Detail:
Siccaprotect int opo 3x10 ml
Názov lieku:
Siccaprotect
Doplnok názvu:
int opo 3x10 ml
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/05068


Písomná informácia pre používateľovInformácia pre použitie, čítajte pozorne!


Siccaprotect®


Očná roztoková instilácia

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, SRN

Zloženie lieku

Liečivá:

1 ml očnej roztokovej instilácie obsahuje:

Dexpanthenolum (dexpanthenol) 30 mg, Alcohol polyvinylicus
(polyvinylalkohol) 14 mg

Pomocné látky:

Benzalkonii chloridum (benzalkoniumchlorid) 0.05 mg, Kalii
dihydrogenphosphas (dihydrogen-fosforečnan draselný), Kalii
hydrogenphosphas (hydrogenfosforečnan draselný), Aqua purificata (čistená
voda)

Farmakoterapeutická skupina

Oftalmologikum

Charakteristika
Siccaprotect® je liek, nahradzujúci slzy.

Dexpanthenol, účinná látka lieku Siccaprotect®, patrí do skupiny vitamínov
B. Má kľúčovú funkciu pri látkovej výmene a je nepostrádateľnou zložkou
zdravého tkaniva. Dexpanthenol pôsobí na očnú rohovku a očnú
spojovku protizápalovo a regenerujúco, takže v prípade nedostatku tvorby
sĺz zabraňuje vzniku podráždenia a s ním spojené komplikácie rýchlo
doznievajú a trvalé užívanie lieku Siccaprotect® zabraňuje ich vzniku.
Okrem toho je dexpanthenol schopný viazať vodu a tým dosahovať zvlhčujúci
efekt. Špeciálne u starších ľudí nemôže byť denná potreba dexpanthenolu so
zreteľom na zmenený spôsob stravovania vždy pokrytá výživou.

Polyvinylalkohol, ktorý Siccaprotect® obsahuje, zvyšuje viskozitu očných
kvapiek a tým umožňuje vytvorenie dlho pôsobiaceho ochranného filmu.
Siccaprotect® hodnotou pH a viskozitou zodpovedá do veľkej miery
fyziologickému filmu vytváranému slzami. Prirodzená nová tvorba buniek
očnej rohovky sa neomeškáva a videnie tiež nie je negatívne ovplyvnené.
Siccaprotect® je ideálnou náhradou sĺz.Indikácie

1. Na symptomatickú liečbu stavov spojených s vysychaním rohovky
a spojovky následkom poruchy sekrécie sĺz, na základe lokálneho, alebo
celkového ochorenia ako aj pri nedovieraní očných viečok.

2. Na dodatočné zvlhčovanie pri nosení tvrdých kontaktných šošoviek.


Kontraindikácie

Choroby, alebo okolnosti, pri ktorých sa určitý liek nesmie podávať, alebo
sa smie podávať len po starostlivom zvážení lekára, pretože očakávaný
účinok lieku nie je v priaznivom pomere k možnému poškodeniu.

Lekár musí starostlivo preveriť, či existujú kontraindikácie, musí zvážiť
predchádzajúce ochorenia, sprievodné ochorenia, iný spôsob liečenia, ako aj
osobitné životné okolnosti a zvyky pacienta. Kontraindikácie sa môžu
objaviť aj po začatí liečenia týmto liekom. Aj v takýchto prípadoch ihneď
informujte lekára.

Tento liek sa nesmie podávať pri precitlivenosti na ktorúkoľvek jeho zložku
(pozri zloženie).

Počas používania lieku nenoste mäkké kontaktné šošovky.

V tehotenstve a v období dojčenia sa musí zvážiť vzťah medzi očakávaným
prospechom a možným rizikom užívania lieku.

Nežiaduce účinky

Zriedka sa môžu objaviť príznaky precitlivenosti s pocitmi mierneho pálenia
v spojovkovom vaku. Ak na sebe spozorujete vedľajší účinok, aj keď tu nie
je uvedený, ihneď ho ohláste ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.

Interakcie

Účinky lieku Siccaprotect® očná roztoková instilácia a účinky iných,
súčasne používaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto
mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnej dobe používate,
alebo začnete používať a to na lekársky predpis, i bez neho. Ak Vám ďalší
lekár bude predpisovať, alebo odporúčať nejaký ďalší liek, informujte ho,
že používate Siccaprotect®. Skôr, než začnete súčasne s používaním lieku
Siccaprotect® očná roztoková instilácia používať nejaký voľne predajný
liek, poraďte sa so svojím ošetrujúcim lekárom.

Interakcie lieku Siccaprotect® očná roztoková instilácia neboli popísané.

Dávkovanie
Obvykle sa vkvapne 6-krát denne 1 kvapka lieku do spojovkového vaku.

Väčšinou býva nutné používať umelé slzy doživotne; výnimku tvoria
sekundárne prechodné poruchy vedúce k vysychaniu v oblasti spojovkového
vaku.

Liek možno používať bez obmedzenia veku, pre dospelých i deti všetkých
vekových skupín. Dávkovanie je rovnaké pre deti i dospelých, je však
potrebné pripomenúť, že deti trpia poruchami opísanými v indikáciách celkom
výnimočne.


Spôsob podávania

Odskrutkujte ochranný uzáver, mierne zakloňte hlavu, odtiahnite dolné
viečko a obráťte fľaštičku dnom nahor a jej stlačením vkvapnite jednu
kvapku lieku na vnútornú stranu spodného viečka a oko pomaly zatvárajte.
Dbajte pritom na to, aby špička kvapkadla neprichádzala do styku s okom
alebo kožou tváre. Fľaštičku ihneď po použití dôkladne zatvorte.

Špeciálne upozornenia

V priebehu 20 minút po vkvapnutí lieku Siccaprotect® do oka môže pretrvávať
mierne neostré videnie, preto by vodiči a obsluha strojov mali vo svojej
činnosti pokračovať až po uplynutí tohto časového intervalu.

Konzervačná látka, obsiahnutá v lieku Siccaprotect® sa môže usadzovať v
mäkkých kontaktných šošovkách a poškodzovať tak oko. Preto sa pri liečení
liekom Siccaprotect® nemajú používať mäkké kontaktné šošovky.

Varovanie

Po prvom otvorení je liek použiteľný 4 týždne.

Nepoužívajte po dátume použiteľnosti, vyznačeného na obale.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Chráňte pred svetlom!

Liek musí byť uchovávaný mimo dosahu a dohľadu detí!


Balenie
1 x 10 ml očnej roztokovej instilácie v PE fľaštičke s kvapkadlom

3 x 10 ml očnej roztokovej instilácie v PE fľaštičkách s kvapkadlom


Dátum poslednej revízie
Október 2010


Kontakt pre SR:
URSAPHARM, Zvolenská cesta 14,
974 05 Banská Bystrica,
e-mail: ursapharm@zoznam.sk[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2010/05068
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

Siccaprotect®2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Liečivo:

Dexpanthenolum 30 mg, Alcohol polyvinylicus 14 mg v 1 ml očnej roztokovej
instilácie (1 ml = 20 kvapiek).3. LIEKOVÁ FORMA


Očná roztoková instilácia

Vzhľad lieku: číry bezfarebný roztok


4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikácie

Siccaprotect® sa používa na ošetrovanie a liečenie pri stavoch s vysychaním
rohovky a spojoviek, a to ako pri poruchách tvorby sĺz na základe lokálneho
alebo celkového ochorenia, tak pri nedovieraní očných viečok. Okrem toho sa
používa na dodatočné zvlhčovanie pri nosení tvrdých kontaktných šošoviek.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Obvykle sa vkvapne 6-krát denne 1 kvapka lieku do spojovkového vaku.

Väčšinou býva nutné používať umelé slzy doživotne; výnimku tvoria
sekundárne prechodné poruchy vedúce k vysychaniu v oblasti spojovkového
vaku.

Liek možno používať bez obmedzenia veku pre dospelých i deti všetkých
vekových skupín.

Dávkovanie je rovnaké pre deti i dospelých, je však potrebné pripomenúť, že
deti trpia poruchami opísanými v odseku 4.1 Indikácie, celkom výnimočne.

Spôsob podávania:

Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, odtiahne dolné
viečko, obráti fľaštičku dnom nahor a stlačením plastickej fľaštičky
vkvapne na vnútornú stranu viečka jednu kvapku lieku. Nesmie sa pri tom
dotknúť oka ani viečka. Oko veľmi pomaly zatvorí. – Ihneď po použití
fľaštičku zase dobre uzatvorí.

4.3. Kontraindikácie

Siccaprotect® je kontraindikovaný pri precitlivenosti na ktorúkoľvek zložku
lieku a pri nosení mäkkých kontaktných šošoviek.


4.4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V období používania lieku Siccaprotect® nesmie pacient nosiť mäkké
kontaktné šošovky, pretože liek obsahuje benzalkonium.4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú popísané.4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Pri pokusných zvieratách neboli zistené nepriaznivé účinky pantothenátu
vápenatého na fertilitu ani na vývoj plodu, u človeka však nie je
k dispozícii dostatok objektívne hodnotiteľných údajov.

V tehotenstve a v období dojčenia sa preto musí vždy zvážiť vzťah medzi
očakávaným prospechom a možným rizikom používania lieku.4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Siccaprotect® možno považovať za liek z tohto hľadiska bezpečný. Počas doby
20 minút po vkvapnutí do oka môže však pretrvávať neostré videnie.4.8. Nežiaduce účinky

Zriedka sa môžu objaviť príznaky precitlivenosti s pocitmi mierneho pálenia
v spojovkovom vaku.4.9. Predávkovanie

Intoxikácia nebola popísaná. Akútna toxicita dexpanthenolu sa v pokusoch na
zvieratách pohybuje v rozsahu gramových dávok na 1 kg hmotnosti.5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologikum (umelé slzy).

Kód ATC S01XA20.

Dexpanthenolum (panthenolum) je prekurzor kyseliny pantothénovej (vitamínu
B5); tá z dexpanthenolu v organizme vzniká a je zložkou koenzýmu A.
Acetylkoenzým A potom zasahuje do metabolizmu lipidov, sachridov
a aminokyselín a vyskytuje sa vo zvýšených koncentráciách v tkanivách
s intenzívnym metabolizmom; vysokú aktivitu enzýmu možno nájsť v koži. Pri
poškodení epitelu i hlbších vrstiev sa vyvíja lokálny nedostatok koenzýmu
A; dexpanthenol, dobre prenikajúci do hĺbky, má tu aj preto svoj význam.
Dexpanthenol podporuje granulačný proces, pôsobí antiflogisticky
a antipruriginózne, a tým urýchľuje hojenie neinfekčných zápalov oka.
Alcoholum polyvinylicum zvyšuje viskozitu prípravku aj jeho lipnutie na
rohovke; tým predlžuje jeho pôsobenie.

Pokiaľ ide o pomocné látky: Benzalkonii chloridum je konzervačná látka,
často používaná ako prísada k oftalmologikám; pôsobí na grampozitívne
i gramnegatívne mikróby (niektoré species pseudomonad sú rezistentné).
Fosforečnany v roztoku regulujú osmolaritu a pH.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

O metabolizme dexpanthenolu sa hovorí v predchádzajúcom odseku; minimálne
množstvá jednotlivých látok (0,05 ml roztoku niekoľkokrát denne do
spojovkového vaku) neumožňujú detailnejšie sledovanie farmakokinetiky
v celom organizme pri tomto spôsobe podávania.5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Dexpanthenol je látka, ktorá sa klinicky používa už mnoho rokov, a nové
predklinické údaje nie sú k dispozícii.6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Benzalkonii chloridum (0,05 mg v ml), kalii dihydrogenphosphas, kalii
hydrogenphosphas, aqua purificata6.2. Inkompatibility

Liek nie je kvôli obsahu benzalkonia kompatibilný s mäkkými kontaktnými
šošovkami.6.3. Čas použiteľnosti

V neporušenom obale: 36 mesiacov.

Po prvom otvorení: 4 týždne.6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Uschovávajte pri teplote do 25°C.

Chráňte pred svetlom!6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

Obal:

PE fľaštička s PE kvapkadlom, skrutkovací uzáver, písomná informácia pre
používateľov slovenskom jazyku, papierová škatuľka.

Veľkosť balenia:

1 x 10 ml očnej roztokovej instilácie v PE fľaštičke s kvapkadlom

3 x 10 ml očnej roztokovej instilácie v PE fľaštičkách s kvapkadlom6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie sú potrebné špeciálne upozornenia.7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Nemecko8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

64/0353/96-S9. DÁTUM REGISTRÁCIE/DÁTUM PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

04.04.1996 /
10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Október 2010


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C38794
Skupina ATC:
S01 - Oftalmologiká
Skupina ATC:
S01XA20 - umelé slzy a iné indiferentné prípravky (hypromellosum,polidonu
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
dihydrotachysterolum,alergen
Výrobca lieku:
URSAPHARM ARZNEIMITTEL, GMBH, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
5.45 € / 164.19 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
5.45 € / 164.19 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.30 € ÚP:0.00 € DP:3.30 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.88 € ÚP:0.00 € DP:7.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.07 € ÚP:0.00 € DP:2.07 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.45 € ÚP:0.00 € DP:5.45 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.36 € ÚP:0.00 € DP:1.36 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.18 € ÚP:0.00 € DP:5.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.03 € ÚP:0.00 € DP:8.03 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.33 € ÚP:0.00 € DP:2.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.13 € ÚP:0.00 € DP:5.13 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien