Detail:
Montelukast Helm 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
Názov lieku:
Montelukast Helm 10 mg filmom obalené tablety
Doplnok názvu:
tbl flm 98x10 mg (blis.PAD/PVC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 3 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/04389

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Montelukast Bluefish10 mg filmom obalené tablety

Montelukast

Pre dospievajúcich od 15 rokov a dospelých

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Montelukast Bluefish a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Montelukast Bluefish
3. Ako užívať Montelukast Bluefish
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Montelukast Bluefish
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE MONTELUKAST BLUEFISH A NA ČO SA POUŽÍVA

Montelukast Bluefish je antagonista leukotriénového receptora, ktorý
blokuje látky nazývané leukotriény. Tieto látky spôsobujú zúženie
a opuch dýchacích ciest a vyvolávajú tiež alergické príznaky. Blokádou
leukotriénov Montelukast Bluefish zlepšuje príznaky astmy, pomáha
kontrolovať astmu a zlepšuje príznaky sezónnej alergie (tiež známej ako
senná nádcha alebo sezónna alergická nádcha).

Váš lekár Vám predpísal Montelukast Bluefish na liečbu astmy, ktorý pomáha
predchádzať astmatickým príznakom počas dňa a noci.
. Montelukast Bluefish sa používa na liečbu dospelých a dospievajúcich od
15 rokov, ktorých astma nie je dostatočne kontrolovaná liekmi, ktoré
práve užívajú a potrebujú doplnkovú liečbu.
. Montelukast Bluefish tiež pomáha zabrániť zúženiu dýchacích
ciest vyvolaného telesnou námahou.
. U pacientov, ktorým je Montelukast Bluefish 10 mg predpísaný na liečbu
astmy, poskytuje aj úľavu pri sezónnej alergickej nádche.

Váš lekár určí, ako sa má Montelukast Bluefish užívať v závislosti od
príznakov a závažnosti Vašej astmy.

Čo je astma?
Astma je dlhodobé ochorenie.
Astma zahŕňa:
. sťažené dýchanie z dôvodu zúženia dýchacích ciest. Toto zúženie
dýchacích ciest sa zhoršuje alebo zlepšuje vplyvom rôznych podmienok.
. citlivé dýchacie cesty, ktoré reagujú na veľa podnetov, ako je
cigaretový dym, peľ, studený vzduch alebo telesná námaha.
. opuch (zápal) výstelky dýchacích ciest.


Medzi príznaky astmy patrí: kašeľ, sipot a tlak na hrudníku.

Čo sú sezónne alergie?
Sezónne alergie (tiež známe ako senná nádcha alebo sezónna alergická
nádcha) sú alergické reakcie často vyvolané poletujúcim peľom zo stromov,
tráv a burín.
Príznaky sezónnej alergie môžu zvyčajne zahŕňať: upchatý, zahlienený,
svrbiaci nos; kýchanie; slziace, opuchnuté, červené, svrbiace oči.


2. SKÔR AKO UŽIJETE MONTELUKAST BLUEFISH

Informujte svojho lekára o všetkých zdravotných ťažkostiach alebo
alergiách, ktoré máte alebo ste mali v minulosti.
Ak Vám Váš lekár povedal, že trpíte neznášanlivosťou (intoleranciou) na
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Neužívajte Montelukast Bluefish
- keď ste alergický (precitlivený) na montelukast, alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek Montelukastu Bluefish 10 mg (pozri časť 6. ĎALŠIE
INFORMÁCIE).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Montelukastu Bluefish
- Ak sa Vaša astma alebo dýchanie zhorší, okamžite to povedzte svojmu
lekárovi.
- Montelukast Bluefish nie je určený na liečbu akútnych astmatických
záchvatov. Ak dostanete záchvat, riaďte sa pokynmi, ktoré Vám pre
takéto stavy dal lekár. Pre prípad astmatických záchvatov majte vždy
pri sebe Váš inhalačný záchranný liek.
- Je dôležité, aby ste užívali všetky lieky, ktoré Vám lekár predpísal
na liečbu astmy. Montelukast Bluefish 10 mg nie je nahráda za ostatné
lieky na liečbu astmy, ktoré Vám lekár predpísal.
- Všetci pacienti, ktorí užívajú lieky na liečbu astmy, si musia byť
vedomí, že ak sa objaví kombinácia príznakov ako je ochorenie podobné
chrípke, mravčenie alebo znecitlivenie v rukách alebo nohách, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo vyrážka, musia svoj stav konzultovať
s lekárom.
- Neužívajte lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej (aspirin)
alebo protizápalové lieky (tiež známe ako nesteroidné protizápalové
lieky alebo NSAID), ak zhoršujú Vašu astmu.

Užívanie u detí

Pre deti vo veku od 2 do 5 rokov je dostupný Montelukast Bluefish 4 mg
žuvacie tablety.
Pre deti vo veku od 6 do 14 rokov je dostupný Montelukast Bluefish 5 mg
žuvacie tablety.

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu ovplyvňovať účinok Montelukastu Bluefish alebo
Montelukast Bluefish môže ovplyvňovať účinok iných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate niektorý z nasledovných liekov, pred začatím užívania
Montelukastu Bluefish to povedzte svojmu lekárovi:
. fenobarbital (používaný na liečbu epilepsie)
. fenytoín (používaný na liečbu epilepsie)
. rifampicín (používaný na liečbu tuberkolózy a niektorých ostatných
infekcií).

Užívanie Montelukastu Bluefish s jedlom a nápojmi
Montelukast Bluefish 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
/Tehotenstvo/
Ženy, ktoré sú tehotné alebo plánujú otehotnieť, sa musia pred začatím
užívania Montelukastu Bluefish poradiť so svojim lekárom. Váš lekár
rozhodne, či môžete počas tohto obdobia užívať Montelukast Bluefish.

/Dojčenie/
Nie je známe, či Montelukast Bluefish prechádza do materského mlieka. Ak
dojčíte alebo plánujete dojčiť, musíte sa pred užívaním Montelukastu
Bluefish poradiť so svojím lekárom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Nepredpokladá sa, že by Montelukast Bluefish ovplyvňoval schopnosť viesť
vozidlo alebo obsluhovať stroje. Reakcia na liečbu však môže byť
u každého pacienta rôzna. Určité vedľajšie účinky (ako je závrat
a ospanlivosť), ktoré boli veľmi zriedkavo hlásené pri užívaní
Montelukastu Bluefish môžu ovplyvniť schopnosť niektorých pacientov
viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Montelukastu Bluefish
Montelukast Bluefish 10 mg filmom obalené tablety obsahujú laktózu. Ak Vám
Váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, pred užívaním tohto
lieku kontaktujte svojho lekára.

3. AKO UŽÍVAŤ MONTELUKAST BLUEFISH

. Užívajte len jednu tabletu Montelukastu Bluefish 10 mg raz denne, tak
ako Vám predpísal lekár.
. Užívajte ju aj vtedy, ak nemáte žiadne príznaky alebo máte akútny
astmatický záchvat.
. Vždy užívajte Montelukast Bluefish presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.
. Užíva sa ústami.

U dospelých a dospievajúcich vo veku 15 rokov:
Jedna Montelukast Bluefish 10 mg tableta sa užíva raz denne večer.
Montelukast Bluefish 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Ak užívate Montelukast Bluefish, uistite sa, že neužívate aj iný liek,
ktorý obsahuje to isté liečivo, montelukast.

Ak užijete viac Montelukastu Bluefish, ako máte
Okamžite kontaktujte svojho lekára a poraďte sa s ním.

Vo väčšine záznamov o predávkovaní neboli uvedené žiadne vedľajšie účinky.
Najčastejšie sa vyskytujúcimi príznakmi pri predávkovaní u dospelých
a detí boli bolesť brucha, ospalosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie
a hyperaktivita.

Ak zabudnete užiť Montelukast Bluefish
Snažte sa užívať Montelukast Bluefish tak, ako Vám predpísal lekár. Ak však
zabudnete užiť dávku, pokračujte vo zvyčajnom užívaní jednej tablety
raz denne.

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Montelukast Bluefish
Montelukast Bluefish môže liečiť astmu len vtedy, ak sa užíva nepretržite.
Je dôležité, aby ste Montelukast Bluefish užívali tak dlho, ako Vám
predpísal Váš lekár. Pomôže Vám to kontrolovať Vašu astmu.
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Montelukast Bluefish môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

V klinických štúdiách s 10 mg filmom obalenými tabletami montelukastu boli
najčastejšie (prejavili sa u viac ako 1 zo 100 alebo menej ako 1z 10
pacientov) hlásené nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré súviseli
s montelukastom:
. bolesť brucha,
. bolesť hlavy.
Tieto vedľajšie účinky boli zvyčajne mierne a vyskytli sa
vo vyššej frekvencii u pacientov liečených montelukastom než pri placebe
(tableta neobsahujúca žiadne liečivo).

Po uvedení lieku do praxe boli dodatočne hlásené nasledovné vedľajšie
účinky:
. infekcie horných ciest dýchacích,
. zvýšený sklon ku krvácaniu,
. alergické reakcie vrátane vyrážky, opuchu tváre, pier, jazyka a/alebo
hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní alebo prehĺtaní,
. zmeny správania a nálady (poruchy snov zahŕňajúce nočné mory,
halucinácie, podráždenosť, pocit úzkosti, nepokoj, rozrušenosť vrátane
agresívneho správania alebo nepriateľstva, tras, depresia, ťažkosti
so zaspávaním, námesačnosť, samovražedné myšlienky a činy (vo veľmi
zriedkavých prípadoch)),
. závrat, ospalosť, mravčenie/znecitlivenie, záchvat,
. búšenie srdca (palpitácie),
. krvácanie z nosa,
. hnačka, sucho v ústach, tráviace ťažkosti, nevoľnosť, vracanie,
. hepatitída (zápal pečene),
. podliatiny, svrbenie, žihľavka, citlivé červené opuchliny pod kožou
najčastejšie na predkolení (ochorenie nazývané erythema nodosum),
. bolesť kĺbov alebo svalov, svalové kŕče,
. únava, pocit choroby, opuch, horúčka.

U astmatických pacientov liečených montelukastom boli hlásené veľmi
zriedkavé prípady kombinácie príznakov, ako je ochorenie podobné chrípke,
mravčenie alebo znecitlivenie horných a dolných končatín, zhoršenie
pľúcnych príznakov a/alebo kožná vyrážka (Churgov-Straussovej syndróm). Ak
sa u Vás objaví jeden alebo viacero z týchto príznakov, musíte o tom ihneď
informovať svojho lekára.

Pre ďalšie informácie o vedľajších účinkoch sa obráťte na svojho lekára
alebo lekárnika. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako
závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, Vášmu lekárovi
alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ MONTELUKAST BLUEFISH

. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie „EXP“, ktorý je znázornený
na blistri. Prvé dve čísla označujú mesiac, posledné štyri čísla
označujú rok. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.
. Uchovávajte pri teplote do 30 (C.
. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
. Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom.
Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Montelukast Bluefish 10 mg obsahuje

Liečivo je montelukast.
Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu
10 mg montelukastu.

Ďalšie zložky sú:
/Jadro tablety:/ mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodnú soľ
kroskarmelózy, hyprolózu (E463) a magnéziumstearát.

/Obal tablety:/ čierny oxid železitý (E172), hypromelózu, červený
oxid železitý (E172), polyetylenglykol, oxid titaničitý (E171), žltý oxid
železitý (E172) a makrogol (6000).

Ako vyzerá Montelukast Bluefish 10 mg a obsah balenia

Montelukast Bluefish 10 mg sú béžové, štvorhranné, obojstranne vypuklé
filmom obalené tablety s vyrazeným „MOK 10“ na jednej strane a „PHD471“
na druhej strane.
Veľkosť balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 filmom obalených tabliet v
blistri.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Štokholm
Švédsko

Výrobca
Bluepharma Indústria Farmacęutica, S.A.
Săo Martinho do Bispo, 3045-016 Coimbra
Portugalsko


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
Česká republika: Montelucast Bluefish 10 mg filmom obalené
tablety
Poľsko: Montelukast Bluefish 10 mg, tabletki powlekane
Rumunsko: Montelucastom Bluefish 10 mg, comprimate
filmate
Slovensko: Montelukast Bluefish 10 mg filmom obalené tablety
Veľká Británia: Montelucastom Helm film-coated
tablets

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 2 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev. č.: 2011/043891 SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU


Montelukast Bluefish 10 mg filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU


Každá filmom obalená tableta obsahuje sodnú soľ montelukastu zodpovedajúcu
10 mg montelukastu.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 89,6 mg v jednej filmom obalenej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA


Filmom obalené tablety.

Štvorhranné, bikonvexné, béžové tablety s vyrazeným „MOK 10“ na jednej
strane a „PHD471“ na druhej strane.
4. KLINICKÉ ÚDAJE


1. Terapeutické indikácie

Montelukast Bluefish 10 mg filmom obalené tablety sa používajú ako
doplnková liečba u pacientov s miernou až stredne ťažkou perzistentnou
astmou, ktorých stav nie je dostatočne kontrolovaný inhalačnými
kortikosteroidmi a u ktorých podávanie krátkodobo pôsobiacich beta-2-
agonistov podľa potreby neposkytuje dostatočnú klinickú kontrolu astmy.
Pacientom, ktorým je Montelukast Bluefish indikovaný na liečbu astmy, môže
tiež poskytnúť symptomatickú úľavu pri sezónnej alergickej rinitíde.
Montelukast Bluefish je indikovaný tiež na profylaxiu astmy v prípade, kedy
prevládujúcou zložkou je bronchokonstrikcia spôsobená telesnou námahou.
Montelukast Bluefish je indikovaný pre dospelých a mladistvých od 15 rokov.


2. Dávkovanie a spôsob podávania

Odporučená dávka pre dospelých a dospievajúcich od 15 rokov s astmou alebo
s astmou a súčasne sezónnou alergickou rinitídou je jedna 10 mg tableta
denne podávaná večer.

Všeobecné odporúčania:
Terapeutický účinok Montelukastu Bluefish na parametre kontroly astmy sa
prejaví v priebehu jedného dňa.
Montelukast Bluefish sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Pacientov treba poučiť, aby pokračovali v užívaní Montelukastu Bluefish,
nielen v obdobiach zhoršenia astmy, ale aj keď je ich astma pod kontrolou.

Montelukast Bluefish sa nesmie užívať súbežne s inými liekmi, ktoré
obsahujú rovnaké liečivo, montelukast.

Nie je potrebná úprava dávkovania u starších pacientov a pacientov s
renálnou insuficienciou alebo miernym až stredne ťažkým poškodením pečene.
Údaje o pacientoch s ťažkým poškodením pečene nie sú k dispozícii.
Dávkovanie je rovnaké bez ohľadu na pohlavie pacienta.

Liečba Montelukastom Bluefish vo vzťahu k inej terapii astmy:
Montelukast Bluefish sa môže pridať k doterajšiemu liečebnému režimu
pacienta.

Inhalačné kortikosteroidy:
Liečba Montelukastom Bluefish sa môže použiť ako doplnková liečba u
pacientov, ktorým inhalačné kortikosteroidy plus krátkodobo pôsobiace beta-
2-agonisty neposkytujú primeranú klinickú kontrolu.
Liečba Montelukastom Bluefish nemá nahradiť liečbu inhalačnými
kortikosteroidmi (pozri časť 4.4).
Pre pediatrických pacientov od 6 do 14 rokov sú dostupné 5 mg žuvacie
tablety.

3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok.

4. Zvláštne upozornenia a opatrenia pre použitie

Pacientov treba poučiť, aby nikdy nepoužívali perorálny Montelukast
Bluefish na liečbu akútnych astmatických záchvatov a aby na tento účel mali
pri sebe pripravený svoj zvyčajný vhodný záchranný liek. V prípade akútneho
záchvatu sa má použiť krátkodobo pôsobiaci inhalačný beta-2-agonista. Ak
pacienti potrebujú viac inhalácií krátkodobo pôsobiacich beta-2-agonistov
ako zvyčajne, majú sa čo najskôr poradiť so svojim lekárom.

Montelukast Bluefish nemá náhle nahradiť perorálne alebo inhalačné
kortikosteroidy. Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by preukázali, že
dávky perorálnych kortikosteroidov je možné znížiť pri súčasnom podávaní
Montelukastu Bluefish.

V zriedkavých prípadoch sa môže u pacientov liečených antiastmatikami,
vrátane Montelukastu Bluefish, vyskytnúť systémová eozinofília, niekedy
s klinickými prejavmi vaskulitídy, ktoré sa zhodujú s Churgovým-Straussovej
syndrómom – ochorením, ktoré sa často lieči podávaním systémových
kortikosteroidov. Tieto prípady boli zvyčajne, nie však vždy, zaznamenané
potom, čo bolo znížené dávkovanie alebo celkom zastavené podávanie
perorálnych kortikosteroidov. Pravdepodobnosť, že antagonisty
leukotriénových receptorov sa spájajú s výskytom Churgovho-Straussovej
syndrómu, nemožno ani vylúčiť ani potvrdiť. Lekári majú venovať pozornosť,
ak sa vyskytne eozinofília, príznaky vaskulitídy, exacerbácie respiračných
príznakov, srdcovým komplikáciám a/alebo neuropatii u svojich pacientov.
Pacientov, u ktorých sa objavia tieto príznaky, je potrebné znovu vyšetriť
a prehodnotiť ich liečebný režim.


Liečba montelukastom nemá vplyv na nutnosť vyhnúť sa užívaniu kyseliny
acetylsalicylovej a ostatných nesteroidných protizápalových liekov u
pacientov s astmou citlivou na kyselinu acetylsalicylovú.

Montelukast Bluefish obsahuje laktózu.

Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami galaktózovej intolerancie,
lapónskeho deficitu laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie tento
liek nesmú užívať.


5. Liekové a iné interakcie

Montelukast Bluefish sa môže podávať spolu s inými liekmi, bežne
používanými na profylaxiu a dlhodobú liečbu astmy. V štúdiách liekových
interakcií s odporúčanými klinickými dávkami montelukastu nemali tieto
žiadny klinicky významný účinok na farmakokinetické vlastnosti týchto
liečiv: teofylín, prednizón, prednizolón, perorálne kontraceptíva
(etinylestradiol/noretindrón 35/1), terfenadín, digoxín a warfarín.

Plocha pod krivkou plazmatickej koncentrácie (AUC) montelukastu sa znížila
približne o 40 % u osôb, ktoré súčasne užívali fenobarbital. Keďže je
montelukast metabolizovaný prostredníctvom CYP 3A4, je potrebná opatrnosť,
predovšetkým u detí, keď sa montelukast podáva súčasne s induktormi CYP
3A4, ako je fenytoín, fenobarbital a rifampicín.


Štúdie /in vitro/ preukázali, že montelukast je silný inhibítor CYP 2C8.
Napriek tomu výsledky klinickej štúdie, ktorá sa zaoberala interakciou
montelukastu a rosiglitazónu (testovací substrát predstavujúci liečivá
metabolizované hlavne CYP 2C8) ukázali, že montelukast neinhibuje CYP 2C8
/in vivo/. Preto sa nepredpokladá, že by montelukast výrazne menil
metabolizmus liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. paklitaxel,
rosiglitazón a repaglinid).


6. Gravidita a laktácia

/Užívanie v gravidite/
Štúdie na zvieratách sa nepreukázali škodlivé účinky na priebeh tehotenstva
alebo na embryonálny či fetálny vývoj.


Obmedzené údaje z dostupných databáz tehotných pacientok nepoukazujú na
príčinnú súvislosť medzi montelukastom a malformáciami (t.j. defektmi
končatín), ktoré boli zriedkavo hlásené v rámci celosvetových skúseností po
uvedení lieku na trh.

Montelukast Bluefish sa môže používať v gravidite, len ak sa to považuje za
jednoznačne nevyhnutné.


/Užívanie v priebehu laktácie/


Štúdie na potkanoch ukázali, že montelukast sa vylučuje do mlieka (pozri
časť 5.3).
Nie je známe, či sa montelukast vylučuje do materského mlieka u ľudí.
Dojčiace matky môžu užívať montelukast, len ak je to jednoznačne
nevyhnutné.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje


Nepredpokladá sa, že by montelukast ovplyvňoval schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Vo veľmi zriedkavých prípadoch však jednotlivci hlásili
ospalosť alebo závrat.
8. Nežiaduce účinky

Montelukast bol hodnotený v nasledujúcich klinických štúdiách:
. 10 mg filmom obalené tablety u približne 4 000 dospelých astmatických
pacientov vo veku 15 rokov a starších.
. 10 mg filmom obalené tablety u približne 400 dospelých astmatických
pacientov so sezónnou alergickou rinitídou vo veku 15 rokov a starších.
. 5 mg žuvacie tablety približne u 1 750 pediatrických astmatických
pacientov vo veku od 6 do 14 rokov.


Nasledujúce nežiaduce reakcie súvisiace s liekom boli hlásené v klinických
štúdiách u pacientov, ktorým bol podávaný montelukast, ako časté (> 1/100
až < 1/10) a s väčšou incidenciou ako u pacientov užívajúcich placebo:

|Trieda orgánových |Dospelí a mladiství |Pediatrickí pacienti |
|systémov |pacienti | |
| |15 rokov a starší |Od 6 do14 rokov |
| |(dve 12-týždňové štúdie; |(jedna 8-týždňová |
| |n = 795) |štúdia; n = 201) |
| | |(dve 56-týždňové štúdie;|
| | |n = 615) |
|Poruchy nervového |Bolesť hlavy |Bolesť hlavy |
|systému | | |
|Poruchy |Bolesť brucha | |
|gastrointestinálneh| | |
|o traktu | | |

Profil bezpečnosti sa nemenil pri predĺženej liečbe v klinických štúdiách
s obmedzeným počtom pacientov po dobu až do 2 rokov u dospelých a až do 12
mesiacov u pediatrických pacientov vo veku 6 až 14 rokov.


Po uvedení lieku na trh boli hlásené tieto nežiaduce účinky:


Infekcie a nákazy:
Infekcie horných dýchacích ciest

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Zvýšený sklon ku krvácaniu

Poruchy imunitného systému:
Reakcie z precitlivenosti vrátane anafylaxie, hepatálna eozinofilná
infiltrácia

Psychické poruchy:
Nezvyčajné sny vrátane nočných môr, halucinácie, nespavosť, námesačnosť,
podráždenosť, stavy úzkosti, nepokoj, agitovanosť vrátane agresívneho
správania alebo hostility, triaška, depresia, vo veľmi zriedkavých
prípadoch suicidálne myšlienky a správanie (suicidalita).

Poruchy nervového systému:
Závraty, ospalosť, parestézia/hypestézia, záchvat

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Palpitácie

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:
Krvácanie z nosa

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Hnačka, sucho v ústach, dyspepsia, nauzea, vracanie

Poruchy pečene a žlčových ciest:
Zvýšené hladiny transamináz (ALT, AST), hepatitída (vrátane
cholestatického, hepatocelulárneho a zmiešaného systémového poškodenia
pečene)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Angioedém, tvorba modrín, urtikária, pruritus, kožná vyrážka, erythema
nodosum

Poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Artralgia, myalgia vrátane svalových spazmov

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Asténia / únava, celkový pocit choroby, opuch, horúčka

V priebehu liečby montelukastom boli u astmatických pacientov veľmi
zriedkavo popísané prípady Churgovho-Straussovej syndrómu (CSS) (pozri časť
4.4).
9. Predávkovanie

Pre prípad predávkovania Montelukastom Bluefish nie je známa žiadna
špecifická liečba. V štúdiách prevedených s pacientmi trpiacimi
chronickou astmou bol montelukast podávaný v dávkach až do 200 mg/deň
dospelým pacientom po dobu 22 týždňov, pri krátkodobej štúdii v dávkach
až do 900 mg/deň po dobu približne jedného týždňa bez klinicky
významných vedľajších účinkov.
Pri klinických štúdiách a postmarketingovom sledovaní sa objavili
správy o akútnom predávkovaní montelukastom. Zahŕňajú
hlásenia u dospelých a detí, ktorí užili dávky až do 1 000 mg
(približne 61 mg/kg u 42-mesačného dieťaťa). Klinické a laboratórne
nálezy boli v zhode s profilom bezpečnosti u dospelých a pediatrických
pacientov. Vo väčšine zaznamenaných prípadov predávkovania neboli
pozorované žiadne nežiaduce účinky. Najčastejšie sa vyskytujúce
nežiaduce účinky boli v súlade s bezpečnostným profilom montelukastu a
zahŕňali bolesť brucha, spavosť, smäd, bolesť hlavy, vracanie
a psychomotorickú hyperaktivitu.
Nie je známe, či je montelukast dialyzovateľný peritoneálnou dialýzou
alebo hemodialýzou.

5. Farmakologické vlastnosti


1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Iné systémové lieky pre obštrukčné ochorenie
dýchacích ciest; Antagonisty receptorov leukotriénov
ATC kód: R03D C03


Cysteinylleukotriény (LTC4, LTD4, LTE4) sú účinné zápalové eikosanoidy
uvoľňované z rôznych buniek, vrátane mastocytov a eozinofilov. Tieto
dôležité proastmatické mediátory sa viažu na cysteinylleukotriénové (CysLT)
receptory. Receptory CysLT typ 1 (CysLT1) sa nachádzajú v dýchacích cestách
človeka (v bunkách hladkého svalu dýchacích ciest a makrofágov dýchacích
ciest) a na ďalších prozápalových bunkách (vrátane eozinofilov a niektorých
myeloidných kmeňových buniek).

Bola zistená korelácia medzi CysLT a patofyziológiou astmy a alergickej
nádchy. Pri astme patria medzi leukotriénmi sprostredkované účinky
bronchokonstrikcia, sekrécia hlienu, ovplyvnenie vaskulárnej permeability
a mobilizácia eozinofilov. Pri alergickej rinitíde sa CysLT uvoľňujú z
nazálnej sliznice po expozícii alergénu počas včasnej aj neskorej fázy
reakcie a sú spojené s príznakmi alergickej rinitídy. Intranazálny
imunologický test s CysLT preukázal zvýšenú rezistenciu nazálnej časti
dýchacích ciest a príznaky nazálnej obštrukcie.Montelukast je perorálne účinná látka, ktorá sa viaže s vysokou afinitou a
selektivitou na CysLT1 receptor.

V klinických štúdiách montelukast inhibuje bronchokonstrikciu navodenú
inhaláciou LTD4 v dávkach už od 5 mg. Bronchodilatácia sa pozorovala v
priebehu dvoch hodín po perorálnom podaní. Bronchodilatačný účinok
spôsobený beta-agonistom bol aditívny k účinku montelukastu. Liečba
montelukastom inhibovala včasnú aj neskorú fázu bronchokonstrikcie vyvolanú
pôsobením antigénu. Montelukast, v porovnaní s placebom, znížil počet
eozinofilov v periférnej krvi u dospelých a pediatrických pacientov.
V samostatnej štúdii liečba montelukastom významne znížila počet
eozinofilov v dýchacích cestách (meraných v spúte) a v periférnej krvi,
pričom sa zlepšila klinická kontrola astmy.


V štúdiách s dospelými pacientmi vykázala denná dávka montelukastu 10 mg, v
porovnaní s placebom, významné zlepšenie v rannom FEV1 (zmena 10,4 % oproti
2,7 % v porovnaní s východiskovým stavom), dopoludňajšej maximálnej
výdychovej rýchlosti (peak expiratory flow rate, PEFR) (zmena 24,5 l/min
oproti 3,3 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a významné zníženie
celkového použitia beta-2-agonistu (zmena -26,1 % oproti -4,6 % v porovnaní
s východiskovým stavom). Pri porovnaní s placebom pacienti hlásili významné
zlepšenie v hodnotení denných a nočných symptómov astmy.

Štúdie u dospelých pacientov preukázali schopnosť montelukastu zosilniť
klinický účinok inhalačných kortikosteroidov (percentuálna zmena
v porovnaní s východiskovým stavom pri inhalačnom beklometazóne
s montelukastom vs. beklometazón, pre FEV1: 5,43 % oproti 1,04 %; použitie
beta-agonistu: - 8,70 % oproti 2,64 %). V porovnaní s inhalačným
beklometazónom (200 µg dvakrát denne so spacerom (nadstavcom)) sa po
montelukaste zistila rýchlejšia počiatočná odpoveď, hoci počas celého
trvania 12-týždňovej štúdie mal beklometazón väčší priemerný liečebný
účinok (percentuálna zmena v porovnaní s východiskovým stavom pri
montelukaste vs. beklometazón, pre FEV1: 7,49 % oproti 13,3 %; použitie
beta-agonistu: -28,28 % oproti -43,89 %). U vysokého percenta pacientov
liečených montelukastom sa, v porovnaní s beklometazónom, však dosiahla
podobná klinická odpoveď (napr. 50 % pacientov liečených beklometazónom
dosiahlo zlepšenie FEV1 približne 11 % alebo viac v porovnaní
s východiskovým stavom pričom pri liečbe montelukastom dosiahlo rovnakú
odpoveď približne 42 % pacientov).

Účinnosť montelukastu pri symptomatickej liečbe sezónnej alergickej
rinitídy bola hodnotená prostredníctvom placebom kontrolovanej klinickej
štúdie s dospelými a dospievajúcimi astmatickými pacientmi vo veku od
15 rokov súčasne so sezónnou alergickou rinitídou. V tejto štúdii sa
zistilo, že montelukast podávaný v tabletách v dávke 10 mg raz denne
priniesol štatisticky významné zlepšenie skóre denných symptómov rinitídy.
Skóre denných symptómov rinitídy predstavuje priemer skóre denných
nazálnych symptómov (zložky: upchatý nos, výtok z nosa, kýchanie, svrbenie
v nose) a skóre nočných nazálnych symptómov (zložky: upchatý nos po
prebudení, ťažkosti so zaspávaním, počet nočných prebudení). Celkové
zmiernenie alergickej rinitídy hodnotené pacientom i lekárom bolo významne
lepšie v porovnaní so skupinou pacientov, ktorým bolo podávané placebo.
Hodnotenie účinnosti liečby na samotnú astmu nebolo hlavným cieľom tejto
klinickej štúdie.


V 8-týždňovej štúdii u pediatrických pacientov vo veku od 6 do 14 rokov
podávanie 5 mg montelukastu raz denne významne zlepšilo respiračné funkcie
v porovnaní s placebom (zmena FEV1 8,71 % oproti 4,16 % v porovnaní s
východiskovým stavom; zmena dopoludňajšieho PEFR 27,9 l/min oproti
17,8 l/min v porovnaní s východiskovým stavom) a znížilo použitie beta-
agonistu „podľa potreby“ (zmena -11,7 % oproti +8,2 % v porovnaní s
východiskovým stavom).V 12-týždňovej štúdii u dospelých sa preukázalo významné zníženie námahovej
bronchokonstrikcie (exercise-induced bronchoconstriction, EIB) (maximálny
pokles FEV1 22,33 % pre montelukast oproti 32,40 % pre placebo; čas
obnovenia FEV1 na hodnotu pred námahou ±5 % 44,22 min oproti 60,64 min).
Tento účinok bol zhodný počas 12-týždňového trvania štúdie. Zníženie EIB
bolo preukázané aj v krátkodobej štúdii u pediatrických pacientov vo veku 6
až 14 rokov (maximálny pokles FEV1 18,27 % oproti 26,11 %; čas obnovenia
FEV1 na hodnotu pred námahou ±5% 17,76 min oproti 27,98 min). V oboch
štúdiách bol tento účinok preukázaný na konci dávkovacieho intervalu
s dávkovaním jedenkrát denne.
U astmatických pacientov citlivých na kyselinu acetylsalicylovú, ktorí
dostávali súčasne inhalačné a/alebo perorálne kortikosteroidy, liečba
montelukastom významne zlepšila kontrolu astmy v porovnaní s placebom
(zmena FEV1 8,55 % oproti -1,74 % v porovnaní s východiskovým stavom a
zníženie celkového použitia beta-agonistu -27,78 % oproti 2,09 %
v porovnaní s východiskovým stavom).


2. Farmakokinetické vlastnosti

/Absorpcia:/


Montelukast sa po perorálnom podaní rýchlo vstrebáva. Po podaní tabliet
s obsahom 10 mg liečivej látky dospelým nalačno sa priemerná maximálna
plazmatická koncentrácia (Cmax) dosiahne za 3 hodiny (tmax ) po podaní.
Priemerná biologická dostupnosť je 64 %. Biologická dostupnosť pri
perorálnom podaní a Cmax nie sú ovplyvnené obvyklou stravou. Bezpečnosť a
účinnosť boli dokázané v klinických štúdiách, pri ktorých sa 10 mg filmom
obalená tableta podávala bez ohľadu na dobu príjmu potravy.


Po podaní žuvacích tabliet 5 mg montelukastu dospelým nalačno sa dosiahne
maximálna koncentrácia (Cmax) za 2 hodiny po podaní. Priemerná biologická
dostupnosť po perorálnom podaní je 73 %; pri súčasnom príjme potravy bola
znížená na 63 %.

/Distribúcia:/


Montelukast je viazaný z viac ako 99 % na plazmatické bielkoviny.
Distribučný objem sa v rovnovážnom stave pohybuje priemerne od 8 do
11 litrov. Štúdie na potkanoch s rádioaktívne značeným montelukastom
preukázali, že látka prechádza len minimálne cez hematoencefalickú bariéru.
Za 24 hodín po podaní bola vo všetkých ostatných tkanivách koncentrácia
rádioaktívne značeného materiálu minimálna.

/Biotransformácia:/


Montelukast je v organizme extenzívne metabolizovaný. V štúdiách, v ktorých
boli dospelým a deťom podávané dávky v terapeutickom rozmedzí, neboli
plazmatické koncentrácie metabolitov montelukastu v rovnovážnom stave
detekovateľné.


V štúdiách /in vitro/ s ľudskými pečeňovými mikrozómami sa dokázalo, že na
metabolizme montelukastu sa podieľajú cytochrómy P450 3A4, 2A6 a 2C9. Na
základe ďalších výsledkov s ľudskými pečeňovými mikrozómami /in vitro/ sa
ukázalo, že terapeutické koncentrácie montelukastu v plazme neinhibuje
žiadny z cytochrómov P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 alebo 2D6. Príspevok
metabolitov montelukastu k jeho terapeutickému účinku je minimálny.


/Eliminácia:/


U dospelého zdravého jedinca sa plazmatický klírens montelukastu pohybuje
okolo 45 ml/min. Po perorálnom podaní rádioaktívne značeného montelukastu
bolo 86 % rádioaktivity stanovených v 5-denných odberoch stolice a < 0,2 %
v moči. Tieto poznatky, spolu s údajmi o biologickej dostupnosti
montelukastu po perorálnom podaní dokazujú, že montelukast a jeho
metabolity sa vylučujú takmer výhradne žlčou.

/Zvláštne skupiny pacientov:/


Pre pacientov vyššieho veku a pacientov s miernou až stredne ťažkou
hepatálnou insuficienciou nie je nutná úprava dávkovania. Štúdie
s pacientmi s renálnou insuficienciou neboli robené. Keďže sú montelukast a
jeho metabolity vylučované žlčovými cestami, neočakáva sa, že by u
pacientov s renálnou insuficienciou bolo treba dávkovanie upravovať. O
farmakokinetických vlastnostiach montelukastu podávaného pacientom s ťažkou
pečeňovou nedostatočnosťou (Childovo-Pughovo skóre vyššie než 9).

Pri podávaní vysokých dávok montelukastu (20- až 60-násobok odporučenej
dávky pre dospelých) bol pozorovaný pokles koncentrácie teofylínu v plazme.
Tento jav nebol zaznamenaný pri podávaní odporučenej dávky 10 mg raz denne.
3. Predklinické údaje vzťahujúce sa k bezpečnosti prípravku

V štúdiách toxicity na zvieratách boli pozorované malé sérové biochemické
zmeny v ALT, glukóze, fosfore a triglyceridoch, ktoré boli prechodného
charakteru. Príznakmi toxicity pozorovaných na zvieratách boli zvýšená
exkrécie slín, gastrointestinálne príznaky, hnačka a iónová nerovnováha.
Tieto účinky boli pozorované pri dávkach predstavujúcich viac ako 17-
násobnú systémovú expozíciu v porovnaní s klinickou dávkou. U opíc sa
nežiaduce účinky objavili po podaní dávok od 150 mg/kg/deň (> 232-násobná
systémová expozícia oproti klinickej). V štúdiách plodnosti a reprodukčnej
toxicity na zvieratách sa ukázalo, že montelukast v dávkach viac než 24-
násobne prevyšujúcich klinickú systémovú expozíciu neovplyvňuje fertilitu
ani reprodukčné schopnosti. Pri dávkach 200 mg/kg/deň (> 69-násobná
systémová expozícia oproti klinickej) podávaných v štúdii vplyvu na
fertilitu potkaních samíc bol zistený mierny pokles telesnej hmotnosti u
potomstva. V štúdiách na králikoch bola pri dávkach predstavujúcich > 24-
násobok klinickej systémovej expozície pozorovaná vyššia incidencia
neúplnej osifikácie v porovnaní so skupinou kontrolných zvierat. U potkanov
neboli pozorované žiadne abnormality. Ukázalo sa, že u zvierat montelukast
preniká placentárnou bariérou a vylučuje sa do materského mlieka.


Pri testovaní maximálnej dávky po jednorázovom perorálnom podaní sodnej
soli montelukastu v dávkach až do 5000 mg/kg u myší a potkanov
(15 000 mg/m2 u myší a 30 000 mg/m2 u potkanov) nedošlo k žiadnemu
uhynutiu. Táto dávka je ekvivalentná 25 000-násobku odporučenej dennej
dávky u dospelých ľudí (vychádzajúcej z dávky u dospelého pacienta
s telesnou hmotnosťou 50 kg).

Dávky montelukastu podávané myšiam až do 500 mg/kg/deň (približne > 200-
násobok systémovej expozície) neboli stanovené ako fototoxické pri UVA, UVB
a viditeľnom svetelnom spektre.
Pri testoch /in vitro/ a /in vivo/ na rôznych druhoch hlodavcov sa nedokázali
mutagénne ani karcinogénne účinky montelukastu.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

1. Zoznam pomocných látok
Mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy,
čiastočne substituovaná hyprolóza (E463), magnéziumstearát.
Filmotvorná vrstva tablety:
Opadry oranžová: čierny oxid železitý (E172), hypromelóza, červený oxid
železitý (E172), oxid titaničitý (E171), makrogol, žltý oxid železitý
(E172); makrogol 6000.

2. Inkompatibility
Neaplikovateľné.

3. Doba použiteľnosti
2 roky

4. Zvláštne opatrenia pre uschovávanie
Uchovávajte pri teplote do 30 şC.
Uschovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

5. Druh obalu a veľkosť balení
Balené v PAD/PVC/ALU blistroch vložených do papierovej škatuli.
Veľkosti balenia: 14, 20, 28, 30, 50, 98 a 100 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6. Zvláštne opatrenia pre likvidáciu prípravku a zaobchádzania s ním
Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť zlikvidovaný v súlade s
národnými požiadavkami.


7. DRžITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Štokholm
Švédsko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

14/0541/10-S


9. dÁtum prvEJ REGISTRÁCIE / prEdĹžEnIA registrÁcIe

13.8.2010


10. dÁtum revÍzIe textu 11/2011
[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C22043
Skupina ATC:
R03 - Antiastmatiká
Skupina ATC:
R03DC03 - montelukastum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
SE -
Účinná látka:
natrii p-aminobenzoas,natrii oxidronas
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) námahou indukovanej astme, b) aspirínovej astme, c) astme s preukázanou dobrou odpoveďou na liečbu montelukastom v detskom veku, d) astme s nedostatočnou odpoveďou na liečbu inhalačnými kortikosteroidmi, beta2-mimetikami s predĺženým účinkom, alebo ak nie je možné tieto lieky podávať pre preukázanú intoleranciu. Ak nedôjde v priebehu troch mesiacov liečby k stabilizácii a kontrole perzistujúcej bronchiálnej astmy, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou.
Môže predpísať:
Lekárska imunológia, TBC a pľúcne choroby
Predajná cena:
35.53 € / 1070.38 SK
Úhrada poisťovňou:
34.30 € / 1033.32 SK
Doplatok pacienta:
1.23 € / 37.05 SK
Posledná aktualizácia:
2014-04-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:12.76 € ÚP:0.00 € DP:12.76 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien