Detail:
Paclitaxel Accord 6mg/ml con inf 1x50ml/300mg (liek. inj. sklenená)
Názov lieku:
Paclitaxel Accord 6mg/ml
Doplnok názvu:
con inf 1x50ml/300mg (liek. inj. sklenená)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č.: 2108/05525


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát
Paklitaxel

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať
Váš liek.
. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Paclitaxel Accord a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Paclitaxel Accord
3. Ako Vám podajú Paclitaxel Accord
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Paclitaxel Accord
6. Ďalšie informácie

1. ČO JE PACLITAXEL ACCORD A NA ČO SA POUŽÍVA

Názov Vášho lieku je „Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát“, ale
v ďalších častiach tejto písomnej informácie ho budeme označovať ako
„Paclitaxel Accord“.

Paklitaxel patrí do skupiny liekov nazývaných taxány. Tieto látky potláčajú
rast rakovinových buniek.

Paclitaxel Accord sa používa na liečbu -
rakoviny vaječníkov:
. ako prvolíniová liečba (po úvodnej operácii v kombinácii s liečivom,
ktoré obsahuje platinu – cisplatinou)
. ako druholíniová liečba v prípade, že terapia liekmi, ktoré obsahujú
platinu, nebola účinná.

rakoviny prsníka:
. ako prvolíniová liečba pokročilého ochorenia alebo ochorenia, ktoré sa
rozšírilo do iných častí tela (metastatické ochorenie), Paclitaxel
Accord sa buď kombinuje s /antracyklínom/ (napr. doxorubicínom) alebo
s liekom nazývaným /trastuzumab/ (určeným pre pacientov, pre ktorých
antracyklín nie je vhodný a ktorých nádorové bunky majú na svojom
povrchu proteín nazývaný HER 2, pozri Informáciu pre používateľov
trastuzumabu).
. po úvodnej operácii nasledujúce liečenie antracyklínom a cyklofosfamidom
(AC) ako doplňujúcou liečbou.
. ako druholíniovú liečbu pacientok, ktoré nereagovali na štandardné
liečenia používajúce antracyklíny, alebo u ktorých sa takáto liečba
nesmie použiť.

pokročilej nemalobunkovej rakoviny pľúc:
. v kombinácii s cisplatinou u pacientov, u ktorých nie je vhodný liečebný
chirurgický zákrok a/alebo rádioterapia.

Kaposiho sarkómu súvisiaceho s aidsom:
. po vyskúšaní inej liečby (napr. lipozomálnymi antracyklínmi), ktorá však
nebola účinná.2. SKÔR AKO POUŽIJETE PACLITAXEL ACCORD


Paclitaxel Accord nesmiete dostať
. keď ste alergickí (precitlivený) na paklitaxel alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku Paclitaxel Accord, predovšetkým na
polyetoxylovaný ricínový olej (ricínoleoylmakrogol-glycerol);
. keď dojčíte.
. ak je počet bielych krviniek (neutrofilov) vo Vašej krvi príliš nízky
(východiskový počet neutrofilov <1,5 x 109/l – Váš lekár Vás na to
upozorní). Váš lekár Vám odoberie vzorky krvi na zistenie tohto stavu.
. ak máte ťažkú a nekontrolovanú infekciu a podávajú Vám Paclitaxel Accord
na liečenie Kaposiho sarkómu.

Ak sa Vás týka niektorý z vyššie uvedených faktov, povedzte to svojmu
lekárovi ešte pred začiatkom liečby Paclitaxelom Accord.

Podávanie Paclitaxelu Accord deťom (do 18 rokov) sa neodporúča.


Buďte zvlášť opatrný pri používaní Paclitaxelu Accord


Na zníženie alergických reakcií dostanete pred podaním Paclitaxelu Accord
iné lieky.
. Ak sa u Vás dostavia ťažké alergické reakcie (napríklad dýchacie
ťažkosti, dýchavičnosť, zvieranie v hrudi, náhly pokles krvného tlaku,
závrat, pocit točenia hlavy, kožné reakcie ako vyrážka alebo opuchy).
. Ak dostanete horúčku, ťažkú zimnicu, suché hrdlo alebo vredy
v ústach (znaky supresie kostnej drene).
. Ak pociťujete tŕpnutie, pocity pichania, citlivosť na dotyk alebo
slabosť v ramenách a nohách (príznaky periférnej neuropatie); môže byť
nutné znížiť dávku Paclitaxelu Accord.
. Ak máte závažné problémy s pečeňou; v takom prípade sa podávanie
Paclitaxelu Accord neodporúča.
. Ak máte problémy so srdcovou vodivosťou.
. Ak sa u Vás vyvinie ťažká alebo pretrvávajúca hnačka s horúčkou
a bolesťami žalúdka, počas liečby alebo krátko po liečbe Paclitaxelom
Accord. Vaše hrubé črevo môže byť zapálené (pseudomembranózna kolitída).
. Ak ste predtým podstúpili ožarovanie na hrudi (pretože to môže zvýšiť
riziko zápalu pľúc).
. Ak máte boľavé alebo červené ústa (príznak zápalu sliznice) a ste
liečení na Kaposiho sarkóm. Môžete potrebovať menšiu dávku.

Ak sa Vás niektoré z vyššie uvedeného týka, povedzte to ihneď svojmu
lekárovi.
Paclitaxel Accordu sa musí vždy podať do žily. Podanie Paclitaxelu Accord
do tepien môže spôsobiť ich zápal a budete trpieť bolesťou, opuchmi,
sčervenaním a teplom.


Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi. To preto, lebo Paclitaxel Accord alebo iný liek
nemusia účinkovať tak, ako sa očakáva, alebo môžete byť náchylnejší na
vedľajší účinok.

Pod interakciou rozumieme vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých liekov.
Interakcia sa môže vyskytnúť a Váš lekár musí byť informovaný, keď
používate injekciu Paclitaxelu Accord spolu s niektorým z nasledujúcich
liekov:

. cisplatina (na liečbu nádoru): Paclitaxel Accord sa musí podať pred
cisplatinou. Možno bude potrebné častejšie kontrolovať funkciu Vašich
obličiek.
. doxorubicín (na liečbu nádoru): Paclitaxelu Accord sa musí podať 24 hod
po doxorubicíne, aby sa predišlo vysokým hladinám doxorubicínu vo Vašom
tele.
. efavirenz, nevirapín, ritonavir, nelfinavir alebo iné inhibítory
proteázy, ktoré sa používajú na liečbu HIV. Môže byť nutné upraviť dávku
Paclitaxelu Accord.
. antibiotikum erytromycín, antidepresívum fluoxetín alebo gemfibrozil,
ktorý sa používa na zníženie cholesterolu. Môže byť nutné znížiť dávku
Paclitaxel Accord.
. rifampicín – antibiotikum, ktoré sa používa na liečbu tuberkulózy. Môže
byť nutné zvýšiť dávku Paclitaxelu Accord.
. karbamazepín, fenytoín alebo fenobarbital, ktoré sa užívajú pri
epilepsii.

Používanie Paclitaxelu Accord s jedlom a nápojmi
Jedlo a nápoje nemajú na injekciu Paclitaxelu Accord žiaden účinok.

Tehotenstvo a dojčenie

Povedzte svojmu lekárovi, ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť
tehotná ešte skôr, ako by Vás začali liečiť Paclitaxelom Accord. Ak je
pravdepodobné, že by ste mohli otehotnieť, používajte po celú dobu liečby
účinnú a bezpečnú metódu ochrany proti neželanému počatiu. Preto sa počas
gravidity nesmie paklitaxel používať, pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné.
Ženskí a mužskí pacienti v reprodukčnom veku a/alebo ich partneri musia
používať ochranu proti neželanému počatiu až po dobu najmenej 6 mesiacov po
liečbe paklitaxelom. Vzhľadom na možnosť nezvratnej neplodnosti by sa mali
mužskí pacienti ešte pred liečbou paklitaxelom informovať o kryokonzervácii
svojich spermií.

Ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi. Nie je známe, či sa paklitaxel
vylučuje do ľudského materského mlieka. Vzhľadom na možnosť, že by Vaše
dieťa mohlo utrpieť zdravotnú ujmu, prestaňte ho dojčiť skôr, ako začnete
brať Paclitaxel Accord. Kým Vám to nedovolí Váš lekár, neobnovujte
dojčenie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Paclitaxel Accord môže zapríčiniť vedľajšie účinky, ako únava (veľmi častá)
a závraty (časté), ktoré môžu ovplyvniť Vašu schopnosť riadiť motorové
vozidlá a obsluhovať stroje. Pokiaľ pocítite tieto príznaky, neriaďte
motorové vozidlo alebo neobsluhujte stroje, kým príznaky celkom neodznejú.
Ak dostávate iné lieky ako súčasť Vašej liečby, musíte požiadať lekára
o radu, pokiaľ ide o riadenie vozidiel a obsluhu strojov.
Tento liek obsahuje alkohol. Preto je nerozumné riadiť vozidlo
bezprostredne po liečebnom cykle.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Paclitaxelu Accord
Paclitaxel Accord obsahuje polyetoxylovaný ricínový olej, ktorý môže
spôsobiť ťažké alergické reakcie. Ak ste alergickí na ricínový olej,
povedzte to lekárovi ešte predtým, ako Vám podajú Paclitaxel Accord.

Paclitaxel Accord obsahuje alkohol – každý mililiter Paclitaxelu Accord
obsahuje 0,391 g alkoholu. Dávka 300 mg/50 ml Paclitaxelu Accord obsahuje
20 g alkoholu, čo je ekvivalent 429 ml piva alebo 179 ml vína.

Toto množstvo môže byť škodlivé pre pacientov, ktorí trpia alkoholizmom.
Tento fakt je nutné vziať do úvahy aj u dojčiacich žien, u detí a vysoko
rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene alebo epilepsiou.

Množstvo etanolu v tomto lieku môže meniť účinok iných liekov.


3. AKO VÁM PODAJÚ PACLITAXEL ACCORD

. Na zníženie alergických reakcií dostanete pred podaním Paclitaxelu Accord
iné lieky. Tieto lieky Vám môžu podať buď ako tablety alebo infúzie do
žily alebo v oboch formách.
. Injekciu Paclitaxelu Accord dostanete ako infúziu do jednej z Vašich žíl
(vnútrožilovou infúziou), cez súpravu so zaradeným in-line filtrom.
Injekciu Paclitaxelu Accord Vám podá profesionálny pracovník zdravotnej
starostlivosti. Pred podaním Vám on alebo ona pripraví infúzny roztok.
Dávka, ktorú dostanete, bude tiež závisieť od výsledkov Vašich krvných
skúšok. V závislosti od typu a závažnosti nádoru dostanete injekciu
Paclitaxelu Accord buď samotnú, alebo v kombinácii s inou protinádorovou
látkou.
. Paclitaxel Accord sa musí vždy podať cez niektorú z Vašich žíl v priebehu
3 alebo 24 hodín. Obvykle sa podáva každé 2 alebo 3 týždne, pokiaľ Váš
lekár nerozhodne ináč. Váš lekár Vás oboznámi s počtom cyklov injekcií
Paclitaxelu Accord, ktoré musíte dostať.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho
lekára.

Ak Vám podajú viac injekcií Paclitaxelu Accord, než by ste mali dostať
Nie je známe antidotum na predávkovanie Paclitaxelom Accord. Budú liečiť
Vaše symptómy.

Ak sa vynechala dávka Paclitaxelu Accord
Ak si myslíte, že Vám zabudli podať jednu dávku, povedzte to lekárovi alebo
zdravotnej sestre.
Ak sa zabudlo na jednu dávku, nesmiete dostať dvojitú dávku.

Ak prestanete používať Paclitaxel Accord
O ukončení liečby paklitaxelom rozhodne Váš lekár.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Paclitaxel Accord môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Povedzte to ihneď svojmu lekárovi, ak spozorujete akékoľvek príznaky
alergických reakcií. To môže zahrnovať jeden alebo viaceré z nasledujúcich
príznakov:
. sčervenanie pokožky,
. kožné reakcie,
. svrbenie,
. zvieranie v hrudi,
. dýchavičnosť alebo ťažkosti pri dýchaní.
. opuchy.
Tie všetky môžu byť príznakmi závažných vedľajších účinkov.

Neodkladne informujte svojho lekára:
. ak dostanete horúčku, ťažkú zimnicu, boľavé hrdlo alebo vredy
v ústach (znaky zníženej funkcie kostnej drene),
. ak pociťujete tŕpnutie alebo slabosť rúk a nôh (príznaky periférnej
neuropatie),
. ak dostanete ťažkú alebo pretrvávajúcu hnačku s horúčkou a bolesťami
žalúdka.

Veľmi časté vedľajšie účinky
/Možný výskyt u viac ako u 10 zo 100 pacientov./
. mierne alergické reakcie, ako začervenanie, vyrážka, svrbenie
. Infekcie: najmä infekcie horných dýchacích ciest, infekcie močového
traktu
. Dýchavičnosť
Boľavé hrdlo alebo vredy v ústach, boľavé a červené ústa, hnačka,
nevoľnosť a vracanie
. Vypadávanie vlasov
. Svalová bolesť, kŕče, bolesť v kĺboch
. Horúčka, ťažká zimnica, bolesť hlavy, závrat, vyčerpanosť, bledosť
v tvári, krvácanie, ľahšia tvorba podliatin než obvykle
. Tŕpnutie, brnenie alebo slabosť v rukách a nohách (všetko príznaky
periférnej neuropatie)
. Testy môžu ukázať: zníženie počtu krvných doštičiek, počtu bielych alebo
červených krviniek, nízky krvný tlak

Časté vedľajšie účinky
/Možný výskyt u viac ako u 10 zo 100 pacientov./
. Dočasné mierne zmeny nechtov a pokožky, reakcie v miestach podania
injekcie (lokalizovaný opuch, bolesť a sčervenanie pokožky)
. Testy môžu ukázať: pomalšiu pulzovú frekvenciu srdca, závažné zvýšenie
pečeňových enzýmov (alkalickej fosfatázy a AST – SGOT)

Menej časté účinky
/Možnosť výskytu u viac ako u 10 z 1000 pacientov./
. Šok v dôsledku infekcií (známy ako „septický šok“)
. Palpitácie, kardiálne dysfunkcie (AV blok), rýchly tlkot srdca, srdcový
záchvat, respiračná úzkosť
. Únava, potenie, mdloba (synkopa), významné alergické reakcie, flebitída
(zápal žily), opuchnutie tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla
. Bolesť chrbta, bolesť hrude, bolesť v rukách a nohách, zimnica, bolesti v
bruchu
. Testy môžu ukázať: silné zvýšenie bilirubínu (žltačka), vysoký krvný tlak
a krvnú zrazeniu.


Zriedkavé vedľajšie účinky
/Možný výskyt u viac ako u 10 z 10 000 pacientov./
. Nedostatok bielych krviniek s horúčkou a zvýšeným rizikom infekcie
(febrilná neuropénia)
. Postihnutie nervov s pocitom únavy svalov rúk a nôh (motorická
neuropatia)
. Dýchavičnosť, pľúcna embólia, fibróza pľúc, intersticiálna pneumónia,
dyspnoe, pleurálna efúzia
. Črevná obštrukcia, perforácia čreva, zápal hrubého čreva (ischemická
kolitída), zápal pankreasu (pankreatitída)
. Pruritus, vyrážka, sčervenanie kože (erytém)
. Otrava krvi (sepsa), peritonitída
. Pyrexia, dehydratácia, asténia, edém, malátnosť
. Závažné a potenciálne fatálne reakcie z precitlivenosti (anafylaktické
reakcie)
. Testy môžu ukázať: zvýšenie krvného kreatinínu, ktoré naznačuje
poškodenie obličkových funkcií

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
/Možný výskyt u viac ako u 10 z 100 000 pacientov./
. Nepravidelný rýchly srdcový rytmus (predsieňová fibrilácia,
supraventrikulárna tachykardia)
. Náhla porucha krvotvorných buniek (akútna myeloidná leukémia,
meylodysplastický syndróm)
. Poruchy optického nervu a/alebo videnia (scintilujúce skotómy)
. Strata sluchu alebo jeho zhoršenie (ototoxicita), zvonenie v ušiach
(tinnitus), závrat
. Kašeľ
. Krvná zrazenina v krvnom riečišti brucha a čreva (mezenterická trombóza)
. Vážne reakcie z precitlivenosti včítane horúčky, sčervenania pokožky,
bolesti v kĺboch a/alebo zápal oka (Stevensov-Johnsonov syndróm), miestne
odlupovanie kože (dermálna nekrolýza), sčervenanie s nepravidelnými
červenými (mokvajúcimi) škvrnami (multiformný erytém), zápal pokožky
s pľuzgiermi a olupovaním (exfoliatívna dermatitída), žihľavka, uvoľnené
nechty (pacienti by si mali počas liečenia chrániť ruky a nohy pred
slnkom).
. Nechutenstvo (anorexia)
. Závažné a potenciálne fatálne reakcie z precitlivenosti so šokom
(anafylaktické reakcie).
. Narušenie pečeňovej funkcie (nekróza pečene, hepatická encefalopatia (obe
s hlásenými smrteľnými prípadmi))
. Stav zmätenosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PACLITAXEL ACCORD

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Paclitaxel Accord po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
krabici po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci

Pred otvorením
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Uchovávajte injekčnú liekovku
vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Zmrazenie nemá na tento liek nežiaduci účinok.

/Po otvorení pred zriedením (popis podmienok)/

Z mikrobiologického hľadiska raz otvorený liek sa môže uchovávať po
maximálnu dobu 28 dní pri 25 °C. Za iné doby a podmienky uchovávania
používaného lieku zodpovedá používateľ.

/Po nariedení (popis podmienok)/

Z mikrobiologického hľadiska by sa nariedený liek mal okamžite použiť. Ak
sa nepoužije ihneď a ak sa riedenie nevykonalo za kontrolovaných
a vyhodnotených aseptických podmienok, odložte roztok do chladničky (2–8
°C) na dobu kratšiu ako 24 hodín. Viac podrobností o stabilite po zriedení
pozri časť pre profesionálnych pracovníkov zdravotnej starostlivosti.

Nepoužite, ak spozorujete zakalenie roztoku alebo nerozpustnú zrazeninu.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Paclitaxel Accord obsahuje
Liečivo je paklitaxel.
Každý ml infúzneho koncentrátu obsahuje 6 mg paklitaxelu.
Každá injekčná liekovka obsahuje 5, 16,7 alebo 50 ml (zodpovedajúcich 30,
100 alebo 300 mg paklitaxelu).
Ďalšie zložky sú: polyetoxylovaný ricínový olej (ricínoleoylmakrogol-
glycerol) a etanol.

Ako vyzerá Paclitaxel Accord a obsah balenia
Paclitaxel Accord je číry bezfarebný nažltlý roztok.

Je k dispozícii v injekčných liekovkách obsahujúcich 5 ml, 16,7 ml alebo
50 ml injekčného koncentrátu.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex,
HA1 4HF,
Veľká Británia

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
|Názov členského |Názov lieku |
|štátu | |
|Holandsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml concentraat voor oplossing|
| |voor infusie |
|Rakúsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung|
| |einer Infusionslösung |
|Belgicko |Paclitaxel Accord Healthcare 6 mg/ml, solution ŕ |
| |diluer pour perfusion/ concentraat voor oplossing |
| |voor infusie / Konzentrat zur Herstellung einer |
| |Infusionslösung |
|Bulharsko |??????????? ????? 6 mg/ml ?????????? ?? ?????????? |
| |??????? |
|Cyprus |??????????? ?????? 6 mg/ml, ?v???????? ??? ????v?? |
| |???? ???v?? |
|Česká republika |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat pro pripravu |
| |infuzniho roztoku |
|Nemecko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml, Konzentrat zur |
| |Herstellung einer Infusionslösung |
|Dánsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat til |
| |infusionsvćske, oplřsning |
|Estónsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml infusioonilahuse |
| |kontsentraat |
|Španielsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml, concentrado para |
| |solución para perfusión EFG |
|Fínsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml, infuusiokonsentraatti, |
| |liuosta varten / koncentrat till infusionsvätska, |
| |lösning |
|Francúzsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml, solution ŕ diluer pour |
| |perfusion |
|Maďarsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml, koncentrátum oldatos |
| |infúzióhoz |
|Írsko |Paclitaxel 6 mg/ml, Concentrate for Solution for |
| |Infusion |
|Taliansko |Paclitaxel Accord Healthcare 6 mg/ml concentrato per|
| |soluzione per infusione |
|Litva |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentratas infuziniam |
| |tirpalui |
|Lotyšsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentr?ts inf?ziju |
| |š??duma pagatavošanai |
|Nórsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml konsentrat til |
| |infusjonsvćske |
|Poľsko |Paclitaxelum Accord, 6 mg/ml, koncentrat do |
| |sporządzania roztworu do infuzji |
|Portugalsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml concentrado para soluçăo |
| |para perfusăo |
|Rumunsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml concentrat pentru soluţie |
| |perfuzabil? |
|Švédsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat till |
| |infusionsvätska, lösning |
|Slovinsko |Paclitaxel Accord 6 mg/ml koncentrat za raztopino za|
| |infundiranje |
|Slovenská republika |Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát |
|Veľká Británia |Paclitaxel 6 mg/ml Concentrate for Solution for |
| |Infusion |

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 06/2010.

Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych
pracovníkov

Príprava infúznych roztokov:
. Zásobníky a infúzne súpravy, používané s Paclitaxelom Accord, nesmú
obsahovať DEHP. To minimalizuje vystavenie pacienta plastifikátoru DEHP
[di-(2-etylhexyl) ftalát ], ktorý sa môže vylúhovať z PVC obsiahnutého
v infúznych zásobníkoch alebo súpravách. Používanie filtrov (napr. IVEX-
2®), ktoré majú včlenenú krátku vstupnú a/alebo výstupnú plastovú
trubičku z PVC, nevyvolalo významné uvoľňovanie DEHP.
. Pri manipulácii s Paclitaxelom Accord buďte opatrní ako pri všetkých
antineoplastických látkach. Pri manipulácii s injekčnými liekovkami
obsahujúcimi paklitaxel si vždy oblečte primerané ochranné rukavice.
Riedenie musí vykonávať zaškolený personál za aseptických podmienok na
mieste vyhradenom pre tento úkon. Po kontakte liečiva s pokožkou sa musí
postihnuté miesto umyť mydlom a opláchnuť vodou. V prípade kontaktu so
slizničnými membránami sa musí postihnuté miesto dôkladne opláchnuť
vodou.
. Zariadenie Chemo-Dispensing Pin alebo podobné zariadenia s bodcom sa
nesmú používať, nakoľko môžu spôsobiť poškodenie zátky injekčnej
liekovky a stratu sterility.

Krok 1: Zriedenie koncentrátu

Pred podaním sa musí Paclitaxel Accord ďalej zriediť buď:
. 0,9 % chloridom sodným na injekciu
. 5 % dextrózou na injekciu
. 5 % dextrózou a 0,9 chloridom sodným na injekciu
. 5 % dextrózou v Ringerovom roztoku na injekciu

Konečná koncentrácia infúzneho roztoku paklitaxelu sa musí nachádzať
v rozpätí medzi 0,3 mg/ml a 1,2 mg/ml.

Pri príprave sa môže v roztoku objaviť zahmlenie, ktoré je znakom
formulácie vehikula a nedá sa odstrániť filtráciou. Pri simulovanom
podávaní roztoku cez i. v. hadičku so zaradeným in-line filtrom nebola
pozorovaná žiadna signifikantná strata účinnosti.

Krok 2: Podanie infúzie
Pred podaním premedikujte všetkých pacientov kortikosteroidmi,
antihistaminikami a H2 antagonistami.
Paclitaxel sa nesmie znovu podať, ak nie je počet neutrofilov ? 1 500/mmł
(? 1 000/mmł u pacientov s KS) a počet krvných doštičiek ? 100 000/mmł (?
75 000/mmł u pacientov s Kaposiho sarkómom).

Zabráňte vyzrážaniu infúzneho roztoku:
. Roztok použite čo najskôr po nariedení
. Vyhýbajte sa nadmerným pohybom, vibráciám a traseniu
. Infúzne súpravy pred použitím dôkladne vypláchnite.
. Pravidelne kontrolujte vzhľad infúzneho roztoku a akonáhle sa objaví
zrazenina, infúziu zastavte.

Chemická a fyzikálna stabilita používaného roztoku pripraveného na infúziu
bola preukázaná pri teplote 5 °C a 25 °C po dobu 7 dní pri rozpustení v 5 %
roztoku dextrózy a po dobu 14 dní, ak je liek rozpustený v 0,9 % roztoku
chloridu sodného na injekciu. Z mikrobiologického hľadiska by sa mal
nariedený produkt okamžite použiť, alebo uchovať pri 2–8 °C po dobu
maximálne 24 hodín.

Paclitaxel Accord sa musí podať cez vhodný in-line filter s mikroporéznou
membránou o veľkosti pórov ? 0,2 mikrometrov. Musia sa používať infúzne
zásobníky a infúzne súpravy bez obsahu DEHP. Používanie filtračných
zariadení, ktoré majú včlenenú krátku vstupnú a/alebo výstupnú
plastifikovanú hadičku z PVC, neviedlo k významnému uvoľňovaniu DEHP.

Krok 3: Likvidácia
Všetok nepoužitý liek alebo odpadový materiál sa musí likvidovať v súlade s
národnými požiadavkami na manipuláciu s cytotoxickými látkami.

Dávkovanie:
Pre intravenóznu infúziu Paclitaxelu Accord sa odporúčajú tieto dávky:
|Indikácia |Dávka |Interval medzi |
| | |cyklami podávania |
| | |Paclitaxelu Accord |
|Prvolíniová |135 mg/m2 v priebehu 24 hodín, nasledovaná |3 týždne |
|chemoterapia |75 mg/m2 cisplatiny alebo | |
|ovariálneho |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín, nasledovaná | |
|karcinómu |75 mg/m2 cisplatiny | |
|Druholíniová |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín |3 týždne |
|chemoterapia | | |
|ovariálneho | | |
|karcinómu | | |
|Doplnková |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín; nasledovaná |3 týždne |
|liečba |antracyklínovou a cyklofosfamidovou (AC) | |
|karcinómu |terapiou | |
|prsníka | | |
|Prvolíniová |220 mg/m2 v priebehu 3 hodín, po 24 hodín |3 týždne |
|terapia |doxorubicín (50 mg/m2) | |
|karcinómu | | |
|prsníka (s | | |
|doxorubicínom)| | |
|Prvolíniová |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín, potom |3 týždne |
|terapia |trastuzumab (pozri SPC trastuzumabu) | |
|karcinómu | | |
|prsníka (s | | |
|trastuzumabom)| | |
|Druholíniová |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín |3 týždne |
|chemoterapia | | |
|karcinómu | | |
|prsníka | | |
|Pokročilý |175 mg/m2 v priebehu 3 hodín, nasledovaná |3 týždne |
|nemalobunkový |80 mg/m2 cisplatiny | |
|karcinóm pľúc | | |
|Kaposiho |100 mg/m2 v priebehu 3 hodín |2 týždne |
|sarkóm | | |
|súvisiaci | | |
|s aidsom | | |


Paclitaxel Accord sa nesmie znovu podať, ak nie je počet neutrofilov ? 1
500/mmł (? 1 000/mmł u pacientov s Kaposiho sarkómom) a počet krvných
doštičiek ? 100 000/mmł (? 75 000/mmł u pacientov s Kaposiho sarkómom).

U pacientov s ťažkou neutropéniou (počet neutrofilov < 500/mmł počas 7 dní
alebo dlhšie) alebo ťažkou periférnou neuropatiou je nutné znížiť dávku v
nasledujúcich liečebných cykloch o 20 % (o 25 % u pacientov s KS) (pozri
Súhrn charakteristických vlastností lieku).

U pacientov s miernym až stredným poškodením pečene sú údaje o zmenách
odporúčaného dávkovania nedostačujúce. Pacienti s ťažkou poruchou pečene
nesmú byť liečení Paclitaxelom Accord (pozri Súhrn charakteristických
vlastností).

Bezpečnosť a účinnosť Paclitaxelu Accord sa u detí mladších ako 18 rokov
nepotvrdila pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti. Preto sa
použitie Paclitaxelu Accord v pediatrii neodporúča.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o registrácii lieku ev. č.: 2108/05525

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Paclitaxel Accord 6 mg/ml infúzny koncentrát


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každý mililiter infúzneho koncentrátu obsahuje 6 mg paklitaxelu.
5 ml injekčná liekovka obsahuje 30 mg paklitaxelu.
16,7 ml injekčná liekovka obsahuje 100 mg paklitaxelu.
50 ml injekčná liekovka obsahuje 300 mg paklitaxelu.

Pomocné látky:

Polyetoxylovaný ricínový olej (ricínoleoylmakrogol-glycerol) 527,0 mg/ml a
etanol 391 mg/ml

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Infúzny koncentrát
Paclitaxel 6 mg/ml, infúzny koncentrát je číry bezfarebný až mierne nažltlý
roztok s pH v rozpätí od 3,0–5,5 a osmolaritou > 4000 mOsm/l.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Karcinóm ovária/:/ Pri prvolíniovej chemoterapii ovariálneho karcinómu je
paklitaxel indikovaný u pacientok v pokročilom štádiu karcinómu ovária
alebo s rezíduom nádorového tkaniva väčším ako 1 cm po predchádzajúcej
laparotómii; v týchto prípadoch sa podáva v kombinácii s cisplatinou alebo
karboplatinou.

Pri druholíniovej chemoterapii karcinómu ovária je paklitaxel indikovaný
pri terapii metastázujúceho karcinómu ovária po zlyhaní štandardnej terapie
liekmi obsahujúcimi platinu.

Karcinóm prsníka: Paklitaxel je indikovaný na adjuvantnú liečbu pacientok
s karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín po terapii
antracyklínom a cyklofosfamidom (AC). Adjuvantná liečba paklitaxelom sa má
považovať za alternatívu rozšírenej AC terapie.

Paklitaxel je indikovaný na iniciálnu liečbu karcinómu prsníka v pokročilom
štádiu a metastázujúceho karcinómu prsníka buď v kombinácii s antracyklínom
u pacientok, pre ktoré je antracyklínová terapia vhodná, alebo v kombinácii
s trastuzumabom u pacientok s nadmernou expresiou receptora HER-2 (human
epidermal growth factor receptor 2 – ľudský epidermálny rastový faktor
receptora 2) na úrovni 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia, pre ktoré
antracyklín nie je vhodný ( pozri časti 4.4 a 5.1).

Ako samostatný liek sa paklitaxel používa na liečbu metastázujúceho
karcinómu prsníka u pacientok, u ktorých zlyhala predchádzajúca štandardná
terapia liekmi obsahujúcimi antracyklín, prípadne pre ktoré štandardná
terapia antracyklínom nie je vhodná.

Pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc: Paklitaxel kombinovaný s cisplatinou
je vhodný na liečbu nemalobunkového karcinómu pľúc /(//non-small cell lung/
/carcinoma – NSCLC)/ u pacientov, u ktorých sa nedá uskutočniť potenciálne
liečivý chirurgický zákrok a/alebo liečba ožarovaním.

S aidsom súvisiaci Kaposiho sarkóm: Paklitaxel je indikovaný na liečbu
pacientov s pokročilým Kaposiho sarkómom (KS) súvisiacim s aidsom,
u ktorých zlyhala liečba lipozomálnymi antracyklínmi.

Limitované dáta o účinnosti tejto indikácie ju podporujú, súhrn
relevantných štúdií je uvedený v časti 5.1.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Paklitaxel sa smie podávať len pod dohľadom kvalifikovaného onkológia
na oddeleniach špecializovaných na podávanie cytotoxických látok (pozri
časť 6.6).

Pred začatím liečby infúznym koncentrátom Paclitaxel Accord 6 mg/ml je
nutné všetkých pacientov premedikovať glukokortikoidmi, antihistaminikami
a H2 antagonistami, napr.

|Liek |Dávka |Aplikácia pred podaním |
| | |paklitaxelu |
|dexametazón |20 mg perorálne*|Perorálne podanie: približne 12 a|
| |alebo i. v. |6 hodín alebo pre i. v. podanie: |
| | |30 až 60 min |
|difenhydramín |50 mg i. v. |30 až 60 min |
|cimetidín alebo |300 mg i. v. |30 až 60 min |
|ranitidín |50 mg i. v. | |


*8–20 mg u pacientov s KS
alebo ekvivalentný antihistamín, napríklad chlórfeniramín

Pokyny na nariedenie lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Paklitaxel sa má podávať intravenózne cez in-line filter s mikropórovou
membránou s pórmi o veľkosti ? 0,22 ?m (pozri časť 6.6).

Prvolíniová chemoterapia ovariálneho karcinómu: Hoci sa skúmajú iné
dávkovacie režimy, odporúča sa kombinovaný režim paklitaxelu a cisplatiny.
Podľa trvania infúzie sú odporúčané dve dávkovania paklitaxelu: Paklitaxel
175 mg/m2 podaný intravenózne v priebehu 3 hodín, nasledovaný cisplatinou v
dávke 75 mg/m2 každé tri týždne, alebo paklitaxel 135 mg/m2 podaný
v priebehu 24-hodinovej infúzie nasledovaný cisplatinou 75 mg/m2 s
trojtýždňovým intervalom medzi cyklami (pozri časť 5.1).

Druholíniová chemoterapia ovariálneho karcinómu: Odporúčaná dávka
paklitaxelu je 175 mg/m2 podaná v priebehu 3 hodín s trojtýždňovým
intervalom medzi cyklami.

Adjuvantná chemoterapia karcinómu prsníka: Odporúčaná dávka paklitaxelu po
AC liečbe je 175 mg/m2 podaná v priebehu 3 hodín, v 4 cykloch s 3-týždňovým
intervalom medzi cyklami.

Prvolíniová chemoterapia karcinómu prsníka: Ak sa paklitaxel používa v
kombinácii s doxorubicínom (50 mg/m2), má sa podať 24 hodín po
doxorubicíne. Odporúčaná dávka paklitaxelu je 220 mg/m2 podaná intravenózne
počas troch hodín s trojtýždňovým intervalom medzi cyklami (pozri časť 4.5
a 5.1). Ak sa paklitaxel používa v kombinácii s trastuzumabom, odporúčaná
dávka paklitaxelu 175 mg/m2 sa podáva intravenózne v priebehu 3 hodín s
trojtýždňovým intervalom medzi cyklami (pozri časť 5.1). S infúziou
paklitaxelu sa môže začať deň po prvej dávke trastuzumabu alebo ihneď po
následných dávkach trastuzumabu, ak pacientka dobre znášala predchádzajúcu
dávku trastuzumabu (pozri podrobnú informáciu o dávkovaní trastuzumabu v
Súhrne charakteristických vlastností Herceptínu®).

Druholíniová chemoterapia karcinómu prsníka: Odporúčaná dávka paklitaxelu
je 175 mg/m2 podaná v priebehu 3 hodín s trojtýždňovým intervalom medzi
cyklami.

Liečba pokročilého nemalobunkového karcinómu pľúc (non-small-cell lung
carcinoma -- NSCLC): Odporúčaná dávka paklitaxelu je 175 mg/m2 podaná
v priebehu 3 hodín, po ktorej nasleduje cisplatina 80 mg/m2 , s
trojtýždňovým intervalom medzi cyklami.

Liečba Kaposiho sarkómu súvisiaceho s aidsom: Odporúčaná dávka paklitaxelu
je 100 mg/m2 podaná ako trojhodinová intravenózna infúzia každé dva týždne.

Následné dávky paklitaxelu sa musia aplikovať podľa individuálnej
tolerancie pacienta.

Paklitaxel sa nesmie znovu podať, ak nie je počet neutrofilov ? 1 500/mmł
(? 1 000 mmł u pacientov s KS) a počet krvných doštičiek ? 100 000/mmł (?
75 000/mmł u pacientov s KS). U pacientov so závažnou neutropéniou (počet
neutrofilov < 500/mmł počas ? 7 dní) alebo závažnou periférnou neuropatiou
sa musí dávka v nasledujúcom liečebnom cykle znížiť o 20 % (o 25 % u
pacientov s KS) (pozri časť 4.4).

Pacienti s poruchami pečene: Pre odporúčanie zmien dávkovania u pacientov
s miernym až stredným poškodením pečene nie sú k dispozícii postačujúce
údaje (pozri časť 4.4 a 5.2). Pacienti so závažnou poruchou pečene sa
nemajú liečiť paklitaxelom.

Použitie v pediatrii: Bezpečnosť a účinnosť paklitaxelu sa u detí mladších
ako 18 rokov nepotvrdila; preto sa jeho použitie v pediatrii neodporúča.

4.3 Kontraindikácie

Paklitaxel je kontraindikovaný u pacientov so závažnou precitlivenosťou na
paklitaxel alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, najmä na
ricínoleoylmakrogol-glycerol (pozri časť 4.4).

Paklitaxel je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie (pozri časť 4.6)
a nesmie sa používať u pacientok s východiskovým počtom neutrofilov <
1 500/mmł (< 1 000/mmł u pacientov s KS).

V prípade KS je paklitaxel tiež kontraindikovaný u pacientov so súčasne
prebiehajúcimi, závažnými, nekontrolovanými infekciami.


4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Paklitaxel sa má podávať pod dozorom lekára, ktorý má skúsenosti s použitím
nádorových chemoterapeutických látok. Keďže sa môžu vyskytnúť závažné
reakcie precitlivenosti, musí byť k dispozícii vhodné podporné vybavenie.
Pacienti musia byť premedikovaní kortikosteroidmi, antihistaminikami a H2
antagonistami (pozri časť 4.2).

Ak sa paklitaxel podáva v kombinácii s cisplatinou, musí sa podávať ako
prvý (pozri časť 4.5).

Závažné reakcie precitlivenosti charakterizované dušnosťou a hypotenziou,
ktorá si vyžaduje liečbu, angioedémom a generalizovanou urtikáriou, sa
vyskytujú u menej ako u 1 % pacientov, ak podaniu paklitaxelu predchádzala
primeraná premedikácia. Tieto reakcie sú pravdepodobne sprostredkované
histamínom. V prípade závažnej reakcie precitlivenosti sa musí infúzia
paklitaxelu okamžite prerušiť, musí sa nasadiť symptomatická liečba a daný
pacient sa nesmie znovu exponovať účinku tohto lieku.

Supresia kostnej drene (primárna neutropénia) je toxicita obmedzujúca
dávku. Je nutné zaviesť časté monitorovanie krvného obrazu. Terapia sa
nesmie obnoviť, pokiaľ u pacientov nevzrastie počet neutrofilov nad ?
1 500/mmł (? 1 000 u pacientov s KS) a počet krvných doštičiek sa nedostane
opäť na hodnotu ? 100 000 mmł (? 75 000/mmł u pacientov s KS). V klinickej
štúdii KS dostávala väčšina pacientov faktor stimulujúci granulocytové
kolónie (G-CSF).

U pacientov s poškodením pečene môže byť zvýšené riziko toxicity, najmä
myelosupresie III.—IV. stupňa. Nie je žiaden dôkaz o zvýšenej toxicite
paklitaxelu podaného v priebehu trojhodinovej infúzie pacientom s miernym
poškodením pečene. Ak sa paklitaxel podáva ako dlhšia infúzia, u pacientov
so stredným a ťažkým poškodením pečene možno pozorovať zvýšenú
myelosupresiu. Vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku ťažkej myelosupresie je
nutné dôkladné monitorovanie pacientov (pozri časť 4.2). U pacientov
s miernym až stredným poškodením pečene sú údaje o zmene odporúčaného
dávkovania nedostačujúce (pozri časť 5.2).

Údaje o pacientoch s ťažkou východiskovou cholestázou nie sú k dispozícii.
Pacienti s ťažkou poruchou pečene nesmú byť liečení paklitaxelom.

Pri monoterapii paklitaxelom boli zriedkavo zaznamenané závažné poruchy
vedenia srdcových vzruchov. Ak sa u pacientov počas podávania paklitaxelu
rozvinú závažné poruchy vedenia vzruchov, musí sa nasadiť vhodná liečba
a počas ďalšej liečby paklitaxelom sa musí priebežne vykonávať kardiálne
monitorovanie pacienta. Počas podávania paklitaxelu bola u pacientov
pozorovaná hypotenzia, hypertenzia a bradykardia, pacienti sú však zvyčajne
asymptomatickí a nevyžadujú si liečbu. Častá kontrola vitálnych funkcií sa
odporúča najmä v priebehu prvej hodiny infúzie paklitaxelu. Závažné
kardiovaskulárne príhody boli častejšie pozorované u pacientov s NSCLC ako
u pacientov s karcinómom prsníka alebo ovária. V klinickej štúdii o AIDS-KS
bol v súvislosti s podaním paklitaxelu zaznamenaný jeden prípad srdcového
zlyhania.

Ak sa paklitaxel používa v kombinácii s doxorubicínom alebo trastuzumabom
na počiatočnú liečbu metastázujúceho karcinómu prsníka, musí sa venovať
zvýšená pozornosť monitorovaniu kardiálnych funkcií. Ak sa u pacientov
predpokladá terapia paklitaxelom v týchto kombináciách, musia sa podrobiť
vstupnému vyhodnoteniu srdcových funkcií pozostávajúcemu z anamnézy,
fyzikálneho vyšetrenia, EKG, echokardiogramu a/alebo rádionuklidovej
ventrikulografie (MUGA scan). Kardiálne funkcie sa musia sledovať aj počas
liečby (napr. každé 3 mesiace). Monitorovanie môže napomôcť identifikácii
pacientov, u ktorých sa vyvíja kardiálna dysfunkcia, a pri rozhodovaní o
frekvencii vyšetrení komorových funkcií musia ošetrujúci lekári starostlivo
zvážiť kumulatívnu dávku (mg/m2) podávaného antracyklínu. Ak testy
naznačujú zhoršenie kardiálnych funkcií, dokonca aj asymptomatických,
ošetrujúci lekári musia starostlivo zvážiť klinické výhody pokračovania
liečby v porovnaní s potenciálnym rizikom kardiálneho poškodenia, ktoré
môže byť nevratné. Ak sa v liečbe pokračuje, je nutné zvýšiť frekvenciu
kontroly kardiálnych funkcií (napr. po každom 1–2 liečebných cykloch). Pre
bližšie informácie pozri Súhrn charakteristických vlastností
Herceptínu® alebo doxorubicínu.

Aj keď je výskyt periférnej neuropatie častý, je rozvinutie závažných
príznakov zriedkavé. U závažných prípadov sa odporúča vo všetkých
následných liečebných cykloch paklitaxelu zníženie dávky o 20 % (25 %
u pacientov s KS). U pacientok s NSCLC a ovariálnym karcinómom, ktoré boli
v prvolíniovom nastavení liečené podávaním paklitaxelu kombinovaného
s cisplatinou vo forme trojhodinovej infúzie, bol výskyt závažnej
neuropatie väčší, ako pri podávaní paklitaxelu alebo cyklofosfamidu ako
monoterapie, po ktorej bola podaná cisplatina.

Mimoriadnu pozornosť je treba venovať vyhnutiu sa intraarteriálnej
aplikácii paklitaxelu, pretože v štúdiách na zvieratách zameraných na
testovanie lokálnej tolerancie boli po intraarteriálnej aplikácii
pozorované závažné reakcie tkaniva.

Paklitaxel v kombinácii s radiačnou terapiou pľúc, ktorá neberie ohľad na
ich vzájomnú chronologickú postupnosť, môže prispieť k rozvoju
/intersticiálnej pneumonitídy./

Vzhľadom na to, že infúzny koncentrát paklitaxelu obsahuje
/etanol/ (391 mg/ml), je potrebné vziať do úvahy jeho možné účinky na CNS
a iné účinky.

Infúzny koncentrát paklitaxelu obsahuje polyetoxylovaný ricínový olej,
ktorý môže spôsobiť ťažké alergické reakcie.

Pseudomembranózna kolitída bola zaznamenaná zriedkavo včítane prípadov
u pacientov, ktorí neboli súčasne liečení antibiotikami. Táto reakcia sa
musí vziať do úvahy pri diferenciálnej diagnostike prípadov ťažkej
alebo pretrvávajúcej hnačky, ktorá sa objaví počas alebo krátko po liečbe
paklitaxelom.

U pacientov s KS je ťažká mukozitída zriedkavá. Ak sa táto závažná reakcia
vyskytne, je nutné znížiť dávku paklitaxelu o 25 %.

V mnohých experimentálnych systémoch mal paklitaxel teratogénny,
embryotoxický a mutagénny účinok.

Preto musia sexuálne aktívne pacientky a pacienti v reprodukčnom veku
používať účinné metódy antikoncepcie po celú dobu liečby a až do 6 mesiacov
po skončení liečby paklitaxelom (pozri časť 4.6). Hormonálna antikoncepcia
je kontraindikovaná u nádorov pozitívnych na hormonálny receptor.

4.5 Liekové a iné interakcie

Odporúčaným režimom prvolíniovej chemoterapie ovariálneho karcinómu
paklitaxelom je podávanie paklitaxelu pred cisplatinou. Ak sa paklitaxel
podáva pred cisplatinou, jeho bezpečnostný profil zodpovedá profilu
paklitaxelu zaznamenanému pri monoterapii. Ak sa paklitaxel podáva až
po cisplatine, dochádza u pacientov k výraznejšej myelosupresii a k
zníženiu klírensu paklitaxelu približne o 20 %. Pacienti liečení
paklitaxelom súčasne s cisplatinou môžu byť vystavení väčšiemu riziku
zlyhania obličiek v porovnaní s liečbou gynekologických karcinómov samotnou
cisplatinou.

Vzhľadom na to, že pri podávaní paklitaxelu a doxorubicínu v krátkom
časovom slede po sebe sa môže eliminácia doxorubicínu a jeho aktívnych
metabolitov znížiť, musí sa aplikácia paklitaxelu pri úvodnej liečbe
metastázujúceho karcinómu prsníka posunúť o 24 hodín po podaní doxorubicínu
(pozri časť 5.2).
Metabolizmus paklitaxelu čiastočne katalyzujú izoenzýmy CYP2C8 a CYP3A4
cytochrómu P450 (pozri časť 5.2). Klinické štúdie preukázali, že hlavná
metabolická dráha paklitaxelu u ľudí je metabolizmus paklitaxelu na 6?-
hydroxypaklitaxel sprostredkovaný CYP2C8. Súčasné podávanie ketokonazolu,
ktorý je známy ako silný inhibítor CYP3A4, neznižuje u pacientov
vylučovanie paklitaxelu, takže sa oba lieky môžu podávať naraz bez úpravy
dávkovania. Ďalšie údaje, týkajúce sa vzájomných liekových interakcií medzi
paklitaxelom a ostatnými substrátmi/inhibítormi CYP3A4, sú obmedzené. Preto
sa musí venovať zvýšená pozornosť pacientom, ktorí súčasne s paklitaxelom
užívajú známe inhibítory (ako erytromycín, fluoxetín, gemfibrozil) alebo
induktory CYP2C8 alebo CYP3A4 (ako rifampicín, karbamazepín, fenytoín,
fenobarbital, efavirenz, nevirapín).

Premedikácia cimetidínom neovplyvňuje klírens paklitaxelu.

Štúdie s pacientmi s KS, ktorí súbežne užívali viaceré lieky, naznačujú, že
systémový klírens paklitaxelu je významne nižší za prítomnosti nelfinaviru
a ritonaviru, no ostáva neovplyvnený indinavirom. Informácie, ktoré sú
k dispozícii o interakciách s ďalšími inhibítormi proteázy, sú
nepostačujúce. V dôsledku toho sa musí paklitaxel u pacientov, ktorí
dostávajú inhibítory proteázy v rámci súbežnej terapie, podávať opatrne.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita:
O podávaní paklitaxelu počas gravidity sú k dispozícii veľmi obmedzené
dáta. U paklitaxelu je podozrenie, že jeho podávanie počas gravidity
zapríčiňuje veľmi závažné genetické poruchy. Embrytoxicita a fetotoxicita
paklitaxelu sa preukázala u králikov, u krýs spôsoboval zníženie plodnosti.
Tak ako u iných cytotoxických liekov, môže podávanie paklitaxelu gravidným
ženám spôsobiť poškodenie plodu. Preto sa počas gravidity paklitaxel nesmie
užívať pokiaľ to nie je celkom nevyhnutné. Ženám v reprodukčnom veku sa
nesmie aplikovať paklitaxel bez toho, aby používali účinnú antikoncepciu
s výnimkou prípadov, keď si klinický stav matky vyžaduje liečbu
paklitaxelom.

Ženy v reprodukčnom veku liečené paklitaxelom musia používať účinnú
antikoncepciu počas liečby a až do 6 mesiacov po jej ukončení.

Mužom liečeným paklitaxelom sa neodporúča splodenie dieťaťa v dobe liečby
a až do 6 mesiacov po jej skončení.

Laktácia
Počas laktácie je liečba paklitaxelom kontraindikovaná (pozri časť 4.3).
Nie je známe, či sa paklitaxel vylučuje do ľudského materského mlieka.
Štúdie na zvieratách preukázali transfer paklitaxelu do mlieka (pozri časť
5.3). Po dobu trvania terapie sa dojčenie musí prerušiť.

Fertilita
Paklitaxel vyvoláva u potkaních samcov neplodnosť (pozri časť 5.3). Nie je
známe, či sa toto zistenie vzťahuje aj na ľudí. Vzhľadom na možnosť
ireverzibilnej neplodnosti by sa mužskí pacienti mali pred liečbou
paklitaxelom informovať o kryokonzervácii svojich spermií.


4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Narušenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje paklitaxelom sa
nepreukázalo. Je nutné však vziať do úvahy, že táto formulácia obsahuje
alkohol (pozri časť 4.4 a 6.1).

Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje sa môže znížiť v dôsledku
obsahu alkoholu v tomto lieku.


4.8 Nežiaduce účinky

Ak to nie je uvedené inak, nasledujúca diskusia sa vzťahuje na databázu
všeobecných bezpečnostných údajov 812 pacientov so solídnymi nádormi, ktorí
absolvovali monoterapeutickú liečbu paklitaxelom. Vzhľadom na to, že
populácia s KS je špecifická, je na konci tejto časti zvláštna kapitola
založená na klinickej štúdii so 107 pacientmi s KS.

Frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov, ak to nie je uvedené inak, je
u pacientov, ktorí dostávajú paklitaxel na liečbu ovariálneho karcinómu,
karcinómu prsníka alebo NSCLC, väčšinou podobná. Žiadna z pozorovaných
toxicít nebola jasne ovplyvnená vekom.

Výrazné reakcie precitlivenosti s možnými fatálnymi dôsledkami (definované
ako hypotenzia vyžadujúca terapiu, angioedém, ťažkosti s dýchaním
vyžadujúce bronchodilatačnú liečbu, alebo generalizovaná urtikária) sa
vyskytli u dvoch (< 1%) pacientov. U 34 % pacientov (17 % zo všetkých
uskutočnených cyklov) sa vyvinuli menej významné reakcie precitlivenosti.
Tieto menšie reakcie, najmä začervenanie a vyrážka si nevyžadovali
terapeutickú intervenciu, ani nezabránili pokračovaniu v paklitaxelovej
terapii.

Najčastejším významným nežiaducim účinkom bola supresia kostnej drene.
Závažná neutropénia (< 500 buniek/mmł) sa objavila u 28 % pacientov, nebola
však spojená s febrilnými epizódami. Iba u 1 % pacientov sa vyskytla
závažná neutropénia trvajúca 7 alebo viac dní.

Trombocytopénia bola hlásená u 11 % pacientov. U troch percent pacientov
bol aspoň raz počas štúdie počet krvných doštičiek nižší ako 50 000/mmł.
Anémia sa objavila u 64 % pacientov, no závažná (Hb < 5 mmol/l) bola iba
u 6 % z nich. Incidencia a závažnosť anémie sa vzťahovala k počiatočnej
hladine hemoglobínu.

Neurotoxicita, najmä periférna neuropatia sa ukazuje byť častejšia
a závažnejšia, ak sa Paklitaxel podáva v dávke 175 mg/m2 počas
trojhodinovej infúzie (u 85 % pacientov sa objaví neurotoxicita, 15 %
závažná), oproti dávke 135 mg/m2 počas 24-hodinovej infúzie (u 25 %
pacientov sa objaví periférna neuropatia, u 3 % závažná), keď sa paklitaxel
podáva s cisplatinou. U pacientov s NSCLC a s ovariálnym karcinómom, ktorí
boli liečení paklitaxelom počas trojhodinovej infúzie nasledovanej
cisplatinou, bol zaznamenaný zjavný nárast incidencie ťažkej neurotoxicity.
Periférna neuropatia sa môže objaviť po prvom cykle chemoterapie a následne
zhoršiť ďalším vystavením pôsobeniu paklitaxelu. V niekoľkých prípadoch
bola periférna neuropatia dôvodom na prerušenie liečby paklitaxelom.
Senzorické príznaky sa v priebehu niekoľkých mesiacov po ukončení liečby
paklitaxelom zlepšili alebo úplne vyliečili. Už existujúce neuropatie,
ktoré vznikli ako dôsledok predchádzajúcich terapií, nie sú
kontraindikáciou liečby paklitaxelom.
Artralgie alebo myalgie postihli 60 % pacientov, u 13 % boli závažné.

Reakcia v mieste podania počas intravenózneho podania môže viesť k
lokalizovanému edému, bolesti, erytému a indurácii, extravazácia môže
vyústiť do celulitídy. Bolo hlásené olupovanie pokožky vo veľkých a/alebo
malých častiach, ktoré niekedy súviselo s extravazáciou. Môžu sa vyskytnúť
aj zmeny farby pokožky. Len zriedkavo bolo zaznamenané opakovanie kožnej
reakcie v mieste predošlej extravazácie po podaní paklitaxelu na inom
mieste (tzv. „recall“ syndróm). Špecifická liečba extravazácie zatiaľ nie
je známa.

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam nežiaducich účinkov súvisiacich s podaním
paklitaxelu v priebehu trojhodinovej infúzie ako monoterapia
metastázujúcich karcinómov (812 pacientov liečených v rámci klinických
štúdií) a ktoré boli nahlásené v rámci postmarketingovému dohľadu*.

Pri klasifikácii nežiaducich účinkov bola použitá nasledovná konvencia:

veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100, < 1/10); menej časté (? 1/1 000, <
1/100); zriedkavé (? 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000),
neznáme (z dostupných údajov).

V rámci jednotlivých frekvenčných skupín sú nežiaduce účinky usporiadané
v poradí podľa klesajúcej závažnosti.

|Infekcie a nákazy: |Veľmi časté: infekcie (hlavne močových ciest|
| |a horných dýchacích ciest) so zaznamenanými |
| |smrteľnými prípadmi |
| |Menej časté: septický šok |
| |Zriedkavé*: sepsa, peritonitída, pneumónia |
|Poruchy krvi a |Veľmi časté: myelosupresia, neutropénia, |
|lymfatického systému: |anémia, trombocytopénia, leukopénia, |
| |krvácanie |
| |Zriedkavé*: febrilná neutropénia |
| |Veľmi zriedkavé*: akútna myeloidná leukémia,|
| |myelodysplastický syndróm |

|Poruchy imunitného |Veľmi časté: mierne alergické reakcie |
|systému: |(hlavne začervenanie a vyrážka) |
| |Menej časté: významné alergické reakcie |
| |vyžadujúce liečbu (napr. hypotenzia, |
| |angioneurotický edém, ťažkosti s dýchaním, |
| |generalizovaná urtikária, zimnica, bolesti |
| |chrbta, bolesť na hrudi, tachykardia, |
| |abdominálna bolesť, bolesti končatín, |
| |diaforéza a hypertenzia) |
| |Zriedkavé*: anafylaktická reakcia |
| |Veľmi zriedkavé*: anafylaktický šok |
|Poruchy metabolizmu a |Veľmi zriedkavé*: anorexia |
|výživy: | |
|Psychické poruchy: |Veľmi zriedkavé*: stavy zmätenosti |
|Poruchy nervového systému:|Veľmi časté: neurotoxicita (najmä periférna |
| |neuropatia) |
| |Zriedkavé*: motorická neuropatia (s |
| |následnou malou distálnou slabosťou) |
| |Veľmi zriedkavé*: epileptické záchvaty typu |
| |grand mal, autonómna neuropatia (s následným|
| |paralytickým ileom a ortostatickou |
| |hypotenziou), encefalopatia, kŕčovité |
| |záchvaty, závraty, ataxia, bolesť hlavy |
|Poruchy oka: |Veľmi zriedkavé*: poškodenie optického nervu|
| |a/alebo poruchy zraku (scintilujúce |
| |skotómy), obzvlášť u pacientov, ktorí |
| |dostávajú vyššie než odporúčané dávky |
|Poruchy ucha a labyrintu: |Veľmi zriedkavé*: strata sluchu, |
| |ototoxicita, tinitus, vertigo |
|Poruchy srdca a srdcovej |Časté: bradykardia |
|činnosti: |Menej časté: infarkt myokardu, AV blokáda |
| |a synkopa, kardiomyopatia, asymptomatická |
| |ventrikulárna tachykardia, tachykardia s |
| |bigemíniou |
| |Veľmi zriedkavé*: fibrilácia predsiení, |
| |supraventrikulárna tachykardia |
|Poruchy ciev: |Veľmi časté: hypotenzia |
| |Menej časté: trombóza, hypertenzia, |
| |tromboflebitída |
| |Veľmi zriedkavé*: šok |
|Poruchy dýchacej sústavy, |Zriedkavé*: respiračné zlyhanie, pľúcna |
|hrudníka a mediastína: |embólia, fibróza pľúc, intersticiálna |
| |pneumónia, dyspnoe, pleurálna efúzia |
| |Veľmi zriedkavé*: kašeľ |
|Poruchy |Veľmi časté: vracanie, hnačka, nauzea, |
|gastrointestinálneho |sliznicový zápal |
|traktu: |Zriedkavé*: črevná nepriechodnosť, |
| |perforácia čreva, ischemická kolitída, |
| |pankreatitída |
| |Veľmi zriedkavé*: mezenterická žilná |
| |trombóza, pseudomembranózna kolitída, |
| |neutropenická kolitída, ascites, |
| |ezofagitída, zápcha |
|Poruchy pečene a žlčových |Veľmi zriedkavé*: nekróza pečene, hepatická |
|ciest: |encefalopatia (obe s hlásenými smrteľnými |
| |prípadmi) |
|Poruchy kože a podkožného |Veľmi časté: alopécia |
|tkaniva: |Časté: prechodné a mierne zmeny nechtov a |
| |pokožky |
| |Zriedkavé*: pruritus, vyrážka, erytém |
| |Veľmi zriedkavé*: Stevensov-Johnsonov |
| |syndróm, epidermálna nekrolýza, multiformný |
| |erytém, exfoliatívna dermatitída, urtikária,|
| |onycholýza (počas liečby si pacienti musia |
| |nosením vhodného odevu chrániť ruky a nohy |
| |pred slnkom) |
|Poruchy kostrovej a |Veľmi časté: artralgia, myalgia |
|svalovej sústavy a | |
|spojivového tkaniva: | |
|Celkové poruchy a reakcie |Časté: reakcie v mieste podania (zahŕňajúce |
|v mieste podania: |lokalizovaný edém, bolesť, erytém, |
| |induráciu, príležitostne môže extravazácia |
| |vyústiť do celulitídy, fibróza pokožky a |
| |nekróza pokožky) |
| |Zriedkavé*: pyrexia, dehydratácia, asténia, |
| |edém, malátnosť |
|Laboratórne a funkčné |Časté: závažné zvýšenie hladiny AST (SGOT), |
|vyšetrenia: |závažné zvýšenie hladiny alkalickej |
| |fosfatázy |
| |Menej časté: závažné zvýšenie hladiny |
| |bilirubínu |
| |Zriedkavé*: zvýšenie hladiny kreatinínu |
| |v krvi |

U pacientov s karcinómom prsníka, ktorí dostávali paklitaxel ako adjuvantnú
liečbu po AC terapii, sa neurosenzorická toxicita, alergické reakcie,
artralgie/myalgie, anémie, infekcie, horúčky, nauzea/vracanie a hnačka
vyskytovala častejšie ako u pacientov, ktorí boli liečení samotnou AC
terapiou. Frekvencia týchto nežiaducich účinkov však zodpovedala frekvencii
nežiaducich účinkov paklitaxelu pri použití v monoterapii, ako je uvedené
vyššie.

Kombinovaná liečba
Nasledujúce údaje sú prevzaté z dvoch rozsiahlych štúdií prvolíniovej
chemoterapie karcinómu ovária (paklitaxel + cisplatina: viac ako 1050
pacientok); dve štúdie fázy III prvolíniovej liečby metastázujúceho
karcinómu prsníka: jedna, ktorá skúmala kombináciu s doxorubicínom
(paklitaxel + doxorubicín: 267 pacientok), iná, ktorá skúmala kombináciu
s trastuzumabom (plánovaná analýza podskupiny paklitaxel + trastuzumab:
188 pacientok) a dve skúšania fázy III zamerané na liečenie pokročilého
NSCLC (paklitaxel + cisplatina: viac ako 360 pacientok) (pozri časť 5.1).

Keď sa paklitaxel podával počas trojhodinovej infúzie ako prvolíniová
liečba ovariálneho karcinómu, neurotoxicita, artralgie/myalgie a alergie
boli častejšie a závažnejšie u pacientov liečených paklitaxelom, po ktorom
im bola podaná cisplatina, ako u pacientov liečených cyklofosfamidom, po
ktorom nasledovala cisplatina. Myelosupresia sa zdala byť menej častá a
závažná pri liečbe paklitaxelom podaným v trojhodinovej infúzii, po ktorej
nasledovala cisplatina, v porovnaní s cyklofosfamidom, po ktorom
nasledovala cisplatina.

Pri prvolíniovej chemoterapii metastázujúceho karcinómu prsníka bola
neutropénia, anémia, periférna neuropatia, artralgia/myalgia, asténia,
horúčka a hnačka hlásená častejšie a v závažnejšej forme, ak sa paklitaxel
(220 mg/m2) podával v trojhodinovej infúzii 24 hodín po doxorubicíne
(50 mg/m2) v porovnaní so štandardnou FAC terapiou (5-FU 500 mg/m2,
doxorubicín 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2). Nauzea a vracanie boli
menej časté a závažné pri režime paklitaxel (220 mg/m2)/doxorubicín
(50 mg/m2) ako pri štandardnom FAC režime. K nižšej frekvencii a závažnosti
nauzey a vracania mohlo prispieť použitie kortikosteroidov v ramene
paklitaxel/doxorubicín.

Ak sa paklitaxel podával ako trojhodinová infúzia v kombinácii
s trastuzumabom pri prvolíniovej liečbe pacientok s metastázujúcim
karcinómom prsníka, boli nasledujúce nežiaduce účinky (bez vzťahu k
paklitaxelu alebo trastuzumabu) častejšie a závažnejšie, ako pri liečbe
paklitaxelom v monoterapii: srdcové zlyhanie (8 % vs. 1 %), infekcie (46 %
vs. 27 %), zimnica (42 % vs. 4 %), horúčka (47 % vs. 23 %), kašeľ (42 % vs.
22 %), vyrážka (39 % vs. 18 %), artralgia (37 % vs. 21 %), tachykardia
(12 % vs. 4 %), hnačka (45 % vs. 30 %), hypertenzia (11 % vs. 3 %),
epistaxia (18 % vs. 4 %), akné (11 % vs. 3 %), herpes simplex (12 % vs.
3 %), náhodné zranenia (13 % vs. 3 %), insomnia (25 % vs. 13 %), rinitída
(22 % vs. 5 %), sinusitída (21 % vs. 7 %) a reakcie v mieste podania (7%
vs. 1 %).

Niektoré rozdiely medzi týmito frekvenciami môžu byť spôsobené zvýšeným
počtom cyklov a dlhším trvaním kombinovanej liečby paklitaxelom a
trastuzumabom v porovnaní s monoterapeutickým podávaním paklitaxelu.
Závažné príhody s podobnou frekvenciou boli hlásené pri kombinovanej liečbe
paklitaxelom a trastuzumabom, ako aj pri monoterapeutickej liečbe
paklitaxelom.

Keď sa pri metastázujúcom karcinóme prsníka podával doxorubicín
v kombinácii s paklitaxelom, boli u 15 % pacientok zaznamenané anomálie
kontraktility srdca (? 20 % zníženie ejekčnej frakcie ľavej komory) oproti
10 % pacientok liečených štandardným FAC režimom.+ Kongestívne zlyhanie
srdca bolo zaznamenané u <1 % pacientov liečených buď kombináciou
doxorubicín/paklitaxel alebo štandardným FAC režimom. Podanie trastuzumabu
v kombinácii s paklitaxelom u pacientov, ktorí boli v minulosti liečení
antracyklínmi, viedlo k zvýšenej frekvencii a závažnosti porúch funkcie
srdca v porovnaní s monoterapeutickým podávaním paklitaxelu (NYHA trieda
I/II 10 % vs. 0 %, NYHA trieda III/IV 2 % vs. 1 %) a zriedkavo bolo spojené
s úmrtím (pozri Súhrn charakteristických vlastností trastuzumabu). Vo
všetkých týchto zriedkavých prípadoch pacienti reagovali na vhodnú liekovú
terapiu.

U pacientov, ktorí boli súbežne liečení radiačnou terapiou, bola
zaznamenaná radiačná pneumonitída.

Kaposiho sarkóm súvisiaci s aidsom
Okrem hematologických a hepatických nežiaducich účinkov (pozri nižšie),
bola frekvencia a závažnosť nežiaducich účinkov u pacientov s KS
v porovnaní s pacientmi so solídnymi nádormi liečenými monoterapiou
paklitaxelu vo všeobecnosti podobná, čo je podložené klinickou štúdiou
zahrnujúcou 107 pacientov.

Poruchy krvi a lymfatického systému: Supresia kostnej drene je
najvýznamnejšou toxicitou, ktorá obmedzuje dávku. Neutropénia je
najdôležitejšou hematologickou toxicitou. Počas prvého cyklu liečby sa
objavila závažná neutropénia (< 500 buniek/mm3) u 20 % pacientov. Počas
celého terapeutického obdobia sa vyskytla závažná neutropénia u 39 %
pacientov. Neutropénia pretrvávala dlhšie ako 7 dní u 41 % pacientov
a 30–35 dní u 8 % pacientov. U všetkých pacientov, ktorí boli sledovaní, sa
po 35 dňoch neutropénia upravila. Incidencia neutropénie 4. stupňa, ktorá
trvala [pic]7 dní, bola 22 %.

Neutropenická horúčka v spojitosti s paklitaxelom bola hlásená u 14 %
pacientov a v 1,3 % liečebných cyklov. Počas liečby paklitaxelom sa
vyskytli 3 septické príhody (2,8 %), ktoré mali fatálne vyústenie.

Trombocytopénia sa vyskytla u 50 % pacientov, závažná trombocytopénia (<
50 000 buniek/mm3) u 9 % pacientov. Len u 14 % pacientov sa objavil pokles
v počte krvných doštičiek pod 75 000 buniek/mm3 aspoň raz v priebehu
liečby. Krvácanie spojené s podaním paklitaxelu bolo hlásené u menej ako
3 % pacientov, no tieto hemoragické príhody boli lokalizované.

Anémia (Hb < 11 g/dl) bola pozorovaná u 61 % pacientov, závažná anémia (Hb
< 8 g/dl) sa vyskytla u 10 % pacientov. Transfúziu erymasy potrebovalo 21 %
pacientov.

Hepatobiliárne poruchy: Medzi pacientmi (>50 % liečených inhibítormi
proteázy) s normálnymi východiskovými pečeňovými funkciami, u 28 %, 43 %
a 44 % stúpla hladina bilirubínu, alkalickej fosfatázy a AST (SGOT).
Závažný vzostup u každého z týchto parametrov bol zaznamenaný u 1 %
prípadov.

4.9 Predávkovanie

Na predávkovanie paklitaxelom nie je známe žiadne antidotum. V prípade
predávkovania sa musí pacient starostlivo monitorovať. Liečba sa musí
zamerať na primárne predpokladané toxicity, ktoré pozostávajú zo supresie
kostnej drene, periférnej neurotoxicity a mukozitídy.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastické látky (taxány), ATC kód: L01C
D01.

Paklitaxel je antimikrotubulárna látka, ktorá podporuje zoskupovanie
mikrotubulov z tubulínových dimérov a stabilizuje ich tým, že zabraňuje ich
depolymerizácii. Táto stabilita spôsobuje inhibíciu normálnej dynamickej
reorganizácie mikrotubulárnej siete, ktorá je esenciálna pre vitálnu
interfázu a mitotické bunkové funkcie. Paklitaxel navyše indukuje tvorbu
abnormálnych zhlukov mikrotubulov počas bunkového cyklu a viacpočetných
mikrotubulárnych astier pri mitóze.

Karcinóm ovária
Bezpečnosť a účinnosť paklitaxelu pri prvolíniovej chemoterapii ovariálneho
karcinómu bola vyhodnotená v dvoch veľkých, randomizovaných, kontrolovaných
(vs. cyklofosfamid 750 mg/m2/cisplatina 75 mg/m2) skúšaniach. V
rámci skúšania Intergroup (BMS CA139-209) dostalo viac ako 650 pacientok s
primárnym ovariálnym karcinómom v klinickom štádiu IIb-c, III alebo IV
maximálne 9 liečebných cyklov paklitaxelu (175 mg/m2 počas 3 hodín)
s následným podaním cisplatiny (75 mg/m2) alebo kontrolného lieku. Druhé
veľké klinické skúšanie (GOG-111/BMS CA139-022) hodnotilo maximálne
6 cyklov buď paklitaxelu (135 mg/m2 počas 24 hodín) s následným podaním
cisplatiny (75 mg/m2) alebo kontrolného lieku u viac ako 400 pacientok s
primárnym ovariálnym karcinómom v klinickom štádiu III/IV, s reziduálnym
nálezom väčším ako 1 cm po laparotómii, alebo so vzdialenými metastázami.
Aj keď sa oba režimy podávania paklitaxelu priamo navzájom neporovnávali, v
oboch skúšaniach bola u pacientok liečených kombináciou paklitaxelu a
cisplatiny vyššia miera úspešnosti, vykazovali dlhší čas do progresie
choroby a dlhší čas prežívania v porovnaní so štandardnou terapiou. Zvýšená
neurotoxicita, artralgia/myalgia, ale nižšia myelosupresia bola pozorovaná
u pacientok s pokročilým ovariálnym karcinómom, ktoré dostávali
trojhodinovú infúziu paklitaxelu/cisplatiny v porovnaní s pacientkami,
ktoré dostávali cyklofosfamid/cisplatinu.

Karcinóm prsníka
3121 pacientok s karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín bolo
liečených adjuvantnou terapiou paklitaxelom, alebo ostali po 4 cykloch
doxorubicínu a cyklofosfamidu (CALGB 9344, BMS CA 139-223) bez akejkoľvek
chemoterapie. Medián sledovania bol 69 mesiacov. Celkove došlo u pacientok
liečených paklitaxelom k významnému zníženiu rizika návratu ochorenia
o 18 % oproti pacientkam, ktoré dostali len AC liečbu (p=0,0014)
a k významnému zníženiu rizika úmrtia o 19 % oproti pacientkam, ktoré boli
liečené len AC terapiou (p=0,0044). Retrospektívna analýza preukázala
výhody u všetkých podskupín pacientok. U pacientok s nádormi s hormonálne
negatívnymi receptormi/neznámymi nádormi sa znížilo riziko návratu
ochorenia na 28 % (95 % CI: 0,59–0,86). V podskupine pacientok s nádormi s
pozitívnymi hormonálnymi receptormi sa znížilo riziko návratu ochorenia na
9 % (95%CI: 0,78–1,07).

Štúdia však neskúmala účinok rozšírenia AC terapie na viac ako 4 cykly. Na
základe tejto jedinej štúdie sa nedá vylúčiť, že pozorované rozdiely v
účinnosti sú spôsobené rozdielnou dĺžkou trvania chemoterapie medzi
obidvomi ramenami (AC 4 cykly, AC a paklitaxel 8 cyklov). Preto sa
adjuvantná liečba paklitaxelom musí považovať za alternatívu k rozšírenej
AC terapii.

V druhej veľkej klinickej štúdii s podobnou schémou bolo 3060 pacientok s
karcinómom prsníka s postihnutím lymfatických uzlín randomizovaných
k podaniu alebo nepodaniu paklitaxelu vo vyššej dávke 225 mg/m2 po
4 cykloch AC (NSABP B-28, BMS CA139-270). Pri mediáne sledovania po dobu
69 mesiacov sa u pacientov liečených paklitaxelom významne znížilo riziko
návratu ochorenia o 17 % v porovnaní s pacientmi, ktorí dostali iba samotný
AC (p=0,006); liečba paklitaxelom bola spojená so znížením rizika úmrtia na
7 % (95 % CI: 0,78–1,12). Všetky podskupinové analýzy boli pre
paklitaxelové rameno priaznivé. V tejto skupine sa u pacientok s nádormi s
pozitívnymi hormonálnymi receptormi znížilo riziko návratu ochorenia o 23 %
(95 % CI: 0,6–0,92); v podskupine pacientov s nádormi s negatívnymi
hormonálnymi receptormi sa znížilo riziko návratu ochorenia o 10 %
(95 % CI: 0,7–1,11).

. Účinnosť a bezpečnosť paklitaxelu pri prvolíniovej terapii
metastázujúceho karcinómu prsníka bola vyhodnotená v dvoch kľúčových,
randomizovaných, kontrolovaných, otvorených štúdiách fázy III. V prvej
štúdii (BMS CA139-278) bola porovnaná kombinácia bolusu doxorubicínu
(50 mg/m2) a paklitaxelu, ktorý bol podaný po 24 hodinách (220 mg/m2 v
trojhodinovej infúzii) (AT) so štandardným FAC režimom (5-FU 500 mg/m2,
doxorubicín 50 mg/m2, cyklofosfamid 500 mg/m2), pričom obe boli podané
každé 3 týždne v 8 cykloch. Do tejto randomizovanej štúdie bolo
zahrnutých 267 pacientok s metastázujúcim karcinómom prsníka, ktoré buď
predtým nedostali chemoterapiu alebo dostali iba základnú adjuvantnú
neantracyklínovú chemoterapiu. Výsledky ukázali významný rozdiel v
priemernom čase do progresie u pacientok liečených AT v porovnaní s
pacientkami, ktoré dostali FAC (8,2 vs. 6,2 mesiaca; p=0,029). Medián
prežitia bol v prospech paklitaxelu/doxorubicínu v porovnaní s FAC (23,0
vs. 18,3 mesiaca; p=0,004). V liečebných ramenách AT a FAC 44 %,
resp. 48 % pacientok dostalo doplnkovú chemoterapiu, ktorá u 7 %
resp. 50 % zahrnovala taxány. Celkový pomer odpovedí bol taktiež
významne vyšší v ramene AT v porovnaní s ramenom FAC (68 % vs. 55 %).
Úplné odpovede boli pozorované u 19 % pacientok ramena
paklitaxel/doxorubicín oproti 8 % pacientok ramena FAC. Všetky výsledky
boli následne potvrdené zaslepenou nezávislou kontrolou.
. V druhej pivotnej štúdii bola vyhodnotená účinnosť a bezpečnosť
kombinácie paklitaxelu a Herceptínu® pomocou plánovanej analýzy
podskupiny (pacientky s metastázujúcim karcinómom prsníka, ktoré už
predtým dostali adjuvantné antracyklíny) štúdie HO648g. Účinnosť
Herceptinu® v kombinácii s paklitaxelom u pacientok, ktoré predtým
nedostali adjuvantné antracyklíny, nebola dokázaná. Kombinácia
trastuzumabu (záťažová dávka 4 mg/kg, po ktorej nasledovala týždenná
dávka 2 mg/kg) a paklitaxelu (175 mg/m2) v trojhodinovej infúzii každé
tri týždne, bola porovnaná s monoterapiou paklitaxelu (175 mg/m2)
v trojhodinovej infúzii každé tri týždne u 188 pacientok
s metastázujúcim karcinómom prsníka so zvýšenou expresiou receptoru HER2
(2+ alebo 3+ stanovenou imunohistochemicky), ktoré boli už predtým
liečené antracyklínmi. Paklitaxel sa podával každé tri týždne aspoň po
6 cykloch, kým trastuzumab sa podával každý týždeň až do progresie
choroby. Štúdia ukázala významnú prospešnosť kombinovanej liečby
paklitaxelom a trastuzumabom vyjadrenú časom do progresie (6,9 vs.
3,0 mesiace), podielom reakcie (41 % vs. 17 %) a jej trvaním (10,5 vs.
4,5 mesiaca) v porovnaní s monoterapiou paklitaxelom. Najvýznamnejšia
toxicita pozorovaná pri kombinovanej liečbe paklitaxelom a trastuzumabom
bola srdcová dysfunkcia (pozri časť 4.8).

Pokročilý nemalobunkový karcinóm pľúc
Liečba pokročilého NSCLC pomocou paklitaxelu 175 mg/m2 a po ňom podanej
cisplatiny 80 mg/m2 bola vyhodnotená v dvoch klinických štúdiách fázy III
(367 pacientov liečených režimami obsahujúcimi paklitaxel). Obe skúšania
boli randomizované, prvé porovnávalo liečbu s terapiou cisplatinou
100 mg/m2, druhé používalo ako komparátor teniposid 100 mg/m2 a následne
podanú cisplatinu 80 mg/m2 (367 pacientov dostávalo komparátor). Výsledky
oboch štúdií boli podobné. V prvých výsledkoch mortality neboli nájdené
žiadne významné rozdiely medzi režimom obsahujúcim paklitaxel
a komparátorom (medián doby prežitia bol 8,1 a 9,5 mesiaca pri liečbe
obsahujúcej paklitaxel, 8,6 a 9,9 mesiaca pri liečbe komparátorom). Podobne
nebol žiaden významný rozdiel medzi liečebnými režimami pokiaľ išlo o dobu
prežitia bez progresie ochorenia. Bol však zistený štatistický významný
prospech v zmysle pomeru klinickej odpovede. Hodnotenie kvality života
naznačuje prospech, ktorý prinášajú režimy obsahujúce paklitaxel pokiaľ ide
o stratu chuti a poskytuje jasný dôkaz inferiority režimov obsahujúcich
paklitaxel pokiaľ ide o periférnu neuropatiu (p<0,008).

Kaposiho sarkóm súvisiaci s aidsom
Pokiaľ ide o liečbu KS súvisiaceho s aidsom bola účinnosť a bezpečnosť
paklitaxelu predmetom skúmania samostatnej nekomparatívnej štúdie
u pacientok s pokročilým KS, ktoré v minulosti podstúpili systémovú
chemoterapiu. Primárnym cieľom bola čo najlepšia odozva tumoru. Zo
107 pacientok bolo 63 rezistentných na liečbu lipozomálnymi antracyklínmi.
Táto podskupina sa považuje za jadro populácie pre hodnotenie účinnosti.
Celkový pomer úspešnosti (kompletná/čiastočná odpoveď) bol po 15 liečebných
cykloch u pacientok rezistentných na lipozomálne antracyklíny 57 % (CI 44 –
70 %). Po prvých troch cykloch bolo zjavných viac ako 50 % odpovedí. Pomer
odpovedí u populácie rezistentnej na lipozomálne antracyklíny bol
porovnateľný s pomerom odpovedí pacientok, ktoré neboli nikdy liečené
inhibítorom proteázy (55,6 %) a pacientok, ktoré ho dostali aspoň dva
mesiace pred liečbou paklitaxelom (60,9 %). Medián času do progresie bol
u jadra populácie 468 dní (95 % CI 257-NE). Medián prežitia sa nedal
vypočítať, ale spodná hranica 95 % bola u jadra pacientov 617 dní.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenóznom podaní klesá plazmatická hladina paklitaxelu bifázicky.
Farmakokinetika paklitaxelu bola stanovená po podaní 3- a 24-hodinovej
infúzie v dávke 135 a 175 mg/m2. Stredný biologický polčas sa pohyboval
medzi 3,0 až 52,7 hod, a stredná, z kompartmentov neodvodená hodnota
celkového telového klírensu sa pohybovala medzi 11,6 a 24,0 l/hod/m2;
celkový telový klírens sa znižoval s vyššou plazmatickou koncentráciou
paklitaxelu. Stredný rovnovážny distribučný objem bol medzi 198 a 688 l/m2,
čo naznačuje rozsiahlu extravazálnu distribúciu a/alebo väzbu na tkanivá.
Pre trojhodinovú infúziu je charakteristické, že zvyšujúca sa dávka má za
následok nelineárnu farmakokinetiku. Pri 30 % zvýšení dávky z 135 mg/m2 na
175 mg/m2 sa hodnoty Cmax a AUC>? zvýšili o 75 % a 81 %, v uvedenom poradí.


Po intravenóznom podaní dávky 100 mg/m2 v priebehu trojhodinovej infúzie
19 pacientkam s KS bola stredná Cmax 1 530 ng/ml (761–2 860 ng/ml) a
stredná AUC 5 619 ng.hod/ml (2 609–9 428 ng.hod/ml). Klírens bol
20,6 l/hod/m2 (rozpätie 11–38) a distribučný objem bol 291 l/m2 (rozpätie
121–638). Terminálny polčas eliminácie bol v priemere 23,7 hodiny (rozpätie
12–33).

Variabilita medzi pacientkami bola pri systémovej expozícii paklitaxelu
minimálna. Neexistuje dôkaz, že by mnohonásobné liečebné cykly spôsobovali
akumulovanie paklitaxelu v tele.

/In vitro/ štúdie o väzbe na ľudské sérové proteíny naznačujú, že je
naviazaných 89–98 % lieku. Prítomnosť cimetidínu, ranitidínu, dexametazónu
alebo difenylhydramínu neovplyvňuje väzbu paklitaxelu na proteíny.

Likvidácia paklitaxelu u ľudí zatiaľ nebola celkom objasnená.
Stredná hodnota kumulatívneho množstva nezmeneného lieku vylúčeného močom
sa pohybovala medzi 1,3 a 12,6 % dávky, čo naznačuje, že paklitaxel má
významný nerenálny klírens. Metabolizmus pečeňou a biliárny klírens môžu
byť hlavným mechanizmom pre likvidáciu paklitaxelu. Zdá sa, že sa
paklitaxel primárne metabolizuje enzýmami cytochrómu P450. Po podaní
rádioaktívne označeného paklitaxelu sa našlo priemerne 26 %, 2 % a 6 %
rádioaktivity v stolici vo forme 6?-hydroxypaklitaxelu, 3´-p-
hydroxypaklitaxelu, resp. 6?-3´-p-dihydroxypaklitaxelu. Vytváranie týchto
hydroxylovaných metabolitov je katalyzované CYP2C8, CYP3A4, prípadne oboma
CYP2C8, resp. CYP3A4. Vplyv porúch pečene a obličiek na vylučovanie
paklitaxelu po jeho podaní vo forme trojhodinovej infúzie nebol zatiaľ
formálne preskúmaný. Farmakokinetické parametre získané od jedného
pacienta, ktorý podstupoval hemodialýzu a dostal trojhodinovú infúziu
paklitaxelu 135 mg/m2, sa nachádzali v rámci hraníc, ktoré sa zistili u
nedialyzovaných pacientov.

V klinických štúdiách, v ktorých bol paklitaxel podávaný súčasne
s doxorubicínom, bola distribúcia a eliminácia doxorubicínu a jeho
metabolitov predĺžená. Celková plazmatická expozícia doxorubicínom bola
o 30 % vyššia, keď sa paklitaxel podal okamžite po doxorubicíne, ako keď
bol medzi podaním liekov 24-hodinový interval.

Ak budete aplikovať paklitaxel v kombinácii s inými liekmi, pozrite si,
prosím, Súhrn charakteristických vlastností cisplatiny, doxorubicínu alebo
trastuzumabu, kde nájdete bližšie informácie o aplikácii týchto liekov.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Karcinogénny potenciál paklitaxelu zatiaľ nebol preštudovaný. No
vychádzajúc z publikovanej literatúry je paklitaxel na základe
farmakodynamického mechanizmu účinku potenciálne karcinogénna a genotoxická
látka. Na testovacích systémoch cicavcov sa preukázalo, že paklitaxel je
toxický /in vitro/ aj /in vivo/.

Preukázalo sa, že paklitaxel má embryotoxický a fetotoxický účinok
na králiky a znižuje plodnosť krýs.

U nízkych dávok paklitaxelu boli pozorované nežiaduce účinky na reprodukčné
orgány muža, toxické dávky mali za následok poškodenie mužskej a ženskej
plodnosti. Embryofetálna toxicita indikovaná vnútromaternicovou mortalitou,
zvýšené rezorpcie a zvýšené úmrtia plodu boli pozorované u materských
toxických dávok u krýs a králikov. Teratogénne účinky boli pozorované
u králikov pri dávkach pod hranicou materskej toxicity. Obmedzené
vylučovanie paklitaxelu do mlieka bolo pozorované u laktujúcich krýs.
Paklitaxel nebol mutagénny, ale spôsobil chromozomálne aberácie /in/
/vitro/ a /in vivo/. Karcinogénny potenciál paklitaxelu zatiaľ nebol
preštudovaný. Oneskorené neurotoxické účinky boli histopatologicky
pozorované po opakovaných dávkach so žiadnym alebo obmedzeným dôkazom
o zotavení.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Bezvodný etanol
Polyetoxylovaný ricínový olej (ricínoleoylmakrogol-glycerol)

6.2 Inkompatibility

Polyetoxylovaný ricínový olej sa môže vylúhovaním z plastových
polyvinylchloridových (PVC) obalov zmeniť na DEHP (di-(2-etylhexyl)ftalát),
ktorého hladiny sa zvyšujú úmerne času a koncentrácii. Preto sa má
príprava, uchovávanie a podanie riedeného paklitaxelu vykonávať pomocou
zariadenia, ktoré neobsahuje PVC.

Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené
v časti 6.6.


6.3 Čas použiteľnosti

Neotvorená injekčná liekovka:
18 mesiacov


Po otvorení pred nariedením

Chemická a fyzikálna stabilita lieku, ktorý po otvorení zostáva v injekčnej
liekovke, bola po viacnásobných vstupoch ihly a odobratí časti liečiva
preukázaná po dobu 28 dní pri 25 °C. Z mikrobiologického hľadiska sa môže
už otvorený liek uchovávať po maximálnu dobu 28 dní pri 25 °C. Za iné doby
a podmienky uchovávania používaného lieku zodpovedá používateľ.


Po zriedení

Chemická a fyzikálna stabilita zriedeného roztoku pre infúzie bola
preukázaná pri teplote 5 °C a 25 °C po dobu 7 dní, ak je liek riedený 5 %
roztokom dextrózy, a po dobu 14 dní, ak je riedený 0,9 % roztokom chloridu
sodného na injekcie. Z mikrobiologického hľadiska by sa liek mal okamžite
použiť. Ak sa liek nepoužije okamžite, za podmienky a čas uchovávania
používaného lieku zodpovedá používateľ a pokiaľ sa riedenie roztoku
neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, by
uchovávanie roztoku nemalo trvať dlhšie ako 24 hod pri 2–8 °C.


6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
Uchovávajte /injekčnú/ /liekovku/ vo /vonkajšom/ obale na ochranu pred svetlom.

Zmrazenie nemá nežiaduci účinok na neotvorené injekčné liekovky.
Podmienky na uchovávanie nariedeného lieku, pozri časť 6.3.


6.5 Druh obalu a obsah balenia

Sklenené injekčné liekovky typu I (uzavreté bromobutylovou a gumenou
zátkou, ktorá je potiahnutá omniflexom) s obsahom 30 mg, 100 mg alebo
300 mg paklitaxelu v 5 ml, 16,7 ml alebo 50 ml roztoku.

Injekčné liekovky sú oddelene zabalené v kartónovom obale.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.


6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Manipulácia: Tak ako pri zaobchádzaní so všetkými antineoplastickými
látkami, aj pri zaobchádzaní s paklitaxelom je nutná zvýšená opatrnosť.
Riedenie má vykonávať zaškolený personál za aseptických podmienok na mieste
vyhradenom pre tento úkon. Pri manipulácii sa musia používať primerané
ochranné rukavice. Zvýšená pozornosť sa má venovať tomu, aby sa zabránilo
kontaktu s pokožkou a sliznicami. Po kontakte liečiva s pokožkou sa musí
postihnuté miesto umyť mydlom a opláchnuť vodou. Po lokálnom kontakte sa
môže objaviť brnenie, pálenie a začervenanie. Pri kontakte so sliznicami sa
postihnuté miesto musí dôkladne opláchnuť vodou. Pri vdýchnutí bolo
zaznamenané dyspnoe, bolesti na hrudi, pálenie hrdla a nauzea. Ak sa
zmrazili neotvorené injekčné liekovky, môže sa vytvoriť zrazenina, ktorá sa
rozpustí za slabého alebo žiadneho miešania po dosiahnutí teploty
miestnosti. To nemá vplyv na kvalitu lieku. Ak roztok ostane zakalený alebo
ak možno vidieť nerozpustnú zrazeninu, musí sa injekčná liekovka
zlikvidovať. Po viacnásobných vstupoch ihly a odberoch lieku si injekčné
liekovky zachovajú pri 25 °C mikrobiálnu, chemickú a fyzikálnu stabilitu až
do 28 dní. Za iné doby a podmienky uchovávania používaného lieku zodpovedá
používateľ. Zariadenie Chemo-Dispensing Pin alebo podobné zariadenia
s bodcom sa nesmú používať, nakoľko môžu spôsobiť poškodenie zátky
injekčnej liekovky a stratu sterility.

Príprava na intravenózne podanie: Pred infúziou sa musí infúzny koncentrát
paklitaxelu zriediť pomocou aseptických techník v 0,9 % roztoku chloridu
sodného na injekciu, alebo v 5 % roztoku dextrózy na injekciu, alebo v 5 %
roztoku dextrózy a 0,9 % roztoku chloridu sodného na injekciu, alebo v 5 %
roztoku dextrózy na Ringerovu injekciu, na konečnú koncentráciu 0,3 až
1,2 mg/ml.

Chemická a fyzikálna stabilita používaného roztoku pripraveného na infúziu
bola preukázaná pri teplote 5 °C a 25°C po dobu 7 dní pri rozpustení v 5 %
roztoku dextrózy a po dobu 14 dní, ak je liek rozpustený v 0,9 % roztoku
chloridu sodného na injekciu. Z mikrobiologického hľadiska by sa liek mal
okamžite použiť. Ak sa liek nepoužije okamžite, za podmienky a čas
uchovávania používaného lieku zodpovedá používateľ a pokiaľ sa riedenie
neuskutočnilo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmienok, by
obvykle nemalo trvať dlhšie ako 24 hod pri teplote 2–8 °C.

Po rozpustení je roztok určený len na jednorazové použitie.
Pri príprave sa môže v roztoku objaviť zahmlenie, ktoré je znakom formácie
vehikula a filtráciou sa nedá odstrániť. Paclitaxel Accord 6 mg/ml, infúzny
koncentrát sa má podávať cez in-line filter s mikroporéznou membránou
s pórmi o veľkosti ?0,22 ?m. Nebol zaznamenaný úbytok účinnosti po
simultánnom podaní roztoku cez i. v. hadičku so zaradeným in-line filtrom.

Zriedkavo bol zaznamenaný vznik zrazeniny počas infúzie paklitaxelu, a to
zvyčajne na konci 24-hodinovej infúzie. Aj keď sa príčina vyzrážania
neobjasnila, je pravdepodobne spojená so vznikom presýteného roztoku zo
zriedeného. Pre zníženie rizika precipitácie sa musí roztok paklitaxelu
použiť čo najskôr po jeho príprave, pričom je nutné vyhnúť sa jeho
nadmernému traseniu, vibráciám alebo miešaniu. Infúzny set sa musí pred
použitím dôkladne prepláchnuť. Počas infúzie sa musí vzhľad roztoku
pravidelne kontrolovať a akonáhle sa objaví zrazenina, musí sa infúzia
zastaviť.

Pre minimalizáciu vystavenia pacientov účinkom DEHP, ktorý sa môže
uvoľňovať z plastových polyvinylchloridových infúznych vreciek a súprav
alebo iných lekárskych nástrojov, musí sa rozriedený roztok paklitaxelu
uchovávať v nepolyvinylchloridových fľašiach (zo skla, polypropylénu) alebo
plastových obaloch (z polypropylénu, polyolefínu) a podávať súpravou, ktorá
je zvnútra potiahnutá vrstvou polyetylénu. Používanie filtrov (napr. IVEX-
2®), ktoré majú včlenenú krátku vstupnú a/alebo výstupnú plastovú trubičku
z PVC, nemalo za následok významné uvoľňovanie DEHP.

Likvidácia: Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť
zlikvidovaný v súlade s národnými požiadavkami.

/Bezpečnostné pokyny pre prípravu infúzneho roztoku paklitaxelu/
1. Je nutné používať ochrannú komoru a nosiť ochranné rukavice a ochranný
plášť. Ak nie je k dispozícii ochranná komora, musia sa používať rúška na
ústa a ochranné okuliare.
2. S liekom nesmú manipulovať gravidné ženy a ženy, ktoré môžu otehotnieť.
3. Otvorené nádoby, ako injekčné liekovky a infúzne fľaše a použité kanyly,
injekčné striekačky, katétre, hadičky a zvyšky cytostatík sa musia
považovať za nebezpečný odpad a likvidovať podľa národných predpisov
o zaobchádzaní s NEBEZPEČNÝM ODPADOM.
4. V prípade rozliatia dodržujte nasledujúce pokyny: - nosenie ochranného
odevu je povinné – rozbité sklo sa musí pozbierať a umiestniť
v kontejneri pre NEBEZPEČNÝ ODPAD – kontaminované povrchy sa musia
dôkladne opláchnuť výdatným množstvom studenej vody – opláchnuté povrchy
sa musia potom dôkladne utrieť a materiál, ktorý sa použije na utieranie,
sa musí zlikvidovať ako NEBEZPEČNÝ ODPAD
5. V prípade, že dôjde ku kontaktu infúzneho koncentrátu paklitaxelu
s pokožkou, musí sa táto oblasť opláchnuť výdatným množstvom tečúcej vody
a potom umyť mydlom a vodou. V prípade kontaktu so sliznicami umyte
dotknutú oblasť dôkladne vodou. V prípade nevoľnosti spojte sa s lekárom.
6. V prípade kontaktu infúzneho koncentrátu paklitaxelu s očami vypláchnite
ich dôkladne výdatným prúdom studenej vody. Ihneď vyhľadajte očného
lekára.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Accord Healthcare Limited
Sage House, 319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex,
HA1 4HF,
Veľká Británia


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

44/0373/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20364
Skupina ATC:
L01 - Cytostatiká
Skupina ATC:
L01CD01 - paclitaxelum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
GB Veľká británia
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
133.50 € / 4021.82 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
133.50 € / 4021.82 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.90 € ÚP:8.43 € DP:1.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.00 € ÚP:28.10 € DP:4.90 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:99.00 € ÚP:0.00 € DP:99.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien