Detail:
THERACAP 131 TM cps 1x740 mbq
Názov lieku:
THERACAP 131 TM
Doplnok názvu:
cps 1x740 mbq
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPríloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/00437-
Z1A

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

THERACAP 131TM
(jodid (131 I) sodný)

kapsula


DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare Limited
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP79NA
Veľká Británia


ZLOŽENIE LIEKU

liečivo: (131 I) Natrii iodidum (jodid (131 I) sodný) 37 MBq – 5,55
GBq
pomocné látky: Natrii hydrogenophosphas anhydricus (hydrogénfosforečnan
sodný bezvodý)
Natrii thiosulfas (tiosíran sodný)
Natrii hydroxidum (hydroxid sodný)
Silica colloidalis anhydrica (kolidný oxid kremičitý
bezvodý)
Maydis amylum (kukuričný škrob)
Ferrum oxydatum flavum (oxid železitý)
Titanii dioxidum (oxid titaničitý)
Gelatina (želatína)

THERACAP 131TM je jedna žltá kapsula, ktorá obsahuje jodid (131 I) sodný v
rozsahu dávok 37 - 2035 MBq po 37 MBq a 2,22 - 5,55 GBq po 185 MBq aktivity
v referenčnom dátume. Každá kapsula obsahuje maximálne 20 ?g jodidu
sodného. Merná aktivita jodidu (131I) sodného je minimálne
222 GBq / mg.

Jód - 131 sa vyrába v jadrovom reaktore štiepením uránu (235U) alebo
ožarovaním stabilného telúru neutrónmi. 131I má fyzikálny polčas rozpadu
8,04 dňa. Rozpadá sa emisiou gama žiarenia s energiami 364 keV (81,6 %),
637 keV (7,1 %), 284 keV (6,2 %) a žiarenia beta s maximálnou energiou
Emax 606 keV na stabilný xenón (131Xe).FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA


rádiofarmakum


CHARAKTERISTIKA


Farmakodynamické vlastnosti
V množstve používanom pri terapeutických aplikáciách nie sú známe
farmakologické účinky jódu. Viac ako 90 % účinku spôsobuje žiarenia beta,
ktoré má stredný dosah 0,5 mm.


Farmakokinetické vlastnosti


Jodid (131I) sodný sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje z hornej časti
gastrointestinálneho traktu (90 % počas 60 minút). Jeho farmakokinetika je
zhodná s farmakokinetikou nerádioaktívneho jódu. Po vstupe do krvného
riečiska sa dostáva do extratyreoidálneho kompartmentu. Odtiaľ je
prednostne vychytávaný štítnou žľazou a je vylučovaný obličkami. Malé
množstvo jodidu (131I) sodného sa vychytáva v slinných žľazách, žalúdočnej
sliznici a časť môže byť prítomná v materskom mlieku, placente a v plexus
chorioideus. Efektívny polčas rádioaktívneho jódu v plazme je asi 12 hodín,
zatiaľ čo rádioaktívny jód vychytaný štítnou žľazou má tento polčas asi 6
dní. Asi 40 % aktivity má teda efektívny polčas 0,4 dňa a zvyšných 60 % 8
dní. Močom sa vylúči asi 37 - 75 %, stolicou asi 10 % a malé množstvo sa
vylučuje tiež potom.


INDIKÁCIE

Terapia štítnej žľazy rádioaktívnym jódom je indikovaná pri:
liečbe Gravesovej choroby, toxickej multinodulárnej strumy alebo
autonómnych strúm.
liečbe papilárneho alebo folikulárneho karcinómu štítnej žľazy,
vrátane ich metastáz.
Terapia jodidom (131I) sodným sa často kombinuje s chirurgickým zákrokom a
tyreostatickou liečbou.


KONTRAINDIKÁCIE

- tehotenstvo,
- diagnostická aplikácia deťom mladším ako 10 rokov,
- zobrazovanie štítnej žľazy s výnimkou sledovania malignít, alebo tam, kde
nie je dostupný 99mTc alebo 123I,
- poruchy prehĺtania, zúženie pažeráka, aktívny zápal žalúdka, žalúdočná
erózia, vredová choroba,
- podozrenie na zníženie motility tráviaceho traktu.


NEŽIADUCE ÚČINKY

Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť opodstatnené na
základe jeho pravdepodobného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká,
aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia pri dosiahnutí požadovaného
diagnostického alebo terapeutického výsledku.
Po podaní jodidu (131I) sodného boli popísané niektoré prípady nežiaducich
účinkov, zahrňujúcich nevoľnosť, vracanie a nešpecifikované prejavy
alergie. Nevoľnosť a vracanie sú častejšie po
perorálnom podaní predovšetkým terapeutických dávok a v prípade nevoľnosti
je potrebné myslieť na riziko kontaminácie.

Včasné následky

Terapeutické množstvo jodidu (131I) sodného môže zhoršiť existujúcu
hypertyreózu.
Vysoké hladiny rádioaktivity môžu spôsobiť gastrointestinálne poruchy,
obvykle v prvých hodinách alebo dňoch po podaní. K zhoršeniu stavu v
gastrointestinálnej oblasti môže dochádzať až v 67 %. Tomu možno predísť
symptomatickou liečbou.
Pri liečbe vysokou dávkou rádioaktívneho jódu, jeden až tri dni po
aplikácii môže vzniknúť prechodný akútny zápal štítnej žľazy a trachey
s možným prejavom ťažkej tracheálnej konstrikcie, najmä
v prípadoch už existujúcej stenózy. Môže vzniknúť zápal slinných žliaz s
ich zdurením a bolestivosťou, čiastočnou stratou chuti do jedla a suchosťou
v ústach. Výskyt býva od 10 % (v prípade preventívnych opatrení) až do 60 %
(bez preventívnych opatrení). Sialoadenitída sa obvykle spontánne upraví,
niekedy je však potrebná protizápalová terapia. Ojedinele boli popísané
pretrvávajúce prípady straty chute do jedla, sucha v ústach s následnou
stratou zubov, v závislosti na dávke. Radiačné zaťaženie slinných žliaz má
byť znižované stimuláciou vylučovania slín kyslými zlúčeninami. Zvýšené
vychytávanie rádioaktívneho jódu v rôznych orgánoch môže spôsobiť ich
bolestivosť, opuch tkanív a nevoľnosť.
Pri liečbe metastáz karcinómu štítnej žľazy v CNS môže vzniknúť edému mozgu
alebo sa môže zvýšiť rozsah už existujúceho edému.

Neskoršie následky

Ako neskorší následok liečby hypertyreózy rádioaktívnym jódom môže vzniknúť
v závislosti na dávke hypotyreóza. Potrebná je preto pravidelná kontrola
funkcie štítnej žľazy pre prípadné započatie substitučnej terapie.
Hypothyreóza po liečbe rádioaktívnym jódom sa môže prejaviť za niekoľko
týždňov ale i rokov (väčšinou to nebýva skôr ako za 6 - 12 týždňov).
Incidencia hypotyreózy po aplikácii rádioaktívneho jódu
sa uvádza v rozmedzí 2 - 70 %.
Príležitostne boli po podaní rádioaktívneho jódu pozorované prípady
zníženej funkcie prištítnych teliesok; preto sa musia sledovať jej príznaky
a pri ich zistení začať substitučná terapia. Ako neskoršie následky jednej
aplikácie aktivity väčšej ako 5000 MBq alebo pri kratšom intervale ako
6 mesiacov sa môže vyskytnúť reverzibilný alebo vo veľmi
vzácnych prípadoch ireverzibilný útlm kostnej drene, izolovanej
trombocytopénie alebo erytrocytopénie s fatálnym priebehom. Často je
pozorovaná prechodná leukocytóza.
Epidemiologické štúdie z obdobia rokov 1950 - 1970 informujú o zvýšenej
incidencii karcinómu žalúdka u chorých po podaní jodidu (131I) sodného.
Podľa epidemiologických štúdií pacientov po aplikácii väčších aktivít 131I,
napríklad pri liečbe malígnych ochorení štítnej žľazy, bola pozorovaná
zvýšená incidencia leukémií. Možný je tiež mierny vzostup incidencie
karcinómu prsníka a močového mechúra.

Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a s možným
vývojom dedičných chýb. Radiačná dávka po terapeutickom ožiarení môže
spôsobiť vyšší výskyt rakoviny a mutácií. Vo všetkých
prípadoch je nevyhnutné, aby riziko z ožiarenia bolo menšie ako riziko
spôsobené samotným ochorením. Radiačná dávka (EDE) po podaní terapeutickej
dávky jodidu (131I) sodného je väčšia ako 20 mSv.
V prípade nežiadúcich účinkov po podaní rádiofarmák je potrebné, aby v čase
podania každého rádiofarmaka bola zabezpečená dostupnosť príslušnej liečby.
Všetky nežiadúce účinky alebo podozrenie na ne je treba hlásiť.


INTERAKCIE

Sú známe mnohé interakcie farmakologicky účinných látok s rádioaktívnym
jódom. Mechanizmy interakcií, ktoré môžu ovplyvňovať väzbu jódu na
proteíny, jeho farmakokinetiku a jeho pôsobenie sú rôzne. Preto je
nevyhnutné poznať predchádzajúcu farmakoterapiu a zabezpečiť, ak je to
potrebné, aby pred podaním jodidu (131I) sodného niektoré lieky chorý
neužíval. Napr. antityreoidálne látky, karbimazol (alebo iné deriváty
imidazolu ako propyltiouracil), salicyláty, steroidy, nitroprusid sodný,
brómsulfoftaleín sodný, chloristan, rôzne látky (antikoagulanciá,
antihistaminiká, antiparazitiká, penicilíny, sulfónamidy, tolbutamid,
tiopental) sa obvykle vysadzujú na 1 týždeň, benzylbutatión na 1 - 2
týždne, expektoranciá, vitamíny na 2 týždne, prírodné alebo syntetické
lieky na liečbu štítnej žľazy (sodná soľ tyroxínu, liotyronínu, extrakt zo
štítnej žľazy) na 2 - 3 týždne, amiodaron, benzodiazepíny, lítium na 4
týždne, topicky podávané jodidy na 1 - 9 mesiacov, intravenózne podávané
kontrastné látky, perorálne podávané látky na cholecystografiu a kontrastné
látky obsahujúce jód na obdobie do 1 roka.


DÁVKOVANIE


Aktivita sa podáva podľa klinického stavu chorého. Terapeutický účinok sa
dosiahne až za niekoľko mesiacov.

Liečba hypertyreózy:


Obvykle sa podáva aktivita v rozsahu 200 - 800 MBq, liečba sa však môže
opakovať. Potrebná dávka závisí od diagnózy, veľkosti štítnej žľazy,
akumulácie a klírensu jódu v štítnej žľaze. Pred liečbou hypertyreózy
rádioaktívnym jódom je podľa možnosti vhodná medikamentózna liečba
s cieľom dosiahnuť eutyreózu.

Odstránenie štítnej žľazy a liečba metastáz:


Po celkovom alebo čiastočnom chirurgickom odstránení štítnej žľazy sa na
odstránenie zbytkov tkaniva podávajú aktivity v rozsahu 1850 - 3700 MBq.
Tieto aktivity závisia od objemu zbytkov a od akumulácie
rádioaktívneho jódu. Pri ďalšej liečbe metastáz sa podáva aktivita v
rozsahu 3700 - 11100 MBq.


Aktivitu pre deti a mladistvých je možné určiť ako podiel z dávky pre
dospelých podľa telesnej hmotnosti alebo povrchu tela z nasledujúcich
vzťahov:

Dávka pre deti (MBq) = [pic]

Dávka pre deti (MBq) = [pic]

Aktivitu pre deti a mladistvých je možné určiť tiež ako podiel z dávky pre
dospelých použitím koeficientov, odporúčaných Pediatric Task Group EANM:

|3 kg = 0,10 |4 kg = 0,14 |6 kg = 0,19 |8 kg = 0,23 |10 kg = 0,27 |
|12 kg = 0,32 |14 kg = 0,36 |16 kg = 0,40 |18 kg = 0,44 |20 kg = 0,46 |
|22 kg = 0,50 |24 kg = 0,53 |26 kg = 0,56 |28 kg = 0,58 |30 kg = 0,62 |
|32 kg = 0,65 |34 kg = 0,68 |36 kg = 0,71 |38 kg = 0,73 |40 kg = 0,76 |
|42 kg = 0,78 |44 kg = 0,80 |46 kg = 0,82 |48 kg = 0,85 |50 kg = 0,88 |
| 52-54 kg = |56-58 kg = |60-62 kg = |64-66 kg = |68 kg = 0,99 |
|0,90 |0,92 |0,96 |0,98 | |SPÔSOB PODÁVANIANávod na použitie


Pri podávaní chorému sa dodržiava tento postup:
1. Skontroluje sa aktivita a referenčný dátum na olovenom tienení.
2. Bezprostredne pred meraním alebo podaním sa otočí viečko proti smeru
hodinových ručičiek.
3. Viečko sa odstráni a jednotka sa uzavrie.
4. Aplikátor THERACAPu 131™ sa umiestni na vrch držiaka kapsuly. Otočí sa
v smere hodinových ručičiek, až je cítiť ľahký odpor (asi 1,5 otáčky).
Držiak kapsuly je teraz pripojený na aplikátor.
5. Aktivita kapsuly THERACAPu 131™ sa odmeria vložením aplikátora do
ionizačnej komory.
6. Obráteným postupom sa kapsula vráti do oloveného kontajnera.
7. Ak je pripravené podanie chorému, postupuje sa podľa bodov 2, 3 a 4.
8. Chorý je požiadaný, aby jednoduchým stlačením odstránil plastové
viečko na konci aplikátora.
9. Chorý môže kapsulu prehltnúť tak, že otvorený koniec aplikátora
THERACAP 131™ si priloží na ústa k dolnej pere,
aplikátor mierne nakloní do zvislej polohy a kapsula mu voľne vypadne
do úst.
10. Pacient pred podaním kapsuly vypije malé množstvo vlažného nápoja.
Kapsulu nerozhrýza. Po prehltnutí kapsuly vypije opäť malé množstvo
vlažného nápoja.


Rádioaktivita


Aktivita kapsúl k 12:00 hod. SEČ každý deň pred (-) a po referenčnom dátume
sa vypočíta vynásobením deklarovanej aktivity faktorom z tabuľky 1:

|deň |deň |
|faktor |faktor |
|- 6 | 5 |
|1,677 |0,650 |
|- 5 | 6 |
|1,539 |0,596 |
| - 4 | 7 |
|1,412 |0,547 |
|- 3 | 8 |
|1,295 |0,502 |
|- 2 | 9 |
|1,188 |0,460 |
|- 1 | 10 |
|1,090 |0,422 |
| 0 | 11 |
|1,000 |0,387 |
| 1 | 12 |
|0,971 |0,355 |
| 2 | 13 |
|0,842 |0,326 |
| 3 | 14 |
|0,772 |0,299 |
| 4 | |
|0,708 | |


Dozimetria

Údaje o absorbovanej radiačnej dávke po podaní jodidu (131I) sodného sú
prevzaté z ICRP 53, International Commision on Radiological Protection,
Radiation Dose to Patients from
Radiopharmaceuticals, Pergamon Press, 1988.

Model ICRP uvádza údaje pre intravenóznu aplikáciu. Tento model je
použiteľný i pre perorálnu aplikáciu, pretože pri nej dochádza k rýchlej a
úplnej absorpcii z tráviaceho traktu. Vzniká pri tom len väčšie radiačné
zaťaženie steny žalúdka, ktoré je spôsobené vylučovaním v žalúdku a v
slinných žľazách. Za predpokladu pôsobenia 131I v žalúdku v trvaní 0,5
hodiny sa absorbovaná dávka zvýši o 30 %.

Radiačná zaťaženie jednotlivých orgánov, ktoré nemusia byť cieľovými
orgánmi terapie, môže byť ovplyvnené patofyziologickými zmenami,
spôsobenými ich samotným ochorením.

Ako súčasť hodnotenia vzťahu riziko - úžitok sa odporúča urobiť výpočet
efektívneho dávkového ekvivalentu (EDE) pre cieľový orgán pred aplikáciou
131I.

Aktivita sa potom môže upraviť podľa hmotnosti štítnej žľazy, biologického
polčasu a „recyklačného“ faktora, ktorý berie do úvahy fyziologický stav
chorého (vrátane deplécie jódu) a súvisiace patologické procesy.

JODID
Blokovaná štítna žľaza, vychytávanie 0 %

131I 8,04 dňa


Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 3,7.10-2 4,2.10-2 6,7.10-2 1,1.10-1 2,0.10-1
stena močového 6,1.10-1 7,5.10-1 1,1 1,8 3,4
mechúra
povrch kostí 3,2.10-2 3,8.10-2 6,1.10-2 9,7.10-2 1,9.10-1
prsná žľaza 3,3.10-2 3,3.10-2 5,2.10-2 8,5.10-2 1,7.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 3,4.10-2 4,0.10-2 6,4.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1
tenké črevo 3,8.10-2 4,7.10-2 7,5.10-2 1,2.10-1 2,2.10-1
hrubé črevo
-stena horná č. 3,7.10-2 4,5.10-2 7,0.10-2 1,2.10-1 2,1.10-1
-stena dolná č. 4,3.10-2 5,2.10-2 8,2.10-2 1,3.10-1 2,3.10-1
obličky 6,5.10-2 8,0.10-2 1,2.10-1 1,7.10-1 3,1.10-1
pečeň 3,3.10-2 4,0.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
pľúca 3,1.10-2 3,8.10-2 6,0.10-2 9,6.10-2 1,9.10-1
vaječníky 4,2.10-2 5,4.10-2 8,4.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
pankreas 3,5.10-2 4,3.10-2 6,9.10-2 1,1.10-1 2,1.10-1
červená kostná
dreň 3,5.10-2 4,2.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1
slezina 3,4.10-2 4,0.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
semenníky 3,7.10-2 4,5.10-2 7,5.10-2 1,2.10-1 2,3.10-1
štítna žľaza 2,9.10-2 3,8.10-2 6,3.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
maternica 5,4.10-2 6,7.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 3,2.10-2 3,9.10-2 6,2.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1


Efektívny dáv- 7,2.10-2 8,8.10-2 1,4.10-1 2,1.10-1 4,0.10-1
kový ekvivalent
(mSv/MBq)

Stena močového mechúra prispieva k efektívnemu dávkovému ekvivalentu 50,8
%.
Efektívny dávkový ekvivalent je pri podaní 5,55 GBq dospelému človeku
s vychytávaním štítnej žľazy 0% 399,6 mSv.

Neúplné blokovanie :

Efektívny dávkový ekvivalent (mSv / MBq) s malým vychytávaním v štítnej
žľaze.

vychytávanie 0,5 % 3,0.10-1 4,5.10-1 6,9.10-1 1,5
2,8
vychytávanie 1,0 % 5,2.10-1 8,1.10-1 1,2 2,7
5,3
vychytávanie 2,0 % 9,7.10-1 1,5 2,4 5,3
10,0
Vychytávanie štítnou žľazou 15 %


Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 3,6.10-2 4,3.10-2 7,1.10-2 1,1.10-1 2,2.10-1
stena močového 5,2.10-1 6,4.10-1 9,8.10-1 1,5 2,9
mechúra
povrch kostí 4,7.10-2 6,7.10-2 9,4.10-2 1,4.10-1 2,4.10-1
prsná žľaza 4,3.10-2 4,3.10-2 8,1.10-2 1,3.10-1 2,5.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,8.10-1 8,4.10-2 1,5 2,9
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,9.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,6.10-1 2,8.10-1
-stena dolná č. 4,2.10-2 5,3.10-2 8,2.10-2 1,3.10-1 2,3.10-1
obličky 6,0.10-2 7,5.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 3,2.10-2 4,1.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 2,2.10-1
pľúca 5,3.10-2 7,1.10-2 1,2.10-2 1,9.10-1 3,3.10-1
vaječníky 4,3.10-2 5,9.10-2 9,2.10-2 1,4.10-1 2,6.10-1
pankreas 5,2.10-2 6,2.10-2 1,0.10-1 1,5.10-1 2,7.10-1
červená kostná
dreň 5,4.10-2 7,4.10-2 9,9.10-2 1,4.10-1 2,4.10-1
slezina 4,2.10-2 5,1.10-2 8,1.10-2 1,2.10-1 2,3.10-1
semenníky 2,8.10-2 3,5.10-2 5,8.10-2 9,4.10-2 1,8.10-1
štítna žľaza 2,1.10-2 3,4.10-2 5,1.10-2 1,1.103 2,0.103
maternica 5,4.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,1.10-1
ostatné tkanivá 6,5.10-2 8,9.10-2 1,4.10-1 2,2.10-1 4,0.10-1


Efektívny dáv- 6,6 1,0.10-1 1,5.10-1 3,4.10-1 6,2.10-1
kový ekvivalent
(mSv/MBq)


Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 15 %
vychytaním štítnou žľazou je 36,630 mSv.

Vychytávanie štítnou žľazou 35 %
Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 4,2.10-2 5,0.10-2 8,7.10-2 1,4.10-1 2,8.10-1
stena močového 4,0.10-1 5,0.10-1 7,8.10-1 1,2 2,3
mechúra
povrch kostí 7,6.10-2 1,2.10-1 1,6.10-1 2,3 .10-1 3,5.10-1
prsná žľaza 6,7.10-2 6,6.10-2 1,3.10-1 2,2 .10-1 4,0.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,9.10-1 8,5.10-2 1,5 3,0
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,8.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,7.10-1 3,0.10-1
-stena dolná č. 4,0.10-2 5,1.10-2 8,0.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
obličky 5,6.10-2 7,2.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 3,7.10-2 4,9.10-2 8,2.10-2 1,4.10-1 2,7.10-1
pľúca 9,0.10-2 1,2.10-1 2,1.10-1 3,3.10-1 5,6.10-1
vaječníky 4,2.10-2 5,7.10-2 9,0.10-2 1,4.10-1 2,7.10-1
pankreas 5,4.10-2 6,9.10-2 1,1.10-1 1,8.10-1 3,2.10-1
červená kostná
dreň 8,6.10-2 1,2.10-1 1,6.10-1 2,2.10-1 3,5.10-1
slezina 4,6.10-2 5,9.10-2 9,6.10-2 1,5.10-1 2,8.10-1
semenníky 2,6.10-2 3,2.10-2 5,4.10-2 8,9.10-2 1,8.10-1
štítna žľaza 5,0.10-2 7,9.10-2 1,2.10-3 2,6.103 4,7.103
maternica 5,0.10-2 6,3.10-2 1,0.10-1 1,6.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 1,1.10-1 1,6.10-1 2,6.10-1 4,1.10-1 7,1.10-1


Efektívny dáv- 1,5.10 2,4.10 3,6.10 7,8.10 1,4.102
kový ekvivalent
(mSv/MBq)
Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 35 %
vychytaním štítnou žľazou je 83,250 mSv.

Vychytávanie štítnou žľazou 55 %
Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 4,9.10-2 5,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,4.10-1
stena močového 2,9.10-1 3,6.10-1 5,4.10-1 8,5.10 1,6
mechúra
povrch kostí 1,1.10-1 1,7.10-1 2,2.10-1 3,2.10-1 4,8.10-1
prsná žľaza 9,1.10-2 8,9.10-2 1,9.10-1 3,1.10-1 5,6.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,9.10-1 8,6.10-1 1,5 3,0
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,8.10-2 6,7.10-2 1,0.10-1 1,8.10-1 3,2.10-1
-stena dolná č. 3,9.10-2 4,9.10-2 7,8.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
obličky 5,1.10-2 6,8.10-2 1,0.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 4,3.10-2 5,8.10-2 9,7.10-2 1,7.10-1 3,3.10-1
pľúca 1,3.10-1 1,8.10-1 3,0.10-1 4,8.10-1 8,0.10-1
vaječníky 4,1.10-2 5,6.10-2 9,0.10-2 1,5.10-1 2,7.10-1
pankreas 5,8.10-2 7,6.10-2 1,3.10-1 2,1.10-1 3,8.10-1
červená kostná
dreň 1,2.10-1 1,8.10-1 2,2.10-1 2,9.10-1 4,6.10-1
slezina 5,1.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,3.10-1
semenníky 2,6.10-2 3,1.10-2 5,2.10-2 8,7.10-2 1,7.10-1
štítna žľaza 7,9.10-2 1,2.103 1,9.10-3 4,1.10 7,4.103
maternica 4,6.10-2 6,0.10-2 9,9.10-2 1,6.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 1,6.10-1 2,4.10-1 3,7.10-1 5,9.10-1 1,0


Efektívny dáv- 2,4.10 3,7.10 5,6.10 1,2.102 2,2.102
kový ekvivalent
(mSv/MBq)


Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 55 %
vychytaním štítnou žľazou je 133,200 mSv.UPOZORNENIE


Je pravdepodobné, že väčšina chorých dostane po podaní tohto lieku vysokú
radiačnú dávku.
Podanie vysokej dávky rádioaktívneho jódu môže spôsobiť výrazné nebezpečie
pre okolie.
V závislosti od množstva podanej aktivity sa to môže bezprostredne týkať
rodiny chorého, ktorý je liečený alebo i širokej verejnosti. Je potrebné
dodržiavať vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa aktivity, ktorú
pacient vylučuje, aby sa zabránilo akejkoľvek kontaminácii.
Aj pri širokom používaní rádioaktívneho jódu existuje u chorých pri liečbe
benígnych ochorení štítnej žľazy málo dôkazov, týkajúcich sa zvýšeného
výskytu rakoviny, leukémie alebo mutácií. Pri liečení detí a mladistvých sa
musí brať do úvahy väčšia senzitivita tkaniva dieťaťa a väčšia
predpokladaná dĺžka života týchto chorých.
Rovnako sa musí zvážiť riziko oproti iným možným spôsobom liečby. V jednej
štúdii bol hlásený vyšší výskyt karcinómu močového mechúra u chorých,
liečených pre malígne ochorenie štítnej žľazy dávkou 131I väčšou ako 3700
MBq. V inej štúdii bol hlásený mierny vzostup výskytu leukémie
u chorých, ktorí dostali veľmi vysoké dávky. Súhrnná celková
aktivita väčšia ako 25900 MBq nie je preto vhodná.
Zvláštnu pozornosť je treba venovať terapeutickému podaniu kapsúl s jodidom
(131I) sodným pacientom s významnou poruchou obličiek, kedy je nutné
upraviť dávkovanie aktivít. V prevencii zápalu slinných žliaz ako možnej
komplikácie liečby vysokými dávkami rádioaktívneho jódu sa odporúča zvýšený
príjem potravín alebo nápojov, ktoré stimulujú vylučovanie slín (nápoje
obsahujúce kyselinu citrónovú, sladkosti).
Strava s nízkym obsahom jódu, podávaná pred terapiou, uľahčí jeho
vychytávanie vo funkčnom tkanive štítnej žľazy. Aby sa zabezpečilo
dostatočné vychytávanie rádioaktívneho jódu, odporúča sa pred jeho podaním
pri liečbe karcinómu štítnej žľazy prerušenie substitučnej liečby. Pre
trijódtyronín sa odporúča doba 10 dní, pre tyroxín 6 týždňov.
Obdobne sa odporúča prerušenie liečby propyltiouracilom 5 dní pred
aplikáciou rádioaktívneho jódu pri liečbe hypertyreóz. Podávanie týchto
liečiv sa môže obnoviť niekoľko dní po aplikácii 131I.

1,3 % 131I sa rozpadá cez xenón (131mXe) a tým môže byť následkom difúzie
131mXe prítomné v balení malé množstvo jeho aktivity. Odporúča sa preto cez
noc transportný obal otvoriť, vybrať kapsulu a vetrať, aby sa absorbovaný
131mXe uvoľnil.
Uvoľňovanie aktivity jódu 131I z kapsuly sa môže obmedziť. Kontajner
obsahuje vo viečku plastickú vložku s malým diskom z aktívneho uhlia, ktoré
je schopné absorbovať jód unikajúci z kapsuly. Disk s aktívnym uhlím sa
môže kontaminovať až na 1,3 MBq 131I. V dôsledku prítomnosti disku s
aktívnym uhlím môže byť v balení len malé množstvo 131I (obvykle menej ako
1,5 kBq).
Toto rádiofarmakum môže byť dodávané, používané a podávané len oprávnenou
osobou v určenom klinickom zariadení. Jeho dodávanie, skladovanie,
používanie, manipulácia a rozdeľovanie musí byť v súlade s predpismi alebo
príslušnými povoleniami kompetentných orgánov.
Rádiofarmaká musia byť pripravované spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám
radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality.
Potrebné je dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s
rádioaktívnymi látkami. V balení je priložená zvláštna informácia a
inštrukcia na zaobchádzanie, používanie, skladovanie a likvidáciu tohto
rádiofarmaka.


Predávkovanie


Táto látka je určená na podávanie kompetentnou osobou v nemocničnom
zariadení. Riziko predávkovania je len teoretické. Spočíva v aplikácii
nežiaduceho množstva rádioaktivity z
nepozornosti. Radiačné zaťaženie pri predávkovaní je možné znížiť podaním
látok blokujúcich štítnu žľazu, napr. chloristanu draselného, použitím
emetík a podporou diurézy s častým vyprázdňovaním močového mechúra.


Podávanie u chorých s podozrením na ochorenie žalúdka


U chorých s podozrením na ochorenie žalúdka sa musí podávaniu kapsúl s
jodidom (131I) sodným venovať zvýšená pozornosť. Aby sa zabezpečil dobrý
prechod kapsuly do žalúdka a hornej časti tenkého čreva, celá kapsula sa
prehltne s potrebným množstvom tekutiny.
Odporúča sa súčasné použitie antagonistov H2 receptorov alebo inhibítorov
protónovej pumpy.
Pri aplikácii väčších aktivít, napríklad pri liečbe karcinómu štítnej
žľazy, sa odporúčaným zvýšeným príjmom tekutín podporuje častejšie močenie
s cieľom znížiť absorbovanú dávku pre močový mechúr.


Tehotenstvo a laktácia


Ženy v reprodukčnom veku: Ak je nevyhnutné podať rádiofarmakum žene vo
fertilnom veku, vždy je nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá
žena, ktorej vynechala menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa
nepreukáže opak. Dovtedy sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov
ionizujúceho žiarenia.
V prípade diferencovaného karcinómu štítnej žľazy v tehotenstve by sa
liečba rádioaktívnym jódom mala odložiť na dobu po skončení tehotenstva. Po
aplikácii jodidu (131I) sodného s aktivitou viac ako 1000 MBq sa ženám
neodporúča tehotenstvo po dobu 4 mesiacov.
Tehotenstvo: Jodid (131I) sodný je kontraindikovaný v tehotenstve
(absorbovaná dávka na maternicu presahuje po podaní tejto látky 0,5 mGy a
je v rozsahu 11 - 511 mGy). Štítna žľaza plodu počas druhého a tretieho
trimestra koncentruje jód.
Dojčenie: Ak je aplikácia jodidu (131I) sodného dojčiacim ženám nevyhnutná,
je vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka nutné
dojčenie prerušiť na dobu bližšie neurčenú.


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje


Po použití tohto liečiva sa neočakáva žiadne ovplyvnenie schopnosti viesť
motorové vozidlá a obsluhovať stroje.


Inkompatibility


Nie sú známe.
Táto rádioaktívna látka je určená na farmaceutické použitie. Pretože liek
obsahuje malé množstvo chemických látok, je riziko z ich vlastností
zanedbateľné pre osoby, ktoré s liekom manipulujú alebo ho podávajú okrem
rizika z rádioaktívnych vlastností.
Aplikácie rádiofarmák predstavujú pre personál riziko vystavenia účinkom
radiácie, kontaminácie stopami moča, zvratkov a pod. Pri používaní
rádiofarmák a odstraňovaní odpadu je nutné dodržiavať príslušné predpisy
pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením.


VAROVANIE

Čas použiteľnosti lieku je 14 dní od referenčného dátumu aktivity udanej na
štítku.

BALENIE

Každá kapsula je uložená v polykarbonátovom puzdre. Kontajner má vo viečku
malý disk s obsahom aktívneho uhlia, ktoré je schopné absorbovať jód
unikajúci z kapsuly. Puzdro je v olovenom tienení.

Veľkosti balenia:

37 MBq, 74 MBq, 111 MBq, 148 MBq, 185 MBq, 222 MBq, 259 MBq, 296 MBq, 333
MBq, 370 MBq, 407 MBq, 444 MBq, 481 MBq, 518 MBq, 555 MBq, 592 MBq, 629
MBq, 666 MBq, 703 MBq, 740 MBq, 777 MBq, 814 MBq, 851 MBq, 888 MBq,
925 MBq, 962 MBq, 999 MBq, 1036 MBq, 1073 MBq, 1110 MBq, 1147
MBq, 1184 MBq, 1221 MBq, 1258 MBq, 1295 MBq, 1332 MBq, 1369 MBq,
1406 MBq, 1443 MBq, 1480 MBq, 1517 MBq, 1554 MBq, 1591 MBq, 1628 MBq, 1665
MBq, 1702 MBq, 1739 MBq, 1776 MBq, 1813 MBq, 1850 MBq, 1887 MBq,
1924 MBq, 1961 MBq, 1998 MBq, 2035 MBq, 2,220 GBq, 2,405GBq,
2,590 GBq, 2,775 GBq, 2,960 GBq, 3,145 GBq, 3,330 GBq,
3,515 GBq, 3,700 GBq, 3,885 GBq, 4,070 GBq, 4,255 GBq, 4,440 GBq, 4,625
GBq, 4,810 GBq, 4,995 GBq, 5,180 GBq, 5,365 GBq, 5,550 GBq.

UCHOVÁVANIE

Liek sa skladuje pri teplote do 25 0C. Neskladovať v mraze. Skladuje sa v
súlade s národnými predpismi pre manipuláciu s rádioaktívnymi látkami.


DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Apríl 2011

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev. č. 2011/00437-
Z1A

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

THERACAP 131TM


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

(131 I) Natrii iodidum

THERACAP 131TM je jedna žltá kapsula, ktorá obsahuje jodid (131 I) sodný v
rozsahu dávok 37 - 2035 MBq po 37 MBq a 2,22 - 5,55
GBq po 185 MBq aktivity v referenčnom dátume. Každá kapsula obsahuje
maximálne 20 ?g jodidu sodného. Merná aktivita jodidu (131I) sodného je
minimálne 222 GBq / mg.

Jód - 131 sa vyrába v jadrovom reaktore štiepením uránu (235U) alebo
ožarovaním stabilného telúru neutrónmi. 131I má fyzikálny polčas rozpadu
8,04 dňa. Rozpadá sa emisiou gama žiarenia s energiami 364 keV (81,6 %),
637 keV (7,1 %), 284 keV (6,2 %) a žiarenia beta s maximálnou energiou
Emax 606 keV na stabilný xenón (131Xe).


3. LIEKOVÁ FORMA

Kapsula.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Terapia štítnej žľazy rádioaktívnym jódom je indikovaná pri:
liečbe Gravesovej choroby, toxickej multinodulárnej strumy alebo
autonómnych strúm,
liečbe papilárneho alebo folikulárneho karcinómu štítnej žľazy, vrátane
ich metastáz.

Terapia jodidom (131I) sodným sa často kombinuje s chirurgickým zákrokom a
tyreostatickou liečbou.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Aktivita sa podáva podľa klinického stavu chorého. Terapeutický účinok sa
dosiahne až za niekoľko mesiacov.

Liečba hypertyreózy:


Obvykle sa podáva aktivita v rozsahu 200 - 800 MBq, liečba sa však môže
opakovať. Potrebná dávka závisí od diagnózy, veľkosti štítnej žľazy,
akumulácie a klírensu jódu v štítnej žľaze. Pred liečbou hypertyreózy
rádioaktívnym jódom je podľa možnosti vhodná medikamentózna liečba
s cieľom dosiahnuť eutyreózu.

Odstránenie štítnej žľazy a liečba metastáz:


Po celkovom alebo čiastočnom chirurgickom odstránení štítnej žľazy sa na
odstránenie zbytkov tkaniva podávajú aktivity v rozsahu 1850 - 3700 MBq.
Tieto aktivity závisia od objemu zbytkov a od
akumulácie rádioaktívneho jódu. Pri ďalšej liečbe metastáz sa podáva
aktivita v rozsahu 3700 - 11100 MBq.


Aktivitu pre deti a mladistvých je možné určiť ako podiel z dávky pre
dospelých podľa telesnej hmotnosti alebo povrchu tela z nasledujúcich
vzťahov:


Dávka pre deti (MBq) = [pic]

Dávka pre deti (MBq) = [pic]

Aktivitu pre deti a mladistvých je možné určiť tiež ako podiel z dávky pre
dospelých použitím koeficientov, odporúčaných Pediatric Task Group EANM:

|3 kg = 0,10 |4 kg = 0,14 |6 kg = 0,19 |8 kg = 0,23 |10 kg = 0,27 |
|12 kg = 0,32 |14 kg = 0,36 |16 kg = 0,40 |18 kg = 0,44 |20 kg = 0,46 |
|22 kg = 0,50 |24 kg = 0,53 |26 kg = 0,56 |28 kg = 0,58 |30 kg = 0,62 |
|32 kg = 0,65 |34 kg = 0,68 |36 kg = 0,71 |38 kg = 0,73 |40 kg = 0,76 |
|42 kg = 0,78 |44 kg = 0,80 |46 kg = 0,82 |48 kg = 0,85 |50 kg = 0,88 |
| 52-54 kg = |56-58 kg = |60-62 kg = |64-66 kg = |68 kg = 0,99 |
|0,90 |0,92 |0,96 |0,98 | |

Kapsula sa podáva perorálne a je potrebné zapiť ju dostatočným množstvom
tekutiny. Musí byť prehltnutá vcelku.

U chorých s podozrením na ochorenie žalúdka sa musí podávaniu kapsúl s
jodidom (131I) sodným venovať zvýšená pozornosť. Aby sa zabezpečil dobrý
prechod kapsuly do žalúdka a hornej časti tenkého čreva, celá kapsula sa
prehltne s potrebným množstvom tekutiny.
Odporúča sa súčasné použitie antagonistov H2 receptorov alebo inhibítorov
protónovej pumpy.

Pri aplikácii väčších aktivít, napríklad pri liečbe karcinómu štítnej
žľazy, sa odporúčaným zvýšeným príjmom tekutín podporuje častejšie močenie
s cieľom znížiť radiačnú záťaž pre močový mechúr.

4.3 Kontraindikácie

. tehotenstvo,
. diagnostická aplikácia deťom mladším ako 10 rokov,
. zobrazovanie štítnej žľazy s výnimkou sledovania malignít, alebo tam,
kde nie je dostupný 99mTc alebo 123I,
. poruchy prehĺtania, zúženie pažeráka, aktívny zápal žalúdka, žalúdočná
erózia, vredová choroba,
. podozrenie na zníženie motility tráviaceho traktu.

4.4 Špeciálne upozornenia

Toto rádiofarmakum môže byť dodávané, používané a podávané len oprávnenou
osobou v určenom klinickom zariadení. Dodávanie, prepravu, príjem,
skladovanie, manipuláciu, rozdeľovanie, prípravu a používanie rádiofarmák
určujú predpisy a/alebo príslušné povolenia miestnych kompetentných orgánov
a organizácií.
Rádiofarmaká majú byť pripravované spôsobom, ktorý vyhovuje požiadavkám
radiačnej bezpečnosti a farmaceutickej kvality.
Je pravdepodobné, že väčšina chorých dostane po podaní tohto lieku vysokú
radiačnú dávku (pozri časti 4.8. a 5.4.).
Podanie vysokej dávky rádioaktívneho jódu môže spôsobiť výrazné nebezpečie
pre okolie. V závislosti od množstva podanej aktivity sa to môže
bezprostredne týkať rodiny chorého, ktorý je liečený alebo i širokej
verejnosti. Je potrebné dodržiavať vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce
sa aktivity, ktorú pacient vylučuje, aby sa zabránilo akejkoľvek
kontaminácii.
Aj pri širokom používaní rádioaktívneho jódu existuje u chorých pri liečbe
benígnych ochorení štítnej žľazy málo dôkazov, týkajúcich sa zvýšeného
výskytu rakoviny, leukémie alebo mutácií. Pri liečení detí a mladistvých sa
musí brať do úvahy väčšia senzitivita tkaniva dieťaťa a väčšia
predpokladaná dĺžka života týchto chorých.
Rovnako sa musí zvážiť riziko oproti iným možným spôsobom liečby. V jednej
štúdii bol hlásený vyšší výskyt karcinómu močového mechúra u chorých,
liečených pre malígne ochorenie štítnej žľazy dávkou 131I väčšou ako 3700
MBq. V inej štúdii bol hlásený mierny vzostup výskytu leukémie
u chorých, ktorí dostali veľmi vysoké dávky. Súhrnná celková
aktivita väčšia ako 25900 MBq nie je preto vhodná.
Zvláštnu pozornosť je treba venovať terapeutickému podaniu kapsúl s jodidom
(131I) sodným pacientom s významnou poruchou obličiek, kedy je nutné
upraviť dávkovanie aktivít. V prevencii zápalu slinných žliaz ako možnej
komplikácie liečby vysokými dávkami rádioaktívneho jódu sa odporúča zvýšený
príjem potravín alebo nápojov, ktoré stimulujú vylučovanie slín (nápoje
obsahujúce kyselinu citrónovú, sladkosti).
Strava s nízkym obsahom jódu, podávaná pred terapiou, uľahčí jeho
vychytávanie vo funkčnom tkanive štítnej žľazy. Aby sa zabezpečilo
dostatočné vychytávanie rádioaktívneho jódu, odporúča sa pred jeho podaním
pri liečbe karcinómu štítnej žľazy prerušenie substitučnej liečby. Pre
trijódtyronín sa odporúča doba 10 dní, pre tyroxín 6 týždňov.
Obdobne sa odporúča prerušenie liečby propyltiouracilom 5 dní pred
aplikáciou rádioaktívneho jódu pri liečbe hypertyreóz. Podávanie týchto
liečiv sa môže obnoviť niekoľko dní po aplikácii 131I.

4.5 Liekové a iné interakcie

Sú známe mnohé interakcie farmakologicky účinných látok s rádioaktívnym
jódom. Mechanizmy interakcií, ktoré môžu ovplyvňovať väzbu jódu na
proteíny, jeho farmakokinetiku a jeho pôsobenie sú rôzne. Preto je
nevyhnutné poznať predchádzajúcu farmakoterapiu a zabezpečiť, ak je to
potrebné, aby pred podaním jodidu (131I) sodného niektoré lieky chorý
neužíval. Napr. antityreoidálne látky, karbimazol (alebo iné deriváty
imidazolu ako propyltiouracil), salicyláty, steroidy, nitroprusid sodný,
bromsulfoftaleín sodný, chloristan, rôzne látky (antikoagulanciá,
antihistaminiká, antiparazitiká, penicilíny, sulfónamidy, tolbutamid,
tiopental) sa obvykle vysadzujú na 1 týždeň, benzylbutatión na 1 -
2 týždne, expektoranciá, vitamíny na 2 týždne, prírodné alebo syntetické
lieky na liečbu štítnej žľazy (sodná soľ tyroxínu, liotyronínu, extrakt zo
štítnej žľazy) na 2 - 3 týždne, amiodaron, benzodiazepíny, lítium na 4
týždne, topicky podávané jodidy na 1 - 9 mesiacov, intravenózne podávané
kontrastné látky, perorálne podávané látky na cholecystografiu a kontrastné
látky obsahujúce jód na obdobie do 1 roka.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

Jodid (131I) sodný je kontraindikovaný v tehotenstve (absorbovaná dávka na
maternicu presahuje po podaní tejto látky 0,5 mGy a je v
rozsahu 11 - 511 mGy). Štítna žľaza plodu počas druhého a tretieho
trimestra koncentruje jód.
Ak je nevyhnutné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je nutné
presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala
menštruácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa nepreukáže opak. Dovtedy
sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.
V prípade diferencovaného karcinómu štítnej žľazy v tehotenstve by sa
liečba rádioaktívnym jódom mala odložiť na dobu po skončení tehotenstva. Po
aplikácii jodidu (131I) sodného s aktivitou viac ako 1000 MBq sa ženám
neodporúča tehotenstvo po dobu 4 mesiacov.
Ak je aplikácia jodidu (131I) sodného dojčiacim ženám nevyhnutná, je
vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka nutné
dojčenie prerušiť na dobu bližšie neurčenú.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Po použití tohto liečiva sa neočakáva žiadne ovplyvnenie schopnosti viesť
motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Vystavenie každého pacienta ionizujúcemu žiareniu musí byť opodstatnené na
základe jeho pravdepodobného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká,
aby výsledná dávka žiarenia bola čo najnižšia pri dosiahnutí požadovaného
diagnostického alebo terapeutického výsledku.
Po podaní jodidu (131I) sodného boli popísané niektoré prípady nežiaducich
účinkov, zahrňujúcich nevoľnosť, vracanie a nešpecifikované prejavy
alergie. Nevoľnosť a vracanie sú častejšie po perorálnom
podaní predovšetkým terapeutických dávok a v prípade nevoľnosti je potrebné
myslieť na riziko kontaminácie.

Včasné následky

Terapeutické množstvo jodidu (131I) sodného môže zhoršiť existujúcu
hypertyreózu.
Vysoké hladiny rádioaktivity môžu spôsobiť gastrointestinálne poruchy,
obvykle v prvých hodinách alebo dňoch po podaní. K zhoršeniu stavu v
gastrointestinálnej oblasti môže dochádzať až v 67 %. Tomu možno predísť
symptomatickou liečbou.
Pri liečbe vysokou dávkou rádioaktívneho jódu, jeden až tri dni po
aplikácii môže vzniknúť prechodný akútny zápal štítnej žľazy a trachey
s možným prejavom ťažkej tracheálnej konstrikcie, najmä v
prípadoch už existujúcej stenózy. Môže vzniknúť zápal slinných žliaz s ich
zdurením a bolestivosťou, čiastočnou stratou chuti do jedla a suchosťou v
ústach. Výskyt býva od 10 % (v prípade preventívnych opatrení) až do 60 %
(bez preventívnych opatrení). Sialoadenitída sa obvykle spontánne upraví,
niekedy je však potrebná protizápalová terapia. Ojedinele boli popísané
pretrvávajúce prípady straty chute do jedla, sucha v ústach s následnou
stratou zubov, v závislosti na dávke. Radiačné zaťaženie slinných žliaz má
byť znižované stimuláciou vylučovania slín kyslými zlúčeninami. Zvýšené
vychytávanie rádioaktívneho jódu v rôznych orgánoch môže spôsobiť ich
bolestivosť, opuch tkanív a nevoľnosť.
Pri liečbe metastáz karcinómu štítnej žľazy v CNS môže vzniknúť edému mozgu
alebo sa môže zvýšiť rozsah už existujúceho edému.


Neskoršie následky

Ako neskorší následok liečby hypertyreózy rádioaktívnym jódom môže vzniknúť
v závislosti na dávke hypotyreóza. Potrebná je preto pravidelná kontrola
funkcie štítnej žľazy pre prípadné započatie substitučnej terapie.
Hypotyreóza po liečbe rádioaktívnym jódom sa môže prejaviť za niekoľko
týždňov ale i rokov (väčšinou to nebýva skôr ako za 6 - 12 týždňov).
Incidencia hypotyreózy po aplikácii
rádioaktívneho jódu sa uvádza v rozmedzí 2 - 70 %.

Príležitostne boli po podaní rádioaktívneho jódu pozorované prípady
zníženej funkcie prištítnych teliesok; preto sa musia sledovať jej príznaky
a pri ich zistení začať substitučná terapia. Ako neskoršie následky jednej
aplikácie aktivity väčšej ako 5000 MBq alebo pri kratšom intervale ako 6
mesiacov sa môže vyskytnúť reverzibilný alebo vo veľmi vzácnych prípadoch
ireverzibilný útlm kostnej drene, izolovanej trombocytopénie alebo
erytrocytopénie s fatálnym priebehom. Často je pozorovaná prechodná
leukocytóza.
Epidemiologické štúdie z obdobia rokov 1950 - 1970 informujú o zvýšenej
incidencii karcinómu žalúdka u chorých po podaní jodidu (131I) sodného.
Podľa epidemiologických štúdií pacientov po aplikácii väčších aktivít 131I,
napríklad pri liečbe malígnych ochorení štítnej žľazy, bola pozorovaná
zvýšená incidencia leukémií. Možný je tiež mierny vzostup incidencie
karcinómu prsníka a močového mechúra.

Vystavenie ionizujúcemu žiareniu je spojené so vznikom rakoviny a s možným
vývojom dedičných chýb. Radiačná dávka po terapeutickom ožiarení môže
spôsobiť vyšší výskyt rakoviny a mutácií. Vo všetkých
prípadoch je nevyhnutné, aby riziko z ožiarenia bolo menšie ako riziko
spôsobené samotným ochorením. Radiačná dávka (EDE) po podaní terapeutickej
dávky jodidu (131I) sodného je väčšia ako 20 mSv.

4.9 Predávkovanie

Táto látka je určená na podávanie kompetentnou osobou v nemocničnom
zariadení. Riziko predávkovania je len teoretické. Spočíva v aplikácii
nežiadúceho množstva rádioaktivity z nepozornosti.
Radiačné zaťaženie pri predávkovaní je možné znížiť podaním látok
blokujúcich štítnu žľazu, napr. chloristanu draselného, použitím emetík a
podporou diurézy s častým vyprázdňovaním močového mechúra.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: terapeutické rádiofarmaká, ostatné
ATC klasifikácia: V10X A 01

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

V množstve používanom pri terapeutických aplikáciách nie sú známe
farmakologické účinky jódu. Viac ako 90 % účinku spôsobuje žiarenia beta,
ktoré má stredný dosah 0,5 mm.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Jodid (131I) sodný sa po perorálnom podaní rýchle absorbuje z hornej časti
gastrointestinálneho traktu (90 % počas 60 minút). Jeho farmakokinetika je
zhodná s farmakokinetikou nerádioaktívneho jódu. Po vstupe do krvného
riečiska sa dostáva do extratyreoidálneho kompartmentu. Odtiaľ je
prednostne vychytávaný štítnou žľazou a je vylučovaný obličkami. Malé
množstvo jodidu (131I) sodného sa vychytáva v slinných žľazách, žalúdočnej
sliznici a časť môže byť prítomná v materskom mlieku, placente a v plexus
chorioideus. Efektívny polčas rádioaktívneho jódu v plazme je asi 12 hodín,
zatiaľ čo rádioaktívny jód vychytaný štítnou žľazou má tento polčas asi 6
dní. Asi 40 % aktivity má teda efektívny polčas 0,4 dňa a zvyšných 60 % 8
dní. Močom sa vylúči asi 37 - 75 %, stolicou asi 10 % a malé množstvo sa
vylučuje tiež potom.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Vzhľadom na malé množstvo podanej látky v porovnaní s príjmom jódu v
potrave (40 - 500 µg denne) nebola akútna toxicita popísaná a ani sa
neočakáva.

Nie sú k dispozícii údaje o toxicite pri opakovanom podávaní jodidu
sodného, ani jeho účinky na reprodukciu zvierat alebo údaje o
možnej mutagenite a kancerogenite.

5.4 Dozimetrické údaje

Údaje o absorbovanej radiačnej dávke po podaní jodidu (131I) sodného sú
prevzaté z ICRP 53, International Commision on Radiological Protection,
Radiation Dose to Patients from Radiopharmaceuticals, Pergamon Press, 1988.

Model ICRP uvádza údaje pre intravenóznu aplikáciu. Tento model je
použiteľný i pre perorálnu aplikáciu, pretože pri nej dochádza k rýchlej a
úplnej absorpcii z tráviaceho traktu. Vzniká pri tom len väčšie radiačné
zaťaženie steny žalúdka, ktoré je spôsobené vylučovaním v žalúdku a v
slinných žľazách. Za predpokladu pôsobenia 131I v žalúdku v trvaní 0,5
hodiny sa absorbovaná dávka zvýši o 30 %.

Radiačná zaťaženie jednotlivých orgánov, ktoré nemusia byť cieľovými
orgánmi terapie, môže byť ovplyvnené patofyziologickými zmenami,
spôsobenými ich samotným ochorením.

Ako súčasť hodnotenia vzťahu riziko - úžitok sa odporúča urobiť výpočet
efektívneho dávkového ekvivalentu (EDE) pre cieľový orgán pred aplikáciou
131I.

Aktivita sa potom môže upraviť podľa hmotnosti štítnej žľazy, biologického
polčasu a „recyklačného“ faktora, ktorý berie do úvahy fyziologický stav
chorého (vrátane deplécie jódu) a súvisiace patologické procesy.

JODID
Blokovaná štítna žľaza, vychytávanie 0 %

131I 8,04 dňa


Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 3,7.10-2 4,2.10-2 6,7.10-2 1,1.10-1 2,0.10-1
stena močového 6,1.10-1 7,5.10-1 1,1 1,8 3,4
mechúra
povrch kostí 3,2.10-2 3,8.10-2 6,1.10-2 9,7.10-2 1,9.10-1
prsná žľaza 3,3.10-2 3,3.10-2 5,2.10-2 8,5.10-2 1,7.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 3,4.10-2 4,0.10-2 6,4.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1
tenké črevo 3,8.10-2 4,7.10-2 7,5.10-2 1,2.10-1 2,2.10-1
hrubé črevo
-stena horná č. 3,7.10-2 4,5.10-2 7,0.10-2 1,2.10-1 2,1.10-1
-stena dolná č. 4,3.10-2 5,2.10-2 8,2.10-2 1,3.10-1 2,3.10-1
obličky 6,5.10-2 8,0.10-2 1,2.10-1 1,7.10-1 3,1.10-1
pečeň 3,3.10-2 4,0.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
pľúca 3,1.10-2 3,8.10-2 6,0.10-2 9,6.10-2 1,9.10-1
vaječníky 4,2.10-2 5,4.10-2 8,4.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
pankreas 3,5.10-2 4,3.10-2 6,9.10-2 1,1.10-1 2,1.10-1
červená kostná
dreň 3,5.10-2 4,2.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1
slezina 3,4.10-2 4,0.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
semenníky 3,7.10-2 4,5.10-2 7,5.10-2 1,2.10-1 2,3.10-1
štítna žľaza 2,9.10-2 3,8.10-2 6,3.10-2 1,0.10-1 2,0.10-1
maternica 5,4.10-2 6,7.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 3,2.10-2 3,9.10-2 6,2.10-2 1,0.10-1 1,9.10-1


Efektívny dáv- 7,2.10-2 8,8.10-2 1,4.10-1 2,1.10-1 4,0.10-1
kový ekvivalent
(mSv/MBq)

Stena močového mechúra prispieva k efektívnemu dávkovému ekvivalentu 50,8
%.
Efektívny dávkový ekvivalent je pri podaní 5,55 GBq dospelému človeku
s vychytávaním štítnej žľazy 0% 399,6 mSv.

Neúplné blokovanie :

Efektívny dávkový ekvivalent (mSv / MBq) s malým vychytávaním v štítnej
žľaze.

vychytávanie 0,5 % 3,0.10-1 4,5.10-1 6,9.10-1 1,5
2,8
vychytávanie 1,0 % 5,2.10-1 8,1.10-1 1,2 2,7
5,3
vychytávanie 2,0 % 9,7.10-1 1,5 2,4 5,3
10,0
Vychytávanie štítnou žľazou 15 %


Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 3,6.10-2 4,3.10-2 7,1.10-2 1,1.10-1 2,2.10-1
stena močového 5,2.10-1 6,4.10-1 9,8.10-1 1,5 2,9
mechúra
povrch kostí 4,7.10-2 6,7.10-2 9,4.10-2 1,4.10-1 2,4.10-1
prsná žľaza 4,3.10-2 4,3.10-2 8,1.10-2 1,3.10-1 2,5.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,8.10-1 8,4.10-2 1,5 2,9
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,9.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,6.10-1 2,8.10-1
-stena dolná č. 4,2.10-2 5,3.10-2 8,2.10-2 1,3.10-1 2,3.10-1
obličky 6,0.10-2 7,5.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 3,2.10-2 4,1.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 2,2.10-1
pľúca 5,3.10-2 7,1.10-2 1,2.10-2 1,9.10-1 3,3.10-1
vaječníky 4,3.10-2 5,9.10-2 9,2.10-2 1,4.10-1 2,6.10-1
pankreas 5,2.10-2 6,2.10-2 1,0.10-1 1,5.10-1 2,7.10-1
červená kostná
dreň 5,4.10-2 7,4.10-2 9,9.10-2 1,4.10-1 2,4.10-1
slezina 4,2.10-2 5,1.10-2 8,1.10-2 1,2.10-1 2,3.10-1
semenníky 2,8.10-2 3,5.10-2 5,8.10-2 9,4.10-2 1,8.10-1
štítna žľaza 2,1.10-2 3,4.10-2 5,1.10-2 1,1.103 2,0.103
maternica 5,4.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,1.10-1
ostatné tkanivá 6,5.10-2 8,9.10-2 1,4.10-1 2,2.10-1 4,0.10-1


Efektívny dáv- 6,6 1,0.10-1 1,5.10-1 3,4.10-1 6,2.10-1
kový ekvivalent
(mSv/MBq)


Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 15 %
vychytaním štítnou žľazou je 36,630 mSv.Vychytávanie štítnou žľazou 35 %
Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 4,2.10-2 5,0.10-2 8,7.10-2 1,4.10-1 2,8.10-1
stena močového 4,0.10-1 5,0.10-1 7,8.10-1 1,2 2,3
mechúra
povrch kostí 7,6.10-2 1,2.10-1 1,6.10-1 2,3 .10-1 3,5.10-1
prsná žľaza 6,7.10-2 6,6.10-2 1,3.10-1 2,2 .10-1 4,0.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,9.10-1 8,5.10-2 1,5 3,0
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,8.10-2 6,5.10-2 1,0.10-1 1,7.10-1 3,0.10-1
-stena dolná č. 4,0.10-2 5,1.10-2 8,0.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
obličky 5,6.10-2 7,2.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 3,7.10-2 4,9.10-2 8,2.10-2 1,4.10-1 2,7.10-1
pľúca 9,0.10-2 1,2.10-1 2,1.10-1 3,3.10-1 5,6.10-1
vaječníky 4,2.10-2 5,7.10-2 9,0.10-2 1,4.10-1 2,7.10-1
pankreas 5,4.10-2 6,9.10-2 1,1.10-1 1,8.10-1 3,2.10-1
červená kostná
dreň 8,6.10-2 1,2.10-1 1,6.10-1 2,2.10-1 3,5.10-1
slezina 4,6.10-2 5,9.10-2 9,6.10-2 1,5.10-1 2,8.10-1
semenníky 2,6.10-2 3,2.10-2 5,4.10-2 8,9.10-2 1,8.10-1
štítna žľaza 5,0.10-2 7,9.10-2 1,2.10-3 2,6.103 4,7.103
maternica 5,0.10-2 6,3.10-2 1,0.10-1 1,6.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 1,1.10-1 1,6.10-1 2,6.10-1 4,1.10-1 7,1.10-1


Efektívny dáv- 1,5.10 2,4.10 3,6.10 7,8.10 1,4.102
kový ekvivalent
(mSv/MBq)
Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 35 %
vychytaním štítnou žľazou je 83,250 mSv.Vychytávanie štítnou žľazou 55 %
Orgán Absorbovaná dávka
na jednotku podanej
aktivity (mGy/MBq)


dospelý 15 rokov 10 rokov 5 rokov 1 rok

nadobličky 4,9.10-2 5,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,4.10-1
stena močového 2,9.10-1 3,6.10-1 5,4.10-1 8,5.10 1,6
mechúra
povrch kostí 1,1.10-1 1,7.10-1 2,2.10-1 3,2.10-1 4,8.10-1
prsná žľaza 9,1.10-2 8,9.10-2 1,9.10-1 3,1.10-1 5,6.10-1
GI trakt :
stena žalúdka 4,6.10-1 5,9.10-1 8,6.10-1 1,5 3,0
tenké črevo 2,8.10-1 3,5.10-1 6,2.10-1 1,0 2,0
hrubé črevo
-stena horná č. 5,8.10-2 6,7.10-2 1,0.10-1 1,8.10-1 3,2.10-1
-stena dolná č. 3,9.10-2 4,9.10-2 7,8.10-2 1,3.10-1 2,4.10-1
obličky 5,1.10-2 6,8.10-2 1,0.10-1 1,7.10-1 2,9.10-1
pečeň 4,3.10-2 5,8.10-2 9,7.10-2 1,7.10-1 3,3.10-1
pľúca 1,3.10-1 1,8.10-1 3,0.10-1 4,8.10-1 8,0.10-1
vaječníky 4,1.10-2 5,6.10-2 9,0.10-2 1,5.10-1 2,7.10-1
pankreas 5,8.10-2 7,6.10-2 1,3.10-1 2,1.10-1 3,8.10-1
červená kostná
dreň 1,2.10-1 1,8.10-1 2,2.10-1 2,9.10-1 4,6.10-1
slezina 5,1.10-2 6,8.10-2 1,1.10-1 1,7.10-1 3,3.10-1
semenníky 2,6.10-2 3,1.10-2 5,2.10-2 8,7.10-2 1,7.10-1
štítna žľaza 7,9.10-2 1,2.103 1,9.10-3 4,1.10 7,4.103
maternica 4,6.10-2 6,0.10-2 9,9.10-2 1,6.10-1 3,0.10-1
ostatné tkanivá 1,6.10-1 2,4.10-1 3,7.10-1 5,9.10-1 1,0


Efektívny dáv- 2,4.10 3,7.10 5,6.10 1,2.102 2,2.102
kový ekvivalent
(mSv/MBq)


Efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pri podaní 5,55 GBq dospelým s 55 %
vychytaním štítnou žľazou je 133,200 mSv.
6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Natrii thiosulfas, Ph. Eur.
Natrii hydrogenophosphas anhydricus, Ph. Eur.
Silica colloidalis anhydrica, Ph. Eur.
Maydis amylum, Ph. Eur.
Natrii hydroxidum, Ph. Eur.
Želatínová kapsula, Ph. Eur.: Ferrum oxydatum flavum (E172)
Titanii dioxidum (E171)
Gelatina, Ph. Eur.


6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.


6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti lieku je 14 dní od referenčného dátumu aktivity uvedenej
na štítku.


6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Liek sa skladuje pri teplote do 25 0C. Neskladovať v mraze. Skladuje sa v
súlade s národnými predpismi pre manipuláciu s rádioaktívnymi látkami.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Každá kapsula je uložená v polykarbonátovom puzdre s diskom živočíšneho
uhlia na absorpciu 131I. Puzdro je v olovenom tienení.

Veľkosti balenia:
37 MBq, 74 MBq, 111 MBq, 148 MBq, 185 MBq, 222 MBq, 259 MBq, 296 MBq, 333
MBq, 370 MBq, 407 MBq, 444 MBq, 481 MBq, 518 MBq, 555 MBq, 592 MBq, 629
MBq, 666 MBq, 703 MBq, 740 MBq, 777 MBq, 814 MBq, 851 MBq, 888 MBq,
925 MBq, 962 MBq, 999 MBq, 1036 MBq, 1073 MBq, 1110 MBq, 1147
MBq, 1184 MBq, 1221 MBq, 1258 MBq, 1295 MBq, 1332 MBq, 1369 MBq,
1406 MBq, 1443 MBq, 1480 MBq, 1517 MBq, 1554 MBq, 1591 MBq, 1628 MBq, 1665
MBq, 1702 MBq, 1739 MBq, 1776 MBq, 1813 MBq, 1850 MBq, 1887 MBq,
1924 MBq, 1961 MBq, 1998 MBq, 2035 MBq, 2,220 GBq, 2,405GBq,
2,590 GBq, 2,775 GBq, 2,960 GBq, 3,145 GBq, 3,330 GBq,
3,515 GBq, 3,700 GBq, 3,885 GBq, 4,070 GBq, 4,255 GBq, 4,440 GBq, 4,625
GBq, 4,810 GBq, 4,995 GBq, 5,180 GBq, 5,365 GBq, 5,550 GBq.


6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Podávanie rádiofarmák vytvára riziko vonkajšieho ožiarenia iných osôb alebo
kontamináciu močom, zvratkami atď. Preto sa musia v súlade s národnými
predpismi dodržiavať bezpečnostné opatrenia radiačnej ochrany.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GE Healthcare Limited
Amersham Place
Little Chalfont
Buckinghamshire HP79NA
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0190/04-S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.04.2004 / 19.02.2009


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Apríl 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46501
Skupina ATC:
V10 -
Skupina ATC:
V10XA01 - natrii iodidum (131 I)
Spôsob úhrady:
Prípravok používaný v lôžkovej starostlivosti
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Účinná látka:
nystatinum
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
94.61 € / 2850.22 SK
Úhrada poisťovňou:
94.61 € / 2850.22 SK
Doplatok pacienta:
0.00 € / 0.00 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:81.50 € ÚP:81.50 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:98.98 € ÚP:98.98 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:100.56 € ÚP:100.56 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:139.38 € ÚP:139.38 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:209.77 € ÚP:209.77 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:61.04 € ÚP:61.04 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:66.40 € ÚP:66.40 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:94.61 € ÚP:94.61 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:56.79 € ÚP:56.79 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:315.51 € ÚP:315.51 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien