Detail:
Pentasa Sachet 2 g gra plg 1x60 vreciek
Názov lieku:
Pentasa Sachet 2 g
Doplnok názvu:
gra plg 1x60 vreciek
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


PRÍLOHA Č. 2 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č.: 2011/07143
PRÍLOHA Č. 2 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/05386PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOVPentasa Sachet 2 g

Granulát s predĺženým uvoľňovaním
Mesalazinum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Pentasa Sachet 2 g a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Pentasu Sachet 2 g
3. Ako užívať Pentasu Sachet 2 g
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Pentasu Sachet 2 g
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE PENTASA SACHET 2 g A NA ČO SA POUŽÍVA

Pentasa Sachet sa používa na liečbu mierne až stredne závažnej ulceróznej
kolitídy (vredový zápal hrubého čreva a konečníka) a Crohnovej
choroby (zapálená niektorá časť tráviaceho traktu, najčastejšie tenkého
alebo hrubého čreva) a odďaľuje ich opätovné vzplanutie. Ide o chronické
(celoživotné) ochorenia, ktorých príčina vzniku nie je doposiaľ známa.

Pentasa Sachet obsahuje granuly, z ktorých sa pri prechode tráviacim
traktom pomaly uvoľňuje liečivo – mesalazín. Napomáha zmenšovať zápal
a znižuje alebo odstraňuje príznaky bolesti.


2. SKÔR AKO UŽIJETE PENTASU SACHET 2 g

Neužívajte Pentasu Sachet
- keď ste alergický (precitlivený) na mesalazín alebo na ktorúkoľvek
z ďalších zložiek lieku,
- keď ste alergický (precitlivený) na iné salicyláty, napr. kyselinu
acetylsalicylovú,
- keď trpíte závažnou poruchou funkcie pečene alebo obličiek.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Pentasy Sachet
- ak ste alergický (precitlivený) na sulfasalazín, pretože sa môžu u vás
objaviť tiež alergické reakcie na mesalazín,
- ak máte alebo ste mali poškodenú funkciu pečene a/alebo obličiek,
- ak ste náchylný na krvácanie,
- ak máte peptický vred (žalúdočný vred alebo vred na dvanástniku),
- ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu obličiek, napr.
nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je napr. kyselina
acetylsalicylová,
- ak máte pľúcne ochorenie, najmä ak máte astmu,
- ak užívate azatioprín (používa sa na liečbu po transplantáciách alebo
na liečbu autoimunitných ochorení),
- ak užívate 6-merkaptopurín alebo tioguanín (chemoterapia používaná pri
liečbe leukémie),
- ak sa liečite liekmi, ktoré znižujú zrážanlivosť krvi (lieky na liečbu
trombózy alebo na riedenie krvi),
- ak sa u vás náhle objavia kŕče, bolesť brucha, horúčka, silná bolesť
hlavy a vyrážka. V týchto prípadoch ihneď prestaňte užívať Pentasu.

Počas liečby a osobitne na jej začiatku, vám bude lekár pravidelne odoberať
moč a krv na kontrolu funkcie obličiek.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to,
prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie Pentasy Sachet s jedlom a nápojmi
Granuly Pentasy Sachet sa zapíjajú vodou alebo džúsom. Užívajú sa s jedlom
alebo bez jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo plánujete otehotnieť, pred začiatkom liečby Pentasou
Sachet sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak chcete začať
dojčiť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Skúsenosti s použitím Pentasy Sachet počas tehotenstva a dojčenia sú
obmedzené. U novorodencov, ktorých matky užívali Pentasu Sachet, boli
hlásené poruchy krvi. Po dojčení sa u novorodencov môžu vyskytnúť alergické
reakcie, napr. hnačka.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo
lekárnikom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Pentasa Sachet neovplyvňuje schopnosť riadiť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ PENTASU SACHET 2 g

Vždy užívajte Pentasu Sachet presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si
nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dávkovanie vždy stanoví lekár osobitne pre každého pacienta.

Dospelí
V akútnom štádiu choroby vám lekár predpíše dávku až do 4 g denne v
rozdelených dávkach.

Na udržanie vášho zdravotného stavu a oddialenie návratu choroby vám lekár
zvyčajne predpíše 2 g jedenkrát denne pri ulceróznej kolitíde a až do 4 g
denne v rozdelených dávkach pri Crohnovej chorobe.

Deti od 6 rokov a staršie
Dávku pre deti určí lekár a závisí od hmotnosti vášho dieťaťa. Vo
všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou do 40 kg polovičná dávka pre
dospelých a deťom s hmotnosťou nad 40 kg normálna dávka pre dospelých.


/Spôsob podávania/

Pentasa Sachet, granulát s predĺženým uvoľňovaním, sa nesmie žuvať.
Otvorte fóliové vrecko. Vysypte obsah vrecka na jazyk. Zapite vodou alebo
džúsom.

Ak užijete viac Pentasy Sachet, ako máte
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití granulátu dieťaťom sa poraďte s
lekárom.

Ak zabudnete užiť Pentasu Sachet
Ak si zabudnete vziať jednu dávku alebo ju z nejakého dôvodu vynecháte,
užite liek, len čo si na to spomeniete a pokračujte v predpísanom
dávkovaní. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.
Ak vynecháte niekoľko dávok, pokračujte v užívaní podľa predpísaného
rozpisu a vyhľadajte čo najskôr svojho lekára.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Pentasa Sachet môže spôsobovať vedľajšie účinky,
hoci sa neprejavia u každého.

Hlásených bolo len niekoľko prípadov závažnej alergickej reakcie, ktorá sa
môže prejaviť opuchom tváre a hrdla a/alebo ťažkosťami s dýchaním alebo
prehĺtaním. Ak sa vám to prihodí, ihneď vyhľadajte svojho lekára alebo
najbližšiu pohotovosť.

Alergické reakcie a lieková horúčka sa vyskytujú ojedinele.

/Časté vedľajšie účinky/ (postihujú 1 až 10 pacientov zo 100):
- hnačka
- bolesť brucha
- nevoľnosť
- vracanie
- bolesť hlavy
- kožná vyrážka (žihľavka alebo sčervenanie)

/Zriedkavé vedľajšie účinky/ (postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000):
- zápal srdcového svalu a osrdcovníka (myokarditída a perikarditída),
ktorý sa môže prejaviť skrátením dychu a bolesťou na hrudníku alebo
búšením srdca (rýchly alebo nepravidelný tep srdca)
- zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída ) (prejavuje sa bolesťou
chrbta a/alebo žalúdka)
- závraty
- nadúvanie a vetry (flatulencia)

/Veľmi zriedkavé/ /vedľajšie účinky/ (postihujú menej ako 1 z 10 000
pacientov):
- anémia alebo iné poruchy krvi (zmeny počtu červených krviniek, bielych
krviniek, krvných doštičiek, čo môže spôsobiť nevysvetliteľné
krvácanie, modriny, horúčku alebo bolesť hrdla)
- poruchy funkcie pečene (príznaky zahŕňajú žltačku (zožltnutie pokožky
a/alebo očí) a/alebo bledú stolicu)
- poruchy funkcie obličiek (príznaky zahŕňajú krv v moči a/alebo opuch
v dôsledku zadržiavania tekutín v tele)
- periférna neuropatia (ochorenie postihujúce nervy rúk a nôh, vrátane
tŕpnutia a necitlivosti)
- alergické a fibrotické pľúcne reakcie, zápal pľúc alebo zjazvenie
tkaniva pľúc (príznaky zahŕňajú kašeľ, bronchospazmus (záchvat
dýchavičnosti v dôsledku zúženia priedušiek), nepríjemný pocit
v hrudníku alebo bolesť pri dýchaní, ťažkosti s dýchaním, krvavý hlien
a/alebo nadmerná tvorba hlienu)
- strata vlasov
- bolesť svalov alebo kĺbov
- zápal postihujúci rôzne časti tela, ako sú kĺby, koža, obličky, srdce,
atď. (príznaky zahŕňajú bolesť v kĺboch, únavu, horúčku, nadmerné alebo
neočakávané krvácanie (napr. krvácanie z nosa), modriny, tmavočervené
sfarbenie kože, bodkovité krvácanie do kože)
- zmena farby moču
- dočasné zníženie počtu spermií v ejakuláte (oligospermia)

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ PENTASU SACHET 2 g

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Pentasu Sachet po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na
škatuľke a vrecku po skratke
EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

Obsah vrecka užite ihneď po otvorení.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Pentasa Sachet 2 g obsahuje
Liečivo je mesalazín 2 g v 1 vrecku.
Ďalšie zložky sú: etylcelulóza a povidón.

Ako vyzerá Pentasa Sachet 2 g a obsah balenia
Pentasa Sachet je bielošedý až bielohnedý granulát.

Granulát je balený vo vreckách z hliníkovej fólie.

Veľkosť balenia: 60 vreciek

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca


Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika

Výrobca:
Ferring GmbH
Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemecko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím,
miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ferring Pharmaceuticals SA
BC Aruba, Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Tel: +421 2 54 416 010
Fax: +421 2 54 411 770
E-mail: SK0-Recepcia@ferring.com

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v novembri 2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


PRÍLOHA Č. 1 K ROZHODNUTIU O PREDĹŽENÍ REGISTRÁCIE, EV.Č.: 2011/07143
PRÍLOHA Č. 1 K OZNÁMENIU O ZMENE V REGISTRÁCII, EV.Č.: 2011/05386


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Pentasa Sachet 2 g


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Jedno vrecko obsahuje 2 g mesalazínu (mesalazinum).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Granulát s predĺženým uvoľňovaním

Bielošedý až bielohnedý granulát.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikácie

Liečba mierne až stredne závažnej ulceróznej kolitídy alebo Crohnovej
choroby.

2. Dávkovanie a spôsob podávania

Ulcerózna kolitída
/Akútne štádium:/
Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.
/Udržiavacia liečba:/
Dospelí: Individuálne dávkovanie; odporúčaná dávka 2 g jedenkrát denne.

Crohnova choroba
/Akútne štádium:/
Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.
/Udržiavacia liečba:/
Dospelí: Individuálne dávkovanie; až do 4 g denne v rozdelených dávkach.

Deti a dospievajúci:
Dostupné sú len obmedzené údaje o účinku u detí a dospievajúcich (6 – 18
rokov).

Ulcerózna kolitída
/Akútne štádium:/
Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka
30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň
v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (maximálna
dávka pre dospelých).
/Udržiavacia liečba:/
Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka
15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť
2 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).

Vo všeobecnosti sa odporúča polovičná dávka pre dospelých deťom
s hmotnosťou do 40 kg a normálna dávka pre dospelých deťom s hmotnosťou nad
40 kg.

Crohnova choroba
/Akútne štádium:/
Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka
30 – 50 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Maximálna dávka: 75 mg/kg/deň
v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť 4 g/deň (maximálna
dávka pre dospelých).
/Udržiavacia liečba:/
Deti vo veku 6 rokov a staršie: Individuálne dávkovanie; počiatočná dávka
15 – 30 mg/kg/deň v rozdelených dávkach. Celková dávka nemá presiahnuť
4 g/deň (odporúčaná dávka pre dospelých).

Vo všeobecnosti sa odporúča polovičná dávka pre dospelých deťom
s hmotnosťou do 40 kg a normálna dávka pre dospelých deťom s hmotnosťou nad
40 kg.

/Granulát/ /Pentasy sa nesmie žuvať./
/Po otvorení vrecka sa obsah vysype na jazyk a zapije vodou alebo džúsom./

3. Kontraindikácie

- Precitlivenosť na mesalazín, na ktorúkoľvek z pomocných látok lieku
alebo na salicyláty.
- Závažné poškodenie pečene alebo obličiek.

4. Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

Väčšina pacientov, ktorí neznášajú sulfasalazín alebo sú naň precitlivení,
môže užívať Pentasu bez rizika vzniku podobných reakcií. Pri liečbe
pacientov alergických na sulfasalazín sa však odporúča zvýšená opatrnosť
(riziko alergie na salicyláty). V prípade akútnych intolerančných reakcií,
ako sú kŕče v bruchu, akútna bolesť brucha, horúčka, silná bolesť hlavy
a vyrážka, treba liečbu ihneď ukončiť.

Opatrnosť je potrebná u pacientov s poškodenou funkciou pečene. Pred
liečbou a počas liečby, podľa uváženia ošetrujúceho lekára, treba stanoviť
hodnoty pečeňových testov, ako sú ALT alebo AST.

Liek sa neodporúča podávať pacientom s poškodením funkcie obličiek. Funkciu
obličiek treba pravidelne kontrolovať (napr. hladinu kreatinínu v sére),
predovšetkým v počiatočnej fáze liečby. Podľa uváženia ošetrujúceho lekára
sa má pred liečbou a počas liečby urobiť vyšetrenie moču (diagnostickými
prúžkami). Ak sa u pacienta objaví počas liečby Pentasou porucha renálnych
funkcií, je nutné vylúčiť mesalazínom vyvolanú nefrotoxicitu. Pri súbežnom
užívaní iných známych nefrotoxických látok sa má častejšie sledovať funkcia
obličiek.

Pri chorobách pľúc, najmä pri astme, je počas liečby potrebné dôsledné
sledovanie pacienta.

Zriedkavo boli hlásené kardiálne hypersenzitívne reakcie (myokarditída a
perikarditída) spôsobené mesalazínom. Veľmi zriedkavo boli hlásené závažné
poruchy v zložení krvi (krvná dyskrázia). Pred liečbou a počas liečby,
podľa uváženia ošetrujúceho lekára, sa odporúča vyšetrenie krvi
(diferenciálny krvný obraz). U pacientov liečených azatioprínom, 6-
merkaptopurínom alebo tioguanínom môže súbežná liečba mesalazínom zvyšovať
riziko poruchy krvi (pozri časť 4.5). Pri podozrení na tieto nežiaduce
reakcie alebo pri ich potvrdení sa má liečba okamžite prerušiť.

Kontrolné vyšetrenia sa odporúča vykonať 14 dní po začatí liečby, potom
ešte dve alebo tri kontrolné vyšetrenia v 4 týždňových intervaloch. Ak sú
nálezy normálne, ďalšie kontrolné vyšetrenia sa majú vykonať každé tri
mesiace. V prípade, že sa vyskytnú ďalšie chorobné príznaky, kontrolné
vyšetrenia je treba vykonať okamžite.5. Liekové a iné interakcie

Niekoľko štúdií preukázalo zvýšený výskyt myelosupresívnych účinkov pri
použití kombinovanej liečby Pentasy s azatioprínom, 6-merkaptopurínom alebo
tioguanínom; aj keď sa zistilo, že k interakciám dochádza, ich mechanizmus
nie je dosiaľ úplne objasnený. Preto sa odporúča pravidelné sledovanie
bielych krviniek a následná úprava dávkovacieho režimu tiopurínov.

Neexistujú dostatočné dôkazy, že mesalazín môže znížiť antikoagulačný
účinok walfarínu.

6. Fertilita, gravidita a laktácia

V gravidite a počas laktácie treba Pentasu užívať opatrne a len v tých
prípadoch, kedy očakávaný prínos liečby prevyšuje, podľa názoru lekára, jej
potenciálne riziko.

O mesalazíne je známe, že prechádza placentárnou bariérou a jeho
koncentrácia v pupočníkovej plazme je 1/10 koncentrácie v materskej plazme.
Metabolit mesalazínu, acetylmesalazín, sa nachádza v rovnakej koncentrácii
v pupočníkovej a materskej plazme.
Vykonalo sa niekoľko pozorovacích štúdií, z ktorých neboli hlásené
teratogénne účinky a nezistilo sa významné riziko pre použitie u ľudí.
Štúdie na zvieratách s perorálnym mesalazínom nepreukázali priame alebo
nepriame škodlivé účinky na graviditu, embryonálny/fetálny vývoj, pôrod
alebo postnatálny vývoj. U novorodencov, ktorých matky sa liečili Pentasou,
sa pozorovali poruchy krvi (pancytopénia, leukopénia, trombocytopénia
a anémia).

Ojedinelý prípad zlyhania obličiek bol hlásený u novorodenca po dlhodobom
užívaní vysokých dávok mesalazínu (2 – 4 g perorálne) matkou počas
tehotenstva.

Mesalazín sa vylučuje do materského mlieka. Koncentrácia mesalazínu
v materskom mlieku je nižšia ako v krvi matky, pričom koncentrácia
metabolitu, acetylmesalazínu, sa zdá byť rovnaká alebo vyššia. Doteraz je
málo skúseností s perorálnym použitím mesalazínu u dojčiacich žien.
Nevykonali sa žiadne kontrolované štúdie počas dojčenia. U dojčiat nemožno
vylúčiť reakcie z precitlivenosti, ako je napríklad hnačka. Ak sa u dojčaťa
objaví hnačka, dojčenie treba ukončiť.

7. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Nepredpokladá sa, že užívanie Pentasy ovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá
a obsluhovať stroje.

8. Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách boli najčastejšími nežiaducimi reakciami hnačka,
nauzea, bolesti brucha, bolesti hlavy, vracanie a kožná vyrážka.
Príležitostne sa môžu vyskytnúť hypersenzitívne reakcie a lieková horúčka.

Frekvencia nežiaducich účinkov podľa klinických štúdií a v rámci sledovania
po uvedení lieku na trh:

|Trieda |Časté |Zriedkavé |Veľmi |Neznáme |
|orgánových |(? 1/100 až |(? 1/10 000 |zriedkavé |(z dostupných|
|systémov podľa |< 1/10) |až |(< 1/10 000) |údajov) |
|MedDRA | |< 1/ 1 000) | | |
|Poruchy krvi | | |Eozinofília | |
|a lymfatického | | |(ako súčasť | |
|systému | | |alergickej | |
| | | |reakcie), | |
| | | |zmeny krvného| |
| | | |obrazu | |
| | | |(anémia, | |
| | | |aplastická | |
| | | |anémia, | |
| | | |leukopénia | |
| | | |(vrátane | |
| | | |granulocytopé| |
| | | |nie a | |
| | | |neutropénie),| |
| | | |trombocytopén| |
| | | |ia, | |
| | | |agranulocytóz| |
| | | |a, | |
| | | |pancytopénia)| |
|Poruchy | | |Pankolitída |Hypersenzitív|
|imunitného | | | |na reakcia |
|systému | | | | |
|Poruchy |Bolesť hlavy|Závraty |Periférna | |
|nervového | | |neuropatia | |
|systému | | | | |
|Poruchy srdca | |Myokarditída*| | |
|a srdcovej | |a perikardití| | |
|činnosti | |da* | | |
|Poruchy | | |Alergické | |
|dýchacej | | |pľúcne | |
|sústavy, | | |a fibrotické | |
|hrudníka | | |reakcie | |
|a mediastína | | |(vrátane | |
| | | |dyspnoe, | |
| | | |kašľa, | |
| | | |bronchospazmu| |
| | | |, alergickej | |
| | | |alveolitídy, | |
| | | |pľúcnej | |
| | | |eozinofílie, | |
| | | |intersticiáln| |
| | | |ej choroby | |
| | | |pľúc, | |
| | | |pľúcneho | |
| | | |infiltrátu, | |
| | | |pneumonitídy)| |
|Poruchy |Hnačka, |Zvýšená | | |
|gastrointestiná|bolesti |amyláza, | | |
|lneho traktu |brucha, |akútna | | |
| |nauzea, |pankreatitída| | |
| |vracanie |*, | | |
| | |flatulencia | | |
|Poruchy pečene | | |Zvýšenie | |
|a žlčových | | |hladiny | |
|ciest | | |pečeňových | |
| | | |enzýmov, | |
| | | |parametrov | |
| | | |cholestázy | |
| | | |a bilirubínu,| |
| | | |hepatotoxicit| |
| | | |a (vrátane | |
| | | |hepatitídy*, | |
| | | |cholestaticke| |
| | | |j hepatitídy,| |
| | | |cirhózy, | |
| | | |zlyhania | |
| | | |pečene) | |
|Poruchy kože |Vyrážka | |Alopécia | |
|a podkožného |(vrátane | | | |
|tkaniva |žihľavky, | | | |
| |erytematózne| | | |
| |j vyrážky) | | | |
|Poruchy | | |Myalgia, | |
|kostrovej | | |atralgia, | |
|a svalovej | | |reakcie | |
|sústavy | | |podobné | |
|a spojivového | | |systémovému | |
|tkaniva | | |lupus | |
| | | |erythematosus| |
|Poruchy | | |Porucha | |
|obličiek | | |renálnych | |
|a močových | | |funkcií | |
|ciest | | |(vrátane | |
| | | |akútnej/chron| |
| | | |ickej | |
| | | |intersticiáln| |
| | | |ej | |
| | | |nefritídy*, | |
| | | |nefrotického | |
| | | |syndrómu, | |
| | | |insuficiencie| |
| | | |obličiek), | |
| | | |zmena farby | |
| | | |moču | |
|Poruchy | | |Oligospermia | |
|reprodukčného | | |(reverzibilná| |
|systému | | |) | |
|Celkové poruchy| | | |Lieková |
|a reakcie | | | |horúčka |
|v mieste | | | | |
|podania | | | | |


*) Mechanizmus mesalazínom vyvolanej myokarditídy, perikarditídy,
pankreatitídy, nefritídy a hepatitídy nie je známy, môže však byť
alergického pôvodu.

Je dôležité vedieť, že niektoré z týchto ochorení môžu súvisieť so samotným
črevným zápalovým ochorením.

9. Predávkovanie

/Akútna toxicita u zvierat/: Jednorazové perorálne dávky mesalazínu až do
5 g/kg u prasiat a jednorazová intravenózna dávka 920 mg/kg u potkanov
neboli letálne.

/Akútna toxicita u človeka/: K dispozícii sú len obmedzené klinické
skúsenosti pri predávkovaní Pentasou, ktoré nepoukazujú na renálnu alebo
hepatálnu toxicitu. Neexistuje špecifické antidotum a liečba je
symptomatická a podporná. Hlásené boli prípady, kedy pacienti užívali dávky
8 g denne počas mesiaca bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov.

/Liečba predávkovania u človeka/: Symptomatická liečba v nemocnici. Dôkladné
sledovanie renálnych funkcií.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiflogistikum (črevné protizápalové
liečivo).
ATC kód: A07EC02

Mesalazín je aktívnou zložkou sulfasalazínu, ktorý sa používa na liečbu
ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby.
Na základe klinických štúdií sa zistilo, že perorálne aj rektálne podanie
mesalazínu vedie k terapeutickému účinku skôr cestou lokálneho ako
systémového pôsobenia na zápalom postihnuté tkanivo čreva.
U pacientov so zápalovým črevným ochorením dochádza v zapálenom tkanive
čreva k zvýšenej migrácii leukocytov, abnormálnej produkcii cytokínov,
zvýšenej produkcii metabolitov kyseliny arachidonovej, najmä leukotriénu B4
a zvýšenej tvorbe voľných radikálov. Mesalazín vykazuje /in vitro/ a /in/
/vivo/ farmakologické účinky, ktoré vedú k inhibícii chemotaxie leukocytov,
zníženiu produkcie cytokínov a leukotriénov a k odstraňovaniu voľných
radikálov. V súčasnosti nie je známe, ktorý z týchto mechanizmov a či vôbec
niektorý z nich, dominantným spôsobom ovplyvňuje klinickú účinnosť
mesalazínu.

2. Farmakokinetické vlastnosti

Terapeutická aktivita mesalazínu závisí s najväčšou pravdepodobnosťou od
lokálneho kontaktu lieku s postihnutou oblasťou črevnej sliznice.

Pentasa Sachet, granulát s predĺženým uvoľňovaním, sú mikrogranuly
mesalazínu potiahnuté etylcelulózou. Mikrogranuly pôsobia po užití ako
jemná retardovaná forma, ktorá umožňuje stále uvoľňovanie lieku, od duodena
po rektum, nezávisle od pH jednotlivých črevných úsekov.

Mikrogranuly sa dostanú do duodena počas jednej hodiny po podaní, a to
nezávisle od súbežného požitia jedla. Priemerná doba tranzitu tenkým črevom
je asi 3 – 4 hodiny u zdravých dobrovoľníkov.

/Biotransformácia/
Mesalazín sa metabolizuje tak presystémovo v sliznici čreva, ako aj
systémovo v pečeni na N-acetyl-mesalazín (acetylmesalazín). Čiastočne
prebieha acetylácia aj pôsobením baktérií hrubého čreva. Zdá sa, že
acetylácia nie je závislá od fenotypu pacienta ako acetylátora.
Acetylmesalazín sa považuje za klinicky inaktívny, avšak toto tvrdenie
doposiaľ nebolo s konečnou platnosťou potvrdené.

/Absorpcia/
Podľa údajov o obsahu v moči zdravých dobrovoľníkov sa po perorálnom podaní
vstrebáva 30 – 50 % požitej dávky, predovšetkým z tenkého čreva.
Mesalazín možno detegovať v plazme už 15 minút po perorálnom podaní.
Maximálne plazmatické koncentrácie sa dosahujú za 1 – 4 hodiny po užití
dávky. Potom dochádza k postupnému poklesu, pričom asi 12 hodín po podaní
už nie je možné detekovať žiadny mesalazín. Krivka plazmatickej
koncentrácie acetylmesalazínu je podobná ako u mesalazínu, avšak
koncentrácia je všeobecne vyššia a eliminácia pomalšia.
Metabolický pomer acetylmesalazínu k mesalazínu v plazme po perorálnom
podaní sa pohybuje od 3,5 pri dávkovaní 3-krát 500 mg po 1,3 pri dávkovaní
3-krát 2 g, čo ukazuje na saturovateľnú, od dávky závislú acetyláciu.
Priemerné rovnovážne plazmatické koncentrácie mesalazínu sú približne 2
(mol/l, 8 (mol/l a 12 (mol/l po denných dávkach 1,5 g, 4 g a 6 g.
Zodpovedajúce koncentrácie acetylmesalazínu sú 6 (mol/l, 13 (mol/l
a 16 (mol/l.

Tranzit a uvoľňovanie mesalazínu po perorálnom podaní sú nezávislé od
súbežného podania jedla, zatiaľ čo systémová absorpcia je znížená.

/Distribúcia/
Mesalazín a acetylmesalazín neprechádzajú hematoencefalickou bariérou. Na
bielkoviny v plazme sa viaže asi 50 % mesalazínu a 80 % acetylmesalazínu.

/Eliminácia/
Plazmatický polčas čistého mesalazínu je priemerne 40 minút a
acetylmesalazínu asi 70 minút. Mesalazín sa uvoľňuje kontinuálne počas
tranzitu tráviacim traktom, a preto nie je možné určiť polčas eliminácie po
perorálnom podaní. Po päťdňovej perorálnej liečbe sa však dosiahne
rovnovážny stav.

Mesalazín a acetylmesalazín sa vylučujú močom a stolicou. V moči sa
vylučuje najmä acetylmesalazín.

Biologická dostupnosť mesalazínu po perorálnom podaní je len mierne
ovplyvňovaná patofyziologickými zmenami, ktoré sa pozorovali v priebehu
aktívnej fázy zápalového ochorenia čriev, ako sú hnačka a zvýšená črevná
acidita. U pacientov so zrýchlenou črevnou pasážou sa pozorovalo zníženie
systémovej absorpcie na 20 – 25 % dennej dávky. Súčasne sa pozorovalo
zodpovedajúce zvýšenie vylučovania mesalazínu stolicou.

U pacientov s poruchou funkcie pečene a obličiek môže výsledné zníženie
rýchlosti eliminácie a zvýšenie systémovej koncentrácie mesalazínu viesť k
zvýšenému riziku nefrotoxických nežiaducich reakcií.
3. Predklinické údaje o bezpečnosti

U všetkých živočíšnych druhov sa preukázali toxické účinky na obličky. Vo
všeobecnosti toxické dávky sú 5 – 10-krát vyššie ako terapeutická dávka
pre človeka.

V štúdiách na zvieratách sa nepozorovali žiadne významné toxické účinky na
zažívacie ústrojenstvo, pečeň alebo tvorbu krvi.

/In vitro/ a /in vivo/ štúdie nepreukázali žiadne mutagénne alebo klastogénne
účinky. Štúdie karcinogenity na myšiach a potkanoch nepreukázali zvýšený
výskyt nádorov súvisiacich s užívaním lieku.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Etylcelulóza
Povidón

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

Obsah vrecka sa užíva ihneď po otvorení.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15 – 25 °C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Vrecká z hliníkovej fólie.

Veľkosť balenia: 1 x 60 vreciek

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.

Nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku má byť vrátený do lekárne.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Ferring-Léčiva, a.s.
K Rybníku 475
252 42 Jesenice u Prahy
Česká republika8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

29/0155/07-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

30.04.2007/


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

November 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C39559
Skupina ATC:
A07 - Antidiarrhoiká, intestinálne antiinfektíva a antiflogistiká
Skupina ATC:
A07EC02 - mesalazinum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
morphini hydrochloridum
Výrobca lieku:
Ferring AB, Limhamn, SVEDSKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať pri a) m. Crohn lokalizovanom v tenkom čreve a ileocekálnej oblasti pri zlyhaní liečby mesalazínom bez riadeného uvoľňovania, b) ulceróznej kolitíde, ak pri liečbe mesalazínom bez riadeného uvoľňovania sa stav pacienta zhoršil podľa indexu aktivity ulceróznej kolitídy (Schroeder/UCDAI).
Môže predpísať:
Geriatria, Gastroenterológia, aj detská, Vnútorne lekarstvo, Klinická farmakológia
Predajná cena:
84.45 € / 2544.14 SK
Úhrada poisťovňou:
79.20 € / 2385.98 SK
Doplatok pacienta:
5.25 € / 158.16 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:33.26 € ÚP:33.26 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:19.72 € ÚP:0.00 € DP:19.72 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:24.54 € ÚP:24.54 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:21.75 € ÚP:21.46 € DP:0.29 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.57 € ÚP:0.00 € DP:10.57 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.66 € ÚP:15.66 € DP:0.00 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:8.32 € ÚP:4.16 € DP:4.16 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.39 € ÚP:0.00 € DP:13.39 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien