Detail:
INFANRIX sus unj 1x0,5 ml (striek.)
Názov lieku:
INFANRIX
Doplnok názvu:
sus unj 1x0,5 ml (striek.)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o Zmene registrÁcie, ev. č. 2011/03769

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

INFANRIX
Injekčná suspenzia
Očkovacia látka proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (acelulárna zložka
pertussis)

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako bude Vaše dieťa
očkované touto očkovacou látkou.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte, pokiaľ nebude očkovanie Vášho
dieťaťa podľa platnej očkovacej schémy ukončené. Možno bude potrebné,
aby ste si ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Táto očkovacia látka bola predpísaná Vášmu dieťaťu. Nedávajte ju nikomu
inému.
- Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stane závažným alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je INFANRIX a na čo sa používa
2. Skôr ako Vaše dieťa dostane INFANRIX
3. Ako sa INFANRIX podáva
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať INFANRIX
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE INFANRIX A NA ČO SA POUžÍVA

INFANRIX je očkovacia látka používaná u detí na ochranu pred troma
ochoreniami: pred záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu) a pertussis
(čiernym kašľom). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú
ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

. Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie
cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie
ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed),
ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, problémy so srdcom a dokonca
smrť.

. Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez
škrabnutia, odreniny alebo rany na koži. Rany, ktoré sú obzvlášť
náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany
znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými
trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú
strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové
kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.

. Pertussis (čierny kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie.
Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa,
ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané
„hvízdavým“ zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „hvízdavý
kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis
môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať
dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.

Očkovanie je najlepšou ochranou pred týmito ochoreniami. Žiadna zo zložiek
očkovacej látky nie je infekčná.2. SKÔR AKO VAšE DIEťA DOSTANE INFANRIX


INFANRIX sa nesmie podať:

. ak malo Vaše dieťa v minulosti akúkoľvek alergickú reakciu na INFANRIX,
alebo na ktorúkoľvek zložku obsiahnutú v tejto očkovacej látke. Liečivá
a ďalšie zložky očkovacej látky INFANRIX sú uvedené na konci tejto
písomnej informácie pre používateľov. Znaky alergickej reakcie môžu
zahŕňať svrbivú kožnú vyrážku, namáhavé dýchanie a opuch tváre alebo
jazyka.
. ak malo Vaše dieťa v minulosti alergickú reakciu na akúkoľvek očkovaciu
látku proti záškrtu, tetanu alebo čiernemu kašľu (pertussis).
. ak malo Vaše dieťa akékoľvek ochorenie postihujúce nervový systém do 7
dní po predchádzajúcom očkovaní očkovacou látkou proti ochoreniu
pertussis (čiernemu kašľu).

Buďte zvlášť opatrný pri očkovacej látke INFANRIX:

. ak má Vaše dieťa závažnú infekciu s vysokou teplotou (nad 38 °C). Slabá
infekcia, ako napríklad nádcha, by nemala byť problémom, ale najskôr sa
porozprávajte s ošetrujúcim lekárom.
. ak malo Vaše dieťa po predchádzajúcom očkovaní očkovacou látkou
INFANRIX alebo inou očkovacou látkou proti čiernemu kašľu akékoľvek
problémy, najmä:
o vysokú teplotu (nad 40 şC) v priebehu 48 hodín po očkovaní
o kolaps alebo šokový stav v priebehu 48 hodín po očkovaní
o neutíchajúci plač trvajúci 3 a viac hodín v priebehu 48 hodín po
očkovaní
o kŕče/záchvaty s vysokou teplotou alebo bez nej v priebehu 3 dní po
očkovaní
. ak Vaše dieťa trpí ochorením, ktoré postihuje mozog alebo nervový
systém, vrátane detských spazmov, nekontrolovanou epilepsiou alebo
progresívnou encefalopatiou (ochorenie mozgu).
. ak je Vaše dieťa náchylné na kŕče/záchvaty spôsobené horúčkou, alebo
keď sa tieto vyskytujú v rodinnej anamnéze
. ak má Vaše dieťa problémy s krvácaním alebo sa mu ľahko tvoria modriny
. ak má Vaše dieťa ťažkosti s dýchaním, kontaktujte, prosím, ošetrujúceho
lekára. K tomuto môže častejšie dochádzať v priebehu prvých troch dní
po očkovaní, ak sa Vaše dieťa narodilo predčasne (do a vrátane
28 týždňov tehotenstva).
. po vpichnutí ihly, alebo dokonca aj pred jej vpichnutím, môže dôjsť k
omdletiu, preto povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak
v minulosti pri očkovaní Vaše dieťa omdlelo.

Používanie iných liekov alebo očkovacích látok
Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo ak dostalo v
poslednom čase akúkoľvek inú očkovaciu látku, oznámte to, prosím,
ošetrujúcemu lekárovi.

INFANRIX sa môže zmiešať v tej istej injekčnej striekačke s očkovacou
látkou proti invazívnym hemofilovým infekciám vyvolaným baktériou
/Haemophilus influenzae typ b/. Ostatné očkovacie látky sa musia vždy
aplikovať do rôznych miest tela, rôznymi injekčnými striekačkami.3. AKO SA INFANRIX PODÁVA


Očkovanie sa má zakladať na oficiálnych odporúčaniach. Injekcia sa podáva
do svalu.
Lekár alebo zdravotná sestra Vás bude informovať, kedy máte s dieťaťom
prísť na očkovanie.
Ak Vaše dieťa vynechá naplánované očkovanie, oznámte to lekárovi a
dohodnite si inú návštevu.

Uistite sa, že Vaše dieťa ukončilo kompletnú očkovaciu schému, ktorá
pozostáva z troch dávok očkovacej látky a z preočkovania. Ak sa tak
nestalo, je možné, že Vaše dieťa nebude plne chránené pred ochoreniami.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj INFANRIX môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa
neprejavia u každého.

Môžu sa vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

o Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
. Podráždenosť
. Ospalosť
. Začervenanie a opuch v mieste vpichu
. Horúčka (? 38,0 °C)

o Časté (až 1 na 10 dávok očkovacej látky):
. Nechutenstvo
. Nepokoj, neobvyklý plač
. Hnačka, vracanie
. Svrbenie
. Bolesť v mieste vpichu

o Menej časté (až 1 na 100 dávok očkovacej látky):
. Bolesť hlavy
. Kašeľ, zápal priedušiek
. Vyrážka
. Tvrdá zdurenina v mieste vpichu
. Únava, horúčka (? 39,1 °C)

o Zriedkavé (až 1 na 1 000 dávok očkovacej látky):
. Žihľavka

o Veľmi zriedkavé (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli veľmi zriedkavo počas klinických
štúdií alebo bežného použitia tejto očkovacej látky alebo po použití
iných očkovacích látok proti záškrtu a tetanu, zahŕňajú:
. tak ako je tomu u všetkých injekčne podávaných očkovacích látok,
existuje veľmi malé riziko závažných alergických reakcií. Je ich
možné rozpoznať podľa:
. svrbivej vyrážky na rukách a nohách
. opuchu očí a tváre
. ťažkostí s dýchaním alebo prehĺtaním
Takéto reakcie sa zvyčajne objavia skôr, ako opustíte ordináciu
lekára. Ak však u Vášho dieťaťa vznikne akýkoľvek z týchto
príznakov, ihneď kontaktujte lekára.
. opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách
. krvácanie alebo ľahšia tvorba modrín ako obvykle
. kolaps alebo stavy bezvedomia, nedostatok vedomia, kŕče alebo
záchvaty (s horúčkou alebo bez nej), ktoré sa zvyčajne objavia v
priebehu 2 až 3 dní po očkovaní
. dočasné zastavenie dýchania
. opuch celej očkovanej končatiny

Ak sa u Vášho dieťaťa prejavia vedľajšie účinky
Ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stane závažným alebo ak spozorujete
vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre
používateľov, povedzte to, prosím, ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi.5. AKO UCHOVÁVAť INFANRIX


Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte INFANRIX po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte v chladničke pri teplote (2 (C – 8 (C).
Neuchovávajte v mrazničke. Zmrznutím sa očkovacia látka znehodnotí.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE


Čo INFANRIX obsahuje
Liečivá sú:
Diftériový toxoid* ? 30 IU
Tetanový toxoid* ? 40 IU
Antigény /Bordetella pertussis/
Pertusový toxoid* 25 mikrogramov
Filamentózny pertusový hemaglutinín* 25 mikrogramov
Pertaktín* 8 mikrogramov
*adsorbovaný na hydroxid hlinitý (Al(OH)3) 0,5 miligramu Al3+

INFANRIX obsahuje imunogény, čo sú látky, ktoré stimulujú imunitnú odpoveď
na baktérie záškrtu, tetanu a čierneho kašľu (pertussis).
Ďalšie zložky sú: chlorid sodný, hydroxid hlinitý, voda na injekciu a
stopové množstvá polysorbátu 80 a formaldehydu.

Ako vyzerá INFANRIX a obsah balenia
INFANRIX sa dodáva vo forme injekčnej suspenzie (1 dávka o objeme 0,5 ml).
INFANRIX je biela, trochu mliečna tekutina, ktorá sa dodáva v sklenenej
injekčnej liekovke (0,5 ml) alebo v naplnenej sklenenej injekčnej
striekačke (0,5 ml).

/Veľkosti balenia:/
1 x 0,5 ml
10 x 0,5 ml
25 x 0,5 ml
50 x 0,5 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de Institut 89
Rixensart
Belgicko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
recepcia.sk@gsk.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku
PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O ZMENE REGISTRÁCIE, EV. Č. 2011/03769SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU


INFANRIX
Injekčná suspenzia
Očkovacia látka (adsorbovaná) proti diftérii, tetanu a pertussis
(acelulárna zložka)


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

INFANRIX obsahuje diftériový toxoid, tetanový toxoid a tri purifikované
pertusové antigény [pertusový toxoid (PT), filamentózny hemaglutinín (FHA)
a proteín vonkajšej membrány 69 kilodaltonov (pertaktín)] adsorbované na
hydroxid hlinitý.

Diftériový a tetanový toxín sa získavajú z kultúr /Corynebacterium/
/diphtheriae/ a /Clostridium tetani/, ďalej sú detoxikované a purifikované.
Acelulárne pertusové komponenty (PT, FHA a pertaktín) sa pripravujú
z rastovej fázy I bakteriálneho kmeňa /Bordetella pertussis/, z ktorého sú
PT, FHA a pertaktín extrahované, purifikované a upravené formaldehydom; PT
je ireverzibilne detoxikovaný.

Diftériový toxoid, tetanový toxoid a pertusové komponenty očkovacej látky
sú adsorbované na soli hliníka. Konečná očkovacia látka je nariedená vo
fyziologickom roztoku.

INFANRIX zodpovedá požiadavkám Svetovej zdravotníckej organizácie pre
výrobu biologických látok a očkovacích látok proti diftérii a tetanu. Pri
výrobe sa nepoužili žiadne materiály ľudského pôvodu.

Jedna dávka očkovacej látky (0,5 ml) obsahuje minimálne 30 IU
(medzinárodných jednotiek) diftériového toxoidu, 40 IU tetanového toxoidu,
25 mikrogramov PT, 25 mikrogramov FHA a 8 mikrogramov pertaktínu,
adsorbované na hydroxid hlinitý (0,5 mg).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Injekčná suspenzia.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

INFANRIX je určený na primárnu aktívnu imunizáciu dojčiat od veku 2
mesiacov proti diftérii, tetanu a čiernemu kašľu.

INFANRIX je určený na aplikáciu podpornej (booster) dávky u detí, ktoré už
boli očkované tromi alebo štyrmi dávkami buď DTPa očkovacej látky, alebo
očkovacej látky proti diftérii, tetanu a pertussis (celobunková pertusová
zložka) (DTPw).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Použitie očkovacej látky INFANRIX sa má zakladať na oficiálnych
odporúčaniach.
Vždy sa musí aplikovať celá odporúčaná dávka očkovacej látky, t.j. 0,5 ml.

INFANRIX sa aplikuje hlbokou intramuskulárnou injekciou.

3. Kontraindikácie


INFANRIX sa nesmie aplikovať osobám so známou precitlivenosťou na
ktorúkoľvek zložku očkovacej látky, ani jedincom, u ktorých došlo k
prejavom precitlivenosti po predchádzajúcej aplikácii očkovacej látky
INFANRIX, očkovacej látky proti diftérii, tetanu alebo DTPw očkovacej
látky.

Rovnako ako u iných očkovacích látok aplikácia očkovacej látky INFANRIX
musí byť odložená v prípade závažného akútneho horúčkového ochorenia.
Prítomnosť slabej infekcie však nie je považovaná za kontraindikáciu.

Aplikácia očkovacej látky INFANRIX je kontraindikovaná u detí, u ktorých sa
do siedmich dní po predchádzajúcom očkovaní očkovacou látkou obsahujúcou
pertusovú zložku vyskytla encefalopatia neznámej etiológie. V takýchto
prípadoch sa odporúča ďalej očkovať len očkovacími látkami proti diftérii
a tetanu.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

V súlade so správnou klinickou praxou sa má pred očkovaním urobiť podrobná
zdravotná anamnéza (najmä s ohľadom na predchádzajúce očkovanie a na možný
výskyt nežiaducich udalostí) a klinické vyšetrenie očkovaného.

Ak dôjde k niektorej z ďalej popísaných reakcií v časovej súvislosti s
aplikáciou DTPa alebo DTPw očkovacej látky, je nutné ďalšie podanie dávok
očkovacej látky obsahujúcej pertusovú zložku riadne zvážiť. V prípade
vysokej incidencie pertussis však očakávaný prínos imunizácie preváži možné
riziká, a to obzvlášť vtedy, ak nežiaduce reakcie nie sú spojené s trvalými
následkami.

Nasledujúce nežiaduce účinky boli pôvodne považované za kontraindikácie
očkovania DTPw očkovacími látkami a v súčasnosti sa môžu považovať za
všeobecné varovania:

- teplota ? 40,5 °C v priebehu 48 hodín po očkovaní s nepreukázanou inou
súvislosťou
- kolaps alebo šokový stav (hypotonicko- hyporeaktívna epizóda) v priebehu
48 hodín po očkovaní
- pretrvávajúci, neutíšiteľný plač trvajúci dlhšie ako 3 hodiny v priebehu
48 hodín po očkovaní
- kŕče s horúčkou alebo bez nej v priebehu prvých 3 dní po očkovaní.

U detí s progresívnymi neurologickými poruchami, zahŕňajúcimi infantilné
spazmy, nekontrolovanú epilepsiu alebo progresívnu encefalopatiu, je lepšie
odložiť imunizáciu proti pertussis (Pa alebo Pw) až dovtedy, kým nebude
ochorenie korigované alebo stabilné. Rozhodnutie o tom, či podať očkovaciu
látku proti pertussis, sa však musí urobiť individuálne po starostlivom
zvážení rizík a prínosov.

Výskyt febrilných kŕčov alebo v rodine sa vyskytujúce stavy s kŕčmi nie sú
považované za kontraindikácie.

HIV infekcia nie je považovaná za kontraindikáciu očkovania.

Podobne ako pri každom očkovaní, u dojčaťa alebo u dieťaťa trpiaceho
novovzniknutou ťažkou neurologickou poruchou alebo progresiou ťažkej
neurologickej poruchy sa musí dôkladne zvážiť riziko-prínos imunizácie s
INFANRIX alebo odloženie tohto očkovania.

Rovnako ako u všetkých injekčne aplikovaných očkovacích látok,
zodpovedajúca liečba musí byť k dispozícii pre prípad rozvoja
anafylaktickej reakcie po podaní očkovacej látky Z tohto dôvodu musia
zostať očkovaní ešte 30 minút po aplikácii očkovacej látky pod lekárskym
dohľadom.

Očkovacia látka sa má aplikovať hlbokou intramuskulárnou injekciou rovnako
ako všetky očkovacie látky proti diftérii, tetanu a pertussis, a najlepšie
je aplikovať injekcie do rôznych miest tela.

INFANRIX sa má so zvýšenou opatrnosťou aplikovať osobám s trombocytopéniou
alebo s poruchami zrážanlivosti krvi, lebo po intramuskulárnom podaní môže
u týchto osôb nastať krvácanie: po aplikácii injekcie sa má miesto vpichu
pevne stlačiť (bez trenia) po dobu najmenej 2 minút.

INFANRIX sa nesmie v žiadnom prípade aplikovať intravenózne.

Pri podávaní základných imunizačných dávok veľmi predčasne narodeným deťom
(narodené do a vrátane 28. týždňa gravidity) a obzvlášť deťom, ktoré majú
v predchádzajúcej anamnéze nezrelosť dýchacej sústavy, sa má zvážiť
potenciálne riziko apnoe a potreba monitorovania dýchacích funkcií počas 48-
72 h. Vzhľadom k tomu, že prínos očkovania je v tejto skupine detí vysoký,
očkovanie sa nemá odoprieť alebo odložiť.

Synkopa (strata vedomia) sa môže vyskytnúť po, alebo dokonca pred
akýmkoľvek očkovaním zvlášť u dospievajúcich ako psychogénna odpoveď na
vpich ihlou. Je dôležité, aby sa zaviedli postupy na predchádzanie zranenia
zo straty vedomia.

4.5 Liekové a iné interakcie

INFANRIX sa môže podávať v akejkoľvek časovej súvislosti s ostatnými
detskými očkovacími látkami.

Infanrix sa môže zmiešať v tej istej injekčnej striekačke s očkovacou
látkou Hiberix alebo inými PRP-T Hib očkovacími látkami. Ostatné injekčné
očkovacie látky sa musia vždy aplikovať do rôznych miest tela.

U pacientov s imunosupresívnou terapiou alebo s poruchami imunitného
systému sa nemusí po očkovaní dosiahnuť zodpovedajúca imunitná odpoveď.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
INFANRIX nie je určený na očkovanie dospelých, preto nie sú dostupné
adekvátne humánne údaje týkajúce sa použitia počas gravidity a adekvátne
reprodukčné štúdie na zvieratách.

Laktácia
INFANRIX nie je určený na očkovanie dospelých, preto nie sú dostupné
adekvátne humánne údaje týkajúce sa použitia počas laktácie a adekvátne
reprodukčné štúdie na zvieratách.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuvádza sa.

4.8 Nežiaduce účinky

/Klinické skúšania:/
Nižšie uvedený bezpečnostný profil vychádza z údajov získaných od viac ako
11 400 jedincov.

Tak ako sa pozorovalo u DTPa očkovacích látok a kombinovaných očkovacích
látok obsahujúcich DTPa, po aplikácii booster dávky očkovacej látky
INFANRIX bola v porovnaní so základným očkovaním touto očkovacou látkou
hlásená zvýšená lokálna reaktogenita a horúčka.

Frekvencie na dávku sú definované nasledovne:
Veľmi časté: ( 10 %
Časté: ( 1 % až < 10 %
Menej časté: ( 0,1 % až < 1 %
Zriedkavé: ( 0,01 % až < 0,1 %
Veľmi zriedkavé: < 0,01 %


Poruchy krvi a lymfatického systému
Veľmi zriedkavé: lymfadenopatia1

Poruchy metabolizmu a výživy
Časté: nechutenstvo2

Psychické poruchy
Veľmi časté: podráždenosť
Časté: nepokoj2, neobvyklý plač

Poruchy nervového systému
Veľmi časté: somnolencia
Menej časté: bolesť hlavy1

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: kašeľ1, bronchitída1

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Časté: gastrointestinálne poruchy ako sú hnačka a vracanie

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Časté: pruritus
Menej časté: vyrážka
Zriedkavé: urtilkária

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Veľmi časté: začervenanie, lokálny opuch v mieste vpichu injekcie
(? 50 mm), horúčka ? 38,0 °C,
Časté: bolesť2, lokálny opuch v mieste vpichu injekcie (> 50 mm) 3
Menej časté: reakcie v mieste vpichu injekcie zahŕňajúce zdureninu, únava1,
horúčka ? 39,1 °C, difúzny opuch očkovanej končatiny, niekedy postihujúci
susedný kĺb.3

Postmarketingové pozorovanie:

Poruchy krvi a lymfatického systému
Trombocytopénia4

Poruchy imunitného systému
Alergické reakcie, vrátane anafylaktických a anafylaktoidných reakcií

Poruchy nervového systému
Kolaps alebo šokový stav (hypotonicko-hyporeaktívna epizóda), kŕče (s
horúčkou alebo bez nej) v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní

Ochorenia dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Apnoe /[informácie o apnoe u veľmi predčasne narodených detí (do a vrátane/
/28 týždňa gravidity)], pozri časť 4.4]/

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Angioneurotický edém

Celkové ochorenia a reakcie v mieste podania
Opuch celej končatiny, do ktorej bola aplikovaná očkovacia látka

1 hlásené iba po aplikácii booster dávky
2 veľmi časté po aplikácii booster dávky
3U detí so základným očkovaním očkovacími látkami obsahujúcimi acelulárnu
pertusovú zložku je po aplikácii booster dávky pravdepodobnejší výskyt
reakcií s opuchom v porovnaní s deťmi so základným očkovaním celobunkovými
očkovacími látkami. Tieto reakcie zmiznú počas priemerne 4 dní.
4 hlásené po aplikácii očkovacích látok proti diftérii a tetanu

4.9 Predávkovanie

Počas postmarketingového pozorovania boli hlásené prípady predávkovania.
Hlásené nežiaduce účinky nie sú špecifické, ale podobné ako nežiaduce
účinky hlásené po zvyčajnej aplikácii očkovacích látok.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Bakteriálne očkovacie látky.

ATC kód: J07AJ52

Imunitná odpoveď po primárnej imunizácii očkovacou látkou INFANRIX
Jeden mesiac po ukončení základnej trojdávkovej imunizačnej schémy počas
prvých šiestich mesiacov života je u viac ako 99 % všetkých očkovaných detí
hodnota titra protilátok proti diftérii a tetanu vyššia ako 0,1 IU/ml.

Očkovacia látka obsahuje PT, FHA a pertaktín - antigény, o ktorých sa
predpokladá, že majú dôležitú úlohu pri ochrane proti pertussis.
V klinických štúdiách bola protilátková odpoveď proti týmto antigénom
u viac ako 95 % očkovaných.

Imunitná odpoveď po booster dávke očkovacou látkou INFANRIX

Po aplikácii booster dávky v druhom roku života (medzi 13.-24. mesiacom) sa
vytvorili u všetkých detí primárne imunizovaných očkovacou látkou INFANRIX
protilátky proti diftérii a tetanu s hodnotou vyššou ako 0,1 IU/ml.

Protilátková odpoveď na pertusové antigény po booster dávke bola zrejmá u
viac ako 96 % z celkového počtu očkovaných detí.


Protektívna účinnosť očkovacej látky INFANRIX


Protektívna účinnosť očkovacej látky INFANRIX proti typickej pertussis
definovanej podľa SZO (t.j. 21 a viac dní paroxyzmálneho kašľa) bola
preukázaná:

- v Nemecku v prospektívnej zaslepenej štúdii uskutočnenej s jedincami,
ktorí boli v domácnosti v kontakte s pertussis (očkovacia schéma 3., 4. a
5. mesiac).
Podľa údajov získaných od sekundárnych kontaktných osôb, ktoré boli v
domácnosti v kontakte s typickou pertussis, bola protektívna účinnosť
očkovacej látky u 88,7 %. Ochrana proti laboratórne potvrdenému miernemu
ochoreniu, ktoré bolo definované ako 14 a viacdňový kašeľ akéhokoľvek
typu, bola 73 % a 67 %, pri definovaní ako 7 a viacdňový kašeľ
akéhokoľvek typu.

- v Taliansku, kde prebiehala štúdia sponzorovaná NIH (očkovacia schéma 2.,
4. a 6. mesiac). Účinnosť očkovacej látky bola 84 %. Pri rozšírení
definície pertussis o klinicky mierne prípady v zmysle typu a trvania
kašľa, bola účinnosť očkovacej látky INFANRIX 71 % pri viac ako 7 dňoch
akéhokoľvek kašľa a 73 % pri viac ako 14 dňoch akéhokoľvek kašľa.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Vyhodnotenie farmakokinetických vlastností sa u očkovacích látok
nevyžaduje.


5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Vykonali sa zodpovedajúce bezpečnostné testy.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Hydroxid hlinitý, chlorid sodný, voda na injekciu.
Rezíduá: formaldehyd, polysorbát 80.

6.2 Inkompatibility

Očkovacia látka INFANRIX sa nesmie zmiešať s inými očkovacími látkami v tej
istej striekačke, s výnimkou očkovacej látky HIBERIX alebo iných PRP-T Hib
očkovacích látok.

6.3 Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti očkovacej látky INFANRIX je uvedený na štítku a balení.
Pri skladovaní pri teplote 2 °C – 8 °C je čas použiteľnosti 36 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Očkovacia látka sa musí skladovať pri teplote 2 °C – 8 °C.

Nesmie zmrznúť. Očkovaciu látku, ktorá zmrzla, je nutné vyradiť z
používania!

Očkovacia látka sa musí aplikovať okamžite po otvorení sklenenej liekovky
(najneskôr do 8 hodín po otvorení).

6.5 Druh obalu a obsah balenia

INFANRIX je ľahko zakalená biela suspenzia v sklenených liekovkách alebo
naplnených sklenených injekčných striekačkách.
Sklenená liekovka je vyrobená z neutrálneho skla typu I, uzatvorená gumovou
zátkou, hliníkovou pertľou a ochranným krytom z plastovej hmoty.
Naplnená injekčná striekačka je vyrobená z neutrálneho skla typu I s ihlou
a gumovým krytom alebo bez ihly.
Pri dlhšom skladovaní sa vytvára biely sediment a číry supernatant.

/Veľkosť balenia:/
1 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml, 25 x 0,5 ml a 50 x 0,5 ml v sklenenej liekovke
alebo v naplnenej sklenenej injekčnej striekačke.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Očkovacia látka sa musí pred použitím pretrepať, aby vznikla homogénna
biela suspenzia a opticky skontrolovať na prítomnosť makroskopicky
viditeľných cudzorodých častíc a/alebo na zmenu fyzikálneho vzhľadu.
V prípade ich výskytu očkovaciu látku zlikvidujte.

Ako je uvedené v časti „6.2 Inkompatibility“ , INFANRIX sa môže miešať
s očkovacou látkou Hiberix. V tomto prípade sa rozpúšťadlo dodávané
v balení očkovacej látky Hiberix nahradzuje očkovacou látkou INFANRIX.


/Inštrukcie na zmiešanie s očkovacou látkou HIBERIX/


DTPa očkovacia látka sa môže použiť na rekonštitúciu očkovacej látky
HIBERIX pridaním celého obsahu DTPa očkovacej látky do injekčnej liekovky
obsahujúcej lyofilizované pelety. Po pridaní DTPa očkovacej látky k peletám
sa zmes musí dobre pretrepať. Rekonštituovaná očkovacia látka sa nesmie
aplikovať, až kým pelety nebudú úplne rozpustené. Očkovacia látka po
rekonštitúcii sa musí ihneď aplikovať. Kompletné inštrukcie na
rekonštitúciu sú:

1. Pripevnite zelenú ihlu k striekačke (ak sa DTPa očkovacia látka dodáva
v sklenených liekovkách, najskôr suspenziu DTPa očkovacej látky
vytiahnite do striekačky).
2. Vstreknite obsah striekačky suspenzie DTPa očkovacej látky do liekovky
s Hib.
3. S ihlou stále pripevnenou, riadne pretrepte liekovku s Hib
a preskúmajte celkový roztok.
4. Vytiahnite celkovú zmes späť do striekačky.
5. Nahraďte zelenú ihlu s menšou oranžovou ihlou a aplikujte očkovaciu
látku intramuskulárnou injekciou.
6. Ak sa očkovacia látka neaplikuje ihneď, pred aplikovaním roztok opäť
riadne pretrepte.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII


GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rue de Institut 89, Rixensart,
Belgicko.


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO


59/0330/98-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

29.05.1998 /


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C28243
Skupina ATC:
J07 - Vakcíny
Skupina ATC:
J07AJ52 - pertussis, purifikovaný antigén, kombinácie s toxoidmi
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
B Belgicko
Účinná látka:
emedastinum,urapidilum,prasteroni enantas,pravastatinum,pravastatinum natricum,aqua aromatisata
Výrobca lieku:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, BELGICKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Vakcína ako hradená liečba sa môže indikovať a) osobám od dovŕšenia 18. roku veku, b) v rámci povinného pravidelného očkovania podľa § 6 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení pri preočkovaní v 6. a 13. roku veku; vakcína je hradená na základe verejného zdravotného poistenia vo výške 17,57 eur za štandardnú dávku liečiva (t. j. za jednu dávku vakcíny). Pri predpisovaní vakcíny plne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia predpisujúci lekár vyznačí na zadnej strane lekárskeho predpisu text „ Povinné preočkovanie v 6./13. roku veku.“.
Predajná cena:
22.43 € / 675.73 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
22.43 € / 675.73 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:22.43 € ÚP:0.00 € DP:22.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:16.51 € ÚP:4.94 € DP:11.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.57 € ÚP:0.00 € DP:17.57 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien