Detail:
PIRAMIL 1,25 mg tbl 30x1,25 mg
Názov lieku:
PIRAMIL 1,25 mg
Doplnok názvu:
tbl 30x1,25 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č. 2009/07407,
2009/07408, 2009/07409, 2009/07410
Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii , ev. č.: 2009/06555,
2009/06557, 2009/06559, 2009/06561
Príloha č.3 k notifikácii o zmene v registrácii, ev. č.: 2010/04916


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg

Piramil 10 mg

tablety
ramipril

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
4. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Piramil a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Piramil
3. Ako užívať Piramil
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Piramil
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PIRAMIL A NA ČO SA POUŽÍVA

Piramil obsahuje liečivo nazývané ramipril. To patrí do skupiny liečiv
nazývanej ACE inhibítory (inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín).

Piramil pôsobí tak, že:
. znižuje vo Vašom tele tvorbu látok, ktoré môžu zvyšovať Váš krvný tlak
. uvoľňuje a rozširuje Vaše krvné cievy
. uľahčuje prácu Vášho srdca pri pumpovaní krvi do krvného obehu

Piramil sa môže používať:
. na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia)
. na zníženie rizika srdcového infarktu alebo mozgovej príhody
. na zníženie rizika alebo spomalenie zhoršenia ťažkostí s obličkami (bez
ohľadu na to, či máte alebo nemáte cukrovku)
. na liečbu srdca, keď nie je schopné pumpovať dostatočné množstvo krvi
do Vášho tela (srdcové zlyhanie)
. na liečbu stavu po srdcovom záchvate (infarkt myokardu), ktorý je
skomplikovaný srdcovým zlyhaním.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PIRAMIL

Neužívajte Piramil
• keď ste alergický (precitlivený) na ramipril, na ktorékoľvek iné ACE
inhibítory alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Piramilu uvedených
v časti 6.
Príznaky alergickej reakcie môžu zahŕňať vyrážku, ťažkosti s prehĺtaním
alebo dýchaním, opuch pier, tváre, hrdla alebo jazyka.
• keď sa u Vás niekedy v minulosti vyskytla alergická reakcia, tzv.
angioedém. Príznaky zahŕňajú svrbenie, žihľavku (urtikária), červené
škvrny na rukách, chodidlách alebo krku, opuch hrdla a jazyka, opuch
okolo očí a pier, ťažkosti s dýchaním a prehĺtaním.
• keď chodíte na dialýzu alebo iný druh filtrácie krvi. V závislosti od
použitého prístroja, nemusí byť pre Vás Piramil vhodný.
• keď máte problémy s obličkami zapríčinené zníženým zásobením obličiek
krvou (renálna arteriálna stenóza).
• počas posledných 6 mesiacov tehotenstva (pozri dole časť „Tehotenstvo
a dojčenie“).
• keď máte výrazne nízky krvný tlak alebo Vám kolíše. Váš lekár bude
musieť zhodnotiť Váš stav.

Neužívajte Piramil, ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených stavov. Ak
si nie ste istý, poraďte sa pred začatím liečby Piramilom so svojím
lekárom.


Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Piramilu

Skôr ako začnete užívať Váš liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom:
. ak máte ťažkosti so srdcom, pečeňou alebo obličkami
. ak ste stratili veľké množstvo telesných tekutín a solí (kvôli chorobe
(vracaniu), hnačke, zvýšenému poteniu, ak máte diétu s nízkym obsahom
solí, ak dlhodobo užívate diuretiká (lieky na odvodnenie) alebo ak
chodíte na dialýzu)
. ak máte podstúpiť liečbu na zníženie prejavov alergie na uštipnutie
včelou alebo osou (desenzibilizácia)
. ak Vám majú podať anestetikum kvôli operácii alebo zubnému zákroku. Deň
pred operáciou môže byť potrebné ukončiť Vašu liečbu Piramilom. Poraďte
sa so svojím lekárom.
. ak máte vysoké hladiny draslíka v krvi (zistené z výsledkov krvných
testov)
. ak máte kolagénové cievne ochorenie, ako je sklerodermia alebo
systémový lupus erythematosus
. ak ste tehotná (alebo si myslíte, že ste tehotná), musíte to povedať
svojmu lekárovi. Piramil sa neodporúča užívať počas prvých 3 mesiacov
tehotenstva a po treťom mesiaci môže spôsobiť závažné poškodenie Vášho
dieťaťa, pozri časť „Tehotenstvo a dojčenie“.

/Deti/
Piramil sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov
nakoľko nie sú dostupné informácie u tejto populácie.

Ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo ak si nie ste istý), poraďte
sa so svojím lekárom pred začatím liečby Piramilom.


Užívanie Piramilu s inými liekmi

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis (aj rastlinných
prípravkov), oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Je to z dôvodu, že Piramil môže ovplyvniť účinok niektorých iných liekov.
Tiež niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok Piramilu.

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi ak užívate akýkoľvek z nasledujúcich
liekov. Tieto môžu znížiť účinok Piramilu:
. lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo indometacín a
kyselina acetylsalicylová)
. lieky na liečbu nízkeho krvného tlaku, šoku, srdcového zlyhania, astmy
alebo alergií, ako je efedrín, noradrenalín alebo adrenalín. Váš lekár
Vám bude musieť skontrolovať krvný tlak.

Povedzte svojmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov. Tieto
môžu zvyšovať riziko výskytu vedľajších účinkov, ak ich užívate spolu
s Piramilom:

. lieky proti bolesti a protizápalové lieky (napr. nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID), ako je ibuprofén alebo indometacín a
kyselina acetylsalicylová)
. lieky na liečbu rakoviny (chemoterapeutiká)
. lieky, ktoré zabraňujú organizmu odmietnutie orgánov po transplantácii,
ako je cyklosporín
. diuretiká (močopudné lieky), ako je furosemid
. lieky, ktoré môžu zvyšovať množstvo draslíka v krvi, ako sú
spironolaktón, triamterén, amilorid, draselné soli a heparín (na
zriedenie krvi)
. steroidné lieky na liečbu zápalu, ako je prednizolón
. alopurinol (používaný na zníženie hladiny kyseliny močovej v krvi)
. prokaínamid (používaný na liečbu porúch srdcového rytmu).

Povedzte, prosím, svojmu lekárovi ak užívate niektorý z nasledujúcich
liekov. Liečba Piramilom môže ovplyvniť ich účinok:
5. lieky na liečbu cukrovky, ako sú lieky znižujúce hladinu glukózy
podávané cez ústa (perorálne) alebo inzulín. Piramil môže znižovať
hladinu cukru vo Vašej krvi. Pokiaľ užívate Piramil, budú Vám
pravidilne kontrolovať hladinu cukru v krvi.
6. Lítium (na liečbu psychických ťažkostí). Piramil môže zvyšovať hladinu
lítia vo Vašej krvi. Váš lekár Vám bude dôkladne kontrolovať hladinu
lítia v krvi.

Ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného (alebo si nie ste istý), povedzte
to svojmu lekárovi pred začatím užívania Piramilu.

Užívanie Piramilu s jedlom a alkoholom
. Požívanie alkoholu s Piramilom môže vyvolať závraty alebo mdloby. Ak si
nie ste istý ohľadne množstva alkoholu, ktoré môžete vypiť počas
užívania Piramilu, poraďte sa so svojím lekárom, pretože požívanie
alkoholu spolu s liekmi znižujúcimi krvný tlak môže zosilniť ich
účinok.
. Piramil sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
Tehotenstvo a dojčenie

Ak si myslíte že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to oznámiť svojmu
lekárovi.
Piramil by ste nemali užívať počas prvých 12 týždňov tehotenstva a nesmiete
ho v žiadnom prípade užívať po 13-tom týždni tehotenstva, nakoľko jeho
užívanie počas tehotenstva môže mať škodlivý účinok na Vaše dieťa.
Ak otehotniete počas liečby Piramilom, povedzte to ihneď svojmu lekárovi.
Ešte pred plánovaným tehotenstvom môže Váš lekár rozhodnúť o inej vhodnej
liečbe.
Ak dojčíte nesmiete užívať Piramil.
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Keď užívate Piramil, môžete mať závraty. Toto je pravdepodobnejšie na
začiatku liečby Piramilom alebo ak začínate užívať vyššiu dávku. Ak sa
u Vás objavia závraty, neveďte vozidlo ani neobsluhujte žiadne zariadenia
a stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ PIRAMIL

Vždy užívajte Piramil presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Užívanie lieku
. Liek sa užíva ústami (perorálne) v rovnakom čase každý deň.
. Tablety prehĺtajte celé a zapite ich s tekutinou.
. Tablety nedrvte ani nežujte.

Koľko tabliet máte užívať

/Liečba vysokého krvného tlaku/
. Zvyčajná začiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.
. Váš lekár Vám bude upravovať dávku lieku pokiaľ nebude Váš krvný tlak
stabilizovaný.
. Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne.
. Ak užívate diuretiká (močopudné lieky), Váš lekár môže ukončiť liečbu
alebo znížiť dávku diuretika, ktoré užívate pred začatím liečby
Piramilom.

/Zníženie rizika srdcového infarktu alebo mozgovej príhody/
. Zvyčajná začiatočná dávka je 2,5 mg jedenkrát denne.
. Váš lekár môže následne rozhodnúť o zvýšení Vašej dávky lieku.
. Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne.

/Zníženie alebo oneskorenie zhoršenia ťažkostí s obličkami/
. Zvyčajná začiatočná dávka je 1,25 mg alebo 2,5 mg jedenkrát denne.
. Váš lekár Vám upraví dávku lieku.
. Zvyčajná dávka je 5 mg alebo 10 mg jedenkrát denne.

/Liečba srdcového zlyhania/
. Zvyčajná začiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne.
. Váš lekár Vám upraví dávku lieku.
. Maximálna dávka je 10 mg jedenkrát denne. Vhodnejšie je užiť ju rozdelenú
do dvoch dávok počas dňa.

/Liečba po srdcovom infarkte/
. Zvyčajná začiatočná dávka je 1,25 mg jedenkrát denne až 2,5 mg dvakrát
denne.
. Váš lekár Vám upraví dávku lieku.
. Zvyčajná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Vhodnejšie je užiť ju
rozdelenú do dvoch dávok počas dňa.

/Starší pacienti/
Váš lekár Vám zníži začiatočnú dávku a úprava dávky bude pomalšia.


Ak užijete viac Piramilu, ako máte

Povedzte to svojmu lekárovi alebo ihneď choďte na pohotovosť do najbližšej
nemocnice. Cestou do nemocnice neveďte vozidlo, požiadajte niekoho iného,
aby Vás odviezol alebo zavolajte sanitku. Zoberte so sebou krabičku
s liekom, aby lekár vedel, čo užívate.


Ak zabudnete užiť Piramil

. Ak ste zabudli užiť svoju dávku, užite ďalšiu dávku vo zvyčajnom
čase.
. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú tabletu.Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Piramil môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Prestaňte užívať Piramil a vyhľadajte ihneď svojho lekára, ak spozorujete
akýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete naliehavo
potrebovať pomoc lekára:
. Opuch tváre, pier alebo hrdla, čo spôsobuje ťažkosti s prehĺtaním alebo
dýchaním, ako aj svrbenie a vyrážka. Môže ísť o príznaky závažnej
alergickej reakcie na Piramil.
. Ťažké kožné reakcie, vrátane vyrážok, vriedkov v ústach, zhoršenia už
existujúceho kožného ochorenia, začervenanie, tvorba pľuzgierov alebo
odlupovanie kože (ako je Stevensov-Johnsonov syndróm, toxická epidermálna
nekrolýza alebo multiformný erytém).

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u Vás vyskytne:
. Zrýchlený srdcový tep, nepravidelný alebo silný srdcový tep
(palpitácie), bolesť na hrudi, tlak na hrudi alebo závažnejšie
ťažkosti, vrátane srdcového infarktu a mozgovej porážky
. Skrátený dych alebo kašeľ. Môže ísť o príznaky pľúcnych ťažkostí.
. Ľahko sa tvoriace modriny, dlhšie trvajúce krvácanie ako zvyčajne,
akékoľvek krvácanie (napr. krvácanie z ďasien), červené bodky na koži
alebo častejší výskyt infekcií než zvyčajne, bolesť hrdla a horúčka,
pocit únavy, mdloby, závraty alebo bledá koža.
Môžu to byť príznaky problémov s krvou alebo kostnou dreňou.
. Silná bolesť žalúdka, ktorá môže prechádzať do oblasti chrbta. To môže
byť príznakom pankreatitídy (zápal pankreasu).
. Horúčka, zimnica, únava, strata chuti do jedla, bolesť žalúdka, pocit
na vracanie, zožltnutie kože alebo očných bielok (žltačka). Môže ísť
o príznaky ťažkostí s pečeňou, ako je hepatitída (zápal pečene) alebo
poškodenie pečene.

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi ak sa niektorý z nasledujúcich stavov
zhorší alebo trvá dlhšie, než niekoľko dní.

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí):
. bolesť hlavy alebo pocit únavy
. Závraty. Tieto sú pravdepodobnejšie na začiatku liečby Piramilom alebo
ak začínate užívať vyššiu dávku.
. mdloby, hypotenzia (výrazne nízky krvný tlak), najmä keď sa rýchlo
postavíte alebo si rýchlo sadnete
. suchý dráždivý kašeľ, zápal prínosových dutín (sinusitída) alebo
priedušiek, skrátený dych
. bolesť žalúdka alebo brucha, hnačka, poruchy trávenia, pocit na
vracanie alebo vracanie
. kožná vyrážka s ohraničenou alebo neohraničenou plochou
. bolesť na hrudi
. kŕče alebo bolesť svalov
. vyššia hladina draslíka vo Vašej krvi než je bežné (podľa výsledkov
krvných testov).

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí):
. poruchy rovnováhy (vertigo)
. svrbenie a neobvyklé pocity na koži, ako sú necitlivosť, brnenie,
pichanie, pálenie alebo mravčenie (parestézia)
. strata chuti alebo zmena vnímania chuti
. ťažkosti so spánkom
. depresívne pocity, úzkosť, zvýšená nervozita alebo nepokoj
. upchatý nos, ťažkosti s dýchaním alebo zhoršenie astmy
. opuch čreva nazývaný „intestinálny angioedém“, ktorý sa prejavuje
bolesťou brucha, vracaním alebo hnačkou
. pálenie záhy, zápcha alebo sucho v ústach
. zvýšená tvorba moču počas dňa
. nadmerné potenie
. strata chuti do jedla alebo znížená chuť do jedla (anorexia)
. rýchly alebo nepravidelný srdcový tep
. Opuch rúk alebo nôh. Môže ísť o príznaky zadržiavania tekutín v tele.
. začervenanie
. rozmazané videnie
. bolesť kĺbov
. horúčka
. sexuálna neschopnosť u mužov, znížená sexuálna túžba u mužov alebo žien
. zvýšený počet určitého druhu bielych krviniek (eozinofília) podľa
krvných testov
. krvné testy, ktoré dokazujú zmeny funkcie pečene, pankreasu alebo
obličiek

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí):
. pocit neistoty alebo zmätenosti
. červený a opuchnutý jazyk
. silné popraskanie kože alebo odlupovanie kože, svrbivé, hrčovité
vyrážky
. problémy s nechtami (napr. odpadávanie alebo odlupovanie nechtov
z nechtového lôžka)
. kožná vyrážka alebo tvorba modrín
. škvrny na koži a studené končatiny
. začervenané, svrbiace, opuchnuté oči alebo slzenie
. poruchy sluchu a zvonenie v ušiach
. pocit slabosti
. krvné testy poukazujúce na znížený počet červených krviniek, bielych
krviniek alebo krvných doštičiek alebo znížené množstvo hemoglobínu

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 ľudí):
. zvýšená citlivosť na slnečné žiarenie než obvykle

Iné zaznamenané vedľajšie účinky:
Povedzte, prosím, svojmu lekárovi ak sa niektorý z nasledujúcich stavov
zhorší alebo trvá dlhšie, než niekoľko dní.
. poruchy pozornosti
. opuch úst
. krvné testy poukazujúce na príliš nízky počet krvných buniek vo Vašej
krvi
. krvné testy poukazujúce na nižšiu hladinu sodíka vo Vašej krvi než je
obvyklé
. zmena zafarbenia prstov a špičiek prstov ak je Vám chladno a následne
pálenie alebo pocit bolesti ak je Vám teplo (Raynaudov fenomén)
. zväčšenie prsníkov u mužov
. spomalené a zhoršené reakcie
. pocit horúčavy
. poruchy čuchu
. vypadávanie vlasov.

Ak sa u Vás vyskytne niektorý z vedľajších účinkov uvedených v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PIRAMIL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Piramil po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale po
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v pri teplote neprevyšujúcej 25şC. Uchovávajte v pôvodnom
obale.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Piramil obsahuje

Piramil 1,25 mg
- Liečivo je ramipril. Každá tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilu.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný
kukuričný škrob, zrážaný oxid kremičitý (E551), glycín hydrochlorid
(E640), glycerol dibehenát.

Piramil 2,5 mg
- Liečivo je ramipril. Každá tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný
kukuričný škrob, zrážaný oxid kremičitý (E551), glycín hydrochlorid
(E640), glycerol dibehenát, žltý oxid železitý(E172).

Piramil 5 mg
- Liečivo je ramipril. Každá tableta obsahuje 5 mg ramiprilu.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný
kukuričný škrob, zrážaný oxid kremičitý (E551), glycín hydrochlorid
(E640), glycerol dibehenát, červený oxid železitý(E172).

Piramil 10 mg
- Liečivo je ramipril. Každá tableta obsahuje 10 mg ramiprilu.
- Ďalšie zložky sú: mikrokryštalická celulóza, predželatinovaný
kukuričný škrob, zrážaný oxid kremičitý (E551), glycín hydrochlorid
(E640), glycerol dibehenát.

Ako vyzerá Piramil a obsah balenia

Piramil 1,25 mg:
. Biele až takmer biele oválne tablety s poliacou ryhou na oboch
stranách.
. Tablety sú balené v stripoch alebo blistroch po
20, 28, 30, 50, 100, 250 tabliet a jednotkové dávkovacie balenie: 100 x
1 tableta

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Piramil 2,5 mg:
. Škvrnité bledožlté oválne tablety s poliacou ryhou na jednej strane.
. Tablety sú balené v stripoch alebo blistroch po
10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tabliet a jednotkové dávkovacie
balenie: 100 x 1 tableta.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Piramil 5 mg:
. Škvrnité svetlo ružové oválne tablety s poliacou ryhou na jednej
strane.
. Tablety sú balené v stripoch alebo blistroch po
10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tabliet a jednotkové dávkovacie
balenie: 100 x 1 tableta.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Piramil 10 mg:
. Biele až takmer biele oválne tablety s poliacou ryhou na jednej strane.
. Tablety sú balené v stripoch alebo blistroch po
10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250 tabliet a jednotkové dávkovacie
balenie: 100 x 1 tableta.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko

Výrobcovia lieku:

LEK S.A.
/administratívne miesto/
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Poľsko
/výrobné miesto/
ul. Domaniewska 50 C,
02-672 Varšava
Poľsko

Salutas Pharma GmbH
/administratívne miesto:/
Otto-von-Guericke-Alle 1
39179 Barleben
Nemecko
/výrobné miesto:/
Dieselstraße 5
D-70839 Gerlingen
Nemecko

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Ramipril Sandoz 1,25 mg – Tabletten
Ramipril Sandoz 2,5 mg – Tabletten
Ramipril Sandoz 5 mg – Tabletten
Ramipril Sandoz 10 mg - Tabletten
Česká republika: Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg
Piramil 10 mg
Dánsko: Ramipril Sandoz
Estónsko Ramicor 2,5 mg
Ramicor 5 mg
Ramicor 10 mg
Fínsko: Ramipril Sandoz 1,25 mg tabletti
Ramipril Sandoz 2,5 mg tabletti
Ramipril Sandoz 5 mg tabletti
Ramipril Sandoz 10 mg tabletti
Maďarsko: Piramil 1,25 mg tabletta
Piramil 2,5 mg tabletta
Piramil 5 mg tabletta
Piramil 10 mg tabletta
Taliansko: RAMIPRIL HEXAL AG 10 mg compresse
Lotyšsko: Ramicor 2,5 mg tabletes
Ramicor 5 mg tabletes
Ramicor 10 mg tabletes
Litva: Ramicor 1,25 mg
Ramicor 2,5 mg
Ramicor 5 mg
Ramicor 10 mg
Holandsko: Ramipril Sandoz 1,25, tabletten 1,25 mg
Ramipril Sandoz 2,5, tabletten 2,5 mg
Ramipril Sandoz 5, tabletten 5 mg
Ramipril Sandoz 10, tabletten 10 mg
Nórsko: Ramipril sandoz tabletter 1,25 mg
Ramipril sandoz tabletter 2,5 mg
Ramipril sandoz tabletter 5 mg
Ramipril sandoz tabletter 10 mg
Poľsko: Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg
Piramil 10 mg
Portugalsko: RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg COMPRIMIDOS
RAMIPRIL SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS
RAMIPRIL SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS
Slovenská republika: Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg
Piramil 10 mg
Slovinsko: Piramil 1,25 mg tablete
Piramil 2,5 mg tablete
Piramil 5 mg tablete
Piramil 10 mg tablete
Švédsko: Ramipril Sandoz 1,25 mg tablett
Ramipril Sandoz 2,5 mg tablett
Ramipril Sandoz 5 mg tablett
Ramipril Sandoz 10 mg tablet

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 03/2011.[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/07407,
2009/07408, 2009/07409, 2009/07410
Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2010/04916


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Piramil 1,25 mg
Piramil 2,5 mg
Piramil 5 mg
Piramil 10 mg
tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Piramil 1,25 mg: 1 tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilu.
Piramil 2,5 mg: 1 tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilu.
Piramil 5 mg: 1 tableta obsahuje 5 mg ramiprilu.
Piramil 10 mg: 1 tableta obsahuje 10 mg ramiprilu.

Úplný zoznam pomocných látok pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tableta.

Piramil 1,25 mg: biele až takmer biele oválne tablety (8 x 4 mm) s poliacou
ryhou na oboch stranách.
Tableta sa nemá poliť.

Piramil 2,5 mg: škvrnité bledožlté oválne tablety (15 x 6,5 mm) s poliacou
ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Piramil 5 mg: škvrnité svetlo ružové oválne tablety (15 x 6,5 mm) s
poliacou ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.

Piramil 10 mg: biele až takmer biele oválne tablety (15 x 6,5 mm) s
poliacou ryhou na jednej strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Liečba hypertenzie.

. Kardiovaskulárna prevencia: zníženie kardiovaskulárnej mortality a
morbidity u pacientov:
- s preukázaným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (s
anamnézou koronárneho srdcového ochorenia alebo mozgovej príhody
alebo ochorenia periférnych ciev) alebo
- s diabetom a minimálne jedným kardiovaskulárnym rizikovým faktorom
(pozri časť 5.1).


. Liečba poruchy obličiek:
- incipientná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná zistenou
mikroalbuminúriou,
- preukázaná glomerulárna diabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou u pacientov s minimálne jedným kardiovaskulárnym
rizikovým faktorom (pozri časť 5.1),
- preukázaná glomerulárna nediabetická nefropatia definovaná
makroproteinúriou ? 3 g/deň (pozri časť 5.1).


. Liečba symptomatického srdcového zlyhania.

. Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu: zníženie mortality
od akútnej fázy infarktu myokardu u pacientov s klinickými príznakmi
srdcového zlyhania so začiatkom liečby > 48 hodín po akútnom infarkte
myokardu.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Perorálne použitie.

Piramil sa odporúča užívať každý deň v rovnakom čase.
Piramil možno užívať pred jedlom, počas jedla alebo po jedle, pretože
príjem potravy neovplyvňuje jeho biodostupnosť (pozri časť 5.2). Piramil sa
musí prehĺtať spolu s tekutinou.
Nesmie sa žuť ani drviť.

/Dospelí/

Pacienti liečení diuretikami
Po začatí liečby Piramilom sa môže vyskytnúť hypotenzia. Je to
pravdepodobnejšie u pacientov, ktorí sú liečení súbežne diuretikami.
Z tohto dôvodu sa odporúča opatrnosť, nakoľko títo pacienti môžu mať
depléciu objemu a/alebo soli v organizme.
Pokiaľ je to možné, liečba diuretikami sa má ukončiť 2 až 3 dni pred
začatím liečby Piramilom (pozri časť 4.4).
U hypersenzitívnych pacientov, u ktorých sa liečba diuretikami neukončí, má
liečba Piramilom začať s dávkou 1,25 mg. Majú sa monitorovať renálne
funkcie a hladina draslíka v sére. Následne sa má dávkovanie Piramilu
upraviť podľa cieľových hodnôt krvného tlaku.

/Hypertenzia/

Dávka sa má upraviť individuálne podľa profilu pacienta (pozri časť 4.4)
a na základe kontroly krvného tlaku.
Piramil sa môže používať v monoterapii alebo v kombinácii s inými skupinami
antihypertenzív.

Začiatočná dávka:
Liečba Piramilom má začať postupne s odporúčanou začiatočnou dávkou 2,5 mg
denne.
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým systémom
môže po podaní úvodnej dávky dôjsť k výraznému poklesu krvného tlaku.
U týchto pacientov sa odporúča počiatočná dávka 1,25 mg a liečba sa má
začať pod dohľadom lekára (pozri časť 4.4).

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka sa môže zdvojnásobiť v časovom intervale od 2 do 4 týždňov za účelom
postupného dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku. Maximálna povolená
dávka Piramilu je 10 mg denne. Dávka sa zvyčajne podáva raz denne.

/Kardiovaskulárna prevencia/

Začiatočná dávka:
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg Piramilu raz denne.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom.
Odporúča sa zdvojnásobiť dávku po jednom alebo dvoch týždňoch liečby a po
ďalších dvoch až troch týždňoch zvýšiť dávku až na cieľovú udržiavaciu
dávku 10 mg Piramilu raz denne.

Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami.

/Liečba poruchy obličiek/

/U pacientov s diabetom a mikroalbuminúriou:/

Začiatočná dávka:
Odporúčaná začiatočná dávka je 1,25 mg Piramilu raz denne.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom.
Odporúča sa zdvojnásobiť dávku na 2,5 mg raz denne po dvoch týždňoch
a následne po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg raz denne.

/U pacientov s diabetom a minimálne jedným kardiovaskulárnym rizikom/

Začiatočná dávka:
Odporúčaná začiatočná dávka je 2,5 mg Piramilu raz denne.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom.
Odporúča sa zdvojnásobiť dávku Piramilu na 5 mg raz denne po jednom alebo
dvoch týždňoch a následne po ďalších dvoch alebo troch týždňoch na 10 mg
Piramilu raz denne. Cieľová denná dávka je 10 mg.

/U pacientov s nediabetickou nefropatiou definovanou makroproteinúriou/
/? 3 g/deň/

Začiatočná dávka:
Odporúčaná začiatočná dávka je 1,25 mg Piramilu raz denne.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka sa má postupne zvyšovať v závislosti od tolerancie liečiva pacientom.
Odporúča sa zdvojnásobiť dávku na 2,5 mg raz denne po dvoch týždňoch
a následne po ďalších dvoch týždňoch na 5 mg raz denne.

/Symptomatické zlyhanie srdca/

Začiatočná dávka:
U pacientov stabilizovaných liečbou diuretikami je odporúčaná začiatočná
dávka 1,25 mg raz denne.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Dávka Piramilu sa má titrovať zdvojnásobením dávky každý jeden až dva
týždne až na maximálnu dennú dávku 10 mg. Vhodnejšie je podať dennú dávku
rozdelenú na dve dávky počas dňa.

/Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu a so srdcovým zlyhaním/

Začiatočná dávka:
Po 48 hodinách po prekonanom infarkte myokardu u klinicky a hemodynamicky
stabilných pacientov sa podáva začiatočná dávka 2,5 mg dvakrát denne počas
3 dní. Ak pacient netoleruje začiatočnú dávku 2,5 mg, má sa mu podať dávka
1,25 mg dvakrát denne počas dvoch dní a následne sa má zvýšiť na 2,5 mg
a 5 mg dvakrát denne. Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne,
liečba sa má ukončiť.

Pozri tiež vyššie uvedené dávkovanie u pacientov liečených diuretikami.

Titrácia a udržiavacia dávka:
Denná dávka sa postupne zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervaloch jedného
až troch dní až do dosiahnutia cieľovej udržiavacej dávky 5 mg dvakrát
denne.
Ak je to možné, udržiavacia dávka sa rozdelí do dvoch podaní v priebehu
dňa.
Ak nie je možné dávku zvýšiť na 2,5 mg dvakrát denne, liečba sa má ukončiť.
Doposiaľ nie je dostatok skúseností s liečbou pacientov so závažným
srdcovým zlyhaním (NYHA IV) bezprostredne po infarkte myokardu. Ak sa
rozhodne o liečbe týchto pacientov, odporúča sa začať liečbu s dávkou
1,25 mg jedenkrát denne a pri každom zvýšení dávky je nutná špeciálna
opatrnosť.

/Špeciálne skupiny pacientov/

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/
U pacientov s poškodením funkcie obličiek sa vypočíta denná dávka na
základe klírensu kreatinínu (pozri časť 5.2):
- ak je klírens kreatinínu ? 60ml/min, nie je potrebné upravovať
začiatočnú dávku (2,5 mg/deň); maximálna denná dávka je 10 mg;
- ak je klírens kreatinínu v rozsahu 30 – 60 ml/min, nie je potrebné
upravovať začiatočnú dávku (2,5 mg/deň), maximálne denná dávka je
5 mg;
- ak je klírens kreatinínu v rozsahu 10 – 30 ml/min, začiatočná dávka je
1,25 mg/deň a maximálna denná dávka je 5 mg;
- u hemodialyzovaných pacientov s hypertenziou: ramipril je mierne
dialyzovateľný; počiatočná dávka je 1,25 mg/deň a maximálna denná
dávka je 5 mg; liek sa má podať niekoľko hodín po hemodialýze.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/ (pozri časť 5.2)
U pacientov s poškodením funkcie pečene má liečba Piramilom začať len pod
dôkladným dohľadom lekára a maximálna denná dávka je 2,5 mg Piramilu.

/Starší pacienti/
Začiatočné dávky majú byť nižšie a následné titrácie dávok majú byť
pozvoľnejšie kvôli vyššiemu riziku nežiaducich účinkov, najmä u veľmi
starých a fyzicky slabých pacientov. Je potrebné zvážiť zníženú úvodnú
dávku 1,25 mg ramiprilu.

/Deti a dospievajúci/
Piramil sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov
kvôli nedostatku údajov o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo
iný ACE (enzým konvertujúci angiotenzín) inhibítor (pozri časť 6.1).
. Angioedém v anamnéze (dedičný, idiopatický alebo angioedém po
predchádzajúcej terapii ACE inhibítormi alebo antagonistami receptorov
angiotenzínu II (AIIRA)).
. Extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi so záporne nabitými
povrchmi (pozri časť 4.5).
. Významná bilaterálna stenóza renálnych artérií alebo unilaterálna
stenóza renálnej artérie v jednej obličke.
. Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
. Ramipril sa nesmie používať u pacientov s hypotenziou a hemodynamicky
nestabilných pacientov.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

/Špeciálne skupiny pacientov/
/Gravidita:/ Liečba ACE inhibítormi, ako je ramipril alebo antagonistami
receptorov angiotenzínu II (AIIRA) sa nemá začať počas gravidity. Pokiaľ je
nevyhnutné pokračovať v liečbe ACE inhibítomi/AIIRA, majú byť pacientky,
ktoré plánujú otehotnieť, prestavené na alternatívne antihypertenzné liečby
s preukázanými bezpečnostnými profilmi pre použitie v gravidite.
Akonáhle sa potvrdí gravidita, liečba ACE inhibítormi/AIIRA sa má okamžite
ukončiť a ak je to vhodné má sa zahájiť alternatívna liečba (pozri časti
4.3 a 4.6).

/. Pacienti s vysokým rizikom hypotenzie/

- Pacienti s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-
aldosterónovým /systémom/
U pacientov s výrazne aktivovaným renín-angiotenzín-aldosterónovým
systémom je vysoké riziko akútneho výrazného poklesu krvného tlaku
a zhoršenia renálnej funkcie v dôsledku ACE inhibície, najmä ak sa ACE
inhibítor alebo súbežná diuretická liečba podávajú prvýkrát alebo ak
sa prvýkrát zvýšila dávka.

Výraznú aktiváciu renín-angiotenzín-aldostesterónového systému možno
očakávať a lekársky dohľad vrátane monitorovania krvného tlaku je
nevyhnutný napríklad u:
- pacientov so závažnou hypertenziou
- pacientov s dekompenzovaným kongestívnym zlyhaním srdca
- pacientov s hemodynamicky relevantnou prekážkou v prítoku alebo
odtoku krvi v ľavej komore (napr. stenóza aortálnej alebo mitrálnej
chlopne)
- pacientov s unilaterálnou stenózou renálnej artérie a zároveň
funkčnou druhou obličkou
- pacientov s nedostatkom tekutín a solí alebo u ktorých sa môže
tento nedostatok vyskytnúť (vrátane pacientov užívajúcich
diuretiká)
- pacientov s cirhózou pečene a/alebo ascitom
- pacientov podstupujúcich rozsiahly chirurgický výkon alebo počas
anestézie s látkami vyvolávajúcimi hypotenziu.

Všeobecne sa pred začatím liečby odporúča upraviť dehydratáciu, hypovolémiu
alebo depléciu solí (u pacientov so srdcovým zlyhaním sa však musia tieto
úpravy starostlivo zvážiť kvôli možnému riziku objemového preťaženia).

/- Prechodné alebo trvalé zlyhávanie srdca po infarkte myokardu/

/- Pacienti s rizikom srdcovej alebo mozgovej ischémie v prípade/
/akútnej hypotenzie/
Úvodná fáza liečby si vyžaduje osobitný lekársky dohľad.

/. Starší pacienti/

Pozri časť 4.2.

/Chirurgický zákrok/
Odporúča sa ukončiť liečbu inhibítormi enzýmu konvertujúceho angiotenzín,
ako je ramipril, pokiaľ je to možné jeden deň pred chirurgickým výkonom.

/Monitorovanie renálnej funkcie/
Pred začatím liečby, počas liečby a pri úprave dávkovania, najmä
v počiatočných týždňoch liečby sa majú sledovať renálne funkcie. Dôkladné
sledovanie je nutné u pacientov so zhoršenou funkciou obličiek (pozri časť
4.2). Riziko zhoršenia renálnej funkcie, obzvlášť u pacientov
s kongestívnym zlyhaním srdca alebo po transplantácii obličky.

/Angioedém/
U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane ramiprilu, bol hlásený
angioedém (pozri časť 4.8).
V prípade výskytu angioedému sa musí liečba Piramilom ukončiť.
Pacient musí byť bezodkladne liečený na pohotovosti. Musí zostať pod
lekárskym dohľadom minimálne 12 až 24 hodín a prepustený môže byť až po
úplnom vymiznutí symptómov.
U pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Piramilu, bol zaznamenaný
intestinálny angioedém (pozri časť 4.8). U týchto pacientov sa prejavil
bolesťou brucha (spojenou s nauzeou alebo vracaním alebo bez týchto
príznakov).

/Anafylaktické reakcie počas desenzibilizácie/
Pravdepodobnosť a závažnosť anafylaktických a anafylaktoidných reakcií na
jed hmyzu a ďalšie alergény sa v dôsledku ACE inhibície zvyšuje. Pred
desenzibilizáciou sa má zvážiť prechodné prerušenie liečby Piramilom.

/Hyperkaliémia/
U niektorých pacientov liečených ACE inhibítormi, vrátane Piramilu, sa
pozorovala hyperkaliémia. Medzi pacientov s rizikom vzniku hyperkaliémie
patria osoby s renálnou insuficienciou, staršie osoby (> 70 rokov),
pacienti s nekontrolovaným diabetes mellitus alebo pacienti súčasne
užívajúci soli s obsahom draslíka, draslík šetriace diuretiká a ďalšie
liečivá zvyšujúce hladinu draslíka v plazme alebo také stavy, ako je
dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia, metabolická acidóza. Ak je
súbežné užívanie vyššie spomenutých látok opodstatnené, odporúča sa
pravidelné sledovanie koncentrácie draslíka v sére (pozri časť 4.5).

/Neutropénia/agranulocytóza/
Zriedkavo bola pozorovaná neutropénia/agranulocytóza, ako aj
trombocytopénia a anémia. Taktiež bol hlásený útlm kostnej drene. Odporúča
sa monitorovať počet bielych krviniek, aby bolo možné odhaliť prípadnú
leukopéniu. Častejšie sledovanie sa odporúča na začiatku liečby
a u pacientov so zhoršenou renálnou funkciou, ktorí majú zároveň kolagénové
ochorenie (napr. lupus etythematosus alebo sklerodermia) a u všetkých
pacientov liečených inými liekmi, ktoré môžu spôsobiť zmeny v krvnom obraze
(pozri časti 4.5 a 4.8).

/Etnické rozdiely/
ACE inhibítory spôsobujú vyšší výskyt angioedému u pacientov čiernej rasy
než u ostatných.
Tak ako iné ACE inhibítory, môže byť ramipril menej účinný pri znižovaní
krvného tlaku u pacientov čiernej rasy v porovnaní s ostatnými,
pravdepodobne kvôli častejšej prevalencii nízkorenínového stavu u
hypertonikov čiernej rasy.

/Kašeľ/
Pri užívaní ACE inhibítorov sa zaznamenal výskyt kašľa. Charakteristický je
kašeľ neproduktívny, pretrvávajúci a vymizne po ukončení liečby. Kašeľ
vyvolaný ACE inhibítormi sa má hodnotiť ako časť diferenciálnej diagnózy
kašľa.

4.5 Liekové a iné interakcieKontraindikované kombinácie

Extrakorporálne terapie vedúce ku kontaktu krvi so záporne nabitými
povrchmi, ako je napríklad dialýza alebo hemofiltrácia s určitými
vysokoprietokovými membránami (napr. polyakrylonitrilové membrány)
a nízkodenzitná lipoproteínová aferéza s dextránsulfátom kvôli zvýšenému
riziku závažných anafylaktoidných reakcií (pozri časť 4.3). Ak sú tieto
liečby nevyhnutné, má sa zvážiť použitie iného typu dialyzačnej membrány
alebo lieku z inej skupiny antihypertenzív.

Opatrenia pri používaní
/Draselné soli, heparín, draslík šetriace diuretiká a ďalšie liečivá/
/zvyšujúce hladinu draslíka v plazme (vrátane antagonistov receptorov/
/angiotenzínu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporínu)/: Keďže sa môže
vyskytnúť hyperkaliémia, vyžaduje sa dôsledné monitorovanie hladiny
draslíka v sére.

/Antihypertenzíva (napr. diuretiká) a iné látky, ktoré môžu znižovať krvný/
/tlak (napr. nitráty, tricyklické antidepresíva, anestetiká, akútny príjem/
/alkoholu, baklofen, alfuzosín, doxazosín, prazosín, tamsulosín,/
/terazosín):/ Predpokladá sa zvýšenie rizika hypotenzie (pozri odsek
diuretiká v časti 4.2).

/Vazopresorické sympatomimetiká a iné liečivá (napr. izopreterenol,/
/dobutamín, dopamín, adrenalín), ktoré môžu znížiť antihypertenzný účinok/
/Piramilu:/ Odporúča sa monitorovanie krvného tlaku.

/Alopurinol, imunosupresíva, kortikosteroidy, prokaínamid, cytostatiká a iné/
/liečivá, ktoré môžu spôsobiť zmeny v krvnom obraze:/ Zvýšená pravdepodobnosť
hematologických reakcií (pozri časť 4.4).

/Soli lítia:/ ACE inhibíciou môže byť znížené vylučovanie lítia, a tým môže
byť zvýšená toxicita lítia. Hladina lítia sa musí monitorovať.

/Antidiabetiká vrátane inzulínu:/ Môžu sa vyskytnúť hypoglykemické reakcie.
Odporúča sa monitorovanie hladiny glukózy v krvi.

Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID) a kyselina acetylsalicylová:
/Predpokladá sa z/níženie antihypertenzného účinku Piramilu. Okrem toho,
súbežná liečba ACE inhibítormi a NSAID môže viesť k zvýšeniu rizika
zhoršenia renálnej funkcie a k zvýšeniu hladiny draslíka.

6. Gravidita a laktácia

Piramil sa neodporúča užívať v prvom trimestri gravidity (pozri časť 4.4)
a je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra gravidity (pozri
časť 4.3).

Epidemiologické údaje týkajúce sa rizika teratogenity pri expozícii ACE
inhibítorom počas prvého trimestra gravidity neboli presvedčivé, avšak malé
zvýšenie rizika nemôže byť vylúčené. Pokiaľ je nevyhnutné pokračovať v
liečbe ACE inhibítormi, pacientky plánujúce otehotnieť majú byť prestavené
na alternatívne antihypertenzívne liečby, ktoré majú dobre stanovený
bezpečnostný profil pre použitie v gravidite. Akonáhle sa potvrdí
gravidita, terapia ACE inhibítormi sa má ihneď ukončiť a ak je to
nevyhnutné má sa začať alternatívna liečba.
Je známe, že užívanie ACE inhibítorov/antagonistov receptorov angiotenzínu
II (AIIRA) počas druhého a tretieho trimestra gravidity vyvoláva u ľudí
fetotoxicitu (znížená funkcia obličiek, oligohydramnióza, retardácia
osifikácie lebky) a neonatálnu toxicitu (zlyhanie obličiek, hypotenzia,
hyperkaliémia). (Pozri tiež časť 5.3). Ak dôjde od druhého trimestra
gravidity k expozícii účinkom ACE inhibítorov, odporúča sa vyšetrenie
funkcie obličiek a lebky ultrazvukom. Dojčatá, ktorých matky užívali ACE
inhibítory majú byť pozorne sledované kvôli hypotenzii, oligúrii a
hyperkaliémii (pozri časti 4.3 a 4.4).

V dôsledku nedostatočných informácií týkajúcich sa použitia ramiprilu počas
dojčenia (pozri časť 5.2) sa ramipril neodporúča užívať a počas dojčenia sa
preferuje alternatívna liečba s lepšie stanoveným bezpečnostným profilom,
obzvlášť počas dojčenia novorodenca alebo predčasne narodeného dieťaťa.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Niektoré nežiaduce účinky (napr. symptómy zníženého krvného tlaku, ako sú
závraty) môžu narušiť schopnosť pacienta sústrediť sa a reagovať, a preto
predstavujú riziko v situáciách, kedy sú tieto schopnosti obzvlášť dôležité
(napr. vedenie vozidla alebo obsluha strojov).
K takýmto účinkom dochádza najmä na začiatku liečby alebo pri zmene liečby
z iných liekov. Po užití prvej dávky alebo po užití prvej zvýšenej dávky sa
neodporúča niekoľko hodín viesť vozidlo alebo obsluhovať stroj.

4.8 Nežiaduce účinky

Bezpečnostný profil ramiprilu zahŕňa pretrvávajúci suchý kašeľ a reakcie
spojené s hypotenziou.
Medzi závažné nežiaduce reakcie patria angioedém, hyperkaliémia, zhoršenie
funkcie obličiek alebo pečene, pankreatitída, závažné kožné reakcie
a neutropénia/agranulocytóza.

Frekvencia nežiaducich reakcií je definovaná podľa nasledujúcej konvencie:
Veľmi časté ((1/10); časté ((1/100 až <1/10); menej časté ((1/1000 až
<1/100); zriedkavé ((1/10 000 až <1/1000); veľmi zriedkavé (<1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).
V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

|Trieda |Časté |Menej časté|Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
|orgánových | | | |zriedkavé | |
|systémov | | | | | |
|Poruchy srdca | |Ischémia | | | |
|a srdcovej | |myokardu, | | | |
|činnosti | |vrátane | | | |
| | |angíny | | | |
| | |pektoris | | | |
| | |alebo | | | |
| | |infarktu | | | |
| | |myokardu, | | | |
| | |tachykardia| | | |
| | |, arytmia, | | | |
| | |palpitácie,| | | |
| | |periférny | | | |
| | |edém | | | |
|Poruchy krvi | |Eozinofília|Znížený | |Zlyhanie |
|a lymfatického | | |počet | |kostnej |
|systému | | |bielych | |drene, |
| | | |krviniek | |pancytopénia|
| | | |(vrátane | |, |
| | | |neutropénie | |hemolytická |
| | | |alebo | |anémia |
| | | |agranulocytó| | |
| | | |-zy), | | |
| | | |znížený | | |
| | | |počet | | |
| | | |červených | | |
| | | |krviniek, | | |
| | | |znížená | | |
| | | |hladina | | |
| | | |hemoglogínu,| | |
| | | |znížený | | |
| | | |počet | | |
| | | |krvných | | |
| | | |doštičiek | | |
|Poruchy |Bolesť |Vertigo, |Trasenie, | |Mozgová |
|nervového |hlavy, |parestézia,|porucha | |ischémia, |
|systému |závrat |ageúzia, |rovnováhy | |vrátane |
| | |dyzgeúzia | | |mozgovej |
| | | | | |príhody |
| | | | | |a prechodnéh|
| | | | | |o |
| | | | | |ischemického|
| | | | | |záchvatu, |
| | | | | |poruchy |
| | | | | |psychomoto-r|
| | | | | |ických |
| | | | | |schopností, |
| | | | | |pocit |
| | | | | |pálenia, |
| | | | | |parosmia |
|Poruchy oka | |Poruchy |Konjunktivit| | |
| | |videnia, |ída | | |
| | |vrátane | | | |
| | |rozmazaného| | | |
| | |videnia | | | |
|Poruchy ucha a | | |Poruchy | | |
|labyrintu | | |sluchu, | | |
| | | |tinnitus | | |
|Poruchy |Neproduktí|Bronchospaz| | | |
|dýchacej |v-ny |-mus, | | | |
|sústavy, |dráždivý |vrátane | | | |
|hrudníka a |kašeľ, |zhoršenia | | | |
|mediastína |bronchitíd|astmy, | | | |
| |a, |prekrvenie | | | |
| |sinusitída|sliznice | | | |
| |, dyspnoe |nosa | | | |
|Poruchy |Zápal |Pankreatití|Glositída | |Aftózna |
|gastrointestiná|gastrointe|da (pri ACE| | |stomatitída |
|lneho traktu |sti-nálneh|inhibítoroc| | | |
| |o traktu, |h boli | | | |
| |poruchy |veľmi | | | |
| |trávenia, |výnimočne | | | |
| |abdomináln|hlásené | | | |
| |a |prípady | | | |
| |nepohoda, |fatálneho | | | |
| |dyspepsia,|konca), | | | |
| |diarea, |zvýšené | | | |
| |nauzea, |hodnoty | | | |
| |vracanie |pankreatic-| | | |
| | |kých | | | |
| | |enzýmov, | | | |
| | |engioedém | | | |
| | |tenkého | | | |
| | |čreva, | | | |
| | |bolesť | | | |
| | |v hornej | | | |
| | |časti | | | |
| | |brucha, | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |gastritídy,| | | |
| | |zápcha, | | | |
| | |sucho v | | | |
| | |ústach | | | |
|Poruchy | |Zhoršenie | | | |
|obličiek | |funkcie | | | |
|a močových | |obličiek, | | | |
|ciest | |vrátane | | | |
| | |akútneho | | | |
| | |zlyhania | | | |
| | |obličiek, | | | |
| | |zvýšené | | | |
| | |vylučovanie| | | |
| | |moču, | | | |
| | |zhoršenie | | | |
| | |preexistujú| | | |
| | |cej | | | |
| | |proteinúrie| | | |
| | |, zvýšená | | | |
| | |hladina | | | |
| | |močoviny | | | |
| | |v krvi, | | | |
| | |zvýšená | | | |
| | |hladina | | | |
| | |kreatinínu | | | |
| | |v krvi | | | |
|Poruchy kože |Vyrážka, |Angioedém; |Exfoliatívna|Fotosenzití|Toxická |
|a podkožného |najmä |veľmi |dermatitída,|vne reakcie|epidermálna |
|tkaniva |makulopapu|výnimočne |urtikária, | |nekrolýza, |
| |-lárna |môže byť |onycholýza | |Stevensov-Jo|
| | |obštrukcia | | |hnsonov |
| | |dýchacích | | |syndróm, |
| | |ciest | | |multiformný |
| | |následkom | | |erytém, |
| | |angioedému | | |pemfigus, |
| | |fatálna; | | |zhoršenie |
| | |pruritus, | | |psoriázy, |
| | |hyperhidróz| | |psyriaziform|
| | |a | | |ná |
| | | | | |dermatitída,|
| | | | | |pemfigoidný |
| | | | | |alebo |
| | | | | |lichenoidný |
| | | | | |exantém |
| | | | | |alebo |
| | | | | |enantém, |
| | | | | |alopécia |
|Poruchy |Svalové |Artralgia | | | |
|kostrovej |kŕče, | | | | |
|a svalovej |myalgia | | | | |
|sústavy | | | | | |
|a spojivového | | | | | |
|tkaniva | | | | | |
|Poruchy |Zvýšená |Anorexia, | | |Znížená |
|metabolizmu a |hladina |znížená | | |hladina |
|výživy |draslíka v|chuť do | | |sodíka |
| |krvi |jedla | | |v krvi |
|Poruchy ciev |Hypotenzia|Začervenani|Stenóza | |Raynaudov |
| |, znížený |e |ciev, | |fenomén |
| |ortostatic| |hypoperfúzia| | |
| |ký krvný | |, | | |
| |tlak, | |vaskulitída | | |
| |synkopa | | | | |
|Celkové poruchy|Bolesť na |Pyrexia |Asténia | | |
|a reakcie |hrudi, | | | | |
|v mieste |únava | | | | |
|podania | | | | | |
|Poruchy | | | | |Anafylaktick|
|imunitného | | | | |é alebo |
|systému | | | | |anafylaktoid|
| | | | | |né reakcie, |
| | | | | |zvýšené |
| | | | | |hodnoty |
| | | | | |antinukleárn|
| | | | | |ych |
| | | | | |protilátok |
|Poruchy pečene | |Zvýšené |Cholestatick| |Akútne |
|a žlčových | |hladiny |á žltačka, | |zlyhanie |
|ciest | |pečeňových |hepatocelulá| |pečene, |
| | |enzýmov |rne | |cholestatick|
| | |a/alebo |poškodenie | |á alebo |
| | |konjugované| | |cytolitická |
| | |ho | | |hepatitída |
| | |bilirubínu | | |(veľmi |
| | | | | |výnimočne |
| | | | | |s fatálnym |
| | | | | |koncom) |
|Poruchy | |Prechodná | | |Gynekomastia|
|reprodukčného | |erektilná | | | |
|systému a | |impotencia,| | | |
|prsníkov | |znížené | | | |
| | |libido | | | |
|Psychické | |Zhoršená |Stav | |Poruchy |
|poruchy | |nálada, |zmätenosti | |pozornosti |
| | |úzkosť, | | | |
| | |nervozita, | | | |
| | |nepokoj, | | | |
| | |poruchy | | | |
| | |spánku, | | | |
| | |vrátane | | | |
| | |somnolencie| | | |

4.9 Predávkovanie

Symptómy spojené s predávkovaním ACE inhibítormi môžu zahŕňať rozsiahlu
periférnu vazodilatáciu (s výraznou hypotenziou, šokom), bradykardiu,
poruchy elektrolytov a zlyhanie obličiek. Pacient má byť pozorne
monitorovaný a liečba má byť symptomatická a podporná. Medzi navrhované
opatrenia patrí primárna detoxikácia (výplach žalúdka, podanie adsorbentov)
a opatrenia na obnovenie hemodynamickej stability, vrátane podania
antagonistov alfa-1 adrenergných receptorov a podanie angiotenzínu II
(angiotenzínamidu). Ramiprilát, aktívny metabolit ramiprilu, sa z celkového
obehu odstraňuje hemodialýzou veľmi zle.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibítory, samostatné, ATC kód: C09AA05

Mechanizmus účinku
Ramiprilát, aktívny metabolit „prodrug“ formy ramiprilu, inhibuje enzým
dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonymá: enzým kovertujúci angiotenzín;
kinináza II). V plazme a v tkanive tento enzým katalyzuje konverziu
angiotenzínu I na aktívnu vazokonštrikčnú látku angiotenzín II a tiež
odbúravanie aktívneho vazodilatátora bradykinínu. Znížená tvorba
angiotenzínu II a inhibícia odbúravania bradykinínu viedie k vazodilatácii.


Keďže angiotenzín II stimuluje aj uvoľňovanie aldosterónu, ramiprilát
vyvoláva redukciu sekrécie aldosterónu. Priemerná odpoveď na monoterapiu
ACE inhibítorom bola nižšia u hypertenzných pacientov čiernej rasy (afro-
karibská populácia) (obvykle ide o populáciu s nízko-renínovou
hypertenziou) v porovnaní s ostatnými pacientmi.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzné vlastnosti:
Podávanie ramiprilu spôsobuje výrazné zníženie periférnej arteriálnej
rezistencie.
Obvykle nie sú veľké zmeny v prietoku plazmy obličkami a v rýchlosti
glomerulárnej filtrácie.
Podávanie ramiprilu pacientom s hypertenziou vedie k redukcii krvného tlaku
vo vodorovnej polohe a v stoji bez kompenzačného zvýšenia srdcovej
frekvencie.
U väčšiny pacientov sa nástup antihypertenzného účinku jednorazovej dávky
prejaví 1 až 2 hodiny po perorálnom podaní. Maximálny účinok jednorazovej
dávky sa zvyčajne dosiahne po 3 až 6 hodinách po perorálnom podaní.
Antihypertenzný účinok jednorazovej dávky trvá obvykle 24 hodín.
Maximálny antihypertenzný účinok pri pokračujúcej liečbe ramiprilom sa
obvykle prejaví po 3 až 4 týždňoch liečby. Preukázalo sa, že
antihypertenzný účinok sa udržuje dlhodobou liečbou trvajúcou
2 roky.
Náhle ukončenie liečby ramiprilom nevedie k rýchlemu a výraznému zvýšeniu
krvného tlaku.

Zlyhanie srdca:
Okrem konvenčnej liečby diuretikami a prípadne srdcovými glykozidmi, sa
preukázalo, že ramipril je účinný u pacientov s funkčnými triedami II-IV
New Your Heart Association. Liečivo malo prospešné účinky na hemodynamiku
srdca (znížený plniaci tlak ľavej a pravej komory, zníženie celkovej
periférnej vaskulárnej rezistencie, zvýšený srdcový výdaj a zlepšený
srdcový index). Taktiež znižoval neuroendokrinnú aktiváciu.

/Klinická účinnosť a bezpečnosť/

Kardiovaskulárna prevencia/nefroprotekcia

Bola vykovaná preventívna placebom kontrolovaná štúdia (štúdia HOPE),
v ktorej ramipril bol pridaný k štandardnej terapii u viac ako 9 200
pacientov. Do štúdie boli zaradení pacienti so zvýšeným rizikom
kardiovaskulárneho ochorenia buď po aterotrombickom kardiovaskulárnom
ochorení (koronárne ochorenie srdca, mozgová príhoda alebo periférne
ochorenie ciev v anamnéze) alebo s diabetes mellitus a minimálne jedným
prídavným rizikovým faktorom (preukázaná mikroalbuminúria, hypertenzia,
zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízka hladina vysokodenzitného
lipoproteínového cholesterolu alebo fajčenie cigariet).
Štúdia preukázala, že ramipril štatisticky významne znižuje výskyt infarktu
myokardu, smrti z kardiovaskulárnej príčiny a mozgovej príhody, samotných
alebo kombinovaných (primárne kombinované udalosti).

Štúdia HOPE: hlavné výsledky

| |ramipril |placebo |Relatívne |Hodnota p |
| | | |riziko (95 % | |
| | | |interval | |
| | | |spoľahlivosti| |
| | | |) | |
| |% |% | | |
|Všetci |n = 4,645 |n = 4,652 | | |
|pacienti | | | | |
|Primárne |14,0 |17,8 |0,78 |< 0,001 |
|kombinované | | |(0,70 - 0,86)| |
|udalosti | | | | |
|Infarkt |9,9 |12,3 |0,80 |< 0,001 |
|myokardu | | |(0,70-0,90) | |
|Smrť |6,1 |8,1 |0,74 |< 0,001 |
|z kardiovaskul| | |(0,64 - 0,87)| |
|árnej príčiny | | | | |
|Mozgová |3,4 |4,9 |0,68 |< 0,001 |
|príhoda | | |(0,56 - 0,84)| |
|Sekundárne koncové ukazovatele |
|Smrť |10,4 |12,2 |0,84 |0,005 |
|z akejkoľvek | | |(0,75 - 0,95)| |
|príčiny | | | | |
|Potreba |16,0 |18,3 |0,85 |0,002 |
|revaskularizác| | |(0,77 - 0,94)| |
|ie | | | | |
|Hospitalizácia|12,1 |12,3 |0,98 |NS |
|kvôli | | |(0,87 - 1,10)| |
|nestabilnej | | | | |
|angíne | | | | |
|Hospitalizácia|3,2 |3,5 |0,88 |0,25 |
|kvôli zlyhaniu| | |(0,70 - 1,10)| |
|srdca | | | | |
|Komplikácie |6,4 |7,6 |0,84 |0,03 |
|súvisiace s | | |(0,72 - 0,98)| |
|diabetom | | | | |

Štúdia MICRO-HOPE, preddefinovaná podštúdia štúdie HOPE, skúmala účinok
pridania remiprilu 10 mg k súčasnému liečebnému režimu v porovnaní
s placebom u 3 577 pacientov vo veku ? 55 rokov (bez limitu hornej hranice
veku), z ktorých väčšina pacientov mala diabetes 2. typu (a minimálne jeden
prídavný CV rizikový faktor) a mali normálny alebo vysoký krvný tlak.

Primárna analýza preukázala, že u 117 (6,5 %) pacientov užívajúcich
ramipril a 149 pacientov (8,4 %) užívajúcich placebo sa rozvinula zjavná
nefropatia, čo zodpovedá hodnotám RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.
Štúdia REIN, multicentrická, randomizovaná, dvojito zaslepená s paralelnými
skupinami, placebom kontrolovaná, s cieľom vyhodnotiť účinok liečby
ramiprilom na rýchlosť poklesu glomerulárnej filtrácie (GFR) u 352
normotenzných alebo hypertenzných pacientov (vo veku 18 - 70 rokov), ktorí
mali miernu (t.j. priemerná exkrécia proteínov močom > 1 a < 3 g/24 hod)
alebo závažnú proteinúriu (? 3 g/24 hod) zapríčinenú chronickou
nediabetickou nefropatiou. Obidve podskupiny boli prospektívne
stratifikované.

Základná analýza pacientov s najťažšou proteinúriou (predčasne ukončená
štúdia kvôli benefitu v skupine s ramiprilom) ukázala, že priemerná
rýchlosť poklesu GFR za mesiac bola nižšia v skupine s ramiprilom ako
v skupine s placebom; -0,54 (0,66) oproti -0,88 (1,03) ml/min/mesiac,
p = 0,038.
Rozdiel medzi skupinami bol teda 0,34 [0,03 - 0,65] za mesiac a okolo
4 ml/min/rok; 23,1 % pacientov v skupine s ramiprilom dosiahlo kombinovaný
sekundárny koncový ukazovateľ zdvojnásobenie východiskovej koncentrácie
kreatinínu v sére a/alebo posledné štádium ochorenia obličiek (ESRD)
(potreba dialýzy alebo transplantácie obličky) v porovnaní so 45,5 %
pacientami v placebo skupine (p = 0,02).

Sekundárna prevencia po akútnom infarkte myokardu
Do štúdie AIRE bolo zaradených viac ako 2 000 pacientov
s prechodnými/pretrvávajúcimi klinickými príznakmi srdcového zlyhania po
zistenom infarkte myokardu. Liečba ramiprilom začala v priebehu 3 až 10 dní
po akútnom zistenom infarkte myokardu. Štúdia preukázala, že po uplynutí
času sledovania v priemere 15 mesiacov bola mortalita u pacientov liečených
ramiprilom 16,9 % a v skupine pacientov liečených placebom 22,6 %. To
znamená, že celkové zníženie mortality bolo 5,7 % a zníženie relatívneho
rizika 27 % (95 % CI [11 - 40 %]).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

/Farmakokinetika a metabolizmus/
Absorpcia

Ramipril sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje z gastrointestinálneho
traktu: maximálna plazmatická koncentrácia ramiprilu sa dosahuje v priebehu
jednej hodiny. Z dôvodu urinárnej regenerácie je rozsah absorpcie minimálne
56 % a absorpcia nie je významne ovplyvnená prítomnosťou potravy
v gastrointestinálnom trakte. Biologická dostupnosť aktívneho metabolitu -
ramiprilátu je po perorálnom podaní 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.
Maximálne plazmatické koncentrácie ramiprilátu, jediného aktívneho
metabolitu ramiprilu, sa dosahujú 2 až 4 hodiny po užití ramiprilu.
Plazmatické koncentrácie ramiprilátu v rovnovážnom stave po užití obvyklých
dávok ramiprilu raz denne sa dosahujú približne na štvrtý deň liečby.

Distribúcia
Väzba ramiprilu na plazmatické proteíny je 73 % a ramiprilátu približne
56 %.

Metabolizmus
Ramipril sa takmer úplne metabolizuje na ramiprilát a ester
diketopiperazínu, kyselinu diketopiperazínovú a glukuronidy ramiprilu
a ramiprilátu.

Eliminácia
Metabolity sa primárne vylučujú obličkami.
Pokles plazmatických koncentrácií ramiprilátu je viacfázový. Pre svoj silný
účinok, nasýtiteľnú väzbu na ACE a slabú disociáciu z enzýmu, vykazuje
ramiprilát predĺženú terminálnu eliminačnú fázu pri veľmi nízkych
plazmatických koncentráciách.
Po viacnásobných dávkach ramiprilu podávaných raz denne bol účinný polčas
koncentrácií ramiprilátu 13 – 17 hodín pri dávkach 5 – 10 mg a dlhší po
nižších dávkach 1,25 mg – 2,5 mg. Tento rozdiel súvisí so saturovateľnou
kapacitou enzýmu viazať ramiprilát.
Následkom jednorazovej perorálnej dávky ramiprilu je takmer nestanovitelná
hladina ramiprilu a jeho metabolitov v materskom mlieku. Účinok viacerých
dávok však nie je známy.

/Pacienti s poškodením funkcie obličiek/ (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou obličiek je eliminácia ramiprilátu
obličkami znížená a renálny klírens ramiprilátu proporčne súvisí
s klírensom kreatinínu. To vedie k zvýšeniu plazmatických koncentrácií
ramiprilátu, ktoré klesajú pomalšie ako u osôb s normálnou funkciou
obličiek.

/Pacienti s poškodením funkcie pečene/ (pozri časť 4.2)
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene je transformácia ramiprilu na
ramiprilát spomalená kvôli relatívnemu nedostatku aktivity esterázy. To
spôsobuje zvýšenie plazmatických koncentrácií ramiprilu u týchto pacientov.
Maximálne koncentrácie ramiprilátu nie sú však rozdielne u týchto pacientov
v porovnaní s osobami s normálnou funkciou pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Zistilo sa, že perorálne podávanie ramiprilu nevyvoláva akútnu toxicitu
u hlodavcov a psov.
Štúdie skúmajúce chronické perorálne podávanie boli uskutočnené
u potkanoch, psoch a opiciach.
U troch druhov sa zistili zmeny hodnôt plazmatických elektrolytov a zmeny
krvného obrazu.
Ako prejav farmakodynamickej aktivity ramiprilu sa po podaní denných dávok
od 250 mg/kg/deň pozorovalo výrazné rozšírenie juxtaglomerulárneho aparátu
u psov a opíc. Potkany tolerovali denné dávky 2 mg/kg/deň, psy
2,5 mg/kg/deň a opice 8 mg/kg/deň bez škodlivých účinkov.
Štúdie reprodukčnej toxicity u potkanov, králikov a opíc nepreukázali
žiadne teratogénne vlastnosti.
Fertilita u potkanov nebola narušená, ani u samcov ani u samíc.
Podanie ramiprilu samiciam potkanov vo fetálnom období a počas laktácie
vyvolalo nevratné poškodenie obličiek (dilatácia renálnej panvičky) u
mláďat pri denných dávkach 50 mg/kg/ telesnej hmotnosti alebo vyšších.
Extenzívne testovanie mutagenity s použitím viacerých testovacích systémov
nedokázalo, že by mal ramipril mutagénne alebo genotoxické vlastnosti.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

mikrokryštalická celulóza
predželatinovaný kukuričný škrob
zrážaný oxid kremičitý (E 551)
glycín hydrochlorid (E 640)
glycerol dibehenát
Piramil 2,5 mg obsahuje aj žltý oxid železitý (E 172)
Piramil 5 mg obsahuje aj červený oxid železitý (E 172).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25şC.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

1,25; 2,5; 5; 10 mg: Al/LDPE// LDPE/Al strip
1,25; 2,5; 5; 10 mg: OPA/Al/PE// PE/Al blister

Veľkosti balenia:
1,25 mg: 20, 28, 30, 50, 100, 100 x 1 a 250 tabliet
2,5 mg; 5 mg; 10 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 100 x 1 a 250 tabliet

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Piramil 1,25 mg: 58/0270/04-S
Piramil 2,5 mg: 58/0271/04-S
Piramil 5 mg: 58/0272/04-S
Piramil 10 mg: 58/0273/04-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.11.2004


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Február 2011[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C41724
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09AA05 - ramiprilum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
AT -
Účinná látka:
simeticonum
Výrobca lieku:
Sandoz GmbH, Rakúsko
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
2.05 € / 61.76 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
2.05 € / 61.76 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.76 € ÚP:0.00 € DP:5.76 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.85 € ÚP:2.52 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.40 € ÚP:0.00 € DP:14.40 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:28.80 € ÚP:0.00 € DP:28.80 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:529.90 € ÚP:0.00 € DP:529.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.32 € ÚP:0.00 € DP:4.32 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.90 € ÚP:1.26 € DP:2.64 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.81 € ÚP:0.00 € DP:10.81 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.61 € ÚP:0.00 € DP:21.61 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien