Detail:
Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml con inf 1x5ml/100mg
Názov lieku:
Irinotecan HCL Actavis 20mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x5ml/100mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o predĺžení registrácii lieku, ev.č.:
2108/12211-P
Schválený text k rozhodnutiu o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/02882-
ZME
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/05868-
ZIBPÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUžÍVATEľOV

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml
infúzny koncentrát

Irinotecanhydrochlorid trihydrát

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby
ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
- Tento liek bol predpísaný iba Vám. Nedávajte ho nikomu inému.
Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako
Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný ,
alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to prosím
svojmu lekárovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Irinotecan HCL Actavis a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Irinotecan HCL Actavis
3. Ako používať Irinotecan HCL Actavis
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Irinotecan HCL Actavis
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE IRINOTECAN HCL ACTAVIS A NA ČO SA POUžÍVA

Irinotecan HCL Actavis partrí do skupiny liekov nazývaných
cytostatiká (lieky proti rakovine).
Irinotecan HCL Actavis sa používa na liečbu pokročilej rakoviny
hrubého čreva alebo konečníka u dospelých, buď v kombinácii s inými
liekmi alebo samostatne.

2. SKÔR AKO POUžIJETE IRINOTECAN HCL ACTAVIS

Nepoužívajte Irinotecan HCL Actavis
- ak ste alergický (precitlivený) na irinotecanhydrochlorid
trihydrát alebo na niektorú z ďalsích zložiek Irinotecanu
Actavis
- ak máte akékoľvek iné črevné choroby alebo ak ste mali črevnú
obštrukciu v minulosti
- ak ste tehotná alebo dojčíte
- ak máte zvýšené hladiny bilirubínu v krvi (viac ako 3-násobok
hornej hranice normálu)
- ak máte vážnu poruchu kostnej drene
- ak máte celkový zlý zdravotný stav(hodnotené podľa
medzinárodných noriem)
- ak užívate prírodný prostriedok (/Hypericum/
/perforatum/ (ľubovník bodkovaný)

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Irinotecan HCL Actavis
Tento liek je určený len pre dospelých. Overte si u svojho lekára,
ak bol tento liek predpísaný na používanie
u dieťaťa.
Zvláštna starostlivosť je potrebná u starších pacientov.
Keďže Irinotecan HCL Actavis je protirakovinový liek, bude Vám
podávaný vo zvláštnej jednotke a pod dohľadom lekára kvalifikovaného
v používaní liekov proti rakovine. Personál jednotky Vám vysvetlí,
čo bude potrebné na špeciálnu starostlivosť počas a po liečbe. Táto
písomná informácia pre používateľa Vám môže pomôcť si to zapamätať.

/1) Prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu Actavis/

Počas podávania Irinotecanu HCL Actavis (30 – 90 min.) a krátko po
podaní sa môžu prejaviť nasledovné príznaky:
- hnačka
- potenie
- bolesť v bruchu
- slzenie očí
- poruchy zraku
- zvýšené slinenie v ústach

Medicínsky názov týchto príznakov je akútny cholinergický syndróm,
ktorý je možné liečiť (atropínom). Ak máte ktorýkoľvek z týchto
príznakov, okamžite informujte svojho lekára, ktorý Vám poskytne
potrebnú starostlivosť.

/2) Deň po liečbe Irinotecanom HCL Actavis/ /až po ďalšiu liečbu/

Počas tohoto obdobia môžete spozorovať rôzne príznaky, ktoré môžu
byť vážne a vyžadujú okamžitú liečbu a prísny dohľad.

- Hnačka
Ak Vám hnačka začne po viac ako 24 hodinách po podaní Irinotecanu
HCL Actavis („oneskorená hnačka“) môže to byť vážne. Zvyčajne sa
objaví 5 dní po podaní lieku. Hnačka sa musí liečiť okamžite za
neustáleho dohľadu. Okamžite po prvej tekutej stolici urobte
nasledovné:

1. Užite lieky proti hnačke, ktoré Vám dal lekár, presne podľa
pokynov. Liečba sa nesmie meniť
bez súhlasu lekára. Odporúčaná liečba proti hnačke je
loperamid (4 mg na prvé užitie a potom 2 mg každé 2 hodiny,
aj počas noci). Pokračujte najmenej 12 hodín po poslednej
tekutej stolici. Odporúčaná dávka loperamidu sa nemá užívať
viac ako 48 hodín.
2. Pite ihneď veľké množstvo vody a rehydratačných tekutín
(t.j. voda, sóda, sýtené nápoje, polievky
alebo ústne rehydratačné lieky.
3. Okamžite informujte o hnačke lekára, ktorý dohliada na
liečbu. Ak sa nemôžete skontaktovať
s lekárom, kontaktujte oddelenie nemocnice, ktoré dohliada
na liečbu Irinotecanom HCL Actavis.
Je veľmi dôležité, aby boli o hnačke informovaní.

Lekára, alebo oddelenie, ktoré dohliada na liečbu musíte okamžite
informovať ak:
- ak máte pocit na vracanie, alebo ak vraciate a máte aj hnačku
- ak máte horúčku a aj hnačku
- ak máte hnačku ešte 48 hodín po začiatku liečby proti hnačke

Poznámka! Neužívajte iné lieky proti hnačke okrem tých, ktoré Vám
dal lekár a iné tekutiny ako je popísané vyššie. Riaďte sa pokynmi
lekára. Liečba hnačky sa nesmie použivať ako prevencia proti ďalšej
hnačke, aj keď ste oneskorenú hnačku mali predtým.

- Horúčka
Ak telesná teplota prekročí 38°C, múže to byť príznakom infekcie,
obzvlášť ak máte aj hnačku. Pri akejkoľvek horúčke (nad 38°C)
informujte svojho lekára, alebo oddelenie, ktorí Vám poskytnú
potrebnú starostlivosť.

- Neutropénia
Irinotecan HCL Actavis spôsobiť zníženie počtu bielych krviniek, ktoré
hrajú dôležitú úlohu v boji proti infekciám. To sa nazýva neutropénia. Je
častá pri liečbe Irinotecanom HCL Actavis a je reverzibilná (zvrtná). Lekár
má zabezpečiť pravidelné krvné testy na monitorovanie bielych krviniek.
Neutropénia je vážna a musí byť okamžite liečená a sledovaná.

- Dýchacie problémy
Ak máte akékoľvek problémy s dýchaním, kontaktujte okamžite svojho
lekára.

- Poškodená funkcia pečene
Pred nasadením liečby Irinotecanom HCL Actavis a pred každým
nasledujúcim liečebným cyklom sa má vyšetriť
činnosť pečene (krvnými testami).

Ak máte jeden alebo viac zo spomenutých príznakov, po návrate z
nemocnice okamžite kontaktujte lekára alebo oddelenie, ktoré Vám
poskytlo liečbu Irinotecanom HCL Actavis.

- Narušená funkcia obličiek
Keďže tento liek nebol testovaný na pacientoch s poruchou obličiek,
konzultujte s lekárom, ak máte problémy s obličkami.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky,
vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
prosím, oznámte to svojmu lekárovi. To platí aj pre rastlinné lieky,
silné vitamíny a minerály. Niektoré lieky môžu ovplyvniť účinky
Irinotecanu Actavis, napr. ketokonazol (na liečbu hubovitých
infekcií), rifampicín (na liečbu tuberkulózy) a niektoré lieky na
liečbu epilepsie (karbamzepín, fenobarbital a fenytoín).
Rastlinný liek /Hypericum perforatum/ )ľubovník bodkovaný sa nemá
používať spolu s Irinotecanom HCL
Actavis ani medzi liečbami, keďže môže znížiť účinky irinotecanu.
Ak potrebujete operáciu, informujte lekára alebo anesteziológa, že
užívate tento liek, nakoľko môže ovplyvniť účinok niektorých liekov
použitých pri operácii.

Tehotenstvo a dojčenie
Irinotecan HCL Actavis sa nesmie užívať počas tehotenstva.
Ženy v plodnom veku sa majú vyhnúť otehotneniu. Antikoncepčné
prostriedky musia užívať pacientky aj
pacienti počas liečby a najmenej 3 mesiace po skončení liečby. Ak
otehotniete počas tejto doby, okamžite informujte svojho lekára.
Dojčenie musí byť prerušené počas liečby Irinotecanom Actavis.

Vedenie vozidla a obsluhovanie strojov.
V niektorých prípadoch môže mať Irinotecan HCL Actavis vedľajšie
účinky, ktoré ovplyvňujú schopnosť viesť motorové vozidlá
a obsluhovať stroje. Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika
v prípade pochybností.

Počas prvých 24 hodín po podaní Irinotecanu Actavis môžete cítiť
závrat alebo mať poruchy zraku. V takom prípade neveďte motorové
vozidlo a neobsluhujte stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Irinotecanu Actavis

Irinotecan HCL Actavis obsahuje sorbitol. Ak trpíte neznášanlivosťou
na niektoré cukry, informujte svojho
lekára skôr ako Vám predpíše tento liek.

3. AKO POUžÍVAť IRINOTECAN HCL ACTAVIS

Irinotecan HCL Actavis dostanete ako infúziu do žily počas 30 – 90
minút. Dávka lieku, ktorú dostanete, závisí od Vášho veku, veľkosti
a všeobecného zdravotného stavu. Taktiež bude závisieť na tom, akú
inú liečbu ste dostali proti rakovine. Lekár vypočíta povrch Vášho
tela v metroch štvorcových (m2).

- Ak ste boli v minulosti liečený 5-flurouracilom budete
liečený samotným Irinotecanom Actavis začínajúc s dávkou 350
mg/m2 každé 3 týždne.
- Ak ste v minulosti nedostali chemoterapiu, tak obyčajne
podáva dávka 180mg/m2 Irinotecanu Actavis každé 2 týždne. Za
tým bude nasledovať kyselina folovú a 5-fluorouracil.


Tieto dávky môžu byť upravené lekárom v závislosti na Vašom stave
a možných vedľajších účinkoch.


4. MOžNÉ VEDLAJšIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Irinotecan HCL Actavis môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Lekár Vám vysvetlí možné vedľajšie účinky a riziká a výhody liečby.
Niektoré z týchto účinkov je potrebné liečiť
okamžite, viď informáciu v odseku „Buďte zvlášť opatrný pri
používaní Irinotecan HCL Actavis “.

/Veľmi časté vedľajšie účinky (viac ako 1 z 10 pacientov)/
- Poruchy krvi: Neutropénia (zníženie počtu bielych krviniek),
trombocytopénia (zníženie počtu krvných doštičiek), anémia.
- Oneskorená hnačka.
- nevoľnosť, zvracanie
- Vypadávanie vlasov (vlasy dorastú po skončení liečby)
- Pri kombinovanej liečbe nestále hladina niektorých enzýmov
(SGPT, SGOT, alkalická fosfatáza) alebo bilirubinu


/Časté vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10 pacientov ale viac ako 1 zo/
/100)/
- Akútny cholinergický syndróm: hlavné príznaky sú včasná
hnačka a rôzne iné príznaky ako bolesti brucha; červené,
boľavé, svrbiace alebo slziace oči (konjunktivitída),
nádcha, nízky krvný tlak, rozšírenie ciev, potenie, triaška,
všeobecný pocit choroby a nevoľnosti (diskomfortu), závrate,
poruchy zraku, zúženie šošovky, slzenie očí a zvýšené
slinenie, objavujúce sa počas prvých 24 hodín po podaní
Irinotecanu Actavis.
- Horúčka, infekcie
- Horúčka spojená s vážnym poklesom počtu bielych krviniek.
- Dehydratácia, bežne spojená s hnačkou a/alebo zvracaním
- Zápcha
- Únava
- Zvýšená hladina pečeňových enzýmov a kreatinínu v krvi.


/Menej časté vedľajšie účinky (menej ako 1 z 100 pacientov ale viac/
/ako 1 z 1000):/
- Alergické reakcie
- Mierne podráždenie kože, mierna reakcia v mieste podania
infúzie.
- Skoré účinky, ako problémy s dýchaním
- Ochorenie pľúc (intersticiálna pulmonálna choroba).
- Črevné blokácie.
- Bolesti brucha a zápaly, spôsobujúce hnačku (stav známy ako
pseudomembranózna kolitída)
- Občasné prípady obličkovej nedostatočnosti, nízky krvný
tlak, alebo srdcovo-cievne zlyhanie boli pozorované u
pacientov, ktorí mali prípady dehydratácie spôsobenej hnačku
a/alebo zvracaním alebo sepsou.


/Zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako 1 z 1000 pacientov, ale viac/
/ako 1 z 10.000):/
- Vážne alergické reakcie (anafylaktické/anafylaktoidné
reakcie). V takomto prípade je potrebné okamžite informovať
lekára.
- Včasné účinky ako sťahovanie alebo kŕče svalov a mravenčenie
(parestézia).
- Gastrointestinálne krvácanie a zápal hrubého čreva, vrátane
slepého čreva.
- Črevné perforácie, anorexia, bolesť brucha, zápal slizníc.
- Zápal pankreasu
- Zvýšený krvný tlak počas a po podaní.
- Znížená hladina draslíka a sodíka v krvi, väčšinou v
súvislosti s hnačkou a zvracaním.

/Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (menej ako 1 z 10.000 pacientov)/
- Prechodné poruchy reči
- Zvýšená hladina niektorých tráviacich enzýmov, ktoré štiepia
cukry a tuky

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ IRINOTECAN HCL ACTAVIS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Neuchovávajte v mrazničke.
Len na jednorázové použitie.
Injekčné liekovky sa majú uchovávať vo vonkajšom obale, na ochranu
pred svetlom.
Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na vonkajšom obale za
EXP. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
Prípravok má by zriedený a použitý ihneď po otvorení.
Ak sa pripravuje asepticky, rozriedený roztok môže byť skladovaný
24 hodín pri teplote do 30°C a 48 hodín pri 2-8°C (napr.
v chladničke).

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto
opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALšIE INFORMÁCIE

Čo Irinotecan HCL Actavis obsahuje

Liečivo je irinotecanhydrochlorid trihydrát
Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg irinotecanhydrochlorid trihydrátu, čo
zodpovedá 17,33 mg irinotecanu.
Jedna 2ml injekčná liekovka obsahuje 40 mg irinotecanhydrochlorid
trihydrátu.
Jedna 5ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg irinotecanhydrochlorid
trihydrátu.
Jedna 15ml injekčná liekovka obsahuje 300 mg irinotecanhydrochlorid
trihydrátu.
Jedna 25ml injekčná liekovka obsahuje 500 mg irinotecanhydrochlorid
trihydrátu.

/Ďalšie zložky sú/: sorbitol E420, kyselina mliečna, hydroxid sodný
a voda na injekciu.

Ako vyzerá Irinotecan HCL Actavis a obsah balenia

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml infúzny koncentrát je číry,
bezfarebný až jemne žltý
roztok

Veľkosť balenia:
1 x 2 ml injekčná liekovka
1 x 5 ml injekčná liekovka
5 x 5 ml injekčná liekovka
1 x 15 ml injekčná liekovka
1 x 25 ml injekčná liekovka

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Actavis Group hf.
Reykjavíkurvegi 76-78,
IS-220 Hafnarfjörđur
Iceland

/Výrobca/
Actavis Nordic A/S
Řrnegĺrdsvej 16
DK-2820 Gentofte
Dánsko

S.C. SINDAN- PHARMA S.R.L.
11 Ion Mihalache Blvd
011171 Bucharest
Rumunsko

Actavis Italy S.p.A. - Nerviano Plant
Viale Pasteur 10
20014 Nerviano(Milan)
Taliansko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

RAKÚSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml, Konzentrat zur Herstellung
einer Infusionslösung
BELGICKO: IRINOTECAN ACTAVIS 20mg/ml, solution ŕ diluer pour
perfusion
ČESKÁ REP.: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml
NEMECKO: Irinotecan-Actavis 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung
einer Infusionslösung
DÁNSKO: Irinotecan Actavis
ŠPANIELSKO: Irinotecan Actavis 20mg/ml concentrado para solución para
perfusión
ESTÓNSKO: Irinotecan Actavis
FÍNSKO: Irinotecan Actavis
FRANCÚZSKO: IRINOTECAN ACTAVIS 20mg/ml, solution ŕ diluer pour perfusion
MAĎARSKO: Irinotesin
ÍRSKO: Irinotecan hydrochloride 20mg/ml Concentrate for solution
for infusion;
ISLAND: Irinotecan Actavis
TALIANSKO: Irinotecan Actavis
LITVA: Irinotecan Actavis
LOTYŠSKO: Irinotecan Actavis
MALTA: Irinotecan Actavis 20mg/ml Concentrate for solution for
infusion
HOLANDSKO: Irinotecan Actavis
NÓRSKO: Irinotecan Actavis
POĽSKO: Irinotesin
PORTUGALSKO: Irinotecano Actavis
ŠVÉDSKO: Irinotecan Actavis
SLOVINSKO: Irinotesin
SLOVENSKO: Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 05/2012.

----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov:

Pokyny na použitie

Cytotoxický
/Zaobchádzanie s Irinotecanom HCL Actavis/
Tak ako pri všetkých antineoplastických látkach, je potrebná opatrnosť pri
zaobchádzaní s Irinotecanom HCL Actavis. Riedenie sa musí vykonávať
v aseptických podmienkach vyškoleným personálom vo vyhradených priestoroch.
Musia byť vykonané opatrenia, aby sa predišlo kontaktu s pokožkou alebo
sliznicami.

Ochranné pokyny pre prípravu infúzneho roztoku Irinotecanu Actavis.
1. Použite ochrannú komoru a rukavice ako aj ochranný plášť. Ak nie je
k dispozícii ochranná komora použite rúšku a okuliare.
2. Otvorené obaly ako sú liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly,
injekčné striekačky, ketétre, hadičky a zvyšky cytostatík je potrebné
považovať za nebezpečný odpad a pri likvidácii postupovať podľa
predpisov pre zaobchádzanie s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.
3. V prípade rozliatia postupujte nasledovne:
- použite ochranný odev
- rozbité sklo musí byť pozbierané a umiestnené v kontajnery pre
NEBEZPEČNÝ ODPAD
- kontaminovaný povrch musí byť dôkladne opláchnutý dostatočným
množstvom studenej vody
- opláchnutý povrch musí byťdôkladne utretý a materiál použitý na
utieranie umiestnený v kontajnery pre
NEBEZPEČNÝ ODPAD
4. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s pokožkou musí byť
postihnuté miesto opláchnuté množstvom tečúcej vody a následne umyté
mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicou umyte postihnuté
miesto vodou. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, kontaktujte lekára.
5. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s očami, umyte ich
množstvom vody a ihneď kontaktujte oftalmológa.


/Príprava infúzneho roztoku./
Irinotecan HCL Actavis infúzny koncentrát je určený len na intravenózne
použitie po predošlom rozriedení v odporúčaných riedidlách, buď 0,9%
infúzny roztok chloridu sodného alebo 5% infúzny roztok glukózy. Asepticky
vysajte požadované množstvo Irinotecanu HCL Actavis infúzneho koncentrátu
z liekovky kalibrovanou injekčnou striekačkou a vlejte do 250 ml infúzneho
vrecka alebo fľaše. Infúzia musí byť dôkladne ručne premiešaná.

Ak sa v liekovke objaví akákoľvek zrazenina, výrobok musí byť zlikvidovaný
v súlade so štandardnými postupmi pre cytotoxické látky.

Irinotecan HCL Actavis sa nesmie podávať ako intravenózny bolus alebo
intravenózna infúzia kratšie ako 30 minút a dlhšie ako 90 minút.

/Likvidácia/
Všetky predmety použité pri príprave, podávaní alebo ktoré prišli iným
spôsobom do kontaktu s irinotecanom sa musia likvidovať v súlade so
štandardnými postupmi pre cytotoxické zmesi.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml
infúzny koncentrát

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jeden ml koncentrátu obsahuje 20 mg trihydrát irinotekanhydrochloridu, čo
zodpovedá 17,33 mg/ml irinotecanu.

Každá 2 ml injekčná liekovka Irinotecan HCL Actavis obsahuje 40 mg
trihydrát irinotekanhydrochloridu.
Každá 5 ml injekčná liekovka Irinotecan HCL Actavis obsahuje 100 mg
trihydrát irinotekanhydrochloridu.
Každá 15 ml injekčná liekovka obsahuje 300 mg trihydrát
irinotekanhydrochloridu.
Každá 25 ml injekčná liekovka Irinotecan HCL Actavis obsahuje 500 mg
trihydrát irinotekanhydrochloridu


Pomocné látky:
Sorbitol E420
Sodík

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát
Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Irinotecan HCL Actavis je určený na liečbu pacientov s pokročilou
kolorektálnou rakovinou:
- v kombinácii s 5-fluorouracilom a kyselinou folovou u pacientov bez
predchádzajúcej
chemoterapie na pokročilú chorobu
- v monoterapii u pacientov, ktorí neboli úspešne liečení zavedeným
liečebným režimom s 5-
fluorouracilom.

Irinotecan je v kombinácii s cetuximabom určený na liečbu pacientov s
receptorom pre epidermálny rastový faktor (EGFR) – expresívna metastatická
kolorektálna rakovina po zlyhaní cytotoxickej liečby obsahujúcej
irinotecan.

Irinotecan v kombinácii s 5-fluorouracilom, kyselinou folovou
a bevacizumabom je určený na prvotnú liečbu pacientov s metastatickým
karcinómom na hrubom čreve alebo konečníku.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Len pre dospelých. Po rozriedení sa roztok Irinotecan HCL Actavis infúzny
koncentrát podáva do periférnej alebo centrálnej žily.

Odporúčaná dávka

/Pre monoterapiu (pre pacientov, ktorí už boli liečení)/
Odporúčaná dávka trihydrátu irinotekanhydrochloridu je 350 mg/m2 podávaná
vo forme vnútrožilovej infúzie v priebehu 30-ich až 90-ich minút každé tri
týždne (pozri ďalej ‘Spôsob podávania’ a časť 4.4 a 6.6).

/Pre kombinovanú liečbu (pre pacientov, ktorí ešte neboli liečení)/
Bezpečnosť a účinnosť irinotecanu v kombinácii s 5-fluorouracilom (5FU) a
kyselinou folovou (FA) boli ohodnotené v nasledujúcich dávkovacích režimoch
(pozri časť 5.1): Irinotecan plus 5FU/FA každé 2 týždne.
Odporúčaná dávka trihydrát irinotekanhydrochloridu je 180 mg/m2 podávaná
raz za 2 týždne vo forme intravenóznej infúzie v priebehu 30-ich až 90-ich
minút, nasledovná infúziou kyseliny folovej a 5-fluorouracilu.

Pre dávkovanie a spôsob súbežného podávania cetuximabu, pozri informácie
o tomto lieku.

Obvykle je dávka irinotecanu rovnaká ako bola podávaná v posledných cykloch
predošlého liečebného režimu irinotecanom. Irinotecan sa nesmie podať skôr
ako 1 hodinu od ukončenia infúzie cetuximabu.

Pre dávkovanie a spôsob podávania bevacizumabu pozri súhrn
charakteristických vlastností bevacizumabu.

/Úpravy dávkovania/

Irinotecan sa má podávať po náležitom zotavení zo všetkých nežiaducich
účinkov na stupeň 0 alebo 1 podľa stupnice NCI-CTC (National Cancer
Institute Common Toxicity Criteria) a keď úplne ustúpi hnačka spojená s
liečbou.

Na začiatku nasledovnej infúznej liečby sa dávka Irinotecanu HCL Actavis
a 5FU, ak je to vhodné, má znížíť podľa najhoršieho stupňa nežiaducich
účinkov pozorovaných pred infúziou. Liečba má byť odložená o 1 až 2
týždne, aby došlo k zotaveniu z nežiaducich účinkov vzniknutých v
súvislosti s liečbou.

Pri nasledovných nežiaducich účinkoch sa má dávka ť trihydrát
irinotekanhydrochloridu a/alebo 5 FU znížiť o 15 až 20 %, ak je:
- hematologická toxicita (neutropénia 4. stupňa), febrilná neutropénia
(neutropénia 3.-4.stupňa a horúčka 2.-4. stupňa), trombocytopénia a
leukopénia (4. stupeň),
- nehematologická toxicita (3.-4. stupňa).

Odporúčania na úpravu dávky cetuximabu podávaného v kombinácii
s irinotecanom musia byť v súlade s informáciami o tomto liečive.

Obráťte sa na súhrn charakteristických vlastností bevacizumabu pre úpravu
dávok tohoto liečiva ak sa podáva v kombinácii s Irinotecan/5FU/FA.

Trvanie liečby
Liečba s irinotecanom má pokračovať až kým nedôjde k objektívnej progresii
choroby alebo k neprijateľnej toxicite.

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Pacienti so/ /z//horšenou funkciou pečene/
Monoterapia: U pacientov s výkonnostným stavom < 2 sa má počiatočná dávka
Irinotecanu HCL Actavis určiť podľa hladiny bilirubínu v krvi (až do 3
násobku hornej hranice normálu).
U týchto pacientov s hyperbilirubínémiou a protrombinovým časom vyšším ako
50% je klírens irinotecanu znížený (pozri časť 5.2) a preto je riziko
hematotoxicity vyššie. U takejto skupiny pacientov sa má týždenne
monitorovať kompletný krvný obraz.

- U pacientov s hladinami bilirubínu až do 1,5 násobku hornej hranice
normálu, je odporúčaná dávka trihydrát irinotekanhydrochloridu 350 mg/
m2,
- U pacientov s hladinami bilirubínu až do 1,5 až 3 násobku hornej
hranice normálu, je odporúčaná dávka trihydrát irinotekanhydrochloridu
200 mg/ m2,
- Pacienti s hladinami bilirubínu viac ako 3 násobku hornej hranice
normálu sa nemajú liečiť irinotecanom (pozri časť 4.3 a časť 4.4).

Žiadne údaje nie sú dostupné u pacientov so zhoršenou hepatálnou činnosťou,
ktorí sú liečení irinotecanom v kombinovanej liečbe.

/Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek/
Liečba s irinotecanom sa neodporúča u pacientov so zhoršenou obličkovou
činnosťou, keďže štúdie u tejto skupiny pacientov neboli uskutočnené (pozri
časť 4.4 a časť 5.2).

/Starší ľudia/
Žiadne špecifické farmakokinetické štúdie neboli vykonané u starších
pacientov. Napriek tomu sa u pacientov v tejto skupine musí dávka nastaviť
opatrne, lebo častejšie dochádza k zhoršeniu biologických funkcií. Túto
skupinu pacientov treba sledovať intenzívnejšie (pozri časť 4.4).

/Deti:/
Irinotecan sa mená používať u detí.

/Spôsob podávania/

Irinotecan HCL Actavis je cytotoxický, čo sa týka informácie týkajúcej sa
riedenia, špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom,
pozri časť 6.6.

Irinotecan HCL Actavis sa nesmie podávať ako intravenózny bolus alebo
intravenózna infúzia kratšie ako 30 minút alebo dlhšie ako 90 minút.

/Trvanie liečby/

Liečba s irinotecanom má pokračovať, až kým nedôjde k objektívnej progresii
choroby alebo k neprijateľnej toxicite.

4.3. Kontraindikácie

- Chronické zápalové črevné choroby a/alebo obštrukcie čreva (pozri časť
4.4).
- Údaj o ťažkej hypersenzitívnej reakcii na irinotecanhydrochlorid
trihydrát alebo na niektorú s pomocných látok v anamnéze
- Gravidita a laktácia (pozri časť 4.4 a časť 4.6)
- Bilirubín > 3 násobok hornej hranice normálu (pozri časť 4.4)
- Silné zlyhanie kostnej drene
- WHO výkonnostný stav > 2.
- Súčasné užívanie St John’s Wort (pozri časť 4.5).
- Pre dodatočné kontraindikácie cetuximabu a bevacizumabu sa obráťte na
informácie o týchto produktoch.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Používanie Irinotecan HCL Actavis sa má obmedziť len na oddelenia
špecializované na podávanie cytotoxickej chemoterapie pod dozorom
kvalifikovaného lekára v používaní protinádorovej chemoterapie.

S ohľadom na typ a výskyt nežiaducich účinkov, Irinotecan HCL Actavis sa
predpíše len v nasledujúcich prípadoch po zvážení očakávaného prínosu a
možného rizika liečby:

- u pacientov s rizikovým faktorom, najmä u pacientov s výkonnostným
stavom WHO = 2
- v niektorých zriedkavých prípadoch, kde sa predpokladá, že pacienti
pravdepodobne nedodržia odporúčania týkajúce sa zvládnutia nežiaducich
účinkov (potreba okamžitej a predĺženej protihnačkovej terapie v
kombinácii s vysokým príjmom tekutín, pri výskyte neskorej hnačky). U
takýchto pacientov sa odporúča prísny dohľad v rámci hospitalizácie.


Ak sa Irinotecan HCL Actavis používa v monoterapii, obyčajne sa používa
trojtýždňový dávkovací režim. Napriek tomu je možné uvažovať o týždennom
dávkovacom režime (pozri časť 5.1) u pacientov, ktorých treba bližšie
sledovať, alebo u ktorých je zvláštne riziko ťažkej neutropénie.

/Neskorá hnačka/
Pacient má byť upozornený na riziko neskorej hnačky, t.j. na to, že k
hnačke môže dojsť viac ako 24 hodín po podaní irinotecanu a kedykoľvek pred
ďalším podávaním lieku. V monoterapii bola priemerná doba začiatku prvej
tekutej stolice 5 dní po infúzii trihydrát irinotekanhydrochloridu.
Pacienti majú ihneď informovať svojho lekára o výskyte hnačky a musí sa
začať okamžite s vhodnou liečbou.

Pacienti so zvýšeným rizikom hnačky sú tí, ktorí podstúpili v minulosti
rádioterapiu brucha/panvy, tí, ktorí majú základnú hyperleukocytózu a tí,
ktorí majú výkonnostný stav ?2 a ženy. Ak hnačka nie je správne liečená tak
môže ohroziť život, zvlášť v prípade ak pacient súčasne trpí na
neutropéniu.

Akonáhle sa objaví prvá tekutá stolica, pacient musí začať prijímať veľké
množstvá tekutiny obsahujúcej elektrolyty a musí sa ihneď začať primeraná
liečba proti hnačke. Táto liečba bude predpísaná oddelením nemocnice kde sa
trihydrát irinotekanhydrochloridu podal. Po prepustení z nemocnice pacienti
musia dostať predpísané lieky, aby sa liečba mohla začať ihneď, keď sa
hnačka objaví. Okrem toho, keď sa hnačka začne, pacienti musia informovať
svojho lekára alebo kliniku kde dostali trihydrát irinotekanhydrochloridu.

V súčasnosti odporúčaná liečba proti hnačke pozostáva z vysokej dávky
loperamidu (4 mg prvá dávka a potom 2 mg každé 2 hodiny). Táto liečba má
pokračovať 12 hodín po poslednej tekutej stolici a nesmie sa meniť. V
žiadnom prípade sa nemá loperamid podávať dlhšie ako 48 hodín v týchto
dávkach vzhľadom na riziko vzniku paralytického ilea. Liečba nemá trvať
menej ako 12 hodín.

Okrem liečby proti hnačke, profylaktické širokospektrálne antibiotikum sa
má podávať v prípade, že hnačka je spojená so silnou neutropéniou (počet
neutrofilov < 500 buniek/mm3).

Okrem liečby antibiotikami sa pri liečbe hnačky odporúča hospitalizácia v
nasledujúcich prípadoch:
- Hnačka spojená s horúčkou,
- Silná hnačka (vyžadujúca vnútrožilovú hydratáciu),
- Hnačka trvajúca dlhšie ako 48 hodín po prvej vysokej dávke loperamidu

Loperamid sa nemá podávať profylakticky ani pacientom, ktorí už mali
neskorú hnačku pri podávaní lieku v predošlých cykloch.

Ak pacient mal silnú hnačku tak sa odporúča znížená dávka pre nasledujúce
cykly (pozri časť 4.2).

/Hematológia/
Počas liečby s irinotecanom sa odporúča týždenné sledovanie krvného obrazu.
Pacienti musia vedieť o riziku neutropénie a o význame horúčky. Febrilná
neutropénia (teplota > 38°C a počet neutrofilov ?1,000 buniek/mm3) sa má
okamžite liečiť v nemocnici so širokospektrálnymi intravenóznymi
antibiotikami.

Pre pacientov, ktorí mali vážne hematologické príznaky sa odporúča zníženie
dávky pri nasledujúcom podávaní (pozri časť 4.2).

Pacienti so silnou hnačkou majú zvýšené riziko infekcie a hematologickej
toxicity. U týchto pacientov sa musí monitorovať kompletný krvný obraz.

/Zhoršená činnosť pečene/
Činnosť pečene sa má skontrolovať na začiatku a pred každým cyklom
podávania lieku.

Týždenné monitorovanie krvného obrazu sa musí vykonávať u pacientov s
hodnotami bilirubínu medzi 1,5 až 3 násobkom hornej hranice normálu, kvôli
zníženému klírensu irinotecanu (pozri časť 5.2), a teda zvýšenému riziku
hematotoxicity. Liečba irinotecanom sa nemá použiť u pacientov s hodnotami
bilirubínu viac ako 3 násobok hornej hranice normálu (pozri časť 4.3).

/Nauzea a zvracanie/
Profylaktická liečba s antiemetikom sa odporúča pred každým podávaním
irinotecanu. Často dôjde k nevoľnosti a zvracaniu. Pacienti, ktorí zvracajú
pri neskorej hnačke, musia byť ihneď hospitalizovaní

/Akútny cholinergný syndróm/
Ak sa objaví akútny cholinergný syndróm (označovaný ako skorá hnačka a
niektoré iné príznaky ako potenie, kŕče v bruchu, slzenie, zápal svalov a
nadmerné slinenie), má sa podať atropín sulfát (250 mikrogramov podkožne)
pokiaľ nie je z klinického hľadiska kontraindikovaný (pozri časť 4.8).
Zvýšená opatrnosť sa vyžaduje u pacientov s astmou. V prípade, že by
pacient dostal akútny a silný cholinergný syndróm, odporúča sa
profylakticky podávať atropín sulfát a následne podávať irinotecan.

/Poruchy dýchania/
Intersticiálna pulmonálna choroba (pulmonálne infiltráty) je menej častá
počas liečby irinotecanom. Intersticiálna pulmonálna choroba môže byť
smrteľná. Medzi rizikové faktory spojené so vznikom intersticiálnej
pulmonálnej choroby patria používanie pneumo-toxických liekov, rádioterapia
a používanie rastových faktorov. Pacienti s rizikovými faktormi musia byť
starostlivo sledovaní na dýchacie symptómy pred a počas liečby
irinotecanom.

/Starší pacienti/
Vzhľadom k zvýšenej frekvencii zníženia biologických funkcií, napr. činnosť
pečene, u starších pacientov sa má dávka Irinotecanu Actavis stanoviť
opatrne (pozri časť 4.2).

/Pacienti s črevnými obštrukciami/
Pacienti nesmú byť liečení Irinotecanom, kým sa črevná obštrukcia
neodstráni (pozri časť 4.3)

/Pacienti so zhoršenou funkciou obličiek/
Neboli vykonané žiadne štúdie na tekejto vzorke populácie.( pozri časť 4.2
a časť 5.2).

/Iné/
Keďže Irinotecan HCL Actavis obsahuje sorbitol, nie je vhodný pre pacientov
s dedičnou fruktózovou neznášanlivosťou.

Spozorovali sa zriedkavé prípady nedostatočnej činnosti obličiek,
hypotenzie alebo cirkulačnej poruchy u pacientov, ktorí boli dehydratovaní
v súvislosti s hnačkou a/alebo zvracaním alebo mali sepsu.

Počas a aspoň tri mesiace po skončení liečby sa musia používať
antikoncepčné prostriedky.

Súčasné užívanie irinotecanu a silného inhibítora (napr. ketokonazol) alebo
induktora CYP3A4 (napr. karbamazepín, fenobarbitón, fenytoín,
rifampicín, ľubovník bodkovaný), môže zmeniť metabolizmus irinotecanu, a
preto sa má tomu zabrániť (pozri časť 4.5).

5. Liekové a iné interakcie

Interakcia medzi irinotecanom a neuromuskulárnymi blokátormi nemôže byť
vylúčená. Keďže irinotecan má anticholinesteráznu aktivitu, lieky, ktoré
majú anticholinesterázovú aktivitu môžu predĺžiť neuromuskulárne blokovacie
účinky suxametónia a antagonizovať neuromuskulárnu blokádu ne-
depolarizujúcich liekov.

Viaceré štúdie ukázali, že súbežné podávanie CYP3A-indukujúcich
antikonvulzívnych liekov, (napr. karbamazepín, fenobarbital alebo fenytoín)
vedie k zníženej expozícii irinotecanu, SN-38 a SN-38 glukuronidu
a zníženým farmakodynamickým účinkom. Účinky takýchto antikonvulzívnych
liekov sa prejavili poklesom AUC SN-38 a SN-38G o 50% a viac.
Indukcia cytochrómu P450 3A, zvýšená glukoronidácia a zvýšené vylučovanie
žlče môže mať význam pri znižovaní expozície na irinotecan a jeho
metabolity.

Štúdia ukázala, že súbežné podávanie ketokonazolu viedlo k poklesu AUC APC
o 87% a k zvýšeniu AUC SN-38 o 109% v porovnaní s irinotecanom podávaným
samostatne.

Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí súbežné užívajú lieky, ktoré
inhibujú (napr. ketokonazol) alebo indukujú (napr. karbamazepín,
fenobarbitón, fenytoín, rifampicín) liekový metabolizmus cytochrómom P450
3A. Súčasné užívanie irinotecanu a inhibítora/induktora môže zmeniť
metabolizmus irinotecanu a má sa tomu preto zabrániť (pozri časť 4.4).

V niekoľkých farmakokinetických štúdiách (n=5), v ktorých irinotecan 350
mg/m2 bol podávaný spolu s ľubovníkom bodkovaným(Hypericum perforatum) 900
mg, bol pozorovaný 42% pokles aktívnych metabolitov irinotecanu, SN-38
a plazmových koncentrácií. Hypericum perforatum znižuje hladiny plazmy SN-
38 a nemá sa podávať s irinotecanom (pozri časť 4.3).

Súčasné podávanie 5-fluorouracilu/kyseliny folovej v kombinovanom režime
nemení farmakokinetiku irinotecanu.

Nie je žiadny dôkaz o tom, že bezpečnostný profil irinotecanu je ovplyvnený
cetuximabom alebo naopak.

V jednej štúdii koncentrácie irinotecanu boli podobné u pacientov
dostávajúcich irinotecan /5FU/FA samostatne a v kombinácii s bevacizumabom.
Koncentrácie SN-38, aktívneho metabolitu irinotecanu boli analyzované na
podskupine pacientov (cca 30). Koncentrácie SN-38 boli v priemere o 33%
vyššie u pacientov dostávajúcich irinotecan /5FU/FA v kombinácii
s bevacizumabom v porovnaní s irinotecanom /5FU/FA podávaným samostatne.
Kvôli vysokej variabilite medzi pacientmi a obmedzenému vzorkovaniu, je
neisté, či zvýšenie hladín SN-38 bolo spôsobené bevacizumabom. Bolo
zaznamenané malé zvýšenie výskytu hnačiek a nežiadúcich príhod leukopenie.
Väčšie zníženie dávok irinotecanu bolo zaznamenané u pacientov
dostávajúcich irinotecan /5FU/FA v kombinácii s bevacizumabom.

Pacienti, u ktorých sa vyvinula silná hnačka, leukopénia alebo neutropenia
v súvislosti so súčasným podávaním bevacizumabu a irinotecanu, majú
dostávať znížené dávky irinotecanu podľa časti 4.2 Dávkovanie a spôsob
podávania.

6. Gravidita a laktácia

/Gravidita/
Neexistujú žiadne informácie o používaní irinotecanu u gravídnych žien.
Irinotecan preukázal embryotoxicitu, fetotoxicitu a teratogenitu u zajacov
a potkanov. Preto sa Irinotecan HCL Actavis nesmie používať v tehotenstve
(pozri časť 4.3 a 4.4).

/Ženy vo fertilnom veku/
Ženy vo fertilnom veku, ktoré dostávajú Irinotecan Actavis, sa majú vyhnúť
tehotenstvu a ak by otehotneli, musia to ihneď oznámiť ich lekárovi (pozri
časť 4.3 a 4.4).
Počas a aspoň tri mesiace po skončení liečby sa musia ženy vo fertilnom
veku a aj muži používať antikoncepčné prostriedky.

/Laktácia/
14C-irinotecan sa našiel v mlieku dojčiacich potkanov. Nie je známe, či sa
irinotecan vylučuje do ľudského mlieka. Laktácia sa má prerušiť počas
liečby s irinotecanom kvôli možným nežiaducim účinkom na dojčené dieťa
(pozri časť 4.3).

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pacienti musia byť upozornení na možné závrate alebo poruchy zraku, ku
ktorým môže dôjsť v priebehu 24 hodín po podávaní irinotecanu a je potrebné
upozorniť ich, aby neviedli vozidlá alebo neobsluhovali stroje, ak sa tieto
príznaky objavia.

4.8 Nežiaduce účinky

Nežiadúce účinky popísané v tejto časti sa vzťahujú na irinotecan. Nie je
žiadny údaj o tom, že bezpečnostný profil irinotecanu je ovplyvnený
cetuximabom alebo naopak. V kombinácii s cetuximabom boli dodatočne hlásené
nežiaduce účinky týkajúce sa cetuximabu (akné 88%). Obráťte sa preto na
informácie o cetuximabe.

Pre informácie o nežiadúcich účinkoch v kombinácii s bevacizumabom, pozri
súhrn charakteristických vlastností bevacizumabu.

765 pacientov hlásilo nasledujúce nežiaduce účinky, považované za možno
alebo pravdepodobne spôsobené následkom podávania trihydrátu
irinotekanhydrochloridu. Títo pacienti dostávali odporúčanú dávku 350
mg/m2 v monoterapii, a zo 145 pacientov, ktorí boli liečení trihydrátom
irinotekanhydrochloridu v kombinovanej liečbe s 5FU/FA každé dva týždne s
odporúčanou dávkou 180 mg/m2.

Frekvencia: Veľmi časté (?1/10); Časté (?1/100 až <1/10); Menej časté
(?1/1,000 až <1/100); Zriedkavé (?1/10,000 až <1/1,000); Veľmi zriedkavé
(<1/10,000)


/Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu/

/Neskorá hnačka/
Hnačka (vyskytujúca sa neskôr ako 24 hodín po podaní) je limitovaná
toxicitou dávky Irinotecan Actavis.
/V monoterapii:/
Veľmi časté: Silná hnačka bola pozorovaná u 20% pacientov, ktorí sa riadili
pokynmi na zaobchádzanie s hnačkou. Zo zhodnotiteľných liečebných cyklov
silná hnačka je pozorovaná v 14%. Priemerný čas začiatku prvej tekutej
stolice bol päť dní po infúzii trihydrátu irinotekanhydrochloridu.
/V kombinovanej terapii/:
Veľmi časté: Silná hnačka bola pozorovaná u 13,1%, ktorí sa riadili pokynmi
na liečbu hnačky. Zo zhodnotiteľných liečebných cyklov, silná hnačka je
pozorovaná v 3,9%.

Menej časté:
Zaznamenané boli prípady pseudo-membránovej kolitídy, jeden z týchto
prípadov bol dokumentovaný bakteriologicky (Clostridium difficile).

/Nauzea a zvracanie/
/V monoterapii/:
Veľmi časté: Nauzea a zvracanie vážne u asi 10% pacientov liečených
antiemetikami.
/V kombinovanej terapii/:
Časté: Bolo pozorovaných menej prípadov silnej nauzey a zvracania (2,1%
resp. 2,8% pacientov).

/Dehydratácia/
Časté: Boli zaznamenané prípady dehydratácie často spojené s hnačkou
a/alebo zvracaním.

Menej časté: Prípady renálnej insuficiencie, hypotenzie alebo srdcového a
vaskulárneho zlyhania boli pozorované u pacientov, ktorí boli dehydratovaní
v súvislosti s hnačkou a/alebo zvracaním.

/Iné gastrointestinálne prípady/
Časté: Zápcha v spojitosti s užívaním irinotecanu a/alebo loperamidu bola
pozorovaná v:
- monoterapii: u menej ako 10% pacientov
- kombinovanej liečbe: u 3,4% pacientov.

Menej časté: Prípady obštrukcie čreva, ileus alebo gastrointestinálneho
krvácania.
Zriedkavé: Kolitída vrátane zápalu slepého čreva a ischemickej a vredovej
kolitídy a intestinálnej perforácie. Prípady symptomatickej
a asymptomatickej pankreatitídy spojenej s liečbou irinotecanom.
Ostatné mierne účinky vrátane anorexie, bolesti brucha a zápalu sliznice.

/Ochorenia krvi a lymfatického systému/

Neutropénia je dávkovo-obmedzený toxický účinok. Neutropénia bola
reverzibilná a nie kumulatívna; priemerný čas na najnižší bod bol 8 dní, či
už pri užívaní monoterapie alebo kombinovanej terapie.

/Monoterapia:/
Veľmi časté: Neutropénia sa pozorovala u 78,7 % pacientov a bola silná
(počet neutrofilov <500 buniek/mm3) u 22,6% pacientov. Zo zhodnotiteľných
liečebných cyklov 18% malo počet neutrofilov pod 1000 buniek/mm3 vrátane
7,6% s počtom neutrofilov <500 buniek/mm3. K úplnému zotaveniu došlo
zvyčajne v priebehu 22 dní.
Anémia bola zaznamenaná u asi 58,7% pacientov (8% s hemoglobínom < 80 g/l a
0,9% s hemoglobínom < 65 g/l).

Časté: Horúčka s vážnou neutropéniou bola zaznamenaná u 6,2% pacientov a v
1,7% liečebných cykloch. Infekčné prípady sa vyskytli u asi 10,3% pacientov
(2,5 % liečebných cyklov) a boli spojené s vážnou neutropéniou u asi 5,3 %
pacientov (1,1 % liečebných cyklov) a mali za následok smrť v dvoch
prípadoch.
Trombocytopénia (<100,000 buniek/mm3) bola spozorovaná u 7,4% pacientov a v
1,8% liečebných cykloch a s počtom doštičiek < 50000 buniek/mm3 u 0,9%
pacientov a v 0,2% liečebných cykloch. U skoro všetkých pacientov sa
zaznamenalo zotavenie v priebehu 22 dní.

/V kombinovanej terapii:/
Veľmi časté: Neutropénia bola pozorovaná u 82,5% pacientov a bola vážna
(počet neutrofilov < 500buniek/mm3) u 9,8% pacientov. Zo zhodnotiteľných
liečebných cyklov 67,3% malo počet neutrofilov pod 1000 buniek/mm3 vrátane
2,7% s počtom neutrofilov <500 buniek/mm3. K úplnému zotaveniu došlo
zvyčajne v priebehu 7 - 8 dní.
Anémia bola zaznamenaná u 97,2% pacientov (2,1% s hemoglobínom < 80 g/l).
Trombocytopenia (<100,000 buniek/mmł) bola pozorovaná u 32.6% pacientov pri
21.8% cyklov
Žiadna vážna thrombocytopenia (<50,000 buniek/mmł) nebola pozorovaná. Bol
hlásený jeden prípad periferálnej tromvbocytopenie s protidoštičkobými
protilátkami.

Časté: Horúčka s vážnou neutropéniou bola zaznamenaná u 3,4% pacientov a v
0,9% liečebných cykloch.

Infekčné prípady sa vyskytli asi u 2% pacientov (0,5 % liečebných cyklov) a
boli spojené s vážnou neutropéniou asi u 2,1% pacientov (0,5% liečebných
cyklov) a v jednom prípade mali za následok smrť.

/Infekcie a nákazy/

Menej časté: Prípady renálnej insufuciencie, hypotenzie alebo srdečného a
vaskulárneho zlyhania boli pozorované u pacientov, ktorí mali sepsu.

/Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania/
/Akútny cholinergný syndróm/
Časté:Vážny prechodný akútny cholinergný syndróm bol pozorovaný u 9%
pacientov liečených v monoterapii a u 1,4% pacientov liečených s
kombinovanou terapiou. Hlavné príznaky boli definované ako včasná hnačka a
rôzne iné príznaky ako bolesti brucha, konjunktivitída, rinitída,
hypotenzia, rozšírenie ciev, potenie, zimnice, nevoľnosť, závrate, poruchy
zraku, myóza, slzenie a zvýšené slinenie, ktoré sa objavia počas infúzie
alebo v priebehu prvých 24 hodín po infúzii trihydrát
irinotekanhydrochloridu. Tieto príznaky zmizli po podaní atropínu (pozri
časť 4.4).

Asténia sa prejavila silne u menej ako 10% pacientov liečených s
monoterapiou a u 6,2% pacientov liečených s kombinovanou terapiou. Príčinný
vzťah s irinotecanom nebol jasne dokázaný.

Horúčka v neprítomnosti infekcie bez priebežnej silnej neutropénie sa
vyskytla u 12% pacientov liečených monoterapiou a u 6,2% liečených
kombinovanou terapiou.

Menej časté: Boli zaznamenané mierne reakcie v mieste infúzie.

/Ochorenia srdca a poruchy/ /srdcovej činnosti/
Menej časté: Prípady hypertenzie v priebehu infúzie alebo po infúzii.

/Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína/

Menej časté: Intersticiálna pulmonálna choroba, ktorá vyzerá ako pľúcne
infiltráty. Boli zaznamenané včasné účinky ako dyspnoe (pozri časť 4.4).

/Poruchy kože a podkožného tkaniva/

Veľmi časté: Reverzibilná alopécia.
Menej časté: Mierne kožné reakcie.

/Poruchy imunitného systému/

Menej časté: Mierne alergické reakcie
Zriedkavé: Anafylaktické/anafylaktoidné reakcie.

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva/

Zriedkavé: Boli zaznamenané včasné účinky, ako kontrakcie svalov alebo kŕče
a parestézia.

/Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia/

Veľmi časté: V kombinovanej liečbe, prechodné zvýšenia v hladinách séra
(stupne 1 a 2) alebo SGPT, SGOT, alkalickej fosfatázy alebo bilirubínu boli
pozorované u 15%, 11%, 11% a 10% pacientov v tomto poradí v neprítomnosti
progresívnych metastáz pečene. Prechodné stupne 3 boli pozorované u 0%, 0%,
0% a 1% pacientov v tomto poradí. Nepozoroval sa žiaden prípad stupňa 4.

Časté: V monoterapii boli zaznamenané prechodné mierne až stredne vážne
zvýšenia v hladinách séra transaminázy, alkalickej fosfatázy alebo
bilirubínu u 9,2%, 8,1% a 1,8% pacientov v tomto poradí v neprítomnosti
progresívnych metastáz pečene. Prechodné a mierne až stredne vážne zvýšenia
v hladinách séra kreatinínu boli pozorované u 7,3% pacientov.
Zroedkavé: Prípady hypokalémie a hyponatremie, ktoré sú väčšinou spojené s
hnačkou a zvracaním.

Veľmi zriedkavé: Zvýšenie amylázy a/alebo lipázy.

/Poruchy nervového systému/

Veľmi zriedkavé: Prechodné poruchy reči spojené s infúziou irinotecanu.

9. Predávkovanie

Boli hlásené predávkovania pri dávkach až približne dvojnásobných ako je
odporúčaná liečebná dávka, ktoré môžu byť smrteľné. Najdôležitejšie
zaznamenané nežiaduce účinky boli vážna neutropénia a vážna hnačka. Nie je
známa žiadne antidotum na irinotecan. Má sa začať maximálna podporná liečba
, aby sa zabránilo dehydratácii spôsobenej hnačkou, a aby sa liečili všetky
infekčné komplikácie.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

1. Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Iné antinetoplastické látky, ATC kód: L01XX19.

/Experimentálne údaje/

Irinotecan je polosyntetický derivát campthotecínu. Je to antineoplastická
látka, ktorá pôsobí ako špecifický inhibítor DNA topoizomerázy I.
Metabolizuje sa karboxylesterázou vo väčšine tkanív na SN-38, o ktorom sa
zistilo, že je aktívnejší ako irinotecan v purifikovanej topoizomeráze I a
viac cytotoxický ako irinotecan voči niekoľkým tumorovým bunkovým líniám u
myší a u ľudí. Inhibícia DNA topoizomerázy I irinotecanom alebo SN-38
indukuje jedno-vláknové DNA lézie, ktoré blokujú DNA replikačnú vidlicu a
sú zodpovedné za cytotoxicitu. Zistilo sa, že táto cytotoxicita je závislá
na čase a je špecifická pre S-fázu.

In vitro, P-glykoprotein (MDR) nerozozná irinotecan a SN-38 a irinotecan
preukáže cytotoxickú aktivitu proti bunkovým líniám rezistentným na
doxorubicín a vinblastín.

Naviac, irinotecan má široký protinádorový účinok in vivo proti myšacím
modelom tumorov (P03 adenokarcinóm pankreatického ductu, MA16/C prsný
adenokarcinóm, C38 a C51 adenokarcinómy hrubého čreva) a proti ľudským
xenograftom (Co-4 adenokarcinóm hrubého čreva, MX-1 prsný adenokarcinóm, ST-
15 a SC-16 adenokarcinómy žalúdku). Irinotecan účinkuje proti nádorom
prejavujúcim P-glykoproteín MDR (P388 leukémie rezistentné na vinkristín a
doxorubicín).

Okrem protinádorového účinku irinotecanu je najdôležitejší farmakologický
účinok inhibícia acetylcholinesterázy.

/Klinické údaje/

/V monoterapii//:/ Vyše 980 pacientov s metastatickou kolorektálnou rakovinou,
ktorí neuspeli s 5FU režimom v minulosti, boli zapojení do štúdií v
klinickej fáze II/III. Účinnosť irinotecanu bola hodnotená na 765
pacientoch, u ktorých choroba postupovala počas liečby s 5-FU na začiatku
štúdie.

| | |
| |Fáza III |
| | | |
| |Irinotecan oproti podpornej |Irinotecan oproti 5FU |
| |liečbe | |
| |Irinotecan |Podporná |p |Irinotecan |5FU | p |
| |hydrochlori|liečba |hodnoty |hydrochlori| |hodnoty |
| |de | | |de | | |
| |trihydrate | | |trihydrate | | |
| | |n=90 | | |n=129 | |
| |n=183 | | |n=127 | | |
|Prežívani| | | | | | |
|e bez |NA |NA | |33.5*) |26.7 |p=0.03 |
|postupu | | | | | | |
|po 6 | | | | | | |
|mesiacov | | | | | | |
|(%) | | | | | | |
|Prežívani| | | | | | |
|e po 12 |36.2) |13.8 |p=0.0001|44.8) |32.4 |p=0.0351|
|mesiacov | | | | | | |
|(%) | | | | | | |
|Priemerné| | | | | | |
|prežívani|9.2) |6.5 |p=0.0001|10.8) |8.5 |p=0.0351|
|e | | | | | | |
|(mesiacov| | | | | | |
|) | | | | | | |

NA: netýka sa
*: Štatisticky významný rozdiel

V II. fáze štúdií, ktoré boli uskutočnené na 455 pacientoch dostávajúcich
liečbu každé tri týždne, bolo prežitie bez choroby po 6 mesiacoch 30% a
priemerná doba prežitia bola 9 mesiacov. Priemerná doba do objavenia
progresie ochorenia bola 18 týždňov.

Okrem toho, nekomparatívne štúdie fáze II boli prevedené na 304 pacientoch
tak, že sa podávali vnútrožilové infúzie v týždennej dávke 125 mg/m2 v
priebehu 90 minút 4 týždne za sebou, a potom nasledovala dvojtýždňová
prestávka. V týchto štúdiách bola priemerná doba na progresiu ochorenia 17
týždňov a priemerná doba prežitia bola 10 mesiacov. Podobný bezpečnostný
profil bol pozorovaný v týždňovom dávkovacom režime u 193 pacientov so
začiatočnou dávkou 125 mg/m2 v porovnaní s trojtýždňovým dávkovacím
režimom. Priemerná doba do objavenia sa prvej tekutej stolice bola 11 deň.

/V kombinovanej terapii:/ III. fáza bola uskutočnená na 385 pacientoch
s predtým neliečenou metastatickou kolorektálnou rakovinou. Pacienti
dostávali liečbu každé dva týždne (pozri časť 4.2) alebo každý týždeň. V
dvojtýždňovom režime sa v prvý deň podávala dávka 180 mg/m2 trihydrát
irinotekanhydrochloridu raz za dva týždne a potom infúzia kyseliny folovej
(200 mg/m2 v priebehu 2 hodín vnútrožilovou infúziou) a 5-fluorouracilu
(400 mg/m2 ako vnútrožilový bolus nasledovaný 600 mg/m2 v priebehu 22
hodín vnútrožilovou infúziou). Na druhý deň sa podávala kyselina folová a 5-
fluorouracil v tých istých dávkach a tým istým režimom. V týždennom
programe sa podávala dávka 80 mg/m2 trihydrát irinotekanhydrochloridu
nasledovaným infúziou kyseliny folovej (500 mg/m2 v priebehu 2 hodín
vnútrožilovou infúziou) a 5-fluorouracilu (2300 mg/m2 v priebehu 24 hodín
vnútrožilovou infúziou) po dobu 6 týždňov.

V štúdii s kombinovanou liečbou sa skúšali 2 hore opísané režimy a účinnosť
irinotecan bola hodnotená u 198 pacientov:
| |Kombinované režimy |Týždenný plán |Plán na každé 2 |
| |(n=198) |(n=50) |týždne |
| | | |(n=148) |
| |Irinotecan |5FU/FA |Irinotecan |5FU/FA |Irinotecan |5FU/FA |
| |hydrochlori| |hydrochlori| |hydrochlori| |
| |de | |de | |de | |
| |trihydrate | |trihydrate | |trihydrate | |
| |+5FU/FA | |+5FU/FA | |+5FU/FA | |
|Rýchlosť | | | | | | |
|odpovede |40.8) |23.1) |51.2) |28.6) |37.5) |21.6) |
|(%) | | | | | | |
|p hodnota|p<0.001 |p=0.045 |p=0.005 |
|Priemerná| | | | | | |
|doba do |6.7 |4.4 |7.2 |6.5 |6.5 |3.7 |
|progresie| | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
| | | | | | | |
|p hodnoty|p<0.001 |NS |p=0.001 |
|Priemerné| | | | | | |
|trvanie |9.3 |8.8 |8.9 |6.7 |9.3 |9.5 |
|odpovede | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
|p hodnota|NS |p=0.043 |NS |
|Priemerná| | | | | | |
|trvanie |8.6 |6.2 |8.3 |6.7 |8.5 |5.6 |
|odpovede | | | | | | |
|a | | | | | | |
|stabilizá| | | | | | |
|cia | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
|p hodnota|p<0.001 |NS |p=0.003 |
|Priemerný| | | | | | |
|čas |5.3 |3.8 |5.4 |5.0 |5.1 |3.0 |
|do zlyhan| | | | | | |
|ia liečby| | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
|p hodnota|p=0.0014 |NS |P<0.001 |
|Priemerná| | | | | | |
|doba |16.8 |14.0 |19.2 |14.1 |15.6 |13.0 |
|prežitia | | | | | | |
|(mesiace)| | | | | | |
|p hodnota|p=0.028 |NS |p=0.041 |

5FU: 5-fluorouracil,
FA: kyselina folová,
NS: nedôležité,
*: podľa protokolu analýzy populácie

V týždennom režime bol výskyt prudkej hnačky 44,4% u pacientov liečených
irinotecanom v kombinácii s 5FU/FA a 25,6% u pacientov liečených len s
5FU/FA. Výskyt vážnej neutropénie (počet neutrofilov < 500 buniek/mm3) bol
5,8% u pacientov liečených s irinotecanom v kombinácii s 5FU/FA a 2,4% u
pacientov liečených len samotným 5FU/FA.

Okrem toho, priemerný čas na definitívne zhoršenie výkonnostného stavu bol
značne dlhší v skupine, ktorá dostávala irinotecan v kombinácii s 5FU/FA
ako v skupine, ktorá dostávala len 5FU/FA (p=0,046).

Kvalita života bola ohodnotená v štúdii vo fáze III použitím dotazníka
EORTC QLQ-C30. Čas na definitívne zhoršenie stavu nastal neskôr v skupinách
liečených s irinotecanom. Vývoj globálneho stavu zdravia/kvalita života bol
mierne lepší v skupine kombinovanej liečby irinotecanom, aj keď nie
významne, ukazujúc, že účinnosť irinotecanu v kombinovanej liečbe by sa
mohla dosiahnuť bez ovplyvnenia kvality života.

V kombinácii s cetuximabom:

Účinnosť kombinácie cetuximabu s irinotecanom bola skúmaná v dvoch
klinických štúdiách. Celkovo 356 pacientov s EGFR – expresívnou
metastatickou kolorektálnou rakovinou, u ktorých nedávno zlyhal irinotecan
vrátane cytotoxickej terapie a ktorí mali minimálny Karnofského výkonnostný
stav 60, väčšina však mala Karnofského výkonnostný stav ?80, dostali
kombinovanú liečbu.
EMR 62 202-007: Táto randomizovaná štúdia porovnávala kombináciu cetuximabu
a irinotecanu (218 pacientov) s monoterapiou cetuximabom (111 pacientov).
IMCL CP02-9923: Táto otvorená štúdia porovnávala kombinovanú liečbu na 138
pacientoch.
Údaje o účinnosti sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke:

|Štúdi|N |ORR |DCR |PFS (mesiace) |OS (mesiace) |
|a | | | | | |
| |
| |
|EMR 62 202-007 |
|EMR 62 202-007 |111 |
| |Typ 1 |Typ 2 |
| |irinotecan |irinotecan |
| |/5FU/FA + |/5FU/FA + |
| |Placebo |Avastina |
|Počet pacientov |411 |402 |
|Všeobecné prežitie | | |
| Priemerný čas (mesiace) |15.6 |20.3 |
| 95% interval spoľahlivosti|14.29 – 16.99|18.46 – 24.18 |
| Riziková miera b | |0.660 |
| p - hodnota | |0.00004 |
|Prežitie bez progresie | | |
| Priemerný čas (mesiace) |6.2 |10.6 |
| Riziková miera | |0.54 |
| p - hodnota | |< 0.0001 |
|Celkový čas odozvy | | |
| Miera (%) |34.8 |44.8 |
| 95% istota |30.2 – 39.6 |39.9 – 49.8 |
| p - hodnota | |0.0036 |
|Trvanie odozvy | | |
| Priemerný čas (mesiace) |7.1 |10.4 |
| 25–75 percentil (mesiace) |4.7 – 11.8 |6.7 – 15.0 |

a 5 mg/kg každé 2 týždne.
b Pomerne ku kontrolnému typu.

/Farmakokinetické/Farmakodynamické údaje/

Intenzita hlavných toxických účinkov, ku ktorým došlo počas liečby
s irinotecanom (napr. leukoneutropénia a hnačka) závisia na expozícii (AUC)
materskej látky a metabolitu SN-38. V monoterapii, bola poznamenaná
významná korelácia medzi intenzitou hematologickej toxicity (zníženie
bielych krviniek a neutrofilov v najhlbšom bode) alebo intenzitou hnačky a
AUC hodnotami irinotecanu aj SN-38 metabolitu.

2. Farmakokinetické vlastnosti

V štúdii fázy I na 60 pacientoch s použitím odporúčaného režimu dávkovania,
t.j. 30 minútová vnútrožilová infúzia s dávkou 100 až 750 mg/m2 každé tri
týždne, irinotecan preukázal dvoj-, alebo trojfázový eliminačný profil.
Priemerný plazmatický klírens bol 15 l/h/m2 a objem distribúcie v stálom
stave (Vdss) bol 157 l/m2. Priemerný polčas plazmy prvej fáze v trojfázovom
modeli bol 12 minút, v druhej fáze 2,5 hodín a v konečnej fáze 14,2 hodín.
Odstránenie plazmy zo SN-38 bolo dvoj fázové, priemerný polčas v konečnej
fáze bol 13,8 hodín. Priemerné najvyššie plazmové koncentrácie irinotecanu
a SN-38, dosiahnuté na konci infúzie pri odporúčanej dávke 350mg/m2 boli
7,7 µg/ml a 56 ng/ml, v tomto poradí, s hodnotami príslušnej plochy pod
krivkou (AUC) 34 µg.h/ml a 451 ng.h/ml. Veľké rozdiely medzi
farmakokinetickými parametrami rôznych jednotlivcov boli pozorované hlavne
pre SN-38.

Populačná farmakokinetická analýza irinotecanu bola uskutočnená na 148
pacientoch s metastatickou kolorektálnou rakovinou, liečenou rôznymi
režimami a rôznymi dávkami v testoch vo fáze II. Farmakokinetické parametre
vypočítané podľa trojkompartmentového modelu boli podobné ako tie, ktoré
boli pozorované v štúdiách vo fáze I. Všetky štúdie ukázali, že expozície
irinotecanu (CPT-11) a SN-38 sa zvyšujú proporcionálne s podávanou dávkou
CPT-11; ich farmakokinetiky nezávisia na počte predchádzajúcich cyklov a na
režime podávania.

In vitro, plazmatické bielkoviny viažuce na irinotecan a SN-38 boli
približne 65% a 95% v tomto poradí.

Hmotné vyváženie a metabolické štúdie uskutočnené s 14 C označeným liekom
ukázali, že viac ako 50 % dávky irinotecanu podávanej vnútrožilovo sa
vylúči ako nezmenený liek, 33 % sa vylúči stolicou hlavne žlčou a 22 %
močom.

Dve metabolické cesty zodpovedajú každá aspoň za 12 % dávky:
- Hydrolýza sprostredkovaná karboxylesterázou na aktívny SN-38
metabolit. SN-38 sa vylúči hlavne glukuronidáciou a vylúči sa ďalej žlčou a
močom (menej ako 0,5 % dávky irinotecanu). Pravdepodobné je, že SN-38-
glukuronid sa následne hydrolyzuje v čreve.
- Oxidácia podporovaná enzýmami cytochrómu P450 3A vedie k otvoreniu
vonkajšieho piperidínového prstenca s tvorbou APC (derivátu kyseliny
aminopentanoickej) a NPC (prvotného derivátu amínu) (pozri časť 4.5).

Hlavnú časť plazmy tvorí nezmenený irinotecan, nasleduje APC, SN-38-
glukuronid a SN-38. Len SN-38 má významnú cytotoxickú aktivitu.

Irinotecanu sa vylučuje asi o 40 % menej u pacientov s bilirubínemiou medzi
1,5 až 3 násobkom hornej normálnej hranice. U týchto pacientov dávka 200
mg/m2 irinotecanu vedie k plazmovej expozícii lieku porovnateľnej k hodnote
pozorovanej pri dávke 350 mg/m2 u pacientov s rakovinou s normálnymi
hepatickými parametrami.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti.

Irinotecan a SN-38 sa preukázali mutagénne /in vitro/ v chromozomálnych
aberačných testoch na CHO-bunkách ako aj v /in vivo/ mikronukleových testoch
na myšiach. Napriek tomu sa preukázali, že nemajú žiaden mutagénny
potenciál v Amesovom teste.

Pri liečbe potkanov raz do týždňa v priebehu 13 týždňov maximálnou dávkou
150 mg/m2 (menej ako polovica odporúčanej dávky u ľudí) žiadne nádory
spojené s liečbou neboli nahlásené v priebehu 91 týždňov po ukončení
liečby.

Štúdie toxicity po jednorazovom a opakovanom podaní irinotecanu sa
uskutočnili na myšiach, potkanoch a na psoch. Hlavné toxické účinky sa
pozorovali na hematopoetických a lymfatických systémoch. U psov bola
zaznamenaná neskorá hnačka spojená s atrofiou a nekrózou stolice v sliznici
čreva. U psov sa zaznamenala strata chlpov. Závažnosť týchto účinkov sa
viazala na dávku a účinky boli reverzibilné.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Sorbitol E420
Kyselina mliečna
Hydroxid sodný (nastaviť na pH 3,5)
Voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Irinotecan HCL Actavis nemiešajte s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú
spomenuté v časti 6.6 (pozri tiež časť 4.2)

6.3 Čas použiteľnosti

/Neotvorené/
3 roky.

/Po otvorení/
Obsah injekčnej liekovky sa musí použiť ihneď po prvom otvorení.

/Po rozriedení/
Chemická a fyzická stabilita sa lieku po rozriedení v odporúčanom roztoku
pre infúziu (pozri časť 6.6) bola dokázaná na 24 hodín pri teplote 30°C
a na 48 hodín pri teplote 2-8 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa liek má
ihneď použiť, pokiaľ spôsob otvorenia a rozriedenia nevylučuje riziko
mikrobiologickej kontaminácie. Ak sa nepoužije ihneď, doba uchovávania a
podmienky sú na zodpovednosti používateľa.

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Neuchovávajte v mrazničke.
Informácie o podmienkach uchovávania rozriedeného lieku, pozri časť 6.3.


5. Druh obalu a obsah balenia

Hnedá sklenená injekčná liekovka (typ I) s bromobutylovou gumenou zátkou
a kovovým (alumíniovým) uzáverom s polypropylénovým diskom. Liekovka j
balená s alebo bez ochranného plastového obalu.

/Veľkosti balení/
1 x 2 ml injekčná liekovka
1 x 5 ml injekčná liekovka
5 x 5 ml injekčná liekovka
1 x 15 ml injekčná liekovka
1 x 25 ml injekčná liekovka


Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

/Zaobchádzanie/
Ako pri všetkých antineoplastických látkach, pri zaobchádzaní
s Irinotecanom Actavis je potrebná opatrnosť. Rozrieďovanie sa musí
vykonávať v aseptických podmienkach vyškoleným personálom vo vyhradených
priestoroch. Musia byť vykonané opatrenia, aby sa predišlo kontaktu
s pokožkou alebo sliznicami.

/Pokyny na riedenie/
Irinotecan HCL Actavis infúzny koncentrát je určený na intravenóznu infúziu
len po predchádzajúcom rozriedení v odporúčanom roztoku (0,9% roztok
chloridu sodného alebo 5% roztok glukózy). Asepticky vytiahnite požadované
množstvo Irinotecanu HCL Actavis z ampulky kalibrovanou striekačkou a
vstrieknite do 250 ml infúzneho vrecka alebo do fľaše. Infúzia sa potom
musí dokonale rozmiešať ručným točením.

Ak sa spozorujú v injekčnej liekovke po zriedení usadeniny, liek sa musí
zlikvidovať v súlade so štandardnými predpismi na likvidáciu cytotoxických
látok.

Ochranné pokyny na prípravu infúzneho roztoku Irinotecanu HCL Actavis
1. Použite ochrannú komoru a rukavice ako aj ochranný plášť. Ak nie je
k dispozícii ochranná komora použite ochrannú rúšku a okuliare.
2. Otvorené obaly, ako sú liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly,
injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa považujú
za nebezpečný odpad a likvidácia podlieha predpisom pre zaobchádzanie
s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.
3. V prípade rozliatia postupujte nasledovne:
- použite ochranný odev
- rozbité sklo musí byť pozberané a umiestnené v kontajnery pre
NEBEZPEČNÝ
ODPAD
- kontaminovaný povrch musí byť dôkladne opláchnutý dostatočným
množstvom studenej vody
- opláchnutý povrch musí byť dôkladne utretý a materiál
použitý na utieranie umiestnený v kontajnery pre NEBEZPEČNÝ ODPAD
4. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s pokožkou musí byť
postihnuté miesto opláchnuté množstvom tečúcej vody a následne umyté
mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicou umyte postihnuté
miesto vodou. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, kontaktujte lekára.
5. V prípade kontaktu Irinotecanu HCL Actavis s očami, umyte ich
množstvom vody a ihneď kontaktujte oftalmológa.


/Likvidácia/
Všetky materiály používané na prípravu, podávanie alebo ktoré prišli inak
do kontaktu s irinotecanom sa musia likvidovať podľa postupov platných na
likvidáciu cytotoxických látok.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Actavis Group hf.
Reykjavíkurvegi 76-78
IS-220 Hafnarfjörđur
Iceland

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0476/07-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

12/2008

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

05/2012

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46845
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01XX19 - irinotecanum
Spôsob úhrady:
Podávané v ambulancii - Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
IS Island
Účinná látka:
lamii flos
Výrobca lieku:
Actavis hf.
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s pokročilým kolorektálnym karcinómom.
Môže predpísať:
Klinická onkológia
Predajná cena:
41.41 € / 1247.52 SK
Úhrada poisťovňou:
17.20 € / 518.17 SK
Doplatok pacienta:
24.21 € / 729.35 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:44.14 € ÚP:0.00 € DP:44.14 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:110.35 € ÚP:0.00 € DP:110.35 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien