Detail:
ELIFY XR 150 mg cps pld 30x150 mg
Názov lieku:
ELIFY XR 150 mg
Doplnok názvu:
cps pld 30x150 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

ELIFY XR 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
ELIFY XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
ELIFY XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním

venlafaxín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.

1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je ELIFY XR a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ELIFY XR
3. Ako užívať ELIFY XR
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ELIFY XR
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ELIFY XR A NA ČO SA POUŽÍVA

ELIFY XR patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu depresie
(antidepresíva).

ELIFY XR vám predpísal lekár na:
. liečbu ťažkej depresívnej poruchy;
. krátkodobú liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy (dlhodobá úzkostná
porucha, ktorá spôsobuje prílišné obavy);
. krátkodobú liečbu sociálnej úzkostnej poruchy (ustavičný strach zo
znemožnenia sa pred inými osobami v spoločenských situáciách – tiež
nazývaná „sociálna fóbia“);
. liečbu panických porúch (určitý druh nadmernej úzkosti, ktorý môže byť
tiež spojený s agorafóbiou; agorafóbia je úzkostná porucha, ktorá
pozostáva predovšetkým zo strachu zo zložitej alebo trápnej situácie,
z ktorej nevie pacient uniknúť).


2. SKÔR AKO UŽIJETE ELIFY XR

Neužívajte ELIFY XR
- keď ste alergický (precitlivený) na venlafaxín alebo na niektorú
z ďalších zložiek ELIFY XR.
- súčasne s liekmi, ktoré sa nazývajú inhibítory MAO (používané na
liečbu depresie), ani po dobu 14 dní od ukončenia liečby týmito liekmi.
Podobne neužívajte inhibítor MAO po dobu 7 dní od ukončenia liečby
ELIFY XR.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ELIFY XR

Použitie u detí a mladistvých do 18 rokov
ELIFY XR sa zvyčajne nemá podávať deťom a mladistvým do 18 rokov. Tiež by
ste mali vedieť, že u pacientov do 18 rokov je zvýšené riziko
nežiaducich účinkov, ako je pokus o samovraždu, samovražedné myšlienky
a nepriateľstvo (predovšetkým agresia, nepriateľské správanie a hnev),
keď užívajú lieky tejto skupiny. Predsa však lekár môže predpísať ELIFY
XR pacientom do 18 rokov, pokiaľ sa rozhodne, že to je v ich najlepšom
záujme. Ak Váš lekár predpísal ELIFY XR pacientovi mladšiemu ako 18
rokov a Vy sa potrebujete o tom porozprávať, navštívte prosím znova
svojho lekára. Mali by ste informovať svojho lekára, ak sa niektorý
z vyššie uvedených príznakov u pacientov do 18 rokov užívajúcich ELIFY
XR objaví alebo ak sa tieto príznaky zhoršia. Navyše údaje
o bezpečnosti pri dlhodobom používaní ELIFY XR týkajúce sa rastu,
dospievania, vývoja chovania a vývoja poznávania sa v tejto skupine
pacientov nepreukázali.

- Keď máte alebo ste mali niektoré z nasledovných ochorení:
. mánia (obdobia nadmernej duševnej a fyzickej aktivity)
. správanie s úmyslom ublížiť alebo spôsobiť bolesť a samovražedné
myšlienky
. epilepsia
. cukrovka
. nedostatočná funkcia obličiek
. stredná alebo závažná porucha pečene (napr. cirhóza, ochorenie
pečene charakterizované trvalým poškodením tkaniva pečene)
. problémy s prienikom vody (poruchy močenia)
. zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm)
. nízky alebo vysoký krvný tlak
. niektoré srdcové poruchy, napr. poruchy vedenia; bolestivý,
zvieravý pocit na hrudi (angina pectoris) alebo nedávny infarkt
myokardu.

- Keď ste liečený v depresívnej fáze tzv. maniodepresívnej poruchy
(opakujúce sa obdobia nadmernej duševnej aktivity s následnými
záchvatmi duševnej skľúčenosti), Vaša depresia môže prejsť do manickej
fázy (nadmerná duševná a fyzická aktivita).

- V štúdiách sa pozorovali zvýšené hladiny cholesterolu v krvi
u niekoľkých pacientov užívajúcich venlafaxín dlhodobo (3 mesiace alebo
dlhšie). Váš lekár sa preto môže rozhodnúť, že vám bude pravidelne
kontrolovať hladinu cholesterolu pri dlhodobej liečbe.

- Keď máte sklon k častej alebo nezvyčajnej tvorbe modrín alebo ku
krvácaniu.

- Keď ste starší a užívate lieky nazývané diuretiká.

- Keď sa objaví vyrážka alebo iná alergická reakcia akéhokoľvek druhu,
prestaňte užívať ELIFY XR a informuje svojho lekára.

Všeobecne je známe, že sa môžu vyskytnúť abstinenčné príznaky (napr.
nutkanie na vracanie, bolesť hlavy, poruchy vnímania, poruchy spánku,
zmätenosť, nervozita, úzkosť, hnačka, potenie, chvenie a závrat) pri
príliš náhlom ukončení antidepresívnej liečby. Je preto potrebné
zdôrazniť, že dávka sa musí znižovať pomaly a pod dohľadom lekára, ak
sa Vy alebo Váš lekár rozhodnete ukončiť liečbu ELIFY XR.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ak sa Vás niektoré z vyššie
uvedených upozornení týka alebo sa týkalo v minulosti.

Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím,
oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

. Nesmiete užívať ELIFY XR súčasne s niektorými liekmi proti depresii,
ktoré sa nazývajú inhibítory MAO. Platí to aj počas 14 dní od ukončenia
liečby inhibítorom MAO. Podobne nesmiete užívať inhibítory MAO počas 7
dní od ukončenia liečby ELIFY XR.

Užívanie ELIFY XR krátko po ukončení liečby inhibítorom MAO alebo užívanie
inhibítora MAO krátko po ukočení liečby ELIFY XR, môže vyvolať
nežiaduce účinky. Pozorovali sa nasledovné nežiaduce účinky: chvenie
(tremor), mimovoľné zášklby svalov (myoklonus), potenie, nutkanie na
vracanie, vracanie, návaly horúčavy, závrat, zvýšená telesná teplota
(hypertermia) spolu s príznakmi podobnými neuroleptickému malígnemu
syndrómu (závažné ochorenie, ktoré sa prejavuje ako svalová
stuhnutosť, závažná neschopnosť pokojne sedieť, vysoká horúčka,
potenie, zvýšené slinenie a porucha vedomia), serotonínový syndróm
(niekedy závažné, zatiaľ zriedkavé ochorenie s nutkaním na vracanie,
hnačkou, silným potením, útlmom, svalovými zášklbmi, tremorom
(chvenie, trasenie), s poruchami spánku, stratou chuti do jedla,
poruchou vedomia, zmätenosťou a agitáciou (podráždenosť, nepokoj),
záchvatmi (kŕče) a smrťou.


Užívanie ELIFY XR súčasne s inhibítormi MAO môže vyvolať výskyt
nasledovných nežiaducich účinkov: zvýšenie telesnej teploty
(hypertermia), svalová stuhnutosť, mimovoľné svalové zášklby
(myoklonus), mimovoľné pohyby s krátkodobými výkyvmi životných
funkcií, zmeny psychického stavu (vrátane mimoriadnej podráždenosti
a nepokoja (agitácia), ktoré môžu viesť k blúzneniu a hlbokému
bezvedomiu) a príznaky podobné neuroleptickému malígnemu syndrómu
(pozri predchádzajúci odsek).


Ak začnete užívať ELIFY XR 14 dní po ukončení liečby inhibítorom MAO, mali
by ste začať dávkou 37,5 mg venlafaxínu raz denne počas prvých
niekoľkých dní. Váš lekár sa môže rozhodnúť, že interval medzi
ukončením liečby inhibítorom MAO a začiatkom liečby ELIFY XR bude
kratší ako 14 dní. Musí si však byť istý, že riziko vzniku vyššie
uvedených nežiaducich účinkov je minimálne.

. Keď užívate tiež lieky na zníženie telesnej hmotnosti (napr.
fentermín). Užívanie hydrochloridu venlafaxínu súčasne s liekmi na
zníženie telesnej hmotnosti sa neodporúča.

. Keď máte zvýšený sklon ku krvácaniu alebo užívate lieky, ktoré zvyšujú
sklon ku krvácaniu, napr. kyselina salicylová alebo lieky proti
zrážaniu krvi.

. Keď pravidelne užívate lieky proti bolesti (ako sú deriváty kyseliny
salicylovej a nesteroidné protizápalové/antireumatické lieky – NSAIDs)
alebo máte málo krvných doštičiek, pretože to spôsobuje zvýšené riziko
krvácania.

. ELIFY XR môže zvýšiť účinky haloperidolu a klozapínu. To sú lieky
používané na liečbu závažných duševných a psychiatrických porúch
(antipsychotiká/neuroleptiká).

. Nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť u pacientov užívajúcich tiež
cimetidín (liek, ktorý blokuje tvorbu žalúdočnej kyseliny).

. Opatrnosť je potrebná u pacientov, ktorí súčasne užívajú warfarín (liek
proti zrážaniu krvi).

. Keď užívate lieky, ktoré môžu ovplyvňovať hladiny serotonínu (látka
v mozgu, ktorá ovplyvňuje náladu), ako sú triptány (používajú sa na
liečbu migrény), selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SSRIs, používajú sa na liečbu depresie), diazepam, lítium alebo lieky
obsahujúce ľubovník bodkovaný.

. Keď podstupujete liečbu elektrickými šokmi(ECT).

. Keď užívate ketokonazol (na liečbu hubových infekcií), erytromycín
(antibiotikum) alebo verapamil (na liečbu niektorých srdcových porúch
alebo vysokého krvného tlaku), pretože môže dôjsť k zvýšeniu účinku
venlafaxínu.

Užívanie ELIFY XR s jedlom a nápojmi

Hoci ELIFY XR nezvyšuje účinok alkoholu, neodporúča sa užívať ELIFY XR
súčasne s alkoholom.

Tehotenstvo a dojčenie

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Tehotenstvo
Informujte svojho lekára, ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť.
Stále nie je definitívne známe, či užívanie ELIFY XR počas tehotenstva má
škodlivé účinky na nenarodené dieťa. Ak sa tento liek užíva krátko pred
pôrodom, u novorodenca sa môžu objaviť abstinenčné príznaky. Ak ste
tehotná, nemali by ste užívať ELIFY XR, pokiaľ vám to lekár neodporučí.

Dojčenie
Informujte svojho lekára, ak dojčíte. Venlafaxín a jeho aktívne metabolity
sa vylučujú do materského mlieka. Účinok, ktorý by mohol mať na dojčené
dieťa, nie je dostatočne jasný. Váš lekár rozhodne, či máte
pokračovať/ukončiť dojčenie alebo pokračovať/ukončiť liečbu ELIFY XR.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Takisto ako všetky lieky na liečbu psychických porúch, aj ELIFY XR môže
negatívne ovplyvňovať sústredenosť a schopnosť reagovať. Zvláštna
opatrnosť je potrebná počas vedenia motorového vozidla a obsluhy
strojov.

Pred vykonávaním týchto činností by mali pacienti poznať svoju reakciu na
ELIFY XR a mali by si byť istí, že im liečba nevyvoláva žiadne
nežiaduce účinky.

Dôležité informácie o niektorých zložkách ELIFY XR
ELIFY XR 37,5 mg:
Pomocná látka ponceau 4R červená (E124) v kapsulách môže spôsobiť alergické
reakcie.

ELIFY XR 75 mg:
Pomocná látka oranžová žltá FCF (E110) v kapsulách môže spôsobiť alergické
reakcie.

ELIFY XR 150 mg:
Pomocná látka oranžová žltá FCF (E110) v kapsulách môže spôsobiť alergické
reakcie.

Okrem toho, tento liek obsahuje sacharózu. Ak vám lekár povedal, že trpíte
neznášanlivosťou niektorých cukrov, kontaktujte svojho lekára pred
užívaním tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ ELIFY XR

Vždy užívajte ELIFY XR presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste
niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

ELIFY XR užívajte raz denne spolu s jedlom, najlepšie každý deň v rovnakom
čase (ráno alebo večer). Kapsuly prehltnite celé a zapite dostatočným
množstvom tekutiny. Kapsuly sa nesmú deliť, drviť, žuvať ani rozpustiť
vo vode.

Niekoľko dní môže trvať, kým budete cítiť, že liek účinkuje. Netrápte sa,
je to celkom normálne. Budete musieť užívať ELIFY XR niekoľko mesiacov.
Netrápte sa, nie je to nič nezvyčajné.

ELIFY XR je venlafaxín v liekovej forme „s predĺženým uvoľňovaním“, ktorá
uvoľňuje liečivo postupne po nejakú dobu. Váš lekár môže zmeniť Vašu
liečbu z tradičných tabliet venlafaxínu (s okamžitým uvoľňovaním) na
ELIFY XR. Vtedy Vám lekár vyberie takú dávku ELIFY XR, ktorá bude čo
najbližšia k celkovej dennej dávke venlafaxínu. Táto dávka ELIFY XR sa
užíva len raz denne.

Váš lekár bude možno pravidelne kontrolovať váš krvný tlak a činnosť srdca,
hlavne ak potrebujete liečbu vysokými dávkami ELIFY XR (vyššími ako
200 mg denne).

/Ťažké depresívne poruchy/
Doporučená počiatočná dávka je 75 mg denne. Depresívne príznaky sa zvyčajne
začnú zlepšovať v priebehu 2-4 týždňov. Ak sa Vaše príznaky primerane
nezlepšia, lekár Vám môže zvýšiť dávkovanie (postupne v intervaloch
okolo 2 týždňov) na 150 mg a potom znova na 225 mg. Niektorí pacienti
môžu potrebovať vyššie dávky (maximálne do 375 mg), avšak skúsenosti
s vysokými dávkami sú stále obmedzené.
Ak sa, aj po podaní maximálnej dennej dávky 375 mg počas 2-4 týždňov, Vaše
príznaky nezlepšia, lekár Vám predpíše iný liek.
Liečba trvá 4-6 mesiacov, kým sa dosiahne významné zlepšenie.

/Generalizovaná úzkostná porucha/
Doporučená dávka je 75 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť v prírastkoch o
75 mg, s intervalom aspoň 4 dni medzi jednotlivými prírastkami, až do
maximálnej dávky 225 mg. Pokiaľ Váš lekár súhlasí, liečba nemá trvať
dlhšie ako 8 týždňov, pretože účinnosť liečby trvajúcej dlhšie ako 8
týždňov sa nepreukázala.

/Sociálna úzkostná porucha/ sociálna fóbia/
Zvyčajná dávka je 75 mg denne. U pacientov bez dostatočnej odpovede na
dennú dávku 75 mg sa môže dávka zvýšiť v prírastkoch o 75 mg, v aspoň
štvordňových intervaloch. Maximálna dávka je 225 mg. Pokiaľ Váš lekár
súhlasí, liečba nemá trvať dlhšie ako 12 týždňov, pretože účinnosť
liečby trvajúcej dlhšie ako 12 týždňov sa nepreukázala.

/Panické poruchy (tiež v spojení s agorafóbiou)/
Liečba musí začať dávkou 37,5 mg denne počas prvých 4-7 dní. Potom je
doporučená denná dávka 75 mg. U pacientov bez dostatočnej odpovede na
dennú dávku 75 mg sa môže dávka zvýšiť v prírastkoch o 75 mg, v aspoň
štvordňových intervaloch, až do maximálnej dávky 225 mg denne. Pacienti
s panickými poruchami môžu vyžadovať dlhodobú liečbu. Účinnosť ELIFY XR
pri panických poruchách bola preukázaná pri liečbe trvajúcej až 6
mesiacov.

Avšak, Váš lekár Vám môže predpísať rôznu dávku, napr. ak ste starší
pacient alebo máte poškodenú funkciu pečene a/alebo obličiek.

/Pacienti s poškodenou funkciou obličiek alebo pečene/
Pacientom s poruchou funkcie obličiek alebo pečene sa musí podať nižšia
dávka. U pacientov s poruchou funkcie obličiek sa musí celková dávka
znížiť o 25-50%. U pacientov na dialýze sa musí celková dávka znížiť
o 50%.
Kapsuly sa musia užívať po skončení dialýzy.
U pacientov s miernou poruchou funkcie pečene sa musí dávkovanie znížiť na
polovicu.

/Starší pacienti/
Starší pacienti musia vždy začať najnižšou doporučenou dávkou. Pri
individuálnej úprave dávkovania je potrebná opatrnosť pri každom
zvyšovaní dávky.

/Použitie u detí a mladistvých do 18 rokov/
ELIFY XR sa nemá používať na liečbu detí a mladistvých (pozri časť „Skôr
ako užijete ELIFY XR“).

Váš lekár Vám povie, ako dlho musíte užívať ELIFY XR.

Neprerušujte liečbu predtým ako máte, ani bez predchádzajúcej porady
s Vaším lekárom.
Ak máte pocit, že účinok ELIFY XR je príliš silný alebo príliš slabý,
oznámte to svojmu lekárovi.

Ak užijete viac ELIFY XR ako máte
Ak užijete príliš veľa ELIFY XR, kontaktujte prosím ihneď Vášho lekára
alebo lekárnika. Nezabudnite si so sebou zobrať obal z lieku, aj keď je
prázdny.

Ak užijete príliš veľa ELIFY XR, môžu sa u vás vyskytnúť nasledovné
príznaky: únava, vzrušenie a nepokoj, tráviace problémy ako sú nutkanie
na vracanie, vracanie a hnačka, chvenie; zvýšená srdcová činnosť
a nepatrne zvýšený krvný tlak. Okrem toho sa zaznamenali aj tieto
príznaky: znížená srdcová činnosť, pokles krvného tlaku, kŕče
(záchvaty), závrat a hlboké bezvedomie.

Ak zabudnete užiť ELIFY XR
Neužívajte dvojnásobnú dávku ELIFY XR, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak ste zabudli užiť kapsulu, užite ďalšiu kapsulu vo zvyčajnom čase.
Neužívajte kapsulu navyše.

Ak prestanete užívať ELIFY XR
Nesmiete prestať užívať ELIFY XR náhle, pretože sa môžu u Vás vyskytnúť
príznaky ako úzkosť, vzrušenie a nepokoj, zmätenosť, hnačka, závrat,
sucho v ústach, bolesť hlavy, mierne formy duševnej hyperaktivity
(hypománia), nespavosť, nutkanie na vracanie a vracanie, nervozita,
pocit štípania a pálenia kože (parestézia), poruchy spánku a potenie.

Informujte sa u svojho lekára, ako znižovať dávku pomaly.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, ELIFY XR môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Nežiaduce reakcie boli rozdelené do nasledovných kategórií:

Veľmi časté: u viac ako 1 z 10 pacientov
Časté: u viac ako 1 zo 100 pacientov, ale u menej ako 1
z 10 pacientov
Menej časté: u viac ako 1 z 1 000 pacientov, ale u menej ako 1
z 100 pacientov
Zriedkavé: u viac ako 1 z 10 000 pacientov, ale u menej ako 1 z 1 000
pacientov
Veľmi zriedkavé: u menej ako 1 z 10 000 pacientov

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Zriedkavé: predĺženie doby krvácania


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:

Menej časté: rýchly a nepravidelný tep srdca (arytmie), rýchly
tep (tachykardia).
Veľmi zriedkavé: poruchy srdcového rytmu (predĺženie QRS a QT
intervalu, ventrikulárna fibrilácia, ventrikulárna
tachykardia (vrátane torsade de pointes)).


Ochorenia krvi a lymfatického systému:

Menej časté: krvácanie do slizníc.
Zriedkavé: predĺženie doby krvácania, zmeny krvného obrazu (málo
krvných doštičiek), sprevádzané modrinami a zvýšeným
sklonom ku krvácaniu (trombopénia).
Veľmi zriedkavé: zmena krvných buniek (vrátane agranulocytózy,
aplastickej anémie, neutropénie a pancytopénie).


Poruchy nervového systému:

Časté: ospalosť, závrat, bolesť hlavy, zvýšený tonus
svalov, štípanie a pálenie bez zjavnej príčiny
(parestézia), chvenie (tremor).
Menej časté: mimovoľné zášklby svalov (myoklonus).
Zriedkavé: kŕče (záchvaty), tzv. neuroleptický malígny syndróm, ktorý sa
môže prejaviť ako svalová stuhnutosť, závažná neschopnosť
pokojne sedieť, vysoká horúčka, potenie, zvýšené slinenie
a porucha vedomia, tzv. serotonínový syndróm, ktorý je
sprevádzaný nepokojom.
Veľmi zriedkavé: svalová stuhnutosť, zriedkavo nemotornosť alebo strata
rovnováhy, prudké mimovoľné trhavé pohyby, zmätenosť.


Ochorenia oka:

Časté: problémy so zaostrením, rozšírenie zreníc
(mydriáza), poruchy videnia.
Veľmi zriedkavé: glaukóm so zatvoreným uhlom, akútny glaukóm (zvýšený
vnútroočný tlak).


Ochorenia ucha a labyrintu:

Menej časté: zvonenie v ušiach (tinitus).


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: zívanie.
Veľmi zriedkavé: eozinofilická pneumónia (zápal pľúc s problémovým
dýchaním), bolesť na hrudi.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Časté: strata chuti do jedla, zápcha, nutkanie na
vracanie, vracanie, sucho v ústach.
Menej časté: zmena vnímania chuti, škrípanie zubov (bruxizmus),
hnačka.
Veľmi zriedkavé: zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída).


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Časté: problémy s prienikom vody (poruchy močenia).
Menej časté: zadržiavanie moča v močovom mechúre, pretože sa nedá
úplne vyprázdniť.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: potenie (vrátane nočného potenia).
Menej časté: zápal kože (dermatitída), zvýšená citlivosť kože na
slnko (fotosenzitívne reakcie), vyrážka, vypadávanie
vlasov (alopécia).
Veľmi zriedkavé: kožná vyrážka s nepravidelne ohraničenými červenými
škvrnami (erythema multiforme), Stevensov-Johnsonov
syndróm (závažná alergická reakcia s vysokou
horúčkou, s červenými škvrnami na koži, s bolesťou kĺbov a/alebo s
očným zápalom), žihľavka (urtikária), svrbenie, pruritus.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi zriedkavé: rozpad vlákien kostrového svalstva (rabdomyolýza), ktorý
môže byť sprevádzaný akútnym zlyhaním obličiek.


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: zvýšená hladina hormónu prolaktínu v krvi. Prolaktín má
veľa účinkov, z ktorých najdôležitejší je stimulácia prsnej
žľazy produkovať mlieko (laktácia).

Poruchy metabolizmu a výživy:
Časté: zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zníženie
telesnej hmotnosti.
Menej časté: znížená hladina sodíka v krvi (hyponatrémia),
prírastok telesnej hmotnosti.
Zriedkavé: problémy s tvorbou hormónu, ktorý sa nazýva antidiuretický
hormón.


Cievne poruchy:

Časté: zvýšenie krvného tlaku (hypertenzia),
rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia, najčastejšie
návaly horúčavy), poškodenie zvyčajne spôsobené tupým
nárazom, pri ktorom sú poškodené kapiláry, pričom krv presakuje do
okolitých tkanív (ekchymózy), krvácanie slizníc.
Menej časté: nízky tlak krvi (hypotenzia), pociťovanie závratov
(posturálna hypotenzia), mdloba (synkopa).
Zriedkavé: predĺženie doby krvácania, nezvyčajné krvácanie (napr.
z nosa), krvácanie v tráviacom trakte.

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:
Časté: slabosť, únava a nedostatok energie (asténia).


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: alergia na slnko (fotosenzitívne reakcie).
Veľmi zriedkavé: závažné alergické reakcie (anafylaxia).


Ochorenia pečene a žlčových ciest:

Menej časté: neobvyklé hodnoty pečeňových testov.
Zriedkavé: zápal pečene (hepatitída).

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:
Časté: sexuálne problémy: hlavne oneskorená ejakulácia
u mužov, problémy s orgazmom (muži), impotencia,
znížené libido.
Menej časté: problémy s orgazmom (ženy), menštruačné problémy
(ženy).


Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Časté: čudné sny, nespavosť, nervozita, zvláštne
pocity v koži, ako je tŕpnutie, únava.
Menej časté: agitácia, apatia, halucinácie.
Zriedkavé: duševná a fyzická hyperaktivita (manické reakcie), tzv.
neuroleptický malígny syndróm, ktorý sa môže prejaviť ako
svalová stuhnutosť, závažná neschopnosť pokojne
sedieť, vysoká horúčka, potenie, zvýšené slinenie
a porucha vedomia, tzv. serotonínový syndróm, ktorý je sprevádzaný
nepokojom, svalovou stuhnutosťou, zvýšené reflexné reakcie
(hyperreflexia) a horúčka, samovražedné myšlienky/
správanie a tzv. psychomotorický nepokoj/ akatízia,
ktorý sa môže prejaviť nepokojom spôsobený motorickými
účinkami duševnej aktivity.
Veľmi zriedkavé: blúznenie (delírium).

Okrem toho boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:
Srdcové zlyhanie (to znamená neschopnosť srdca prečerpať dostatok krvi
telom), intersticiálna pneumónia (typ zápalovej reakcie, ktorá
postihuje spojivové tkanivo pľúc), krvácanie, vrátane krvácania do
mozgu; rôzne typy zmien krvných buniek, podráženie, bolesť v krku,
nádcha, bolesť hlavy, bolesť brucha, bolesť chrbta, príznaky podobné
chrípke, bolesti, infekcie.
Hoci sa vyššie uvedené účinky vyskytovali počas liečby venlafaxínom,
nezistilo sa, či boli spôsobené liečbou ELIFY XR.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ ELIFY XR

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte ELIFY XR po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte
sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete.
Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ELIFY XR obsahuje

Liečivo je venlafaxín.

ELIFY XR 37,5 mg:
Každá kapsula obsahuje hydrochlorid venlafaxínu, čo zodpovedá 37,5 mg
venlafaxínu.

Ďalšie zložky sú:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
Farbivá:
Ponceau 4R (E124)
Chinolínová žltá (E104)
Oxid titaničitý (E171).

ELIFY XR 75 mg:
Každá kapsula obsahuje hydrochlorid venlafaxínu, čo zodpovedá 75 mg
venlafaxínu.

Ďalšie zložky sú:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
farbivá:
Oranžová žltá FCF (E110)
Chinolínová žltá (E104)
Oxid titaničitý (E171).

ELIFY XR 150 mg:
Každá kapsula obsahuje hydrochlorid venlafaxínu, čo zodpovedá 150 mg
venlafaxínu.

Ďalšie zložky sú:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
Farbivá:
Oranžová žltá FCF (E110)
Chinolínová žltá (E104)
Patentná modrá V (E131)
Oxid titaničitý (E171).

Ako vyzerá ELIFY XR a obsah balenia

ELIFY XR 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Biely až šedobiely granulát v kapsule s oranžovou vrchnou časťou
a priehľadnou spodnou časťou.

ELIFY XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Biely až šedobiely granulát v kapsule so žltou vrchnou časťou a priehľadnou
spodnou časťou.

ELIFY XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Biely až šedobiely granulát v kapsule s okrovou vrchnou časťou
a priehľadnou spodnou časťou.

Kapsuly s predĺženým uvoľňovaním sú dostupné v blistrovom balení (PVC/Al)
po 20, 28, 30, 50, 98 a 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním. Sú
dostupné aj v HDPE fľašiach obsahujúcich 50 a 100 kapsúl s predĺženým
uvoľňovaním.

20, 28, 30, 50, 98 a 100 kapsúl v blistrovom balení (PVC/ Al).
50 a 100 kapsúl v HDPE fľaši s HDPE skrutkovacím uzáverom a vreckom so
silikagelom (vysušovadlo).
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
vo februári 2007.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

ELIFY XR 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
ELIFY XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
ELIFY XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

ELIFY XR 37,5 mg
Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 37,5 mg
venlafaxínu.

Pomocné látky:
Sacharóza max. 46,35 mg
Ponceau 4R (E124) 0,0267 mg.

ELIFY XR 75 mg
Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 75 mg
venlafaxínu.

Pomocné látky:
Sacharóza max. 92,69 mg
oranžová žltá FCF (E110) 0,0006 mg.

ELIFY XR 150 mg
Jedna kapsula obsahuje venlafaxíniumchlorid, čo zodpovedá 150 mg
venlafaxínu.

Pomocné látky:
Sacharóza max. 185,38 mg
oranžová žltá FCF (E110) 0,0008 mg.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním.

ELIFY XR 37,5 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním:
Biely až šedobiely granulát v kapsule s oranžovou vrchnou časťou
a priehľadnou spodnou časťou.

ELIFY XR 75 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Biely až šedobiely granulát v kapsule so žltou vrchnou časťou a priehľadnou
spodnou časťou.

ELIFY XR 150 mg tvrdé kapsuly s predĺženým uvoľňovaním
Biely až šedobiely granulát v kapsule s okrovou vrchnou časťou
a priehľadnou spodnou časťou.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

. Ťažké depresívne poruchy.
. Krátkodobá liečba generalizovanej úzkostnej poruchy.
. Krátkodobá liečba sociálnej úzkostnej poruchy/ sociálnej fóbie.
. Liečba panických porúch s alebo bez agorafóbie.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania


Spôsob podávania

Odporúča sa užívať kapsuly spolu s jedlom. Každá kapsula sa užíva celá
a zapíja sa tekutinou. Kapsula sa nesmie deliť, drviť, žuvať alebo
rozpustiť vo vode. ELIFY XR sa podáva raz denne, najlepšie v rovnakom čase,
ráno alebo večer.

Pacienti liečení venlafaxínom vo forme tabliet s okamžitým uvoľňovaním môžu
prejsť na užívanie ELIFY XR s najbližšou ekvivalentnou dávkou (mg/deň). Je
však potrebná individuálna úprava dávky.

Ťažké depresívne poruchy:
Účinná dávka na liečbu depresie je zvyčajne medzi 75 mg a 225 mg. Liečba sa
má začať dávkou 75 mg raz denne. Účinok sa prejaví po 2 až 4 týždňoch
liečby so štandardnými, primeranými dávkami. Ak je klinická odpoveď
nedostatočná, dávka sa môže zvýšiť na 150 mg a potom znova na 225 mg.
Nereagujúcim pacientom môžu prospieť vyššie dávky do 375 mg, avšak
skúsenosti s vysokými dávkami sú ešte stále obmedzené. V každom prípade
vysoké dávky sa majú podávať pod prísnym dohľadom. Dávky sa môžu zvyšovať
v dvoj alebo viactýždňových intervaloch, s minimálne štvordňovou prestávkou
medzi každým zvýšením. Ak nie je pozorovaný účinok po 2-4 týždňoch,
pokračovanie v liečbe neprinesie žiadny prospech.
Vo všeobecnosti platí, že akútne epizódy ťažkej depresie vyžadujú
nepretržitú farmakologickú liečbu trvajúcu aspoň 4-6 mesiacov. Niektorí
pacienti môžu potrebovať dlhšie trvajúcu liečbu (pozri časť 5.1).
Ošetrujúci lekári by mali pravidelne prehodnocovať potrebu liečby
venlafaxínom.

Krátkodobá liečba generalizovanej úzkostnej poruchy:
Odporúčaná dávka na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy je 75 mg/deň.
U pacientov bez dostatočnej odpovede na dávku 75 mg, dávka sa môže zvýšiť
v prírastkoch o 75 mg, v minimálne štvordňových intervaloch medzi
jednotlivými prírastkami, až do maximálnej dávky 225 mg. V prípade
generalizovaných úzkostných porúch, účinnosť liečby trvajúcej viac ako 8
týždňov sa nepreukázala.

Krátkodobá liečba sociálnej úzkostnej poruchy/ sociálnej fóbie:
Odporúčaná dávka na liečbu sociálnej úzkostnej poruchy je 75 mg/deň.
U pacientov bez dostatočnej odpovede na dávku 75 mg, dávka sa môže zvýšiť
v prírastkoch o 75 mg, v minimálne štvordňových intervaloch medzi
jednotlivými prírastkami, až do maximálnej dávky 225 mg. Účinnosť
venlafaxínu v liečbe sociálnej úzkostnej poruchy bola preukázaná v štyroch,
placebom kontrolovaných štúdiách. Dlhodobá účinnosť nebola stanovená.

Liečba panických porúch:
Odporúčaná dávka na liečbu panických porúch je 75 mg/deň. Liečba sa má
začať dávkou 37,5 mg/deň počas prvých 4-7 dní, potom sa dávka zvýši na
75 mg/deň. U pacientov bez dostatočnej odpovede na dávku 75 mg, sa dávka
môže zvýšiť v prírastkoch o 75 mg, približne v dvojtýždňových intervaloch,
ale minimálne štvordňových, až do maximálnej dávky 225 mg.
Pacienti s panickými poruchami zvyčajne vyžadujú dlhodobú liečbu.
Preukázala sa účinnosť venlafaxínu v dlhodobej liečbe panických porúch (6
mesiacov).

Pacienti s poruchou renálnej alebo hepatálnej funkcie:
Pacientom s renálnou alebo hepatálnou poruchou sa majú podávať nižšie dávky
venlafaxínu. U týchto pacientov by sa mala liečba začať podávaním
venlafaxínu v liekovej forme s okamžitých uvoľňovaním.
Celková dávka sa musí znížiť o 25-50% u pacientov s renálnou poruchou
s glomerulárnou filtráciou 10 až 70 ml/min. Celková dávka sa má znížiť na
polovicu u hemodialyzovaných pacientov. Podávanie lieku sa má odložiť,
pokiaľ nebude ukončená dialýza.
Pacientom s miernym až stredne ťažkým poškodením sa má celková denná dávka
znížiť na 50%. Dávkovanie sa má upraviť individuálne pre každého pacienta,
u niektorých pacientov bude možno potrebné znížiť dávku o viac ako 50%.

Neexistujú žiadne údaje týkajúce sa pacientov so závažným hepatálnym
poškodením, ale odporúča sa opatrnosť a je potrebné zvážiť zníženie dávky
o viac ako 50%.

Počas liečby pacientov so závažným hepatálnym poškodením je potrebné
porovnať prínos a riziko liečby.

Použitie u detí a mladistvých:
ELIFY XR sa nemá používať na liečbu detí a mladistvých do 18 rokov (pozri
časť 4.4).

Starší pacienti:
U starších pacientov sa začína najnižšou doporučenou dávkou. Pri
individuálnej úprave dávkovania je potrebné venovať špeciálnu pozornosť pri
zvyšovaní dávky (pozri časť 4.4).

Abstinenčné symptómy pozorované po prerušení podávania ELIFY XR:
Náhlemu prerušeniu užívania sa musí zabrániť. Pri ukončovaní liečby
venlafaxínom sa má dávka postupne znižovať počas minimálne jedného až dvoch
týždňov, aby sa znížilo riziko vzniku abstinenčných symptómov (pozri časť
4.4 a časť 4.8). Ak sa po znížení dávky alebo po prerušení liečby objavia
neznesiteľné symptómy, môže sa zvážiť pokračovanie v liečbe s predtým
predpísanou dávkou. Následne môže lekár pokračovať v znižovaní dávky, ale s
pozvoľnejšou rýchlosťou.

4.3 Kontraindikácie

. Precitlivenosť na venlafaxín alebo na niektorú z pomocných látok.
. Venlafaxín sa nemá používať súčasne s inhibítorom MAO ani po dobu 14
dní od ukončenia liečby inhibítorom MAO. Po 7 dňoch od ukončenia
podávania venlafaxínu je možné začať s liečbou inhibítorom MAO (pozri
časť 4.5).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní


Používanie u detí a mladistvých do 18 rokov

ELIFY XR sa nesmie používať na liečbu detí a mladistvých do 18 rokov. V
klinických štúdiách bolo u detí a mladistvých liečených antidepresívami
častejšie pozorované správanie spojené so samovraždou (pokusy o samovraždu
a samovražedné myšlienky) a nepriateľstvo (hlavne agresia, nepriateľské
správanie a hnev) v porovnaní s deťmi a mladistvými liečenými placebom. Ak
sa na základe klinickej potreby predsa len rozhodne o liečbe, pacient musí
byť starostlivo sledovaný kvôli výskytu samovražedných symptómov. Navyše
údaje o dlhodobej bezpečnosti požívania u detí a mladistvých týkajúce sa
rastu, dospievania a kognitívneho a behaviorálneho vývoja chýbajú.


Samovražda/samovražedné predstavy: Depresia sa spája so zvýšeným rizikom
samovražedných myšlienok, sebapoškodzovania a samovraždy (udalosti
súvisiace so samovraždou). Riziko pretrváva až dovtedy, kým nedôjde k
významnému dočasnému ústupu choroby. Nakoľko zlepšenie sa nemusí
prejaviť počas niekoľkých prvých alebo viacerých týždňov liečby,
pacienti musia byť starostlivo sledovaní až dovtedy, kým k takémuto
zlepšenie nedôjde. Všeobecnou klinickou skúsenosťou u všetkých
antidepresívnych terapií je, že riziko samovraždy sa môže zvýšiť v
skorých štádiách uzdravenia.


Aj ďalšie psychické stavy, na ktoré sa ELIFY XR predpisuje, sa môžu spájať
so zvýšeným rizikom samovražedného správania. Tieto stavy môžu byť okrem
toho komorbidné s ťažkou depresívnou poruchou. Pri liečbe pacientov s
ďalšími psychickými poruchami sa preto musia dodržiavať rovnaké opatrenia,
ako sú opatrenia pri liečbe pacientov s ťažkou depresívnou poruchou.

Pacienti, ktorí majú v anamnéze udalosti súvisiace so samovraždou, a
pacienti, u ktorých sa pred začatím liečby prejavuje významná miera
samovražedných predstáv, sú vystavení väčšiemu riziku samovražedných
myšlienok alebo pokusov o samovraždu, a preto musia byť počas liečby
starostlivo sledovaní. Okrem toho, u mladých dospelých je pravdepodobnosť
zvýšeného rizika správania spojeného so samovraždou.

Pacienti (a opatrovníci pacientov) musia byť upozornení na nutnosť sledovať
výskyt uvedených udalostí a okamžite vyhľadať lekársku pomoc, ak sa tieto
symptómy vyskytnú.

U všetkých pacientov s depresiou je potrebné vziať do úvahy riziko
samovraždy. Preto by pacienti mali dostávať iba obmedzené množstvo kapsúl,
aby sa znížilo riziko predávkovania.


Agresivita

Rovnako ako u všetkých antidepresív aj počas liečby venlafaxínom, počas
znižovania dávky a na konci liečby sa môže objaviť agresívne správanie.
Preto sa má venlafaxín užívať opatrne u pacientov s agresívnym správaním
v anamnéze.


Akatízia/ psychomotorický nepokoj: Použitie ELIFY XR bolo spojené s
rozvojom akatízie, ktorá je charakterizovaná subjektívne nepríjemným alebo
úzkostným nepokojom a potrebou hýbať sa, často v spojení s neschopnosťou
v kľude stáť alebo sedieť. S najväčšou pravdepodobnosťou sa vyskytuje počas
prvých niekoľkých týždňov liečby. U pacientov, u ktorých dôjde k týmto
symptómom, môže byť zvyšovanie dávky škodlivé.Mánia/hypománia

Mánia/hypománia sa môže vyskytnúť u malého počtu pacientov s poruchou
nálady, ak užívajú antidepresíva, vrátane venlafaxínu.
Počas premarketingových štúdií bola u 0,2% pacientov užívajúcich venlafaxín
na liečbu sociálnej úzkostnej poruchy aktivovaná mánia alebo hypománia.
Rovnako ako všetky antidepresíva aj venlafaxín sa má používať opatrne u
pacientov s mániou v anamnéze.
Pri liečbe depresívnej fázy maniodepresívnej psychózy sa môže vyvinúť
manická fáza.


Záchvaty

Záchvaty sa vyskytujú veľmi zriedka. Rovnako ako u iných antidepresív,
u pacientov s epilepsiou a/alebo s organickým mozgovým syndrómom sa
vyžaduje starostlivé dávkovanie spolu s pravidelným a prísnym monitorovaním
pacienta. Ak sa vyskytnú záchvaty, liečbu treba prerušiť.


Serotonínový syndróm

Kvôli mechanizmu pôsobenia venlafaxínu a riziku vzniku serotonínového
syndrómu je potrebná opatrnosť, keď sa vyžaduje podávanie venlafaxínu v
kombinácii s ďalšími látkami, ktoré ovplyvňujú serotonínové
neurotransmiterové systémy, napr. triptány, selektívny inhibítor MAO
(moklobemid, toloxaton), linezolid, SSRIs alebo lítium (pozri časť 4.5).


Neuroleptický malígny syndróm

Rovnako ako iné SSRIs, aj venlafaxín sa má užívať opatrne u pacientov,
ktorí už užívajú antipsychotiká, keďže pri tejto kombinácii boli hlásené
prípady symptómov podobných neuroleptickému malígnemu syndrómu (pozri časť
4.5).


Mydriáza a glaukóm so zatvoreným uhlom

V súvislosti s venlafaxínom bola hlásená mydriáza; preto pacienti so
zvýšeným vnútroočným tlakom alebo s rizikom glaukómu so zatvoreným uhlom
majú byť starostlivo monitorovaní.


Porucha funkcie pečene/obličiek

Pred začatím liečby je potrebné skontrolovať funkciu pečene a obličiek.
U pacientov s cirhózou pečene alebo stredne závažnou až závažnou renálnou
dysfunkciou je klírens venlafaxínu a jeho aktívnych metabolitov znížený,
zatiaľ čo eliminačný polčas týchto látok je predlžený.
Môžu byť potrebné nižšie dávky alebo menej časté dávkovanie. Rovnako ako
iné antidepresíva, aj venlafaxín sa musí podávať týmto pacientom so
zvláštnou opatrnosťou.


Diabetes

U pacientov s diabetom môže liečba SSRI/SNRI ovplyvniť kompenzáciu diabetu.
Pravdepodobne bude potrebné upraviť dávku inzulínu a/alebo perorálnych
antidiabetík.


Hyponatrémia a SIADH

V súvislosti s antidepresívami (vrátane SSRIs) je zaznamenané jedno
hlásenie o výskytoch hyponatrémií, sekundárne pri prechodnom syndróme
nedostatočnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH). Vo väčšine
prípadov sa vyskytuje u starších pacientov, u pacientov užívajúcich
diuretiká alebo u tých, ktorí z rôznych príčin trpia depléciou objemu.
Počas postmarketingového sledovania bolo zaznamenaných niekoľko
zriedkavých, spontánnych hlásení syndrómu nedostatočnej sekrécie
antidiuretického hormónu (SIADH) pri užívaní venlafaxínu u starších
pacientov. Hoci sa tieto prípady vyskytovali v súvislosti s liečbou
venlafaxínom, kauzálny vzťah sa nepreukázal. Počas liečby venlafaxínom boli
hlásené zriedkavé prípady hyponatrémie, najmä u starších pacientov, ktoré
sa upravili po vysadení liečby venlafaxínom. Opatrnosť je potrebná pri
podávaní venlafaxínu starším pacientom, hlavne tým, ktorí užívajú diuretiká
alebo ktorí z iného dôvodu trpia depléciou objemu.

Opatrné dávkovanie, spolu s pravidelným a prísnym monitorovaním pacienta sa
vyžaduje pri:
. poruchách močenia (napr. prostatická hypertrofia, hoci takéto problémy
sa neočakávajú, keďže anticholinergný účinok venlafaxínu je slabý);
. akútnom glaukóme so zatvoreným uhlom, zvýšenom vnútroočnom tlaku
(znova, riziko vzniku problémov v súvislosti s venlafaxínom je malé,
keďže anticholinergný účinok venlafaxínu je slabý);
. nízkom alebo vysokom krvnom tlaku;
. srdcových ochoreniach, ako sú abnormality vedenia, angina pectoris
a nedávny infarkt myokardu. V týchto prípadoch sú potrebné štandardné
opatrenia a opatrné dávkovanie súčasne podávaných liekov.

Kardiovaskulárne poruchy, vysoký a nízky krvný tlak
V klinických štúdiách boli často hlásené zvýšenia krvného tlaku závislých
na dávke, najmä pri denných dávkach presahujúcich 200 mg. Trvalé zvýšenie
krvného tlaku môže mať negatívne následky. Preto sa u pacientov užívajúcich
venlafaxín odporúča meranie krvného tlaku. U pacientov, u ktorých sa počas
užívania venlafaxínu vyskytne trvalé zvýšenie krvného tlaku (závažná a
nekontrolovaná hypertenzia), sa má zvážiť zníženie dávky alebo vysadenie
liečby. Môže sa objaviť zvýšenie tepovej frekvencie, hlavne pri vysokých
dávkach. Opatrnosť je potrebná u pacientov s ochorením, ktoré môže zvýšená
tepová frekvencia zhoršiť.

Pozorovali sa významné zmeny v kontrole krvného tlaku (hypertenzia
a hypotenzia) a abnormality srdcového vedenia, najmä u starších pacientov
a tiež možná súvislosť medzi venlafaxínom a akútnou myokardiálnou
ischémiou. Venlafaxín sa má preto podávať s opatrnosťou pacientom s akútnou
myokardiálnou ischémiou, akútnym cerebrovaskulárnym ochorením alebo iným
zisteným srdcovým ochorením, ktoré môže zvýšiť riziko ventrikulárnych
arytmií.

Zriedkavo boli pozorované významné zmeny v PR, QRS alebo QTc intervaloch
u pacientov liečených venlafaxínom počas klinických štúdií.

Hypercholesterolémia
U pacientov, ktorí boli liečení venlafaxínom minimálne 3 mesiace v placebom
kontrolovaných, dlhodobých štúdiách, sa vyskytlo klinicky významné zvýšenie
hladiny cholesterolu v sére. Počas dlhodobej liečby sa musia kontrolovať
sérové hladiny cholesterolu pacienta.
Pri výskyte hypercholesterolémie sa musí zvážiť, či liečiť toto ochorenie
alebo prestaviť pacienta na iné antidepresívum.

Starší pacienti
Starší pacienti sú často vnímavejší na antidepresíva. Pri zvyšovaní
dávkovania je potrebná veľká opatrnosť.


Riziko krvácania

U pacientov užívajúcich venlafaxín môže byť zvýšené riziko krvácania do
kože a slizníc. Rovnako ako iné látky inhibujúce spätné vychytávanie
serotonínu, venlafaxín sa má podávať opatrne pacientom so zvýšeným rizikom
vzniku krvácania.


Abstinenčné symptómy pozorované po prerušení podávania ELIFY XR

Abstinenčné symptómy sú po prerušení liečby časté, najmä ak je prerušenie
náhle (pozri časť 4.8).

Riziko abstinenčných symptómov môže závisieť od niekoľkých faktorov,
vrátane dĺžky liečby a dávky použitej v liečbe a rýchlosti znižovania
dávky. Najčastejšie hlásené symptómy boli závrat, zmyslové poruchy (vrátane
parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a intenzívnych snov),
agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie, tremor a bolesť hlavy.
Tieto symptómy sú zvyčajne mierne až stredne závažné, u niektorých
pacientov však môžu byť závažnej intenzity. Zvyčajne sa vyskytnú počas
prvých niekoľkých dní po prerušení liečby, ale takéto symptómy boli veľmi
zriedkavo hlásené aj u pacientov, ktorí neúmyselne dávku vynechali. Tieto
symptómy sú prechodné a zvyčajne vymiznú do 2 týždňov, aj keď u niektorých
jedincov môžu trvať dlhšie (2-3 mesiace a viac). Preto sa pri prerušení
liečby odporúča, aby sa dávka ELIFY XR znižovala postupne počas niekoľkých
týždňov alebo mesiacov podľa potrieb pacienta (pozri „Abstinenčné symptómy
pozorované po prerušení podávania ELIFY XR“, časť 4.2).

ELIFY XR 37,5 mg:
Pomocná látka ponceau 4R červené (E124) nachádzajúca sa v kapsulách môže
spôsobiť alergické reakcie.
Pretože kapsuly obsahujú sacharózu, pacienti so zriedkavou dedičnou
intoleranciou fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo
insuficienciou sacharózo-izomaltázy nesmú užívať tento liek.

ELIFY XR 75 mg:
Pomocná látka oranžová žltá FCF (E110) nachádzajúca sa v kapsulách môže
spôsobiť alergické reakcie.
Pretože kapsuly obsahujú sacharózu, pacienti so zriedkavou dedičnou
intoleranciou fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo
insuficienciou sacharózo-izomaltázy nesmú užívať tento liek.

ELIFY XR 150 mg:
Pomocná látka oranžová žltá FCF (E110) nachádzajúca sa v kapsulách môže
spôsobiť alergické reakcie.
Pretože kapsuly obsahujú sacharózu, pacienti so zriedkavou dedičnou
intoleranciou fruktózy, glukózo-galaktózovou malabsorpciou alebo
insuficienciou sacharózo-izomaltázy nesmú užívať tento liek.

4.5 Liekové a iné interakcie

Inhibítory MAO:
Boli hlásené nežiaduce účinky (niektoré závažného charakteru) v prípadoch,
keď sa liečba venlafaxínom začala krátko po ukončení liečby inhibítormi MAO
a v prípadoch, keď liečba inhibítormi MAO začala krátko po ukončení liečby
venlafaxínom.
Tieto hlásenia zahŕňali: tremor, myoklonus, potenie, nauzeu, vracanie,
návaly horúčavy, závrat, hypertermiu so znakmi pripomínajúcimi
neuroleptický malígny syndróm, serotonínový syndróm, záchvaty a smrť.
Počas súbežného podávania selektívnych inhibítorov spätného vychytávania
serotonínu (SSRI)/ inhibítorov MAO boli hlásené nasledovné reakcie:
hypertermia, rigidita, myoklonus, autonómna nestabilita s rýchlymi výkyvmi
známok života, zmeny mentálneho stavu (vrátane extrémnej agitovanosti
vedúcej k delíriu a kóme) a znaky pripomínajúce neuroleptický malígny
syndróm.
Na základe týchto reakcií a závažných interakcií (niekedy fatálnych), ktoré
boli hlásené počas súbežného podávania – alebo ako následok bezprostrednej
ďalšej liečby – inhibítorom MAO alebo inými antidepresívami
s farmakologickými vlastnosťami podobnými venlafaxínu, venlafaxín sa nesmie
súčasne podávať s inhibítorom MAO, ani po dobu 14 dní od ukončenia liečby
inhibítorom MAO. Po prerušení podávania venlafaxínu a pred začiatkom liečby
inhibítorom MAO by malo uplynúť aspoň 7 dní (pozri časť 4.3).

Ak sa venlafaxín začína podávať 14 dní po liečbe inhibítorom MAO, odporúča
sa začať jednotlivou dennou dávkou 37,5 mg venlafaxínu počas prvých
niekoľkých dní.

Vyššie uvedené odporúčania na špecifické intervaly medzi ukončením liečby
inhibítorom MAO a začiatkom liečby venlafaxínom sú založené na údajoch
o irreverzibilných inhibítoroch MAO. Interval medzi vysadením moklobemidu
(reverzibilný inhibítor MAO) a začiatkom liečby venlafaxínom môže byť
kratší ako 14 dní. Avšak vzhľadom na riziko nežiaducich účinkov (uvedených
vyššie) v súvislosti s inhibítormi MAO, pri prestavovaní pacientov
z moklobemidu na venlafaxín by mala uplynúť primeraná doba na elimináciu
liečiva. Pri určovaní vhodnej eliminačnej doby treba vziať do úvahy
farmakologické vlastnosti moklobemidu, ako aj klinické zhodnotenie
jednotlivých pacientov lekárom.

Látky s rizikom vzniku sérotonínového syndrómu:
Z dôvodu mechanizmu účinku venlafaxínu a rizika vzniku sérotonínového
syndrómu, je potrebná opatrnosť vždy, keď sa vyžaduje kombinácia
venlafaxínu s látkami ovplyvňujúcimi sérotonínergické neurotransmiterové
systémy, napr. triptány, selektívny inhibítor MAO (moklobemid, toloxaton),
linezolid, SSRIs alebo lítium (pozri časť 4.4).

Látky s rizikom vzniku neuroleptického malígneho syndrómu:
Rovnako ako iné SSRIs, aj venlafaxín sa má podávať s opatrnosťou pacientom
užívajúcim antipsychotiká, pretože boli hlásené prípady symptómov podobných
neuroleptickému malígnemu syndrómu pri tejto kombinácii (pozri časť 4.4).

Alfa a beta sympatomimetiká:
Alfa a beta sympatomimetiká (adrenalín, noradrenalín, dopamín) môžu,
v prípade hemostatického procesu zahŕňajúceho subkutánne a gingiválne
injekcie, spôsobiť poruchu ventrikulárnej činnosti srdca z dôvodu zvýšenej
excitability srdca.
Venlafaxín v spojení s intravenóznym podaním alfa a beta sympatomimetík
môže spôsobiť paroxyzmálnu hypertenziu s poruchou srdcovej činnosti
(inhibícia vstupu sympatomimetík do sympatického vlákna).

Hypericum perforatum:
Súbežné podávanie venlafaxínu s liekmi obsahujúcimi ľubovník bodkovaný
(/Hypericum perforatum/) môže viesť k zosilneniu sérotonínergickej aktivity
s vyšším výskytom nežiaducich účinkov.

Elektrokonvulzívna liečba:
So súbežným podávaním venlafaxínu s elektrokonvulzívnou liečbou existuje
len málo skúseností. Pretože pri súbežnej terapii s antidepresívami SSRIs
sa zaznamenalo predĺženie záchvatovej aktivity, odporúča sa opatrnosť.

Alkohol:
Farmakokinetické profily venlafaxínu, O-desmetylvenlafaxínu (ODV) a etanolu
sa nezmenili po podaní etanolu (0,5 g/kg raz denne) zdravým dobrovoľníkom.
Preukázalo sa, že venlafaxín nezhoršuje poškodenie mentálnych a motorických
zručností spôsobených etanolom. Avšak, rovnako ako pri všetkých liekoch
ovplyvňujúcich CNS, pacientom treba doporučiť nepožívať alkohol
v kombinácii s venlafaxínom.

Antikoagulanciá:
Počas súbežnej liečby selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania
serotonínu (SSRIs) s antikoagulanciami (nesteroidné protizápalové látky -
NSAIDs, deriváty kyseliny salicylovej, tiklopidín, atď.) alebo inými
liekmi, ktoré zvyšujú riziko krvácania, je potrebná opatrnosť. Opatrnosť je
potrebná tiež u pacientov s poruchami koagulácie.

Lieky na zníženie telesnej hmotnosti:
Bezpečnosť a účinnosť liečby venlafaxínom v kombinácii s liekmi na zníženie
telesnej hmotnosti (vrátane fentermínu) nebola stanovená. Súbežné podávanie
hydrochloridu venlafaxínu s liekmi na zníženie telesnej hmotnosti sa
neodporúča. Venlafaxíniumchlorid, venlafaxín samotný alebo v kombinácii
s inými liekmi nie je indikovaný na zníženie telesnej hmotnosti.

Klozapín:
Vyskytli sa hlásenia o zvýšených hladinách klozapínu, ktoré prechodne
súviseli s nežiaducimi účinkami, ako sú záchvaty po podaní venlafaxínu.

Warfarín:
Zosilnenie antikoagulačných účinkov vrátane zvýšenia protrombínového času
(PT), parciálneho tromboplastínového času alebo medzinárodného
normalizačného pomeru (INR) bolo hlásené u pacientov užívajúcich warfarín
po pridaní venlafaxínu.

Lítium a diazepam:
Farmakokinetické vlastnosti venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu (ODV) sa
nemenili po podaní venlafaxínu (v dávkovacom režime 50 mg každých 8 hodín)
spolu s diazepamom (jednotlivá dávka 10 mg) alebo lítiom (jednotlivá dávka
600 mg) zdravým dobrovoľníkom. Podanie venlafaxínu nemalo žiadny vplyv na
psychomotorické a psychometrické účinky vyvolané lítiom.
Boli hlásené prípady interakcie medzi lítiom a venlafaxínom, ktoré viedli
k zvýšeným hladinám lítia.

Cimetidín:
Cimetidín inhibuje first-pass metabolizmus venlafaxínu, ale nemá žiadny
významný vplyv na tvorbu alebo elimináciu O-desmetylvenlafaxínu (ODV),
ktorý je prítomný v oveľa väčších množstvách v systémovej cirkulácii.
Úprava dávkovania sa zdá byť zbytočná počas súbežného podávania venlafaxínu
s cimetidínom. U starších pacientov alebo u pacientov s dysfunkciou pečene
by mohla byť interakcia potenciálne výraznejšia, preto v prípade podávania
venlafaxínu v kombinácii s cimetidínom sa u týchto pacientov indikuje
klinické monitorovanie.

Risperidón:
Počas súbežného podávania venlafaxínu a risperidónu, venlafaxín zvýšil AUC
(+32%) risperidónu a znížil CL/F (-38%), kým AUC 9-hydroxyrisperidónu
a jeho aktíveho podielu (risperidón a 9-OH-risperidón) nebolo významne
zmenené.

Indinavir:
Farmakokinetická štúdia s indinavirom preukázala zníženie AUC indinaviru
o 28% a zníženie Cmax o 36%. Indinavir neovplyvňoval farmakokinetiku
venlafaxínu a ODV. Klinický význam tejto interakcie nie je známy.

Haloperidol:
Venlafaxín, ak je podaný v rovnovážnom stave, inhibuje klírens celkovej
perorálnej dávky haloperidolu, čo vedie k zvýšeniu AUC haloperidolu. Navyše
C max haloperidolu sa zvýšil po podaní v kombinácii s venlafaxínom, kým
hodnoty polčasu eliminácie (t 1/2) sa nezmenili. Mechanizmus, ktorý by
vysvetlil tento jav, nie je známy.

Imipramín:
Imipramín čiastočne inhibuje tvorbu O-desmetylvenlafaxínu sprostredkovanú
CYP2D6. Avšak, celková koncentrácia oboch aktívnych látok (venlafaxínu a O-
desmetylvenlafaxínu (ODV)) nebola ovplyvnená súbežným podaním imipramínu,
a preto sa nevyžaduje žiadna úprava dávkovania. Farmakokinetické vlastnosti
imipramínu a 2-OH-imipramínu neboli ovplyvnené venlafaxínom. Avšak, AUC,
C max a C min dezipramínu sa za prítomnosti venlafaxínu zvýšili o približne
35%. Hodnota AUC 2-OH-dezipramínu sa 2,5 – 4,5 krát zvýšila.

Retrospektívne hodnotenie pacientov, ktorí v klinických štúdiách užívali
súčasne venlafaxín a antihypertenzíva alebo hypoglykemiká, nepotvrdilo
domnienku o inkompatibilite medzi liečbou venlafaxínom a týmito liekmi.

Žiadne klinické štúdie o účinku podávania venlafaxínu v kombinácii s inými
antidepresívami sa neuskutočnili.

Aktívne látky, ktoré inhibujú CYP2D6 a CYP3A4:
Väčšina eliminačných ciest venlafaxínu je sprostredkovaná CYP2D6 a CYP3A4.
Venlafaxín je primárne metabolizovaný v pečeni izoenzýmom CYP2D6 na jeho
aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín (ODV) a izoenzýmom CYP3A3/4 na N-
desmetylvenlafaxín.
CYP2D6. Na základe farmakokinetického profilu venlafaxínu nie je potrebná
žiadna úprava dávkovania u pacientov užívajúcich súbežne inhibítor CYP2D6.
Interakcie počas súbežného podávania venlafaxínu s inhibítormi CYP2D6 a
CYP3A4 (dve najdôležitejšie eliminačné cesty) sa neskúmali. Hoci je CYP3A4
menej významnou eliminačnou cestou metabolizmu venlafaxínu v porovnaní s
CYP2D6, existuje možnosť klinicky významnej liekovej interakcie medzi
inhibítormi metabolizmu sprostredkovaného CYP3A4 a venlafaxínom, pretože to
môže viesť k zvýšeniu plazmatických hladín venlafaxínu u slabých
metabolizérov CYP2D6 (7% európskej populácie). Preto silné inhibítory
CYP3A4 (napr. ketokonazol, erytromycín, cimetidín, verapamil) alebo liekové
kombinácie, ktoré inhibujú oba enzýmy CYP3A4 a CYP2D6, sa môžu súčasne
podávať s venlafaxínom len, ak je to striktne indikované.
Farmakokinetická štúdia preukázala zvýšenie hladín AUC (+36%) u silných
metabolizérov CYP2D6, kým veľmi vysoké zvýšenia (až okolo 200%) AUC boli
pozorované u niektorých jedincov, ktorí boli slabými metabolizérmi CYP2D6.

Aktívne látky, ktoré sú metabolizované cytochrómom P450:
/In vitro/ a/alebo /in vivo/ štúdie indikujú, že venlafaxín je relatívne slabý
inhibítor CYP2D6 a že venlafaxín neinhibuje CYP1A2, CYP2C9 a CYP3A4.

Väzba venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu na plazmatické proteíny je 27%
a 30%. Preto interakcie spôsobené väzbou venlafaxínu a jeho dôležitého
metabolitu na plazmatické proteíny sú nepravdepodobné.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje o použití venlafaxínu u gravidných
žien. V súčasnosti existuje len obmedzená skúsenosť, ktorá nepredpokladá
žiadne zvýšené riziko kongenitálnych abnormalít alebo iných nežiaducich
účinkov na graviditu alebo nenarodené dieťa. Štúdie na zvieratách
preukázali reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Potenciálne riziko pre
ľudí nie je známe.
Ak sa venlafaxín podáva dlhodobo až do pôrodu, je potrebné vziať do úvahy
výskyt abstinenčných symptómov u novonarodeného dieťaťa. Venlafaxín sa nemá
užívať počas gravidity, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné.

Laktácia:
Venlafaxín a jeho aktívny metabolit sú vylučované do materského mlieka. Nie
je jasné, aké účinky majú na dojčené dieťa. Preto je potrebné sa rozhodnúť,
či pokračovať/nepokračovať v dojčení alebo pokračovať/nepokračovať v liečbe
venlafaxínom, pričom je potrebné vziať do úvahy prospech dojčenia pre dieťa
a prospech liečby venlafaxínom pre matku.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Venlafaxín má malý alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Všetky psychoaktívne lieky môžu zhoršiť úsudok, myslenie alebo motorické
zručnosti. Pacientov treba preto varovať, aby neobsluhovali nebezpečné
stroje – vrátane motorových vozidiel – kým si nebudú istí, že u nich liečba
nespôsobuje žiadne takéto nežiaduce účinky.

4.8 Nežiaduce účinky

U pacientov s depresiou sa môže prejaviť mnoho symptómov, ktoré súvisia,
resp. sa týkajú klinického stavu ochorenia. Preto je niekedy ťažké určiť,
či pozorované symptómy sú výsledkom samotného ochorenia alebo sú skutočnými
nežiaducimi účinkami lieku.

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí klesajúcej závažnosti.

Nežiaduce reakcie boli rozdelené do nasledovných kategórií:
Veľmi časté: ? 1/10
Časté: ? 1/100 až < 1/10
Menej časté: ? 1/1 000 až < 1/100
Zriedkavé: ? 1/10 000 až < 1/1 000
Veľmi zriedkavé: < 1/10 000, neznáme (nie je možné určiť na základe
dostupných údajov)

Abnormálne laboratórne a funkčné vyšetrenia:
Zriedkavé: predĺženie doby krvácania


Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti:

Menej časté: arytmie vrátane tachykardie.
Veľmi zriedkavé: predĺženie QRS a QT intervalu, ventrikulárna
fibrilácia, ventrikulárna tachykardia (vrátane torsade de
pointes), zlyhanie srdca.


Ochorenia krvi a lymfatického systému:

Menej časté: ekchymózy, krvácanie do slizníc.
Zriedkavé: predĺženie doby krvácania, trombocytopénia.
Veľmi zriedkavé: krvná dyskrázia (vrátane agranulocytózy, aplastickej
anémie, neutropénie a pancytopénie).


Poruchy nervového systému:

Časté: ospalosť, závrat, bolesť hlavy, zvýšený tonus
svalov, parestézia, tremor.
Menej časté: myoklonus.
Zriedkavé: záchvaty, neuroleptický malígny syndróm (NMS),
serotonínový syndróm.
Veľmi zriedkavé: extrapyramidálne reakcie (vrátane dystónie a dyskinézy),
tardívna dyskinéza.


Ochorenia oka:

Časté: abnormálna akomodácia, mydriáza, poruchy
videnia.
Veľmi zriedkavé: glaukóm so zatvoreným uhlom, akútny glaukóm.


Ochorenia ucha a labyrintu:

Menej časté: tinitus.


Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:

Časté: zívanie.
Veľmi zriedkavé: eozinofilická pneumónia, so symptómami ako je dyspnoe,
bolesť na hrudi.


Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu:

Časté: znížená chuť do jedla, zápcha, nauzea,
vracanie, sucho v ústach.
Menej časté: zmena chuti, bruxizmus, hnačka.
Veľmi zriedkavé: pankreatitída.


Poruchy obličiek a močovej sústavy:

Časté: poruchy močenia (hlavne nutkanie na močenie).
Menej časté: retencia moča.


Poruchy kože a podkožného tkaniva:

Časté: potenie (vrátane nočného potenia).
Menej časté: dermatitída, fotosenzitívne reakcie, vyrážka,
alopécia.
Veľmi zriedkavé: erythema multiforme, Stevensov-Johnsonov syndróm,
svrbenie, pruritus,
urtikária.


Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:

Veľmi zriedkavé: rabdomyolýza.


Poruchy endokrinného systému:

Veľmi zriedkavé: zvýšené hladiny prolaktínu.

Poruchy metabolizmu a výživy:
Časté: zvýšená sérová hladina cholesterolu (hlavne pri
dlhodobej liečbe
a pravdepodobne pri užívaní vysokých dávok),
zníženie telesnej hmotnosti.
Menej časté: hyponatrémia, prírastok telesnej hmotnosti.
Zriedkavé: syndróm nedostatočnej sekrécie antidiuretického hormónu
(SIADH).


Cievne poruchy:

Časté: hypertenzia, vazodilatácia (najčastejšie návaly
horúčavy), ekchymózy, krvácanie mukóznych
membrán.
Menej časté: hypotenzia, posturálna hypotenzia, synkopa.
Zriedkavé: hemorágia (vrátane cerebrálnej hemorágie),
gastrointestinálne krvácanie.

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania:
Časté: asténia/ únava.


Poruchy imunitného systému:

Menej časté: fotosenzitívne reakcie.
Veľmi zriedkavé: anafylaxia.


Ochorenia pečene a žlčových ciest:

Menej časté: abnormálne hodnoty pečeňových testov.
Zriedkavé: hepatitída.

Ochorenia reprodukčného systému a prsníkov:
Časté: abnormálna ejakulácia/orgazmus (u mužov),
anorgazmia, erektilná dysfunkcia, znížené libido.
Menej časté: abnormálny orgazmus (u žien), menorágia.


Psychiatrické poruchy a ochorenia:

Časté: abnormálne sny, nespavosť, nervozita, sedácia.
Menej časté: agitácia, apatia, halucinácie.
Zriedkavé: manické reakcie, samovražedné myšlienky/správanie
a psychomotorický nepokoj/akatízia (pozri časť 4.4).
Veľmi zriedkavé: delírium.

Nasledovné nežiaduce účinky boli hlásené v postmarketigovom sledovaní:
Ochorenia srdca a poruchy srdcovej činnosti: srdcová insuficiencia,
arytmie, bolesť na hrudi, zlyhanie
srdca.
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: intersticiálna
pneumónia.
Poruchy a ochorenia gastrointestinálneho traktu: pankreatitída.
Ochorenia krvi a lymfatického systému: hemorágia (vrátane cerebrálnej
hemorágie), krvná dyskrázia (vrátane
agranulocytózy, aplastickej anémie,
neutropénie a pancytopénie).
Psychiatrické poruchy a ochorenia: agitácia, delírium.

Okrem toho, boli hlásené nasledovné nežiaduce účinky:
Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania: bolesť hlavy, bolesť
brucha, bolesť chrbta, syndróm podobný
chrípke, bolesť, infekcie.
Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína: faryngitída,
rinitída, sinusitída.

Hoci sa tieto hlásené reakcie objavili počas liečby venlafaxínom, nie je
známa žiadna príčinná súvislosť s ELIFY XR.

Abstinenčné symptómy pozorované po prerušení liečby SSRI
Prerušenie podávania venlafaxínu (najmä náhle) vedie často k vzniku
abstinenčných symptómov. Najčastejšie hlásené symptómy boli závrat,
zmyslové poruchy (vrátane parestézie), poruchy spánku (vrátane nespavosti a
intenzívnych snov), agitovanosť alebo úzkosť, nauzea a/alebo vracanie,
tremor a bolesť hlavy. Tieto symptómy sú zvyčajne mierne až stredne závažné
a prechodné, u niektorých pacientov však môžu byť závažnejšie a/alebo
dlhšie trvajúce. Preto, ak liečba venlafaxínom už nie je potrebná, odporúča
sa postupné ukončenie znižovaním dávky (pozri časti 4.2 a 4.4).

4.9 Predávkovanie

Existujú postmarketingové hlásenia o fatálnom predávkovaní venlafaxínom,
najmä v kombinácii s alkoholom a/alebo inými liekmi.


Symptómy

Symptómy hlásené po predávkovaní zahŕňajú zmeny v úrovni vedomia (od
somnolencie po kómu), ale tiež agitáciu, gastrointestinálne problémy, ako
sú nauzea, vracanie a hnačka, tremor, (mierna) hypertenzia a tachykardia.
Boli hlásené zmeny na elektrokardiograme (predĺženie QT intervalu, blokáda
Tawarovho ramienka, predĺženie QRS), sínusová a ventrikulárna tachykardia,
bradykardia, hypotenzia, epileptické záchvaty, vertigo a kóma.


Liečba

Zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest, primeranú oxygenáciu a ventiláciu.
Liečba pozostáva z opatrení na zníženie absorpcie (ako je gastrická laváž,
ak je prevedená ihneď po užití veľkého množstva alebo podanie aktívneho
uhlia v kombinácii so síranom sodným) a ďalej je liečba symptomatická.
Neodporúča sa vyvolať vracanie kvôli riziku aspirácie. Srdcová činnosť
a vitálne funkcie treba starostlivo monitorovať. Venlafaxín a O-
desmetylvenlafaxín sa nedajú odstrániť dialýzou. Nie je známe žiadne
špecifické antidotum venlafaxínu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: iné antidepresíva
ATC kód: N06AX16

Venlafaxín je štrukturálne zvláštne antidepresívum, ktoré chemicky nesúvisí
ani s tricyklickými, tetracyklickými, ani inými dostupnými antidepresívami.

Predklinické štúdie preukázali, že venlafaxín a jeho hlavný metabolit, O-
desmetylvenlafaxín (ODV), sú silnými inhibítormi spätného vychytávania
serotonínu a noradrenalínu. Venlafaxín tiež slabo inhibuje spätné
vychytávanie dopamínu.

Štúdie na zvieratách preukázali, že tricyklické antidepresíva môžu znižovať
citlivosť ?-noradrenergných receptorov po chronickom podávaní. Venlafaxín
a jeho aktívny metabolit zase znižuje citlivosť ?-noradrenergných
receptorov po akútnom (jednotlivá dávka) i chronickom podávaní. Klinický
význam tohto účinku zatiaľ nie je známy. Venlafaxín a jeho hlavý metabolit
sa zdajú byť ekvipotentné, čo sa týka ich celkového pôsobenia na spätné
vychytávanie neurotransmitera.
U potkanov nemá venlafaxín prakticky žiadnu afinitu k muskarínovým,
cholinergickým, H1-histamínovým alebo ?1 receptorom /in vitro/. Venlafaxín
nemá žiadny inhibičný účinok na monoaminooxidázu (MAO).

Ťažké depresívne poruchy
V jednej klinickej štúdii ambulantní pacienti s recidivujúcou depresiou
v anamnéze, ktorí reagovali na venlafaxín počas 8 týždňov a udržali si
zlepšenie počas počiatočnej 6-mesačnej otvorenej fázy liečby - dostávali
náhodne udržiavaciu liečbu venlafaxínom alebo placebo po dobu 12 mesiacov.
Podstatne menej pacientov užívajúcich venlafaxín malo recidívu depresívnych
symptómov v porovnaní s pacientami užívajúcimi placebo.

Generalizovaná úzkostná porucha
Účinnosť venlafaxínu v liečbe generalizovanej úzkostnej poruchy bola
potvrdená v dvoch 8-týždňových, placebom kontrolovaných štúdiách s fixnou
dávkou s dospelými ambulantnými pacientami, ktorí spĺňali kritériá DSM-IV
pre generalizovanú úzkostnú poruchu. Dávky sa pohybovali medzi 37,5 mg –
225 mg/deň.

Sociálna úzkostná porucha (sociálna fóbia)
Účinnosť venlafaxínu bola skúmaná u pacientov spĺňajúcich kritériá DSM-IV
pre sociálnu úzkostnú poruchu. V štyroch 12-týždňových, dvojito
zaslepených, placebom kontrolovaných štúdiách s paralelnými skupinami, bol
venlafaxín účinnejší ako placebo podľa Liebowitzovej škály pre sociálnu
úzkostnú poruchu (LSAS). Dávky sa pohybovali medzi 75 mg – 225 mg/deň.

Panické poruchy
Účinnosť venlafaxínu bola hodnotená v štyroch dvojito zaslepených, 10-12-
týždňových, multicentrických, placebom kontrolovaných štúdiách, ktoré boli
prevedené na dospelých ambulantných pacientoch, ktorí spĺňali kritériá DSM-
IV pre panickú poruchu s alebo bez agorafóbie. Pacienti dostávali dávky od
75 mg do 225 mg/deň.

Účinnosť sa preukázala v dvoch zo štyroch štúdií. V jednej z týchto štúdií,
58% pacientov užívajúcich venlafaxín nemalo panické záchvaty v porovnaní
s 34% pacientov, ktorí dostávali placebo. V druhej štúdii boli tieto
podiely - 67% vo venlafaxínovej skupine a 47% v placebovej.

V jednej dlhodobej štúdii, dospelí ambulantní pacienti spĺňajúci kritériá
DSM-IV pre panickú poruchu a ktorí reagovali na venlafaxín (75 až 225
mg/deň) počas 12-týždňovej otvorenej fázy, buď pokračovali v liečbe
rovnakou dávkou venlafaxínu alebo začali dostávať placebo, pričom sa
u pacientov sledovali znaky recidívy počas 6-mesačnej, dvojito zaslepenej
fázy.
Recidíva počas dvojito zaslepenej fázy bola definovaná ako výskyt 2 alebo
viacerých panických záchvatov so všetkými súvisiacimi symptómami za týždeň
alebo prerušenie liečby kvôli zníženej účinnosti. Výskyt recidívy počas
ďalších 6 mesiacov bol podstatne nižší u pacientov, ktorí pokračovali
v liečbe venlafaxínom (75, 150 alebo 225 mg/deň) v porovnaní s placebom.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Venlafaxín sa takmer úplne absorbuje a v značnej miere sa metabolizuje,
pričom vzniká jeho aktívny metabolit O-desmetylvenlafaxín. Absolútna
biodostupnosť venlafaxínu po podaní kapsúl s predĺženým uvoľňovaním je
rovnaká ako pri liekovej forme s okamžitým uvoľňovaním: okolo 40-45%. Po
podaní rovnakých denných dávok venlafaxínu (buď vo forme tabliet
s okamžitým uvoľňovaním dvakrát denne alebo ako kapsuly s predĺženým
uvoľňovaním raz denne), AUC oboch venlafaxínu aj O-desmetyl-venlafaxínu
bolo rovnaké. Po podaní kapsúl s predĺženým uvoľňovaním sa maximálne
plazmatické koncentrácie venlafaxínu aj O-desmetylvenlafaxínu dosiahli za 6
a približne 9 hodín. Maximálne plazmatické koncentrácie venlafaxínu sú
nižšie a kolísanie plazmatických koncentrácií je menšie ako po podaní
liekovej formy s okamžitým uvoľňovaním.

Distribúcia:
Približne 27% a 30% venlafaxínu, resp. O-desmetylvenlafaxínu sa viaže na
plazmatické proteíny.

Metabolizmus:
Po absorpcii podlieha venlafaxín značnému presystémovému metabolizmu
v pečeni. Hlavným metabolitom venlafaxínu je O-desmetylvenlafaxín. Avšak
venlafaxín je tiež metabolizovaný na N-desmetylvenlafaxín, N2O-
didesmetylvenlafaxín a iné menej významné metabolity. In vitro štúdie
indikujú, že tvorba O-desmetylvenlafaxínu je katalyzovaná CYP2D6 a že
tvorba N-desmetylvenlafaxínu je katalyzovaná CYP3A3/4. Metabolizmus
sprostredkovaný CYP2D6 nemá žiadny význam pri určovaní dávkovania
venlafaxínu slabým a silným metabolizérom. U oboch skupín je celková
expozícia liečiva (venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu) rovnaká.

Vylučovanie:
Venlafaxín a O-desmetylvenlafaxín sú primárne vylučované obličkami. Asi 87%
jednotlivej dávky venlafaxínu sa vylúči močom v priebehu 48 hodín ako
nezmenený venlafaxín, nekonjugovaný O-desmetylvenlafaxín, konjugovaný O-
desmetylvenlafaxín alebo iné menej významné metabolity.

Opakované podanie:
Počas opakovaného perorálneho podania sa rovnovážne koncentrácie
venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu dosiahli v priebehu 3 dní. V dávkovom
rozmedzí 75 – 450 mg/deň venlafaxín a O-desmetylvenlafaxín vykazovali
lineárnu kinetiku.

Počas chronického používania u zdravých dobrovoľníkov sa nepozorovala
žiadna kumulácia venlafaxínu alebo O-desmetylvenlafaxínu.

Interakcie s jedlom a špeciálne skupiny pacientov:
Podanie venlafaxínu spolu s jedlom nemalo žiadny vplyv na absorpciu
venlafaxínu a tvorbu O-desmetylvenlafaxínu.

Pohlavie a vek osôb nemali žiadny významný vplyv na farmakokinetiku
venlafaxínu. U pacientov nad 60 rokov sa pozorovalo zníženie klírensu O-
desmetylvenlafaxínu o 20%, čo bolo pravdepodobne spôsobené poškodenou
renálnou funkciou, ktorá často nastáva vekom.

U niektorých pacientov s kompenzovanou cirhózou pečene bola farmakokinetika
venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu podstatne zmenená. Zníženie oboch
metabolizmu venlafaxínu aj eliminácie O-desmetylvenlafaxínu spôsobila
vyššie plazmatické koncentrácie venlafaxínu a O-desmetylvenlafaxínu.

U pacientov s miernou až závažnou renálnou dysfunkciou bol znížený celkový
klírens oboch látok venlafaxínu aj O-desmetylvenlafaxínu a polčas bol
predĺžený. Zníženie celkového klírensu bolo najvýraznejšie u pacientov
s klírensom kreatinínu < 30 ml/min.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V štúdiách chronickej toxicity venlafaxínu prevládali účinky na CNS.

Venlafaxín a jeho hlavý metabolit u ľudí nepreukázali mutagenicitu
v širokom spektre in vitro a in vivo testov. Dlhodobé štúdie s venlafaxínom
na potkanoch a myšiach neodhalilo žiadny dôkaz o karcinogenéze. V štúdiách
reprodukčnej toxicity na potkanoch a králikoch sa nepozoroval teratogénny
účinok, naopak embryotoxické účinky sa pozorovali na potkanoch. Zistilo sa
zníženie hmotnosti plodu a zvýšenie mortality mláďat v dávkach trošku
vyšších ako sú maximálne denné dávky u ľudí.

In vitro sa pozorovala parciálna blokáda sodíkových kanálov v srdci
v mikromolárnych koncentráciách. Spojitosť s výskytom arytmie
a ventrikulárnej fibrilácie po predávkovaní alebo inhibícii metabolizmu
venlafaxínu nie je jasná.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

ELIFY XR 37,5 mg:
Obsah kapsúl:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
Farbivá:
Ponceau 4R (E124)
Chinolínová žltá (E104)
Oxid titaničitý (E171).

ELIFY XR 75 mg:
Obsah kapsúl:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
farbivá:
Oranžová žltá FCF (E110)
Chinolínová žltá (E104)
Oxid titaničitý (E171).

ELIFY XR 150 mg:
Obsah kapsúl:
Zrnený cukor (obsahuje sacharózu)
Etylcelulóza (E462)
Hyprolóza
Hypromelóza (E464)
Mastenec (E553b)
Dibutylsebakát
Kyselina olejová
Koloidný bezvodý oxid kremičitý.

Kapsula:
Želatína
Laurilsíran sodný
Farbivá:
Oranžová žltá FCF (E110)
Chinolínová žltá (E104)
Patentná modrá V (E131)
Oxid titaničitý (E171).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky pre uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

20, 28, 30, 50, 98 a 100 kapsúl v blistrovom balení (PVC/Al).
50 a 100 kapsúl v HDPE fľaši s HDPE skrutkovacím uzáverom a vrecko so
silikagélom (vysušovadlo).
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Medochemie Ltd., Limassol, Cyprus


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

30/0068/07-S
30/0069/07-S
30/0070/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
február 2007


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C38718
Skupina ATC:
N06 - Psychoanalepiká
Skupina ATC:
N06AX16 - venlafaxinum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
CY Cyprus
Účinná látka:
Výrobca lieku:
Medochemie Ltd., Limassol, CYPRUS
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
27.23 € / 820.33 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
27.23 € / 820.33 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.21 € ÚP:4.49 € DP:2.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.73 € ÚP:0.00 € DP:17.73 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.18 € ÚP:0.00 € DP:19.18 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.93 € ÚP:0.00 € DP:16.93 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:34.94 € ÚP:0.00 € DP:34.94 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien