Detail:
VENORUTON cps 50x300 mg
Názov lieku:
VENORUTON
Doplnok názvu:
cps 50x300 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č 1820/2005
PRÍLOHA Č.3 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 1363/2001


Písomná informácia pre používateľov


Názov lieku

Venoruton® 300
oxerutinum
Kapsuly

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika


Zloženie lieku.


Liečivo: oxerutinum (O-(ß-hydroxyethyl)-rutosidea, oxerutín) 300 mg


Pomocné látky: makrogolum 6000 (makrogol 600), gelatina (želatína), ferri
oxidum flavum (žltý oxid železitý), titanii dioxidum (oxid titaničitý)

Farmakoterapeutická skupina

Venofarmakum, vazoprotektívum

Charakteristika

Liečba ťažkostí žilového pôvodu

Čo je liek Venoruton 300 a kedy sa užíva?
Venoruton 300 obsahuje O-((-hydroxyetyl)-rutozidy, ktoré prispievajú k
normalizácii funkcie najmenších krvných ciev (kapilár) tým, že zvyšujú
pevnosť ich stien a znižujú ich priepustnosť.
U pacientov, ktorí trpia varixami a niektorými inými ochoreniami žíl
dolných končatín, prepúšťajú malé cievy nadmerné množstvo vody, čo vedie k
opuchu členkov. Venoruton 300 zmenšuje opuch, a tak prináša úľavu pri
bolestiach nôh, unavených alebo ťažkých nohách a kŕčoch.
Pri hemoroidoch vyvolá Venoruton 300 v sliznici konečníka rýchle a dlhodobé
zníženie opuchu a zmierni príznaky, ako sú bolesti, mokvanie, svrbenie a
krvácanie.

Čomu treba venovať pozornosť počas liečby?
Na zmiernenie príznakov varixov sa ešte odporúča mať počas dňa nohy podľa
možnosti čo najčastejšie vyložené vo zvýšenej polohe. Na noc sa odporúča
nakloniť lôžko vyvýšením pod nohami. Odporúča sa používať aj elastickú
bandáž, prípadne špeciálne sťahovacie pančuchy. Dokázalo sa, že Venoruton v
týchto prípadoch prináša ďalšie zvýraznenie účinku.

Kedy sa liek Venoruton 300 nemá užívať?
Venoruton 300 by ste nemali užívať, ak ste precitlivení na liečivo oxerutín
alebo na pomocné látky. Lekár vie, ako v takom prípade postupovať.

Aké bezpečnostné opatrenia treba dodržiavať počas užívania lieku Venoruton
300?
Okrem dodržiavania odporúčaného dávkovania nie je potrebné venovať
pozornosť iným zvláštnym opatreniam, avšak skôr, ako začnete Venoruton 300
užívať, informujte lekára, ak:
- trpíte iným ochorením
- ste alergickí, najmä na iné lieky,
- užívate alebo si nanášate iné lieky (aj lieky užívané bez odporúčania
lekára!).
Pacienti s opuchmi dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek
alebo pečene by nemali
užívať liek Venoruton, pretože Venoruton v týchto indikáciách nie je
účinný.

Možno liek Venoruton používať počas tehotenstva alebo v období dojčenia?
Všeobecné pravidlo je, že v období tehotenstva i a dojčenia by ste nemali
užívať žiadny liek bez odporúčania lekára. Liek Venoruton 300 neužívajte
počas prvých troch mesiacov tehotenstva . Ak je liečba liekom Venoruton 300
bezpodmienečne potrebná, nemala by sa začať pred 4. mesiacom tehotenstva.
V období dojčenia nie sú nutné zvláštne opatrenia.


Ako užívať Venoruton 300?
Nárazová liečba. 2- až 3-krát denne 1 kapsula lieku Venoruton 300 súčasne
s jedlom. Príznaky sa zvyčajne zmiernia v priebehu 2 týždňov. Odporúča sa
dodržať dávkovanie až do úplného odstránenia príznakov a opuchov.
Neskôr sa môže liečba prerušiť (zlepšenie zvyčajne pretrváva najmenej 4
týždne po prerušení liečby). Ak sa príznaky objavia znova, možno v liečbe
opätovne pokračovať buď podľa už uvedeného dávkovania, alebo týmito
udržiavacími dávkami:
Udržiavacia liečba. Najnižšia udržiavacia dávka je 600 mg denne. t.j. 1
kapsula lieku Venoruton 300
2-krát denne.
Kapsuly sa užívajú súčasne s jedlom.
Dodržiavajte dávkovanie uvedené v písomnej informácii alebo dávkovanie
predpísané lekárom.
Ak máte dojem, že liek účinkuje veľmi slabo alebo, naopak, veľmi silno,
poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

Aké nežiaduce účinky môže mať Venoruton 300?
Okrem očakávaných účinkov môžu lieky niekedy vyvolávať aj isté nežiaduce
účinky. Príležitostne sa môžu vyskytnúť kožné reakcie: vyrážka, sčervenanie
a svrbenie, žalúdočno-črevné ťažkosti: nadúvanie, hnačka, bolesť žalúdka,
podráždený žalúdok, bolesti hlavy, závrate a únava. Tieto príznaky rýchlo
ustúpia po prerušení liečby.

Na čo je potrebné upozorniť počas užívania lieku Venoruton 300?
Ak príznaky ochorenia pretrvávajú aj napriek liečbe liekom Venoruton 300,
poraďte sa s lekárom.
Liek uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Skladujte pri teplote do
25°C, chráňte pred vlhkosťou.
Liek nemožno užívať po dátume vyznačenom na obale značkou EXP. Ak máte
liek po záručnej lehote, vráťte ho, prosím, lekárnikovi.
Viac informácií vám ochotne poskytne lekár alebo lekárnik, ktorí majú k
dispozícii podrobnú informáciu určenú medicínskym odborníkom.

Kde dostať Venoruton ?
V akých baleniach?
V lekárni, aj bez lekárskeho predpisu.
Balenie: 20, 50 kapsúl

Dátum poslednej revízie textu
Apríl 2007
[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č.1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV. Č. 1820/2005,
1823/2005
PRÍLOHA Č.2 K ROZHODNUTIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 1362/2001,
1363/2001
PRÍLOHA Č.2 K NOTIFIKÁCII O ZMENE V REGISTRÁCII, EV. Č. 2107/0688
Súhrn charakteristických vlastností lieku

1. Názov lieku

Venoruton 300 Venoruton forte

2. Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku

Venoruton 300 mg kapsuly: 1 kapsula obsahuje 300 mg oxerutinum (O-(ß-
hydroxyethyl)-rutosidea)

Venoruton forte, 500 mg tablety: 1 tableta obsahuje 500 mg oxerutinum (O-(
ß -hydroxyethyl)-rutosidea).

3. Lieková forma

Kapsuly (Venoruton 300)

Tablety (Venoruton forte)

Venoruton 300 mg kapsuly: nepriehľadné, žltobéžové kapsuly z tvrdej
želatíny na perorálne podanie Venoruton forte, 500 mg tablety: zelenožlté,
mramorované, dvojvypuklé okrúhle tablety na perorálne podanie.

4. Klinické údaje

4.1 Terapeutické indikácie

Zmiernenie edému a sprievodných symptómov chronickej cievnej
nedostatočnosti (chronic venous insufficiency, CVI) ako sú napríklad
unavené, ťažké, opuchnuté a bolestivé nohy, kŕče, parestézia a "nepokojné"
nohy.
Ako adjuvantný liek pri elastickej podpore (napr. ku kompresívnym
pančuchám) pri CVI.
Zmiernenie symptómov hemoroidov.
Lymfedém a diabetická retinopatia.

4.2 Dávkovanie a spôsob podania

Chronická venózna nedostatočnosť (CVI) a jej komplikácie
Séria štúdií, v ktorých boli použité dávky v rozmedzí 500 mg a 2000 mg
O-( ß -hydroxyethyl)-rutosidov (ďalej HR) denne, užívané zvyčajne po dobu
1 až 3 mesiacov, sa preukázal nasledovný optimálny dávkovací režim:

Počiatočné dávkovanie

Venoruton 300 mg kapsuly: 1 kapsula 2- až 3-krát denne Venoruton forte, 500
mg tablety: 1 tableta dvakrát denneToto dávkovanie by sa malo dodržať až kým sa nedosiahne úplná úľava od
symptómov a edému.
Symptomatická úľava by sa mala zvyčajne dostaviť v priebehu 2 týždňov.


V liečbe možno pokračovať udržiavacou dávkou buď s rovnakým dávkovaním
alebo s minimálnou udržiavacou dávkou 500 mg až 600 mg HR denne,

* čo zodpovedá 1 kapsule Venorutonu 300 mg dvakrát denne
* čo zodpovedá 1 tablete Venorutonu forte, 500 mg raz denne

Po dosiahnutí úplnej úľavy od symptómov a edému liečbu možno ukončiť. V
prípade návratu symptómov, možno liečbu obnoviť s rovnakým
dávkovaním alebo s minimálnym udržiavacím dávkovaním 500 mg až 600 mg
HR denne.

Hemoroidy

Účinok liečby symptomatického zmiernenia hemoroidov s použitím HR sa
sledoval v štyroch štúdiách, v ktorých sa použili dávky 600 mg, 1000 mg
alebo 1800 mg HR denne. Liečba trvala 1 až 4 týždne. Vo všetkých týchto
štúdiách liečby HR bolo dosiahnuté zníženie závažnosti symptómov (bolesti,
krvácania, svrbenia, serózneho mokvania) a zlepšenie proktoskopického
vzhľadu rektálnej sliznice.

Dávky použité v klinických skúškach sú v súlade s uvedenými odporúčaniami
na liečbu chronickej cievnej nedostatočnosti (CVI) a jej komplikácií.

Diabetická retinopatia

V dvoch dvojnásobne slepých, placebom kontrolovaných štúdiách sa liečba HR
testovala u 60 pacientov trpiacich diabetickou retinopatiou. Pacienti sa
liečili 2 mesiace dávkami 2400 mg HR/deň. Výsledky ukázali, že liečba HR
viedla k štatisticky významnej redukcii retinálnej vaskulárnej
permeability.

Odporúčaný rozsah dávok je 1800 až 3000 mg HR/deň.

Lymfedém

Vplyv HR liečby na lymfedém ramien alebo dolných končatín sa sledoval v
dvojnásobne slepej randomizovanej, skríženej, placebom kontrolovanej štúdii
u 40 pacientov. Pacienti boli liečení dennou dávkou 3000 mg HR počas 6
mesiacov. HR liečba viedla ku zníženiu objemu a obvodu končatín, k zníženiu
zvýšenej teploty pokožky a zníženiu tuhosti končatín.

Odporúčané dávkovanie je 3000 mg HR /deň.

4.3 Kontraindikácie

Známa hypersenzitivita na ktorúkoľvek zložku lieku.4.4 Špeciálne upozornenia

Pacienti s opuchmi dolných končatín v dôsledku ochorenia srdca, obličiek
alebo pečene by nemali
užívať liek Venoruton, pretože Venoruton v týchto indikáciách nie je
účinný.

4.5 Liekové a iné interakcie

Neboli zistené žiadne liekové interakcie. Zistilo sa, že O-(ß-hydroxyethyl)-
rutosidy nevstupujú do interakcie s warfarínovými antikoagulanciami.

Zložky HR sú odvodené z rutinu a kvercetínu (prítomný v stopových
množstvách). Bolo preukázané, že kvercetín potláča ľudskú hepatálnu CYP3A a
sulfotransferázu in vitro, nie však in vivo. U rutínu nebolo preukázané
žiadne inhibičné pôsobenie na hepatálne enzýmy. Predpokladá sa preto, že
perorálne HR nebudú mať inhibičné účinky a ani nebudú interferovať s
metabolizmom iných farmakologicky účinných látok.

4.6 Používanie v gravidite a počas laktácie

V dvadsiatich dvoch rôznych klinických testoch sa HR podávali celkom
1431 gravidným ženám. Denná
dávka sa vo väčšine štúdií pohybovala medzi 600 mg a 1500 mg, s rozsahom od
300 mg do 3000 mg. Liečba vo väčšine testov trvala od dvoch do štyroch
týždňov a v dvoch štúdiách do piatich až šiestich mesiacov. V týchto
štúdiách sa nezistili žiadne fetálne anomálie, ktoré by sa dali pripísať
vplyvu užívania HR.

Napriek tomu, podľa všeobecne prijatých bezpečnostných odporúčaní by sa HR
nemali užívať počas prvých troch mesiacov gravidity.

V štúdiách na zvieratách boli vo fetoch a v mlieku dojčiacich samíc
nájdené stopy HR. Tieto nepatrné množstvá HR nemajú žiaden klinický význam.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Nie sú známe.

4.8 Nežiaduce účinky

Druh a frekvencia nepriaznivých účinkov zistených v klinických skúškach sa
nelíšili výrazne od vedľajších účinkov pozorovaných u pacientov liečených
placebom. Boli to hlavne gastrointestinálne ťažkosti (flatulencia, hnačka,
bolesť v žalúdku, podráždený žalúdok), bolesti hlavy, závraty, únava, kožné
vyrážky, sčervenanie a pruritus, ktoré po zastavení liečby rýchlo
vymiznú.

4.9 Predávkovanie

Neboli zaznamenané žiadne prípady predávkovania so symptómami.

5. Farmakologické vlastnosti
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Venofarmakum, vazoprotektívum
Systémové vazoprotektíva (bioflavonoidy) / ATC kód: C05CA54

Farmakodynamické účinky HR sa zisťovali v rôznych štúdiách in vitro a in
vivo. Na bunkovej úrovni bolo možné preukázať schopnosť HR chrániť cievnu
stenu pred oxidatívnym atakom aktivovaných krvných buniek a afinitu HR k
endotelu kapilár a drobných žíl.

V štúdiách so zdravými osobami alebo s pacientmi trpiacimi chronickou
cievnou nedostatočnosťou (CVl) boli preukázané nasledovné farmakodynamické
účinky HR:- redukcia kapilárnej permeability
* obnovenie veno-arteriolárneho reflexu
* predĺženie času opätovného venózneho plnenia
* zvýšenie transkutánneho kyslíkového napätia

Všetky tieto účinky sú kompatibilné s primárnymi účinkami HR na
mikrovaskulárny endotel s výsledným vymiznutím edému.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Štandardizovaná zmes HR pozostáva z mono- HR di-HR , tri-HR a tetra-HR
ktoré sa medzi sebou líšia v počte hydroxyetylových substituentov.

Po ústnom podaní 14C-HR sa jeho najvyššie plazmatické hladiny zistili po 2
až 9 hodinách. Hladina v plazme sa progresívne znižuje 40 hodín, po tejto
dobe je ďalšie znižovanie veľmi pomalé. Toto pozorovanie a výsledky získané
po intravenóznom podaní ukazujú, že HR sa môže rozdistribuovať do tkanív
(osobitne do endotelu ciev), z ktorých sa progresívne a pomaly uvoľňuje
späť do krvného obehu.

Väzba na plazmatické proteíny je 27 až 29%.


Hlavná metabolická cesta po ústnom podaní je hepatálna O-glukuronidácia. U
človeka sa potvrdila biliárna cesta eliminácie HR a jeho glukuronidovaných
metabolitov. Štúdie s 14C- HR na laboratórnych zvieratách ukázali, že
okrem O-glukuronidačného štiepenia glykozidickej väzby HR,
prebieha štiepenie centrálneho prstenca mono- HR . a ich metabolity sú
vylučované ako žlčovou, tak aj obličkovou cestou. Vylučovanie obličkovou
cestou sa ukončí po 48 hodinách. Priemerný terminálny polčas hlavnej zložky
HR, tri- HR, je 18,3 hodín s rozsahom 13,5 až 25,7 hodín.

V pokusoch so zvieratami sa ukázalo, že HR neprechádzajú cez
hematoencefalickú bariéru. Po ústnom alebo intravenóznom podaní je
transplacentárny prechod HR minimálny, zistili sa iba jeho prechodné stopy
v plodoch potkanov a myší. Podobne aj v mlieku dojčiacich potkanov sa našli
iba stopy HR.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Študovala sa bezpečnostná farmakológia HR, jeho jednorazová toxicita,
opakovaná toxicita, genotoxicita, onkogénny potenciál, reprodukčná toxicita
ako aj lokálna tolerancia. Predklinické údaje odhalili takmer úplnú
absenciu klinicky relevantných toxikologických vlastností ako aj priaznivé
toleranciu, čo naznačuje veľmi nízke toxikologické riziko a nijaké zvláštne
nebezpečenstvo pre človeka.

Toxicita jednotlivej dávky

V rôznych zvieracích modeloch na testovanie akútnej toxicity sú HR
dobre tolerované, dokonca aj v nadmerných dávkach.

Dávka LD50 po ústnom podaní sa nedala zistiť (> 5000 mg/kg telesnej
hmotnosti). Nepozorovali sa nijaké známky toxicity dokonca ani po dávke
5000 mg/kg telesnej hmotnosti. Známky toxicity sa pozorovali iba u potkanov
a pozostávali z miernych a nešpecifických symptómov ako je znížená
aktivita, ataxia a dyspnoe.

Intravenózne podanie 5000 mg/kg telesnej hmotnosti vyvolalo podobné
výsledky u psov.Toxicita opakovaných dávok

V štúdiách na subakútnu toxicitu u potkanov počas 90 dní a u psov počas
30 a 90 dní sa vo vzťahu k HR nepozorovali nijaké špecifické toxické
príznaky a symptómy. Nezistil sa nijaký náznak špecifických
organotoxických vlastností.

Štúdie na chronickú toxicitu počas 52 týždňov sa robili s myšami a s
potkanmi: u myší sa po podaní dennej dávky 5000 mg/kg telesnej hmotnosti
nezistili nijaké patologické zmeny, ktoré by sa dali pripísať vplyvu HR. U
potkanov chronické podávanie denných dávok až 2700 mg/kg telesnej hmotnosti
viedlo k slabým, nešpecifickým známkam toxicity, ako je napríklad znížený
príjem potravy, znížené pribúdanie na hmotnosti, a mierny pokles
hematokritu a hemoglobínu v dávkach nad 900 mg/kg telesnej hmotnosti, čo sa
považuje za dôsledok vysokých dávok. Dokonca ani pri najvyšších dávkach
nebol jednoznačný dôkaz systémovej toxicity. Neboli pozorované žiadne
organotoxické účinky.

Reprodukčná toxicita

Výsledky získané v nedávnych skúškach podľa smerníc ICH na reprodukčnú
toxicitu u potkanov a králikov nepotvrdili žiaden účinok HR na plodnosť,
embryonálny a fetálny vývoj, alebo na peri- a postnatálnu fázu
reprodukčného cyklu.

V potomstve potkanov, ktorým sa podávali HR, sa nezistil nijaký účinok HR
na ich reprodukčný výkon alebo správanie sa.

Mutagénny potenciál

Mutagénny potenciál HR sa v podstate študoval /in vitro/ testami ako je
Amesov test, špecifický lokus mutačný test, test na chromozómové aberácie,
test na transformáciu buniek a jednou /in vivo assay/ (mikronukleový test).
Nezistili sa žiadne mutagénne alebo transformačné vlastnosti HR. Onkogénny/
karcinogénny potenciál
Regulárne štúdie na onkogénne/ karcinogénne vlastnosti HR sa nerobili.

Štúdie na genotoxický potenciál však nepreukázali nijaký mutagénny ani
transformačný účinok HR. Okrem toho testy s chronickým podávaním HR u
hlodavcov po dobu až 52 týždňov nepreukázali nijaké hyperplastické,
dysplastické, degeneratívne alebo neoplastické aktivity.

Lokálna toxicita

Podľa výsledkov maximalizačného testu u morčiat sa nepreukázali nijaké
senzibilizujúce alebo iritačné účinky.

6. Farmaceutické informácie

6.1 Zoznam pomocných látok
Venoruton 300 mg kapsuly:
Kapsuly: Macrogolum 6000
Kapsula z tvrdej želatíny: gelatina, ferri oxidum flavum (E 172), titanii
dioxidum (E 171)Venoruton forte, 500 mg tablety:
Tablety: Macrogolum 6000, magnesii stearas

6.2 Inkompatibility

V súčasnosti nie sú známe.

6.3 Čas použiteľnosti

Venoruton 300 mg kapsuly: 5 rokov Venoruton forte, 500 mg tablety: 5 rokov

6.4 Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Skladovať pri teplote do 25°C. Chrániť pred vlhkosťou.


6.5 Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

Venoruton 300 mg kapsuly: PVC /Al blister obsahujúci 20, 50 kapsúl.
Venoruton forte, 500 mg tablety: PVC/PE/PVDC blistre obsahujúce 30, 60
tabliet.

6.6 Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Nie sú špeciálne požiadavky.7. Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika8. Registračné číslo
Venoruton 300 85/0712/95-S
Venoruton forte 85/0711/95-S

8. Dátum registrácie

1995

10. Dátum poslednej revízie textuApríl 2007

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C26260
Skupina ATC:
C05 - Vazoprotektíva
Skupina ATC:
C05CA54 - troxerutinum, kombinácie
Spôsob úhrady:
Nehradený - na lekársky predpis - recept
Krajina pôvodu:
CH Švajčiarsko
Účinná látka:
physostigmini salicylas
Výrobca lieku:
Novartis Consumer Health S.A., Nyon, SVAJCIARSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
6.72 € / 202.45 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
6.72 € / 202.45 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:9.48 € ÚP:0.00 € DP:9.48 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.13 € ÚP:0.00 € DP:13.13 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.57 € ÚP:0.00 € DP:4.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.72 € ÚP:0.00 € DP:6.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.57 € ÚP:0.00 € DP:4.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.26 € ÚP:0.00 € DP:10.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.91 € ÚP:0.00 € DP:3.91 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien