Detail:
MEDOTRIGIN 100 mg tbl 30x100 mg
Názov lieku:
MEDOTRIGIN 100 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x100 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVMEDOTRIGIN 25 mg


MEDOTRIGIN 50 mg


MEDOTRIGIN 100 mg


MEDOTRIGIN 200 mg


tablety


lamotrigínPozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.

. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.

. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo
ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je MEDOTRIGIN a na čo sa používa

2. Skôr ako užijete MEDOTRIGIN

3. Ako užívať MEDOTRIGIN

4. Možné vedľajšie účinky

5. Ako uchovávať MEDOTRIGIN

6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MEDOTRIGIN A NA ČO SA POUŽÍVA

MEDOTRIGIN sa používa na liečbu dvoch rôznych ochorení, epilepsie a manicko-
depresívnej (bipolárnej) poruchy.


Epilepsia

Epileptický záchvat je náhle, silné a krátke zvýšenie impulzov medzi
nervovými bunkami v mozgu. MEDOTRIGIN pôsobí najmä tak, že tlmí náhle
opakované nervové výboje a tým zabraňuje epileptickým záchvatom.


Manicko-depresívna (bipolárna) porucha

Toto ochorenie je charakterizované opakovanými epizódami depresie, mánie
alebo hypománie a dlhšími alebo kratšími obdobiami bez príznakov.
MEDOTRIGIN sa používa na preventívnu liečbu najmä depresívnych epizód.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MEDOTRIGIN


NEUžÍVAJTE MEDOTRIGIN

. keď ste alergický (precitlivený) na lamotrigín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní MEDOTRIGINU

. ak užívate iné lieky na epilepsiu alebo manicko-depresívnu (bipolárnu)
poruchu, pretože dávka MEDOTRIGINU závisí od toho, aké iné lieky
užívate (pozri Užívanie iných liekov).

. ak máte ochorenie pečene alebo obličiek.

. ak ste precitlivený na lieky, ktoré obsahujú karbamazepín a fenytoín,
mali by ste to oznámiť svojmu lekárovi, pretože by ste mohli byť
precitlivený tiež na lamotrigín.

. ak ste alergický alebo ste mali kožnú vyrážku z iných liekov na
epilepsiu.

Ak máte kožnú vyrážku, horúčku, opuch tváre alebo príznaky podobné chrípke
počas liečby MEDOTRIGINOM, je dôležité vyhľadať ihneď svojho lekára (pozri
Možné vedľajšie účinky). U detí je riziko závažných kožných reakcií vyššie
ako u dospelých.


Myšlienky na sebapoškodenie alebo na samovraždu

Malé množstvo pacientov počas liečby antiepileptikami akým je lamotrigín
malo myšlienky na sebapoškodenie alebo samovraždu. Ak trpíte bipolárnou
poruchou, môžu sa u Vás tieto myšlienky vyskytnúť s väčšou
pravdepodobnosťou:

. keď liečbu začínate prvýkrát

. keď ste v minulosti mysleli na sebapoškodenie alebo na samovraždu

. keď máte menej ako 25 rokov.

Ak sa kedykoľvek u Vás vyskytnú takéto myšlienky, okamžite vyhľadajte
svojho lekára.


MEDOTRIGIN by sa nemá podávať pacientom do 18 rokov na liečbu bipolárnej
poruchy.

Lieky na liečbu depresie a iných mentálnych porúch zvyšujú riziko
samovražedných myšlienok a správania u detí a dospievajúcich mladších ako
18 rokov.


Ak užívate MEDOTRIGIN na epilepsiu

Záchvaty spojené s niektorými typmi epilepsie sa počas užívania lieku
MEDOTRIGIN občas môžu zhoršiť alebo sa vyskytovať častejšie. Niektorí
pacienti môžu mať silné záchvaty, ktoré môžu spôsobiť vážne zdravotné
problémy. Ak sa počas liečby liekom MEDOTRIGIN Vaše záchvaty vyskytujú
častejšie alebo ak prekonáte ťažký epileptický záchvat, urýchlene navštívte
lekára.

Pri epilepsii môže náhle prerušenie liečby zapríčiniť zvýšený počet
záchvatov. Preto sa vždy poraďte so svojím lekárom predtým, ako zmeníte
dávkovanie alebo prerušíte liečbu.

Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi, ak užívate ešte iné lieky, alebo ak ste ich
užívali nedávno.

Vás lekár potrebuje vedieť, či užívate iné lieky na epilepsiu alebo na iné
duševné choroby, preto aby ste užívali správnu dávku MEDOTRIGINU.
Informujte svojho lekára, pokiaľ užívate niektoré z týchto liečiv:

. oxkarbazepín, felbamát, gabapentín, levetiracetam, pregabalín,
topiramát alebo zonisamid, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie

. lítium alebo olanzapín, ktoré sa používajú na liečbu duševných porúch

. bupropión, ktorý sa používa na liečbu duševných porúch alebo na
odvykanie od fajčenia

Niektoré lieky sa MEDOTRIGINOM navzájom ovplyvňujú alebo môžu zvyšovať
pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov. Pokiaľ užívate, začínate užívať
alebo ste prestali užívať niektorý z nižšie uvedených liekov, informujte
o tom svojho lekára:

. valproát, používa sa na liečbu epilepsie a duševných porúch

. karbamazepín, používa sa na liečbu epilepsie a duševných porúch

. fenytoín, primidón alebo fenobarbital, používajú sa na liečbu
epilepsie

. risperidón, používa sa na liečbu duševných porúch

. rifampicín, čo je antibiotikum

. liek na liečbu infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej
nedostatočnosti - HIV (kombinácia lopinaviru a ritonaviru alebo
atazanaviru a ritonaviru)

. hormonálnu antikoncepciu, napríklad antikoncepčné tablety /(pozri/
/nižšie)/.

Ženy, ktoré začínajú alebo prestali užívať perorálne kontraceptíva počas
liečby MEDOTRIGINOM, sa majú poradiť so svojím lekárom, pretože dávkovanie
MEDOTRIGINU bude možno potrebné upraviť.

Ženy, ktoré sú liečené MEDOTRIGINOM a súčasne užívajú perorálne
kontraceptíva, majú ihneď hlásiť akékoľvek zmeny menštruačného cyklu svojmu
lekárovi.


Tehotenstvo a dojčenie

Ak otehotniete alebo plánujete otehotnieť počas liečby MEDOTRIGINOM, čo
najskôr vyhľadajte svojho lekára. Jedným z dôvodov je, že v jednej štúdii
bolo hlásené zvýšené riziko rázštepu pery alebo podnebia v súvislosti
s užívaním lamotrigínu počas prvých mesiacov tehotenstva. Pri plánovaní
tehotenstva a v tehotenstve Vám lekár môže odporučiť užívať navyše kyselinu
listovú. Liečbu neprerušujte bez porady s lekárom, pretože náhle skončenie
liečby môže vyvolať záchvaty, čo môže znamenať nebezpečenstvo pre Vás a pre
plod.

Je možné, že dojčené dieťa bude ovplyvnené. Preto neužívajte MEDOTRIGIN
počas dojčenia, pokiaľ Vám to špeciálne nepredpísal Váš lekár.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

MEDOTRIGIN môže spôsobiť závrat a dvojité videnie. Neveďte vozidlo ani
neobsluhujte stroje pokiaľ nemáte istotu, že Vás liek neovplyvňuje.

Ak máte epilepsiu, poraďte sa so svojím lekárom ohľadne vedenia vozidla
a obsluhy strojov.


Dôležité informácie o niektorých zložkách MEDOTRIGINU

MEDOTRIGIN obsahuje monohydrát laktózy. Ak viete, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ MEDOTRIGIN

Tablety sa majú prehltnúť s vodou.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice, okrem 25 mg tabliet, ktoré
nemajú deliacu ryhu.

Vždy užívajte MEDOTRIGIN presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie je na začiatku liečby nízke a neskôr sa postupne zvyšuje, pričom
treba vziať do úvahy všetky ostatné lieky užívané súčasne.


Ak užijete viac MEDOTRIGINU ako máte

Vždy kontaktujte svojho lekára, nemocnicu alebo linku 112.


Ak zabudnete užiť MEDOTRIGIN

Užite čo najskôr ďalšiu dávku, neužívajte však dvojnásobnú dávku, aby ste
nahradili vynechanú dávku.


Ak užívate MEDOTRIGIN na liečbu epilepsie

Pre ukončenie liečby MEDOTRIGINOM, je dôležité, aby bola Vaša dávka
znižovaná postupne po dobu asi 2 týždňov. Pokiaľ náhle ukončíte užívanie
MEDOTRIGINU, môže dôjsť k návratu epilepsie alebo k jej zhoršeniu.


Ak užívate MEDOTRIGIN na liečbu bipolárnej poruchy

Môže trvať určitú dobu, kým MEDOTRIGIN začne účinkovať. Preto je
nepravdepodobné, že sa budete okamžite cítiť lepšie. Pokiaľ liečbu
MEDORIGINOM ukončíte, Vaša dávka nemusí byť postupne znižovaná. Pokiaľ
chcete ukončiť užívanie MEDOTRIGINU, najskôr o tom informujte svojho
lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj MEDOTRIGIN môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.


Potenciálne závažné reakcie:

U malého počtu ľudí užívajúcich lamotrigín sa vyskytuje alergická reakcia
alebo potenciálne závažná kožná reakcia, ktorá bez liečby môže prejsť do
vážnejších problémov. Tieto príznaky sú pravdepodobnejšie počas prvých
mesiacov liečby MEDOTRIGINOM, najmä pokiaľ je počiatočná dávka príliš
vysoká alebo pokiaľ zvyšovanie dávky prebieha príliš rýchlo alebo ak je
MEDOTRIGIN užívaný spolu s liekom, ktorý sa nazýva valproát. Niektoré
z týchto príznakov sú častejšie u detí, rodičia by ich preto mali obzvlášť
starostlivo sledovať, Príznaky týchto reakcií zahrňujú:

. kožné vyrážky alebo sčervenanie, ktoré sa môže rozvinúť v závažnú
kožnú reakciu s rozsiahlou vyrážkou s výskytom pľuzgierov a olupujúcej
sa kože, najmä okolo úst, nosa, očí a genitálií (Stevensov-Johnsonov
syndróm) rozsiahle olupovanie kože (viac než 30% povrchu tela –
toxická epidermálna nekrolýza)

. bolesti v ústach alebo bolesť očí

. vysoká teplota (horúčka), príznaky podobné chrípke alebo ospalosť

. opuch tváre alebo zdurenie žliaz na krku, v podpazuší a v trieslach

. neočakávané krvácanie, modriny alebo zmodranie Vašich prstov

. bolesť hrdla alebo častejší výskyt infekčných ochorení ako obvykle
(napr. nachladnutie)

V mnohých prípadoch sú tieto príznaky známkou mierne závažných vedľajších
účinkov. Musíte si ale byť vedomí, že môžu byť potenciálne závažné a bez
liečby môžu prechádzať do závažnejších problémov ako je orgánové zlyhanie.
Pokiaľ pozorujete niektorý z týchto príznakov, ihneď kontaktujte lekára.
Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám urobí pečeňové testy, vyšetrenie
obličiek alebo krvi a môže Vám liečbu MEDOTRIGINOM ukončiť.


/Veľmi časté/ nežiaduce účinky(vyskytujúce sa u viac ako 1 z 10 pacientov)

. bolesť hlavy

. závraty

. ospalosť alebo spavosť

. nemotornosť a strata koordinácie pohybov /(ataxia)/

. dvojité videnie alebo rozmazané videnie

. napínanie na vracanie /(nauzea)/ alebo vracanie /(dávenie)/

. kožná vyrážka


/Časté/ nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u viac ako 1 zo 100 pacientov)

. agresivita alebo podráždenosť

. rýchle, neovládateľné pohyby očí /(nystagmus)/

. tras alebo chvenie

. ťažkosti so spánkom

. hnačka

. suchosť v ústach

. únava

. bolesť chrbta, kĺbov alebo ktorejkoľvek časti tela.


/Zriedkavé/ nežiaduce účinky (vyskytujúce sa u menej ako 1
z 1 000 pacientov)

. svrbenie očí s výtokom z očí a chrastavením očných viečok
/(konjunktivitída)/

. závažné kožné reakcie /(Stevensov-Johnsonov syndróm – viac tiež na/
/začiatku časti 4)/


/Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky/ (vyskytujúce sa u menej ako 1
z 10 000 pacientov)

. halucinácie („videnie“ alebo „počutie“ vecí, ktoré nie sú skutočné)

. zmätenosť alebo nepokoj

. pocit neistoty alebo nestability pri chôdzi

. neovládateľné telesné pohyby /(tiky)/, neovládateľné svalové sťahy
postihujúce oči, hlavu a trup /(choreoatetóza)/ alebo iné nezvyčajné
telesné pohyby, ako sú zášklby, tras alebo strnulosť

. skupina príznakov zahrňujúcich horúčku, nevoľnosť, vracanie stuhnutý
krk a extrémnu precitlivenosť na jasné svetlo. To môže byť spôsobené
zápalom membrán, ktoré obklopujú mozog a miechu (/meningitída/)

. závažná kožná reakcia, /(toxická epidermálna nekrolýza –pozri tiež/
/informácie na začiatku časti 4)/

. častejší výskyt epileptických záchvatov u ľudí, ktorí už majú
epilepsiu

. zmeny funkcie pečene, ktoré sa ukážu v krvných vyšetreniach, alebo
zlyhanie pečene

. zmeny, ktoré sa môžu ukázať v krvných vyšetreniach - zahŕňajúce
znížený počet červených krviniek /(anémia)/, znížený počet bielych
krviniek /(leukopénia, neutropénia, agranulocytóza)/, znížený počet
krvných doštičiek /(trombocytopénia)/, znížený počet všetkých druhov
krvných buniek /(pancytopénia)/ a porucha kostnej drene nazývaná
/aplastická anémia/

. závažná porucha zrážania krvi, ktorá môže spôsobiť nečakané krvácanie
alebo tvorbu krvných podliatin /(diseminovaná intravaskulárna/
/koagulácia)/

. vysoká teplota (/horúčka/)

. opuch v oblasti tváre (/edém/) alebo opuchnuté uzliny na krku, v
podpazuší alebo v slabinách (/lymfadenopatia/)

. zhoršenie príznakov u pacientov, ktorí majú Parkinsonovu chorobu

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MEDOTRIGIN

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU A DOHľADU DETÍ.

Nepoužívajte MEDOTRIGIN po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.

Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


ČO MEDOTRIGIN obsahuje

. Liečivo je lamotrigín.

. Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná
soľ karboxymetylškrobu, povidón, magnéziumstearát a žltý oxid železitý
(E172).


Ako vyzerá MEDOTRIGIN a obsah balenia

25 mg tablety sú béžové, okrúhle, ploché, označené MC na jednej strane,
s priemerom 6 mm.

50 mg tablety sú béžové, okrúhle, ploché, s deliacou ryhou, s priemerom
8 mm.

100 mg tablety sú béžové, okrúhle, ploché, s deliacou ryhou, s priemerom
9,5 mm.

200 mg tablety sú béžové, okrúhle, ploché, s deliacou ryhou, s priemerom
12,7 mm.


Veľkosť balenia

MEDOTRIGIN 25 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

MEDOTRIGIN 50 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

MEDOTRIGIN 100 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

MEDOTRIGIN 200 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v júni
2011.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti liekuSÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

MEDOTRIGIN 25 mg

MEDOTRIGIN 50 mg

MEDOTRIGIN 100 mg

MEDOTRIGIN 200 mg

tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna 25 mg tableta obsahuje 25 mg lamotrigínu.

Jedna 50 mg tableta obsahuje 50 mg lamotrigínu.

Jedna 100 mg tableta obsahuje 100 mg lamotrigínu.

Jedna 200 mg tableta obsahuje 200 mg lamotrigínu.

Pomocná látka: monohydrát laktózy

Jedna tableta MEDOTRIGINU 25 mg obsahuje 24,7 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta MEDOTRIGINU 50 mg obsahuje 49,4 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta MEDOTRIGINU 100 mg obsahuje 98,8 mg monohydrátu laktózy.

Jedna tableta MEDOTRIGINU 200 mg obsahuje 197,6 mg monohydrátu laktózy.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

25 mg tablety sú béžové okrúhle ploché označené MC na jednej strane
s priemerom 6 mm.

50 mg tablety sú béžové okrúhle ploché s deliacou ryhou s priemerom 8 mm.

100 mg tablety sú béžové okrúhle ploché s deliacou ryhou s priemerom
9,5 mm.

200 mg tablety sú béžové okrúhle ploché s deliacou ryhou s priemerom
12,7 mm.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké polovice, okrem 25 mg tabliet, ktoré
nemajú deliacu ryhu.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 TERAPEUTICKÉ INDIKÁCIE


/Dospelí a deti staršie ako 12 rokov/

Ako monoterapia pri epilepsii:

. parciálne záchvaty

. generalizované záchvaty

o primárne záchvaty

o sekundárne tonicko-klonické záchvaty


/Dospelí a deti staršie ako 12 rokov/

Ako prídavná liečba pri epilepsii:

. parciálne záchvaty

. generalizované záchvaty

o primárne záchvaty

o sekundárne tonicko-klonické záchvaty

. záchvaty spojené s Lennox-Gastautovým syndrómom

Liečbu týmto liekom môže začať len neurológ alebo pediatrický neurológ so
skúsenosťou s liečbou epilepsie alebo sa môže používať na neurologických
a podobných oddeleniach.


/Dospelí (od 18 rokov)/

. k prevencii depresívnych epizód pri bipolárnej poruche.


4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


/Epilepsia/

Ak vypočítaná dávka lamotrigínu nezodpovedá určitému počtu celých tabliet,
napr. u pacientov s poruchou funkcie pečene, má sa podať dávka
zodpovedajúca najbližšiemu nižšiemu počtu celých tabliet.

Ak sa súbežná liečba antiepileptikami vysadí, aby sa mohla začať
monoterapia lamotrigínom alebo ak sa k liečbe lamotrigínom pridajú iné
antiepileptiká, je potrebné vziať do úvahy možný účinok na farmakokinetiku
jednotlivých liečiv, vrátane lamotrigínu (pozri časť 4.5).

Na zníženie rizika vyrážky sa počiatočné dávkovanie a následné stupňovanie
dávkovania uvedené nižšie nemá prekračovať (pozri časť 4.4).


Dosp/elí a deti staršie ako 12 rokov/


/Monoterapia (pozri tabuľku 1)/

Počiatočná dávka lamotrigínu pri monoterapii je 25 mg/deň jedenkrát denne
počas 2 týždňov, následne 50 mg/deň jedenkrát denne počas 2 týždňov. Potom
sa dávka zvyšuje o maximálne 50-100 mg týždenne alebo každý druhý týždeň až
do dosiahnutia optimálnej terapeutickej odpovede. Zvyčajná udržiavacia
dávka je 100-200 mg/deň jedenkrát denne alebo rozdelená do dvoch dávok.
Niektorí pacienti potrebovali na dosiahnutie požadovanej terapeutickej
odpovede dávky až do 500 mg/deň.


/Súbežná liečba inými antiepileptikami (pozri tabuľku 1)/


/Pacienti užívajúci valproát spolu s inými antiepileptikami alebo bez nich/
/(pozri časť 4.5)/

Počiatočná dávka je 25 mg každý druhý deň počas 2 týždňov, následne
25 mg/deň jedenkrát denne počas 2 týždňov. Potom sa dávka zvyšuje
o maximálne 25-50 mg týždenne alebo každý druhý týždeň do dosiahnutia
optimálnej terapeutickej odpovede. Zvyčajná udržiavacia dávka je 100-
200 mg/deň jedenkrát denne alebo rozdelená do dvoch dávok. Niektorí
pacienti potrebovali na dosiahnutie požadovanej terapeutickej odpovede
dávky až do 500 mg/deň.


Pacienti užívajúci iné antiepileptiká alebo iné /účinné látky, ktoré/
/indukujú metabolizmus lamotrigínu, spolu s inými antiepileptikami alebo bez/
/nich, okrem valproátu (pozri časť 4.5)/

Počiatočná dávka je 50 mg/deň jedenkrát denne počas 2 týždňov, následne
100 mg/deň rozdelená do dvoch dávok počas dvoch týždňov. Potom sa dávka
zvyšuje o maximálne 100 mg týždenne alebo každý druhý týždeň do dosiahnutia
požadovanej terapeutickej odpovede. Zvyčajná udržiavacia dávka je 200-
400 mg/deň rozdelená do 2 dávok. Niektorí pacienti potrebovali na
dosiahnutie požadovanej terapeutickej odpovede 500-700 mg/deň.


/Pacienti užívajúci oxkarbazepín bez iných účinných látok, ktoré ovplyvňujú/
/metabolizmus lamotrigínu (pozri časť 4.5)/

Počiatočná dávka je 25 mg jedenkrát denne počas 2 týždňov, následne 50 mg
jedenkrát denne počas 2 týždňov. Potom sa dávka zvyšuje o maximálne 50-
100 mg týždenne alebo každý druhý týždeň až do dosiahnutia optimálnej
terapeutickej odpovede. Zvyčajná udržiavacia dávka je 100-200 mg/deň
jedenkrát denne alebo rozdelená do dvoch dávok.


Tabuľka 1/:Odporúčané stupňovanie dávkovania MEDOTRIGINU v liečbe epilepsie/
/u dospelých a detí starších ako 12 rokov (celková denná dávka/
/v miligramoch/deň)/

|Liečba |1. + 2. |3. + 4. |Udržovacia dávka |
| |týždeň |týždeň | |
|Monoterapia |25 mg |50 mg |100-200 mg (jedenkrát |
| |(jedenkrát |(jedenkrát |denne alebo rozdelená do|
| |denne) |denne) |2 dávok). Na dosiahnutie|
| | | |udržiavacej dávky sa |
| | | |denná dávka zvyšuje |
| | | |o maximálne 50-100 mg |
| | | |týždenne alebo každý |
| | | |druhý týždeň. |
|Prídavná liečba |12,5 mg |25 mg |100-200 mg (jedenkrát |
|k valproátu spolu |(25 mg |(jedenkrát |denne alebo rozdelená do|
|s inými |jedenkrát |denne) |2 dávok). Na dosiahnutie|
|antiepileptikami |každý druhý | |udržiavacej dávky sa |
|alebo bez nich |deň) | |denná dávka zvyšuje |
| | | |o maximálne 25-50 mg |
| | | |týždenne alebo každý |
| | | |druhý týždeň. |
|Prídavná liečba |50 mg |100 mg |200-400 mg (rozdelená do|
|k antiepileptikám*|(jedenkrát |(rozdelená do|2 dávok). Na dosiahnutie|
|indukujúcim enzýmy|denne) |2 dávok) |udržiavacej dávky sa |
|s inými | | |denná dávka zvyšuje |
|antiepileptikami | | |o maximálne 100 mg |
|alebo bez nich | | |týždenne alebo každý |
|(okrem valproátu) | | |druhý týždeň. |
|Prídavná liečba |25 mg |50 mg |100-200 mg (jedenkrát |
|k oxkarbazepínu |(jedenkrát |(jedenkrát |denne alebo rozdelená do|
|bez iných |denne) |denne) |2 dávok). Na dosiahnutie|
|induktorov alebo | | |udržiavacej dávky sa |
|inhibítorov | | |denná dávka zvyšuje |
|enzýmov | | |o maximálne 50-100 mg |
| | | |týždenne alebo každý |
| | | |druhý týždeň. |
|* napr. fenytoín, karbamazepín, fenobarbital, primidón alebo iné |
|induktory enzýmov (pozri časť 4.5) |

U pacientov užívajúcich antiepileptiká, ktorých farmakokinetické interakcie
s lamotrigínom nie sú v súčasnosti známe, sa dávka zvyšuje podľa
odporúčania pre súbežnú liečbu s valproátom. Potom sa dávkovanie zvyšuje až
do dosiahnutia optimálnej terapeutickej odpovede./Dávkovanie pri bipolárnej poruche/

/Na zníženie rizika kožných reakcií sa odporúčané/ počiatočné dávky
a následné stupňovanie dávkovania doporučeného nižšie nemá prekračovať
(pozri časť 4.4).


Tabuľka 2/: Monoterapia alebo kombinovaná liečba s MEDOTRIGINOM pri/
/bipolárnej poruche u dospelých od 18 rokov/

|Odporúčané počiatočné dávkovanie, stupňovanie a udržiavacie dávkovanie |
|MEDOTRIGINU |
|Liečba |1. - 2. |3. - 4. |5. týždeň |Udržiavacia dávka |
| |týždeň |týždeň | |(od 6. týždňa) |
|Monoterapia alebo |25 mg |50 mg |100 mg |Zvyčajne 200 mg |
|v kombinácii |(jedenkrát|(jedenkrát |(jedenkrát |(jedenkrát denne |
|s lítiom (alebo iným|denne) |denne alebo|denne alebo|alebo rozdelená do|
|liekom bez | |rozdelená |rozdelená |2 dávok). Rozsah |
|farmakokinetickej | |do 2 dávok)|do 2 dávok)|dávkovania |
|interakcie | | | |100-400 mg/deň |
|s lamotrigínom) | | | | |
|Kombinácia s |25 mg |25 mg |50 mg |100 mg (jedenkrát |
|valproátom |každý |(jedenkrát |(jedenkrát |denne alebo |
| |druhý deň |denne) |denne alebo|rozdelená do 2 |
| | | |rozdelená |dávok). Maximálna |
| | | |do 2 dávok)|denná dávka: |
| | | | |200 mg. |
|Kombinácia s liekmi |50 mg |100 mg |200 mg |300 mg/deň počas |
|indukujúcimi enzýmy,|(jedenkrát|denne |denne |6. týždňa. Ak je |
|napr. karbamazepín |denne) |rozdelená |rozdelená |to potrebné, dávku|
|alebo fenobarbital, | |do 2 dávok |do 2 dávok |možno zvýšiť na |
|u pacientov, ktorí | | | |400 mg/deň počas |
|nie sú liečení | | | |7. týždňa |
|valproátom | | | |(rozdelená do 2 |
| | | | |dávok). |
|Poznámka: U pacientov užívajúcich súbežnú liečbu s |
|antiepileptikami/psychotropnými liekmi, u ktorých farmakokinetická |
|interakcia s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa, sa dávka zvyšuje |
|podľa odporúčania pre súbežnú liečbu s valproátom. |
| cieľová udržovacia dávka sa mení v závislosti od klinickej odpovede |


Po dosiahnutí udržiavacej dávky MEDOTRIGINU možno postupne vysadiť inú
liečbu, ak je to klinicky opodstatnené. Potom možno použiť nasledovnú
tabuľku na úpravu dávkovania lamotrigínu.


/Tabuľka 3:Úprava dávkovania MEDOTRIGINU po vysadení inej liečby pri/
/bipolárnej poruche u dospelých od 18 rokov/

|Odporúčané dávkovanie MEDOTRIGINU po vysadení inej liečby |
|Vysadenie liečby |1. týždeň po |2. týždeň |3. týždeň a nasledovné|
| |vysadení | |týždne |
|Lítium alebo iný liek|Zostať na bežnom udržiavacom dávkovaní |
|bez farmakokinetickej|(100-400 mg/deň) |
|interakcie s | |
|lamotrigínom | |
|Valproát |Zdvojnásobiť denné|Zostať na bežnom udržiavacom |
| |dávkovanie na |dávkovaní alebo postupne zvýšiť |
| |maximálne |denné dávkovanie o maximálne |
| |200 mg/deň |100 mg na týždeň. Rozsah |
| | |dávkovania: 100-400 mg/deň |
|Lieky indukujúce |Zostať na |300 mg/deň|200 mg/deň |
|enzýmy, napr. |400 mg/deň* | | |
|karbamazepín | | | |
| |Zostať na |225 mg/deň|150 mg/deň |
| |300 mg/deň* | | |
| |Zostať na |150 mg/deň|100 mg/deň |
| |200 mg/deň* | | |
|Poznámka: Po vysadení antiepileptík/psychotropných liekov, ktorých |
|farmakokinetická interakcia s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa, |
|dávka sa upravuje podľa odporúčania pre vysadenie valproátu, potom môže |
|byť potrebná úprava dávky podľa klinickej odpovede. |
|* V závislosti od bežného udržiavacieho dávkovania. |


Ak sa musí udržiavacia liečba MEDOTRIGINOM nahradiť inou liečbou bipolárnej
poruchy, dávkovanie MEDOTRIGINU sa má upraviť podľa schémy uvedenej nižšie.


Tabuľka 4/:Úprava dávkovania MEDOTRIGINU s pridaním iného lieku na bipolárnu/
/poruchu u dospelých od 18 rokov/

|Odporúčaná dávka MEDOTRIGINU |
|Prídavná liečba|Súčasná |1. týždeň |2. týždeň |3. týždeň a |
| |udržovacia | | |nasledovné |
| |dávka | | |týždne |
| |lamotrigínu | | | |
|Lítium alebo |Zostať na bežnom udržiavacom dávkovaní |
|iný liek bez |(100-400 mg/deň) |
|farmako-kinetic| |
|kej interakcie | |
|s lamotrigínom | |
|Valproát |100-200 mg/de|100 mg/deň |Zostať na 100 mg/deň |
| |ň | | |
| |300 mg/deň |150 mg/deň |Zostať na 150 mg/deň |
| |400 mg/deň |200 mg/deň |Zostať na 200 mg/deň |
|Liek indukujúci|100 mg/deň |100 mg/deň |150 mg/deň |200 mg/deň |
|enzýmy, ako je | | | | |
|karbamazepín | | | | |
|u pacientov, | | | | |
|ktorí neužívajú| | | | |
|súbežne | | | | |
|valproát | | | | |
| |150 mg/deň |150 mg/deň |225 mg/deň |300 mg/deň |
| |200 mg/deň |200 mg/deň |300 mg/deň |400 mg/deň |
|Poznámka: Ak sa pridáva antiepileptikum/psychotropný liek, u ktorého |
|farmakokinetická interakcia s lamotrigínom nie je v súčasnosti známa,|
|dávkovanie sa má upraviť podľa odporúčaní pre pridanie valproátu, |
|potom môže byť potrebná úprava dávky podľa klinickej odpovede. |


/Vysadenie MEDOTRIGINU pri bipolárnej poruche/

/V klinických štúdiách sa nezaznamenalo zvýšenie výskytu, závažnosti alebo/
klasifikácie vedľajších účinkov po náhlom vysadení lamotrigínu. Pacienti
s bipolárnou poruchou môžu preto vysadiť liečbu bez postupného znižovania
dávky.


/Všeobecné odporúčania pre dávkovanie MEDOTRIGINU u osobitných skupín/
/pacientov/


/Deti do 12 rokov/

/Tento liek sa neodporúča pre deti tejto vekovej skupiny./


Starší pacienti (/> 65 rokov)/

/Nevyžaduje sa žiadna úprava odpor/účaného dávkovania. Farmakokinetika
lamotrigínu v tejto vekovej skupine sa významne neodlišuje od
farmakokinetiky u mladších dospelých.


Porucha funkcie pečene

Počiatočné dávky, stupňovanie a udržiavacie dávky sa majú väčšinou znížiť
o približne 50% u pacientov s miernou (Child-Pugh stupeň B) poruchou
funkcie pečene a o približne 75% u pacientov so závažnou (Child-Pugh stupeň
C) poruchou funkcie pečene. Stupňovanie a udržiavacie dávkovanie sa má
upraviť podľa klinickej odpovede.

V závislosti na dávke možno nebude možné postupovať podľa odporúčaného
dávkovania u pacientov s poruchou funkcie pečene s dostupnými silami tohto
lieku (pozri časť 5.2).


/Porucha renálnej funkcie/

/Opatrnosť je potrebná pri podávaní lamotrigínu pacientom s poruchou funkcie/
/obličiek. U pacientov v konečnom štádiu renálneho zlyhania sa počiatočné/
/dávkovanie lamotrigínu stanoví na základe iných liekov, ktoré pacient/
/užíva; pre pacientov s poruchou renálnej funkcie/ môže byť účinné znížené
udržiavacie dávkovanie (pozri časť 4.4 a 5.2).


/Ženy užívajúce hormonálne kontraceptíva/

Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 µg/150 µg) zvyšuje
klírens lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k zníženým hladinám
lamotrigínu. Po titrácii môžu byť potrebné vyššie udržiavacie dávky
lamotrigínu (až dvojnásobné) na dosiahnutie maximálnej terapeutickej
odpovede. Počas týždňa inaktívnej liečby (týždňa bez antikoncepčných
tabliet) sa pozorovalo dvojnásobné zvýšenie hladín lamotrigínu. Nie je
možné vylúčiť nežiaduce účinky súvisiace s dávkou. Z tohto dôvodu sa má v
prvej línii liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň
inaktívnej liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo
nehormonálne metódy; pozri časti 4.4 a 4.5).


Nasadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú
udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie
lamotrigínu

/Vo väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až/
/dvojnásobne (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa, aby sa v období od/
/nasadenia hormonálnej antikoncepcie dávka lamotrigínu zvyšovala o 50 až 100/
/mg/deň raz za týždeň, podľa individuálnej klinickej odpovede. Odporúčané/
/zvyšovanie dávky sa nemá prekračovať, pokiaľ klinická odpoveď nepodporuje/
/väčšie zvýšenia. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére/
/pred a po nasadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie/
/východiskovej koncentrácie lamotrigínu. V prípade potreby sa má dávka/
/upraviť. U žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden/
/týždeň inaktívnej liečby (týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa má/
/kontrola hladiny lamotrigínu v sére vykonať počas 3. týždňa aktívnej/
/liečby, t.j. v 15. až 21. deň cyklu užívania tabliet. Z tohto dôvodu sa má/
/v prvej línii liečby zvážiť použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň/
/inaktívnej liečby (napríklad kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo/
/nehormonálne metódy; pozri časti 4.4 a 4.5)./


Vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už užívajú
udržiavacie dávky lamotrigínu a NEUŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie
lamotrigínu

/Vo väčšine prípadov bude potrebné znížiť udržiavaciu dávku lamotrigínu až o/
/50 % (pozri časti 4.4 a 4.5). Odporúča sa postupné znižovanie dennej dávky/
/lamotrigínu o 50-100 mg raz za týždeň (najviac o 25 % celkovej dennej dávky/
/týždenne) počas obdobia 3 týždňov, pokiaľ to klinická odpoveď nevyžaduje/
/inak. Môže sa zvážiť stanovenie koncentrácií lamotrigínu v sére pred a po/
/vysadení hormonálnej antikoncepcie, aby sa potvrdilo udržanie východiskovej/
/koncentrácie lamotrigínu. U žien, ktoré chcú ukončiť užívanie hormonálnej/
/antikoncepcie, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby (týždeň bez/
/antikoncepčných tabliet), sa má kontrola hladiny lamotrigínu v sére vykonať/
/počas 3. týždňa aktívnej liečby, t.j. v 15. až 21. deň cyklu užívania/
/tabliet. Vzorky na stanovenie hladín lamotrigínu po trvalom vysadení/
/antikoncepčných tabliet sa nemajú odoberať počas prvého týždňa po vysadení/
/antikoncepčných tabliet./


Nasadenie lamotrigínu u /pacientok, ktoré už užívajú hormonálnu/
/antikoncepciu/

/Zvyšovanie dávky sa má riadiť zvyčajným odporúčaným dávkovaním uvedeným v/
/tabuľkách./

/Nasadenie a vysadenie hormonálnej antikoncepcie u pacientok, ktoré už/
/užívajú udržiavacie dávky lamotrigínu a UŽÍVAJÚ induktory glukuronidácie/
/lamotrigínu/

Úprava odporúčanej udržiavacej dávky lamotrigínu nemusí byť potrebná.


/Užívanie s atazanavirom/ritonavirom/

Pokiaľ sa lamotrigín pridáva k existujúcej liečbe atazanavirom/ritonavirom,
nie je potrebná žiadna úprava odporúčaného postupného zvyšovania dávky
lamotrigínu. U pacientov, ktorí už dostávajú zdržovaciu dávku lamotrigínu
a neužívajú induktory glukuronidácie, môže byť potrebné dávku lamotrigínu
zvýšiť, pokiaľ sa k liečbe pridáva atazanavir/ritonavir, alebo znížiť
pokiaľ sa atazanavir/ritonavir vysadzuje. Pred a v priebehu 2 týždňov po
zahájení alebo ukončení liečby atazanavirom/ritonavirom je treba uskutočniť
kontroly hladiny lamotrigínu v plazme, aby bolo možné sledovať, či nie je
nutné dávku lamotrigínu upraviť (pozri časť 4.5)


Užívanie s lopinavirom/ritonavirom

Pokiaľ sa lamotrigín pridáva k existujúcej liečbe lopinavirom/ritonavirom,
nie je potrebná žiadna úprava odporúčaného postupného zvyšovania dávky
lamotrigínu. U pacientov, ktorí už dostávajú zdržovaciu dávku lamotrigínu
a neužívajú induktory glukuronidácie, môže byť potrebné dávku lamotrigínu
zvýšiť pokiaľ sa k liečbe pridáva lopinavir/ritonavir, alebo znížiť, pokiaľ
sa lopinavir/ritonavir vysadzuje. Pred a v priebehu 2 týždňov po zahájení
alebo ukončení liečby lopinavirom/ritonavirom je potrebné uskutočniť
kontroly hladiny lamotrigínu v plazme, aby bolo možné sledovať, či nie je
potrebné dávku lamotrigínu upraviť (pozri časť 4.5.)


/Opätovné začatie liečby/

/Je potrebné starostlivo zvážiť potrebu postupného/ zvyšovania udržiavacieho
dávkovania pri opätovnom začatí liečby lamotrigínom u pacientov, ktorí
liečbu prerušili, keďže riziko závažnej kožnej vyrážky súvisí s vysokým
počiatočným dávkovaním a s prekračovaním odporúčaného stupňovania
dávkovania (pozri časť 4.4). Čím dlhší čas uplynul od poslednej dávky, tým
väčšiu pozornosť treba venovať stupňovaniu na udržiavacie dávkovanie. Ak
uplynulo viac ako päť polčasov od prerušenia liečby lamotrigínom (pozri
časť 5.2), je všeobecne potrebné dávku lamotrigínu zvyšovať na udržiavaciu
dávku podľa príslušnej schémy.


Podávanie

MEDOTRIGIN sa má prehĺtať s vodou. Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké
polovice, okrem 25 mg tabliet, ktoré nemajú ryhu.


4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Z dôvodu rizika skrížených reakcií sa má lamotrigín podávať opatrne osobám
so známou precitlivenosťou na karbamazepín a fenytoín.


/Kožná vyrážka/

Boli hlásené nežiaduce kožné reakcie, ktoré sa zvyčajne objavili v priebehu
prvých ôsmich týždňov po začatí liečby lamotrigínom. Väčšina vyrážok má
mierny a krátkodobý priebeh, hlásené boli však taktiež závažné vyrážky,
ktoré vyžadovali hospitalizáciu a prerušenie užívania lamotrigínu. Tieto
zahŕňali potenciálne život ohrozujúce vyrážky, ako sú Stevensov-Johnsonov
syndróm a toxická epidermálna nekrolýza (pozri časť 4.8).

U dospelých, ktorí sa zúčastnili v štúdiách využívajúcich súčasné
odporúčania pre dávkovanie lamotrigínu, je výskyt závažných kožných vyrážok
približne 1 na 500 u epileptických pacientov. Približne polovica z týchto
prípadov bola hlásená ako Stevensov-Johnsonov syndróm (1 na 1 000). V
klinických štúdiách je výskyt závažnej vyrážky u pacientov s bipolárnou
poruchou približne 1 na 1 000.

Riziko závažných kožných vyrážok je u detí vyššie ako u dospelých. Dostupné
údaje z niekoľkých štúdií naznačujú, že výskyt vyrážok spojených s
hospitalizáciou u detí s epilepsiou je v rozsahu od 1 na 300 do 1 na 100.

U detí sa môže počiatočná prítomnosť vyrážky nesprávne považovať za
infekciu, lekári preto majú zvážiť možnosť reakcie na liečbu lamotrigínom u
detí, u ktorých sa vyvinú príznaky vyrážky a horúčka počas prvých ôsmich
týždňov liečby.

Okrem toho sa zdá, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:

. s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním
odporúčaného zvyšovania dávkovania (pozri časť 4.2)

. so súbežnou liečbou s valproátom (pozri časť 4.2 ).

Opatrnosť je potrebná aj pri liečbe pacientov s anamnézou alergie alebo
vyrážky po použití iných antiepileptikách, keďže frekvencia nezávažnej
vyrážky po liečbe lamotrigínom bola u týchto pacientov približne
trojnásobne vyššia ako u pacientov bez takejto anamnézy.

Všetci pacienti (dospelí i deti), u ktorých sa objavila kožná vyrážka,
musia byť ihneď vyšetrení. Lamotrigín sa musí ihneď vysadiť a nenasadiť
znovu, pokiaľ sa jasne nepreukáže, že vyrážka nesúvisí s účinnou látkou.
Odporúča sa, aby lamotrigín nebol znova podávaný pacientom, ktorým bolo
ukončené podávanie lamotrigínu z dôvodu výskytu vyrážky vzniknutej pri
liečbe lamotrigínom, pokiaľ prípadný prínos jednoznačne neprevyšuje možné
riziko. Vyrážka bola hlásená tiež ako súčasť pri syndróme precitlivenosti
spolu s rôznymi systémovými príznakmi, vrátane horúčky, lymfadenopatie,
edému tváre a krvných a pečeňových abnormalít (pozri časť 4.8). Syndróm
preukazuje široké spektrum klinickej závažnosti a môže, v zriedkavých
prípadoch, viesť k diseminovanej intravaskulárnej koagulácii
a multiorgánovému zlyhaniu. Je dôležité poznamenať, že skoré znaky
hypersenzitivity (napr. horúčka a lymfadenopatia) sa môžu objaviť bez
viditeľnej kožnej vyrážky. Je potrebné pacientov poučiť, aby vyhľadali
okamžite lekársku pomoc, ak sa objavia tieto znaky alebo príznaky. Ak sa
u pacienta prejavia takéto znaky a príznaky, je potrebné ho ihneď vyšetriť
a MEDOTRIGIN vysadiť, pokiaľ nebude stanovená iná príčina.


/Klinické zhoršenie a riziko samovraždy/

/Počas liečby antiepileptikami pri rôznych indikáciách boli u niektorých/
/pacientoch hlásené prípady/ samovražedných predstáv a správania. Metaanalýza
randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdii antiepileptík
taktiež preukázala mierne zvýšené riziko samovražedných predstav
a správania. Mechanizmus vzniku nie je známy a dostupné údaje nevylučujú
možnosť zvýšeného rizika u lamotrigínu.

Preto sa pacienti majú sledovať kvôli príznakom samovražedných predstáv
a správania a je treba zvážiť vhodnú liečbu. Pacienti (a osoby, ktoré
pacientom poskytujú starostlivosť) sa majú upozorniť na to, že musia
vyhľadať lekársku pomoc, ak sa príznaky samovražedných predstáv a správania
objavia.

U pacientov s bipolárnou poruchou môže dôjsť k zhoršeniu depresívnych
symptómov a/alebo k objaveniu sa suicidality bez ohľadu na to, či užívajú
alebo neužívajú lieky na bipolárnu poruchu, vrátane MEDOTRIGINU. Pacienti
užívajúci MEDOTRIGIN na bipolárnu poruchu sa preto musia starostlivo
sledovať kvôli zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku nových symptómov)
a suicidalite, hlavne na začiatku liečby alebo v čase zmien dávky. Niektorí
pacienti, ako sú pacienti so samovražedným správaním alebo samovražednými
myšlienkami v anamnéze, mladí dospelí a pacienti, u ktorých sa pred začatím
liečby prejavuje významná miera samovražedných predstáv, môžu byť vystavení
väčšiemu riziku samovražedných myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a
preto sa musia počas liečby starostlivo sledovať.

U pacientov, u ktorých dôjde k zhoršeniu klinického stavu (vrátane vzniku
nových symptómov) a/alebo k náhlemu vzniku samovražedných
predstáv/správania obzvlášť, keď sú tieto príznaky závažné, vznikli náhle,
alebo neboli súčasťou doterajších symptómov pacienta, je potrebné zvážiť
zmenu liečebného režimu vrátane možnosti ukončenia podávania prípravku.


Hormonálna antikoncepcia


/Vplyv hormonálnej antikoncepcie na účinnosť lamotrigínu/

/Použitie kombinácie etinylestradiolu/levonorgestrelu (30 µg/150 µg)bolo/
/preukázané/ zvýšenie klírensu lamotrigínu približne dvojnásobne, čo vedie k
zníženým hladinám lamotrigínu (pozri časť 4.5). Pokles hladín lamotrigínu
bol spojený so stratou kontroly epileptických záchvatov. Po titrácii budú
vo väčšine prípadov potrebné vyššie udržiavacie dávky lamotrigínu (až
dvojnásobné) na dosiahnutie maximálnej terapeutickej odpovede. Po vysadení
hormonálnej antikoncepcie sa klírens lamotrigínu môže znížiť na polovicu.
Zvýšenie koncentrácií lamotrigínu môže byť spojené s nežiaducimi účinkami
súvisiacimi s dávkou. Pacientky sa majú kvôli tomuto sledovať.

U žien, ktoré ešte neužívajú induktora glukuronidácie lamotrigínu a užívajú
hormonálnu antikoncepciu, ktorá zahŕňa jeden týždeň inaktívnej liečby
(napríklad týždeň bez antikoncepčných tabliet), sa počas týždňa inaktívnej
liečby vyskytnú postupné prechodné vzostupy hladín lamotrigínu (pozri časť
4.2). Zmeny hladín lamotrigínu takéhoto rozsahu môžu byť spojené s
nežiaducimi účinkami. Z tohto dôvodu sa má v prvej línii liečby zvážiť
použitie antikoncepcie, ktoré nezahŕňa týždeň inaktívnej liečby (napríklad
kontinuálna hormonálna antikoncepcia alebo nehormonálne metódy).

Interakcia medzi inou perorálnou antikoncepciou alebo liekmi hormonálnej
substitučnej terapie (HRT) a lamotrigínom nebola skúmaná, aj keď môžu
ovplyvniť farmakokinetické parametre lamotrigínu podobným spôsobom.


Vplyv lamotrigínu na účinnosť hormonálnej antikoncepcie

/Interakčná štúdia u 16 zdravých dobrovoľníčok ukázala, že keď sa lamotrigín/
/a hormonálna antikoncepcia podávajú v kombinácii (kombinácia/
/etinylestradiolu/levonorgestrelu), dochádza k miernemu vzostupu klírensu/
/levonorgestrelu a zmenám vo FSH a LH v sére (pozri časť 4.5). Vplyv týchto/
/zmien na ovulačnú aktivitu vaječníkov nie je známy. Nie je však možné/
/vylúčiť možnosť, že tieto zmeny budú u niektorých pacientok užívajúcich/
/hormonálne lieky s lamotrigínom viesť k zníženej účinnosti antikoncepcie./
/Pacientky musia byť preto poučené o tom, aby okamžite hlásili zmeny v/
/charaktere menštruačného krvácania, t.j. medzimenštruačné krvácanie./


Dihydrofolátreduktáza

/Lamotrig/ín je slabým inhibítorom dihydrofolatreduktázy, takže pri dlhodobej
terapii existuje možnosť interferencie s metabolizmom folátov (pozri časť
4.6). Počas sledovanej jednoročnej aplikácie však lamotrigín u ľudí
nevyvolal významné zmeny koncentrácie hemoglobínu, priemerného objemu
častíc ani koncentrácie folátov v sére alebo v erytrocytoch. Významné zmeny
koncentrácie folátov v erytrocytoch lamotrigínu nevyvolal ani počas päť
ročnej aplikácie.


/Renálne zlyhanie/

/V štúdiách jednorazovej dávky u jedincov s konečným štádiom renálneho/
/zlyhania sa plazmatické koncentrácie lamotrigínu významne nezmenili./
/U pacientov s renálnym zlyhaním je potrebné očakávať nahromadenie/
/glukuronidového metabolitu; preto je v liečbe pacientov s renálnym zlyhaním/
/nutná opatrnosť./


/Pacienti užívajúci iné lieky obsahujúce lamotrigín/

MEDOTRIGIN nie je možné podávať bez odporúčania lekára pacientom liečených
iným liekom obsahujúcim lamotrigín.


/Pomocné látky/

/MEDOTRIGIN obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti so vzácnymi dedičnými/
/problémami s intoleranciou galaktóz/y, nedostatkom laktázy laponského typu
alebo nedostatočnou absorbciou glukózy a galaktózy by tento prípravok
nemajú užívať.


Vývoj /u detí/

/Nie sú k dispozícii údaje o vplyve lamotrigínu na rast, pohlavné/
/dozrievanie a kognitívny, emocionálny a behaviorálny vývoj u detí./


/Opatrenia týkajúce sa epilepsie/

/Tak ako u iných antiepileptík, náhle prerušenie podávania MEDOTRIGIN/U môže
vyprovokovať spontánne epileptické záchvaty. Pokiaľ si znepokojenia ohľadom
bezpečnosti (napr. vyrážka) nevyžadujú náhle prerušenie liečby, dávka
MEDOTRIGINU sa má postupne znižovať počas obdobia dvoch týždňov.

V literatúre sú uvádza, že závažné konvulzívne záchvaty vrátane status
epilepticus môžu viesť k rabdomyolýze, multiorgánovému zlyhaniu a
diseminovanej intravaskulárnej koagulácii, niekedy s následkom smrti.
Podobné prípady sa vyskytli v súvislosti s použitím lamotrigínu.

Je možné, že namiesto zlepšenia sa spozoruje klinicky významné zhoršenie
frekvencie epileptických záchvatov. U pacientov s viac ako jedným typom
epileptických záchvatov sa má pozorovaný prínos pre zvládnutie jedného typu
epileptických záchvatov zvážiť oproti akémukoľvek pozorovanému zhoršeniu
iného typu epileptických záchvatov.

Liečba lamotrigínom môže zhoršiť myoklonické záchvaty.

Údaje poukazujú na to, že odpoveď na liečbu je pri používaní kombinácie s
induktormi enzýmov menšia ako pri používaní kombinácie s antiepileptikami,
ktoré neindukujú enzýmy. Príčina tohto je neznáma.

U detí, ktoré užívajú lamotrigín na liečbu záchvatov typu absencie sa
účinok nemusí udržať u všetkých pacientov.


/Opatrenia týkajúce sa bipolárnej poruchy/


/Deti a mladiství mladší ako 18 rokov/

/U detí a mladistvých s veľkou depresiou a inými psychiatrickými poruchami/
/je liečba antidepresívami spojená so zvýšeným rizikom samovražedného/
/myslenia a samovražedného správania./


/Porucha funkcie pečene/

Lamotrigín sa vylučuje najmä pečeňovým metabolizmom. Na základe
farmakokinetických údajov od osôb s poruchou funkcie pečene, odporúča sa
úprava dávkovania podľa závažnosti (Child-Pugh klasifikácia).


/Ženy v reprodukčnom veku/

/Pokiaľ je to možné, v prípade antiepileptickej liečby žien v reprodukčnom/
/veku a tehotných žien sa má použiť monoterapia, pretože riziko malformácií/
/sa môže zvyšovať pri kombinovanej liečbe s inými/ antiepileptikami.


4.5 Liekové a iné interakcie


/Interakčné štúdie sa uskutočnili len u dospelých./

Enzýmy zodpovedné za metabolizmus lamotrigínu sú UDP-glukuronyltransferázy.
Neexistujú dôkazy, že lamotrigín spôsobuje klinicky závažnú indukciu alebo
inhibíciu pečeňových oxidačných enzýmov metabolizujúcich lieky a interakcie
medzi lamotrigínom a liekmi metabolizovanými enzýmami cytochrómu P450 nie
sú pravdepodobné. Lamotrigín môže indukovať svoj vlastný metabolizmus, ale
účinok je mierny a závažné klinické následky sú nepravdepodobné.


/Tabuľka 6: Účinky ďalších liekov na glukuronidáciu lamotrigínu/

|Lieky, ktoré významne |Lieky, ktoré významne |Lieky, ktoré nemajú |
|inhibujú |indukujú glukuronidáciu|signifikantný inhibičný |
|glukuronidáciu |lamotrigínu |ani indukčný účinok na |
|lamotrigínu | |glukuronidáciu lamotrigínu|
| | | |
|valproát | Fenytoín |Oxkarbazepín |
| |Karbamazepín |Felbamát |
| |Fenobarbital |Gabapentín |
| |Primidón |Levetiracetam |
| |Rifampicín |Pregabalín |
| |Lopinavir/ritonavir |Topiramát |
| |kombinácie |Zonisamid |
| |etinylestradiol/levonor| |
| |gestrel | |
| |Atazanavir/ritonavir* |Lítium |
| | |Bupropión |
| | |Olanzapín |


*Odporúčanie pre dávkovanie (pozri časť 4.2)

Iná perorálna antikoncepcia a HRT liečba neboli študované, aj keď môžu
mať podobný vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu (pozri časti 4. 2 a 4.4)


Interakcie zahŕňajúce antiepileptiká

/Valproát, ktorý inhibuje glukuronidáciu lamotrigínu, znižuje metabolizmus/
/lamotrigínu a zvyšuje priemerný polčas lamotrigínu takmer dvojnásobne. U/
/pacientov súbežne liečených valproátom sa má použiť príslušný režim liečby/
/(pozri časť 4.2)./

Niektoré AE (ako sú fenytoín, karbamazepín, fenobarbital a primidón), ktoré
indukujú pečeňové enzýmy metabolizujúce lieky, indukujú glukuronidáciu
lamotrigínu a zvyšujú metabolizmus lamotrigínu. U pacientov súbežne
liečených fenytoínom, karbamazepínom, fenobarbitalom alebo primidónom sa má
použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2).

Boli hlásené prípady, keď u pacientov užívajúcich karbamazepín, došlo po
nasadení lamotrigínu k nežiaducim účinkom na centrálny nervový systém
zahŕňajúcim závraty, ataxiu, diplopiu, rozmazané videnie a nauzeu. Tieto
nežiaduce účinky zvyčajne vymiznú po znížení dávky karbamazepínu. Podobný
účinok bol pozorovaný počas štúdie lamotrigínu a oxkarbazepínu u zdravých
dospelých dobrovoľníkov, zníženie dávky sa však neskúmalo.

V literatúre sa uvádzajú údaje o znížených hladinách lamotrigínu, keď sa
lamotrigín podával v kombinácii s oxkarbazepínom. V prospektívnej štúdii u
zdravých dospelých dobrovoľníkov s použitím dávok 200 mg lamotrigínu a 1200
mg oxkarbazepínu však oxkarbazepín nezmenil metabolizmus lamotrigínu a
lamotrigín nezmenil metabolizmus oxkarbazepínu. U pacientov, ktorí sú
súbežne liečení oxkarbazepínom, sa preto má použiť režim liečby pre
lamotrigín používaný v prídavnej terapii bez valproátu a bez induktorov
glukuronidácie lamotrigínu (pozri časť 4.2).

V štúdii u zdravých dobrovoľníkov súbežne podávanie felbamátu (1 200 mg
dvakrát denne) s lamotrigínom (100 mg dvakrát denne počas 10 dní) zrejme
nemalo žiadny klinicky významný vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.

Na základe retrospektívnej analýzy plazmatických hladín u pacientov, ktorí
užívali lamotrigín s gabapentínom ako aj bez neho, gabapentín zrejme nemení
zdanlivý klírens lamotrigínu.

Potenciálne interakcie medzi levetiracetamom a lamotrigínom boli hodnotené
pomocou stanovenia sérových koncentrácií oboch liečiv počas placebom
kontrolovaných klinických štúdií. Tieto údaje svedčia o tom, že lamotrigín
nemá vplyv na farmakokinetiku levetiracetamu, a že levetiracetam nemá vplyv
na farmakokinetiku lamotrigínu.

Rovnovážne minimálne plazmatické koncentrácie lamotrigínu neboli ovplyvnené
súbežne podaným pregabalínom (200 mg, 3-krát denne). Nezistili sa
farmakokinetické interakcie medzi lamotrigínom a pregabalínom.

Podávanie topiramátu neviedlo k zmene plazmatických koncentrácií
lamotrigínu. Podávanie lamotrigínu viedlo k 15 % zvýšeniu koncentrácií
topiramátu.

V štúdii u pacientov s epilepsiou nemalo súbežné podávanie zonisamidu (200
až 400 mg/deň) s lamotrigínom (150 až 500 mg/deň) počas 35 dní významný
vplyv na farmakokinetiku lamotrigínu.

Aj keď boli hlásené zmeny plazmatických koncentrácií iných antiepileptík,
kontrolované štúdie nedokázali, že lamotrigín ovplyvňuje plazmatické
koncentrácie súbežne podávaných antiepileptík.. Dôkazy zo štúdií /in vitro/
ukazujú, že lamotrigín nevytesňuje iné AE z väzby na plazmatické
bielkoviny.


/Interakcie zahŕňajúce ďalšie psychoaktívne látky/

/Farmakokinetika lítia po 2 g bezvodého glukonátu litného podávaného 20/
/zdravým osobám dvakrát denne po dobu šiestich dní nebola zmenená súbežným/
/podávaním lamotrigínu 100 mg/deň./

Opakované perorálne dávky bupropiónu nemali štatisticky významný vplyv na
farmakokinetiku jednorazovej dávky lamotrigínu u 12 jedincov a spôsobili
len mierne zvýšenie AUC glukuronidu lamotrigínu.

V štúdii u zdravých dospelých dobrovoľníkov 15 mg olanzapínu znížilo AUC
lamotrigínu o približne 24 % a Cmax lamotrigínu o približne 20 %. Takýto
účinok olanzapínu na AUC a Cmax sa zvyčajne nepovažuje za klinicky
významný. Lamotrigín v dávke 200 mg neovplyvnil farmakokinetiku olanzapínu.

Opakované perorálne dávky lamotrigínu 400 mg denne nemali klinicky významný
vplyv na farmakokinetiku jednorazovej 2 mg dávky risperidónu u 14 zdravých
dospelých dobrovoľníkov.

Po súbežnom podávaní 2 mg risperidónu s lamotrigínom bola ospalosť hlásená
u 12 zo 14 dobrovoľníkov v porovnaní s 1 z 20 dobrovoľníkov, ktorí užívali
samotný risperidón a nevyskytla sa u žiadneho z dobrovoľníkov, ktorí
užívali samotný lamotrigín.

Štúdie /in vitro/ ukázali, že tvorba primárneho metabolitu lamotrigínu, 2-N-
glukuronidu, bola minimálne ovplyvnená inkubáciou s amitriptylínom,
bupropiónom, klonazepamom, haloperidolom alebo lorazepamom. Tieto
experimenty taktiež poukázali na to, že metabolizmus lamotrigínu
pravdepodobne nebude inhibovaný klozapínom, fluoxetínom, fenelzínom,
risperidónom, sertralínom alebo trazadónom. Štúdia metabolizmu bufuralolu s
použitím mikrózomu ľudskej pečene navyše poukázala na to, že lamotrigín
zrejme neznižuje klírens liekov, ktoré sú metabolizované predovšetkým
prostredníctvom CYP2D6.


Interakcie zahŕňajúce hormonálnu antikoncepciu


/Vplyv hormonálnej antikoncepcie na farmakokinetiku lamotrigínu/

/V štúdii u 16 dobrovoľníčok podávanie spolu s 30 µg etinylestradiolu/150 µg/
/levonorgestrelu v kombinovanej perorálnej antikoncepčnej tablete spôsobilo/
/približne dvojnásobný vzostup klírensu lamotrigínu, čo viedlo k približne/
/52 % zníženiu AUC lamotrigínu a 39 % zníženiu Cmax lamotrigínu. Sérové/
/koncentrácie lamotrigínu sa počas týždňa inaktívnej liečby (zahŕňajúcej/
/týždeň bez antikoncepčných tabliet) postupne zvýšili, pričom koncentrácie/
/pred podaním dávky na konci týždňa inaktívnej liečby boli v priemere/
/dvojnásobne vyššie ako počas súbežnej liečby (pozri časť 4.4). Nie sú/
/potrebné žiadne úpravy odporúčaného zvyšovania dávky lamotrigínu/
/zakladajúce sa výhradne na používaní hormonálnej antikoncepcie, ale vo/
/väčšine prípadov bude potrebné zvýšiť alebo znížiť udržiavaciu dávku/
/lamotrigínu po nasadení alebo vysadení hormonálnej antikoncepcie (pozri/
/časť 4.2)./


Vplyv lamotrigínu na farmakokinetiku hormonálnej antikoncepcie

/V štúdii u 16 dobrovoľníčok nemala 300 mg dávka lamotrigínu v rovnovážnom/
/stave žiadny vplyv na farmakokinetiku etinylestradiolovej zložky/
/kombinovanej perorálnej antikoncepčnej tablety. Bol pozorovaný mierny/
/vzostup perorálneho klírensu levonorgestrelovej zložky, ktorý viedol k/
/priemernému 19 % zníženiu AUC levonorgestrelu a 12 % zníženiu Cmax/
/levonorgestrelu. Meranie FSH, LH a estradiolu v sére počas štúdie poukázalo/
/na istú stratu supresie hormonálnej aktivity vaječníkov u niektorých žien,/
/aj keď meranie progesterónu v sére poukázalo na to, že u žiadnej zo 16 žien/
/sa nevyskytli hormonálne známky ovulácie. Vplyv mierneho vzostupu klírensu/
/levonorgestrelu a zmien vo FSH a LH v sére na ovulačnú aktivitu vaječníkov/
/nie je známy (pozri časť 4.4). Vplyv dávok lamotrigínu iných ako 300 mg/deň/
/nebol skúmaný a štúdie s inými ženskými hormonálnymi liekmi sa/
/neuskutočnili./


Interakcie zahŕňajúce ďalšie lieky

/V štúdii u 10 mužských dobrovoľníkov podávanie rifampicínu zvýšilo klírens/
/lamotrigínu a znížilo polčas lamotrigínu v dôsledku indukcie pečeňových/
/enzýmov zodpovedných za glukuronidáciu. U pacientov súbežne liečených/
/rifampicínom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť 4.2)./

V štúdii u zdravých dobrovoľníkov podávanie lopinaviru/ritonaviru znížilo
plazmatické koncentrácie lamotrigínu približne na polovicu, pravdepodobne v
dôsledku indukcie glukuronidácie. U pacientov súbežne liečených
lopinavirom/ritonavirom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť
4.2).

V štúdii u zdravých dobrovoľníkov podávanie atazanaviru/ritonaviru (300
mg/100 mg) počas 9 dní znížilo AUC a Cmax lamotrigínu (jednotlivá dávka 100
mg) v priemere o 32% resp. 6%. U pacientov súbežne liečených
atazanavirom/ritonavirom sa má použiť príslušný režim liečby (pozri časť
4.2).


4.6 Fertilita, gravidita a laktácia


/Všeobecné riziko spojené s antiepileptikami/

/Ženám vo fertilnom veku sa musí poskytnúť odborná rada. Keď žena plánuje/
/otehotnieť, potreba liečby AE sa musí prehodnotiť. U žien liečených na/
/epilepsiu je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby AE, to/ pretože
môže viesť k relapsu záchvatov, ktoré môžu mať závažné následky pre ženu aj
pre plod.

Riziko vrodených malformácií je zvýšené na dvojnásobok až trojnásobok u
potomkov matiek liečených antiepileptikami v porovnaní s očakávaným
výskytom vo všeobecnej populácii, ktorý je približne 3 %. Najčastejšie
hlásené defekty sú rázštep pery, kardiovaskulárne malformácie a defekty
nervovej trubice. Liečba viacerými antiepileptikami sa spája s vyšším
rizikom kongenitálnych malformácií ako monoterapia, a preto sa má vždy, keď
je to možné, použiť monoterapia.


Riziko spojené s lamotrigínom


/Gravidita/

Údaje z niekoľkých prospektívnych registrov tehotných získané po uvedení
lieku na trh zdokumentovali výsledky približne 2 000 žien vystavených
monoterapii lamotrigínom počas prvného trimestra gravidity. Celkove tieto
dáta nenaznačujú podstatné zvýšenie rizika výskytu malformácií, avšak údaje
sú zatiaľ nedostatočné k tomu, aby vylúčili mierne riziko ráštepových vád
tváre. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť
5.3).

Ak sa liečba lamotrigínom počas gravidity považuje za nevyhnutnú, odporúča
sa najnižšia možná terapeutická dávka.

Lamotrigín má mierny inhibičný účinok na reduktázu kyseliny
dihydrolistovej, a preto by mohol teoreticky viesť k zvýšenému riziku
embryofetálneho poškodenia tým, že znižuje hladiny kyseliny listovej (pozri
časť 4.4). Môže sa zvážiť príjem kyseliny listovej, keď sa plánuje
gravidita a počas skorej gravidity.

Fyziologické zmeny počas gravidity môžu ovplyvniť hladiny lamotrigínu
a/alebo jeho terapeutický účinok. Počas gravidity boli hlásené znížené
plazmatické hladiny lamotrigínu a potenciálne riziko straty kontroly
epileptických záchvatov. Po pôrode sa môžu hladiny lamotrigínu rýchlo
zvýšiť, dôsledkom čoho je riziko nežiaducich účinkov súvisiacich s dávkou,
preto by sérové hladiny lamotrigínu mali byť sledované pred, v priebehu
a po období tehotenstva, taktiež v krátkom období po pôrode. V prípade
potreby sa má dávka upraviť tak, aby sa koncentrácia lamotrigínu v sére
udržala na rovnakej úrovni ako pred graviditou, alebo sa má upraviť podľa
klinickej odpovede. Okrem toho sa po pôrode majú sledovať nežiaduce účinky
súvisiace s dávkou.


Laktácia

/Údaje svedčia o tom, že lamotrigín prechádza do materského mlieka/ vo veľmi
variabilných koncentráciách čo má za následok celkové hladiny lamotrigínu
u dojčiat odpovedajúce až približne 50% hodnôt dosiahnutých u matky.
U niektorých dojčených detí preto môžu koncentrácie lamotrigínu dosiahnuť
hodnoty, pri ktorých sa už objavujú farmakologické účinky. U niektorých
dojčených detí , ktoré boli vystavené lamotrigínu, neboli pozorované žiadne
farmakologické účinky.

Možný prínos dojčenia má prevyšovať možné riziko nežiaducich účinkov, ktoré
sa vyskytujú u dojčiat. Ak sa žena rozhodne dojčiť počas liečby
lamotrigínom, dojča sa má sledovať kvôli nežiaducim účinkom.


Fertilita

/Experimenty na zvieratách neodhalili narušenie fertility pôsobením/
/lamotrigínu (pozri časť 5.3)./


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Pretože odpoveď na liečbu antiepileptikami je individuálna, pacienti
užívajúci MEDOTRIGIN sa majú poradiť s lekárom o špecifikách vedenia
vozidiel a epilepsie.

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Dve štúdie na dobrovoľníkoch ukázali, že účinok
lamotrigínu na jemnú motorickú koordináciu, pohyby očí, pohybovú istotu a
subjektívne sedatívne účinky sa nelíšil od placeba. V klinických štúdiách s
lamotrigínom boli hlásené nežiaduce reakcie neurologického rázu ako závraty
a diplopia. Z tohto dôvodu majú pacienti pred vedením vozidiel a obsluhou
strojov posúdiť, aký účinok na nich má liečba MEDOTRIGINOM.


4.8 Nežiaduce účinky

Nežiaduce účinky boli rozdelené osobitne pre epilepsiu a bipolárnu poruchu
podľa súčasne dostupných dát. Pre úplný pohľad na bezpečnostný profil
lamotrigínu treba však vziať do úvahy obidve skupiny.

Nežiaduce účinky sú vymenované podľa frekvencie podľa nasledovnej
klasifikácie: veľmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), menej časté
(>1/1 000, <1/100), zriedkavé (>1/10 000, <1/1 000) a veľmi zriedkavé
(<1/10 000).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.


/Epilepsia/

|Triedy |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé|Veľmi |Frekvencia |
|orgánových |časté |((1/100 až|časté | |zriedkavé |nie je |
|systémov |((1/10)|<1/10) |((1/1000|((1/10000|(<1/10000) |známa (nie |
| | | |až |až < | |je možné |
| | | |<1/100) |1/1000) | |z dostupnýc|
| | | | | | |h údajov |
| | | | | | |určiť) |
|Poruchy krvi | | | | |hematologické|lymfadenopa|
|a | | | | |abnormality *|tia |
|lymfatického | | | | |zahŕňajúce | |
|systému | | | | |neutropéniu, | |
| | | | | |leukopéniu, | |
| | | | | |anémiu, | |
| | | | | |trombocytopén| |
| | | | | |iu, | |
| | | | | |pancytopéniu,| |
| | | | | |aplastickú | |
| | | | | |anémiu, | |
| | | | | |agranulocytóz| |
| | | | | |u | |
|Poruchy | | | | |syndróm | |
|imunitného | | | | |precitlivenos| |
|systému | | | | |ti | |
| | | | | |(zahŕňajúci | |
| | | | | |také symptómy| |
| | | | | |ako horúčku, | |
| | | | | |lymfadenopati| |
| | | | | |u, opuch | |
| | | | | |tváre, | |
| | | | | |abnormality | |
| | | | | |krvi a | |
| | | | | |pečene, | |
| | | | | |diseminovanú | |
| | | | | |intravaskulár| |
| | | | | |nu | |
| | | | | |koaguláciu, | |
| | | | | |multiorgánové| |
| | | | | |zlyhanie). | |
|Psychické | |agresivita| | |zmätenosť, | |
|poruchy | |, | | |halucinácie, | |
| | |podráždeno| | |tiky | |
| | |sť | | | | |
|Poruchy |Počas klinických štúdií pri monoterapii |
|nervového | |
|systému | |
| |bolesť |ospalosť, |ataxia |nystagmus| | |
| |hlavy |závraty, | | | | |
| | |tremor, | | | | |
| | |insomnia | | | | |
| |Iné klinické skúsenosti |
| |ospalos|nystagmus,| | |agitovanosť, |aseptická |
| |ť, |tremor, | | |motorický |meningitída|
| |ataxia,|insomnia | | |nepokoj, | |
| |závraty| | | |pohybové | |
| |, | | | |ťažkosti, | |
| |bolesť | | | |zhoršenie | |
| |hlavy | | | |Parkinsonovej| |
| | | | | |choroby*, | |
| | | | | |extrapyramído| |
| | | | | |vé sympómy, | |
| | | | | |choreoatetóza| |
| | | | | |, zvýšenie | |
| | | | | |frekvencie | |
| | | | | |epileptických| |
| | | | | |záchvatov | |
|Poruchy oka |Počas klinických štúdii pri monoterapii |
| | | |diplopia| | | |
| | | |, | | | |
| | | |rozmazan| | | |
| | | |é | | | |
| | | |videnie | | | |
| |Počas iné klinických skúsenosti |
| | | | |konjunkti| | |
| | | | |vi-tída | | |
|Poruchy |Počas klinických štúdii pri monoterapii |
|gastrointesti| |
|nál-neho | |
|traktu | |
| | |nauzea, | | | | |
| | |dávenie, | | | | |
| | |hnačka | | | | |
| |Počas iných klinických skúseností |
| |nauzea,|hnačka. | | | | |
| |dávenie| | | | | |
|Poruchy | | | | |zlyhanie | |
|pečene a | | | | |pečene, | |
|žlčových | | | | |hepatálna | |
|ciest | | | | |dysfunkcia, | |
| | | | | |zvýšené | |
| | | | | |hodnoty | |
| | | | | |pečeňových | |
| | | | | |testov | |
|Poruchy kože |kožné | | |Stevensov|toxická | |
|a podkožného |exantém| | |-Johnsono|epidermálna | |
|tkaniva |y | | |v syndróm|nekrolýza | |
|Poruchy | | | | |reakcie | |
|kostrovej a | | | | |podobné | |
|svalovej | | | | |lupusu | |
|sústavy a | | | | | | |
|spojivového | | | | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Celkové | |únava | | | | |
|poruchy a | | | | | | |
|reakcie v | | | | | | |
|mieste | | | | | | |
|podania | | | | | | |


* Abnormálne hematologické nálezy a lymfadenopatia môžu byť spojené so
syndrómom precitlivenosti (pozri Poruchy imunitného systému)

Vyrážka bola taktiež hlásená ako súčasť syndrómu precitlivenosti,
charakterizovaného premenlivým obrazom systémových príznakov zahrňujúcich
horúčku lymfadenopatiu, opuch tváre a abnormality krvi a pečene. Tento
syndróm môže byť najrôznejšej klinickej závažnosti a zriedkavo môže viesť k
diseminovanej intravaskulárnej koagulácii a multiorgánovému zlyhaniu. Je
dôležité uvedomiť si, že včasné prejavy precitlivenosti (napríklad horúčka,
lymfadenopatia) môžu byť prítomné napriek tomu, že vyrážka nie je prítomná.
Ak sú takéto znaky a príznaky prítomné, je potrebné pacienta ihneď vyšetriť
a prerušiť podávanie lamotrigínu, ak nie je možné stanoviť alternatívnu
príčinu.

* Vyskytli sa hlásenia, že lamotrigín môže zhoršiť parkinsonovské
symptómy u pacientov, u ktorých Parkinsonova choroba existovala skôr a
takisto ojedinelé hlásenia o extrapyramídových účinkoch a choreoatetóze u
pacientov s touto diagnózou.

Hepatálna dysfunkcia sa zvyčajne vyskytuje v súvislosti s reakciami z
precitlivenosti, ale boli hlásené aj jednotlivé prípady bez zjavných znakov
precitlivenosti.

V dvojito zaslepených klinických štúdiách overujúcich prídavnú liečbu
u dospelých sa kožné vyrážky vyskytli až u 10 % pacientov, ktorí užívali
lamotrigín a u 5 % pacientov, ktorí užívali placebo. Kožné vyrážky viedli k
prerušeniu liečby lamotrigínom u 2 % pacientov. Vyrážka, zvyčajne
makulopapulózneho charakteru, sa obvykle objavila do ôsmich týždňov od
začiatku liečby a po vysadení liečby lamotrigínom sa stav upravil (pozri
časť 4.4).

Boli hlásené závažné, potenciálne život ohrozujúce kožné vyrážky zahŕňajúce
Stevensov-Johnsonov syndróm a toxickú epidermálnu nekrolýzu (Lyellov
syndróm). Aj keď u väčšiny pacientov nastane po vysadení liečby
lamotrigínom uzdravenie, u niektorých pacientov môže dôjsť k tvorbe
ireverzibilných jaziev a vyskytli sa aj zriedkavé prípady úmrtí (pozri časť
4.4).


/Zdá sa, že celkové riziko vyrážky silne súvisí:/

. s vysokými počiatočnými dávkami lamotrigínu a prekračovaním
odporúčaného zvyšovania dávky v liečbe lamotrigínom (pozri časť 4.2)

. so súbežným užívaním valproátu (pozri časť 4.2).

Vyrážka sa vyskytla aj ako súčasť syndrómu precitlivenosti, ktorý mal rôzne
kombinácie celkových príznakov (pozri Poruchy imunitného systému).


/Bipolárna porucha/

Pre úplný obraz schémy nežiaducich účinkov je potrebné vziať do úvahy tiež
nežiaduce účinky uvedené v časti pre epilepsiu.

Počas klinických štúdií u bipolárnej poruchy boli hlásené tieto nežiaduce
účinky:

|Triedy |Veľmi |Časté |Menej |Zriedkavé |Veľmi |Frekvencia |
|orgánových |časté |((1/100 až|časté |((1/10000 |zriedkavé |nie je |
|systémov |((1/10) |<1/10) |((1/100|až < |(<1/10000) |známa (nie |
| | | |0 až |1/1000) | |je možné z |
| | | |<1/100)| | |dostupných |
| | | | | | |údajov |
| | | | | | |určiť) |
|Poruchy |Bolesť |agitovanos| | | | |
|nervového |hlavy |ť, | | | | |
|systému | |ospalosť, | | | | |
| | |závraty | | | | |
|Poruchy | |sucho | | | | |
|gastrointestiná| |v ústach | | | | |
|lneho traktu | | | | | | |
|Poruchy kože a |kožné | | |Stevensov-| | |
|podkožného |vyrážky* | | |Johnsonov | | |
|tkaniva | | | |syndróm | | |
|Poruchy | |artralgia | | | | |
|kostrovej a | | | | | | |
|svalovej | | | | | | |
|sústavy a | | | | | | |
|spojivového | | | | | | |
|tkaniva | | | | | | |
|Celkové poruchy| |bolesť, | | | | |
|a reakcie v | |bolesť | | | | |
|mieste podania | |chrbta | | | | |

* Pri zvážení všetkých štúdií s lamotrigínom zaoberajúcich sa bipolárnou
poruchou (kontrolovaných a nekontrolovaných) sa kožná vyrážka vyskytla u 12
% pacientov užívajúcich lamotrigín. Zatiaľ čo v kontrolovaných klinických
štúdiách u pacientov s bipolárnou poruchou sa kožná vyrážka vyskytla u 8 %
pacientov užívajúcich lamotrigín a u 6 % pacientov užívajúcich placebo


4.9 Predávkovanie


/Symptómy a príznaky/

Bolo hlásené akútne užitie dávok 10-20krát väčších ako je maximálna
terapeutická dávka. Predávkovanie vyvolalo symptómy, ako sú nystagmus,
ataxia, zhoršenie vedomia a kóma.


/Liečba/

/V prípade predávkovania sa má pacient hospitalizovať a nasadiť primeraná/
podporná liečba. Ak je to indikované má sa vykonať liečba zameraná na
zníženie absorpcie lieku (podanie aktívneho uhlia), O ďalších krokoch je
treba sa rozhodnúť podľa klinického stavu. S hemodialýzou ako liečbou
predávkovania neexistujú žiadne skúsenosti. U šiestich dobrovoľníkoch
s renálnym zlyhaním, ktorí boli dialyzovaní počas štyroch hodín, sa
odstránilo z tela 20% lamotrigínu (pozri časť 5.2).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


5.1 FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: iné antiepileptiká, ATC kód: N03AX09


/Mechanizmus účinku:/

/Výsledky z farmakodynamických štúdií/ ukazujú, že lamotrigín blokuje
napäťovo riadené sodíkové kanály. Lamotrigín blokuje napäťovo-závislé
pretrvávajúce, opakované impulzy v kultivovaných neurónoch a inhibuje
patologické uvoľňovanie glutamátu (aminokyselina, ktorá zohráva kľúčovú
úlohu v rozvoji záchvatov), a tiež vznik glutamátom vyvolaných sálv akčných
potenciálov.


Účinnosť pri bipolárnej poruche

/V klinických štúdiách, v ktorých bol hodnotený lamotrigín v dlhodobej/
/profylaxii, čas do novej epizódy vyžadujúcej liečbu bol významne dlhší/
/u pacientov, ktorí užívali lamotrigín/, v porovnaní s pacientmi, ktorí
užívali placebo. V analýze sekundárnych parametrov účinnosti bol čas do
výskytu novej depresívnej epizódy vyžadujúcej liečbu významne dlhší
u pacientov, ktorí užívali lamotrigín v porovnaní s pacientmi, ktorí
užívali placebo. Čas do novej liečby, ktorú si vyžaduje manická/hypomanická
alebo zmiešaná epizóda (mánia/depresia), však nebol významne predĺžený
u tých pacientov liečených lamotrigínom v porovnaní s placebom. Liečba
depresívnych epizód antidepresívami pri bipolárnej poruche
pravdepodobne zahŕňa zvýšené riziko samospustenia mánie/hypománie.
Neexistuje žiadny dôkaz, že liečba lamotrigínom, v porovnaní s placebom,
zahŕňa zvýšené riziko výskytu mánie, hypománie alebo zmiešaných epizód.
V štúdii s pacientmi s „rýchlym cyklovaním“, bipolárnou poruchou typu
I a II, bol čas do novej depresívnej epizódy vyžadujúcej liečbu významne
dlhší u pacientov liečených lamotrigínom v porovnaní s placebom a počet
pacientov vyžadujúcich liečbu depresívnych epizód bol významne nižší
v lamotrigínovej skupine v porovnaní s placebovou skupinou. Približne 30%
pacientov, ktorí sa zúčastnili pivotnej preventívnej štúdie, mali „rýchle
cyklovanie“ (4-6 epizód/rok).

Výskyt samovraždy a samovražedných pokusov bol v štúdiách veľmi nízky.
Neexistuje žiadny dôkaz o rozdieloch vo výskyte medzi lamotrigínom
a placebom, avšak štúdie neboli dimenzované na zisťovanie prípadných
rozdielov (pozri časť 4.4). Účinok lamotrigínu pri unipolárnej depresii sa
nedokázal v troch placebom kontrolovaných štúdiách.


5.2 Farmakokinetické vlastnosti


/Absorpcia/

/Lamotrigín sa rýchlo a úplne absorbuje z gastrointestinálneho traktu bez/
/významného účinku prvého prechodu pečeňou. Maximálna plazmatická/
/koncentrácia sa dosahuje do približne 2-3 hodín po perorálnom užití./
/Vyskytujú sa veľké interindividuálne zmeny maximálnej plazmatickej/
/koncentrácie v rovnovážnom stave. Čas do maximálnej koncentrácie je/ trochu
predĺžený so súbežným príjmom potravy, ale stupeň absorpcie nie je
ovplyvnený. Farmakokinetiky sú lineárne do 450 mg, najvyššie skúmané
individuálne dávkovanie.


Distribúcia

/55% lamotrigínu sa viaže na plazmatické proteíny. Je veľmi nepravdepodobné,/
/že by zmena väzby na plazmatické proteíny vyvolala toxicitu. Distribučný/
/objem je približne 0,9-1,2 l/kg./


Metabolizmus

/Lamotrigín/ mierne indukuje svoj vlastný metabolizmus v závislosti na
dávkovaní. To vedie k 25% zníženiu polčasu v rovnovážnom stave pri podaní
150 mg dvakrát denne. Neexistuje však žiadny dôkaz, že by lamotrigín
ovplyvňoval farmakokinetiku iných antiepileptík a údaje ukazujú, že
interakcie medzi lamotrigínom a liekmi, ktoré sú metabolizované enzýmami
cytochrómu P450, sú nepravdepodobné. UDP-glukuronyl transferáza zodpovedá
za metabolizmus lamotrigínu. Hlavný metabolit nájdený v moči je 2-N-
glukuronid, čo zodpovedá 65% podanej dávky.


Eliminácia

/Klírens a polčas sú závislé na dávke. Priemerný polčas u zdravých dospelých/
/je 24-35 hodín. Priemerný klírens v rovnovážnom stave u zdravých/
/dobrovoľníkov je 39/±14 ml/min. Klírens prebieha najmä prostredníctvom
metabolizmu, následne vylučovaním glukurovaných metabolitov močom. Menej
ako 10% sa eliminuje v nezmenenej forme močom, zatiaľ čo približne 2% sa
vylučujú stolicou.

V jednej štúdii s osobami s Gilbertovým syndrómom (deficit
glukuronyltransferázy) bol priemerný klírens znížený o 32% v porovnaní
s kontrolnou skupinou, ale hodnoty boli v normálnom rozmedzí pre celkovú
populáciu.

Polčas lamotrigínu je značne ovplyvnený inou súbežnou liečbou. Priemerný
polčas sa znižuje na približne 14 hodín, ak sa podáva spolu s účinnými
látkami indukujúcimi enzýmy, ako sú karbamazepín alebo fenytoín a zvyšuje
sa na približne 70 hodín, ak sa podáva súčasne len s valproátom (pozri časť
4.2).


Špeciálne populácie pacientov


/Starší pacienti/

/Výsledky z farmakokinetickej analýzy populácie, vrátane mladších i starších/
/pacientov s epilepsiou, ktorí sa zúčastnili v rovnakých štúdiách,/
/indikovali, že klírens lamotrigínu nie je klinicky významne ovplyvnený. Po/
/jednorazových dávkach sa klírens znížil o 12% z 35 ml/min u 20 ročných na/
/31 ml/min u 70 ročných. Zníženie po 48 týždňoch liečby bolo 10% z 41 na/
/37 ml/min u oboch vekových skupín. Navyše, farmakokinetika lamotrigínu bola/
/skúmaná u 12 zdravých starších osôb po jednorazovej dávke 150 mg. Priemerný/
/klírens u starších pacientov (0,39 ml/min/kg) bol v rozsahu priemerného/
/klírensu (0,31-0,65 ml/min/kg), ktorý sa získal v 9 štúdiách s dospelými/
/(nie staršími pacientmi) po jednorazových dávkach 30-450 mg./


Porucha renálnej funkcie

/Neexistujú žiadne skúsenosti s liečbou lamotrigínom u pacientov s renálnym/
/zlyhaním. Farmakokinetické štúdie s jednorazovými dávkami u osôb s renálnym/
/zlyhaním ukazujú, že farmakokinetiky sú/ slabo ovplyvnené, ale že
plazmatické koncentrácie hlavného glukuronidového metabolitu sa zvýšili
takmer 8-násobne z dôvodu zníženého renálneho klírensu.


Porucha funkcie pečene

Uskutočnila sa jedna farmakokinetická štúdia s jednorazovými dávkami
podanými 24 pacientom s variabilným stupňom poruchy pečene a s 12 zdravými
dobrovoľníkmi ako kontrolou. Stredné hodnoty klírensu lamotrigínu boli
0,31, 0,24 a 0,10 ml/min u pacientov s poruchou funkcie pečene stupňa A, B
a C (klasifikácia Child-Pugh), v porovnaní s 0,34 ml/min u zdravých
kontrolných osôb. Polčas: 36, 60 a 110 hodín, v porovnaní s 32 hodinami pre
kontrolnú skupinu. Znížené dávky sa zvyčajne podávajú pacientom s poruchou
funkcie pečene stupňa B a C (pozri časť 4.2).


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách na reprodukčnú a vývojovú toxicitu u hlodavcov a králikov sa
nepozorovali žiadne teratogénne účinky. Pozorovala sa však znížená fetálna
hmotnosť a oneskorená osifikácia pri expozíciách nižších alebo
porovnateľných ako je očakávaná klinická expozícia. Pretože sa vyššie
expozície nemohli skúmať u zvierat z dôvodu toxicity pre matku, teratogénny
potenciál lamotrigínu sa nestanovil pri dávkach prevyšujúcich tie, ktoré
boli pozorované pri klinickej expozícii.

Zvýšenie fetálnej a postnatálnej mortality sa pozorovalo u potkanov, keď sa
lamotrigín podal v neskoršom štádiu gravidity (15.-20. deň). Tieto účinky
sa pozorovali pri očakávanej klinickej expozícii.

Experimenty na zvieratách nepreukázali zníženú fertilitu pri lamotrigíne.
Lamotrigín znížil hladiny kyseliny listovej u plodov potkanov. Predpokladá
sa , že deficit kyseliny listovej zvyšuje riziko vrodených malformácií
u oboch zvierat i u ľudí.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE


6.1 ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Monohydrát laktózy, mikrokryštalická celulóza, sodná soľ
karboxymetylškrobu, povidón, magnéziumstearát, oxid železitý (E172).


6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti

3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/Al blistrové balenie

Veľkosť balenia:

25 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

50 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

100 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

200 mg 20, 30, 50 alebo 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

MEDOTRIGIN 25 mg: 21/0410/07-S

MEDOTRIGIN 50 mg: 21/0411/07-S

MEDOTRIGIN 100 mg: 21/0412/07-S

MEDOTRIGIN 200 mg: 21/0413/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 12.11.2007

Dátum posledného predĺženia:


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Jún 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C46243
Skupina ATC:
N03 - Antiepileptiká
Skupina ATC:
N03AX09 - lamotriginum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Účinná látka:
lynestrenolum
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradenú liečbu môže indikovať a) neurológ u pacientov, u ktorých liečba základnými antiepileptikami je neúčinná alebo nedostatočne účinná, b) psychiater u pacientov s bipolárnou poruchou.
Môže predpísať:
Neurológia aj detská, Psychiatria aj detská
Predajná cena:
6.55 € / 197.33 SK
Úhrada poisťovňou:
6.15 € / 185.27 SK
Doplatok pacienta:
0.40 € / 12.05 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.41 € ÚP:3.65 € DP:1.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.43 € ÚP:0.00 € DP:3.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.36 € ÚP:0.00 € DP:7.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.24 € ÚP:20.50 € DP:1.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.00 € ÚP:0.00 € DP:20.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.49 € ÚP:20.49 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien