Detail:
Atorvastatin Olinka 10 mg tbl flm 84x10 mg (blister Al/Al)
Názov lieku:
Atorvastatin Olinka 10 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 84x10 mg (blister Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1. k notifikácii zmeny registrácie ev. č.: 2011/03430
Príloha č.3. k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č.: 2011/07574,
2011/07575, 2011/07576, 2011/07577


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Atorvastatin Olinka 10 mg
Atorvastatin Olinka 20 mg
Atorvastatin Olinka 40 mg
Atorvastatin Olinka 80 mg
filmom obalené tablety
Atorvastatín

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Atorvastatin Olinka a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Atorvastatin Olinka
3. Ako užívať Atorvastatin Olinka
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Atorvastatin Olinka
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ATORVASTATIN OLINKA A NA ČO SA POUŽÍVA

Atorvastatin Olinka patrí do skupiny liekov známych ako statíny, čo sú
lieky upravujúce hladinu lipidov (tukov) v krvi.

Atorvastatin Olinka sa používa na zníženie hladiny lipidov, konkrétne
cholesterolu a triglyceridov v krvi, keď samotná diéta s nízkym obsahom
tukov a zmeny v životnom štýle nie sú dostatočne účinné. Ak máte
zvýšené riziko vzniku srdcového ochorenia, Atorvastatin Olinka sa tiež
môže použiť na zníženie tohto rizika, dokonca aj vtedy, keď máte
hladiny cholesterolu v norme. Počas liečby treba dodržiavať štandardnú
nízkocholesterolovú diétu.

Cholesterol je látka prirodzene sa vyskytujúca v tele, ktorá je potrebná
pre normálny rast. Ak sa však v krvi nachádza priveľké množstvo
cholesterolu, môže sa ukladať na stenách krvných ciev, čo napokon môže
viesť k ich upchaniu. Toto je jednou z najčastejších príčin srdcového
ochorenia. Je všeobecne známe, že zvýšené hladiny cholesterolu zvyšujú
riziko vzniku srdcového ochorenia. Medzi ďalšie faktory, ktoré zvyšujú
riziko vzniku srdcového ochorenia, patria vysoký krvný tlak, cukrovka,
zvýšená telesná hmotnosť, nedostatok pohybu, fajčenie alebo výskyt
srdcového ochorenia u pokrvných príbuzných.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ATORVASTATIN OLINKA

Neužívajte Atorvastatin Olinka
- keď ste alergický (precitlivený) na atorvastatín alebo na niektoré
podobné lieky, ktoré sa používajú na zníženie hladiny lipidov v krvi,
alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku - ich podrobný zoznam si
pozrite v časti 6.
- keď máte alebo ste niekedy mali ochorenie, ktoré postihuje pečeň.
- keď máte neobjasnené, abnormálne hodnoty krvných vyšetrení funkcie
pečene.
- keď ste žena v plodnom veku a nepoužívate spoľahlivú antikoncepciu.
- keď ste tehotná, pokúšate sa otehotnieť, alebo keď dojčíte.
- keď máte poruchu svalov nazývanú myopatia (opakované alebo neobjasnené
bolesti svalov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Atorvastatinu Olinka
Nasledujúce situácie sú dôvody, prečo Atorvastatin Olinka nemusí byť pre
Vás vhodný:
- ak máte problémy s obličkami
- ak máte nedostatočnú činnosť štítnej žľazy (hypotyreózu)
- ak ste mali opakované alebo neobjasnené bolesti svalov, alebo ak sa
svalové problémy v minulosti vyskytli u Vás alebo u Vašich pokrvných
príbuzných
- ak ste v minulosti mali svalové problémy počas liečby inými liekmi
znižujúcimi hladinu lipidov v krvi (napr. inými „statínmi“ alebo
„fibrátmi“)
- ak pravidelne pijete veľké množstvo alkoholu
- ak ste v minulosti prekonali ochorenie pečene
- ak máte viac ako 70 rokov.

Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, než začnete užívať
Atorvastatin Olinka:
- ak trpíte závažným zlyhávaním dýchania.

Ak sa Vás týka ktorékoľvek z uvedeného, Váš lekár Vám bude musieť urobiť
krvné vyšetrenie pred a pravdepodobne aj počas Vašej liečby
Atorvastatinom Olinka, aby zistil, či máte riziko vzniku vedľajších
účinkov na svaly. Je známe, že riziko vzniku vedľajších účinkov na
svaly sa zvyšuje, keď sa s Atorvastatinom Olinka súčasne užívajú
niektoré ďalšie lieky (pozrite časť „Užívanie iných liekov“).

Užívanie iných liekov
Niektoré lieky môžu zmeniť účinok Atorvastatinu Olinka, alebo ich účinok sa
môže zmeniť pôsobením Atorvastatinu Olinka. Tento druh interakcie
(vzájomného ovplyvňovania sa) môže spôsobiť zníženie účinnosti jedného
alebo oboch týchto liekov, či prípadne zvýšiť riziko alebo závažnosť
vedľajších účinkov, vrátane vážneho, i keď zriedkavo sa vyskytujúceho
stavu spojeného s chradnutím svalov označovaného ako rabdomyolýza
(pozrite v časť 4). Medzi takéto lieky patria:
- lieky pozmeňujúce spôsob fungovania imunitného systému, napr.
cyklosporín
- niektoré antibiotiká a antimykotiká (lieky proti plesňovým infekciám),
napr. erytromycín, klaritromycín, ketokonazol, itrakonazol; rifampicín
- iné lieky upravujúce hladinu lipidov v krvi, napr. gemfibrozil, iné
fibráty, deriváty kyseliny nikotínovej, kolestipol
- niektoré blokátory kalciových kanálov používané na liečbu angíny
pektoris alebo vysokého krvného tlaku, napr. nifedipín; lieky
upravujúce srdcový rytmus, napr. digoxín
- niektoré benzodiazepíny používané proti úzkosti a pri iných
ochoreniach, napr. nefazodon
- inhibítory proteáz používané na liečbu HIV, napr. nelfinavir
- medzi iné lieky, o ktorých sa vie, že sa vzájomne ovplyvňujú
s atorvastatínom, patria: warfarín (ktorý znižuje zrážanlivosť krvi),
perorálne (ústami užívané) antikoncepčné tablety, fenytoín
(antikonvulzívum používané pri epilepsii proti kŕčom) a antacidá (lieky
na tráviace ťažkosti obsahujúce hliník a horčík).

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Atorvastatinu Olinka s jedlom a nápojmi
Pokyny ako užívať Atorvastatin Olinka si pozrite v časti 3. Je potrebné,
aby ste vzali do úvahy nasledujúce informácie:

/Grapefruitová šťava/
Nevypite viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne,
pretože veľké množstvo grapefruitovej šťavy môže zmeniť účinky
atorvastatínu.

/Alkohol/
Počas užívania tohto lieku sa vyvarujte pitia príliš veľkého množstva
alkoholu. Podrobné informácie si pozrite v časti 2 „Buďte zvlášť
opatrný pri užívaní Atorvastatinu Olinka“.

Tehotenstvo a dojčenie
Atorvastatin Olinka neužívajte, ak ste tehotná, alebo ak sa pokúšate
otehotnieť. Ženy v plodnom veku musia používať účinný spôsob
antikoncepcie.

Atorvastatin Olinka neužívajte, ak dojčíte.

Bezpečnosť atorvastatínu počas tehotenstva a dojčenia nebola ešte
preukázaná.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, ak tento liek ovplyvňuje Vašu schopnosť viesť vozidlo.
Nepoužívajte žiadne nástroje ani neobsluhujte stroje, ak má tento liek
vplyv na Vašu schopnosť používať ich.


3. AKO UŽÍVAŤ ATORVASTATIN OLINKA

Zvyčajná počiatočná dávka Atorvastatinu Olinka je 10 mg jedenkrát denne.
Túto dávku Vám môže lekár v prípade potreby zvyšovať, až kým nebudete
užívať pre Vás potrebné množstvo. Váš lekár Vám bude upravovať dávku v 4-
týždňových alebo dlhších intervaloch. Najvyššia dávka Atorvastatínu Olinka
je 80 mg jedenkrát denne.

Tablety Atorvastatinu Olinka sa majú prehltnúť vcelku a zapiť vodou a môžu
sa užívať kedykoľvek počas dňa, spolu s jedlom alebo bez jedla. Pokúste sa
však užívať Vašu tabletu každý deň v rovnakom čase.

Vždy užívajte Atorvastatin Olinka presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak
si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Predtým, než začnete liečbu, Vám Váš lekár predpíše nízkocholesterolovú
diétu, ktorú budete musieť dodržiavať aj počas liečby
Atorvastatinom Olinka.

/Dĺžku liečby Atorvastatínom Olinka určí Váš lekár./

Ak sa domnievate, že účinok Atorvastatinu Olinka je príliš silný alebo
príliš slabý, poraďte sa o tom, prosím, so svojím lekárom.

Ak užijete viac Atorvastatinu Olinka, ako máte
Ak náhodou užijete príliš veľa tabliet Atorvastatinu Olinka (viac, ako je
Vaša zvyčajná denná dávka), obráťte sa o radu na svojho lekára alebo na
najbližšiu nemocnicu.

Ak zabudnete užiť Atorvastatin Olinka
Ak zabudnete užiť dávku, užite až Vašu ďalšiu plánovanú dávku v obvyklom
čase.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Atorvastatin Olinka

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Atorvastatin Olinka môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté: vyskytujú sa u viac než 1 z 10 používateľov
Časté: vyskytujú sa u 1 až 10 zo 100 používateľov
Menej časté: vyskytujú sa u 1 až 10 z 1 000 používateľov
Zriedkavé: vyskytujú sa u 1 až 10 z 10 000 používateľov.
Veľmi zriedkavé. vyskytujú sa u menej ako 1 z 10 000 používateľov
Neznáme: frekvencia (častosť) výskytu sa z dostupných údajov nedá
určiť

Nasledujúce vedľajšie účinky sú závažné a budú vyžadovať okamžitý lekársky
zásah, ak sa u Vás vyskytnú:
Medzi zriedkavé vedľajšie účinky patria:
- V ojedinelých prípadoch došlo u pacientov k chradnutiu svalov alebo
k zápalu svalov, ktoré vo veľmi zriedkavých prípadoch postupne prešli
do závažného, potenciálne život ohrozujúceho stavu (označovaného ako
„rabdomyolýza“). Ak máte svalovú slabosť, citlivosť svalov na dotyk
alebo bolesť svalov, a ak sa zároveň necítite dobre alebo máte vysokú
teplotu, prestaňte užívať Atorvastatin Olinka a bezodkladne o tom
informujte svojho lekára.

Medzi veľmi zriedkavé vedľajšie účinky patria:
- Angioneurotický edém (opuch tváre, jazyka a priedušnice, ktorý môže
spôsobovať veľké ťažkosti s dýchaním). Toto je veľmi zriedkavá reakcia,
ktorá môže byť závažná, ak sa vyskytne. V prípade jej výskytu musíte
Atorvastatin Olinka prestať užívať a bezodkladne o tom informovať
svojho lekára.
- Ak sa u Vás vyskytnú problémy spojené s nečakaným krvácaním alebo
nečakanou tvorbou krvných podliatin, môže to svedčiť o ochorení pečene.
Čo najskôr sa o tom poraďte so svojím lekárom.

/Ďalšie možné vedľajšie účinky vyskytujúce sa pri užívaní/
/Atorvastatinu Olinka:/

Medzi časté vedľajšie účinky patria:
- napínanie na vracanie, bolesť brucha, zápcha, plynatosť, tráviace
ťažkosti, bolesť hlavy, bolesť svalov, slabosť, hnačka, nespavosť,
závraty, bolesť na hrudníku, alergické reakcie, necitlivosť alebo
mravčenie v prstoch na rukách a nohách, znížená citlivosť kože na
svetlo, dotyk alebo na bolesť, bolesť kĺbov a bolesť chrbta, opuch,
najmä členkov (edém), únava, kožná vyrážka, svrbenie.

U niektorých pacientov užívajúcich Atorvastatin Olinka alebo iné podobné
lieky sa zaznamenali ďalšie, menej časté vedľajšie účinky. Nie všetky tieto
účinky musia nevyhnutne súvisieť s používaním týchto liekov.

Medzi menej časté vedľajšie účinky patria:
- anorexia (nechutenstvo), strata citlivosti na svetlo, dotyk alebo na
bolesť, vracanie, žihľavka, nečakané krvácanie alebo nečakaná tvorba
krvných podliatin, hučanie v ušiach a/alebo v hlave, prírastok telesnej
hmotnosti, strata pamäti, celkový pocit choroby, impotencia,
vypadávanie vlasov, pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy
spôsobujúci bolesť žalúdka), zvýšené alebo znížené hladiny cukru v krvi
(ak máte cukrovku, musíte si dôkladne kontrolovať hladiny cukru
v krvi).

Medzi zriedkavé vedľajšie účinky patria:
- citlivosť svalov na dotyk, svalové kŕče, hepatitída (zápal pečene),
žltačka (zožltnutie pokožky a očných bielok), multiformný erytém
(škvrnitá červená vyrážka).

Medzi veľmi zriedkavé vedľajšie účinky patria:
- Stevensov-Johnsonov syndróm (závažné pľuzgierovité ochorenie
postihujúce kožu, sliznicu úst, očí a pohlavných orgánov), zmenené
vnímanie chuti, porucha zraku, strata sluchu, gynekomastia (zväčšenie
prsníkov u mužov), zranenie šľachy.

Možné vedľajšie účinky
- poruchy spánku vrátane nočných môr
- strata pamäti
- sexuálne ťažkosti
- depresia
- problémy s dýchaním vrátane pretrvávajúceho kašľa a/alebo
dýchavičnosti alebo horúčky.

Ak sa u Vás vyskytnú vedľajšie účinky, informujte o tom, prosím, svojho
lekára. Rozhodne o ďalších potrebných krokoch.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ATORVASTATIN OLINKA

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Atorvastatin Olinka po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
vonkajšom balení po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň
v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné
prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Atorvastatin Olinka obsahuje
- Liečivo je atorvastatín.
Atorvastatin Olinka 10 mg:
Každá 10 mg tableta obsahuje 10 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli
atorvastatínu.
Atorvastatin Olinka 20 mg:
Každá 20 mg tableta obsahuje 20 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli
atorvastatínu.
Atorvastatin Olinka 40 mg:
Každá 40 mg tableta obsahuje 40 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli
atorvastatínu.
Atorvastatin Olinka 80 mg:
Každá 80 mg tableta obsahuje 80 mg atorvastatínu vo forme vápenatej soli
atorvastatínu.

- Ďalšie zložky v jadre tablety sú mikrokryštalická celulóza, bezvodý
uhličitan sodný, maltóza, sodná soľ kroskarmelózy a magnéziumstearát.
Ďalšie zložky vo filmovom obale sú hypromelóza (E464),
hydroxypropylcelulóza, trietylcitrát (E1505), polysorbát 80 a oxid
titaničitý (E171).

Ako vyzerá Atorvastatin Olinka a obsah balenia
- Filmom obalené tablety Atorvastatinu Olinka sú biele až takmer biele,
oválne, obojstranne vypuklé, filmom obalené tablety.
- Atorvastatin Olinka sa dodáva v blistroch zložených z hliníka-hliníka
obsahujúcich 7, 10, 14, 15, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100
alebo 200 tabliet. Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na
trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

/Držiteľ rozhodnutia o registrácii/
Genpharm a.s.
Rychnovská 121
199 00 Praha
Česká republika

/Výrobca/
TEVA Pharma S.L.U., C/C, No. 4, Polígono Industrial Malpica, 50016
Zaragoza, Španielsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllö, Maďarsko
TEVA UK Limited, Veľká Británia
Pharmachemie B.V., Holandsko
TEVA Santé SA, Francúzsko
Teva Czech Industries s.r.o, Česká republika


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Island a Poľsko: Olinkator
Česká republika a Slovenská republika: Atorvastatin Olinka
Nemecko: Atorvastatin

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 11/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o prevode registrácie lieku, ev. č.: 2011/07574,
2011/07575, 2011/07576, 2011/07577

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

Atorvastatin Olinka 10 mg
Atorvastatin Olinka 20 mg
Atorvastatin Olinka 40 mg
Atorvastatin Olinka 80 mg

Filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Atorvastatin Olinka 10 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg atorvastatínu (vo forme
vápenatej soli atorvastatínu).
Atorvastatin Olinka 20 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg atorvastatínu (vo forme
vápenatej soli atorvastatínu).
Atorvastatin Olinka 40 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg atorvastatínu (vo forme
vápenatej soli atorvastatínu).
Atorvastatin Olinka 80 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 80 mg atorvastatínu (vo forme
vápenatej soli atorvastatínu).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta
Filmom obalené tablety Atorvastatinu Olinka sú biele až takmer biele,
oválne, bikonvexné, filmom obalené tablety.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypercholesterolémia
Atorvastatín je indikovaný ako doplnok k diéte na zníženie zvýšených hladín
celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, apolipoproteínu B a triglyceridov
u pacientov s primárnou hypercholesterolémiou vrátane familiárnej
hypercholesterolémie (heterozygotná forma) alebo s kombinovanou (zmiešanou)
hyperlipidémiou (zodpovedajúcou typu IIa alebo typu IIb podľa
Fredricksona), keď diéta a iné nefarmakologické postupy nie sú dostatočné
účinné.

Atorvastatín je indikovaný aj na zníženie hladín celkového cholesterolu
a LDL-cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou ako doplnok k iným liečebným metódam na zníženie
hladiny lipidov (napr. LDL aferézy lipoproteínov s nízkou hustotou), alebo
keď takéto liečebné metódy nie sú dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
Prevencia kardiovaskulárnych príhod u pacientov, u ktorých sa zistilo, že
majú vysoké riziko vzniku prvej kardiovaskulárnej príhody (pozri časť 5.1),
ako doplnok pri úprave ďalších rizikových faktorov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Pred začatím liečby atorvastatínom sa má pacient nastaviť na štandardnú
nízkocholesterolovú diétu a v tejto diéte má pokračovať aj počas liečby
atorvastatínom.

Dávkovanie sa má určiť individuálne podľa východiskovej hodnoty LDL-
cholesterolu, cieľa liečby a pacientovej odpovede na liečbu.

Zvyčajná počiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Úprava dávky sa má
vykonávať v 4-týždňových alebo dlhších intervaloch. Maximálna dávka je
80 mg jedenkrát denne.

Každá denná dávka atorvastatínu sa užíva naraz celá a môže sa užívať
v ktorúkoľvek dennú dobu s jedlom alebo bez jedla.

Primárna hypercholesterolémia a kombinovaná (zmiešaná) hyperlipidémia
Pre väčšinu pacientov je postačujúca dávka atorvastatínu 10 mg jedenkrát
denne. Terapeutický účinok sa prejaví do 2 týždňov a maximálny terapeutický
účinok sa zvyčajne dosiahne do 4 týždňov. Účinok je počas dlhodobej liečby
zachovaný.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia
Pacienti majú začať liečbu atorvastatínom 10 mg denne. Dávky sa majú určiť
individuálne a upravovať v 4-týždňových intervaloch až na 40 mg denne.
Potom sa dávka môže zvýšiť buď na maximálne 80 mg denne, alebo sa podáva
40 mg atorvastatínu jedenkrát denne v kombinácii so sekvestrantom žlčovej
kyseliny.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
V štúdii umožňujúcej poskytnúť pacientovi liek z humanitárnych dôvodov,
v ktorej bolo zaradených 64 pacientov, sa u 46 pacientov potvrdila mutácia
génu pre LDL receptor. U týchto 46 pacientov došlo k priemernému zníženiu
hladiny LDL-cholesterolu asi o 21 %. Atorvastatín sa podával v dávkach
až do 80 mg/deň.

Dávkovanie atorvastatínu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou je 10 až 80 mg denne. Atorvastatín sa má u týchto
pacientov používať ako doplnok k iným liečebným metódam na zníženie hladiny
lipidov (napr. LDL-aferézy), alebo keď takéto liečebné metódy nie sú
dostupné.

Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia
V štúdiách primárnej prevencie bola dávka 10 mg/deň. Vyššie dávky môžu byť
potrebné na to, aby sa dosiahli hladiny (LDL-) cholesterolu zodpovedajúce
súčasným odporúčaniam.

Dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou
Keďže ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické koncentrácie
atorvastatínu, ani na účinky atorvastatínu na hladiny lipidov v krvi,
úprava dávky nie je potrebná.


Použitie u starších pacientov

Účinnosť a bezpečnosť u pacientov starších ako 70 rokov užívajúcich
odporúčané dávky je podobná ako účinnosť pozorovaná v celkovej populácii.


Použitie u detí a dospievajúcich

Liečbu u detí a dospievajúcich majú vykonávať iba špecialisti.

Skúsenosti s použitím tohto lieku u detí a dospievajúcich sa obmedzujú na
malý počet pacientov (vo veku 4 - 17 rokov) so závažnými formami
dyslipidémií akou je homozygotná familiárna hypercholesterolémia. Pre túto
skupinu pacientov sa odporúča počiatočná dávka 10 mg atorvastatínu denne.
Dávka sa môže zvýšiť až na 80 mg denne, a to v závislosti od odpovede na
liečbu a znášanlivosti. Údaje o bezpečnosti liečby s ohľadom na vývoj detí
sa v tejto skupine pacientov nehodnotili.

4.3 Kontraindikácie

Atorvastatín je kontraindikovaný:
- u pacientov s precitlivenosťou na liečivo alebo na ktorúkoľvek z
pomocných látok.
- u pacientov s aktívnym ochorením pečene alebo s neobjasneným,
pretrvávajúcim zvýšením hodnôt sérových transamináz nad trojnásobok
hornej hranice referenčného rozpätia (ULN).
- u pacientov s myopatiou.
- u gravidných a dojčiacich žien a u žien vo fertilnom veku, ktoré
nepoužívajú spoľahlivú antikoncepciu (pozri časť 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Vplyv na pečeň
Funkčné vyšetrenia pečene sa majú vykonať pred začiatkom liečby alebo po
zvýšení dávky a v pravidelných intervaloch počas liečby (napr. každých šesť
mesiacov). Funkčné vyšetrenia pečene sa tiež majú vykonať u pacientov,
u ktorých vzniknú akékoľvek znaky alebo príznaky možného poškodenia pečene.
Pacientov, u ktorých sa zistia zvýšené hladiny transamináz, treba sledovať,
pokiaľ sa ich hodnoty neznormalizujú. Pri pretrvávajúcom zvýšení hladín
transamináz nad 3-násobok hornej hranice referenčného rozpätia sa má liečba
atorvastatínom ukončiť (pozri časť 4.8).

Atorvastatín sa má používať opatrne u pacientov, ktorí nadmerne požívajú
alkohol a/alebo majú v anamnéze ochorenie pečene.

Tak ako pri iných hypolipidemikách, aj po liečbe atorvastatínom bolo
hlásené mierne (na menej ako 3-násobok ULN) zvýšenie hladín sérových
transamináz. K tomuto zvýšeniu došlo v krátkom čase po začatí liečby, často
bolo dočasné, nesprevádzali ho žiadne príznaky a nevyžadovalo si prerušenie
liečby.

Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym znížením hladín
cholesterolu („Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol
Levels“, SPARCL)
V /post-hoc/ analýze podtypov náhlej cievnej mozgovej príhody u pacientov bez
ischemickej choroby srdca (ICHS), ktorí nedávno prekonali náhlu cievnu
mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak (TIA), bol v porovnaní
s placebom vyšší výskyt hemoragických náhlych cievnych mozgových príhod
u pacientov, ktorí začali liečbu atorvastatínom v dávke 80 mg. Zvýšené
riziko sa pozorovalo najmä u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie
mali v anamnéze hemoragickú náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo lakunárny
mozgový infarkt. U pacientov, ktorí majú v anamnéze hemoragickú náhlu
cievnu mozgovú príhodu alebo lakunárny mozgový infarkt, je pomer rizika
a prínosu 80 mg atorvastatínu neistý, a preto sa pred začatím liečby musí
starostlivo zvážiť možné riziko hemoragickej náhlej cievnej mozgovej
príhody (pozri časť 5.1)/./

Vplyv na kostrové svalstvo
Atorvastatín, tak ako iné inhibítory HMG-CoA reduktázy, môže mať
v zriedkavých prípadoch vplyv na kostrové svalstvo a spôsobiť myalgiu,
myozitídu a myopatiu, ktoré môžu progredovať do rabdomyolýzy, čo je
potenciálne fatálny stav charakterizovaný výrazným zvýšením hodnôt
kreatínfosfokinázy (CPK) (nad 10-násobok ULN), do myoglobinémie
a myoglobinúrie, ktorá môže viesť k zlyhaniu obličiek.

/Pred začiatkom liečby/
Atorvastatín sa má predpisovať opatrne pacientom s predispozičnými faktormi
pre vznik rabdomyolýzy. Pred začatím liečby statínmi sa má hladina
kreatínfosfokinázy stanoviť v nasledujúcich prípadoch:
- porucha funkcie obličiek,
- hypotyreóza,
- pozitívna osobná alebo rodinná anamnéza dedičných svalových ochorení,
- pozitívna anamnéza výskytu svalového poškodenia v súvislosti s liečbou
statínmi alebo fibrátmi,
- abúzus alkoholu,
- pozitívna anamnéza výskytu ochorenia pečene a/alebo nadmerného
požívania alkoholu,
- potreba takéhoto vyšetrenia sa má zvážiť u starších pacientov (vo veku
> 70 rokov), ak sú u nich prítomné iné predispozičné faktory pre vznik
rabdomyolýzy.

V takýchto prípadoch sa riziko liečby musí starostlivo zvážiť vo vzťahu k
možnému prínosu a odporúča sa klinické monitorovanie.

Ak je východisková hodnota CPK významne zvýšená (na viac ako 5-násobok
ULN), liečba sa nesmie začať.

/Stanovenie hladín kreatínfosfokinázy/
Hladiny kreatínfosfokinázy (CPK) sa nemajú stanoviť po namáhavom cvičení
alebo v prípade akejkoľvek možnej alternatívnej príčiny zvýšenia hladín
CPK, keďže to sťažuje interpretáciu zistených hodnôt. Ak je východisková
hodnota CPK významne zvýšená (na viac ako 5-násobok ULN), musí sa znovu
stanoviť po 5 až 7 dňoch kvôli potvrdeniu výsledkov.

/Počas liečby/
- Pacientov treba požiadať, aby ihneď nahlásili bolesti svalov, svalové
kŕče alebo svalovú slabosť, najmä ak sú sprevádzané celkovým pocitom
choroby alebo horúčkou.
- Ak sa takéto príznaky vyskytnú počas liečby pacienta atorvastatínom,
musia sa u neho stanoviť hodnoty CPK. Ak sa zistí, že tieto hodnoty sú
významne zvýšené (na viac ako 5-násobok ULN), liečba sa musí ukončiť.
- Ak sú svalové príznaky závažné a spôsobujú každodenné ťažkosti, má sa
zvážiť prerušenie liečby, dokonca aj vtedy, ak sú hodnoty CPK zvýšené
na ( 5-násobok ULN.
- Ak príznaky ustúpia a hodnoty CPK sa znormalizujú, možno uvažovať o
opätovnom nasadení atorvastatínu alebo o nasadení alternatívneho
statínu, a to za použitia najnižšej dávky a pri súčasnom dôkladnom
sledovaní pacienta.
- Liečba atorvastatínom sa musí prerušiť, ak dôjde ku klinicky
významnému zvýšeniu hodnôt CPK (nad 10-násobok ULN), alebo v prípade
diagnostikovanej či suspektnej rabdomyolýzy.

Riziko rabdomyolýzy sa zvyšuje pri súbežnom podávaní atorvastatínu a
niektorých látok, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú koncentráciu atorvastatínu,
akými sú napríklad cyklosporín, erytromycín, klaritromycín, itrakonazol,
ketokonazol, nefazodon, kyselina nikotínová, gemfibrozil, iné deriváty
kyseliny fibrínovej alebo inhibítory HIV-proteáz. Riziko myopatie sa tiež
môže zvýšiť pri súbežnom podávaní ezetimibu. Ak je to možné, majú sa
namiesto týchto látok zvážiť alternatívne (neinteragujúce) formy liečby.
V prípadoch, keď je súbežné podávanie týchto látok s atorvastatínom
nevyhnutné, sa má starostlivo zvážiť prínos a riziko súbežnej liečby. Pre
pacientov užívajúcich ďalšie látky, ktoré môžu zvýšiť plazmatickú
koncentráciu atorvastatínu, sa odporúča nižšia počiatočná dávka
atorvastatínu. V prípade cyklosporínu, klaritromycínu a itrakonazolu sa má
podávať nižšia maximálna dávka atorvastatínu. Pacientov súbežne liečených
uvedenými látkami treba dôkladne klinicky monitorovať (pozri časť 4.5).

/Intersticiálna pľúcna choroba/
Pri užívaní niektorých statínov, hlavne pri dlhodobej liečbe, boli hlásené
výnimočné prípady výskytu intersticiálnej choroby pľúc (pozri časť 4.8).
Medzi jej prejavy patrí dyspnoe, suchý (neproduktívny) kašeľ a celkové
zhoršenie zdravia (únava, chudnutie a horúčka). Ak je podozrenie, že
u pacienta vzniklo intersticiálne ochorenie pľúc, musí sa liečba statínmi
ukončiť.

4.5 Liekové a iné interakcie

Riziko myopatie sa počas liečby inhibítormi HMG-CoA reduktázy zvyšuje pri
súbežnom podávaní cyklosporínu, derivátov kyseliny fibrínovej,
makrolidových antibiotík, vrátane erytromycínu, antimykotík azolového typu,
inhibítorov HIV-proteáz alebo kyseliny nikotínovej a vo veľmi zriedkavých
prípadoch viedlo k rabdomyolýze a poruche funkcie obličiek spôsobenej
myoglobinúriou. V prípadoch, keď je súbežné podávanie týchto látok
s atorvastatínom nevyhnutné, sa má starostlivo zvážiť prínos a riziko
súbežnej liečby. Pre pacientov užívajúcich ďalšie látky, ktoré môžu zvýšiť
plazmatickú koncentráciu atorvastatínu, sa odporúča nižšia počiatočná dávka
atorvastatínu. V prípade cyklosporínu, klaritromycínu a itrakonazolu sa má
podávať nižšia maximálna dávka atorvastatínu (pozri nižšie a časť 4.2).
Pacientov súbežne liečených uvedenými látkami treba dôkladne klinicky
monitorovať (pozri časť 4.4).

Inhibítory izoenzýmu CYP3A4
Atorvastatín je metabolizovaný izoenzýmom CYP3A4 (jedným z významných
izoenzýmov CYP450). Interakcie môžu nastať pri podávaní atorvastatínu
s inhibítormi CYP3A4 (napr. cyklosporínom, makrolidovými antibiotikami
vrátane erytromycínu a klaritromycínu, nefazodonom, antimykotikami
azolového typu vrátane itrakonazolu a inhibítormi HIV-proteáz). Súbežné
podávanie môže viesť k zvýšeným plazmatickým koncentráciám atorvastatínu.
Preto je potrebná zvýšená opatrnosť, keď sa atorvastatín používa
v kombinácii s takýmito látkami (pozri časť 4.4.).

Transportérové inhibítory
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 10 mg a cyklosporínu v dávke
5,2 mg/kg/deň malo za následok 7,7-násobne vyššiu expozíciu atorvastatínom.
V prípadoch, keď je súbežné podávanie atorvastatínu s cyklosporínom
nevyhnutné, nesmie dávka atorvastatínu prekročiť 10 mg.

Erytromycín, klaritromycín
Erytromycín a klaritromycín sú známe inhibítory cytochrómu P450 3A4.
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 80 mg jedenkrát denne a
erytromycínu v dávke 500 mg štyrikrát denne viedlo k 33 % vzostupu
pôsobenia celkovej aktivity atorvastatínu na pacienta. Súbežné podávanie
atorvastatínu v dávke 10 mg jedenkrát denne a klaritromycínu v dávke 500 mg
dvakrát denne malo za následok 3,4-násobne vyššiu expozíciu atorvastatínu.
V prípadoch, keď je súbežná liečba klaritromycínom a atorvastatínom
nevyhnutná, sa odporúčajú nižšie udržiavacie dávky atorvastatínu.
Pacientov, ktorí potrebujú dávky nad 40 mg, treba klinicky monitorovať.

Itrakonazol
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 20 mg až 40 mg a itrakonazolu
v dávke 200 mg denne malo za následok 1,5- až 2,3-násobne vyššiu expozíciu
atorvastatínu. V prípadoch, keď je súbežné podávanie itrakonazolu
s atorvastatínom nevyhnutné, sa odporúčajú nižšie udržiavacie dávky
atorvastatínu. Pacientov, ktorí potrebujú dávky nad 40 mg, treba klinicky
monitorovať.

Inhibítory proteáz
Súbežné podávanie atorvastatínu a inhibítorov proteáz, známych inhibítorov
cytochrómu P450 3A4, bolo spojené so zvýšenými plazmatickými koncentráciami
atorvastatínu.

Diltiazemiumchlorid
Súbežné podávanie atorvastatínu v dávke 40 mg s diltiazemom v dávke 240 mg
malo za následok 51 % zvýšenie expozície atorvastatínu. Po začatí liečby
diltiazemom alebo po úpravách dávky treba pacientov klinicky monitorovať.

Ezetimib
Použitie ezetimibu v monoterapii je spojené s myopatiou. Riziko myopatie
môže byť preto pri súbežnom použití ezetimibu a atorvastatínu zvýšené.

Grapefruitová šťava
Grapefruitová šťava obsahuje jednu alebo viac zložiek, ktoré inhibujú
CYP3A4 a môže zvyšovať plazmatické koncentrácie liekov metabolizovaných
prostredníctvom CYP3A4. Veľké množstvo grapefruitovej šťavy (vyše 1,2 l
denne počas 5 dní) zvýšilo AUC atorvastatínu 2,5-násobne a AUC aktívnych
(atorvastatín a metabolity) inhibítorov HMG-CoA reduktázy 1,3-násobne.
Súbežné požívanie veľkého množstva grapefruitovej šťavy a atorvastatínu sa
preto neodporúča.

Induktory izoenzýmu CYP3A4
Súbežné podávanie atorvastatínu s induktormi izoenzýmu CYP3A4 (napr.
efavirenzom, rifampicínom, karbamazepínom, fenytoínom, fenobarbitalom,
rifabutínom alebo ľubovníkom bodkovaným) môže viesť k variabilnému poklesu
plazmatických koncentrácií atorvastatínu. Tento pokles môže byť
pri súbežnom podaní rifampicínu až 80 %. Pre zaistenie účinnosti liečby je
nutné kontrolovať hladiny cholesterolu. Vzhľadom na duálny mechanizmus
interakcií rifampicínu (indukcia cytochrómu P450 3A4 a inhibícia
vychytávania transportéra OATP1B1 hepatocytmi) sa odporúča podávať
atorvastatín a rifampicín súbežne, keďže podanie atorvastatínu až po
určitom čase po podaní rifampicínu bolo spojené s významným poklesom
plazmatických koncentrácií atorvastatínu.

Verapamil a amiodarón
Interakčné štúdie s atorvastatínom a verapamilom alebo amiodarónom sa
nevykonali. O verapamile ako aj o amiodaróne je známe, že inhibujú aktivitu
CYP3A4 a ich súbežné podávanie s atorvastatínom môže viesť k zvýšenej
expozícii atorvastatínu. Je nutné kontrolovať hladiny lipidov, aby sa
zaistilo, že sa používa najnižšia potrebná dávka atorvastatínu.

Iná súbežná liečba

/Gemfibrozil/deriváty kyseliny fibrínovej/
Použitie fibrátov v monoterapii je občas spojené s myopatiou. Riziko
atorvastatínom vyvolanej myopatie sa pri súbežnom použití fibrátov môže
zvýšiť (pozri časť 4.4). Súbežné podávanie gemfibrozilu v dávke 600 mg
dvakrát denne viedlo k 24 % zvýšeniu expozície atorvastatínu.

/Digoxín/
Súbežné opakované podávanie digoxínu a 10 mg atorvastatínu nemalo vplyv na
rovnovážne plazmatické koncentrácie digoxínu. Avšak po súbežnom podávaní
digoxínu a 80 mg atorvastatínu denne sa koncentrácie digoxínu zvýšili
približne o 20 %. Táto interakcia sa dá vysvetliť inhibíciou membránového
transportného proteínu, P-glykoproteínu. Pacientov užívajúcich digoxín
treba náležite monitorovať.

/Perorálne kontraceptíva/
Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnym kontraceptívom viedlo k
zvýšeniu plazmatických koncentrácií noretindrónu a etinylestradiolu. Tieto
zvýšené koncentrácie sa musia brať do úvahy pri voľbe dávkovania
antikoncepcie.

/Kolestipol/
Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov boli
nižšie (približne o 25 %) pri súbežnom podávaní kolestipolu
s atorvastatínom. Hypolipidemický účinok bol však pri súbežnom podávaní
atorvastatínu a kolestipolu väčší než pri podávaní oboch liečiv
v monoterapii.

/Antacidum/
Súbežné podávanie atorvastatínu s perorálnou suspenziou antacida
obsahujúcou hydroxid horečnatý a hlinitý viedlo k zníženiu plazmatických
koncentrácií atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov približne o 35 %,
avšak nebola zaznamenaná zmena v redukcii LDL-cholesterolu.

/Warfarín/
Súbežné podávanie atorvastatínu a warfarínu viedlo počas prvých dní
podávania k miernemu skráteniu protrombínového času, ktorý sa do 15 dní od
začatia liečby atorvastatínom opäť znormalizoval. Aj napriek tomu treba
pacientov užívajúcich warfarín starostlivo monitorovať, ak je ich liečba
doplnená o atorvastatín.

/Fenazón/
Súbežné podávanie opakovaných dávok atorvastatínu a fenazónu malo len malý
alebo nedetegovateľný účinok na klírens fenazónu.

/Cimetidín/
V interakčnej štúdii s cimetidínom a atorvastatínom sa nepozorovali žiadne
interakcie.

/Amlodipín/
V interakčnej štúdii so zdravými jedincami viedlo súbežné podávanie
atorvastatínu v dávke 80 mg a amlodipínu v dávke 10 mg k 18 % zvýšeniu
expozície atorvastatínu.

/Iné/
Klinické štúdie, počas ktorých sa podával atorvastatín s antihypertenzívami
alebo hypoglykemikami, nepreukázali žiadne klinicky významné interakcie.

4.6 Gravidita a laktácia

Atorvastatín je kontraindikovaný počas gravidity a dojčenia. Ženy vo
fertilnom veku musia používať vhodné antikoncepčné metódy (pozri časť 4.3).
Bezpečnosť atorvastatínu počas gravidity a laktácie nebola preukázaná.

Štúdie na zvieratách preukázali, že inhibítory HMG-CoA reduktázy môžu
ovplyvniť vývoj embryí alebo plodov. Vývoj potomkov potkanov bol oneskorený
a ich postnatálne prežívanie bolo skrátené počas expozície samíc potkanov
atorvastatínom v dávkach nad 20 mg/kg/deň (klinická systémová expozícia).

U potkanov sú koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov
v plazme podobné koncentráciám v mlieku. Nie je známe, či sa toto liečivo
alebo jeho metabolity vylučujú do ľudského mlieka.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Atorvastatín má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať
stroje.

4.8 Nežiaduce účinky

V nasledujúcej tabuľke je uvedený profil nežiaducich účinkov atorvastatínu
podložený údajmi z klinických štúdií a rozsiahlymi poregistračnými
skúsenosťami.

Zistené frekvencie výskytu nežiaducich účinkov sú zoradené podľa
nasledujúcej konvencie: časté (( 1/100 až ( 1/10); menej časté (( 1/1 000
až ( 1/100); zriedkavé (( 1/10 000 až ( 1/1 000); veľmi zriedkavé
(? 1/10 000).

Najčastejšie očakávané nežiaduce účinky sú hlavne gastrointestinálne
vrátane zápchy, flatulencie, dyspepsie, bolesti brucha, ktoré obvykle
ustúpia pri pokračovaní v liečbe.

Z klinických štúdií bolo z dôvodu nežiaducich účinkov v súvislosti
s atorvastatínom vyradených menej ako 2 % pacientov.

|Frekvencia |časté |menej časté |zriedkavé |veľmi zriedkavé |
| |(( 1/100 |(( 1/1 000 |(( 1/10 000 |(? 1/10 000) |
|Orgánový systém|až ( 1/10)|až ( 1/100) |až ( 1/1 000| |
| | | |) | |
|Poruchy krvi | |trombocytopén| | |
|a lymfatického | |ia | | |
|systému | | | | |
|Poruchy |alergické | | |anafylaxia |
|imunitného |reakcie | | | |
|systému | | | | |
|Poruchy | |hyperglykémia| | |
|metabolizmu | |, | | |
|a výživy | |hypoglykémia,| | |
| | |anorexia | | |
|Psychické |nespavosť | | | |
|poruchy | | | | |
|Poruchy |bolesť |periférna | |dysgeúzia |
|nervového |hlavy, |neuropatia, | | |
|systému |závraty, |amnézia | | |
| |parestézia| | | |
| |, | | | |
| |hypestézia| | | |
|Poruchy oka | | | |porucha zraku |
|Poruchy ucha a | |tinnitus | |strata sluchu |
|labyrintu | | | | |
|Poruchy |zápcha, |vracanie, | | |
|gastrointestiná|flatulenci|pankreatitída| | |
|lneho traktu |a, | | | |
| |dyspepsia,| | | |
| |nauzea, | | | |
| |hnačka | | | |
|Poruchy pečene | | |hepatitída, |zlyhanie pečene |
|a žlčových | | |cholestatick| |
|ciest | | |ý ikterus | |
|Poruchy kože |kožná |urtikária, |bulózny |angioneurotický |
|a podkožného |vyrážka, |alopécia |exantém |edém, bulózny |
|tkaniva |pruritus | |(vrátane |exantém (vrátane |
| | | |multiformnéh|Stevensovho-Johnson|
| | | |o erytému) |ovho syndrómu a |
| | | | |toxickej |
| | | | |epidermálnej |
| | | | |nekrolýzy) |
|Poruchy |myalgia, |myopatia |myozitída, |tendinopatia |
|kostrovej a |artralgia | |rabdomyolýza|niekedy |
|svalovej | | |, svalové |skomplikovaná |
|sústavy a | | |kŕče |pretrhnutím šľachy |
|spojivového | | | | |
|tkaniva | | | | |
|Poruchy | |impotencia | |gynekomastia |
|reprodukčného | | | | |
|systému a | | | | |
|prsníkov | | | | |
|Celkové poruchy|asténia, |celkový pocit| | |
|a reakcie v |bolesť na |choroby, | | |
|mieste podania |hrudníku, |zvýšenie | | |
| |bolesť |telesnej | | |
| |chrbta, |hmotnosti | | |
| |periférny | | | |
| |edém, | | | |
| |únava | | | |

Laboratórne a funkčné vyšetrenia
Tak ako pri liečbe inými inhibítormi HMG-CoA reduktázy aj u pacientov
užívajúcich atorvastatín bol hlásený vzostup hladín sérových transamináz.
Tieto zmeny boli zvyčajne mierne, prechodné a nevyžadovali prerušenie
liečby. Klinicky významné (nad trojnásobok hornej hranice referenčného
rozpätia) zvýšenie sérových transamináz sa vyskytlo u 0,8 % pacientov
liečených atorvastatínom. Toto zvýšenie bolo závislé od dávky a u všetkých
pacientov bolo reverzibilné.

K zvýšeniu hodnôt sérovej kreatínfosfokinázy (CPK) nad 3-násobok hornej
hranice referenčného rozpätia došlo u 2,5 % pacientov liečených
atorvastatínom, podobne ako v klinických štúdiách s inými inhibítormi HMG-
CoA reduktázy. K zvýšeniu hodnôt nad 10-násobok hornej hranice referenčného
rozpätia došlo u 0,4 % pacientov liečených atorvastatínom (pozri časť 4.4).

Nasledujúce nežiaduce účinky boli hlásené v súvislosti s niektorými
statínmi:
( poruchy spánku vrátane nočných môr
( strata pamäti
( sexuálna dysfunkcia
( depresia
( výnimočné prípady intersticiálnej choroby pľúc vyskytujúcej sa najmä
pri dlhodobej liečbe (pozri časť 4.4).

4.9 Predávkovanie

Špeciálna liečba pri predávkovaní atorvastatínom neexistuje. Pokiaľ dôjde
k predávkovaniu, pacienta treba liečiť symptomaticky a v prípade potreby
začať s podpornou liečbou. Majú sa vykonať funkčné vyšetrenia pečene a
treba monitorovať hladiny CPK v krvnom sére. Keďže sa atorvastatín výrazne
viaže na plazmatické bielkoviny, hemodialýza zrejme významne nezvýši
vylučovanie atorvastatínu z organizmu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibítory HMG-CoA reduktázy
ATC kód: C10A-A05

Atorvastatín je selektívny, kompetitívny inhibítor HMG-CoA reduktázy. Tento
enzým katalyzuje premenu 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzýmu A na mevalonát,
čo je prekurzor sterolov vrátane cholesterolu. V pečeni sú triglyceridy a
cholesterol zabudované do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL)
a plazmou sú transportované do periférnych tkanív. Lipoproteíny s nízkou
hustotou (LDL) sa tvoria z VLDL a primárne sú katabolizované receptormi
s vysokou afinitou k LDL (LDL receptor).

Atorvastatín znižuje plazmatické koncentrácie cholesterolu a sérové
koncentrácie lipoproteínov inhibíciou HMG-CoA reduktázy a následne
inhibíciou biosyntézy cholesterolu v pečeni a zvyšuje počet LDL receptorov
na povrchu pečeňových buniek, čím sa urýchľuje vychytávanie a katabolizmus
LDL.

Atorvastatín znižuje tvorbu LDL a počet LDL častíc. Atorvastatín vyvoláva
výrazné a trvalé zvýšenie aktivity LDL receptorov spojené s priaznivou
zmenou kvality cirkulujúcich LDL častíc. Atorvastatín účinne znižuje
hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s homozygotnou familiárnou
hypercholesterolémiou, čo je populácia, ktorá zvyčajne neodpovedá na liečbu
hypolipidemikami.

V klinickej štúdii sledujúcej odpoveď na liečbu v závislosti od dávky sa
preukázalo, že atorvastatín znižuje koncentrácie celkového cholesterolu
(30 % - 46 %), LDL-cholesterolu (41 % - 61 %), apolipoproteínu B (34 % -
50 %) a triglyceridov (14 % - 33 %), pričom súčasne vyvolal vo variabilnej
miere zvýšenie HDL-cholesterolu a apolipoproteínu A1. Tieto výsledky sa
zistili u pacientov s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou,
nefamiliárnymi formami hypercholesterolémie a zmiešanými hyperlipidémiami
vrátane pacientov s diabetes mellitus nezávislým od inzulínu.

Bolo dokázané, že zníženie hladín celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu
a apolipoproteínu B znižuje riziko kardiovaskulárnych príhod
a kardiovaskulárnej mortality.

Ateroskleróza
V štúdii REVERSAL („Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-
Lowering“ = Reverzia aterosklerózy agresívnym znížením hladiny lipidov) sa
u pacientov s ischemickou chorobou srdca hodnotil účinok intenzívneho
zníženia hladiny lipidov atorvastatínom v dávke 80 mg a štandardného stupňa
zníženia hladiny lipidov pravastatínom v dávke 40 mg na koronárnu
aterosklerózu pomocou intravaskulárneho ultrazvuku (IVUS) počas
angiografie. V tejto randomizovanej, dvojito zaslepenej, multicentrickej,
kontrolovanej klinickej štúdii bol IVUS vykonaný na začiatku liečby
a v 18. mesiaci liečby u 502 pacientov. V skupine liečenej atorvastatínom
(n = 253) nedošlo k žiadnej progresii aterosklerózy.

Medián percentuálnej zmeny v celkovom objeme aterómu (primárne kritérium
štúdie) oproti jeho hodnote na začiatku štúdie bol - 0,4 % (p = 0,98)
v skupine liečenej atorvastatínom a + 2,7 % (p = 0,001) v skupine liečenej
pravastatínom (n = 249). Pri porovnaní s pravastatínom boli účinky
atorvastatínu štatisticky významné (p = 0,02). V tejto štúdii nebol skúmaný
účinok intenzívneho zníženia hladiny lipidov na kardiovaskulárne cieľové
ukazovatele (napr. potreba revaskularizácie, nefatálny infarkt myokardu,
koronárna smrť).

V skupine liečenej atorvastatínom sa hodnota LDL-cholesterolu
3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) zistená na začiatku liečby znížila
v priemere na 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ± 30) a v skupine liečenej
pravastatínom sa hodnota LDL-cholesterolu 3,89 mmol/ ± 0,7 (150 mg/dl ± 26)
zistená na začiatku liečby znížila v priemere na 2,85 mmol/l ± 0,7
(110 mg/dl ± 26) (p < 0,0001). Atorvastatín významne znížil aj priemernú
hodnotu celkového cholesterolu o 34,1 % (pravastatín: - 18,4 %,
p < 0,0001), priemernú hodnotu triglyceridov o 20 % (pravastatín: - 6,8 %,
p < 0,0009) a priemernú hodnotu apolipoproteínu B o 39,1 % (pravastatín:
- 22,0 %, p < 0,0001). Atorvastatín zvýšil priemernú hodnotu HDL-
cholesterolu o 2,9 % (pravastatín: + 5,6 %, p = nedosiahlo štatistickú
významnosť). V skupine liečenej atorvastatínom došlo k priemernému zníženiu
CRP (C-reaktívneho proteínu) o 36,4 % v porovnaní s 5,2 % znížením
v skupine liečenej pravastatínom (p < 0,0001).

Výsledky štúdie boli získané pri dávke 80 mg. Preto ich nemožno
extrapolovať na nižšie dávky.

Profily bezpečnosti a tolerability dvoch liečených skupín boli
porovnateľné.

V tejto štúdii nebol skúmaný účinok intenzívneho zníženia hladiny lipidov
atorvastatínom na kardiovaskulárnu mortalitu a morbiditu. Klinický význam
zistených výsledkov pre primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych
príhod preto nie je známy.

Heterozygotná familiárna hypercholesterolémia u detí a dospievajúcich
V dvojito zaslepenej, placebo kontrolovanej štúdii, na ktorú nadväzovala
otvorená fáza štúdie, bola 187 chlapcom a dievčatám po menarché vo veku 10 -
17 rokov (priemerný vek 14,1 roka), ktorí mali heterozygotnú familiárnu
hypercholesterolémiu (FH) alebo ťažkú hypercholesterolémiu, náhodne
pridelená liečba atorvastatínom (n = 140), alebo placebom (n = 47) trvajúca
26 týždňov, po ktorej všetci užívali atorvastatín ďalších 26 týždňov. Pre
zaradenie do štúdie sa vyžadovalo: po 1) východisková hodnota LDL-
cholesterolu ? 4,91 mmol/l, alebo po 2) východisková hodnota LDL-
cholesterolu ? 4,14 mmol/l a pozitívna rodinná anamnéza FH alebo
diagnostikované, predčasne vzniknuté kardiovaskulárne ochorenie u prvo-
alebo druhostupňového príbuzného. Priemerná východisková hodnota LDL-
cholesterolu bola 5,65 mmol/l (rozmedzie: 3,58 - 9,96 mmol/l) v skupine
liečenej atorvastatínom oproti 5,95 mmol/l (rozmedzie: 4,14 - 8,39 mmol/l)
v skupine liečenej placebom. Počas prvých 4 týždňov sa atorvastatín podával
v 10 mg dávke (jedenkrát denne), ktorá bola zvýšená na 20 mg, ak bola
hodnota LDL-cholesterolu > 3,36 mmol/l. Počas dvojito zaslepenej fázy
liečby bolo zvýšenie dávky na 20 mg po 4 týždňoch liečby potrebné u 80
(57,1 %) pacientov liečených atorvastatínom.

Atorvastatín významne znížil plazmatické hladiny celkového cholesterolu,
LDL-cholesterolu, triglyceridov a apolipoproteínu B počas 26-týždňovej,
dvojito zaslepenej fázy liečby (pozri nasledujúcu tabuľku).

|Hypolipidemické účinky atorvastatínu u dospievajúcich chlapcov a dievčat s |
|heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou alebo s ťažkou |
|hypercholesterolémiou (priemerná percentuálna zmena zistená na konci štúdie|
|oproti hodnote zistenej na začiatku štúdie v populácii všetkých |
|randomizovaných pacientov („intention-to-treat-population“)) |
|Podávaný |Počet |Celkový |LDL-CH |HDL-CH |Triglycer|Apo B |
|liek |pacientov|CH | | |idy | |
|Placebo |47 |-1,5 |-0,4 |-1,9 |1,0 |0,7 |
|Atorvastatín|140 |-31,4 |-39,6 |2,8 |-12,0 |-34 |

V skupine liečenej atorvastatínom sa dosiahla priemerná hodnota LDL-
cholesterolu 3,38 mmol/l (rozmedzie: 1,81- 6,26 mmol/l) oproti 5,91 mmol/l
(rozmedzie: 3,93 - 9,96 mmol/l) v skupine liečenej placebom počas 26-
týždňovej, dvojito zaslepenej fázy liečby.


V tejto obmedzenej, kontrolovanej štúdii sa nezistil žiaden účinok na rast
alebo pohlavné dozrievanie chlapcov ani na dĺžku menštruácie u dievčat.
Atorvastatín sa nesledoval v kontrolovaných klinických štúdiách
zahŕňajúcich predpubertálnych pacientov alebo pacientov mladších ako
10 rokov. U detí sa v kontrolovaných štúdiách nesledovala bezpečnosť
a účinnosť dávok nad 20 mg. Nezisťoval sa dlhodobý účinok liečby
atorvastatínom v detstve na zníženie morbidity a mortality v dospelosti.

Akútny koronárny syndróm
V štúdii MIRACL sa atorvastatín v dávke 80 mg hodnotil u 3 086 pacientov
(atorvastatín n = 1 538; placebo n = 1 548) s akútnym koronárnym syndrómom
(s non-Q infarktom myokardu alebo s nestabilnou anginou pectoris). Liečba
začala počas akútnej fázy po prijatí do nemocnice a trvala 16 týždňov.

Liečba atorvastatínom v dávke 80 mg/deň predĺžila čas do výskytu
kombinovaného primárneho cieľového ukazovateľa definovaného ako smrť
z akejkoľvek príčiny, nefatálny infarkt myokardu, resuscitované zastavenie
srdca alebo angina pectoris s prejavmi ischémie myokardu vyžadujúcimi
hospitalizáciu, čo svedčí o znížení rizika o 16 % (p = 0,048). Toto bolo
podmienené hlavne 26 % znížením potreby opakovanej hospitalizácie pre
anginu pectoris s prejavmi ischémie myokardu (p = 0,018). Ostatné
sekundárne cieľové ukazovatele nedosiahli samé o sebe štatistickú
významnosť (celkovo: placebo: 22,2 %, atorvastatín: 22,4 %).

Bezpečnostný profil atorvastatínu v štúdii MIRACL sa zhodoval s údajmi
uvedenými v časti 4.8.


Prevencia kardiovaskulárneho ochorenia

Účinok atorvastatínu na výskyt fatálnych a nefatálnych prípadov ischemickej
choroby srdca bol hodnotený v randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom
kontrolovanej štúdii ASCOT-LLA („Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial
Lipid Lowering Arm“ = Anglo-škandinávska štúdia zameraná na kardiálne
výsledky v hypolipidemickom ramene). Pacienti boli hypertonici vo veku 40 -
79 rokov bez predchádzajúceho infarktu myokardu alebo liečby anginy
pectoris a s hladinami celkového cholesterolu (TC) ? 6,5 mmol/l
(251 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň 3 z vopred definovaných
kardiovaskulárnych rizikových faktorov: mužské pohlavie, vek ? 55 rokov,
fajčenie, diabetes mellitus, pozitívnu anamnézu ICHS u prvostupňového
príbuzného, TC:HDL-C > 6, ischemickú chorobu dolných končatín, hypertrofiu
ľavej srdcovej komory, cerebrovaskulárnu príhodu v minulosti, špecifické
zmeny na EKG, proteinúriu/albuminúriu. Nie u všetkých zaradených pacientov
bolo zistené vysoké riziko vzniku kardiovaskulárnej príhody.

Pacientom sa podávala antihypertenzná liečba (buď amlodipín, alebo režim na
báze atenololu) a buď atorvastatín v dávke 10 mg denne (n = 5 168) alebo
placebo (n = 5 137).

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:

| |Zníženie |Počet príhod|Zníženie | |
| |relatívneho | |absolútneho | |
|Príhoda |rizika (%) |(atorvastatí|rizika1 (%) |P-hodnot|
| | |n oproti | |a |
| | |placebu) | | |
|Fatálna ICHS plus |36 % |100 oproti |1,1 % |0,0005 |
|nefatálny IM | |154 | | |
|Všetky kardiovaskulárne|20 % |389 oproti |1,9 % |0,0008 |
|príhody | |483 | | |
|a revaskularizačné | | | | |
|zákroky | | | | |
|Všetky koronárne |29 % |178 oproti |1,4 % |0,0006 |
|príhody | |247 | | |


1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia
sledovania 3,3 roka.
ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu.

Celková mortalita a kardiovaskulárna mortalita sa významne neznížili (185
oproti 212 príhodám, p = 0,17 a 74 oproti 82 príhodám, p = 0,51).
V analýzach podskupín podľa pohlavia (81 % mužov, 19 % žien) sa pozoroval
pozitívny účinok atorvastatínu u mužov, ale nedal sa zistiť u žien,
pravdepodobne v dôsledku nízkeho výskytu príhod v podskupine žien. Celková
a kardiovaskulárna mortalita boli číselne vyššie u pacientok (38 oproti 30
a 17 oproti 12), ale toto nebolo štatisticky významné. Zaznamenala sa
významná interakcia s liečbou vyvolaná základnou antihypertenznou liečbou.
Výskyt primárneho cieľového ukazovateľa (fatálna ICHS plus nefatálny IM) sa
pri užívaní atorvastatínu významne znížil u pacientov liečených amlodipínom
(Hazard Ratio (HR) 0,47 (0,32 - 0,69), p = 0,00008), ale neznížil sa
u tých, ktorí boli liečení atenololom (HR 0,83 (0,59 - 1,17), p = 0,287).

Účinok atorvastatínu na výskyt fatálnych a nefatálnych prípadov
kardiovaskulárnych chorôb sa tiež posudzoval v randomizovanej, dvojito
zaslepenej, multicentrickej, placebom kontrolovanej štúdii CARDS
(„Collaborative Atorvastatin Diabetes Study“ = Štúdia zameraná na podporný
účinok atorvastatínu pri diabete) u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
vo veku 40 - 75 rokov bez pozitívnej anamnézy kardiovaskulárneho ochorenia
a s hodnotou LDL-cholesterolu ? 4,14 mmol/l (160 mg/dl) a s hodnotou
triglyceridov (TG) ? 6,78 mmol/l (600 mg/dl). Všetci pacienti mali aspoň
1 z nasledujúcich rizikových faktorov: hypertenziu, aktívne fajčenie,
retinopatiu, mikroalbuminúriu alebo makroalbuminúriu.

Pacienti boli liečení buď atorvastatínom v dávke 10 mg denne (n = 1 428)
alebo placebom (n = 1 410) počas priemerného obdobia sledovania 3,9 roka.

Účinok atorvastatínu na zníženie absolútneho a relatívneho rizika bol
nasledovný:

| |Zníženie |Počet |Zníženie | |
| |relatívneho|príhod |absolútneho| |
|Príhoda |rizika (%) |(atorvastat|rizika1 (%)|P-hodnot|
| | |ín oproti | |a |
| | |placebu) | | |
|Závažné kardiovaskulárne |37 % |83 oproti |3,2 % |0,0010 |
|príhody (fatálny | |127 | | |
|a nefatálny AIM, tichý IM,| | | | |
|akútna smrť pri ICHS, | | | | |
|nestabilná angina | | | | |
|pectoris, CABG, PTCA, | | | | |
|revaskularizácia, náhla | | | | |
|cievna mozgová príhoda) | | | | |
|IM (fatálny a nefatálny |42 % |38 oproti |1,9 % |0,0070 |
|AIM, tichý IM) | |64 | | |
|Náhla cievna mozgová |48 % |21 oproti |1,3 % |0,0163 |
|príhoda (fatálna | |39 | | |
|a nefatálna) | | | | |


1Na základe rozdielu v približnom výskyte príhod počas priemerného obdobia
sledovania 3,9 roka.
AIM = akútny infarkt myokardu; CABG = aortokoronárny bypass;
ICHS = ischemická choroba srdca; IM = infarkt myokardu; PTCA = perkutánna
transluminálna koronárna angioplastika.

Nedokázal sa žiaden rozdiel v účinku liečby v závislosti od pohlavia
pacienta, jeho veku alebo východiskovej hodnoty LDL-cholesterolu. Priaznivý
trend sa pozoroval čo sa týka výskytu mortality (82 úmrtí v skupine
užívajúcej placebo oproti 61 úmrtiam v skupine užívajúcej atorvastatín,
p = 0,0592).

Rekurentná náhla cievna mozgová príhoda
V štúdii SPARCL (Prevencia náhlej cievnej mozgovej príhody agresívnym
znížením hladín cholesterolu) sa hodnotil účinok 80 mg atorvastatínu denne
alebo placeba na výskyt náhlej cievnej mozgovej príhody u 4 731 pacientov,
ktorí mali náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo tranzitórny ischemický atak
(TIA) v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov a nemali pozitívnu anamnézu
ischemickej choroby srdca (ICHS). 60 % pacientov boli muži vo veku 21 -
92 rokov (priemerný vek 63 rokov) a ich priemerná východisková hodnota LDL-
cholesterolu bola 133 mg/dl (3,4 mmol/l). Priemerná hodnota LDL-
cholesterolu počas liečby atorvastatínom bola 73 mg/dl 1,9 mmol/l)
a 129 mg/dl (3,3 mmol/l) počas liečby placebom. Medián sledovania bol
4,9 rokov.

Atorvastatín v dávke 80 mg znižoval riziko primárneho cieľového
ukazovateľa, ktorým bol výskyt fatálnej alebo nefatálnej náhlej cievnej
mozgovej príhody, o 15 % (HR 0,85; 95 % IS, 0,72 - 1,00; p = 0,05 alebo
0,84; 95 % IS, 0,71 - 0,99; p = 0,03 po úprave vzhľadom na východiskové
faktory) v porovnaní s placebom. Celková mortalita pri podávaní
atorvastatínu bola 9,1 % (216/2 365) oproti 8,9 % (211/2 366) pri placebe.

V /post-hoc/ analýze znižoval atorvastatín v dávke 80 mg výskyt ischemickej
náhlej cievnej mozgovej príhody (218/2 365, 9,2 % oproti 274/2 366, 11,6 %,
p = 0,01) a zvyšoval výskyt hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody
(55/2 365, 2,3 % oproti 33/2 366, 1,4 %, p = 0,02) v porovnaní s placebom.

Riziko vzniku hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené
u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie mali hemoragickú náhlu cievnu
mozgovú príhodu v anamnéze (7/45 pri atorvastatíne oproti 2/48 pri placebe;
HR 4,06; 95 % IS, 0,84 - 19,57) a riziko vzniku ischemickej náhlej cievnej
mozgovej príhody bolo v oboch skupinách podobné (3/45 pri atorvastatíne
oproti 2/48 pri placebe; HR 1,64; 95 % IS, 0,27 - 9,82).

Riziko vzniku hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhody bolo zvýšené
u pacientov, ktorí už pri zaradení do štúdie mali v anamnéze lakunárny
mozgový infarkt (20/708 pri atorvastatíne oproti 4/701 pri placebe; HR
4,99; 95 % IS, 1,71 - 14,61), ale u týchto pacientov bolo tiež znížené
riziko vzniku ischemickej náhlej cievnej mozgovej príhody (79/708
pri atorvastatíne oproti 102/701 pri placebe; HR 0,76; 95 % IS, 0,57 -
1,02). Je možné, že výsledné riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody
je zvýšené u pacientov s lakunárnym mozgovým infarktom v anamnéze, ktorí
užívajú 80 mg atorvastatínu/deň.

V podskupine pacientov s hemoragickou náhlou cievnou mozgovou príhodou v
anamnéze bola celková mortalita pri podávaní atorvastatínu 15,6 % (7/45)
oproti 10,4 % (5/48) pri placebe. V podskupine pacientov s lakunárnym
mozgovým infarktom v anamnéze bola celková mortalita pri podávaní
atorvastatínu 10,9 % (77/708) oproti 9,1 % (64/701) pri placebe.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia
Atorvastatín sa po perorálnom podaní rýchlo absorbuje; maximálne
plazmatické koncentrácie (Cmax) sa dosiahnu do 1 až 2 hodín. Rozsah
absorpcie sa zvyšuje úmerne dávke atorvastatínu. Po perorálnom podaní majú
filmom obalené tablety atorvastatínu v porovnaní s perorálnym roztokom 95 -
99 % biologickú dostupnosť. Absolútna biologická dostupnosť atorvastatínu
je približne 12 % a systémovo dosiahnuteľná inhibičná aktivita voči HMG-CoA
reduktáze je približne 30 %. Nízka systémová dostupnosť býva pripisovaná
presystémovému klírensu na sliznici GIT a/alebo metabolizmu pri prvom
prechode liečiva pečeňou.

Distribúcia
Priemerný distribučný objem atorvastatínu je približne 381 l. Atorvastatín
sa viaže na plazmatické bielkoviny z ( 98 %.

Metabolizmus
Atorvastatín je metabolizovaný cytochrómom P450 3A4 na orto-
a parahydroxylované deriváty a rôzne produkty beta-oxidácie. Okrem iných
ciest sa tieto produkty ďalej metabolizujú glukuronidáciou. V podmienkach
/in vitro/ je inhibícia HMG-CoA reduktázy orto- a parahydroxylovanými
metabolitmi rovnocenná inhibícii atorvastatínom. Približne 70 %
cirkulujúcej inhibičnej aktivity voči HMG-CoA reduktáze sa pripisuje
aktívnym metabolitom.

Vylučovanie
Atorvastatín sa primárne vylučuje žlčou po hepatálnej a extrahepatálnej
metabolizácii. Liek však zrejme nepodlieha významnej enterohepatálnej
recirkulácii. U ľudí je priemerný polčas eliminácie atorvastatínu z plazmy
približne 14 hodín. Polčas inhibičnej aktivity voči HMG-CoA reduktáze je
približne 20 až 30 hodín vďaka príspevku aktívnych metabolitov.

Osobitné skupiny pacientov
- Starší pacienti: Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho
aktívnych metabolitov sú vyššie u zdravých starších pacientov ako
u mladých dospelých osôb, pričom účinky na hladiny lipidov boli
porovnateľné s účinkami u populácie mladších pacientov.
- Deti a dospievajúci: Farmakokinetické údaje týkajúce sa detí a
dospievajúcich nie sú k dispozícii.
- Pohlavie: Koncentrácie atorvastatínu a jeho aktívnych metabolitov
u žien sa líšia od koncentrácií u mužov (ženy: približne o 20 % vyššie
Cmax a približne o 10 % nižšia hodnota AUC). Tieto rozdiely nie sú
klinicky významné a nemajú za následok žiadne klinicky významné
rozdiely v účinkoch na hladiny lipidov medzi mužmi a ženami.
- Renálna insuficiencia: Ochorenie obličiek nemá vplyv na plazmatické
koncentrácie atorvastatínu alebo jeho aktívnych metabolitov ani na ich
účinok na hladiny lipidov.
- Hepatálna insuficiencia: Plazmatické koncentrácie atorvastatínu a jeho
aktívnych metabolitov sú výrazne zvýšené (hodnota Cmax približne 16-
násobne a hodnota AUC približne 11-násobne) u pacientov s chronickým
ochorením pečene zapríčineným konzumáciou alkoholu (stupeň B Childovej-
Pughovej klasifikácie).

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Atorvastatín nebol u potkanov karcinogénny. Maximálna použitá dávka bola 63-
násobne vyššia než je najvyššia dávka pre ľudí (80 mg/deň) po prepočítaní
na mg/kg telesnej hmotnosti a 8- až 16-násobne vyššia po prepočítaní na
hodnotu AUC(0–24) určenú podľa celkovej inhibičnej aktivity. V 2-ročnej
štúdii na myšiach sa výskyt hepatocelulárneho adenómu u samcov
a hepatocelulárnych karcinómov u samíc zvýšil pri použití maximálnej dávky,
pričom maximálna použitá dávka bola 250-násobne vyššia než je najvyššia
dávka pre ľudí po prepočítaní na mg/kg telesnej hmotnosti. Systémová
expozícia bola 6 až 11-násobne vyššia po prepočítaní na AUC(0–24).
Atorvastatín nevykazoval ani mutagénny ani klastogénny potenciál v štyroch
testoch /in vitro/ s metabolickou aktiváciou alebo bez nej a rovnako
nevykazoval tento potenciál v jednom testovanom systéme /in vivo/. V štúdiách
na zvieratách nemal atorvastatín žiaden vplyv na samčiu fertilitu pri
podávaní dávok do 175 mg/kg denne, ani na samičiu fertilitu pri podávaní
dávok do 225 mg/kg denne a nevykazoval teratogénne účinky.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
Mikrokryštalická celulóza
Bezvodý uhličitan sodný
Maltóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Magnéziumstearát

/Filmový obal/
Hypromelóza (E464)
Hydroxypropylcelulóza
Trietylcitrát (E1505)
Polysorbát 80
Oxid titaničitý (E171).

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blistre zložené z hliníka-hliníka.
Atorvastatin Olinka sa dodáva vo veľkostiach balenia po 7, 10, 14, 15, 28,
30, 50, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 alebo 200 tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Genpharm a.s.
Rychnovská 121
199 00 Praha
Česká republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Atorvastatin Olinka 10 mg: 31/0493/10-S
Atorvastatin Olinka 20 mg: 31/0494/10-S
Atorvastatin Olinka 40 mg: 31/0495/10-S
Atorvastatin Olinka 80 mg: 31/0496/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21622
Skupina ATC:
C10 - Látky redukujúce sérové lipidy
Skupina ATC:
C10AA05 - atorvastatinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
Genpharm Pharmaceuticals Inc
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v indikáciách schválených pri registrácii. Pred začatím hradenej liečby, po troch mesiacoch a následne v polročných intervaloch sa monitoruje aktivita enzýmov alanínaminotransferázy (ALT) a kreatinínkinázy (CK) s cieľom eliminovať možné významné nežiaduce účinky. Liečba je kontraindikovaná, ak aktivita enzýmu a) ALT pred začiatkom alebo počas liečby presahuje trojnásobok hornej hranice normy, b) CK presahuje päťnásobok hornej hranice normy alebo sa v priebehu liečby objaví myalgia alebo myopatia. Efekt liečby na lipidové spektrum sa zhodnotí po troch mesiacoch od začiatku liečby. Podmienkou hradenej liečby je abstinencia alkoholu, fajčenia a nedostatočný efekt minimálne trojmesačného diétneho stravovania s nízkym obsahom cholesterolu a živočíšnych tukov spolu s trojmesačným pravidelným telesným cvičením. Pri hodnotách BMI nad 30 je podmienkou začiatku hradenej liečby statínmi pokles hmotnosti najmenej o tri kg po trojmesačnom diétnom režime.
Predajná cena:
12.59 € / 379.29 SK
Úhrada poisťovňou:
11.51 € / 346.75 SK
Doplatok pacienta:
1.08 € / 32.54 SK
Posledná aktualizácia:
2013-06-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.57 € ÚP:0.00 € DP:3.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:11.17 € ÚP:0.00 € DP:11.17 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien