, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
rutinnému sledovaniu adekvátnej kontroly diabetu u týchto pacientov.

Pioglitazón: Štúdia liekových interakcií vykonaná u zdravých dobrovoľníkov
zhodnotila rovnovážny stav farmakokinetiky topiramátu a pioglitazónu pri
ich jednotlivom a súbežnom podávaní. Pozoroval sa pokles AUC? ,ss
pioglitazónu o 15% bez zmeny Cmax,ss. Tieto nálezy neboli štatisticky
významné. Na dôvažok sa pozoroval pokles Cmax,ss a AUC? ,ss aktívnych
hydroxy-metabolitov (Cmax,ss o 13% a AUC? ,ss o 16% ), ako aj 60%-ný pokles
Cmax,ss a AUC? ,ss aktívnych keto-metabolitov. Klinická významnosť týchto
nálezov nie je známa. Ak sa topiramát pridáva alebo odoberá v liečbe u
pacientov užívajúcich pioglitazón alebo naopak, ak sa v liečbe pioglitazóm
pridáva topiramát, je potrebné venovať starostlivú pozornosť rutinnému
monitorovaniu pacientov za účelom adekvátnej kontroly ich diabetu.

Risperidón: Interakčné štúdie vykonané za podmienok jednej alebo
opakovaných dávok ukázali, že ak sa risperidón podával súbežne s
topiramátom v rastúcich dávkach 100, 250 and 400 mg/deň, dôjde k redukcii
systémovej expozície (16% a 33% pre rovnovážny stav AUC pri dávkach 250 a
400 mg/deň, v uvedenom poradí) risperidónu (podávaného v dávkach medzi 1 až
6 mg/deň). Boli pozorované len minimálne zmeny vo farmakokinetike
risperidónu plus jeho aktívneho metabolitu, 9-hydroxyrisperidónu, naopak sa
nepozorovali žiadne zmeny 9-hydroxyrisperidónu. Nezaznamenali sa žiadne
klinicky významné zmeny v systémovej expozícii risperidónu ako aj 9-
hydroxyrisperidónu či topiramátu; preto táto interakcia nemá pravdepodobne
žiadny klinický význam.

Venlafaxin: Opakované dávky topiramátu (150 mg/deň) u zdravých
dobrovoľníkov neovplyvnili farmakokinetiku venlafaxinu ani O-desmetyl
venlafaxínu. Opakované dávky venlafaxínu neovplyvnili farmakokinetiku
topiramátu.

Iné: Pri súbežnom používaní Topiramátu s inými liekmi predisponujúcimi ku
vzniku nefrolitiázy (napr. acetazolamid, triamteren, zonisamid a vit. C>2
g/d), môže dôjsť ku zvýšenému riziku nefrolitiázy. Preto je potrebné počas
užívania topiramátu vyhnúť sa súbežnému užívaniu spomenutých liekov,
nakoľko môžu vytvárať fyziologické prostredie, ktoré zvyšuje riziko tvorby
obličkových kameňov. Interakcia s benzodiazepínmi nebola skúmaná.

Dodatočné farmakokinetiké štúdie liekových interakcií: Vykonali sa klinické
štúdie na zhodnotenie potencionálnych farmakokinetických liekových
interakcií medzi topiramátom a inými liekmi. Zmeny Cmax alebo AUC ako
dôsledok týchto interakcií sú zhrnuté v tabuľke. Druhý stĺpec (koncentrácia
liekov užívaných súčasne) zobrazuje, čo sa stane s koncentráciou súčasne
používaných liekov vymenovaných v prvom stĺpci, ak sa pridá topiramát.
Tretí stĺpec (koncentrácia topiramátu) zobrazuje ako súbežné použitie
liekov, zobrazených v prvom stĺpci, modifikuje koncentráciu topiramátu.

Zhrnutie výsledkov z dodatočných farmakokinetických klinických štúdií
liekových interakcií

|Súbežne užívaný liek |Koncentrácia súbežne |Koncentrácia |
| |užívaného liekua |topiramátua |
|Amitriptylín |? |NS |
| |20% zvýšenie Cmax a | |
| |AUC metabolitu | |
| |nortriptylínu | |
|Dihydroergotamín |? |? |
|(orálny a subkutánny) | | |
|Haloperidol |? |NS |
| |31% zvýšenie AUC | |
| |redukovaného | |
| |metabolitu | |
|Propranolol |? |16% zvýšenie Cmax , |
| |17% uvýšenie Cmax u |17% zvýšenie AUC (80 |
| |4-OH propranololu |mg propranolol/12 h) |
| |(TPM 50 mg/12 h) | |
|Sumatriptan (Orálny a |? |NS |
|Subkutánny) | | |
|Pizotifén |? |? |
| | | |


a % hodnoty sú zmeny v priemernom Cmax alebo AUC pri liečbe v porovnaní s
monoterapiou
|? |= |Žiaden efekt na Cmax a AUC ([pic] 15% |
| | |zmeny) pôvodnej zlúčeniny. |
|NS |= |Žiadne štúdie neboli vykonané. |

Interakčné štúdie ukazujú, že topiramát signifikantne nemení sérové hladiny
amitriptylínu, propranololu alebo dihydroergotamín mesylátu. Kombinácia
topiramátu s ktorýmkoľvek z týchto liekov bola veľmi dobre tolerovaná a
neboli potrebné žiadne úpravy dávkovania.

Laboratórne testy:
Údaje klinických pokusov ukazujú, že topiramát je spojený s priemerným
poklesom sérového bikarbonátu o 4 mmol/l (pozri časť 4.4).

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Riziká súvisiace s epilepsiou a antiepileptikami všeobecne:
- ženám, ktoré môžu byť tehotné alebo sú v plodnom období je potrebné
poskytnúť radu odborného lekára.
- keď žena plánuje otehotnieť, je potrebné prehodnotiť potrebu
antiepileptickej liečby.
- riziko vzniku vrodených defektov je u novorodencov, žien liečených
antiepileptikami zvýšené 2 až 3 násobne. Najčastejšie boli hlásené
rázštep pier, kardiovaskulárne malformácie a defekty neurálnej
trubice.
- viacpočetná antiepileptická liečba je spojená s vyšším rizikom vzniku
kongenitálnych malformácií ako monoterapia, preto je dôležité, aby sa
monoterapia praktizovala vždy keď je to možné.
- antiepileptická terapia sa nesmie náhle ukončiť, pretože to môže viesť
k znovuobjaveniu sa záchvatov, ktoré by mohli mať závažné dôsledky pre
matku a dieťa.

Riziká spojené s topiramátom:
Topiramát bol teratogénny u myší, potkanov a králikov. U potkanov prechádza
topiramát placentárnou bariérou.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické štúdie o použití topiramátu u tehotných
žien.
Na indikáciu profylaxie migény je topiramát kontraindikovaný počas
gravidity a u žien vo fertilnom veku, ak neužívajú účinnú antikoncepciu
počas obdobia liečby topiramátom.

Ak je topiramát indikovaný na liečbu epilepsie, nemá sa užívať počas
tehotenstva. Topiramát sa môže užívať počas gravidity iba, ak podľa názoru
lekára možný benefit liečby vyváži možné riziko užívania topiramátu pre
plod. Individuálne by sa malo zvážiť riziko vystavenia plodu účinkom
topiramátu a riziko náhleho vysadenia topiramátu pre matku. Odporúča sa,
aby ženy vo fertilnom období používali adekvátnu antikoncepciu.

Pred začatím užívania topiramátu majú byť ženy vo fertilnom veku úplne a
podrobne informované o možných vplyvoch topiramátu na plod a tieto riziká
by mali byť prediskutované s pacientkou so zreteľom na možné pozitívne
účinky liečby topiramátom.
Napriek faktu, že údaje po uvedení lieku na trh prezentovali výskyt
hypospádie u mužských novorodencov vystavených počas vnútromaternicového
fetálneho vývoja účinku topiramátu, s/alebo bez súčasného užívania aj iných
antikonvulzív, jasný kauzálny vzťah medzi liečbou topiramátom a jeho
škodlivým účinkom na embryonálny vývoj plodu nebol stanovený.

Topiramát sa vylučuje do materského mlieka u potkanov.
Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o vylučovaní topiramátu do
materského mlieka u ľudí. Obmedzené pozorovania u pacientov však naznačujú
rozsiahle vylučovanie topiramátu do materského mlieka. Topiramát sa nemá
používať počas dojčenia.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Topiramát môže mať veľký vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje. Topiramát môže spôsobiť nežiaduce účinky na centrálnu nervovú
sústavu a môže mať výraznejšie sedatívne účinky v porovnaní s inými
antiepileptikami. Pravdepodobná je tiež ospalosť. Okrem toho, počas
užívania topiramátu boli nahlásené prípady vizuálnych porúch a rozmazaného
videnia. Aj keď sú iba mierne alebo stredne závažné skôr ako závažné, tieto
nežiaduce účinky môžu byť potencionálne nebezpečné u pacientov, ktorí vedú
motorové vozidlá alebo obsluhujú stroje, najmä kým sa pacient zoznámi s
tým, ako na neho liek pôsobí.

4.8 Nežiaduce účinky

Profil nežiaducich účinkov topiramátu je založený na základe údajov 1800
osôb v klinických štúdiách.
Veľmi časté ? 1/10
Časté ? 1/100 až < 1/10
Menej časté ? 1/1 000 až < 1/100
Zriedkavé ? 1/10 000 až < 1/1 000

|Trieda |Veľmi časté |Časté |Menej časté |Zriedkavé |
|orgánových | | | | |
|systémov | | | | |
|Celkové |Závraty, |Bolesť kostí,| | |
|poruchy a |únava, |alergická | | |
|reakcie v |ospalosť, |reakcia, | | |
|mieste |nervozita, |nespavosť | | |
|podania |bolesti | | | |
| |hlavy, nauzea| | | |
|Poruchy |Hmotnostný |Metabolická | | |
|metabolizmu|úbytok |acidóza | | |
|a výživy | | | | |
|Poruchy | |Anémia, | |Neutropénia |
|krvi a | |epistaxia, | | |
|lymfatickéh| |purpura, | | |
|o systému | |leukopénia, | | |
| | |trombocytopén| | |
| | |ia | | |
|Psychické |Poruchy |Apatia, |Halucinácie, | |
|poruchy |pamäti, |asténia, |osobnostné | |
| |anorexia, |eufória, |poruchy, | |
| |zmätenosť a |emočná |suicidálne | |
| |psychomotoric|labilita, |myšlienky, | |
| |ké |agitácia, |suicidálne | |
| |spomalenie, |kognitívne |pokusy | |
| |depresia, |poruchy, | | |
| |poruchy |znížené | | |
| |koncentrácie,|libido, | | |
| |úzkosť |agresívne | | |
| | |reakcie, | | |
| | |psychóza | | |
| | |alebo | | |
| | |psychotické | | |
| | |symptómy | | |
|Poruchy | | |Dyspnoe | |
|dýchacej | | | | |
|sústavy, | | | | |
|hrudníka a | | | | |
|mediastína | | | | |
|Poruchy | |Zápcha, |Hnačka, vracanie| |
|gastrointes| |bolesť brucha|a sucho v ústach| |
|ti-nálneho | | | | |
|traktu | | | | |
|Poruchy | |Alopécia |Folikulitída a | |
|kože a | | |pruritus | |
|podkožného | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Močová | | |
|obličiek a | |inkontinencia| | |
|močových | |, | | |
|ciest | |nefrolitiáza | | |
|Poruchy |Ataxia, |Tremor, |Hypokinéza, | |
|nervového |parestézia, |abnormálna |stupor | |
|systému |poruchy reči,|ko-ordinácia,| | |
| |afázia |abnormálna | | |
| | |chôdza, | | |
| | |nystagmus, | | |
| | |poruchy chuti| | |
|Poruchy | | | |Zvýšenie |
|pečene a | | | |pečeňových |
|žlčových | | | |enzýmov |
|ciest | | | | |
|Poruchy oka|Diplopia, | | |Akútna myopia|
| |abnormálne | | |a sekundárny |
| |videnie | | |glaukóm so |
| | | | |zatvoreným |
| | | | |uhlom, bolesť|
| | | | |oka |
|Poruchy | |Menštruačné | | |
|reprodukčné| |poruchy, | | |
|ho systému | |impotencia | | |
|a prsníkov | | | | |

U pacientov liečených topiramátom v rámci adjuvantnej terapie sa popisuje
približne 1 prípad tromboembolickej príhody na100 pacientských rokov.
Prevažná väčšina týchto pacientov bola liečená viac ako pol roka a mala
viac než jeden rizikový faktor, takže nebolo možné stanoviť priamy vzťah
topiramátu ku tromboembolickým príhodám.

Nakoľko sa topiramát veľmi často podáva súčasne s inými antiepileptikami,
je ťažké stanoviť, ktorý liek, ak vôbec niektorý, je spojený s nežiaducimi
účinkami.

Kvalitatívny charakter nežiaducich účinkov pozorovaných v štúdiách s
monoterapiou bol približne podobný tým, ktoré boli pozorované počas
adjuvantnej liečby. S výnimkou parestézie a únavy boli tieto nežiaduce
účinky pozorované v rovnakej alebo nižšej miere pri monoterapii. V dvojito-
zaslepených klinických štúdiách klinicky významné nežiaduce účinky, ktoré
sa vyskytli s incidenciou vyššou alebo rovnou 10% u dospelých pacientov
liečených topiramátom zahŕňali: parestéziu, bolesť hlavy, únavu, závraty,
ospalosť, zníženie hmotnosti, nauzeu a anorexiu.

Z marketingového sledovania boli hlásené u pacientov liečených topiramátom
zriedkavé prípady elevácie hepatálnych enzýmov, metabolickej acidózy a
izolovaných hlásení prípadov hepatitídy a hepatálneho zlyhania, ako aj
záchvaty po vysadení topiramátu (dokonca aj u pacientov bez anamnézy
epilepsie). Údaje z klinických pokusov indikujú, že topiramát je spojený a
priemerným poklesom hladiny plazmatického bikarbonátu o 4 mmol/l (pozri
tiež časť 4.4). Oligohydróza, niekedy spolu so sprievodnými symptómami ako
horúčka a návaly tepla boli zriedkavo hlásené pri užívaní topiramátu.
Prevaha týchto prípadov bola pozorovaná u detí. So suicídiom spojené
príhody boli hlásené menej často (pozri časť 4.4).

Boli popísané ojedinelé prípady bulóznych reakcií kože a slizníc (vrátane
erythema multiforme, pemphigus, Stevensov-Johnsonovho syndrómu a toxickej
epidermálnej nekrolýzy). Väčšina týchto reakcií sa objavila u pacientov
užívajúcich aj iné lieky, ktoré sú takisto spájané s možnými bulóznymi
reakciami kože a slizníc.

Pri liečbe topiramátom sa popisujú tiež zriedkavé prípady akútnej myopie a
sekundárneho glaukómu so zatvoreným uhlom (pozri tiež časť 4.4). Symptómy
zahŕňajú náhly vznik zníženej zrakovej ostrosti a/alebo bolesti oka
vznikajúcej typicky do 1 mesiaca po začatí liečby topiramátom. Rovnako ako
dospelí boli postihnutí aj pediatrickí pacienti.

Z užívania lieku po uvedení na trh boli hlásené veľmi zriedkavé prípady
prechodnej slepoty. Kauzálny vzťah ku liečbe topiramátom však nebol
stanovený.

Pediatrická populácia
Okrem už vyššie spomínaných nežiaducich účinkov, v klinických štúdiách
u detí vo veku ? 2 roky boli pozorované nasledujúce nežiaduce účinky:


Nežiaduce účinky hlásené častejšie (>2-násobne) u detí ako u dospelých
v dvojito zaslepenej kontrolovanej štúdii zahŕnali:
- pokles chuti do jedla
- zvýšenú chuť do jedla
- hyperchloremickú acidózu
- hypokaliémia
- neobvyklé správanie
- agresivitu
- apatiu
- počiatočnú insomniu
- samovražedné predstavy
- poruchy pozornosti
- letargiu
- poruchy spánku v cirkadiálnom rytme
- nekvalitný spánok
- zvýšené slzenie
- sínusovú bradykardiu
- nepríjemný pocit
- poruchy chôdze


Nežiaduce účinky hlásené len u detí v dvojito zaslepenej kontrolovanej
štúdii zahŕnali:
- eozinofíliu
- psychomotorickú hyperaktivitu
- vertigo
- vracanie
- hypertermiu
- pyrexiu
- poruchy učenia


V dvojito zaslepenej štúdii použitia pri migréne, incidencia týchto od
dávky závislých nežiaducich účinkov bola celkovo nižšia než v štúdiách
použitia pri epilepsii, a to vzhľadom na celkovo nižšie používané dávky.

4.9 Predávkovanie

Príznaky a symptómy
Boli hlásené prípady predávkovania topiramátom. Príznaky a symptómy
zahŕňali konvulzie, ospalosť, poruchy reči, zahmlené videnie, diplopiu,
poruchu koncentrácie, letargiu, abnormálnu koordináciu, stupor, hypotenziu,
bolesti brucha, agitáciu, závraty, bolesti hlavy a depresiu. Klinické
dôsledky neboli vo väčšine prípadov závažné, ale boli hlásené úmrtia po
predávkovaniach väčším počtom liekov vrátane topiramátu.
Predávkovanie topiramátom môže mať za následok závažnú metabolickú acidózu.

Pacient, ktorý požil dávku vypočítanú medzi 96 a 110 g topiramátu, bol
prijatý do nemocnice s kómou trvajúcou 20-24 hodín s následným úplným
zotavením po 3 až 4 dňoch.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné antiepileptiká; antimigrenózne preparáty
ATC kód: N03AX11

Topiramát je klasifikovaný ako sulfamátom substituovaný monosacharid. Boli
identifikované tri farmakologické vlastnosti topiramátu, ktoré môžu
prispievať ku antikonvulzívnej aktivite topiramátu.
Topiramát redukuje frekvenciu, ktorou sú akčné potenciály generované pri
pretrvávajúcej depolarizácii neurónov, čo svedčí o blokáde napäťovo
riadených sodíkových kanálov v závislosti od ich stavu.
Topiramát markantne potenciuje aktivitu GABA na niektorých typoch GABA
receptorov, ale nemá žiaden viditeľný vplyv na aktivitu N-metyl-D-aspartátu
(NMDA) na podtypoch NMDA receptorov.
Topiramát slabo antagonizuje excitačnú aktivitu kainátového/AMPA subtypu
glutamátového receptora.
Okrem toho topiramát inhibuje niektoré izoenzýmy karboanhydrázy.
Tento farmakologický efekt je omnoho slabší ako efekt acetazolamidu,
známeho inhibítora karboanhydrázy, a nie je považovaný za hlavnú súčasť
topiramátovej antiepileptickej aktivity.
Účinnosť topiramátu v profylaxii migrény bola stanovená v multicentrických
štúdiách. Akumulované výsledky pokusov zhodnocujúcich dávky topiramátu 50,
100 a 200 mg/deň ukázali priemernú percentuálnu redukciu primárneho
cieľového ukazovateľa účinnosti, ktorým bola priemerná mesačná frekvencia
výskytu záchvatov migrény , bol 35 % pri dávke 50 mg/deň, 51 % pri dávke
100 mg/deň a 49 % pri dávke 200 mg/deň oproti 21 % v skupine liečenej
placebom.
Iná multicentrická štúdia a doplnková štúdia ukázala, že mesačná frekvencia
výskytu záchvatov migrény (primárny cieľový ukazovateľ) v porovnaní s
východiskovou frekvenciou záchvatov migrény v skupine užívajúcej placebo
nebola štatisticky významná.

Záchvat absencie
Výsledky dvoch štúdií (CAPSS-326 a TOPMAT-ABS-001) sledujúce absencie
preukázali, že liečba topiramátom neznížila frekvenciu záchvatov absencií.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Topiramát sa rýchlo absorbuje. Po perorálnom podaní 400 mg, sa C
max dosiahne po približne 2 hodinách. Topiramát má lineárnu farmakokinetiku
so zvyšovaním plazmatickej koncentrácie úmerným podanej dávke v testovanom
rozpätí dávok 200-800 mg/deň.
Nie sú k dispozícii žiadne údaje o intravenóznom podaní. Vzhľadom na
meranie rádioaktivity v moči, priemerný rozsah absorpcie pri dávke 100 mg
14C topiramátu bol minimálne 81 %. Vzhľadom na údaje z moču, biologická
dostupnosť sa môže odhadovať na približne 50%. Jedlo nemá klinicky významný
vplyv na topiramát. Variabilita v kinetike je 25-35%. Maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) u zdravých dobrovoľníkov po opakovaných dávkach 100 mg
dvakrát denne je približne 7 mikrogramov/ml.

Distribúcia
Priemerný zdanlivý distribučný objem bol nameraný v hodnote 0,55-0,8 l/kg.
Existuje zrejmý vplyv pohlavia na distribučný objem, pričom distribučný
objem u žien zodpovedá približne 50 % distribučného objemu u mužov.
Topiramát sa viaže na erytrocyty, ale naviazanie je pravdepodobne
saturované pri 3-10 µg/ml. Stupeň väzby na plazmatické proteíny je 13-17%.
Nie je známa informácia týkajúca sa distribúcie do cerebrospinálnej
tekutiny, likvora.

Metabolizmus
Topiramát je mierne metabolizovaný ( približne 20%) u zdravých
dobrovoľníkov. Po simultánnom podaní anitepileptík so známym enzým-
indukujúcim efektom, sa metabolizmus môže zvýšiť na 50%. U ľudí bolo
izolovaných, popísaných a identifikovaných šesť metabolitov z plazmy, moču
a stolice.

Eliminácia
Renálny klírens je približne 18 ml/min. Toto je oveľa menej ako by sa
očakávalo, čo naznačuje tubulárnu reabsorpciu topiramátu. Celkovo je
plazmatický klírens približne 20 – 30 ml/min po perorálnom podaní.
Najpodstatnejšou cestou eliminácie topiramátu a jeho metabolitov je
vylučovanie obličkami.
Po podaní opakovaných dávok 50mg a 100 mg dvakrát denne bol priemerný
biologický polčas približne 21 hodín. U pacientov s normálnymi obličkovými
funkciami sa rovnovážny stav dosahuje približne za 4 – 8 dní, zatiaľ čo u
pacientov so stredne závažným až závažným poškodením obličiek je na
dosiahnutie rovnovážneho stavu potrebných 10 – 15 dní liečby. Plazmatický a
obličkový klírens topiramátu je u pacientov so zhoršenými obličkovými
funkciami znížený.


Špeciálne skupiny pacientov


Deti
Od váhy závislá eliminácia topiramátu je vyššia u detí ako u
dospelých. Polčas eliminácie je približne 7 hodín u detí vo veku 2
rokov a približne 15 hodín u detí vo vekovej skupine 4-17 rokov.
Sérové koncentrácie sú asi o 33% nižšie ako u dospelých (predpokladá
sa od váhy závislé dávkovanie).


Poškodenie obličiek
V porovnaní s normálnymi obličkovými funkciami (klírens kreatinínu >
70 mg/min) bol klírens topiramátu o 42 % nižší u pacientov so stredne
závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-69 ml/min) a
o 54% nižší u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens
kreatinínu <30 ml/min). U niektorých pacientov so závažnou poruchou
funkcie obličiek môže byť redukcia v klírense ešte výraznejšia. Vo
všeobecnosti, u pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou
funkcie obličiek, sa odporúča podanie len polovice zvyčajnej dennej
dávky.


Poškodenie pečene
Plazmatický klírens topiramátu je redukovaný o 20-30% u pacientov so
stredne závažným až závažnou poruchou funkcie pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V zvyčajných štúdiách toxicity bola identifikovaná topiramátom indukovaná
toxicita s cieľovým pôsobením na orgány: žalúdok, obličky, močový mechúr a
krv (anemia). Toxicita bola evidentná pri systémovej expozícii zvierat,
ktorá bola nižšia ako sa predpokladá u pacientov užívajúcich odporúčanú
liečbu. Klinická významnosť týchto nálezov je neznáma, ale nemôže byť
vylúčená.
/In vitro/ bola demonštrovaná stredne závažná inhibícia rýchlych draslíkových
kanálov, čo poukazuje na potencionálne riziko predĺženia QT intervalu pri
vysokých dávkach a v prítomnosti iných arytmogénnych faktorov.
Podobne ako pri iných antiepileptikách, topiramát mal teratogénny účinok u
myší, potkanov a králikov. Celkový počet malformácií plodu u myší bol
zvýšený u všetkých skupín liečených daným liekom, ale nepozorovali sa
žiadne signifikantné rozdiely alebo odpovede závislé od dávky ani v rámci
všetkých ani v rámci špecifických malformácií, čo naznačuje, že úlohu môžu
zohrávať iné faktory, ako je napríklad toxicita pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Jadro tablety:
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Predželatinovaný kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymetylškrobu (Typ A)
Magnéziumstearát

Obal tablety:
Hypromelóza
Makrogol 400
Polysorbát 80
Oxid titaničitý (E171)
Oranžová žltá (E110) (len v 50 mg tabletách)
Žltý oxid železitý (E 172) (len v 50 mg, 100 mg a 200 mg tabletách)
Červený oxid železitý (E 172) (len v 100 mg a 200 mg tabletách)

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné

6.3 Čas použiteľnosti

30 mesiacov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Plastové fľaše
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.
Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.

Blistre
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25(C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

5. Druh obalu a obsah balenia

Tento liek je dostupný v HDPE plastových fľašiach s poistným odklopným
uzáverom LDPE s obsahom 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 a 200 filmom obalených
tabliet. Fľaša obsahuje aj nádobku
s vysúšadlom silikagélom.

Tento liek je taktiež dostupný v blistroch s hliníkovou fóliou obsahujúcich
4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100 a 120 filmom obalených
tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká
republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Topimark 25 mg: 21/0185/08-S
Topimark 50 mg: 21/0186/08-S
Topimark 100 mg: 21/0187/08-S
Topimark 200 mg: 21/0188/08-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29.5.2008


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C50805
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX11 - topiramatum
Spôsob úhrady:
Plne hradené - bez doplatku
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Účinná látka:
zedoariae radix
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská
Predajná cena:
8.84 € / 266.31 SK
Úhrada poisťovňou:
8.84 € / 266.31 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Grafické sledovanie cien