Detail:
AGAPURIN SR 400 tbl plg 100x400 mg
Názov lieku:
AGAPURIN SR 400
Doplnok názvu:
tbl plg 100x400 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o predĺžení registrácie, ev. Č. 2009/ 02547


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

AGAPURIN SR 400
(pentoxifyllinum)
tablety s predĺženým uvoľňovaním


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je AGAPURIN SR 400 a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete AGAPURIN SR 400
3. Ako užívať AGAPURIN SR 400
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať AGAPURIN SR 400
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE AGAPURIN SR 400 A NA ČO SA POUŽÍVAAGAPURIN SR 400 zlepšuje prietokové vlastnosti krvi tým, že ovplyvňuje
patologicky zhoršenú deformabilitu červených krviniek, potláča zhlukovanie
krvných doštičiek a znižuje viskozitu krvi. Následkom toho sa zlepšuje
mikrocirkulácia a výživa v oblastiach so zhoršeným prietokom krvi.
Z lieku AGAPURIN SR 400 sa liečivo uvoľňuje pomaly počas 10 až 12 hodín,
jeho hladina v krvi je v tomto čase stála.
Užívaním lieku AGAPURIN SR 400 sa oslabujú príznaky cievnych porúch v
mozgu. Pri liečbe okluzívnych chorôb periférnych tepien (napr. claudicatio
intermittens) prejde pacient pri chôdzi dlhšiu vzdialenosť, v pokoji nemá
bolesti a pociťuje úľavu pri nočných kŕčoch v lýtkach.
Liek sa používa na liečenie nasledujúcich ochorení:
. Okluzívna choroba periférnych tepien a arteriovenózne poruchy
artériosklerotického alebo diabetického pôvodu (napr. claudicatio
intermittens alebo bolesť v pokoji), trofické poruchy (vredy na
dolných končatinách a gangréna).
. Mozgové cirkulačné poruchy (následky mozgovej artériosklerózy ako sú
poruchy sústredenosti, závrat, zhoršenie pamäti), ischemické stavy a
stavy po mozgovej príhode.
. Cirkulačné poruchy oka s degeneratívnymi procesmi na cievach a so
zhoršeným zrakom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AGAPURIN SR 400Neužívajte AGAPURIN SR 400 a oznámte Vášmu lekárovi,
. keď ste alergický (precitlivený) na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo
na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri "Zloženie"),
. pri silnom krvácaní (riziko zosilnenia krvácania),
. pri rozsiahlych krvácaniach do sietnice (riziko zosilnenia krvácania)

Neužívajte tento liek, ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka.
Ak nemáte istotu, porozprávajte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako
začnete užívať AGAPURIN SR 400.

Buďte zvlášť opatrný a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom skôr, ako
začnete užívať AGAPURIN SR 400

Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov

. s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),
. s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým existujúceho rizika srdcových
arytmií a poklesu krvného tlaku),
. s nepravidelným tepom srdca,
. s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri "Ako užívať
AGAPURIN SR 400"),
. so zhoršenou obličkovou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min), u
ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich účinkov
(pozri "Ako užívať AGAPURIN SR 400"),
. so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika
nežiaducich účinkov, (pozri tiež "Ako užívať AGAPURIN SR 400"),
. so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe alebo
pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). (Čo sa týka
krvácania pozri tiež "Neužívajte AGAPURIN SR 400 a oznámte Vášmu
lekárovi“)

Ak sa Vás niektorý z vyššie uvedených stavov týka (alebo ak nemáte istotu),
porozprávajte sa s Vašim lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať
tento liek.

S podávaním lieku AGAPURIN SR 400 deťom nie sú skúsenosti.


Užívanie iných liekov

Oznámte, prosím, svojmu svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak v súčasnosti
užívate alebo ste nedávno užívali nejaké iné lieky. Patria sem aj lieky,
ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, vrátane rastlinných
prípravkov. Je to dôležité preto, že AGAPURIN SR 400 môže ovplyvniť spôsob,
akým niektoré iné lieky účinkujú. Na druhej strane, niektoré lieky môžu
ovplyvniť spôsob, akým AGAPURIN SR 400 účinkuje.

AGAPURIN SR 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzných liekov (liekov na
zníženie zvýšeného tlaku krvi, napr. inhibítorov ACE) a iných liečiv
znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).

Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík, t.j.
ústami podávaných liekov na liečenie cukrovky, (zvýšené riziko zníženia
hladiny cukru v krvi).

Pacientov liečených súbežne na cukrovku preto treba starostlivo sledovať.

U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu
zvýšiť hladiny teofylínu.
To môže zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.

Ak nemáte istotu, či sa Vás niektoré upozornenie týka, porozprávajte sa so
svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať tento liek.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek,
poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

S užívaním lieku AGAPURIN SR 400 v čase tehotenstva sa nezískali dostatočné
skúsenosti, preto sa počas tehotenstva nemá užívať.

Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Nakoľko sa
nezískali dostatočné skúsenosti, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká
a výhody a až potom predpísať liek AGAPURIN SR 400 dojčiacim matkám.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek neovplyvňuje pozornosť.Dôležité informácie o niektorých zložkách Lieku AGAPURIN SR 400

Na pomocné látky obsiahnuté v tomto lieku sa nevzťahujú žiadne zvláštne
upozornenia.


3. AKO UŽÍVAŤ AGAPURIN SR 400Vždy užívajte AGAPURIN SR 400 presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak nie
ste si niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti obehových
ťažkostí a individuálnej znášanlivosti lieku. Dávkovanie určuje lekár podľa
individuálnych potrieb a vo všeobecnosti sa riadi nasledujúcimi zásadami:
Bežná dávka je jedna tableta lieku AGAPURIN SR 400 dva až trikrát denne.
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom tekutiny (asi
1/2 pohára) počas jedla alebo krátko po ňom.
U pacientov so zhoršenou činnosťou obličiek (klírens kreatinínu pod 30
ml/min) je potrebné znížiť dávku na 2 alebo 1 tabletu denne. Presné určenie
dávky v tomto prípade závisí od toho, ako pacient liek znáša.
Pacientom so závažnou poruchou pečeňovej funkcie treba dávku znížiť podľa
toho, ako pacient liek znáša.
Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilným obehom a pacientom, pre
ktorých by bolo zníženie krvného tlaku veľkým rizikom (napr. pacientom s
vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo so zúžením ciev zásobujúcich
mozog) treba začať liečbu nízkymi dávkami a zvyšovať ich len postupne.
Pri zrýchlenej žalúdočno-črevnej pasáži (spôsobenej napr. užívaním
preháňadiel, hnačkou alebo chirurgickým skrátením čreva) sa môžu
príležitostne vylučovať zvyšky tabliet. V takomto prípade treba vyhľadať
lekára.

Ak užijete viac AGAPURINu SR 400, ako máte

Predávkovanie si vyžaduje lekársku liečbu. Ak máte podozrenie na
predávkovanie, upovedomte svojho lekára.
Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť
nevoľnosť, závrat, tachykardia (zvýšenie tepovej frekvencie) alebo pokles
krvného tlaku. Ďalej sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka,
podráždenosť, návaly, strata vedomia, chýbanie reflexov, tonicko-klonické
kŕče a krvácanie do tráviaceho traktu s vracaním.
Špecifické antidotum pentoxifylínu nie je známe. Ak sa predávkovanie zistí
včas, treba sa pokúsiť o jeho odstránenie (napr. výplachom žalúdka ) alebo
spomalenie jeho vstrebávania (napr. živočíšnym uhlím), aby sa predišlo
ďalšiemu vstrebávaniu liečiva.
Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií si vyžaduje celkové a
špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné opatrenia.


Ak zabudnete užiť AGAPURIN SR 400

. Ak ste zabudli užiť dávku AGAPURINu SR 400, počkajte a užite ďalšiu dávku
vo zvyčajnom čase.
. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.


Ak prestanete užívať AGAPURIN SR 400


Je veľmi dôležité užívať liek tak dlho ako Vám to odporučil lekár.
Neprestávajte ho užívať, keď sa cítite lepšie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
.

Tak ako všetky lieky, aj AGAPURIN SR 400 môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní pentoxifylínu (liečiva obsiahnutého v lieku AGAPURIN SR 400) sa
môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie
výskytu:

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 pacientov)
žalúdočno-črevné ťažkosti, ako sú tlak v žalúdku, pocit plnosti, nevoľnosť,
vracanie alebo hnačka, návaly (sčervenanie kože a pocit tepla).

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 pacientov)
srdcové arytmie (napr. zrýchlenie činnosti srdca), svrbenie, sčervenanie
kože a žihavka, bolesti hlavy, závrat, nepokoj a poruchy spánku.

Zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 pacientov)
angína pektoris (bolesť v hrudníku), zníženie krvného tlaku a krvácanie,
najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (napr. na pokožke alebo
na slizniciach, v žalúdku alebo v čreve, v ojedinelých prípadoch aj
trombopénia).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (vyskytujú sa u menej než 1 z 10 000
pacientov)
intrahepatálna cholestáza a zvýšenie transamináz (pečeňové poškodenie),
trombopénia (zníženie počtu krevných doštičiek), vážne anafylaktické/
anafylaktoidné reakcie spojené napr. s angioneurotickým edémom,
bronchospazmom, niekedy až so zlyhaním obehu (šok). Pri prvých príznakoch
anafylaktickej/ anafylaktoidnej reakcie sa musí užívanie lieku AGAPURIN SR
400 prerušiť a je potrebné ihneď o tom informovať lekára.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AGAPURIN SR 400. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte AGAPURIN SR 400 po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je
uvedený na blistri a na škatuľke. Čas použiteľnosti sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.
. Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
.

Čo liek AGAPURIN SR 400 obsahuje
Liečivo je pentoxifylín. Každá tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahuje
400 mg pentoxifylínu.
Ďalšie zložky sú hypromelóza, povidón 40, mastenec, magnéziumstearát,
obalová súprava Sepifilm biela, dimetikonová emulzia SE 2, makrogol 6000.

Ako vyzerá AGAPURIN SR 400 a obsah balenia

AGAPURIN SR 400 sú biele, hladké, okrúhle šošovkovité tablety.

Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Zentiva, a.s., Hlohovec, Slovenská republika
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 09/2009.


[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹžENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. 2009/ 02547


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

AGAPURIN SR 400


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOžENIE

1 tableta s predĺženým uvoľňovaním AGAPURIN SR 400 obsahuje 400 mg liečiva
pentoxifyllinum.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Biele, hladké, okrúhle šošovkovité tablety

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Okluzívna choroba periférnych tepien (PAOD) artériosklerotického alebo
diabetického pôvodu (napr. claudicatio intermittens a bolesť v pokoji).
Trofické poruchy (vredy na dolných končatinách a gangréna).
Cerebro-vaskulárne ochorenia.
Cirkulačné poruchy oka v spojení s degeneratívnymi vaskulárnymi poruchami.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných
porúch a od individuálnej tolerancie lieku.

Všeobecné zásady:
Obvyklé dávkovanie je 400 mg pentoxifylínu 2 až 3 - krát denne (t. j. 1
tableta lieku AGAPURIN SR 400 2 až 3 - krát denne).

Pacientom so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min)
treba znížiť dávku približne o 30 % až 50 % (na dve alebo jednu tabletu
denne) – v závislosti od individuálnej tolerancie.

Pacientom s ťažkou poruchou pečeňovej funkcie treba taktiež v závislosti od
tolerancie znížiť dávku.

Hypotenzným pacientom, pacientom s nestabilnou cirkuláciou, ako aj
pacientom s rizikom zníženia krvného tlaku (napr. pacienti s vážnou
koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev zásobujúcich
mozog) treba začať liečbu malými dávkami a zvyšovať ich len postupne.

Spôsob podania

Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť
dostatočným množstvom vody (asi ˝ pohára).

4.3 Kontraindikácie

AGAPURIN SR 400 nesmú užívať:
. pacienti s precitlivenosťou na pentoxifylín, iné metylxantíny alebo
ktorúkoľvek z pomocných látok,
. pacienti so silným krvácaním (riziko zosilnenia krvácania),
. pacienti s rozsiahlym krvácaním do sietnice (riziko zosilnenia
krvácania).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Zvlášť starostlivé sledovanie sa vyžaduje u pacientov:
. s ťažkými srdcovými arytmiami (riziko zhoršenia arytmií),
. s infarktom myokardu (zvýšenie už predtým jestvujúceho rizika
srdcových arytmií a poklesu krvného tlaku,
. s nízkym krvným tlakom (riziko ďalšieho zníženia tlaku, pozri časť
4.2),
. so zhoršenou renálnou funkciou (klírens kreatinínu pod 30 ml/min),
u ktorých hrozí riziko predávkovania a zvýšenie rizika nežiaducich
účinkov (pozri tiež časť 4.2),
. so závažnou poruchou pečene (riziko predávkovania a zvýšenie rizika
nežiaducich účinkov, pozri tiež časť 4.3),
. so zvýšeným sklonom ku krvácaniu, napr. pri antikoagulačnej liečbe
alebo pri poruche koagulácie (riziko vážnejšieho krvácania). Čo sa
týka krvácania pozri tiež časť 4.3.

S užívaním lieku AGAPURIN SR 400 u detí nie sú žiadne skúsenosti.

Liek AGAPURIN SR 400 sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti.


4.5 Liekové a iné interakcie

Liek AGAPURIN SR 400 môže zvýšiť účinok antihypertenzných látok (napr.
inhibítorov ACE ) a iných liečiv znižujúcich krvný tlak (napr. nitrátov).

Tiež sa môže zvýšiť účinok inzulínu alebo perorálnych antidiabetík (zvýšené
riziko hypoglykémie). Pacientov liečených súbežne na diabetes mellitus
preto treba starostlivo sledovať.

U niektorých pacientov môže súbežné podávanie pentoxifylínu a teofylínu
zvýšiť hladiny teofylínu, čím sa môžu zosilniť nežiaduce účinky teofylínu.

4.6 Gravidita a laktácia

/Gravidita/
S používaním lieku AGAPURIN SR 400 v gravidite sa nezískali dostatočné
skúsenosti, preto sa jeho podávania počas gravidity neodporúča.

/Laktácia/
Pentoxifylín prechádza v malých množstvách do materského mlieka. Keďže niet
dostatok skúseností, lekár musí starostlivo zvážiť možné riziká a prínos
a až potom predpísať liek AGAPURIN SR 400 dojčiacim matkám.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nie je známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Najmä pri podávaní vysokých dávok lieku AGAPURIN SR 400 môžu vyskytnúť
nasledujúce nežiaduce účinky rozdelené do skupín podľa konvencií MedDRA
s uvedením frekvencie výskytu: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100 až <
1/10); menej časté (? 1/1 000 až < 1 /100); zriedkavé (? 1/10 000 až < 1/1
000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (z dostupných údajov sa nedá
odhadnúť).


|MedDRA triedy orgánových |Frekvencia |Nežiaduci účinok |
|systémov | | |
| Laboratórne a funkčné | veľmi zriedkavé |zvýšenie transamináz |
|vyšetrenia | | |
|Poruchy srdca a srdcovej | menej časté |srdcové arytmie |
|činnosti | |(napr. tachykardia) |
| | zriedkavé |srdcová angína |
|Poruchy krvi a lymfatického | veľmi zriedkavé |trombopénia |
|systému | | |
|Poruchy nervového systému | menej časté |bolesti hlavy, závrat|
|Poruchy gastrointestinálneho |časté |tlak v žalúdku, pocit|
|traktu | |plnosti, vracanie, |
| | |hnačka |
| Poruchy kože a podkožného | menej časté |erytém, pruritus, |
|tkaniva | |urtikária |
|Poruchy ciev |časté |návaly tepla |
| | zriedkavé |hypotenzia, |
| | |krvácanie* (napr. na |
| | |pokožke alebo na |
| | |slizniciach, |
| | |v žalúdku alebo |
| | |v čreve) |
|Poruchy imunitného systému | veľmi zriedkavé |vážne |
| | |anafylaktické/anafyla|
| | |ktoidné reakcie |
| Poruchy pečene a žlčových | veľmi zriedkavé |intrahepatálna |
|ciest | |cholestáza |
|Psychické poruchy |menej časté |agitácia, poruchy |
| | |spánku |


* Najmä u pacientov so zvýšeným sklonom ku krvácaniu
Napr. s angioneurotickým edémom, bronchospazmom, niekedy až šokom.
Pri prvých príznakoch anafylaktickej/anafylaktoidnej reakcie sa musí
okamžite prerušiť užívanie lieku AGAPURIN SR 400 a informovať o tom
lekára.
Ak pacient spozoruje niektorý z nežiaducich účinkov vymenovaných v písomnej
informácii pre používateľa alebo akýkoľvek iný nežiaduci účinok či
neočakávanú zmenu, musí o tom upovedomiť lekára.

4.9 Predávkovanie

/Príznaky predávkovania/
Počiatočným príznakom akútneho predávkovania pentoxifylínom môže byť
nevoľnosť, závrat, tachykardia alebo pokles krvného tlaku. Ďalej sa môžu
vyskytnúť nasledujúce príznaky: horúčka, agitácia, návaly horúčavy, strata
vedomia, areflexia, tonicko-klonické kŕče a kávovo sfarbené zvratky ako
prejav gastrointestinálneho krvácania.

/Liečba predávkovania/
Nie je známe žiadne špecifické antidotum. Ak predsa dôjde k predávkovaniu
treba vykonať opatrenia na zabránenie ďalšej systémovej absorpcii liečiva
primárnou elimináciou toxínu (napr. výplach žalúdka) alebo spomalenie jeho
absorpcie (napr. aktívne živočíšne uhlie).
Liečba akútneho predávkovania a prevencia komplikácií môže vyžadovať
celkové a špecializované intenzívne lekárske sledovanie a liečebné
opatrenia.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: periférne vazodilatans

ATC skupina: C04AD03

Mechanizmus účinku:
Pentoxifylín zvyšuje zhoršenú deformabilitu erytrocytov, potláča
zhlukovanie erytrocytov, znižuje zhlukovanie krvných doštičiek, znižuje
hladinu fibrinogénu, znižuje priľnavosť leukocytov k endotelu, znižuje
aktiváciu leukocytov a následné poškodenie endotelu a znižuje viskozitu
krvi.
Pentoxifylín teda podporuje mikrocirkulačnú perfúziu zlepšením fluidity
krvi ako aj antitrombotickým účinkom.

Pri podávaní vysokých dávok pentoxifylínu alebo pri rýchlej infúzii sa môže
mierne znížiť periférna rezistencia. Pentoxifylín má mierny pozitívny
inotropný účinok na srdce.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom podaní je absorpcia pentoxifylínu rýchla a takmer úplná.

Pentoxifylín sa po podaní lieku AGAPURIN SR 400 uvoľňuje pomaly počas 10
–12 hodín, takže konštantné plazmové hladiny sa udržujú približne 12 hodín.

Po takmer úplnej absorpcii podlieha pentoxifylín „prvofázovému“
metabolizmu. Absolútna biologická dostupnosť materskej zlúčeniny je 20 – 30
%. Hlavný účinný metabolit 1-(5-hydroxyhexyl)-3,7-dimetylxantín (metabolit
I) dosahuje v plazme dvojnásobok koncentrácie pôvodného liečiva a je s ním
v reverzibilnej biochemickej rovnováhe. Z tohto dôvodu sa považuje
pentoxifylín a metabolit I za aktívnu jednotku a biologická dostupnosť
účinnej látky je preto výrazne väčšia.

Polčas eliminácie pentoxifylínu po perorálnom alebo intravenóznom podaní je
približne 1,6 hodín.

Pentoxifylín sa úplne metabolizuje a viac než 90 % sa vylúči renálnou
cestou vo forme nekonjugovaných polárnych metabolitov rozpustných vo vode.
U pacientov s ťažkým poškodením renálnej funkcie je exkrécia metabolitov
spomalená.

U pacientov so zhoršenou pečeňovou funkciou sa polčas vylučovania
pentoxifylínu predlžuje a absolútna biologická dostupnosť sa zvýši.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna toxicita/
Štúdie akútnej toxicity u myší ukázali hodnoty LD50 195 mg/kg telesnej
hmotnosti po intravenóznom a 1385 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom
podaní. U potkanov boli hodnoty LD50 230 mg/kg telesnej hmotnosti po
intravenóznom a 1770 mg/kg telesnej hmotnosti po perorálnom podaní. To
znamená, že toxicita pentoxifylínu je nízka.

/Chronická toxicita/
Štúdie chronickej toxicity nepreukázali súvislosť medzi látkou a toxickým
poškodením orgánov po podaní pentoxifylínu v priebehu jedného roka
u potkanov pri denných dávkach do 1000 mg/kg telesnej hmotnosti a psov pri
denných dávkach do 100 mg/kg telesnej hmotnosti. V jednej štúdii, v ktorej
sa podávali psom počas 1 roka dávky 320 mg/kg telesnej hmotnosti alebo
vyššie, sa u niektorých zvierat prejavila nedostatočná koordinácia,
zlyhanie obehu, krvácanie, pľúcny edém alebo gigantické bunky
v semenníkoch.

/Reprodukčná toxicita/
U potkanov sa pri extrémne vysokých dávkach pozoroval zvýšený počet
vnútromaternicových úmrtí. Naproti tomu reprodukčné štúdie myší, potkanov,
králikov a psov nezistili výskyt teratogenity, emryotoxicity
ani akéhokoľvek zhoršenia fertility alebo perinatálneho vývoja.

/Mutagenita/
Testovanie mutagenity (Amesov test, mikronukleárny test, UDS test)
neukázalo výskyt mutagénneho účinku.

/Karcinogenita/
U myší sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do 450 mg/kg
telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov nezistili žiadne karcinogénne účinky.

U samíc potkanov sa pri perorálnom podávaní pentoxifylínu v dávkach do
450 mg/kg telesnej hmotnosti počas 18 mesiacov pozoroval zvýšený výskyt
benígnych prsníkových fibroadenómov. Benígne prsníkové fibroadenómy sa však
často vyskytujú u starších potkanov spontánne.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hypromellosum K15MCR, povidonum 40, talcum, magnesii stearas, album
Sepifilm 752, dimeticoni emulsio SE 2, macrogolum 6000.

6.2 Inkompatibility

Nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

5 rokov

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

blister (PVC/PVDC) priehľadná fólia/hliníková fólia, písomná informácia pre
používateľov, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia: 20, 50 a 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRžITEľ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ZENTIVA a. s.
Hlohovec
Slovenská republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

83/0281/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹžENIA REGISTRÁCIE

24.11.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2009[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41862
Skupina ATC:
C04 - Periférna vazodilatanciá
Skupina ATC:
C04AD03 - pentoxifyllinum
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
SK Slovenská republika
Účinná látka:
polysorbatum 80
Výrobca lieku:
ZENTIVA a.s., Česká republika
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
7.00 € / 210.88 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
7.00 € / 210.88 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.48 € ÚP:0.00 € DP:16.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.47 € ÚP:0.00 € DP:2.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.04 € ÚP:0.00 € DP:6.04 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.09 € ÚP:0.00 € DP:11.09 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:84.80 € ÚP:0.00 € DP:84.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:406.00 € ÚP:0.00 € DP:406.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.47 € ÚP:0.00 € DP:2.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.31 € ÚP:0.00 € DP:2.31 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien