Detail:
Spironolactone Orion 25 mg tbl 100x25 mg (fľ.HDPE)
Názov lieku:
Spironolactone Orion 25 mg
Doplnok názvu:
tbl 100x25 mg (fľ.HDPE)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/04194,
2011/04195, 2011/04196


Písomná informácia pre používateľov

Spironolactone Orion 25 mg,
Spironolactone Orion 50 mg
Spironolactone Orion 100 mg
tablety
spironolaktón


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
0. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
1. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho
lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Spironolactone Orion a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Spironolactone Orion
3. Ako užívať Spironolactone Orion
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Spironolactone Orion
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Spironolactone Orion a na čo sa používa

Liečivo tohto lieku, spironolaktón, nadmerne znižuje množstvo tekutiny
v tele tak, že zvyšuje vylučovanie moču. Líši sa od mnohých ďalších
diuretík (močopudných liekov) tým, že telo v moči nestráca draslík.

Tento liek sa používa na liečbu:
. vysokého krvného tlaku alebo srdcového zlyhania, ako prídavná liečba
u pacientov dostatočne neodpovedajúcich na inú liečbu
. opuchov spojených s ochorením obličiek, pečene alebo inou chorobou, ak
iné liečby neboli účinné
. primárneho aldosteronizmu (nadmerné vylučovanie hormónu aldosterón
v nadobličkách).

Lekár môže tento liek predpísať aj na liečbu niektorého iného ochorenia,
ktoré nie je uvedené v písomnej informácii.


2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete Spironolactone Orion

Neužívajte Spironolactone Orion
- ak ste alergický (precitlivený) na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek tohto lieku
- ak máte akútnu alebo chronickú nedostatočnosť obličiek
- ak sa u vás znížilo vylučovanie moču
- ak sa vo vašej krvi zistila príliš vysoká koncentrácia draslíka
- ak máte v krvi nízke hladiny sodíka
- ak sa u vás zistilo, že máte akútne zlyhanie funkcie kôry nadobličiek
(tzv. Addisonova kríza)
- ak máte dedičnú poruchu červeného krvného farbiva hemoglobínu spôsobujúcu
pľuzgiere na koži, bolesť brucha a poruchy nervového systému (porfýriu).

Upozornenia a opatrenia

Pred užitím tohto lieku sa poraďte s lekárom
- ak máte zlyhanie pečene alebo obličiek
- ak máte cukrovku a aj poškodenú funkciu obličiek
- ak máte žalúdkové alebo dvanástnikové vredy
- ak súčasne užívate prípravky obsahujúce draslík, máte diétu bohatú na
draslík, užívate doplnky výživy (napr. minerálne soli) alebo niektoré
lieky, ktoré znižujú krvný tlak, pretože to môže viesť k príliš vysokým
koncentráciám draslíka v krvi.

Prosím, lekárovi povedzte aj to, ak máte nejaké ďalšie ochorenie alebo
alergiu.

Ak potrebujete liečbu operáciou
Ak potrebuje liečbu operáciou počas užívania tohto lieku, ošetrujúcemu
lekárovi povedzte, že užívate
tento liek.

Iné lieky a Spironolactone Orion

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, resp. budete užívať ďalšie
lieky, povedzte to, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Súčasné užívanie
s niektorými liekmi môže ovplyvniť ich účinok alebo účinok Spironolactonu
Orion, alebo spôsobiť výskyt vedľajších účinkov.

Je veľmi dôležité, aby ošetrujúci lekár vedel, ak užívate ktorýkoľvek
z nasledovných liekov:
. lieky, ktoré sa používajú na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcového
zlyhania alebo ochorenia obličiek, najmä tzv. ACE inhibítory (napr.
enalapril, kaptopril, lisinopril, perindopril, ramipril) a blokátory
receptora angiotenzínu II (napr. irbesartan, kandesartan, losartan,
telmisartan, valsartan)
. digoxín na liečbu srdcového zlyhania
. iné diuretiká šetriace draslík (amilorid, triamterén)
. blokátory aldosterónu
. heparín alebo nízkomolekulárny heparín (lieky používané na zabránenie
vzniku krvných zrazenín)
. doplnky výživy obsahujúce draslík
. warfarín zabraňujúci zrážaniu krvi
. takrolimus na potlačenie odmietnutia orgánu po transplantácii
. protizápalové analgetiká (lieky na zmiernenie bolesti) (napr. kyselina
acetylsalicylová, ibuprofén, ketoprofén) používané pravidelne
a dlhodobo
. lítium na liečbu porúch nálady
. noradrenalín
. niektoré anestetiká
. mitotan na liečbu rakoviny.

Nezabudnite o týchto liekoch povedať svojmu lekárovi pri nasledujúcej
návšteve.

Spironolactone Orion a jedlo a nápoje
Tablety sa majú užívať s jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná, alebo ak
plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete
užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Najmä na začiatku liečby alebo pri úprave dávky sa môže vyskytnúť závrat,
únava a ďalšie vedľajšie účinky (pozri časť 4). Takéto účinky môžu narušiť
schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Na začiatku liečby týmto
liekom a pri zvyšovaní dávky neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje, kým
nebudete vedieť, ako vás liek ovplyvňuje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Spironolactonu Orion

Tablety obsahujú laktózu 57 mg (25 mg tablety), 114 mg (50 mg tablety) a
228 mg (100 mg tablety). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré
cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. Ako užívať Spironolactone Orion

Denná dávka sa môže užívať ako jedna dávka alebo rozdelená v dvoch dávkach.
Tabletu zapite pohárom vody alebo inej tekutiny.

Tablety sa majú užívať s jedlom. Vezmite si, prosím, na vedomie, že sa liek
lepšie vstrebáva, ak sa užíva s jedlom.

Vždy užívajte liek v rovnakú hodinu, aby ste zachovali vyrovnaný účinok
lieku. Je to aj najlepší spôsob, ako si na užívanie lieku spomenúť.

Dávkovanie Spironolactonu Orion je individuálne, závisí od vášho ochorenia
a celkového zdravotného stavu. Nasledovné uvedené dávky sú zvyčajné
odporúčané dávky. Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš
lekár/./ Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika/./

Váš lekár vám bude počas liečby pravidelne kontrolovať hladiny rôznych
chemických látok v tele (napr. koncentrácie sérových elektrolytov a
kreatinínu).

Dospelí:
/Závažné srdcové zlyhanie:/ Začiatočná dávka je zvyčajne 25 mg denne. Ak je
potrebné, lekár môže rozhodnúť o zvýšení dávky na 50 mg denne alebo znížení
na 25 mg každý druhý deň.

/Vysoký krvný tlak a opuchy:/ Zvyčajná dávka je 25 až 100 mg denne.

/Závažné opuchy:/ 200 až 400 mg denne počas krátkeho obdobia.

/Liečba nadmerného vylučovania aldosterónu (hormón vylučovaný kôrou/
/nadobličiek/): 100 až 400 mg denne pred operáciou. Lekár určí čo najnižšiu
účinnú individuálnu dávku pre každého pacienta, pre ktorého nie je vhodná
liečba operáciou.

Starší pacienti:
Ak starší pacient nemá zlyhanie obličiek alebo pečene, úprava dávky
zvyčajne nie je nevyhnutná.

Deti:
Lekár predpíše dávku v závislosti od telesnej hmotnosti dieťaťa a jeho
ochorenia.

Zlyhanie obličiek:
Pri určovaní dávky a sledovaní liečby lekár zohľadní zlyhanie obličiek.

Ak vám lekár povedal, že máte ťažké zlyhanie obličiek, neužívajte tento
liek.

Ak užijete viac Spironolactonu Orion, ako máte

Ak vy alebo niekto iný, napr. dieťa, užijete príliš vysokú dávku lieku,
okamžite sa obráťte na svojho lekára alebo najbližšiu nemocnicu. Príznaky
predávkovania zahŕňajú únavu, zmätenosť, vratkosť, vracanie, kožnú vyrážku
a hnačku.

Na návštevu lekárskej pohotovosti v ambulancii lekára alebo nemocnice
vezmite so sebou obal tabliet.

Ak zabudnete užiť Spironolactone Orion

Čo najskôr užite vynechanú dávku. Ak je takmer čas na užitie nasledujúcej
dávky, vynechanú dávku už neužívajte. Nikdy neužívajte dvojnásobnú dávku
ani dve dávky krátko po sebe. Pred odchodom na dovolenku alebo na výlet sa
uistite, že máte dostatok lieku.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého.

Najpravdepodobnejší výskyt vedľajších účinkov je u pacientov so zlým
zdravotným stavom a s kombináciou viacerých ochorení. Neurologické
vedľajšie účinky, ako je zmätenosť, bolesť hlavy a otupenosť, sa vyskytujú
najmä u pacientov s cirhózou pečene.

Vedľajšie účinky sa vyskytujú s nasledovnou početnosťou:

Časté vedľajšie účinky /(u viac ako jedného pacienta zo sto):/
Bolesť hlavy, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, hnačka, vracanie, suchá koža,
ospalosť, zväčšenie prsníkov u mužov, citlivosť prsníkov, menštruačné
poruchy, impotencia.

Menej časté vedľajšie účinky /(u menej ako jedného pacienta zo sto):/
Príliš vysoká koncentrácia draslíka alebo príliš nízka koncentrácia sodíka
v krvi, zmätenosť, poruchy citlivosti, kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka,
kŕče v nohách, zmeny koncentrácie kreatinínu alebo renínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky /(u menej ako jedného pacienta z tisíc):/
Dehydratácia (odvodnenie), otupenosť (napr. pasivita, strata iniciatívy),
zmeny sexuálnych potrieb, závrat, zlyhanie obličiek, pokles počtu bielych
krviniek alebo krvných doštičiek.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky /(u menej ako jedného pacienta/
/z desaťtisíc):/
Porucha funkcie pečene, vypadávanie vlasov, zvýšený rast ochlpenia, benígne
nádory prsníka.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré
nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. Ako uchovávať Spironolactone Orion

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke
po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek
vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Spironolactone Orion obsahuje

- Liečivo je spironolaktón. Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo
100 mg spironolaktónu.
- Ďalšie zložky sú monohydrát laktózy, kukuričný škrob, povidón,
polysorbát 80, silica mäty piepornej, koloidný bezvodý oxid kremičitý,
magnéziumstearát.

Ako vyzerá Spironolactone Orion a obsah balenia

25 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými
hranami, s deliacou ryhou s priemerom 7 mm, kód ORN85.
50 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými
hranami, s deliacou ryhou s priemerom 9 mm, kód ORN213.
100 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, mierne vypuklá tableta
s deliacou ryhou s priemerom 11 mm, kód ORN352.

Tablety sa môžu rozdeliť na rovnaké dávky.

Tablety sú balené v HDPE plastových fľaškách s uzáverom.
Veľkosti balení: 30 a 100 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Výrobca:
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná
v 02/2012.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Schválený text k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev. č.: 2011/04194,
2011/04195, 2011/04196


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Spironolactone Orion 25 mg
Spironolactone Orion 50 mg
Spironolactone Orion 100 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta obsahuje 25 mg, 50 mg alebo 100 mg spironolaktónu.

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje monohydrát laktózy, ktorý zodpovedá
57 mg laktózy (25 mg tableta), 114 mg laktózy (50 mg tableta) alebo 228 mg
laktózy (100 mg tableta).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta

25 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými
hranami, s deliacou ryhou s priemerom 7 mm, kód ORN85.
50 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, plochá tableta so skosenými
hranami, s deliacou ryhou s priemerom 9 mm, kód ORN213.
100 mg tableta: Biela až takmer biela, okrúhla, mierne vypuklá tableta
s deliacou ryhou s priemerom 11 mm, kód ORN352.

Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba chronického systolického srdcového zlyhania (NYHA III-IV) ako
prídavná liečba k štandardnej terapii
. Liečba edémov spôsobených nefrózou, ak je iná liečba edémov neúčinná
a najmä vtedy, ak existuje podozrenie na hyperaldosteronizmus
. Liečba ascitov a edémov spojených s dekompenzovanou cirhózou pečene alebo
portálnou hypertenziou a iným ochorením pečene, ak je iná liečba edémov
neúčinná a najmä vtedy, ak existuje podozrenie na hyperaldosteronizmus
. Liečba hypertenzie, ako prídavná liečba u pacientov, ktorí nereagujú
adekvátne na iné antihypertenzíva
. Primárny hyperaldosteronizmus


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Denná dávka sa môže podávať ako jednorazová dávka alebo v dvoch rozdelených
dávkach. Tablety sa majú užívať s jedlom (pre lepšiu absorpciu). Počas
liečby sa majú monitorovať sérové elektrolyty a koncentrácia kreatinínu
(pozri časť 4.4).

Dospelí:
. Chronické srdcové zlyhanie (NYHA III-IV): Začiatočná dávka pre pacientov
so závažným srdcovým zlyhaním (NYHA III-IV) je zvyčajne 25 mg/deň,
v kombinácii so štandardnou terapiou u pacientov s hladinou sérového
draslíka ? 5 mmol/l a sérového kreatinínu ? 220 mikromol/l. Ak dôjde
k retencii tekutín a pretrváva ešte 8 týždňov po začatí liečby a ak
hladina sérového draslíka zostáva < 5 mmol/l, dávky spironolaktónu sa
môžu zvýšiť na 50 mg jedenkrát denne. Hladiny draslíka a kreatinínu sa
musia po 1 týždni vyhodnotiť. Ak hladina sérového draslíka stúpne na 5,5
mmol/l alebo sérový kreatinín stúpne nad 220 mikromol/l, dávka
spironolaktónu sa musí znížiť na 25 mg každý druhý deň alebo sa musí
vysadiť. Pokyny na monitorovanie sérového draslíka a sérového kreatinínu,
pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
„Hyperkaliémia u pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním“
. Edematózne stavy: Zvyčajná dávka je 25 až 100 mg/deň. V závažných
prípadoch možno dávku zvýšiť na 200 mg/deň. Pri závažných edematóznych
stavoch, napr. spojených s pečeňovou cirhózou možno krátkodobo podávať
denné dávky 200 až 400 mg.
. Liečba hypertenzie: Zvyčajná dávka je 50 až 100 mg/deň. Úplný
terapeutický účinok sa zvyčajne dosiahne v priebehu 2 týždňov liečby, čo
je potrebné zohľadniť pri úprave dávky.
. Liečba primárneho hyperaldosteronizmu: 100 až 400 mg/deň v predoperačnej
príprave. V prípade, že pacienta nemožno operovať, terapeutickú dávku
treba znížiť na najnižšiu účinnú dávku.

Starší pacienti:
. Ak pacient nemá zlyhanie obličiek alebo pečene, úprava dávky zvyčajne nie
je potrebná.

Deti:
. Začiatočná dávka je 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Pri dlhodobej liečbe
alebo pri liečbe v kombinácii s inými diuretikami je dávka 1 až 2
mg/kg/deň.

Zlyhanie obličiek (pozri tiež časť 4.4):
. Opatrnosť je potrebná pri podávaní spironolaktónu pacientom so stredne
ťažkým renálnym zlyhaním (klírens kreatinínu 30 až 50 ml/min)
. Pacientom se závažným renálnym zlyhaním (klírens kreatinínu nižší než 30
ml/min) sa spironolaktón nesmie podávať.

Zlyhanie pečene (pozri tiež časť 4.4):
. Pri zlyhaní pečene je metabolizmus a eliminácia spironolaktónu spomalená.
U pacientov so zlyhaním pečene nie je potrebná úprava začiatočnej dávky.4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na spironolaktón alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok
. Hyperkaliémia
. Hyponatriémia
. Addisonova kríza
. Akútne a chronické zlyhanie obličiek, klírens kreatinínu nižší než 30
ml/min
. Anúria
. Porfýria.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Počas liečby Spironolactonom Orion sa majú pravidelne monitorovať
koncentrácie sérových elektrolytov a funkcia obličiek.

Riziko hyperkaliémie je vyššie u starších pacientov a u pacientov
s renálnym alebo hepatálnym zlyhaním ako aj pri kombinácii spironolaktónu
s ACE inhibítormi, blokátormi receptora angiotenzínu II (ARB) alebo inými
diuretikami. U týchto pacientov sa majú starostlivo kontrolovať
koncentrácie sérového draslíka (pozri tiež časť 4.5).

Hyperkaliémia môže byť smrteľná. Je velmi dôležité monitorovať a upravovať
sérové hladiny draslíka u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ktorí
užívajú spironolaktón. Títo pacienti sa majú vyvarovať užívaniu iných
draslík šetriacich diuretík. Pacienti so sérovým draslíkom > 3,5 mmol/l sa
majú vyvarovať užívaniu perorálnych doplnkov draslíka. Kontrola draslíka a
kreatinínu sa odporúča 1 týždeň po začatí liečby alebo po zvýšení dávky
spironolaktónu, mesačne po prvých 3 mesiacoch liečby, potom kvartálne počas
1 roka, a potom každých 6 mesiacov. Liečba sa musí ukončiť alebo prerušiť
pri hladine sérového draslíka > 5 mmol/l alebo sérového kreatinínu > 220
mikromol/l.

Doplnky draslíka, náhrady soli obsahujúce draslík alebo diéta bohatá na
draslík sa z dôvodu rizika hyperkaliémie neodporúčajú (pozri tiež časť
4.5).

U pacientov s cirhózou pečene sa hlásila počas užívania spironolaktónu
hypochloremická metabolická acidóza s hyperkaliémiou i napriek tomu, že
mali normálnu funkciu obličiek. Pacienti s cirhózou pečene ako aj ostatní
pacienti s rizikom acidózy sa majú starostlivo monitorovať.

Zvláštna pozornosť sa odporúča pri liečbe diabetických pacientov
s poškodením funkcie obličiek.

Opatrnosť sa odporúča pri liečbe ascitov, aby hmotnosť pacienta neklesala
rýchlejšie než 1 kg denne (z dôvodu zvýšenej diurézy).

U pacientov s peptickými vredmi môže spironolaktón narušiť hojenie vredov,
a preto sa má používať len po starostlivom posúdení.

Spironolaktón spôsobil alebo stimuloval rast nádorov u pokusných zvierat.
Pri používaní lieku je potrebné to zohľadniť. Tento účinok môže byť
spôsobený hormonálnymi zmenami rovnakej povahy aké spironolaktón vyvoláva
u ľudí (pozri časť 5.3).

Tablety Spironolactone Orion obsahujú laktózu. Pacienti s dedičnými
problémami galaktózovej intolerancie, lapónskeho deficitu laktázy alebo
glukózo-galaktózovej malabsorpcie nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Spironolaktón znižuje riziko hypokaliémie spôsobenej inými diuretikami,
a preto sa môže v prípade potreby kombinovať s ďalšou diuretickou liečbou.

Opatrnosť sa odporúča pri anestézii pacientov užívajúcich spironolaktón.
Spironolaktón znižuje obehové účinky noradrenalínu. Účinok
nedepolarizujúcich svalových relaxancií sa môže zosilniť.

Spironolaktón má synergický účinok s inými antihypertenzívami.

Súbežné používanie s doplnkami draslíka (minerálne prípravky obsahujúce
draslík, diéta bohatá na draslík alebo náhrady kuchynskej soli), inými
draslík šetriacimi diuretikami, ACE inhibítormi, blokátormi receptora
angiotenzínu II, blokátormi aldosterónu, heparínom alebo nízkomolekulárnym
heparínom môže viesť k závažnej hyperkaliémii (pozri časť 4.4).

Kombinácia spironolaktónu a ACE inhibítorov je možná u pacientov so
srdcovým zlyhaním NYHA III-IV, ak sa táto kombinácia ukáže efektívna a ak
sa starostlivo kontrolujú hladiny sérového draslíka a sérového kreatinínu.

Kyselina acetylsalicylová (nie v nízkych antitrombotických dávkach)
a nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) môžu pri kombinácii spomaliť
elimináciu metabolitov spironolaktónu, oslabiť diuretický účinok
spironolaktónu a zvýšiť riziko hyperkaliémie.

Účinnosť warfarínu sa môže počas liečby spironolaktónom oslabiť.

Počas liečby spironolaktónom sa znižuje klírens digoxínu a zvyšuje polčas
digoxínu. Pri kombinovanom používaní digoxínu a spironolaktónu sa odporúča
opatrnosť, pretože spironolaktón môže tiež v určitej miere zmeniť výsledky
testov hladiny sérového digoxínu.

Pri používaní spironolaktónu sa môže zmeniť eliminácia lítia a odporúča sa
kontrola koncentrácií liečiva.

Takrolimus môže spôsobiť hyperkaliémiu, ktorá sa spironolaktónom môže
zhoršiť. Pri kombinovanom používaní sa majú starostlivo kontrolovať
koncentrácie draslíka.

Metabolity spironolaktónu fluoreskujú, čo môže mať za následok nesprávne
hodnoty niektorých fluorometrických testov (napr. stanovenie kortizónu).

Spironolaktón ruší antineoplastický účinok mitotanu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

O účinku spironolaktónu na fertilitu nie sú dostupné žiadne klinické údaje.
Štúdie so zvieratami preukázali poškodenie fertility u samíc (pozri časť
5.3), o fertilite samcov nie sú k dispozícii žiadne údaje so zvieratami.

Údaje o používaní a bezpečnosti spironolaktónu počas gravidity nie sú
dostatočné. V štúdiách so zvieratami sa zistilo, že spironolaktón spôsobil
feminizáciu samčích mláďat potkanov. Užívaniu spironolaktónu počas
gravidity sa má zabrániť.

Aktívny metabolit spironolaktónu, kanrenon, sa vylučuje v nízkych
koncentráciách do materského mlieka.

Účinok Spironolactonu Orion na novorodencov/dojčatá nie je známy. Po
zohľadnení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku sa musí
rozhodnúť o prerušení dojčenia alebo ukončení/zdržaní sa liečby
Spironolactonom Orion.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Osobitne na začiatku liečby a po úprave dávkovania sa môžu objaviť závrat
alebo únava, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

Najmä pri dlhodobom používaní sa musí zohľadniť možná závažná
hyperkaliémia. U pacientov s cirhózou pečene sa vyskytla hyperchloremická
metabolická acidóza. Liečba vysokými dávkami spironolaktónu môže mať za
následok hyponatriémiu a dehydratáciu. U pacientov so zlyhaním obličiek
môže spironolaktón ďalej zhoršiť funkciu obličiek. Ak zreteľne stúpa
koncentrácia kreatinínu, liečba spironolaktónom sa má ukončiť. Počas liečby
spironolaktónom môže v určitom rozsahu klesať koncentrácia urátov.
Neurologické nežiaduce účinky, ako je zmätenosť, bolesť hlavy a apatia sa
vyskytujú najmä u pacientov s cirhózou pečene.

Frekvencie nežiaducich účinkov sú definované nasledovne:
Veľmi časté (? 1/10)
Časté (? 1/100 až < 1/10);
Menej časté (? 1/1 000 až < 1/100);
Zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1 000);
Veľmi zriedkavé (< 1/10 000) ;
Neznáme (z dostupných údajov).

| |Časté |Menej časté |Zriedkavé |Veľmi |
| | | | |zriedkavé |
|Benígne a | | | |Benígne |
|malígne nádory,| | | |tumory |
|vrátane | | | |prsníkov |
|nešpecifikovaný| | | | |
|ch novotvarov | | | | |
|(cysty a | | | | |
|polypy) | | | | |
|Poruchy krvi a | | |Trombocyto-pé| |
|lymfatického | | |nia, | |
|systému | | |leukopénia | |
| | | |(aj | |
| | | |agranulocytóz| |
| | | |a) | |
|Poruchy | |Poruchy |Dehydratace | |
|metabolizmu a | |elektrolytove| | |
|výživy | |j rovnováhy,| | |
| | |ako je | | |
| | |hyperkaliémia| | |
| | |a | | |
| | |hyponatriémia| | |
|Psychické | |Zmätenosť |Apatia, zmeny| |
|poruchy | | |libida | |
|Poruchy |Bolesť hlavy |Parestézia |Závrat | |
|nervového | | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy |Poruchy | | | |
|gastrointestiná|gastrointestiná| | | |
|lneho traktu |lneho traktu, | | | |
| |nevoľnosť, | | | |
| |hnačka, | | | |
| |vracanie | | | |
|Poruchy pečene | | | |Dysfunkcia |
|a žlčových | | | |pečene |
|ciest | | | | |
|Poruchy kože a |Suchá pokožka |Kožné | |Alopécia, |
|podkožného | |vyrážky, | |hypertrichóza|
|tkaniva | |pruritus, | | |
| | |žihľavka | | |
|Poruchy | |Kŕče v nohách| | |
|kostrovej a | | | | |
|svalovej | | | | |
|sústavy a | | | | |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |Zvýšená |Akútne | |
|obličiek a | |koncentrácia |renálne | |
|močových ciest | |sérového |zlyhanie | |
| | |kreatinínu | | |
|Poruchy |Gynekomastia, | | | |
|reprodukčného |citlivosť | | | |
|systému a |prsníkov, | | | |
|prsníkov |menštruačné | | | |
| |poruchy, | | | |
| |impotencia | | | |
|Celkové poruchy|Ospalosť | | | |
|a reakcie v | | | | |
|mieste podania | | | | |
|Laboratórne a | |Zvýšená | | |
|funkčné | |koncentrácia | | |
|vyšetrenia | |renínu | | |

4.9 Predávkovanie

Akútne predávkovanie spironolaktónom môže spôsobiť únavu, zmätenosť,
vracanie, ataxiu, závrat, kožnú vyrážku a hnačku. Chronické predávkovanie
môže mať za následok hyperkaliémiu a hyponatriémiu. Jednorazová dávka 625
mg vyvolala miernu intoxikáciu, po ktorej nasledovalo vyprázdnenie žalúdka.
Prvá pomoc pri predávkovaní je podanie aktívneho uhlia, v prípade potreby
aj opakovane. Ak došlo k predávkovaniu pred krátkou dobou a požité množstvo
spironolaktónu je značné, možno zvážiť vyprázdnenie žalúdka výplachom
žalúdka. Liečba predávkovania je väčšinou symptomatická, je indikované
monitorovanie funkcie srdca, elektrolytovej rovnováhy a funkcie obličiek.
Špecifické antidotum spironolaktónu nie je známe.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty aldosterónu, ATC kód: C03DA01

Spironolaktón je kompetitívny blokátor receptora aldosterónu: viaže sa
kompetitívne na receptory v distálnych tubuloch obličiek, a tak zabraňuje
syntéze proteínu dôležitého na transport K+ a Na+ iónov.
Spironolaktón má diuretický a draslík šetriaci účinok; zvyšuje exkréciu
sodíka a vody a zadržiava draslík a horčík. Spironolaktón inhibuje aj
adrenokortikálnu biosyntézu aldosterónu u pacientov s primárnym
hyperaldosteronizmom. Účinok spironolaktónu závisí od aldosterónu: čím
vyššia je koncentrácia aldosterónu v organizme, tým účinnejšia je odpoveď
na spironolaktón.

Účinky spironolaktónu sa zakladajú na účinkoch liečiva aj jeho aktívneho
metabolitu, ako je kanrenon. Ak je exkrécia aldosterónu nadmerná, napr.
z dôvodu cirhózy pečene alebo pri užívaní diuretík, spironolaktón zvyšuje
exkréciu sodíka a vody a znižuje exkréciu draslíka. Ak je exkrécia
aldosterónu normálna, diuretický a draslík šetriaci účinok spironolaktónu
je slabý. Koncentrácie krvného cukru, cholesterolu a triglyceridov
zostávajú nezmenené. Spironolaktón má dokonca aj antiandrogénny účinok:
mierne zabraňuje androgénom viazať sa na ich receptory a inhibuje 17-?-
hydroxylázu dôležitú pre syntézu androgénov.

Chronické srdcové zlyhanie: Randomizovaná Aldactonova Evaluačná Štúdia
(RALES) bola multinárodná, dvojito-zaslepená štúdia s 1 663 pacientmi
s ejekčnou frakciou ? 35 %, so srdcovým zlyhaním NYHA IV v priebehu
posledných 6 mesiacov a triedou III-IV v čase randomizácie. U všetkých
pacientov bolo potrebné, aby užívali kľučkové diuretikum a ak bol
tolerovaný, ACE inhibítor. Pacienti s hladinou sérového kreatinínu > 220
mikromol/l na začiatku liečby alebo s nedávnym zvýšením o 25 % alebo s
hladinou sérového draslíka > 5,0 mmol/l na začiatku liečby boli vylúčení.
Pacienti boli randomizovaní v pomere 1 : 1 na skupinu užívajúcu
spironolaktón 25 mg perorálne jedenkrát denne a na skupinu s placebom.
Pacientom, ktorí znášali dávku 25 mg jedenkrát denne, sa podľa klinickej
indikácie zvýšila dávka na 50 mg jedenkrát denne. Pacientom, ktorí
neznášali dávku 25 mg jedenkrát denne, sa dávka znížila na 25 mg každý
druhý deň. Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie RALES bolo hodnotenie
času do úmrtia z akejkoľvek príčiny. Štúdia RALES sa ukončila predčasne, po
priemernom následnom sledovaní 24 mesiacov, vzhľadom na významnú mortalitu
detekovanú v plánovanej predbežnej analýze.

Spironolaktón v porovnaní s placebom znížil riziko úmrtí o 30 % (p<0,001;
95 % interval spoľahlivosti 18 % až 40 %). Spironolaktón znížil riziko
kardiálnej smrti, predovšetkým náhleho úmrtia a úmrtia z progresívneho
srdcového zlyhania v porovnaní s placebom o 31 % (p<0,001; 95 % interval
spoľahlivosti 18 % až 42 %).

Spironolaktón znížil aj riziko hospitalizácie zo srdcových dôvodov
(definovaných ako zhoršenie srdcového zlyhania, angíny pectoris,
ventrikulárnej arytmie alebo infarktu myokardu) o 30 % (p<0,001; 95 %
interval spoľahlivosti 18 % až 41 %). V skupine so spironolaktónom sa
skupina NYHA zlepšila na konci štúdie u 41 % pacientov a zhoršila u 38 %
v porovnaní so skupinou s placebom, v ktorej bolo zlepšenie u 33 %
a zhoršenie u 48 % (p<0,001).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Spironolaktón sa v gastrointestinálnom trakte dobre vstrebáva (70 – 80 %).
Jeho biologická dostupnosť je vyššia pri užívaní po jedle než pri užívaní
nalačno a dosahuje 25 až 70 %. Maximálna koncentrácia sa dosiahne v
priemere za 1 až 2 hodiny po požití, distribučný objem je 14,4 l/kg. Väzba
na bielkoviny je vyššia než 90 % a klírens 100 ml/kg/min. Eliminačný polčas
spironolaktónu je 1,3 až 2 hodiny.

Spironolaktón podlieha značnému metabolizmu po prvom prechode pečeňou.
Spironolaktón sa metabolizuje na kanrenon, 7?-tiometyl-spironolaktón
a ďalšie čiastočne aktívne metabolity. Eliminačný polčas týchto metabolitov
je asi 15 hodín, čo významne predlžuje účinok liečiva. Spironolaktón sa
vylučuje najmä močom a v rovnakom pomere biliárnou exkréciou v stolici,
najmä vo forme metabolitov.

Úplný diuretický účinok spironolaktónu sa zvyčajne dosiahne počas 2 až 3
dní od začatia liečby. Diuréza pretrváva ešte 2 až 3 dni po ukončení
liečby. U starších pacientov môže byť klírens spironolaktónu znížený a
polčas predĺžený.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Spironolaktón a jeho metabolity prechádzajú cez placentárnu bariéru.
Podanie spironolaktónu samiciam potkanov počas gestácie spôsobilo
feminizáciu samčích mláďat.

V reprodukčnej štúdii s 3-ma vrhmi, v ktorej samice potkanov dostávali
dieteticky dávky 15 a 50 mg spironolaktónu/kg/deň, sa neprejavili žiadne
účinky na párenie a fertilitu, ale pri dávkach 50 mg/kg/deň sa zaznamenalo
malé zvýšenie výskytu mŕtvonarodených mláďat. Pri injekčnom podávaní
spironolaktónu (100 mg/kg/deň počas 7 dní i.p.) samiciam potkanov sa
zistilo predĺženie estrálneho cyklu následkom predĺženia ruje počas liečby
a vyvolanie nepretržitej ruje počas sledovaného obdobia 2 týždňov po
liečbe. Tieto účinky sa spájali s oneskoreným ovariálnym folikulárnym
vývojom a so znížením hladín cirkulujúcich estrogénov, čím sa predpokladá
poškodenie párenia, fertility a fekundity. Spironolaktón (100 mg/kg/deň)
podávaný i.p. samiciam myší počas 2-týždňového kohabitačného obdobia
s neliečenými samcami znížil počet párených samíc, ktoré nezbreziveli
(tento účinok môže byť spôsobený inhibíciou ovulácie) a znížil počet
implantovaných embryí u samíc, ktoré zbreziveli (tento účinok môže byť
spôsobený inhibíciou implantácie). Pri podávaní dávok 200 mg/kg/deň sa
predĺžila aj latentná perióda parenia.

Výsledky testov genotoxicity a mutagenity boli mierne rozporuplné. Pri
metabolickej aktivácii spironolaktónu sa hlásili niektoré testy mutagenity
u cicavcov /in vitro/ ako negatívne a iné testy mutagenity u cicavcov /in/
/vitro/ boli nepreukazné (ale mierne pozitívne). Pri metabolickej aktivácii
spironolaktónu bol kanrenoát draselný hlásený ako pozitívny v testoch
mutagenity u potkanov /in vitro/, nepreukazný v iných a negatívny v ďalších
testoch.

Spironolaktón podávaný vo vysokých dávkach dlhodobo spôsoboval tumory u
potkanov. Význam tohto nálezu pre klinickú prax nie je jasný.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Povidón
Polysorbát 80
Silica mäty piepornej
Koloidný bezvodý oxid kremičitý
Magnéziumstearát
6.2 Inkompatibility


Neaplikovateľné.


6.3 Čas použiteľnosti


3 roky


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie


Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


5. Druh obalu a obsah balenia


HDPE plastová fľaška s uzáverom, 30 a 100 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom


Žiadne zvláštne požiadavky.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Fínsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Spironolactone Orion 25 mg: 50/0089/12-S
Spironolactone Orion 50 mg: 50/0090/12-S
Spironolactone Orion 100 mg: 50/0091/12-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C32444
Skupina ATC:
C03 - Diuretiká
Skupina ATC:
C03DA01 - spironolactonum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
FI -
Výrobca lieku:
Orion Corporation, Espoo, FINSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
8.12 € / 244.62 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
8.12 € / 244.62 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.00 € ÚP:4.30 € DP:2.70 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien