Detail:
Glimepirid-ratiopharm 3mg tbl 30x3 mg
Názov lieku:
Glimepirid-ratiopharm 3mg
Doplnok názvu:
tbl 30x3 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2009/05265,
2009/05268PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE UŽÍVATEĽOV

Glimepirid-ratiopharm 2 mg
Glimepirid-ratiopharm 3 mg
Tablety
glimepirid


|Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať |
|Váš liek. |
|Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si |
|ju znovu prečítali. |
|Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo |
|lekárnika. |
|Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu |
|uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy. |
|Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účionok ako závažný alebo ak |
|spozorujete vedľajšie účinky , ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej |
|informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo|
|lekárnikovi. |

V tejto písomnej informácii pre užívateľov sa dozviete:
1. Čo je Glimepirid-ratiopharm® a na čo sa používa.
2. Skôr ako užijete Glimepirid-ratiopharm®.
3. Ako užívať Glimepirid-ratiopharm®.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať Glimepirid-ratiopharm®.
6. Ďalšie informácie.


1. ČO JE Glimepirid-ratiopharm® A NA ČO SA POUŽÍVA

Glimepirid-ratiopharm® patrí do skupiny liekov, ktorú voláme perorálne
antidiabetiká a ktoré sa používajú na liečbu diabetes mellitus (choroba,
pri ktorej telo neprodukuje dostatok inzulínu, aby bola hladina cukru
v krvi kontrolovaná). Perorálne antidiabetiká pomáhajú kontrolovať hladinu
cukru v krvi.

Glimepirid-ratiopharm® sa používa v liečbe II. typu diabetes mellitus (non-
inzulín dependentného), keď diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti
samostatne nepostačujú na adekvátne zníženie hladiny cukru v krvi.

Glimepirid-ratiopharm® možno používať aj v kombinácii:
. s inzulínom, ak diabetes nie je dostatočne kontrolovaný len Glimepirid-
ratiopharm®
. s metformínom (ďalším perorálnym antidiabetikom) ak diabetes nie je
dostatočne kontrolovaný samým metformínom.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Glimepirid-ratiopharm®

Neužívajte Glimepirid-ratiopharm®:
. keď ste precitlivený na glimepirid, iné lieky, ktoré znižujú vysoký
obsah cukru v krvi (napr. sulfónamidové antibiotiká alebo
sulfonylmočovinu) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Glimepiridu-
ratiopharm®,
. keď trpíte na diabetes I. typu (inzulín dependentný),
. keď máte vážne problémy s pečeňou alebo s obličkami,
. keď ste už trpeli na nezvyčajné dýchanie, silne zapáchajúci dych,
zmätenosť, mdlobu alebo kómu,
. keď ste tehotná, plánujete otehotnieť alebo dojčíte.


Hypoglykémia („hypo“ – nízka hladina cukru v krvi) znamená, že v krvi je
nedostatok cukru.
Tento stav sa môže vyvinúť napríklad v týchto prípadoch:
. keď vynecháte jedlo, oneskoríte sa s jedením alebo zmeníte diétu,
. keď užijete väčšie množstvo Glimepirid-ratiopharm®, než potrebujete,
. keď konzumujete alkohol,
. keď vykonávate iný typ fyzickej aktivity či práce intenzívnejšie alebo
dlhšie ako zvyčajne,
. keď máte vážne ochorenie obličiek alebo pečene, alebo niektoré iné
ochorenia, napr. problémy so štítnou žľazou,
. keď sa zotavujete z úrazu, operácie, horúčky alebo iného ochorenia, či
z iných foriem stresu.

Určité príznaky poukazujú, že sa rozvíja alebo je prítomný „hypo“– nízky
cukor v krvi. Tieto príznaky zahŕňajú:
. únavu,
. bolesť hlavy,
. búšenie srdca,
. studený pot,
. nervozitu a triašku,
. podráždenosť,
. nauzeu a vracanie,
. silný hlad,
. narušenú koncentráciu,
. zmätenosť,
. problémy s rečou a videním,
. poruchy spánku,
. depresie.

Užívanie Glimepirid-ratiopharm® s jedlom a nápojmi:
Odporúčame NEPIŤ ALKOHOL počas liečby liekom Glimepirid-ratiopharm®.

Gravidita
Ak ste gravidná, neužívajte liek Glimepirid-ratiopharm® skôr, než to
oznámite svojmu lekárovi.

Dojčenie
Ak dojčíte, neužívajte liek Glimepirid-ratiopharm® skôr, než to oznámite
svojmu lekárovi.

Vedenie vozidla a obsluhovanie strojov:
Na začiatku alebo pri zmenách liečby Glimepiridom-ratiopharm® sa môžete
cítiť ospalo alebo mať poruchy zraku. V takom prípade neriaďte vozidlo
a neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Glimepiridu-ratiopharm® :
Tento liek obsahuje laktózu. Ak vám lekár povedal, že máte intoleranciu
voči niektorým cukrom, spojte sa so svojím lekárom skôr, než začnete užívať
tento liek.

Užívanie iných liekov:
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, aj tie, ktoré
nie sú viazané na lekársky predpis, informujte o tom svojho lekára alebo
lekárnika.
Niektoré lieky môžu interagovať (spolupôsobiť) s Glimepirid-ratiopharm®.Sú
to tieto lieky:
. nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, napr. fenylbutazón, azapropazón
a oxyfenbutazón),
. lieky používané na liečbu dny (napr. sulfinpyrazón, probenecid,
alopurinol),
. iné lieky používané na liečbu diabetu (napr. metformín) alebo inzulín,
. lieky používané na liečbu depresie,
. tetracyklíny (antibiotiká používané na liečbu infekčných ochorení,
spôsobených baktériou),
. anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,
. chinolóny a chloramfenikol (širokospektrálne antibiotiká),
. lieky na zastavenie krvnej zrážavosti,
. lieky používané na liečbu hubovitých infekcií (napr. mikonazol,
flukonazol),
. fenfluramín (liek na potlačenie chuti do jedenia na krátkodobý,
niekoľkotýždňový manažment obezity),
. pentoxifylín (používaný na zlepšenie toku krvi u pacientov s obehovými
problémami),
. lieky na srdce alebo krvný tlak (napr. klonidín, rezerpín),
. antihistaminiká (typu tritoqualínu),
. fibráty (používané na znižovanie hladiny cholesterolu),
. orálne kontraceptíva (antikoncepčné tablety),
. diuretiká (odvodňovacie tablety),
. lieky používané na liečbu epilepsie (napr. fenytoín, acetazolamid),
. barbituráty,
. rifampicín (používaný na liečbu TBC),
. preháňadlá,
. lieky na štítnu žľazu.


3. AKO UŽÍVAŤ Glimepirid-ratiopharm®

Vždy užívajte Glimepirid-ratiopharm® presne podľa pokynov svojho lekára. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Tablety treba užiť pred prvým denným jedlom alebo s ním. Majú sa prehltnúť
celé, nerozhryznuté a zapiť pohárom vody.

Dospelí
Zvyčajná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu denne, ktorú môže lekár zvýšiť po
1 – 2 týždňoch. Najvyššia denná dávka je 6 mg glimepiridu.

Neprestaňte užívať liek bez porady s lekárom.

Ak ste užili viac Glimepirid-ratiopharm®, ako ste mali:
Ak ste náhodou užili viac lieku, ako je vaša predpísaná dávka, kontaktujte
najbližšiu pohotovostnú službu alebo to ihneď oznámte svojmu lekárovi či
lekárnikovi.
Vezmite si túto informáciu pre užívateľa a zvyšok tabliet so sebou, aby
lekár vedel, čo ste užili.

Ak ste zabudli užiť Glimepirid-ratiopharm®:
Neužívajte dvojitú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Snažte sa užívať tablety denne, ako je predpísané. Ak predsa zabudnete užiť
dávku, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky aj Glimepirid-ratiopharm® môže mať vedľajšie účinky.

Menej časté vedľajšie účinky zahŕňajú zrakové problémy.
Zriedkavé vedľajšie účinky zahŕňajú zvýšenie pečeňových enzýmov, zmeny
v krvi, príznaky hypoglykémie (napr. studený pot, únavu, bolesť hlavy,
búšenie srdca, silný hlad, podráždenosť, nervozitu, napínanie na vracanie
alebo vracanie).

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky zahŕňajú ťažké alergické reakcie (napr.
vážne vyrážky, svrbenie, opuch tváre alebo úst), napínanie na vracanie,
vracanie, hnačku, pocit plného žalúdka, bolesť žalúdka, žltačku (zožltnutie
kože alebo očí), zápal pečene, zlyhanie pečene, precitlivenosť na slnečné
žiarenie a zníženie sérovej koncentrácie sodíka.

Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre užívateľov, informujte o nich svojho lekára alebo lekárnika.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Glimepirid-ratiopharm®

Uskladňujte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote do 25 ?C.
Neužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Glimepirid-ratiopharm® obsahuje

- Liečivo je glimepirid a 1 tableta Glimepiridu-ratiopharm® obsahuje 2 mg
alebo 3 mg glimepiridu.

- Ďalšie zložky sú
Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Povidón
Polysorbát 80
Mastenec
Magnéziumstearát

Glimepirid-ratiopharm 2 mg:
Žltý oxid železitý (E 172)
Hlinitý lak indigokarmínu

Glimepirid-ratiopharm 3 mg:
Žltý oxid železitý (E 172)


Ako vyzerá Glimepirid-ratiopharm® a obsah balenia

Glimepirid-ratiopharm 2 mg
Zelené, oválne tablety deliacou ryhou na jednej strane.

Glimepirid-ratiopharm 3 mg
Bledožlté, oválne tablety deliacou ryhou na jednej strane

PVC/PVDC/Al blister
10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tabliet.
10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 100 x 1, 120 x 1 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Nemecká spolková
republika

/Výrobca/:
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Nemecká
spolková republika


Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.
ratiopharm Slovensko s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, tel.: 02
57 200 300, info@ratiopharm.sk

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v
septembri 2009.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k notifikácii o zmene v registrácii, ev.č.: 2108/11649,
2108/11650, 2009/05265, 2009/05268SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Glimepirid-ratiopharm 2 mg
Glimepirid-ratiopharm 3 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedna tableta Glimepirid-ratiopharm 2 mg obsahuje 2 mg glimepiridu.
Jedna tableta Glimepirid-ratiopharm 3 mg obsahuje 3 mg glimepiridu.

Pomocné látky pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety.

Glimepirid-ratiopharm 2 mg
Zelené, oválne, obojstranne ploché, neobalené tablety so skosenými hranami
a s rovnobežnou deliacou ryhou na jednej strane.

Glimepirid-ratiopharm 3 mg
Bledožlté, oválne, obojstranne ploché, neobalené tablety so skosenými
hranami a s rovnobežnou deliacou ryhou na jednej strane.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikácie

Glimepirid je určený na liečbu diabetes mellitus 2. typu, keď nepostačujú
diéta, fyzické cvičenie a redukcia hmotnosti.

4. Dávkovanie a spôsob podávania

Základom úspešnej liečby diabetu je dobrá diéta, pravidelná fyzická
aktivita, ako aj pravidelné kontroly krvi a moču. Perorálne antidiabetiká
alebo inzulín nemôžu byť dostatočnou náhradou, ak pacient nedodržiava
odporúčanú diétu.

Dávkovanie je podmienené výsledkami stanovenia cukru v krvi a moči.

Začiatočná dávka je 1 mg glimepiridu na deň. Ak sme takto dosiahli dobrú
kontrolu diabetu, môže to byť dávka na udržiavaciu terapiu.

Ak je kontrola diabetu nedostatočná, dávka sa má postupne zvyšovať podľa
kontroly glykémie. Dávku zvyšujeme postupne v intervaloch 1 až 2 týždne
medzi každým zvýšením na 2, 3 alebo 4 mg glimepiridu za deň.

Dávka vyššia ako 4 mg glimepiridu za deň zlepšuje výsledky iba
v ojedinelých prípadoch.

Maximálna odporúčaná dávka je 6 mg glimepiridu za deň.

U pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou dennou dávkou metformínu
sa môže začať s paralelnou liečbou glimepiridom. Pri dodržaní dávky
metformínu sa liečba glimepiridom začína nízkou dávkou a titruje sa
v závislosti od požadovanej úrovne metabolickej kontroly až na maximálnu
dennú dávku. Kombinovaná terapia sa má začínať pod prísnym lekárskym
dohľadom.

Ak je to nevyhnutné, u pacientov nedostatočne kontrolovaných maximálnou
dennou dávkou glimepiridu možno začať s paralelnou liečbou inzulínom. Pri
dodržaní dávky glimepiridu sa liečba inzulínom začína nízkou dávkou
a titruje sa v závislosti od požadovanej úrovne metabolickej kontroly.
Kombinovaná terapia sa má začínať pod prísnym lekárskym dohľadom.

Jedna denná dávka glimepiridu je normálne dostatočná. Odporúča sa užiť túto
dávku krátko pred výdatnými raňajkami alebo počas nich, krátko pred prvým
riadnym jedlom alebo počas neho.
Ak sa na dávku zabudlo, nemá sa užívanie korigovať zvyšovaním ďalšej dávky.
Tablety sa majú prehltnúť celé a zapiť tekutinou.

Ak má pacient hypoglykemickú reakciu na 1 mg glimepiridu za deň, je to
indikátor, že pacienta možno kontrolovať samou diétou.

Počas liečby sa môžu znížiť požiadavky na glimepirid zlepšením kontroly
diabetu v spojitosti s vyššou inzulínovou senzitivitou. Aby sme sa vyhli
hypoglykémii, musí sa zvážiť včasná redukcia dávky alebo zastavenie liečby.
Zmena dávky môže byť nevyhnutná aj vtedy, ak nastanú zmeny v hmotnosti
alebo životnom štýle pacienta, alebo iné faktory, ktoré zvyšujú riziko hypo-
alebo hyperglykémie.

Prechod z iných orálnych hypoglykemizujúcich liekov na glimepirid
Všeobecne možno prejsť z iných hypoglykemizujúcich prípravkov na
glimepirid.
Pri prechode na glimepirid sa má zohľadniť sila a polčas predchádzajúceho
lieku.
V určitých prípadoch, najmä pri antidiabetikách s dlhým polčasom (napr.
chlorpropamid), sa odporúča niekoľkodňové obdobie na vylúčenie lieku, aby
sa tak minimalizovalo riziko hypoglykemickej reakcie, spôsobenej aditívnym
efektom. Odporúčaná úvodná dávka je 1 mg glimepiridu za deň.
Podľa odpovede sa môže dávka postupne zvyšovať tak, ako sme už uviedli.


Prechod z inzulínu na glimepirid

Vo výnimočných prípadoch môže byť indikovaný prechod na glimepirid u
pacientov s diabetom 2. typu na inzulíne.
Zmena sa má vykonať pod prísnym medicínskym dohľadom.


Užívanie pri zhoršení renálnych alebo hepatálnych funkcií

Pozri odsek 4.3 Kontraindikácie.

3. Kontraindikácie

Glimepirid sa nemá užívať v týchto prípadoch: inzulíndependentný diabetes,
diabetická kóma, ketoacidóza, ťažké poškodenie funkcie obličiek alebo
pečene, hypersenzitivita na glimepirid, iné sulfonylmočoviny alebo
sulfónamidy alebo pomocné látky v tabletách.

V prípade ťažkého poškodenia funkcie obličiek alebo pečene sa odporúča
prechod na inzulín.

Tehotenstvo a laktácia.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

Glimepirid sa musí užiť krátko pred jedlom alebo počas neho.
Ak sa jedlo prijíma v nepravidelnom čase alebo úplne vynecháva, liečba
glimepiridom môže viesť k hypoglykémii. Možné symptómy hypoglykémie sú:
bolesť hlavy, dravý hlad, nauzea, dávenie, malátnosť, spavosť, poruchy
spánku, nepokoj, agresivita, poruchy koncentrácie, ostražitosti a reakčného
času, depresia, zmätenosť, poruchy reči a zraku, afázia, tremor, parézy,
zmyslové poruchy, závraty, bezmocnosť, strata sebaovládania, delírium,
cerebrálne kŕče, somnolencia a strata vedomia vrátane kómy, plytké dýchanie
a bradykardia.

Zároveň môžu byť prítomné príznaky adrenergnej kontraregulácie, ako sú
potenie, lepkavá koža, úzkosť, tachykardia, hypertenzia, palpitácie, angina
pectoris a srdcové arytmie.
Klinický obraz ťažkého hypoglykemického ataku môže napodobovať mŕtvicu.

Príznaky sa môžu takmer vždy zvládnuť okamžitým príjmom uhlohydrátov
(cukru). Umelé sladidlá nemajú účinok.

Pri iných sulfonylmočovinách je známe, že napriek úvodným úspešným
protiopatreniam sa hypoglykémia môže objaviť opäť.

Ťažká hypoglykémia alebo prolongovaná hypoglykémia, len dočasne zvládnutá
zvyčajnou dávkou cukru, si vyžaduje okamžitú lekársku liečbu a niekedy aj
hospitalizáciu.

Faktory napomáhajúce hypoglykémii
- nezáujem alebo (častejšie u strarých pacientov) neschopnosť pacienta
kooperovať,
- podvýživa, nepravidelné stravovanie alebo vynechanie jedla, alebo
obdobia hladovania,
- nerovnováha medzi fyzickou aktivitou a príjmom uhlohydrátov,
- nedodržiavanie diéty,
- príjem alkoholu, zvlášť v kombinácii s vynechaním jedla,
- poškodené obličkové funkcie,
- vážna pečeňová dysfunkcia,
- predávkovanie glimepiridom,
- niektoré nevyrovnané ochorenia endokrinného systému, ktoré ovplyvňujú
uhlohydrátový metabolizmus alebo kontrareguláciu hypoglykémie
(napríklad určité ochorenia štítnej žľazy a insuficiencia predného
laloka hypofýzy alebo adrenokortikálna insuficiencia),
- súčasné užívanie niektorých ďalších liekov (pozri "Interakcie").

Liečba glimepiridom vyžaduje pravidelné monitorovanie hladiny glukózy
v krvi a moči. Na doplnenie sa odporúča stanovenie pomeru glykosylovaného
hemoglobínu.

Počas liečby glimepiridom sa vyžaduje pravidelné hepatálne a hematologické
monitorovanie (najmä leukocytov a trombocytov).

V stresových situáciách (napr. úrazy, akútne operácie, infekcie s horúčkou
atď.) môže byť dočasne indikovaný prechod na inzulín.

Nezískali sa skúsenosti týkajúce sa užívania glimepiridu u pacientov
s vážnou poruchou funkcie pečene alebo u dialyzovaných pacientov.
U pacientov s vážnym poškodením funkcie obličiek alebo pečene je indikovaný
prechod na inzulín.

Pacienti so vzácnymi dedičnými problémami s intoleranciou galaktózy,
vrodenou deficienciou laktázy alebo glukózovo-galaktózovou malasorpciou
nemajú tento liek užívať.

5. Liekové a iné interakcie

Ak sa glymepirid užíva s niektorými ďalšími liekmi, môže sa vyskytnúť
nežiaduce zníženie aj zvýšenie hypoglykemizujúceho účinku glymepiridu.
Z tohto dôvodu sa môžu iné lieky užívať iba s vedomím (alebo na predpis)
lekára.

Glimepirid sa metabolizuje prostredníctvom cytochrómu P450 2C9 (CYP2C9). Je
známe, že jeho metabolizmus je ovplyvnený súčasným podávaním induktorov
CYP2C9 (napr. rimfampicínu) alebo inhibítorov (napr. flukonazolu).

V literatúre uvádzané výsledky zo štúdie in vivo o interakciách ukazujú, že
flukonazol, jeden z najsilnejších inhibítorov CYP2C9, zvyšuje AUC
glimepiridu približne dvojnásobne.

Na základe skúseností s glymepiridom a s ďalšími derivátmi sulfonylmočoviny
je nevyhnutné spomenúť tieto interakcie.

Potenciovanie efektu znižovania hladiny glukózy v krvi, a teda v niektorých
prípadoch hypoglykémia, sa môže vyskytnúť, ak sa užije niektorý z týchto
liekov:
- fenylbutazón, azaprozan a oxyfenbutazón, sulfínpyrazón,
- inzulín a orálne antidiabetiká, niektoré dlho účinkujúce sulfónamidy,
- metformín,
- tetracyklíny,
- salicyláty a p-aminosalicylová kyselina,
- inhibítory MAO,
- anabolické steroidy a mužské pohlavné hormóny,
- chinolónové antibiotiká,
- chloramfenikol,
- probenecid,
- kumarínové antikoagulanciá,
- mikonazol,
- fenfluramín,
- pentoxifylín (vysoké parenterálne dávky),
- fibráty,
- tritoqualín,
- ACE inhibítory,
- fluoxetín,
- allopurinol,
- sympatolytiká,
- cyklofosfamid, trofosfamid a ifosfamid,
- flukonazol.

Oslabenie účinku na znižovanie cukru v krvi, a teda zvýšenie hladiny
glukózy v krvi, sa môže objaviť, ak sa užije niektorý z týchto liekov:
- estrogény a progesteróny,
- saluretiká, tiazidové diuretiká,
- tyreostimulujúce lieky, glukokortikoidy,
- deriváty fenotiazínu, chlorpromazín,
- adrenalín a sympatikomimetiká,
- kyselina nikotínová (vysoké dávky) a deriváty kyseliny nikotínovej,
- laxanciá (dlhodobé užívanie),
- fenytoín, diazoxid,
- glukagón, barbituráty a rifampicín,
- acetazolamid.

H-2 antagonisty, betablokátory, klonidín a rezerpín môžu viesť buď
k potenciovaniu, alebo oslabeniu účinku na znižovanie glukózy v krvi.

Pod vplyvom sympatolytických liekov, ako sú betablokátory, klonidín,
guanetidín a rezerpín, môžu byť redukované alebo môžu chýbať známky
adrenergnej kontraregulácie hypoglykémie.

Príjem alkoholu môže potenciovať alebo oslabovať hypoglykemizujúci účinok
glimepiridu nepredvídateľným spôsobom.

Glimepirid môže buď potenciovať, alebo oslabovať účinok kumarínových
derivátov.

6. Gravidita a laktácia


Gravidita

Glimepirid-ratiopharm 2 mg, Glimepirid-ratiopharm 3 mg je kontraindikovaný
počas gravidity. V tejto situácii sa vyžaduje užívanie inzulínu. Pacientky
zvažujúce graviditu majú informovať svojho lekára.


Laktácia

Pretože deriváty sulfonylmočoviny, ako je glimepirid, prechádzajú do
materského mlieka, glimepirid nesmú užívať dojčiace ženy.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať môže byť oslabená následkom
hypoglykémie alebo hyperglykémie, alebo napríklad ako výsledok zrakového
poškodenia. Toto môže predstavovať riziko v situáciách, kde majú tieto
schopnosti zvláštnu dôležitosť (napr. vedenie motorového vozidla alebo
obsluhovanie strojov).

Pacienti majú byť poučení, dbať na výstrahy, aby sa vyhli hypoglykémii
počas vedenia vozidla. Je to zvlášť dôležité u tých, ktorí majú redukované
alebo chýbajúce uvedomenie si varovných príznakov hypoglykémie, alebo majú
časté epizódy hypoglykémie. Za týchto okolností sa má zvážiť, či je vhodné
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

Na základe skúseností s glymepiridom a ďalšími derivátmi sulfonylmočoviny
je nevyhnutné spomenúť tieto vedľajšie účinky.

Na klasifikáciu nežiaducich účinkov sa využíva táto konvencia:

Veľmi časté: > 1/10
Časté: > 1/100, < 1/10
Menej časté: > 1/1 000, < 1/100
Zriedkavé: > 1/10 000, < 1/1 000
Veľmi zriedkavé: < 1/10 000 zahrnujúce jednotlivé hlásenia


| |Veľmi|Čast|Menej |Zriedkavé |Veľmi zriedkavé |
| | |é |časté | | |
| |časté| | | | |
|Poruchy krvi | | | |hematologické| |
|a lymfatického| | | |zmeny1 | |
|systému | | | | | |
|Poruchy | | | | |mierne hypersenzitívne |
|imunitného | | | | |reakcie2, alergické |
|systému | | | | |vaskulitídy,skrížená |
| | | | | |alergia s derivátmi |
| | | | | |sulfonylmočoviny, |
| | | | | |sulfónamidmi alebo |
| | | | | |príbuznými substanciami |
|Poruchy | | | |hypoglykemick| |
|metabolizmu | | | |é reakcie3 | |
|a výživy | | | | | |
|Poruchy očí | | |poruch| | |
| | | |y | | |
| | | |videni| | |
| | | |a4 | | |
|Gastrointestin| | | | |nauzea, vracanie |
|álne poruchy | | | | |a hnačka, tlak alebo |
| | | | | |pocit plnosti v žalúdku,|
| | | | | |abdominálna bolesť5 |
|Hepatobiliárne| | | |zvýšenie |poškodenie pečeňových |
|poruchy | | | |pečeňových |funkcií (napr. s |
| | | | |enzýmov |cholestázou a žltačkou),|
| | | | | |hepatitída6 |
|Poruchy kože | | | | |hypersenzitívna reakcia |
|a podkožných | | | | |kože, ako je svrbenie, |
|tkanív | | | | |sčervenanie a urtika, |
| | | | | |hypersenzitivita na |
| | | | | |svetlo |
|Vyšetrenia | | | | |zníženie sérovej |
| | | | | |koncentrácie sodíka |

1Môže sa vyskytnúť mierna až ťažká trombocytopénia, leukopénia,
erytrocytopénia, granulocytopénia, agranulocytóza, hemolytická anémia
a pancytopénia. Tieto sú všeobecne reverzibilné po prerušení podávania
lieku.

2Mierne hypersenzitívne reakcie sa môžu rozvinúť do vážnych reakcií so
sťaženým dýchaním, poklesom tlaku krvi a niekedy so šokom.

3Hypoglykemické reakcie sa väčšinou zjavujú náhle, môžu byť ťažké a nie
vždy ľahko korigovateľné. Výskyt takýchto príhod závisí, ako pri iných
hypoglykemizujúcich terapiách, od individuálnych faktorov, ako sú diétne
zvyklosti a dávkovanie (pozri ďalej 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia
pri užívaní).

4Tranzientné poškodenie videnia sa môže vyskytnúť najmä na začiatku
terapie, pôsobením zmien hladiny glukózy v krvi.

5Gastrointestinálne ťažkosti zriedka vedú k prerušeniu terapie.

6Hepatitída môže progredovať do zlyhania pečene.

9. Predávkovanie

Po užití nadmernej dávky sa môže objaviť hypoglykémia trvajúca 12 – 72
hodín a môže sa znovu objaviť po úvodnej úprave. Symptómy sa nemusia
objaviť až do 24 hodín po užití. Všeobecne sa odporúča sledovanie
v nemocnici. Môže sa objaviť nauzea, vracanie a bolesti v epigastriu.
Hypoglykémiu môžu sprevádzať neurologické symptómy, ako nepokoj, tremor,
poruchy videnia, problémy s koordináciou, spavosť, kóma a kŕče.

Primárna liečba pozostáva z prevencie absorpcie podaním aktívneho uhlia
(adsorbensu) a sulfátu sodného (laxatíva). Ak boli užité veľké množstvá, je
indikovaná laváž žalúdka následne s aktívnym uhlím a sulfátom sodným.
V prípade (ťažkého) predávkovania je indikovaná hospitalizácia na oddelení
intenzívnej starostlivosti. Začnite podávať glukózu čo najskôr, ak je to
nevyhnutné, podať bolus 50 ml 50% roztoku intravenóznou injekciou,
pokračovať infúziou 10% roztoku s prísnym monitorovaním glukózy v krvi.
Ďalšia liečba má byť symptomatická.

Obzvlášť pri liečbe hypoglykémie, ktorá je následkom náhodného príjmu
glimepiridu u dojčiat a malých detí, musí sa dávkovanie glukózy opatrne
kontrolovať, aby sme sa vyhli možnosti vzniku ťažkej hyperglykémie. Glukóza
v krvi má byť prísne monitorovaná.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: perorálne antidiabetikum: sulfónamidy,
deriváty močoviny.
ATC kód: A10BB12

Glimepirid je orálne aktívna hypoglykemizujúca látka patriaca do skupiny
sulfonylmočoviny. Môže sa užívať pri non-inzulín dependentnom diabetes
mellitus.

Glimepirid účinkuje predovšetkým stimuláciou uvoľňovania inzulínu
z betabuniek pankreasu. Tak ako pri iných derivátoch sulfonylmočoviny je
tento efekt založený na zvýšení odpovede betabuniek pankreasu na
fyziologický glukózový stimulus. Navyše, glimepirid má zrejme výrazné
extrapankreatické účinky, stanovené aj pri iných derivátoch
sulfonylmočoviny.


Uvoľňovanie inzulínu

Sulfonylmočoviny regulujú sekréciu inzulínu prostredníctvom uzatvárania ATP-
senzitívnych draslíkových kanálov v membránach betabuniek. Zatvorenie
draslíkových kanálov vyvoláva depolarizáciu betabuniek a vedie
prostredníctvom otvorenia kalciových kanálov k zvýšeniu vstupu kalcia do
bunky.
Toto vedie k uvoľneniu inzulínu exocytózou.

Glimepirid sa viaže s veľkou zmeniteľnosťou na proteín membrány betabuniek,
ktorý je asociovaný s ATP-senzitívnym draslíkovým kanálom, ale je odlišný
od zvyčajných väzbových miest derivátov sulfonylmočoviny.


Extrapankreatická aktivita

Extrapankreatickými účinkami sú napríklad zlepšenie senzitivity periférnych
tkanív na inzulín a zníženie vychytávania inzulínu pečeňou.
Vychytávanie glukózy z krvi do periférnych svalových a tukových tkanív sa
deje prostredníctvom špeciálnych transportných proteínov, lokalizovaných
v bunkovej membráne. Transport glukózy do týchto tkanív je krokom
limitujúcim množstvo využitej glukózy. Glimepirid veľmi rapídne zvyšuje
počet aktívnych transportných molekúl glukózy v plazmatickej membráne
svalových a tukových buniek, čím stimuluje vychytávanie glukózy.

Glimepirid zvyšuje aktivitu glykozyl-fosfatidylinositol-špecifickej
fosfolipázy C, čo môže korelovať s liekom navodenou lipogenézou
a glykogenézou na izolovaných tukových a svalových bunkách.
Glimepirid inhibuje tvorbu glukózy v pečeni zvýšením intracelulárnej
koncentrácie fruktóza-2,6-bisfosfátu, ktorý potom inhibuje glukoneogenézu.


Všeobecne

U zdravých osôb je minimálna účinná orálna dávka približne 0,6 mg. Účinok
glimepiridu je opakovateľný a závislý od dávky. Fyziologická odpoveď na
náhle fyzické cvičenie, redukcia sekrécie inzulínu, je pri glimepiride
stále prítomná.

Neboli žiadne signifikantné rozdiely v účinku bez ohľadu na to, či bol liek
podaný 30 minút pred jedlom, alebo bezprostredne pred ním. U diabetikov sa
môže dosiahnuť dobrá metabolická kontrola počas 24 hodín jednou dennou
dávkou.

Aj keď hydroxymetabolity glimepiridu spôsobovali u zdravých osôb malé, ale
signifikantné zníženie sérovej glukózy, predstavuje to iba malú časť
z celkového účinku lieku.


Kombinovaná terapia s metformínom

V jednej štúdii bolo preukázané zlepšenie metabolickej kontroly pri
súčasnej terapii glimepiridom v porovnaní so samým metformínom u pacientov
nedostatočne kontrolovaných maximálnou dennou dávkou metformínu.


Kombinovaná terapia s inzulínom

Údaje o kombinovanej terapii s inzulínom sú obmedzené. U pacientov
nedostatočne kontrolovaných maximálnou dávkou glimepiridu sa môže začať
súčasná liečba inzulínom. V dvoch štúdiách dosiahla kombinácia rovnaké
zlepšenie metabolickej kontroly ako sám inzulín, ale v kombinovanej terapii
sa vyžadovali nižšie priemerné dávky inzulínu.

0. Farmakokinetické vlastnosti
Absorpcia

Biologická dostupnosť glimepiridu po orálnom podaní je kompletná. Príjem
potravy nemá relevantný vplyv na absorpciu, len jej rýchlosť je mierne
znížená. Maximálna sérová koncentrácia (Cmax) sa dosiahne približne 2,5
hodiny po orálnom príjme (priemerne 0,3 ?g/ml počas viacerých dní podávania
4 mg denne) a existuje lineárny vzťah medzi dávkou a Cmax, ako aj AUC
(plocha pod krivkou čas/koncentrácia).


Distribúcia

Glimepirid má veľmi malý distribučný objem (približne 8,8 litra), ktorý je
približne rovnaký ako distribučný priestor albumínu, vysokú väzbu na
proteíny (> 99 %) a nízky klírens (približne 48 ml/min).
Pri zvieratách sa glimepirid vylučuje do mlieka. Glimepirid prechádza
placentou. Prechod hematoencefalickou bariérou je nízky.


Biotransformácia a eliminácia

Priemerný dominantný sérový polčas, ktorý je relevantný pre sérové
koncentrácie za podmienok viacnásobnej dávky, je približne 5 až 8 hodín. Po
vysokých dávkach boli pozorované mierne vyššie polčasy.

Po jednej dávke rádioaktívne značkovaného glimepiridu sa 58 % rádioaktivity
získalo v moči a 35 % v stolici. V moči nebola detekovaná žiadna nezmenená
substancia. Dva metabolity, najpravdepodobnejšie pochádzajúce z pečeňového
metabolizmu (hlavný enzým je CYP2C9), sa zistili v moči aj v stolici:
hydroxyderivát a karboxyderivát. Po orálnom podaní glimepiridu bol konečný
polčas týchto metabolitov 3 až 6, respektíve 5 až 6 hodín.

Porovnanie jednej dávky a viacnásobného podania jedenkrát denne
nepreukázalo signifikantné rozdiely vo farmakokinetike a intraindividuálna
variabilita bola veľmi nízka. Akumulácia nebola relevantná.

Farmakokinetika bola podobná u mužov i žien, ako aj u mladých a starších
pacientov (nad 65 rokov). U pacientov so zníženým klírensom kreatinínu
bola tendencia zvýšiť klírens glimepiridu a znížiť priemerné sérové
koncentrácie, najpravdepodobnejšie následkom rýchlejšej eliminácie kvôli
nižšej väzbe na proteín. Renálne vylučovanie oboch metabolitov bolo
narušené. Celkovo sa nepredpokladá ďalšie riziko akumulácie u týchto
pacientov.

Farmakokinetika u piatich pacientov nediabetikov po chirurgickom zákroku na
žlčových cestách bola podobná ako u zdravých osôb.

3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Predklinicky pozorované účinky sa prejavili v testoch dostatočne, pri
maximálnej expozícii na človeka, aby ukázali malú relevantnosť pri
klinickom užívaní, alebo boli následkom farmakodynamického pôsobenia látky
(hypoglykémia). Tento nález je založený na štúdiách konvenčnej
bezpečnostnej farmakológie, štúdiách toxicity opakovanej dávky,
genotoxicity, karcinogenicity a reprodukčnej toxicity. Neskôr pozorované
nežiaduce účinky (zahŕňajúce embryotoxicitu, teratogenicitu a vývinovú
toxicitu) sa považujú za sekundárne pri hypoglykemickom účinku indukovanom
látkou pri samičkách a mláďatách.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

1. Zoznam pomocných látok

Monohydrát laktózy
Kukuričný škrob
Sodná soľ karboxymetylškrobu
Povidón
Polysorbát 80
Mastenec
Magnéziumstearát

Glimepirid-ratiopharm 2 mg:
Žltý oxid železitý (E 172)
Hlinitý lak indigokarmínu

Glimepirid-ratiopharm 3 mg:
Žltý oxid železitý (E 172)

2. Inkompatibility

Neaplikovateľné.

3. Čas použiteľnosti

48 mesiacov.

4. Špeciálne upozornenie na uchovávanie

Nie sú špeciálne požiadavky na uskladňovanie.

5. Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/Al blister.

Veľkosť balení:
10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 tabliet.
10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 100 x 1, 120 x 1 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Glimepirid-ratiopharm 2 mg: 18/0229/05-S
Glimepirid-ratiopharm 3 mg: 18/0230/05-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

September 2009


[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C92579
Skupina ATC:
A10 - Antidiabetiká
Skupina ATC:
A10BB12 - glimepiridum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
herbarum extractum pro passit
Výrobca lieku:
Ratiopharm GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
9.48 € / 285.59 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
9.48 € / 285.59 SK
Posledná aktualizácia:
2017-02-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.79 € ÚP:10.79 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.91 € ÚP:3.30 € DP:1.61 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:4.41 € ÚP:3.15 € DP:1.26 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.81 € ÚP:2.07 € DP:0.74 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:2.88 € ÚP:0.00 € DP:2.88 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.54 € ÚP:12.54 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien