Detail:
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius emu ifj 10x50 ml (inj. liek.)
Názov lieku:
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
Doplnok názvu:
emu ifj 10x50 ml (inj. liek.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľovPRILOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V
REGISTRÁCII, EV.Č.: 2107/0744


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, injekčná alebo infúzna emulzia

Účinná látka : propofol

|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako |
|začnete používať Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, |
|aby ste si ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára |
|alebo lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. |
|Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako|
|Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný |
|alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v|
|tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, |
|prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Propofol 2 % MCT/LCT sa na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius
3. Ako používať Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius Fresenius
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius Ďalšie informácie


1. ČO JE PROPOFOL 2 % MCT/LCT FRESENIUS A NA ČO SA POUŽÍVA

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius patrí ku skupine liekov nazývaných celkové
anestetiká. Celkové anestetiká sa používajú na vyvolanie bezvedomia
(spánku), aby mohli byť vykonávané chirurgické operácie a ďalšie zákroky.
Tiež môžu byť použité na Vašu sedáciu ( aby ste boli ospalý, ale nie úplne
spiaci).

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa používa na:

. úvod a udržiavanie celkovej anestézie.
. sedáciu pacientov s umelou ventiláciou na jednotkách intenzívnej
starostlivosti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PROPOFOL 2 % MCT/LCT
NEPOUŽÍVAJTE Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius:

- Ak ste alergický (precitlivený) na Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius
alebo na niektorú z ďalších zložiek tohto lieku (pozri časť 6. „Ďalšie
informácie“ na konci tejto písomnej informácie).
- Ak ste alergický (precitlivený) na sóju alebo arašidy (pozri časť
„Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku“ na konci časti 2.)

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa nesmie použiť na sedáciu u detí mladších
ako 16 rokov.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius

Nemali by ste užívať Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, alebo iba s veľkou
opatrnosťou a pri intenzívnom monitorovaní, ak:

- trpíte pokročilým srdcovým zlyhaním,
- máte nejaké iné závažné ochorenie srdca,
- podstupujete elektrokonvulzívnu terapiu (ECT, liečba
psychiatrických problémov).


Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa neodporúča na celkovú anestéziu u detí vo
veku menej ako l mesiac.
Zvláštna starostlivosť by mala byť venovaná podávaniu Propofol 2 % MCT/LCT
Fresenius u deťom mladším ako 3 roky. Hoci podľa dostupných údajov sa
nepredpokladá, že je menej bezpečný, ako u iných detí. Pri podávaní za
účelom sedácie u detí mladších ako 16 rokov spôsobil Propofol 2 % MCT/LCT
Fresenius závažné a niekedy fatálne nežiaduce účinky.

Vo všeobecnosti by mal byť Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius podávaný s
opatrnosťou u starších alebo oslabených pacientov.

Pred prijatím Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius povedzte Vášmu anestéziológovi
alebo lekárovi intenzívnej starostlivosti, ak trpíte:
- srdcovým ochorením
- pľúcnym ochorením
- ochorením obličiek
- ochorením pečene
- záchvatmi (epilepsiou)
- zvýšeným intrakraniálnym tlakom ( zvýšený tlak vo vnútri
lebky). V kombinácií s nízkym krvným tlakom sa môže do mozgu
dostať menšie množstvo krvi.
- zmenenými hladinami tukov v krvi. Ak dostávate celkovú
parenterálnu výživu (výživa do žily), musia sa sledovať
hladiny tuku vo Vašej krvi.

Ak trpíte niektorým z nasledovných stavov, tieto musia byť liečené pred
prijatím Propofol 2 % MCT/LCT :
- srdcové zlyhanie
- obehové zlyhanie ( keď je nedostatočné prekrvenie tkanív)
- závažné dýchacie problémy (zlyhanie respirácie)
- dehydratácia (hypovolémia)
- záchvaty (epilepsia)


Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius môže zvýšiť riziko
- epileptických záchvatov
- vagotónie (nervový reflex ktorý spomaľuje srdcovú frekvenciu)
- spomalenie srdcovej frekvencie (bradykardia)
- hemodynamické účinky na srdcovocievny systém ( zmeny prítoku
krvi do orgánov tela) ak máte nadváhu a dostávate vysoké
dávky lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius.

Počas sedácie liekom Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa môžu vyskytnúť
mimovoľné pohyby. Lekári budú brať do úvahy, do akej miery tieto môžu
ovplyvniť chirurgické zákroky vykonávané počas sedácie, a učinia nevyhnutné
predbežné opatrenia.

Veľmi zriedkavo sa po anestézii môže vyskytnúť obdobie bezvedomia
spojeného so stuhnutosťou svalov. To vyžaduje pozorovanie zdravotníckym
personálom, ale žiadnu ďalšiu liečbu. Spontánne ustúpi.

Injekcia lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius môže byť bolestivá. Je možné
použiť lokálne anestetikum na zmenšenie tejto bolesti, ale to môže mať
svoje vlastné vedľajšie účinky.

Nebude Vám dovolené opustiť nemocnicu dokým sa úplne neprebudíte.

Používanie iných liekov:
Ak používate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte
to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Musíte byť obzvlášť opatrný ak tiež užívate niektoré z nasledovných liekov:
- premedikácia (váš anestéziológ bude vedieť, ktoré lieky môžu
interagovať s liekom Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius)
- iné anestetiká, včítane celkových, regionálnych, lokálnych
a inhalačných anestetík (môžu byť odporučené nižšie dávky lieku
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius. Váš anestéziológ to bude vedieť)
- analgetiká (lieky proti bolesti)
- lieky ktoré uvoľňujú svalstvo, napr. suxametónium
- benzodiazepíny (lieky proti úzkosti)
- lieky ktoré ovplyvňujú mnohé vnútorné funkcie tela ako je srdcová
frekvencia, napr. atropín
- opioidy ( napr. fentanyl)
- alkohol
- neostigmín ( liečba svalovej slabosti)
- cyklosporín ( užívaný v prevencii odvrhnutia transplantovaného
orgánu)


Používanie lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius s jedlom a nápojmi
Po tom ako Vám bol podaný Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, nemali by ste piť
alkohol až do úplného zotavenia.

Tehotenstvo a dojčenie
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius by nemal byť podávaný tehotným ženám, ak to
nie je nevyhnutné. Matky by mali pozastaviť dojčenie a znehodnotiť
akékoľvek materské mlieko v období 24 hodín po prijatí lieku Propofol 2 %
MCT/LCT Fresenius.

Skôr ako začnete používať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom
alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov.
Po tom, ako Vám bol podaný Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, nesmiete
šoférovať, obsluhovať stroje, alebo pracovať v nebezpečných situáciách.
Nemali by ste ísť domov sami.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Propofol 2 % MCT/LCT
Fresenius
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius obsahuje olej zo sójových bôbov. Ten môže
zriedkavo spôsobiť závažné alergické ( hypersenzitívne) reakcie ( Pozri
časť NEPOUŽÍVAJTE Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius). Povedzte Vášmu lekárovi
ak viete že máte alergické reakcie na olej zo sójových bôbov.

Liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 100 ml, tj. je v zásade
bez sodíka.


3. AKO POUŽÍVAŤ PROPOFOL 2 % MCT/LCT FRESENIUS

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius Vám bude podaný iba v nemocniciach alebo
vhodných liečebných jednotkách Vaším anestéziológom alebo lekárom
intenzívnej starostlivosti.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa podáva ako injekcia do žily, obyčajne na
zadnú stranu ruky alebo do predlaktia. Váš anestéziológ môže použiť ihlu
alebo kanylu (jemnú umelohmotnú hadičku). Elektrická pumpa môže byť použitá
na podanie injekcie pri dlhých operáciách a pri použití v intenzívnej
starostlivosti.
Množstvo lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, ktoré potrebujete, bude
závisieť od Vášho veku, fyzického a zdravotného stavu a na hladine
ospalosti alebo spánku, ktorá je potrebná. Tiež môže byť ovplyvnené inými
liečivami ktoré môžete užívať. Väčšina ľudí potrebuje 1,5 – 2,5 mg lieku
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius na kg telesnej hmotnosti na uspatie (úvod do
anestézie), a potom 4 až 12 mg lieku Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius na kg
telesnej hmotnosti za hodinu po tomto na udržanie spánku ( udržiavanie
anestézie).Na sedáciu obvykle postačuje dávka od 0,3 do 4,0 mg lieku
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius na kg telesnej hmotnosti.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa podáva ako injekcia do žily, obyčajne na
zadnú stranu ruky alebo do predlaktia. Váš anestéziológ môže použiť ihlu
alebo kanylu (jemnú umelohmotnú hadičku). Elektrická pumpa môže byť použitá
na podanie injekcie pri dlhých operáciách a pri použití v intenzívnej
starostlivosti.

Starší a oslabení pacienti môžu vyžadovať nižšie dávky.

Deti obyčajne vyžadujú nepatrne vyššie dávky na úvod a udržanie anestézie.
Dávka by mala byť nastavená podľa veku a/alebo telesnej hmotnosti.

Pri použití na sedáciu Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius nesmie byť podávaný
počas viac ako 7 dní.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky o požívaní lieku, opýtajte sa svojho lekára
alebo lekárnika.


4.MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius môže spôsobovať
vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Hodnotenie vedľajších účinkov je založené na nasledovných frekvenciách:


|Veľmi časté: |U viac ako u 1 z 10 liečených pacientov |
|Časté: |U menej ako 1 z 10, ale u viac ako u 1 zo 100 |
| |liečených pacientov |
|Menej časté: |U menej ako 1 zo 100, ale u viac ako u 1 z 1 000 |
| |liečených pacientov |
|Zriedkavé: |U menej ako u 1 z 1 000, ale u viac ako u 1 z 10 000|
| |liečených pacientov |
|Veľmi |U menej ako u 1 z 10 000 liečených pacientov, |
|zriedkavé: |včítane sporadických prípadov. |

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

Veľmi časté:
- lokálna bolesť počas injekcie


Časté:
- zvýšenie hladín tuku v krvi (hypertrigliceridémia)


Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť počas úvodu do anestézie:
- spontánne pohyby
- myoklonus (svalové zášklby)
- mykanie svalov ( minimálna excitácia)
- nízky krvný tlak ( hypotenzia)
- pomalý tlkot srdca (bradykardia)
- rýchly tlkot srdca (tachykardia)
- návaly tepla
- vzostup dýchania (hyperventilácia)
- zastavenie dýchania (dočasné apnoe)
- kašlanie po anestézii
- čkanie (singultus)


Menej časté:
- závažné zníženie krvného tlaku (hypotenzia)
- kašlanie
- spomalenie pulzovej frekvencie (progresívna bradykardia)
Zriedkavé:

- anafylaxia ( závažná alergická reakcia), zahŕňajúca:

- angioedém (opuch kože tváre, úst a hrdla)

- bronchospazmus (zúženie vzduchových ciest v pľúcach, ktoré spôsobuje
sťaženie dýchania)

- erytém ( začervenanie kože)

- nízky krvný tlak (hypotenzia)

- bolesti hlavy

- závrat (vertigo)

- epileptiformné pohyby (mimovoľné pohyby podobné epilepsii), včítane
kŕčov a opistotonu ( rigidná poloha s hlavou zaklonenou dozadu)

- krvné zrazeniny ( trombóza)

- zápal krvných ciev ( flebitída)

- odfarbenie moču

- pooperačná horúčka

Tieto zriedkavé vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť počas zotavovacej
periódy ( prebúdzanie):
- eufória (pocit šťastia) a sexuálne vzrušenie
- triaška a pocit chladu
- nepravidelný tlkot srdca (arytmia)
- kašlanie
- pocit nevoľnosti (nauzea) alebo vracanie


Veľmi zriedkavé:
- oneskorené epileptiformné záchvaty (mimovoľné pohyby podobné
epilepsii po prebudení)
- kŕče u epileptických pacientov
- bezvedomie po anestézii
- voda v pľúcach (pľúcny edém)
- zápal pankreasu ( pankreatitída)
- závažné odozvy tkaniva po náhodnej injekcii do tkanív
- rabdomyolýza ( porucha svalov)
- metabolická acidóza ( zmena kyslosti krvi)
- vysoká hladina draslíka v krvi ( hyperkaliémia)
- srdcové zlyhanie

Keď sa Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius podáva v kombinácii s lidokaínom (
lokálne anestetikum používané k zníženiu bolestivosti v mieste podania
injekcie), môžu sa zriedkavo vyskytnúť tieto nežiaduce účinky:
- závrat
- vracanie
- spavosť
- kŕče
- bradykardia (spomalenie srdcovej frekvencie)
- srdcové arytmie (nepravidelný tlkot srdca)
- šok

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informáci pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PROPOFOL 2 % MCT/LCT FRESENIUS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius po dátume exspirácie, ktorý je
uvedený na obale (spotrebujte do:). Dátum exspirácie sa vstahuje na
posledný deň uvedeného mesiaca.
Neuchovávajte pri teplote nad 25oC.
Nezmrazujte.
Po otvorení musí byť liek okamžite použitý.
Podávacie súpravy s liekom Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa majú vymeniť
12 hodín po otvorení ampulky alebo liekovky.
Emulziu nie je možné použiť, ak sa po premiešaní objavia dve vrstvy.
Liek nesmie byť znehodnotený ako domový odpad. Opýtajte sa lekárnika ako
likvidovať nespotrebovaný liek. Takéto opatrenia pomáhajú chrániť životné
prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius obsahuje

> Účinná látka je propofol.

1 ml emulzie obsahuje 20 mg propofolu.
Jedna 50 ml liekovka obsahuje 1000 mg propofolu.


> Ďalšie zložky sú:
- olej zo sójových bôbov, rafinovaný
- stredne nasýtené trigliceridy
- purifikované vaječné fosfatidy
- glycerol
- kyselina olejová
- hydroxid sodný
- voda na injekciu

Ako vyzerá Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius a obsah balenia

Injekčná alebo infúzna emulzia.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius je mliečnobiely injekčný alebo infúzny
roztok.
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius je dostupný v bezfarebných sklenených
ampulách alebo sklenených liekovkách. Sklenené liekovky sú zapečatené
gumenými zátkami.

Obsah balenia:
1 x 50 ml, 10 x 50 ml, 15 x 50 ml emulzie v sklenených liekovkách.

Nie všetky veľkosti balenia sa musia predávať.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, D-61346 Bad Homburg v.d.H., Germany

/Výrobca/
Fresenius Kabi Austria GmbH
A-8055 Graz, Hafnerstrasse 36
Austria

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
novembri 2007
Nasledujúca informácia je určená len zdravotníckym pracovníkom:

Pre jednorázové použitie. Akákoľvek nepoužitá emulzia musí byť
znehodnotená.

Obsah ampulky /liekovky je potrebné pred použitím premiešať. Emulzia sa
nemá použiť, ak sa po premiešaní objavia dve vrstvy. Používajte iba
homogénne lieky v nepoškodenom obale.

Skôr ako liek použijete, je potrebné očistiť hrdlo ampulky alebo gumenú
zátku alkoholom v spreji alebo tampónom namočeným v alkohole. Obal sa po
použití musí znehodnotiť.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius musí byť podávaný iba v nemocniciach alebo
vo vhodných terapeutických jednotkách lekármi školenými v anestéziológii
alebo v intenzívnej medicíne.

Konštantne majú byť monitorované obehové a dýchacie funkcie (napr. EKG,
pulzná oxymetria) a v každom čase majú byť ihneď dostupné možnosti podpory
pacientových dýchacích ciest, umelá ventilácia a ďalšie možnosti
resuscitácie.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius nie je odporúčaný na celkovú anestéziu u
detí mladších ako 3 roky. Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius 2 % (20 mg / 1 ml)
Fresenius sa neodporúča na celkovú anestéziu u detí vo veku 3 roky, nakoľko
2% (20 mg/l ml) sila sa dá ťažko adekvátne natitrovať , pretože sú
potrebné extrémne malé objemy. U detí vo veku medzi 1 mesiacom a 3 rokmi
treba zvážiť použitie Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius 1 % MCT/LCT Fresenius,
ak je očakávaná dávka nižšia ako napr. 100 mg/h.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa podáva neriedený intravenózne
kontinuálnou infúziou.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa nesmie miešať so žiadnymi inými infúznymi
alebo injekčnými roztokmi. V tom istom infúznom sete je možné podať 5%
roztok glukózy, 0,9% alebo 0,18% roztok chloridu sodného a 4% roztok
glukózy
Súčasné podanie ďalších liekov alebo roztokov pridaných do infúznej linky s
liekom Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius musí byť vykonané v blízkosti miesta
kanylácie s použitím Y-konektora alebo trojcestného ventilu.

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius je emulzia, ktorá obsahuje lipid, neobsahuje
antimikrobiálne konzervačné prostriedky a môže podporovať rýchly rast
mikroorganizmov.
Natiahnutie emulzie do sterilnej striekačky alebo infúznej súpravy sa musí
vykonať asepticky ihneď po otvorení ampulky alebo odpečatení injekčnej
liekovky. Podanie musí nasledovať bezodkladne.

Počas celého podávania infúzie sa musí zachovávať asepsia emulzie lieku
Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius ako aj celej infúznej súpravy. Propofol 2 %
MCT/LCT Fresenius sa nesmie podávať cez mikrobiologický filter.

Na kontrolu rýchlosti infúzie sa odporúča používať počítadlo kvapiek,
injekčné pumpy alebo odmerné infúzne pumpy.

Podobne ako pri podávaní iných tukových emulzií, infúzia lieku Propofol 2
% MCT/LCT Fresenius podávaná jednou infúznou súpravou nesmie trvať dlhšie
ako 12 hodín. Infúzna súprava pre liek Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius sa
musí vymeniť najmenej každých 12 hodín.

Na zníženie bolesti v mieste injekcie treba podať liek do väčšej žily alebo
sa môže podať roztok lidokaínu pred úvodom do anestézie liekom Propofol 2
% MCT/LCT Fresenius.Lidokaín sa nesmie podávať pacientom s hereditárnou
akútnou porfýriou.

Svalové relaxanciá alebo atrakurium alebo mivakurium sa môžu podávať do tej
istej infúznej linky až po jej dôkladnom prepláchnutí.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA č.1 k rozhodnutiu o ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2107/744

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Propofol 2 % MCT/LCT Fresenius, infúzna alebo injekčná emulzia

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE LIEKU

1 ml emulzie obsahuje 20 mg propofolu

Každá 50 ml injekčná liekovka obsahuje 1000 mg propofolu.
Pomocná látka: čistý sójový olej

Pomocné látky:
1 ml emulzie obsahuje:
čistý sójový olej..........50 mg
sodík..........................max. 0,06 mg

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1

3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzna alebo injekčná emulzia
Biela emulzia - olej vo vode.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius je krátkodobo účinné intravenózne celkové
anestetikum na:
- úvod a udržiavanie celkovej anestézie,
- sedáciu umelo ventilovaných pacientov v intenzívnej starostlivosti.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa smie podávať len v nemocniciach alebo
na adekvátne vybavených oddeleniach jednodňovej chirurgie, lekármi
školenými v anesteziológii alebo pacientom, ktorí sú v intenzívnej
starostlivosti.
Je potrebný nepretržitý monitoring kardiocirkulačných a respiračných
funkcii (napr. EKG, pulzová oxymetria) a vždy musia byť okamžite dostupné
pomôcky, prístroje a zariadenia na udržanie priechodnosti dýchacích ciest
pacienta, umelú pľúcnu ventiláciu a iné zariadenia na resustitáciu.
Dávkovanie emulzie Propofol 2% MCT/LCT Fresenius je individuálne a musí
zohľadňovať odpoveď pacienta na liek a použitú premedikáciu. Pri podávaní
Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius sa zvyčajne vyžaduje podať doplnkové
analgetiká.

/Dávkovanie/

. Celková anestézia u dospelých

Úvod do anestézie

V úvode do anestézie je potrebné dávku emulzie Propofol 2% MCT/LCT
Fresenius titrovať (približne 20-40 mg každých 10 sekúnd) až do klinických
príznakov nástupu celkovej anestézie.
Väčšina dospelých pacientov mladších ako 55 rokov vyžaduje 1,5-2,5 mg
propofolu na kg telesnej hmotnosti.
U pacientov starších ako 55 rokov a u pacientov s ASA klasifikáciou III
a IV a zvlášť u tých, ktorí majú zhoršenú funkciu srdca, sú dávky zvyčajne
nižšie a celková dávka Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius sa môže znížiť
na minimum 1 mg/kg telesnej hmotnosti. Je potrebné znížiť rýchlosť
podávania emulzie Propofol 2% MCT/LCT Fresenius (približne 1 ml (20 mg
propofolu) za každých 10 sekúnd).

Udržiavanie anestézie

Anestéziu je možné udržiavať podávaním emulzie Propofol 2% MCT/LCT
Fresenius kontinuálnou infúziou.
Na udržiavanie anestézie kontinuálnou infúziou všeobecne postačuje dávka
4–12 mg/kg telesnej hmotnosti za hodinu. Pri menej náročných chirurgických
výkonoch, ako je tomu napr. pri minimálnej invazívnej chirurgii, je
dostatočná redukovaná udržiavacia dávka približne 4 mg/kg telesnej
hmotnosti za hodinu.
U starších pacientov, u pacientov s nestabilným klinickým stavom,
u pacientov s porušenou funkciou myokardu alebo hypovolemických pacientov
a pacientov s ASA klasifikáciou III a IV je možné dávkovanie emulzie
Propofol 2% MCT/LCT ešte redukovať v závislosti od stavu pacienta
a používanej anestetickej techniky.

. Celková anestézia u detí starších ako 3 roky

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa neodporúča používať na celkovú anestéziu
detí od 1 mesiaca do 3 rokov, pretože 2% silu anestetika je veľmi ťažké
titrovať u malých detí kvôli extrémne malým objemom, ktoré sú potrebné
pri podávaní. Ak sa predpokladá dávka nižšia ako 100 mg/hodinu, je potrebné
zvážiť použitie emulzie Propofol 1% MCT/LCT Fresenius.
Propofol (1% a 2%) sa neodporúča podávať deťom mladším ako 1 mesiac.

Úvod do anestézie

Ak sa používa Propofol 2% MCT/LCT Fresenius na úvod do anestézie, je
odporúčané dávku pomaly titrovať podľa klinických príznakov nástupu
celkovej anestézie.
Dávku je potrebné upraviť podľa veku a/alebo hmotnosti pacienta.
U detí starších ako 8 rokov je potrebná úvodná dávka približne 2,5 mg
propofolu na kg telesnej hmotnosti. U mladších detí môžu byť požadované
dávky vyššie. Úvodná dávka je 3 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti. Ak je
to potrebné, je možné podať dodatočné dávky 1 mg propofolu na kg telesnej
hmotnosti.
Nižšie dávky sú odporúčané u mladých rizikovejších pacientov (ASA
klasifikácia III a IV).
Pri celkovej anestézii detí sa neodporúča liek podávať systémom TCI (Target
Controlled Infusion).

Udržiavanie anestézie

Na udržiavanie anestézie detí sa používa kontinuálna infúzia v dávke 9-
15 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti za hodinu.
Nie sú k dispozícii údaje o udržiavaní anestézie u detí opakovanými
injekciami lieku Propofol 2% MCT/LCT Fresenius .
Dávkovanie musí byť prispôsobené individuálne a s mimoriadnym dôrazom
na potrebu adekvátnej analgézie.
Pri celkovej anestézii detí nie je odporúčané podávanie lieku systémom TCI
(Target Controlled Infusion).
Pri celkovej anestézii detí sa neodporúča liek podávať systémom TCI (Target
Controlled Infusion).

. Sedácia dospelých pacientov počas intenzívnej starostlivosti

Na sedáciu ventilovaných pacientov v podmienkach intenzívnej starostlivosti
sa odporúča podávať Propofol 2% MCT/LCT Fresenius v kontinuálnej infúzii.
Dávkovanie musí byť prispôsobené požadovanej hĺbke sedácie. Zvyčajne sa
dosiahne dostatočná sedácia pri rýchlosti podávania 0,3 až 4,0 mg propofolu
na kg telesnej hmotnosti za hodinu. Neodporúča sa vyššia rýchlosť ako 4 mg
propofolu na kg telesnej hmotnosti za hodinu (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa nesmie použiť na sedáciu detí mladších ako
16 rokov na jednotkách intenzívnej starostlivosti (pozri časť 4.3
Kontraindikácie).
Na sedáciu pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti nie je
odporúčané podávanie systémom TCI (Target Controlled Infusion).

/Spôsob podávania/

Na intravenózne použitie.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa podáva intravenózne neriedený kontinuálnou
infúziou. Na udržiavanie anestézie nemôžu byť použité opakované bolusové
injekcie.
Ak sa Propofol 2% MCT/LCT Fresenius podáva infúziou, odporúča sa použiť
zariadenia na kontrolu rýchlosti infúzie: byrety, počítadlo kvapiek,
injekčné pumpy alebo odmerné infúzne pumpy.
Obsah fľaše je potrebné pred použitím premiešať.
Môžu sa použiť len homogénne lieky v neporušenom obale.
Pred použitím je potrebné gumový uzáver očistiť alkoholom v spreji alebo
tampónom namočeným v alkohole. Po použití sa musia balenia znehodnotiť.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius je emulzia obsahujúca tuky
bez antimikrobiálnych konzervačných prísad a môže podporovať rýchly rast
mikroorganizmov.
Natiahnutie emulzie do sterilnej striekačky alebo infúznej súpravy sa musí
vykonať asepticky ihneď po odpečatení injekčnej liekovky. Podanie musí
nasledovať bezodkladne.
Počas celého podávania infúzie sa musí zachovať asepsa emulzie Propofol 2%
MCT/LCT Fresenius ako aj celej infúznej súpravy. Podanie iných liekov alebo
infúznych roztokov k lieku Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa musí uskutočniť
čo najbližšie k intravenóznej kanyle s použitím Y-spojky alebo trojcestného
ventilu.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa nesmie miešať s inými infúznymi alebo
injekčnými roztokmi. Cez vhodné príslušenstvo v mieste kanyly sa môžu
podávať len 5% roztok glukózy, 0,9% roztok chloridu sodného alebo 0,18%
roztok chloridu sodného a 4% roztok glukózy.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa nesmie podávať cez mikrobiologický filter.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius a každá infúzna súprava obsahujúca Propofol
2% MCT/LCT Fresenius sú určené na jednorazové podanie jednému pacientovi.
Po použití sa musí zvyšok roztoku Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
znehodnotiť.
Podobne ako pri podávaní iných tukových emulzií, infúzia Propofol 2%
MCT/LCT Fresenius podávaná jednou infúznou súpravou nesmie trvať dlhšie ako
12 hodín. Po 12 hodinách sa musí infúzna fľaša a infúzna súprava s emulziou
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius znehodnotiť alebo v prípade potreby vymeniť.
Na zníženie bolesti v mieste injekcie sa musí Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
podať do väčšej žily alebo sa môže podať injekčný roztok lidokaínu pred
úvodom do anestézie s emulziou Propofol 2% MCT/LCT Fresenius.
Svalové relaxancia ako atrakurium alebo mivakurium sa možu podávať do tej
istej infúznej linky až po jej dôkladnom prepláchnutí.

/Dĺžka podávania/

Nesmie prekročiť 7 dní.

4.3. Kontraindikácie

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius je kontraindikovaný :
- u pacientov so známou precitlivenosťou na propofol alebo na niektorú
z pomocných látok,
- u pacientov, ktorí sú alergickí na sóju a arašidy,
- na sedáciu detí mladších ako 16 rokov (pozri časť 4.4 Osobitné
upozornenia a opatrenia pri používaní).

4.4. Špeciálne upozornenia

U pacientov s kardiálnym, respiračným, renálnym alebo hepatálnym poškodením
alebo u starších, oslabených, hypovolemických alebo epileptických
pacientov, ako aj u pacientov s poruchou vedomia sa má Propofol 2% MCT/LCT
Fresenius podávať so zvýšenou starostlivosťou a rýchlosť podávania sa má
znížiť (pozri časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania).
Kardiálna, cirkulačná alebo pľúcna insuficiencia a hypovolémia sa musí
kompenzovať ešte pred podaním emulzie Propofol 2% MCT/LCT Fresenius.
Pred anestéziou epileptického pacienta treba skontrolovať, či pacient
dostal svoju antiepileptickú liečbu. Hoci niektoré štúdie demonštrovali
účinnosť emulzie v liečbe status epilepticus, podanie propofolu pacientovi
s epilepsiou môže zvýšiť riziko záchvatu.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa nesmie podávať pacientom s pokročilým
srdcovým zlyhaním alebo s iným ťažkým poškodením myokardu s výnimkou tých,
ktorí sú veľmi pozorne a dôsledne monitorovaní.
Riziko relatívnej vagotónie môže byť zvýšené, pretože propofolu chýba
vagolytická aktivita. To môže viesť k bradykardii (občas závažnej)
a taktiež k asystólii. Je potrebné zvážiť intravenózne podanie
anticholinergných liekov pred úvodom do anestézie alebo počas udržiavania
anestézie s emulziou Propofol 2% MCT/LCT Fresenius, zvlášť v situáciách,
kde je predominantne vagotónia, alebo ak sa Propofol 2% MCT/LCT Fresenius
používa spolu s inými liekmi, ktoré môžu zapríčiniť bradykardiu.
Neodporúča sa používanie spolu s elektrokonvulzívnou liečbou.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať pacientom s poruchou metabolizmu
lipidov ako aj u ostatných stavov, pri ktorých sa musia tukové emulzie
podávať opatrne. Ak pacienti dostávajú parenterálnu výživu je potrebné brať
do úvahy, že časť lipidovej infúzie pripadá na Propofol 2% MCT/LCT
Fresenius: 1,0 ml Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius obsahuje 0,1 g tukov.
Počas liečby na jednotkách intenzívnej starostlivosti treba vyšetrovať
lipidový profil 3 dni.
U pacientov s veľkou nadváhou treba brať do úvahy riziko nežiaducich
hemodynamických účinkov na kardiovaskulárny systém z dôvodu zvýšeného
dávkovania.
Zvláštnu pozornosť treba venovať pacientom s vysokým intrakraniálnym tlakom
a nízkym stredným arteriálnym tlakom, pretože u nich existuje riziko
významného poklesu intracerebrálneho perfúzneho tlaku.
Na zníženie bolesti v mieste vpichu počas úvodu do anestézie s emulziou
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius, sa môže pred emulziou propofolu podať
lidokaín.
Riedenia s roztokom lidokaínu sa nesmú použiť u pacientov s akútnou
hereditárnou porfýriou.
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa neodporúča použiť na celkovú anestéziu
u detí mladších ako 3 roky, pretože 2% silu anestetika je ťažké titrovať
u malých detí kvôli potrebným extrémne malým objemom. Ak sa predpokladá
dávka nižšia ako napr.100 mg propofolu za hodinu u detí medzi jedným
mesiacom a 3 rokmi, je potrebné zvážiť použitie emulzie Propofol 1% MCT/LCT
Fresenius.
Propofol sa neodporúča používať na celkovú anestéziu detí mladších ako 1
mesiac.
V každom prípade sa musí venovať mimoriadna starostlivosť pri používaní
propofolu na anstestéziu u dojčiat a detí do 3 rokov, hoci aktuálne údaje
nepoukazujú na signifikantný rozdiel v podmienkach bezpečnosti
pri porovnaní s deťmi staršími ako 3 roky.
Nebola stanovená účinnosť a bezpečnosť propofolu na sedáciu detí mladších
ako 16 rokov.
Napriek tomu, že nebol určený priamy príčinný vzťah, neoprávnené použitie
propofolu na sedáciu pacientov mladších ako 16 rokov viedlo k závažným
nežiaducim účinkom (vrátane fatálnych následkov). Tieto účinky sa hlavne
týkali výskytu metabolickej acidózy, hyperlipidémie, rabdomyolýzy a/alebo
zlyhania srdca. Najčastejšie sa pozorovali u detí s infekciou respiračného
traktu, ktoré dostávali vyššie dávky ako sú odporúčané na sedáciu dospelých
pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Podobne veľmi zriedkavo
boli hlásené prípady výskytu metabolickej acidózy, rabdomyolýzy,
hypekaliémie a/alebo rýchleho progresívneho zlyhania srdca (v niektorých
prípadoch s fatálnym následkom) u dospelých liečených dlhšie ako 58 hodín
s dávkami vyššími ako 5 mg propofolu/kg telesnej hmotnosti za hodinu. Tieto
dávky prekročili maximálnu odporúčanú dávku 4 mg /kg telesnej hmotnosti
za hodinu na sedáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti. Postihnutí
pacienti mali hlavne (ale nie len) závažné poranenia hlavy s vysokým
intrakraniálnym tlakom (ICP). Zlyhanie srdca v týchto prípadoch nebolo
možné ovplyvniť inotropnou podpornou terapiou.
Ošetrujúci lekári, pokiaľ je to možné, nemajú prekročiť dávku
4 mg/kg/hodinu. Lekári si musia dávať pozor na možné nežiaduce účinky a pri
prvých známkach výskytu symptómov ihneď znížiť dávku alebo použiť
alternatívne sedatívum. Počas zmeny v liečbe potrebujú pacienti so zvýšeným
intrakraniálnym tlakom vhodnú liečbu na podporu cerebrálneho perfúzneho
tlaku.
V ojedinelých prípadoch bola po podaní Propofolu 2% Fresenius hlásená
perióda pooperačného bezvedomia spojená so zvýšeným svalovým tonusom.
Priebeh tejto periódy nie je závislý od toho, či sa pacient prebral
z anestézie alebo nie. Aj napriek tomu, že pacient nakoniec nadobudne
vedomie spontánne, musí byť intenzívne sledovaný.
Pred prepustením pacienta je potrebné potvrdiť jeho úplné prebudenie
a zotavenie z celkovej anestézie.

Liek obsahuje menej ako 1 mmol (23 mg) sodíka na 100 ml, tj. je v zásade
bez sodíka.


5. Liekové a iné interakcie

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius sa môže používať v kombinácii s inými liekmi
používanými na anestéziu (ako sú premedikácia, inhalačné anestetiká,
analgetiká, svalové relaxanciá, lokálne anestetiká). Boli hlásené závažné
interakcie s týmito liekmi. Niektoré z týchto centrálne pôsobiacich
anestetík sa vyznačujú depresívnym účinkom na obeh a dýchanie, ktoré vedú
k ešte výraznejším účinkom, ak sa používajú spolu s emulziou Propofol 2%
MCT/LCT Fresenius.
Ak je celková anestézia podávaná spolu s regionálnou anestéziou, dávky je
možné primerane znížiť.
Bolo hlásené, že súčasné podávanie benzodiazepínov, parasympatolytík alebo
inhalačných anestetík predĺžilo anestéziu a spomalilo frekvenciu dýchania.
Po premedikácii opiátmi sa sedatívny účinok lieku môže zintenzívniť
a predlžiť a apnoe sa môže vyskytovať častejšie a trvať dlhšie.
Treba mať na zreteli, že súčasná aplikácia propofolu a liekov
na premedikáciu, inhalačných anestetík, analgetík môže potencovať anestéziu
a kardiovaskulárne nežiaduce účinky.
Súbežné podávanie sedatív centrálneho nervového systému (napr. alkoholu,
celkových anestetík, narkotických analgetík) a lieku Propofol 2% MCT/LCT
Fresenius bude mať za následok zintenzívnenie ich sedatívnych účinkov. Keď
sa Propofol 2% MCT/LCT Fresenius kombinuje s centrálne tlmivo účinkujúcimi
látkami podávanými parenterálne, može vzniknúť ťažká respiračná
a kardiovaskulárna depresia.
Po podaní fentanylu môže byť prechodne zvýšená hladina propofolu v krvi
sprevádzaná častejším výskytom apnoe.
Po podaní suxametonínu alebo neostigmínu sa môže vyskytnúť bradykardia
a zastava srdca.
Po podaní tukových emulzií ako je propofol pacientom, užívajúcim
cyklosporín, bola popísaná leukoencefalopatia.

4.6 Gravidita a laktácia

Bezpečnosť propofolu počas gravidity nebola stanovená. Preto má byť
propofol použitý u gravidných žien iba v nevyhnutných prípadoch. Propofol
prechádza placentou a môže zapríčiniť neonatálnu depresiu (pozri časť 5.3
Predklinické údaje o bezpečnosti). Je potrebné sa vyhnúť vysokým dávkam
(viac ako 2,5 mg/kg telesnej hmotnosti počas úvodu do anestézie, alebo viac
ako 6 mg/kg telesnej hmotnosti za hodinu na udržiavanie anestézie).
Štúdie na dojčiacich matkách preukázali, že propofol sa v malých množstvách
vylučuje do mlieka. Z tohoto dôvodu musia matky prerušiť dojčenie a počas
24 hodín od podania propofolu materské mlieko znehodnocovať.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Po podaní emulzie Propofol 2% MCT/LCT Fresenius musí byť pacient primeraný
čas pod dohľadom. Pacienta je potrebné upozorniť, že nesmie viesť vozidlo,
obsluhovať stroje alebo pracovať v potenciálne nebezpečných miestach.
Pacientovi sa nesmie dovoliť odísť domov bez sprievodu, a treba ho
upozorniť, aby nekonzumoval alkohol.

4.8 Nežiaduce účinky

Často sa vyskytujúcimi nežiaducimi účinkami propofolu sú hypotenzia
a respiračná depresia.
Nežiaduce účinky závisia od podanej dávky ale tiež od typu použitej
premedikácie a od ďalších súčasne podávaných liekov.

V tejto časti sú nežiaduce účinky definované nasledovným spôsobom:
|Veľmi časté |( >1/10) |
|Časté |( ?1/100 to <1/10) |
|Menej časté |( ?1/1000 to <1/100) |
|Zriedkavé |( ?1/10 000 to <1/1000) |
|Veľmi zriedkavé, včítane |( <1/10 000) |
|ojedinelých hlásení | |


Popri delení do skupín podľa frekvencie výskytu, sa nežiaduce účinky
v rámci každej skupiny uvádzajú podľa klesajúcej závažnosti.

/Poruchy imunitného systému:/

Zriedkavé :
Klinické príznaky anafylaxie, ako sú napr. Quinckeho edém, bronchospazmus,
erytém a hypotenzia.

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Časté: hypertriglyceridémia.

/Psychické poruchy:/

Zriedkavé:
Eufória a sexuálna uvoľnenosť počas prebúdzania sa z anestézie.

/Poruchy nervového sýtemu:/

Časté:
Spontánne pohyby a myoklonia, minimálna excitácia počas úvodu do anestézie.

Zriedkavé:
Bolesti hlavy, závrat, triaška alebo pocit chladu počas prebúdzania sa
z anestézie.
Epileptiformné pohyby, vrátane konvulzií a opistotonu

Veľmi zriedkavé:
Oneskorené epileptiformné záchvaty, perióda oneskorenia môže byť niekoľko
hodín až dní.
Riziko konvulzií, ak je propofol podaný epileptickému pacientovi.
Prípady postoperačného bezvedomia (pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní)

/Poruchy srdca / Cievne poruchy/

Časté:
Hypotenzia, bradykardia, tachykardia, návaly horúčavy počas úvodu
do anestézie.

Menej časté:
Závažná hypotenzia. Táto si môže vyžiadať zníženie rýchlosti podávania
emulzie Propofol 2% MCT/LCT Fresenius a/alebo náhradu tekutín, ak je to
potrebné aj vazokonstrikčné lieky. Treba mať na zreteli možnosť závažného
poklesu krvného tlaku u pacientov s poruchou koronárnej alebo cerebrálnej
perfúzie alebo u pacientov s hypovolémiou.
Bradykardia počas celkovej anestézie, ktorá sa môže progresívne zhoršovať
(asystolia). Preto treba zvážiť podanie anticholinergných liekov
pred úvodom do anestézie alebo počas jej udržiavania (tiež pozri časť 4.4
Osobitné upozornenia a opatrenia pri použití).

Zriedkavé:
Arytmia počas prebúdzania sa z anestézie.
Trombóza a flebitída.

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/

Časté:
Hyperventilácia, prechodné zastavenie dýchania, kašeľ, singultácia počas
úvodu do anestézie.

Menej časté:
Kašeľ počas udržiavania anestézie.

Zriedkavé :
Kašeľ počas prebúdzania sa z anestézie.

Veľmi zriedkavé:
Pľúcny edém.

/Gastrointestinálne poruchy:/

Zriedkavé:
Nauzea alebo vracanie počas prebúdzania sa z anestézie.

Veľmi zriedkavé
Pankreatitída bola hlásená po podaní propofolu, pričom kauzálna súvislosť
nebola dokázaná.

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/

Veľmi zriedkavé:
Závažná reakcia tkaniva po náhodnom paravenóznom podaní.

/Poruchy obličiek a močových ciest:/

Zriedkavé:
Zmeny farby moča po prolongovanom podávaní propofolu.

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/

Veľmi časté:
Lokálna bolesť, ktorá sa môže vyskytnúť na začiatku podávania injekcie.
Profylaxiu a liečbu pozri nižšie.
Lokálnu bolesť, ktorá sa môže vyskytnúť na začiatku podania injekcie lieku
Propofol 2% MCT/LCT Fresenius, je možné minimalizovať podaním lidokaínu
pred podaním lieku (pozri časť Spôsob podávania, časť Infúzia zriedeného
Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius) a podaním injekcie alebo infúzie do väčších
žíl na predlaktí alebo v lakťovej jamke.
Pri súčasnom podaní lidokaínu sa môžu zriedkavo vyskytnúť (<1:1 000, ? 1:10
000) nasledujúce nežiaduce účinky: závraty, vracanie, ospalosť, konvulzie,
bradykardia, srdcová arytmia a šok.

Zriedkavé :
Pooperačné horúčky.

Veľmi zriedkavé:
V ojedinelých prípadoch boli hlásené závažné nežiaduce účinky prejavujúce
sa ako komplex symptómov vrátane: rabdomyolýzy, metabolickej acidózy,
hyperkaliémie a zlyhania srdca, niekedy s fatálnym následkom. Mnohé
z týchto účinkov boli pozorované u pacientov v intenzívnej starostlivosti v
prípade, ak bola podaná dávka presahujúca 4 mg na kilogram telesnej
hmotnosti za hodinu (podrobnejšie pozri časť 4.4 Osobitné upozornenia
a opatrenia pri používaní).

4.9 Predávkovanie

Predávkovanie môže vyvolať depresiu obehu a dýchania. Depresia dýchania
treba liečiť umelou ventiláciou. Kardiovaskulárna depresia vyžaduje úpravu
polohy pacienta do horizontálnej polohy a v závažných prípadoch použitie
plazmatických expandérov a vazoaktívnych látok.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: celkové anestetiká, ATC skupina: N01AX10

Po intravenóznej injekcii propofolu je nástup hypnotického účinku rýchly.
V závislosti od rýchlosti injekcie je čas nástupu celkovej anestézie
približne 30–40 sekúnd. Trvanie účinku anestézie po jednom bolusovom podaní
injekcie je krátke z dôvodu rýchleho metabolizmu a eliminácie (4-6 minút).
Pri dodržaní odporúčaného dávkovania opakovaným injekčným podaním alebo po
kontinuálnej infúzii, sa nepozorovala klinicky významná akumulácia
propofolu.
Pacienti znovu nadobudnú vedomie rýchlo.
Počas úvodu do anestézie sa zriedkavo vyskytujú bradykardia a hypotenzia
spôsobená pravdepodobne chýbajúcou vagolytickou aktivitou. Počas
udržiavania anestézie sa hemodynamika normalizuje a navracia do pôvodného
stavu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní sa 98 % propofolu viaže na plazmatické bielkoviny.
Po intravenóznom bolusovom podaní počiatočná hladina propofolu v krvi
rýchlo klesá ako následok rýchlej distribúcie do rôznych kompartmentov ((-
fáza). Polčas distribúcie bol vypočítaný v rozmedzí 2-4 minúty.
Počas eliminácie je pokles hladiny propofolu v krvi pomalší. Polčas
eliminácie počas (-fázy je v rozmedzí od 30 do 60 minút. Následne sa stáva
významný tretí hlboký kompartment, ktorý reprezentuje redistribúciu
propofolu zo slabo perfundovaných tkanív.
Klírens je vyšší u detí v porovnaní s dospelými.
Centrálny distribučný objem je v rozmedzí od 0,2 do 0,79 l/kg telesnej
hmotnosti, celkový distribučný objem za rovnovážnych podmienok je
v rozmedzí 1,8-5,3 l/kg telesnej hmotnosti.
Propofol sa vylučuje z organizmu rýchlo (celkový klírens je 1,5 až 2
litre/minútu).
Vylučovanie prebieha metabolickými procesmi, najmä v pečeni, za vzniku
glukuronidov propofolu, glukuronidové a sulfátové konjugáty sa viažu
s príslušným chinolom. Všetky metabolity sú inaktívne. Okolo 88% podanej
dávky sa vylučuje močom v podobe metabolitov. Len 0,3% podanej dávky sa
vylúči močom v nezmenenej forme.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Predklinické údaje na základe obvyklých štúdií toxicity po opakovanom
podaní alebo genotoxicty neodhalili žiadne osobité riziko pre ľudí. Štúdie
karcinogenity sa nevykonali. Štúdie reprodukčnej toxicity preukázali účinky
vo vzťahu k farmakodynamickým vlastnostiam propofolu len pri vysokom
dávkovaní. Teratogénne účinky neboli pozorované. Štúdie lokálnej tolerancie
ukázali, že intramuskulárna injekcia vyvolá poškodenie tkaniva v okolí
vpichu, paravenózna a subkutánna injekcia indukuje hystologické reakcie
charakterizované zápalovou infiltráciou a fokálnou fibrózou.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

čistý sójový olej
stredne nasýtené triglyceridy
vaječné fosfolipidy prečistené frakcionáciou
glycerol
kyselina olejová
hydroxid sodný
voda na injekciu

6.2 Inkompatibility

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti v pôvodnom balení sú 3 roky.

Infúzia neriedeného Propofolu 2% MCT/LCT Fresenius jedným infúznym systémom
nesmie trvať dlhšie ako 12 hodín.

Okamžite po otvorení musí byť produkt použitý.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25oC. Neuchovávajte v mrazničke.

6.5 Vlastnosti a zloženie obalu

Bezfarebná sklenená injekčná liekovka (50 ml) typ II, gumený uzáver.
Veľkosť balenia: 1 x 50 ml , 10 x 50 ml, 15 x 50ml.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom

Len na jednorazové použitie. Akýkoľvek nespotrebovaný zvyšok emulzie musí
byť znehodnotený.
Obsah je potrebné pred použitím premiešať!
Emulziu nie je možné použiť, ak sa po premiešaní objavia dve vrstvy.
Používajte iba homogénne lieky v nepoškodenom obale.
Skôr ako liek použijete, je potrebné očistiť gumenú zátku alkoholom
v spreji alebo tampónom namočenom v alkohole. Po použití sa musí obal
znehodnotiť.

7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg v. d. H., Nemecko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

05/0043/05-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

09.03.2005

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C42747
Skupina ATC:
N01 - Anestetiká
Skupina ATC:
N01AX10 - propofolum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
saccharum tostum
Výrobca lieku:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Friedberg, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri celkových a v kombinácii i pri regionálnych typoch anestézií.
Predajná cena:
258.94 € / 7800.83 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
258.94 € / 7800.83 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.40 € ÚP:0.00 € DP:9.40 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien